Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ROÈNÍK XII/2007. ÈÍSLO 11 V TOMTO SEŠITÌ Náš rozhovor...1 Nové knihy...2 Svìtozor...3 AR mládeži: Základy elektrotechniky...4 Jednoduchá zapojení pro volný èas...6 Cellar - 4smyèková zabezpeèovací ústøedna Náhrada nedostupného IO TDA8703 v digitálním osciloskopu z PE10/ Náhrada dìlièky M54459L v GDO 150 MHz z PE 11/ Spektrální analyzátor 1 GHz Ovládanie servomotora s kontrolou polohy Jednoduchý pøípravek na vyjmutí IO z objímky Inzerce... I-XL, 48 Objednávky... XXXVI Automatické zapnutí svìtlometù vozidla Jednoduchý èasovaè s mikrokontrolérem PIC Fotorelé s tyristorem Blikaè s LED Jednoduchý rozdielový termostat (dokonèenie) O vícepásmových anténách PC hobby Rádio Historie Z radioamatérského svìta Praktická elektronika A Radio Vydavatel: AMARO spol. s r. o. Redakce: Šéfredaktor: ing. Josef Kellner, redaktoøi: ing. Jaroslav Belza, Petr Havliš, OK1PFM, ing. Miloš Munzar, CSc., sekretariát: Eva Marková. Redakce: Zborovská 27, Praha 5, tel.: , tel./fax: , sekretariát: Roènì vychází 12 èísel. Cena výtisku 50 Kè. Rozšiøuje První novinová spoleènost a. s. a soukromí distributoøi. Pøedplatné v ÈR zajiš uje Amaro spol. s r. o. - Hana Merglová (Zborovská 27, Praha 5, tel.: ; tel./fax: ). Distribuci pro pøedplatitele také provádí v zastoupení vydavatele spoleènost Mediaservis s. r. o., Zákaznické centrum, Moravské námìstí 12D, Brno; tel: ; fax: ; reklamace - tel.: Objednávky a predplatné v Slovenskej republike vybavuje Magnet-Press Slovakia s. r. o., Šustekova 10, Bratislava - Petržalka; korešpondencia P. O. BOX 169, Bratislava 3; tel./fax (02) predplatné, (02) èasopisy; Podávání novinových zásilek povoleno Èeskou poštou - øeditelstvím OZ Praha (è.j. nov 6005/96 ze dne ). Inzerci pøijímá redakce - Michaela Hrdlièková, Zborovská 27, Praha 5, tel.: , tel./fax: Za pùvodnost a správnost pøíspìvkù odpovídá autor (platí i pro inzerci). Internet: Nevyžádané rukopisy nevracíme. ISSN X, MKÈR E 7409 AMARO spol. s r. o. Nová generace akumulátorù NiMH je skuteènì jiná a splòuje deklarované vlastnosti. Provedli jsme si vlastní mìøení akumulátorù na prestižním testovacím zaøízení od spoleènosti CADEX, které potvrdilo (pøedevším u velmi dùležitého parametru vnitøního odporu akumulátorù) a i pøekroèilo spoleèností Ansmann udávané technické parametry. Výrobce udává vnitøní odpor u nových akumulátorù NiMH v rozsahu 21 až 30 mω, námi namìøené údaje na vzorku 60 akumulátorù byly v rozmezí 11 až 25 mω. Dalším velmi pozitivním argumentem je, že za období 11 mìsícù, po které je prodáváme, se nevyskytla ani jediná reklamace - a to fyzická, kdy zákazník reklamuje zakoupené akumulátory, ale ani verbální, kdy si zákazník stìžuje, že výrobek nesplòuje deklarované vlastnosti. I s ohledem na skuteès ing. Petrem Nevjelíkem z firmy Fulgur Battman o novinkách v akumulátorech. Na akumulátorovém trhu se to v poslední dobì mele. Mohl byste nám tyto zmìny pøiblížit? Nejvýznamnìjší novinkou na trhu spotøebních akumulátorù je poslední inovace výrobcù systému akumulátorù NiMH. Výrobcùm se podaøilo zmìnou chemického složení standardu NiMH eliminovat jeho nejvìtší nevýhodu, a to je samovybíjení. Akumulátory nového systému je možné skladovat v nabitém stavu až 5 let. Ztráta kapacity za 12 mìsícù je pouze 15 až 20 %. Nová generace akumulátorù NiMH je na trh dodávána v nabitém stavu, tzn., že uživatel, který zakoupí tyto akumulátory v jakékoliv prodejnì, je mùže okamžitì zaèít používat bez potøeby je nabíjet nebo dokonce formovat. Tato vlastnost pøibližuje akumulátory NiMH bìžným alkalickým primárním èlánkùm s tím, že jejich nespornou výhodou je to, že mohou být použity opakovanì až 1000x. Velmi rychle si každý uživatel spoèítá, jak velkou finanèní úsporu získává nákupem akumulátorù NiMH nové generace. Alkalický èlánek stojí prùmìrnì 20 až 28 Kè, akumulátor NiMH nové generace má cenu okolo 110 Kè. Finanèní úspora pro uživatele je nesporná, úspora pro všechny, vyèíslená ve vztahu k životnímu prodstøedí, je daleko vìtší, protože 1 akumulátor nahradí asi 1000 alkalických èlánkù - tj. 1/1000 zpracovaného škodlivého odpadu. Tyto akumulátory jsou již bìžnì na trhu? A od kterých firem? Akumulátory NiMH nové generace prodáváme již rok od spoleènosti Ansmann pod obchodní znaèkou maxe, a to v provedení AA s kapacitou 2100 mah a v provedení AAA s kapacitou 800 mah. Nenechte se prosím zmást menší kapacitou akumulátorù, protože v kombinaci s jejich nespornou výhodou, tj. malým samovybíjením, jsou tyto akumulátory schopny poskytnout bìžným uživatelùm daleko vìtší komfort než akumulátory s nejvyšší deklarovanou kapacitou (to je v souèasné dobì u NiMH AA akumulátorù 2700 mah). Akumulátory nové generace (Ansmann pod oznaèením maxe, Uniross pod oznaèením Hybrio a Sanyo pod oznaèením Eneloop) jsou urèeny pøedevším pro širokou veøejnost, Akumulátory Ansmann maxe tj. uživatele, kteøí se o akumulátory neumí nebo nechtìjí speciálnì starat (stálé hlídání kapacity a dobíjení). Ví se nìco bližšího o jejich konstrukci? Akumulátory mají odlišné chemické složení, než je standard NiMH. A pøedevším z tohoto dùvodu mají menší kapacitu než bìžné akumulátory NiMH. Jaké je složení nové generace, vám neprozradím, protože se jedná o výrobní tajemství, které nikdo z výrobcù z pochopitelných dùvodù, nezveøejní. Další velkou výhodou této nové generace je, že nepotøebují speciální nabíjeèky, lze je nabíjet ve všech nabíjeèkách pro akumulátory NiCd a NiMH. I pøes tuto skuteènost nabízíme akumulátory nové generace i v sadách s nabíjeèkami, pro ty uživatele, kteøí doposud s nákupem nabíjeèky váhali a s nabíjením nemají zkušenosti. Jaké jsou po roce zkušenosti? Samovybíjení bìhem 1 roku ñ 1

2 ñ nost, Li-pol akumulátor YUNTONG že všichni výrobci akumulátorù, kteøí na svìtovém trhu nìco znamenají, mají ve svém sortimentu tyto nové akumulátory, se dá s jistotou pøedpokládat, že v tomto systému se bude odehrávat další technický vývoj. Jak jsem již uvedl, je nová generace akumulátorù NiMH nespornì tím nejzajímavìjším na souèasném trhu, ale vývoj bìžných akumulátorù NiMH se nezastavil. Ti, kteøí akumulátorùm rozumìjí, ví, že nový systém není samospasitelný a není vhodný pro všechny aplikace. Od spoleènosti Ansmann máme avizováno zvýšení kapacity bìžných akumulátorù NiMH velikosti AA na 2850 mah. Nové akumulátory budou uvedeny na trh na podzim. Jsou urèeny pøedevším pro uživatele, pro které je dùležité krátkodobé využití maximální kapacity. Vìøím, že oni (napø. radioamatéøi a modeláøi) toto navýšení pøivítají. Vzhledem k vašim zkušenostem s akumulátory NiMH a nabíjeèkami - jakou nabíjeèku byste doporuèil jako nejlepší? Pro obì generace akumulátorù NiMH je samozøejmì s ohledem na úèel použití dùležité, èím je nabíjíte. Spoleènost Ansmann uvedla na trh v loòském roce nabíjeèku POWERLINE 5 LCD, která patøí mezi HiTech produkty, které Ansmann kdy vyvinul. Tato nabíjeèka je urèena pro nabíjení všech bìžných velikostí akumulátorù (AA, AAA, C, D a E). Její nejvìtší výhodou je, že je schopna souèasnì nabíjet i vybíjet rùzné velikosti akumulátorù, a to každý samostatnì! Pøíklad akumulátoru LiFePO4 Zjednodušenì øeèeno: souèasnì vedle sebe mùžete nabíjet a vybíjet akumulátory rùzné velikosti a i odlišného chemického složení s tím, že všechny procesy (nabíjení i vybíjení) probíhají zcela individuálnì. Tento produkt je v maloobchodní síti dostupný za 1800 až 1900 Kè. V naší spoleènosti tento typ používáme k oživení všech problematických akumulátorù a ještì nás nezklamal. Podle mého názoru je POWERLINE 5 LCD tím nejlepším, co z vývoje spoleènosti Ansmann za posledních 5 let vypadlo. Jak to vypadá na trhu v ostatních typech akumulátorù? Také na trhu prùmyslových a pøedevším modeláøských akumulátorù nastal v posledním roce prudký vývoj. Pøedevším modeláøi se odklonili od akumulátorù konzervativního systému NiCd hlavnì k systému Li-pol (lithium polymer). Li-pol akumulátory mají nespornou výhodu v malé hmotnosti a menších rozmìrech pøi zachování parametrù nabíjecích a vybíjecích proudù na úrovní 15 až 20 C. Velmi dobøe se na našem trhu prosadila naší spoleèností prodávaná znaèka YUNTONG. Nabízíme jak jednotlivé akumulátory s napìtím 3,7 V v kapacitách 400 až 2000 mah, tak také sestavy 2 až 3 èlánkù, vèetnì konektorù pro balancery ve stejných kapacitách. A co nám øeknete o pøevratné novince v lithiových akumulátorech? V souèasné dobì jsou na trhu akumulátory nové generace, používané zatím pøedevším v elektrickém náøadí a modeláøství. Mají nové chemické složení LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) - lithium-železo-fosfát. Jsou dodávané pod obchodním oznaèením A123 a mají jmenovité napìtí 3,3 V. Je to zcela odlišné napìtí od všeho, co doposud známe. Kapacita tìchto akumulátorù je okolo 2300 mah. Jejich nejvìtší pøedností je, že snáší zátìž až 80 C, pokud se nepøekroèí teplota 60 C. Vydrží také až 1000 cyklù, což je nìkolikanásobnì více než akumulátory Li-pol a na rozdíl od nich nehrozí pøi špatném nabíjení exploze. Vzhledem ke svým vlastnostem a postupné eliminaci systému NiCd se dá pøedpokládat, že tyto akumulátory by mohly v budoucnosti úplnì nahradit i osvìdèený, ale z ekologického hlediska zatracovaný systém NiCd v akumulátorovém náøadí. Domnívám se, že v souèasné dobì tomu brání hlavnì cena nových akumulátorù a potøeba speciálních nabíjeèek (odlišné napìtí akumulátorù). Dìkuji vám za rozhovor. Pøipravil ing. Josef Kellner. Vlèek, J.: Bezpeènost elektrických zaøízení - pøíruèka pro konstruktéry. BEN technická literatura, 112 stran A5, obj. è , MC 199 Kè. Publikace je urèena pøedevším návrháøùm, konstruktérùm, vývojovým pracovníkùm a výrobcùm elektrických zaøízení obecnì, ale také dovozcùm elektrických zaøízení nebo prodejcùm tohoto zboží. Jedná se o shrnutí požadavkù kladených evropskými normami na bezpeènost elektrických zaøízení a popisuje zkoušky elektrické bezpeènosti, kterými zaøízení musí pøed uvedením na trh projít. Kniha obsahuje obecné požadavky na bezpeènost elektrických zaøízení, tedy na ochranu pøed úrazem elektrickým proudem, fyzikální požadavky a požadavky na mechanickou bezpeènost, na elektrickou a tepelnou odolnost, odolnost proti teplu a hoøení, a na chemická nebezpeèí. Zároveò popisuje zkušební postupy a uvádí limity, kterým zaøízení musí vyhovìt. Pozornost je vìnována také požadavkùm na znaèení na spotøebièi, návod k použití a instalaci. V pøílohách jsou uvedeny podrobné požadavky a informace, které ocení zejména konstruktéøi elektrických zaøízení. Publikace obsahuje nìkteré postøehy a doporuèení autora, pracovníka akreditované zkušebny bezpeènosti elektrických zaøízení. Publikace uvádí podrobnìji požadavky na ty skupiny výrobkù, jejichž výrobou se zabývají pøedevším malí a støední výrobci v ÈR, tedy na elektrická zaøízení informaèní techniky a na elektrická mìøicí, øídicí a laboratorní zaøízení. Knihu si mùžete zakoupit nebo objednat na dobírku v prodejnì technické literatury BEN, Vìšínova 5, Praha 10, tel , , fax: Další prodejní místa: Jindøišská 29, Praha 1, sady Pìtatøicátníkù 33, Plzeò; Veveøí 13, Brno, Èeskobratrská 17, Ostrava, adresa na Internetu: Zásielková služba na Slovensku: Anima, Slovenskej jednoty 10 (za Národnou bankou SR), Košice, tel./fax (055)

