SPEKTRUM Jak nás vidí? Environmentální legislativa ohrožuje průmysl. Kulatý stůl v regionech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPEKTRUM 05 2013. Jak nás vidí? Environmentální legislativa ohrožuje průmysl. Kulatý stůl v regionech"

Transkript

1 SPEKTRUM Jak nás vidí? Vnímání průmyslu širokou veřejností, akademiky, politiky a byznysmeny Environmentální legislativa ohrožuje průmysl Kulatý stůl v regionech rekapitulace

2 Úvodní slovo...03 Téma: Jak nás vidí? Jak nás vidí Česko...04 Soutěže Jitka Hlaváčková: ocenění Podnikový právník...12 Vyhlášení ceny Inženýrské akademie ČR za rok Manažer roku Kulatý stůl v regionech Co přineslo setkání v krajích...14 Rozhovor Drahoslav Dvořák: Řízení projektů je v automobilovém průmyslu nutností Evropský prostor Generální ředitel BUSINESSEUROPE v Praze Milan Hejl: Průmysl je moje srdeční záležitost Valná hromada Valná hromada: Podařilo se něco?...08 Pohled do kraje Karlovarský kraj nabízí podnikatelům a investorům aktivní partnerství...10 Karlovy Vary Meetings & Conventions + Spa & Wellness jedinečné spojení na jedinečném místě...11 Studie Studie: environmentální legislativa ohrožuje průmysl...16 Infoservis Spořící státní dluhopisy...18 Klub SP ČR s Jiřím Klumparem...19 Pracovnělékařská péče po 1. dubnu AVO: Podpořme aplikovaný výzkum...21 Pohled médií Duben v médiích manažer roku, růst mezd a problémy krajů...22 Podpora Exportu Traktory pro Kavkaz...25 Kaleidoskop Evropská unie Úloha byznysu ve vzdělávání...27 Podpora exportu Brána do Skandinávie a Pobaltí...28 Studijní stáž Keltský tygr opět cení zuby Partneři: Spektrum je oficiálním informačním médiem SP ČR. Přináší fakta a stanoviska k aktuálním problémům, které jsou předmětem zájmu této největší a nejvlivnější zaměstnavatelské a podnikatelské organizace v ČR. Vydavatel: SP ČR Adresa: Freyova 948/11, Praha 9 Redakční rada: B. Dlouhý, V. Drbalová, J. Hejduková, O. Gbelec, D. Kuchtová, P. Ježková, L. Nutilová, šéfredaktor: M. Mostýn, zástupkyně šéfredaktora: R. Hejná, výkonný redaktor: Z. Strnadel Foto: Z. Strnadel, studio Pixl e Korektury: M. Trublová Inzerce: SP ČR tel.: Grafická úprava a sazba: studio Pixl e Tisk: Tiskárna Macík, Sedlčany 1128 Distribuce: Spektrum je distribuováno na adresy ředitelů členských podniků (např. ČEZ, a.s.; RWE Transgas, a.s.; ŠKODA AUTO a.s.; TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.; Czech Coal a.s.; OKD, a.s.; VÍTKOVICE, a.s.) a vybrané adresy. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou s. p., odštěpný závod Střední Čechy v Praze, č.j. NP 3285/99 P ze dne Vychází měsíčně Registrace: ISSN

3 Milí čtenáři Spektra, dubnová valná hromada našeho Svazu průmyslu a dopravy ČR, nejdůležitější událost poslední doby, byla svým způsobem výjimečná. Uskutečnila se v Karlových Varech a nejen, že na ni přijali pozvání hejtman a primátor města, ale celý den před tím probíhala jednání a výměna názorů na to, jak řešit problémy kraje. Závěru dne se zúčastnili ministr školství a ministryně práce a sociálních věcí. Probíraly se praktické otázky podpory technické vzdělanosti, nezaměstnanosti, možnosti získání investorů do průmyslových zón, dopravní infrastruktura, legislativní témata. Podařilo se nám ukázat, že věci chceme měnit a že je i částečně umíme měnit. A nejen to. Jak v Karlovarském kraji, tak i v dalších regionech, které prezídium Svazu v posledních měsících navštívilo a diskutovalo zde s hejtmany, jejich náměstky a radními, s šéfy firem, řediteli škol, jsme tu zanechali vzkaz, že nás zajímají naši členové a prostředí, v němž podnikají. Dali jsme si úkol postupně krajskou tripartitu měnit v účinnější instituci prosazování našich zájmů v regionech, ve které by rozhodující slovo měli právě naši členové. V řadě krajů jsme našli pochopení, zejména pak u předsedy Asociace krajů. Co se týká tripartity na vládní úrovni a jednání s členy kabinetu, s několika ministry je nastavena pragmatická a vstřícná spolupráce. Vláda jako celek není však zpravidla schopna během svého mandátu vystupovat jednotně, efektivně a dostatečně ve prospěch zlepšení podnikání. Příkladem je stav spolupráce MPO a MZV. S blížící se předvolební kampaní je nám deklarován stoupající zájem vlády o řešení problémů podnikání, času ke klíčovým rozhodnutím už ale příliš nezbylo. Velmi dobré pracovní vztahy se podařilo nastavit s novým prezidentem ČR, který po svém nástupu do funkce mezi prvními pozval na Hrad představenstvo Svazu, a podařilo se dohodnout některé společné kroky. Patří k nim návrat k masarykovské tradici setkání hlavy státu se zástupci byznysu, patří k nim námi organizované doprovodné podnikatelské mise i vstřícnost k účasti na důležitých akcích. Jednou z nich bylo dubnové slavnostní vyhlášení nejlepších manažerů v této zemi v soutěži Manažer roku. Osobně a za celý Svaz průmyslu a dopravy ČR blahopřeji vítězům i těm, kteří se zařadili mezi TOP desítku těch nejlepších. Aby k těm nejlepším patřila v mezinárodním srovnání celá země, neobejde se to bez zvýšení našeho tlaku na politiky, obratné diplomacie navenek a jasné vize směřování státu. Chceme proto do podzimu aktualizovat naše priority a začít o nich vyjednávat se všemi politickými stranami, pokračovat v jednání s hejtmany, rozvíjet dialog s odbory. Uvědomujeme si také sílící význam dopadů bruselských rozhodnutí, a tak posilujeme naše aktivity v Evropské unii, mimo jiné i díky našemu novému zástupci v Bruselu. Máme schopnosti, oporu ve vás a chceme být v prosazování vašich zájmů úspěšní. Jaroslav Hanák prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

