SPEKTRUM Jak nás vidí? Environmentální legislativa ohrožuje průmysl. Kulatý stůl v regionech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPEKTRUM 05 2013. Jak nás vidí? Environmentální legislativa ohrožuje průmysl. Kulatý stůl v regionech"

Transkript

1 SPEKTRUM Jak nás vidí? Vnímání průmyslu širokou veřejností, akademiky, politiky a byznysmeny Environmentální legislativa ohrožuje průmysl Kulatý stůl v regionech rekapitulace

2 Úvodní slovo...03 Téma: Jak nás vidí? Jak nás vidí Česko...04 Soutěže Jitka Hlaváčková: ocenění Podnikový právník...12 Vyhlášení ceny Inženýrské akademie ČR za rok Manažer roku Kulatý stůl v regionech Co přineslo setkání v krajích...14 Rozhovor Drahoslav Dvořák: Řízení projektů je v automobilovém průmyslu nutností Evropský prostor Generální ředitel BUSINESSEUROPE v Praze Milan Hejl: Průmysl je moje srdeční záležitost Valná hromada Valná hromada: Podařilo se něco?...08 Pohled do kraje Karlovarský kraj nabízí podnikatelům a investorům aktivní partnerství...10 Karlovy Vary Meetings & Conventions + Spa & Wellness jedinečné spojení na jedinečném místě...11 Studie Studie: environmentální legislativa ohrožuje průmysl...16 Infoservis Spořící státní dluhopisy...18 Klub SP ČR s Jiřím Klumparem...19 Pracovnělékařská péče po 1. dubnu AVO: Podpořme aplikovaný výzkum...21 Pohled médií Duben v médiích manažer roku, růst mezd a problémy krajů...22 Podpora Exportu Traktory pro Kavkaz...25 Kaleidoskop Evropská unie Úloha byznysu ve vzdělávání...27 Podpora exportu Brána do Skandinávie a Pobaltí...28 Studijní stáž Keltský tygr opět cení zuby Partneři: Spektrum je oficiálním informačním médiem SP ČR. Přináší fakta a stanoviska k aktuálním problémům, které jsou předmětem zájmu této největší a nejvlivnější zaměstnavatelské a podnikatelské organizace v ČR. Vydavatel: SP ČR Adresa: Freyova 948/11, Praha 9 Redakční rada: B. Dlouhý, V. Drbalová, J. Hejduková, O. Gbelec, D. Kuchtová, P. Ježková, L. Nutilová, šéfredaktor: M. Mostýn, zástupkyně šéfredaktora: R. Hejná, výkonný redaktor: Z. Strnadel Foto: Z. Strnadel, studio Pixl e Korektury: M. Trublová Inzerce: SP ČR tel.: Grafická úprava a sazba: studio Pixl e Tisk: Tiskárna Macík, Sedlčany 1128 Distribuce: Spektrum je distribuováno na adresy ředitelů členských podniků (např. ČEZ, a.s.; RWE Transgas, a.s.; ŠKODA AUTO a.s.; TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.; Czech Coal a.s.; OKD, a.s.; VÍTKOVICE, a.s.) a vybrané adresy. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou s. p., odštěpný závod Střední Čechy v Praze, č.j. NP 3285/99 P ze dne Vychází měsíčně Registrace: ISSN

3 Milí čtenáři Spektra, dubnová valná hromada našeho Svazu průmyslu a dopravy ČR, nejdůležitější událost poslední doby, byla svým způsobem výjimečná. Uskutečnila se v Karlových Varech a nejen, že na ni přijali pozvání hejtman a primátor města, ale celý den před tím probíhala jednání a výměna názorů na to, jak řešit problémy kraje. Závěru dne se zúčastnili ministr školství a ministryně práce a sociálních věcí. Probíraly se praktické otázky podpory technické vzdělanosti, nezaměstnanosti, možnosti získání investorů do průmyslových zón, dopravní infrastruktura, legislativní témata. Podařilo se nám ukázat, že věci chceme měnit a že je i částečně umíme měnit. A nejen to. Jak v Karlovarském kraji, tak i v dalších regionech, které prezídium Svazu v posledních měsících navštívilo a diskutovalo zde s hejtmany, jejich náměstky a radními, s šéfy firem, řediteli škol, jsme tu zanechali vzkaz, že nás zajímají naši členové a prostředí, v němž podnikají. Dali jsme si úkol postupně krajskou tripartitu měnit v účinnější instituci prosazování našich zájmů v regionech, ve které by rozhodující slovo měli právě naši členové. V řadě krajů jsme našli pochopení, zejména pak u předsedy Asociace krajů. Co se týká tripartity na vládní úrovni a jednání s členy kabinetu, s několika ministry je nastavena pragmatická a vstřícná spolupráce. Vláda jako celek není však zpravidla schopna během svého mandátu vystupovat jednotně, efektivně a dostatečně ve prospěch zlepšení podnikání. Příkladem je stav spolupráce MPO a MZV. S blížící se předvolební kampaní je nám deklarován stoupající zájem vlády o řešení problémů podnikání, času ke klíčovým rozhodnutím už ale příliš nezbylo. Velmi dobré pracovní vztahy se podařilo nastavit s novým prezidentem ČR, který po svém nástupu do funkce mezi prvními pozval na Hrad představenstvo Svazu, a podařilo se dohodnout některé společné kroky. Patří k nim návrat k masarykovské tradici setkání hlavy státu se zástupci byznysu, patří k nim námi organizované doprovodné podnikatelské mise i vstřícnost k účasti na důležitých akcích. Jednou z nich bylo dubnové slavnostní vyhlášení nejlepších manažerů v této zemi v soutěži Manažer roku. Osobně a za celý Svaz průmyslu a dopravy ČR blahopřeji vítězům i těm, kteří se zařadili mezi TOP desítku těch nejlepších. Aby k těm nejlepším patřila v mezinárodním srovnání celá země, neobejde se to bez zvýšení našeho tlaku na politiky, obratné diplomacie navenek a jasné vize směřování státu. Chceme proto do podzimu aktualizovat naše priority a začít o nich vyjednávat se všemi politickými stranami, pokračovat v jednání s hejtmany, rozvíjet dialog s odbory. Uvědomujeme si také sílící význam dopadů bruselských rozhodnutí, a tak posilujeme naše aktivity v Evropské unii, mimo jiné i díky našemu novému zástupci v Bruselu. Máme schopnosti, oporu ve vás a chceme být v prosazování vašich zájmů úspěšní. Jaroslav Hanák prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