3 Miniaturní výkonový budiè LED Pod oznaèením ZXLD1362 uvádí firma ZETEX Semiconductor na trh integrovaný obvod, z jehož výstupu lze napájet proudem nastavitelným do 1 A až 16 výkonových LED. Obvod v pouzdøe TSOT-5 (2,8 2,9 mm) patøí k nejmenším svého druhu. K realizaci funkèního zapojení jsou tøeba pouze 4 další pasivní souèástky. Výstupní proud lze nastavit buï impulsnì modulovaným signálem, nebo analogovým napìtím pøivedeným na øídicí vstup, pøièemž jas diod lze mìnit v rozsahu 1:1000. Pracovní kmitoèet impulsnì pracujícího obvodu je až 1 MHz. Budicí obvod obsahující i spínací MOSFET snižujícího mìnièe s cívkou (stejnì jako rekuperaèní dioda je externí) lze napájet napìtím 6 až 60 V. Úèinnost dosahuje až 95 %. K pøedpokládaným aplikacím patøí napø. automobilová svìtla, svítidla s LED namísto halogenových žárovek, podsvìtlení TV a LCD monitorù. K dispozici jsou i obvody pro menší výstupní výkon - ZXLD1350 (30 V, 350 ma) a ZXLD1360 (30 V, 1 A). Digitální potenciometr se senzorem teploty Dallas Semiconductor, dceøinná spoleènost firmy Maxim (www. maxim-ic.com) nabízí neobvyklý digitální potenciometr. Na èipu DS3501 je vedle vlastního 7bitového nevolatilního (NV) potenciometru s odporem dráhy 10 kω a maximálním výstupním napìtím až 15,5 V i senzor teploty pro rozsah 40 až +100 C s A/D pøevodníkem, který adresuje pøevodní tabulkou o 36 B (LUT lookup table). DS3501, který je øízen pøes rozhraní I 2 C, umožòuje nahradit klasické potenciometry a pøitom podle zvoleného režimu úèinnì kompenzovat lineární i nelineární pùsobení teploty na funkce systému nastavované potenciometry. Pøíkladem mohou být LCD panely, optické transceivery a prùmyslové mìøicí èi øídicí aplikace. Dva adresové piny DS3501 umožní sdílení sbìrnice I 2 C ètyømi tìmito potenciometry. Digitální èást je napájena napìtím 2,7 až 5,5 V, vlastní potenciometr pak 4,5 až 15,5 V. DS3501 je dodáván v 10pinovém pouzdøe msop. Monitor a úrovòový pøevodník pro ovládací prvky automobilù Firma Maxim (www.maxim-ic.com) pøichází se zajímavým integrovaným obvodem pro automobilovou elektroniku. Pro ovládání elektronických, pøípadnì elektrických pøístrojù a zaøízení, jako jsou palubní poèítaèe, elektricky ovládaná okna vèetnì støešních a sedadla i jako zdroj dalších vstupních signálù pro elektronické øídicí jednotky jsou ve velké míøe užívány elektromechanické spínaèe. MAX13036 odstraòuje vliv rušivých zákmitù až pro 8 spínaèù a umožní po vzniku pøerušovacího signálu pøi zmìnì stavu nìkterého z kontaktu naèíst pøes sériové rozhraní SPI jejich individuální stav. Navolit lze až pro ètveøici kontaktù pøipojených ke vstupùm obvodu, zda je kontakt spojuje se zemí nebo s kladným pólem baterie. Vstupy jsou chránìny proti poškození v nestandardních stavech. Nastavit lze i èisticí proud kontaktù a periodu ohledávání jejich stavu. K pøednostem obvodu patøí také malá spotøeba pøi skenování (typicky 17 ma) a rozsah napájecího napìtí 6 až 26 V. MAX13036 je dodáván v 28vývodovém pouzdøe TQFN s rozmìry 5 5 mm a je urèen pro pracovní rozsah teplot 40 až +125 C. JH RTC pro automobilovou techniku Firma Epson Toyocom uvedla na trh nový obvod reálného èasu pro teploty od 40 do +125 C. Obvod s oznaèením RA-8565SA se sériovým rozhraním I 2 C je urèen pøedevším pro automobilovou techniku. Jako ostatní obvody reálného èasu od Epson Toyocom má i tento vestavìný krystal 32,768 khz. Obvod obsahuje èítaèe èasu od sekund až po roky, 4 rùzné alarmy, èasovaè v rozsahu od 1/4096 sekundy do 255 minut, výstup kmitoètu 32,768 khz (lze však zvolit i 1024 Hz, 32 Hz nebo 1 Hz). Napájecí napìtí je od 1,8 do 5,5 V, spotøeba v back-up módu èiní 0,8 µa. Obvod je dodáván v SMD poudru SOP-14. Dodává Nové barevné TFT displeje Winstar I na èeském trhu jsou již dostupné nové moduly barevných TFT displejù od známého tchajwanského výrobce Winstar v nìkolika konfiguracích od 128 x 160 bodù do 320 x 240 bodù a velikostech úhlopøíèky od 1,8" do 5,7" za cenu monochromatických LCD modulù. TFT moduly jsou vyrábìny jak s integrovaným grafickým øadièem usnadòujícím integraci displeje do zaøízení, tak i bez øadièe. Na obrázku zobrazený model WF320240C-TXI-N s úhlopøíèkou 3,5" (rozmìr aktivní plochy 70 x 53 mm) a rozlišením 320 x 240 bodù, s integrovaným grafickým øadièem Epson S1D13A04 lze zakoupit u èeského zástupce Winstar, firmy Spezial Electronic (www.spezial.cz) za cenu 1 600,- Kè bez DPH v kusovém množství. 3

4 AR ZAÈÍNAJÍCÍM A MÍRNÌ POKROÈILÝM Základy radiotechniky a vf techniky Obr. 79. Synchronní demodulátor AM s omezením amplitudy Obr. 80. Synchronní demodulátor AM s PLL Demodulace vf signálu Demodulace AM (Pokraèování) Lepší výsledky než s diodovým detektorem lze získat se synchronním (koherentním) detektorem. Synchronní detektor je vlastnì analogová násobièka, na jejíž jeden vstup se pøivede modulovaný vf signál a na druhý vstup vf signál, který má stejný kmitoèet a fázi jako nosná vlna modulovaného signálu. Nemodulovaný signál lze získat napø. zesílením modulovaného vf signálu a následnì omezením jeho amplitudy tak, že se vliv modulace již neuplatní a zùstane jen nemodulovaná nosná vlna. Blokové zapojení takového detektoru je na obr. 79. Nemodulovanou nosnou vlnu lze výhodnì získat také s využitím fázového závìsu (PLL - phase locked loop). O tomto zajímavém obvodu si napíšeme nìco v nìkterém pokraèování, nyní staèí vìdìt, že obsahuje oscilátor, který je øízen tak, aby výstupní signál mìl stejný kmitoèet a fázi jako signál na vstupu. Obvod PLL je do jisté míry odolný vùèi rušení a výpadkùm vstupního signálu, a proto je vhodný pro obnovení nosné vlny. Blokové zapojení synchronního demodulátoru s PLL je na obr. 80. Synchronní demodulátor má menší zkreslení a menší šum než obyèejný diodový detektor. Lze ho také použít pro demodulaci AM s potlaèenou nosnou vlnou (DSB) a demodulaci signálu s jedním postanním pásmem (SSB), obnovení nosné vlny je však v tomto pøípadì komplikovanìjší. Demodulace FM Pøiveïme vysokofrekvenèní signál na rezonanèní obvod, jehož rezonanèní kmitoèet se bude mírnì lišit od kmitoètu vf signálu (obr. 81). Na rezonanèním obvodu se nakmitá napìtí, které bude tím menší, èím víc se kmitoèty navzájem liší. Bude-li vf signál kmitoètovì modulovaný, bude se amplituda napìtí na rezonanèním obvodu mìnit v rytmu modulace. Tímto jednoduchým zpùsobem jsme pøevedli FM na AM. Abychom získali demodulovaný signál, staèí použít diodový detektor, stejný jako pro AM. Bok rezonanèní køivky je zakøivený, a tím vzniká pøi demodulaci FM zkreslení nf signálu. Proto se hledaly jiné zpùsoby demodulace. Na obr. 82 je Foster-Seeleyùv kmitoètový diskriminátor. Dva usmìròovaèe detekují signál z druhého rezonanèního obvodu, který je na rezonanèním kmitoètu f r posunut o 90 oproti signálu na vstupu. Do støedu vinutí se zároveò pøivádí èást signálu ze vstupu. Fázový posuv signálu na druhém rezonanèním obvodu se mìní v závislosti na odchylce kmitoètu signálu od f r, a tím se mìní i amplituda vf signálu na vstupech detektorù. Výsledný nf signál je pak rozdílem usmìrnìných napìtí. Na podobném principu pracuje i pomìrový detektor na obr. 83, nejrozšíøenìjší typ demodulátoru FM tranzistorové éry. Pomìrový detektor je schopen, na rozdíl od pøedchozích obvodù, èásteènì potlaèit vliv AM. Všechny tyto demodulátory FM však mají jeden velký nedostatek, kterým je citlivost na amplitudovou modulaci. Ta vzniká rušením a zmìnou podmínek pøi pøenosu vf signálu. Pro- Obr. 81. Demodulace FM pøevodem na AM na boku rezonanèní køivky Obr. 82. Foster-Seeley kmitoètový diskriminátor Obr. 83. Pomìrový detektor Obr. 84. Koincidenèní demodulátor to je nutné pøed demodulací signál dostateènì zesílit a amplitudovì omezit, aby byla parazitní AM odstranìna. Modernìjším demodulátorem je tzv. koincidenèní demodulátor. Používá detektor fáze a fázovací èlánek. Fázovacím èlánkem je nejèastìji rezonanèní obvod nebo speciální keramický rezonátor, naladìný na støed pøijímaného pásma, tj. na kmitoèet signálu bez modulace. Na rezonanèním obvodu vzniká pøi rezonanci fázový posuv 90. Jak se mìní kmitoèet vlivem modulace, mìní se i fázový posuv signálu za fázovacím èlánkem. Na výstupu fázového detektoru je pak demodulovaný signál, který je úmìrný rozdílu fází. Vhodnou konstrukcí fázovacího èlánku lze dosáhnout, že se fáze mìní s kmitoètem plynuleji, než je tvar boku rezonanèní køivky. Proto má tento demodulátor zpravidla jen malé zkreslení. Vìtšina integrovaných obvodù urèených pro demodulaci FM používá tento detektor. Souèástí IO bývají i zesilovaè s velkým zesílením a omezovaè, které zajistí také dokonalé potlaèení AM. VH (Pokraèování pøíštì) 4

5 Digitální technika a logické obvody Jednoduchá zapojení s logickými obvody (Pokraèování) Polovodièové pamìti Polovodièové pamìti jsou nedílnou a velice dùležitou souèástí každého mikroprocesorového systému, programovatelného automatu a poèítaèù obecnì. S jednoduchými pamì ovými prvky jsme se vlastnì již setkali, byly to klopné obvody R-S, D a J-K, které jsou schopny si zapamatovat právì jeden bit informace, rùzné druhy registrù, støadaèe apod. V zásadì každý synchronní obvod vyžaduje nìjaký druh vnitøní pamìti, ve které je uchovávána informace o jeho momentálním stavu. Nìkteré typy pamìtí jsou založeny na podobném principu a využívají pro uchovávání informace právì klopné obvody. Oblast polovodièových pamìtí je velice rozsáhlá, a proto si zde uvedeme pouze struèný pøehled používaných typù a technologií. Pamìtí obecnì oznaèujeme zaøízení libovolného typu, do kterého je možno zaznamenat informaci, dlouhodobì ji zde uchovat a podle potøeby znovu naèíst (napø. magnetické disky, optické disky, magnetické pásky a mnoho dalších). Pamìti, které lze realizovat na køemíkovém èipu bipolární nebo unipolární technologií, nazýváme polovodièové pamìti. Tyto pamìti lze snadno integrovat spolu s dalšími obvody do pouzdra integrovaného obvodu a najdeme je ve vìtšinì souèasnì vyrábìných elektronických zaøízení. Polovodièové pamìti mùžeme rozdìlit podle nìkolika hledisek. Nejèastìji se používají klasifikace: - Podle technologie bipolární (velká pracovní rychlost, vìtší pøíkon, malá hustota na èipu), unipolární (výraznì vìtší hustota na èipu, souèasnì pøevážnì používané). - Podle možnosti zápisu a ètení pamìti pouze pro ètení - ROM (Read Only Memory) obsah pamìti je dán již pøi výrobì a dále jej nelze mìnit, - PROM (Programmable ROM) pamì lze elektricky naprogramovat uživatelem, avšak pouze jednou. Po naprogramování již nelze obsah pamìti mìnit. pamìti pøevážnì pro ètení - EPROM (Erasable PROM) elektricky programovatelné pamìti, které lze vymazat a opìt naprogramovat. Informace se maže ultrafialovým záøením pøes okénko v pouzdru. Pamìti EPROM dovolují jen nìkolik set programovacích cyklù a jejich pouzdro je dražší. - EEPROM (Electrically Erasable PROM) pamìti, u nichž lze elektricky naprogramovat a vymazat jen nìkteré vybrané buòky, a to za provozu. Data se pøepisují vìtšinou ve speciálním režimu se zvìtšeným napìtím signálù a je to proces podstatnì pomalejší než ètení. Moderními verzemi EEPROM jsou bleskové pamìti FLASH, u nichž lze data pøepisovat podstatnì rychleji než u standardních EEPROM, a to v normálním režimu bez zvìtšení napìtí. pamìti pro záznam a ètení RWM (Read Write Memory) pamìti, které umožòují zápis i ètení, a to libovolnì èasto, stejnou rychlostí a za bìžného provozu. Na rozdíl od výše zmínìných typù bývají polovodièové pamìti RWM energeticky závislé a informace se u nich ztrácí s vypnutím napájecího napìtí. Po zapnutí napájení se v nich nastaví náhodná informace. - Podle zpùsobu pøístupu RAM (Random Access Memory) pamì s libovolným pøístupem, SAM (Serial Access Memory) adresy nelze generovat libovolnì, ale pouze sekvenènì. - Podle principu èinnosti elementární pamì ové buòky statické RWM (SRAM) pamìti, u kterých je elementární pamì ová buòka realizována bistabilním klopným obvodem, dynamické RWM (DRAM) pamìti, u nichž se informace uchovává jako náboj v kondenzátoru u øídicí elektrody tranzistoru MOS. Kapacita kondenzátoru je v tomto pøípadì velice malá (zlomky pf), náboj øádovì v milisekundách zaniká a je ho nutné periodicky obnovovat. pamìti, u nichž mùže být nositelem informace rovnìž náboj, na rozdíl od pamìtí DRAM je však kapacita v tomto pøípadì relativnì velká a dobøe izolovaná, takže není potøeba náboj obnovovat po mnoho let. Na obr. 160 je pro ilustraci uvedeno blokové schéma pamìti Je to CMOS statická pamì RAM o kapacitì 8 kilobajtù (8k x 8 bitù). Jednotlivé pamì ové buòky (klopné obvody realizované nìkolika tranzistory MOS) jsou vnitønì uspoøádány do matice o velikosti 256 x 32. Jak je patrné z blokového schématu na obr. 160, pamì je vybavena osmibitovou tøístavovou datovou sbìrnicí (D 0 až D 7 ), tøináctibitovou adresovou sbìrnicí (A 0 až A 12 ), která umožòuje adresovat 8192 pamì ových bunìk (2 13 = 8192), a ètyømi øídicími vstupy, CE 2 (chip enable), (write enable) a (output enable). Vstupy a CE 2 slouží k rozšíøení pamìti. Pøíslušná pamì je vybrána, je-li na vstupu úroveò L a na vstupu CE 2 úroveò H. V opaèném pøípadì je pamì neaktivní a datová sbìrnice D 0 až D 7 je ve stavu vysoké impedance. Obvod je rovnìž vybaven úsporným režimem (power down), do kterého pøechází v pøípadì neaktivity a který snižuje pøíkon obvodu až o 70 %. Zápis do pamìti je øízen vstupem. Je-li na vstupech a úroveò L a souèasnì je na vstupu CE 2 úroveò H, data z datové sbìrnice D 0 až D 7 jsou zapsána do pamìti na adresu nastavenou na adresové sbìrnici A 0 až A 12. Data na nastavené adrese je možné èíst z pamìti, je-li =L, CE 2 =H, =H a = L. Naètená data jsou následnì k dispozici na datové sbìrnici D 0 až D 7. Vít Špringl (Pokraèování pøíštì) Obr Blokové schéma a rozmístìní vývodù pamìti 6264 (schéma je pøevzato z katalogového listu firmy Cypress) 5

