EUROPANOSTRA. Sborník studentských prací. EUROPANOSTRA soutěž o Evropské unii pro studenty středních škol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EUROPANOSTRA. Sborník studentských prací. EUROPANOSTRA soutěž o Evropské unii pro studenty středních škol"

Transkript

1 EUROPANOSTRA Sborník studentských prací EUROPANOSTRA soutěž o Evropské unii pro studenty středních škol

2 EUROPANOSTRA Sborník studentských prací V roce 2007 vydal Institut pro evropskou politiku EUROPEUM Rytířská 31, Praha 1 Radomír Špok (ed.) Publikace neprošla jazykovou korekturou Grafická úprava: (v) design, Vít Šmejkal ISBN: Tento projekt byl podpořen z prostředků Evropské komise, Úřadu vlády České republiky v rámci realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR, Konrad Adenauer Stiftung a Britské rady.

3 EUROPANOSTRA Sborník studentských prací EUROPANOSTRA soutěž o Evropské unii pro studenty středních škol Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2007

4

5 Sborník studentských prací 5 OBSAH Úvodní slovo Priority programu a obsah opatření Hodnotící formulář Projekt 1 vítězný projekt Ústeckého kraje Projekt 2 vítězný projekt Královehradeckého kraje Projekt 3 vítězný projekt Karlovarského kraje Projekt 4 vítězný projekt Plzeňského kraje Projekt 5 vítězný projekt Pardubického kraje Projekt 6 vítězný projekt Jihomoravského kraje Projekt 7 vítězný projekt Libereckého kraje Projekt 8 vítězný projekt Středočeského kraje Projekt 9 vítězný projekt Prahy Projekt 10 vítězný projekt Jihočeského kraje Projekt 11 vítězný projekt Zlínského kraje Projekt 12 vítězný projekt kraje Vysočina Projekt 13 vítězný projekt Moravskoslezského kraje Projekt 14 vítězný projekt Olomouckého kraje

6 6

7 Sborník studentských prací 7 ÚVODNÍ SLOVO Dostává se vám do rukou sborník studentských prací z období září až prosinec 2006 vytvořených v rámci vzdělávacího projektu europanostra. europanostra je soutěž pro studenty středních škol o Evropské unii. Tato soutěž má na středních školách v ČR již tradici, loňský rok (2006) se stal v pořadí čtvrtým ročníkem. Soutěž europanostra proběhla ve všech regionech ČR ve třech kolech základním, krajském a národním. Studenti během soutěže pracovali ve tříčlenných týmech, rozdělení rolí bylo ponecháno na nich samotných. V každém z jednotlivých kol soutěže byl kladen důraz na jiné dovednosti v kole základním se jednalo o různorodý test, který prověřil vědomosti studentů a jejich schopnost pracovat s informacemi, ve druhém kole se studenti soustředili na vypracování projektů podle zjednodušených pravidel strukturální politiky EU a konečně ve třetím kole budou prostřednictvím simulační hry zastupovat a hájit národní zájmy na úrovni Rady EU. Projekt europanostra je vhodným doplňkem učiva o Evropské unii na středních školách v ČR. Motivuje studenty k zájmu o tuto problematiku, učí je pracovat s informacemi a třídit je, pracovat v týmu, komunikovat a konzultovat problematiku s jiným skupinami, nutí je hlouběji se zamýšlet nad daným tématem a rovněž zlepšuje komunikační a prezentační dovednosti studentů. Tento sborník shrnuje studentské projekty, které mají zhruba parametry projektů připravovaných v rámci strukturální a regionální politiky EU. Cílem této aktivity bylo, aby si studenti během své práce uvědomili, jak je tato politika nastavena, jak je naplňována v praxi, jak obtížné je vypracovat ucelenou projektovou žádost od okamžiku zrodu myšlenky po odevzdání kompletní formulářové žádosti, jak důležité je získávat podrobné, často detailní technické informace o řešené problematice a konečně jak přínosná mohou být setkání s kompetentními osobami včetně úředníků veřejné správy a konzultantů. Studenti podávali projekty ve formě zjednodušené projektové žádosti, kterou měli společně s rozpočtem k dispozici. Projekty, na jejichž zpracování měli něco přes šest týdnů, byly předkládány hodnotící komisi, která je hodnotila dle předem známých kritérií. Nejlepší týmy z každého kraje byly pozvány na ústní část krajského