4 Jak nás vidí Česko Svaz průmyslu a dopravy ČR si nechal zpracovat analýzu jeho vnímání jako střešní organizace prosazování zájmů tuzemského průmyslu. Výsledky zkoumání agentury AMI Communications odhalily značně rozdílný pohled podnikatelů, odborné a laické veřejnosti, studentů i novinářů. Pokud se v Česku řekne průmysl, reakce lidí je převážně pozitivní. Možná je to poněkud překvapivé, ale shoda v tom je napříč laickou veřejností a logicky i mezi podnikateli, ale i u výzkumníků a akademiků, studentů technických a ekonomických vysokých škol či novinářů. Příznivé hodnocení vychází z názoru na průmysl jako stabilizátora ekonomiky, významného přispěvatele hrubého domácího produktu a tvůrce pracovních míst. Mezi občany dokonce převládá názor (domnívá se to 90 procent laické veřejnosti), že průmyslová výroba by se měla rozvíjet a nikoliv omezovat. Jinými slovy podpora průmyslu je mezi všemi vysoká, což vyplývá z Analýzy vnímání Svazu průmyslu a dopravy ČR, kterou pro něho vypracovala agentura AMI Communications. Bohužel, náš průmysl běžná populace vidí jako cosi tradičního a nemoderního. Přitom jeho kvalita a vysoká technologická úroveň firem patří mezi naše hlavní přednosti v rámci globální konkurenceschopnosti. Potvrdila to ostatně i schopnost průmyslových firem vypořádávát se s dopady recese posledních let. Alarmující je, že s názorem, že průmysl v ČR je nemoderní, souhlasilo celých 98 procent tuzemských podnikatelů z různých odvětví. Důraz na tradici je patrně i v tom, na jakou osobnost spojenou s naším průmyslem jsou lidé hrdí. U všech cílových skupin převládají osobnosti z druhé poloviny 19. století a počátku století dvacátého. Hvězdami českého průmyslu zůstávají jména a značky Baťa, Škoda, Kolben/Daněk a Laurin/Klement, Křižík, Tesla aj. Pouze zástupci odborné veřejnosti a podniků zmiňovali v menší míře i současná jména jako je J. Světlík Manažer roku 2012, Z. Frolík, A. Babiš, P. Kellner aj. Zajímavým aspektem je nostalgie starší populace oproti mladým lidem a studentům vůči zemědělské výrobě a jejímu významu. Pokud bychom srovnali podíl na HDP, bavíme se u zemědělství o zhruba dvou procentech oproti průmyslu s třetinovým podílem. Ve vnímání průmyslu je ale založen určitý vnitřní rozpor. Pokud přihlédneme k faktu, že veřejnost se nejvíce v souvislosti s průmyslem zajímá o životní prostředí, zaděláváme si zde na problém, že časem by průmysl u veřejnosti mohl být vnímán nejen jako tradiční a nemoderní, ale i jako hlavník viník znečištění. Přitom jak víme, realita je jiná. Průmysl v uplynulých dvou dekádách investoval desítky miliard do snížení emisí a nadále investuje, aby od roku 2016 splnil tzv. BATy, větším problémem se postupně stávají doprava a lokální topeniště. Například Moravskoslezský kraj je tak region s nepřísnějšími ekologickými standardy v celé Evropké unii. Je Svaz neformálním lídrem průmyslu? Průmysl je podle všeobecného mínění jednoznačně klíčovou oblastí a tahounem ekonomiky. Potřebuje ale organizaci, která by zastupovala jeho zájmy? I na tuto otázku odpovědělo pozitivně zjištění analýzy. Až 98 procent zaměstnavatelů a podnikatelů v ČR zastává názor, že tato organizace je potřebná, z toho takřka dvě pětiny z nich hovoří o velké potřebnosti. Mezi laickou veřejností tento postoj zastává 88 procent respondentů. Určitý rozdíl je mezi členskými a nečlenskými firmami. Členové Svazu potřebnost schvalují v 97 procentech (je překvapivé, že 3 procenta členů si nemyslí, že potřebují organizaci hájící jejich zájmy), u nečlenských firem je podíl vnímání potřebnosti organizace osmdesátiprocentní. Ze zjištění vyplynulo, že Svaz průmyslu a dopravy ČR je přijímaný jako nejvýznamnější organizace, zastupující zaměstnavatelské a podnikatelské subjekty v ČR. Co zejména podnikatelská sféra na Svazu oceňuje, jsou názory, s nimiž může souhlasit a také kompetentnost. Poměrně vysoký podíl z nich má názor, že jeho slovo má váhu. Výhody členství vidí pak zástupci firem zejména v lepším přístupu k informacím (60 procent respondentů), v možnosti ovlivňovat dění a prosazovat společné zájmy. 04 Téma: Jak nás vidí?