6 JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ PRO VOLNÝ ÈAS Jednoduchý pøijímaè DRM Obr. 1. Jednoduchý pøijímaè DRM DRM (pozemní digitální rádio) na DV, SV a KV je dnes velmi perspektivní systém pro šíøení rozhlasových programù. Samostatných pøijímaèù pro DRM však zatím není dostatek a jsou velmi drahé. K pøíjmu DRM se proto nejèastìji používají klasické pøijímaèe upravené pro pøipojení k poèítaèi PC. PC pak dekóduje tok dat speciálním programem. Poslech se tak velmi podobá internetovému rádiu. Stanice pracující v systému DRM vysílají v pásmech DV, SV a KV, tedy v rozsahu 0,5 až 30 MHz. Na pøidìleném kmitoètu stanice je vysílán blok dílèích nosných signálù s modulací QAM nebo PSK. Signál stanice, zabírající dnes šíøku pásma zpravidla 10 khz, nevykazuje symetrii podle støedu, a nemá tedy žádnou hlavní nosnou frekvenci. Z pohledu analogové èásti se tedy jedná o modulaci SSB. Abychom mohli vysílaná data dekódovat pomocí PC, je nutné pøevést (transponovat) signály z frekvence stanice na frekvenci kolem 12 khz. Vznikne tak signál, který již lze zpracovat zvukovou kartou v PC. Tento postup lze srovnat s demodulací SSB signálu v pøímosmìšujícím pøijímaèi. Pøímosmìšující pøijímaè je dodnes používán zaèáteèníky na radioamatérských pásmech. V takovém pøijímaèi se vstupní signál smìšuje se signálem oscilátoru, který je naladìn na kmitoèet, kde by byla v signálu vysílaèe nosná, kdyby nebyla potlaèena. Rozdílový produkt smìšování padne pøímo do slyšitelného pásma (u pøijímaèe DRM do pásma vzorkovatelného zvukovou kartou v PC). Souètový produkt je na velmi vysoké frekvenci (dvojnásobek frekvence vysílaèe nebo oscilátoru) a je potlaèen dolní propustí za smìšovaèem (u pøijímaèe DRM též anti-aliasing filtrem zvukové karty). Pøi pøíjmu DRM musíme oscilátor pøímosmìšujícího pøijímaèe naladit tak, aby jeho kmitoèet ležel vnì kanálu stanice DRM asi 0,5 až 5 khz od okraje kanálu. Kmitoèet oscilátoru mùže být nad i pod pøijímaným kanálem, nebo dekódovací programy umožòují pøijímané spektrum pøevrátit. Dolní propust za smìšovaèem musí pøenášet celé akustické pásmo zpracovávané zvukovou kartou PC. Je zde však nìkolik problémù. Prvním je nutnost dodržení velmi pøesného kmitoètu oscilátoru. Klasický laditelný oscilátor LC je zde nepoužitelný. Nejjednodušší cestou, jak si pøipravit dostateènì pøesný kmitoèet, je použít krystalový oscilátor. Nevýhodou je pouze jediný generovaný kmitoèet, pro každou stanici je nutné mít zvláštní krystal. Celý pøijímaè je tedy postaven speciálnì na pøíjem jedné stanice a pøi potøebì zmìny se musí krystal vymìnit. Ten se proto vyplatí osadit do objímky. Krystaly s nìkterými kmitoèty bohužel neseženeme vùbec a zakázková výroba krystalù je drahá. Pøesto si lze z bìžnì dostupných kmitoètù krystalù vybrat. Napø. pro stanici DW - Wertachtal vysílající na kmitoètu 3,995 MHz použijeme krystal 4,000 MHz, pro stanici RTL - RM2 vysílající na kmitoètu 5,990 MHz použijeme krystal 6,000 MHz. Dalším problémem je anténa. Výsuvné prutové antény jsou pro tento úèel málo úèinné a drátové nebo tyèové jsou pøíliš rozmìrné. Proto se jako nejvhodnìjší jeví rámová anténa. Schéma jednoduchého pøímosmìšujícího pøijímaèe pro DRM, urèeného pro pøipojení k PC, je na obr. 1. Pøijímaè je navržen tak, aby mìl všechny potøebné vlastnosti a pøitom souèástky byly co nejlevnìjší (popø. mohly být ze šuplíkových zásob). IC1 je dostupný z vrakù starých TVP. Vlevo na schématu je rámová anténa L1 s ladicím kondenzátorem C1. Obr. 2. Pøijímaè DRM zepøedu L1 má tvar kruhové smyèky o prùmìru 130 mm a je tvoøena tøinácti závity mìdìného lakovaného drátu o prùmìru 0,8 až 1 mm. Kondenzátorem C1 se anténa ladí na kmitoèet pøijímané stanice. Rámová anténa je smìrová, a tak je možné upravit kvalitu pøíjmu i jejím otáèením. Indukované napìtí se z antény snímá zesilovaèem s tranzistorem JFET na prvním stupni. Velká vstupní impedance zesilovaèe je nezbytná pro zachování dostateèné jakosti rezonanèního obvodu antény. Pøi malé jakosti by se zmenšila ostrost ladìní antény a objevily by se rušivé signály. 6

7 Zkoušeè bipolárních tranzistorù Obr. 3. Pøijímaè DRM zezadu Pozn. red.: Kdyby zesilovaè kmital, je nutné zapojit mezi emitor Q1 a C2 rezistor o odporu pøibližnì 470 Ω. Zbytek pøijímaèe je zapojen okolo IC1 typu TDA4281 (MDA4281), který je pùvodnì urèen pro kvaziparalelní demodulaci zvuku v TVP. Tento IO je však zapojen zcela jinak než v TVP. TDA4281 obsahuje mf zesilovaè s automatickou regulací zisku (ten nám zde dobøe slouží k udržování konstantní úrovnì signálu) a synchronní detektor, který je využit jako smìšovaè. Z výstupu smìšovaèe odebíráme nf signál pro zpracování v PC. Demodulaèní èást IO je zapojena schválnì špatnì tak, aby se rozkmitala. Takto je získán krystalový oscilátor s dostateènì stabilním kmitoètem. Kapacitní trimr C14 u krystalu naladíme tak, aby oscilátor spolehlivì startoval po zapnutí napájení. Pøijímaè byl zkonstruován stylem vrabèí hnízdo na neodleptané laminátové desce s mìdìnou fólií, která slouží jako zemní plocha (obr. 2 a obr. 3). C1 je styroflexový otoèný kondenzátor z tranzistorového pøijímaèe, pro pøívod napájení a výstup do PC jsou použity zásuvky CINCH (X1, X2). Více o vysílání v systému DRM nalezneme na vèetnì seznamu stanic. K dekódování dat v PC byl použit volnì šiøitelný program DREAM, který lze stáhnout z domovské stránky projektu R. Linhart, OK1CTR Zkoušeèe tranzistorù jsou stále potøebné, zvláštì u konstruktérù, kteøí tìží tranzistory z vrakù starých pøístrojù. Dále je popsán velmi jednoduchý zkoušeè, jehož zapojení bylo pøevzato z polského èasopisu. Aby bylo možné ovìøit funkci tohoto zkoušeèe, byl jeho vzorek postaven na desce s plošnými spoji a vyzkoušen. Fotografie desky se souèástkami je na obr. 4. Popis funkce Schéma zkoušeèe bipolárních tranzistorù je na obr. 5. Princip zkoušení je prostý - báze zkoušeného tranzistoru Tx je buzena malým proudem pøes rezistor R6 a je-li tranzistor v poøádku, svítí LED D1 nebo D2 zapojená v jeho kolektorovém obvodu. Aby mohl zkoušeè bez nìjakého pøepínání testovat tranzistory NPN i PNP, je emitor zkoušeného tranzistoru Tx pøipojen k virtuálnímu støedu napájecího napìtí zkoušeèe (na kolektor pomocného tranzistoru T1) a z výstupu multivibrátoru IO1 jsou na kolektor Tx pøivádìny impulsy záporného nebo kladného napìtí (vztaženo k emitoru Tx). Multivibrátor je zapojen s èasovaèem CMOS 555 a kmitá se støídou pøibližnì 1 : 1 na kmitoètu asi 9,3 Hz. Je-li zkoušen dobrý tranzistor NPN, bliká v rytmu kmitù multivibrátoru èervená LED D1 (svítí, když je na výstupu IO1 vysoká úroveò). Je-li zkoušen dobrý tranzistor PNP, bliká zelená LED D2 (svítí, když je na výstupu IO1 nízká úroveò). Pokud je tranzistor (NPN i PNP) pøerušený, nebliká žádná LED, pokud je tranzistor úplnì zkratovaný, blikají obì LED. Tranzistorem T1 se posouvá úroveò støedu napájecího napìtí podle úrovnì signálu na výstupu multivibrátoru. Pøi ovìøování funkce zkoušeèe se však ukázalo, že je to zbyteèné. Zkoušeè je napájen stabilizovaným napìtím 5 až 9 V z baterie nebo ze sí ového adaptéru. Napájecí zdroj je pøipojen pøes spínaè, který Obr. 5. Zkoušeè tranzistorù Obr. 4. Zkoušeè tranzistorù není ve schématu nakreslen. Pøi napájecím napìtí 5 V je napájecí proud bez pøipojeného mìøeného tranzistoru asi 2,5 ma, s pøipojeným tranzistorem je maximálnì asi 4,2 ma. Konstrukce a oživení Zkoušeè tranzistorù je zkonstruován z vývodových souèástek na desce s jednostrannými plošnými spoji. Obrazec spojù je na obr. 6, rozmístìní souèástek je na obr. 7. Obr. 6. Obrazec plošných spojù zkoušeèe tranzistorù (mìø.: 1 : 1, rozmìry 38,1 x 38,1 mm) Obr. 7. Rozmístìní souèástek na desce zkoušeèe tranzistorù 7

