Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB"

Transkript

1 Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Návod k obsluze Překlad z anglického jazyka

2 Strana záměrně ponechána prázdná

3 Obsah Obsah 1 Úvod Důležité informace pro uživatele Informace o právních předpisech... 2 Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní opatření Štítky Nouzové postupy Informace o recyklaci... 3 Popis přístroje Úvod Přehled funkcí Obrázek přístroje Popis hardwaru přístroje Popis softwaru přístroje Popis karty Capture Popis karty Library Popis náhledu snímku Popis postupu při analýze Popis oken nastavení Příslušenství... 4 Instalace Požadavky na místo instalace Nastavení přístroje Nastavení systému Datum a čas Zaostřování Indikace připojení přístroje Servis Síť Síťové nastavení Přístup k síti z přístroje Síťový přístup k přístroji... 5 Obsluha Postupový diagram provozu Zapněte přístroj Výběr tácu Založte tác do přístroje Zachyťte zobrazení Dostupné metody Snímkování pomocí Chemiluminescence Snímkování pomocí Colorimetric Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 3

4 Obsah Snímkování pomocí Fluorescence Prohlížet zobrazení Ukládání a správa souborů snímků Místa ukládání souborů Ukládání souborů Možnosti správy souborů Analyzujte snímek Vytvoření dráhy Odpočet pozadí Detekce pásma Přiřazování molekulové hmotnosti Normalizace Shrnutí Vypnutí přístroje... 6 Údržba Přístroj Příslušenství Pravidelné kontroly... 7 Odhalování a odstraňování závad Všeobecné problémy Problémy s kvalitou snímků Problémy spojené se softwarem... 8 Specifikace... Rejstřík Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

5 1 Úvod 1 Úvod Účel tohoto dokumentu Návod k obsluze obsahuje pokyny nezbytné k bezpečné obsluze a údržbě přístroje Amersham Imager 600. Předpoklady Pro provoz přístroje Amersham Imager 600 způsobem, k němuž je určen, je nutno splnit následující předpoklady: Uživatel musí být seznámen a srozuměn s bezpečnostními pokyny uvedenými v tomto Návodu k obsluze. Měli byste být seznámeni s používáním obecného laboratorního zařízení a se zacházením s biologickými materiály. Přístroj musí být instalován techniky GE. O této kapitole Tato kapitola obsahuje důležité informace, popis bezpečnostních upozornění, regulatorní informace a obecný popis účelu použití přístroje Amersham Imager 600. V této kapitole Oddíl 1.1 Důležité informace pro uživatele 1.2 Informace o právních předpisech Viz strana 6 8 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 5

6 1 Úvod 1.1 Důležité informace pro uživatele 1.1 Důležité informace pro uživatele Před prací s přístrojem Amersham Imager 600 si přečtěte následující Před instalací, použitím nebo údržbou přístroje si musí všichni uživatelé přečíst celou tuto příručku Amersham Imager 600Návod k obsluze. Při práci se systémem Amersham Imager 600 mějte Návod k obsluze vždy po ruce. Nepoužívejte systém Amersham Imager 600 žádným jiným způsobem, než jaký je popsaný v příručce Návod k obsluze. Jinak můžete být vystaveni rizikům, která mohou vést k úrazům či k poškození přístroje. Určené použití Amersham Imager 600 je kamerový systém typu CCD, určený k digitálnímu snímkování vzorků z gelů nebo membrán třemi způsoby: chemiluminescenčně, kolorimetricky a fluorescenčně. SystémAmersham Imager 600 je určen pouze pro výzkumné účely a nesmí se používat v klinické praxi a v diagnostice. Bezpečnostní pokyny Na různých místech návodu naleznete VÝSTRAHY, VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ týkající se bezpečnosti používání výrobku. Definice jsou uvedeny dále. Výstražná upozornění VÝSTRAHA VÝSTRAHA se používá pro označení nebezpečné situace a pokud jí nebude zamezeno, může dojít ke smrtelnému nebo vážnému úrazu. Pokud nebudou splněny a jasně pochopeny všechny uvedené podmínky, v žádném případě dále nepokračujte. 6 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

