školy hl. města Prahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školy hl. města Prahy"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JANA NERUDY školy hl. města Prahy za školní rok 2008/2009 předkládá: RNDr. František Kopecký ředitel školy

2 2

3 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2008/2009 (VEŠKERÉ ÚDAJE UVÁDĚJTE PODLE STAVU K , PŘÍPADNĚ PO OPRAVNÝCH ZKOUŠKÁCH A DOKLASIFIKOVÁNÍ, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK) I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy, Praha 1, Hellichova 3 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon. RNDr. František Kopecký, Mgr. Juraj Liška, (Hell.) Petr Mašlaň, (Ţiţkov) 3. Webové stránky právnické osoby (současná adresa). 4. Školy a školská zařízení, jejichţ činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) K/604 G přírodovědné předměty (6leté) K/611 G humanitní předměty (6leté) K/610 G vybrané předměty v cizím jazyce (6leté) K/81 Gymnázium K/807 G estetickovýchovné předměty Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2008/2009 : a. nové obory / programy ţádné b. zrušené obory / programy ţádné 6. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Praha 1, Hellichova 3 /hl. m. Praha/ Praha 3, Komenského nám. 9 /hl. m. Praha/ 7. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Škola má dvě pracoviště, obě budovy jsou majetkem hl. m. Prahy a mají bezbariérový přístup. K dispozici máme celkem 52 učebny, 11 z nich je odborných pro výuku fyziky, biologie, chemie, informatiky a hudebních předmětů, a knihovnu 3

4 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem 8. Školská rada datum ustanovení, seznam členů Leden 2009 Ing. Roman Vopršal předseda Ing. Karel Tabery - místopředseda Doc. PhDr. Jaroslav Koťa RNDr. Jana Příhodová Mgr. Irena Stránská učitel GJN (Hellichova) Martin Ballý učitel GJN (Ţiţkov) II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci za kaţdou školu vyplňte vţdy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) GJN 5 4, , ,7 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola GJN počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných % nekvalifikovaných 2 1% 4

5 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků počet semináře 39 kurzy 31 doplňkové pedagogické studium školský management rozšiřování aprobace 6 jiné (uvést jaké) 12 zaměření Nová maturita ŠVP... Odborné předměty, ICT, ŠVP, jazykové kurzy Nová maturita poskytování informací Stáţe v zahraničí, prevence sociálněpatologických jevů počet účastník ů vzdělávací instituce 51 NIDV, fakulty UK, VOŠ 7 vzdělávací agentury 4 12 NIDV, vzdělávací agentury Jazykové školy, Lycee Francais de Prague, KPPP, Institut F 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 15 16,9 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet semináře 5 kurzy jiné (uvést jaké) zaměření Knihovna, mzdy, účetnictví, BOZP, škol. řidičů počet účastník ů vzdělávací instituce 7 Erudika, TSM, Purkyt 5

6 III. Údaje o ţácích a výsledcích vzdělávání (SŠ a VOŠ) (za kaţdou školu vyplňte vţdy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty ţáků/studentů a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet ţáků / studentů Gymnázium Změny v počtech ţáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za kaţdou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 21 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 6 - sami ukončili vzdělávání: 8 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 2 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 14 - přestoupili na jinou školu: 2 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 1 (úmrtí) 2. Průměrný počet ţáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání škola průměrný počet ţáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet ţáků / studentů na učitele Gymnázium 23,38 6,07 Sledované ukazatele průměrný počet ţáků ve třídě a počet ţáků připadajících na učitele jsou v případě naší školy statisticky nepouţitelné údaje zejména pro tvorbu normativu, protoţe počet ţáků hudebních tříd je stanoven na v jedné třídě, přesnější vyjádření je naplnění tříd v procentech. Na pracovišti Hellichova činí 100%, tj. víc neţ předpokládá normativ, na pracovišti Komenského nám. je naplněnost víc neţ 100%. Počet ţáků připadajících na učitele je v našich podmínkách zcela nesmyslný, protoţe při individuální hudební výuce připadá 1 ţák na 1 vyučujícího. 6

