Hardware PC - nové vývojové trendy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hardware PC - nové vývojové trendy"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Hardware PC - nové vývojové trendy Bakalářská práce Autor: Jan Kolář Informační technologie, Správce informačních systémů Vedoucí práce: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D. Praha Duben, 2014

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. Jan Kolář V Praze dne

3 Poděkování Děkuji vedoucímu práce, panu Ing. Vladimíru Benešovi, Ph.D., za cenné rady, čas a připomínky, které mé práci věnoval.

4 Anotace práce Bakalářská práce se zabývá novými trendy v oblasti hardwaru PC, tj. rozdělením a skladbou základních desek a procesorů, připojením a členěním grafických karet a pamětí, a ostatními hardwarovými komponentami, za které lze povaţovat zvukové, síťové a televizní karty, počítačové skříně, chlazení a další. V poslední kapitole je realizován návrh hardware pro konkrétní případy pouţití. Annotation The bachelor thesis devotes with new trends in PC hardware, i.e. the dismemberment and composition of motherboards and processors, connectivity and segmentation of graphics cards, memory and other hardware components, which can be regarded as sound, network and TV cards, computer cases, cooling systems and more. The last chapter is implemented hardware design for specific use cases. Klíčová slova PC, základní deska, procesor, vnitřní paměť, vnější paměť, zvuková karta, síťová karta, grafická karta, porty Key words PC, motherboard, processor, internal memory, external memory, sound card, network card, graphics card, ports

5 OBSAH Úvod... 7 Metody zpracování Historické prvky von Neumannova schématu Princip činnosti počítače podle von Neumannova schématu Harvardská architektura počítačů Základní desky a procesory Definice základní desky Sloţení základní desky Procesory Základní parametry procesorů Procesory řady Intel Procesory AMD Grafické karty a paměti Grafické karty Členění grafický karet Součástky v grafické kartě Přední výrobci grafických čipů Paměti Vnitřní paměti Vnější paměti Ostatní komponenty Zvuková karta Síťová karta Televizní karta... 32

6 4.4 Počítačová skříň Chlazení Pasivní chlazení Aktivní chlazení Kombinované chlazení Vodní chlazení Návrh hardware pro konkrétní případy použití Sestava PC pro kancelářské uţití Sestava PC pro domácnost Výkonná herní sestava Závěrečné zhodnocení a novinky na rok Seznam pouţité literatury Seznam obrázků a tabulek Seznam pouţitých zkratek... 55

7 Úvod I přesto, ţe počítač a internet jsou v současné době základními nástroji při zpracování dat a informací a téměř kaţdá kancelář i většina domácností jsou jimi vybaveny a jejich uţivatelé u nich tráví podstatnou část dne, dochází k propadu jejich prodeje. Podle údajů společnosti IDC (International Data Corporation) došlo ve třetím čtvrtletí loňského roku v regionu EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) k propadu prodeje o 16 procent a za toto období se prodalo pouze 21,4 milionů počítačů. První pozici si v tomto regionu udrţela firma Hewlett Packard, která zaznamenala pokles prodeje o pouhá 3 procenta. Na druhém místě je firma Lenovo, která se naopak jako jediná můţe pochlubit růstem prodeje, a to dokonce dvouciferným. Třetí místo si stále drţí společnost Acer. [6] Tématem mé bakalářské práce je provést analýzu nových trendů v oblasti hardwaru PC a doporučit hardwarové vybavení PC pro konkrétní případy pouţití. Jak jiţ jsem zmínil výše, dnes, kdy PC stojí téměř v kaţdé kanceláři či domácnosti, je nutné znát hardware, jeho základní terminologii a vědět, jaké moţnosti nabízí pouţití určitého technického prvku v počítači. Jádrem kaţdého počítačového systému je mikroprocesor, ale ten musí být zasazen v základní desce, která je jakousi kostrou celého PC a je zaloţena v počítačové skříni. Ta není jen krabicí pro komponenty PC, ale její velikost rozhoduje o tom, kolik dílů se do ní vejde, důleţité je i chlazení atd. O tom všem pojednává práce, kterou právě drţíte ve svých rukou. 7

8 Metody zpracování Bakalářskou práci na téma Hardware PC - nové vývojové trendy jsem zpracoval podle následujícího schématu procesu: Obrázek č. 1: Fáze zpracování Zdroj: vlastní tvorba autora Ve fázi přípravy koncepce jsem se zabýval sestavením osnovy práce, podle které jsem si stanovil jednotlivé její kapitoly a podkapitoly. Pro kaţdou kapitolu práce jsem si dále stanovil cíle, ze kterých jsem vţdy vycházel v následujících kapitolách. V teoretické části jsem provedl analýzu nových trendů v oblasti hardwaru PC. Vycházel jsem z dostupné odborné literatury a dalších relevantních tištěných a internetových zdrojů. První část práce pojednává o historických prvcích von Neumannova schématu a o Harvardské architektuře. Druhá kapitola se zabývá popisem, rozdělením a skladbou základních desek a procesorů a ukazuje rozdíly jednotlivých řad dvou největších výrobců procesorů (firem Intel a AMD). Třetí část práce je věnována grafickým kartám a pamětím jejich připojení, členění a jednotlivým druhům. Ostatní hardwarové komponenty, za které lze povaţovat zvukové, síťové a televizní karty, počítačové skříně, chlazení a další, jsou zmiňovány v předposlední části práce. Výsledky této fáze jsem posléze vyuţil při samotném návrhu hardware jednotlivých PC sestav (pro kancelářské uţití, sestavu pro domácnost a výkonnou (herní) sestavu). Ve fázi poptávkového šetření jsem oslovil tři největší prodejce s PC hardwarem, a to společnosti Alza, Czech Computer a Mironet. Po obdrţení nabídek jednotlivých komponent včetně cen jsem na základě posouzení technických parametrů vybraných komponent navrhl vţdy 3 PC sestavy dodávané oslovenými společnostmi. Navrţené sestavy jsem zhodnotil v závěrečné fázi této práce. Sem byly rovněţ zařazeny i chystané novinky z oblasti IT pro r

9 1 Historické prvky von Neumannova schématu Von Neumannova architektura, označovaná rovněţ jako von Neumannovo schéma nebo von Neumannova koncepce, je komplexní soustava teorií a vizí o tom, jak by měl počítač pracovat, které hlavní segmenty by měl obsahovat, jak by tyto segmenty měly vzájemně spolupracovat atd. Byla navrţena v r americkým matematikem Johnem von Neumannem jako model samočinného počítače. Níţe uvedený model s jistými výjimkami zůstal zachován dodnes. [24] Obrázek č. 2: Von Neumannovo schéma Operační paměť Vstupní zařízení ALU Výstupní zařízení Řadič Tok dat Řídící signály řadiče Stavová hlášení řadiči Zdroj: [22] upravil autor Podle výše uvedeného schématu je počítač sloţen z pěti koncepčních bloků [28] Operační paměť slouţí k uchování zpracovávaného programu a vstupních a výstupních dat. ALU (Arithmetic Logic Unit) aritmetickologická jednotka, která provádí všechny aritmetické výpočty a logické operace. Obsahuje sčítačky, násobičky a komparátory. Programový řadič řídící jednotka, která řídí činnost všech součástí počítače. Řízení je realizováno řídícími signály, které jsou vysílány jednotlivým modulům. Odezvy na řídící signály, stavy jednotlivých modulů jsou naopak zasílány zpět řadiči pomocí tzv. stavových hlášení. Vstupní zařízení jsou to zařízení určená pro vstup programu a dat. 9

