Hardware PC - nové vývojové trendy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hardware PC - nové vývojové trendy"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Hardware PC - nové vývojové trendy Bakalářská práce Autor: Jan Kolář Informační technologie, Správce informačních systémů Vedoucí práce: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D. Praha Duben, 2014

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. Jan Kolář V Praze dne

3 Poděkování Děkuji vedoucímu práce, panu Ing. Vladimíru Benešovi, Ph.D., za cenné rady, čas a připomínky, které mé práci věnoval.

4 Anotace práce Bakalářská práce se zabývá novými trendy v oblasti hardwaru PC, tj. rozdělením a skladbou základních desek a procesorů, připojením a členěním grafických karet a pamětí, a ostatními hardwarovými komponentami, za které lze povaţovat zvukové, síťové a televizní karty, počítačové skříně, chlazení a další. V poslední kapitole je realizován návrh hardware pro konkrétní případy pouţití. Annotation The bachelor thesis devotes with new trends in PC hardware, i.e. the dismemberment and composition of motherboards and processors, connectivity and segmentation of graphics cards, memory and other hardware components, which can be regarded as sound, network and TV cards, computer cases, cooling systems and more. The last chapter is implemented hardware design for specific use cases. Klíčová slova PC, základní deska, procesor, vnitřní paměť, vnější paměť, zvuková karta, síťová karta, grafická karta, porty Key words PC, motherboard, processor, internal memory, external memory, sound card, network card, graphics card, ports

5 OBSAH Úvod... 7 Metody zpracování Historické prvky von Neumannova schématu Princip činnosti počítače podle von Neumannova schématu Harvardská architektura počítačů Základní desky a procesory Definice základní desky Sloţení základní desky Procesory Základní parametry procesorů Procesory řady Intel Procesory AMD Grafické karty a paměti Grafické karty Členění grafický karet Součástky v grafické kartě Přední výrobci grafických čipů Paměti Vnitřní paměti Vnější paměti Ostatní komponenty Zvuková karta Síťová karta Televizní karta... 32

6 4.4 Počítačová skříň Chlazení Pasivní chlazení Aktivní chlazení Kombinované chlazení Vodní chlazení Návrh hardware pro konkrétní případy použití Sestava PC pro kancelářské uţití Sestava PC pro domácnost Výkonná herní sestava Závěrečné zhodnocení a novinky na rok Seznam pouţité literatury Seznam obrázků a tabulek Seznam pouţitých zkratek... 55

7 Úvod I přesto, ţe počítač a internet jsou v současné době základními nástroji při zpracování dat a informací a téměř kaţdá kancelář i většina domácností jsou jimi vybaveny a jejich uţivatelé u nich tráví podstatnou část dne, dochází k propadu jejich prodeje. Podle údajů společnosti IDC (International Data Corporation) došlo ve třetím čtvrtletí loňského roku v regionu EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) k propadu prodeje o 16 procent a za toto období se prodalo pouze 21,4 milionů počítačů. První pozici si v tomto regionu udrţela firma Hewlett Packard, která zaznamenala pokles prodeje o pouhá 3 procenta. Na druhém místě je firma Lenovo, která se naopak jako jediná můţe pochlubit růstem prodeje, a to dokonce dvouciferným. Třetí místo si stále drţí společnost Acer. [6] Tématem mé bakalářské práce je provést analýzu nových trendů v oblasti hardwaru PC a doporučit hardwarové vybavení PC pro konkrétní případy pouţití. Jak jiţ jsem zmínil výše, dnes, kdy PC stojí téměř v kaţdé kanceláři či domácnosti, je nutné znát hardware, jeho základní terminologii a vědět, jaké moţnosti nabízí pouţití určitého technického prvku v počítači. Jádrem kaţdého počítačového systému je mikroprocesor, ale ten musí být zasazen v základní desce, která je jakousi kostrou celého PC a je zaloţena v počítačové skříni. Ta není jen krabicí pro komponenty PC, ale její velikost rozhoduje o tom, kolik dílů se do ní vejde, důleţité je i chlazení atd. O tom všem pojednává práce, kterou právě drţíte ve svých rukou. 7

8 Metody zpracování Bakalářskou práci na téma Hardware PC - nové vývojové trendy jsem zpracoval podle následujícího schématu procesu: Obrázek č. 1: Fáze zpracování Zdroj: vlastní tvorba autora Ve fázi přípravy koncepce jsem se zabýval sestavením osnovy práce, podle které jsem si stanovil jednotlivé její kapitoly a podkapitoly. Pro kaţdou kapitolu práce jsem si dále stanovil cíle, ze kterých jsem vţdy vycházel v následujících kapitolách. V teoretické části jsem provedl analýzu nových trendů v oblasti hardwaru PC. Vycházel jsem z dostupné odborné literatury a dalších relevantních tištěných a internetových zdrojů. První část práce pojednává o historických prvcích von Neumannova schématu a o Harvardské architektuře. Druhá kapitola se zabývá popisem, rozdělením a skladbou základních desek a procesorů a ukazuje rozdíly jednotlivých řad dvou největších výrobců procesorů (firem Intel a AMD). Třetí část práce je věnována grafickým kartám a pamětím jejich připojení, členění a jednotlivým druhům. Ostatní hardwarové komponenty, za které lze povaţovat zvukové, síťové a televizní karty, počítačové skříně, chlazení a další, jsou zmiňovány v předposlední části práce. Výsledky této fáze jsem posléze vyuţil při samotném návrhu hardware jednotlivých PC sestav (pro kancelářské uţití, sestavu pro domácnost a výkonnou (herní) sestavu). Ve fázi poptávkového šetření jsem oslovil tři největší prodejce s PC hardwarem, a to společnosti Alza, Czech Computer a Mironet. Po obdrţení nabídek jednotlivých komponent včetně cen jsem na základě posouzení technických parametrů vybraných komponent navrhl vţdy 3 PC sestavy dodávané oslovenými společnostmi. Navrţené sestavy jsem zhodnotil v závěrečné fázi této práce. Sem byly rovněţ zařazeny i chystané novinky z oblasti IT pro r

9 1 Historické prvky von Neumannova schématu Von Neumannova architektura, označovaná rovněţ jako von Neumannovo schéma nebo von Neumannova koncepce, je komplexní soustava teorií a vizí o tom, jak by měl počítač pracovat, které hlavní segmenty by měl obsahovat, jak by tyto segmenty měly vzájemně spolupracovat atd. Byla navrţena v r americkým matematikem Johnem von Neumannem jako model samočinného počítače. Níţe uvedený model s jistými výjimkami zůstal zachován dodnes. [24] Obrázek č. 2: Von Neumannovo schéma Operační paměť Vstupní zařízení ALU Výstupní zařízení Řadič Tok dat Řídící signály řadiče Stavová hlášení řadiči Zdroj: [22] upravil autor Podle výše uvedeného schématu je počítač sloţen z pěti koncepčních bloků [28] Operační paměť slouţí k uchování zpracovávaného programu a vstupních a výstupních dat. ALU (Arithmetic Logic Unit) aritmetickologická jednotka, která provádí všechny aritmetické výpočty a logické operace. Obsahuje sčítačky, násobičky a komparátory. Programový řadič řídící jednotka, která řídí činnost všech součástí počítače. Řízení je realizováno řídícími signály, které jsou vysílány jednotlivým modulům. Odezvy na řídící signály, stavy jednotlivých modulů jsou naopak zasílány zpět řadiči pomocí tzv. stavových hlášení. Vstupní zařízení jsou to zařízení určená pro vstup programu a dat. 9