4 Jak nás vidí Česko Svaz průmyslu a dopravy ČR si nechal zpracovat analýzu jeho vnímání jako střešní organizace prosazování zájmů tuzemského průmyslu. Výsledky zkoumání agentury AMI Communications odhalily značně rozdílný pohled podnikatelů, odborné a laické veřejnosti, studentů i novinářů. Pokud se v Česku řekne průmysl, reakce lidí je převážně pozitivní. Možná je to poněkud překvapivé, ale shoda v tom je napříč laickou veřejností a logicky i mezi podnikateli, ale i u výzkumníků a akademiků, studentů technických a ekonomických vysokých škol či novinářů. Příznivé hodnocení vychází z názoru na průmysl jako stabilizátora ekonomiky, významného přispěvatele hrubého domácího produktu a tvůrce pracovních míst. Mezi občany dokonce převládá názor (domnívá se to 90 procent laické veřejnosti), že průmyslová výroba by se měla rozvíjet a nikoliv omezovat. Jinými slovy podpora průmyslu je mezi všemi vysoká, což vyplývá z Analýzy vnímání Svazu průmyslu a dopravy ČR, kterou pro něho vypracovala agentura AMI Communications. Bohužel, náš průmysl běžná populace vidí jako cosi tradičního a nemoderního. Přitom jeho kvalita a vysoká technologická úroveň firem patří mezi naše hlavní přednosti v rámci globální konkurenceschopnosti. Potvrdila to ostatně i schopnost průmyslových firem vypořádávát se s dopady recese posledních let. Alarmující je, že s názorem, že průmysl v ČR je nemoderní, souhlasilo celých 98 procent tuzemských podnikatelů z různých odvětví. Důraz na tradici je patrně i v tom, na jakou osobnost spojenou s naším průmyslem jsou lidé hrdí. U všech cílových skupin převládají osobnosti z druhé poloviny 19. století a počátku století dvacátého. Hvězdami českého průmyslu zůstávají jména a značky Baťa, Škoda, Kolben/Daněk a Laurin/Klement, Křižík, Tesla aj. Pouze zástupci odborné veřejnosti a podniků zmiňovali v menší míře i současná jména jako je J. Světlík Manažer roku 2012, Z. Frolík, A. Babiš, P. Kellner aj. Zajímavým aspektem je nostalgie starší populace oproti mladým lidem a studentům vůči zemědělské výrobě a jejímu významu. Pokud bychom srovnali podíl na HDP, bavíme se u zemědělství o zhruba dvou procentech oproti průmyslu s třetinovým podílem. Ve vnímání průmyslu je ale založen určitý vnitřní rozpor. Pokud přihlédneme k faktu, že veřejnost se nejvíce v souvislosti s průmyslem zajímá o životní prostředí, zaděláváme si zde na problém, že časem by průmysl u veřejnosti mohl být vnímán nejen jako tradiční a nemoderní, ale i jako hlavník viník znečištění. Přitom jak víme, realita je jiná. Průmysl v uplynulých dvou dekádách investoval desítky miliard do snížení emisí a nadále investuje, aby od roku 2016 splnil tzv. BATy, větším problémem se postupně stávají doprava a lokální topeniště. Například Moravskoslezský kraj je tak region s nepřísnějšími ekologickými standardy v celé Evropké unii. Je Svaz neformálním lídrem průmyslu? Průmysl je podle všeobecného mínění jednoznačně klíčovou oblastí a tahounem ekonomiky. Potřebuje ale organizaci, která by zastupovala jeho zájmy? I na tuto otázku odpovědělo pozitivně zjištění analýzy. Až 98 procent zaměstnavatelů a podnikatelů v ČR zastává názor, že tato organizace je potřebná, z toho takřka dvě pětiny z nich hovoří o velké potřebnosti. Mezi laickou veřejností tento postoj zastává 88 procent respondentů. Určitý rozdíl je mezi členskými a nečlenskými firmami. Členové Svazu potřebnost schvalují v 97 procentech (je překvapivé, že 3 procenta členů si nemyslí, že potřebují organizaci hájící jejich zájmy), u nečlenských firem je podíl vnímání potřebnosti organizace osmdesátiprocentní. Ze zjištění vyplynulo, že Svaz průmyslu a dopravy ČR je přijímaný jako nejvýznamnější organizace, zastupující zaměstnavatelské a podnikatelské subjekty v ČR. Co zejména podnikatelská sféra na Svazu oceňuje, jsou názory, s nimiž může souhlasit a také kompetentnost. Poměrně vysoký podíl z nich má názor, že jeho slovo má váhu. Výhody členství vidí pak zástupci firem zejména v lepším přístupu k informacím (60 procent respondentů), v možnosti ovlivňovat dění a prosazovat společné zájmy. 04 Téma: Jak nás vidí?

