MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy DIPLOMOVÁ PRÁCE Digitální technologie na základní škole Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc Vypracovala: Michaela Pokorná 5. ročník, M TE Brno, 2008

2 2 OBSAH ÚVOD LITERÁRNÍ REŠERŠE Vymezení pojmu Digitální technologie Digitální signál a digitální záznam Vysvětlení pojmu Digitální technologie Elektronická paměť Digitální zařízení a technologie Počítač a jeho využití CD, DVD MP3, MPEG Fotoaparáty v dnešním světě Scannery a tiskárny GSM a mobilní telefony Počítačové sítě a Internet Digitální technologie využívané ve výuce na ZŠ Dataprojektor jako hlavní pomocník při prezentacích ve výuce Interaktivní tabule jako efektivní prezentační nástroj Interaktivní hlasovací zařízení jako moderní medota zkoušení Interaktivní výuka mění život žákům i učitelům CÍL, ÚKOLY, HYPOTÉZY PRÁCE Cíl práce Hypotézy práce Úkoly práce METODIKA SLEDOVÁNÍ Charakteristika souboru Metody zjišťování sledovaných jevů Dotazník pro žáky na základní škole Organizace výzkumu... 27

3 Harmonogram šetření Metody zpracování získaných údajů VÝSLEDKY A DISKUZE Žáci s rozšířenou výukou matematiky a informatiky Žáci bez rozšířené výuky matematiky a informatiky Srovnání získaných výsledků SHRNUTÍ A ZÁVĚRY Shrnutí Přínos výsledků pro pedagogickou praxi Závěr LITERATURA RESUMÉ SEZNAM PŘÍLOH... 59

4 1 ÚVOD K běžně používaným digitálním technologiím na většině základních škol patří počítač, který používají v mnoha případech už i děti na prvním stupni. Žáci se seznamují s počítačem a jeho součástmi. Zároveň přicházejí v mnoha případech samostatně, bez pomoci učitele, do styku s internetem a ostatními periferními zařízeními, jako je tiskárna, skener, tablet nebo flash disk, případně mp3 přehrávač. Žáci se učí zacházet s DT přirozenou cestou. Pokud si chtějí zahrát počítačovou hru, přirozeně přicházejí do styku s prací se složkou a souborem, seznamí se s klávesnicí a myší. Když žáci chtějí napsat dopis kamarádovi, musí použít internetový prohlížeč a zjistit, jak si založit elektronickou poštu, případně jak dokument vytisknout pro učely archivace. Jestliže chtějí poslat příbuzným fotografii nebo se pochlubit obrázkem, který právě nakreslili a mají k dispozici skener, pak jim nezbývá nic jiného než se s přístrojem seznámit a začít ho používat. Pokud jsou děti zvídavé a nechtějí utrácet peníze za časopisy, pak určitě rády zavítají na některý z mnoha internetových vyhledávačů a ve velmi krátkém časovém úseku se naučí daný internetový prohlížeč používat. V pozdějším věku zjistí, že internet neskýtá jen možnosti jak se dozvědět spoustu informací, ale že je možné své poznatky, objevy a zážitky prezentovat. V tu chvíli začínají zjišťovat, že existují balíky kancelářských aplikací, s jejichž pomocí mohou své myšlenky přenést do počítače a dále s nimi pracovat. Mezi DT patří samozřejmě i digitální fotoaparát a mobilní telefon, kdy různé kabely pro připojení k počítači vybízejí dítě k prozkoumání dalšího odvětví, a to propojování počítače s různými přístroji. Nutí je tak poznávat programy pro úpravu fotografii a práci s mobilním telefonem přes programy nainstalované v počítači. Děti se tak během svého působení na základní škole naučí ovládat digitální technologie a jejich používání v běžném životě jim přijde zcela přirozené. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsem si stanovila cíl, zjistit, zda DT na základní škole ovlivňuje žáky do té míry, že pokud se s těmito technologiemi pracuje v dané hodině, tak děti dávají větší pozor, lépe učivo pochopí, více si zapamatují a hodina je i více baví.

5 2 1. LITERÁRNÍ REŠERŠE 1.1 Vymezení pojmu Digitální technologie Digitální signál a digitální záznam Opakem digitálního signálu je signál spojitý. Spojitý signál je definován jako spojitá funkce v čase a může nabývat neomezeného množství hodnot. Oproti tomu digitální signál se získá ze spojitého jeho vzorkováním a kvantováním. Zjednodušeně jde o to, že v určitých rozestupech bereme vzorky signálu a vytváříme tak diskrétní (nespojitý) signál. Pokud tedy digitalizujeme nějaký spojitý signál dochází vždy k určité ztrátě kvality. V digitální technice a mikroprocesorových logických obvodech pak signál může nabývat dvou hodnot logické 0 a logické 1. Tím je pak reprezentována hodnota nebo velikost jednoho bitu, který nese požadovanou informaci. Všechna digitální zařízení pak pracují právě s digitálním signálem a jeho logickými úrovněmi 0 a 1. Pokud chceme digitální signál zaznamenávat jako informaci. Ukládat data, zvuk nebo video digitálně, je nejprve třeba jej právě digitalizovat a pak již zaznamenávat ve formě nul a jedniček. Tyto informace se pak většinou nezaznamenávají přímo, ale dochází k dalšímu kódování a případně kompresi Vysvětlení pojmu Digitální technologie Rozdíl mezi analogovým a digitálním přenosem je možné přirovnat k posílání peněz dostavníkem, anebo bankovním převodem. Pokud pošleme peníze dostavníkem, obdrží adresát naše peníze fyzicky tak, jak jsme je zaslali, ovšem za předpokladu, že dostavník doveze peníze v pořádku. Zatímco, když je pošleme