7 1 Úvod 1.1 Důležité informace pro uživatele Pozor VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ se používá pro označení nebezpečné situace, a pokud jí nebude zamezeno, může dojít k lehkému nebo středně těžkému úrazu. Pokud nebudou splněny a jasně pochopeny všechny uvedené podmínky, v žádném případě dále nepokračujte. Upozornění UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ obsahuje pokyny, které musí být dodržovány, aby nedošlo k poškození výrobku nebo jiných součástí. Poznámky a návrhy Poznámka: Poznámka slouží k označení informace důležité pro bezproblémové optimální užívání výrobku. Tip: Návrhy obsahují užitečné informace, které mohou přispět ke zlepšení či optimalizaci postupů. Typografické konvence Softwarové položky jsou v textu odlišeny tučnou kurzívou. Dvojtečka odděluje úrovně nabídky, přičemž File:Open se vztahuje k příkazu Open v nabídce File. Údaje vztahující se k hardwaru jsou v textu označeny tučným písmem (například Power). Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 7

8 1 Úvod 1.2 Informace o právních předpisech 1.2 Informace o právních předpisech V této části jsou popsány směrnice a normy, které systém Amersham Imager 600 splňuje. Informace o výrobě Níže uvedená tabulka shrnuje povinné výrobní informace. Více informací najdete v dokumentu Prohlášení o shodě ES (DoC). Požadavek Název a adresa výrobce Obsah GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden Shoda CE Tento výrobek splňuje evropské směrnice, jejichž výčet je uveden v tabulce, protože splňuje příslušné harmonizované normy. ES prohlášení o shodě je k dispozici na vyžádání. Směrnice 2006/42/ES 2004/108/ES Název Směrnice o strojních zařízeních Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) Mezinárodní normy Tento výrobek splňuje požadavky následujících norem: Norma IEC , EN , IEC , IEC , UL , CAN/CSA-C22.2 č EN , IEC , FCC část 15 B tř. A, ICES- 003 tř. A, EN , EN Popis Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC Poznámky EN v platném znění harmonizovaném podle EN EN , EN ve znění harmonizovaném podle 2004/108/ES 8 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

9 1 Úvod 1.2 Informace o právních předpisech Norma Popis Poznámky EN ISO EN UL94-V2 Bezpečnost strojních zařízení. Všeobecné zásady pro konstrukci. Posouzení rizika a snižování rizika Stupně ochrany zajištěné kryty Norma pro bezpečnost hořlavosti plastových materiálů pro součásti v zařízeních a pro testování přístrojů Norma FCC Toto zařízení při zkouškách splnilo limity pro digitální zařízení třídy A podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity poskytují přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při provozu zařízení v komerčním prostředí. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k použití, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Provoz zařízení v obytné oblasti pravděpodobně způsobí škodlivé rušení, a v takovém případě bude uživatel muset odstranit rušení na vlastní náklady. Varování k FCC: Změny či modifikace, které nebyly výslovně schváleny stranou zodpovědnou za dodržení normy mohou povolení k provozu zařízení učinit neplatným. Označení CE CE a příslušné ES prohlášení o shodě platí pro přístroj, pokud: používán jako samostatná jednotka nebo je připojen k jiným výrobkům doporučeným nebo popsaným v uživatelské dokumentaci a používaný ve stavu v němž jej dodal výrobce, společnost GE, s výjimkou změn popsaných v uživatelské dokumentaci. Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 9

10 1 Úvod 1.2 Informace o právních předpisech Environmentální shoda Směrnice 2011/65/EU Příloha II 2012/19/EU ACPEIP Název Směrnice o omezení užívání některých nebezpečných látek v elektronických a elektrických zařízeních (RoHS) Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) Správa regulace znečistění způsobeného elektronickými výrobky informační techniky, čínské omezení užívání nebezpečných materiálů (RoHS) Shoda připojeného zařízení s předpisy Veškerá zařízení připojená k přístroji Amersham Imager 600 musí splňovat bezpečnostní požadavky normy EN /IEC nebo jiných příslušných harmonizovaných norem. V rámci EU musí být zařízení opatřeno označením CE. Světelné zdroje Bezpečnost světelných zdrojů LED v tomto zařízení byla posouzena analýzou rizik v souladu s EN Přístroj Amersham Imager 600 je podle konfigurace vybaven některými nebo všemi zdroji uvedenými v přehledu: Světelné zdroje Modrá LED Zelená LED Červená LED Bílá LED UV trans-iluminátor Vlnová délka 460 nm 520 nm 630 nm 470 nm až 635 nm 312 nm 10 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