5 Z oblastí, na které se Svaz v rámci svých priorit orientuje, převládá u podnikatelské sféry největší zájem o legislativu. Následují aktivity v rámci moderního vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací a v energetice. Zajímavé je, že zatímco si představitelé průmyslu dobře uvědomují závislost českého průmyslu na exportu, jeho účinnou podporu nepovažují za důležitou ve srovnání s jinými prioritami Svazu. Co komunikovat? V komunikaci by se Svaz měl více zaměřit na zviditelňování modernosti českého průmyslu. Nejen zákazníci z B2B sektoru, ale i zástupci veřejnosti a studentů, by si měli uvědomovat, že v Česku se vyrábí produkty na vysoké technologické úrovni a že české zboží je na světových trzích oceňováno zejména pro svou vysokou kvalitu. Mezi překvapivá zjištění patří to, že průmysl velmi investuje do vzdělávání, výzkumu a vývoje, přitom si to myslí pouze 15 procent studentů technických a ekonomických vysokých škol. Přitom jsou to právě průmyslové podniky, které dávají do výzkumu více peněz než státní instituce a které prakticky podporují technické vzdělávání. Překvapuje také podceňování role exportu u veřejnosti. Silnou orientaci na export si uvědomují jen média a členské podniky. Přičemž většina cílových skupin si myslí, že Svaz by se neměl exportnímu tématu věnovat. Ve své analýze AMI Communications navrhuje komunikační témata zúžit podle priorit pouze tři témata pro všechny cílové skupiny a další čtyři témata komunikované každé pro jednu cílovou skupinu. Různé cílové skupiny přitom využívají různé komunikační nástroje a platformy. Zvláštním případem je export, což je jediné téma, které si zaslouží pozornost i přes to, že o něj nemají cílové skupiny zájem. Komunikovat něco, o co není zájem, je logicky daleko těžší, ale u toho tématu se vyšší aktivita vyplatí. Jen tak si zástupci cílových skupin uvědomí nutnost vysoké úrovně a modernosti českého průmyslu, export je jedním z nejsilnějších indikátorů naší globální konkurenceschopnosti. Cílem, který jde napříč třemi hlavními změnami v komunikaci, je zvýšení povědomí a znalosti o SP ČR u jednotlivých cílových skupin, jak byly definovány v zadání analýzy, tedy u veřejnosti, studentů vysokých škol, podniků, odborné veřejnosti a médií. Analýza vznikla v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu a najdete ji na webu Jakub Salát account manager, AMI Communications Co si jednotlivé cílové skupiny myslí o českém průmyslu? (Procentně vyjádřené odpovědi byly pro zjednodušení dle významu převedeny na škálu od 1-10, kde 1 je nejvyšší priorita, 10 nejmenší) Komunikační témata preferována cílovými skupinami Témata jdoucí napříč všemi cílovými skupinami Bezpečná, spolehlivá a dostupná energetika Moderní vzdělávání Výzkum, vývoj, inovace na špičkové úrovni Ostatním tématům doporučuje AMI Communications se komunikačně věnovat pouze cíleně na konkrétní cílové skupiny: Veřejnost a životní prostředí Podniky a legislativa Studenti a flexibilní pracovní trh Média a export (Pozn. Podniky a odborná veřejnost mají škálu od 1 do 11, důvodem je přidání tématu legislativy. U podniků má shodně prioritu číslo 1, u odborné veřejnosti pak číslo 3). Téma: Jak nás vidí? 05

