Hardware PC - nové vývojové trendy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hardware PC - nové vývojové trendy"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Hardware PC - nové vývojové trendy Bakalářská práce Autor: Jan Kolář Informační technologie, Správce informačních systémů Vedoucí práce: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D. Praha Duben, 2014

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. Jan Kolář V Praze dne

3 Poděkování Děkuji vedoucímu práce, panu Ing. Vladimíru Benešovi, Ph.D., za cenné rady, čas a připomínky, které mé práci věnoval.

4 Anotace práce Bakalářská práce se zabývá novými trendy v oblasti hardwaru PC, tj. rozdělením a skladbou základních desek a procesorů, připojením a členěním grafických karet a pamětí, a ostatními hardwarovými komponentami, za které lze povaţovat zvukové, síťové a televizní karty, počítačové skříně, chlazení a další. V poslední kapitole je realizován návrh hardware pro konkrétní případy pouţití. Annotation The bachelor thesis devotes with new trends in PC hardware, i.e. the dismemberment and composition of motherboards and processors, connectivity and segmentation of graphics cards, memory and other hardware components, which can be regarded as sound, network and TV cards, computer cases, cooling systems and more. The last chapter is implemented hardware design for specific use cases. Klíčová slova PC, základní deska, procesor, vnitřní paměť, vnější paměť, zvuková karta, síťová karta, grafická karta, porty Key words PC, motherboard, processor, internal memory, external memory, sound card, network card, graphics card, ports

5 OBSAH Úvod... 7 Metody zpracování Historické prvky von Neumannova schématu Princip činnosti počítače podle von Neumannova schématu Harvardská architektura počítačů Základní desky a procesory Definice základní desky Sloţení základní desky Procesory Základní parametry procesorů Procesory řady Intel Procesory AMD Grafické karty a paměti Grafické karty Členění grafický karet Součástky v grafické kartě Přední výrobci grafických čipů Paměti Vnitřní paměti Vnější paměti Ostatní komponenty Zvuková karta Síťová karta Televizní karta... 32

6 4.4 Počítačová skříň Chlazení Pasivní chlazení Aktivní chlazení Kombinované chlazení Vodní chlazení Návrh hardware pro konkrétní případy použití Sestava PC pro kancelářské uţití Sestava PC pro domácnost Výkonná herní sestava Závěrečné zhodnocení a novinky na rok Seznam pouţité literatury Seznam obrázků a tabulek Seznam pouţitých zkratek... 55

7 Úvod I přesto, ţe počítač a internet jsou v současné době základními nástroji při zpracování dat a informací a téměř kaţdá kancelář i většina domácností jsou jimi vybaveny a jejich uţivatelé u nich tráví podstatnou část dne, dochází k propadu jejich prodeje. Podle údajů společnosti IDC (International Data Corporation) došlo ve třetím čtvrtletí loňského roku v regionu EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) k propadu prodeje o 16 procent a za toto období se prodalo pouze 21,4 milionů počítačů. První pozici si v tomto regionu udrţela firma Hewlett Packard, která zaznamenala pokles prodeje o pouhá 3 procenta. Na druhém místě je firma Lenovo, která se naopak jako jediná můţe pochlubit růstem prodeje, a to dokonce dvouciferným. Třetí místo si stále drţí společnost Acer. [6] Tématem mé bakalářské práce je provést analýzu nových trendů v oblasti hardwaru PC a doporučit hardwarové vybavení PC pro konkrétní případy pouţití. Jak jiţ jsem zmínil výše, dnes, kdy PC stojí téměř v kaţdé kanceláři či domácnosti, je nutné znát hardware, jeho základní terminologii a vědět, jaké moţnosti nabízí pouţití určitého technického prvku v počítači. Jádrem kaţdého počítačového systému je mikroprocesor, ale ten musí být zasazen v základní desce, která je jakousi kostrou celého PC a je zaloţena v počítačové skříni. Ta není jen krabicí pro komponenty PC, ale její velikost rozhoduje o tom, kolik dílů se do ní vejde, důleţité je i chlazení atd. O tom všem pojednává práce, kterou právě drţíte ve svých rukou. 7

8 Metody zpracování Bakalářskou práci na téma Hardware PC - nové vývojové trendy jsem zpracoval podle následujícího schématu procesu: Obrázek č. 1: Fáze zpracování Zdroj: vlastní tvorba autora Ve fázi přípravy koncepce jsem se zabýval sestavením osnovy práce, podle které jsem si stanovil jednotlivé její kapitoly a podkapitoly. Pro kaţdou kapitolu práce jsem si dále stanovil cíle, ze kterých jsem vţdy vycházel v následujících kapitolách. V teoretické části jsem provedl analýzu nových trendů v oblasti hardwaru PC. Vycházel jsem z dostupné odborné literatury a dalších relevantních tištěných a internetových zdrojů. První část práce pojednává o historických prvcích von Neumannova schématu a o Harvardské architektuře. Druhá kapitola se zabývá popisem, rozdělením a skladbou základních desek a procesorů a ukazuje rozdíly jednotlivých řad dvou největších výrobců procesorů (firem Intel a AMD). Třetí část práce je věnována grafickým kartám a pamětím jejich připojení, členění a jednotlivým druhům. Ostatní hardwarové komponenty, za které lze povaţovat zvukové, síťové a televizní karty, počítačové skříně, chlazení a další, jsou zmiňovány v předposlední části práce. Výsledky této fáze jsem posléze vyuţil při samotném návrhu hardware jednotlivých PC sestav (pro kancelářské uţití, sestavu pro domácnost a výkonnou (herní) sestavu). Ve fázi poptávkového šetření jsem oslovil tři největší prodejce s PC hardwarem, a to společnosti Alza, Czech Computer a Mironet. Po obdrţení nabídek jednotlivých komponent včetně cen jsem na základě posouzení technických parametrů vybraných komponent navrhl vţdy 3 PC sestavy dodávané oslovenými společnostmi. Navrţené sestavy jsem zhodnotil v závěrečné fázi této práce. Sem byly rovněţ zařazeny i chystané novinky z oblasti IT pro r

9 1 Historické prvky von Neumannova schématu Von Neumannova architektura, označovaná rovněţ jako von Neumannovo schéma nebo von Neumannova koncepce, je komplexní soustava teorií a vizí o tom, jak by měl počítač pracovat, které hlavní segmenty by měl obsahovat, jak by tyto segmenty měly vzájemně spolupracovat atd. Byla navrţena v r americkým matematikem Johnem von Neumannem jako model samočinného počítače. Níţe uvedený model s jistými výjimkami zůstal zachován dodnes. [24] Obrázek č. 2: Von Neumannovo schéma Operační paměť Vstupní zařízení ALU Výstupní zařízení Řadič Tok dat Řídící signály řadiče Stavová hlášení řadiči Zdroj: [22] upravil autor Podle výše uvedeného schématu je počítač sloţen z pěti koncepčních bloků [28] Operační paměť slouţí k uchování zpracovávaného programu a vstupních a výstupních dat. ALU (Arithmetic Logic Unit) aritmetickologická jednotka, která provádí všechny aritmetické výpočty a logické operace. Obsahuje sčítačky, násobičky a komparátory. Programový řadič řídící jednotka, která řídí činnost všech součástí počítače. Řízení je realizováno řídícími signály, které jsou vysílány jednotlivým modulům. Odezvy na řídící signály, stavy jednotlivých modulů jsou naopak zasílány zpět řadiči pomocí tzv. stavových hlášení. Vstupní zařízení jsou to zařízení určená pro vstup programu a dat. 9

10 Výstupní zařízení zařízení slouţící pro výstup dat (výsledků) vygenerovaných programem. 1.1 Princip činnosti počítače podle von Neumannova schématu Do operační paměti se za pomoci vstupních zařízení přes ALU umístí program. Ten bude provádět výpočet. Shodným způsobem se do operační paměti umístí data, která bude program zpracovávat. Proběhne vlastní výpočet, jehoţ jeden krok po druhém provádí ALU. Tato jednotka je během výpočtu spolu s ostatními moduly řízena řadičem počítače. Mezivýsledky výpočtu jsou ukládány do operační paměti. Po ukončení výpočtu jsou výsledky předány přes ALU na výstupní zařízení. [1] Ve větším či menším měřítku toto očekávaly i ostatní koncepce, předchůdkyně von Neumannova schématu. Novinkou je však myšlenka, ţe by se vnitřní sloţení počítače nemělo měnit v závislosti na zpracovávaném úkolu. Mělo by být maximálně univerzální tak, aby dokázalo vyjít vstříc poţadavkům všech úloh nejrůznějšího charakteru. Veškerá asimilace konkrétním úkolům má být řešena jedině programem. [28] Velmi revoluční byla i idea uchovávat v téţe operační paměti jak programy, tak i jejich data. Veškeré dřívější koncepty vycházely z názoru, ţe programy a data jsou dvě různé záleţitosti, které nemohou být vzájemně směšovány. Očekávaly tudíţ existenci nezávislé paměti jak pro data, tak i nezávislé paměti pro programy, a tyto dva typy pamětí se nijak nepřekrývaly - měly mimo jiné nezávislé adresy a nebylo moţné program za data zaměnit nebo naopak. Von Neumannovo schéma poprvé přišlo s ideou, ţe jak programy, tak i data jsou stejného formátu (jde o pořadí nul a jedniček) a rozdíl mezi nimi je dán pouze významem (kontextem), který jim připisuje právě ta osoba, která s nimi pracuje. Počítač vycházející z von Neumannovy koncepce proto uchovává programy i data v jediné společné paměti. Záleţí potom na právě probíhající aplikaci, jak si vysvětlí to, co v operační paměti nalezne. [1] To je však na straně jedné velmi nebezpečné, neboť nemůţeme vyloučit riziko chybného úsudku (právě probíhající úloha můţe nedopatřením sklouznout do dat a vysvětlovat je jako program, či obráceně). Na straně druhé však tato eventualita připouští moţnosti, bez nichţ bychom se dnes jiţ jen těţko obešli. Dalším vynikajícím rysem von Neumannovy architektury je samotná schopnost provádění programu. V dnešní době nám přijde jako zcela samozřejmé, ţe strojové instrukce, 10