5 Z oblastí, na které se Svaz v rámci svých priorit orientuje, převládá u podnikatelské sféry největší zájem o legislativu. Následují aktivity v rámci moderního vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací a v energetice. Zajímavé je, že zatímco si představitelé průmyslu dobře uvědomují závislost českého průmyslu na exportu, jeho účinnou podporu nepovažují za důležitou ve srovnání s jinými prioritami Svazu. Co komunikovat? V komunikaci by se Svaz měl více zaměřit na zviditelňování modernosti českého průmyslu. Nejen zákazníci z B2B sektoru, ale i zástupci veřejnosti a studentů, by si měli uvědomovat, že v Česku se vyrábí produkty na vysoké technologické úrovni a že české zboží je na světových trzích oceňováno zejména pro svou vysokou kvalitu. Mezi překvapivá zjištění patří to, že průmysl velmi investuje do vzdělávání, výzkumu a vývoje, přitom si to myslí pouze 15 procent studentů technických a ekonomických vysokých škol. Přitom jsou to právě průmyslové podniky, které dávají do výzkumu více peněz než státní instituce a které prakticky podporují technické vzdělávání. Překvapuje také podceňování role exportu u veřejnosti. Silnou orientaci na export si uvědomují jen média a členské podniky. Přičemž většina cílových skupin si myslí, že Svaz by se neměl exportnímu tématu věnovat. Ve své analýze AMI Communications navrhuje komunikační témata zúžit podle priorit pouze tři témata pro všechny cílové skupiny a další čtyři témata komunikované každé pro jednu cílovou skupinu. Různé cílové skupiny přitom využívají různé komunikační nástroje a platformy. Zvláštním případem je export, což je jediné téma, které si zaslouží pozornost i přes to, že o něj nemají cílové skupiny zájem. Komunikovat něco, o co není zájem, je logicky daleko těžší, ale u toho tématu se vyšší aktivita vyplatí. Jen tak si zástupci cílových skupin uvědomí nutnost vysoké úrovně a modernosti českého průmyslu, export je jedním z nejsilnějších indikátorů naší globální konkurenceschopnosti. Cílem, který jde napříč třemi hlavními změnami v komunikaci, je zvýšení povědomí a znalosti o SP ČR u jednotlivých cílových skupin, jak byly definovány v zadání analýzy, tedy u veřejnosti, studentů vysokých škol, podniků, odborné veřejnosti a médií. Analýza vznikla v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu a najdete ji na webu Jakub Salát account manager, AMI Communications Co si jednotlivé cílové skupiny myslí o českém průmyslu? (Procentně vyjádřené odpovědi byly pro zjednodušení dle významu převedeny na škálu od 1-10, kde 1 je nejvyšší priorita, 10 nejmenší) Komunikační témata preferována cílovými skupinami Témata jdoucí napříč všemi cílovými skupinami Bezpečná, spolehlivá a dostupná energetika Moderní vzdělávání Výzkum, vývoj, inovace na špičkové úrovni Ostatním tématům doporučuje AMI Communications se komunikačně věnovat pouze cíleně na konkrétní cílové skupiny: Veřejnost a životní prostředí Podniky a legislativa Studenti a flexibilní pracovní trh Média a export (Pozn. Podniky a odborná veřejnost mají škálu od 1 do 11, důvodem je přidání tématu legislativy. U podniků má shodně prioritu číslo 1, u odborné veřejnosti pak číslo 3). Téma: Jak nás vidí? 05

6 Nejzajímavější poznatky z výzkumu Všechny cílové skupiny Vnímání průmyslu je převážně tradiční, český průmysl je nemoderní. Průmysl by se měl nadále rozvíjet jako jedna z nejdůležitějších součástí naší ekonomiky. Všechny cílové skupiny jako hlavní představitele průmyslu, na které bychom měli být hrdí, uvádějí historické osobnosti z počátku 20. století a z 2. poloviny 19. století. Podniky Rozdíly ve vnímání důležitosti průmyslu a témat (vyjma znalosti práce SP ČR) jsou mezi členskými a nečlenskými podniky minimální. Překvapuje nízká sebedůvěra (pouze 8 % představitelů podniků si myslí, že český průmysl je moderní). Z faktorů ovlivňujících rozvoj společnosti preferují podniky legislativní činnost, vzdělávání, výzkum, vývoj, inovace. Zástupci podniků jsou názoru, že SP ČR se má věnovat zejména legislativě. Absentuje myšlenka vlastní odpovědnosti u dopadů na životní prostředí (zajímavé zejména v kontextu názorů veřejnosti). Podniky si uvědomují vliv exportu, i tak si nemyslí, že by se mělo téma více komunikovat. Veřejnost Postoje veřejnosti k průmyslu jsou pozitivní. Veřejnost oceňuje jeho stabilizující vliv na ekonomiku. Současně je u laické veřejnosti rozšířen skeptický názor na současný stav a úroveň českého průmyslu. Znalost SP ČR je u laické populace poměrně nízká (vyvolaná dosahuje 21 %). Nejdůležitějším komunikačním tématem pro veřejnost je životní prostředí. Pouze 12 % zástupců veřejnosti je schopno říct správnou definici tripartity. I když naprostá většina veřejnosti netuší, co je to tripartita, myslí si, že její existence je důležitá. Odborná veřejnost Od ostatních se odlišuje zaměřením na výzkum, vývoj a inovace a na podporu technického vzdělávání. Tyto oblasti považuje za nejdůležitější pro ekonomickou kondici České republiky. Zhruba polovina odborné veřejnosti nezná Svaz průmyslu a dopravy ČR nebo jej zná pouze podle názvu. Pokud mají informace o činnosti Svazu, hodnotí jeho aktivity i způsob vystupování převážně pozitivně. Obdobně jako podniková sféra vyjadřují názor, že SP ČR by mohl být ve způsobu své prezentace vůči veřejnosti razantnější a důraznější. Média Novináři si nejvíce uvědomují přínos průmyslu k HDP a jeho orientaci na export. Jako jediná cílová skupina považuje export v rámci agendy SP ČR za nejdůležitější. Nejrelevantnější mluvčí za průmysl jsou pro novináře: MPO (88,9 %), SP ČR (77,8 %), nezávislý analytik (55,6 %). Spokojenost s komunikací SP ČR je lehce nadprůměrná (v rámci škály 1 nespokojenost 9 spokojenost je komunikace hodnocena 5,44). Jako formu spolupráce novináři vyzdvihují výsledky výzkumů a analýz (71,4 %), tiskové zprávy (61,9 %), citaci představitelů SP ČR na vyžádání (57, 1 %). Studenti VŠ studenti projevují menší zájem než veřejnost o informace ekonomického charakteru. Z faktorů ovlivňujících rozvoj společnosti preferují vzdělávání a inovace. Nejvíce pozitivně hodnotí na průmyslu vytváření pracovních míst. Jsou poměrně kritičtí vůči stavu a úrovni průmyslu. Pouze 15 % studentů je názoru, že průmysl podporuje vzdělávání a výzkum. Studenti projevují nižší znalost o tripartitě, a to oproti laické populaci. / Pouze 13 % z nich správně chápe význam slova tripartita. / Jací respondenti hodnotili Svaz? SP ČR se v loňském roce rozhodl, že provede analýzu, která by od relevantních cílových skupin zjistila, co si myslí o průmyslu a o jeho činnosti. Součástí vypracované studie je i návrh komunikační strategie a aktivit, které mají za cíl zvýšit vnímání SP ČR jako hlavního zástupce zaměstnavatelů v zemi. Při šetření, které se uskutečnilo metodou kvantitativní analýzy (telefonické dotazování) a kvalitativní analýzy (osobní schůzky a rozhovory), byl osloven reprezentativní vzorek zástupců jednotlivých cílových skupin. Díky telefonickým rozhovorům se získaly informace od 500 zástupců veřejnosti, 300 podniků (z toho polovina byly členské podniky SP ČR), 300 studentů vysokých škol technického a ekonomického zaměření a 100 zástupců odborné veřejnosti. Navíc byly provedeny hloubkové rozhovory s 25 českými novináři, kteří píší o průmyslu, a s 30 zástupci podniků. Členové tripartity vyplnili elektronický dotazník na internetu. 06 Téma: Jak nás vidí?

