EUROPANOSTRA. Sborník studentských prací. EUROPANOSTRA soutěž o Evropské unii pro studenty středních škol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EUROPANOSTRA. Sborník studentských prací. EUROPANOSTRA soutěž o Evropské unii pro studenty středních škol"

Transkript

1 EUROPANOSTRA Sborník studentských prací EUROPANOSTRA soutěž o Evropské unii pro studenty středních škol

2 EUROPANOSTRA Sborník studentských prací V roce 2007 vydal Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Rytířská 31, Praha 1 Radomír Špok (ed.) Publikace neprošla jazykovou korekturou Grafická úprava: (v) design, Vít Šmejkal ISBN: Tento projekt byl podpořen z prostředků Evropské komise, Úřadu vlády České republiky v rámci realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR, Konrad Adenauer Stiftung a Britské rady.

3 EUROPANOSTRA Sborník studentských prací EUROPANOSTRA soutěž o Evropské unii pro studenty středních škol Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2007

4

5 Sborník studentských prací 5 OBSAH Úvodní slovo Priority programu a obsah opatření Hodnotící formulář Projekt 1 vítězný projekt Ústeckého kraje Projekt 2 vítězný projekt Královehradeckého kraje Projekt 3 vítězný projekt Karlovarského kraje Projekt 4 vítězný projekt Plzeňského kraje Projekt 5 vítězný projekt Pardubického kraje Projekt 6 vítězný projekt Jihomoravského kraje Projekt 7 vítězný projekt Libereckého kraje Projekt 8 vítězný projekt Středočeského kraje Projekt 9 vítězný projekt Prahy Projekt 10 vítězný projekt Jihočeského kraje Projekt 11 vítězný projekt Zlínského kraje Projekt 12 vítězný projekt kraje Vysočina Projekt 13 vítězný projekt Moravskoslezského kraje Projekt 14 vítězný projekt Olomouckého kraje

6 6

7 Sborník studentských prací 7 ÚVODNÍ SLOVO Dostává se vám do rukou sborník studentských prací z období září až prosinec 2006 vytvořených v rámci vzdělávacího projektu europanostra. europanostra je soutěž pro studenty středních škol o Evropské unii. Tato soutěž má na středních školách v ČR již tradici, loňský rok (2006) se stal v pořadí čtvrtým ročníkem. Soutěž europanostra proběhla ve všech regionech ČR ve třech kolech základním, krajském a národním. Studenti během soutěže pracovali ve tříčlenných týmech, rozdělení rolí bylo ponecháno na nich samotných. V každém z jednotlivých kol soutěže byl kladen důraz na jiné dovednosti v kole základním se jednalo o různorodý test, který prověřil vědomosti studentů a jejich schopnost pracovat s informacemi, ve druhém kole se studenti soustředili na vypracování projektů podle zjednodušených pravidel strukturální politiky EU a konečně ve třetím kole budou prostřednictvím simulační hry zastupovat a hájit národní zájmy na úrovni Rady EU. Projekt europanostra je vhodným doplňkem učiva o Evropské unii na středních školách v ČR. Motivuje studenty k zájmu o tuto problematiku, učí je pracovat s informacemi a třídit je, pracovat v týmu, komunikovat a konzultovat problematiku s jiným skupinami, nutí je hlouběji se zamýšlet nad daným tématem a rovněž zlepšuje komunikační a prezentační dovednosti studentů. Tento sborník shrnuje studentské projekty, které mají zhruba parametry projektů připravovaných v rámci strukturální a regionální politiky EU. Cílem této aktivity bylo, aby si studenti během své práce uvědomili, jak je tato politika nastavena, jak je naplňována v praxi, jak obtížné je vypracovat ucelenou projektovou žádost od okamžiku zrodu myšlenky po odevzdání kompletní formulářové žádosti, jak důležité je získávat podrobné, často detailní technické informace o řešené problematice a konečně jak přínosná mohou být setkání s kompetentními osobami včetně úředníků veřejné správy a konzultantů. Studenti podávali projekty ve formě zjednodušené projektové žádosti, kterou měli společně s rozpočtem k dispozici. Projekty, na jejichž zpracování měli něco přes šest týdnů, byly předkládány hodnotící komisi, která je hodnotila dle předem známých kritérií. Nejlepší týmy z každého kraje byly pozvány na ústní část krajského

