Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB"

Transkript

1 Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Návod k obsluze Překlad z anglického jazyka

2 Strana záměrně ponechána prázdná

3 Obsah Obsah 1 Úvod Důležité informace pro uživatele Informace o právních předpisech... 2 Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní opatření Štítky Nouzové postupy Informace o recyklaci... 3 Popis přístroje Úvod Přehled funkcí Obrázek přístroje Popis hardwaru přístroje Popis softwaru přístroje Popis karty Capture Popis karty Library Popis náhledu snímku Popis postupu při analýze Popis oken nastavení Příslušenství... 4 Instalace Požadavky na místo instalace Nastavení přístroje Nastavení systému Datum a čas Zaostřování Indikace připojení přístroje Servis Síť Síťové nastavení Přístup k síti z přístroje Síťový přístup k přístroji... 5 Obsluha Postupový diagram provozu Zapněte přístroj Výběr tácu Založte tác do přístroje Zachyťte zobrazení Dostupné metody Snímkování pomocí Chemiluminescence Snímkování pomocí Colorimetric Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 3

4 Obsah Snímkování pomocí Fluorescence Prohlížet zobrazení Ukládání a správa souborů snímků Místa ukládání souborů Ukládání souborů Možnosti správy souborů Analyzujte snímek Vytvoření dráhy Odpočet pozadí Detekce pásma Přiřazování molekulové hmotnosti Normalizace Shrnutí Vypnutí přístroje... 6 Údržba Přístroj Příslušenství Pravidelné kontroly... 7 Odhalování a odstraňování závad Všeobecné problémy Problémy s kvalitou snímků Problémy spojené se softwarem... 8 Specifikace... Rejstřík Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

5 1 Úvod 1 Úvod Účel tohoto dokumentu Návod k obsluze obsahuje pokyny nezbytné k bezpečné obsluze a údržbě přístroje Amersham Imager 600. Předpoklady Pro provoz přístroje Amersham Imager 600 způsobem, k němuž je určen, je nutno splnit následující předpoklady: Uživatel musí být seznámen a srozuměn s bezpečnostními pokyny uvedenými v tomto Návodu k obsluze. Měli byste být seznámeni s používáním obecného laboratorního zařízení a se zacházením s biologickými materiály. Přístroj musí být instalován techniky GE. O této kapitole Tato kapitola obsahuje důležité informace, popis bezpečnostních upozornění, regulatorní informace a obecný popis účelu použití přístroje Amersham Imager 600. V této kapitole Oddíl 1.1 Důležité informace pro uživatele 1.2 Informace o právních předpisech Viz strana 6 8 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 5

6 1 Úvod 1.1 Důležité informace pro uživatele 1.1 Důležité informace pro uživatele Před prací s přístrojem Amersham Imager 600 si přečtěte následující Před instalací, použitím nebo údržbou přístroje si musí všichni uživatelé přečíst celou tuto příručku Amersham Imager 600Návod k obsluze. Při práci se systémem Amersham Imager 600 mějte Návod k obsluze vždy po ruce. Nepoužívejte systém Amersham Imager 600 žádným jiným způsobem, než jaký je popsaný v příručce Návod k obsluze. Jinak můžete být vystaveni rizikům, která mohou vést k úrazům či k poškození přístroje. Určené použití Amersham Imager 600 je kamerový systém typu CCD, určený k digitálnímu snímkování vzorků z gelů nebo membrán třemi způsoby: chemiluminescenčně, kolorimetricky a fluorescenčně. SystémAmersham Imager 600 je určen pouze pro výzkumné účely a nesmí se používat v klinické praxi a v diagnostice. Bezpečnostní pokyny Na různých místech návodu naleznete VÝSTRAHY, VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ týkající se bezpečnosti používání výrobku. Definice jsou uvedeny dále. Výstražná upozornění VÝSTRAHA VÝSTRAHA se používá pro označení nebezpečné situace a pokud jí nebude zamezeno, může dojít ke smrtelnému nebo vážnému úrazu. Pokud nebudou splněny a jasně pochopeny všechny uvedené podmínky, v žádném případě dále nepokračujte. 6 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

7 1 Úvod 1.1 Důležité informace pro uživatele Pozor VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ se používá pro označení nebezpečné situace, a pokud jí nebude zamezeno, může dojít k lehkému nebo středně těžkému úrazu. Pokud nebudou splněny a jasně pochopeny všechny uvedené podmínky, v žádném případě dále nepokračujte. Upozornění UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ obsahuje pokyny, které musí být dodržovány, aby nedošlo k poškození výrobku nebo jiných součástí. Poznámky a návrhy Poznámka: Poznámka slouží k označení informace důležité pro bezproblémové optimální užívání výrobku. Tip: Návrhy obsahují užitečné informace, které mohou přispět ke zlepšení či optimalizaci postupů. Typografické konvence Softwarové položky jsou v textu odlišeny tučnou kurzívou. Dvojtečka odděluje úrovně nabídky, přičemž File:Open se vztahuje k příkazu Open v nabídce File. Údaje vztahující se k hardwaru jsou v textu označeny tučným písmem (například Power). Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 7