7 Anglický jazyk celkem Anglický jazyk z celku pokračující Francouzský jazyk celkem Francouzský jazyk z celku pokračující Německý jazyk celkem Německý jazyk z celku pokračující Ruský jazyk celkem Ruský jazyk z celku pokračující Španělský jazyk celkem Španělský jazyk z celku pokračující Italský jazyk celkem Italský jazyk z celku pokračující Latinský jazyk celkem Latinský jazyk z celku pokračujíc kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM 3. Ţáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola Gjn počet ţáků/studentů celkem z toho nově přijatí Výuka cizích jazyků (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola Gjn

8 denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání škola z celkového počtu ţáků/studentů: GJN škola 5. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání prospělo s vyznamenáním 204 neprospělo 15 opakovalo ročník 2 počet ţáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu ţáků/studentů 98,2% průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/studenta 52,5 z toho neomluvených 0,06 6. Výsledky maturitních zkoušek maturitní zkoušky počet ţáků, kteří konali zkoušku 143 z toho konali zkoušku opakovaně 0 počet ţáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 0 prospěl s vyznamenáním 57 počet ţáků, kteří byli hodnoceni : prospěl 85 neprospěl 1 8

9 přijímací řízení pro školní rok 2009/2010 (denní vzdělávání) délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let 7. Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2009/2010 a. Gymnázia počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem 1 1 počet přijatých celkem z toho v 1.kole z toho ve 2.kole 0 0 z toho v dalších kolech 0 0 z toho na odvolání 1 1 počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 0 0 obor: 0 0 počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2009/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin. Celkem 25: Rusko 8, Německo 3, Švýcarsko 1, Ukrajina 1, Bosna a Hercegovina 1, Mongolsko 1, Kongo 1, Vietnam 2, Kazachstán 1, Slovensko 6. Zkušenosti kladné. 9. Speciální výchova a vzdělávání, integrace ţáků Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva a negativa začleňování ţáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním ţáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky. Velmi pozitivní zkušenosti s integrací TTP ţáků. 9

10 10. Vzdělávání nadaných ţáků a studentů Jsou ve škole nadaní ţáci nebo studenti, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem? Jakými formami je zabezpečeno vzdělávání nadaných ţáků a studentů. Od r dvojjazyčné studium v česko-francouzských třídách. Individuální péče jednotlivcům v dalších zaměřeních /olympiády, soutěţe, odborné přehlídky,.../. V osmiletém studiu individuální výuka hudebních oborů (nástroj nebo sólový zpěv), klavírního praktika, komorní hry, hry v orchestru, základy operního herectví a jevištního pohybu. 11. Ověřování výsledků vzdělávání Např. Maturita na nečisto, SCIO Účast v Maturitě na nečisto vybraní ţáci volitelný předmět, soutěţe, koncerty, projekty 12. Školní vzdělávací programy Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace. Příprava ŠVP pro niţší stupeň proběhla podle plánu koordinátora a probíhá příprava ŠVP pro vyšší stupeň. Příprava ŠVP pro vyšší stupeň proběhla podle plánu koordinátora a je ověřován ŠVP v prvních dvou ročnících. 10