8 8 Europanostra kola k ústní prezentaci. Tam, před tříčlennou porotou studenti obhajovali své záměry a zároveň podrobovali kritice projekty konkurenčních týmů. Tým, jehož projekt zvítězil v krajském kole, postoupil do celostátního kola. Pro účely vypracování projektu jsme vycházeli z upraveného programového dodatku Společného regionálního operačního programu (SROP) pro období Tento dokument je zjednodušen pro potřeby soutěže europanostra a liší se od skutečného programového dodatku SROP. Popis priorit a opatření je uveden v další kapitole tohoto sborníku. Studenti byli vedeni k tomu, aby nejprve identifikovali a promysleli problém ve svém okolí (tj. obci, regionu) a poté se pokusili nalézt v programovém dokumentu vhodné opatření, které mohou svým projektem dále rozvinout. Každý projekt musel navazovat právě na jedno opatření. Během přípravy projektu mohli zúčastnivší se týmy konzultovat záležitosti s mnohými odborníky v dané oblasti, úředníky veřejné správy, zástupci agentur pro regionální rozvoj, konzultantskými společnostmi a s kýmkoliv, kdo měl k identifikovanému problému co říci. K projektové žádosti a rozpočtu bylo také možno přiložit jakékoli další dokumenty, které podporovaly kvalitu předkládaného projektu, dále pak nejrůznější obrazové materiály, mapy, vyjádření relevantních institucí či osob apod. Sborník projektů zahrnuje pozoruhodnou škálu projektů, počínaje náročnými investičními akcemi s rozpočty v desítkách milionů korun, přes menší akce lokálního charakteru, až po skutečně malé projekty zaměřené primárně na sociální problematiku a vzdělávání. Projekty jsou zpracovány různým způsobem, kvalita zpracování a detailnost jednotlivých sekcí se výrazně liší. Editor tohoto sborníku do textů výrazně nezasahoval a své zásahy omezoval na mírné stylistické úpravy. U mnoha projektů jsou k dispozici přílohy, především tam, kde jsou považovány za podstatné pro dokreslení přemýšlení o daném problému, u některých však byly přílohy úmyslně opominuty, ať již z důvodů grafických či úsporných. Celkově nutno ocenit snahu všech studentských týmů, které projekty v požadovaném šibeničním čase připravovaly. Studenti prokázali vytrvalost a ochotu učit se novým věcem, které nejsou předmětem standardních školních osnov, ale které mohou velice užitečně rozvinout jejich schopnosti a dovednosti a připravit je tak do dalšího života. Z tohoto hlediska tým organizátorů soutěže věří, že europanostra splnila svůj účel. Radomír Špok, koordinátor soutěže EUROPANOSTRA

9 Sborník studentských prací 9 PRIORITY PROGRAMU A POPIS OPATŘENÍ zkrácená verze popisu opatření z Programového Dodatku SROP Podrobný popis priorit a opatření vychází z dokumentu SROP. Tento popis je upraven pro potřeby soutěže Europanostra. SROP je věnován těmto oblastem a prioritám: Číslo priority, opatření Priorita 1 Opatření 1.1 Priorita 2 Opatření 2.1 Opatření 2.2 Opatření 2.3 Priorita 3 Opatření 3.1 Opatření 3.2 Priorita 4 Opatření 4.1 Opatření 4.2 Název priority, opatření Regionální podpora podnikání Podpora podnikání ve vybraných regionech Regionální rozvoj infrastruktury Rozvoj dopravy v regionech Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Regenerace vybraných měst Rozvoj lidských zdrojů v regionech Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech Podpora sociální integrace v regionech Rozvoj cestovního ruchu Služby pro cestovní ruch Infrastruktura cestovního ruchu