10 Výstupní zařízení zařízení slouţící pro výstup dat (výsledků) vygenerovaných programem. 1.1 Princip činnosti počítače podle von Neumannova schématu Do operační paměti se za pomoci vstupních zařízení přes ALU umístí program. Ten bude provádět výpočet. Shodným způsobem se do operační paměti umístí data, která bude program zpracovávat. Proběhne vlastní výpočet, jehoţ jeden krok po druhém provádí ALU. Tato jednotka je během výpočtu spolu s ostatními moduly řízena řadičem počítače. Mezivýsledky výpočtu jsou ukládány do operační paměti. Po ukončení výpočtu jsou výsledky předány přes ALU na výstupní zařízení. [1] Ve větším či menším měřítku toto očekávaly i ostatní koncepce, předchůdkyně von Neumannova schématu. Novinkou je však myšlenka, ţe by se vnitřní sloţení počítače nemělo měnit v závislosti na zpracovávaném úkolu. Mělo by být maximálně univerzální tak, aby dokázalo vyjít vstříc poţadavkům všech úloh nejrůznějšího charakteru. Veškerá asimilace konkrétním úkolům má být řešena jedině programem. [28] Velmi revoluční byla i idea uchovávat v téţe operační paměti jak programy, tak i jejich data. Veškeré dřívější koncepty vycházely z názoru, ţe programy a data jsou dvě různé záleţitosti, které nemohou být vzájemně směšovány. Očekávaly tudíţ existenci nezávislé paměti jak pro data, tak i nezávislé paměti pro programy, a tyto dva typy pamětí se nijak nepřekrývaly - měly mimo jiné nezávislé adresy a nebylo moţné program za data zaměnit nebo naopak. Von Neumannovo schéma poprvé přišlo s ideou, ţe jak programy, tak i data jsou stejného formátu (jde o pořadí nul a jedniček) a rozdíl mezi nimi je dán pouze významem (kontextem), který jim připisuje právě ta osoba, která s nimi pracuje. Počítač vycházející z von Neumannovy koncepce proto uchovává programy i data v jediné společné paměti. Záleţí potom na právě probíhající aplikaci, jak si vysvětlí to, co v operační paměti nalezne. [1] To je však na straně jedné velmi nebezpečné, neboť nemůţeme vyloučit riziko chybného úsudku (právě probíhající úloha můţe nedopatřením sklouznout do dat a vysvětlovat je jako program, či obráceně). Na straně druhé však tato eventualita připouští moţnosti, bez nichţ bychom se dnes jiţ jen těţko obešli. Dalším vynikajícím rysem von Neumannovy architektury je samotná schopnost provádění programu. V dnešní době nám přijde jako zcela samozřejmé, ţe strojové instrukce, 10

11 z nichţ se skládá kaţdý přímo spustitelný program, se provádějí postupně, jedna za druhou (kaţdá instrukce se realizuje tehdy, aţ na ni přijde řada, a nad takovými daty, jaká jsou právě k dispozici). Co kdyby se ale moment provedení specifické akce řídil ne tím, kdy na tuto akci přijde řada, ale obráceně, tj. připraveností všech dat, která jsou k provedení specifické akce nutná? Potom by šlo o tzv. alternativu k von Neumannově koncepci, která je označována jako data-flow, neboli řízení tokem dat. Výhodou by byla eventualita provádění více činností souběţně (paralelismus), coţ von Neumannově koncepci naopak chybí. Podle von Neumannovy koncepce jsou u jednotlivé akce, reprezentované strojovými instrukcemi, řazeny za sebe a prováděny postupně, tj. sekvenčně. [28] Von Neumannova architektura je ryze sekvenční a ve své čisté podobě nepředpokládá ţádný paralelismus. To je velkou výhodou, ale pouze na jedné straně, neboť sekvenční průběh je přirozenější a intuitivnější neţ průběh paralelní. Psát programy, které předpokládají čistě sekvenční zpracování, je pak snazší neţ psaní souběţných programů. To je zřejmě jedním z důvodů, proč se von Neumannova koncepce udrţela aţ dodnes, zatímco alternativní koncepce, podporující větší míru paralelismu, zdaleka tak úspěšné nejsou. Zároveň však je sekvenční charakter von Neumannovy architektury i jejím velkým handicapem. Postupné vykonávání jednotlivých činností bez moţnosti souběhů znamená, ţe v kaţdém okamţiku bude vţdy vytíţena pouze jediná část počítače, zatímco ostatní části budou zahálet. [28] Dalším velkým handicapem se později projevila i původní priorita von Neumannovy architektury, a to její úsilí o maximální všestrannost a neměnnou vnitřní skladbu. Počítač, který je univerzální, dokáţe sice téměř vše, ale neefektivně. Specializované počítače, které mají vnitřní skladbu uzpůsobenou pro daný konkrétní typ úloh, mohou být mnohem efektivnější. Nevýhoda spočívá téţ v tom, ţe neodpovídá zcela představám vyšších programovacích jazyků. Univerzální, sekvenční a relativně jednoduchá von Neumannova architektura, na řešené úloze nezávislá, kterou mají téměř všechny současné počítače, má své výhody i své nevýhody. Vznikla sice jiţ poměrně dávno, udrţela se však aţ dodnes, a přitom se nijak zásadně nezměnila. Alternativních koncepcí sice existuje více, ale ţádná z nich se neujala natolik, aby dominantní postavení von Neumannovy architektury nějak ohrozila. Vlastnosti von Neumannovy architektury můţeme stručně shrnout do těchto bodů: fyzická realizace počítače je nezávislá na řešené úloze, 11

12 činnost počítače je řízena programem, pro reprezentaci údajů se pouţívá dvojková soustava, program i data jsou uloţeny v operační paměti počítače a rozdíl mezi nimi je dán pouze kontextem, program počítače je sám sebou modifikovatelný, jednotlivé buňky paměti jsou očíslovány a jejich pořadová čísla se vyuţívají k adresaci, program je vykonáván sekvenčně a pořadí vykonávání instrukcí můţe být změněno instrukcí skoku. [1] 1.2 Harvardská architektura počítačů Druhým typem architektury počítačů je tzv. Harvardská architektura. Ta v principu vznikla drobnou úpravou architektury předchozí. Jedinou odlišností je paměť určená pro data, která je oddělená od paměti určené pro úschovu vlastního programu. Výsledkem je zrychlení práce celého počítače, protoţe je moţné současně číst pokyny z paměti programu a pracovat i s pamětí dat (zapisovat, resp. číst). Dále můţe být paměť pro aplikaci zhotovena rozdílnou technologií, například se můţe jednat o paměť typu ROM, PROM, EPROM či FLASH (rychlá EEPROM). Pro některé aplikace, v nichţ je počítač ovládán stále stejným programem, se jedná o poměrně přijatelné řešení. Je však obtíţně pouţitelné u počítačů určených pro řešení obecných úloh. Charakteristickým příkladem jsou domácí a osobní počítače, u kterých není předem jasné, jaké programy či jejich verze na nich poběţí. Harvardská architektura byla oblíbená zejména u počítačů, jejichţ zrod se datuje do let šedesátých a začátku let sedmdesátých minulého století a také u mnohem později vzniklých mikrořadičů (microcontroller). Tímto odborným výrazem se označují mikroprocesory, ke kterým byla do jednoho pouzdra přidána i operační paměť (RAM/RWM), paměť pro programy a neměnná data (ROM) i řadiče sběrnice. Takto vzniklá elektronická součástka je do značné míry soběstačná obvykle začne pracovat po připojení napájení, hodinových pulsů a přivedení signálu RESET na příslušný pin (vývod, kontakt). To je velkou diferencí oproti běţným mikroprocesorům, které ke svému fungování vyţadují mnohem větší mnoţství dalších podpůrných obvodů. [28] 12