11 z nichţ se skládá kaţdý přímo spustitelný program, se provádějí postupně, jedna za druhou (kaţdá instrukce se realizuje tehdy, aţ na ni přijde řada, a nad takovými daty, jaká jsou právě k dispozici). Co kdyby se ale moment provedení specifické akce řídil ne tím, kdy na tuto akci přijde řada, ale obráceně, tj. připraveností všech dat, která jsou k provedení specifické akce nutná? Potom by šlo o tzv. alternativu k von Neumannově koncepci, která je označována jako data-flow, neboli řízení tokem dat. Výhodou by byla eventualita provádění více činností souběţně (paralelismus), coţ von Neumannově koncepci naopak chybí. Podle von Neumannovy koncepce jsou u jednotlivé akce, reprezentované strojovými instrukcemi, řazeny za sebe a prováděny postupně, tj. sekvenčně. [28] Von Neumannova architektura je ryze sekvenční a ve své čisté podobě nepředpokládá ţádný paralelismus. To je velkou výhodou, ale pouze na jedné straně, neboť sekvenční průběh je přirozenější a intuitivnější neţ průběh paralelní. Psát programy, které předpokládají čistě sekvenční zpracování, je pak snazší neţ psaní souběţných programů. To je zřejmě jedním z důvodů, proč se von Neumannova koncepce udrţela aţ dodnes, zatímco alternativní koncepce, podporující větší míru paralelismu, zdaleka tak úspěšné nejsou. Zároveň však je sekvenční charakter von Neumannovy architektury i jejím velkým handicapem. Postupné vykonávání jednotlivých činností bez moţnosti souběhů znamená, ţe v kaţdém okamţiku bude vţdy vytíţena pouze jediná část počítače, zatímco ostatní části budou zahálet. [28] Dalším velkým handicapem se později projevila i původní priorita von Neumannovy architektury, a to její úsilí o maximální všestrannost a neměnnou vnitřní skladbu. Počítač, který je univerzální, dokáţe sice téměř vše, ale neefektivně. Specializované počítače, které mají vnitřní skladbu uzpůsobenou pro daný konkrétní typ úloh, mohou být mnohem efektivnější. Nevýhoda spočívá téţ v tom, ţe neodpovídá zcela představám vyšších programovacích jazyků. Univerzální, sekvenční a relativně jednoduchá von Neumannova architektura, na řešené úloze nezávislá, kterou mají téměř všechny současné počítače, má své výhody i své nevýhody. Vznikla sice jiţ poměrně dávno, udrţela se však aţ dodnes, a přitom se nijak zásadně nezměnila. Alternativních koncepcí sice existuje více, ale ţádná z nich se neujala natolik, aby dominantní postavení von Neumannovy architektury nějak ohrozila. Vlastnosti von Neumannovy architektury můţeme stručně shrnout do těchto bodů: fyzická realizace počítače je nezávislá na řešené úloze, 11

12 činnost počítače je řízena programem, pro reprezentaci údajů se pouţívá dvojková soustava, program i data jsou uloţeny v operační paměti počítače a rozdíl mezi nimi je dán pouze kontextem, program počítače je sám sebou modifikovatelný, jednotlivé buňky paměti jsou očíslovány a jejich pořadová čísla se vyuţívají k adresaci, program je vykonáván sekvenčně a pořadí vykonávání instrukcí můţe být změněno instrukcí skoku. [1] 1.2 Harvardská architektura počítačů Druhým typem architektury počítačů je tzv. Harvardská architektura. Ta v principu vznikla drobnou úpravou architektury předchozí. Jedinou odlišností je paměť určená pro data, která je oddělená od paměti určené pro úschovu vlastního programu. Výsledkem je zrychlení práce celého počítače, protoţe je moţné současně číst pokyny z paměti programu a pracovat i s pamětí dat (zapisovat, resp. číst). Dále můţe být paměť pro aplikaci zhotovena rozdílnou technologií, například se můţe jednat o paměť typu ROM, PROM, EPROM či FLASH (rychlá EEPROM). Pro některé aplikace, v nichţ je počítač ovládán stále stejným programem, se jedná o poměrně přijatelné řešení. Je však obtíţně pouţitelné u počítačů určených pro řešení obecných úloh. Charakteristickým příkladem jsou domácí a osobní počítače, u kterých není předem jasné, jaké programy či jejich verze na nich poběţí. Harvardská architektura byla oblíbená zejména u počítačů, jejichţ zrod se datuje do let šedesátých a začátku let sedmdesátých minulého století a také u mnohem později vzniklých mikrořadičů (microcontroller). Tímto odborným výrazem se označují mikroprocesory, ke kterým byla do jednoho pouzdra přidána i operační paměť (RAM/RWM), paměť pro programy a neměnná data (ROM) i řadiče sběrnice. Takto vzniklá elektronická součástka je do značné míry soběstačná obvykle začne pracovat po připojení napájení, hodinových pulsů a přivedení signálu RESET na příslušný pin (vývod, kontakt). To je velkou diferencí oproti běţným mikroprocesorům, které ke svému fungování vyţadují mnohem větší mnoţství dalších podpůrných obvodů. [28] 12

13 Obrázek č. 3: Harvardská architektura počítače Paměť programu CPU Paměť dat Sběrnice Periférie Zdroj: [20] - upravil autor U Harvardské architektury je blok paměti rozdělen na dva bloky - zvlášť paměť pro programy a zvlášť paměť pro data. 13

14 2 Základní desky a procesory 2.1 Definice základní desky Základní deska (mainboard, resp. motherboard) definuje úroveň celé počítačové sestavy. Je reprezentována deskou plošného spoje se spoustou elektronických obvodů a konektorů pro připojení dalších periferií počítače (periferiemi označujeme komponenty PC umístěné mimo základní desku). Obvody umístěné na desce slouţí zejména pro podporu mikroprocesoru a sběrnic, konektory propojují jednotky umístěné mimo mainboard (pevné disky, obvody operační paměti, atd.). [5] V anatomii počítače představuje mainboard kostru, která nese všechny komponenty počítače a je tak základním prvkem stavebnice PC. Základní deska ovlivňuje: Jaký typ mikroprocesoru budeme moci pouţít (většinou jde osadit několik variant procesorů, ale není moţné kombinovat mikroprocesory různých výrobců ani mikroprocesory stejného výrobce, ale rozdílné generace). Fyzicky o tom rozhoduje patice mikroprocesoru, kterou je deska osazena. Rychlost komunikace mikroprocesoru s okolím - typ sběrnice a její takt. Typ, rychlost a maximální velikost paměťových modulů. Počet a typ rozšiřujících slotů (AGP 1 (jiţ se nepouţívá), PCI a nově PCI Express 2 ). Pouţitý BIOS 3. Integrované řadiče pevných disků (EIDE a SATA) a disketové mechaniky. Integrovaná vstupně výstupní rozhraní (pro připojení klávesnice, myši, sériové a paralelní porty). Integrovaný USB kontrolér. Další integrované díly - síťovou kartu, zvukovou kartu atd. [3] Složení základní desky Základní deska obsahuje několik rozšiřujících slotů pro různé karty (grafická, zvuková, televizní, síťová atd.), patice procesoru a paměti RAM (Random Access Memory) a řadu Accelerated Graphics Port sběrnice grafické karty Peripheral Component Interconnect Express interní sběrnice, která v dnešních počítačích úspěšně nahrazuje jak původní univerzální sběrnici PCI, tak i AGP. Basic Input-Output System - pouţívá se hlavně při startu počítače pro inicializaci a konfiguraci připojených hardwarových zařízení 14