7 Milan Hejl: Průmysl je moje srdeční záležitost V polovině dubna proběhla na půdě Svazu průmyslu a dopravy ČR první prezentace výsledků Analýzy vnímání SP ČR a návrhu komunikační strategie. Výsledky prezentoval Milan Hejl, jednatel AMI Communications, největší české PR agentury, která výzkum i strategii zpracovala. Využili jsme této příležitosti a položili mu několik otázek. Co Vás osobně nejvíc překvapilo na výsledcích výzkumu? Očekávali jsme, že většina lidí nebude v průmyslu vidět perspektivu. Výzkum ale ukázal opak. Více než 70 % lidí si myslí, že průmysl by se měl nadále rozvíjet a posilovat svoji pozici v české ekonomice. To je jednoznačný mandát pro Svaz průmyslu a úkol pro politiky, aby vytvořili prostředí, ve kterém se bude průmyslu dařit. To vypadá, že situace je téměř bezproblémová, kde má však český průmysl mezery? Vidím hned tři mezery. Téměř všechny cílové skupiny vnímaly průmysl z pohledu tradice a významné role v ekonomice a zaměstnanosti, ale již ne jako moderní, inovativní a vůbec ne jako něco, na co můžeme být hrdí. Druhou rezervou je výrazně menší podpora u studentů a to jsme se dotazovali jen studentů technických a ekonomických oborů jen 50 % z nich podporuje další rozvoj průmyslu. Třetí mezerou je relativně nízké uvědomění si důležitosti exportu u všech skupin kromě novinářů. To podle mého názoru vede k podceňování potřeby mezinárodní konkurenceschopnosti našeho průmyslu. Tyto tři oblasti signalizují hrozící komunikační problémy v budoucnosti. Jakou zkušenost má AMI Communications s komunikací průmyslu? Průmysl je moje srdeční záležitost, osobně mu věnuji mnoho času. Léta pracujeme pro ČEZ, ArcellorMittal, plzeňskou Škodu Transportation i řadu dalších větších i menších firem. Záběr naší firmy je ale mnohem širší, pracujeme pro mezinárodní firmy, české market leadery i menší společnosti. Mezi naše klienty patří například Česká pojišťovna, Unilever, Plzeňský prazdroj, GlaxoSmithKline, Ford, Dell nebo Coca-Cola. Z jakého důvodu za Vámi nejčastěji chodí průmysloví klienti? Podniky nejčastěji stojí o podporu při získávání zakázek, pomoc proti vnějším tlakům a snaze přeregulovat podnikání, zlepšení vztahů s okolím provozů a zlepšení pozice při hledání zaměstnanců. Začínáme vždy analýzou, následuje komunikační strategie a její precizní implementace. Někde pomáháme jen s prezentací jednorázového projektu, většinou však pracujeme na dlouhodobých projektech, kdy se nám daří výrazně posunout pověst a vztahy klientů s jejich cílovými skupinami. Například ArcellorMittal za námi přišel s tím, že ačkoliv dlouhodobě investuje do ekologizace svých provozů a úspěšně snižuje své emise, v Ostravě mu je stále neoprávněně přisuzována vina za znečištění. Během dvou let se nám podařilo diskusi o ovzduší v Ostravě výrazně posunout od emocí k faktům. Na takové projekty jsme hrdí. Jak je složitý sběr dat? Nejzásadnější u větších výzkumů jsou aktivity před samotným sběrem dat. Stanovujete si hypotézy, které si chcete pak ověřit, definujete cílové skupiny, formulujete otázky, sestavujete rozpočet. Samotný sběr dat už je pak rutina, kterou jsme zvládli dle stanoveného časového harmonogramu. Při schůzkách s novináři a zástupci některých podniků k tomu pak pomohly osobní vazby, které urychlily celý proces. Jaké budou nyní další kroky v rámci spolupráce se SP ČR? V červnu chceme prezentovat výsledky výzkumu ještě na představenstvu SP ČR a viceprezidentům, a rádi bychom samozřejmě pomohli s implementací námi navržených zlepšení. Děkuji za rozhovor Zdeněk Strnadel manažer Sekce komunikace Téma: Jak nás vidí? 07