11 V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Uvést, zda-li na škole působí školní psycholog nebo pouze výchovný poradce, jaká je spolupráce s PPP a jaké výchovné problémy byly na škole nejčastěji řešeny. Jak na škole funguje kariérní poradenství. V hudebních třídách - Mgr. Věra Nováková, pravidelné programy primární prevence, spolupráce s PPP na velmi dobré úrovni, řešení prospěchových problémů, semináře Jak se učit a testy profesionální orientace. Spolupráce s KPPP Praha 8 a PPP Praha 2. Viz příloha č. 1 Hell. 2. Prevence sociálně patologických jevů Mgr. Hana Černá - pravidelné programy primární prevence, spolupráce s KPPP, řešeny problémy vztahů mezi ţáky. Viz příloha č. 2 Hell. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Integrace problematiky environmentální výchovy do jednotlivých předmětů. Program Člověk a příroda, ekologické exkurze, ekologický kurz Stoţec na Šumavě apod. Další informace viz zprávy jednotlivých předmětových komisí a přílohy hudebních tříd Gjn. 4. Multikulturní výchova Projekt Jeden svět, spolupráce s nadací Člověk v tísni 5. Výchova k udrţitelnému rozvoji Viz bod Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Místo pobytu a počet ţáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků. Zahajovací soustředění Mozolov 124 Lyţařské výcvikové kurzy Různá místa 152 Lyţařský výcvikový kurz Alpy 47 Vodácký kurz Ohře, Vltava Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Krouţky, kurzy aj. pro ţáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou - uvést počet a zaměření a počty ţáků. Viz zprávy jednotlivých předmětových komisí a příloha Hudební třídy Veškerá koncertní a umělecká činnost, spolupráce s Mistrem Josefem Sukem, divadelní představení studentů sexty AB - viz Úspěchy 08/09. Koncerty pro domovy důchodců, charitativní organizace, vystoupení při slavnostních příleţitostech jiných škol apod. Koncertní cesta do Německa a SAE (symfonický orchestr), zahraniční soutěţe. 8. Soutěţe Úspěšnost v soutěţích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a mezinárodní úrovni) Viz zprávy jednotlivých předmětových komisí a příloha hudebních tříd (Gjn Ţiţkov) 11

12 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Viz zprávy jednotlivých předmětových komisí a příloha hudebních tříd (Gjn Ţiţkov) 10. Spolupráce právnické osoby s partnery Zaměstnavatelé, asociace, profesní organizace, ÚP, aj. 11. Další aktivity, prezentace Hudební doprovod při udělování cen Gratias agit na MZV ČR, charitativní koncerty pro Mamma Help, domovy důchodců a jiné charitativní organizace, slavnostní zakončení MO a slavnostní předávání maturitních vysvědčení na jiných školách. Viz zprávy jednotlivých předmětových komisí a příloha hudebních tříd (Gjn Ţiţkov) VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Druh inspekce, termín, výsledné hodnocení. Viz v příloze inspekční zprávu ČŠI Výsledky jiných inspekcí a kontrol Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení Viz Záznam z metodické dohlídky zaměřené na prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedené na základě pověření ředitele Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP /2009 RED ze dne 26.února 2009 a pověření zástupkyně ředitele Magistrátu hl. m. Prahy pro oblast kontrolních činností č. 31/2009 ze dne 23. března

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 VI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2008 Viz Rozbor hospodaření za rok VII. Další informace V případě potřeby uveďte další informace, které povaţujete za důleţité. Příloha : učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů Učební plán humanitní třída Předmět Ročník Celkem I II III IV V VI Český jazyk a literatura 4/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 19/6 Cizí jazyk 1 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 18/18 Cizí jazyk 2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 18/18 Latina 0 2/2 2/2 2/2 1/1 2/2 9/9 Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika 4/2 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 19/7 Deskriptivní geometrie Fyzika 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 12/6 Chemie 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 0 10/5 Biologie/geologie 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 12/6 Informatika a výp. technika 2/2 2/ /4 Estetická výchova 2/2 2/2 2/2 2/ /8 Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 12/12 Volitelný předmět 1 - LS 0 0 1/1 1/1 2/2 2/2 6/6 Volitelný předmět /0 2/0 2/2 2/2 4/4 Volitelný předmět /0 2/2 2/2 Volitelný předmět /0 2/0 Celkem 31/18 31/19 33/18 33/18 33/18 33/20 194/111 20

21 Učební plán přírodovědná třída Předmět Ročník Celkem I II III IV V VI Český jazyk a literatura 4/1 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1 19/6 Cizí jazyk 1 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 18/18 Cizí jazyk 2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 18/18 Latina Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika 4/2 4/1 3/1 4/1 3/1 3/1 21/7 Deskriptivní geometrie Fyzika 2/1 2/1 3/1 3/1 2/1 2/1 14/6 Chemie 2/1 2/1 3/1 3/1 2/1 2/1 14/6 Biologie/geologie 2/1 3/1 2/1 2/1 3/1 3/1 15/6 Informatika a výp. technika 2/2 2/2 2/ /6 Estetická výchova 2/2 2/2 2/2 2/ /8 Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 12/12 Volitelný předmět /0 1/1 2/2 2/2 5/5 La/Dg Volitelný předmět /0 2/2 2/2 4/4 Volitelný předmět /0 2/2 2/2 Volitelný předmět /0 2/0 Celkem 31/18 31/17 33/17 33/16 33/17 33/19 194/104 21