13 Obrázek č. 3: Harvardská architektura počítače Paměť programu CPU Paměť dat Sběrnice Periférie Zdroj: [20] - upravil autor U Harvardské architektury je blok paměti rozdělen na dva bloky - zvlášť paměť pro programy a zvlášť paměť pro data. 13

14 2 Základní desky a procesory 2.1 Definice základní desky Základní deska (mainboard, resp. motherboard) definuje úroveň celé počítačové sestavy. Je reprezentována deskou plošného spoje se spoustou elektronických obvodů a konektorů pro připojení dalších periferií počítače (periferiemi označujeme komponenty PC umístěné mimo základní desku). Obvody umístěné na desce slouţí zejména pro podporu mikroprocesoru a sběrnic, konektory propojují jednotky umístěné mimo mainboard (pevné disky, obvody operační paměti, atd.). [5] V anatomii počítače představuje mainboard kostru, která nese všechny komponenty počítače a je tak základním prvkem stavebnice PC. Základní deska ovlivňuje: Jaký typ mikroprocesoru budeme moci pouţít (většinou jde osadit několik variant procesorů, ale není moţné kombinovat mikroprocesory různých výrobců ani mikroprocesory stejného výrobce, ale rozdílné generace). Fyzicky o tom rozhoduje patice mikroprocesoru, kterou je deska osazena. Rychlost komunikace mikroprocesoru s okolím - typ sběrnice a její takt. Typ, rychlost a maximální velikost paměťových modulů. Počet a typ rozšiřujících slotů (AGP 1 (jiţ se nepouţívá), PCI a nově PCI Express 2 ). Pouţitý BIOS 3. Integrované řadiče pevných disků (EIDE a SATA) a disketové mechaniky. Integrovaná vstupně výstupní rozhraní (pro připojení klávesnice, myši, sériové a paralelní porty). Integrovaný USB kontrolér. Další integrované díly - síťovou kartu, zvukovou kartu atd. [3] Složení základní desky Základní deska obsahuje několik rozšiřujících slotů pro různé karty (grafická, zvuková, televizní, síťová atd.), patice procesoru a paměti RAM (Random Access Memory) a řadu Accelerated Graphics Port sběrnice grafické karty Peripheral Component Interconnect Express interní sběrnice, která v dnešních počítačích úspěšně nahrazuje jak původní univerzální sběrnici PCI, tak i AGP. Basic Input-Output System - pouţívá se hlavně při startu počítače pro inicializaci a konfiguraci připojených hardwarových zařízení 14

15 konektorů pro připojení vstupních a výstupních zařízení. Základní deska také obsahuje energeticky nezávislou paměť ROM. V té je umístěn systém BIOS, který napomáhá oţivovat počítač ihned po startu. Hlavní integrované obvody jsou umístěny v čipové sadě (anglicky chipset). Ve skutečnosti se můţe jednat pouze o jeden čip, resp. dva (tzv. northbridge, resp. southbridge). Chipset rozhoduje také o tom, jaký typ procesoru a operační paměti lze k základní desce připojit Rozšiřující sloty PCI počítačová sběrnice, přes kterou se připojují periferie. V dnešní době jiţ značně zastaralé řešení, které vyuţívá paralelní přenos dat. PCI-Express je nový typ sběrnice, který postupem času vytlačuje svého staršího předchůdce. Existuje několik verzí a typů, přičemţ aktuální verze PCI-E x se vyuţívá pro připojení moderních grafických karet. [26] Patice procesoru Patice procesoru (socket) slouţí k připojení procesoru k základní desce. Kaţdá základní deska má různou patici v závislosti na tom, pro jaký model procesoru je vyrobena. Například procesory Intel třetí generace Ivy Bridge mají patici Nová generace podporuje patici Obrázek č. 4: Patice procesoru Zdroj: [37] 15

16 Konektory Konektory na základní desce jsou dvojího typu, buď pro externí zařízení nebo pro interní komponenty. Konektory pro vnější zařízení: Obrázek č. 5: Konektory [37] USB 2.0 a 3.0, PS/2 pro myš a klávesnici, HDMI, DisplayPort, port LAN (RJ45), audio výstupy, optický výstup S/PDIF. Konektory pro vnitřní zařízení: [26] SATA 3 Gb/s, SATA 6 Gb/s, USB 2.0 a 3.0, Konektory ventilátorů, Napájecí konektory 4, 8 a 24 pinů 12V, Konektor tepelných senzorů. Zdroj: 2.2 Procesory V současné době se výrobou procesorů zabývají dvě dominantní americké firmy Intel a AMD 4. Intel Corporation je nadnárodní americká společnost zabývající se výrobou polovodičových čipů se sídlem v Santa Clara v Kalifornii. Konstruuje procesory pro patice s označením 775, 1155, 1156 a Je vynálezcem řady mikroprocesorů s označením x86, které je moţné nalézt ve většině osobních počítačů. Intel je rovněţ výrobcem čip setů základních desek, řadičů síťového rozhraní a integrovaných obvodů, flash pamětí, grafických čipů, vestavěných procesorů a dalších zařízení souvisejících s komunikací a výpočetní technikou. [10] 4 Intel zaloţena r (Robert Noyce a Gordon Moore; r představen první mikroprocesor na světě) AMD zaloţena r (Jerry Sanders a Edwin Turney) 16

17 Advanced Micro Devices, Inc (AMD) je rovněţ americká nadnárodní společnost se sídlem v Sunnyvale v Kalifornii, která vyvíjí počítačové procesory a související technologie pro obchodní a spotřebitelské trhy. Je druhým největším světovým dodavatelem mikroprocesorů zaloţených na architektuře x86 a také jeden z největších dodavatelů grafických zpracovatelských jednotek. Hlavními produkty AMD jsou mikroprocesory, čipové sady základní desky, vestavěné procesory a grafické procesory pro osobní počítače, servery a pracovní stanice. AMD má v dnešní době procesory pouze pro sockety s označením AM3 nebo FM1. [10] Procesor, neboli CPU (Central Processing Unit), je základní součástí kaţdého počítače. Mikroprocesor je mozkem počítače, zpracovává instrukce od programů, kterými je řízen, a tím vlastně plní zadané úkoly. Některé instrukce zpracovává sám, k provedení ostatních instrukcí pouţívá různé komponenty počítače (operační paměť, disky, sběrnice, displej, tiskárny, atd). Jeho kvalita podstatně (ale nikoliv úplně) ovlivňuje rychlost a výkonnost počítače. Vlastní slovo mikroprocesor je sloţeno ze dvou částí, předpony mikro (znamená, ţe součástka je miniaturizovaná) a slovního základu procesor (vyjadřuje schopnost pracovat podle pokynů nějakého programu, plnit zadané úkoly a vytvářet nějaká data). Zásadní vlastností mikroprocesoru je programovatelnost a integrace všech základních obvodů do jediného pouzdra. [3] Základní parametry procesorů Mezi základní parametry procesorů patří frekvence jádra, velikost vyrovnávací paměti a spotřeba. Frekvence jádra je parametr, který udává výkon procesoru. Čím vyšší frekvence, tím je vyšší výkon. Jedná-li se o vícejádrový procesor, potom kaţdé jádro disponuje frekvencí, která je uvedena v popisu produktu. Vyrovnávací paměť slouţí k uchování informací, které jsou potřeba v určitém čase. Urychluje komunikaci mezi procesorem. Spotřeba elektrické energie se s výkonem procesorů samozřejmě zvyšuje. Je měřena v jednotkách Watt Procesory řady Intel Intel a jeho nejznámější řada Core se nedávno rozrostla o čtvrtou generaci s označením Haswell. Nutno je zmínit i úspěšné předchozí řady Core 2 Duo, Sandy Brige a v neposlední řadě i Ivy Bridge. 17