6 3 bankovním převodem, obdrží adresát sice fyzicky jiné peníze, ale v každém případě ve stejné hodnotě, v jaké byly odeslány. Digitální přenos informací je přenos údaje o hodnotě, a to v podobě čísla. V tomto případě binárního čísla. Pokud tuto definici vztáhneme na přenos obrazu, pak se nepřenáší obraz samotný, ale pouze číselný údaj o tom, jak má tento obraz vypadat. Jednotlivá čísla obsažená v přenášeném signálu nesou informaci o barvě, jasu, velikosti a umístění každého obrazového bodu. Stejně tak se děje i v případě zvuku. V praxi je digitální přenos vysoce sofistikovaný technický proces. Číslo je možné opatřit opravným kódem, který má tu výhodu, že když se při přenosu část informace ztratí, pak pomocí tohoto opravného kódu je možné zjistit původní hodnotu tohoto čísla a informaci rekonstruovat. Schopnost přenést příslušnou informaci v nezměněné podobě, i v případě chyby v přenosu, je samozřejmě omezena dokonalostí zabezpečovacího kódu a nikdy není neomezená. Pokud si na proužek papíru napíšeme dvacetimístné číslo a pak tento proužek příčně rozstříháme na několik dílů, jednotlivé díly zamícháme a pokusíme se proužek sestavit do původní podoby, pak nemáme žádné vodítko, podle kterého by bylo možné to udělat. Pokud ovšem kolem této řady čísel uděláme rámeček, získáme tak vodítko pro začátek a konec proužku, ty zaměnit nelze. Zbytek je nejistý. Pokud namísto rámečku proužek úhlopříčně přeškrtneme, pak získáme nezaměnitelné vodítko pro sestavení čísla do původní podoby. Pokud totiž úhlopříčky budou na sebe navazovat, máme proužek sestavený správně! Mnohem dokonalejší metodou by v tomto případě bylo rozstříhat proužek pod různými úhly a v různých směrech. Tím získáme opravný kód bez nutnosti přidat další informace. Na tomto místě je vhodné podotknout, že DT běžně nepracuje s čísly v desítkové soustavě, ale v soustavě dvojkové, kdy všechny potřebné hodnoty čísla jsou tvořeny řadou jedniček a nul. To usnadňuje přenos a zvyšuje odolnost proti chybám. V případě analogové technologie takováto možnost neexistuje a poškozenou část je nutné přenést celou znovu. Do této oblasti můžeme zařadit celou řadu zařízení a technologií se kterými se dnes již běžně setkáváme. Jsou to v první řadě určitě osobní počítače a prakticky téměř všechna periferní zařízení k nim připojované. Patří zde mobilní telefony, kterými disponuje většina žáků na druhém stupni základních škol. Jsou to pojmy

7 4 jako GSM, USB, DVD, digitální fotoaparáty a kamery, CD i MP3 přehrávače, PDA, WiFi i obecně počítačové sítě, bluetooth a spousta dalších a dalších Elektronická paměť Elektronická paměť je součástka, zařízení nebo materiál, který umožní uložit obsah informace, uchovat ji po požadovanou dobu a znovu ji získat pro další použití. Informace je obvykle vyjádřena jako číselná hodnota, nebo je nositelem informace modulovaný analogový signál. Pro své vlastnosti se používá binární číselná soustava, která má pouze dva stavy, které se snadno realizují v elektronických obvodech. Pro uchování informace tedy stačí signál, který má dva rozlišitelné stavy a není třeba přesně znát velikost signálu. Základní jednotkou ukládané informace je jeden bit, jedna dvojková číslice. Tato číslice může nabývat dvou hodnot, které nazýváme logická nula a logická jednička. Logická hodnota bitu může být reprezentována různými fyzikálními veličinami jako je přítomnost nebo velikost elektrického náboje, stav elektrického obvodu, směr nebo přítomnost magnetického toku nebo různá propustnost nebo odrazivost světla. Pro správnou funkci paměti je třeba řešit kromě vlastního principu uchování informace také lokalizaci uložených dat. Mluvíme o adrese paměťového místa, kde adresa je obvykle opět číselně vyjádřena. Paměti můžeme dělit z různých hledisek podle vlastností, materiálu, rychlosti a podobně.

8 Digitální zařízení a technologie Počítač a jeho využití Pod pojmem počítač si mnoho lidí představí buď notebook nebo PC, tedy osobní počítač. Ve skutečnosti je tento pojem daleko širší. Počítače často řídí činnosti jiných zařízení a nacházejí se všude kolem nás - v automobilech, mobilních telefonech, automatických pračkách, mikrovlnných troubách, průmyslových robotech, letadlech, autech, digitálních fotoaparátech, CD a DVD přehrávačích, záchodových splachovadlech, klikách od dveří (tedy, zámcích na karty), v dětských hračkách V zásadě existují dva základní typy počítačů: Analogový počítač zpracovává analogová data. Číslicový počítač zpracovává digitální data Analogové počítače bývají úzce specializované obvykle na jednu úlohu nebo pouze na jednu třídu úloh. Oproti tomu číslicové počítače lze snadno zkonstruovat coby univerzální. Moderní počítače se víceméně drží koncepce, kterou lze popsat tak, že zpracovávaná data i prováděné instrukce jsou umístěny v paměti, řídící jednotka zajišťuje načítání instrukcí a dat z paměti, aritmeticko-logická jednotka provádí operace s načtenými daty, přičemž data je také možné zapisovat na vstupně/výstupní porty a z nich je i načítat.