8 8 Europanostra kola k ústní prezentaci. Tam, před tříčlennou porotou studenti obhajovali své záměry a zároveň podrobovali kritice projekty konkurenčních týmů. Tým, jehož projekt zvítězil v krajském kole, postoupil do celostátního kola. Pro účely vypracování projektu jsme vycházeli z upraveného programového dodatku Společného regionálního operačního programu (SROP) pro období Tento dokument je zjednodušen pro potřeby soutěže europanostra a liší se od skutečného programového dodatku SROP. Popis priorit a opatření je uveden v další kapitole tohoto sborníku. Studenti byli vedeni k tomu, aby nejprve identifikovali a promysleli problém ve svém okolí (tj. obci, regionu) a poté se pokusili nalézt v programovém dokumentu vhodné opatření, které mohou svým projektem dále rozvinout. Každý projekt musel navazovat právě na jedno opatření. Během přípravy projektu mohli zúčastnivší se týmy konzultovat záležitosti s mnohými odborníky v dané oblasti, úředníky veřejné správy, zástupci agentur pro regionální rozvoj, konzultantskými společnostmi a s kýmkoliv, kdo měl k identifikovanému problému co říci. K projektové žádosti a rozpočtu bylo také možno přiložit jakékoli další dokumenty, které podporovaly kvalitu předkládaného projektu, dále pak nejrůznější obrazové materiály, mapy, vyjádření relevantních institucí či osob apod. Sborník projektů zahrnuje pozoruhodnou škálu projektů, počínaje náročnými investičními akcemi s rozpočty v desítkách milionů korun, přes menší akce lokálního charakteru, až po skutečně malé projekty zaměřené primárně na sociální problematiku a vzdělávání. Projekty jsou zpracovány různým způsobem, kvalita zpracování a detailnost jednotlivých sekcí se výrazně liší. Editor tohoto sborníku do textů výrazně nezasahoval a své zásahy omezoval na mírné stylistické úpravy. U mnoha projektů jsou k dispozici přílohy, především tam, kde jsou považovány za podstatné pro dokreslení přemýšlení o daném problému, u některých však byly přílohy úmyslně opominuty, ať již z důvodů grafických či úsporných. Celkově nutno ocenit snahu všech studentských týmů, které projekty v požadovaném šibeničním čase připravovaly. Studenti prokázali vytrvalost a ochotu učit se novým věcem, které nejsou předmětem standardních školních osnov, ale které mohou velice užitečně rozvinout jejich schopnosti a dovednosti a připravit je tak do dalšího života. Z tohoto hlediska tým organizátorů soutěže věří, že europanostra splnila svůj účel. Radomír Špok, koordinátor soutěže EUROPANOSTRA

9 Sborník studentských prací 9 PRIORITY PROGRAMU A POPIS OPATŘENÍ zkrácená verze popisu opatření z Programového Dodatku SROP Podrobný popis priorit a opatření vychází z dokumentu SROP. Tento popis je upraven pro potřeby soutěže Europanostra. SROP je věnován těmto oblastem a prioritám: Číslo priority, opatření Priorita 1 Opatření 1.1 Priorita 2 Opatření 2.1 Opatření 2.2 Opatření 2.3 Priorita 3 Opatření 3.1 Opatření 3.2 Priorita 4 Opatření 4.1 Opatření 4.2 Název priority, opatření Regionální podpora podnikání Podpora podnikání ve vybraných regionech Regionální rozvoj infrastruktury Rozvoj dopravy v regionech Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Regenerace vybraných měst Rozvoj lidských zdrojů v regionech Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech Podpora sociální integrace v regionech Rozvoj cestovního ruchu Služby pro cestovní ruch Infrastruktura cestovního ruchu