18 Core 2 Duo Procesor Intel Core 2 Duo je zcela přepracovaný procesor Intel se dvěma jádry a klíčová součást nové platformy. Procesor je vyráběn revoluční technologií 45 nanometrů, coţ také přináší zmenšení rozměrů čipu a sníţení tepelného vyzařování a spotřeby. Mezi pokročilé funkce patří inteligentní řízení spotřeby Enhanced Intel SpeedStep slouţící ke sníţení taktu procesoru a tím i zmenšení odběru energie při jeho nedostatečném vytíţení spuštěnými programy. Zásluhou dvou výpočetních jednotek je procesor Intel Core 2 Duo optimalizován pro multi-threading aplikace 5 a multitasking 6. Můţe na něm být souběţně provozováno několik náročných aplikací, například graficky propracované hry nebo profesionální výpočetní aplikace. Na pozadí přitom mohou běţet zabezpečovací a antivirové programy. [25] Díky technologiím Intel Dynamic Power Coordination a Enhanced Intel Deeper Sleep s dynamickým řízením velikosti vyrovnávací paměti je moţné napájet pouze nezbytně nutné oblasti procesoru a nedochází tak k jeho nadměrnému zahřívání. S tím samozřejmě souvisí i delší ţivotnost a stabilnější provoz. Technologie Intel Digital Media Boost procesoru Intel Core Duo zajišťuje vyšší výpočetní výkon s plovoucí řádovou čárkou, který je důleţitý zvláště u náročných aplikací (CAD nástroje, 3D a 2D modelování, střih videa, digitální hudba, digitální fotografie, hry a další). Systém Intel Smart Cache umoţňuje chytřejší konstrukci, efektivnější vyrovnávací paměti a sběrnice, které zvyšují výkon, rychlost odezvy a úspory energie. [25] Sandy Bridge Jedná se o novou architekturu (nástupce Nehalem) vyuţívající jiţ dříve vyvinutý 32 nm výrobní proces. První modely Sandy Bridge se objevily na samotném začátku roku Firma Intel představila zástupce všech tří hlavních řad modelů Core i3, Core i5 i Core i7. Mezi hlavní novinky můţeme zařadit nové instrukce AVX (Advanced Vector Extensions) a plně integrované grafické jádro. To je u Sandy Bridge přímou součástí hlavního čipu. Díky tomu má přístup do L3 cache procesoru. U zmíněných řad se představily čipy HD Graphics 2000 a Hlavní rozdíl mezi nimi spočíval v počtu shaderů 7 (aka Execution Units) - šesti a dvanácti, coţ nejvíce ovlivňuje jejich výkony. Takt těchto grafických jader se zastavil aţ na 1350 MHz. Co se týká podporovaných API, k dispozici je DirectX 10.1 (Shader Je schopnost programu nebo operačního systému řídit jeho pouţití více neţ jedním uţivatelem současně a dokonce spravovat více ţádostí od stejného uţivatele, aniţ by program musel běţet několikrát. Schopnost provádět několik úloh současně. Počítačový program, který slouţící k řízení určitých částí programovatelného grafického řetězce grafického jádra. 18

19 Model 4.1) a OpenGL 3.1. Takt grafického jádra je zde také ovlivněn technologií Turbo Boost a představil se zde také Intel Quick Sync Video pro akceleraci dekódování i enkódování videa. [19] Ivy Bridge V měsíci dubnu r byly uvedeny na trh zbrusu nové, výše uvedené procesory, u kterých je zajímavá především 22nm technologie. Poprvé zde firma pouţila namísto rovinných tranzistorů nové Tri-Gate (3-D), které měly podstatně zlepšit vlastnosti čipů ohledně spotřeby a energetické efektivity. Tím se připravila na nadcházející procesory s kódovým označením Haswell. [31] Procesory Ivy Bridge přinesly oproti Sandy Bridge mírné zvýšení výkonu, dále vylepšená grafická jádra Intel HD Graphics 2500 a 4000 s aţ 16 shaderovými jednotkami Execution Units a podporou API DirectX 11, OpenCL 1.1 a OpenGL 3.1. V neposlední řadě přišly s dalšími novinkami v podobě Intel Rapid Start pro rychlejší start a zotavení systému s vyuţitím SSD, hardwarové funkce OS Guard a Secure Key pro lepší zabezpečení nebo Power Gating pro odpojení zrovna nepotřebných částí CPU. [31] Procesory Haswell Na trh byly uvolněny začátkem měsíce června roku Co se týče desktopových verzí, přišly hned v několika exemplářích patřících do rodin Core i5 a Core i7. Jedná se o čtvrtou generaci procesorů Intel s architekturou Core. Slibují zejména vylepšení ve své architektuře. Haswell se zaměřily na sniţování napětí, coţ potvrdily podporou ještě úspornějších stavů S0 8. Zde se firma Intel zaměřila především na mobilní sektor, kde uţ jde o kaţdý ušetřený miliwatt energie. V desktopovém sektoru nás toto nemusí příliš zajímat, ale je příjemné vědět, ţe počítač s novým procesorem a vhodným zdrojem nespotřebuje v reţimu spánku téměř ţádnou energii. [33] Procesory AMD U procesorů firmy AMD stojí za zmínku High-end řada FX-series. Ta je postavena na dvou architekturách. První z těchto architektur je Buldozer, který byl představen v říjnu 2011 jako nástupce starší architektury K10. Architektura Buldozer je postavena na jádru Zambezi, které je vyráběno 32nm technologií. Toto jádro obsahuje čtyři aţ osm jader v závislosti na modelu. [9] 8 Stav probouzení, je řízen operačním systémem. 19

20 Druhá architektura nese kódové označení Piledriver a byla představena v květnu Nejnovější modely byly představeny nedávno, a to v lednu 2014 a jejich taktovací frekvence se pohybuje na úctyhodné hranici 5 GHz. To v dnešní době představuje nejvyšší taktovací frekvence sériově vyráběných procesorů. Architektura je sice postavena na novějším jádru Vishera, ale jádro je vyráběno stejnou výrobní technologií jako jeho předchůdce Zambezi, tedy 32 nm. Oproti Buldozeru má Piledriver o 10 % vyšší taktovací frekvenci a o 15 % vyšší výkon. Nejvýkonnější Piledriver FX-9590 má o 35 % vyšší výkon neţ nejvýkonnější Buldozer FX [9] 20

