Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB"

Transkript

1 Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Návod k obsluze Překlad z anglického jazyka

2 Strana záměrně ponechána prázdná

3 Obsah Obsah 1 Úvod Důležité informace pro uživatele Informace o právních předpisech... 2 Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní opatření Štítky Nouzové postupy Informace o recyklaci... 3 Popis přístroje Úvod Přehled funkcí Obrázek přístroje Popis hardwaru přístroje Popis softwaru přístroje Popis karty Capture Popis karty Library Popis náhledu snímku Popis postupu při analýze Popis oken nastavení Příslušenství... 4 Instalace Požadavky na místo instalace Nastavení přístroje Nastavení systému Datum a čas Zaostřování Indikace připojení přístroje Servis Síť Síťové nastavení Přístup k síti z přístroje Síťový přístup k přístroji... 5 Obsluha Postupový diagram provozu Zapněte přístroj Výběr tácu Založte tác do přístroje Zachyťte zobrazení Dostupné metody Snímkování pomocí Chemiluminescence Snímkování pomocí Colorimetric Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 3

4 Obsah Snímkování pomocí Fluorescence Prohlížet zobrazení Ukládání a správa souborů snímků Místa ukládání souborů Ukládání souborů Možnosti správy souborů Analyzujte snímek Vytvoření dráhy Odpočet pozadí Detekce pásma Přiřazování molekulové hmotnosti Normalizace Shrnutí Vypnutí přístroje... 6 Údržba Přístroj Příslušenství Pravidelné kontroly... 7 Odhalování a odstraňování závad Všeobecné problémy Problémy s kvalitou snímků Problémy spojené se softwarem... 8 Specifikace... Rejstřík Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

5 1 Úvod 1 Úvod Účel tohoto dokumentu Návod k obsluze obsahuje pokyny nezbytné k bezpečné obsluze a údržbě přístroje Amersham Imager 600. Předpoklady Pro provoz přístroje Amersham Imager 600 způsobem, k němuž je určen, je nutno splnit následující předpoklady: Uživatel musí být seznámen a srozuměn s bezpečnostními pokyny uvedenými v tomto Návodu k obsluze. Měli byste být seznámeni s používáním obecného laboratorního zařízení a se zacházením s biologickými materiály. Přístroj musí být instalován techniky GE. O této kapitole Tato kapitola obsahuje důležité informace, popis bezpečnostních upozornění, regulatorní informace a obecný popis účelu použití přístroje Amersham Imager 600. V této kapitole Oddíl 1.1 Důležité informace pro uživatele 1.2 Informace o právních předpisech Viz strana 6 8 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 5

6 1 Úvod 1.1 Důležité informace pro uživatele 1.1 Důležité informace pro uživatele Před prací s přístrojem Amersham Imager 600 si přečtěte následující Před instalací, použitím nebo údržbou přístroje si musí všichni uživatelé přečíst celou tuto příručku Amersham Imager 600Návod k obsluze. Při práci se systémem Amersham Imager 600 mějte Návod k obsluze vždy po ruce. Nepoužívejte systém Amersham Imager 600 žádným jiným způsobem, než jaký je popsaný v příručce Návod k obsluze. Jinak můžete být vystaveni rizikům, která mohou vést k úrazům či k poškození přístroje. Určené použití Amersham Imager 600 je kamerový systém typu CCD, určený k digitálnímu snímkování vzorků z gelů nebo membrán třemi způsoby: chemiluminescenčně, kolorimetricky a fluorescenčně. SystémAmersham Imager 600 je určen pouze pro výzkumné účely a nesmí se používat v klinické praxi a v diagnostice. Bezpečnostní pokyny Na různých místech návodu naleznete VÝSTRAHY, VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ týkající se bezpečnosti používání výrobku. Definice jsou uvedeny dále. Výstražná upozornění VÝSTRAHA VÝSTRAHA se používá pro označení nebezpečné situace a pokud jí nebude zamezeno, může dojít ke smrtelnému nebo vážnému úrazu. Pokud nebudou splněny a jasně pochopeny všechny uvedené podmínky, v žádném případě dále nepokračujte. 6 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

7 1 Úvod 1.1 Důležité informace pro uživatele Pozor VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ se používá pro označení nebezpečné situace, a pokud jí nebude zamezeno, může dojít k lehkému nebo středně těžkému úrazu. Pokud nebudou splněny a jasně pochopeny všechny uvedené podmínky, v žádném případě dále nepokračujte. Upozornění UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ obsahuje pokyny, které musí být dodržovány, aby nedošlo k poškození výrobku nebo jiných součástí. Poznámky a návrhy Poznámka: Poznámka slouží k označení informace důležité pro bezproblémové optimální užívání výrobku. Tip: Návrhy obsahují užitečné informace, které mohou přispět ke zlepšení či optimalizaci postupů. Typografické konvence Softwarové položky jsou v textu odlišeny tučnou kurzívou. Dvojtečka odděluje úrovně nabídky, přičemž File:Open se vztahuje k příkazu Open v nabídce File. Údaje vztahující se k hardwaru jsou v textu označeny tučným písmem (například Power). Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 7