6 Nejzajímavější poznatky z výzkumu Všechny cílové skupiny Vnímání průmyslu je převážně tradiční, český průmysl je nemoderní. Průmysl by se měl nadále rozvíjet jako jedna z nejdůležitějších součástí naší ekonomiky. Všechny cílové skupiny jako hlavní představitele průmyslu, na které bychom měli být hrdí, uvádějí historické osobnosti z počátku 20. století a z 2. poloviny 19. století. Podniky Rozdíly ve vnímání důležitosti průmyslu a témat (vyjma znalosti práce SP ČR) jsou mezi členskými a nečlenskými podniky minimální. Překvapuje nízká sebedůvěra (pouze 8 % představitelů podniků si myslí, že český průmysl je moderní). Z faktorů ovlivňujících rozvoj společnosti preferují podniky legislativní činnost, vzdělávání, výzkum, vývoj, inovace. Zástupci podniků jsou názoru, že SP ČR se má věnovat zejména legislativě. Absentuje myšlenka vlastní odpovědnosti u dopadů na životní prostředí (zajímavé zejména v kontextu názorů veřejnosti). Podniky si uvědomují vliv exportu, i tak si nemyslí, že by se mělo téma více komunikovat. Veřejnost Postoje veřejnosti k průmyslu jsou pozitivní. Veřejnost oceňuje jeho stabilizující vliv na ekonomiku. Současně je u laické veřejnosti rozšířen skeptický názor na současný stav a úroveň českého průmyslu. Znalost SP ČR je u laické populace poměrně nízká (vyvolaná dosahuje 21 %). Nejdůležitějším komunikačním tématem pro veřejnost je životní prostředí. Pouze 12 % zástupců veřejnosti je schopno říct správnou definici tripartity. I když naprostá většina veřejnosti netuší, co je to tripartita, myslí si, že její existence je důležitá. Odborná veřejnost Od ostatních se odlišuje zaměřením na výzkum, vývoj a inovace a na podporu technického vzdělávání. Tyto oblasti považuje za nejdůležitější pro ekonomickou kondici České republiky. Zhruba polovina odborné veřejnosti nezná Svaz průmyslu a dopravy ČR nebo jej zná pouze podle názvu. Pokud mají informace o činnosti Svazu, hodnotí jeho aktivity i způsob vystupování převážně pozitivně. Obdobně jako podniková sféra vyjadřují názor, že SP ČR by mohl být ve způsobu své prezentace vůči veřejnosti razantnější a důraznější. Média Novináři si nejvíce uvědomují přínos průmyslu k HDP a jeho orientaci na export. Jako jediná cílová skupina považuje export v rámci agendy SP ČR za nejdůležitější. Nejrelevantnější mluvčí za průmysl jsou pro novináře: MPO (88,9 %), SP ČR (77,8 %), nezávislý analytik (55,6 %). Spokojenost s komunikací SP ČR je lehce nadprůměrná (v rámci škály 1 nespokojenost 9 spokojenost je komunikace hodnocena 5,44). Jako formu spolupráce novináři vyzdvihují výsledky výzkumů a analýz (71,4 %), tiskové zprávy (61,9 %), citaci představitelů SP ČR na vyžádání (57, 1 %). Studenti VŠ studenti projevují menší zájem než veřejnost o informace ekonomického charakteru. Z faktorů ovlivňujících rozvoj společnosti preferují vzdělávání a inovace. Nejvíce pozitivně hodnotí na průmyslu vytváření pracovních míst. Jsou poměrně kritičtí vůči stavu a úrovni průmyslu. Pouze 15 % studentů je názoru, že průmysl podporuje vzdělávání a výzkum. Studenti projevují nižší znalost o tripartitě, a to oproti laické populaci. / Pouze 13 % z nich správně chápe význam slova tripartita. / Jací respondenti hodnotili Svaz? SP ČR se v loňském roce rozhodl, že provede analýzu, která by od relevantních cílových skupin zjistila, co si myslí o průmyslu a o jeho činnosti. Součástí vypracované studie je i návrh komunikační strategie a aktivit, které mají za cíl zvýšit vnímání SP ČR jako hlavního zástupce zaměstnavatelů v zemi. Při šetření, které se uskutečnilo metodou kvantitativní analýzy (telefonické dotazování) a kvalitativní analýzy (osobní schůzky a rozhovory), byl osloven reprezentativní vzorek zástupců jednotlivých cílových skupin. Díky telefonickým rozhovorům se získaly informace od 500 zástupců veřejnosti, 300 podniků (z toho polovina byly členské podniky SP ČR), 300 studentů vysokých škol technického a ekonomického zaměření a 100 zástupců odborné veřejnosti. Navíc byly provedeny hloubkové rozhovory s 25 českými novináři, kteří píší o průmyslu, a s 30 zástupci podniků. Členové tripartity vyplnili elektronický dotazník na internetu. 06 Téma: Jak nás vidí?

7 Milan Hejl: Průmysl je moje srdeční záležitost V polovině dubna proběhla na půdě Svazu průmyslu a dopravy ČR první prezentace výsledků Analýzy vnímání SP ČR a návrhu komunikační strategie. Výsledky prezentoval Milan Hejl, jednatel AMI Communications, největší české PR agentury, která výzkum i strategii zpracovala. Využili jsme této příležitosti a položili mu několik otázek. Co Vás osobně nejvíc překvapilo na výsledcích výzkumu? Očekávali jsme, že většina lidí nebude v průmyslu vidět perspektivu. Výzkum ale ukázal opak. Více než 70 % lidí si myslí, že průmysl by se měl nadále rozvíjet a posilovat svoji pozici v české ekonomice. To je jednoznačný mandát pro Svaz průmyslu a úkol pro politiky, aby vytvořili prostředí, ve kterém se bude průmyslu dařit. To vypadá, že situace je téměř bezproblémová, kde má však český průmysl mezery? Vidím hned tři mezery. Téměř všechny cílové skupiny vnímaly průmysl z pohledu tradice a významné role v ekonomice a zaměstnanosti, ale již ne jako moderní, inovativní a vůbec ne jako něco, na co můžeme být hrdí. Druhou rezervou je výrazně menší podpora u studentů a to jsme se dotazovali jen studentů technických a ekonomických oborů jen 50 % z nich podporuje další rozvoj průmyslu. Třetí mezerou je relativně nízké uvědomění si důležitosti exportu u všech skupin kromě novinářů. To podle mého názoru vede k podceňování potřeby mezinárodní konkurenceschopnosti našeho průmyslu. Tyto tři oblasti signalizují hrozící komunikační problémy v budoucnosti. Jakou zkušenost má AMI Communications s komunikací průmyslu? Průmysl je moje srdeční záležitost, osobně mu věnuji mnoho času. Léta pracujeme pro ČEZ, ArcellorMittal, plzeňskou Škodu Transportation i řadu dalších větších i menších firem. Záběr naší firmy je ale mnohem širší, pracujeme pro mezinárodní firmy, české market leadery i menší společnosti. Mezi naše klienty patří například Česká pojišťovna, Unilever, Plzeňský prazdroj, GlaxoSmithKline, Ford, Dell nebo Coca-Cola. Z jakého důvodu za Vámi nejčastěji chodí průmysloví klienti? Podniky nejčastěji stojí o podporu při získávání zakázek, pomoc proti vnějším tlakům a snaze přeregulovat podnikání, zlepšení vztahů s okolím provozů a zlepšení pozice při hledání zaměstnanců. Začínáme vždy analýzou, následuje komunikační strategie a její precizní implementace. Někde pomáháme jen s prezentací jednorázového projektu, většinou však pracujeme na dlouhodobých projektech, kdy se nám daří výrazně posunout pověst a vztahy klientů s jejich cílovými skupinami. Například ArcellorMittal za námi přišel s tím, že ačkoliv dlouhodobě investuje do ekologizace svých provozů a úspěšně snižuje své emise, v Ostravě mu je stále neoprávněně přisuzována vina za znečištění. Během dvou let se nám podařilo diskusi o ovzduší v Ostravě výrazně posunout od emocí k faktům. Na takové projekty jsme hrdí. Jak je složitý sběr dat? Nejzásadnější u větších výzkumů jsou aktivity před samotným sběrem dat. Stanovujete si hypotézy, které si chcete pak ověřit, definujete cílové skupiny, formulujete otázky, sestavujete rozpočet. Samotný sběr dat už je pak rutina, kterou jsme zvládli dle stanoveného časového harmonogramu. Při schůzkách s novináři a zástupci některých podniků k tomu pak pomohly osobní vazby, které urychlily celý proces. Jaké budou nyní další kroky v rámci spolupráce se SP ČR? V červnu chceme prezentovat výsledky výzkumu ještě na představenstvu SP ČR a viceprezidentům, a rádi bychom samozřejmě pomohli s implementací námi navržených zlepšení. Děkuji za rozhovor Zdeněk Strnadel manažer Sekce komunikace Téma: Jak nás vidí? 07

