VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/ Základní údaje o škole Název organizace: Základní škola Na Výsluní, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750, okres Praha východ Sídlo: Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750, okres Praha východ IČO: IZO: ZŠ ŠD ŠJ počet tříd počet žáků počet oddělení počet žáků počet strávníků 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník 3 71 Celkem

2 2. Charakteristika školy, školní vzdělávací program Základní škola v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, Kostelecká 1750 zahájila výuku Je školou pavilónového typu, jednotlivé pavilony jsou vzájemně propojeny. Kromě 27 učeben škola vlastní 9 odborných pracoven pro výuku chemie, přírodopisu, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, informatiky, cizích jazyků, dále 3 knihovny (2 žákovské a 1 učitelskou), dílnu, keramickou dílnu s keramickou pecí, 12 kabinetů, cvičnou kuchyni, 2 tělocvičny, relaxační tělocvičnu, víceúčelové a fotbalové hřiště, hřiště pro plážový volejbal. V budově školy se nachází pedagogicko-psychologická poradna, zubní ordinace, prodejna školních potřeb a prodejna s občerstvením. Budova školy plně vyhovuje potřebám výuky, škola má odpovídající materiálně technické podmínky a dostatečnou prostorovou kapacitu. Do školy jsou přijímáni žáci z Brandýsa n/l Staré Boleslavi a přilehlých obcí podle požadavků a zájmu rodičů. Základní škola Na Výsluní, Kostelecká 1750, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav je zřízena dnem jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Její součástí je školní družina a školní jídelna. Zřizovatelem školy je město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Zřizovací listina byla schválena zastupitelstvem města dne Zřizovací listina vymezuje hlavní a doplňkovou činnost školy. Základní školu Na Výsluní Kostelecká1750 Brandýs n. L.- Stará Boleslav navštěvovalo k žáků, z toho 343 dívek a 383 chlapců. Ve škole bylo 30 tříd, z toho 18 tříd na 1. stupni, 12 tříd na 2. stupni. Na 1. stupni bylo 434 žáků, na 2. stupni 292 žáků. Školní družina měla 7 oddělení. Počet dětí zapsaných ve školní družině byl 208. Na škole působilo 53 pedagogických pracovníků, z toho 42 učitelů, 3 asistenti pedagoga a 8 vychovatelek školní družiny. Dále ve škole pracovala školní psycholožka. Ve školní jídelně bylo 7 zaměstnanců. V uplynulém školním roce pracovalo na škole 10 správních zaměstnanců. K výuce byly využívány všechny standardní učebny, odborné pracovny, tělocvičny a dílny. Materiální vybavení školy je velmi dobré, a proto umožňuje výuku na patřičné úrovni. Je průběžně modernizováno a doplňováno. K výuce bylo využíváno 27 interaktivních tabulí /13 na 1. stupni, 14 na 2. stupni pracovna zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, chemie, matematiky, 2 pracovny českého jazyka, 2 pracovny anglického jazyka. Informace o škole, aktivitách a akcích školy jsou k dispozici na Ve školním roce 2013/2014 využívala škola v ročníku školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nová škola. V souladu se zásadami a obecnými cíli vzdělávání zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické a duševní zdraví, vytvořené hodnoty a prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění ( 44). Školní vzdělávací program zachovává profilaci školy s důrazem na kompetence absolventa základní školy v jednotlivých oblastech vzdělávání, respektuje výchovné a vzdělávací potřeby žáků, kvalifikovanost pedagogického sboru a materiální podmínky školy. Navazuje na pozitivní zkušenosti se vzdělávacím programem Základní škola, zdůrazňuje mezipředmětové