8 Osazení desky souèástkami nevyžaduje komentáø. IO1 je vložen do objímky, aby jej bylo možné pozdìji použít i do jiných konstrukcí. Pozor, pod IO1 je drátová propojka zhotovená z odstøiženého vývodu rezistoru. K pájecím ploškám E, B a K pøipojíme vhodné svorky (nebo konektor - zásuvku), do kterých budeme vkládat zkoušený tranzistor. Vzorek zkoušeèe tranzistorù pracoval na první zapojení, bylo však nutné zvìtšit odpor rezistorù R5 a R6 z pùvodních 3,9 kω na 33 kω, aby se zlepšila funkce. Také bylo nutné použít èasovaè 555 (IO1) typu CMOS, s bipolárním èasovaèem 555 uvedeným v pùvodním prameni pracoval zkoušeè až pøi napájecím napìtí vìtším než 9 V. Jako nadbyteèný se ukázal tranzistor T1, zkoušeè fungoval, i když byl T1 nahrazen zkratem mezi jeho emitorem a kolektorem. Z uvedených poznatkù je zøejmé, že u pøejímaných zapojení je nutné analyzovat a pochopit funkci, a je-li nedokonalá, zapojení upravit. Seznam souèástek R1 2,2 kω/0,6 W/1 %, metal. R2 68 kω/0,6 W/1 %, metal. R3, R4 1 kω/0,6 W/1 %, metal. R5, R6 33 kω/0,6 W/1 %, metal. C1 100 nf, keramický C2 1 µf/50 V, radiální D1 LED èervená, 3 mm, 2 ma D2 LED zelená, 3 mm, 2 ma T1 BC237 (BC546B) IO1 CMOS 555 (DIP 8) objímka precizní DIP 8 1 kus deska s plošnými spoji è. KE02K1 Elektronika Praktyczna, 3/2006 Elektronkový nf pøedzesilovaè V zahranièních èasopisech pro elektroniky se stále objevuje velké množství nf zesilovaèù s elektronkami, které údajnì mají mnohem pøíjemnìjší zvuk než zesilovaèe tranzistorové. Jednou z takových konstrukcí je nf pøedzesilovaè na obr. 8. Nf signál se vede ze vstupního konektoru K1 (zásuvka CINCH) pøes potenciometr P1 pro regulaci citlivosti do diferenèního zesilovaèe s elektronkami E1 a E2. Pøímo vázané katody tìchto elektronek jsou pøipojeny na anodu elektronky E4, která se pro nf signál chová jako zdroj proudu a zajiš uje tak maximální napì ové zesílení nf signálu diferenèním zesilovaèem. Elektronkou E4 protéká proud asi 1 ma. Souèástky R7 a C1 korigují pøevýšení kmitoètové charakteristiky na vyšších kmitoètech, které se pøi buzení pøedzesilovaèe obdélníkovým signálem projevuje jako pøekmity na jeho hranách. Napì ovì zesílený signál z anody E2 se vede na výstupní konektor K2 (opìt zásuvka CINCH) pøes katodový sledovaè s elektronkou E3, který obstarává malou výstupní impedanci pøedzesilovaèe. Oddìlovací kondenzátor C3 spolu s rezistorem R8 zajiš- ují nulový ss potenciál na výstupním konektoru K2. Dìliè z rezistorù R2 a R3 poskytuje správné pøedpìtí pro møížku E3. Kondenzátor C2 zkratuje pro nf signál rezistor R2, aby dìliè R2, R3 nezeslaboval zpracovávaný nf signál. Z katody E3 je odporovým dìlièem R4, R5 zavedena slabá zpìtná vazba na møížku E2, která zmenšuje zkreslení a stabilizuje zisk celého pøedzesilovaèe. Použité elektronky jsou subminiaturní s drátovými vývody. Typ 5744 má zesilovací èinitel napìtí µ = 70, typ 5703 má µ = 20. Kdybychom upravili odpory nìkterých rezistorù, jistì by bylo možné tyto exotické elektronky nahradit bìžnými ECC83 (E1 + E2) a ECC82 (E3 + E4). Pøi sinusovém napìtí 100 mv (efektivní hodnota) na vstupu má pøedzesilovaè napì ový zisk 24 db a v rozmezí kmitoètù 20 Hz až 15 khz maximální zkreslení THD = 0,1 % (na kmitoètu 1 khz je THD = 0,063 %). Kmitoètová charakteristika pøedzesilovaèe je v celém pásmu akustických kmitoètù plochá (±1 db). Pøedzesilovaè je napájen napìtími +150 V a -50 V ze sí ového zdroje, který však není blíže specifikován. Tato napájecí napìtí musí být samozøejmì dokonale filtrována. Autor pouze upozoròuje, že by se tato napájecí napìtí mìla pøipojovat až po nažhavení elektronek. Autor také uvádí, že po pøipojení napájecích napìtí vznikne na výstupu impuls napìtí o velikosti až 50 V zpùsobený nabíjením kondenzátoru C3. Tento impuls Obr. 8. Elektronkový nf pøedzesilovaè by mìl být nìjak ošetøen, napø. zpoždìným pøipojením pøedzesilovaèe k výkonovému zesilovaèi nebo zpoždìným pøipojením reproduktorových soustav. Aby se dosáhlo dobrého odstupu užiteèného od rušivých signálù, je nutné elektronky žhavit ss stabilizovaným a dobøe vyfiltrovaným napìtím. Musíme zkontrolovat, že nejsou pøekroèeny povolené hodnoty napìtí mezi katodami a žhavicími vlákny a pøípadnì uèinit patøièná opatøení (použít nesdružené elektronky a katody rùzných elektronek žhavit z oddìlených plovoucích zdrojù, zmìnit pracovní body elektronek, upravit velikosti napájecích napìtí apod.). Pøedzesilovaè musí být vestavìn do kovové stínicí skøíòky, aby se do jeho obvodù s velkou impedancí neindukoval sí ový brum. V blízkosti televizního nebo rozhlasového vysílaèe apod. bude také pravdìpodobnì nutné zapojit na vstup a výstup dolnopropustné èlánky RC, aby do pøedzesilovaèe nevnikal rušivý vf signál. audioxpress, 5/2001 Siréna FBI s blikajícím svìtlem Jedná se o další z øady efektových zaøízení, která jsou stále oblíbená pøedevším u zaèáteèníkù. Schéma sirény FBI je na obr. 9. Základem zapojení je dvojitý èasovaè 556 (IO1), který v jednom pouzdøe obsahuje dva známé èasovaèe 555. Oba èasovaèe jsou zapojeny jako astabilní multivibrátory. První multivibrátor generuje pravoúhlý signál o kmitoètu asi 2 Hz, který je urèován hodnotami souèástek R1, R2 a C2. K výstupu prvního multivibrátoru (k vývodu 9 IO1) je pøes spínací tranzistor T1 pøipojena žárovka Z1, která bliká v rytmu 2 Hz. 8

9 Hodnoty souèástek R4, R5 a C4 urèují kmitoèet druhého multivibrátoru, k jehož výstupu je pøes spínací tranzistor T2 pøipojen reproduktor SP1. Pøi zmìnách úrovní napìtí na výstupu prvního multivibrátoru se pøes rezistor R3 nabíjí a vybíjí kondenzátor C3, èímž se na nìm vytváøí pøibližnì trojúhelníkový prùbìh napìtí. Tímto trojúhelníkovým signálem se pøes ovládací vstup 3 IO1 periodicky mìní (plynule se zvyšuje a snižuje) kmitoèet nf signálu generovaného druhým multivibrátorem. Díky tomu zvuk z reproduktoru popisované sirény pøipomíná zvuk houkaèek vozù FBI známý z americých kriminálních filmù. Sirénu lze napájet nestabilizovaným napìtím z baterie nebo ze sí ového zdroje, které se pøivádí mezi svorky J1 (kladný pól) a J2 (zem). Velikost napájecího napìtí se mùže pohybovat v rozmezí 4 až 12 V. Zvolené velikosti napájecího napìtí musí odpovídat jmenovité napìtí žárovky Z1. Impedance použitého reproduktoru SP1 mùže být 8 až 32 Ω. Reproduktor by mìl být vìtších rozmìrù s dostateènou zatižitelností, protože jím protéká znaèný ss proud. Zatížení reproduktoru mùžeme zmenšit zapojením sériového rezistoru s odporem øádu jednotek až desítek ohmù. V pùvodním prameni je doporuèováno zhotovit sirénu z bìžných vývodových souèástek a umístit je na desku s univerzálními plošnými spoji. Elektor, 2/2006 Obr. 9. Siréna FBI s blikajícím svìtlem Prostorový zvuk z monofonního signálu Na obr. 10 je schéma mìnièe fáze nf signálu, kterým lze z monofonního signálu odvodit dvoukanálový signál pro pseudostereofonní reprodukci. Pøístrojem lze vylepšit poslech ze zdrojù monofonního signálu (AM pøijímaèù, starších televizorù a videorekordérù apod.). K získání pseudostereofonního efektu je využito známého principu, pøi kterém se do levého a pravého stereofonního kanálu reprodukèního zaøízení zavádí monofonní signál s rùzným fázovým posuvem. Operaèní zesilovaè (OZ) IO1 je zapojen jako oddìlovací zesilovaè s regulací síly vstupního signálu (hlasitosti) potenciometrem P1. OZ IO2 je zapojen jako mìniè fáze s jednotkovým zesílením napìtí. Posuv fáze se ovládá potenciometrem P2. V poloze S (= stereo) bìžce P1 se fáze vstupního nf signálu natáèí o 90 na kmitoètu asi 480 Hz a na výstupních konektorech K2 a K3 je tak k dispozici pseudostereofonní signál. V poloze M (= mono) bìžce P1 se fáze natáèí o 90 až na kmitoètu nad akustickým pásmem a na výstupních konektorech je monofonní signál. Mìniè fáze je napájen ss napìtím 9 V z destièkové baterie, která je pøipojena k napájecím svorkám mìnièe pøes spínaè napájení. Paralelnì k napájecím svorkám mùžeme pøipojit LED se sériovým rezistorem, která bude indikovat pøítomnost napájecího napìtí. Odporovým dìlièem R5, R6 je vytvoøena virtuální zemì, která poskytuje potøebné pøedpìtí obìma operaèním zesilovaèùm Pozn. red.: Zapojení obou OZ je pochybné. Pøi natoèení bìžce P1 na uzemnìný konec odporové dráhy má OZ IO1 velmi velké ss zesílení a vlivem vstupní napì ové nesymetrie se výstup tohoto OZ mùže dostat až do kladné nebo záporné saturace. Správnì by mìl být mezi bìžec P1 a invertující vstup OZ IO1 s R1 zapojen oddìlovací kondenzátor. Na vstup OZ IO2 se pøedpìtí zøejmì dostává pøes svodový odpor kondenzátoru C3. Správnì by mìl být mezi kladný pól C3 a virtuální zem zapojen rezistor s velkým odporem. Everyday with Practical Electronics, bøezen 1993 Obr. 10. Mìniè fáze nf signálu pro dosažení prostorového zvuku z monofonního signálu Blikající vánoèní hvìzda s Pøedzesilovaè SUPER stereo s Zabezpeèovací systém Safeguard 1 s Spektrální analyzátor 1 GHz (pokra- èování) s O vícepásmových anténách 10 s Predzosilòovaè PIC s DO s Krokové motory Tématem èísla 6/2007, které vychází zaèátkem prosince 2007, jsou užiteèná zapojení z dlouholeté praxe IV. Èíslo obsahuje jednoduché i složitìjší konstrukce z oblasti elektroniky 9 pro automobily a nf techniky

10 Cellar 4smyèková zabezpeèovací ústøedna Ing. Pavel Hùla Cellar je ètyøsmyèková zabezpeèovací ústøedna s reléovým výstupem a s možností pøenosu signalizace alarmových stavù pomocí sítì GSM až na ètyøi úèastníky, a to formou obvolávání nebo (pøípadnì a) posíláním alarmových zpráv. Pro pøenos signálù sítí GSM se pøedpokládá použití mobilního telefonu typu Siemens C55 (možno použít i typy C10, S10, S25, C35, S35, M35, C45 a po pøepnutí telefonu na ukládání SMS na kartu SIM i typy S45, ME45, S55. Obr. 1. Ovládací program Ústøedna je vybavena blokovacím vstupem, jehož spojením s nulovým potenciálem se blokuje funkce všech vstupních smyèek a souèasnì se ukonèí pøípadný alarm. Ústøedna je rovnìž vybavena jedním reléovým výstupem dálkového ovládání, jehož sepnutí a rozepnutí lze ovládat pøíkazem pøes SMS. Pomocí SMS lze také požádat o zpìtné zavolání nebo o poslání stavových zpráv na libovolné, ve zprávì zadané telefonní èíslo. Navozením servisního módu je možné konfigurovat ústøednu pomocí komunikaèního programu prostøednictvím pøipojeného poèítaèe PC. Lze tak jednoduše povolovat, pøípadnì zakazovat jednotlivé smyèky, volit mód jejich reakce na sestupnou nebo vzestupnou hranu, pøípadnì volit reakci na jejich narušení jako bezprostøední nebo zpoždìnou. Hodnoty pøíchodového i odchodového zpoždìní lze jednoduše editovat v rozsahu 0 až 99 s. Ovládacím programem lze rovnìž editovat text zpráv SMS pro jednotlivé vstupy a zadávat èísla jednotlivých úèastníkù, jakož i heslo systému. Pomocí hesla je možné zadávat (pøípadnì mìnit) všechny nastavené hodnoty rovnìž prostøednictvím SMS zpráv, posílaných z libovolného mobilního telefonu nebo z internetové brány. Je doporuèeno provozovat zaøízení v síti jednoho operátora (to znamená, že by telefon pøipojený k ústøednì mìl pracovat se stejnou sítí jako jednotliví úèastníci). Napájení ústøedny je øešeno vestavìným olovìným akumulátorem typu WP (o rozmìrech 96 x 62 x 25 mm), neustále dobíjeným automatickým nabíjeèem, napájeným sí ovým napìtím 230 V. Sí ové napìtí je pøipojeno na šroubovací svorky ARK (5 mm). Vstupní smyèky, jakož i blokovací vstup a kontakty alarmového i výstupního relé jsou vyvedeny na šroubovací svorkovnici ARK (3,5 mm). Na tuto svorkovnici je vyvedeno i napìtí vestavìného akumulátoru, urèené pro napájení pøípadného pøíslušenství ústøedny (napø. èidel). Technické parametry Poèet nezávislých smyèek: 4, kteroukoliv smyèku je možné povolit nebo zakázat, volit reakci na sestupnou nebo vzestupnou hranu, lze navolit jako zpoždìnou nebo nezpoždìnou. Blokování ústøedny: pøivedením nulového potenciálu na blokovací vstup. Rozsah nast. pøíchodového zpoždìní: 00 až 99 s. Rozsah nast. odchodového zpoždìní: 00 až 99 s. Výstupy ústøedny: I. kontakt relé 10 A/230 V; II. pager - obvolání max. 4 tel. èísel; III. pager - poslání alarmové zprávy na max. 4 úèastníky (jednotlivé výstupy lze nezávisle na sobì povolovat nebo zakazovat). Indikace funkce ústøedny: Externí LED s rozlišením stavu vypnuto (blokováno støežení) - dioda nesvítí, støežení - dioda svítí trvale, odpoèítávání odchodového zpoždìní - dioda bliká pomalu (1 Hz), odpoèítávání pøíchodového zpoždìní po narušení zpoždìné smyèky - rychlé blikání (4 Hz). Zaèátek støežení je rovnìž indikován krátkým (asi 100 ms) sepnutím alarmového relé. Doba sepnutí relé pøi poplachu: 30 s (je-li reléový výstup povolen). Doba volání na jednotlivé úèastníky: 20 s (je-li obvolávání povoleno). Max. poèet znakù alarmové zprávy: 16 znakù (platí i mezera). Nastavování ústøedny: pomocí ovládacího programu z PC nebo prostøednictvím SMS zprávy z mobilního telefonu (chránìno heslem) Poèet znakù hesla: max. 8 (rozlišuje malá a velká písmena). Doba volání na požádání: dobu urèuje pøíjemce hovoru jeho ukonèením. V pøípadì nepøijetí hovoru ukonèí volání asi po 2 minutách operátor. Napájení: 230 V/2 VA, zálohováno vnitøním akum. 12 V/0,8 Ah. Odbìr pøi výpadku sítì: asi 15 ma, (platí pro ústøednu s pøipojeným telefonem, nesepnutý výstup a nepøipojené žádné vnìjší napájené zaøízení). Výstup pro ext. zaøízení: 12 V, max. 300 ma (jištìno pouze tavnou pojistkou na desce - nutné chránit pøed zkratem). Ovládání pomocí PC: programem cellar.exe, komunikuje prostøednictvím sériového portu (COM1 až COM8), Baud, 8 datových bitù, jeden stop bit, bez parity. Pøipojení ovládacího PC: tøípólový Jack 3,5 mm. Mechanické rozmìry: 143 x 119 x 30 mm. Defaultní hodnoty (pøi prvním zapnutí nové ústøedny) jsou: Heslo: PASWORD Èísla: pro všechny ètyøi úèastníky jsou èísla nezadaná (mají nulovou délku - ústøedna pøi alarmu nevolá ani neposílá zprávy). Smyèka I.: hlídání povoleno, reakce na sestupnou hranu, zpoždìní zaøazeno; text alarmové zprávy: Loop A Message11. Smyèka II.: hlídání povoleno, reakce na vzestupnou hranu, pøímá reakce; text alarmové zprávy: Loop A Message12. Smyèka III.: hlídání povoleno, reakce na sestupnou hranu, zpoždìní zaøazeno; text alarmové zprávy: Loop A Message13. 10