10 Výstupní zařízení zařízení slouţící pro výstup dat (výsledků) vygenerovaných programem. 1.1 Princip činnosti počítače podle von Neumannova schématu Do operační paměti se za pomoci vstupních zařízení přes ALU umístí program. Ten bude provádět výpočet. Shodným způsobem se do operační paměti umístí data, která bude program zpracovávat. Proběhne vlastní výpočet, jehoţ jeden krok po druhém provádí ALU. Tato jednotka je během výpočtu spolu s ostatními moduly řízena řadičem počítače. Mezivýsledky výpočtu jsou ukládány do operační paměti. Po ukončení výpočtu jsou výsledky předány přes ALU na výstupní zařízení. [1] Ve větším či menším měřítku toto očekávaly i ostatní koncepce, předchůdkyně von Neumannova schématu. Novinkou je však myšlenka, ţe by se vnitřní sloţení počítače nemělo měnit v závislosti na zpracovávaném úkolu. Mělo by být maximálně univerzální tak, aby dokázalo vyjít vstříc poţadavkům všech úloh nejrůznějšího charakteru. Veškerá asimilace konkrétním úkolům má být řešena jedině programem. [28] Velmi revoluční byla i idea uchovávat v téţe operační paměti jak programy, tak i jejich data. Veškeré dřívější koncepty vycházely z názoru, ţe programy a data jsou dvě různé záleţitosti, které nemohou být vzájemně směšovány. Očekávaly tudíţ existenci nezávislé paměti jak pro data, tak i nezávislé paměti pro programy, a tyto dva typy pamětí se nijak nepřekrývaly - měly mimo jiné nezávislé adresy a nebylo moţné program za data zaměnit nebo naopak. Von Neumannovo schéma poprvé přišlo s ideou, ţe jak programy, tak i data jsou stejného formátu (jde o pořadí nul a jedniček) a rozdíl mezi nimi je dán pouze významem (kontextem), který jim připisuje právě ta osoba, která s nimi pracuje. Počítač vycházející z von Neumannovy koncepce proto uchovává programy i data v jediné společné paměti. Záleţí potom na právě probíhající aplikaci, jak si vysvětlí to, co v operační paměti nalezne. [1] To je však na straně jedné velmi nebezpečné, neboť nemůţeme vyloučit riziko chybného úsudku (právě probíhající úloha můţe nedopatřením sklouznout do dat a vysvětlovat je jako program, či obráceně). Na straně druhé však tato eventualita připouští moţnosti, bez nichţ bychom se dnes jiţ jen těţko obešli. Dalším vynikajícím rysem von Neumannovy architektury je samotná schopnost provádění programu. V dnešní době nám přijde jako zcela samozřejmé, ţe strojové instrukce, 10

11 z nichţ se skládá kaţdý přímo spustitelný program, se provádějí postupně, jedna za druhou (kaţdá instrukce se realizuje tehdy, aţ na ni přijde řada, a nad takovými daty, jaká jsou právě k dispozici). Co kdyby se ale moment provedení specifické akce řídil ne tím, kdy na tuto akci přijde řada, ale obráceně, tj. připraveností všech dat, která jsou k provedení specifické akce nutná? Potom by šlo o tzv. alternativu k von Neumannově koncepci, která je označována jako data-flow, neboli řízení tokem dat. Výhodou by byla eventualita provádění více činností souběţně (paralelismus), coţ von Neumannově koncepci naopak chybí. Podle von Neumannovy koncepce jsou u jednotlivé akce, reprezentované strojovými instrukcemi, řazeny za sebe a prováděny postupně, tj. sekvenčně. [28] Von Neumannova architektura je ryze sekvenční a ve své čisté podobě nepředpokládá ţádný paralelismus. To je velkou výhodou, ale pouze na jedné straně, neboť sekvenční průběh je přirozenější a intuitivnější neţ průběh paralelní. Psát programy, které předpokládají čistě sekvenční zpracování, je pak snazší neţ psaní souběţných programů. To je zřejmě jedním z důvodů, proč se von Neumannova koncepce udrţela aţ dodnes, zatímco alternativní koncepce, podporující větší míru paralelismu, zdaleka tak úspěšné nejsou. Zároveň však je sekvenční charakter von Neumannovy architektury i jejím velkým handicapem. Postupné vykonávání jednotlivých činností bez moţnosti souběhů znamená, ţe v kaţdém okamţiku bude vţdy vytíţena pouze jediná část počítače, zatímco ostatní části budou zahálet. [28] Dalším velkým handicapem se později projevila i původní priorita von Neumannovy architektury, a to její úsilí o maximální všestrannost a neměnnou vnitřní skladbu. Počítač, který je univerzální, dokáţe sice téměř vše, ale neefektivně. Specializované počítače, které mají vnitřní skladbu uzpůsobenou pro daný konkrétní typ úloh, mohou být mnohem efektivnější. Nevýhoda spočívá téţ v tom, ţe neodpovídá zcela představám vyšších programovacích jazyků. Univerzální, sekvenční a relativně jednoduchá von Neumannova architektura, na řešené úloze nezávislá, kterou mají téměř všechny současné počítače, má své výhody i své nevýhody. Vznikla sice jiţ poměrně dávno, udrţela se však aţ dodnes, a přitom se nijak zásadně nezměnila. Alternativních koncepcí sice existuje více, ale ţádná z nich se neujala natolik, aby dominantní postavení von Neumannovy architektury nějak ohrozila. Vlastnosti von Neumannovy architektury můţeme stručně shrnout do těchto bodů: fyzická realizace počítače je nezávislá na řešené úloze, 11

12 činnost počítače je řízena programem, pro reprezentaci údajů se pouţívá dvojková soustava, program i data jsou uloţeny v operační paměti počítače a rozdíl mezi nimi je dán pouze kontextem, program počítače je sám sebou modifikovatelný, jednotlivé buňky paměti jsou očíslovány a jejich pořadová čísla se vyuţívají k adresaci, program je vykonáván sekvenčně a pořadí vykonávání instrukcí můţe být změněno instrukcí skoku. [1] 1.2 Harvardská architektura počítačů Druhým typem architektury počítačů je tzv. Harvardská architektura. Ta v principu vznikla drobnou úpravou architektury předchozí. Jedinou odlišností je paměť určená pro data, která je oddělená od paměti určené pro úschovu vlastního programu. Výsledkem je zrychlení práce celého počítače, protoţe je moţné současně číst pokyny z paměti programu a pracovat i s pamětí dat (zapisovat, resp. číst). Dále můţe být paměť pro aplikaci zhotovena rozdílnou technologií, například se můţe jednat o paměť typu ROM, PROM, EPROM či FLASH (rychlá EEPROM). Pro některé aplikace, v nichţ je počítač ovládán stále stejným programem, se jedná o poměrně přijatelné řešení. Je však obtíţně pouţitelné u počítačů určených pro řešení obecných úloh. Charakteristickým příkladem jsou domácí a osobní počítače, u kterých není předem jasné, jaké programy či jejich verze na nich poběţí. Harvardská architektura byla oblíbená zejména u počítačů, jejichţ zrod se datuje do let šedesátých a začátku let sedmdesátých minulého století a také u mnohem později vzniklých mikrořadičů (microcontroller). Tímto odborným výrazem se označují mikroprocesory, ke kterým byla do jednoho pouzdra přidána i operační paměť (RAM/RWM), paměť pro programy a neměnná data (ROM) i řadiče sběrnice. Takto vzniklá elektronická součástka je do značné míry soběstačná obvykle začne pracovat po připojení napájení, hodinových pulsů a přivedení signálu RESET na příslušný pin (vývod, kontakt). To je velkou diferencí oproti běţným mikroprocesorům, které ke svému fungování vyţadují mnohem větší mnoţství dalších podpůrných obvodů. [28] 12

13 Obrázek č. 3: Harvardská architektura počítače Paměť programu CPU Paměť dat Sběrnice Periférie Zdroj: [20] - upravil autor U Harvardské architektury je blok paměti rozdělen na dva bloky - zvlášť paměť pro programy a zvlášť paměť pro data. 13

14 2 Základní desky a procesory 2.1 Definice základní desky Základní deska (mainboard, resp. motherboard) definuje úroveň celé počítačové sestavy. Je reprezentována deskou plošného spoje se spoustou elektronických obvodů a konektorů pro připojení dalších periferií počítače (periferiemi označujeme komponenty PC umístěné mimo základní desku). Obvody umístěné na desce slouţí zejména pro podporu mikroprocesoru a sběrnic, konektory propojují jednotky umístěné mimo mainboard (pevné disky, obvody operační paměti, atd.). [5] V anatomii počítače představuje mainboard kostru, která nese všechny komponenty počítače a je tak základním prvkem stavebnice PC. Základní deska ovlivňuje: Jaký typ mikroprocesoru budeme moci pouţít (většinou jde osadit několik variant procesorů, ale není moţné kombinovat mikroprocesory různých výrobců ani mikroprocesory stejného výrobce, ale rozdílné generace). Fyzicky o tom rozhoduje patice mikroprocesoru, kterou je deska osazena. Rychlost komunikace mikroprocesoru s okolím - typ sběrnice a její takt. Typ, rychlost a maximální velikost paměťových modulů. Počet a typ rozšiřujících slotů (AGP 1 (jiţ se nepouţívá), PCI a nově PCI Express 2 ). Pouţitý BIOS 3. Integrované řadiče pevných disků (EIDE a SATA) a disketové mechaniky. Integrovaná vstupně výstupní rozhraní (pro připojení klávesnice, myši, sériové a paralelní porty). Integrovaný USB kontrolér. Další integrované díly - síťovou kartu, zvukovou kartu atd. [3] Složení základní desky Základní deska obsahuje několik rozšiřujících slotů pro různé karty (grafická, zvuková, televizní, síťová atd.), patice procesoru a paměti RAM (Random Access Memory) a řadu Accelerated Graphics Port sběrnice grafické karty Peripheral Component Interconnect Express interní sběrnice, která v dnešních počítačích úspěšně nahrazuje jak původní univerzální sběrnici PCI, tak i AGP. Basic Input-Output System - pouţívá se hlavně při startu počítače pro inicializaci a konfiguraci připojených hardwarových zařízení 14