8 Valná hromada: Podařilo se něco? Daří se měnit přístup politiků k podpoře technického vzdělávání, v otázkách trhu práce, řeší se problém obnovitelných zdrojů energie. Dubnová Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR v Karlových Varech, projev prezidenta Jaroslava Hanáka i samotná Zpráva o činnosti, přinesla mezi řádky neskrývané sdělení: Chceme našim členům ukázat, že dokážeme věci měnit a přinášet výsledky. Určitě se ledy pohnuly v oblasti podpory technického vzdělávání. Výsledek samozřejmě může určit řada proměnných, ale v tuto chvíli na její nezbytnosti vládne napříč politickým spektrem obdivuhodná shoda. A to i mezi těmi, kteří ještě před časem toto téma nebrali v potaz. Po jednání s vládními i opozičními politickými představiteli, po návštěvách krajů a debatách s hejtmany je patrná snaha situaci změnit, uvedl k tomu Jaroslav Hanák. Díky úsilí vedení Svazu a dalším aktérům se na vládní úrovni podařilo dohodnout a do Poslanecké sněmovny dostat Návrh novely zákona o daních. Pokud bude změna přijata, firmám by se zvedly limity daňové uznatelnosti na studenta podle délky jeho odborné přípravy na firemní stipendia a zvýšily a zrychlily se odpisy majetku firmy pro účely odborné výuky. K poslancům směřuje k projednání i zákon o vysokých školách, kde by už měl skončit jediný parametr, tedy počet žáků a jejich financování na hlavu. Startuje konečně Projekt POSPOLU, pokus o zavádění mnohými zatracovaný duální systém a spolupráce firem a škol v jednotlivých krajích. Jeho silným iniciátorem byl a je viceprezident Pavel Juříček. Svaz je u současného pilotu odborným garantem. A k polytechnickému vzdělávání Jaroslav Hanák poznamenal: Máme předjednány prostředky na program jeho podpory. Trh práce s odstínem byrokracie Řada věcí se posunula na trhu práce. Bohužel energie se mnohdy musela investovat do toho, aby se věci vrátily k původní podobě. Prosadila se například změna právní úpravy řetězení pracovních poměrů na dobu určitou. Model německého kurzarbeitu na podporu udržení pracovních míst ve firmách, které jsou v přechodných ekonomických problémech, se v českých podmínkách neuchytil. Přes odpor politiků prošla nakonec česká varianta pod názvem projektu Vzdělávejte se pro stabilitu z unijních prostředků. Ale i úředníci nakonec museli přiznat takové nastavení kritérií, na které nedosáhla většina Primátor Karlových Varů Petr Kulhánek (uprostřed) zájemců. Metodické pokyny se mění. Svaz inicioval prosazení tzv. předdůchodů, které umožní zaměstnancům pracujících v určitých profesích naspořit s pomocí zaměstnavatele, příspěvku státu a vlastních prostředků částku, která by umožnila dřívější odchod do důchodu. Ale i tady se muselo bojovat s obavami o zatížení rozpočtu. Vedle toho se úspěšně zápasilo s různými byrokratickými nápady úředníků, Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný (uprostřed) jako byla povinnost vybavit pracovišťě kopiemi pracovních smluv pro případ kontroly inspektora či s nesmyslnou povinností vstupní lékařské prohlídky pro zaměstnance pracující na dohody o provedení práce bez ohledu na profesi a potřebu takové prohlídky. Ceny elektřiny nadále pálí Úspěchem, byť jde o dočasné letošní řešení, byly korunovány snahy o řešení problému obnovitelných zdrojů energie (OZE). Vláda původně zvažovala státní příspěvek na OZE do státního rozpočtu v roce 2013 ve výši 9,9 miliardy korun. Po ohromném tlaku největších spotřebitelů, viceprezidenta Jana Rafaje 08 Valná hromada