8 1 Úvod 1.2 Informace o právních předpisech 1.2 Informace o právních předpisech V této části jsou popsány směrnice a normy, které systém Amersham Imager 600 splňuje. Informace o výrobě Níže uvedená tabulka shrnuje povinné výrobní informace. Více informací najdete v dokumentu Prohlášení o shodě ES (DoC). Požadavek Název a adresa výrobce Obsah GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden Shoda CE Tento výrobek splňuje evropské směrnice, jejichž výčet je uveden v tabulce, protože splňuje příslušné harmonizované normy. ES prohlášení o shodě je k dispozici na vyžádání. Směrnice 2006/42/ES 2004/108/ES Název Směrnice o strojních zařízeních Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) Mezinárodní normy Tento výrobek splňuje požadavky následujících norem: Norma IEC , EN , IEC , IEC , UL , CAN/CSA-C22.2 č EN , IEC , FCC část 15 B tř. A, ICES- 003 tř. A, EN , EN Popis Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC Poznámky EN v platném znění harmonizovaném podle EN EN , EN ve znění harmonizovaném podle 2004/108/ES 8 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

9 1 Úvod 1.2 Informace o právních předpisech Norma Popis Poznámky EN ISO EN UL94-V2 Bezpečnost strojních zařízení. Všeobecné zásady pro konstrukci. Posouzení rizika a snižování rizika Stupně ochrany zajištěné kryty Norma pro bezpečnost hořlavosti plastových materiálů pro součásti v zařízeních a pro testování přístrojů Norma FCC Toto zařízení při zkouškách splnilo limity pro digitální zařízení třídy A podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity poskytují přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při provozu zařízení v komerčním prostředí. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k použití, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Provoz zařízení v obytné oblasti pravděpodobně způsobí škodlivé rušení, a v takovém případě bude uživatel muset odstranit rušení na vlastní náklady. Varování k FCC: Změny či modifikace, které nebyly výslovně schváleny stranou zodpovědnou za dodržení normy mohou povolení k provozu zařízení učinit neplatným. Označení CE CE a příslušné ES prohlášení o shodě platí pro přístroj, pokud: používán jako samostatná jednotka nebo je připojen k jiným výrobkům doporučeným nebo popsaným v uživatelské dokumentaci a používaný ve stavu v němž jej dodal výrobce, společnost GE, s výjimkou změn popsaných v uživatelské dokumentaci. Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 9

10 1 Úvod 1.2 Informace o právních předpisech Environmentální shoda Směrnice 2011/65/EU Příloha II 2012/19/EU ACPEIP Název Směrnice o omezení užívání některých nebezpečných látek v elektronických a elektrických zařízeních (RoHS) Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) Správa regulace znečistění způsobeného elektronickými výrobky informační techniky, čínské omezení užívání nebezpečných materiálů (RoHS) Shoda připojeného zařízení s předpisy Veškerá zařízení připojená k přístroji Amersham Imager 600 musí splňovat bezpečnostní požadavky normy EN /IEC nebo jiných příslušných harmonizovaných norem. V rámci EU musí být zařízení opatřeno označením CE. Světelné zdroje Bezpečnost světelných zdrojů LED v tomto zařízení byla posouzena analýzou rizik v souladu s EN Přístroj Amersham Imager 600 je podle konfigurace vybaven některými nebo všemi zdroji uvedenými v přehledu: Světelné zdroje Modrá LED Zelená LED Červená LED Bílá LED UV trans-iluminátor Vlnová délka 460 nm 520 nm 630 nm 470 nm až 635 nm 312 nm 10 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

11 2 Bezpečnostní instrukce 2 Bezpečnostní instrukce O této kapitole Tato kapitola popisuje bezpečnostní upozornění, bezpečnostní štítky a nouzové postupy pro Amersham Imager 600 a informace pro bezpečnou likvidaci přístroje. V této kapitole Oddíl 2.1 Bezpečnostní opatření 2.2 Štítky 2.3 Nouzové postupy 2.4 Informace o recyklaci Viz strana Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 11