8 1 Úvod 1.2 Informace o právních předpisech 1.2 Informace o právních předpisech V této části jsou popsány směrnice a normy, které systém Amersham Imager 600 splňuje. Informace o výrobě Níže uvedená tabulka shrnuje povinné výrobní informace. Více informací najdete v dokumentu Prohlášení o shodě ES (DoC). Požadavek Název a adresa výrobce Obsah GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden Shoda CE Tento výrobek splňuje evropské směrnice, jejichž výčet je uveden v tabulce, protože splňuje příslušné harmonizované normy. ES prohlášení o shodě je k dispozici na vyžádání. Směrnice 2006/42/ES 2004/108/ES Název Směrnice o strojních zařízeních Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) Mezinárodní normy Tento výrobek splňuje požadavky následujících norem: Norma IEC , EN , IEC , IEC , UL , CAN/CSA-C22.2 č EN , IEC , FCC část 15 B tř. A, ICES- 003 tř. A, EN , EN Popis Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC Poznámky EN v platném znění harmonizovaném podle EN EN , EN ve znění harmonizovaném podle 2004/108/ES 8 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

9 1 Úvod 1.2 Informace o právních předpisech Norma Popis Poznámky EN ISO EN UL94-V2 Bezpečnost strojních zařízení. Všeobecné zásady pro konstrukci. Posouzení rizika a snižování rizika Stupně ochrany zajištěné kryty Norma pro bezpečnost hořlavosti plastových materiálů pro součásti v zařízeních a pro testování přístrojů Norma FCC Toto zařízení při zkouškách splnilo limity pro digitální zařízení třídy A podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity poskytují přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při provozu zařízení v komerčním prostředí. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k použití, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Provoz zařízení v obytné oblasti pravděpodobně způsobí škodlivé rušení, a v takovém případě bude uživatel muset odstranit rušení na vlastní náklady. Varování k FCC: Změny či modifikace, které nebyly výslovně schváleny stranou zodpovědnou za dodržení normy mohou povolení k provozu zařízení učinit neplatným. Označení CE CE a příslušné ES prohlášení o shodě platí pro přístroj, pokud: používán jako samostatná jednotka nebo je připojen k jiným výrobkům doporučeným nebo popsaným v uživatelské dokumentaci a používaný ve stavu v němž jej dodal výrobce, společnost GE, s výjimkou změn popsaných v uživatelské dokumentaci. Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 9

10 1 Úvod 1.2 Informace o právních předpisech Environmentální shoda Směrnice 2011/65/EU Příloha II 2012/19/EU ACPEIP Název Směrnice o omezení užívání některých nebezpečných látek v elektronických a elektrických zařízeních (RoHS) Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) Správa regulace znečistění způsobeného elektronickými výrobky informační techniky, čínské omezení užívání nebezpečných materiálů (RoHS) Shoda připojeného zařízení s předpisy Veškerá zařízení připojená k přístroji Amersham Imager 600 musí splňovat bezpečnostní požadavky normy EN /IEC nebo jiných příslušných harmonizovaných norem. V rámci EU musí být zařízení opatřeno označením CE. Světelné zdroje Bezpečnost světelných zdrojů LED v tomto zařízení byla posouzena analýzou rizik v souladu s EN Přístroj Amersham Imager 600 je podle konfigurace vybaven některými nebo všemi zdroji uvedenými v přehledu: Světelné zdroje Modrá LED Zelená LED Červená LED Bílá LED UV trans-iluminátor Vlnová délka 460 nm 520 nm 630 nm 470 nm až 635 nm 312 nm 10 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

11 2 Bezpečnostní instrukce 2 Bezpečnostní instrukce O této kapitole Tato kapitola popisuje bezpečnostní upozornění, bezpečnostní štítky a nouzové postupy pro Amersham Imager 600 a informace pro bezpečnou likvidaci přístroje. V této kapitole Oddíl 2.1 Bezpečnostní opatření 2.2 Štítky 2.3 Nouzové postupy 2.4 Informace o recyklaci Viz strana Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 11

12 2 Bezpečnostní instrukce 2.1 Bezpečnostní opatření 2.1 Bezpečnostní opatření Úvod Přístroj Amersham Imager 600 je napájen síťovým napětím. Jeho součástí může být zdroj UV světla. Slouží k pořizování snímků vzorků, které mohou být nebezpečné. Před instalací, uvedením do provozu a údržbou přístroje musí být personál obeznámen s nebezpečím popsaným v uživatelské dokumentaci. Dodržováním pokynů chraňte osoby před poraněním a přístroj před poškozením. Všeobecné pokyny VÝSTRAHA Nepoužívejte systém Amersham Imager 600 žádným jiným způsobem, než jaký je popsaný v příručce Uživatelská příručka. VÝSTRAHA Použití tohoto zařízení v rozporu s uživatelskou dokumentací může vést k fyzickému poškození vlivem vyzařovaného světla nebo úrazu elektrickým proudem či kontaktem s funkční součástí. VÝSTRAHA Přístroj nepoužívejte, jestliže zaznamenáte kouř, neobvyklé zvuky, zápach nebo pokud se přístroj nadměrně zahřívá. Následkem může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Přístroj okamžitě přestaňte používat, vypněte hlavním vypínačem a odpojte z napájecí zásuvky. Obraťte se na zástupce GE a vyžádejte si opravu. 12 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