8 Valná hromada: Podařilo se něco? Daří se měnit přístup politiků k podpoře technického vzdělávání, v otázkách trhu práce, řeší se problém obnovitelných zdrojů energie. Dubnová Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR v Karlových Varech, projev prezidenta Jaroslava Hanáka i samotná Zpráva o činnosti, přinesla mezi řádky neskrývané sdělení: Chceme našim členům ukázat, že dokážeme věci měnit a přinášet výsledky. Určitě se ledy pohnuly v oblasti podpory technického vzdělávání. Výsledek samozřejmě může určit řada proměnných, ale v tuto chvíli na její nezbytnosti vládne napříč politickým spektrem obdivuhodná shoda. A to i mezi těmi, kteří ještě před časem toto téma nebrali v potaz. Po jednání s vládními i opozičními politickými představiteli, po návštěvách krajů a debatách s hejtmany je patrná snaha situaci změnit, uvedl k tomu Jaroslav Hanák. Díky úsilí vedení Svazu a dalším aktérům se na vládní úrovni podařilo dohodnout a do Poslanecké sněmovny dostat Návrh novely zákona o daních. Pokud bude změna přijata, firmám by se zvedly limity daňové uznatelnosti na studenta podle délky jeho odborné přípravy na firemní stipendia a zvýšily a zrychlily se odpisy majetku firmy pro účely odborné výuky. K poslancům směřuje k projednání i zákon o vysokých školách, kde by už měl skončit jediný parametr, tedy počet žáků a jejich financování na hlavu. Startuje konečně Projekt POSPOLU, pokus o zavádění mnohými zatracovaný duální systém a spolupráce firem a škol v jednotlivých krajích. Jeho silným iniciátorem byl a je viceprezident Pavel Juříček. Svaz je u současného pilotu odborným garantem. A k polytechnickému vzdělávání Jaroslav Hanák poznamenal: Máme předjednány prostředky na program jeho podpory. Trh práce s odstínem byrokracie Řada věcí se posunula na trhu práce. Bohužel energie se mnohdy musela investovat do toho, aby se věci vrátily k původní podobě. Prosadila se například změna právní úpravy řetězení pracovních poměrů na dobu určitou. Model německého kurzarbeitu na podporu udržení pracovních míst ve firmách, které jsou v přechodných ekonomických problémech, se v českých podmínkách neuchytil. Přes odpor politiků prošla nakonec česká varianta pod názvem projektu Vzdělávejte se pro stabilitu z unijních prostředků. Ale i úředníci nakonec museli přiznat takové nastavení kritérií, na které nedosáhla většina Primátor Karlových Varů Petr Kulhánek (uprostřed) zájemců. Metodické pokyny se mění. Svaz inicioval prosazení tzv. předdůchodů, které umožní zaměstnancům pracujících v určitých profesích naspořit s pomocí zaměstnavatele, příspěvku státu a vlastních prostředků částku, která by umožnila dřívější odchod do důchodu. Ale i tady se muselo bojovat s obavami o zatížení rozpočtu. Vedle toho se úspěšně zápasilo s různými byrokratickými nápady úředníků, Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný (uprostřed) jako byla povinnost vybavit pracovišťě kopiemi pracovních smluv pro případ kontroly inspektora či s nesmyslnou povinností vstupní lékařské prohlídky pro zaměstnance pracující na dohody o provedení práce bez ohledu na profesi a potřebu takové prohlídky. Ceny elektřiny nadále pálí Úspěchem, byť jde o dočasné letošní řešení, byly korunovány snahy o řešení problému obnovitelných zdrojů energie (OZE). Vláda původně zvažovala státní příspěvek na OZE do státního rozpočtu v roce 2013 ve výši 9,9 miliardy korun. Po ohromném tlaku největších spotřebitelů, viceprezidenta Jana Rafaje 08 Valná hromada