10 10 Europanostra Priorita 1- Regionální podpora podnikání Opatření 1.1- Podpora podnikání ve vybraných regionech Podpora se bude týkat výhradně jen existujících podnikatelů (nikoliv začínajících podnikatelů), kteří mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední tři účetní roky. Podpora bude umožněna pouze ve vybraných problémových regionech České republiky (dle přílohy viz upload/ _priloha2-prehleduzemipro1.1.doc). Podporovány budou rozvojové projekty podnikatelů, které vytvářejí nové, dlouhodobě stabilní pracovní příležitosti, poskytují rovné pracovní příležitosti pro muže a ženy, zaměřují se na aktivity zpracovatelského průmyslu s vysokou přidanou hodnotou, posilují spolupráci podniků a stimulují export místních výrobků. Podpora nemůže být použita na záchranu neživotaschopných podniků, které nejsou schopny restrukturalizovat svou produkci. Podpora přímých zahraničních investic taktéž nebude poskytována. S ohledem na existenci opatření 4.2 nelze podporovat v tomto opatření podnikatelské aktivity, zaměřené na rozvoj cestovního ruchu. Opatření podporuje drobné, malé a střední podnikatele. Charakter podpory se vztahuje na podporu poskytnutou podnikům ve všech odvětvích s výjimkou: podpory při činnosti spojené s vývozem, zejména podpory přímo spojené s vyváženým množstvím, se zavedením a provozem distribuční sítě nebo s jinými běžnými výdaji při vývozní činnosti; podpory podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží Podmínky Podmínkou pro účast v grantovém schématu bude závazek na zvýšení celkového počtu zaměstnanců příjemce dotace, tzn. zřídit a obsadit minimálně 3 pracovní místa. K navýšení počtu zaměstnanců musí dojít nejpozději do 1 roku po dokončení realizace projektu. Závazek udržení této zvýšené zaměstnanosti musí trvat minimálně 5 let ode dne podpisu smlouvy mezi žadatelem a řídícím orgánem. Výchozím počtem zaměstnanců, ke kterému je navýšení zaměstnanosti porovnáváno, je průměrný přepočtený počet zaměstnanců za poslední uzavřené pololetí. Typy podporovaných projektů Přímá podpora investičních projektů drobných, malých a středních podnikatelů (MSP) s důrazem na využití místních zdrojů a tradičních řemesel (včetně podpory nákupu služeb spojených s rozvojem podniku) Přímá podpora investičních projektů malých a středních podnikatelů (včetně podpory nákupu služeb spojených s rozvojem podniku)

11 Sborník studentských prací 11 Přímá podpora drobných, malých a středních podnikatelů v oblasti inovačního podnikání a technologického rozvoje Koneční uživatelé Malí a střední podnikatelé (MSP) definovaní v příloze I. nařízení Komise (ES) č. 70/2001, o podpoře malého a středního podnikání. Veřejná podpora Veřejná podpora bude propočítávána k celkovým uznatelným investičním nákladům projektů a nepřekročí 46 50% celkových uznatelných nákladů projektů. Veřejná podpora na nákup služeb spojených s rozvojem podniku bude možná do výše 50% uznatelných nákladů na takovéto služby. Podpora Formou podpory bude nevratná přímá pomoc (dotace), poskytovaná konečným uživatelům prostřednictvím krajů. Výše celkových uznatelných nákladů Výše celkových uznatelných nákladů činí Kč. Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury Opatření 2.1- Rozvoj dopravy v regionech Struktura opatření Toto opatření integruje dva velké okruhy aktivit: a) podporu regionální silniční sítě (silnice II. a III.třídy, místní komunikace), b) podporu rozvoje dopravní obslužnosti v obcích a regionech. Podopatření Rozvoj regionální dopravní infrastruktury Toto podopatření je zaměřeno na podporu projektů na silnicích II. a III.třídy (které jsou v majetku krajů), především větších silničních projektů, realizovaných v centrech osídlení nebo spojujících tato centra se silniční sítí vyšší třídy (např. podpora investic na silnicích s větší intenzitou přepravy), silničních úseků, napojujících průmyslové či obchodní zóny na dopravní síť, projektů, které budou doplňovat výstavbu silnic I. třídy, rychlostních komunikací a dálnic,