13 2 Bezpečnostní instrukce 2.1 Bezpečnostní opatření VÝSTRAHA Nepoškoďte napájecí kabel ohýbáním, kroucením, ohříváním ani nedovolte, aby se přiskřípl pod zařízením. Používání poškozených napájecích kabelů může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Jestliže jsou napájecí kabely poškozené, obraťte se na místního zástupce společnosti GE a požádejte o výměnu. VÝSTRAHA Přístup k hlavnímu vypínači a napájecímu kabelu se zástrčkou. Neblokujte přístup k hlavnímu vypínači a napájecímu kabelu. Hlavní vypínač musí být vždy snadno přístupný. Napájecí kabel se zástrčkou musí být vždy snadno odpojitelný. VÝSTRAHA Nezakrývejte větrací otvory a dbejte, aby nebyly zanesené prachem a nečistotami. Omezení průchodnosti může způsobit přehřívání a funkční závady. Dostatečné chlazení vyžaduje alespoň 40 cm volného prostoru před přístrojem a alespoň 10 cm po ostatních stranách. Osobní ochrana VÝSTRAHA Nebezpečné látky.při práci s nebezpečnými chemikáliemi dbejte všech potřebných ochranných opatření. Používejte ochranné brýle, rukavice odolné vůči zpracovávaným látkám apod. Pro bezpečný provoz a údržbu systému dodržujte veškeré platné předpisy. Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 13

14 2 Bezpečnostní instrukce 2.1 Bezpečnostní opatření VAROVÁNÍ Přístroj je vybaven bezpečnostním vzájemným blokováním. Pokud dojde k závadě nebo úmyslnému vyřazení zámku, může UV i viditelné světelné záření způsobit popálení pokožky a poškození zraku. Neotvírejte dvířka přístroje za chodu, dokud kontrolka RUN světlem signalizuje provoz. Dojde-li k otevření dvířek a přístroj zůstane v chodu, vypněte jej a neprodleně požádejte GE o servisní zásah. VAROVÁNÍ Nedotýkejte se UV zdroje po UV expozici. Hrozí nebezpečí popálení. Instalace VÝSTRAHA Zařízení je těžké. Ke stěhování či přemisťování hlavního tělesa přístroje povolejte servisního technika GE. Pádem může dojít k poškození zařízení a vážnému zranění osob. VÝSTRAHA Napájecí kabel. Používejte napájecí kabely se schválenými zástrčkami, dodávané nebo schválené společností GE. VÝSTRAHA Ochranné uzemnění. Amersham Imager 600 musí být vždy připojen k uzemněné elektrické zásuvce. VAROVÁNÍ Amersham Imager 600 musí být před stěhováním či přesunem zajištěn. Pokyny žádejte předem u GE. 14 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

15 2 Bezpečnostní instrukce 2.1 Bezpečnostní opatření UPOZORNĚNÍ Nepřipojujte telefonní vedení do ethernetového portu. Připojení k tomuto konektoru vyžaduje standardní nestíněné kabely podle IEC I/VL UPOZORNĚNÍ Přístroj smí být připojen výhradně propojovacími prostředky a kabely splňujícími podmínky normy IEC Obsluha VÝSTRAHA Nestavte přístroj k výlevce resp. do blízkosti výlevky a do prostředí s vysokou vlhkostí (přes 70 %) či prašností. Mohlo by dojít k požáru, zkratu nebo úrazu elektrickým proudem. VÝSTRAHA Za bouře nesahejte na napájecí zásuvku. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. VAROVÁNÍ Při obsluze a údržbě systému Amersham Imager 600 jsou nezbytné vhodné osobní ochranné prostředky (OOP): Ochrana zraku Ochranné rukavice Ochranná obuv, nejlépe s kovovou stélkou VAROVÁNÍ Reagencie používané k přípravě vzorku je třeba používat podle pokynů výrobce. Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 15

16 2 Bezpečnostní instrukce 2.1 Bezpečnostní opatření VAROVÁNÍ Neopírejte se o dvířka pro vzorky. VAROVÁNÍ Dvířka přístroje otvírejte a zavírejte pomocí držadla. VAROVÁNÍ Na přístroj nepokládejte těžké předměty. VAROVÁNÍ S tácem na vzorky a tabletem zacházejte opatrně, aby neupadly. VAROVÁNÍ Nesahejte na světelný zdroj v přístroji. Může být horký. VAROVÁNÍ Nenechávejte po expozici vzorky v přístroji. Mohly by se znehodnotit a přístroj poškodit. VAROVÁNÍ Zámek zařízení nesmí být vyřazen z provozu. UV světlo by mohlo být vyzařováno s otevřenými dvířky. UPOZORNĚNÍ Nepřipojujte k USB jiná než předepsaná zařízení. Mohlo by tím dojít k poruše přístroje. 16 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