9 i Manažera roku 2012 Jana Světlíka, kabinet uvolnil 2 miliardy. Reálné je uvolnění dalších dvou miliard korun pro velké odběratele elektřiny, což by zmírnilo dopady cen, uvedl Jaroslav Hanák a tato slova zopakoval i počátkem května po jednání části prezídia Svazu s premiérem Petrem Nečasem. Pro příští roky se hledá systémovější řešení. V oblasti životního prostředí a po podepsání v rámci Sněmu čtyřdohody mezi Svazem, HK ČR, MPO, MŽP. Praktickým závěrem jsou podnikatelské mise s ministrem životního prostředí a prosazení 2. vlny ekoauditu, tedy posuzování dopadů ekologických opatření na podnikání. Co se dál podařilo? Zástupci Svazu celé měsíce intenzivně řešili s vládnimi činiteli vzkříšení ekonomiky a přijetí podpůrných opatření. Nakonec se strany v rámci tripartity dobraly k devatenácti bodům, z nichž část je prorůstová, což je například program Zelená úsporám, ale většina upravuje podnikatelské prostředí. Co se týká legislativy, během roku zkoumali zástupci Svazu množství návrhů a vyjadřovali se k téměř stovce z nich. Intervenovali například proti přijetí zákona o lobbingu, což v navrhované podobě mohlo omezit vliv podnikatelské veřejnosti na tvorbu právních předpisů. Návrh zákona nebyl přijat. Podařilo se prosadit Nový člen představenstva SP ČR Ivo Hlaváč (ČEZ) zrušení povinnosti zakládat do sbírky listin podpisové vzory členů orgánů společností a Svaz zvednul administrativní problém povinnosti zakládat do sbírky listin účetní závěrky a jiné citlivé údaje o společnostech. Postavil se také za odložení účinnosti Nového občanského zákoníku až na roky 2015 a později, názor má opřený o řadu poznatků negativních dopadů na firmy. V neposlední řadě byl vlajkovou lodí požadovaných změn zákon o veřejných zakázkách. V oblasti ICT patřil Svaz mezi ty, kteří podporují přípravu Aukce kmitočtů. Dařilo se mu prosazovat i transparentnost průběhu výběrového řízení generálního ředitele ČEB a EGAP a agentury CzechInvest. Byl také u výběru zástupců MPO do zahraničních misí. Výzkum, vývoj, inovace Nehledě na to, že téma výzkumu, vývoje a inovací se dostalo i na jednání tripartity, že v řadě momentů, zejména souvislost inovací s konkurenceschopností firem a vytvářením pracovních míst panuje shoda s některými politiky i odbory, zatím se ne zcela podařilo prosadit, aby aplikovaný výzkum byl daleko více podporován. Snahou Svazu je přitom navýšení prostředků pro Technologickou agenturu ČR. Je to běh na dlouhou trať, ve kterém se výrazně angažují někteří členové představenstva, jako jsou Jiří Cienciala a Zbyněk Frolík. Ale jedna konkrétné věc se podařila: posunutí termínu uplatnění odpočtu od základu daně z příjmu z nakupovaného výzkumu od vybraných poplatníků o rok dříve na 1. ledna Složité evropské záležitosti Tím, že 80 procent veškerých legislativních změn přichází z Bruselu, je zřejmé, že i Svaz se této oblasti musí intenzivně věnovat. V záplavě návrhů připomeňme alespoň některé klíčové z nich, k nimž se zástupci Svazu vyjadřovali. Odmítl snahy Evropské komise vyloučit velké podniky z produktivních investic v Evropském fondu pro regionální rozvoj, zavedení kvót pro ženy v dozorčích radách, revizi směrnice o ochraně dat. Vyjadřoval se i k jednání o volném obchodu (FTA) EU Japonsko a tlačil na stanovení cestovní mapy plnění závazků u netarifních bariér ze strany Japonska. Stoupající význam unijní legislativy potvrzuje ostatně i skutečnost, že sekretariát Svazu byl doplněn jeho zástupcem v Konfederaci evropského podnikání BUSINESSEUROPE, sídlícím kde jinde, než v Bruselu. Milan Mostýn ředitel Sekce komunikace SP ČR Text usnesení je ke shlédnutí na adrese Valná hromada 09

10 Karlovarský kraj nabízí podnikatelům a investorům aktivní partnerství Karlovarský kraj už nechce být popelkou mezi regiony, od níž se odvracejí investoři a mladí se stěhují za lepším. Nezůstal proto jen u řešení na papíře. Výsledkem je finanční podpora podnikatelských inovací, stipendia pro žáky vybraných oborů a pomoc při obsazování průmyslových zón. Kraj chce být atraktivní nejen pro turisty, ale především pro domácí Současná situace regionu není ideální, místy až 13procentní nezaměstnanost, nedostavěná rychlostní silnice R6, odliv vysokoškoláků za prací jinam. Na druhé straně ale kraj patří k nejnavštěvovanějším místům v naší zemi, kam se lázeňští hosté díky úrovni léčebné péče i služeb opakovaně vracejí. Karlovarský kraj jako instituce není spasitel, který přivede nové investory a vytvoří stovky pracovních příležitostí. Naše úloha je koordinovat vznik průmyslových zón, usnadnit vstup investorů do kraje, vytvořit zázemí pro ty, kteří se po studiích rozhodují, kde by chtěli žít, uvedl hejtman Josef Novotný. Zaměstnavatelé v regionu často volají po kvalifikovaných silách v technických oborech. Karlovarský kraj proto nechal zbudovat dvě nové technické školy v Ostrově a v Sokolově, odkud mohou firmy získat odborně zdatné mladé lidi. Pro studenty stipendia, pro firmy příspěvky na inovace Zavedení stipendií postupně zvyšuje zájem žáků i o takové obory, jako je dříve opomíjené strojírenství nebo elektrotechnika. Nezapomínáme ani na firmy s inovačními aktivitami, jimž jsme začali udělovat příspěvky, ročně celkem přes 1,6 milionu korun. Plánujeme také vybudování vědeckotechnického parku, vysvětil náměstek hejtmana Petr Navrátil. Investory hlavně zajímá dostupnost regionu, tedy napojení na českou a evropskou dálniční síť. A to je zatím palčivý problém stát ještě stále nedokončil rychlostní silnici R6. Je potřeba vyvinout větší tlak na vládu, za tímto účelem se musíme semknout a dostavbu podpořit, uvedl člen krajské tripartity a jednatel společnosti Liapor Vintířov Rudolf Borýsek. Krajský akční tým nové nápady k podpoře podnikání Novinkou v řešení problematiky zaměstnanosti by měla být aktivita tzv. Krajského akčního týmu. Do týmu přizval Kraj starosty obcí, zaměstnavatele, představitele hospodářských komor, krajské tripartity nebo společnosti Czechinvest. Budeme se snažit přicházet s nápady k podpoře podnikání a investic v regionu, k rozvoji především technického i vysokého školství, popsal situaci ředitel Okresní hospodářské komory Cheb a předseda týmu Stanislav Kříž. (red) 10 Pohled do kraje