10 10 Europanostra Priorita 1- Regionální podpora podnikání Opatření 1.1- Podpora podnikání ve vybraných regionech Podpora se bude týkat výhradně jen existujících podnikatelů (nikoliv začínajících podnikatelů), kteří mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední tři účetní roky. Podpora bude umožněna pouze ve vybraných problémových regionech České republiky (dle přílohy viz upload/ _priloha2-prehleduzemipro1.1.doc). Podporovány budou rozvojové projekty podnikatelů, které vytvářejí nové, dlouhodobě stabilní pracovní příležitosti, poskytují rovné pracovní příležitosti pro muže a ženy, zaměřují se na aktivity zpracovatelského průmyslu s vysokou přidanou hodnotou, posilují spolupráci podniků a stimulují export místních výrobků. Podpora nemůže být použita na záchranu neživotaschopných podniků, které nejsou schopny restrukturalizovat svou produkci. Podpora přímých zahraničních investic taktéž nebude poskytována. S ohledem na existenci opatření 4.2 nelze podporovat v tomto opatření podnikatelské aktivity, zaměřené na rozvoj cestovního ruchu. Opatření podporuje drobné, malé a střední podnikatele. Charakter podpory se vztahuje na podporu poskytnutou podnikům ve všech odvětvích s výjimkou: podpory při činnosti spojené s vývozem, zejména podpory přímo spojené s vyváženým množstvím, se zavedením a provozem distribuční sítě nebo s jinými běžnými výdaji při vývozní činnosti; podpory podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží Podmínky Podmínkou pro účast v grantovém schématu bude závazek na zvýšení celkového počtu zaměstnanců příjemce dotace, tzn. zřídit a obsadit minimálně 3 pracovní místa. K navýšení počtu zaměstnanců musí dojít nejpozději do 1 roku po dokončení realizace projektu. Závazek udržení této zvýšené zaměstnanosti musí trvat minimálně 5 let ode dne podpisu smlouvy mezi žadatelem a řídícím orgánem. Výchozím počtem zaměstnanců, ke kterému je navýšení zaměstnanosti porovnáváno, je průměrný přepočtený počet zaměstnanců za poslední uzavřené pololetí. Typy podporovaných projektů Přímá podpora investičních projektů drobných, malých a středních podnikatelů (MSP) s důrazem na využití místních zdrojů a tradičních řemesel (včetně podpory nákupu služeb spojených s rozvojem podniku) Přímá podpora investičních projektů malých a středních podnikatelů (včetně podpory nákupu služeb spojených s rozvojem podniku)

11 Sborník studentských prací 11 Přímá podpora drobných, malých a středních podnikatelů v oblasti inovačního podnikání a technologického rozvoje Koneční uživatelé Malí a střední podnikatelé (MSP) definovaní v příloze I. nařízení Komise (ES) č. 70/2001, o podpoře malého a středního podnikání. Veřejná podpora Veřejná podpora bude propočítávána k celkovým uznatelným investičním nákladům projektů a nepřekročí 46 50% celkových uznatelných nákladů projektů. Veřejná podpora na nákup služeb spojených s rozvojem podniku bude možná do výše 50% uznatelných nákladů na takovéto služby. Podpora Formou podpory bude nevratná přímá pomoc (dotace), poskytovaná konečným uživatelům prostřednictvím krajů. Výše celkových uznatelných nákladů Výše celkových uznatelných nákladů činí Kč. Priorita 2 Regionální rozvoj infrastruktury Opatření 2.1- Rozvoj dopravy v regionech Struktura opatření Toto opatření integruje dva velké okruhy aktivit: a) podporu regionální silniční sítě (silnice II. a III.třídy, místní komunikace), b) podporu rozvoje dopravní obslužnosti v obcích a regionech. Podopatření Rozvoj regionální dopravní infrastruktury Toto podopatření je zaměřeno na podporu projektů na silnicích II. a III.třídy (které jsou v majetku krajů), především větších silničních projektů, realizovaných v centrech osídlení nebo spojujících tato centra se silniční sítí vyšší třídy (např. podpora investic na silnicích s větší intenzitou přepravy), silničních úseků, napojujících průmyslové či obchodní zóny na dopravní síť, projektů, které budou doplňovat výstavbu silnic I. třídy, rychlostních komunikací a dálnic,

