SPEKTRUM Jak nás vidí? Environmentální legislativa ohrožuje průmysl. Kulatý stůl v regionech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPEKTRUM 05 2013. Jak nás vidí? Environmentální legislativa ohrožuje průmysl. Kulatý stůl v regionech"

Transkript

1 SPEKTRUM Jak nás vidí? Vnímání průmyslu širokou veřejností, akademiky, politiky a byznysmeny Environmentální legislativa ohrožuje průmysl Kulatý stůl v regionech rekapitulace

2 Úvodní slovo...03 Téma: Jak nás vidí? Jak nás vidí Česko...04 Soutěže Jitka Hlaváčková: ocenění Podnikový právník...12 Vyhlášení ceny Inženýrské akademie ČR za rok Manažer roku Kulatý stůl v regionech Co přineslo setkání v krajích...14 Rozhovor Drahoslav Dvořák: Řízení projektů je v automobilovém průmyslu nutností Evropský prostor Generální ředitel BUSINESSEUROPE v Praze Milan Hejl: Průmysl je moje srdeční záležitost Valná hromada Valná hromada: Podařilo se něco?...08 Pohled do kraje Karlovarský kraj nabízí podnikatelům a investorům aktivní partnerství...10 Karlovy Vary Meetings & Conventions + Spa & Wellness jedinečné spojení na jedinečném místě...11 Studie Studie: environmentální legislativa ohrožuje průmysl...16 Infoservis Spořící státní dluhopisy...18 Klub SP ČR s Jiřím Klumparem...19 Pracovnělékařská péče po 1. dubnu AVO: Podpořme aplikovaný výzkum...21 Pohled médií Duben v médiích manažer roku, růst mezd a problémy krajů...22 Podpora Exportu Traktory pro Kavkaz...25 Kaleidoskop Evropská unie Úloha byznysu ve vzdělávání...27 Podpora exportu Brána do Skandinávie a Pobaltí...28 Studijní stáž Keltský tygr opět cení zuby Partneři: Spektrum je oficiálním informačním médiem SP ČR. Přináší fakta a stanoviska k aktuálním problémům, které jsou předmětem zájmu této největší a nejvlivnější zaměstnavatelské a podnikatelské organizace v ČR. Vydavatel: SP ČR Adresa: Freyova 948/11, Praha 9 Redakční rada: B. Dlouhý, V. Drbalová, J. Hejduková, O. Gbelec, D. Kuchtová, P. Ježková, L. Nutilová, šéfredaktor: M. Mostýn, zástupkyně šéfredaktora: R. Hejná, výkonný redaktor: Z. Strnadel Foto: Z. Strnadel, studio Pixl e Korektury: M. Trublová Inzerce: SP ČR tel.: Grafická úprava a sazba: studio Pixl e Tisk: Tiskárna Macík, Sedlčany 1128 Distribuce: Spektrum je distribuováno na adresy ředitelů členských podniků (např. ČEZ, a.s.; RWE Transgas, a.s.; ŠKODA AUTO a.s.; TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.; Czech Coal a.s.; OKD, a.s.; VÍTKOVICE, a.s.) a vybrané adresy. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou s. p., odštěpný závod Střední Čechy v Praze, č.j. NP 3285/99 P ze dne Vychází měsíčně Registrace: ISSN

3 Milí čtenáři Spektra, dubnová valná hromada našeho Svazu průmyslu a dopravy ČR, nejdůležitější událost poslední doby, byla svým způsobem výjimečná. Uskutečnila se v Karlových Varech a nejen, že na ni přijali pozvání hejtman a primátor města, ale celý den před tím probíhala jednání a výměna názorů na to, jak řešit problémy kraje. Závěru dne se zúčastnili ministr školství a ministryně práce a sociálních věcí. Probíraly se praktické otázky podpory technické vzdělanosti, nezaměstnanosti, možnosti získání investorů do průmyslových zón, dopravní infrastruktura, legislativní témata. Podařilo se nám ukázat, že věci chceme měnit a že je i částečně umíme měnit. A nejen to. Jak v Karlovarském kraji, tak i v dalších regionech, které prezídium Svazu v posledních měsících navštívilo a diskutovalo zde s hejtmany, jejich náměstky a radními, s šéfy firem, řediteli škol, jsme tu zanechali vzkaz, že nás zajímají naši členové a prostředí, v němž podnikají. Dali jsme si úkol postupně krajskou tripartitu měnit v účinnější instituci prosazování našich zájmů v regionech, ve které by rozhodující slovo měli právě naši členové. V řadě krajů jsme našli pochopení, zejména pak u předsedy Asociace krajů. Co se týká tripartity na vládní úrovni a jednání s členy kabinetu, s několika ministry je nastavena pragmatická a vstřícná spolupráce. Vláda jako celek není však zpravidla schopna během svého mandátu vystupovat jednotně, efektivně a dostatečně ve prospěch zlepšení podnikání. Příkladem je stav spolupráce MPO a MZV. S blížící se předvolební kampaní je nám deklarován stoupající zájem vlády o řešení problémů podnikání, času ke klíčovým rozhodnutím už ale příliš nezbylo. Velmi dobré pracovní vztahy se podařilo nastavit s novým prezidentem ČR, který po svém nástupu do funkce mezi prvními pozval na Hrad představenstvo Svazu, a podařilo se dohodnout některé společné kroky. Patří k nim návrat k masarykovské tradici setkání hlavy státu se zástupci byznysu, patří k nim námi organizované doprovodné podnikatelské mise i vstřícnost k účasti na důležitých akcích. Jednou z nich bylo dubnové slavnostní vyhlášení nejlepších manažerů v této zemi v soutěži Manažer roku. Osobně a za celý Svaz průmyslu a dopravy ČR blahopřeji vítězům i těm, kteří se zařadili mezi TOP desítku těch nejlepších. Aby k těm nejlepším patřila v mezinárodním srovnání celá země, neobejde se to bez zvýšení našeho tlaku na politiky, obratné diplomacie navenek a jasné vize směřování státu. Chceme proto do podzimu aktualizovat naše priority a začít o nich vyjednávat se všemi politickými stranami, pokračovat v jednání s hejtmany, rozvíjet dialog s odbory. Uvědomujeme si také sílící význam dopadů bruselských rozhodnutí, a tak posilujeme naše aktivity v Evropské unii, mimo jiné i díky našemu novému zástupci v Bruselu. Máme schopnosti, oporu ve vás a chceme být v prosazování vašich zájmů úspěšní. Jaroslav Hanák prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