9 CD, DVD Compact Disc i Digital Video/Versatile Disc řadíme mezi optická záznamová média. Na těchto discích jsou informace zaznamenány ve formě důlků nebo plošek. Při čtení se pomocí optické soustavy zostří laserový paprsek na odraznou vrstvu s důlky. Rozeznávají se dva stavy 0 a 1. Disk má na vrstvě zlata nanesenou organickou vrstvu krytou polykarbonátovým základem. Laserový paprsek projde polykarbonátem a propálí organickou vrstvu až k vrstvě zlata a tím vzniká důlek. Takto vypálený důlek není samozřejmě tak kvalitní jako důlek lisovaný, ale pro čtení je rozdíl odrazů dostatečný. Přepisovatelná média při záznamu nevypalují důlky, ale mění krystalickou strukturu na amorfní a zpět. CD má standardně kapacitu 650 nebo 700 MB. U CD jsou data ukládána vždy pouze na jedné straně v jedné datové vrstvě. DVD může mít datové obě strany disku, a to v jedné nebo dvou vrstvách. Kapacity DVD se tak pohybují od 4,7 GB do 17 GB. Vyšší kapacity u DVD oproti CD jsou dosaženy díky vyšší hustotě záznamu využitím menších rozměrů důlku. To je umožněno díky užšímu laserovému paprsku o kratší vlnové délce. Další zvyšování kapacit pak u HD DVD a BlueRay disků je pět umožněno dalším zkrácením vlnové délky paprsku.[3] MP3, MPEG MP3 je formát souboru a zároveň komprese zvuku. Jedná se o ztrátovou kompresi, kdy se vypouští celá řada informací. Kompresní algoritmus se snaží na základě mnoha poznatků a parametrů lidského ucha odstranit informace, které by posluchač stejně pravděpodobně neslyšel. V závislosti na stupni komprese tak lze docílit poměrně kvalitního zvuku při značném snížení velikosti souborů. MPEG-4 je standard vyvinutý MPEG skupinou Moving Picture Experts Group. Jedná se o standard pro kódování multimediálních dat. Kromě MPEG-4 existuje více MPEG standardů a každý má své specifické využití. MPEG-2 je dnes využíván pro digitální televizi a s rozšířeními umožňuje i HDTV kvalitu s vysokým rozlišením.[3]

10 Fotoaparáty v dnešním světě Ve 40. letech 19. století William Hendry Fox Talbot zkombinoval světlo, papír, několik málo chemikálií, k tomu přidal dřevěnou krabici a vyrobil fotografii, čímž položil základy dnešního fotografování. Během dalších let byl Talbotem vynalezený postup zdokonalen, a tak lidé na celém světě objevili radost z fotografování. Fotografický přístroj, fotoaparát neboli opticko-mechanické zařízení umožňující zachytit obraz snímané reality optickou projekcí na fotografickou citlivou vrstvu. Fotografický přístroj má zpravidla tyto části: objektiv, clona, závěrka se spouští, vlastní těleso. Současné fotografické přístroje jsou vybaveny i expoziční automatikou a autofokusem. Bleskové zařízení složena z bleskového zdroje, umístěného v reflektoru, z napáječe a spojovací soustavy pro připojení synchronizačního kontaktu na fotografickém přístroji. Bleskové žárovky se v současnosti nahrazují bleskovými výbojkami. Napáječ zajišťuje pro bleskovou výbojku napájecí napětí a zapalovací napětí. Bleskové zařízení je se synchronizačním kontaktem přístroje spojeno kabelem s konektorem. Ke spouštění pomocného bleskového zařízení lze využít světelný spínač, reagující na světlo hlavního bleskového zařízení. Základní charakteristikou světelného výkonu bleskového zařízení je směrné číslo, násobek potřebné clony a vzdálenosti bleskového zařízení od snímaného objektu. Výboje je možné ovládat přerušením proudu bleskové výbojky, což způsobuje zkrácení doby hoření. Bleskové zařízení se stalo nedílnou součástí fotografických přístrojů. Výkonnější typy bleskových zařízení se na fotografické přístroje nasazují, ve fotografických ateliérech se používají výkonné bleskové zařízení s výbojkami v reflektorech.[4] Digitální fotoaparát, má běžnou optiku, ale místo chemického záznamu na film uchovává obraz v digitální formě ve speciálním typu paměti, jejíž velikost limituje kvalitu a množství současně uchovatelných snímků. Snímky lze bezprostředně převést do počítače k vytištění či k dalšímu zpracování.