22 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky Učební plán tříd gymnázia s výukou vybraných předmětů v jazyce francouzském (spolupráce s Francií) Schválen dne 28.listopadu /75 Čj /95-21 Předmět Ročník Celkem I II III IV V VI Český jazyk a literatura 4/1 3/1 3/1 4/1 4/ Francouzský jazyk a literatura x 9/9 10/10 4/4 4/4 4/ Cizí jazyk - angličtina 0 0 3/3 3/3 3/3 3/3 12 Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis x Zeměpis x Matematika x 4/2 3/1 4/3 4/3 4/3 4/3 23 Fyzika x 2/1 2/1 3/1 3/1 3/1 3/1 16 Chemie x 2/1 2/1 3/1 3/1 3/1 2/1 15 Biologie/geologie 2/1 2/1 3/1 2/1 2/1 2/1 13 Informatika a výp. technika 0 0 2/2 2/ Estetická výchova 2/2 2/2 2/2 1/1 1/1 0 8 Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 12 Volitelný předmět /0 2/0 2/2 0 2 Volitelný předmět /0 11/11 11 Volitelný předmět /0 0 Volitelný předmět Celkem

23 Učební plán hudební třídy kompletní Školní vzdělávací program k dispozici v kanceláři školy Ročník Předmět prima sekunda tercie kvarta Český jazyk a literatura Anglický jazyk Občanská výchova Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie/geologie Informatika a výp /2 0 technika Tělesná výchova Všeobecná hudební nauka Sluchová výchova Úvod do dějin hudby Úvod do vícehlasu Hudební nástroje Individuální hudební výuka 3h hl.o 3h hl.o 3h hl.o+1h pov.kl. Předmět kvinta sexta septi ma spec.h.tr. všeob.h.tr. spec.h. tr. všeob. h.tr. spec.h.tr. oktáva 3h hl.o+1h pov.kl +3h orchestr všeob.h.tr. spec.h.tr. všeob.h.tr. A B A B A B A B Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie/geologie Informatika a výp. technika Tělesná výchova Harmonie Kontrapunkt Hudební formy Dějiny hudby

24 Rozbor skladeb Hist. Estet. Seminář Hudební teorie Individuální hudební výuka 3h hl.o 1h pov kl 3 hodiny týdne orchestrální hra (komorní hra), jevištní pohyb, základy herectví, klavírní spolupráce 1-2h hl.o. 1h pov.kl. 3h hl.o. 1h pov kl. 1-2h hl.o. 1h pov.k l. 3h hl.o 1h pov kl 1-2h hl.o. 1h pov.kl. 3h hl.o 1h pov kl 1-2h hl.o. 1h pov.kl. 24

25 Příloha č. 1 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výchovné a kariérní poradenství A: Výchovné a kariérní poradenství - ve funkci výchovného poradce nově působí Mgr. Marie Malechová - školní psycholog na škole není, ale spolupracujeme s psychologem z PPP (Mgr. Lýdie Jarkovská, PPP pro Prahu 1,2 a 4, Francouzská 56, Praha 10) PPP pro školu zajišťovala: 1. Besedy na téma Jak se učit, jak zvládnout přechod do nové třídy pro 1.ročníky 2. Profitesty pro předmaturitní 5. ročníky (zajišťuje KPPP, Pernerova 8, Praha 8) 3. Individuální konzultace pro ţáky a jejich rodiče - Kariérní poradenství: - zajištění profitestů a jejich rozbor pro předmaturitní ročníky v PPP - pravidelné informace a předávání materiálů o studiu na VŠ a VOŠ a o přípravných kurzech na vysoké školy - beseda Přijímací řízení a příprava ke studiu na vysoké škole ve spolupráci s T. Vrtným z institutu Sokrates - prezentace zástupců vybraných vysokých škol - Seminář o studiu a perspektivách absolventů ČVUT na trhu práce (na ČVUT) - individuální pohovory se studenty a jejich rodiči na téma dalšího uplatnění v ţivotě - beseda pro studenty maturitních tříd na téma sociální a zdravotní pojištění vedená ekonomkou školy R. Novotnou B: OKRUHY ČINNOSTI VP NA ŠKOLE - Spolupráce s PPP a KPPP (viz výše) - Spolupráce s ostatními vyučujícími, hlavně třídními - Poradenská sluţba pro studenty školy (pravidelné konzultační hodiny) - Spolupráce s rodiči - Informace o škole pro veřejnost (den otevřených dveří) C: Časový rozpis akcí v plánu školy - Všechny akce uvedené v plánu školy byly splněny 25