4 Jak nás vidí Česko Svaz průmyslu a dopravy ČR si nechal zpracovat analýzu jeho vnímání jako střešní organizace prosazování zájmů tuzemského průmyslu. Výsledky zkoumání agentury AMI Communications odhalily značně rozdílný pohled podnikatelů, odborné a laické veřejnosti, studentů i novinářů. Pokud se v Česku řekne průmysl, reakce lidí je převážně pozitivní. Možná je to poněkud překvapivé, ale shoda v tom je napříč laickou veřejností a logicky i mezi podnikateli, ale i u výzkumníků a akademiků, studentů technických a ekonomických vysokých škol či novinářů. Příznivé hodnocení vychází z názoru na průmysl jako stabilizátora ekonomiky, významného přispěvatele hrubého domácího produktu a tvůrce pracovních míst. Mezi občany dokonce převládá názor (domnívá se to 90 procent laické veřejnosti), že průmyslová výroba by se měla rozvíjet a nikoliv omezovat. Jinými slovy podpora průmyslu je mezi všemi vysoká, což vyplývá z Analýzy vnímání Svazu průmyslu a dopravy ČR, kterou pro něho vypracovala agentura AMI Communications. Bohužel, náš průmysl běžná populace vidí jako cosi tradičního a nemoderního. Přitom jeho kvalita a vysoká technologická úroveň firem patří mezi naše hlavní přednosti v rámci globální konkurenceschopnosti. Potvrdila to ostatně i schopnost průmyslových firem vypořádávát se s dopady recese posledních let. Alarmující je, že s názorem, že průmysl v ČR je nemoderní, souhlasilo celých 98 procent tuzemských podnikatelů z různých odvětví. Důraz na tradici je patrně i v tom, na jakou osobnost spojenou s naším průmyslem jsou lidé hrdí. U všech cílových skupin převládají osobnosti z druhé poloviny 19. století a počátku století dvacátého. Hvězdami českého průmyslu zůstávají jména a značky Baťa, Škoda, Kolben/Daněk a Laurin/Klement, Křižík, Tesla aj. Pouze zástupci odborné veřejnosti a podniků zmiňovali v menší míře i současná jména jako je J. Světlík Manažer roku 2012, Z. Frolík, A. Babiš, P. Kellner aj. Zajímavým aspektem je nostalgie starší populace oproti mladým lidem a studentům vůči zemědělské výrobě a jejímu významu. Pokud bychom srovnali podíl na HDP, bavíme se u zemědělství o zhruba dvou procentech oproti průmyslu s třetinovým podílem. Ve vnímání průmyslu je ale založen určitý vnitřní rozpor. Pokud přihlédneme k faktu, že veřejnost se nejvíce v souvislosti s průmyslem zajímá o životní prostředí, zaděláváme si zde na problém, že časem by průmysl u veřejnosti mohl být vnímán nejen jako tradiční a nemoderní, ale i jako hlavník viník znečištění. Přitom jak víme, realita je jiná. Průmysl v uplynulých dvou dekádách investoval desítky miliard do snížení emisí a nadále investuje, aby od roku 2016 splnil tzv. BATy, větším problémem se postupně stávají doprava a lokální topeniště. Například Moravskoslezský kraj je tak region s nepřísnějšími ekologickými standardy v celé Evropké unii. Je Svaz neformálním lídrem průmyslu? Průmysl je podle všeobecného mínění jednoznačně klíčovou oblastí a tahounem ekonomiky. Potřebuje ale organizaci, která by zastupovala jeho zájmy? I na tuto otázku odpovědělo pozitivně zjištění analýzy. Až 98 procent zaměstnavatelů a podnikatelů v ČR zastává názor, že tato organizace je potřebná, z toho takřka dvě pětiny z nich hovoří o velké potřebnosti. Mezi laickou veřejností tento postoj zastává 88 procent respondentů. Určitý rozdíl je mezi členskými a nečlenskými firmami. Členové Svazu potřebnost schvalují v 97 procentech (je překvapivé, že 3 procenta členů si nemyslí, že potřebují organizaci hájící jejich zájmy), u nečlenských firem je podíl vnímání potřebnosti organizace osmdesátiprocentní. Ze zjištění vyplynulo, že Svaz průmyslu a dopravy ČR je přijímaný jako nejvýznamnější organizace, zastupující zaměstnavatelské a podnikatelské subjekty v ČR. Co zejména podnikatelská sféra na Svazu oceňuje, jsou názory, s nimiž může souhlasit a také kompetentnost. Poměrně vysoký podíl z nich má názor, že jeho slovo má váhu. Výhody členství vidí pak zástupci firem zejména v lepším přístupu k informacím (60 procent respondentů), v možnosti ovlivňovat dění a prosazovat společné zájmy. 04 Téma: Jak nás vidí?