15 konektorů pro připojení vstupních a výstupních zařízení. Základní deska také obsahuje energeticky nezávislou paměť ROM. V té je umístěn systém BIOS, který napomáhá oţivovat počítač ihned po startu. Hlavní integrované obvody jsou umístěny v čipové sadě (anglicky chipset). Ve skutečnosti se můţe jednat pouze o jeden čip, resp. dva (tzv. northbridge, resp. southbridge). Chipset rozhoduje také o tom, jaký typ procesoru a operační paměti lze k základní desce připojit Rozšiřující sloty PCI počítačová sběrnice, přes kterou se připojují periferie. V dnešní době jiţ značně zastaralé řešení, které vyuţívá paralelní přenos dat. PCI-Express je nový typ sběrnice, který postupem času vytlačuje svého staršího předchůdce. Existuje několik verzí a typů, přičemţ aktuální verze PCI-E x se vyuţívá pro připojení moderních grafických karet. [26] Patice procesoru Patice procesoru (socket) slouţí k připojení procesoru k základní desce. Kaţdá základní deska má různou patici v závislosti na tom, pro jaký model procesoru je vyrobena. Například procesory Intel třetí generace Ivy Bridge mají patici Nová generace podporuje patici Obrázek č. 4: Patice procesoru Zdroj: [37] 15

16 Konektory Konektory na základní desce jsou dvojího typu, buď pro externí zařízení nebo pro interní komponenty. Konektory pro vnější zařízení: Obrázek č. 5: Konektory [37] USB 2.0 a 3.0, PS/2 pro myš a klávesnici, HDMI, DisplayPort, port LAN (RJ45), audio výstupy, optický výstup S/PDIF. Konektory pro vnitřní zařízení: [26] SATA 3 Gb/s, SATA 6 Gb/s, USB 2.0 a 3.0, Konektory ventilátorů, Napájecí konektory 4, 8 a 24 pinů 12V, Konektor tepelných senzorů. Zdroj: 2.2 Procesory V současné době se výrobou procesorů zabývají dvě dominantní americké firmy Intel a AMD 4. Intel Corporation je nadnárodní americká společnost zabývající se výrobou polovodičových čipů se sídlem v Santa Clara v Kalifornii. Konstruuje procesory pro patice s označením 775, 1155, 1156 a Je vynálezcem řady mikroprocesorů s označením x86, které je moţné nalézt ve většině osobních počítačů. Intel je rovněţ výrobcem čip setů základních desek, řadičů síťového rozhraní a integrovaných obvodů, flash pamětí, grafických čipů, vestavěných procesorů a dalších zařízení souvisejících s komunikací a výpočetní technikou. [10] 4 Intel zaloţena r (Robert Noyce a Gordon Moore; r představen první mikroprocesor na světě) AMD zaloţena r (Jerry Sanders a Edwin Turney) 16

17 Advanced Micro Devices, Inc (AMD) je rovněţ americká nadnárodní společnost se sídlem v Sunnyvale v Kalifornii, která vyvíjí počítačové procesory a související technologie pro obchodní a spotřebitelské trhy. Je druhým největším světovým dodavatelem mikroprocesorů zaloţených na architektuře x86 a také jeden z největších dodavatelů grafických zpracovatelských jednotek. Hlavními produkty AMD jsou mikroprocesory, čipové sady základní desky, vestavěné procesory a grafické procesory pro osobní počítače, servery a pracovní stanice. AMD má v dnešní době procesory pouze pro sockety s označením AM3 nebo FM1. [10] Procesor, neboli CPU (Central Processing Unit), je základní součástí kaţdého počítače. Mikroprocesor je mozkem počítače, zpracovává instrukce od programů, kterými je řízen, a tím vlastně plní zadané úkoly. Některé instrukce zpracovává sám, k provedení ostatních instrukcí pouţívá různé komponenty počítače (operační paměť, disky, sběrnice, displej, tiskárny, atd). Jeho kvalita podstatně (ale nikoliv úplně) ovlivňuje rychlost a výkonnost počítače. Vlastní slovo mikroprocesor je sloţeno ze dvou částí, předpony mikro (znamená, ţe součástka je miniaturizovaná) a slovního základu procesor (vyjadřuje schopnost pracovat podle pokynů nějakého programu, plnit zadané úkoly a vytvářet nějaká data). Zásadní vlastností mikroprocesoru je programovatelnost a integrace všech základních obvodů do jediného pouzdra. [3] Základní parametry procesorů Mezi základní parametry procesorů patří frekvence jádra, velikost vyrovnávací paměti a spotřeba. Frekvence jádra je parametr, který udává výkon procesoru. Čím vyšší frekvence, tím je vyšší výkon. Jedná-li se o vícejádrový procesor, potom kaţdé jádro disponuje frekvencí, která je uvedena v popisu produktu. Vyrovnávací paměť slouţí k uchování informací, které jsou potřeba v určitém čase. Urychluje komunikaci mezi procesorem. Spotřeba elektrické energie se s výkonem procesorů samozřejmě zvyšuje. Je měřena v jednotkách Watt Procesory řady Intel Intel a jeho nejznámější řada Core se nedávno rozrostla o čtvrtou generaci s označením Haswell. Nutno je zmínit i úspěšné předchozí řady Core 2 Duo, Sandy Brige a v neposlední řadě i Ivy Bridge. 17

18 Core 2 Duo Procesor Intel Core 2 Duo je zcela přepracovaný procesor Intel se dvěma jádry a klíčová součást nové platformy. Procesor je vyráběn revoluční technologií 45 nanometrů, coţ také přináší zmenšení rozměrů čipu a sníţení tepelného vyzařování a spotřeby. Mezi pokročilé funkce patří inteligentní řízení spotřeby Enhanced Intel SpeedStep slouţící ke sníţení taktu procesoru a tím i zmenšení odběru energie při jeho nedostatečném vytíţení spuštěnými programy. Zásluhou dvou výpočetních jednotek je procesor Intel Core 2 Duo optimalizován pro multi-threading aplikace 5 a multitasking 6. Můţe na něm být souběţně provozováno několik náročných aplikací, například graficky propracované hry nebo profesionální výpočetní aplikace. Na pozadí přitom mohou běţet zabezpečovací a antivirové programy. [25] Díky technologiím Intel Dynamic Power Coordination a Enhanced Intel Deeper Sleep s dynamickým řízením velikosti vyrovnávací paměti je moţné napájet pouze nezbytně nutné oblasti procesoru a nedochází tak k jeho nadměrnému zahřívání. S tím samozřejmě souvisí i delší ţivotnost a stabilnější provoz. Technologie Intel Digital Media Boost procesoru Intel Core Duo zajišťuje vyšší výpočetní výkon s plovoucí řádovou čárkou, který je důleţitý zvláště u náročných aplikací (CAD nástroje, 3D a 2D modelování, střih videa, digitální hudba, digitální fotografie, hry a další). Systém Intel Smart Cache umoţňuje chytřejší konstrukci, efektivnější vyrovnávací paměti a sběrnice, které zvyšují výkon, rychlost odezvy a úspory energie. [25] Sandy Bridge Jedná se o novou architekturu (nástupce Nehalem) vyuţívající jiţ dříve vyvinutý 32 nm výrobní proces. První modely Sandy Bridge se objevily na samotném začátku roku Firma Intel představila zástupce všech tří hlavních řad modelů Core i3, Core i5 i Core i7. Mezi hlavní novinky můţeme zařadit nové instrukce AVX (Advanced Vector Extensions) a plně integrované grafické jádro. To je u Sandy Bridge přímou součástí hlavního čipu. Díky tomu má přístup do L3 cache procesoru. U zmíněných řad se představily čipy HD Graphics 2000 a Hlavní rozdíl mezi nimi spočíval v počtu shaderů 7 (aka Execution Units) - šesti a dvanácti, coţ nejvíce ovlivňuje jejich výkony. Takt těchto grafických jader se zastavil aţ na 1350 MHz. Co se týká podporovaných API, k dispozici je DirectX 10.1 (Shader Je schopnost programu nebo operačního systému řídit jeho pouţití více neţ jedním uţivatelem současně a dokonce spravovat více ţádostí od stejného uţivatele, aniţ by program musel běţet několikrát. Schopnost provádět několik úloh současně. Počítačový program, který slouţící k řízení určitých částí programovatelného grafického řetězce grafického jádra. 18