17 2 Bezpečnostní instrukce 2.1 Bezpečnostní opatření UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přípojku USB k napájení externích zařízení. Mohlo by tím dojít k poruše přístroje. UPOZORNĚNÍ Funkci přístroje může komplikovat také připojení několika počítačů. Simultánním užíváním může dojít ke ztrátě dat. UPOZORNĚNÍ Nepřipojujte k přístroji za chodu další příslušenství typu počítače, monitoru či klávesnice. Mohlo by dojít k přerušení expozice a ztrátě dat. UPOZORNĚNÍ Nevypínejte za chodu napájení přístroje. Mohlo by dojít ke ztrátě dat a poškození čtečky paměťových karet. Napájení lze vypnout pouze v případě nouze. UPOZORNĚNÍ Neotvírejte dvířka přístroje během expozice, dokud kontrolka RUN světlem signalizuje provoz. Dojde tím k přerušení expozice a nebudou uložena žádná data. UPOZORNĚNÍ Přenosem velkého počtu souborů do připojeného počítače za chodu může dojít k narušení funkčnosti systému. Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 17

18 2 Bezpečnostní instrukce 2.1 Bezpečnostní opatření UPOZORNĚNÍ Nedotýkejte se okénka světelného zdroje. Škrábance a nečistoty mohou poškodit funkčnost. UPOZORNĚNÍ Z přístroje nelze nabíjet tablet. UPOZORNĚNÍ Pro připojení k systému použijte externí monitor s rozlišením SVGA. Na monitoru s nižším rozlišením se nezobrazí ovládací tlačítka. Údržba VÝSTRAHA Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Jakékoliv opravy a úpravy přístroje smí provádět jen servisní technik oprávněný společností GE. Neotevírejte kryty a nevyměňujte díly, pokud to není výslovně uvedeno v uživatelské dokumentaci. VÝSTRAHA K čištění přístroje Amersham Imager 600 nepoužívejte příliš vlhké prostředky. Vlhkost může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. 18 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

19 2 Bezpečnostní instrukce 2.1 Bezpečnostní opatření VAROVÁNÍ Při obsluze a údržbě systému Amersham Imager 600 jsou nezbytné vhodné osobní ochranné prostředky (OOP): Ochrana zraku Ochranné rukavice Ochranná obuv, nejlépe s kovovou stélkou VAROVÁNÍ Před čištěním uvnitř zařízení vypněte hlavní vypínač. VAROVÁNÍ UV lampy přístroje Amersham Imager ve verzích 600 UV, 600 QC a 600 RGB obsahuje rtuť, kterou je nutné recyklovat resp. likvidovat v souladu s platnými předpisy. UPOZORNĚNÍ K čištění nepoužívejte abrazivní pomůcky, jako jsou například čisticí houbičky. Mohlo by dojít k poškození přístroje. UPOZORNĚNÍ Při likvidaci tabletu postupujte podle návodu. UPOZORNĚNÍ Při údržbě zařízení odložte tablet. Pádem by mohl způsobit zranění. Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 19

20 2 Bezpečnostní instrukce 2.2 Štítky 2.2 Štítky Úvod Štítek na krytu přístroje Amersham Imager 600 shrnuje parametry a upozornění pro jeho bezpečné užívání. Symboly použité na tomto štítku a další symboly používané na přístroji jsou uvedeny a vysvětleny níže v této části návodu. Výrobní číslo Amersham Imager 600 Výrobní číslo přístroje Amersham Imager 600 se nachází na štítku na zadní straně krytu přístroje. Symboly použité na výrobním štítku Na výrobním štítku naleznete následující symboly: Štítek Význam Varování! Před použitím systému si přečtěte návod k použití. Neotvírejte žádné kryty a nevyměňujte žádné součásti, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k použití. Systém splňuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) pro Austrálii a Nový Zéland. 20 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

21 2 Bezpečnostní instrukce 2.2 Štítky Štítek Význam Systém splňuje příslušné evropské směrnice. Tento symbol signalizuje, že elektrická a elektronická zařízení se nesmí likvidovat jako netříděný komunální odpad, a je nutno zajistit oddělený sběr odpadu tohoto typu. V otázce vyřazení zařízení z provozu se, prosím, obraťte na autorizovaného zástupce výrobce. Tento symbol signalizuje, že produkt obsahuje nebezpečné látky nad přípustné limity stanovené čínskou normou SJ/T Požadavky na koncentrační limity určitých nebezpečných látek v elektronickém zařízení. Tento symbol znamená, že přístroj byl certifikován Celostátně uznanou zkušební laboratoří (NTRL). NRTL je organizace s osvědčením Agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA) o splnění zákonných podmínek podle paragrafu 29 Sbírky federálních předpisů a nařízení USA (29 CFR), část N3732 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 21