5 Z oblastí, na které se Svaz v rámci svých priorit orientuje, převládá u podnikatelské sféry největší zájem o legislativu. Následují aktivity v rámci moderního vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací a v energetice. Zajímavé je, že zatímco si představitelé průmyslu dobře uvědomují závislost českého průmyslu na exportu, jeho účinnou podporu nepovažují za důležitou ve srovnání s jinými prioritami Svazu. Co komunikovat? V komunikaci by se Svaz měl více zaměřit na zviditelňování modernosti českého průmyslu. Nejen zákazníci z B2B sektoru, ale i zástupci veřejnosti a studentů, by si měli uvědomovat, že v Česku se vyrábí produkty na vysoké technologické úrovni a že české zboží je na světových trzích oceňováno zejména pro svou vysokou kvalitu. Mezi překvapivá zjištění patří to, že průmysl velmi investuje do vzdělávání, výzkumu a vývoje, přitom si to myslí pouze 15 procent studentů technických a ekonomických vysokých škol. Přitom jsou to právě průmyslové podniky, které dávají do výzkumu více peněz než státní instituce a které prakticky podporují technické vzdělávání. Překvapuje také podceňování role exportu u veřejnosti. Silnou orientaci na export si uvědomují jen média a členské podniky. Přičemž většina cílových skupin si myslí, že Svaz by se neměl exportnímu tématu věnovat. Ve své analýze AMI Communications navrhuje komunikační témata zúžit podle priorit pouze tři témata pro všechny cílové skupiny a další čtyři témata komunikované každé pro jednu cílovou skupinu. Různé cílové skupiny přitom využívají různé komunikační nástroje a platformy. Zvláštním případem je export, což je jediné téma, které si zaslouží pozornost i přes to, že o něj nemají cílové skupiny zájem. Komunikovat něco, o co není zájem, je logicky daleko těžší, ale u toho tématu se vyšší aktivita vyplatí. Jen tak si zástupci cílových skupin uvědomí nutnost vysoké úrovně a modernosti českého průmyslu, export je jedním z nejsilnějších indikátorů naší globální konkurenceschopnosti. Cílem, který jde napříč třemi hlavními změnami v komunikaci, je zvýšení povědomí a znalosti o SP ČR u jednotlivých cílových skupin, jak byly definovány v zadání analýzy, tedy u veřejnosti, studentů vysokých škol, podniků, odborné veřejnosti a médií. Analýza vznikla v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu a najdete ji na webu Jakub Salát account manager, AMI Communications Co si jednotlivé cílové skupiny myslí o českém průmyslu? (Procentně vyjádřené odpovědi byly pro zjednodušení dle významu převedeny na škálu od 1-10, kde 1 je nejvyšší priorita, 10 nejmenší) Komunikační témata preferována cílovými skupinami Témata jdoucí napříč všemi cílovými skupinami Bezpečná, spolehlivá a dostupná energetika Moderní vzdělávání Výzkum, vývoj, inovace na špičkové úrovni Ostatním tématům doporučuje AMI Communications se komunikačně věnovat pouze cíleně na konkrétní cílové skupiny: Veřejnost a životní prostředí Podniky a legislativa Studenti a flexibilní pracovní trh Média a export (Pozn. Podniky a odborná veřejnost mají škálu od 1 do 11, důvodem je přidání tématu legislativy. U podniků má shodně prioritu číslo 1, u odborné veřejnosti pak číslo 3). Téma: Jak nás vidí? 05