11 Obr. 2. Schéma zapojení Smyèka IV.: hlídání povoleno, reakce na sestupnou hranu, zpoždìní zaøazeno; text alarmové zprávy: Loop A Message14. Pøíchodové zpoždìní: 5 s. Odchodové zpoždìní: 4 s. Posílání zpráv: vypnuto. Obvolávání: aktivní (je funkèní až po zadání pøíslušných èísel). Alarmové relé: aktivní. Výstupní relé (pro ovládání spotøebièe pomocí zpráv): rozepnuto. Popis ovládacího programu Ovládací program je v jediném spustitelném souboru Cellar.exe o velikosti asi 330 kb. Program se neinstaluje, nic nezapisuje do systémových registrù (pro jeho pøípadné odstranìní z poèítaèe staèí soubor Cellar.exe vymazat). Pro nastavování (pøípadnì editování již nastavených hodnot) je nutné ústøednu pøepnout do klidového stavu (pøivedením nulového potenciálu na blokovací vstup) a propojit volný sériový port poèítaèe s ústøednou. Po spuštìní programu Cellar.exe se objeví okno - viz obr. 1. Po navolení správného portu vybráním požadované položky (COM1 až COM8) v comboboxu v pravé horní èásti okna a po jeho otevøení kliknutím na tlaèítko OPEN se navodí servisní mód ústøedny. Tato skuteènost je indikována krátkým (asi 100 ms) sepnutím alarmového relé a svitem zelené LED vedle komunikaèního konektoru. Nyní už je možné kliknutím na tlaèítko READ naèíst hodnoty z ústøedny do poèítaèe. Zaškrtáváním jednotlivých položek, pøípadnì vypisováním editaèních polí je možné nakonfigurovat jednotlivé smyèky podle potøeby, pøípadnì editovat textová hlášení pro jednotlivé smyèky, jakož i èísla úèastníkù, heslo a doby pøíchodového a odchodového zpoždìní. Požadujeme-li komunikaci s ménì než ètyømi úèastníky, vymažeme pøíslušné èíslo (v prázdném editaèním poli nesmí být ani mezery). Pro funkci posílání zpráv musí být zadaná èísla v mezinárodním formátu (tzn. vèetnì pøedèíslí +420 pro ÈR), chceme-li obvolávání, lze zadat èíslo pouze ve formátu národním. Tak je možné zajistit, aby program obvolával všechna zadaná èísla, ale SMS posílal pouze na nìkterá z nich. Data se do ústøedny zapíší kliknutím na tlaèítko WRITE. Zaškrtnutím políèka OUT RELAIS (a zapsáním dat do ústøedny) lze ovìøit funkci výstupního relé. Zde pøipomínám, že všechna data se do a z ústøedny pøenášejí najednou, a proto chceme-li zmìnit pouze nìkterý parametr, je vhodné nejprve data z ústøedny naèíst, provést požadovanou zmìnu a pak opìt data do ústøedny zapsat. Navození servisního módu trvá asi jednu minutu, pøièemž se tato doba každou komunikací (naètením nebo zapsáním) obnovuje. Po dvou minutách neèinnosti je servisní mód opuštìn a jeho znovunavození je možné pouze odpojením a opìtovným pøipojením komunikaèního kabelu. Ukonèením programu pøi pøipojené ústøednì se servisní mód ukonèí okamžitì. Popis ovládací SMS Každá ovládací zpráva musí zaèínat heslem, ohranièeným znakem køížku (#). Heslo musí být pøesnì shodné s heslem ústøedny (zadané napø. pomocí ovládacího programu) - rozlišují se malá a velká písmena. Jednotlivé pøíkazy musí mít rovnìž pøedepsaný formát - znak pøíslušného velkého písmena pro požadovanou funkci a pøedepsaný poèet znakù, ukonèený znakem støedníku. Za posledním znakem posledního pøíkazu musí být opìt znak køížku (#) pro zakonèení zprávy. Pro jednotlivé funkce jsou použity následující pøepínaèe: A, B, C, D, E, H, I, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Axxx; Funkce druhu reakce na alarm v poøadí call, SMS, Rele. (x je 0 pro vypnutou reakci; 1 pro zapnutou reakci.) Bxxxxxxxxxxxxx; Žádost o poslání stavové zprávy typu B (zpráva s vypsanými èísly úèastníkù pro obvolávání (posílání zpráv pøi alarmu). Parametr xxxxxxxxxxxxx je èíslo (v mezinárodním formátu), kam má být požadovaná zpráva poslána. 11

12 Cxxxxxxxxxxxxx; Žádost o poslání stavové zprávy typu C (zpráva s vypsanými parametry nastavenými na ústøednì, vèetnì textu smyèek pro alarmové SMS a stavu výstupu). Parametr xxxxxxxxxxxxx je èíslo (v mezinárodním formátu), kam má být požadovaná zpráva poslána. Dxxxx; Funkce pro zaøazení (1) nebo vyøazení (0) zpoždìné reakce na narušení smyèky, v poøadí pro smyèky 4, 3, 2, 1. Exxxx; Funkce pro povolení (1) nebo zakázání (0) reakce na narušení smyèky, v poøadí pro smyèky 4, 3, 2, 1. Hxxxx; Funkce pro navolení reakce smyèky na vzestupnou (1) nebo sestupnou (0) hranu vstupního signálu, v poøadí pro smyèky 4, 3, 2, 1. Ixx; Funkce pro navolení velikosti pøíchodového zpoždìní (xx je v rozsahu 00 až 99) v sekundách. Ox; Funkce pro sepnutí (1) nebo rozepnutí (0) výstupního relé. Pxx...xx; Funkce pro nastavení ovládacího hesla. x jsou znaky hesla v celkovém maximálním poètu 8. Qxx...xx; Funkce pro nastavení textu hlášení pøi narušení první smyèky. Maximální poèet znakù je 16 (vèetnì mezer). Rxx...xx; Funkce pro nastavení textu hlášení pøi narušení druhé smyèky. Maximální poèet znakù je 16 (vèetnì mezer). Sxx...xx; Funkce pro nastavení textu hlášení pøi narušení tøetí smyèky. Maximální poèet znakù je 16 (vèetnì mezer). Txx...xx; Funkce pro nastavení textu hlášení pøi narušení ètvrté smyèky. Maximální poèet znakù je 16 (vèetnì mezer). Uxxxxxxxxxxxxx; Funkce pro nastavení èísla prvního obvolávaného úèastníka. Èíslo musí být zadáno v mezinárodním formátu, jinak nebude pro tohoto úèastníka akceptován požadavek na poslání alarmové SMS. Vxxxxxxxxxxxxx; Funkce pro nastavení èísla druhého obvolávaného úèastníka. Èíslo musí být zadáno v mezinárodním formátu, jinak nebude pro tohoto úèastníka akceptován požadavek na poslání alarmové SMS. Wxx; Funkce pro navolení velikosti odchodového zpoždìní (xx je v rozsahu 00 až 99) v sekundách. Xxxxxxxxxxxxxx; Funkce pro nastavení èísla tøetího obvolávaného úèastníka. Èíslo musí být zadáno v mezinárodním formátu, jinak nebude pro tohoto úèastníka akceptován požadavek na poslání alarmové SMS. Yxxxxxxxxxxxxx; Funkce pro nastavení èísla ètvrtého obvolávaného úèastníka. Èíslo musí být zadáno v mezinárodním formátu, jinak nebude pro tohoto úèastníka akceptován požadavek na poslání alarmové SMS. Zxxxxxxxxxxxxx; Funkce pro zavolání na zadané èíslo. Pro tuto funkci èíslo v mezinárodním formátu být nemusí. Pozn.: Pro funkce A, D, E, H se následné znaky vyhodnocují jako log. 1 pro znak 1, log. 0 pro jakýkoliv jiný znak. Tedy napø. D1010; má stejný úèinek jako D1n12 (èili znaky jednièek zvolenou funkci zapínají, všechny jiné znaky funkci vypínají). Pøíklady ovládacích zpráv (heslo je napø. Karel ) Zpráva pro sepnutí výstupního relé: #Karel#O1;# Zpráva pro rozepnutí výstupního relé: #Karel#O0;# Zpráva pro nastavení první a tøetí smyèky jako zapnuté, druhé a ètvrté vypnuté: #Karel#E1010;# Zpráva pro zapnutí všech smyèek: #Karel#E1111;# Zpráva pro nastavení první a ètvrté smyèky pro reakci se zaøazeným vstupním zpoždìním, druhá a tøetí reaguje bez zpoždìní: #Karel#D1001;# Pøíkazy lze v jedné zprávì kombinovat - napø pro dva pøedchozí pøíkazy: #Karel#E1111; D1001; # Zpráva pro nastavení pøíchodového zpoždìní na 15 s, odchodového zpoždìní na 20 s: #Karel#I15;W22;# Zpráva pro zmìnu hesla ze stávajícího Karel na nové heslo Petrov: #Karel#PPetrov;# (Následující ukázky jsou již pro zmìnìné heslo.) Zpráva s pøíkazem, aby poslal stavovou zprávu typu B (zpráva s vypsanými èísly úèastníkù pro obvolávání (posílání zpráv) pøi alarmu) na telefon s èíslem : #Petrov#B ;# Zpráva pro nastavení textu, který bude v alarmové zprávì po narušení první smyèky na Dvere od pokoje : #Petrov#QDvere od pokoje;# Popis stavové zprávy: Vzhledem k velkému poètu znakù zprávy, popisující stav a celé nastavení, je stavová zpráva rozdìlena na dva typy - typ B a typ C, z nichž každá je poslána na samostatnou žádost zadáním pøepínaèe B, pøípadnì C (s pøíslušnými cílovými èísly v mezinárodním formátu). Zpráva typu B vypíše èísla pro jednotlivé pøedvolby a aktuální heslo systému. Napø.: U: ; V: ; X: ; Y: ;P:PASSWORD; Zpráva typu C vypíše: Inp.:1111;E:1111;D:1011;H:0100; A:011;O:0;I:04;W:05;Q: Loop A Message11; R: Loop A Message12; S: Loop A Message13; T: Loop A Message14; Což znamená: Inp.: vstupy všech smyèek mají úroveò log. 1 (žádná není spojená se zemí). E: všechny smyèky jsou aktivní (narušení kterékoliv z nich vyvolá alarm). D: první, tøetí a ètvrtá smyèka reagují na narušení se zpoždìním, narušení druhé smyèky vyvolá alarm bez zpoždìní. H: první, tøetí a ètvrtá smyèka reagují na sestupnou hranu (tj. na spojení vstupu se zemí (nulovým potenciálem)), druhá smyèka reaguje na vzestupnou hranu (po spojení vstupu se zemí se stále nic nedìje, alarm je vyvolán až po opìtovném uvolnìní vstupu). A:011 - Po pøípadném vyvolání alarmu nebude program posílat zprávy, obvolá všechny ètyøi úèastníky (mají-li zadaná èísla) a sepne na 30 s alarmové relé. O:0 - Výstupní relé (pro ovládaný spotøebiè) není sepnuto. I:04 - Pøíchodové zpoždìní je nastaveno na ètyøi sekundy. W:05 - Odchodové zpoždìní je nastaveno na pìt sekund. Q: Loop A Message11 - Alarmová zpráva pøi narušení první smyèky bude obsahovat text Loop A Message11. R: Loop A Message12 - Alarmová zpráva pøi narušení druhé smyèky bude obsahovat text Loop A Message12. S: Loop A Message13 - Alarmová zpráva pøi narušení tøetí smyèky bude obsahovat text Loop A Message13. T: Loop A Message14 - Alarmová zpráva pøi narušení ètvrté smyèky bude obsahovat text Loop A Message14. Popis obvodového øešení Schéma zapojení celé ústøedny je na obr. 2. Všechny funkce, potøebné pro èinnost vlastní ústøedny a pro komunikaci pomocí pøipojeného telefonu, jsou naprogramovány v registrech mikropoèítaèe IC1. Všechny vstupní signály jsou na vstupy vlastního mikropoèítaèe pøivedeny pøes vstupní filtry, realizované jednoduchými èleny RC. Rezistorová sí Rn1 zabezpeèuje definování úrovnì log. 1 na všech nezapojených (volných) vstupech. Oba použité výstupy spínají relé prostøednictvím jednoduchých zesilovaèù - tranzistory T4 a T5. Použitá relé typu RAS1215 umožòují (podle údajù výrobce) spínat proud až do maximální velikosti 15 A. Obvod IC2 slouží k pøepínání vstupù a výstupù pro data sériové komunikace mezi ústøednou a mobilním telefonem nebo pøipojeným PC. Pro vyhodnocení a zaøazení (pøepnutí) pøíslušného kanálu slouží detekce napì ové úrovnì na vývodech kondenzátoru C9. Po pøipojení poèítaèe PC se totiž na tomto kondenzátoru díky klidovým napìtím otevøeného portu vytvoøí záporný potenciál a ten zmìní napì ovou úroveò na portu PB0 z log. 1 na log. 0. Tato informace je použita pro pøepnutí komunikaèního kanálu mikropoèítaèe na propojení smìrem na pøipojený PC a umožòuje tak pøenos dat mezi ovládacím programem a vlastní ústøednou. Tento stav je signalizován svitem diody D3. Smìr komunikace se opìtovnì pøepne smìrem k pøipojenému mobilnímu telefonu buïto na pøíkaz ovládacího programu (po jeho ukonèení), nebo po uplynutí èasu asi 1 min. bez vzájemné komunikace. 12