12 12 Europanostra zvýšení kapacity přístupových komunikací k hraničním přechodům (silnice II. a III. třídy), odstraňování bodových závad (mosty) a nepříznivých dopadů na obyvatelstvo. Podpora zahrne investice vkládané do rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy a v nezbytné míře i do jejich výstavby. Nebude podporováno budování cyklostezek (možná podpora v rámci opatření 4.2.2) a výstavba parkovišť, ani běžné opravy či údržba komunikací. Koneční uživatelé kraje, resp. organizace zřizované kraji (u výstavby silnic II. a III.třídy) Podpora Formou podpory bude nevratná přímá pomoc (dotace) poskytovaná na projekty (silnice II. a III. třídy). Výše celkových uznatelných nákladů na 1 projekt je Kč. Podopatření Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech Zaměření na zlepšení dopravní obslužnosti včetně propojení místní a regionální veřejné dopravy s železniční sítí, a to: integrované dopravní systémy (technologie) ve větších centrech osídlení, systémová opatření ve městech na podporu rozvoje městské hromadné dopravy (MHD), zejména rozšíření či zlepšení přepravy, instalace veřejných informačních a odbavovacích systémů pro cestující, výstavba dopravních terminálů, nákup dopravních prostředků včetně obnovy a rozvoje specifického vozového parku; V rámci podopatření nebude možno přispívat na ztrátový provoz MHD nebo na pokrytí ztráty veřejné dopravy. Z prostorového hlediska se podpora zaměří zejména na větší centra osídlení (zejména krajská města) a na potřebné vzájemné propojení městských a venkovských oblastí. Typy podporovaných projektů Zavádění integrovaných systémů veřejné dopravy ve vybraných aglomeracích. Zajišťování dopravního spojení okrajových a hůře dostupných částí regionů mimo rámec integrovaného dopravního systému. Modernizace přestupních terminálů. Rozvoj MHD ve městech, instalace moderních informačních systémů pro cestující a zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

13 Sborník studentských prací 13 Zavádění specifického vozového parku veřejné dopravy pro různé účely (školní autobusy, malé autobusy, nízkopodlažní vozy apod.). Koneční uživatelé Obce (svazky obcí), kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či kraji Veřejná podpora. V rámci podopatření nebude poskytována veřejná podpora podnikům, a to ani malého rozsahu. Podpora se bude týkat pouze veřejných subjektů na regionální a místní úrovni. Přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 projekt: Kč Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Zaměření na podporu investic v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) pro obyvatelstvo a pro regionální a místní veřejnou správu. Jeho součástí je podpora aktivit spojených s veřejným přístupem k internetu pro občany, mimo jiné v knihovnách, komunitních centrech, ve školách, a se zajištěním IKT pro regionální a místní veřejnou správu. V rámci opatření bude důraz kladen na: Podporu zavádění nejlépe širokopásmového připojení (min. 256 kbps), Zajištění veřejného přístupu občanů v obci nejlépe k širokopásmovému internetu, Zajištění toho, aby služby veřejné správy (na místní a regionální úrovni) byly interaktivní a přístupné všem, pokud možno prostřednictvím širokopásmového internetu. Podpora nebude zahrnovat aktivity, apriorně se týkající podnikatelů. Přednost bude dána aktivitám, které podporují přístup veřejnosti k informačním a komunikačním technologiím. Důraz by měl být kladen na to, že projekty by neměly stát osamoceně, ale měly by být součástí širšího plánu rozvoje informační společnosti. Finanční zdroje projektů bude možné využít na zavádění internetu, na vybudování regionálních či místních komunikačních sítí, na nákup počítačů, speciálního software a základního příslušenství k PC, pokud jsou nezbytné k využívání přístupu na internet, popř. k tvorbě nových IKT služeb aplikací pro občany. Stavební obnova místností s veřejně přístupným internetem nesmí překročit 15% celkových uznatelných nákladů projektu.