15 konektorů pro připojení vstupních a výstupních zařízení. Základní deska také obsahuje energeticky nezávislou paměť ROM. V té je umístěn systém BIOS, který napomáhá oţivovat počítač ihned po startu. Hlavní integrované obvody jsou umístěny v čipové sadě (anglicky chipset). Ve skutečnosti se můţe jednat pouze o jeden čip, resp. dva (tzv. northbridge, resp. southbridge). Chipset rozhoduje také o tom, jaký typ procesoru a operační paměti lze k základní desce připojit Rozšiřující sloty PCI počítačová sběrnice, přes kterou se připojují periferie. V dnešní době jiţ značně zastaralé řešení, které vyuţívá paralelní přenos dat. PCI-Express je nový typ sběrnice, který postupem času vytlačuje svého staršího předchůdce. Existuje několik verzí a typů, přičemţ aktuální verze PCI-E x se vyuţívá pro připojení moderních grafických karet. [26] Patice procesoru Patice procesoru (socket) slouţí k připojení procesoru k základní desce. Kaţdá základní deska má různou patici v závislosti na tom, pro jaký model procesoru je vyrobena. Například procesory Intel třetí generace Ivy Bridge mají patici Nová generace podporuje patici Obrázek č. 4: Patice procesoru Zdroj: [37] 15

16 Konektory Konektory na základní desce jsou dvojího typu, buď pro externí zařízení nebo pro interní komponenty. Konektory pro vnější zařízení: Obrázek č. 5: Konektory [37] USB 2.0 a 3.0, PS/2 pro myš a klávesnici, HDMI, DisplayPort, port LAN (RJ45), audio výstupy, optický výstup S/PDIF. Konektory pro vnitřní zařízení: [26] SATA 3 Gb/s, SATA 6 Gb/s, USB 2.0 a 3.0, Konektory ventilátorů, Napájecí konektory 4, 8 a 24 pinů 12V, Konektor tepelných senzorů. Zdroj: 2.2 Procesory V současné době se výrobou procesorů zabývají dvě dominantní americké firmy Intel a AMD 4. Intel Corporation je nadnárodní americká společnost zabývající se výrobou polovodičových čipů se sídlem v Santa Clara v Kalifornii. Konstruuje procesory pro patice s označením 775, 1155, 1156 a Je vynálezcem řady mikroprocesorů s označením x86, které je moţné nalézt ve většině osobních počítačů. Intel je rovněţ výrobcem čip setů základních desek, řadičů síťového rozhraní a integrovaných obvodů, flash pamětí, grafických čipů, vestavěných procesorů a dalších zařízení souvisejících s komunikací a výpočetní technikou. [10] 4 Intel zaloţena r (Robert Noyce a Gordon Moore; r představen první mikroprocesor na světě) AMD zaloţena r (Jerry Sanders a Edwin Turney) 16

17 Advanced Micro Devices, Inc (AMD) je rovněţ americká nadnárodní společnost se sídlem v Sunnyvale v Kalifornii, která vyvíjí počítačové procesory a související technologie pro obchodní a spotřebitelské trhy. Je druhým největším světovým dodavatelem mikroprocesorů zaloţených na architektuře x86 a také jeden z největších dodavatelů grafických zpracovatelských jednotek. Hlavními produkty AMD jsou mikroprocesory, čipové sady základní desky, vestavěné procesory a grafické procesory pro osobní počítače, servery a pracovní stanice. AMD má v dnešní době procesory pouze pro sockety s označením AM3 nebo FM1. [10] Procesor, neboli CPU (Central Processing Unit), je základní součástí kaţdého počítače. Mikroprocesor je mozkem počítače, zpracovává instrukce od programů, kterými je řízen, a tím vlastně plní zadané úkoly. Některé instrukce zpracovává sám, k provedení ostatních instrukcí pouţívá různé komponenty počítače (operační paměť, disky, sběrnice, displej, tiskárny, atd). Jeho kvalita podstatně (ale nikoliv úplně) ovlivňuje rychlost a výkonnost počítače. Vlastní slovo mikroprocesor je sloţeno ze dvou částí, předpony mikro (znamená, ţe součástka je miniaturizovaná) a slovního základu procesor (vyjadřuje schopnost pracovat podle pokynů nějakého programu, plnit zadané úkoly a vytvářet nějaká data). Zásadní vlastností mikroprocesoru je programovatelnost a integrace všech základních obvodů do jediného pouzdra. [3] Základní parametry procesorů Mezi základní parametry procesorů patří frekvence jádra, velikost vyrovnávací paměti a spotřeba. Frekvence jádra je parametr, který udává výkon procesoru. Čím vyšší frekvence, tím je vyšší výkon. Jedná-li se o vícejádrový procesor, potom kaţdé jádro disponuje frekvencí, která je uvedena v popisu produktu. Vyrovnávací paměť slouţí k uchování informací, které jsou potřeba v určitém čase. Urychluje komunikaci mezi procesorem. Spotřeba elektrické energie se s výkonem procesorů samozřejmě zvyšuje. Je měřena v jednotkách Watt Procesory řady Intel Intel a jeho nejznámější řada Core se nedávno rozrostla o čtvrtou generaci s označením Haswell. Nutno je zmínit i úspěšné předchozí řady Core 2 Duo, Sandy Brige a v neposlední řadě i Ivy Bridge. 17

18 Core 2 Duo Procesor Intel Core 2 Duo je zcela přepracovaný procesor Intel se dvěma jádry a klíčová součást nové platformy. Procesor je vyráběn revoluční technologií 45 nanometrů, coţ také přináší zmenšení rozměrů čipu a sníţení tepelného vyzařování a spotřeby. Mezi pokročilé funkce patří inteligentní řízení spotřeby Enhanced Intel SpeedStep slouţící ke sníţení taktu procesoru a tím i zmenšení odběru energie při jeho nedostatečném vytíţení spuštěnými programy. Zásluhou dvou výpočetních jednotek je procesor Intel Core 2 Duo optimalizován pro multi-threading aplikace 5 a multitasking 6. Můţe na něm být souběţně provozováno několik náročných aplikací, například graficky propracované hry nebo profesionální výpočetní aplikace. Na pozadí přitom mohou běţet zabezpečovací a antivirové programy. [25] Díky technologiím Intel Dynamic Power Coordination a Enhanced Intel Deeper Sleep s dynamickým řízením velikosti vyrovnávací paměti je moţné napájet pouze nezbytně nutné oblasti procesoru a nedochází tak k jeho nadměrnému zahřívání. S tím samozřejmě souvisí i delší ţivotnost a stabilnější provoz. Technologie Intel Digital Media Boost procesoru Intel Core Duo zajišťuje vyšší výpočetní výkon s plovoucí řádovou čárkou, který je důleţitý zvláště u náročných aplikací (CAD nástroje, 3D a 2D modelování, střih videa, digitální hudba, digitální fotografie, hry a další). Systém Intel Smart Cache umoţňuje chytřejší konstrukci, efektivnější vyrovnávací paměti a sběrnice, které zvyšují výkon, rychlost odezvy a úspory energie. [25] Sandy Bridge Jedná se o novou architekturu (nástupce Nehalem) vyuţívající jiţ dříve vyvinutý 32 nm výrobní proces. První modely Sandy Bridge se objevily na samotném začátku roku Firma Intel představila zástupce všech tří hlavních řad modelů Core i3, Core i5 i Core i7. Mezi hlavní novinky můţeme zařadit nové instrukce AVX (Advanced Vector Extensions) a plně integrované grafické jádro. To je u Sandy Bridge přímou součástí hlavního čipu. Díky tomu má přístup do L3 cache procesoru. U zmíněných řad se představily čipy HD Graphics 2000 a Hlavní rozdíl mezi nimi spočíval v počtu shaderů 7 (aka Execution Units) - šesti a dvanácti, coţ nejvíce ovlivňuje jejich výkony. Takt těchto grafických jader se zastavil aţ na 1350 MHz. Co se týká podporovaných API, k dispozici je DirectX 10.1 (Shader Je schopnost programu nebo operačního systému řídit jeho pouţití více neţ jedním uţivatelem současně a dokonce spravovat více ţádostí od stejného uţivatele, aniţ by program musel běţet několikrát. Schopnost provádět několik úloh současně. Počítačový program, který slouţící k řízení určitých částí programovatelného grafického řetězce grafického jádra. 18