12 12 Europanostra zvýšení kapacity přístupových komunikací k hraničním přechodům (silnice II. a III. třídy), odstraňování bodových závad (mosty) a nepříznivých dopadů na obyvatelstvo. Podpora zahrne investice vkládané do rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy a v nezbytné míře i do jejich výstavby. Nebude podporováno budování cyklostezek (možná podpora v rámci opatření 4.2.2) a výstavba parkovišť, ani běžné opravy či údržba komunikací. Koneční uživatelé kraje, resp. organizace zřizované kraji (u výstavby silnic II. a III.třídy) Podpora Formou podpory bude nevratná přímá pomoc (dotace) poskytovaná na projekty (silnice II. a III. třídy). Výše celkových uznatelných nákladů na 1 projekt je Kč. Podopatření Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech Zaměření na zlepšení dopravní obslužnosti včetně propojení místní a regionální veřejné dopravy s železniční sítí, a to: integrované dopravní systémy (technologie) ve větších centrech osídlení, systémová opatření ve městech na podporu rozvoje městské hromadné dopravy (MHD), zejména rozšíření či zlepšení přepravy, instalace veřejných informačních a odbavovacích systémů pro cestující, výstavba dopravních terminálů, nákup dopravních prostředků včetně obnovy a rozvoje specifického vozového parku; V rámci podopatření nebude možno přispívat na ztrátový provoz MHD nebo na pokrytí ztráty veřejné dopravy. Z prostorového hlediska se podpora zaměří zejména na větší centra osídlení (zejména krajská města) a na potřebné vzájemné propojení městských a venkovských oblastí. Typy podporovaných projektů Zavádění integrovaných systémů veřejné dopravy ve vybraných aglomeracích. Zajišťování dopravního spojení okrajových a hůře dostupných částí regionů mimo rámec integrovaného dopravního systému. Modernizace přestupních terminálů. Rozvoj MHD ve městech, instalace moderních informačních systémů pro cestující a zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

13 Sborník studentských prací 13 Zavádění specifického vozového parku veřejné dopravy pro různé účely (školní autobusy, malé autobusy, nízkopodlažní vozy apod.). Koneční uživatelé Obce (svazky obcí), kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi či kraji Veřejná podpora. V rámci podopatření nebude poskytována veřejná podpora podnikům, a to ani malého rozsahu. Podpora se bude týkat pouze veřejných subjektů na regionální a místní úrovni. Přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 projekt: Kč Opatření 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech Zaměření na podporu investic v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) pro obyvatelstvo a pro regionální a místní veřejnou správu. Jeho součástí je podpora aktivit spojených s veřejným přístupem k internetu pro občany, mimo jiné v knihovnách, komunitních centrech, ve školách, a se zajištěním IKT pro regionální a místní veřejnou správu. V rámci opatření bude důraz kladen na: Podporu zavádění nejlépe širokopásmového připojení (min. 256 kbps), Zajištění veřejného přístupu občanů v obci nejlépe k širokopásmovému internetu, Zajištění toho, aby služby veřejné správy (na místní a regionální úrovni) byly interaktivní a přístupné všem, pokud možno prostřednictvím širokopásmového internetu. Podpora nebude zahrnovat aktivity, apriorně se týkající podnikatelů. Přednost bude dána aktivitám, které podporují přístup veřejnosti k informačním a komunikačním technologiím. Důraz by měl být kladen na to, že projekty by neměly stát osamoceně, ale měly by být součástí širšího plánu rozvoje informační společnosti. Finanční zdroje projektů bude možné využít na zavádění internetu, na vybudování regionálních či místních komunikačních sítí, na nákup počítačů, speciálního software a základního příslušenství k PC, pokud jsou nezbytné k využívání přístupu na internet, popř. k tvorbě nových IKT služeb aplikací pro občany. Stavební obnova místností s veřejně přístupným internetem nesmí překročit 15% celkových uznatelných nákladů projektu.