26 Příloha č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PRIMÁRNÍ PREVENCI RIZIKOVÝCH JEVŮ ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Primární prevence byla v roce 2008/2009 na GJN prováděna: a) V rámci výuky jednotlivých předmětů, například v hodinách biologie (témata: lidské tělo, zdravý ţivotní styl, účinky návykových látek na lidský organismus), v chemii (chemická struktura návykových látek), v tělesné (sportovní maratony, soutěţe, program Sporty v přírodě) a občanské výchově, okrajově i v jiných všeobecně vzdělávacích předmětech. Ve třídě 5.B byl realizován projekt Drogy z různých úhlů pohledu, v rámci kterého se studenti dozvěděli nové poznatky týkající se například legislativy a léčby závislostí. b) Formou cíleného programu 1) V rámci zahajovacího soustředění prvních ročníků je prevence realizována především v oblasti práce s třídním kolektivem, začleňování se do nové skupiny, řešení problémových situací v nové skupině a v rámci zátěţových situací. 2) Odbornou organizací, KPPP (Křesťanská pedagogicko psychologická poradna, Pernerova 8, Praha 8). Prevence probíhá vyškolenými instruktory 3x (resp. 2x) ročně v rámci výuky v 1. a 2. ročnících. Náplň programu je plánována na základě výsledků sociologických měření snímaných v prvních ročnících. Měření často poukazují na nějaký více či méně závaţný problém týkající se daného kolektivu, který se třída snaţí vyřešit společně s lektory. Program prevence trvá vţdy čtyři vyučovací hodiny a je cenným zdrojem informací jak pro kolektiv, tak pro třídní profesory, kteří mají moţnost se programu buď přímo zúčastnit nebo konzultovat jeho náplň s lektory. S individuálními problémy se studenti mohou obrátit na školního metodika prevence, který problém buď vyřeší nebo ho předá psycholoţkám v pedagogicko psychologické poradně. KPPP rovněţ organizuje školení pro třídní profesory zaměřené na práci s novým kolektivem, řešení obtíţných situací ve třídě (problémoví ţáci, rodinné problémy, osobní konflikty) a v neposlední řadě školí profesory ve způsobu nakládání s výsledky sociometrických měření získaných v rámci preventivních programů ve třídách. Školní metodička prevence Mgr. Marie Malechová ve školním roce 2008/2009 úspěšně ukončila Specializační studium pro školní metodiky prevence. 26