6 Nejzajímavější poznatky z výzkumu Všechny cílové skupiny Vnímání průmyslu je převážně tradiční, český průmysl je nemoderní. Průmysl by se měl nadále rozvíjet jako jedna z nejdůležitějších součástí naší ekonomiky. Všechny cílové skupiny jako hlavní představitele průmyslu, na které bychom měli být hrdí, uvádějí historické osobnosti z počátku 20. století a z 2. poloviny 19. století. Podniky Rozdíly ve vnímání důležitosti průmyslu a témat (vyjma znalosti práce SP ČR) jsou mezi členskými a nečlenskými podniky minimální. Překvapuje nízká sebedůvěra (pouze 8 % představitelů podniků si myslí, že český průmysl je moderní). Z faktorů ovlivňujících rozvoj společnosti preferují podniky legislativní činnost, vzdělávání, výzkum, vývoj, inovace. Zástupci podniků jsou názoru, že SP ČR se má věnovat zejména legislativě. Absentuje myšlenka vlastní odpovědnosti u dopadů na životní prostředí (zajímavé zejména v kontextu názorů veřejnosti). Podniky si uvědomují vliv exportu, i tak si nemyslí, že by se mělo téma více komunikovat. Veřejnost Postoje veřejnosti k průmyslu jsou pozitivní. Veřejnost oceňuje jeho stabilizující vliv na ekonomiku. Současně je u laické veřejnosti rozšířen skeptický názor na současný stav a úroveň českého průmyslu. Znalost SP ČR je u laické populace poměrně nízká (vyvolaná dosahuje 21 %). Nejdůležitějším komunikačním tématem pro veřejnost je životní prostředí. Pouze 12 % zástupců veřejnosti je schopno říct správnou definici tripartity. I když naprostá většina veřejnosti netuší, co je to tripartita, myslí si, že její existence je důležitá. Odborná veřejnost Od ostatních se odlišuje zaměřením na výzkum, vývoj a inovace a na podporu technického vzdělávání. Tyto oblasti považuje za nejdůležitější pro ekonomickou kondici České republiky. Zhruba polovina odborné veřejnosti nezná Svaz průmyslu a dopravy ČR nebo jej zná pouze podle názvu. Pokud mají informace o činnosti Svazu, hodnotí jeho aktivity i způsob vystupování převážně pozitivně. Obdobně jako podniková sféra vyjadřují názor, že SP ČR by mohl být ve způsobu své prezentace vůči veřejnosti razantnější a důraznější. Média Novináři si nejvíce uvědomují přínos průmyslu k HDP a jeho orientaci na export. Jako jediná cílová skupina považuje export v rámci agendy SP ČR za nejdůležitější. Nejrelevantnější mluvčí za průmysl jsou pro novináře: MPO (88,9 %), SP ČR (77,8 %), nezávislý analytik (55,6 %). Spokojenost s komunikací SP ČR je lehce nadprůměrná (v rámci škály 1 nespokojenost 9 spokojenost je komunikace hodnocena 5,44). Jako formu spolupráce novináři vyzdvihují výsledky výzkumů a analýz (71,4 %), tiskové zprávy (61,9 %), citaci představitelů SP ČR na vyžádání (57, 1 %). Studenti VŠ studenti projevují menší zájem než veřejnost o informace ekonomického charakteru. Z faktorů ovlivňujících rozvoj společnosti preferují vzdělávání a inovace. Nejvíce pozitivně hodnotí na průmyslu vytváření pracovních míst. Jsou poměrně kritičtí vůči stavu a úrovni průmyslu. Pouze 15 % studentů je názoru, že průmysl podporuje vzdělávání a výzkum. Studenti projevují nižší znalost o tripartitě, a to oproti laické populaci. / Pouze 13 % z nich správně chápe význam slova tripartita. / Jací respondenti hodnotili Svaz? SP ČR se v loňském roce rozhodl, že provede analýzu, která by od relevantních cílových skupin zjistila, co si myslí o průmyslu a o jeho činnosti. Součástí vypracované studie je i návrh komunikační strategie a aktivit, které mají za cíl zvýšit vnímání SP ČR jako hlavního zástupce zaměstnavatelů v zemi. Při šetření, které se uskutečnilo metodou kvantitativní analýzy (telefonické dotazování) a kvalitativní analýzy (osobní schůzky a rozhovory), byl osloven reprezentativní vzorek zástupců jednotlivých cílových skupin. Díky telefonickým rozhovorům se získaly informace od 500 zástupců veřejnosti, 300 podniků (z toho polovina byly členské podniky SP ČR), 300 studentů vysokých škol technického a ekonomického zaměření a 100 zástupců odborné veřejnosti. Navíc byly provedeny hloubkové rozhovory s 25 českými novináři, kteří píší o průmyslu, a s 30 zástupci podniků. Členové tripartity vyplnili elektronický dotazník na internetu. 06 Téma: Jak nás vidí?

7 Milan Hejl: Průmysl je moje srdeční záležitost V polovině dubna proběhla na půdě Svazu průmyslu a dopravy ČR první prezentace výsledků Analýzy vnímání SP ČR a návrhu komunikační strategie. Výsledky prezentoval Milan Hejl, jednatel AMI Communications, největší české PR agentury, která výzkum i strategii zpracovala. Využili jsme této příležitosti a položili mu několik otázek. Co Vás osobně nejvíc překvapilo na výsledcích výzkumu? Očekávali jsme, že většina lidí nebude v průmyslu vidět perspektivu. Výzkum ale ukázal opak. Více než 70 % lidí si myslí, že průmysl by se měl nadále rozvíjet a posilovat svoji pozici v české ekonomice. To je jednoznačný mandát pro Svaz průmyslu a úkol pro politiky, aby vytvořili prostředí, ve kterém se bude průmyslu dařit. To vypadá, že situace je téměř bezproblémová, kde má však český průmysl mezery? Vidím hned tři mezery. Téměř všechny cílové skupiny vnímaly průmysl z pohledu tradice a významné role v ekonomice a zaměstnanosti, ale již ne jako moderní, inovativní a vůbec ne jako něco, na co můžeme být hrdí. Druhou rezervou je výrazně menší podpora u studentů a to jsme se dotazovali jen studentů technických a ekonomických oborů jen 50 % z nich podporuje další rozvoj průmyslu. Třetí mezerou je relativně nízké uvědomění si důležitosti exportu u všech skupin kromě novinářů. To podle mého názoru vede k podceňování potřeby mezinárodní konkurenceschopnosti našeho průmyslu. Tyto tři oblasti signalizují hrozící komunikační problémy v budoucnosti. Jakou zkušenost má AMI Communications s komunikací průmyslu? Průmysl je moje srdeční záležitost, osobně mu věnuji mnoho času. Léta pracujeme pro ČEZ, ArcellorMittal, plzeňskou Škodu Transportation i řadu dalších větších i menších firem. Záběr naší firmy je ale mnohem širší, pracujeme pro mezinárodní firmy, české market leadery i menší společnosti. Mezi naše klienty patří například Česká pojišťovna, Unilever, Plzeňský prazdroj, GlaxoSmithKline, Ford, Dell nebo Coca-Cola. Z jakého důvodu za Vámi nejčastěji chodí průmysloví klienti? Podniky nejčastěji stojí o podporu při získávání zakázek, pomoc proti vnějším tlakům a snaze přeregulovat podnikání, zlepšení vztahů s okolím provozů a zlepšení pozice při hledání zaměstnanců. Začínáme vždy analýzou, následuje komunikační strategie a její precizní implementace. Někde pomáháme jen s prezentací jednorázového projektu, většinou však pracujeme na dlouhodobých projektech, kdy se nám daří výrazně posunout pověst a vztahy klientů s jejich cílovými skupinami. Například ArcellorMittal za námi přišel s tím, že ačkoliv dlouhodobě investuje do ekologizace svých provozů a úspěšně snižuje své emise, v Ostravě mu je stále neoprávněně přisuzována vina za znečištění. Během dvou let se nám podařilo diskusi o ovzduší v Ostravě výrazně posunout od emocí k faktům. Na takové projekty jsme hrdí. Jak je složitý sběr dat? Nejzásadnější u větších výzkumů jsou aktivity před samotným sběrem dat. Stanovujete si hypotézy, které si chcete pak ověřit, definujete cílové skupiny, formulujete otázky, sestavujete rozpočet. Samotný sběr dat už je pak rutina, kterou jsme zvládli dle stanoveného časového harmonogramu. Při schůzkách s novináři a zástupci některých podniků k tomu pak pomohly osobní vazby, které urychlily celý proces. Jaké budou nyní další kroky v rámci spolupráce se SP ČR? V červnu chceme prezentovat výsledky výzkumu ještě na představenstvu SP ČR a viceprezidentům, a rádi bychom samozřejmě pomohli s implementací námi navržených zlepšení. Děkuji za rozhovor Zdeněk Strnadel manažer Sekce komunikace Téma: Jak nás vidí? 07