14 14 Europanostra Cílovou skupinou pro toto opatření bude nejširší veřejnost. Projekty musí také uspokojivě řešit problém bezpečnosti přenosu dat. Ve výběru projektů bude rovněž dávána přednost těm, které budou příspěvkem k rozvoji veřejných služeb, sociální integrace a rozvoji infrastruktury pro využívání IKT. Typy podporovaných projektů Zavádění širokopásmového internetu. Budování míst veřejného přístupu k internetu se zajištěním přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Rozvoj regionálních a lokálních komunikačních sítí včetně nových IKT služeb a aplikací pro občany (včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace). Koneční uživatelé a příjemci Obce (svazky obcí), kraje, nestátní neziskové organizace (NNO), organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi. Přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 projekt: Kč. Opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst Zaměření na podporu investičních projektů vybraných měst, zkvalitňující jejich celkové životní prostředí a životní podmínky obyvatel. Projekty budou zaměřeny na regeneraci a revitalizaci upadajících jader měst (např. historických jader) či postižených území měst (spojených např. s útlumem hospodářských nebo společenských aktivit). Z věcného hlediska bude podporována: stavební obnova nebo dostavba stavebních objektů ve vymezeném území města (stavba, stavební úpravy, restaurování), komplexní úpravy veřejné infrastruktury, veřejných prostranství (jako např. náměstí, ulic, zeleně, parků, tržišť), vodních ploch, vodotečí, přilehlého okolí, obnova technické infrastruktury a místních komunikací v území, demolice objektů a sanace prostor v území, konverze již urbanizovaných ploch ve správním území města na nové využití. Investice do soukromých objektů nebudou způsobilé pro podporu. Rovněž nebudou podporovány investice do bytové výstavby.

15 Sborník studentských prací 15 Typy podporovaných projektů Regenerace urbanizovaného území města, postiženého útlumem hospodářských nebo společenských aktivit (bývalá továrna, kasárna, nádraží ap.) Regenerace historických jader měst Kritéria přijatelnosti pro zařazení projektů do programu (z uvedených kritérií přijatelnosti musí žádající město splňovat alespoň tři) vysoká míra nezaměstnanosti, nízká úroveň ekonomické aktivity, nízké příjmy a existence sociální exkluze, potřeba konverze vzhledem k ekonomickým a sociálním potížím, vysoký počet přistěhovalců, etnických skupin, menšin nebo uprchlíků, nízká úroveň vzdělání, podstatné rozdíly v dovednostech a nedokončená školní docházka, vysoká úroveň kriminality a delikvence, nepříznivé demografické trendy, zvláště zanedbané prostředí. Koneční uživatelé a příjemci Města nad obyvatel Přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 projekt: Kč. Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření 3.1- Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech Zaměření na podporu investičních projektů v oblasti: aktivní politiky zaměstnanosti, celoživotního učení, sociální integrace. Tyto investice budou muset přispívat k rozvoji a ke strukturálním změnám v regionu a k vytváření nebo zachování trvale udržitelných pracovních míst. Z věcného hlediska bude v rámci jednotlivých projektů podpořena: nová výstavba nebo stavební obnova příslušných budov, nákup technologie, počítačů včetně software, počítačové sítě,

16 16 Europanostra nezbytná technická infrastruktura spojená s výstavbou či obnovou objektů (včetně nezbytných venkovních úprav). Typy podporovaných projektů Rozvoj kapacit a materiálního vybavení v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. Rozvoj kapacit a materiálního vybavení zařízení sociální integrace (podpora znevýhodněných skupin obyvatelstva). Rozvoj materiálního vybavení vzdělávacích zařízení spojených s celoživotním učením Koneční uživatelé a příjemci Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřízené kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace (NNO), státem zřízené organizace. Přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 projekt: Kč Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech Zaměření na podporu širokého spektra aktivit v oblasti sociální integrace na místní či regionální úrovni; neinvestiční podpora bude orientována na: poskytovatele služeb, realizující podpůrné projekty pro znevýhodněné skupiny rozvoj občanské společnosti, vytváření komunitních plánů, spolupráci nestátních neziskových organizací a organizací zřizovaných státem, kraji či obcemi vytváření rovných příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva. Podpora bude zaměřena na poskytovatele služeb realizující projekty podporující znevýhodněné skupiny obyvatelstva, bude vycházet ze znalosti místních či regionálních podmínek, využívat partnerství místních iniciativ a veřejných orgánů a řešit problémy většinou malých znevýhodněných skupin obyvatelstva. Půjde o realizaci různých neinvestičně zaměřených programů, kurzů, na poradenství a na služby občanům., Typy podporovaných projektů Střediska motivace, pracovní rehabilitace a doprovodu sociálně ohrožených osob. Programy nestátních neziskových organizací pro začleňování sociálně vyloučených osob, s důrazem na venkovské oblasti. Intervenční programy ve prospěch skupin osob ohrožených sociální exkluzí. Reintegrační programy pro občany po návratu z výkonu trestu. Programy prevence sociálně patologických jevů.