19 Model 4.1) a OpenGL 3.1. Takt grafického jádra je zde také ovlivněn technologií Turbo Boost a představil se zde také Intel Quick Sync Video pro akceleraci dekódování i enkódování videa. [19] Ivy Bridge V měsíci dubnu r byly uvedeny na trh zbrusu nové, výše uvedené procesory, u kterých je zajímavá především 22nm technologie. Poprvé zde firma pouţila namísto rovinných tranzistorů nové Tri-Gate (3-D), které měly podstatně zlepšit vlastnosti čipů ohledně spotřeby a energetické efektivity. Tím se připravila na nadcházející procesory s kódovým označením Haswell. [31] Procesory Ivy Bridge přinesly oproti Sandy Bridge mírné zvýšení výkonu, dále vylepšená grafická jádra Intel HD Graphics 2500 a 4000 s aţ 16 shaderovými jednotkami Execution Units a podporou API DirectX 11, OpenCL 1.1 a OpenGL 3.1. V neposlední řadě přišly s dalšími novinkami v podobě Intel Rapid Start pro rychlejší start a zotavení systému s vyuţitím SSD, hardwarové funkce OS Guard a Secure Key pro lepší zabezpečení nebo Power Gating pro odpojení zrovna nepotřebných částí CPU. [31] Procesory Haswell Na trh byly uvolněny začátkem měsíce června roku Co se týče desktopových verzí, přišly hned v několika exemplářích patřících do rodin Core i5 a Core i7. Jedná se o čtvrtou generaci procesorů Intel s architekturou Core. Slibují zejména vylepšení ve své architektuře. Haswell se zaměřily na sniţování napětí, coţ potvrdily podporou ještě úspornějších stavů S0 8. Zde se firma Intel zaměřila především na mobilní sektor, kde uţ jde o kaţdý ušetřený miliwatt energie. V desktopovém sektoru nás toto nemusí příliš zajímat, ale je příjemné vědět, ţe počítač s novým procesorem a vhodným zdrojem nespotřebuje v reţimu spánku téměř ţádnou energii. [33] Procesory AMD U procesorů firmy AMD stojí za zmínku High-end řada FX-series. Ta je postavena na dvou architekturách. První z těchto architektur je Buldozer, který byl představen v říjnu 2011 jako nástupce starší architektury K10. Architektura Buldozer je postavena na jádru Zambezi, které je vyráběno 32nm technologií. Toto jádro obsahuje čtyři aţ osm jader v závislosti na modelu. [9] 8 Stav probouzení, je řízen operačním systémem. 19

20 Druhá architektura nese kódové označení Piledriver a byla představena v květnu Nejnovější modely byly představeny nedávno, a to v lednu 2014 a jejich taktovací frekvence se pohybuje na úctyhodné hranici 5 GHz. To v dnešní době představuje nejvyšší taktovací frekvence sériově vyráběných procesorů. Architektura je sice postavena na novějším jádru Vishera, ale jádro je vyráběno stejnou výrobní technologií jako jeho předchůdce Zambezi, tedy 32 nm. Oproti Buldozeru má Piledriver o 10 % vyšší taktovací frekvenci a o 15 % vyšší výkon. Nejvýkonnější Piledriver FX-9590 má o 35 % vyšší výkon neţ nejvýkonnější Buldozer FX [9] 20

21 3 Grafické karty a paměti 3.1 Grafické karty Jádrem celé zobrazovací soustavy je grafická karta, která se stará o grafické výpočty a grafický výstup na monitor, TV obrazovku nebo jinou zobrazovací jednotku. Činnost karty není vůbec jednoduchá. Musí provést spoustu činností a je velmi důležitým ukazatelem kvality PC. Kreslení obrazu probíhá ve spolupráci centrálního mikroprocesoru s obvody grafické karty. Karta obdrží příkazy k tvorbě obrazu, další kroky při vytváření obrazu zajišťuje sama (některé však musí provést mikroprocesor). Čím je karta hodnotnější, tím méně zatěžuje hlavní mikroprocesor, je samostatnější. Tvorba obrazu je potom rychlá a obraz je kvalitní. [3] [5] Grafická karta je většinou připojena přes PCI-Express nebo VGA sběrnici. Vybrané grafické karty umoţňují mimo výstupu i vstup. Funkce se nazývá VIVO (video in a video out). Jde o analogový vstup videosignálu, např. při ukládání video souborů z kamery, přehrávačů atd. V minulosti byla grafická karta nedílnou součástí základní desky. Pokud je karta integrovaná, je moţno ji vypnout a nahradit grafickou kartou dedikovanou, osazením do příslušného slotu na základní desce. [18] Zásluhou speciální konstrukce grafického jádra ho lze pouţít pro specifické výpočty, kde dosahuje 10 x větší výkon (někdy i 100 x) oproti CPU. V oboru vývoje a výroby grafických čipů pro osobní počítače jsou na trhu dva nejvýznamnější konkurenti, a to nvidia a AMD (Advanced Micro Devices, dříve ATI Technologies). Existují také karty od výrobce Matrox. Tyto grafické karty jsou určeny pro profesionální práci s grafikou. [18] Členění grafický karet Další dělení spočívá v rozhraní, pro které jsou karty určeny. Členíme je na: PCI Express, AGP, výjimečně PCI. 21

22 3.1.2 Součástky v grafické kartě Grafický procesor (GPU) je výpočetní jádro samotné grafické karty. V procesoru se nachází řadič paměti, unifikované shadery, TMU jednotky, ROP jednotky atd. Grafický čip zpracovává 3D geometrii na 2D obraz, který se promítá na zobrazovací zařízení. Unifikované shadery jedná se o moderní náhradu za pixel shadery a vertex shadery. Kaţdá firma má individuální architekturu shaderů, které lze naprogramovat. Řadič pamětí zajímá se o komunikaci grafické paměti a grafického procesoru. nvidia 9 i AMD podporují aţ GDDR5. 10 TMU jednotka (Texture mapping unit) mapuje textury na objekty. ROP jednotka (Render Output unit) zabezpečuje výstup informací z grafické karty. Firmware (neboli BIOS) jedná se o základní programové vybavení grafické karty, které se nachází na vlastním paměťovém čipu. V čipu jsou uloţeny informace o modelu samotné grafické karty, GPU, taktovací frekvenci GPU a grafické paměti, napětí GPU a další informace. [5] RAMDAC je převodník digitálního signálu, s nímţ pracuje grafická karta, na analogový nebo digitální, a rozumí mu zobrazovací zařízení (monitor). Výstupy: VGA je to analogový grafický výstup (dříve pouţíván u starých monitorů CRT a kompatibilních zařízení) DVI digitální grafický výstup, který se pouţívá většinou u LCD panelů, projektorů a novějších zobrazovacích zařízení. HDMI je zkratka pro High-Definition Multi-media Interface. HDMI podporuje přenos videa ve standardní, HD Ready (720p) nebo HD kvalitě (1080p), a aţ 8 kanálový digitální zvuk. DisplayPort byl vytvořen, aby nahradil digitální (DVI) a analogové (VGA) konektory u monitorů a grafických karet. Má všechny funkce, které obsahuje HDMI. [2] 9 10 Jedná se o americkou společnost specializující se na výrobu zejména grafických karet. GDDR neboli (Graphics Double Data Rate) je typ speciálně konstruované paměti pro pouţití v grafických kartách. 22

23 3.1.3 Přední výrobci grafických čipů nvidia nvidia Corporation je americká globální technologická společnost se sídlem v Santa Clara v Kalifornii. nvidia vyrábí grafické procesory (GPU graphic processing unit), stejně jako má významný podíl na výrobě system-on-a-chip (SoC) jednotek na trhu mobilních počítačů. nvidia GPU hlavní produktové řady s označením GeForce je v přímé konkurenci s produkty Radeon od AMD. nvidia se také připojila k hernímu průmyslu s jeho handheldem (malá příruční herní konzole) nvidia Shield a rovněţ vkročila na trh s tablety s modelem TegraNote 7. [17] Kromě výroby grafických čipů nvidia poskytuje moţnosti paralelního zpracování pro výzkumníky a vědce, které jim umoţní efektivně provozovat vysoce výkonné aplikace. Jsou rozmístěny v super počítačových laboratořích po celém světě. V poslední době se nvidia přesunula na trh mobilních zařízení (chytré telefony a tablety), do kterých vyrábí mobilní procesory Tegra. Výše zmíněné procesory jsou také součástí moderních automobilů. Kromě AMD mezi další konkurenty patří společnosti Intel a Qualcomm. Produktové portfolio společnosti nvidia tvoří grafické procesory, bezdrátové komunikační procesory, PC platforma (deska s logickým jádrem), čipové sady a software pro digitální přehrávání médií. Některé z rodiny produktů nvidia jsou: GeForce herní grafické zpracování produktů, díky kterým je nvidia nejvíce známá. Quadro počítačově řízený design pro vytváření digitálního obsahu pracovní stanice a grafické zpracování produktů. Tegra systém čipové řady pro mobilní zařízení (chytré telefony a tablety). Tesla vyhrazený univerzální grafický čip pro high-end aplikace, které generují obrazy, uţití v profesionálních grafických oborech a na poli vědeckých oborů. nforce chipset základní desky vytvořen společností nvidia pro procesory AMD Athlon a Duron. GPU původních Xboxů. GPU na PlayStation 3. [17] 23