12 2 Bezpečnostní instrukce 2.1 Bezpečnostní opatření 2.1 Bezpečnostní opatření Úvod Přístroj Amersham Imager 600 je napájen síťovým napětím. Jeho součástí může být zdroj UV světla. Slouží k pořizování snímků vzorků, které mohou být nebezpečné. Před instalací, uvedením do provozu a údržbou přístroje musí být personál obeznámen s nebezpečím popsaným v uživatelské dokumentaci. Dodržováním pokynů chraňte osoby před poraněním a přístroj před poškozením. Všeobecné pokyny VÝSTRAHA Nepoužívejte systém Amersham Imager 600 žádným jiným způsobem, než jaký je popsaný v příručce Uživatelská příručka. VÝSTRAHA Použití tohoto zařízení v rozporu s uživatelskou dokumentací může vést k fyzickému poškození vlivem vyzařovaného světla nebo úrazu elektrickým proudem či kontaktem s funkční součástí. VÝSTRAHA Přístroj nepoužívejte, jestliže zaznamenáte kouř, neobvyklé zvuky, zápach nebo pokud se přístroj nadměrně zahřívá. Následkem může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Přístroj okamžitě přestaňte používat, vypněte hlavním vypínačem a odpojte z napájecí zásuvky. Obraťte se na zástupce GE a vyžádejte si opravu. 12 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

13 2 Bezpečnostní instrukce 2.1 Bezpečnostní opatření VÝSTRAHA Nepoškoďte napájecí kabel ohýbáním, kroucením, ohříváním ani nedovolte, aby se přiskřípl pod zařízením. Používání poškozených napájecích kabelů může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Jestliže jsou napájecí kabely poškozené, obraťte se na místního zástupce společnosti GE a požádejte o výměnu. VÝSTRAHA Přístup k hlavnímu vypínači a napájecímu kabelu se zástrčkou. Neblokujte přístup k hlavnímu vypínači a napájecímu kabelu. Hlavní vypínač musí být vždy snadno přístupný. Napájecí kabel se zástrčkou musí být vždy snadno odpojitelný. VÝSTRAHA Nezakrývejte větrací otvory a dbejte, aby nebyly zanesené prachem a nečistotami. Omezení průchodnosti může způsobit přehřívání a funkční závady. Dostatečné chlazení vyžaduje alespoň 40 cm volného prostoru před přístrojem a alespoň 10 cm po ostatních stranách. Osobní ochrana VÝSTRAHA Nebezpečné látky.při práci s nebezpečnými chemikáliemi dbejte všech potřebných ochranných opatření. Používejte ochranné brýle, rukavice odolné vůči zpracovávaným látkám apod. Pro bezpečný provoz a údržbu systému dodržujte veškeré platné předpisy. Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 13

14 2 Bezpečnostní instrukce 2.1 Bezpečnostní opatření VAROVÁNÍ Přístroj je vybaven bezpečnostním vzájemným blokováním. Pokud dojde k závadě nebo úmyslnému vyřazení zámku, může UV i viditelné světelné záření způsobit popálení pokožky a poškození zraku. Neotvírejte dvířka přístroje za chodu, dokud kontrolka RUN světlem signalizuje provoz. Dojde-li k otevření dvířek a přístroj zůstane v chodu, vypněte jej a neprodleně požádejte GE o servisní zásah. VAROVÁNÍ Nedotýkejte se UV zdroje po UV expozici. Hrozí nebezpečí popálení. Instalace VÝSTRAHA Zařízení je těžké. Ke stěhování či přemisťování hlavního tělesa přístroje povolejte servisního technika GE. Pádem může dojít k poškození zařízení a vážnému zranění osob. VÝSTRAHA Napájecí kabel. Používejte napájecí kabely se schválenými zástrčkami, dodávané nebo schválené společností GE. VÝSTRAHA Ochranné uzemnění. Amersham Imager 600 musí být vždy připojen k uzemněné elektrické zásuvce. VAROVÁNÍ Amersham Imager 600 musí být před stěhováním či přesunem zajištěn. Pokyny žádejte předem u GE. 14 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

15 2 Bezpečnostní instrukce 2.1 Bezpečnostní opatření UPOZORNĚNÍ Nepřipojujte telefonní vedení do ethernetového portu. Připojení k tomuto konektoru vyžaduje standardní nestíněné kabely podle IEC I/VL UPOZORNĚNÍ Přístroj smí být připojen výhradně propojovacími prostředky a kabely splňujícími podmínky normy IEC Obsluha VÝSTRAHA Nestavte přístroj k výlevce resp. do blízkosti výlevky a do prostředí s vysokou vlhkostí (přes 70 %) či prašností. Mohlo by dojít k požáru, zkratu nebo úrazu elektrickým proudem. VÝSTRAHA Za bouře nesahejte na napájecí zásuvku. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. VAROVÁNÍ Při obsluze a údržbě systému Amersham Imager 600 jsou nezbytné vhodné osobní ochranné prostředky (OOP): Ochrana zraku Ochranné rukavice Ochranná obuv, nejlépe s kovovou stélkou VAROVÁNÍ Reagencie používané k přípravě vzorku je třeba používat podle pokynů výrobce. Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 15