27 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PŘEDMĚTOVÉ KOMISE ČJ D ZSV HV VV ZA ŠKOLNÍ ROK Akce v rámci vyučování (projekty a aktivity doplňující výuku) - Klub mladých diváků - Vycházky Prahou - Projekty kultura Egypta, Středověké reálie 1.B, 3.B - Muzeum hl. města Prahy, Valdštejnská jízdárna - Návštěva Poslanecké sněmovny ČR 2.A, 2.B, 2.C - Divadelní představení (večerní 1.B, 2.C, 3.B, 3.C, 4.B, 5.A, 6.A, 6.B) - Návštěva Informačního centra EU 6.A, 6.B - Beseda o předsednictví EU 6.D - Výstavy: 1968, Jan Palach, Příběhy bezpráví 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 6.C, 6.D Akce Vv - zde uvádíme i dlouhodobější projekty - Realizace dílny v rámci Francouzského týdne - Schola Pragensis přehlídka praţských škol - Účast na mezinárodní konferenci INSEA Brno Téma Výtvarná výchova a výtvarné umění - Animační program v galerii CIANT 3.C Téma Nové technologie v umění - Účast v soutěţi Eurocartoon 3.B,4.C - Účast ve výt.soutěţi Light and shadow 3.C - Přehlídka studentských autorských animovaných filmů - Dílna animace vedená výtvarníkem a pedagogem FAMU Pavlem Koutským - Realizace náslechů VV pro studenty VŠUP,AVU - Pilotní ověřování programů NG SMSU ve Veletrţním Paláci 2.C,3.B,4.A - Spolupráce s galeriemi NG,Rudolfinum,CIANT,UMPRUM,DOX,GHMP Akce pěveckého sboru - Festival pěveckých sborů v Schwahrich Hall - Koncert v kostele sv. Jana Na Prádle - Canti veri Praga mezinárodní soutěţ-zlaté pásmo a vynikající hodnocení všech porotců - Česká mše vánoční J.J.Ryby v Lichtenštejnském paláci - Vystoupení na festivalu Kampa-střed světa - Koncert v aule GJN - Soustředění sboru a koncert v Mnichovicích - Koncert k 15. výročí zaloţení sboru v kostele U Salvátora v Praze

28 Soutěže - Olympiáda ČJ-nejlepší: Davidová 8.místo v krajském kole (z 27) - O cenu Filipa Venclíka (K.Sládečková, 5.B) - Den poezie M. Pártlová, 5.B - Poznejme se navzájem Pípalová, Šimerdová, 5.B - Cestou do Parlamentu - debatní soutěţ, studenti 4.A, 4.B 2.místo v krajském kole Veřejná vystoupení (mimo akce pěveckého sboru) -Divadelní soubor: O.Wilde: Ideální manţel 4x pro veřejnost, 1x pro studenty GJN, 1x v rámci UNESCO -Divadelní krouţek Romeo a Julie 1x pro studenty GJN -Koncert v kostele sv. Jana Na Prádle Rozsáhlejší projekty a aktivity ( včetně jedno - a vícedenních exkurzí) Exkurze vícedenní: -Řím Pompeje -Osvětim - tematický zájezd třídenní různé ročníky-hlavně 4.A a 3.B -Synagoga základy judaismu, Turnov - 3.B Jednodenní: -Terezín 6.B, 5.A a 3.C Rozsáhlejší projekty: -Muzeum III.odboje, Památník Vojna - 5.A,5.B -Ustav pro studium totalitních reţimů - 5.A,5.B,6.A,6.B,6.C6.,D -Armádní muzeum - 5.A -Studenti čtou a píší noviny -Evropa 2045-výuková simulace, 3 cykly -Veletrh fiktivních firem - 2.A,2.B,2.C -Zpívání na schodech (vánoční) -Výchovné koncerty1.chorál a jeho vliv na vokální polyfonii 1.a 2.ročníky -Jazz a jeho vliv na moderní hudbu 3.a 4.ročníky -Soutěţ v minimuzikálech - 2.ročníky -Příběhy bezpráví (promítání filmu a beseda s historikem) -5.A,5.B,6.A,6.B,6.C,6.D -Seminář Jak vzdorovat extrémismu (Člověk v tísni) 4.A, 3.B -Jeden svět na školách filmový festival (Člověk v tísni) -Výstava Literatura a biedemeier (akční program) 4.B -Beseda o fungování orgánů EU (s J. Kodymem) 4.A, 4.B, 4.C -Spolupráce na projektu Gramotnost (v rámci UNESCA) -Spolupráce na ŠVP -Spolupráce s institucemi (jen nově!) :Ustav pro studium totalitních reţimů, časopis Paměť a dějiny, Památník Vojna -Spolupráce s frankofonními organizacemi-psaní článků pro webové stránky -Fakultní učitelé prof. Součková, Hanzlíková -Kurzy českého jazyka pro německé studenty z Pirny a pro hostující studenty -Koncertní činnost, koncertní turné(anglie, Dánsko) -Kritické listy 31: Nové publikace o pragmatických aspektech komunikace