8 Valná hromada: Podařilo se něco? Daří se měnit přístup politiků k podpoře technického vzdělávání, v otázkách trhu práce, řeší se problém obnovitelných zdrojů energie. Dubnová Valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR v Karlových Varech, projev prezidenta Jaroslava Hanáka i samotná Zpráva o činnosti, přinesla mezi řádky neskrývané sdělení: Chceme našim členům ukázat, že dokážeme věci měnit a přinášet výsledky. Určitě se ledy pohnuly v oblasti podpory technického vzdělávání. Výsledek samozřejmě může určit řada proměnných, ale v tuto chvíli na její nezbytnosti vládne napříč politickým spektrem obdivuhodná shoda. A to i mezi těmi, kteří ještě před časem toto téma nebrali v potaz. Po jednání s vládními i opozičními politickými představiteli, po návštěvách krajů a debatách s hejtmany je patrná snaha situaci změnit, uvedl k tomu Jaroslav Hanák. Díky úsilí vedení Svazu a dalším aktérům se na vládní úrovni podařilo dohodnout a do Poslanecké sněmovny dostat Návrh novely zákona o daních. Pokud bude změna přijata, firmám by se zvedly limity daňové uznatelnosti na studenta podle délky jeho odborné přípravy na firemní stipendia a zvýšily a zrychlily se odpisy majetku firmy pro účely odborné výuky. K poslancům směřuje k projednání i zákon o vysokých školách, kde by už měl skončit jediný parametr, tedy počet žáků a jejich financování na hlavu. Startuje konečně Projekt POSPOLU, pokus o zavádění mnohými zatracovaný duální systém a spolupráce firem a škol v jednotlivých krajích. Jeho silným iniciátorem byl a je viceprezident Pavel Juříček. Svaz je u současného pilotu odborným garantem. A k polytechnickému vzdělávání Jaroslav Hanák poznamenal: Máme předjednány prostředky na program jeho podpory. Trh práce s odstínem byrokracie Řada věcí se posunula na trhu práce. Bohužel energie se mnohdy musela investovat do toho, aby se věci vrátily k původní podobě. Prosadila se například změna právní úpravy řetězení pracovních poměrů na dobu určitou. Model německého kurzarbeitu na podporu udržení pracovních míst ve firmách, které jsou v přechodných ekonomických problémech, se v českých podmínkách neuchytil. Přes odpor politiků prošla nakonec česká varianta pod názvem projektu Vzdělávejte se pro stabilitu z unijních prostředků. Ale i úředníci nakonec museli přiznat takové nastavení kritérií, na které nedosáhla většina Primátor Karlových Varů Petr Kulhánek (uprostřed) zájemců. Metodické pokyny se mění. Svaz inicioval prosazení tzv. předdůchodů, které umožní zaměstnancům pracujících v určitých profesích naspořit s pomocí zaměstnavatele, příspěvku státu a vlastních prostředků částku, která by umožnila dřívější odchod do důchodu. Ale i tady se muselo bojovat s obavami o zatížení rozpočtu. Vedle toho se úspěšně zápasilo s různými byrokratickými nápady úředníků, Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný (uprostřed) jako byla povinnost vybavit pracovišťě kopiemi pracovních smluv pro případ kontroly inspektora či s nesmyslnou povinností vstupní lékařské prohlídky pro zaměstnance pracující na dohody o provedení práce bez ohledu na profesi a potřebu takové prohlídky. Ceny elektřiny nadále pálí Úspěchem, byť jde o dočasné letošní řešení, byly korunovány snahy o řešení problému obnovitelných zdrojů energie (OZE). Vláda původně zvažovala státní příspěvek na OZE do státního rozpočtu v roce 2013 ve výši 9,9 miliardy korun. Po ohromném tlaku největších spotřebitelů, viceprezidenta Jana Rafaje 08 Valná hromada