16 2 Bezpečnostní instrukce 2.1 Bezpečnostní opatření VAROVÁNÍ Neopírejte se o dvířka pro vzorky. VAROVÁNÍ Dvířka přístroje otvírejte a zavírejte pomocí držadla. VAROVÁNÍ Na přístroj nepokládejte těžké předměty. VAROVÁNÍ S tácem na vzorky a tabletem zacházejte opatrně, aby neupadly. VAROVÁNÍ Nesahejte na světelný zdroj v přístroji. Může být horký. VAROVÁNÍ Nenechávejte po expozici vzorky v přístroji. Mohly by se znehodnotit a přístroj poškodit. VAROVÁNÍ Zámek zařízení nesmí být vyřazen z provozu. UV světlo by mohlo být vyzařováno s otevřenými dvířky. UPOZORNĚNÍ Nepřipojujte k USB jiná než předepsaná zařízení. Mohlo by tím dojít k poruše přístroje. 16 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

17 2 Bezpečnostní instrukce 2.1 Bezpečnostní opatření UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte přípojku USB k napájení externích zařízení. Mohlo by tím dojít k poruše přístroje. UPOZORNĚNÍ Funkci přístroje může komplikovat také připojení několika počítačů. Simultánním užíváním může dojít ke ztrátě dat. UPOZORNĚNÍ Nepřipojujte k přístroji za chodu další příslušenství typu počítače, monitoru či klávesnice. Mohlo by dojít k přerušení expozice a ztrátě dat. UPOZORNĚNÍ Nevypínejte za chodu napájení přístroje. Mohlo by dojít ke ztrátě dat a poškození čtečky paměťových karet. Napájení lze vypnout pouze v případě nouze. UPOZORNĚNÍ Neotvírejte dvířka přístroje během expozice, dokud kontrolka RUN světlem signalizuje provoz. Dojde tím k přerušení expozice a nebudou uložena žádná data. UPOZORNĚNÍ Přenosem velkého počtu souborů do připojeného počítače za chodu může dojít k narušení funkčnosti systému. Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 17

18 2 Bezpečnostní instrukce 2.1 Bezpečnostní opatření UPOZORNĚNÍ Nedotýkejte se okénka světelného zdroje. Škrábance a nečistoty mohou poškodit funkčnost. UPOZORNĚNÍ Z přístroje nelze nabíjet tablet. UPOZORNĚNÍ Pro připojení k systému použijte externí monitor s rozlišením SVGA. Na monitoru s nižším rozlišením se nezobrazí ovládací tlačítka. Údržba VÝSTRAHA Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Jakékoliv opravy a úpravy přístroje smí provádět jen servisní technik oprávněný společností GE. Neotevírejte kryty a nevyměňujte díly, pokud to není výslovně uvedeno v uživatelské dokumentaci. VÝSTRAHA K čištění přístroje Amersham Imager 600 nepoužívejte příliš vlhké prostředky. Vlhkost může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. 18 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

19 2 Bezpečnostní instrukce 2.1 Bezpečnostní opatření VAROVÁNÍ Při obsluze a údržbě systému Amersham Imager 600 jsou nezbytné vhodné osobní ochranné prostředky (OOP): Ochrana zraku Ochranné rukavice Ochranná obuv, nejlépe s kovovou stélkou VAROVÁNÍ Před čištěním uvnitř zařízení vypněte hlavní vypínač. VAROVÁNÍ UV lampy přístroje Amersham Imager ve verzích 600 UV, 600 QC a 600 RGB obsahuje rtuť, kterou je nutné recyklovat resp. likvidovat v souladu s platnými předpisy. UPOZORNĚNÍ K čištění nepoužívejte abrazivní pomůcky, jako jsou například čisticí houbičky. Mohlo by dojít k poškození přístroje. UPOZORNĚNÍ Při likvidaci tabletu postupujte podle návodu. UPOZORNĚNÍ Při údržbě zařízení odložte tablet. Pádem by mohl způsobit zranění. Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 19

20 2 Bezpečnostní instrukce 2.2 Štítky 2.2 Štítky Úvod Štítek na krytu přístroje Amersham Imager 600 shrnuje parametry a upozornění pro jeho bezpečné užívání. Symboly použité na tomto štítku a další symboly používané na přístroji jsou uvedeny a vysvětleny níže v této části návodu. Výrobní číslo Amersham Imager 600 Výrobní číslo přístroje Amersham Imager 600 se nachází na štítku na zadní straně krytu přístroje. Symboly použité na výrobním štítku Na výrobním štítku naleznete následující symboly: Štítek Význam Varování! Před použitím systému si přečtěte návod k použití. Neotvírejte žádné kryty a nevyměňujte žádné součásti, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k použití. Systém splňuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) pro Austrálii a Nový Zéland. 20 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