14 14 Europanostra Cílovou skupinou pro toto opatření bude nejširší veřejnost. Projekty musí také uspokojivě řešit problém bezpečnosti přenosu dat. Ve výběru projektů bude rovněž dávána přednost těm, které budou příspěvkem k rozvoji veřejných služeb, sociální integrace a rozvoji infrastruktury pro využívání IKT. Typy podporovaných projektů Zavádění širokopásmového internetu. Budování míst veřejného přístupu k internetu se zajištěním přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Rozvoj regionálních a lokálních komunikačních sítí včetně nových IKT služeb a aplikací pro občany (včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace). Koneční uživatelé a příjemci Obce (svazky obcí), kraje, nestátní neziskové organizace (NNO), organizace zřizované nebo zakládané kraji či obcemi. Přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 projekt: Kč. Opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst Zaměření na podporu investičních projektů vybraných měst, zkvalitňující jejich celkové životní prostředí a životní podmínky obyvatel. Projekty budou zaměřeny na regeneraci a revitalizaci upadajících jader měst (např. historických jader) či postižených území měst (spojených např. s útlumem hospodářských nebo společenských aktivit). Z věcného hlediska bude podporována: stavební obnova nebo dostavba stavebních objektů ve vymezeném území města (stavba, stavební úpravy, restaurování), komplexní úpravy veřejné infrastruktury, veřejných prostranství (jako např. náměstí, ulic, zeleně, parků, tržišť), vodních ploch, vodotečí, přilehlého okolí, obnova technické infrastruktury a místních komunikací v území, demolice objektů a sanace prostor v území, konverze již urbanizovaných ploch ve správním území města na nové využití. Investice do soukromých objektů nebudou způsobilé pro podporu. Rovněž nebudou podporovány investice do bytové výstavby.

15 Sborník studentských prací 15 Typy podporovaných projektů Regenerace urbanizovaného území města, postiženého útlumem hospodářských nebo společenských aktivit (bývalá továrna, kasárna, nádraží ap.) Regenerace historických jader měst Kritéria přijatelnosti pro zařazení projektů do programu (z uvedených kritérií přijatelnosti musí žádající město splňovat alespoň tři) vysoká míra nezaměstnanosti, nízká úroveň ekonomické aktivity, nízké příjmy a existence sociální exkluze, potřeba konverze vzhledem k ekonomickým a sociálním potížím, vysoký počet přistěhovalců, etnických skupin, menšin nebo uprchlíků, nízká úroveň vzdělání, podstatné rozdíly v dovednostech a nedokončená školní docházka, vysoká úroveň kriminality a delikvence, nepříznivé demografické trendy, zvláště zanedbané prostředí. Koneční uživatelé a příjemci Města nad obyvatel Přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 projekt: Kč. Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření 3.1- Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech Zaměření na podporu investičních projektů v oblasti: aktivní politiky zaměstnanosti, celoživotního učení, sociální integrace. Tyto investice budou muset přispívat k rozvoji a ke strukturálním změnám v regionu a k vytváření nebo zachování trvale udržitelných pracovních míst. Z věcného hlediska bude v rámci jednotlivých projektů podpořena: nová výstavba nebo stavební obnova příslušných budov, nákup technologie, počítačů včetně software, počítačové sítě,

16 16 Europanostra nezbytná technická infrastruktura spojená s výstavbou či obnovou objektů (včetně nezbytných venkovních úprav). Typy podporovaných projektů Rozvoj kapacit a materiálního vybavení v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. Rozvoj kapacit a materiálního vybavení zařízení sociální integrace (podpora znevýhodněných skupin obyvatelstva). Rozvoj materiálního vybavení vzdělávacích zařízení spojených s celoživotním učením Koneční uživatelé a příjemci Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřízené kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace (NNO), státem zřízené organizace. Přípustná výše celkových uznatelných nákladů na 1 projekt: Kč Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech Zaměření na podporu širokého spektra aktivit v oblasti sociální integrace na místní či regionální úrovni; neinvestiční podpora bude orientována na: poskytovatele služeb, realizující podpůrné projekty pro znevýhodněné skupiny rozvoj občanské společnosti, vytváření komunitních plánů, spolupráci nestátních neziskových organizací a organizací zřizovaných státem, kraji či obcemi vytváření rovných příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva. Podpora bude zaměřena na poskytovatele služeb realizující projekty podporující znevýhodněné skupiny obyvatelstva, bude vycházet ze znalosti místních či regionálních podmínek, využívat partnerství místních iniciativ a veřejných orgánů a řešit problémy většinou malých znevýhodněných skupin obyvatelstva. Půjde o realizaci různých neinvestičně zaměřených programů, kurzů, na poradenství a na služby občanům., Typy podporovaných projektů Střediska motivace, pracovní rehabilitace a doprovodu sociálně ohrožených osob. Programy nestátních neziskových organizací pro začleňování sociálně vyloučených osob, s důrazem na venkovské oblasti. Intervenční programy ve prospěch skupin osob ohrožených sociální exkluzí. Reintegrační programy pro občany po návratu z výkonu trestu. Programy prevence sociálně patologických jevů.