22 2 Bezpečnostní instrukce 2.2 Štítky Umístění štítku a dalších symbolů Poznámka: Podrobnosti ohledně symbolů najdete v části Oddíl3.4 Popis hardwaru přístroje, na straně 30. Symbol Popis VypínačOn/Off 22 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

23 2 Bezpečnostní instrukce 2.2 Štítky Symbol I/O DVI-D Popis VypínačPower I: Napájení zapnuto O: Napájení vypnuto Přípojka pro DVI-D monitor USB port Port Ethernet Pozor, nebezpečí popálení Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 23

24 2 Bezpečnostní instrukce 2.3 Nouzové postupy 2.3 Nouzové postupy V případě nouze: Přepnutím vypínače Power na pravé straně přístroje dole do polohy O vypněte přívod proudu. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky ve stěně VÝSTRAHA Přístup k hlavnímu vypínači a napájecímu kabelu se zástrčkou. Neblokujte přístup k hlavnímu vypínači a napájecímu kabelu. Hlavní vypínač musí být vždy snadno přístupný. Napájecí kabel se zástrčkou musí být vždy snadno odpojitelný. 24 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

25 2 Bezpečnostní instrukce 2.4 Informace o recyklaci 2.4 Informace o recyklaci Úvod Tato kapitola obsahuje informace o vyřazení systému Amersham Imager 600 z provozu. Dekontaminace Zařízení i jeho příslušenství je třeba před vyřazením z provozu zbavit kontaminujících látek za dodržení platných předpisů pro likvidaci odpadů. Vzorky je třeba likvidovat podle místních předpisů. Likvidace, všeobecné pokyny Při vyřazování přístroje Amersham Imager 600 z provozu musí být rozdílné materiály tříděny a recyklovány v souladu s národními a místními předpisy o ochraně životního prostředí. Recyklace nebezpečných látek Světelné zdroje v přístroji Amersham Imager 600 ve verzích 600 QC, 600 UV a 600 RGB obsahují rtuťové páry. Musí proto být recyklovány, resp. likvidovány za dodržení veškerých platných předpisů o ochraně životního prostředí. Likvidace elektrických komponent Odpadní elektrické a elektronické zařízení se nesmí likvidovat jako netříděný komunální odpad a musí být shromažďováno odděleně. Ve věci vyřazení zařízení z provozu se obraťte na autorizovaného zástupce výrobce. Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 25

26 3 Popis přístroje 3 Popis přístroje O této kapitole Tato kapitola je přehledem funkcí a vlastností přístroje Amersham Imager 600 v různých konfiguračních verzích. Uvádí také popis funkcí, hardwarových součástí, softwarových obrazovek a oken. Poznámka: Vzhledem k určitým úpravám softwaru se ilustrace uvedené v tomto návodu mohou mírně lišit od skutečnosti. Funkčnost je však v zásadě stejná. V této kapitole Oddíl 3.1 Úvod 3.2 Přehled funkcí 3.3 Obrázek přístroje 3.4 Popis hardwaru přístroje 3.5 Popis softwaru přístroje 3.6 Příslušenství Viz strana Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

27 3 Popis přístroje 3.1 Úvod 3.1 Úvod Amersham Imager 600 je snímkovací přístroj určený k identifikaci a kvantifikaci bílkovin a DNA v gelech či membránách. Kamerou s chlazeným obrazovým snímačem CCD s rozlišením 3,2 megapixelů se snímají digitální obrazy bílkoviny nebo pásem DNA v gelech a na membránách, separačně detekované elektroforézou nebo westernovým přenosem. Přístroj dokáže (podle konkrétní konfigurace) pořizovat snímky chemiluminescenčních, fluorescenčních a kolorimetrických vzorků a jeho součástí je analytický software. Přístroj je určen pro výzkumné účely v akademických a zemědělských oborech. Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 27

28 3 Popis přístroje 3.2 Přehled funkcí 3.2 Přehled funkcí Funkční charakteristika přístroje Amersham Imager 600: Velmi citlivá CCD kamera s 3,2 megapixely Schopnost rychlého chlazení detektoru Připraven k použití během 5 minut po zapnutí Rozhraní pro tabletový počítač Chemilumiiscenční snímkování s vysokou citlivostí Generování kombinovaného barevného zobrazení chemiluminiscenčního vzorku a zobrazení barevného markeru v bílém světle Fluorescenční snímkování s modrým, zeleným a červeným světelným zdrojem Epi a UV trans-iluminátorem Barevné snímky kolorimetricky barvených gelů nebo membrán při osvětlení bílým světlem Přesná kvantifikace barvených gelů pomocí bílé trans-iluminace Intuitivní uspořádání se snadným postupem analýzy snímků 28 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

29 3 Popis přístroje 3.3 Obrázek přístroje 3.3 Obrázek přístroje K ovládání přístroje Amersham Imager 600 se používá bezdrátově připojený tablet. K ovládání lze použít také kabelem připojený dotykový monitor nebo běžný monitor s myší. Na obrázku je Amersham Imager 600 s tabletem. Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 29