21 3 Grafické karty a paměti 3.1 Grafické karty Jádrem celé zobrazovací soustavy je grafická karta, která se stará o grafické výpočty a grafický výstup na monitor, TV obrazovku nebo jinou zobrazovací jednotku. Činnost karty není vůbec jednoduchá. Musí provést spoustu činností a je velmi důležitým ukazatelem kvality PC. Kreslení obrazu probíhá ve spolupráci centrálního mikroprocesoru s obvody grafické karty. Karta obdrží příkazy k tvorbě obrazu, další kroky při vytváření obrazu zajišťuje sama (některé však musí provést mikroprocesor). Čím je karta hodnotnější, tím méně zatěžuje hlavní mikroprocesor, je samostatnější. Tvorba obrazu je potom rychlá a obraz je kvalitní. [3] [5] Grafická karta je většinou připojena přes PCI-Express nebo VGA sběrnici. Vybrané grafické karty umoţňují mimo výstupu i vstup. Funkce se nazývá VIVO (video in a video out). Jde o analogový vstup videosignálu, např. při ukládání video souborů z kamery, přehrávačů atd. V minulosti byla grafická karta nedílnou součástí základní desky. Pokud je karta integrovaná, je moţno ji vypnout a nahradit grafickou kartou dedikovanou, osazením do příslušného slotu na základní desce. [18] Zásluhou speciální konstrukce grafického jádra ho lze pouţít pro specifické výpočty, kde dosahuje 10 x větší výkon (někdy i 100 x) oproti CPU. V oboru vývoje a výroby grafických čipů pro osobní počítače jsou na trhu dva nejvýznamnější konkurenti, a to nvidia a AMD (Advanced Micro Devices, dříve ATI Technologies). Existují také karty od výrobce Matrox. Tyto grafické karty jsou určeny pro profesionální práci s grafikou. [18] Členění grafický karet Další dělení spočívá v rozhraní, pro které jsou karty určeny. Členíme je na: PCI Express, AGP, výjimečně PCI. 21

22 3.1.2 Součástky v grafické kartě Grafický procesor (GPU) je výpočetní jádro samotné grafické karty. V procesoru se nachází řadič paměti, unifikované shadery, TMU jednotky, ROP jednotky atd. Grafický čip zpracovává 3D geometrii na 2D obraz, který se promítá na zobrazovací zařízení. Unifikované shadery jedná se o moderní náhradu za pixel shadery a vertex shadery. Kaţdá firma má individuální architekturu shaderů, které lze naprogramovat. Řadič pamětí zajímá se o komunikaci grafické paměti a grafického procesoru. nvidia 9 i AMD podporují aţ GDDR5. 10 TMU jednotka (Texture mapping unit) mapuje textury na objekty. ROP jednotka (Render Output unit) zabezpečuje výstup informací z grafické karty. Firmware (neboli BIOS) jedná se o základní programové vybavení grafické karty, které se nachází na vlastním paměťovém čipu. V čipu jsou uloţeny informace o modelu samotné grafické karty, GPU, taktovací frekvenci GPU a grafické paměti, napětí GPU a další informace. [5] RAMDAC je převodník digitálního signálu, s nímţ pracuje grafická karta, na analogový nebo digitální, a rozumí mu zobrazovací zařízení (monitor). Výstupy: VGA je to analogový grafický výstup (dříve pouţíván u starých monitorů CRT a kompatibilních zařízení) DVI digitální grafický výstup, který se pouţívá většinou u LCD panelů, projektorů a novějších zobrazovacích zařízení. HDMI je zkratka pro High-Definition Multi-media Interface. HDMI podporuje přenos videa ve standardní, HD Ready (720p) nebo HD kvalitě (1080p), a aţ 8 kanálový digitální zvuk. DisplayPort byl vytvořen, aby nahradil digitální (DVI) a analogové (VGA) konektory u monitorů a grafických karet. Má všechny funkce, které obsahuje HDMI. [2] 9 10 Jedná se o americkou společnost specializující se na výrobu zejména grafických karet. GDDR neboli (Graphics Double Data Rate) je typ speciálně konstruované paměti pro pouţití v grafických kartách. 22

23 3.1.3 Přední výrobci grafických čipů nvidia nvidia Corporation je americká globální technologická společnost se sídlem v Santa Clara v Kalifornii. nvidia vyrábí grafické procesory (GPU graphic processing unit), stejně jako má významný podíl na výrobě system-on-a-chip (SoC) jednotek na trhu mobilních počítačů. nvidia GPU hlavní produktové řady s označením GeForce je v přímé konkurenci s produkty Radeon od AMD. nvidia se také připojila k hernímu průmyslu s jeho handheldem (malá příruční herní konzole) nvidia Shield a rovněţ vkročila na trh s tablety s modelem TegraNote 7. [17] Kromě výroby grafických čipů nvidia poskytuje moţnosti paralelního zpracování pro výzkumníky a vědce, které jim umoţní efektivně provozovat vysoce výkonné aplikace. Jsou rozmístěny v super počítačových laboratořích po celém světě. V poslední době se nvidia přesunula na trh mobilních zařízení (chytré telefony a tablety), do kterých vyrábí mobilní procesory Tegra. Výše zmíněné procesory jsou také součástí moderních automobilů. Kromě AMD mezi další konkurenty patří společnosti Intel a Qualcomm. Produktové portfolio společnosti nvidia tvoří grafické procesory, bezdrátové komunikační procesory, PC platforma (deska s logickým jádrem), čipové sady a software pro digitální přehrávání médií. Některé z rodiny produktů nvidia jsou: GeForce herní grafické zpracování produktů, díky kterým je nvidia nejvíce známá. Quadro počítačově řízený design pro vytváření digitálního obsahu pracovní stanice a grafické zpracování produktů. Tegra systém čipové řady pro mobilní zařízení (chytré telefony a tablety). Tesla vyhrazený univerzální grafický čip pro high-end aplikace, které generují obrazy, uţití v profesionálních grafických oborech a na poli vědeckých oborů. nforce chipset základní desky vytvořen společností nvidia pro procesory AMD Athlon a Duron. GPU původních Xboxů. GPU na PlayStation 3. [17] 23

24 AMD ATI Technologies je společnost se sídlem v Markham v Ontariu, která se specializovala na vývoj grafických čipů a čipových sad. Společnost byla zaloţena v roce 1985 jako Array Technologies Industry. Na trh byla uvedena v roce 1993 a v roce 2006 jí koupila společnost Advanced Micro Devices (AMD). ATI a jeho hlavní rival nvidia, jako dva dominantní hráči ve výrobě a vývoji grafických procesorů, nakonec nutí ostatní výrobce do specializovaných rolí. Akvizice ATI v roce 2006 byla důleţitá pro strategický rozvoj AMD. Od roku 2010 se značka ATI pro grafické procesory AMD jiţ nepouţívá. [27] Grafické produkty AMD: Radeon je AMD řada spotřebitelských 3D grafických karet. Mobility Radeon je řada optimalizované verze Radeon grafických čipů pro pouţití v přenosných počítačích. Inovace u Mobility Radeon: o modularizované RAM čipy, o zrychlení DVD (MPEG2), o technologie pro správu napájení. FirePro je řada AMD profesionálních grafických procesorů pro pracovní stanice postavené na řadě Radeon a na řadě FireMV pro pracovní stanice s 2D akcelerací. Eyefinity umoţňuje připojení aţ 6 monitorů na jednu kartu, aby zajistil panoramatický výhled okolo uţivatele. EyeSpeed umoţňuje hry s true-to-life (tj. akce a reakce), disponuje funkcemi, jako jsou fyzické efekty, umělá inteligence (AI) a další. AMD Catalyst je kolekce softwaru ovladače zařízení dostupné pro většinu platforem, včetně Microsoft Windows, OS X a Linux. Uţivatelé Linuxu mohou také vyuţít opensource ovladače, jejichţ vývoj je podporován AMD. [27] 3.2 Paměti Paměť je pro počítač ţivotní nutností. Mikroprocesor z ní čte aplikace, pomocí nichţ je řízen a rovněţ do ní zpětně ukládá výsledky své práce. Počítač obsahuje více pamětí, které se dělí na primární (s nimi mikroprocesor bezprostředně spolupracuje) a sekundární (do nichţ si mikroprocesor odkládá programy, které v dané chvíli nepotřebuje). 24