11 2 Bezpečnostní instrukce 2 Bezpečnostní instrukce O této kapitole Tato kapitola popisuje bezpečnostní upozornění, bezpečnostní štítky a nouzové postupy pro Amersham Imager 600 a informace pro bezpečnou likvidaci přístroje. V této kapitole Oddíl 2.1 Bezpečnostní opatření 2.2 Štítky 2.3 Nouzové postupy 2.4 Informace o recyklaci Viz strana Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 11

12 2 Bezpečnostní instrukce 2.1 Bezpečnostní opatření 2.1 Bezpečnostní opatření Úvod Přístroj Amersham Imager 600 je napájen síťovým napětím. Jeho součástí může být zdroj UV světla. Slouží k pořizování snímků vzorků, které mohou být nebezpečné. Před instalací, uvedením do provozu a údržbou přístroje musí být personál obeznámen s nebezpečím popsaným v uživatelské dokumentaci. Dodržováním pokynů chraňte osoby před poraněním a přístroj před poškozením. Všeobecné pokyny VÝSTRAHA Nepoužívejte systém Amersham Imager 600 žádným jiným způsobem, než jaký je popsaný v příručce Uživatelská příručka. VÝSTRAHA Použití tohoto zařízení v rozporu s uživatelskou dokumentací může vést k fyzickému poškození vlivem vyzařovaného světla nebo úrazu elektrickým proudem či kontaktem s funkční součástí. VÝSTRAHA Přístroj nepoužívejte, jestliže zaznamenáte kouř, neobvyklé zvuky, zápach nebo pokud se přístroj nadměrně zahřívá. Následkem může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Přístroj okamžitě přestaňte používat, vypněte hlavním vypínačem a odpojte z napájecí zásuvky. Obraťte se na zástupce GE a vyžádejte si opravu. 12 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

13 2 Bezpečnostní instrukce 2.1 Bezpečnostní opatření VÝSTRAHA Nepoškoďte napájecí kabel ohýbáním, kroucením, ohříváním ani nedovolte, aby se přiskřípl pod zařízením. Používání poškozených napájecích kabelů může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Jestliže jsou napájecí kabely poškozené, obraťte se na místního zástupce společnosti GE a požádejte o výměnu. VÝSTRAHA Přístup k hlavnímu vypínači a napájecímu kabelu se zástrčkou. Neblokujte přístup k hlavnímu vypínači a napájecímu kabelu. Hlavní vypínač musí být vždy snadno přístupný. Napájecí kabel se zástrčkou musí být vždy snadno odpojitelný. VÝSTRAHA Nezakrývejte větrací otvory a dbejte, aby nebyly zanesené prachem a nečistotami. Omezení průchodnosti může způsobit přehřívání a funkční závady. Dostatečné chlazení vyžaduje alespoň 40 cm volného prostoru před přístrojem a alespoň 10 cm po ostatních stranách. Osobní ochrana VÝSTRAHA Nebezpečné látky.při práci s nebezpečnými chemikáliemi dbejte všech potřebných ochranných opatření. Používejte ochranné brýle, rukavice odolné vůči zpracovávaným látkám apod. Pro bezpečný provoz a údržbu systému dodržujte veškeré platné předpisy. Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 13

14 2 Bezpečnostní instrukce 2.1 Bezpečnostní opatření VAROVÁNÍ Přístroj je vybaven bezpečnostním vzájemným blokováním. Pokud dojde k závadě nebo úmyslnému vyřazení zámku, může UV i viditelné světelné záření způsobit popálení pokožky a poškození zraku. Neotvírejte dvířka přístroje za chodu, dokud kontrolka RUN světlem signalizuje provoz. Dojde-li k otevření dvířek a přístroj zůstane v chodu, vypněte jej a neprodleně požádejte GE o servisní zásah. VAROVÁNÍ Nedotýkejte se UV zdroje po UV expozici. Hrozí nebezpečí popálení. Instalace VÝSTRAHA Zařízení je těžké. Ke stěhování či přemisťování hlavního tělesa přístroje povolejte servisního technika GE. Pádem může dojít k poškození zařízení a vážnému zranění osob. VÝSTRAHA Napájecí kabel. Používejte napájecí kabely se schválenými zástrčkami, dodávané nebo schválené společností GE. VÝSTRAHA Ochranné uzemnění. Amersham Imager 600 musí být vždy připojen k uzemněné elektrické zásuvce. VAROVÁNÍ Amersham Imager 600 musí být před stěhováním či přesunem zajištěn. Pokyny žádejte předem u GE. 14 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