9 i Manažera roku 2012 Jana Světlíka, kabinet uvolnil 2 miliardy. Reálné je uvolnění dalších dvou miliard korun pro velké odběratele elektřiny, což by zmírnilo dopady cen, uvedl Jaroslav Hanák a tato slova zopakoval i počátkem května po jednání části prezídia Svazu s premiérem Petrem Nečasem. Pro příští roky se hledá systémovější řešení. V oblasti životního prostředí a po podepsání v rámci Sněmu čtyřdohody mezi Svazem, HK ČR, MPO, MŽP. Praktickým závěrem jsou podnikatelské mise s ministrem životního prostředí a prosazení 2. vlny ekoauditu, tedy posuzování dopadů ekologických opatření na podnikání. Co se dál podařilo? Zástupci Svazu celé měsíce intenzivně řešili s vládnimi činiteli vzkříšení ekonomiky a přijetí podpůrných opatření. Nakonec se strany v rámci tripartity dobraly k devatenácti bodům, z nichž část je prorůstová, což je například program Zelená úsporám, ale většina upravuje podnikatelské prostředí. Co se týká legislativy, během roku zkoumali zástupci Svazu množství návrhů a vyjadřovali se k téměř stovce z nich. Intervenovali například proti přijetí zákona o lobbingu, což v navrhované podobě mohlo omezit vliv podnikatelské veřejnosti na tvorbu právních předpisů. Návrh zákona nebyl přijat. Podařilo se prosadit Nový člen představenstva SP ČR Ivo Hlaváč (ČEZ) zrušení povinnosti zakládat do sbírky listin podpisové vzory členů orgánů společností a Svaz zvednul administrativní problém povinnosti zakládat do sbírky listin účetní závěrky a jiné citlivé údaje o společnostech. Postavil se také za odložení účinnosti Nového občanského zákoníku až na roky 2015 a později, názor má opřený o řadu poznatků negativních dopadů na firmy. V neposlední řadě byl vlajkovou lodí požadovaných změn zákon o veřejných zakázkách. V oblasti ICT patřil Svaz mezi ty, kteří podporují přípravu Aukce kmitočtů. Dařilo se mu prosazovat i transparentnost průběhu výběrového řízení generálního ředitele ČEB a EGAP a agentury CzechInvest. Byl také u výběru zástupců MPO do zahraničních misí. Výzkum, vývoj, inovace Nehledě na to, že téma výzkumu, vývoje a inovací se dostalo i na jednání tripartity, že v řadě momentů, zejména souvislost inovací s konkurenceschopností firem a vytvářením pracovních míst panuje shoda s některými politiky i odbory, zatím se ne zcela podařilo prosadit, aby aplikovaný výzkum byl daleko více podporován. Snahou Svazu je přitom navýšení prostředků pro Technologickou agenturu ČR. Je to běh na dlouhou trať, ve kterém se výrazně angažují někteří členové představenstva, jako jsou Jiří Cienciala a Zbyněk Frolík. Ale jedna konkrétné věc se podařila: posunutí termínu uplatnění odpočtu od základu daně z příjmu z nakupovaného výzkumu od vybraných poplatníků o rok dříve na 1. ledna Složité evropské záležitosti Tím, že 80 procent veškerých legislativních změn přichází z Bruselu, je zřejmé, že i Svaz se této oblasti musí intenzivně věnovat. V záplavě návrhů připomeňme alespoň některé klíčové z nich, k nimž se zástupci Svazu vyjadřovali. Odmítl snahy Evropské komise vyloučit velké podniky z produktivních investic v Evropském fondu pro regionální rozvoj, zavedení kvót pro ženy v dozorčích radách, revizi směrnice o ochraně dat. Vyjadřoval se i k jednání o volném obchodu (FTA) EU Japonsko a tlačil na stanovení cestovní mapy plnění závazků u netarifních bariér ze strany Japonska. Stoupající význam unijní legislativy potvrzuje ostatně i skutečnost, že sekretariát Svazu byl doplněn jeho zástupcem v Konfederaci evropského podnikání BUSINESSEUROPE, sídlícím kde jinde, než v Bruselu. Milan Mostýn ředitel Sekce komunikace SP ČR Text usnesení je ke shlédnutí na adrese Valná hromada 09

10 Karlovarský kraj nabízí podnikatelům a investorům aktivní partnerství Karlovarský kraj už nechce být popelkou mezi regiony, od níž se odvracejí investoři a mladí se stěhují za lepším. Nezůstal proto jen u řešení na papíře. Výsledkem je finanční podpora podnikatelských inovací, stipendia pro žáky vybraných oborů a pomoc při obsazování průmyslových zón. Kraj chce být atraktivní nejen pro turisty, ale především pro domácí Současná situace regionu není ideální, místy až 13procentní nezaměstnanost, nedostavěná rychlostní silnice R6, odliv vysokoškoláků za prací jinam. Na druhé straně ale kraj patří k nejnavštěvovanějším místům v naší zemi, kam se lázeňští hosté díky úrovni léčebné péče i služeb opakovaně vracejí. Karlovarský kraj jako instituce není spasitel, který přivede nové investory a vytvoří stovky pracovních příležitostí. Naše úloha je koordinovat vznik průmyslových zón, usnadnit vstup investorů do kraje, vytvořit zázemí pro ty, kteří se po studiích rozhodují, kde by chtěli žít, uvedl hejtman Josef Novotný. Zaměstnavatelé v regionu často volají po kvalifikovaných silách v technických oborech. Karlovarský kraj proto nechal zbudovat dvě nové technické školy v Ostrově a v Sokolově, odkud mohou firmy získat odborně zdatné mladé lidi. Pro studenty stipendia, pro firmy příspěvky na inovace Zavedení stipendií postupně zvyšuje zájem žáků i o takové obory, jako je dříve opomíjené strojírenství nebo elektrotechnika. Nezapomínáme ani na firmy s inovačními aktivitami, jimž jsme začali udělovat příspěvky, ročně celkem přes 1,6 milionu korun. Plánujeme také vybudování vědeckotechnického parku, vysvětil náměstek hejtmana Petr Navrátil. Investory hlavně zajímá dostupnost regionu, tedy napojení na českou a evropskou dálniční síť. A to je zatím palčivý problém stát ještě stále nedokončil rychlostní silnici R6. Je potřeba vyvinout větší tlak na vládu, za tímto účelem se musíme semknout a dostavbu podpořit, uvedl člen krajské tripartity a jednatel společnosti Liapor Vintířov Rudolf Borýsek. Krajský akční tým nové nápady k podpoře podnikání Novinkou v řešení problematiky zaměstnanosti by měla být aktivita tzv. Krajského akčního týmu. Do týmu přizval Kraj starosty obcí, zaměstnavatele, představitele hospodářských komor, krajské tripartity nebo společnosti Czechinvest. Budeme se snažit přicházet s nápady k podpoře podnikání a investic v regionu, k rozvoji především technického i vysokého školství, popsal situaci ředitel Okresní hospodářské komory Cheb a předseda týmu Stanislav Kříž. (red) 10 Pohled do kraje