17 Sborník studentských prací 17 Programy péče o osoby závislé na drogách. Programy vytváření místních partnerství a budování místních komunit. Programy vzdělávání vedoucí k sociální integraci. Vzdělávací, kulturní a sociální programy pro zlepšení životních podmínek obyvatel obcí a regionů. Programy pro mladistvé po opuštění školských zařízení pro ústavní výchovu. Programy pro mládež od 15 do 25 let. Programy bezpečnosti obyvatel. Koneční uživatelé Obce, svazky obcí, organizace zřizované obcemi či kraji, nestátní neziskové organizace. Přípustná výše celkových uznatelných nákladů je: Kč. Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu Opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch Zaměření V rámci tohoto opatření budou podporovány subjekty, které rozvíjejí služby týkající se oblasti cestovního ruchu. Mezi tyto služby je možné zahrnout projekty spojené s: vytvářením partnerství veřejného a soukromého sektoru (poradenská a informační činnost), zabezpečením výměny a šíření jednotných informací prostřednictvím moderních technologií, podporou marketingových studií a koncepcí pro cestovní ruch z hlediska podpory prosazení nabídky ČR jako turistické a lázeňské destinace, podporou účasti na veletrzích a workshopech cestovního ruchu, pořádáním sympozií a konferencí o cestovním ruchu, podporou tvorby propagačních materiálů, tvorbou kvalitativních standardů pro cestovní ruch se zaváděním jednotného systému značení aktivit v cestovním ruchu. V rámci opatření bude poskytnuta neinvestiční podpora na uhrazení nákladů spojených s poskytováním výše uvedených služeb.

18 18 Europanostra Typy podporovaných projektů Podpora vytváření partnerství veřejného a soukromého sektoru, zejména v oblasti spolkové, poradenské a informační činnosti jednotlivých profesních zájmových sdružení cestovního ruchu. Zavádění jednotného systému značení aktivit v cestovním ruchu včetně terénního značení vyplývajícího z doporučení WTO (např. piktogramy). Marketing cestovního ruchu z hlediska podpory prosazení nabídky ČR a jejích regionů jako turistické a lázeňské destinace na mezinárodním a světovém trhu. Účast na rozhodujících evropských a světových veletrzích cestovního ruchu. Pořádání mezinárodních, národních a regionálních sympozií a konferencí o cestovním ruchu. V rámci tohoto opatření bude podporován rozvoj služeb majících regionální či místní charakter: tvorba regionálních a místních propagačních materiálů pro podporu cest. ruchu, propagační a informační kampaně při medializaci jednotlivých regionů, tvorba produktů cestovního ruchu v regionech, tvorba místních a regionálních systémů informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech, poradenství pro malé a střední podniky, podnikající v oblastech cestovního ruchu, podpora vytváření partnerství v oblasti cestovního ruchu na regionální úrovni, marketingové studie na podporu rozvoje cestovního ruchu v regionech, konání seminářů a sympozií o cestovním ruchu v regionální úrovni. Podpora bude poskytována veřejným subjektům (zejména obcím a krajům), neziskovým organizacím působícími na místní či regionální úrovni a malým a středním podnikatelům podnikajícím v cestovním ruchu. Podpora se bude týkat výhradně jen existujících podnikatelů (nikoliv začínajících podnikatelů), kteří mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední dva účetní roky. Koneční uživatelé Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované kraji nebo obcemi, malí a střední podnikatelé podnikající v cestovním ruchu, nestátní neziskové organizace. V případě malých a středních podnikatelů musí jít o podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby (vymezené obchodním zákoníkem), které zaměstnávají méně než 250 osob a splňují přitom i další kritéria stanovená pro malé a střední podnikatele v rámci nařízení Komise (ES) č. 70/2001. Přípustná výše celkových uznatelných nákladů projektu je: Kč.