24 AMD ATI Technologies je společnost se sídlem v Markham v Ontariu, která se specializovala na vývoj grafických čipů a čipových sad. Společnost byla zaloţena v roce 1985 jako Array Technologies Industry. Na trh byla uvedena v roce 1993 a v roce 2006 jí koupila společnost Advanced Micro Devices (AMD). ATI a jeho hlavní rival nvidia, jako dva dominantní hráči ve výrobě a vývoji grafických procesorů, nakonec nutí ostatní výrobce do specializovaných rolí. Akvizice ATI v roce 2006 byla důleţitá pro strategický rozvoj AMD. Od roku 2010 se značka ATI pro grafické procesory AMD jiţ nepouţívá. [27] Grafické produkty AMD: Radeon je AMD řada spotřebitelských 3D grafických karet. Mobility Radeon je řada optimalizované verze Radeon grafických čipů pro pouţití v přenosných počítačích. Inovace u Mobility Radeon: o modularizované RAM čipy, o zrychlení DVD (MPEG2), o technologie pro správu napájení. FirePro je řada AMD profesionálních grafických procesorů pro pracovní stanice postavené na řadě Radeon a na řadě FireMV pro pracovní stanice s 2D akcelerací. Eyefinity umoţňuje připojení aţ 6 monitorů na jednu kartu, aby zajistil panoramatický výhled okolo uţivatele. EyeSpeed umoţňuje hry s true-to-life (tj. akce a reakce), disponuje funkcemi, jako jsou fyzické efekty, umělá inteligence (AI) a další. AMD Catalyst je kolekce softwaru ovladače zařízení dostupné pro většinu platforem, včetně Microsoft Windows, OS X a Linux. Uţivatelé Linuxu mohou také vyuţít opensource ovladače, jejichţ vývoj je podporován AMD. [27] 3.2 Paměti Paměť je pro počítač ţivotní nutností. Mikroprocesor z ní čte aplikace, pomocí nichţ je řízen a rovněţ do ní zpětně ukládá výsledky své práce. Počítač obsahuje více pamětí, které se dělí na primární (s nimi mikroprocesor bezprostředně spolupracuje) a sekundární (do nichţ si mikroprocesor odkládá programy, které v dané chvíli nepotřebuje). 24

25 Velikost paměti se vyjadřuje v bajtech (B) 11. Ty jsou však pro běţné kapacity malou jednotkou, proto se pouţívají násobky této základní jednotky (K kilo, M mega, T-tera). Paměti dělíme na: Vnitřní dělí se podle technologie uchování informace v paměti: o ROM (Read Only Memory), o EPROM (Eraseable Programable ROM), o RAM (Random Access Memory). Vnější jedná se o výměnné médium, na kterém jsou fyzicky uloţena data: o Harddisk, o disketa, o CD, o DVD, o Blu-ray, o Flash paměť Vnitřní paměti ROM je paměť, která slouţí pouze ke čtení informací. Tyto informace jsou do paměti pevně zapsány uţ při její výrobě. EPROM je také paměť typu ROM, ale na rozdíl od výše zmíněné paměti lze paměť programovat a mazat, přičemţ výmaz informací probíhá pomocí ultrafialového světla. RAM je paměť pro čtení i zápis informací. Je rychlejší neţ ROM a po odpojení paměti od napájení dojde ke ztrátě uloţených informací. V dnešní době nejvíce rozšířený typ paměti RAM je DDR3 s maximální frekvencí do 3840 MHz. [11] Dělení pamětí RAM SDR (Single Data Rate) jsou označovány jako SDRAM (Synchronous Dynamic RAM). Je to starší typ pamětí a má 168 pinů 12. Kapacity těchto modulů se pohybují od 16 MB do 512 MB a rychlost je od 66 MHz do 133 MHz byte (bajt) = 8 bitů 12 Definuje přípojné místo schematické značky; kompletní definice pinu obsahuje následující volby: Direction, Function, Length, Orientation, Visible, Swaplevel. 25

26 DDR (Double Data Rate) je novější verze paměti typu SDR. Oproti předchozímu modelu disponují 184 piny a kapacitou od 64 MB do 2048 MB. Vylepšení tkví v tom, ţe přenáší data dvojnásobnou rychlostí. DDR2 oproti předchůdci mají vyšší frekvenci. V současné době jsou společně s předchůdci na ústupu. Nevýhodou DDR2 modulů jsou vyšší časy latence neţ u předchozí generace. DDR3 v dnešní době nejpouţívanější paměti. Postupně vytlačily DDR2 z trhu. Maximální frekvence těchto pamětí se pohybuje okolo 3840 MHz. DDR4 vývoj těchto pamětí je jiţ u konce a čeká se na podporu ostatního hardwaru. Po uvedení na trh se očekává vytlačení DDR3 z trhu. Maximální takt je na úctyhodných 4266 MHz při 1,05V. [11] Vnější paměti Harddisk (HDD) je výměnné médium, na kterém se dočasně nebo trvale uchovávají velké objemy fyzických dat. První harddisk se objevil v roce 1956 určený pro sálové počítače a později se začal rozšiřovat i do osobních počítačů. Předchůdci pevného disku jsou magnetická páska a magnetický buben. "Pevný" se jmenuje jednoduše proto, ţe uvnitř jsou pevné rotující plotny, na kterých jsou data zaznamenána. Je to protiklad oproti disketě, která se anglicky jmenuje floppydisk - tedy pruţný disk. Pevný disk je hlavní úloţné zařízení počítače. Jsou na něm uloţena všechna data, programy, dokumenty, filmy, hry, atd. [3] Pevné disky rozdělujeme z několika hledisek. První dělení je podle umístění disku uvnitř nebo vně počítače. Dělíme je na: interní (ty, které jsou uvnitř počítače) a externí (jsou připojeny k počítači externě). Externí disky se nejčastěji připojují pomocí USB kabelu nebo firewire 13 a slouţí obvykle k zálohování a ukládání velkého mnoţství dat, některé externí disky proto disponují vlastním napájením do elektrické sítě. Podle velikosti je pevné disky moţné dělit na 2,5" HDD (obvykle se pouţívají do notebooků a jiných zařízení, kde záleţí na velikosti) a 3,5" HDD (pouţívají se zejména v klasických PC). Harddisky můţeme také dělit na disky s pohyblivými a nepohyblivými částicemi (SSD). 13 Standard sériová sběrnice pro připojení periférií k počítači. 26

27 Způsob připojení pevného disku k počítači se postupem času měnil a zdokonaloval. Z důvodů zpětné kompatibility ale docela pomalu a nijak drasticky. Pro kaţdý řadič jsou jiné pevné disky s jinými vlastnostmi a jiným vyuţitím. Řadič IDE - jiţ velmi dlouhou dobu pouţívaný řadič pevných disků, v dnešní době je patrně nejrozšířenější a standardně zabudovaný ve všech počítačích přímo na základní desce; zároveň jiţ pomalu ustupující. Řadič SCSI - téţ velmi dlouho pouţívaný řadič. Umoţňuje pouţívat mnohem rychlejší a výkonnější disky, oproti řadiči IDE. Ty jsou také draţší (disky i řadič), pouţívají se proto zejména do serverových počítačů a všude tam, kde je třeba vysoký výkon. Řadiče S-ATA (serial ATA) + S-ATA II - jde o relativně nový typ řadičů (v současné době jiţ velmi rozšířených), který pomalu nahrazuje klasické řadiče IDE. Je o trochu výkonnější, levnější a úspornější. Vyuţívá totiţ sériového přenosu dat. Serial ATA III poměrně nový typ řadiče, disponuje větší přenosovou rychlostí neţ SATA II, ale klasické pevné disky tuto rychlost nedokáţou vyuţít, proto je tento řadič vyuţitelný především pro jiné typy pevných disků, zejména tzv. SSD disky, které mohou být v mnoha směrech alternativou starších HDD. [2] SSD Disk (Solid State Disk, ve volném překladu znamená polovodičový disk) jsou revolucí v současných technologiích ukládání dat. K ukládání dat není nutný ţádný fyzický pohyb, takţe veškeré operace nutné k zápisu dat probíhají mnohem rychleji a výsledkem je úspora času. Pouţívají se zejména pro instalaci operačního systému. Výhody SSD disků: téměř okamţitý start disku, vysoká rychlost přenosu a čtení dat, velmi malá spotřeba, snadná instalace, odolnost vůči vnějším vlivům. Díky tomu, ţe disk neobsahuje ţádné mechanické součástky, je jeho start otázkou jednoho okamţiku. S tím souvisí i rychlost startu operačního systému z úsporného reţimu. Protoţe data je moţné načíst stejně rychle z jakéhokoliv místa na disku, dochází téţ k velice rychlému startu operačního systému nebo aplikací uloţených na SSD. S moţností přístupu na kterékoliv místo na úloţišti není problémem dosáhnout rychlostí aţ 600 MB/s. Instalace operačního systému nebo aplikací tak zabere podstatně kratší dobu. Vysoká rychlost čtení dat 27