11 Karlovy Vary Meetings & Conventions + Spa & Wellness jedinečné spojení na jedinečném místě Vzhledem k dlouholeté tradici cestovního ruchu disponují Karlovy Vary rozvinutou infrastrukturou a špičkovými službami, díky nimž představuje Karlovarský kraj a Karlovy Vary vhodnou destinaci pro MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events / Exhibitions) akce. Dopravní dostupnost a hustá dopravní síť, dostatek ubytovacích a stravovacích zařízení, kongresové kapacity od menších konferenčních salonků až po velké kongresové sály, bohatý doprovodný program a široká nabídka doplňkových služeb zařazují Karlovy Vary mezi destinace kongresové turistiky na světové úrovni. Největší české lázeňské město s více než 600 lety lázeňské tradice, ležící v malebném údolí říčky Teplé. Bohatá historie města, jež dodnes dýchá z jeho atmosféry i z řady architektonických skvostů, se dnes snoubí s moderní dobou a jejími vymoženostmi, aniž by se to v nejmenším dotklo jedinečného genia loci tohoto místa. Místa, kde horké léčivé prameny odpradávna navracejí lidem zdraví, kde si významné osobnosti již po šest století dávají dostaveníčko. Svá setkání zde v průběhu staletí měla celá řada významných postav politického, kulturního i vědeckého života car Petr Veliký, císař František Josef I., císařovna Marie Terezie, Johann Wolfgang Goethe, král Juan Carlos či exprezidenti Václav Havel, Václav Klaus a mnoho dalších. Karlovy Vary nabízejí unikátní spojení lázeňství a relaxačních pobytů s možnostmi rozličných akcí, od korporátních jednání až po kongresy světového významu. Město předurčuje k tomu, aby naplnilo a předčilo všechna očekávání pořadatelů nejrůznějších setkání Carlsbad Convention Bureau, o. p. s., představuje centrální informační místo pro účely kongresové a incentivní turistiky v Karlových Varech a Karlovarském kraji a působí jako neutrální partner. V rámci své činnosti podporuje společnost klienty při plánování MICE akcí v regionu, poskytuje kompletní informace o aktuální nabídce kongresových a meetingových prostor v Karlových Varech a Karlovarském kraji. Členská základna Carlsbad Convention Bureau se v současnosti skládá z pěti členů: Grandhotel Pupp Karlovy Vary a. s. Imperiál group Karlovy Vary a. s. Thermal-F a. s. Infocentrum města Karlovy Vary Léčebné Lázně Mariánské Lázně a. s. Carlsbad Convention Bureau, o. p. s. Husovo náměstí 270/2, Karlovy Vary Web: (red) Pohled do kraje 11

SPEKTRUM 11 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Programové prohlášení SP ČR pro rok 2012 Valná hromada schválila další členy představenstva a potvrdila rozpočet...................................................................................

Více

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

SPEKTRUM 01 2015. Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 SPEKTRUM 01 2015 Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Setkávání se zahraničními partnery na domácí půdě Šetření s ČNB: optimismus do Nového roku Úvodní slovo...03 Technické vzdělávání Noví technici?

Více

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2010 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Téma: Kraje Vám to řeknou.......................................................... Kulaté stoly v regionech Valná hromada SP ČR Návrh

Více

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky SPEKTRUM 11 2013 Inovační barometr: Pád o tři příčky Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání Valná hromada upravila stanovy Svazu Úvodní slovo... 03 Konkurenceschopnost Inovační barometr pád o tři

Více

SPEKTRUM 09 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 09 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 09 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Mezinárodní strojírenský veletrh kritická slova, inovace a kreativita.................................................................

Více

SPEKTRUM 05 2012. Valná hromada SP ČR v Mostě... Malajsie hledá zelené technologie Ptáme se: kde jsou noví Křižíkové? Velké finále manažerů

SPEKTRUM 05 2012. Valná hromada SP ČR v Mostě... Malajsie hledá zelené technologie Ptáme se: kde jsou noví Křižíkové? Velké finále manažerů SPEKTRUM 05 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Valná hromada SP ČR v Mostě.............................................. Malajsie hledá zelené technologie Ptáme se: kde jsou noví Křižíkové?

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

KDO TU HÁJÍ PODNIKÁNÍ

KDO TU HÁJÍ PODNIKÁNÍ KDO TU HÁJÍ PODNIKÁNÍ Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR aneb 80 otázek a odpovědí o Svazu průmyslu a dopravy ČR Obsah Slovo ke čtenáři... 4 Průmysl si

Více

SPEKTRUM 07 08 2011. KorupCe!