9 i Manažera roku 2012 Jana Světlíka, kabinet uvolnil 2 miliardy. Reálné je uvolnění dalších dvou miliard korun pro velké odběratele elektřiny, což by zmírnilo dopady cen, uvedl Jaroslav Hanák a tato slova zopakoval i počátkem května po jednání části prezídia Svazu s premiérem Petrem Nečasem. Pro příští roky se hledá systémovější řešení. V oblasti životního prostředí a po podepsání v rámci Sněmu čtyřdohody mezi Svazem, HK ČR, MPO, MŽP. Praktickým závěrem jsou podnikatelské mise s ministrem životního prostředí a prosazení 2. vlny ekoauditu, tedy posuzování dopadů ekologických opatření na podnikání. Co se dál podařilo? Zástupci Svazu celé měsíce intenzivně řešili s vládnimi činiteli vzkříšení ekonomiky a přijetí podpůrných opatření. Nakonec se strany v rámci tripartity dobraly k devatenácti bodům, z nichž část je prorůstová, což je například program Zelená úsporám, ale většina upravuje podnikatelské prostředí. Co se týká legislativy, během roku zkoumali zástupci Svazu množství návrhů a vyjadřovali se k téměř stovce z nich. Intervenovali například proti přijetí zákona o lobbingu, což v navrhované podobě mohlo omezit vliv podnikatelské veřejnosti na tvorbu právních předpisů. Návrh zákona nebyl přijat. Podařilo se prosadit Nový člen představenstva SP ČR Ivo Hlaváč (ČEZ) zrušení povinnosti zakládat do sbírky listin podpisové vzory členů orgánů společností a Svaz zvednul administrativní problém povinnosti zakládat do sbírky listin účetní závěrky a jiné citlivé údaje o společnostech. Postavil se také za odložení účinnosti Nového občanského zákoníku až na roky 2015 a později, názor má opřený o řadu poznatků negativních dopadů na firmy. V neposlední řadě byl vlajkovou lodí požadovaných změn zákon o veřejných zakázkách. V oblasti ICT patřil Svaz mezi ty, kteří podporují přípravu Aukce kmitočtů. Dařilo se mu prosazovat i transparentnost průběhu výběrového řízení generálního ředitele ČEB a EGAP a agentury CzechInvest. Byl také u výběru zástupců MPO do zahraničních misí. Výzkum, vývoj, inovace Nehledě na to, že téma výzkumu, vývoje a inovací se dostalo i na jednání tripartity, že v řadě momentů, zejména souvislost inovací s konkurenceschopností firem a vytvářením pracovních míst panuje shoda s některými politiky i odbory, zatím se ne zcela podařilo prosadit, aby aplikovaný výzkum byl daleko více podporován. Snahou Svazu je přitom navýšení prostředků pro Technologickou agenturu ČR. Je to běh na dlouhou trať, ve kterém se výrazně angažují někteří členové představenstva, jako jsou Jiří Cienciala a Zbyněk Frolík. Ale jedna konkrétné věc se podařila: posunutí termínu uplatnění odpočtu od základu daně z příjmu z nakupovaného výzkumu od vybraných poplatníků o rok dříve na 1. ledna Složité evropské záležitosti Tím, že 80 procent veškerých legislativních změn přichází z Bruselu, je zřejmé, že i Svaz se této oblasti musí intenzivně věnovat. V záplavě návrhů připomeňme alespoň některé klíčové z nich, k nimž se zástupci Svazu vyjadřovali. Odmítl snahy Evropské komise vyloučit velké podniky z produktivních investic v Evropském fondu pro regionální rozvoj, zavedení kvót pro ženy v dozorčích radách, revizi směrnice o ochraně dat. Vyjadřoval se i k jednání o volném obchodu (FTA) EU Japonsko a tlačil na stanovení cestovní mapy plnění závazků u netarifních bariér ze strany Japonska. Stoupající význam unijní legislativy potvrzuje ostatně i skutečnost, že sekretariát Svazu byl doplněn jeho zástupcem v Konfederaci evropského podnikání BUSINESSEUROPE, sídlícím kde jinde, než v Bruselu. Milan Mostýn ředitel Sekce komunikace SP ČR Text usnesení je ke shlédnutí na adrese Valná hromada 09

10 Karlovarský kraj nabízí podnikatelům a investorům aktivní partnerství Karlovarský kraj už nechce být popelkou mezi regiony, od níž se odvracejí investoři a mladí se stěhují za lepším. Nezůstal proto jen u řešení na papíře. Výsledkem je finanční podpora podnikatelských inovací, stipendia pro žáky vybraných oborů a pomoc při obsazování průmyslových zón. Kraj chce být atraktivní nejen pro turisty, ale především pro domácí Současná situace regionu není ideální, místy až 13procentní nezaměstnanost, nedostavěná rychlostní silnice R6, odliv vysokoškoláků za prací jinam. Na druhé straně ale kraj patří k nejnavštěvovanějším místům v naší zemi, kam se lázeňští hosté díky úrovni léčebné péče i služeb opakovaně vracejí. Karlovarský kraj jako instituce není spasitel, který přivede nové investory a vytvoří stovky pracovních příležitostí. Naše úloha je koordinovat vznik průmyslových zón, usnadnit vstup investorů do kraje, vytvořit zázemí pro ty, kteří se po studiích rozhodují, kde by chtěli žít, uvedl hejtman Josef Novotný. Zaměstnavatelé v regionu často volají po kvalifikovaných silách v technických oborech. Karlovarský kraj proto nechal zbudovat dvě nové technické školy v Ostrově a v Sokolově, odkud mohou firmy získat odborně zdatné mladé lidi. Pro studenty stipendia, pro firmy příspěvky na inovace Zavedení stipendií postupně zvyšuje zájem žáků i o takové obory, jako je dříve opomíjené strojírenství nebo elektrotechnika. Nezapomínáme ani na firmy s inovačními aktivitami, jimž jsme začali udělovat příspěvky, ročně celkem přes 1,6 milionu korun. Plánujeme také vybudování vědeckotechnického parku, vysvětil náměstek hejtmana Petr Navrátil. Investory hlavně zajímá dostupnost regionu, tedy napojení na českou a evropskou dálniční síť. A to je zatím palčivý problém stát ještě stále nedokončil rychlostní silnici R6. Je potřeba vyvinout větší tlak na vládu, za tímto účelem se musíme semknout a dostavbu podpořit, uvedl člen krajské tripartity a jednatel společnosti Liapor Vintířov Rudolf Borýsek. Krajský akční tým nové nápady k podpoře podnikání Novinkou v řešení problematiky zaměstnanosti by měla být aktivita tzv. Krajského akčního týmu. Do týmu přizval Kraj starosty obcí, zaměstnavatele, představitele hospodářských komor, krajské tripartity nebo společnosti Czechinvest. Budeme se snažit přicházet s nápady k podpoře podnikání a investic v regionu, k rozvoji především technického i vysokého školství, popsal situaci ředitel Okresní hospodářské komory Cheb a předseda týmu Stanislav Kříž. (red) 10 Pohled do kraje