13 Souèástky R7, C7 a C8, R8 spolu s L2 a L3 slouží k omezení pøípadného rušení z výkonových vf obvodù mobilního telefonu. Indukènosti tlumivek L2 a L3 nejsou kritické (mohou se pohybovat v rozmezí 1 až 50 µh), nicménì jejich použití se ukázalo jako prospìšné. O napájení všech obvodù ústøedny, jakož i pøipojeného mobilního telefonu se stará spínaný zdroj 4,3 V, realizovaný obvodem IC5. Kombinací R1, R2 a R3 je nastaveno výstupní napìtí na požadovanou úroveò. Skuteèná velikost tohoto napìtí se mùže pohybovat v rozmezí 4 až 4,5 V bez vlivu na vlastní funkci pøístroje. Na místì L1 je vhodné použít indukènost asi 220 µh - vìtšího typu (napø. typ prodávaný firmou GES). Lze použít i cívku uvedené hodnoty navinutou na toroidním jádøe mìdìným drátem o prùmìru min. 0,4 mm. Obvod IC4 spolu s R25, R26 a trimrem P1 tvoøí jednoduchý stabilizátor napìtí, použitý jako zdroj pro dobíjení pøipojeného akumulátoru. Nastavením výstupního napìtí na 13,8 V vylouèíme pøebíjení akumulátoru, proudové omezení je dáno maximálním proudem použitého transformátoru. (Pøi použití transformátoru 1,9 VA nebude pøekroèen maximální povolený nabíjecí proud.) Pøístroj sám neobsahuje pojistku v primárním obvodu sí ového transformátoru. Pøedpokládá se pøipojení na sí ový pøívod s vlastním jištìním. Vzhledem k nepatrnému proudovému odbìru vlastní ústøedny postaèuje s velkou rezervou jištìní o velikosti 0,1 A. Pro pøipojení doplòkù ústøedny, které vyžadují pro svou èinnost napájecí napìtí (napø. prostorová èidla), je na svorkovnici vyvedeno napìtí z akumulátoru. Pojistka P1 chrání akumulátor pøi zkratu na pøipojeném zaøízení a spolu s diodou D10 chrání obvody ústøedny pøi nesprávném pøipojení akumulátoru. Pøipojení telefonu S vlastním ovladaèem je telefon propojen pìtivodièovým kabelem, kterým jsou pøenášeny signály datové komunikace a zároveò slouží pro pøivedení napájecího napìtí pro telefon. Pro datové signály je možné použít tenèí licny, na místì vodièù pro napájení telefonu je vhodné použít licny o prùøezu alespoò 0,5 mm 2. Délka propojovacího kabelu by nemìla být vìtší než 30 cm. Na stranì telefonu je zakonèen datovým konektorem podle typu použitého telefonu. Pomocí datového konektoru jsou k telefonu pøipojeny signály RX a TX a zem. (Pro jistotu pøipomínám, že TX telefonu je pøipojen na RX desky a RX telefonu na TX desky). Vodièe, urèené pro napájení telefonu, je potøeba z kabelu odboèit (buï pøed konektorem, nebo pro nì vyvrtat ve stìnì konektoru otvor) a pøipojit je (pøímo, napø. pøipájením nebo pomocí malých krokosvorek) na kontakty pro baterii tele- Obr. 3. Deska s plošnými spoji 13

14 potøeby v programu editovat a pak zpìt zapsat do mikropoèítaèe kliknutím na tlaèítko WRITE. Nastavené hodnoty je možné pro pozdìjší opìtovné použití uložit do souboru kliknutím na tlaèítko SAVE. Pak lze kdykoliv tlaèítkem LOAD uložené hodnoty opìt nahrát. Obr. 4. Pohled na vnitøní uspoøádání pøístroje fonu. S deskou je kabel propojen pomocí ètyøpólového konektoru typu PSH02-04 (na zemní svorku jsou pøipojeny dva vodièe - zem datových signálù a napájecí vodiè). Obsazení konektoru pro C55 2. GND 3. TX - Data out data z telefonu 4. RX - Data in data do telefonu Obsazení konektoru pro C35 1. GND 5. TX - Data out data z telefonu 6. RX - Data in data do telefonu Mechanická konstrukce Celý pøístroj je postaven na jedné jednostranné desce s plošnými spoji o celkových rozmìrech 111 x 82 mm a je spolu s akumulátorem 12 V/0,8 Ah urèen k vestavìní do plastové krabièky typu KP17. V pøední stìnì krabièky jsou vyøíznuty otvory pro pøívodní svorky, pro konektor pro pøipojení mobilního telefonu a vyvrtány otvory pro konektor pro pøipojení sériového kabelu pro nastavování z PC a pro diodu, indikující navození servisního módu. V horním dílu je nutné vyøíznout otvor o rozmìrech 23 x 19 mm pro vrchní èást sí ového transformátoru. Deska je do krabièky pøipevnìna tøemi šrouby M3 x 12 se zapuštìnou hlavou a 4 mm distanèními sloupky. Pøed vlastní montáží do krabièky je nutné odstranit (odfrézovat) všechny vnitøní distanèní sloupky jak v horním, tak i v dolním dílu krabièky. Pøipevnìní celé ústøedny (napø. na stìnu) je možné jednoduchými plechovými nosníky nebo pomocí kouskù samolepicího suchého zipu. Konektor JP1 byl použit pøi vývoji a není nutné jej osazovat. Pøi použití již naprogramovaného mikropoèítaèe není potøeba osazovat ani konektor SV1 (slouží pro pøipojení programátoru). Na obr. 3 je deska s plošnými spoji a rozmístìní klasických souèástek i rozmístìní souèástek SMD ze strany spojù. Pro zakrytí pájecích plošek svorek SV3 je vhodné ze strany plošného spoje nanést na nekrytá místa vrstvu tavného lepidla. Uvedení do provozu Než osadíme do desky mikropoèítaè, je vhodné ovìøit velikost napájecího napìtí na výstupu spínaného zdroje (napø. na konektoru pro pøipojení telefonu). Velikost napìtí se musí pohybovat v rozmezí 4 až 4,5 V. Pro tento úèel je vhodné místo akumulátoru pøipojit zdroj 12 V (sí ové napìtí nepøipojeno). Proudový odbìr desky bez mikropoèítaèe by mìl být asi 5 ma, s mikropoèítaèem pak asi 10 až 15 ma (pøi nepøipojeném telefonu). Pak odpojíme napájecí napìtí a na svorky SV3 pøipojíme sí ové napìtí 230 V. Na svorky SV5 pøipojíme voltmetr (akumulátor je stále nepøipojen) a otáèením trimrem PO1 nastavíme napìtí 13,8 V. Nyní již mùžeme pøipojit akumulátor. Po pøipojení telefonu, jeho zapnutí a pøihlášení do sítì blikne každých asi 7 s LED D2. Pøijde-li nyní na mobil SMS, blikne D2 na delší dobu a zpráva bude z mobilu vymazána. Pokud SIM karta nìjaké zprávy obsahuje již pøed pøipojením telefonu, postupnì jsou vymazány. Pro nastavení Cellaru poèítaèem je nutné zablokovat vstupní smyèky pøivedením nulového potenciálu na blokovací vstup (propojením svorek GND a BLOCK). Pak spustíme na PC program Cellar.exe, navolíme a otevøeme správný sériový port a propojíme s Cellarem. Na Cellaru se rozsvítí dioda D3 a na asi 100 ms sepne alarmové relé (Re2). Kliknutím na tlaèítko READ se naètou do programu aktuální hodnoty, nastavené v mikropoèítaèi. Ty mùžeme podle Seznam souèástek RN1 4,7 kω, SIL - 5x 4k7, typ A R1 12 kω, 1206 R2 1,8 kω, 1206 R3 3,9 kω, 1206 R4 1 kω, 1206 R5 100 Ω, 1206 R6 820 Ω, 1206 R7, R9, R11, R21, R23, R24 4,7 kω, 1206 R8, R12, R14 10 kω, 1206 R Ω, TR 296 R10 15 kω, 1206 R15 až R20, R kω, 1206 R Ω, 1206 R25 2,2 kω, 1206 R Ω, 1206 PO1 1 kω, PT6 vert. C1, C2 27 pf, keram., 0805 C3, C5 10 µf, tantal C4, C µf C6, C14 až C nf, 0805 C7 1 nf, 1206 C8 100 pf, 1206 C9 1 µf C11, C nf, 1206 C µf/6,3 V C µf/25 V C µf/6,3 V BR1 B800 D1 1N5819 D2 LED 3 mm, LP - èervená D3 LED 3 mm, LP - zelená D4 až D9 1N4148 SMD-MELLEF D , DO41 IC1 Mega8DIL28, program Cellar IC2 HC125, DIL14 IC4 LM317T, TO-220 IC5 LM2576, TO-220 Re1, Re2 RAS1215, 12 V/15 A T1 BC858, SOT23 T2 až T5 BC847, SOT23 X1 3,68 MHz, nízký TR1 230 V/12 V, 1,9 VA L1 220 µh, radiál., vìtší typ (GES) L2, L3 5 µh, 1206 SV1 MA vývodù SV3 ARK550 dvojsvorka 5 mm SV4 PIN4M, PSW SV5, SV7 ARK dvojsvorka 3,5 mm SV6 až SV8 ARK trojsvorka 3,5 mm K2 3,5 mm jack stereo P1 pojistka 0,5 A Objímka DIL28, úzká Krabièka KP17 Konektor MT C35 Konektor 4 vývody na kabel Akumulátor 12 V/0,8 Ah Kabel pro PC Canon9/Jack 3,5 Program pro PC je ke stažení na Naprogramovaný mikrokontrolér lze za 350 Kè objednat na adrese Pavel Hùla, Jabloòová 2, Praha 10; ; 14

15 Náhrada nedostupného A/D pøevodníku TDA8703 v digitálním osciloskopu pro PC z PE10/2006 Digitální osciloskop Dušana Doležala z PE 10/2006 je pro amatérské užití ve své jednoduchosti témìø dokonalý. Jedinou vadou na kráse je velmi omezená dostupnost použitého pøevodníku TDA8703, na což upozoròuje sám autor. Pøevodník se pøestal vyrábìt a doprodávají se skladové zbytky. Bylo mi líto nechat konstrukci ladem. Modernìjším nástupcem TDA8703 je obvod TDA8714 téhož výrobce. Distributora pro ÈR se mi objevit nepodaøilo. Použit byl proto jeho pøímý ekvivalent, obvod HI5714/40 firmy Intersil, který lze snadno objednat (napø. Zapojení vývodù HI5714 je shodné s TDA8714. Pøímá zámìna za TDA8703 však není možná. Oproti TDA8703 existují drobné odlišnosti ve spojení zemnicích vývodù, HI5714 je vyrábìn pouze v pouzdøe SOIC, urèeném pro SMD a neobsahuje vnitøní napì ovou referenci pro pøevodník. Vytvoøen byl proto adaptér do stávající objímky DIL TDA8703. Pøevodník je pøipájen na oboustrannou desku s plošnými spoji, kterou pøes konektorovou redukci nasuneme do pùvodní objímky. Na spoji je vytvoøen i externí zdroj referenèního napìtí. Obvod TL431 je zdroj pøesného napìtí (2,5 V) pro operaèní zesilovaè v neinvertujícím zapojení. Napìtí na výstupu operaèního zesilovaèe je dáno jeho zesílením (pomìr R3/R2). Zvolena je jednodušší varianta se stabilizací pouze max. referenèního napìtí (Vrt mezi 3,5 až 3,9 V). Spodní hranice napìtí (Vrb mezi 1,2 až 1,6 V) je nastavena odporovým dìlièem (jako u TDA8703). Zájemci mohou po úpravì spoje využít oba zesilovaèe v pouzdøe a pøipojit na vstupy (Vrt, Vrb) samostatnì stabilizovaná referenèní napìtí. K napájení je použito +5 V z objímky pøevodníku A/D a -5 V je pøivádìno externì vodièem z desky osciloskopu. Nízké napájecí napìtí vyžaduje použití rail to rail operaèních zesilovaèù - napø. AD823. Pro odlišné spojení zemnicích vývodù oproti TDA8703 byla mírnì modifikována základní deska. Vývody 3 a 17 objímky pøevodníku nejsou použity. Pro snažší výrobu spoje je vhodné je vynechat. V zájmu zjednodušení byl na jednu desku slouèen napájecí zdroj, pøevodník pro RS-232 a zdroj signálu. Èíslování souèástek jednotlivých modulù ponechávám pùvodní, u zdroje zvýšené o 100 a u pøevodníku RS-232 o 200 a u kalibraèního generátoru o 300. Oproti pùvodnímu zapojení byly zvìtšeny kapacity filtraèních kondenzátorù ve zdroji. Pøi vyšším napájecím napìtí je vhodné zvážit zámìnu stabilizátorù v pouzdru TO92 za typy s vìtším ztrátovým výkonem (pouzdro TO220). Propojení k adaptéru pro rozhraní RS-232 je øešeno plochým vodièem nasunutým na jumper (CON1A na CON1B). Pøi peèlivé práci adaptér funguje na první zapojení a plnì nahradí nedostatkový TDA8703. Návrh desky je k dispozici na Vladimír Kojecký Obr. 1. Schéma zapojení Náhrada dìlièky M54459L v GDO 150 MHz, popsaném v PE 11/2005 Seznam souèástek R1 1 kω R2 12 kω R3 5,6 kω R4 150 Ω C1, C2 100 nf IC1 HI5714/40 IC2 AD823 IC3 TL431 adaptér s oboustr. kolíky 2x 12PIN Dìlièka kmitoètu IO M54459L je v souèasné dobì prakticky nedostupná. Pro kmitoèty asi do 60 MHz jsem vyzkoušel náhradu obvodem 74HC390 na malé pomocné destièce, kterou zapájíme ètyømi krátkými drátovými spojkami pøímo na místo pùvodní dìlièky (z prostorových dùvodù ze strany spojù). Program mikroprocesoru se nemìní. Pøi použití obvodu z nìkteré z novìjších øad (napø. 74AC390) lze pøedpokládat dosažení vyššího mezního Vcc- Obr. 2. Deska s plošnými spoji (èervená - strana souèástek; modrá - strana spojù) kmitoètu, modernìjší IO než 74HC390 se mi však nepodaøilo sehnat. Pro kmitoèty do asi 60 MHz lze také využít èítaè popsaný v PE 3/2000, který pracuje i bez externí dìlièky, vyžaduje však silnìjší vstupní signál (bylo by nutno pøidat nejménì jeden tranzistorový zesilovací stupeò a pøepojit pøívody k segmentùm displeje - upravit desku). Programy k obìma variantám èítaèe lze stáhnout ze stránek Ing. Martin Šenfeld Obr. 1. Schéma zapojení dìlièky Obr. 2. Deska s plošnými spoji dìlièky 2 : 1 (skuteèný rozmìr 23 x 16 mm) 15