28 bude oceněna především při práci s grafikou nebo při oblíbené hře, kdy načítání a odezva aplikace bude podstatně rychlejší. SSD disky spotřebovávají o třetinu aţ polovinu energie méně neţ plotnové disky. Je to dáno absencí motoru a nutnosti rotovat při přístupu k datům. SSD disky se tak stávají ideálním úloţištěm do úsporných PC nebo Tablet PC. [35] SSD disky jsou dodávány v několika velikostech. Jak v notebookových (zpravidla 1,8" a 2,5"), tak i ve standardních 3,5". Moţnost výběru dále usnadňuje přítomnost instalačních pomůcek, které pomohou instalovat malý disk i do velké šachty. Oproti standardním pevným diskům se není nutno omezovat způsobem instalace nebo vnějšími vlivy působícími na disk. SSD diskům nevadí instalace kolmo nebo do jiné nestandardní polohy. Disk bude v kterékoli poloze pracovat bezchybně. Minulostí jsou i omezení týkající se teploty disků nebo magnetických polí, vůči kterým je SSD technologie odolná. [35] Disketa je v dnešní době uţ vymřelé médium s kapacitou 1,44 MB. Od poloviny 90. let 20. století se začaly objevovat i velkokapacitní diskety, které vyuţívaly různé technologie. Nejznámější je Lomega ZIP, uvedená koncem roku 1994 s 3,5" disketami a kapacitou 100 MB, později i 250 a 750 MB. Od roku 2000 obliba disket všeho druhu klesá a díky poklesu cen mechanik i médií CD-R/RW, DVD-R/RW/RAM a flash USB disků se dá očekávat jejich zánik. Přesto přetrvává její obraz, který je hojně pouţívaný v počítačových programech s grafickým uţivatelským rozhraním pro ikonu uloţení souboru. [5] Kompaktní disk (neboli CD) je digitální optický disk, který slouţí k ukládání dat. Tento disk byl původně vyvinut pro ukládání a přehrávání zvukových nahrávek, ale později byl upraven pro ukládání dat (CD-ROM). Z něj byly dále odvozeny další formáty, včetně formátu CD pro zápis zvuku a ukládání dat (CD-R), přepisovatelná média (CD-RW), Video Compact Disc (VCD), Super Video Compact Disc (SVCD), Photo CD, Picture CD, CD-i a Enhanced Music CD. Audio CD a CD přehrávače byly komerčně dostupné od října Standardní CD má průměr 120 mm a můţe pojmout aţ 80 minut nekomprimovaného zvuku nebo 700 MiB 14 (ve skutečnosti asi 703 MB nebo 737 MB) dat. [15] DVD (někdy překládán jako Digital Video Disc nebo Digital Versatile Disc ) je digitální médium slouţící k ukládání dat. Toto médium vymyslely a vytvořily společnosti Philips, Sony, Toshiba a Panasonic v roce DVD lze přehrát v mnoha typech přehrávačů, včetně DVD přehrávače. DVD nabízí větší kapacitu pro ukládání neţ disky CD-ROM a zároveň má stejné rozměry. DVD mohou být jedno nebo dvouvrstvá a také můţe být 14 (1 MiB = 2 20 bytes = 1024 kibibytes = bitů) 28

29 prováděn zápis na obě strany disku, přičemţ kapacita se pohybuje od 4,7 GB u klasického DVD aţ po 18,8 GB u dvouvrstvého oboustranného média. [14] Blu-ray Disc je formát digitálního ukládání dat. Tento optický disk byl navrţen tak, aby nahradil formát DVD v tom, ţe je schopen uloţit vysoké rozlišení videa (FullHD 1080p 15 ). Plastový disk má v průměru 120 mm a je 1,2 mm silný, tudíţ má stejnou velikost jako DVD a CD. Blu-ray disky dosahují nejméně 25 GB kapacity na vrstvu, s disky Dual Layer (dvouvrstvé) se tato hodnota pohybuje okolo 50 GB. Třívrstvé mají kapacitu 100 GB a čtyřvrstvé 128 GB. Název disků Blu-ray Disc odkazuje na pouţití modrého laseru při čtení disku, který umoţňuje, aby informace byly uloţeny ve větší hustotě, oproti pouţití červeného laseru u DVD má modrý kratší vlnovou délku. Hlavní uplatnění Blu-ray disků je ve video průmyslu. [8] Obrázek č. 6: Porovnání tzv. pitu CD-ROM, DVD a Blu-Ray Zdroj: [8] Flash paměť se pouţívá jako výměnné (přenosné) datové médium (vnější paměť) ve formě paměťových karet nebo USB flash disku. S komerční výrobou flash disků přišly v roce 2000 firmy IBM a Trek Technology. První disky od IBM měly kapacitu 8 MB, coţ ve své době pětinásobně překročilo kapacitu běţné diskety. Tyto disky se na trhu objevily v prosinci Moderní flash disky pracují s rozhraním USB 2.0, ale nedosahují jeho plné propustnosti 480 Mbit/s (60 MB/s). Typické přenosové rychlosti tedy jsou kolem 6 MB/s. Ty se hlavně liší podle pouţitých čipů. Průměr je 1,5 MB/s aţ 60 MB, běţně se pohybuje rychlost do 30 MB/s. Nejvyšší současné přenosové rychlosti se pohybují od 15 do 60 MB/s. Starší full speed zařízení jsou limitována maximální rychlostí kolem 1 MB/s. Kapacita dnešních disků se pohybuje od 1 GB do 256 GB. Nejmodernější flash disky obsahují rozhraní USB 3.0, které teoreticky dosahuje přenosové rychlosti aţ 5 Gbit/s (625 MB/s). [2] p je soubor High-definition television (HDTV) videoreţimů s vysokým rozlišením 29

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop

DRUHY SESTAV. Rozlišujeme 4 základní druhy sestav. PC v provedení desktop. PC v provedení tower. Server. Notebook neboli laptop POČÍTAČOVÁ SESTAVA MARTIN ČEŽÍK 8.A DRUHY SESTAV Rozlišujeme 4 základní druhy sestav PC v provedení desktop PC v provedení tower Notebook neboli laptop Server CO NAJDEME VE VŠECH ČTYŘECH? Základní deska

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.8 Procesory. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Základní pojmy informačních technologií

Základní pojmy informačních technologií Základní pojmy informačních technologií Informační technologie (IT): technologie sloužící k práci s daty a informacemi počítače, programy, počítač. sítě Hardware (HW): jednoduše to, na co si můžeme sáhnout.

Více

G R A F I C K É K A R T Y

G R A F I C K É K A R T Y G R A F I C K É K A R T Y Grafická karta nebo také videoadaptér je součást počítače, která se stará o grafický výstup na monitor, TV obrazovku či jinou zobrazovací jednotku. Režimy grafických karet TEXTOVÝ

Více

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně

HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně ZVT HW počítače co se nalézá uvnitř počítačové skříně HW vybavení PC Hardware Vnitřní (uvnitř počítačové skříně) Vnější ( ) Základní HW základní jednotka + zobrazovací zařízení + klávesnice + (myš) Vnější

Více

Základní deska (motherboard, mainboard)

Základní deska (motherboard, mainboard) Základní deska (motherboard, mainboard) Jedná se o desku velkou cca 30 x 25 cm s plošnými spoji s množstvím konektorů a slotů připravených pro vložení konkrétních komponent (operační paměť, procesor, grafická

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

www.zlinskedumy.cz Střední průmyslová škola Zlín

www.zlinskedumy.cz Střední průmyslová škola Zlín VY_32_INOVACE_31_12 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Hardware Skladba počítače. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35

Hardware Skladba počítače. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35 Hardware Skladba počítače Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35 Počítač Zařízení pro zpracováni dat (v souborech text, hudba, video) Počítačová

Více

Obecný popis základní jednotky

Obecný popis základní jednotky Obecný popis základní jednotky Základní součástí počítačové sestavy je skříň. Zatímco bez monitoru či klávesnice by principiálně počítač jako takový mohl fungovat, skříň je neodmyslitelná, tj. je nejdůležitějším

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více

2.7 Základní deska. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.7 Základní deska. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Zobrazovací a zvuková soustava počítače

Zobrazovací a zvuková soustava počítače Zobrazovací a zvuková soustava počítače textový a grafický režim grafická karta analogový a digitální zvuk zvuková karta Zobrazovací soustava Je jednou z nejdražších a energeticky nejnáročnějších částí

Více

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010

Přednášky o výpočetní technice. Hardware teoreticky. Adam Dominec 2010 Přednášky o výpočetní technice Hardware teoreticky Adam Dominec 2010 Rozvržení Historie Procesor Paměť Základní deska přednášky o výpočetní technice Počítací stroje Mechanické počítačky se rozvíjely už

Více

Základy ICT, průřezová témata

Základy ICT, průřezová témata Základy ICT, průřezová témata Hardware Základní komponenty PC. Periferní zařízení. Software Operační systém. Informace, data. Základní aplikační programové vybavení, viry, antivirová ochrana. Historie