19 Model 4.1) a OpenGL 3.1. Takt grafického jádra je zde také ovlivněn technologií Turbo Boost a představil se zde také Intel Quick Sync Video pro akceleraci dekódování i enkódování videa. [19] Ivy Bridge V měsíci dubnu r byly uvedeny na trh zbrusu nové, výše uvedené procesory, u kterých je zajímavá především 22nm technologie. Poprvé zde firma pouţila namísto rovinných tranzistorů nové Tri-Gate (3-D), které měly podstatně zlepšit vlastnosti čipů ohledně spotřeby a energetické efektivity. Tím se připravila na nadcházející procesory s kódovým označením Haswell. [31] Procesory Ivy Bridge přinesly oproti Sandy Bridge mírné zvýšení výkonu, dále vylepšená grafická jádra Intel HD Graphics 2500 a 4000 s aţ 16 shaderovými jednotkami Execution Units a podporou API DirectX 11, OpenCL 1.1 a OpenGL 3.1. V neposlední řadě přišly s dalšími novinkami v podobě Intel Rapid Start pro rychlejší start a zotavení systému s vyuţitím SSD, hardwarové funkce OS Guard a Secure Key pro lepší zabezpečení nebo Power Gating pro odpojení zrovna nepotřebných částí CPU. [31] Procesory Haswell Na trh byly uvolněny začátkem měsíce června roku Co se týče desktopových verzí, přišly hned v několika exemplářích patřících do rodin Core i5 a Core i7. Jedná se o čtvrtou generaci procesorů Intel s architekturou Core. Slibují zejména vylepšení ve své architektuře. Haswell se zaměřily na sniţování napětí, coţ potvrdily podporou ještě úspornějších stavů S0 8. Zde se firma Intel zaměřila především na mobilní sektor, kde uţ jde o kaţdý ušetřený miliwatt energie. V desktopovém sektoru nás toto nemusí příliš zajímat, ale je příjemné vědět, ţe počítač s novým procesorem a vhodným zdrojem nespotřebuje v reţimu spánku téměř ţádnou energii. [33] Procesory AMD U procesorů firmy AMD stojí za zmínku High-end řada FX-series. Ta je postavena na dvou architekturách. První z těchto architektur je Buldozer, který byl představen v říjnu 2011 jako nástupce starší architektury K10. Architektura Buldozer je postavena na jádru Zambezi, které je vyráběno 32nm technologií. Toto jádro obsahuje čtyři aţ osm jader v závislosti na modelu. [9] 8 Stav probouzení, je řízen operačním systémem. 19

20 Druhá architektura nese kódové označení Piledriver a byla představena v květnu Nejnovější modely byly představeny nedávno, a to v lednu 2014 a jejich taktovací frekvence se pohybuje na úctyhodné hranici 5 GHz. To v dnešní době představuje nejvyšší taktovací frekvence sériově vyráběných procesorů. Architektura je sice postavena na novějším jádru Vishera, ale jádro je vyráběno stejnou výrobní technologií jako jeho předchůdce Zambezi, tedy 32 nm. Oproti Buldozeru má Piledriver o 10 % vyšší taktovací frekvenci a o 15 % vyšší výkon. Nejvýkonnější Piledriver FX-9590 má o 35 % vyšší výkon neţ nejvýkonnější Buldozer FX [9] 20

21 3 Grafické karty a paměti 3.1 Grafické karty Jádrem celé zobrazovací soustavy je grafická karta, která se stará o grafické výpočty a grafický výstup na monitor, TV obrazovku nebo jinou zobrazovací jednotku. Činnost karty není vůbec jednoduchá. Musí provést spoustu činností a je velmi důležitým ukazatelem kvality PC. Kreslení obrazu probíhá ve spolupráci centrálního mikroprocesoru s obvody grafické karty. Karta obdrží příkazy k tvorbě obrazu, další kroky při vytváření obrazu zajišťuje sama (některé však musí provést mikroprocesor). Čím je karta hodnotnější, tím méně zatěžuje hlavní mikroprocesor, je samostatnější. Tvorba obrazu je potom rychlá a obraz je kvalitní. [3] [5] Grafická karta je většinou připojena přes PCI-Express nebo VGA sběrnici. Vybrané grafické karty umoţňují mimo výstupu i vstup. Funkce se nazývá VIVO (video in a video out). Jde o analogový vstup videosignálu, např. při ukládání video souborů z kamery, přehrávačů atd. V minulosti byla grafická karta nedílnou součástí základní desky. Pokud je karta integrovaná, je moţno ji vypnout a nahradit grafickou kartou dedikovanou, osazením do příslušného slotu na základní desce. [18] Zásluhou speciální konstrukce grafického jádra ho lze pouţít pro specifické výpočty, kde dosahuje 10 x větší výkon (někdy i 100 x) oproti CPU. V oboru vývoje a výroby grafických čipů pro osobní počítače jsou na trhu dva nejvýznamnější konkurenti, a to nvidia a AMD (Advanced Micro Devices, dříve ATI Technologies). Existují také karty od výrobce Matrox. Tyto grafické karty jsou určeny pro profesionální práci s grafikou. [18] Členění grafický karet Další dělení spočívá v rozhraní, pro které jsou karty určeny. Členíme je na: PCI Express, AGP, výjimečně PCI. 21

22 3.1.2 Součástky v grafické kartě Grafický procesor (GPU) je výpočetní jádro samotné grafické karty. V procesoru se nachází řadič paměti, unifikované shadery, TMU jednotky, ROP jednotky atd. Grafický čip zpracovává 3D geometrii na 2D obraz, který se promítá na zobrazovací zařízení. Unifikované shadery jedná se o moderní náhradu za pixel shadery a vertex shadery. Kaţdá firma má individuální architekturu shaderů, které lze naprogramovat. Řadič pamětí zajímá se o komunikaci grafické paměti a grafického procesoru. nvidia 9 i AMD podporují aţ GDDR5. 10 TMU jednotka (Texture mapping unit) mapuje textury na objekty. ROP jednotka (Render Output unit) zabezpečuje výstup informací z grafické karty. Firmware (neboli BIOS) jedná se o základní programové vybavení grafické karty, které se nachází na vlastním paměťovém čipu. V čipu jsou uloţeny informace o modelu samotné grafické karty, GPU, taktovací frekvenci GPU a grafické paměti, napětí GPU a další informace. [5] RAMDAC je převodník digitálního signálu, s nímţ pracuje grafická karta, na analogový nebo digitální, a rozumí mu zobrazovací zařízení (monitor). Výstupy: VGA je to analogový grafický výstup (dříve pouţíván u starých monitorů CRT a kompatibilních zařízení) DVI digitální grafický výstup, který se pouţívá většinou u LCD panelů, projektorů a novějších zobrazovacích zařízení. HDMI je zkratka pro High-Definition Multi-media Interface. HDMI podporuje přenos videa ve standardní, HD Ready (720p) nebo HD kvalitě (1080p), a aţ 8 kanálový digitální zvuk. DisplayPort byl vytvořen, aby nahradil digitální (DVI) a analogové (VGA) konektory u monitorů a grafických karet. Má všechny funkce, které obsahuje HDMI. [2] 9 10 Jedná se o americkou společnost specializující se na výrobu zejména grafických karet. GDDR neboli (Graphics Double Data Rate) je typ speciálně konstruované paměti pro pouţití v grafických kartách. 22

23 3.1.3 Přední výrobci grafických čipů nvidia nvidia Corporation je americká globální technologická společnost se sídlem v Santa Clara v Kalifornii. nvidia vyrábí grafické procesory (GPU graphic processing unit), stejně jako má významný podíl na výrobě system-on-a-chip (SoC) jednotek na trhu mobilních počítačů. nvidia GPU hlavní produktové řady s označením GeForce je v přímé konkurenci s produkty Radeon od AMD. nvidia se také připojila k hernímu průmyslu s jeho handheldem (malá příruční herní konzole) nvidia Shield a rovněţ vkročila na trh s tablety s modelem TegraNote 7. [17] Kromě výroby grafických čipů nvidia poskytuje moţnosti paralelního zpracování pro výzkumníky a vědce, které jim umoţní efektivně provozovat vysoce výkonné aplikace. Jsou rozmístěny v super počítačových laboratořích po celém světě. V poslední době se nvidia přesunula na trh mobilních zařízení (chytré telefony a tablety), do kterých vyrábí mobilní procesory Tegra. Výše zmíněné procesory jsou také součástí moderních automobilů. Kromě AMD mezi další konkurenty patří společnosti Intel a Qualcomm. Produktové portfolio společnosti nvidia tvoří grafické procesory, bezdrátové komunikační procesory, PC platforma (deska s logickým jádrem), čipové sady a software pro digitální přehrávání médií. Některé z rodiny produktů nvidia jsou: GeForce herní grafické zpracování produktů, díky kterým je nvidia nejvíce známá. Quadro počítačově řízený design pro vytváření digitálního obsahu pracovní stanice a grafické zpracování produktů. Tegra systém čipové řady pro mobilní zařízení (chytré telefony a tablety). Tesla vyhrazený univerzální grafický čip pro high-end aplikace, které generují obrazy, uţití v profesionálních grafických oborech a na poli vědeckých oborů. nforce chipset základní desky vytvořen společností nvidia pro procesory AMD Athlon a Duron. GPU původních Xboxů. GPU na PlayStation 3. [17] 23