15 2 Bezpečnostní instrukce 2.1 Bezpečnostní opatření UPOZORNĚNÍ Nepřipojujte telefonní vedení do ethernetového portu. Připojení k tomuto konektoru vyžaduje standardní nestíněné kabely podle IEC I/VL UPOZORNĚNÍ Přístroj smí být připojen výhradně propojovacími prostředky a kabely splňujícími podmínky normy IEC Obsluha VÝSTRAHA Nestavte přístroj k výlevce resp. do blízkosti výlevky a do prostředí s vysokou vlhkostí (přes 70 %) či prašností. Mohlo by dojít k požáru, zkratu nebo úrazu elektrickým proudem. VÝSTRAHA Za bouře nesahejte na napájecí zásuvku. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. VAROVÁNÍ Při obsluze a údržbě systému Amersham Imager 600 jsou nezbytné vhodné osobní ochranné prostředky (OOP): Ochrana zraku Ochranné rukavice Ochranná obuv, nejlépe s kovovou stélkou VAROVÁNÍ Reagencie používané k přípravě vzorku je třeba používat podle pokynů výrobce. Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 15

16 2 Bezpečnostní instrukce 2.1 Bezpečnostní opatření VAROVÁNÍ Neopírejte se o dvířka pro vzorky. VAROVÁNÍ Dvířka přístroje otvírejte a zavírejte pomocí držadla. VAROVÁNÍ Na přístroj nepokládejte těžké předměty. VAROVÁNÍ S tácem na vzorky a tabletem zacházejte opatrně, aby neupadly. VAROVÁNÍ Nesahejte na světelný zdroj v přístroji. Může být horký. VAROVÁNÍ Nenechávejte po expozici vzorky v přístroji. Mohly by se znehodnotit a přístroj poškodit. VAROVÁNÍ Zámek zařízení nesmí být vyřazen z provozu. UV světlo by mohlo být vyzařováno s otevřenými dvířky. UPOZORNĚNÍ Nepřipojujte k USB jiná než předepsaná zařízení. Mohlo by tím dojít k poruše přístroje. 16 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

17 2 Bezpečnostní instrukce 2.1 Bezpečnostní opatření UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přípojku USB k napájení externích zařízení. Mohlo by tím dojít k poruše přístroje. UPOZORNĚNÍ Funkci přístroje může komplikovat také připojení několika počítačů. Simultánním užíváním může dojít ke ztrátě dat. UPOZORNĚNÍ Nepřipojujte k přístroji za chodu další příslušenství typu počítače, monitoru či klávesnice. Mohlo by dojít k přerušení expozice a ztrátě dat. UPOZORNĚNÍ Nevypínejte za chodu napájení přístroje. Mohlo by dojít ke ztrátě dat a poškození čtečky paměťových karet. Napájení lze vypnout pouze v případě nouze. UPOZORNĚNÍ Neotvírejte dvířka přístroje během expozice, dokud kontrolka RUN světlem signalizuje provoz. Dojde tím k přerušení expozice a nebudou uložena žádná data. UPOZORNĚNÍ Přenosem velkého počtu souborů do připojeného počítače za chodu může dojít k narušení funkčnosti systému. Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 17

18 2 Bezpečnostní instrukce 2.1 Bezpečnostní opatření UPOZORNĚNÍ Nedotýkejte se okénka světelného zdroje. Škrábance a nečistoty mohou poškodit funkčnost. UPOZORNĚNÍ Z přístroje nelze nabíjet tablet. UPOZORNĚNÍ Pro připojení k systému použijte externí monitor s rozlišením SVGA. Na monitoru s nižším rozlišením se nezobrazí ovládací tlačítka. Údržba VÝSTRAHA Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Jakékoliv opravy a úpravy přístroje smí provádět jen servisní technik oprávněný společností GE. Neotevírejte kryty a nevyměňujte díly, pokud to není výslovně uvedeno v uživatelské dokumentaci. VÝSTRAHA K čištění přístroje Amersham Imager 600 nepoužívejte příliš vlhké prostředky. Vlhkost může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. 18 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