11 Karlovy Vary Meetings & Conventions + Spa & Wellness jedinečné spojení na jedinečném místě Vzhledem k dlouholeté tradici cestovního ruchu disponují Karlovy Vary rozvinutou infrastrukturou a špičkovými službami, díky nimž představuje Karlovarský kraj a Karlovy Vary vhodnou destinaci pro MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events / Exhibitions) akce. Dopravní dostupnost a hustá dopravní síť, dostatek ubytovacích a stravovacích zařízení, kongresové kapacity od menších konferenčních salonků až po velké kongresové sály, bohatý doprovodný program a široká nabídka doplňkových služeb zařazují Karlovy Vary mezi destinace kongresové turistiky na světové úrovni. Největší české lázeňské město s více než 600 lety lázeňské tradice, ležící v malebném údolí říčky Teplé. Bohatá historie města, jež dodnes dýchá z jeho atmosféry i z řady architektonických skvostů, se dnes snoubí s moderní dobou a jejími vymoženostmi, aniž by se to v nejmenším dotklo jedinečného genia loci tohoto místa. Místa, kde horké léčivé prameny odpradávna navracejí lidem zdraví, kde si významné osobnosti již po šest století dávají dostaveníčko. Svá setkání zde v průběhu staletí měla celá řada významných postav politického, kulturního i vědeckého života car Petr Veliký, císař František Josef I., císařovna Marie Terezie, Johann Wolfgang Goethe, král Juan Carlos či exprezidenti Václav Havel, Václav Klaus a mnoho dalších. Karlovy Vary nabízejí unikátní spojení lázeňství a relaxačních pobytů s možnostmi rozličných akcí, od korporátních jednání až po kongresy světového významu. Město předurčuje k tomu, aby naplnilo a předčilo všechna očekávání pořadatelů nejrůznějších setkání Carlsbad Convention Bureau, o. p. s., představuje centrální informační místo pro účely kongresové a incentivní turistiky v Karlových Varech a Karlovarském kraji a působí jako neutrální partner. V rámci své činnosti podporuje společnost klienty při plánování MICE akcí v regionu, poskytuje kompletní informace o aktuální nabídce kongresových a meetingových prostor v Karlových Varech a Karlovarském kraji. Členská základna Carlsbad Convention Bureau se v současnosti skládá z pěti členů: Grandhotel Pupp Karlovy Vary a. s. Imperiál group Karlovy Vary a. s. Thermal-F a. s. Infocentrum města Karlovy Vary Léčebné Lázně Mariánské Lázně a. s. Carlsbad Convention Bureau, o. p. s. Husovo náměstí 270/2, Karlovy Vary Web: (red) Pohled do kraje 11

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července 2015 Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace Právník roku SP ČR předával ocenění 16. 4. Vyhlášení vítězů soutěže Manažer roku 23.

Více

Představení jarní emise 2012

Představení jarní emise 2012 Představení jarní emise 2012 3. května 2012 Miroslav Kalousek ministr financí Shrnutí pilotní emise 11. 11. 2011 Počet prodaných spořicích státních dluhopisů dle jednotlivých emisí Shrnutí pilotní emise

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

Luděk Piskač tajemník SVSE

Luděk Piskač tajemník SVSE Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE), člen IFIEC EUROPE EU ETS po roce 2012 IFIEC EUROPE NÁZOR VELKÝCH SPOTŘEBITELŮ 3.12.2008 http://www.aem.cz Luděk Piskač tajemník SVSE svse@aem.cz +420 266 753

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

Představení jarní emise 2013

Představení jarní emise 2013 Představení jarní emise 2013 6. května 2013 Miroslav Kalousek ministr financí Souhrnné statistiky Celková jmenovitá hodnota vydaných SSD v letech 2011 a 2012 (mld. Kč) 65,7 Celková jmenovitá hodnota SSD

Více

Požadavky zaměstnavatelů v Karlovarském a Ústeckém kraji: omezení byrokracie a korupce, zlepšení dopravní infrastruktury

Požadavky zaměstnavatelů v Karlovarském a Ústeckém kraji: omezení byrokracie a korupce, zlepšení dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN / LISTOPAD 2010 Zveřejněno: 9. 11. 2010 Požadavky zaměstnavatelů v Karlovarském a Ústeckém kraji: omezení byrokracie a korupce, zlepšení dopravní infrastruktury Definovat

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací

Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací Předsedové sektorových rad opět diskutovali na téma Národní soustava kvalifikací Praha, 20. června 2013: Dnes se v sídle Hospodářské komory České republiky v Praze uskutečnilo další zasedání předsedů sektorových

Více

Představení vánoční emise 2013

Představení vánoční emise 2013 Představení vánoční emise 2013 31. října 2013 Ing. Jan Fischer, CSc. ministr financí Stav financování v letošním roce mld. Kč plán na rok 2013 Strategie plán na rok 2013 Revize stav k 31.10.2013 Instrumenty

Více

Ministerstvo financí. Spořicí státní dluhopisy. Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost

Ministerstvo financí. Spořicí státní dluhopisy. Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost Ministerstvo financí Spořicí státní dluhopisy Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

ODS a životní prostředí ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ = PŘÍLEŽITOST PRO HOSPODÁŘSKÝ RŮST

ODS a životní prostředí ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ = PŘÍLEŽITOST PRO HOSPODÁŘSKÝ RŮST ODS a životní prostředí ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ = PŘÍLEŽITOST PRO HOSPODÁŘSKÝ RŮST Mgr. Tomáš Chalupa ministr životního prostředí 21. ledna 2012, Hradec Králové ODS A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Je životní prostředí skutečnou

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013)

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Ing. Jana Šubrtová 31.05.2013 Obsah Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. června 2009 č. 715 o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012 Vláda I. bere na vědomí 1. že předložený návrh rozpočtu České

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU PRO PODPORU TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU PRO PODPORU TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU PRO PODPORU TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Tisková konference MPO 5.9. 2012 Stav českého technického vzdělávání Průměrná vzdělanost českých žáků se mezi lety 2003 2009 propadla

Více

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst.