21 2 Bezpečnostní instrukce 2.2 Štítky Štítek Význam Systém splňuje příslušné evropské směrnice. Tento symbol signalizuje, že elektrická a elektronická zařízení se nesmí likvidovat jako netříděný komunální odpad, a je nutno zajistit oddělený sběr odpadu tohoto typu. V otázce vyřazení zařízení z provozu se, prosím, obraťte na autorizovaného zástupce výrobce. Tento symbol signalizuje, že produkt obsahuje nebezpečné látky nad přípustné limity stanovené čínskou normou SJ/T Požadavky na koncentrační limity určitých nebezpečných látek v elektronickém zařízení. Tento symbol znamená, že přístroj byl certifikován Celostátně uznanou zkušební laboratoří (NTRL). NRTL je organizace s osvědčením Agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA) o splnění zákonných podmínek podle paragrafu 29 Sbírky federálních předpisů a nařízení USA (29 CFR), část N3732 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 21

22 2 Bezpečnostní instrukce 2.2 Štítky Umístění štítku a dalších symbolů Poznámka: Podrobnosti ohledně symbolů najdete v části Oddíl3.4 Popis hardwaru přístroje, na straně 30. Symbol Popis VypínačOn/Off 22 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

23 2 Bezpečnostní instrukce 2.2 Štítky Symbol I/O DVI-D Popis VypínačPower I: Napájení zapnuto O: Napájení vypnuto Přípojka pro DVI-D monitor USB port Port Ethernet Pozor, nebezpečí popálení Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 23

24 2 Bezpečnostní instrukce 2.3 Nouzové postupy 2.3 Nouzové postupy V případě nouze: Přepnutím vypínače Power na pravé straně přístroje dole do polohy O vypněte přívod proudu. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky ve stěně VÝSTRAHA Přístup k hlavnímu vypínači a napájecímu kabelu se zástrčkou. Neblokujte přístup k hlavnímu vypínači a napájecímu kabelu. Hlavní vypínač musí být vždy snadno přístupný. Napájecí kabel se zástrčkou musí být vždy snadno odpojitelný. 24 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

25 2 Bezpečnostní instrukce 2.4 Informace o recyklaci 2.4 Informace o recyklaci Úvod Tato kapitola obsahuje informace o vyřazení systému Amersham Imager 600 z provozu. Dekontaminace Zařízení i jeho příslušenství je třeba před vyřazením z provozu zbavit kontaminujících látek za dodržení platných předpisů pro likvidaci odpadů. Vzorky je třeba likvidovat podle místních předpisů. Likvidace, všeobecné pokyny Při vyřazování přístroje Amersham Imager 600 z provozu musí být rozdílné materiály tříděny a recyklovány v souladu s národními a místními předpisy o ochraně životního prostředí. Recyklace nebezpečných látek Světelné zdroje v přístroji Amersham Imager 600 ve verzích 600 QC, 600 UV a 600 RGB obsahují rtuťové páry. Musí proto být recyklovány, resp. likvidovány za dodržení veškerých platných předpisů o ochraně životního prostředí. Likvidace elektrických komponent Odpadní elektrické a elektronické zařízení se nesmí likvidovat jako netříděný komunální odpad a musí být shromažďováno odděleně. Ve věci vyřazení zařízení z provozu se obraťte na autorizovaného zástupce výrobce. Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 25

26 3 Popis přístroje 3 Popis přístroje O této kapitole Tato kapitola je přehledem funkcí a vlastností přístroje Amersham Imager 600 v různých konfiguračních verzích. Uvádí také popis funkcí, hardwarových součástí, softwarových obrazovek a oken. Poznámka: Vzhledem k určitým úpravám softwaru se ilustrace uvedené v tomto návodu mohou mírně lišit od skutečnosti. Funkčnost je však v zásadě stejná. V této kapitole Oddíl 3.1 Úvod 3.2 Přehled funkcí 3.3 Obrázek přístroje 3.4 Popis hardwaru přístroje 3.5 Popis softwaru přístroje 3.6 Příslušenství Viz strana Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