19 2 Bezpečnostní instrukce 2.1 Bezpečnostní opatření VAROVÁNÍ Při obsluze a údržbě systému Amersham Imager 600 jsou nezbytné vhodné osobní ochranné prostředky (OOP): Ochrana zraku Ochranné rukavice Ochranná obuv, nejlépe s kovovou stélkou VAROVÁNÍ Před čištěním uvnitř zařízení vypněte hlavní vypínač. VAROVÁNÍ UV lampy přístroje Amersham Imager ve verzích 600 UV, 600 QC a 600 RGB obsahuje rtuť, kterou je nutné recyklovat resp. likvidovat v souladu s platnými předpisy. UPOZORNĚNÍ K čištění nepoužívejte abrazivní pomůcky, jako jsou například čisticí houbičky. Mohlo by dojít k poškození přístroje. UPOZORNĚNÍ Při likvidaci tabletu postupujte podle návodu. UPOZORNĚNÍ Při údržbě zařízení odložte tablet. Pádem by mohl způsobit zranění. Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 19

20 2 Bezpečnostní instrukce 2.2 Štítky 2.2 Štítky Úvod Štítek na krytu přístroje Amersham Imager 600 shrnuje parametry a upozornění pro jeho bezpečné užívání. Symboly použité na tomto štítku a další symboly používané na přístroji jsou uvedeny a vysvětleny níže v této části návodu. Výrobní číslo Amersham Imager 600 Výrobní číslo přístroje Amersham Imager 600 se nachází na štítku na zadní straně krytu přístroje. Symboly použité na výrobním štítku Na výrobním štítku naleznete následující symboly: Štítek Význam Varování! Před použitím systému si přečtěte návod k použití. Neotvírejte žádné kryty a nevyměňujte žádné součásti, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k použití. Systém splňuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) pro Austrálii a Nový Zéland. 20 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

21 2 Bezpečnostní instrukce 2.2 Štítky Štítek Význam Systém splňuje příslušné evropské směrnice. Tento symbol signalizuje, že elektrická a elektronická zařízení se nesmí likvidovat jako netříděný komunální odpad, a je nutno zajistit oddělený sběr odpadu tohoto typu. V otázce vyřazení zařízení z provozu se, prosím, obraťte na autorizovaného zástupce výrobce. Tento symbol signalizuje, že produkt obsahuje nebezpečné látky nad přípustné limity stanovené čínskou normou SJ/T Požadavky na koncentrační limity určitých nebezpečných látek v elektronickém zařízení. Tento symbol znamená, že přístroj byl certifikován Celostátně uznanou zkušební laboratoří (NTRL). NRTL je organizace s osvědčením Agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA) o splnění zákonných podmínek podle paragrafu 29 Sbírky federálních předpisů a nařízení USA (29 CFR), část N3732 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 21

22 2 Bezpečnostní instrukce 2.2 Štítky Umístění štítku a dalších symbolů Poznámka: Podrobnosti ohledně symbolů najdete v části Oddíl3.4 Popis hardwaru přístroje, na straně 30. Symbol Popis VypínačOn/Off 22 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

23 2 Bezpečnostní instrukce 2.2 Štítky Symbol I/O DVI-D Popis VypínačPower I: Napájení zapnuto O: Napájení vypnuto Přípojka pro DVI-D monitor USB port Port Ethernet Pozor, nebezpečí popálení Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 23

24 2 Bezpečnostní instrukce 2.3 Nouzové postupy 2.3 Nouzové postupy V případě nouze: Přepnutím vypínače Power na pravé straně přístroje dole do polohy O vypněte přívod proudu. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky ve stěně VÝSTRAHA Přístup k hlavnímu vypínači a napájecímu kabelu se zástrčkou. Neblokujte přístup k hlavnímu vypínači a napájecímu kabelu. Hlavní vypínač musí být vždy snadno přístupný. Napájecí kabel se zástrčkou musí být vždy snadno odpojitelný. 24 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