30 3 Popis přístroje 3.4 Popis hardwaru přístroje 3.4 Popis hardwaru přístroje Hlavní součásti jednotlivých verzí Amersham Imager 600 se dodává ve čtyřech verzích. Pro každou z verzí Amersham Imager 600 jsou k dispozici různé součásti a funkce. Následující tabulka shrnuje pro jednotlivé verze přehled funkcí a komponent. Funkce Amersham Imager Amersham Imager 600 UV Amersham Imager 600 QC Amersham Imager 600 RGB Řídící software pro pořizování a analýzu snímků X X X X Chemiluminiscenční CCD kamerová hlava s objektivy X X X X Bílý světelný zdroj Epi X X X X Měnič filtrů X X X UV trans-iluminační zdroj X X X Bílý trans-iluminační zdroj X X Modrý, zelený a červený světelný zdroj Epi X 30 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

31 3 Popis přístroje 3.4 Popis hardwaru přístroje Vnější strana Amersham Imager Tento obrázek ukazuje hlavní vnější hardwarové součásti přístroje Součást 1 2 Název USB port Vypínač a kontrolky LED Popis Přípojka USB 2.0 pro připojení paměťového zařízení. Poznámka: USB flash disky chráněné heslem nejsou podporovány. Vypínač On/Off: Stisknutím hlavního vypínače se přístroj zapíná, dalším stisknutím se vypíná. Power: Po zapnutí se rozsvítí (bílá) kontrolka LED. Run: Za chodu přístroje, nebo je-li vybrán Instrument indicator, svítí modrá kontrolka LED. Error: Dojde-li k závadě na přístroji, rozsvítí se červená kontrolka LED. Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 31

32 3 Popis přístroje 3.4 Popis hardwaru přístroje Součást Název Dokovací lůžko pro tablet Dvířka Hlavní vypínač Konektor napájení PřípojkaDVI-D USB port Port Ethernet Popis V dokovacím lůžku lze použít počítačový tablet následujících parametrů: Šířka: 222 až 242 mm Výška: 183,5 až 186 mm Hloubka: do 9,5 mm Hmotnost: do 750 g Poznámka: Některé tablety nelze použít kvůli tvaru jejich rohů. Poznámka: Z přístroje nelze nabíjet tablet. Dvířka přístroje Přepínač: I: Přístroj zapnutý O : Přístroj vypnutý Konektor pro připojení napájecího kabelu. Port na připojení výlučně digitálního monitoru DVI Port na připojení přídavných periferních zařízení, například tiskárny. Poznámka: Z přístroje nelze nabíjet tablet. Síťová přípojka. 32 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

33 3 Popis přístroje 3.4 Popis hardwaru přístroje Vnitřek Amersham Imager Následující obrázek znázorňuje hlavní hardwarové části uvnitř přístroje Součást Název Drážky horního tácu Drážky spodního tácu Světelný zdroj Trans- White Zdroj světla Trans-UV Zdroj světla Epi Zdroj světla Epi Měnič filtrů Popis Drážky, které podepírají a určují polohu tácu. Drážky, které podepírají a určují polohu tácu. Bílé světlo UV záření Pro verze 600, 600 UV a 600 QC: Bílý světelný zdroj Pro verzi 600 RGB: Bílý plus modrý, zelený a červený světelný zdroj Bílé světlo Jednotka měniče filtrů Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 33

34 3 Popis přístroje 3.4 Popis hardwaru přístroje Amersham Imager 600 Kontrolky LED Následující tabulka je přehledem stavů kontrolek LED na přední straně přístroje vpravo od vypínače On/Off. Stav POWER Bílé světlo RUN Modré světlo ERROR Červené světlo Způsob a frekvence signalizace Zhasnutá Napájení X Bliká ~ 1 Hz Zap. = 0,5 s / Vyp. = 0,5 s Připravený / zapnutý X Svítí Pracuje / v chodu X X Svítí Chyba X X Bliká ~ 1 Hz Zap. = 0,5 s / Vyp. = 0,5 s Vypnutí X Bliká ~ 1 Hz Zap. = 0,5 s / Vyp. = 0,5 s Úsporný režim X Pomalu bliká ~ 0,5 Hz Zap. = 0,5 s / Vyp. = 1,5 s 34 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

35 3 Popis přístroje 3.5 Popis softwaru přístroje 3.5 Popis softwaru přístroje Úvod Software přístroje Amersham Imager 600 je koncipován tak, aby uživatele navedl při pořizování snímků i analýze údajů z nich. Software běží na bezdrátově připojeném tabletu uloženém v dokovacím lůžku na přední straně přístroje. Tato část popisuje hlavní součásti a funkce softwaru. Poznámka: Software lze ovládat prostřednictvím příručního tabletu, dotykového monitoru připojeného kabelem nebo monitoru s myší. Poznámka:Funkce přístroje jsou závislé na konfiguraci systému. Podrobnosti o konfiguraci systému najdete v části Oddíl 3.4 Popis hardwaru přístroje, na straně 30. V tomto oddílu Tento oddíl obsahuje následující: Oddíl Popis karty Capture Popis karty Library Popis náhledu snímku Popis postupu při analýze Popis oken nastavení Viz strana Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 35