16 Spektrální analyzátor 1 GHz Ing. Martin Šenfeld, OK1DXQ V èlánku je popsána konstrukce jednoduchého amatérského spektrálního analyzátoru s kmitoètovým rozsahem do 1 GHz. Spektrální analyzátor je velmi užiteèný vf mìøicí pøístroj. S jeho pomocí lze nastavovat oscilátory, násobièe kmitoètu, zjiš ovat parazitní kmitání, mìøit nežádoucí vyzaøování vysílaèù, intermodulaèní zkreslení a linearitu vf zesilovaèù (vèetnì výkonových), zjiš- ovat chyby v TV anténních rozvodech. Potøeba tìchto pøístrojù roste s požadavky na elektromagnetickou sluèitelnost i v amatérské praxi. Ceny továrních pøístrojù (i starších použitých) se pohybují v desetitisících Kè i více. Východiskem mùže být amatérská stavba. Abychom však i pøi amatérské stavbì udrželi potøebné náklady (a složitost pøístroje) na únosné výši a abychom se pokud možno obešli bez speciálních souèástek, musíme trochu slevit z požadavkù na hotový pøístroj. Nebudeme proto požadovat zejména úzkopásmová mìøení a spokojíme se s nejmenší šíøkou pásma asi 50 khz. Potøeba spektrálního analyzátoru je nejvìtší právì pro širokopásmová mìøení, úzkopásmovì potøebujeme v amatérské praxi mìøit napø. postranní šum oscilátorù nebo spektrum vysílaèe SSB pøi dvoutónové zkoušce. První pøípad leží z hlediska dynamického rozsahu velmi èasto mimo možnosti i profesionálních spektrálních analyzátorù, druhý pøípad lze obejít použitím dvojice vzdálenìjších kmitoètù pro mìøení linearity. Rovnìž požadavky na pøesné odèítání na amplitudové stupnici a absolutní cejchování amplitudy nejsou pro amatérské použití tak významné. Naproti tomu je dùležitá dobrá orientace na kmitoètové ose a dostateèný dynamický rozsah. I když jsem se snažil pokud možno vyhnout použití špatnì dostupných souèástek, byl jsem nucen udìlat pøi konstrukci nìkolik výjimek (týká se zejména vyvážených smìšovaèù, dnes špatnì dostupných dìlièek kmitoètu a krystalového filtru). Z bìžné nabídky našich obchodù se souèástkami prostì spektrální analyzátor postavit nelze... Konstrukce je však øešena modulovì a umožòuje pomìrnì snadné pøizpùsobení tìm inkurantním souèástkám, které se zrovna podaøí sehnat. Tyto úpravy si v žádném pøípadì nevyžádají zmìny celkového øešení pøístroje nebo software. Technické údaje Kmitoètový rozsah: 3 MHz až 1 GHz. Dynamický rozsah: asi 60 až 70 db (od 3 do 10 MHz dyn. rozsah nižší o asi 10 db). Citlivost: asi -110 dbm pøi šíøce pásma 300 khz. Max. vstupní úroveò: +10 dbm (10 mw). Šíøka pásma vf: 300 khz a 50 khz. Šíøka pásma video: cca 10 khz. Kmitoètové znaèky: 10 MHz a 1 MHz (nebo 8 MHz - TV kanály a 1 MHz). Zobrazení kmitoètu støední kmitoètové znaèky. Elektronický amplitudový rastr: po 10 db. Celkové øešení pøístroje Spektrální analyzátor je v podstatì mìøicí pøijímaè rozmítaný v širokém rozsahu kmitoètù a osazený logaritmickým detektorem. Z toho vyplývá, že se bude jednat o pøijímaè typu UP-KON- VERTOR a vzhledem k požadované šíøce pásma se nevyhneme použití minimálnì dvojího smìšování. Pro zobrazení mìøené køivky pøipadají v úvahu tyto varianty: Osciloskop Nejjednodušší varianta, ale osciloskop mívá pomìrnì malou obrazovku, problémy s realizací elektronického rastru, èasovì zdlouhavá a nepohodlná pøíprava mìøicího pracovištì. Obr. 1. Spektrální analyzátor Využití poèítaèe PC (nejlépe notebooku) pro zobrazování Velmi výhodná varianta, bohužel konstrukci analyzátoru nám to zkomplikuje o pøevodníky A/D a D/A, obvody PLL, interfejsové obvody (nejlépe USB... ) a ohrozí to reprodukovatelnost pøístroje pøi eventuální nedostupnosti nìkteré 16

17 Obr. 2. Pøíklad zmìøeného prùbìhu z klíèových souèástek. Toto øešení bych doporuèoval spíše pro složitìjší (a dražší) variantu analyzátoru. Zobrazení na poèítaèovém monitoru, pøipojeném pøímo k analyzátoru Nejvýhodnìjší varianta z hlediska ceny. Starý poèítaèový monitor lze dnes sehnat velmi levnì a lze ho popø. ponechat pro stálé použití s analyzátorem. Jedinou podmínkou je provoz v režimu VGA 800 x 600 pøi 60 Hz (tento požadavek splòuje drtivá vìtšina CRT monitorù kromì tìch nejstarších, ale i nejnovìjší LCD, které lze navíc výhodnì otoèit o 90 stupòù). Analyzátor pak mùže být øešen z velké èásti analogovì, což se pøíznivì projeví v jeho jednoduchosti a cenì souèástek. Blokové schéma Blokové schéma je na obr. 3. Pøístroj se skládá z vf èásti a z bloku zobrazení. Vf èást je øešena jako superhet s dvojím smìšováním. První mezifrekvence je 1500 MHz, druhá 30 MHz. Použití pouze dvojího smìšování snižuje riziko vzniku nežádoucích kombinaèních kmitoètù. Zvolený 1. mf kmitoèet umožní pøípadné rozšíøení o amatérské pásmo 1296 MHz. Volba 2. mf kmitoètu byla dána krystalovým filtrem o šíøce pásma 50 khz, který se mi podaøilo sehnat (i když obdélníkovitá charakteristika filtru není pro tyto úèely ideální). Pravdìpodobnì by bylo možné podobný filtr sestavit i z jednotlivých krystalù, popø. použít jiný kmitoèet filtru (ale co možno nejvyšší z dùvodu potlaèení zrcadlového kmitoètu - nejzazší mez bude asi 21,4 MHz). Analyzátor však prokáže velmi dobré služby i bez krystalového filtru, s jedinou šíøkou pásma 300 khz. Ve schématu chybí obvyklá vstupní dolní propust s mezním kmitoètem asi 1300 MHz. Zrcadlový kmitoèet je o 3 GHz vyšší a pøi vìtšinì mìøení nám nebude vadit, naopak získáme možnost improvizovanì mìøit v rozsahu 3 až 4 GHz. Kmitoèet prvního oscilátoru (ladí se v rozmezí 1,5 až 2,5 GHz) je rozmítán pilovým napìtím. Vzorek tohoto kmitoètu se po vydìlení 64 pøivádí do bloku zobrazení pro èítaè a generátor znaèek. Kmitoèet druhého oscilátoru je stabilizován na 1470 MHz pomocí jednoduchého fázového závìsu s obvodem 4046 a krystalového oscilátoru. Toto øešení je z hlediska spektrální èistoty výhodnìjší než øetìzec násobièù s filtry. Vstupní atenuátor Je øešen velmi jednoduše šesti nezávislými pøepínaèi ISOSTAT a rezistory SMD. Tyto pøepínaèe samozøejmì nejsou pùvodnì pro takovéto použití urèeny, pro amatérskou potøebu však vìtšinou vyhoví. Atenuátor je øešen jako samostatný blok, v pøípadì potøeby lze snadno vymìnit za kvalitnìjší. (V úvahu pøipadá napø. využití obvodù AT220 z inkurantních zaøízení.) Smìšovaèe a 1. mf zesilovaè Jako smìšovaèe jsem použil obvody SME pravdìpodobnì z vyøazené desky pøijímaèe z GSM základnové stanice. Katalogový kmitoèet RF a LO vstupu vyhovuje, doporuèená úroveò LO je +17 dbm. Maximální mf kmitoèet podle katalogového listu je pouze 250 MHz, obvod však pracuje celkem dobøe i na kmitoètu vyšším. Vhodnìjší obvod jsem nesehnal. V mf zesilovaèi s výhodou použijeme obvody MMIC (napø. ERA3). Problém je s ladìnými obvody, které musí zaruèit dostateènou zrcadlovou selektivitu na 1. mf. Z dùvodu ceny a špatné dostupnosti v jednotkovém množství jsem zavrhl helix filtry Neosid, nechtìlo se mi ani do klasické komùrkové konstrukce (kde opìt narazíme na problém dostupnosti vhodných kapacitních trimrù). Nakonec zvítìzilo použití válcových rezonátorù, používaných obvykle v amatérské praxi na kmitoètech od 5 GHz výše. Rezonátory byly zhotoveny z kusu mosazné kulatiny o prùmìru 20 mm, dolaïovány jsou mosazným šroubem M4 zajištìným kontramatkou. Z dùvodu mechanické pevnosti a stability byly opatøeny i mosazným dnem. Støíbøení není nutné. Použijeme-li k výrobì trubku a kusy plechu pro dno a víèko rezonátoru, lze se obejít i bez soustruhu, výroba však bude pracnìjší a celek ménì vzhledný. Vzhledem k pomìrnì velkému rozsahu pøeladìní šroubkem nejsou rozmìry rezonátoru pøíliš kritické. Jako vazební èípky jsou použity mosazné šroubky M2x 20, prostrèené pøíslušným otvorem v desce s plošnými spoji a zapájené. Obr. 3. Blokové schéma 17

18 Obr. 4. Schéma bloku zobrazení Obr. 6. Schéma vstupního atenuátoru Obr. 7. Deska s plošnými spoji vstupního atenuátoru (ze strany klasických souèástek, rozmìry 80 x 22,5 mm) Z dùvodu požadované co nejmenší šíøky pásma jsou pásmové filtry vázány volnì a mají pomìrnì velký útlum, který je nutné kompenzovat zaøazením zesilovacích stupòù. Pro zamezení parazitního kmitání byly do výstupù obvodù MMIC vøazeny sériové rezistory (rezerva zisku je dostateèná). Ze strany SMD je deska rozdìlena stínicími pøepážkami. Doporuèuji po oživení z této strany desky zapájet mezi pøepážky kryty z pocínovaného plechu (pro každou komùrku zvláš ). 2. mf zesilovaè Skládá se ze dvou zcela samostatných vìtví, pøepínaných pro jednoduchost pomocí relé (použil jsem inkurantní relé TESLA QN59925, lze však použít po po úpravì plošného spoje témìø jakékoliv miniaturní relé se dvìma pøepínacími kontakty). V první vìtvi s šíøkou pásma 50 khz je zaøazen krystalový filtr, šíøka pásma druhé vìtve asi 300 khz je vymezena pásmovými propustmi. Zisk tranzistorových stupòù je zámìrnì zmenšen, stupnì slouží zejména k oddìlení filtru a jednotlivých sekcí pásmové propusti. Logaritmický detektor Zde jsem použil integrovaný obvod AD8307 fy Analog Devices, který vyniká výbornou linearitou pøevodu a dynamickým rozsahem. Signál na vstupu modulu prochází ještì dolní propustí a je ze- 18

19 sílen asi o 10 db obvodem IC401. Trimrem R403 se nastavuje ofset tak, aby se vlastní šum analyzátoru pøi šíøce pásma 300 khz pohyboval v blízkosti èáry el. rastru -60 db. 1. a 2. napìtím øízený oscilátor Oba oscilátory jsou témìø identické. Vlastní oscilátor s tranzistorem T501 je v Clappovì zapojení, ladìný varikapy. Signál oscilátoru je zesilován dvojicí MMIC na úroveò kolem +20 dbm, která je potøebná pro správnou èinnost smìšovaèù. Za prvním zesilovacím stupnìm je odboèen signál pro dìlièku kmitoètu, který je po zesílení vyveden na zvláštní konektor. Samotná dìlièka je ve zvláštním bloku jednak z dùvodu velmi pøísných požadavkù na èistotu oscilátorového signálu, jednak pro snadnou možnost zámìny dìlièky jiným typem. V prvním oscilátoru je tøeba použít varikapy s pokud možno co nejmenší Obr. 5. Deska s plošnými spoji bloku zobrazení souèástek (220 x 160 mm) kapacitou pøi dostateèném pomìru C max /C min a pøipájet je co nejvíce nakrátko, abychom dosáhli pøeladìní 1500 až 2500 MHz pøi zmìnì ladicího napìtí od 0 do 30 V. Záleží zde i na materiálu podložky - já jsem použil varikapy BB405 a kuprextit FR4 tlouš ky 0,79 mm. Pøi použití vhodnìjších varikapù by bylo pravdìpodobnì možné obsáhnout i pás- 19