17 Sborník studentských prací 17 Programy péče o osoby závislé na drogách. Programy vytváření místních partnerství a budování místních komunit. Programy vzdělávání vedoucí k sociální integraci. Vzdělávací, kulturní a sociální programy pro zlepšení životních podmínek obyvatel obcí a regionů. Programy pro mladistvé po opuštění školských zařízení pro ústavní výchovu. Programy pro mládež od 15 do 25 let. Programy bezpečnosti obyvatel. Koneční uživatelé Obce, svazky obcí, organizace zřizované obcemi či kraji, nestátní neziskové organizace. Přípustná výše celkových uznatelných nákladů je: Kč. Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu Opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch Zaměření V rámci tohoto opatření budou podporovány subjekty, které rozvíjejí služby týkající se oblasti cestovního ruchu. Mezi tyto služby je možné zahrnout projekty spojené s: vytvářením partnerství veřejného a soukromého sektoru (poradenská a informační činnost), zabezpečením výměny a šíření jednotných informací prostřednictvím moderních technologií, podporou marketingových studií a koncepcí pro cestovní ruch z hlediska podpory prosazení nabídky ČR jako turistické a lázeňské destinace, podporou účasti na veletrzích a workshopech cestovního ruchu, pořádáním sympozií a konferencí o cestovním ruchu, podporou tvorby propagačních materiálů, tvorbou kvalitativních standardů pro cestovní ruch se zaváděním jednotného systému značení aktivit v cestovním ruchu. V rámci opatření bude poskytnuta neinvestiční podpora na uhrazení nákladů spojených s poskytováním výše uvedených služeb.

18 18 Europanostra Typy podporovaných projektů Podpora vytváření partnerství veřejného a soukromého sektoru, zejména v oblasti spolkové, poradenské a informační činnosti jednotlivých profesních zájmových sdružení cestovního ruchu. Zavádění jednotného systému značení aktivit v cestovním ruchu včetně terénního značení vyplývajícího z doporučení WTO (např. piktogramy). Marketing cestovního ruchu z hlediska podpory prosazení nabídky ČR a jejích regionů jako turistické a lázeňské destinace na mezinárodním a světovém trhu. Účast na rozhodujících evropských a světových veletrzích cestovního ruchu. Pořádání mezinárodních, národních a regionálních sympozií a konferencí o cestovním ruchu. V rámci tohoto opatření bude podporován rozvoj služeb majících regionální či místní charakter: tvorba regionálních a místních propagačních materiálů pro podporu cest. ruchu, propagační a informační kampaně při medializaci jednotlivých regionů, tvorba produktů cestovního ruchu v regionech, tvorba místních a regionálních systémů informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech, poradenství pro malé a střední podniky, podnikající v oblastech cestovního ruchu, podpora vytváření partnerství v oblasti cestovního ruchu na regionální úrovni, marketingové studie na podporu rozvoje cestovního ruchu v regionech, konání seminářů a sympozií o cestovním ruchu v regionální úrovni. Podpora bude poskytována veřejným subjektům (zejména obcím a krajům), neziskovým organizacím působícími na místní či regionální úrovni a malým a středním podnikatelům podnikajícím v cestovním ruchu. Podpora se bude týkat výhradně jen existujících podnikatelů (nikoliv začínajících podnikatelů), kteří mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední dva účetní roky. Koneční uživatelé Kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované kraji nebo obcemi, malí a střední podnikatelé podnikající v cestovním ruchu, nestátní neziskové organizace. V případě malých a středních podnikatelů musí jít o podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby (vymezené obchodním zákoníkem), které zaměstnávají méně než 250 osob a splňují přitom i další kritéria stanovená pro malé a střední podnikatele v rámci nařízení Komise (ES) č. 70/2001. Přípustná výše celkových uznatelných nákladů projektu je: Kč.