36 3 Popis přístroje 3.5 Popis softwaru přístroje Popis karty Capture Popis karty Capture RAD DER FEL N Okno Capture Karta Capture se otevře jako výchozí obrazovka po zapnutí a dokončení spouštěcí procedury přístroje Amersham Imager 600 a tabletu. Umožňuje zvolit metodu pořizování snímků a zadávat parametry expozice. Okno se pak mění podle vybrané metody. 13 Níže uvedený obrázek ilustruje hlavní prvky karty Capture Součást Funkce 12 Vybraná metoda pořízení snímku Karta Capture slouží pro výběr metody snímkování a spouštění expozice. Oblast zobrazuje možnosti vybrané metody. Ikona nastavení umožňuje přístup k oknu Settings. Ikona nápovědy umožňuje přístup k online kontextové nápovědě. Start - Tlačítko spuštění expozice. Datum a čas. Pozice založeného tácu. 36 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

37 3 Popis přístroje 3.5 Popis softwaru přístroje Popis karty Capture Součást 9 Funkce Signalizační stavy kontrolky CCD status: Zelená = teplota CCD je v předepsaném rozmezí a přístroj je připraven k použití. Oranžová = teplota CCD se nepohybuje v předepsaném rozmezí. Počkejte na rozsvícení zelené kontrolky. Zobrazení podle metody V okně se zobrazuje vybraná metoda pořizování snímků a podle ní možnosti metodě příslušející. Konfigurační verze konkrétního přístroje nemusí všechny metody připouštět. Následující část popisuje všechny metody a obrazovky přístrojů řady Amersham Imager 600. Podrobnosti o konfiguraci systému najdete v části Oddíl 3.4 Popis hardwaru přístroje, na straně 30. Chemiluminescence Níže uvedený obrázek ilustruje prvky karty Capture s výchozí nastavenou metodou snímkování Chemiluminescence a automatickou dobou expozice, Auto Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 37

38 3 Popis přístroje 3.5 Popis softwaru přístroje Popis karty Capture Součást Funkce Tlačítko Chemiluminescence: Zvolená chemiluminescenční metoda pořízení snímku. Zaškrtávací pole Colorimetric marker: Používá se u vzorků s kolorometrickým markerem. Rozbalovací nabídka Exposure: Umožňuje volit možnosti expozice u chemiluminescenčního snímkování: Auto, Semi-Auto, Manual a Incremental. Poznámka: Informace o ručním a inkrementálním nastavení najdete v části, na straně Tlačítko Start: Toto tlačítko spouští snímání. Colorimetric Následující obrázek ilustruje specifické prvky karty Capture pro snímání Colorimetric metodou. 13 Obecně prvky podrobněji popisuje Okno Capture, na straně Součást Funkce Vybraná metoda pořízení 11 snímku Colorimetric Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Návod k obsluze. Překlad z anglického jazyka

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Návod k obsluze. Překlad z anglického jazyka GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Návod k obsluze Překlad z anglického jazyka Obsah Obsah 1 Úvod... 1.1 Důležité informace pro uživatele... 1.2 Informace o právních předpisech... 2 Bezpečnostní

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Kamera. Síťová kamera Box. Stručný návod k obsluze--čeština

Kamera. Síťová kamera Box. Stručný návod k obsluze--čeština Kamera Síťová kamera Box Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD4012F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4012FWD-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4024F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4026FWD-(A)(P)(W),

Více

Kamera. Síťová kamera Bullet. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2212-I, DS-2CD2232-I UD.

Kamera. Síťová kamera Bullet. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2212-I, DS-2CD2232-I UD. Kamera Síťová kamera Bullet Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-CD1-I, DS-CD3-I UD.6L001B170A01EU 0 Informace o právních předpisech Prohlášení o shodě - EU Tento produkt

Více

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština Kamera Síťová kamera Dome Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I), ids-2cd624fwd-i/b UD.6L020B305A0EU

Více

Kamera. Síťová kamera Bullet. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD.

Kamera. Síťová kamera Bullet. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD. Kamera Síťová kamera Bullet Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I UD.6L0201B1268A01EU 1 Informace o právních předpisech Prohlášení o shodě - EU Tento

Více

Instalační manuál ke kamerám řady WNx-6000 2014/06 (V5.1.0) www.wonderex.com

Instalační manuál ke kamerám řady WNx-6000 2014/06 (V5.1.0) www.wonderex.com Instalační manuál ke kamerám řady WNx-6000 2014/06 (V5.1.0) Informace o právních předpisech Prohlášení o shodě - EU Tento produkt a případně dodávané příslušenství jsou také označeny logem CE a splňují

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Kamera. Síťová kamera Bullet. Stručný návod k obsluze--čeština

Kamera. Síťová kamera Bullet. Stručný návod k obsluze--čeština Kamera Síťová kamera Bullet Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD4212F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4212FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4224F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4232FWD-(I)(Z)(H)(S) UD.6L0201B1307A01EU

Více

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S) UD.