11 Karlovy Vary Meetings & Conventions + Spa & Wellness jedinečné spojení na jedinečném místě Vzhledem k dlouholeté tradici cestovního ruchu disponují Karlovy Vary rozvinutou infrastrukturou a špičkovými službami, díky nimž představuje Karlovarský kraj a Karlovy Vary vhodnou destinaci pro MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events / Exhibitions) akce. Dopravní dostupnost a hustá dopravní síť, dostatek ubytovacích a stravovacích zařízení, kongresové kapacity od menších konferenčních salonků až po velké kongresové sály, bohatý doprovodný program a široká nabídka doplňkových služeb zařazují Karlovy Vary mezi destinace kongresové turistiky na světové úrovni. Největší české lázeňské město s více než 600 lety lázeňské tradice, ležící v malebném údolí říčky Teplé. Bohatá historie města, jež dodnes dýchá z jeho atmosféry i z řady architektonických skvostů, se dnes snoubí s moderní dobou a jejími vymoženostmi, aniž by se to v nejmenším dotklo jedinečného genia loci tohoto místa. Místa, kde horké léčivé prameny odpradávna navracejí lidem zdraví, kde si významné osobnosti již po šest století dávají dostaveníčko. Svá setkání zde v průběhu staletí měla celá řada významných postav politického, kulturního i vědeckého života car Petr Veliký, císař František Josef I., císařovna Marie Terezie, Johann Wolfgang Goethe, král Juan Carlos či exprezidenti Václav Havel, Václav Klaus a mnoho dalších. Karlovy Vary nabízejí unikátní spojení lázeňství a relaxačních pobytů s možnostmi rozličných akcí, od korporátních jednání až po kongresy světového významu. Město předurčuje k tomu, aby naplnilo a předčilo všechna očekávání pořadatelů nejrůznějších setkání Carlsbad Convention Bureau, o. p. s., představuje centrální informační místo pro účely kongresové a incentivní turistiky v Karlových Varech a Karlovarském kraji a působí jako neutrální partner. V rámci své činnosti podporuje společnost klienty při plánování MICE akcí v regionu, poskytuje kompletní informace o aktuální nabídce kongresových a meetingových prostor v Karlových Varech a Karlovarském kraji. Členská základna Carlsbad Convention Bureau se v současnosti skládá z pěti členů: Grandhotel Pupp Karlovy Vary a. s. Imperiál group Karlovy Vary a. s. Thermal-F a. s. Infocentrum města Karlovy Vary Léčebné Lázně Mariánské Lázně a. s. Carlsbad Convention Bureau, o. p. s. Husovo náměstí 270/2, Karlovy Vary Web: (red) Pohled do kraje 11

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Představení jarní emise 2012

Představení jarní emise 2012 Představení jarní emise 2012 3. května 2012 Miroslav Kalousek ministr financí Shrnutí pilotní emise 11. 11. 2011 Počet prodaných spořicích státních dluhopisů dle jednotlivých emisí Shrnutí pilotní emise

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

Ministerstvo financí. Spořicí státní dluhopisy. Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost

Ministerstvo financí. Spořicí státní dluhopisy. Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost Ministerstvo financí Spořicí státní dluhopisy Stabilita, Spolehlivost, Důvěryhodnost Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné

Více

Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015. Současná tvář průmyslu je jiná, než ji pamatujete

Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015. Současná tvář průmyslu je jiná, než ji pamatujete Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Současná tvář průmyslu je jiná, než ji pamatujete 19. a 20. století je pryč ale současný moderní průmysl je veřejností přesto vnímán stále postaru. Občané si

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR v datech

Svaz průmyslu a dopravy ČR v datech Svaz průmyslu a dopravy ČR v datech 1918 ustavující Valná hromada Českého svazu průmyslníků (18. června), poté vznik Ústředního svazu československých průmyslníků (16. října) 1920 zakládající člen Mezinárodní

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

číslo: 132 ze dne: 27. června 2014 Dohoda o financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 2017 a čerpání fondů EU I. schvaluje

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 Slabá pozice kraje (ve VaV) počet obyvatel HDP (mil. Kč) zaměstnanci ve VaV (FO) celkové výdaje na VaV (mil. Kč) KV kraj 301 726 78 151 200 203,5