25 Velikost paměti se vyjadřuje v bajtech (B) 11. Ty jsou však pro běţné kapacity malou jednotkou, proto se pouţívají násobky této základní jednotky (K kilo, M mega, T-tera). Paměti dělíme na: Vnitřní dělí se podle technologie uchování informace v paměti: o ROM (Read Only Memory), o EPROM (Eraseable Programable ROM), o RAM (Random Access Memory). Vnější jedná se o výměnné médium, na kterém jsou fyzicky uloţena data: o Harddisk, o disketa, o CD, o DVD, o Blu-ray, o Flash paměť Vnitřní paměti ROM je paměť, která slouţí pouze ke čtení informací. Tyto informace jsou do paměti pevně zapsány uţ při její výrobě. EPROM je také paměť typu ROM, ale na rozdíl od výše zmíněné paměti lze paměť programovat a mazat, přičemţ výmaz informací probíhá pomocí ultrafialového světla. RAM je paměť pro čtení i zápis informací. Je rychlejší neţ ROM a po odpojení paměti od napájení dojde ke ztrátě uloţených informací. V dnešní době nejvíce rozšířený typ paměti RAM je DDR3 s maximální frekvencí do 3840 MHz. [11] Dělení pamětí RAM SDR (Single Data Rate) jsou označovány jako SDRAM (Synchronous Dynamic RAM). Je to starší typ pamětí a má 168 pinů 12. Kapacity těchto modulů se pohybují od 16 MB do 512 MB a rychlost je od 66 MHz do 133 MHz byte (bajt) = 8 bitů 12 Definuje přípojné místo schematické značky; kompletní definice pinu obsahuje následující volby: Direction, Function, Length, Orientation, Visible, Swaplevel. 25

26 DDR (Double Data Rate) je novější verze paměti typu SDR. Oproti předchozímu modelu disponují 184 piny a kapacitou od 64 MB do 2048 MB. Vylepšení tkví v tom, ţe přenáší data dvojnásobnou rychlostí. DDR2 oproti předchůdci mají vyšší frekvenci. V současné době jsou společně s předchůdci na ústupu. Nevýhodou DDR2 modulů jsou vyšší časy latence neţ u předchozí generace. DDR3 v dnešní době nejpouţívanější paměti. Postupně vytlačily DDR2 z trhu. Maximální frekvence těchto pamětí se pohybuje okolo 3840 MHz. DDR4 vývoj těchto pamětí je jiţ u konce a čeká se na podporu ostatního hardwaru. Po uvedení na trh se očekává vytlačení DDR3 z trhu. Maximální takt je na úctyhodných 4266 MHz při 1,05V. [11] Vnější paměti Harddisk (HDD) je výměnné médium, na kterém se dočasně nebo trvale uchovávají velké objemy fyzických dat. První harddisk se objevil v roce 1956 určený pro sálové počítače a později se začal rozšiřovat i do osobních počítačů. Předchůdci pevného disku jsou magnetická páska a magnetický buben. "Pevný" se jmenuje jednoduše proto, ţe uvnitř jsou pevné rotující plotny, na kterých jsou data zaznamenána. Je to protiklad oproti disketě, která se anglicky jmenuje floppydisk - tedy pruţný disk. Pevný disk je hlavní úloţné zařízení počítače. Jsou na něm uloţena všechna data, programy, dokumenty, filmy, hry, atd. [3] Pevné disky rozdělujeme z několika hledisek. První dělení je podle umístění disku uvnitř nebo vně počítače. Dělíme je na: interní (ty, které jsou uvnitř počítače) a externí (jsou připojeny k počítači externě). Externí disky se nejčastěji připojují pomocí USB kabelu nebo firewire 13 a slouţí obvykle k zálohování a ukládání velkého mnoţství dat, některé externí disky proto disponují vlastním napájením do elektrické sítě. Podle velikosti je pevné disky moţné dělit na 2,5" HDD (obvykle se pouţívají do notebooků a jiných zařízení, kde záleţí na velikosti) a 3,5" HDD (pouţívají se zejména v klasických PC). Harddisky můţeme také dělit na disky s pohyblivými a nepohyblivými částicemi (SSD). 13 Standard sériová sběrnice pro připojení periférií k počítači. 26

27 Způsob připojení pevného disku k počítači se postupem času měnil a zdokonaloval. Z důvodů zpětné kompatibility ale docela pomalu a nijak drasticky. Pro kaţdý řadič jsou jiné pevné disky s jinými vlastnostmi a jiným vyuţitím. Řadič IDE - jiţ velmi dlouhou dobu pouţívaný řadič pevných disků, v dnešní době je patrně nejrozšířenější a standardně zabudovaný ve všech počítačích přímo na základní desce; zároveň jiţ pomalu ustupující. Řadič SCSI - téţ velmi dlouho pouţívaný řadič. Umoţňuje pouţívat mnohem rychlejší a výkonnější disky, oproti řadiči IDE. Ty jsou také draţší (disky i řadič), pouţívají se proto zejména do serverových počítačů a všude tam, kde je třeba vysoký výkon. Řadiče S-ATA (serial ATA) + S-ATA II - jde o relativně nový typ řadičů (v současné době jiţ velmi rozšířených), který pomalu nahrazuje klasické řadiče IDE. Je o trochu výkonnější, levnější a úspornější. Vyuţívá totiţ sériového přenosu dat. Serial ATA III poměrně nový typ řadiče, disponuje větší přenosovou rychlostí neţ SATA II, ale klasické pevné disky tuto rychlost nedokáţou vyuţít, proto je tento řadič vyuţitelný především pro jiné typy pevných disků, zejména tzv. SSD disky, které mohou být v mnoha směrech alternativou starších HDD. [2] SSD Disk (Solid State Disk, ve volném překladu znamená polovodičový disk) jsou revolucí v současných technologiích ukládání dat. K ukládání dat není nutný ţádný fyzický pohyb, takţe veškeré operace nutné k zápisu dat probíhají mnohem rychleji a výsledkem je úspora času. Pouţívají se zejména pro instalaci operačního systému. Výhody SSD disků: téměř okamţitý start disku, vysoká rychlost přenosu a čtení dat, velmi malá spotřeba, snadná instalace, odolnost vůči vnějším vlivům. Díky tomu, ţe disk neobsahuje ţádné mechanické součástky, je jeho start otázkou jednoho okamţiku. S tím souvisí i rychlost startu operačního systému z úsporného reţimu. Protoţe data je moţné načíst stejně rychle z jakéhokoliv místa na disku, dochází téţ k velice rychlému startu operačního systému nebo aplikací uloţených na SSD. S moţností přístupu na kterékoliv místo na úloţišti není problémem dosáhnout rychlostí aţ 600 MB/s. Instalace operačního systému nebo aplikací tak zabere podstatně kratší dobu. Vysoká rychlost čtení dat 27

