Joyplus M708. Uživatelská p íru ka. MID Mobile Internet Device

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Joyplus M708. Uživatelská p íru ka. MID Mobile Internet Device"

Transkript

1 Ustanovení Evropské Unie Tento výrobek spl uje sm rnice a normy EMC (89/336/EEC) a dále sm rnice pro za ízení s nízkým nap tím (73/23/EEC), které byly stanoveny Evropskou komisí pro telekomunikace. Joyplus M708 MID Mobile Internet Device Servisní st edisko Conquest Entertainment/ UMAX Czech, Hloub tínská Praha 9 Tel Technická podpora Tel Uživatelská p íru ka

2 Úvodem Vážení uživatelé, D kujeme za výb r tohoto produktu M708 ady MID mobile internet device a v íme, že s jeho výb rem a vlastnostmi budete spokojeni. Informace v této p íru ce jsou relevantní v dob publikování a je možné, že v pr b hu doby dojde k n kterým zm nám ve vlastnostech nebo vzhledu. Upozorn ní p ed prvním použití P ed prvním použitím dobijte baterii za ízení originální nabíje kou po dobu 10 hodin. Nová baterie pot ebuje n jaký as ( 2-3 nabíjecí cykly) k tomu, než dojde k její správné kalibraci. Poté nabíjení bude trvat cca 4-5 hodin. - Neumís ujte produkt do horkého, prašného a vlhkého prost edí. - Neumís ujte produkt na p ímé slunce jako nap. za sklo auta v letních m sících. - Vyhn te se pád m, ot es m nebo prudkým náraz m. - P i použití sluchátek p izp sobte hlasitost za ízení. - Pro nabíjení používejte výhradn originální AC adapter, dodaný v balení s tímto produktem. V opa ném p ípad jej m žete poškodit. - Nerozebírejte za ízení vlastními salami. - Ne ist te jej alkoholem ani benzínem - Nepoužívejte toto za ízení p i ízení nebo v místech, kde je to zakázáno. - Za ízení není vod odolné, chra te jej p ed vlhkostí. - Výrobce si vyhrazuje právo na zm nu bez p edchozího upozorn ní - Obrázky použité v tomto manuálu jsou pouze ilustra ní. Technická specifikace Procesor Telechips 8902 ARM11 800Mhz Support hardward 3D graphics acceleration OS Android 2.1 Displej 7" 16:9 widescreen 800x480 high-brightness TFT LCD support click and drag in the touch region SD-RAM SDROM 256MB Nand Flash 4GB interní WIFI Vestav ná b/g G-Sensor G-sersor 360 Kamera MicroSD slot baterie 1.3 Mega Pixels for taking photos or online video chatting Max. 32GB TF card Polymer battery pack,3200mah AC adaptér input AC V 0.4A(MAX), output :DC5V 2A I/O Porty Video formát Audio formát Aplikace OTG, USB ports*2, microphone (audio in) port*1, headphone (audio out) port*1 AVI,MKV(XVID/px/H.264),MOV,TS,M2TS,RM/RMVB, FLV, WMV, 3GP, MPEG, DAT, MP4 (support to 1080P:1920x1080) MP3 WMA APE FLAC OGG WAV Google Search / Browser /Camcorder/camera/ /Gmail Video Player/Audio Player/Alarm Clock /Apk /Calculator Calendar/ES file Explorer /ES Task Manager/Global Time Google Maps /Google Talk/iReader/Market/NC Manager PDF Reader/Photo Browser/Weather Forecast/QQ Hry Web browser Jazyky Velikost Hmotnost poker card game,chinese chess,etc Google chome-lite Browser UCWEB Browser,Opera,SkyFile,Dolphin Simplified Chinese,Traditional Chinese,English, French, German,Italian,Japanese,Korean,Russian,Spanish,Polish,Czech etc. 19.5X11.9X1.4CM 390g