27 3 Popis přístroje 3.1 Úvod 3.1 Úvod Amersham Imager 600 je snímkovací přístroj určený k identifikaci a kvantifikaci bílkovin a DNA v gelech či membránách. Kamerou s chlazeným obrazovým snímačem CCD s rozlišením 3,2 megapixelů se snímají digitální obrazy bílkoviny nebo pásem DNA v gelech a na membránách, separačně detekované elektroforézou nebo westernovým přenosem. Přístroj dokáže (podle konkrétní konfigurace) pořizovat snímky chemiluminescenčních, fluorescenčních a kolorimetrických vzorků a jeho součástí je analytický software. Přístroj je určen pro výzkumné účely v akademických a zemědělských oborech. Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 27

28 3 Popis přístroje 3.2 Přehled funkcí 3.2 Přehled funkcí Funkční charakteristika přístroje Amersham Imager 600: Velmi citlivá CCD kamera s 3,2 megapixely Schopnost rychlého chlazení detektoru Připraven k použití během 5 minut po zapnutí Rozhraní pro tabletový počítač Chemilumiiscenční snímkování s vysokou citlivostí Generování kombinovaného barevného zobrazení chemiluminiscenčního vzorku a zobrazení barevného markeru v bílém světle Fluorescenční snímkování s modrým, zeleným a červeným světelným zdrojem Epi a UV trans-iluminátorem Barevné snímky kolorimetricky barvených gelů nebo membrán při osvětlení bílým světlem Přesná kvantifikace barvených gelů pomocí bílé trans-iluminace Intuitivní uspořádání se snadným postupem analýzy snímků 28 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

29 3 Popis přístroje 3.3 Obrázek přístroje 3.3 Obrázek přístroje K ovládání přístroje Amersham Imager 600 se používá bezdrátově připojený tablet. K ovládání lze použít také kabelem připojený dotykový monitor nebo běžný monitor s myší. Na obrázku je Amersham Imager 600 s tabletem. Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 29

30 3 Popis přístroje 3.4 Popis hardwaru přístroje 3.4 Popis hardwaru přístroje Hlavní součásti jednotlivých verzí Amersham Imager 600 se dodává ve čtyřech verzích. Pro každou z verzí Amersham Imager 600 jsou k dispozici různé součásti a funkce. Následující tabulka shrnuje pro jednotlivé verze přehled funkcí a komponent. Funkce Amersham Imager Amersham Imager 600 UV Amersham Imager 600 QC Amersham Imager 600 RGB Řídící software pro pořizování a analýzu snímků X X X X Chemiluminiscenční CCD kamerová hlava s objektivy X X X X Bílý světelný zdroj Epi X X X X Měnič filtrů X X X UV trans-iluminační zdroj X X X Bílý trans-iluminační zdroj X X Modrý, zelený a červený světelný zdroj Epi X 30 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

31 3 Popis přístroje 3.4 Popis hardwaru přístroje Vnější strana Amersham Imager Tento obrázek ukazuje hlavní vnější hardwarové součásti přístroje Součást 1 2 Název USB port Vypínač a kontrolky LED Popis Přípojka USB 2.0 pro připojení paměťového zařízení. Poznámka: USB flash disky chráněné heslem nejsou podporovány. Vypínač On/Off: Stisknutím hlavního vypínače se přístroj zapíná, dalším stisknutím se vypíná. Power: Po zapnutí se rozsvítí (bílá) kontrolka LED. Run: Za chodu přístroje, nebo je-li vybrán Instrument indicator, svítí modrá kontrolka LED. Error: Dojde-li k závadě na přístroji, rozsvítí se červená kontrolka LED. Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 31

32 3 Popis přístroje 3.4 Popis hardwaru přístroje Součást Název Dokovací lůžko pro tablet Dvířka Hlavní vypínač Konektor napájení PřípojkaDVI-D USB port Port Ethernet Popis V dokovacím lůžku lze použít počítačový tablet následujících parametrů: Šířka: 222 až 242 mm Výška: 183,5 až 186 mm Hloubka: do 9,5 mm Hmotnost: do 750 g Poznámka: Některé tablety nelze použít kvůli tvaru jejich rohů. Poznámka: Z přístroje nelze nabíjet tablet. Dvířka přístroje Přepínač: I: Přístroj zapnutý O : Přístroj vypnutý Konektor pro připojení napájecího kabelu. Port na připojení výlučně digitálního monitoru DVI Port na připojení přídavných periferních zařízení, například tiskárny. Poznámka: Z přístroje nelze nabíjet tablet. Síťová přípojka. 32 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

33 3 Popis přístroje 3.4 Popis hardwaru přístroje Vnitřek Amersham Imager Následující obrázek znázorňuje hlavní hardwarové části uvnitř přístroje Součást Název Drážky horního tácu Drážky spodního tácu Světelný zdroj Trans- White Zdroj světla Trans-UV Zdroj světla Epi Zdroj světla Epi Měnič filtrů Popis Drážky, které podepírají a určují polohu tácu. Drážky, které podepírají a určují polohu tácu. Bílé světlo UV záření Pro verze 600, 600 UV a 600 QC: Bílý světelný zdroj Pro verzi 600 RGB: Bílý plus modrý, zelený a červený světelný zdroj Bílé světlo Jednotka měniče filtrů Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 33