28 bude oceněna především při práci s grafikou nebo při oblíbené hře, kdy načítání a odezva aplikace bude podstatně rychlejší. SSD disky spotřebovávají o třetinu aţ polovinu energie méně neţ plotnové disky. Je to dáno absencí motoru a nutnosti rotovat při přístupu k datům. SSD disky se tak stávají ideálním úloţištěm do úsporných PC nebo Tablet PC. [35] SSD disky jsou dodávány v několika velikostech. Jak v notebookových (zpravidla 1,8" a 2,5"), tak i ve standardních 3,5". Moţnost výběru dále usnadňuje přítomnost instalačních pomůcek, které pomohou instalovat malý disk i do velké šachty. Oproti standardním pevným diskům se není nutno omezovat způsobem instalace nebo vnějšími vlivy působícími na disk. SSD diskům nevadí instalace kolmo nebo do jiné nestandardní polohy. Disk bude v kterékoli poloze pracovat bezchybně. Minulostí jsou i omezení týkající se teploty disků nebo magnetických polí, vůči kterým je SSD technologie odolná. [35] Disketa je v dnešní době uţ vymřelé médium s kapacitou 1,44 MB. Od poloviny 90. let 20. století se začaly objevovat i velkokapacitní diskety, které vyuţívaly různé technologie. Nejznámější je Lomega ZIP, uvedená koncem roku 1994 s 3,5" disketami a kapacitou 100 MB, později i 250 a 750 MB. Od roku 2000 obliba disket všeho druhu klesá a díky poklesu cen mechanik i médií CD-R/RW, DVD-R/RW/RAM a flash USB disků se dá očekávat jejich zánik. Přesto přetrvává její obraz, který je hojně pouţívaný v počítačových programech s grafickým uţivatelským rozhraním pro ikonu uloţení souboru. [5] Kompaktní disk (neboli CD) je digitální optický disk, který slouţí k ukládání dat. Tento disk byl původně vyvinut pro ukládání a přehrávání zvukových nahrávek, ale později byl upraven pro ukládání dat (CD-ROM). Z něj byly dále odvozeny další formáty, včetně formátu CD pro zápis zvuku a ukládání dat (CD-R), přepisovatelná média (CD-RW), Video Compact Disc (VCD), Super Video Compact Disc (SVCD), Photo CD, Picture CD, CD-i a Enhanced Music CD. Audio CD a CD přehrávače byly komerčně dostupné od října Standardní CD má průměr 120 mm a můţe pojmout aţ 80 minut nekomprimovaného zvuku nebo 700 MiB 14 (ve skutečnosti asi 703 MB nebo 737 MB) dat. [15] DVD (někdy překládán jako Digital Video Disc nebo Digital Versatile Disc ) je digitální médium slouţící k ukládání dat. Toto médium vymyslely a vytvořily společnosti Philips, Sony, Toshiba a Panasonic v roce DVD lze přehrát v mnoha typech přehrávačů, včetně DVD přehrávače. DVD nabízí větší kapacitu pro ukládání neţ disky CD-ROM a zároveň má stejné rozměry. DVD mohou být jedno nebo dvouvrstvá a také můţe být 14 (1 MiB = 2 20 bytes = 1024 kibibytes = bitů) 28

29 prováděn zápis na obě strany disku, přičemţ kapacita se pohybuje od 4,7 GB u klasického DVD aţ po 18,8 GB u dvouvrstvého oboustranného média. [14] Blu-ray Disc je formát digitálního ukládání dat. Tento optický disk byl navrţen tak, aby nahradil formát DVD v tom, ţe je schopen uloţit vysoké rozlišení videa (FullHD 1080p 15 ). Plastový disk má v průměru 120 mm a je 1,2 mm silný, tudíţ má stejnou velikost jako DVD a CD. Blu-ray disky dosahují nejméně 25 GB kapacity na vrstvu, s disky Dual Layer (dvouvrstvé) se tato hodnota pohybuje okolo 50 GB. Třívrstvé mají kapacitu 100 GB a čtyřvrstvé 128 GB. Název disků Blu-ray Disc odkazuje na pouţití modrého laseru při čtení disku, který umoţňuje, aby informace byly uloţeny ve větší hustotě, oproti pouţití červeného laseru u DVD má modrý kratší vlnovou délku. Hlavní uplatnění Blu-ray disků je ve video průmyslu. [8] Obrázek č. 6: Porovnání tzv. pitu CD-ROM, DVD a Blu-Ray Zdroj: [8] Flash paměť se pouţívá jako výměnné (přenosné) datové médium (vnější paměť) ve formě paměťových karet nebo USB flash disku. S komerční výrobou flash disků přišly v roce 2000 firmy IBM a Trek Technology. První disky od IBM měly kapacitu 8 MB, coţ ve své době pětinásobně překročilo kapacitu běţné diskety. Tyto disky se na trhu objevily v prosinci Moderní flash disky pracují s rozhraním USB 2.0, ale nedosahují jeho plné propustnosti 480 Mbit/s (60 MB/s). Typické přenosové rychlosti tedy jsou kolem 6 MB/s. Ty se hlavně liší podle pouţitých čipů. Průměr je 1,5 MB/s aţ 60 MB, běţně se pohybuje rychlost do 30 MB/s. Nejvyšší současné přenosové rychlosti se pohybují od 15 do 60 MB/s. Starší full speed zařízení jsou limitována maximální rychlostí kolem 1 MB/s. Kapacita dnešních disků se pohybuje od 1 GB do 256 GB. Nejmodernější flash disky obsahují rozhraní USB 3.0, které teoreticky dosahuje přenosové rychlosti aţ 5 Gbit/s (625 MB/s). [2] p je soubor High-definition television (HDTV) videoreţimů s vysokým rozlišením 29

2 Historie výpočetní techniky

2 Historie výpočetní techniky Úvod 1 Úvod Doba, ve které ţijeme, se vyznačuje neobvykle velkým mnoţstvím informací, které kaţdý z nás musí přijímat, zpracovávat a předávat. Vydatným a neodmyslitelným pomocníkem se nám při tom stal

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Multimediální didaktická pomůcka pro výuku ICT

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Multimediální didaktická pomůcka pro výuku ICT Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Multimediální didaktická pomůcka pro výuku ICT Autor: Studijní obor: Filip Račák Elektrotechnika mechatronické

Více

Kurz: Číslicová technika Paměti

Kurz: Číslicová technika Paměti Kurz: Číslicová technika Paměti Kurz je určen pro předmět Číslicová technika 3. ročník obor 26-52-H/01 Elektromechanik pro zaměření a přístroje. V této části kurzu je učivo vztahující se ke kapitole VI.