3 Nastavení lokálního jazyka a klávesnice Popis za ízení V menu nastavení najd te položku jazyk a klávesnice ( locale and text). Na výb r je n kolik desítek jazyk v etn eského prost edí. V této nabídce dále m žete upravit nastavení softwarové klávesnice systému Android, která se používá pro zadávání znak jako nap. vybraci p i stisku, zvuk p i stisku, automatická velká písmena apod. USB mód USB porty lze využít v módu Host i Slave V módu slave lze tablet p ipojit k po íta i, kde jej uvidíte jako další dva disky (interní pam a pam ová karta SD). P i p ipojení k PC uvidíte na horní lišt ikonu USB. Stáhn te prstem dol na plochu a v menu potvr te p ipojení k PC. V host módu lze k tabletu p ipojit myš, klávesnici nebo USB Flash disk. Kalibrace displeje V hlavní nabídce program je aplikace pro kalibraci displeje. Po spušt ní dotykem prstu budete vyzváni k dotyku na 4+1 k íže vrozích a st edu displeje. 1. Home tla ítko Pro zapnutí nebo vypnutí za ízení stiskn te a podržte n kolik sekund. V p ípad vypínaní se zobrazí položky tichý režim a vypnutí. Potvr te vypnutí. Pro úsporný režim krátce stla te tla ítko Pozn: Systém se vypne automaticky, pokud baterie mají nízkou kapacitu 2. Kontrolka napájení se automatick rozsvítí v p ípad nabíjení beterie. 3. Tla ítko Menu Po vzbuzení z úsporného režimu stiskn te pro odem ení dotykového displeje. V normálním stavu se po stisku menu tla ítka zobrazí menu aplikace. 4. Tla ítko zp t Krátkým stla ení se vrátíte do hlabního menu 5. Mikrofon 6. MicroSD Slouží pro vložení pam ové karty standardu microsd/sdhc. 7. MiniUSB Mini USB slouží pro p ipojení s po íta em nebo k p ipojení externí klávesnice, myši nebo USB flash disku ( FAT32) 8. P epína G-sensoru

4 Pokud chcete využít G-sensor pro automatickou rotaci displeje, dejt edo polohy on. V opa ném p ípad do polohy off. 9. Výstup na sluchátka Slouží k p ipjení 3.5mm konektoru sluchátek 10. Vstup napájecího adaptéru. P ipojte originální adaptér pro nabíjení za ízení. Uživatelské prost edí Po zapnutí za ízení se objeví hlavní obrazovka opera ního systému Android. V p ípad, že je za ízení uzam ené, odemkn te jej stisknutím tla ítka Menu. Na hlavní obrazovku lze umístit nejr zn jší zástupce oblíbených aplikací, které jsou nainstalovány nebo je lze stáhnout z Android Marketu. Také lze na plochu umístit r zné informa ní widgety a další položky. Z Android Marketu nebo jiných zdroj lze do za ízení stáhnout a instalovat celou adu aplikací. P ehled všech nainstalovaných aplikací naleznete v této nabídce. K dispozici je možnost vymazání uživatelských/ p ístupových dat pro danou aplikaci nebo její kompletní odinstalace. Jestliže chcete povolit instalaci aplikací (xxx.apk soubor ) nejen z Android Marketu, ale i z jiných zdroj jako je nap. pam ová karta, zatrhn te v nastavení správy aplikací položku Povolit instalaci aplikací z neznámých zdroj. Chcete-li zobrazit seznam aktuáln spušt ných proces, klikn te na položku Spušt né služby. Pam ová karta a úložišt. Zde jsou informace o vložené SD kart i o interní pam ti za ízení. V p ípad pot eby m žete pomocí volby Odpojit SD kartu deaktivovat kartu v opera ním systému, což se hodí zejména pro bezpe né vyjmutí karty z microsd slotu. Jestliže chcete odstranit veškerá data z pam ové karty nebo vnit ní pam ti, zvolte možnost Formátovat kart SD. P idání zástupce na plochu Pro p idání zástupce nejprve vytáhn te pomocí tla ítka na pravém okraji obrazovky nabídku s programy. Stiskn te dlouze ikonu s programem, který chcete umístit na plochu jako zástupce. Po 1-2 sec. Se zástupce objeví na ploše. Datum a as V této nabídce m žete nastavit aktuální datum a as pro systém tabletu v etn asového pásma a formátu datumu. Odebrání zástupce z plochy Pokud chcete zástupce odstranit z plochy hlavní obrazovky, podržte ikonu a p esu te do tla ítka na pravé stran obrazovky ozna eného košem. Zástupce je odstran n.