24 AMD ATI Technologies je společnost se sídlem v Markham v Ontariu, která se specializovala na vývoj grafických čipů a čipových sad. Společnost byla zaloţena v roce 1985 jako Array Technologies Industry. Na trh byla uvedena v roce 1993 a v roce 2006 jí koupila společnost Advanced Micro Devices (AMD). ATI a jeho hlavní rival nvidia, jako dva dominantní hráči ve výrobě a vývoji grafických procesorů, nakonec nutí ostatní výrobce do specializovaných rolí. Akvizice ATI v roce 2006 byla důleţitá pro strategický rozvoj AMD. Od roku 2010 se značka ATI pro grafické procesory AMD jiţ nepouţívá. [27] Grafické produkty AMD: Radeon je AMD řada spotřebitelských 3D grafických karet. Mobility Radeon je řada optimalizované verze Radeon grafických čipů pro pouţití v přenosných počítačích. Inovace u Mobility Radeon: o modularizované RAM čipy, o zrychlení DVD (MPEG2), o technologie pro správu napájení. FirePro je řada AMD profesionálních grafických procesorů pro pracovní stanice postavené na řadě Radeon a na řadě FireMV pro pracovní stanice s 2D akcelerací. Eyefinity umoţňuje připojení aţ 6 monitorů na jednu kartu, aby zajistil panoramatický výhled okolo uţivatele. EyeSpeed umoţňuje hry s true-to-life (tj. akce a reakce), disponuje funkcemi, jako jsou fyzické efekty, umělá inteligence (AI) a další. AMD Catalyst je kolekce softwaru ovladače zařízení dostupné pro většinu platforem, včetně Microsoft Windows, OS X a Linux. Uţivatelé Linuxu mohou také vyuţít opensource ovladače, jejichţ vývoj je podporován AMD. [27] 3.2 Paměti Paměť je pro počítač ţivotní nutností. Mikroprocesor z ní čte aplikace, pomocí nichţ je řízen a rovněţ do ní zpětně ukládá výsledky své práce. Počítač obsahuje více pamětí, které se dělí na primární (s nimi mikroprocesor bezprostředně spolupracuje) a sekundární (do nichţ si mikroprocesor odkládá programy, které v dané chvíli nepotřebuje). 24

25 Velikost paměti se vyjadřuje v bajtech (B) 11. Ty jsou však pro běţné kapacity malou jednotkou, proto se pouţívají násobky této základní jednotky (K kilo, M mega, T-tera). Paměti dělíme na: Vnitřní dělí se podle technologie uchování informace v paměti: o ROM (Read Only Memory), o EPROM (Eraseable Programable ROM), o RAM (Random Access Memory). Vnější jedná se o výměnné médium, na kterém jsou fyzicky uloţena data: o Harddisk, o disketa, o CD, o DVD, o Blu-ray, o Flash paměť Vnitřní paměti ROM je paměť, která slouţí pouze ke čtení informací. Tyto informace jsou do paměti pevně zapsány uţ při její výrobě. EPROM je také paměť typu ROM, ale na rozdíl od výše zmíněné paměti lze paměť programovat a mazat, přičemţ výmaz informací probíhá pomocí ultrafialového světla. RAM je paměť pro čtení i zápis informací. Je rychlejší neţ ROM a po odpojení paměti od napájení dojde ke ztrátě uloţených informací. V dnešní době nejvíce rozšířený typ paměti RAM je DDR3 s maximální frekvencí do 3840 MHz. [11] Dělení pamětí RAM SDR (Single Data Rate) jsou označovány jako SDRAM (Synchronous Dynamic RAM). Je to starší typ pamětí a má 168 pinů 12. Kapacity těchto modulů se pohybují od 16 MB do 512 MB a rychlost je od 66 MHz do 133 MHz byte (bajt) = 8 bitů 12 Definuje přípojné místo schematické značky; kompletní definice pinu obsahuje následující volby: Direction, Function, Length, Orientation, Visible, Swaplevel. 25

26 DDR (Double Data Rate) je novější verze paměti typu SDR. Oproti předchozímu modelu disponují 184 piny a kapacitou od 64 MB do 2048 MB. Vylepšení tkví v tom, ţe přenáší data dvojnásobnou rychlostí. DDR2 oproti předchůdci mají vyšší frekvenci. V současné době jsou společně s předchůdci na ústupu. Nevýhodou DDR2 modulů jsou vyšší časy latence neţ u předchozí generace. DDR3 v dnešní době nejpouţívanější paměti. Postupně vytlačily DDR2 z trhu. Maximální frekvence těchto pamětí se pohybuje okolo 3840 MHz. DDR4 vývoj těchto pamětí je jiţ u konce a čeká se na podporu ostatního hardwaru. Po uvedení na trh se očekává vytlačení DDR3 z trhu. Maximální takt je na úctyhodných 4266 MHz při 1,05V. [11] Vnější paměti Harddisk (HDD) je výměnné médium, na kterém se dočasně nebo trvale uchovávají velké objemy fyzických dat. První harddisk se objevil v roce 1956 určený pro sálové počítače a později se začal rozšiřovat i do osobních počítačů. Předchůdci pevného disku jsou magnetická páska a magnetický buben. "Pevný" se jmenuje jednoduše proto, ţe uvnitř jsou pevné rotující plotny, na kterých jsou data zaznamenána. Je to protiklad oproti disketě, která se anglicky jmenuje floppydisk - tedy pruţný disk. Pevný disk je hlavní úloţné zařízení počítače. Jsou na něm uloţena všechna data, programy, dokumenty, filmy, hry, atd. [3] Pevné disky rozdělujeme z několika hledisek. První dělení je podle umístění disku uvnitř nebo vně počítače. Dělíme je na: interní (ty, které jsou uvnitř počítače) a externí (jsou připojeny k počítači externě). Externí disky se nejčastěji připojují pomocí USB kabelu nebo firewire 13 a slouţí obvykle k zálohování a ukládání velkého mnoţství dat, některé externí disky proto disponují vlastním napájením do elektrické sítě. Podle velikosti je pevné disky moţné dělit na 2,5" HDD (obvykle se pouţívají do notebooků a jiných zařízení, kde záleţí na velikosti) a 3,5" HDD (pouţívají se zejména v klasických PC). Harddisky můţeme také dělit na disky s pohyblivými a nepohyblivými částicemi (SSD). 13 Standard sériová sběrnice pro připojení periférií k počítači. 26