19 Sborník studentských prací 19 Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Zaměření Budou podporovány investiční projekty, zaměřené na rozvoj infrastruktury potřebné pro cestovní ruch, zejména pokud jde o: projekty kongresového, lázeňského, kulturního cestovního ruchu a ekoturismu vybudování celostátního informačního systému cestovního ruchu zabezpečení výměny a šíření jednotných informací prostřednictvím moderních technologií revitalizace kulturních, technických a průmyslových památek a kulturního dědictví rozvoj místních či regionálních informačních systémů cestovního ruchu rozvoj kapacit podniků, působících v odvětví cestovního ruchu (posílení ubytovacích kapacit) výstavba či obnova vybavenosti v oblasti sportu, rekreace, lázeňství obnova a rozvoj turistických stezek, infrastruktury rekreační plavby, cyklostezek a cyklotras včetně doplňkových zařízení Podpora by měla být zaměřena na investice, které generují příjem pro region a přitahují turisty. Pokud jde o ekonomicky udržitelnou kulturní infrastrukturu a cestovní ruch spojený se sportovními zařízeními a zařízeními pro volný čas, podpora by měla být omezena na projekty, které mají prokazatelně významný dopad na ekonomický rozvoj regionu. Zaměření Budou podporovány ucelenější projekty regionálního či místního významu se zřejmým ekonomickým dopadem, zaměřené na rozvoj infrastruktury potřebné pro cestovní ruch v obcích a regionech v souladu s analýzou potřeb regionů. Opatření umožní podporu: Projektů připravených veřejnými subjekty na místní či regionální úrovni (projekty obcí, svazků obcí, krajů) a nestátními neziskovými organizacemi (působícími na místní či regionální úrovni). Projektů malých a středních podnikatelů (podnikajících v odvětví cestovního ruchu), formou grantových schémat, jejichž gestory budou kraje. Podpora se bude týkat výhradně jen existujících podnikatelů (nikoliv začínajících podnikatelů), kteří mají uzavřeno účetnictví minimálně za poslední dva účetní roky.

20 20 Europanostra V rámci opatření bude možno podporovat projekty podporující rozvoj infrastruktury potřebné pro cestovní ruch v obcích a regionech a zaměřené na: rekonstrukci a obnovu památek regionálního významu včetně nezbytné doprovodné infrastruktury (kulturní, technické i průmyslové památky) rekonstrukci a obnovu objektů a budov pro potřeby cestovního ruchu (např. skanzeny, muzea a obdobná zařízení) rozvoj místních či regionálních informačních systémů cestovního ruchu rozvoj a obnovu turistických stezek, cyklostezek, cyklotras, hipostezek a naučných stezek včetně doplňkového zařízení v obcích rozvoj vybavení a zařízení turistických středisek, zejména z hlediska občanské vybavenosti v oblasti sportu a rekreace, infrastruktura rekreační plavby výstavbu či obnovu ubytovacích a stravovacích kapacit podmiňujících rozvoj cestovního ruchu v dané lokalitě či regionu. Koneční uživatelé obce, svazky obcí, kraje, nestátní neziskové organizace, státem zřízené organizace, organizace zřizované kraji či obcemi, malí a střední podnikatelé, to jsou podnikající fyzické osoby a právnické osoby podnikající v cestovním ruchu. Přípustná výše celkových uznatelných nákladů na jeden projekt je: Kč.

21 Sborník studentských prací 21 EUROPANOSTRA Hodnotící formulář Přijatelnost projektu Odpovězte prosím na následující otázky, odpovědi označte do následující tabulky Je projekt vypracován v souladu s podmínkami soutěže? (vyplněn formulář, rozpočet) Navazuje projekt právě na jedno opatření upraveného programu SROP? (viz upravený SROP pro účely soutěže EUROPANOSTRA) Je místem realizace projektu kraj, ve kterém žadatel působí? (kde sídlí škola studentů podávající projekt) Je žadatel projektu (konečný uživatel) oprávněný žádat v rámci vybraného opatření? (viz vymezení konečného uživatele ve SROP) Je dodržena minimální a maximální hranice celkových oprávněných nákladů projektu? (viz vymezení konečného uživatele ve SROP) ANO ANO ANO ANO ANO NE NE NE NE NE I v případě, že vyhodnotíte projekt jako nepřijatelný (tzn. že alespoň na jednu otázku jste odpověděli NE), pokračujte v obsahovém hodnocení projektu.