5 V nabídce pro nastavení bezdrátových sítí zapn te/ aktivujte Wi-Fi (v pravé asti je ikona stavu WiFi). Jakmile je Wi-Fi zapnuto, tablet zobrazí seznam dostupných sítí a nabídne Vám možnost p ipojení. Do nezabezpe ených bezdrátových sítí se m žete p ipojit ihned, zabezpe ené bezdrátové sít budou pro p ipojení vyžadovat zadání klí e (hesla). V seznamu dostupných bezdrátových sítí vidíte krom jejich názvu také informaci o kvalit signálu. P i pohybu s tabletem m že signál kolísat. Po prvním p ipojení do WiFi zabezpe ené sít, systém si heslo automaticky zapamatuje a p i op tovném startu už jej nemusíte znovu zadávat. P idání na plochu Pozn: P i zaplé/ aktivované Wi-Fi bude mít za ízení v tší spot ebu na baterii a tablet se rychleji vybíjí. Zvuk a displej Na obrazovce lze volit ze t í pracovních ploch, které lze posunovat. Na každou plochu lze umístit zástupce, widgety, atd. Pokud stla íte obrazovku cca 2 sec., objeví se menu p idání na plochu s t mito položkami: Shortcuts (zástupce): zde lze p idávat ze seznamu programy, které chcete na plochu jako zástupce. Widgets zde lze p idávat ze seznamu informa ní widgety, které chcete umístit na V této nabídce m žete upravit zvukové vlastnosti tabletu jako nap. hlasitost zvuku p i p ehrávání multimédií nebo zvuky pro další upozorn ní. Rovn ž je zde možné aktivovat tzv. tichý profil, kdy vás za ízení nebude rušit p ehráváním zvuk.u displeje lze nastavit intenzitu podsvícení a as pro automatické vypnutí displeje, které ušet í energii a prodlužuje výdrž na baterii tzv. stanby mód Správa aplikací plochu Folders (složky): lze na plochu p idat novou složku nebo složky s kontakty dle sznamu v menu Wallpapers (tapety): Lze vybrat tapetu použitou na pozadí brazovky ze seznamu v menu. Nabídka s aplikacemi Nejprve vytáhn te pomocí tla ítka na pravém okraji obrazovky nabídku s programy. Zde naleznete všechny pot ebné p edinstalované i stažené aplikace. Aplikaci spustíte krátkým stiskem na ikonu programu.

6 Nastavení za ízení Do nastavení za ízení se dostanete p es nabídku vyvolanou tla ítkem Menu na horní hran p ístroje. V nabídce vyberte vpravo dole ikonu Setup (nastavení). Další možností je vytáhnout nabídku program a spustit aplikaci Nastavení p ípadn si p idat jeho zástupce na pracovní plochu a spoušt t p ímo na ploše. Stavová lišta Stavová lišta se nachází v horní ásti displeje a zobrazují se na ní nejr zn jší informace a upozorn ní. Vpravo na stavové lišt je ikona Home, vedle ní ikona Zp t, dále pak ovládání hlasitosti, aktuální as, stav baterie a WiFi p ipojení. Z lišty lze navíc tahem prstu odshora dol vytáhnout oblast, ve které se zobrazují nap íklad informace o nových událostech i aktualizacích pro aplikace. N které instalované / stažené aplikace z Android marketu mohou do stavové lišty umís ovat své vlastní ikonky. Používání Touch screenu (dotykové obrazovky) Za ízení je vybaveno 7 dotykovým displejem, pomocí kterého lze intuitivn ovládat opera ní systém Android a veškeré aplikace. Na displeji uvidíte v p ípad pot eby softwarovou klávesnici pro vkládání znak do ur ených polí. Pokud máte zvoleno eské prost edí, klávesnice podporuje eské znaky. Sta í podržet 1-2 sec. P íbuzná znak ( nap. pro písmeno podrýíte znak e). Pokud chcete z nabídky program spustit vybranou aplikaci, kliknete prstem na její ikonku. V n kterých aplikacích jako nap. internetový prohlíže lze obraz posouvat tahem prstu. ím rychlejší pohyb, tím rychleji se obraz bude posouvat. Nabídka nastavení je rozd lena do n kolika záložek, ve kterých lze upravit konfiguraci vašeho MID tabletu. Je zde nap íklad nastavení displeje, správa bezdrátových sítí, nastavení zvuku, zabezpe ení, lokalizace prost edí, správa aplikací apod. Nastavení WiFi Pozn: Vyvarujte se kontaktu displeje s ostrými p edm ty, které by mohli povrch dotykové vrstvy poškodit.