11 8 Gaussův objektiv Symetrický objektiv určený původně pro astronomické dalekohledy. Princip jeho konstrukce byl využit k sestrojení původně zcela symetrických fotografických objektivů, složených ze dvou spojných a dvou rozptylných menisků. Gaussův objektiv se stal základem pro sestrojení výkonných světelných objektivů. Kompaktní fotoaparát Malý fotoaparát s automatickým ostřením, nastavením citlivosti filmu a s vestavěným bleskem. Polaroid Fotografický přístroj, který okamžitě poskytuje pozitivní snímky. Nazván podle obchodní značky. Střelofot Speciální kriminalistický fotografický přístroj umožňující fotografovat opticky rozvinutý plášť střely. Užívá se k identifikaci palných zbraní podle vystřelených střel. Nazýván též konversograf. Technická kamera Velkoformátový fotografický přístroj dovolující snímat v širokém rozsahu zvětšení i zobrazení perspektivy. Technická kamera dovoluje nastavovat vzájemnou polohu standard s fotografickým materiálem a objektivu, jejich náklony, posuvy i snadnou záměnu objektivů i fotografických materiálů. Technická kamera se používá pro nejnáročnější fotografické práce v ateliéru i exteriéru Scannery a tiskárny Scanner je zařízením sloužícím k digitalizaci obrazu. Osvětlená předloha je snímána za pomoci odraženého světla, které putuje do snímače a tam s využitím fotoefektu je vyhodnoceno a převedeno na digitální signál.

12 9 Scannery dělíme podle konstrukce: Čtečky čárových kódů Dělí se na 1D a 2D podle typu čárového kódu. Využívají paprsku laseru nebo laserové diody. Mohou být ruční, nebo zabudované. Ruční scanner Tímto scannerem je nutno ručně přejíždět po snímané předloze. Nevýhodou je malá kvalita nasnímaného obrazu způsobená jak nízkým rozlišením snímače, tak nutností přesného ovládání ze strany uživatele. Používá se tam, kde je třeba rychle snímat malé plochy. Dnes téměř vymizel. Stolní scanner Předloha se pokládá na sklo, pod nímž projíždí strojově ovládané snímací rameno, princip je tedy podobný jako u kopírovacího stroje. Dnes jsou už velmi levné, proto se významně prosazují i do domácností. Nevýhodou je zejména možnost snímání jen relativně tenkých předloh. Velkoformátové scannery jsou schopné snímat předlohu po sloupcích. Bubnový scanner Předloha je nalepena na rotujícím válci a je snímána paprskem. Jejich nevýhodou je vysoká cena, a proto jsou využívány zejména pro snímání velmi velkých předloh, případně tam, kde je potřeba velice vysoká kvalita výsledku. Tato technologie je zároveň nejstarší. Filmový scanner Slouží pro snímání jednotlivých políček filmu. Vzhledem ke svému specifickému účelu jsou vesměs používány pouze profesionálně. 3D Nová technologie umožňující pomocí laserových paprsků nasnímat i trojrozměrný objekt. Velice nákladná technologie pouze pro profesionální využití.

13 10 Tiskárna je výstupní zařízení, které slouží k přenosu dat uložených v elektronické podobě na papír nebo jiné médium. Tiskárnu připojujeme k počítači, ale může fungovat i samostatně nebo být součástí multifunkčních zařízení. Běžně používané typy: Jehličkové Řada 8, 9 nebo 24 jehliček je umístěna v tiskové hlavě, která projíždí nad papírem kolmo na směr jeho posunu. Jehličky propisují přes barvící pásku na papír jemné body, z kterých se skládají písmena a obrázky. Tyto tiskárny mají velmi nízké náklady na tisk a mohou vytvářet kopii průpisem. Další výhodou je, že tisková páska se opotřebovává postupně a nedojde najednou. Stejně tak je často používán "nekonečný" papír s boční perforací, který může být tenčí a jeho vedení tiskárnou je spolehlivější. Nevýhodou je větší hlučnost, horší kvalita tisku a u levnějších modelů nízká rychlost tisku. Termální o přímý tisk tisková hlava je tvořena malými odpory s malou tepelnou setrvačností. Výhodou je, že jediný spotřební materiál je papír, nevýhodou je vyšší cena papíru a malá stabilita tisku, často se používají v supermarketech, rychle a potichu tisknou. Tato metoda tisku se používala ve faxech. o termotransferové jedná se o sublimační tisk. Princip je stejný jako u přímého termálního tisku, jen je mezi hlavou a papírem speciální termotransferová fólie, ze které se barva teplem přenese na potiskované medium, kterým může být běžný papír. Inkoustové Tisková hlava tryská z několika desítek mikroskopických trysek na papír miniaturní kapičky inkoustu. o termické (anglicky bubble jet) tisková hlava pracuje s tepelnými tělísky, které zahřívají inkoust. Při zahřátí vznikne v trysce bublina, která vymrští inkoustovou kapku na papír.