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S) UD. Kamera Síťová kamera Dome Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S) UD.6L0201B1255A01EU 1 Informace o právních předpisech Prohlášení o shodě - EU

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2112-(I), DS-2CD2132-(I) UD.

Kamera. Síťová kamera Dome. Stručný návod k obsluze--čeština. Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2112-(I), DS-2CD2132-(I) UD. Kamera Síťová kamera Dome Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD2112-(I), DS-2CD2132-(I) UD.6L0201B1254A01EU 1 Informace o právních předpisech Prohlášení o shodě - EU Tento

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Kamera. Síťová kamera Mini Dome. Stručný návod k obsluze--čeština

Kamera. Síťová kamera Mini Dome. Stručný návod k obsluze--čeština Kamera Síťová kamera Mini Dome Stručný návod k obsluze--čeština Tento stručný návod platí pro: DS-2CD252F-(I) (IS) (IW) (IWS), DS-2CD2532F-(I) (IS) (IW) (IWS) UD.6L020B230A0EU Informace o právních předpisech

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

4P359542-2G. Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN Instalační návod

4P359542-2G. Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN <BRP069A42> Instalační návod 4P359542-2G Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN Instalační návod Adaptér pro připojení bezdrátové sítě LAN Instalační návod Domovská stránka: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Instalační manuál ke kamerám řady WNx-4000 2014/06 (V5.1.0) www.wonderex.com

Instalační manuál ke kamerám řady WNx-4000 2014/06 (V5.1.0) www.wonderex.com Instalační manuál ke kamerám řady WNx-4000 04/06 (V5..0) Informace o právních předpisech Prohlášení o shodě - EU Tento produkt a případně dodávané příslušenství jsou také označeny logem CE a splňují tak

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone

Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Zjištění nezbytných údajů před instalací Tento krok je důležitý pouze pokud je Vaše připojení závislé

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Funkce verze Premium

Funkce verze Premium Funkce verze Premium Obsah Sdílení USB zařízen v síti...3 Sdílení USB tiskárny...5 Zálohování počítačů Mac pomocí nástroje Time Machine...6 Aplikace NETGEAR genie...8 2 Sdílení USB zařízen v síti Aplikace

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1)

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Katalogové číslo: 14.01.2335, 14.01.2336 Balení 1x 2-portový (14.01.2335) nebo 4-portový (14.01.2336) USB 2.0 elektronický přepínač 1x 1,8 m USB kabel typ

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

1.1 BBL125 / 227 / 229 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

1.1 BBL125 / 227 / 229 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1.1 BBL125 / 227 / 229 UŽIVATELSKÝ MANUÁL BBL125/227/229 Aplikace BeeWi SmartPad Děkujeme vám za zakoupení žárovky Smart LED Color Bulb od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte,

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

Průměr jádra vodiče pro propojení videotelefonu a dveřní stanice: Průmyslové CCTV kamery se připojují pomocí koaxiálního kabelu.

Průměr jádra vodiče pro propojení videotelefonu a dveřní stanice: Průmyslové CCTV kamery se připojují pomocí koaxiálního kabelu. Bezpečností upozornění před instalací zařízení - Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními - V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení - Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone business

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone business Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone business 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 Tato příručka popisuje instalaci firmwaru verze 1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 (firmware je software používaný

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Uživatelský manuál. Kamera se záznamem na MicroSD kartu OXE 14002

Uživatelský manuál. Kamera se záznamem na MicroSD kartu OXE 14002 Uživatelský manuál Kamera se záznamem na MicroSD kartu OXE 14002 Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt, monitorovací systém s možností záznamu zvuku a obrazu na paměťovou kartu. Systém dokáže nahrávat

Více

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalace Powerline 500 Model XAVB5221 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. 2 Začínáme Se síťovými řešeními Powerline získáte alternativu k bezdrátovým sítím nebo

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Obsah dodávky. Přehled termínů. Powerline Adapter

Obsah dodávky. Přehled termínů. Powerline Adapter Powerline Adapter Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Powerline Adapter extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů. Powerline Adapter nepoužívejte

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

OBSAH. Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

OBSAH. Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné problémy,

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

Obsah Úvod Systémové požadavky pro kameru 1.3 mega pixelů Systémové požadavky pro kameru 500K pixelů

Obsah Úvod Systémové požadavky pro kameru 1.3 mega pixelů Systémové požadavky pro kameru 500K pixelů Obsah Úvod 1 Systémové požadavky 1 Obsah balení 2 USB PC Kamera 3 Specifikace 4 Instalace ovladače 6 Použití aplikace Amcap 7 Test mikrofonu 9 Prohlížení obrázků 9 Popis kamery 11 Nastavení Vlastností

Více