27 Způsob připojení pevného disku k počítači se postupem času měnil a zdokonaloval. Z důvodů zpětné kompatibility ale docela pomalu a nijak drasticky. Pro kaţdý řadič jsou jiné pevné disky s jinými vlastnostmi a jiným vyuţitím. Řadič IDE - jiţ velmi dlouhou dobu pouţívaný řadič pevných disků, v dnešní době je patrně nejrozšířenější a standardně zabudovaný ve všech počítačích přímo na základní desce; zároveň jiţ pomalu ustupující. Řadič SCSI - téţ velmi dlouho pouţívaný řadič. Umoţňuje pouţívat mnohem rychlejší a výkonnější disky, oproti řadiči IDE. Ty jsou také draţší (disky i řadič), pouţívají se proto zejména do serverových počítačů a všude tam, kde je třeba vysoký výkon. Řadiče S-ATA (serial ATA) + S-ATA II - jde o relativně nový typ řadičů (v současné době jiţ velmi rozšířených), který pomalu nahrazuje klasické řadiče IDE. Je o trochu výkonnější, levnější a úspornější. Vyuţívá totiţ sériového přenosu dat. Serial ATA III poměrně nový typ řadiče, disponuje větší přenosovou rychlostí neţ SATA II, ale klasické pevné disky tuto rychlost nedokáţou vyuţít, proto je tento řadič vyuţitelný především pro jiné typy pevných disků, zejména tzv. SSD disky, které mohou být v mnoha směrech alternativou starších HDD. [2] SSD Disk (Solid State Disk, ve volném překladu znamená polovodičový disk) jsou revolucí v současných technologiích ukládání dat. K ukládání dat není nutný ţádný fyzický pohyb, takţe veškeré operace nutné k zápisu dat probíhají mnohem rychleji a výsledkem je úspora času. Pouţívají se zejména pro instalaci operačního systému. Výhody SSD disků: téměř okamţitý start disku, vysoká rychlost přenosu a čtení dat, velmi malá spotřeba, snadná instalace, odolnost vůči vnějším vlivům. Díky tomu, ţe disk neobsahuje ţádné mechanické součástky, je jeho start otázkou jednoho okamţiku. S tím souvisí i rychlost startu operačního systému z úsporného reţimu. Protoţe data je moţné načíst stejně rychle z jakéhokoliv místa na disku, dochází téţ k velice rychlému startu operačního systému nebo aplikací uloţených na SSD. S moţností přístupu na kterékoliv místo na úloţišti není problémem dosáhnout rychlostí aţ 600 MB/s. Instalace operačního systému nebo aplikací tak zabere podstatně kratší dobu. Vysoká rychlost čtení dat 27

28 bude oceněna především při práci s grafikou nebo při oblíbené hře, kdy načítání a odezva aplikace bude podstatně rychlejší. SSD disky spotřebovávají o třetinu aţ polovinu energie méně neţ plotnové disky. Je to dáno absencí motoru a nutnosti rotovat při přístupu k datům. SSD disky se tak stávají ideálním úloţištěm do úsporných PC nebo Tablet PC. [35] SSD disky jsou dodávány v několika velikostech. Jak v notebookových (zpravidla 1,8" a 2,5"), tak i ve standardních 3,5". Moţnost výběru dále usnadňuje přítomnost instalačních pomůcek, které pomohou instalovat malý disk i do velké šachty. Oproti standardním pevným diskům se není nutno omezovat způsobem instalace nebo vnějšími vlivy působícími na disk. SSD diskům nevadí instalace kolmo nebo do jiné nestandardní polohy. Disk bude v kterékoli poloze pracovat bezchybně. Minulostí jsou i omezení týkající se teploty disků nebo magnetických polí, vůči kterým je SSD technologie odolná. [35] Disketa je v dnešní době uţ vymřelé médium s kapacitou 1,44 MB. Od poloviny 90. let 20. století se začaly objevovat i velkokapacitní diskety, které vyuţívaly různé technologie. Nejznámější je Lomega ZIP, uvedená koncem roku 1994 s 3,5" disketami a kapacitou 100 MB, později i 250 a 750 MB. Od roku 2000 obliba disket všeho druhu klesá a díky poklesu cen mechanik i médií CD-R/RW, DVD-R/RW/RAM a flash USB disků se dá očekávat jejich zánik. Přesto přetrvává její obraz, který je hojně pouţívaný v počítačových programech s grafickým uţivatelským rozhraním pro ikonu uloţení souboru. [5] Kompaktní disk (neboli CD) je digitální optický disk, který slouţí k ukládání dat. Tento disk byl původně vyvinut pro ukládání a přehrávání zvukových nahrávek, ale později byl upraven pro ukládání dat (CD-ROM). Z něj byly dále odvozeny další formáty, včetně formátu CD pro zápis zvuku a ukládání dat (CD-R), přepisovatelná média (CD-RW), Video Compact Disc (VCD), Super Video Compact Disc (SVCD), Photo CD, Picture CD, CD-i a Enhanced Music CD. Audio CD a CD přehrávače byly komerčně dostupné od října Standardní CD má průměr 120 mm a můţe pojmout aţ 80 minut nekomprimovaného zvuku nebo 700 MiB 14 (ve skutečnosti asi 703 MB nebo 737 MB) dat. [15] DVD (někdy překládán jako Digital Video Disc nebo Digital Versatile Disc ) je digitální médium slouţící k ukládání dat. Toto médium vymyslely a vytvořily společnosti Philips, Sony, Toshiba a Panasonic v roce DVD lze přehrát v mnoha typech přehrávačů, včetně DVD přehrávače. DVD nabízí větší kapacitu pro ukládání neţ disky CD-ROM a zároveň má stejné rozměry. DVD mohou být jedno nebo dvouvrstvá a také můţe být 14 (1 MiB = 2 20 bytes = 1024 kibibytes = bitů) 28

29 prováděn zápis na obě strany disku, přičemţ kapacita se pohybuje od 4,7 GB u klasického DVD aţ po 18,8 GB u dvouvrstvého oboustranného média. [14] Blu-ray Disc je formát digitálního ukládání dat. Tento optický disk byl navrţen tak, aby nahradil formát DVD v tom, ţe je schopen uloţit vysoké rozlišení videa (FullHD 1080p 15 ). Plastový disk má v průměru 120 mm a je 1,2 mm silný, tudíţ má stejnou velikost jako DVD a CD. Blu-ray disky dosahují nejméně 25 GB kapacity na vrstvu, s disky Dual Layer (dvouvrstvé) se tato hodnota pohybuje okolo 50 GB. Třívrstvé mají kapacitu 100 GB a čtyřvrstvé 128 GB. Název disků Blu-ray Disc odkazuje na pouţití modrého laseru při čtení disku, který umoţňuje, aby informace byly uloţeny ve větší hustotě, oproti pouţití červeného laseru u DVD má modrý kratší vlnovou délku. Hlavní uplatnění Blu-ray disků je ve video průmyslu. [8] Obrázek č. 6: Porovnání tzv. pitu CD-ROM, DVD a Blu-Ray Zdroj: [8] Flash paměť se pouţívá jako výměnné (přenosné) datové médium (vnější paměť) ve formě paměťových karet nebo USB flash disku. S komerční výrobou flash disků přišly v roce 2000 firmy IBM a Trek Technology. První disky od IBM měly kapacitu 8 MB, coţ ve své době pětinásobně překročilo kapacitu běţné diskety. Tyto disky se na trhu objevily v prosinci Moderní flash disky pracují s rozhraním USB 2.0, ale nedosahují jeho plné propustnosti 480 Mbit/s (60 MB/s). Typické přenosové rychlosti tedy jsou kolem 6 MB/s. Ty se hlavně liší podle pouţitých čipů. Průměr je 1,5 MB/s aţ 60 MB, běţně se pohybuje rychlost do 30 MB/s. Nejvyšší současné přenosové rychlosti se pohybují od 15 do 60 MB/s. Starší full speed zařízení jsou limitována maximální rychlostí kolem 1 MB/s. Kapacita dnešních disků se pohybuje od 1 GB do 256 GB. Nejmodernější flash disky obsahují rozhraní USB 3.0, které teoreticky dosahuje přenosové rychlosti aţ 5 Gbit/s (625 MB/s). [2] p je soubor High-definition television (HDTV) videoreţimů s vysokým rozlišením 29

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop POČÍTAČOVÁ SESTAVA MARTIN ČEŽÍK 8.A DRUHY SESTAV Rozlišujeme 4 základní druhy sestav PC v provedení desktop PC v provedení tower Notebook neboli laptop Server CO NAJDEME VE VŠECH ČTYŘECH? Základní deska

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více

Základní deska (motherboard, mainboard)

Základní deska (motherboard, mainboard) Základní deska (motherboard, mainboard) Jedná se o desku velkou cca 30 x 25 cm s plošnými spoji s množstvím konektorů a slotů připravených pro vložení konkrétních komponent (operační paměť, procesor, grafická

Více

Základy ICT, průřezová témata

Základy ICT, průřezová témata Základy ICT, průřezová témata Hardware Základní komponenty PC. Periferní zařízení. Software Operační systém. Informace, data. Základní aplikační programové vybavení, viry, antivirová ochrana. Historie

Více

Grafické karty. Autor: Kulhánek Zdeněk

Grafické karty. Autor: Kulhánek Zdeněk Grafické karty Autor: Kulhánek Zdeněk Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_826 1.11.2012 1 1. Grafická

Více

Paměti Josef Horálek

Paměti Josef Horálek Paměti Josef Horálek Paměť = Paměť je pro počítač životní nutností = mikroprocesor z ní čte programy, kterými je řízen a také do ní ukládá výsledky své práce = Paměti v zásadě můžeme rozdělit na: = Primární

Více

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Variace 1 HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. HW složení