29 Vzdělávání pedagogů -Kritické listy: Jak jsem zaváděla metody kritického myšlení ve své výuce -Přijímací zkoušky nanečisto, on-line testy z českého jazyka -Spolupráce: se Slovenským institutem, Soudcovskou unií, Informačním centrem EU -Předtančení na plese GJN - irské tance -Organizace kurzů irských tanců -Sbormistrovská aktivita (Pueri gaudentes)-mezinárodní festival v Celje, Festival chlapeckých sborů v Litoměřicích -Práce s pěveckým sborem Cantores sancti Galli -Spolupráce s OS Člověk v tísni -Spolupráce se všemi divadly a kiny v Praze, nabídka a organizace představení-mimo KMD - Literatura pro učitele (FF UK) - Týdenní kurz pro učitele HV (Univerzita Ústí n/l.) - Besedy o lidských právech - Model OSN-informační účast - Kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení - Školení z pedagogiky:opravdu jsou horší (agentura Hýl) - Konference Slavica iuvenum - příspěvek na téma Výuka komunikace na SŠ

30 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PŘEDMĚTOVÉ KOMISE M FY - INF ZA ŠKOLNÍ ROK Soutěže Matematická olympiáda V školním roce 2008/2009 řešilo úspěšně matematickou olympiádu více studentů našeho gymnázia. V krajském kole kategorie A se umístili Vojtěch Kovařík (6.A) a Tomáš Witzany (6.A) na místě. V krajském kole kategorie B se umístil Ondřej Bajgar (4.C) na místě. V krajském kole kategorie D obsadila 8. místo T. Ryšavá (2A). Matematická olympiáda - kategorie P (programování) V krajském kole byl Fr. Hejl na 2. místě a O.Pelech na 6. místě. V ústředním kole obsadil 10. místo Fr. Hejl (6A). Matematická soutěţ v anglickém jazyce Dne proběhla na naší škole matematická soutěţ v anglickém jazyce. Studenti dostali zadání 21 příkladů v angličtině a jejich úkolem bylo vyřešit co nejvyšší počet v stanoveném čase. Soutěţících bylo 40, nejlepší výsledek (97 bodů) dosáhl Vojtěch Kovařík z 6.A. Výborných výsledků dosáhli i Anna Dostálová z 5.A (82b), Helena Ryšavá z 6.A (80b), Jan Kolmaš z 5.C (80b), Ondřej Bajgar z 4.C (76b), Jiří Daniel z 4.A (72b) a Jan Grebík z 4.A (69b) Astronomická olympiáda Astronomická olympiáda probíhala na naší škole dne Soutěţilo se ve dvou kategoriích. Kategorie E-F ( ročník) měla 22 soutěţních úloh a kategorie C-D ( ročník) měla 20 soutěţních úloh. Úspěšní řešitelé školního kola Anna Kráčmarová (2.A), Andrea Daňková (3.C) a Petr Dobiáš (3.C) postupují do kola korespondenčního. V celostátním kole obsadila Kráčmarová (2.A) 19. místo. Turnaj měst Na podzim 2008 proběhlo ve škole školní kolo mezinárodní matematické soutěţe Turnaj měst.v městském kole obsadil Jan Grebík z 4.A výborné první místo. Francouzsko-česká matematická soutěţ Dne se uskutečnila francouzsko-česká soutěţ v matematice. Přihlásilo se kolem 120 studentů od prvních do šestých ročníků. Zadání bylo moţné obdrţet i ve francouzštině, čehoţ mnozí ze studentů bilingvní sekce rádi vyuţili. Soutěţ měla 13 úkolů, většinou zaměřených na logiku a odvozování matematických zákonitostí.