19 Sborník studentských prací 19 Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Zaměření Budou podporovány investiční projekty, zaměřené na rozvoj infrastruktury potřebné pro cestovní ruch, zejména pokud jde o: projekty kongresového, lázeňského, kulturního cestovního ruchu a ekoturismu vybudování celostátního informačního systému cestovního ruchu zabezpečení výměny a šíření jednotných informací prostřednictvím moderních technologií revitalizace kulturních, technických a průmyslových památek a kulturního dědictví rozvoj místních či regionálních informačních systémů cestovního ruchu rozvoj kapacit podniků, působících v odvětví cestovního ruchu (posílení ubytovacích kapacit) výstavba či obnova vybavenosti v oblasti sportu, rekreace, lázeňství obnova a rozvoj turistických stezek, infrastruktury rekreační plavby, cyklostezek a cyklotras včetně doplňkových zařízení Podpora by měla být zaměřena na investice, které generují příjem pro region a přitahují turisty. Pokud jde o ekonomicky udržitelnou kulturní infrastrukturu a cestovní ruch spojený se sportovními zařízeními a zařízeními pro volný čas, podpora by měla být omezena na projekty, které mají prokazatelně významný dopad na ekonomický rozvoj regionu. Zaměření Budou podporovány ucelenější projekty regionálního či místního významu se zřejmým ekonomickým dopadem, zaměřené na rozvoj infrastruktury potřebné pro cestovní ruch v obcích a regionech v souladu s analýzou potřeb regionů. Opatření umožní podporu: Projektů připravených veřejnými subjekty na místní či regionální úrovni (projekty obcí, svazků obcí, krajů) a nestátními neziskovými organizacemi (působícími na místní či regionální úrovni). Projektů malých a středních podnikatelů (podnikajících v odvětví cestovního ruchu), formou grantových schémat, jejichž gestory budou kraje. Podpora se bude týkat výhradně jen existujících podnikatelů (nikoliv začínajících podnikatelů), kteří mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední dva účetní roky.

20 20 Europanostra V rámci opatření bude možno podporovat projekty podporující rozvoj infrastruktury potřebné pro cestovní ruch v obcích a regionech a zaměřené na: rekonstrukci a obnovu památek regionálního významu včetně nezbytné doprovodné infrastruktury (kulturní, technické i průmyslové památky) rekonstrukci a obnovu objektů a budov pro potřeby cestovního ruchu (např. skanzeny, muzea a obdobná zařízení) rozvoj místních či regionálních informačních systémů cestovního ruchu rozvoj a obnovu turistických stezek, cyklostezek, cyklotras, hipostezek a naučných stezek včetně doplňkového zařízení v obcích rozvoj vybavení a zařízení turistických středisek, zejména z hlediska občanské vybavenosti v oblasti sportu a rekreace, infrastruktura rekreační plavby výstavbu či obnovu ubytovacích a stravovacích kapacit podmiňujících rozvoj cestovního ruchu v dané lokalitě či regionu. Koneční uživatelé obce, svazky obcí, kraje, nestátní neziskové organizace, státem zřízené organizace, organizace zřizované kraji či obcemi, malí a střední podnikatelé, to jsou podnikající fyzické osoby a právnické osoby podnikající v cestovním ruchu. Přípustná výše celkových uznatelných nákladů na jeden projekt je: Kč.

21 Sborník studentských prací 21 EUROPANOSTRA Hodnotící formulář Přijatelnost projektu Odpovězte prosím na následující otázky, odpovědi označte do následující tabulky Je projekt vypracován v souladu s podmínkami soutěže? (vyplněn formulář, rozpočet) Navazuje projekt právě na jedno opatření upraveného programu SROP? (viz upravený SROP pro účely soutěže EUROPANOSTRA) Je místem realizace projektu kraj, ve kterém žadatel působí? (kde sídlí škola studentů podávající projekt) Je žadatel projektu (konečný uživatel) oprávněný žádat v rámci vybraného opatření? (viz vymezení konečného uživatele ve SROP) Je dodržena minimální a maximální hranice celkových oprávněných nákladů projektu? (viz vymezení konečného uživatele ve SROP) ANO ANO ANO ANO ANO NE NE NE NE NE I v případě, že vyhodnotíte projekt jako nepřijatelný (tzn. že alespoň na jednu otázku jste odpověděli NE), pokračujte v obsahovém hodnocení projektu.