34 3 Popis přístroje 3.4 Popis hardwaru přístroje Amersham Imager 600 Kontrolky LED Následující tabulka je přehledem stavů kontrolek LED na přední straně přístroje vpravo od vypínače On/Off. Stav POWER Bílé světlo RUN Modré světlo ERROR Červené světlo Způsob a frekvence signalizace Zhasnutá Napájení X Bliká ~ 1 Hz Zap. = 0,5 s / Vyp. = 0,5 s Připravený / zapnutý X Svítí Pracuje / v chodu X X Svítí Chyba X X Bliká ~ 1 Hz Zap. = 0,5 s / Vyp. = 0,5 s Vypnutí X Bliká ~ 1 Hz Zap. = 0,5 s / Vyp. = 0,5 s Úsporný režim X Pomalu bliká ~ 0,5 Hz Zap. = 0,5 s / Vyp. = 1,5 s 34 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

35 3 Popis přístroje 3.5 Popis softwaru přístroje 3.5 Popis softwaru přístroje Úvod Software přístroje Amersham Imager 600 je koncipován tak, aby uživatele navedl při pořizování snímků i analýze údajů z nich. Software běží na bezdrátově připojeném tabletu uloženém v dokovacím lůžku na přední straně přístroje. Tato část popisuje hlavní součásti a funkce softwaru. Poznámka: Software lze ovládat prostřednictvím příručního tabletu, dotykového monitoru připojeného kabelem nebo monitoru s myší. Poznámka:Funkce přístroje jsou závislé na konfiguraci systému. Podrobnosti o konfiguraci systému najdete v části Oddíl 3.4 Popis hardwaru přístroje, na straně 30. V tomto oddílu Tento oddíl obsahuje následující: Oddíl Popis karty Capture Popis karty Library Popis náhledu snímku Popis postupu při analýze Popis oken nastavení Viz strana Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 35

36 3 Popis přístroje 3.5 Popis softwaru přístroje Popis karty Capture Popis karty Capture RAD DER FEL N Okno Capture Karta Capture se otevře jako výchozí obrazovka po zapnutí a dokončení spouštěcí procedury přístroje Amersham Imager 600 a tabletu. Umožňuje zvolit metodu pořizování snímků a zadávat parametry expozice. Okno se pak mění podle vybrané metody. 13 Níže uvedený obrázek ilustruje hlavní prvky karty Capture Součást Funkce 12 Vybraná metoda pořízení snímku Karta Capture slouží pro výběr metody snímkování a spouštění expozice. Oblast zobrazuje možnosti vybrané metody. Ikona nastavení umožňuje přístup k oknu Settings. Ikona nápovědy umožňuje přístup k online kontextové nápovědě. Start - Tlačítko spuštění expozice. Datum a čas. Pozice založeného tácu. 36 Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

37 3 Popis přístroje 3.5 Popis softwaru přístroje Popis karty Capture Součást 9 Funkce Signalizační stavy kontrolky CCD status: Zelená = teplota CCD je v předepsaném rozmezí a přístroj je připraven k použití. Oranžová = teplota CCD se nepohybuje v předepsaném rozmezí. Počkejte na rozsvícení zelené kontrolky. Zobrazení podle metody V okně se zobrazuje vybraná metoda pořizování snímků a podle ní možnosti metodě příslušející. Konfigurační verze konkrétního přístroje nemusí všechny metody připouštět. Následující část popisuje všechny metody a obrazovky přístrojů řady Amersham Imager 600. Podrobnosti o konfiguraci systému najdete v části Oddíl 3.4 Popis hardwaru přístroje, na straně 30. Chemiluminescence Níže uvedený obrázek ilustruje prvky karty Capture s výchozí nastavenou metodou snímkování Chemiluminescence a automatickou dobou expozice, Auto Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC 37

38 3 Popis přístroje 3.5 Popis softwaru přístroje Popis karty Capture Součást Funkce Tlačítko Chemiluminescence: Zvolená chemiluminescenční metoda pořízení snímku. Zaškrtávací pole Colorimetric marker: Používá se u vzorků s kolorometrickým markerem. Rozbalovací nabídka Exposure: Umožňuje volit možnosti expozice u chemiluminescenčního snímkování: Auto, Semi-Auto, Manual a Incremental. Poznámka: Informace o ručním a inkrementálním nastavení najdete v části, na straně Tlačítko Start: Toto tlačítko spouští snímání. Colorimetric Následující obrázek ilustruje specifické prvky karty Capture pro snímání Colorimetric metodou. 13 Obecně prvky podrobněji popisuje Okno Capture, na straně Součást Funkce Vybraná metoda pořízení 11 snímku Colorimetric Amersham Imager 600 Návod k obsluze AC

Uživatelská příručka U840W

Uživatelská příručka U840W Uživatelská příručka U840W Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Předmluva Obecná upozornění Začínáme Kontrola vybavení... 1-1 Začínáme... 1-2 Seznámení Přední strana při zavřeném displeji...