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl a CzechInvest Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl z pohledu CI Tradiční odvětví, přestože neplní titulní stránky Má svou

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Společenská odpovědnost organizací (CSR)

Společenská odpovědnost organizací (CSR) Společenská odpovědnost organizací () Role státu v oblasti společenské odpovědnosti Ing. Hana Šimková, Ing. Lucie Součková Co je společenská odpovědnost organizací? 2. polovina 20. století Corporate Social

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují

Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují Mgr. Lucie Řezníčková, manažerka regionálních zastoupení, SP ČR Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Regionální zastoupení

Více

SHRNUTÍ INFORMACÍ Z POSOUZENÍ STAVU SEKTORU

SHRNUTÍ INFORMACÍ Z POSOUZENÍ STAVU SEKTORU ÚVOD SHRNUTÍ INFORMACÍ Z POSOUZENÍ STAVU SEKTORU Doprava a dopravní obslužnost je jednou ze základních podmínek ekonomického rozvoje. Bez rozvoje dopravy není možný ekonomický růst, obchodní činnosti a

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU PRO PODPORU TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU PRO PODPORU TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU PRO PODPORU TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Tisková konference MPO 5.9. 2012 Stav českého technického vzdělávání Průměrná vzdělanost českých žáků se mezi lety 2003 2009 propadla

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013

Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013 Automobilový průmysl ČR a AutoSAP v roce 2013 ČESKO SASKÝ WORKSHOP MOBILITA 2014 Praha 30. 9. 2014 Corinthia Prague Hotel Jaromír ŠTEFL AutoSAP mezinárodní vztahy Obsah 1. Výsledky a pozice AutoSAP v ekonomice

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu Hranicko Příprava Strategie rozvoje regionu Hranicko 04-00 je realizována za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 03 Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi podnikateli regionu

Více

Jak to vidí zaměstnavatelé?

Jak to vidí zaměstnavatelé? Jak to vidí zaměstnavatelé? Ing. František NETERDA viceprezident Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Setkání s představiteli Jihočeského kraje 30. dubna 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Viz FILMOVÁ UKÁZKA Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s.

10 let České republiky v EU. ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. 10 let České republiky v EU ŠETŘENÍ Svazu průmyslu a dopravy ČR a České spořitelny a. s. Duben 2014 Byl pro vaši firmu vstup České republiky do Evropské unie přínosný? šetření SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu

Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Sběr a hodnocení primárních dat formou pohovorů s experty Metodika výzkumu Metodické přístupy Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotná metodika pro sběr a vyhodnocení primárních dat, relevantní pro účely

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR Na Poříčním právu 376 / 1 128 01 Praha 2 telefon: 221 922 023, 221 922 022, e-mail: tripartita@mpsv.cz fax: 221 922

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2 PRACOVNÍ MATERIÁL Příloha č. 2 Jedna specializovaná veřejnoprávní instituce - Pracovní úrazová pojišťovna (Výseč z pracovního nástinu návrhu řešení.) 1. Jedna veřejnoprávní instituce pod dohledem státu,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Aktivity MPO v oblasti středního školství

Aktivity MPO v oblasti středního školství Spolupráce na více úrovních Úřad práce Zaměstnavatelé NÚV Predikce potřeb trhu práce Sektorové dohody MPO, MZe Zřizovatelé (kraje) MŠMT Financování? Otevírání oborů Optimalizace sítě SŠ Přizpůsobení ŠVP

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 18. října 2012 od 13.00 hodin v Ostravě

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 18. října 2012 od 13.00 hodin v Ostravě Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 18. října 2012 od 13.00 hodin v Ostravě Místo konání: Hornické muzeum LANDEK PARK, Ostrava Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu

Kdo jsme. -- 13 regionálních zastoupení od roku 2004, administrace OPPP a OPPI. a alternativních způsobů financování. aplikovaného výzkumu Královéhradecký kraj: Rozvojové plány a investiční příležitosti Aktivity agentury CzechInvest v rámci lokalizace investic a rozvoje trhu nemovitostí Mgr. Martina Chamasová Ředitelka regionální kanceláře

Více

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL POZVÁNKA. Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C

10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL POZVÁNKA. Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C POZVÁNKA CMYK 98-24-1-3 PANTONE 7461 C CMYK 52-0-1-0 PANTONE 297 C CMYK 0-0-0-100 PANTONE Process Blac 10. 11. 6. 2014 PRAHA, ANDEL S HOTEL Stroupežnického 21, 150 00 Praha 5 CMYK 0-0-0-30 40 % PANTONE

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 Vyhodnocení průzkumu Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Důchodová reforma je horkým bramborem všech polistopadových vlád a je i jednou z hlavních priorit nynější vlády, která disponuje

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

V Praze dne 17. května 2009. Vážený pane náměstku,

V Praze dne 17. května 2009. Vážený pane náměstku, UNIE ZAMĚSTNAVATELSKÝCH SVAZŮ ČESKÉ REPUBLIKY doc.lng. Jiří Marek, CSc. výkonný ředitel V Praze dne 17. května 2009 e náměstku, z popudu jedné členské organizace si dovoluji požádat Vás o konzultaci a

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Průzkum: v Karlovarském kraji se nejlépe podniká v Sokolově

Průzkum: v Karlovarském kraji se nejlépe podniká v Sokolově Průzkum: v Karlovarském kraji se nejlépe podniká v Sokolově 8. listopadu 2012 Dostupnost pracovní síly, rozsah a kvalita sítě dodavatelů, cena za odvoz odpadu nebo rozsah úředních hodin. To jsou důvody,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více