31 PIŠQWORKY Ve školním roce 2008/09 se naše škola účastnila soutěţe Pišqworky, kterou pořádalo občanské sdruţení Student Cyber Games. Bylo třeba vybrat 10 studentů, kteří by utvořili dva soutěţní týmy. Z toho důvodu proběhlo ve středu 14. října školní kolo. Přihlásilo se 48 studentů od prvních do šestých ročníků. Dne 4. listopadu 2008 se dva týmy v doprovodu zúčastnily oblastního kola, které se konalo na AG Štěpánská. V konkurenci 12 týmů se naše dva týmy umístily na 5. aţ 8. místě. Do krajského kola se bohuţel ani jeden tým nedostal. Nicméně soutěţ měla velký ohlas Projekty Učitelé fyziky podali úspěšně ţádost o grant HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2009 Projekt ICT v moderní výuce byl přijat. Projekt má za cíl začít s postupnou obměnou zastaralých počítačů na škole a modernizací programového vybavení. Výše poskytnutého grantu od HMP je Kč. Doc. Rojko připravil Festival experimentů pro rodiče studentů 2. ročníku se studenty 2.C. Sebevzdělávání - Semináře k tvorbě ŠVP - Čtrnáctidenní stage accompagné v Nimes ve Francii - zdokonalení se v jazyce a v metodice. - Seminář Matematika, hry a teorie her s přednášejícím Mgr. Antonín Jančaříkem, Ph.D. - Účast na celostátním setkání učitelů matematiky v Pardubicích Účast na Setkání učitelů všech typů škola stupňů v Srní. - Seminář "Fyzika lidského těla" - Školení na téma Stavba a vývoj vesmíru.(školení světoznámého astrofyzika Jiřího Grygara připravené pro učitelky a učitele fyziky, chemie, biologie a matematiky. Školení vycházelo z poţadavků moderní výuky, jejímţ cílem je propojovat jednotlivé předměty v přirozený celek například v tématu kosmologie.) - Školení na téma Moderní programování (Školení bylo zaměřeno jednak na seznámení s programováním v jazyce C# v prostředí Microsoft Visual C#, jednak na otázky výuky podle učebnice Moderní programování.) Účast na konferenci "Rámcové vzdělávací programy" (Srní, ZČU, IV. 2009) s referátem : "Výsledky fyzikálních testů NSZ" Účast na školení Stavba a vývoj vesmíru - Grygar akreditováno MŠMT ČR

školy hl. města Prahy

školy hl. města Prahy VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JANA NERUDY školy hl. města Prahy za školní rok 2006/2007 předkládá: RNDr. František Kopecký ředitel školy Výroční zpráva Gymnázia Jana Nerudy, školy hl. m. Prahy, za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Nerudy, školy hl. m. Prahy, za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby Gymnázium

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Č.j.: 932 / 2013 / 1213 Praha, 23. října 2013 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2008-2009 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008-2009 23. října 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 (zřizovací listina

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Č.j.: 1083 / 2012 / 1213 Praha, 22. října 2012 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Č.j.: 1310 / 2009 / 0910 Praha, 13. října 2009 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLY za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLY za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLY za školní rok 2008/2009 (veškeré údaje jsou uváděné podle stavu k 31.8.2009, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není dále uvedeno jinak) I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Č.j.: 893 / 2014 / 1415 Praha, 10. října 2014 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011-2012 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 25. října 2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2007/2008. Gymnázium Praha 1, Josefská 7

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2007/2008. Gymnázium Praha 1, Josefská 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2007/2008 Gymnázium Praha, Josefská 7 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.8.2008: Gymnázium,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2009, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy: Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy: Gymnázium, Praha 10, Přípotoční 1337 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Údaje se uvádějí podle stavu k. 8. I. Základní údaje o škole, školském zařízení Gymnázium, Praha, Přípotoční 7. Přesný název školy:. Ředitel a statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÉ GYMNÁZIUM PRAHA 1, JOSEFSKÁ 7

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÉ GYMNÁZIUM PRAHA 1, JOSEFSKÁ 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÉ GYMNÁZIUM PRAHA, JOSEFSKÁ 7 ŠKOLNÍ ROK 20/202 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.8.202: Malostranské

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 2009/200 V Děčíně 2. 0. 200 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31.08.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikaci, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 201-2014 Obsah: Základní údaje o škole, školském zařízení... Pracovníci, právnické osoby... 6 Údaje o žácích

Více