25 2 Bezpečnostní instrukce 2.4 Informace o recyklaci 2.4 Informace o recyklaci Úvod Tato kapitola obsahuje informace o vyřazení systému Amersham Imager 600 z provozu. Dekontaminace Zařízení i jeho příslušenství je třeba před vyřazením z provozu zbavit kontaminujících látek za dodržení platných předpisů pro likvidaci odpadů. Vzorky je třeba likvidovat podle místních předpisů. Likvidace, všeobecné pokyny Při vyřazování přístroje Amersham Imager 600 z provozu musí být rozdílné materiály tříděny a recyklovány v souladu s národními a místními předpisy o ochraně životního prostředí. Recyklace nebezpečných látek Světelné zdroje v přístroji Amersham Imager 600 ve verzích 600 QC, 600 UV a 600 RGB obsahují rtuťové páry. Musí proto být recyklovány, resp. likvidovány za dodržení veškerých platných předpisů o ochraně životního prostředí. Likvidace elektrických komponent Odpadní elektrické a elektronické zařízení se nesmí likvidovat jako netříděný komunální odpad a musí být shromažďováno odděleně. Ve věci vyřazení zařízení z provozu se obraťte na autorizovaného zástupce výrobce. Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 25

26 3 Popis přístroje 3 Popis přístroje O této kapitole Tato kapitola je přehledem funkcí a vlastností přístroje Amersham Imager 600 v různých konfiguračních verzích. Uvádí také popis funkcí, hardwarových součástí, softwarových obrazovek a oken. Poznámka: Vzhledem k určitým úpravám softwaru se ilustrace uvedené v tomto návodu mohou mírně lišit od skutečnosti. Funkčnost je však v zásadě stejná. V této kapitole Oddíl 3.1 Úvod 3.2 Přehled funkcí 3.3 Obrázek přístroje 3.4 Popis hardwaru přístroje 3.5 Popis softwaru přístroje 3.6 Příslušenství Viz strana Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

27 3 Popis přístroje 3.1 Úvod 3.1 Úvod Amersham Imager 600 je snímkovací přístroj určený k identifikaci a kvantifikaci bílkovin a DNA v gelech či membránách. Kamerou s chlazeným obrazovým snímačem CCD s rozlišením 3,2 megapixelů se snímají digitální obrazy bílkoviny nebo pásem DNA v gelech a na membránách, separačně detekované elektroforézou nebo westernovým přenosem. Přístroj dokáže (podle konkrétní konfigurace) pořizovat snímky chemiluminescenčních, fluorescenčních a kolorimetrických vzorků a jeho součástí je analytický software. Přístroj je určen pro výzkumné účely v akademických a zemědělských oborech. Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 27

28 3 Popis přístroje 3.2 Přehled funkcí 3.2 Přehled funkcí Funkční charakteristika přístroje Amersham Imager 600: Velmi citlivá CCD kamera s 3,2 megapixely Schopnost rychlého chlazení detektoru Připraven k použití během 5 minut po zapnutí Rozhraní pro tabletový počítač Chemilumiiscenční snímkování s vysokou citlivostí Generování kombinovaného barevného zobrazení chemiluminiscenčního vzorku a zobrazení barevného markeru v bílém světle Fluorescenční snímkování s modrým, zeleným a červeným světelným zdrojem Epi a UV trans-iluminátorem Barevné snímky kolorimetricky barvených gelů nebo membrán při osvětlení bílým světlem Přesná kvantifikace barvených gelů pomocí bílé trans-iluminace Intuitivní uspořádání se snadným postupem analýzy snímků 28 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

29 3 Popis přístroje 3.3 Obrázek přístroje 3.3 Obrázek přístroje K ovládání přístroje Amersham Imager 600 se používá bezdrátově připojený tablet. K ovládání lze použít také kabelem připojený dotykový monitor nebo běžný monitor s myší. Na obrázku je Amersham Imager 600 s tabletem. Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 29

30 3 Popis přístroje 3.4 Popis hardwaru přístroje 3.4 Popis hardwaru přístroje Hlavní součásti jednotlivých verzí Amersham Imager 600 se dodává ve čtyřech verzích. Pro každou z verzí Amersham Imager 600 jsou k dispozici různé součásti a funkce. Následující tabulka shrnuje pro jednotlivé verze přehled funkcí a komponent. Funkce Amersham Imager Amersham Imager 600 UV Amersham Imager 600 QC Amersham Imager 600 RGB Řídící software pro pořizování a analýzu snímků X X X X Chemiluminiscenční CCD kamerová hlava s objektivy X X X X Bílý světelný zdroj Epi X X X X Měnič filtrů X X X UV trans-iluminační zdroj X X X Bílý trans-iluminační zdroj X X Modrý, zelený a červený světelný zdroj Epi X 30 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