Předkládací zpráva. Obdobně se postupuje při stanovení systemizace pracovních míst. II. Předkládací zpráva Vládě České republiky se předkládá materiál Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2016 na základě 184 odst. 3 a 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 2015-2020 REFORMA FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Ing. Tomáš Pastrňák, MBA Předseda výboru České asociace interim managementu Člen představenstva krajské hospodářské komory MSK Člen komise pro majetek a hospodářskou

Více

Aktuální potřeby investorů v oblasti pracovní síly

Aktuální potřeby investorů v oblasti pracovní síly Aktuální potřeby investorů v oblasti pracovní síly Mgr. Ing. Karel Kučera www.czechinvest.org o CzechInvestu Představení poslání a cílů agentury 3 CzechInvest podporuje malé a střední podnikatele podnikatelskou

Více

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem?

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? 2. října 2014 OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice o energetické účinnosti

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 29. října 2008 od 13.00 h v Třinci

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 29. října 2008 od 13.00 h v Třinci Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 29. října 2008 od 13.00 h v Třinci Místo konání: Kulturní dům TRISIA, Třinec Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny dle prezenční

Více

Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu

Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu 12. Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu Zadání průzkumu V souvislosti s chystanou daňovou reformou byl proveden průzkum mezi malými a středními podniky a živnostníky v

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací ( ) v high-tech a medium high-tech odvětvích

Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací ( ) v high-tech a medium high-tech odvětvích Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací (2007-2013) v high-tech a medium high-tech odvětvích Miroslav Kostić, Technologické centrum AV ČR Úvod Operační program Podnikání a inovace (dále

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují

Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují Mgr. Lucie Řezníčková, manažerka regionálních zastoupení, SP ČR Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Regionální zastoupení

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. 5. 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2013

Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. 5. 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2013 Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. 5. 2012, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 2013 Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2012

Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2012 Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2012 Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR obsahuje požadavky nejen pro rok 2012, ale i ty, jejichž plnění bude aktuální i v závěru

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

BUDOUCNOST KRAJE Z POHLEDU PRŮMYSLU 18/10/2016 WEB ADRESA FREYOVA 948/11, PRAHA 9 ČLEN

BUDOUCNOST KRAJE Z POHLEDU PRŮMYSLU 18/10/2016 WEB  ADRESA FREYOVA 948/11, PRAHA 9 ČLEN BUDOUCNOST KRAJE Z POHLEDU PRŮMYSLU 18/10/2016 WEB WWW.SPCR.CZ ADRESA FREYOVA 948/11, 190 00 PRAHA 9 ČLEN Průmysl v Moravskoslezském kraji PRŮMYSLOVÁ HISTORIE REGIONU Již od dob Rakouska-Uherska je průmysl

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Z Á P I S z 21. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Jak to vidí zaměstnavatelé?

Jak to vidí zaměstnavatelé? Jak to vidí zaměstnavatelé? Ing. František NETERDA viceprezident Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních

Více

Sektorová dohoda pro obor strojírenství. Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s.

Sektorová dohoda pro obor strojírenství. Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s. Sektorová dohoda pro obor strojírenství Ing. Věra Vrchotová MOTOR JIKOV Group a.s. podpis Sektorová dohoda pro obor strojírenství v Jihočeském kraji byla slavnostně podepsána dne 4. dubna 2012 na Krajském

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Posílení fiskálního rámce ČR

Posílení fiskálního rámce ČR Posílení fiskálního rámce ČR David PRUŠVIC odbor Finanční politika Národní rozpočtové rámce: Evropská legislativa a zkušenosti z EU 9. října 2014, Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR České republiky,

Více

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje OBSAH str. Vyhodnocení čerpání ze Strukturálních fondů EU v Libereckém kraji 2 Operační programy 8 52 OP Průmysl a podnikání 8 OP Infrastruktura 16 OP Rozvoj lidských zdrojů 23 OP Rozvoj venkova a multifunkční

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení

Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení Dne 10. 6. 2016 se uskutečnila v gesci Biology Parku Brno, Krajské hospodářské

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

V Praze dne 17. května 2009. Vážený pane náměstku,

V Praze dne 17. května 2009. Vážený pane náměstku, UNIE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH SVAZŮ ČESKÉ REPUBLIKY doc.lng. Jiří Marek, CSc. výkonný ředitel V Praze dne 17. května 2009 e náměstku, z popudu jedné členské organizace si dovoluji požádat Vás o konzultaci a

Více

majetku státu s možností využití metody EPC

majetku státu s možností využití metody EPC Seminář Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14. října 2014 MPO SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa

Více

39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE

39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE 39. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: 39. Den malých obcí 5. března 2013, Národní dům Smíchov, Praha 7. března 2013, Společenský dům, Prostějov

Více

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

N á v r h. S t a n o v i s k o. Legislativní rady vlády k návrhu zákona o odpadech. I. K celkovému zaměření návrhu

N á v r h. S t a n o v i s k o. Legislativní rady vlády k návrhu zákona o odpadech. I. K celkovému zaměření návrhu Odbor vládní legislativy Čj. 941/16 V Praze dne 5. ledna 2017 Výtisk č.: N á v r h S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona o odpadech I. K celkovému zaměření návrhu Oblast odpadového

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 10 Vydán dne 31. ledna 2012 Částka 1 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 30176/2011-26 ze dne 17. ledna 2012, kterou se

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 19. října 2015 v 09:15 h V Praze 13. října 2015 Čj. 2278/15 Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/45, Ústí

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více