14 11 o piezoelektrické tisková hlava pracuje s piezoelektrickými krystaly. Krystal je destička, která je schopna měnit svůj tvar. Funguje tedy jako mikroskopická pumpička, která je schopna vystřelit kapku na papír. o voskové princip se velmi blíží klasické inkoustové tiskárně, ale místo tekutého inkoustu se používá speciální vosk, který se po natavení vystřikuje mikrotryskami na papír. Tyto tiskárny jsou specifické tím, že dokáží namíchat barvu bodu i bez překryvných rastrů. Mají velmi živé podání barev a vyznačují se vysokou kvalitou výtisku. Laserové Pracují na stejném principu jako kopírky. Laserový paprsek vykresluje obrázek na fotocitlivý a polovodivý, obvykle selenový válec, na jehož povrch se poté nanáší toner; toner se uchytí jen na osvětlených místech, obtiskne se na papír a na závěr je k papíru tepelně fixován (zažehlen teplem cca 180 C a tlakem) GSM a mobilní telefony K rozmachu radiokomunikace došlo krátce po Druhé světové válce. Teprve po několika uplynulých desetiletích byl spuštěn první celulární systém AMPS, ve Spojených státech amerických v roce Krátce po jeho uvedení následoval v roce 1981 evropský systém NMT, pochopitelně provozovaný nejdříve ve Skandinávii, později systém TASC ve Velké Británii, Francii, Německu a také v tehdejším Československu. Je nutné zmínit, že tehdejší Československá republika nezůstala příliš pozadu. Pardubická TESLA vyvinula telefonní přístroj pod názvem AMR. Nedostatkem tohoto systému bylo málo volných frekvencí. Vše se však později vyřešilo vytvořením celulární sítě, což znamená jednotné sítě vysílačů s jednotným kmitočtem. Systémy první generace však měly mnoho nevýhod. Většina států si jej přizpůsobila k obrazu svému, a tak nebyly vzájemně kompatibilní. Ani telefony se nedaly použít v různých státech. Další vadou bylo nízké zabezpečení přenosu proti nežádoucímu odposlechu. K malé revoluci došlo až s vývojem nového systému v Evropě a to díky sdružením Conference

15 12 of European Posts and Telegraphs. Na začátku 80.let 20.století vytvořilo výzkumnou skupinu Groupe Spécial Mobile GSM. Úkolem bylo vyvinout a navrhnout celoevropský komunikační systém na celulárním principu. Kritéria zadání bylo dobrý přenos řeči, nízká cena uživatelských zařízení a služeb, menší rozměry telefonů, kompatibilita se stávajícími i budoucími standardy a podpora rozšířených služeb. Global System for Mobile Communication neboli - GSM je dnes nejrozšířenější digitální buňkový komunikační bezdrátový standard. Mobilní celulární systém pracuje ve čtyřech pásmech: 450, 900, 1800 a 1900 MHz. V roce 1989 byl systém GSM převeden na European Telecommunication Standard Institute (ETSI). Ke komerčnímu využití byl systém použit v polovině roku 1991 a v roce 1993 už existovalo 36 sítí GSM ve 22 zemích. GSM se poté stal světovým standardem. Rozvoj mobilní komunikace má však i stinné stránky. Bylo zjištěno, že vyzařované elektromagnetické záření poškozuje lidský organismus. Dvacetiminutový hovor ohřeje lidský mozek asi o 1 C. 100krát intenzivnější záření dokáže zabít pokusné zvíře během několika minut. Dokonce se již objevily plány na vývoj zbraní na podobném principu. Další negativní věcí je ničení krajiny výstavbou vysílačů narušující tak estetické vnímání krajiny. Mobilní telefony jsou jedním z nejvyužívanějších digitálních zařízeních mezi žáky základních škol. Slouží dnes nejen ke komunikaci, ale novější modely umožňují fotografování, přehrávání MP3 souborů nebo třeba připojení na internet. Mobilní sítě propojují jednotlivé účastníky, kdy každý má svoje identifikační číslo na SIM kartě. Přístroj se přihlásí k sítí a v tu chvíli je viditelný v celé síti Počítačové sítě a Internet Zhruba před třiceti lety stála společnost RAND před zvláštním strategickým problémem. Postnukleární Spojené státy by potřebovaly řídící a velitelskou síť, spojující město s městem, stát se státem, základnu se základnou. Avšak bez ohledu na to, jak pečlivě by byla taková síť chráněna, vždy by byly její uzly a spoje zranitelné vůči účinkům atomových zbraní. Jakoukoliv představitelnou síť by