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11 Obsah Úvod 11 Informace o použitém hardwaru 12 Několik poznámek k Windows 13 Windows XP 13 Windows Vista 13 Kapitola 1 Skříně počítačů 15 Typy skříní 15 Desktop 15 Tower (věžová provedení) 15 Rozměry skříní

Více

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš Základní části počítače Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš 1. OBSAH SKŘÍNĚ POČÍTAČE 1.1 Základní deska anglicky mainboard či motherboard Hlavním účelem základní desky je

Více

1. části počítače. A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent

1. části počítače. A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent POČÍTAČ = elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu -HARDWARE /HW/ -SOFTWARE

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

1) Napájecí zdroj. 2) Skříň (Case) 3) Pevný disk

1) Napájecí zdroj. 2) Skříň (Case) 3) Pevný disk 1) Napájecí zdroj - Maximální výstupní výkon minimálně 400W - ATX verze minimálně 2.3 - Alespoň pasivní PFC - Ventilátor: 120mm - +12V větev minimálně s 32A (16A + 16A) - +5V větev minimálně s 16A - Napájecí

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

Vývoj a souboj paměťových karet

Vývoj a souboj paměťových karet 20. Paměťová karta, paměť flash. Multimédia a PC Pamětová karta je elektronické zařízení typu flash memory. Paměť flash je počítačový čip obsahující non-volatilní paměť, jejíž obsah můžeme elektricky mazat

Více

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř Jak do počítače aneb Co je vlastně uvnitř Po odkrytí svrchních desek uvidíme... Von Neumannovo schéma Řadič ALU Vstupně/výstupní zař. Operační paměť Počítač je zařízení, které vstupní údaje transformuje

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana Kubcová Název

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM)

OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM) OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM) je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a konkretním programem, který uživatel používá. je základní programové vybavení počítače (tj. software),

Více

Informatika -- 8. ročník

Informatika -- 8. ročník Informatika -- 8. ročník stručné zápisy z Informatiky VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz.

Více

Základní desky Motherboard

Základní desky Motherboard Základní desky Motherboard Autor: Kulhánek Zdeněk Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_824 1.11.2012

Více

Hardware. Roman Bartoš

Hardware. Roman Bartoš Hardware Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené.

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené. Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie Herní konzole Herní zařízení Historické počítače Herní konzole Gamepady Joysticky Taneční podložky Volanty Amiga Atari Commodore Československé

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík BIOS Autor: Bc. Miroslav Světlík Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_837 1. 11. 2012 1 1. BIOS

Více

Architektura počítačů. Zvukové karty

Architektura počítačů. Zvukové karty Architektura počítačů Zvukové karty Zvuková karta Zařízení které slouží k počítačovému zpracování zvuku. Vstupy a výstupy zvukové karty: Analogový výstup pro stereo signál (sluchátka, přední reproduktory)

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv

Více

1 Technické vybavení osobních počítačů. 1.1 Rozdělení technického vybavení. 1.1.1 Základní jednotka. Úvod

1 Technické vybavení osobních počítačů. 1.1 Rozdělení technického vybavení. 1.1.1 Základní jednotka. Úvod Úvod 1 Technické vybavení osobních počítačů Základem počítače typu PC je technické vybavení tzv. hardware. Aby jednotlivé části technického vybavení mohli vzájemně spolupracovat a plnit požadavky uživatele,

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Technické vybavení počítačů

Technické vybavení počítačů Čtvrtá kapitola Technické vybavení počítačů Učební text Mgr. Radek Hoszowski Technické vybavení počítačů Hardware neboli technické vybavení počítače Technické vybavení počítače umožňuje, abychom mohli

Více

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4)

PCMCIA(Personal Computer Memory Card PCMCIA (3) PCMCIA (2) PCMCIA (4) PCMCIA (1) PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association) - sdružení založené v roce 1989 Úkolem PCMCIA bylo zavést standard pro rozšiřující karty (a jimi využívané sloty) používané zejména

Více

Informatika pro 8. ročník. Hardware

Informatika pro 8. ročník. Hardware Informatika pro 8. ročník Hardware 3 druhy počítačů Vstupní a výstupní zařízení Další vstupní a výstupní zařízení Nezapomeňte Máme tři druhy počítačů: stolní notebook all-in-one Zařízení, která odesílají

Více

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s]

Sběrnice. Parametry sběrnic: a. Přenosová rychlost - určuje max. počet bitů přenesených za 1 sekundu [b/s] Sběrnice Sběrnice je soustava vodičů, které zajišťují propojení jednotlivých obvodů počítače. Používají se k přenosu dat, adres, řídicích a stavových signálů. Sběrnice v PC jsou uspořádaný hierarchicky

Více

Plnění A. Počet kusů/ kompletů. Minimální požadavky na dodané zařízení/službu - upřesnění. zařízení/dodávky

Plnění A. Počet kusů/ kompletů. Minimální požadavky na dodané zařízení/službu - upřesnění. zařízení/dodávky Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Číslo Název zařízení/dodávky A Plnění A Počet kusů/ kompletů Operační program Vzdělávání pro

Více

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035

Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Technická specifikace pro část 3 : Nákup IT vybavení-ch035 Notebook 7 ks : DISPLEJ - IPS, matný, velikost 15,6", 16:9, rozlišení min. FullHD - 1920 1080; PROCESOR - PassMark min. 8200, min. 4 jádra, technologie

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu. 1. USB 2.0 1 2 3 5 6 4 2. Externí IR 3. Mikrofon 4. Audio výstup 5. Optický audio výstup 6. Gigabit LAN 7 8 9 10 7. esata port 8. HDMI 1.4a 9. DVI 10. Napájení

Více

Laboratorní informační systém. Laboratorní informační systém (LIS) - Základy informačních technologií - 2. přednáška 1

Laboratorní informační systém. Laboratorní informační systém (LIS) - Základy informačních technologií - 2. přednáška 1 Laboratorní informační systém Ing. Radovan Metelka (KAlCh, č. dveří 355), učebna LE1 (3. patro) Doporučená literatura: obor Klinická biologie a chemie, letní semestr 2003/2004 1) Z. Šťastný: Matematické

Více

Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.09 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Philips 234E5QSB - LED monitor 23

Philips 234E5QSB - LED monitor 23 ČERVEN 2014 Platnost cen do 01. 07. 2014 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny v Kč a s DPH. Za tiskové chyby neručíme. Fotografie jsou ilustrační. akční NABÍDKA PRODUKTů AKČNí NABÍDKA PRODUKTů 326072

Více

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 12 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

3. CPU - [si: pi: ju: sentrl prousisiη ju:nit] (centrální procesorová jednotka) Základní součást počítače, která provádí výpočty a řídí překlad i

3. CPU - [si: pi: ju: sentrl prousisiη ju:nit] (centrální procesorová jednotka) Základní součást počítače, která provádí výpočty a řídí překlad i ZÁKLADNÍ HARDWARE 1. HARDWARE - [ha:d we ] Souhrn hmotných technických prostředků umožňujících nebo rozšiřujících provozování počítačového systému. HARDWARE je sám počítač, jeho komponenty (paměť, ( viz

Více

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 10 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 04.12.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: jak fungují vnitřní paměti, typy ROM a RAM pamětí,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat ZÁZNAMOVÁ MÉDIA PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat Děrná páska historické paměťové médium, nahradila

Více

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hardware Ukládání dat, úložiště Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Způsob záznamu informace na PC data existují na PC zakódovaná do dvojkové soustavy = formou hodnot 0

Více

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668

Hardware I. VY_32_INOVACE_IKT_668 VY_32_INOVACE_IKT_668 Hardware I. Autor: Marta Koubová, Mgr. Použití: 5-6. třída Datum vypracování: 21.9.2012 Datum pilotáže: 1.10.2012 Anotace: Tato prezentace slouží k bližšímu seznámení s pojmem hardware.

Více

Hardware 1. Přehled platforem podle procesorů

Hardware 1. Přehled platforem podle procesorů Hardware 1 Přehled platforem podle procesorů PC (Wintel) různí výrobci - domácí počítače, pracovní stanice, servery, notebooky, typicky s jedním procesorem, v případě serverů s až 128 procesory (např.