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

Hardware. Z čeho se skládá počítač

Hardware. Z čeho se skládá počítač Hardware Z čeho se skládá počítač Základní jednotka (někdy také stanice) obsahuje: výstupní zobrazovací zařízení CRT nebo LCD monitor počítačová myš vlastní počítač obsahující všechny základní i přídavné

Více

Paměti Josef Horálek

Paměti Josef Horálek Paměti Josef Horálek Paměť = Paměť je pro počítač životní nutností = mikroprocesor z ní čte programy, kterými je řízen a také do ní ukládá výsledky své práce = Paměti v zásadě můžeme rozdělit na: = Primární

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 3 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Základní deska (mainboard, motherboard)

Základní deska (mainboard, motherboard) Základní deska (mainboard, motherboard) Hlavním účelem základní desky je propojit jednotlivé součástky počítače do fungujícího celku a integrovaným součástem na základní desce poskytnout elektrické napájení.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

2.9 Vnitřní paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.9 Vnitřní paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Grafické karty. Autor: Kulhánek Zdeněk

Grafické karty. Autor: Kulhánek Zdeněk Grafické karty Autor: Kulhánek Zdeněk Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_826 1.11.2012 1 1. Grafická

Více

Základní jednotka procvičování

Základní jednotka procvičování Základní jednotka procvičování EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.11 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia

Více

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Variace 1 HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. HW složení

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 HARDWARE PC Fungování a složení počítačů IBM PC Mgr. Jana Kubcová

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_04 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Základní deska (mainboard, motherboard)

Základní deska (mainboard, motherboard) Základní deska (mainboard, motherboard) Hlavním účelem základní desky je propojit jednotlivé součástky počítače do fungujícího celku a integrovaným součástem na základní desce poskytnout elektrické napájení.

Více

Ostatní přídavné / rozšiřující karty

Ostatní přídavné / rozšiřující karty Ostatní přídavné / rozšiřující karty Autor: Kulhánek Zdeněk Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_827

Více

Hardware ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

Hardware ZÁKLADNÍ JEDNOTKA Hardware ZÁKLADNÍ JEDNOTKA RNDr. Jan Preclík, Ph.D. Ing. Dalibor Vích Jiráskovo gymnázium Náchod Skříň počítače case druhy Desktop Midi tower Middle tower Big tower Hardware - základní jednotka 2 Základní

Více

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř

Jak do počítače. aneb. Co je vlastně uvnitř Jak do počítače aneb Co je vlastně uvnitř Po odkrytí svrchních desek uvidíme... Von Neumannovo schéma Řadič ALU Vstupně/výstupní zař. Operační paměť Počítač je zařízení, které vstupní údaje transformuje

Více

) informace o stavu řízené veličiny (předávaná řídícímu systému) - nahrazování člověka při řízení Příklad řízení CNC obráběcího stroje

) informace o stavu řízené veličiny (předávaná řídícímu systému) - nahrazování člověka při řízení Příklad řízení CNC obráběcího stroje zapis_rizeni_uvod - Strana 1 z 9 20. Úvod do řízení Řízení Zpětná vazba (angl. #1 je proces, kdy #2 část působí na základě vstupních informací a zpětné vazby na #3 část zařízení tak, aby se dosáhlo požadovaného

Více

Hardware Základní pojmy. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1122_Hardware Základní pojmy_pwp

Hardware Základní pojmy. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1122_Hardware Základní pojmy_pwp Základní pojmy Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1122_Hardware Základní pojmy_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu:

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah:

Více

ARCHITEKTURA AMD PUMA

ARCHITEKTURA AMD PUMA VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informačných technológií ARCHITEKTURA AMD PUMA Martin Raichl, RAI033 21. listopadu 2009 Ján Podracký, POD123 Obsah Architektura AMD PUMA nová

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

Procesory nvidia Tegra

Procesory nvidia Tegra VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Procesory nvidia Tegra Petr Dostalík, DOS140 Pokročilé architektury počítačů Představení nvidia Tegra V únoru roku 2008 představila společnost nvidia

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Technické prostředky počítačové techniky

Technické prostředky počítačové techniky Počítač - stroj, který podle předem připravených instrukcí zpracovává data Základní části: centrální procesorová jednotka (schopná řídit se posloupností instrukcí a ovládat další části počítače) zařízení

Více

1) Napájecí zdroj. 2) Skříň (Case) 3) Pevný disk

1) Napájecí zdroj. 2) Skříň (Case) 3) Pevný disk 1) Napájecí zdroj - Maximální výstupní výkon minimálně 400W - ATX verze minimálně 2.3 - Alespoň pasivní PFC - Ventilátor: 120mm - +12V větev minimálně s 32A (16A + 16A) - +5V větev minimálně s 16A - Napájecí

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana Kubcová Název

Více

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Procesory PC funkce, vlastnosti Interní počítačové paměti PC Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah:

Více

Paměti operační paměti

Paměti operační paměti Paměti operační paměti Autor: Kulhánek Zdeněk Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_828 1.11.2012

Více

Procesor. Hardware - komponenty počítačů Procesory

Procesor. Hardware - komponenty počítačů Procesory Procesor Jedna z nejdůležitějších součástek počítače = mozek počítače, bez něhož není počítač schopen vykonávat žádné operace. Procesor v počítači plní funkci centrální jednotky (CPU - Central Processing

Více

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti počítače lze rozdělit do tří základních skupin: registry paměťová místa na čipu procesoru jsou používány

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

Představení procesorů od firmy Tilera a jejich architektura

Představení procesorů od firmy Tilera a jejich architektura VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY REFERÁT Z PŘEDMĚTU POKROČILÉ ARCHITEKTURY POČÍTAČŮ Představení procesorů od firmy Tilera a jejich architektura Školní

Více

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11

Obsah. Kapitola 1 Skříně počítačů 15. Kapitola 2 Základní deska (mainboard) 19. Kapitola 3 Napájecí zdroj 25. Úvod 11 Obsah Úvod 11 Informace o použitém hardwaru 12 Několik poznámek k Windows 13 Windows XP 13 Windows Vista 13 Kapitola 1 Skříně počítačů 15 Typy skříní 15 Desktop 15 Tower (věžová provedení) 15 Rozměry skříní

Více

Hardware PC skříně. Autor: Kulhánek Zdeněk

Hardware PC skříně. Autor: Kulhánek Zdeněk Hardware PC skříně Autor: Kulhánek Zdeněk Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_821 1.11.2012 1

Více

PROCESOR. Typy procesorů

PROCESOR. Typy procesorů PROCESOR Procesor je ústřední výkonnou jednotkou počítače, která čte z paměti instrukce a na jejich základě vykonává program. Primárním úkolem procesoru je řídit činnost ostatních částí počítače včetně

Více

Komunikace mikroprocesoru s okolím Josef Horálek

Komunikace mikroprocesoru s okolím Josef Horálek Komunikace mikroprocesoru s okolím Josef Horálek Základní deska (mainboard) = Fyzicky jde o desku plošného spoje s mnoha elektronickými obvody a konektory připojení dalších periferií = Obvody desky určeny

Více

Dell Studio XPS 8100: Komplexní specifikace

Dell Studio XPS 8100: Komplexní specifikace Dell Studio XPS 8100: Komplexní specifikace Tento dokument obsahuje informace, které můžete potřebovat při instalaci a nastavení, aktualizaci ovladačů a upgradu počítače. POZNÁMKA: Nabízené možnosti se

Více

1. části počítače. A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent

1. části počítače. A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent A. Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení funkce základních počítačových komponent POČÍTAČ = elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu -HARDWARE /HW/ -SOFTWARE

Více

O autorovi 6 O odborném redaktorovi 7 Úvod 21 Laptop nebo notebook? 21 Co je cílem této knihy 22 Webové stránky autora 23 Osobní poznámka 23

O autorovi 6 O odborném redaktorovi 7 Úvod 21 Laptop nebo notebook? 21 Co je cílem této knihy 22 Webové stránky autora 23 Osobní poznámka 23 Obsah O autorovi 6 O odborném redaktorovi 7 Úvod 21 Laptop nebo notebook? 21 Co je cílem této knihy 22 Webové stránky autora 23 Osobní poznámka 23 KAPITOLA 1 Obecně o přenosných systémech 25 Definice přenosného

Více

Složení počítače. HARDWARE -veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače 12 -MONITOR

Složení počítače. HARDWARE -veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače 12 -MONITOR Složení počítače Složení počítače HARDWARE -veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače 1 -MONITOR 2 -ZÁKLADNÍ DESKA 3 -PROCESOR 4 -ATA/SATA KONEKTORY 5 -OPERAČNÍ PAMĚŤ 6 -ROZŠIŘUJÍÍ SLOTY 7

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Petr

Více

Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/ VGN-SR49VN/H Váš mobilní partner Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Více

Informatika -- 8. ročník

Informatika -- 8. ročník Informatika -- 8. ročník stručné zápisy z Informatiky VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz.