Více

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126 Základy informatiky Garant: Autor: Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout Studijní zátěž Prezenční studium Počet kreditů Počet výukových hodin podle počtu kreditů Počet výukových kontaktních hodin

Více

1. Úvod do informatiky a výpočetní techniky...3 Oblast použití počítačů...3 První pohled na počítač...4 2. Informace, signál, informatika a výpočetní

1. Úvod do informatiky a výpočetní techniky...3 Oblast použití počítačů...3 První pohled na počítač...4 2. Informace, signál, informatika a výpočetní 1. Úvod do informatiky a výpočetní techniky...3 Oblast použití počítačů...3 První pohled na počítač...4 2. Informace, signál, informatika a výpočetní technika...4 Informace...4 Výpočetní technika...4 Jednotky

Více

Základy informatiky. Učební text. Roman Danel. VŠB - TU Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut ekonomiky a systémů řízení

Základy informatiky. Učební text. Roman Danel. VŠB - TU Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut ekonomiky a systémů řízení Základy informatiky Učební text Roman Danel VŠB - TU Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut ekonomiky a systémů řízení Tato skripta vznikla za podpory strojní fakulty VŠB. 2012 Obsah 1. Úvod, základní

Více

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč. 2. díl

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč. 2. díl 1 Mikroprocesor... 4 Vlastnosti mikroprocesorů... 4 Technologie výroby mikroprocesorů... 4 Vnitřní šířka mikroprocesoru... 4 Instrukční sada mikroprocesoru... 5 Sběrnice mikroprocesoru... 5 Zjednodušené

Více

1. ARCHITEKTURA A HISTORIE POČÍTAČŮ

1. ARCHITEKTURA A HISTORIE POČÍTAČŮ 1. ARCHITEKTURA A HISTORIE POČÍTAČŮ Počítačové systémy Architektura počítače znamená jeho myšlenkový návrh, logické rozdělení na části, jejich propojení a stanovení jeho vlastností. V současnosti se používají

Více

Počítačová laboratoř na vysoké škole

Počítačová laboratoř na vysoké škole Bankovní institut vysoká škola Praha Informační technologie a elektronické obchodování Počítačová laboratoř na vysoké škole Bakalářská práce Autor: Ondřej Sýkora Informační technologie, MPIS Vedoucí práce:

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ I. Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 Datové

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ OPERAČNÍ SYSTÉM WINDOWS MOBILE Bakalářská práce Praha 2008 Vedoucí práce: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. Autor práce:

Více

Informační a komunikační technologie O1.

Informační a komunikační technologie O1. Informační a komunikační technologie studijní obor O1. 1 Obsah : ÚVOD... 3 1. Obsah a význam předmětu, pravidla provozu odborné učebny... 3 2. Informatika seznámení, historie, oblasti použití počítačů...

Více

Datová úložiště pro domácnosti a malé firmy

Datová úložiště pro domácnosti a malé firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Datová úložiště pro domácnosti a malé firmy Bakalářská práce Autor: Pavel Lukeš Informační technologie Vedoucí

Více

Technické vybavení počítačů

Technické vybavení počítačů Technické vybavení počítačů Základní pojmy Počítač stroj na zpracování informací Informace data, která se strojově zpracovávají vše, co nám nebo něčemu podává (popř. předává) zprávu o věcech nebo událostech,

Více

Digitální video, střih a využití při prezentaci firemních informací

Digitální video, střih a využití při prezentaci firemních informací Bankovní institut vysoká škola Praha Digitální video, střih a využití při prezentaci firemních informací Bakalářská práce Autor: Petr Čanda DiS. Vedoucí práce: doc. Ing. Horný Stanislav, CSc. Červenec,

Více

Technické vybavení počítače

Technické vybavení počítače 1. konzultace Úvod do IT (kombinované studium) Technické vybavení počítače ZÁKLADNÍ JEDNOTKA Architektura počítače PC Popis jednotlivých částí základní jednotky Procesor Paměť Sběrnice Porty Rozšiřující

Více

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání 1 Základní pojmy informačních technologií...16 1.1 Základní pojmy z IT...16 1.1.1 Informační technologie...16 1.1.2 Hardware...16 1.1.3 Software...16 1.2 Typy počítačů...17 1.2.1 Střediskový počítač...17

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2010 Lukáš Charvát Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky

Více

Historie počítačů generací Generace počítačů Generace Rok Konfigurace Rychlost (operací/s) Součástky 3.1/2 0. generace: Konrad Zuse Zuse Z4

Historie počítačů generací Generace počítačů Generace Rok Konfigurace Rychlost (operací/s) Součástky 3.1/2 0. generace: Konrad Zuse Zuse Z4 Historie počítačů Počítače se vývojově rozdělují do tzv. generací, kde každá generace je charakteristická svou konfigurací, rychlostí počítače a základním stavebním prvkem. Generace počítačů (pozor, ne

Více

VY_32_INOVACE_2A04 NÁVRH PC

VY_32_INOVACE_2A04 NÁVRH PC VY_32_INOVACE_2A04 NÁVRH PC Výzva Váš tým byl osloven místním sdružením KROK, které úspěšně pomáhá s léčbou drogově závislým. Sdružení chce koupit do klubovny nové počítače, tiskárnu a scanner. Připojení

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Martin Hobzík

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Martin Hobzík PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Martin Hobzík PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč.

Učební texty pro předmět Hardware, 1. roč. 1 Dopuručená literatura... 3 Matematika... 4 Historie matematiky... 4 Pravěk... 4 Starověk... 4 Středověk... 4 Novověk... 4 Historie počítačů... 6 Elektronické kalkulátory... 7 Kalkulátory dělíme na stolní,

Více

6.1.2009 DESKTOP. typy zdrojů: AT zdroj dodává napětí 5V a 12V napájení desky je 5V dva 6-pólové konektory P8 a P9 zapínání a vypínání je mechanické

6.1.2009 DESKTOP. typy zdrojů: AT zdroj dodává napětí 5V a 12V napájení desky je 5V dva 6-pólové konektory P8 a P9 zapínání a vypínání je mechanické Počítačové cvičení obor VT skříně počítačů case přepisovatelné mechaniky napájecí zdroj power zvuková karta základní deska mainboard zobrazovací soustava mikroprocesory tiskárny a scannery komunikace CPU

Více

Úvod do informatiky a výpočetní techniky

Úvod do informatiky a výpočetní techniky Úvod do informatiky a výpočetní techniky Závěrečné shrnutí 1. Úvod Od konce 18. století se každých deset let zdvojnásobuje objem informací, které má lidstvo k dispozici. Je čím dál tím důležitější umět

Více

Využití digitálních technologií

Využití digitálních technologií Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Využití digitálních technologií

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I

PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní PRŮMYSLOVÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY I Studijní opora předmětu Průmyslové řídicí systémy Petr Novák Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za

Více

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Diplomová práce Autor: Bc. Petr Pejša Informační technologie

Více

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv:

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv: 2 Jak na POČÍTAČ z cyklu Jak na tech Kolektiv: Adam Kubeš Petr Veselý Zdeněk Pechar Magda Procházková Jan Mach Martin Vondráček Tomáš Staško Tomáš Arendáč Mátúš Lackovič www.jaknatech.cz 3 4 Obsah 1. Úvod

Více

LOGICKÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ učební text / příklady pro cvičení

LOGICKÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ učební text / příklady pro cvičení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava LOGICKÉ SYSTÉMY ŘÍZENÍ učební text / příklady pro cvičení Ing. Jiří Koziorek, Ph.D. Bc. Libor Chromčák Ostrava 2007 Recenze: Ing. Jaromír Škuta, Ph.D. Název:

Více