16 13 nukleární útok přeměnil v trosky, rozbil na kusy. Každý centrální úřad, jakékoliv centrální síťové centrum by bylo zřejmým a nevyhnutelným terčem nepřátelského útoku. RAND řešil tuto složitou hádanku za hlubokého vojenského utajení a dospěl k odvážnému řešení zveřejněnému v roce Vlastní síť bude v každém okamžiku považována za nespolehlivou, a proto bude muset být navržena tak, aby svou nespolehlivost dokázala překonat. Všechny uzly sítě budou z hlediska svého stavu rovnocenné a každý uzel bude mít svou vlastní autoritu pro vytváření, předávání a přijímání zpráv. Samotné zprávy budou rozděleny do paketů, každý paket bude nezávisle adresován. Paket bude vycházet z některého konkrétního uzlu sítě a končit na jiném, cílovém uzlu. Každý paket si bude razit cestu sítí samostatně. Konkrétní cesta, po které bude paket sítí procházet, nebude důležitá, podstatný bude pouze výsledek. I když budou velké kusy sítě vyřazeny z činnosti, tak pakety budou pořád naživu a předávány těmi uzly, které fungují. V průběhu 60-tých let byla tato spletitá koncepce decentralizované odolné paketově-orientované sítě rozpracována organizací RAND spolu s univerzitami MIT a Los Angeles. Na podzim 1969 byl instalován první uzel sítě v UCLA a koncem téhož roku byly na světě čtyři uzly, které vytvořily zárodek sítě, pojmenované podle svého sponzora ARPANET. Ve druhém roce provozu sítě se stala zřejmou jedna nezamýšlená skutečnost: uživatelé ARPANETu postupně přeměnili síť pro sdílení výpočetních zdrojů na federálně dotovaný elektronický poštovní úřad. Hlavním provozem na ARPANETu nebylo vzdálené počítání, nýbrž výměna informací a osobních zpráv. Lidé měli na ARPANETovských strojích svůj osobní účet a svou osobní adresu pro elektronickou poštu. Nedlouho poté byl objeven "mailing-list" - ARPANETovská komunikační metoda pro automatické rozesílání identické zprávy velkému počtu síťových uživatelů. Původním ARPA-protokolem pro komunikaci byl NCP (Network Control Protocol), ale s postupem času a vznikem pokročilejších technologií začal být NCP nahrazován mnohem propracovanějším standardem vyšší úrovně označovaným TCP/IP, kde TCP převádí zprávy do sekvence paketů na zdrojovém uzlu a pak je znovu sestavuje do původních zpráv na cílovém uzlu sítě a IP obhospodařuje adresování, a to tak, aby pakety mohly být směrovány nejen přes řadu uzlů, ale dokonce i přes řadu sítí pracujících s různými komunikačními protokoly. Od roku 1977 začal být TCP/IP používán jinými sítěmi pro připojování

17 14 k ARPANETu. Protokol TCP/IP všechny tyto nově příchozí sítě propojoval dohromady a ARPANET - třebaže stále rostoucí - se stával stále menší. Jak ubíhala 70. a 80. léta, přístup k výkonným počítačům získávaly mnohé velmi rozdílné sociální skupiny lidí. Bylo přitom docela snadné připojit jejich počítače k rostoucí síti. Základní technologie byla decentralizovaná a bylo obtížné zastavit lidi v invazi na síť a ve skutečnosti nikdo neměl zájem bránit jim v připojování na rozšiřující se komplex sítí, který začal být všeobecně znám pod označením Internet. Uzly v Internetu byly rozčleněny do skupin, mimoamerické počítače a několik amerických uzlů zvolily označování podle svého geografického umístění, většina amerických počítačů byla však seskupena do šesti historicky základních internetovských domén: gov, mil, edu, com, org a net; domény gov, mil a edu označují vládní (governmental), vojenské (military) a vzdělávací (educational) instituce, jež byly přirozeně průkopníky od samého začátku, kdy ARPANET vznikla. Doména com naopak začala být používána pro komerční instituce (commercial). Počítače z domény net pak začaly sloužit jako brány (gateways) mezi sítěmi. Samotná síť ARPANET formálně zanikla v roce 1983 jako šťastná oběť svého zdrcujícího úspěchu. Její uživatelé to prakticky ani nezaznamenali, neboť ARPANETovské služby nejenže fungovaly dál, ale navíc byly a jsou neustále zdokonalovány. Použití standardu TCP/IP pro počítačové síťování se stalo globální záležitostí. V roce 1971, tvořily síť ARPANET pouze 4 uzly. Dnes má Internet 4 miliony uzlů rozprostřených ve sítích prakticky všech zemí světa a každý den se připojují další a další. Mezi bezdrátovými technologiemi je neznámější WiFi. Zde se k přenosu využívá elektromagnetických vln.

18 Digitální technologie využívané ve výuce na ZŠ Dataprojektor jako hlavní pomocník při prezentacích ve výuce Dataprojektor je zařízení umožňující zprostředkovat prezentaci všem přítomným tím, že obraz, jehož zdrojem může být osobní počítač, notebook, přehrávač dvd a jiná videozařízení, projektuje na plátno či zeď. Datové projektory se vyrábí v různých provedeních a velikostech. Počínaje ultralehkými projektory, které jsou vhodné na cesty a jejichž rozměry se pohybují kolem 16x7x20 centimetrů a hmotnost nepřesahuje 1,5 kilogramu, a konče konferenčními projektory, které jsou součástí konferenčních místností, poskytující maximální kvalitu obrazu. Dataprojektory můžeme rozdělit do několika skupin: ultralehké datové projektory osobní datové projektory mobilní datové projektory konferenční datové projektory Pro projekci se jako zdroj světla používá halogenová lampa, metalhalidová plynová výbojka a speciální lampa vyvinutá pro LCD projektory. K parametrům určujícím kvalitu dataprojektoru patří: Rozlišení Světelný výkon - čím je vyšší, tím je promítaný obraz jasnější kvalitnější. Kontrast - poměr nejsvětlejšího a nejtmavšího bodu. Rozměry a hmotnost Životnost lampy Rozhranní - konektory pro připojení zdrojů videosignálu. Dnes se postupně stává standartem připojení přes LAN a Wi-fi.