SPEKTRUM 07 08 2011. KorupCe! SPEKTRUM 07 08 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky KorupCe! Firmy se jí brání stále více.................................................... Zaměstnavatelé na tripartitě tvrdě obhajovali

Více

SPEKTRUM 09 2014. TRENDY Mezinárodní strojírenský veletrh Tématem léta byly sankce

SPEKTRUM 09 2014. TRENDY Mezinárodní strojírenský veletrh Tématem léta byly sankce SPEKTRUM 09 2014 TRENDY Mezinárodní strojírenský veletrh Tématem léta byly sankce Úvodní slovo...03 Trendy České firmy hlásí: trendy nás nezaskočily...04 Život Svazu Dagmar Kuchtová novou generální ředitelkou

Více

SPEKTRUM 03 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 03 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 03 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky České firmy chtějí stavět Temelín.................................................. Co nového v legislativě i Parlamentu Svaz organizoval

Více

SPEKTRUM 09 2013. Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti Obnovitelné zdroje energie maraton s překážkami

SPEKTRUM 09 2013. Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti Obnovitelné zdroje energie maraton s překážkami SPEKTRUM 09 2013 Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti Obnovitelné zdroje energie maraton s překážkami Úvodní slovo... 03 MSV Jubilující MSV Brno se neohlíží, hledí do budoucnosti... 04

Více

SPEKTRUM 03 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 03 2011. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 03 2011 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Rok 2010: Česká ekonomika na vzestupu........................................................................... Připravované změny v legislativě

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské Víme, kam letí. www.podnikatel-info.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 10/ 5/2008 2011 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / www.podnikatel-info.cz / Témata měsíce: Automobilový

Více

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jak vidí představenstvo Svazu rok 2012?.................................................................... Přehled změn ve vybraných zákonech

Více

Helios Green pro zářivě čistou Prahu. Svaz průmyslu k důchodové reformě. součástí vydání je

Helios Green pro zářivě čistou Prahu. Svaz průmyslu k důchodové reformě. součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 13 (1/2011) SP ČR vítá iniciativu firem proti korupci a za veřejné zakázky Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje iniciativu boje proti korupci, kterou 11.

Více

SPEKTRUM 05 2015. Výročí 25 let od založení Svazu. Den s průmyslem v Ostravě Volba nového představenstva

SPEKTRUM 05 2015. Výročí 25 let od založení Svazu. Den s průmyslem v Ostravě Volba nového představenstva SPEKTRUM 05 2015 Výročí 25 let od založení Svazu Den s průmyslem v Ostravě Volba nového představenstva Úvodní slovo...03 Život Svazu Svaz zvolil nové vedení...04 Pohled partnerů na SP ČR............ 15

Více

spektrum Sněm Svazu průmyslu o dopravy ČR Svaz podpořil vládní návrh rozpočtu Výsledky dotazníkového šetření Svazu časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

spektrum Sněm Svazu průmyslu o dopravy ČR Svaz podpořil vládní návrh rozpočtu Výsledky dotazníkového šetření Svazu časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Sněm Svazu průmyslu o dopravy ČR Svaz podpořil vládní návrh rozpočtu Výsledky dotazníkového šetření Svazu 2009 Zpravodaj Spektrum je oficiální informační médium

Více

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ Projekty a hlavní akce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v roce 2013 strany 8 a 9 Komora pomáhá firmám podnikajícím v dopravě str. 13 ročník 13 březen 2013

Více

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2013 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Úvodní slovo... 03 Téma: Změny v EU v roce 2013 Čas nejistot a dluhů... 04 Evropské fondy na přelomu roku.... 06 Velké podniky v ohrožení...

Více

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Úvěry nejsou, krev hospodářství proto neteče Svaz předložil na jednání Tripartity požadavky na krátkodobá opatření Některá východiska pro řešení dopadů ekonomických

Více

Vadí nám excesy. Nejčastější důvod pro změnu cena Podle statistik operátora trhu s energiemi změnilo v roce 2011 dodavatele 449 000 odběratelů

Vadí nám excesy. Nejčastější důvod pro změnu cena Podle statistik operátora trhu s energiemi změnilo v roce 2011 dodavatele 449 000 odběratelů Ročník Roãník 12 16 č. ã.2/2012 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový Potravináfiské

Více

Zůstaneme v zisku a budeme dál investovat

Zůstaneme v zisku a budeme dál investovat Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Zůstaneme v zisku a budeme dál investovat Jan Světlík: Nový byznys vidíme v CNG,

Více

Nová vláda nedávno předložila

Nová vláda nedávno předložila www.kompass.com Ročník Roãník 12 18 č. ã.1/2014 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

SPEKTRUM 09 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 09 2012. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 09 2012 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Co se zlatou medailí z Londýna a co ze strojírenského veletrhu?................................................. Sněm a India show na MSV

Více

Pro české firmy se otevírá cesta

Pro české firmy se otevírá cesta Ročník 16 (3/2014) www.iprosperita.cz Až 4,1 % ročně AKCENTA zvýšila úrokové sazby AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, oznámila zvýšení úrokových sazeb u svých spořicích produktů v eurech. Zvýšení se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Obsah Poslání.............................................................1 Úvodní slovo....................................................... 2 Členové pléna......................................................

Více

...aneb Kdy začnou Češi více utrácet?

...aneb Kdy začnou Češi více utrácet? Ročník 16 (5/2014) www.iprosperita.cz Program INOSTART rozšířen na celé území ČR Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., poskytuje v rámci programu INOSTART zvýhodněné záruky začínajícím malým

Více

Transatlantické partnerství TTIP Jak dál v technickém vzdělávání? Mise do Jordánska a SAE

Transatlantické partnerství TTIP Jak dál v technickém vzdělávání? Mise do Jordánska a SAE SPEKTRUM 03 2015 Transatlantické partnerství TTIP Jak dál v technickém vzdělávání? Mise do Jordánska a SAE Úvodní slovo...03 Transatlantické partnerství Transatlantické partnerství šance pro české firmy....04

Více