Více

PORTY ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

PORTY ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště PORTY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Porty Autor Mgr. Igor Osoha Datum 2. 1. 2014 Stupeň atypvzdělávání

Více

Procesor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Procesor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Procesor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.05 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky, konfigurace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené.

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené. Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie Herní konzole Herní zařízení Historické počítače Herní konzole Gamepady Joysticky Taneční podložky Volanty Amiga Atari Commodore Československé

Více

GRAFICKÉ ADAPTÉRY. Pracovní režimy grafické karty

GRAFICKÉ ADAPTÉRY. Pracovní režimy grafické karty GRAFICKÉ ADAPTÉRY Grafický adaptér (též videokarta, grafická karta, grafický akcelerátor) je rozhraní, které zabezpečuje výstup obrazových dat z počítače na zobrazovací jednotku (monitor, displej, dataprojektor,

Více

Úvod do programování a práce s počítačem 2

Úvod do programování a práce s počítačem 2 Úvod do programování a práce s počítačem 2 Typy paměti RWM, RAM (Read Write Memory, Random Access Memory) provádí se zápis i čtení závislost na napájecím napětí SRAM» statická» jednou zapsaná informace

Více

Informatika pro 8. ročník. Hardware

Informatika pro 8. ročník. Hardware Informatika pro 8. ročník Hardware 3 druhy počítačů Vstupní a výstupní zařízení Další vstupní a výstupní zařízení Nezapomeňte Máme tři druhy počítačů: stolní notebook all-in-one Zařízení, která odesílají

Více

Architektura Intel Atom

Architektura Intel Atom Architektura Intel Atom Štěpán Sojka 5. prosince 2008 1 Úvod Hlavní rysem Atomu je podpora platformy x86, která umožňuje spouštět a běžně používat řadu let vyvíjené aplikace, na které jsou uživatelé zvyklí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 7 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Co je to počítač? Počítač je stroj pro zpracování informací Jaké jsou základní části počítače? Monitor, počítač (CASE), klávesnice, myš

Co je to počítač? Počítač je stroj pro zpracování informací Jaké jsou základní části počítače? Monitor, počítač (CASE), klávesnice, myš základní pojmy ve výpočetní technice Co je to počítač? Počítač je stroj pro zpracování informací Jaké jsou základní části počítače? Monitor, počítač (CASE), klávesnice, myš základní pojmy ve výpočetní

Více

Výklad učiva: Co je to počítač?

Výklad učiva: Co je to počítač? Výklad učiva: Co je to počítač? Počítač je v informatice elektronické zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač se skládá z hardware, které

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš Základní části počítače Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš 1. OBSAH SKŘÍNĚ POČÍTAČE 1.1 Základní deska anglicky mainboard či motherboard Hlavním účelem základní desky je

Více

Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení. Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo

Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení. Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo VGN-FW4ZJ/H Ten nejlepší zážitek z vysokého rozlišení Vlajková loď mezi zábavními notebooky s Full HD a jednotkou Bluray Disc Combo Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Josef Vlach. Dostupné z www.soes.cz a www.rvp.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Josef Vlach. Dostupné z www.soes.cz a www.rvp.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Výpočetní technika Stavba PC Téma Základní deska PC Ročník II. Autor Mgr. Josef

Více

Historie. Děrné štítky

Historie. Děrné štítky Paměťová média Děrné štítky Historie Prvním paměťovým médiem byli děrné štítky. Jednalo se o většinou papírové štítky. Datová kapacita byla minimální, rychlost čtení malá a rychlost zápisu ještě menší.

Více

Paměťové prvky. ITP Technika personálních počítačů. Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš

Paměťové prvky. ITP Technika personálních počítačů. Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš Paměťové prvky ITP Technika personálních počítačů Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií v Brně Božetěchova 2, 612 66 Brno Osnova Typy

Více

Stručný obsah KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 KAPITOLA 7 KAPITOLA 8 KAPITOLA 9 KAPITOLA 10 KAPITOLA 11 KAPITOLA 12

Stručný obsah KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 KAPITOLA 7 KAPITOLA 8 KAPITOLA 9 KAPITOLA 10 KAPITOLA 11 KAPITOLA 12 Stručný obsah KAPITOLA 1 Prohlídka počítače 23 KAPITOLA 2 Mikroprocesory 49 KAPITOLA 3 RAM 103 KAPITOLA 4 BIOS a CMOS 133 KAPITOLA 5 Rozšiřující sběrnice 165 KAPITOLA 6 Základní desky 209 KAPITOLA 7 Zdroje

Více

Základní deska (mainboard)

Základní deska (mainboard) Základní deska (mainboard) Základní deska je nejdůležitější části sestavy počítače. Zajišťuje přenos dat mezi všemi díly a jejich vzájemnou komunikaci. Pomocí konektorů umožňuje pevné přichycení (grafická

Více

Vývoj a souboj paměťových karet

Vývoj a souboj paměťových karet 20. Paměťová karta, paměť flash. Multimédia a PC Pamětová karta je elektronické zařízení typu flash memory. Paměť flash je počítačový čip obsahující non-volatilní paměť, jejíž obsah můžeme elektricky mazat

Více

ZÁKLADNÍ DESKA ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

ZÁKLADNÍ DESKA ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště ZÁKLADNÍ DESKA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Základní deska Autor Mgr. Igor Osoha Datum 13. 10. 2013 Stupeň

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_04_ICT_ZIT57PL_Hardware

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_04_ICT_ZIT57PL_Hardware Č. 4 číslo a název klíčové aktivity název materiálu III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_04_ICT_ZIT57PL_Hardware téma anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu ročník

Více

Zvuková karta. Zvuk a zvuková zařízení. Vývoj, typy, vlastnosti

Zvuková karta. Zvuk a zvuková zařízení. Vývoj, typy, vlastnosti Zvuk a zvuková zařízení. Vývoj, typy, vlastnosti Zvuková karta Počítač řady PC je ve své standardní konfiguraci vybaven malým reproduktorem označovaným jako PC speaker. Tento reproduktor je součástí skříně

Více

Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC

Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC Technické prostředky počítačové techniky Obsah: Sběrnicová struktura PC Interní počítačové paměti PC ROM RAM Paměti typu CACHE IS2-4 1 Dnešní info: Informatika 2 04 Zemřel otec e-mailu Aplikace Záchranka

Více

Forenzní analytická jednotka - technická specifikace (9 ks)

Forenzní analytická jednotka - technická specifikace (9 ks) Technická specifikace ČÁST 1 Název veřejné zakázky ČÁST 1 Technologická obměna a doplnění informačními technologiemi HW- Část 1 Termín a místo plnění Termín plnění od vybraní subjektu a uzavření smlouvy

Více

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík

BIOS. Autor: Bc. Miroslav Světlík BIOS Autor: Bc. Miroslav Světlík Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_837 1. 11. 2012 1 1. BIOS

Více

Základní jednotka - Skříň počítače a základní deska

Základní jednotka - Skříň počítače a základní deska Základní jednotka - Skříň počítače a základní deska Skříň většinou vyrobená z ocelového plechu s plastovým předním panelem, často se prodává s namontovaným zdrojem zdroj je ovšem vyměnitelný. Provedení:

Více

Název materiálu: Paměťová média

Název materiálu: Paměťová média Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Paměť počítače. dočasná / trvalá. Parametry pamětí : kapacita ( udává kolik dat se do paměti vejde )

Paměť počítače. dočasná / trvalá. Parametry pamětí : kapacita ( udává kolik dat se do paměti vejde ) Paměť počítače Paměť počítače dočasná / trvalá Paměť je místo pro dočasné (krátkodobé) nebo trvalé (dlouhodobé) uložení dat a programů. V počítače najdeme hlavní paměť a různé pomocné přídavné paměti.

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Hardware. Roman Bartoš

Hardware. Roman Bartoš Hardware Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

7 990,- AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTŮ. HP Pavilion 2 TouchSmart 10-e00sc KVĚTEN/ČERVEN 2014. Notebook HP - AMD Dual Core A4-1200, multidotykový 10.

7 990,- AKČNÍ NABÍDKA PRODUKTŮ. HP Pavilion 2 TouchSmart 10-e00sc KVĚTEN/ČERVEN 2014. Notebook HP - AMD Dual Core A4-1200, multidotykový 10. KVĚTEN/ČERVEN 01 3607 7 990,- HP Pavilion TouchSmart 10-e00sc Notebook HP - AMD Dual Core A-100, multidotykový 10.1 LED 1366x768 antireflexní, RAM GB DDR3L, AMD Radeon HD 8180, HDD 500GB 500 otáček, WiFi,

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 1.3 2/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 14 0:40 1.3. Vliv hardware počítače na programování Vliv

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM)

OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM) OPERAČNÍ SYSTÉM (ANGLICKY OPERATING SYSTEM) je prostředník mezi hardwarem (technickým vybavením počítače) a konkretním programem, který uživatel používá. je základní programové vybavení počítače (tj. software),

Více