Více

Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530. 1) Přehled

Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530. 1) Přehled Podrobnosti o produktu Dell XPS M1530 1) Přehled ádherná rovnováha Získejte to nejlepší na světě: výkon, elegantní design a bohatou sadu funkcí to vše v notebooku perfektní velikosti, tj. s uhlopříčkou

Více

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380. Číslo a název DUMu: ESF 13/725 Uvnitř počítače

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380. Číslo a název DUMu: ESF 13/725 Uvnitř počítače Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

Notebooky Toshiba a mobilní technologie Intel Centrino Duo pro profesionální práci

Notebooky Toshiba a mobilní technologie Intel Centrino Duo pro profesionální práci Notebooky Toshiba a mobilní technologie Intel Centrino Duo pro profesionální práci V dnešním světě obchodu je notebook nezbytným mobilním nástrojem pro komunikaci a vysokou produktivitu. Tento nástroj

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 1. Hardware. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

Agenda. - Základní desky. - Grafické karty. - LCD monitory. - Projektor. - Wi-Fi. - All-in-one. - Aktuální promo. - Test na závěr

Agenda. - Základní desky. - Grafické karty. - LCD monitory. - Projektor. - Wi-Fi. - All-in-one. - Aktuální promo. - Test na závěr Jan Ondruš Duben 2013 Agenda - Základní desky - Grafické karty - LCD monitory - Projektor - Wi-Fi - All-in-one - Aktuální promo - Test na závěr Základní desky Unikátní funkce/základní dělení Záruka 36

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 2, 3 Obor Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Logické obvody sekvenční,

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Operační paměť Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení

Více

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Dodavatel Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Zadavatel: Název: Název Požadované minimální technické parametry Množství Splněno/nesplněno (uchazeč doplní toto

Více

Technická specifikace nabídky

Technická specifikace nabídky Příloha č. Dodatečné informace. PC učebna Technická specifikace nabídky Mark min. 3800), RAM GB, HDD 500GB, Ethernet Gb, WiFi 802.n (kompatibilní s IEEE 802.a/b/g), Bluetooth.0, min. x USB (min. 2x USB

Více

Rozhraní disků. 1. Paralelní rozhraní

Rozhraní disků. 1. Paralelní rozhraní Rozhraní disků Rozhraní (řadič) disků jsou logické obvody, které zprostředkovávají komunikaci mezi pevným diskem (popř. mechanikou optických pamětí, floppy mechanikou, atd.) a ostatními částmi počítače.

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky

Specifikace předmětu veřejné zakázky Specifikace předmětu veřejné zakázky Servery budou pocházet z oficiálních distribučních kanálů. Záruky a servis budou garantovány výrobcem. V rámci požadavku na typy zařízení budou v rámci každého typu

Více

5 990,- leden 2015. ceník. HCOMP AMD 4020 Trinity. Záruka 2 roky. Příplatky a software: Cena s DPH. Počítač: 4GB DDR3 RAM AMD HD7480 500 GB HDD

5 990,- leden 2015. ceník. HCOMP AMD 4020 Trinity. Záruka 2 roky. Příplatky a software: Cena s DPH. Počítač: 4GB DDR3 RAM AMD HD7480 500 GB HDD HCOMP AMD 4020 Trinity 4GB DDR3 RAM 500 GB HDD AMD HD7480 Procesor: AMD A4-X2 4020 Trinity socket FM2 - výkonný dvoujádrový procesor 2x3,2GHz, - vhodný pro hry a multimedia Základní deska: ASUS A88XM -

Více

Obsah. Kapitola 1 BIOS 9. Kapitola 2 Start počítače a POST testy 13. Kapitola 3 Setup 21. Úvod 7

Obsah. Kapitola 1 BIOS 9. Kapitola 2 Start počítače a POST testy 13. Kapitola 3 Setup 21. Úvod 7 Obsah Úvod 7 Kapitola 1 BIOS 9 Poslání BIOSu 9 Uspořádání BIOSu 10 Vrstvy BIOSu 10 Výrobci BIOSu 11 Baterie 11 Vymazání obsahu Setupu 11 Informace o použitém hardwaru 12 Kapitola 2 Start počítače a POST

Více

Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění. k veřejné zakázce malého rozsahu

Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění. k veřejné zakázce malého rozsahu stránka (6) Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka počítačové a didaktické techniky pro Základní školu Benešov, Dukelská 88 Nejedná se o zadávací řízení dle

Více

02 - Osobní počítač (vývoj, prvky základní konfigurace PC). Klasifikace software.

02 - Osobní počítač (vývoj, prvky základní konfigurace PC). Klasifikace software. IVT 1.ročník, SVT 4. ročník 2. Osobní počítač vývoj, komponenty, software 2010/2011 02 - Osobní počítač (vývoj, prvky základní konfigurace PC). Klasifikace software. Osobní počítač (anglicky personal computer,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 9 1 U k á z k a k n i h y

Více

KATALOG REPASOVANÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKY

KATALOG REPASOVANÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKY KATALOG REPASOVANÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKY Firma LeComp Prodej a Servis výpočetní techniky tel.: +420 724 329 030 email: dotazy@lecomp.cz web: www.levnynakup.eu + Možnost úpravy konfigurace + Možnost prodloužit

Více

Technická specifikace předmětu plnění

Technická specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu plnění 1.) Výpočetní technika se servisem garantovaným výrobcem 1 ks jednoprocesorový server Požadovaná záruka: min. 36 měsíců, typ servisu: ONSITE oprava v

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 9 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Cíl přednášky: Obsah přednášky:

Cíl přednášky: Obsah přednášky: Architektury počítačů na bázi sběrnice PCI Cíl přednášky: Vysvětlit principy architektur PC na bázi sběrnice PCI. Obsah přednášky: Základní architektury PC na bázi PCI. Funkce northbridge a southbridge.

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Podrobnosti o produktu Dell Vostro 1710

Podrobnosti o produktu Dell Vostro 1710 Podrobnosti o produktu Dell Vostro 1710 1) Přehled Notebooky Dell Vostro TM jsou určeny pro malé firmy, kterým usnadňují život. Řada Vostro, vybavená přizpůsobenými funkcemi a vybraným softwarem, poskytuje

Více

Ukládání videa. Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese. Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2

Ukládání videa. Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese. Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2 1 Ukládání videa Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2 Datová média Magnetická média Elektronická média Optická média Technologické

Více

1 bit 1 nebo 0 (jenička nebo nula) 8 bitů 1 byte (B) 1024 bytů 1 kilobyte (kb) 1024 kilobytů 1 megabyte (MB) 1024 megabytů 1 gigabyte (GB)

1 bit 1 nebo 0 (jenička nebo nula) 8 bitů 1 byte (B) 1024 bytů 1 kilobyte (kb) 1024 kilobytů 1 megabyte (MB) 1024 megabytů 1 gigabyte (GB) Informatika HW pro 9. ročník OBLASTI POUŽITÍ POČÍTAČŮ Uvedeno v učebnici Informatiky 3 str. 82-83 ZÁKLADNÍ POJMY V INFORMATICE Počítač pracuje s takzvanými byty (čte se bajty). Do jednoho bytu lze uložit

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_02 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Inovace výuky

Více

Vlastnosti mikroprocesorů Josef Horálek

Vlastnosti mikroprocesorů Josef Horálek Vlastnosti mikroprocesorů Josef Horálek Vlastnosti mikroprocesorů = Vlastnosti jsou dány architekturou mikroprocesoru, kde se používají, jak již bylo řečeno, různé technologie. = Vlastnosti kterými se

Více

SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE)

SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE) Příloha smlouvy č. 1 Popis zboží Kancelářský SW - OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS CZ (PRO PODNIKATELE) Kancelářský balík, který je plně kompatibilní s operačním systémem a je v hodný pro výuky. Balík obsahuje

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Napájecí zdroj. Zdroje AT. Zdroje AT. Josef Jan Horálek

Napájecí zdroj. Zdroje AT. Zdroje AT. Josef Jan Horálek Napájecí zdroj Josef Jan Horálek Josef Jan Horálek FIM UHK Architektura počítačů II Zdroje AT Starší zdroje používané u deset AT Dvě napěťové úrovně 12V a 5V Vypínání mechanickým vypínačem Na základní

Více

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN Datová úložiště Název výukového materiálu Datová úložiště Anotace Formou frontální prezentace se žáci dozví, jaké byly možnosti ukládání dat a současně si připomenou, jaká úložiště

Více

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350

Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 Specifikace VT 11 ks. Ultrabook dle specifikace v příloze č. 1 Prodloužená záruka 3 roky 11 ks. 3G modem TP-LINK M5350 11 ks. MS Office 2013 pro podnikatele CZ 11 ks. brašna 11 ks. bezdrátová myš 5 ks.

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIII - 2.3.4 Rozdělení HDD Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt je spolufinancován

Více

Data Sheet Fujitsu CELSIUS W510 Pracovní stanice

Data Sheet Fujitsu CELSIUS W510 Pracovní stanice Data Sheet Fujitsu CELSIUS W510 Pracovní stanice Výkon, který zvýší vaši produktivitu Výkonná pracovní stanice CELSIUS W510 zajišťuje díky nejnovějším procesorům Intel Xeon a profesionálním grafickým kartám

Více