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Uživatelská příručka AT270

Uživatelská příručka AT270 Uživatelská příručka AT270 Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2

Více

Návod k použit. Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla. Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD

Návod k použit. Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla. Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD Návod k použit Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD Leica IP S Tiskárna pro podložní skla Návod k použití Leica IP S Obj. č. 14 0601

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 GE Healthcare Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze Překlad z anglického jazyka Obsah 1 Úvod... 5 1.1 Důležité informace pro uživatele...6 1.2 Informace o právních předpisech...7 1.3 Konfigurace

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Scan Station 700 a Scan Station 720EX

Scan Station 700 a Scan Station 720EX Scan Station 700 a Scan Station 720EX Příručka pro správce A-61796_cs 5K2728 Bezpečnost Zařízení Kodak Scan Station 700/720EX umístěte na rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 9,97 kg. Při umisťování

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

CZ7602. Notebook uživatelská příručka

CZ7602. Notebook uživatelská příručka CZ7602 Notebook uživatelská příručka Listopad 2011 Obsah Kapitola 1:: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD. Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu.

MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD. Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu. MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu. Upozornění! Pro úplné odpojení od elektrické sítě vytáhněte

Více

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model Návod k obsluze Konferenční IP telefon Model KX-NT700 Děkujeme vám za nákup výrobku Panasonic. Před použitím přístroje si důkladně prostudujte tento návod. Po přečtení si jej uschovejte pro budoucí potřebu.

Více

Barevná laserová tiskárna Uživatelská příručka

Barevná laserová tiskárna Uživatelská příručka CLP-310 Series Barevná laserová tiskárna Uživatelská příručka představte si ty možnosti Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Samsung. Funkce vašeho nového laserového výrobku Vaše nové zařízení

Více

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 6025 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5785539

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 6025 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5785539 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 6025. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se XEROX WORKCENTRE 6025

Více

Xerox. Phaser 6500. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar

Xerox. Phaser 6500. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer Xerox Phaser 6500 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

Xerox. Phaser 6140. User Guide Guide d'utilisation Svenska Dansk Čeština Polski Magyar. Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer. Русский Türkçe Ελληνικά

Xerox. Phaser 6140. User Guide Guide d'utilisation Svenska Dansk Čeština Polski Magyar. Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer. Русский Türkçe Ελληνικά Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer Xerox Italiano Guida dell'utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding Phaser 6140 User Guide

Více

CZ7176. Notebook uživatelská příručka

CZ7176. Notebook uživatelská příručka CZ7176 Notebook uživatelská příručka Květen 2012 Obsah Kapitola 1: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 6 Podmínky pro skladování, přepravu a použití 6 Údržba 8 Bezpečnost RF 9 Využití 10 VZHLED... 11 TECHNICKÉ SPECIFIKACE... 12 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 13 Nabíjení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...5 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...10 Pohled zepředu 10 Pohled z boku 11 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...12 ZAČÍNÁME...13 Nabití baterie 13 Řízení spotřeby 14 Ukládání souborů

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz MH-62 Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

pagepro 1480MF Návod k obsluz

pagepro 1480MF Návod k obsluz pagepro 1480MF Návod k obsluz Vážený uživateli Pro vaši bezpečnost a komfort vám před používáním doporučujeme pečlivě si přečíst kapitolu Bezpečnost. Zakoupením tohoto multifunkčního zařízení jste se rozhodli

Více

MX852UST/MW853UST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX852UST/MW853UST Digitální projektor Uživatelská příručka MX852UST/MW853UST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení při dodávce... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

SH915/SW916 Digitální projektor Uživatelská příručka

SH915/SW916 Digitální projektor Uživatelská příručka SH915/SW916 Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení při dodávce... 9 Vnější vzhled projektoru... 10 Ovládací prvky

Více

Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. www.mt.com XPE204

Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. www.mt.com XPE204 Návod k obsluze Analytické váhy Excellence Modely XPE www.mt.com XPE204 METTLER TOLEDO StaticDetect F F Obsah 1 Úvod 11 1.1 Pro tento návod k obsluze platí následující konvence: 11 2 Bezpečnostní informace

Více