22 22 Europanostra Obsahové hodnocení projektu hodnotící kritérium kvalita projektu struktura, řízení a časový harmonogram (hodnotí se, zda je projekt realisticky nastaven, zda je uskutečnitelný, zda jsou jednotlivé aktivity/fáze dobře provázány apod.) přidaná hodnota projektu, zdůvodnění projektu (hodnotí se společenský přínos projektu, jeho relevance na daném území, určitá inovativnost, návaznost na opatření, případně jiné rozvojové dokumenty, doložení poptávky) výstupy a výsledky projektu (hodnotí se jasnost výstupů a výsledků, pochopení těchto termínů) udržitelnost projektu (hodnotí se, zda je takto nastavený projekt do budoucna udržitelný, existují další zdroje, komerční aktivity, jiné financování) max. počet 30 b. 30 b. 10 b. 10 b. žadatel, partnerství (hodnotí se míra identifikace studentů se žadatelem, množství zjištěných informací, účelnost partnerství apod.) 10 b. rozpočet (hodnotí se pochopení základního členění rozpočtu a odpovídající hodnota, tj. zda není výrazně nad/pod/hodnocen) 10 b. CELKEM 100 b. vaše hodnocení

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště Obsah SEZNAM ZKRATEK... 2 1 SOULAD IPRM S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 2 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE MĚSTA A SWOT ANALÝZA, VIZE, CÍLE 4 2.1 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A

Více

Praha, prosinec 2003. Schválená verze

Praha, prosinec 2003. Schválená verze SPOLEČNÝ REGIIONÁLNÍÍ OPERAČNÍÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIIKY NA LÉTA 2004-2006 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Praha, prosinec 2003 Schválená verze OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1. ÚVOD...8 1.1. HISTORIE PŘÍPRAVY SROP... 8

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice OBSAH ÚVOD... 2 1 SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 1.1 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁCHODA... 3 1.2 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHODA ROZVOJ LÁZEŇSKÉHO MĚSTA... 3 1.3 STRATEGICKÝ

Více

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR PO 1: Evropský a národohospodářský

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA LEDEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Obsah 1. Soulad IPRM s nadřazenými strategickými dokumenty... 5 2. Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza, vize, cíle...

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZÓNA FRÝDEK

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU ZÓNA FRÝDEK INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 1 Obsah 1. Soulad IPRM s nadřazenými strategickými dokumenty... 5 2. Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza, vize,

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21.10.2004 Vyhodnocení a aktualizace k 31.12.2008 schváleno Zastupitelstvem Statutárního

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Strategický plán rozvoje statutárního Frýdku- Akční plán 2012-2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika zpracování... 4 3. Strategická vize a globální cíle... 6 4. Implementace plánu... 8 5. Přehled oblastí,

Více

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020 Místo tohoto listu bude tisk titulky Obsah Obsah 2 1 Soulad s nadřazenými strategickými dokumenty 4 2 Analýza ekonomické

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Řešení problematiky veřejné podpory

Řešení problematiky veřejné podpory Řešení problematiky veřejné podpory v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti JIHOZÁPAD Aktualizace duben 2014 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika,

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD...8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU PARTNERSTVÍ...9

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015 Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj

Více

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz

IČ: 28576217 DIČ: CZ 28576217 Telefon: 595 136 023 Web: http://rozvoj-obce.cz/ E-mail: info@rozvoj-obce.cz 1 [Zad ejte citát z Integrovaný plán rozvoje území byl vytvořen prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu Příprava integrované strategie pro Integrovaný plán rozvoje

Více

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově Obsah 1. Úvodní informace 2 2. Stručné vyhodnocení projektu 3 3. Výchozí situace 5 4. Základní informace o projektu 11 5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie 16 6. Management projektu

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více