31 3 Popis přístroje 3.4 Popis hardwaru přístroje Vnější strana Amersham Imager Tento obrázek ukazuje hlavní vnější hardwarové součásti přístroje Součást 1 2 Název USB port Vypínač a kontrolky LED Popis Přípojka USB 2.0 pro připojení paměťového zařízení. Poznámka: USB flash disky chráněné heslem nejsou podporovány. Vypínač On/Off: Stisknutím hlavního vypínače se přístroj zapíná, dalším stisknutím se vypíná. Power: Po zapnutí se rozsvítí (bílá) kontrolka LED. Run: Za chodu přístroje, nebo je-li vybrán Instrument indicator, svítí modrá kontrolka LED. Error: Dojde-li k závadě na přístroji, rozsvítí se červená kontrolka LED. Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 31

32 3 Popis přístroje 3.4 Popis hardwaru přístroje Součást Název Dokovací lůžko pro tablet Dvířka Hlavní vypínač Konektor napájení PřípojkaDVI-D USB port Port Ethernet Popis V dokovacím lůžku lze použít počítačový tablet následujících parametrů: Šířka: 222 až 242 mm Výška: 183,5 až 186 mm Hloubka: do 9,5 mm Hmotnost: do 750 g Poznámka: Některé tablety nelze použít kvůli tvaru jejich rohů. Poznámka: Z přístroje nelze nabíjet tablet. Dvířka přístroje Přepínač: I: Přístroj zapnutý O : Přístroj vypnutý Konektor pro připojení napájecího kabelu. Port na připojení výlučně digitálního monitoru DVI Port na připojení přídavných periferních zařízení, například tiskárny. Poznámka: Z přístroje nelze nabíjet tablet. Síťová přípojka. 32 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

33 3 Popis přístroje 3.4 Popis hardwaru přístroje Vnitřek Amersham Imager Následující obrázek znázorňuje hlavní hardwarové části uvnitř přístroje Součást Název Drážky horního tácu Drážky spodního tácu Světelný zdroj Trans- White Zdroj světla Trans-UV Zdroj světla Epi Zdroj světla Epi Měnič filtrů Popis Drážky, které podepírají a určují polohu tácu. Drážky, které podepírají a určují polohu tácu. Bílé světlo UV záření Pro verze 600, 600 UV a 600 QC: Bílý světelný zdroj Pro verzi 600 RGB: Bílý plus modrý, zelený a červený světelný zdroj Bílé světlo Jednotka měniče filtrů Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 33

34 3 Popis přístroje 3.4 Popis hardwaru přístroje Amersham Imager 600 Kontrolky LED Následující tabulka je přehledem stavů kontrolek LED na přední straně přístroje vpravo od vypínače On/Off. Stav POWER Bílé světlo RUN Modré světlo ERROR Červené světlo Způsob a frekvence signalizace Zhasnutá Napájení X Bliká ~ 1 Hz Zap. = 0,5 s / Vyp. = 0,5 s Připravený / zapnutý X Svítí Pracuje / v chodu X X Svítí Chyba X X Bliká ~ 1 Hz Zap. = 0,5 s / Vyp. = 0,5 s Vypnutí X Bliká ~ 1 Hz Zap. = 0,5 s / Vyp. = 0,5 s Úsporný režim X Pomalu bliká ~ 0,5 Hz Zap. = 0,5 s / Vyp. = 1,5 s 34 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

35 3 Popis přístroje 3.5 Popis softwaru přístroje 3.5 Popis softwaru přístroje Úvod Software přístroje Amersham Imager 600 je koncipován tak, aby uživatele navedl při pořizování snímků i analýze údajů z nich. Software běží na bezdrátově připojeném tabletu uloženém v dokovacím lůžku na přední straně přístroje. Tato část popisuje hlavní součásti a funkce softwaru. Poznámka: Software lze ovládat prostřednictvím příručního tabletu, dotykového monitoru připojeného kabelem nebo monitoru s myší. Poznámka:Funkce přístroje jsou závislé na konfiguraci systému. Podrobnosti o konfiguraci systému najdete v části Oddíl 3.4 Popis hardwaru přístroje, na straně 30. V tomto oddílu Tento oddíl obsahuje následující: Oddíl Popis karty Capture Popis karty Library Popis náhledu snímku Popis postupu při analýze Popis oken nastavení Viz strana Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 35