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

MultiPhone 5453 DUO. Rozbalení Za ínáme Základy Telefon Zprávy. Pošta Fotoaparát Multimédia Web a sí Bluetooth

MultiPhone 5453 DUO. Rozbalení Za ínáme Základy Telefon Zprávy. Pošta Fotoaparát Multimédia Web a sí Bluetooth MultiPhone 5453 DUO Rozbalení Za ínáme Základy Telefon Zprávy Pošta Fotoaparát Multimédia Web a sí Bluetooth Obchod Mapy a navigace Pomocné Utilities programy Technické parametry ešení problém Na za ízení

Více

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání Nokia E52 - Uživatelská p íručka 2. vydání 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHOD Spole nost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-469 je ve shod se základními požadavky

Více

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR MOTOROLA RAZR TM BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR P edstavujeme vám výkonný smartphone v tenkém designu RAZR. MOTOROLA RAZR nabízí širokou škálu pokro ilých funkcí pro každou innost nap íklad sledování videí,

Více

Uživatelský manuál CZ. NextBook Premium 7SE/8SE Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ. NextBook Premium 7SE/8SE Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ NextBook Premium 7SE/8SE Uživatelský manuál CZ 1 NextBook tablety (Android 4) OBSAH Obsah... 2 Popis zařízení... 3 Tlačítka a porty... 3 Bezpečnostní instrukce... 5 První zapnutí...

Více

Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem

Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem TCD820FX(cz-cz).book Page 1 Friday, September 9, 2005 9:21 AM Návod k obsluze Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Model č. KX-TCD820FX Toto za ízení je kompatibilní se službami ID volajícího a

Více

Seznámení 4. Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12

Seznámení 4. Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12 Obsah Seznámení 4 Bezpečnostní údaje...9 Upozornění...10 Přehled dálkového ovládání...11 Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...12 Sledování televize Sledování televize...13 Používání digitálního elektronického

Více

8.1 Hodiny... 30 8.2 Kalkulačka... 31 8.3 Správce souborů... 31 9 Instalace aplikací... 34 9.1 Instalace... 34 9.2 Odinstalování... 34 9.

8.1 Hodiny... 30 8.2 Kalkulačka... 31 8.3 Správce souborů... 31 9 Instalace aplikací... 34 9.1 Instalace... 34 9.2 Odinstalování... 34 9. Obsah Obsah... 1 1 Úvod... 1 1.2 Sdělení... 1 1.3 Bezpečnostní pokyny... 2 1.4 Zkratky / terminologie... 3 2 Úvod... 3 2.1 Příslušenství... 4 2.2 Použití a příprava... 4 2.3 Stavový řádek... 4 3 Uživatelská

Více

GS 7056 INSTRUKCE O LIKVIDACI P ÍSTROJE CZ INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK

GS 7056 INSTRUKCE O LIKVIDACI P ÍSTROJE CZ INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK INSTRUKCE O LIKVIDACI P ÍSTROJE CZ P ístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sb rné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. P ístroj je zhotoven z recyklovatelných materiál, které by p

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4 OBSAH Využití analyzátoru AMP 3 Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3 Technické parametry p ístroje AMP 4 Technické provedení a struktura p ístroje AMP 7 Software 13 Sou ásti systému a p íslušenství 14

Více

Uživatelská příručka. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1. www.prestigio.com

Uživatelská příručka. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1. www.prestigio.com Uživatelská příručka UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MultiPad2 Ultra Duo 8.0 3G (PMP7280C3G_Duo) 1 www.prestigio.com Všeobecné informace Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali tablet Prestigio MultiPad2 Ultra

Více

Pokro il pr vodce konfigurací. Mobilní WiFi Vodafone Vodafone R201

Pokro il pr vodce konfigurací. Mobilní WiFi Vodafone Vodafone R201 Mobilní WiFi Vodafone Vodafone Obsah Vítejte...3 1. Za ínáme první p ipojení a nastavení zabezpe ení...4 1.1 Mobilní WiFi Vodafone p ehled...5 1.1.1 Systémové po adavky...5 1.1.2 P ístroj p ehled...5 1.1.3

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

GoClever TAB I71 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. www.goclever.com

GoClever TAB I71 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. www.goclever.com GoClever TAB I71 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA www.goclever.com Důležité informace Prohlášení o shodě Tímto GOCLEVER Technology prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení Směrnice 199/5/WE.