20 X X Obr. 5a. Rozmístìní souèástek bloku zobrazení mo 1296 MHz (popø. lze zhotovit dva první oscilátory a pøepínat je pomocí vhodného koaxiálního relé). U druhého oscilátoru ponecháme pøívody varikapù mírnì delší, aby kmitoètu 1470 MHz bylo dosaženo pøi ladicím napìtí asi 6 V. Signál druhého oscilátoru prochází ještì filtrem s jedním válcovým rezonátorem, použití filtru zde však není nezbytnì nutné. Filtr je zhotoven obdobnì jako filtry v 1. mf, pouze vazební válcové èípky o prùmìru 2 mm a délce asi 20 mm jsou pøipájeny ke støedním vývodùm konektoru SMA, zasazených do dna filtru. Dìlièky kmitoètu Tento díl je rovnìž použit v konstrukci dvakrát. Dostupnost samostatných integrovaných dìlièek pro tyto kmitoèty je v souèasné dobì problematická, nebo ve spotøební elektronice (televizory, satelitní pøijímaèe, mobilní telefony apod.) jsou tyto dìlièky již souèástí složitých velmi specializovaných integrovaných obvodù a nelze je jednoduše použít samostatnì. Nejjednodušší bude poohlédnout se po vhodném inkurantním materiálu. Nejvìtší problém bude asi zpùsobovat první dìlièka, která musí mít dìlicí pomìr 64 a kmitoètový rozsah do 2500 MHz. Druhá dìlièka pracuje pouze na 1470 MHz, dìlicí pomìr nejlépe 256, ale mùže být i 128, 64 nebo i jakýkoliv jiný v tomto rozmezí, pøizpùsobíme-li tomu kmitoèet krystalu v jednotce PLL a zvolíme-li vhodný dìlicí pomìr IC701. Já jsem použil na obou stupních dìlièku MB506, kterou pøed èasem prodávala firma GES Electronic. Pro tuto dìlièku je navržena deska. Na druhém stupni lze použít i typ SAB6456, který zde ještì pracoval bez problémù, i když katalog zaruèuje funkci jen do 1300 MHz (má jiné zapojení vývodù). Naopak U664 již vìtšinou nad 1400 MHz nepracuje. Fázový závìs Jednotka fázového závìsu udržuje kmitoèet druhého oscilátoru na 256násobku kmitoètu krystalu. Je to nutné zejména pro správnou funkci znaèkovaèe a indikace kmitoètu støední kmitoètové znaèky. Pro druhou mezifrekvenci 30 MHz vychází kmitoèet krystalu 5742 khz. Potøebný krystal jsem zcela bez problémù objednal u firmy KRYSTALY Hradec Králové. Obvod 4046 už na kmitoètu kolem 5 MHz pøi napájecím napìtí 5 V nechtìl pracovat, proto porovnání probíhá na ètvrtinovém kmitoètu po vydìlení v IC701. Blok zobrazení Je velmi jednoduchý díky použití tøí jednoèipových mikropoèítaèù. IC1 generuje synchronizaèní signály a amplitudový rastr, IC2 slouží pro vytváøení kmitoètových znaèek z pøivedeného vzorku kmitoètu z dìlièky (znaèky mají analogový charakter), IC3 pracuje jako synchronizovaný èítaè kmitoètu støední kmitoètové znaèky (mìøí kmitoèet po uplynutí pøesného zpoždìní od spuštìní hranou vertikálního synchronizaèního impulsu). Abychom ušetøili LED nebo LCD displej a zlepšili pøehlednost zobrazení, je údaj èítaèe indikován pøímo na monitoru. O toto zobrazení se stará rovnìž IC1, který získává od IC3 informaci o kmitoètu pomocí sériové komunikace. Zobrazení kmitoètu je navrženo pro 1. mf kmitoèet 1500 MHz. Obvod IC1 øídí i dva generátory pilového napìtí. Prvním se rozmítá kmitoèet analyzátoru, druhý (37,879 khz) se využívá pro zobrazení mìøené køivky koincidenèním obvodem IC5B. Poznámka: Výše zmínìné procesory jsou použitelné i pro modernizaci wobbleru z [1]. Wobbler potom bude mít zobrazení rovnìž na PC monitoru. Blok zobrazení by se zapojil obdobným zpù- 20

Nabíjeèka olovìných akumulátorù ze zdroje PC Václav Doležal (dolezv1@seznam.cz) Pøi návrhu nabíjeèky jsem se chtìl vyhnout lineárnímu zdroji s tìžkým a drahým sí ovým transformátorem a malou celkovou úèinností.

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

VN Zdroj 0 až 30 kv Martin Brož - DELTA4 VN Zdroj tak pod tímto názvem se ukrývá zaøízení které dokáže generovat vysoké napìtí od 0 do 30 000 V. Již mnohokrát bylo toto zaøízení popsáno, a jistì najdete

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 10 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 10 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 04.12.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: jak fungují vnitřní paměti, typy ROM a RAM pamětí,

Více

KATALOG VÝROBKÙ 3/2012

KATALOG VÝROBKÙ 3/2012 KATALOG VÝROBKÙ 3/2012 PRODUKTY: ZÁLOHOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE INDIVIDUÁLNÍ ØEŠENÍ SYSTÉM ZÁLOHOVÁNÍ WIFI SÍTÍ PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY PRO VÝTAHY ZAKÁZKOVÁ VÝROBA ELEKTRONICKÝCH ZAØÍZENÍ OSAZOVÁNÍ, PÁJENÍ A OŽIVOVÁNÍ

Více

Paměti Josef Horálek

Paměti Josef Horálek Paměti Josef Horálek Paměť = Paměť je pro počítač životní nutností = mikroprocesor z ní čte programy, kterými je řízen a také do ní ukládá výsledky své práce = Paměti v zásadě můžeme rozdělit na: = Primární

Více

David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Praha 2011 David Matoušek C PRO MIKROKONTROLÉRY PIC práce s PIC18F452 a PIC18F1220 v jazyce C Bez pøedchozího písemného

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B

MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B MART1600: UNIVERZÁLNÍ MODUL PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKOVÝCH HLÁŠENÍ S VYUŽITÍM OBVODU ŘADY ISD1600B Verze 1.0 cz 1. Konstrukce modulu MART1600 je modul sloužící pro záznam a reprodukci jednoho zvukového

Více

Schémata a konstrukce

Schémata a konstrukce Jednoduchý semafor LED voltmetr + DPS Mìniè 12V/230V +DPS Snížení otáèek ventilátoru PWM regulace 12V motoru Oddìlovací transformátor Optické oddìlení výstupu generátoru Mìøení vysokého napìtí Návod na

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

Univerzální èítaè 1300 MHz LCD Popsaný èítaè umožòuje svou velkou univerzálností vìtšinu mìøení i dosti speciálních, potøebných v dílnì radioamatéra èi jinde. Jako èíslicová stupnice je použitelný prakticky

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h

testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar m/s m 3 /h testo 521 / 526 Pøesné tlakomìry Vnitøní tlakový senzor, možnost pøipojení externích sond, všechny rozsahy hpa bar C m/s m 3 /h ma mv Pøesné tlakomìry pro všechny rozsahy datová komunikace s PC rychlospojky

Více

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB)

Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Manuál přípravku FPGA University Board (FUB) Rozmístění prvků na přípravku Obr. 1: Rozmístění prvků na přípravku Na obrázku (Obr. 1) je osazený přípravek s FPGA obvodem Altera Cyclone III EP3C5E144C8 a

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Wolfgang Matthes HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Mìøení a testování v poèítaèové a èíslicové technice èeské vydání 2001 Pøíspìvky uveøejnìné v této knize, zejména všechny èlánky

Více

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw

Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 až 0,75 kw Katalog K FM 3-0202 CZ Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 Obsah Frekvenèní mìniè MICROMASTER 410 0,12 kw až 0,75 kw Popis Použití mìnièe 2 Hlavní pøednosti

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Vydání podpoøili Doc. Ing. Josef Šavel, CSc. Elektrotechnologie Materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice 3. rozšíøené vydání Schválilo MŠMT èj. 25 734/2003-23 dne 1. 9. 2003 k zaøazení

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 7 V TOMTO SEŠITÌ Náš rozhovor... 1 AR seznamuje: Pøehrávaè DVD 930... 3 Nové knihy... 4 AR mládeži: Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5 Jednoduchá zapojení pro volný èas...

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw

Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Katalog K FM 1-0110 CZ Obsah Frekvenční měnič MICROMASTER 420 0,12 kw až 11 kw Katalog K FM 1-0110 CZ Popis Použití mìnièe 2 Popis 2 Hlavní pøednosti

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Úsporný napájecí zdroj 12 V Ing. Vladimír Andìl Úèinnost malých napájeèù s transformátorem je vìtšinou menší než 50 % a pøíkon naprázdno dosahuje až 5 W. Úèinnost spínaných napájeèù bývá vìtší, ale jejich

Více

200W ATX PC POWER SUPPLY

200W ATX PC POWER SUPPLY 200W ATX PC POWER SUPPLY Obecné informace Zde vám přináším schéma PC zdroje firmy DTK. Tento zdroj je v ATX provedení o výkonu 200W. Schéma jsem nakreslil, když jsem zdroj opravoval. Když už jsem měl při

Více

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ

Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ Katalog produktù VSTUPNÍ SYSTÉMY A PØÍSLUŠENSTVÍ OBSAH Vstupní systémy 3 Pøíslušenství ke vstupním systémùm RFID karty, RFID èipy Systémy dálkového ovládání LED svìtelné zdroje 7 9 13 14 PØÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE Pro 2200, 3000, 4000, 5000 Série technologicky pokroèilých ù urèených pro zajištìní mezi jiné servery a rozsáhlé poèítaèové sítì. CHARAKTERISTIKA AVR soustava automatické

Více

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti

Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti 120419-moduly 006 až 010 Moduly zpětné vazby v DCC kolejišti Vytvořil jsem si sadu vlastních modulů pro řešení zpětné vazby v DCC kolejišti. Z praktických důvodů jsem moduly rozdělil na detektory obsazení

Více

Alexandr Krejèiøík SMS GSM pagery a alarmy Princip použití, návody, pøíklady Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu a SMS Praha 2004 Alexandr Krejèiøík SMS Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 22. øíjna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 10 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 198. Èíslovací plán signalizaèních bodù

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

Přístupové systémy Your Keeper

Přístupové systémy Your Keeper Přístupové systémy Your Keeper 1. Bez monitoringu průjezdu Vjezd a výjezd pomocí bezkontaktních karet SBC500/1000 (KP500) Řídící jednotka (KP500) Závora SBC007 (správa jednotky SBC) Paměťová jednotka SBC500/1000

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Sí ový spínaný napájecí zdroj Ing. Josef Jansa, Jaroslav Klátil OK2JI Tento pøíspìvek se zabývá ovìøením funkce obvodu øady LinkSwitchO ve spojení s transformátorem na jádøe KOOL Mµ. Dosud publikované

Více

OPENAMP1. Stavební návod a manuál. Všechna práva vyhrazena, volné šíření a prodej nepřípustné 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments

OPENAMP1. Stavební návod a manuál. Všechna práva vyhrazena, volné šíření a prodej nepřípustné 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments OPENAMP1 Stavební návod a manuál 19/12/2012 1 Pavel MACURA - Instruments 1. Úvod OPENAMP1 je předzesilovač pro gramofonovou přenosku typu MM magnetodynamickou přenosku s pohyblivým magnetem. Zapojení využívá

Více

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI

ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI ELEKTROTECHNICKÁ SCHÉMATA A ZAŘÍZENÍ, DESKY S PLOŠNÝMI SPOJI Označování komponent ve schématu Zkratky jmenovitých hodnot rezistorů a kondenzátorů Zobrazování komponentů ve schématu Elektrotechnická schémata

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI

STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DOMÁCÍ AUTOMATIZACE STÍNÍCÍ TECHNIKA BUDOUCNOSTI DANIEL MATĚJKA PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI LG SYSTEM (DIVIZE DOMÁCÍ AUTOMATIZACE) DOMÁCÍ AUTOMATIZACE Zpracování elektoprojektů, domovní fotovoltaické systémy,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FID AVIONICS FT300 GPS/GSM online tracker UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA - 1 - Obsah FID AVIONICS FT300 - Uživatelská příručka Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 Obsah balení...3 Zapojení a instalace...4

Více

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw

ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw ELEKTRICKÉ STROJE A POHONY ASYNCHRONNÍ DYNAMOMETRY ØADY ASD DO 1000 kw Asynchronní dynamometry øady ASD jsou urèeny k mìøení mechanického výkonu na høídeli zkou¹eného stroje a k vyvozování regulovaného

Více

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika UII16K účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fax: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz

Více

Zdroj předpětí (triode board OK1GTH) Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz

Zdroj předpětí (triode board OK1GTH) Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Zdroj předpětí (triode board OK1GTH) Ing. Tomáš Kavalír, OK1GTH kavalir.t@seznam.cz, http://ok1gth.nagano.cz Úkolem desky zdroje předpětí je především zajistit stálý pracovní bod elektronky, v našem případě

Více

Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E

Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E Uživatelský návod SDS-MICRO LIGHT E Modul SDS MICRO slouží jako øídící jednotka pro rùzné ovládání funkcí po INTERNETOVÉ A OVÉ síti. Modul je napájen 12V až 24V (35Vmax) a dodává se v nìkolika provedeních.

Více

PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002. 2.1.4 Filtrace vstupních dat z AD převodníků... 3

PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002. 2.1.4 Filtrace vstupních dat z AD převodníků... 3 ULAD 10 - Uživatelský manuál PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002 Obsah 1 Specifikace převodníku ULAD 10 1 2 Ovládání z PC po lince RS-485 2 2.1 Slovník přístupných proměnných....................

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

Ceník výrobků LEVEL - Koncové ceny Platnost od: 24.2.2010

Ceník výrobků LEVEL - Koncové ceny Platnost od: 24.2.2010 Kód zboží Název zboží Měna s DPH Komunikátory programovatelné GB 060 300 GSM KOMUNIKÁTOR CZK 6 770,00 8 124,00 GB 060 300A GSM KOMUNIKÁTOR (set A) CZK 7 410,00 8 892,00 GB 060 301 GSM KOMUNIKÁTOR (záložní

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Název: Téma: Autor: Číslo: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Elektronický oscilátor

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Øešení pro automatizaci

Øešení pro automatizaci Katalog produktù - HMI - PLC - Servo systémy - Frekvenèní mìnièe - Krokové motory Øešení pro automatizaci Oficiální distributor pro ÈR a SR TECHNOLINE s.r.o. Spoøická 5441 43001 Chomutov http://eshop.technoline.cz

Více

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada řídících jednotek peristaltických čerpadel sestávající z měřidel koncentrace, multifunkčních časových spínačů a modulu zvukové signalizace. Hlavní charakteristiky

Více

SPADC3KBOX verze 1.18

SPADC3KBOX verze 1.18 EA SPADC3KBOX verze 1.18 Změny oproti zařízení SPADC3 Verze 1.00 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. SPADC3KBOX verze 1.18, Změny oproti zařízení SPADC3, verze 1.00

Více

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4 11.3. EXTEÍ VSTUPÍ A VÝSTUPÍ MODULY Externí I/O moduly na DI lištu se širokým sortimentem vstupních a výstupních obvodů (viz tabulka dále) se připojují k periferním modulům IB-7310, IB-7311, OS-7410, OS-7411

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím

Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím Přípravek pro demonstraci řízení pohonu MAXON prostřednictvím karty Humusoft MF624. (Jan Babjak) Popis přípravku Pro potřeby výuky na katedře robototechniky byl vyvinut přípravek umožňující řízení pohonu

Více

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3

KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 KARTA ŘADIČE DCF A GPS ME3 Popis ME3 Karta je určena pro inovované ústředny MU4N a MU3N a umožňuje: připojení přijímače časové informace DCF77 připojení přijímače časové informace GPS Karta udržuje autonomně

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více