36 3 Popis přístroje 3.5 Popis softwaru přístroje Popis karty Capture Popis karty Capture RAD DER FEL N Okno Capture Karta Capture se otevře jako výchozí obrazovka po zapnutí a dokončení spouštěcí procedury přístroje Amersham Imager 600 a tabletu. Umožňuje zvolit metodu pořizování snímků a zadávat parametry expozice. Okno se pak mění podle vybrané metody. 13 Níže uvedený obrázek ilustruje hlavní prvky karty Capture Součást Funkce 12 Vybraná metoda pořízení snímku Karta Capture slouží pro výběr metody snímkování a spouštění expozice. Oblast zobrazuje možnosti vybrané metody. Ikona nastavení umožňuje přístup k oknu Settings. Ikona nápovědy umožňuje přístup k online kontextové nápovědě. Start - Tlačítko spuštění expozice. Datum a čas. Pozice založeného tácu. 36 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

37 3 Popis přístroje 3.5 Popis softwaru přístroje Popis karty Capture Součást 9 Funkce Signalizační stavy kontrolky CCD status: Zelená = teplota CCD je v předepsaném rozmezí a přístroj je připraven k použití. Oranžová = teplota CCD se nepohybuje v předepsaném rozmezí. Počkejte na rozsvícení zelené kontrolky. Zobrazení podle metody V okně se zobrazuje vybraná metoda pořizování snímků a podle ní možnosti metodě příslušející. Konfigurační verze konkrétního přístroje nemusí všechny metody připouštět. Následující část popisuje všechny metody a obrazovky přístrojů řady Amersham Imager 600. Podrobnosti o konfiguraci systému najdete v části Oddíl 3.4 Popis hardwaru přístroje, na straně 30. Chemiluminescence Níže uvedený obrázek ilustruje prvky karty Capture s výchozí nastavenou metodou snímkování Chemiluminescence a automatickou dobou expozice, Auto Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 37

38 3 Popis přístroje 3.5 Popis softwaru přístroje Popis karty Capture Součást Funkce Tlačítko Chemiluminescence: Zvolená chemiluminescenční metoda pořízení snímku. Zaškrtávací pole Colorimetric marker: Používá se u vzorků s kolorometrickým markerem. Rozbalovací nabídka Exposure: Umožňuje volit možnosti expozice u chemiluminescenčního snímkování: Auto, Semi-Auto, Manual a Incremental. Poznámka: Informace o ručním a inkrementálním nastavení najdete v části, na straně Tlačítko Start: Toto tlačítko spouští snímání. Colorimetric Následující obrázek ilustruje specifické prvky karty Capture pro snímání Colorimetric metodou. 13 Obecně prvky podrobněji popisuje Okno Capture, na straně Součást Funkce Vybraná metoda pořízení 11 snímku Colorimetric Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače Nej TV a,s, pobočka Přerov, tel. 581 333 333, info.prerov@nejtv.cz Vážený kliente, v této příručce předkládáme návod na zprovoznění Vašeho připojení k Intenetu. V případě jakýchkoli potíží s připojením

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace...

Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... Obsah Zapojení:... 3 Yakumo Power E-Net/Yakumo Power E-Net USB s přední kontrolní panel... 4 Instalace softwaru a ovladačů... 5 Konfigurace... 6 Bezpečnostní upozornění:... 8 Servis a záruka... 8 Zapojení:

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break 1 Siemens Gigaset C450 IP-v07.02 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Nastavení jazyka Nastavení českého jazyka přenosné části

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze PDC tester G5.V2 Návod k obsluze Obsah PDC tester G5.V2... 1 Návod k obsluze... 1 Obsah... 3 1.0 Představení... 4 1.1Přehled... 4 1.2Hlavní vlastnosti... 4 2.0 Bezpečnost/ Bezpečnostní opatření... 4 2.1

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení All-in-One PC Compaq 100eu od HP. Manuál první pomoci, který právě držíte v rukou, se může stát vaším

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem)

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Propojení panelu a řídicího systému pomocí adaptéru LANTRONIX (převod z USB na lokální síť Ethernet) se

Více