22 22 Europanostra Obsahové hodnocení projektu hodnotící kritérium kvalita projektu struktura, řízení a časový harmonogram (hodnotí se, zda je projekt realisticky nastaven, zda je uskutečnitelný, zda jsou jednotlivé aktivity/fáze dobře provázány apod.) přidaná hodnota projektu, zdůvodnění projektu (hodnotí se společenský přínos projektu, jeho relevance na daném území, určitá inovativnost, návaznost na opatření, případně jiné rozvojové dokumenty, doložení poptávky) výstupy a výsledky projektu (hodnotí se jasnost výstupů a výsledků, pochopení těchto termínů) udržitelnost projektu (hodnotí se, zda je takto nastavený projekt do budoucna udržitelný, existují další zdroje, komerční aktivity, jiné financování) max. počet 30 b. 30 b. 10 b. 10 b. žadatel, partnerství (hodnotí se míra identifikace studentů se žadatelem, množství zjištěných informací, účelnost partnerství apod.) 10 b. rozpočet (hodnotí se pochopení základního členění rozpočtu a odpovídající hodnota, tj. zda není výrazně nad/pod/hodnocen) 10 b. CELKEM 100 b. vaše hodnocení

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Rozvoj socioekonomických

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Oznámení o vyhlášení kola

Oznámení o vyhlášení kola Královéhradecký kraj Oznámení o vyhlášení kola Grantové schéma na podporu medializace Královéhradeckého kraje prostřednictvím propagačních a informačních kampaní (podopatření 4.1.2 Podpora regionálních

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

2000-2006 V rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na léta 2000 2006 byly v Karlovarském kraji využity tyto programy:

2000-2006 V rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na léta 2000 2006 byly v Karlovarském kraji využity tyto programy: IV. Financování projektů z prostředků EU 2000-2006 V rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU na léta 2000 2006 byly v Karlovarském kraji využity tyto programy: Společný regionální operační

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Obsah SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK 1. ORIENTACE NÁRODNÍHO ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MOBILITY PRO VŠECHNY 1.1. Úvod 1.2. Charakteristika současné situace 2. CÍL PROGRAMU

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku sídliště Slezská 1. Identifikace výzvy Operační

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR!

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR! JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR! Jakub Zahrádka Marketingový ředitel EUcentrum OBSAH o Kdo jsme? o Z řad našich zákazníků o Co je naším cílem o Jak začít?

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 1 Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 2 Podpora bude poskytnuta neinvestičním projektům zaměřeným na snížení počtu sociálně vyloučených osob, zejména starších 15

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014

Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Setkání s poskytovateli Krajský úřad 15. 9. 2014 Program Převod financování sociálních služeb na kraje Podávání žádostí o dotace na rok 2015 Kritéria pro výpočet dotace Změny vyplývající z převodu financování

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Grantové schéma Společného regionálního operačního programu

Grantové schéma Společného regionálního operačního programu Grantové schéma Společného regionálního operačního programu Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy Období 1 1. Údaje o akci: Priorita Opatření Podopatření Kraj Konečný uživatel

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku příjem žádostí: od 19. března 2012

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 22. května 2009 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu prioritní osa 5 NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE oblast

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á Národní program podpory cestovního ruchu pro rok 2015 Podprogram Cestování dostupné všem Správce programu: Příjem žádostí o dotaci: Ministerstvo pro místní rozvoj 5. 1. 2015 12. 2. 2015, elektronicky na

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA. Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Magistrát města Ostravy Ing. Pavla Zezulková červen 2013 Obsah 1. Úvod 2. Rozloha městské zeleně,lesů 3. Správa městské zeleně 4. Údržba městské zeleně 5. Financování 6. Investice

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více