Více

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka První vydání: 04/2005 Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Vítejte! TUTO INFORMACI SI P E T TE P ED POU ITÍM TELEFONU, ABYSTE MOHLI SV J TELEFON LÉPE VYU

Více

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 U ivatelský manuál v1.06 OBSAH 1. P EDMLUVA...3 2. VŠEOBECNÉ INFORMACE...7 Sou ásti balení...7 Specifikace za ízení...7 Elektronická specifikace...8 3. ZA ÍNÁME...8 Vlo

Více

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení Google Android

Více

GOCLEVER TAB I101. Uživatelská příručka. www.goclever.com

GOCLEVER TAB I101. Uživatelská příručka. www.goclever.com GOCLEVER TAB I101 Uživatelská příručka www.goclever.com Prohlášení o shodě Tímto GOCLEVER technologie prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnice 199/5/WE. Ochrana životního

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

Nokia 603 - Uživatelská p íručka

Nokia 603 - Uživatelská p íručka Nokia 603 - Uživatelská p íručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Vložení SIM karty 6 Vložení paměťové karty 8 Nabíjení telefonu 9 Zapnutí a vypnutí telefonu 11 Zamknutí

Více

Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Konstrukce tabletu, ovládací tlačítka 3 Spuštění tabletu 4 Domovská obrazovka Androidu 5 Nastavení tabletu Ainol

Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Konstrukce tabletu, ovládací tlačítka 3 Spuštění tabletu 4 Domovská obrazovka Androidu 5 Nastavení tabletu Ainol Návod k obsluze Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Konstrukce tabletu, ovládací tlačítka 3 Spuštění tabletu 4 Domovská obrazovka Androidu 4.1 Přidávání nástrojů a zástupců na domovskou obrazovku 4.2 Nabídka

Více

TAB R105BK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

TAB R105BK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA TAB R105BK UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NAVŠTIVTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM A PROHLÉDNĚTE SI DALŠÍ VÝROBKY TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před instalací a prvním použitím si přečtěte tuto příručku. Obsah Důležité

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

hp psc 2500 photosmart series all-in-one

hp psc 2500 photosmart series all-in-one hp psc 2500 photosmart series all-in-one referenční p íručka hp psc 2500 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu se nesmí

Více

Uživatelský manuál (2-14) Uživatelský manuál (15-27) Instrukcja obsługi (28-40) Használati útmutató (41-54) User guide (55-67)

Uživatelský manuál (2-14) Uživatelský manuál (15-27) Instrukcja obsługi (28-40) Használati útmutató (41-54) User guide (55-67) Uživatelský manuál (2-14) Uživatelský manuál (15-27) Instrukcja obsługi (28-40) Használati útmutató (41-54) User guide (55-67) Инструкция по обслуживанию (68-81) XtraTab 7 QC Displej: 7 multikapacitní

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o. NAVON PLATINUM TABLET 10

Všechny značky a symboly jsou registrovány jejich vlastníky. Zákaz kopírování bez souhlasu ELKO TRADING, spol. s r.o. NAVON PLATINUM TABLET 10 NAVON PLATINUM TABLET 10 1 Obsah Přehled funkcí... 3 Příslušenství... 3 Tlačítka & porty... 3 Nabíjení baterie... 3 Instalace paměťové karty... 4 Přenesení souborů... 4 Zapínání/Vypínání... 4 Odemknutí

Více

F-Secure Internet Security 2013

F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 Obsah 3 Obsah Kapitola 1: Instalace...5 P ed první instalací...6 První instalace produktu...6 Instalace a upgrady aplikací...6 Nápov da

Více