19 16 Funkce a doplňky - s většinou projektorů se dnes dodává dálkové ovládání Interaktivní tabule jako efektivní prezentační nástroj Interaktivní tabule je velká interaktivní plocha, ke které je připojen počítač a datový projektor. Projektor promítá obraz z počítače na povrch tabule a přes ni můžeme prstem, speciálními fixy, nebo dalšími nástroji ovládat počítač nebo pracovat přímo s interaktivní tabulí. Tabule je většinou připevněna přímo na stěnu, nebo může být na stojánku. Interaktivní tabule je v podstatě druh dotykového displeje. Může se využít v různých odvětvích lidské činnosti, například ve školní třídě na všech stupních vzdělávání, ve firemních kongresových sálech a v pracovních skupinách, při trénincích profesionálních sportovních týmů, ve studiích televizních a rádiových stanic a pod. Používání interaktivní tabule zahrnuje: Interakci s jakýmkoli software, který běží na připojeném počítači, včetně internetového prohlížeče nebo i software chráněného copyrightem. Použití software pro ukládání poznámek napsaných na plochu interaktivní tabule. Ovládání počítače (klikání a přetahování myší), označování a s použitím speciálního software dokonce i k rozpoznání psaného textu. Obsluha Interaktivní tabule může být připojena k počítači buď přes rozhraní jako jsou USB a sériový port nebo bezdrátově přes Bluetooth. Obvykle se ovladač zařízení instaluje do připojeného počítače. Ovladač tabule se zavádí po startu počítače automaticky a interaktivní tabule začne s počítačem komunikovat. Ovladač převádí data o pozici kurzoru a akcích provedených nástroji či prstem na tabuli na signály, které zastupují kliknutí a pohyb myši nebo tabletu. Toho je podle druhu interaktivní

20 17 tabule dosaženo buď povrchem citlivým na dotek, nebo systémem určujícím pozici za pomoci optického snímání. Druhy snímání V současnosti je šest základních druhů interaktivních tabulí, které se dělí podle druhu snímání pohybu na: snímající elektrický odpor, elektromagnetické a kapacitní, infračervené, laserové, ultrazvukové, a kamerové: Měření odporu Dvě elektricky vodivé plochy jsou odděleny malou vzduchovou mezerou. Při dotyku se obě plochy spojí a odstraněním vzduchové mezery dojde k uzavření elektrického obvodu. Velikost elektrického odporu závisí na přesné pozici (X,Y) stlačení obou ploch. Tato technologie povoluje jak užití stylusu, tak i prstu. Tato technologie obvykle umožňuje využití stejných funkcí jako má běžná počítačová myš, tedy pravý, levý klik, pohyb a rolování. Elektromagnetická Soustava drátů za interaktivní plochou vzájemně působí na cívku ve špičce stylusu a pozice souřadnic je určena indukcí elektrického proudu. Stylus může být buď aktivní (vyžaduje baterii nebo napájení ze sítě) nebo pasivní (elektrické signály vysílá tabule bez potřeby zdroje napětí ve stylusu). Jinými slovy, v interaktivní tabuli jsou magnetické senzory, které vysílají signál a posílají jej do počítače, pouze pokud je vyslaný signál aktivovaný stylusem. Tato technologie umožňuje uživateli přímý kontakt s plochou interaktivní tabule a obvykle umožňuje využití všech funkcí běžných pro počítačovou myš. Kapacitní Funguje téměř na stejném principu jako elektromagnetická, tento typ snímače pohybu je založen na síti vodičů, které jsou umístěny za tabulí. V tomto případě ale dochází k ovlivnění elektrického pole i pouhým prstem uživatele. Při umístění prstu nad určité vodiče, dle souřadnic dojde ke změně kapacity, ze které se vypočítá pozice kurzoru. U této technologie tedy není zapotřebí žádný speciální stylus a veškerá elektronika je ukryta za tabulí.

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA MATEMATIKY, FYZIKY A TECHNICKÉ VÝCHOVY VYUŽITÍ INTERAKTIVNÍ TABULE PŘI VÝUCE MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petr Novák Přírodovědná studia, obor

Více

Interaktivní tabule pro zpestření a zefektivnění výuky Gymnázium Broumov

Interaktivní tabule pro zpestření a zefektivnění výuky Gymnázium Broumov Interaktivní tabule pro zpestření a zefektivnění výuky Gymnázium Broumov TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM

Více

DĚTI, POČÍTAČOVÉ HRY A INTERNET Diplomová práce

DĚTI, POČÍTAČOVÉ HRY A INTERNET Diplomová práce U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P E D A G O G I C K Á F A K U L T A Ústav pedagogiky a sociálních studií Michaela Jelínková VI. ročník kombinované studium Obor: pedagogika správní

Více

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126 Základy informatiky Garant: Autor: Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout Studijní zátěž Prezenční studium Počet kreditů Počet výukových hodin podle počtu kreditů Počet výukových kontaktních hodin

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Petra Chvatíková Obor: Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické

Více

Přístupy učitelů k tvorbě výukových materiálů pro interaktivní výukové tabule

Přístupy učitelů k tvorbě výukových materiálů pro interaktivní výukové tabule UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY Přístupy učitelů k tvorbě výukových materiálů pro interaktivní výukové tabule DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Simona

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVA 2003 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzenti: Doc. PhDr. Martin

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky. Diplomová práce. Vypracovala: Bc. Kateřina Hrubešová

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky. Diplomová práce. Vypracovala: Bc. Kateřina Hrubešová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Interaktivní tabule ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základní školy Diplomová práce Vypracovala: Bc. Kateřina

Více

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání 1 Základní pojmy informačních technologií...16 1.1 Základní pojmy z IT...16 1.1.1 Informační technologie...16 1.1.2 Hardware...16 1.1.3 Software...16 1.2 Typy počítačů...17 1.2.1 Střediskový počítač...17

Více

Automatická identifikace entit

Automatická identifikace entit Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Automatická identifikace entit Bakalářská práce Autor: Lukáš Toman Informační technologie, MPIS Vedoucí práce:

Více

Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu. Ing. Michaela Hrubá

Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu. Ing. Michaela Hrubá Interaktivní prostředky informačních technologíí v edukačním procesu Ing. Michaela Hrubá Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky 4 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním

Více

Interaktivní tabule ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy. Interactive whiteboard in teaching physics on secondary level of primery school

Interaktivní tabule ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy. Interactive whiteboard in teaching physics on secondary level of primery school Interaktivní tabule ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy Interactive whiteboard in teaching physics on secondary level of primery school Diplomová práce Bc. Tomáš Drn Vedoucí diplomové práce: PaedDr.

Více

B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E

B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Duben 2006 Václav Matoušek UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Praktické využití multimediální

Více

Digitální multimédia ve výuce fyziky a informatiky na základní škole. Digital multimedia in teaching physics and informatics at basic school

Digitální multimédia ve výuce fyziky a informatiky na základní škole. Digital multimedia in teaching physics and informatics at basic school Digitální multimédia ve výuce fyziky a informatiky na základní škole Digital multimedia in teaching physics and informatics at basic school Diplomová práce Bc. Radim Oliva Vedoucí diplomové práce: PaedDr.

Více

Teorie Základy informačních technologií

Teorie Základy informačních technologií Teorie Základy informačních technologií OBSAH 1.OSOBNÍ POČÍTAČE...3 2. HARDWARE POČÍTAČE...4 Disková paměť...4 Diskety...4 CD-ROM...5 Klávesnice...5 ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA...6 Monitor...6 Tiskárna...6 Scannery...7

Více

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert

NEBOJME SE POČÍTAČE. Radek Raška. Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice. Ing. Petr Vinkler externí expert NEBOJME SE POČÍTAČE Radek Raška Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Ing. Petr Vinkler externí expert Hranice 2011 1 Nebojme se počítače studijní texty Radek Raška Soukromá

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 ZDEŇKA KOČAŘOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 ZDEŇKA KOČAŘOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 ZDEŇKA KOČAŘOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Ekonomická informatika SOFTWARE TESTOVACÍHO SYSTÉMU PRO

Více

Podpora ICT a moderních metod výuky základních a středních škol pomocí mobilních zařízení na platformě ios

Podpora ICT a moderních metod výuky základních a středních škol pomocí mobilních zařízení na platformě ios Podpora ICT a moderních metod výuky základních a středních škol pomocí mobilních zařízení na platformě ios ICT Support and Modern Methods of Education in Elementary and Secondary Schools Using ios Mobile

Více

Petr Doležal. Tvorba multimediální prezentace v prostředí technologie Flash. Bakalářská práce

Petr Doležal. Tvorba multimediální prezentace v prostředí technologie Flash. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petr Doležal Tvorba multimediální prezentace v prostředí technologie Flash Bakalářská práce

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová. Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů

Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů Softwarová aplikace pro elektronickou archivaci textových dokumentů A software application for electronic archiving of text documents Bc. Michal Provazník Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Informační a komunikační technologie O1.

Informační a komunikační technologie O1. Informační a komunikační technologie studijní obor O1. 1 Obsah : ÚVOD... 3 1. Obsah a význam předmětu, pravidla provozu odborné učebny... 3 2. Informatika seznámení, historie, oblasti použití počítačů...

Více

EPO - Výstupní zařízení počítačů (SPŠ Zlín) str.: - 1

EPO - Výstupní zařízení počítačů (SPŠ Zlín) str.: - 1 EPO - Výstupní zařízení počítačů (SPŠ Zlín) str.: - 1 VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ POČÍTAČŮ Tiskárny a jejich technologie Podle způsobu tisku lze tiskárny rozdělit do tří základních kategorií: Jehličkové. Tisková

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábřeží Komenského 1 Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

Více

Základy informatiky. Učební text. Roman Danel. VŠB - TU Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut ekonomiky a systémů řízení

Základy informatiky. Učební text. Roman Danel. VŠB - TU Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut ekonomiky a systémů řízení Základy informatiky Učební text Roman Danel VŠB - TU Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut ekonomiky a systémů řízení Tato skripta vznikla za podpory strojní fakulty VŠB. 2012 Obsah 1. Úvod, základní

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Diplomová práce PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra antropologie a zdravovědy. Bc. Šárka Slunečková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Diplomová práce PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra antropologie a zdravovědy. Bc. Šárka Slunečková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy Diplomová práce Bc. Šárka Slunečková Digitalizace archivu Katedry antropologie a zdravovědy anatomie a fyziologie Olomouc

Více

Práce s počítačem Windows 7, Office 2010

Práce s počítačem Windows 7, Office 2010 Práce s počítačem Windows 7, Office 2010 Lukáš Heller, Jindřich Jelínek, Pavel Simr Ústí nad Labem 2011 Tato akce je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky jako

Více

Využití digitálních technologií

Využití digitálních technologií Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Využití digitálních technologií

Více