3 vztahy, posiluje schopnost žáků zařazovat nové poznatky do širšího kontextu, zodpovědně přistupovat k plnění úkolů a řešení problémů, organizovat svůj učební proces, vzájemně si pomáhat a respektovat jeden druhého, vnímat hodnoty literatury a umění, ochraňovat životní prostředí, vyjadřovat svůj vlastní názor, zvládnout základy anglického a německého jazyka, získávat informace z různých zdrojů, využívat moderní informační technologie, hodnotit výsledky vlastní činnosti. Školní vzdělávací program navazuje na to, co se v minulých letech osvědčilo, a využívá zkušeností z dlouholeté tradice rozšířené výuky cizích jazyků, hudební a tělesné výchovy. Zkušenosti z rozšířené výuky výše uvedených 4 předmětů pozitivně ovlivňují i výuku ve třídách bez rozšířené výuky. Výuka jazyků odpovídá změnám doby, rozšíření EU, požadavkům na dorozumívání se mezi národy. Nadále budeme podporovat komunikaci žáků v anglickém a německém jazyce, přípravu na olympiády a soutěže, dopisování žáků klasické i em, využívání webové kamery, organizaci zájezdů do zahraničí, získávání zahraničních lektorů pro výuku angličtiny a němčiny. Školní vzdělávací program klade důraz na samostatnou četbu a využívání čtenářských zkušeností žáků s cílem vést žáky k pravidelnému a soustavnému čtení, využívání školní i městské knihovny. Zařazení exkurzí a výletů do okolí školy přispívá k poznání regionální kultury a je podkladem ke zpracování projektů. Škola nabízí žákům různé volnočasové aktivity formou zájmových kroužků a nepovinných předmětů. Očekávané výstupy ŠVP zajišťuje také školní družina pro žáky ročníku. Zotavovací pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí jsou zapracovány do ročních plánů činnosti jednotlivých ročníků. Výjezdy do zahraničí jsou realizovány do zemí hovořících anglicky nebo německy. Tyto výjezdy jsou realizovány podle vnitřní směrnice školy. Škola vytváří dobré podmínky pro základní vzdělávání, pro rozvíjení nadání žáků i pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci měli možnost volby vzdělávacích aktivit, které škola nabízí, a to rozšířenou výuku hudební výchovy a cizích jazyků. Třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy navštěvovalo 208 žáků, třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků 169 žáků. Celkem se účastnilo rozšířené výuky výše uvedených předmětů 377 žáků, což představuje 51,9 %. Rozšířená výuka hudební výchovy probíhala v 6 třídách. Několikaleté zkušenosti (výuka byla zahájena ve školním roce 1992/1993) dokazují, že hudba není dětem lhostejná a že správné podchycení jejich zájmu v raném věku je dostatečným předpokladem k tomu, aby se stala trvalou součástí jejich života. Dosavadní praxe potvrzuje, že děti z hudebních tříd mívají lepší paměť, dobré abstraktní myšlení, tvořivě přistupují k řešení problémů, účinně komunikují a spolupracují, váží si vytvořených hodnot, vzájemně si pomáhají, jsou ohleduplní ke svému okolí, poznávají své schopnosti a nacházejí své uplatnění. Hudba má vliv i na duševní hygienu dítěte, pomáhá mu k uvolnění a vyrovnání, zdůrazňuje hravost, spontánnost, tvořivost. Tvoří přirozenou protiváhu výuce naukových předmětů. Škola spolupracovala s katedrou hudební výchovy pedagogické fakulty. Škola pokračovala v započatém programu rozšířené výuky cizích jazyků v 7 třídách ročníku. Kromě anglického jazyka, který se žáci učili od 3. ročníku, měli povinnou výuku německého jazyka od 6. ročníku. Stejně jako v minulých letech se žáci účastnili olympiády v anglickém a německém jazyce a dosáhli velmi dobrých výsledků. Ačkoli má škola vynikající podmínky pro tělesnou výchovu, zájem dětí o sportování výrazně klesá. Škola nabízela různé sportovní aktivity v rámci volitelných a nepovinných předmětů a kroužků (sportovní hry, aerobik, volejbal, plavání, fotbal, basketbal). Škola je členem Asociace školních sportovních klubů ČR (od září 1998), počet členů je 41. Žáci se zapojovali do různých sportovních soutěží, v nichž dosáhli řady velmi dobrých výsledků. Žáci všech ročníků měli možnost individuální volby dalších vzdělávacích aktivit (sborový zpěv, cvičení z českého jazyka a matematiky, kroužek anglického jazyka, kroužek francouzštiny, keramický a výtvarný kroužek). Všichni vyučující měli vypracované tematické plány. Kromě vymezení základního a

4 rozšiřujícího učiva v nich byla zahrnuta environmentální výchova, výchova k volbě povolání, výchova ke zdraví, ke zdravému životnímu stylu, sexuální výchova, ekologická výchova, výchova proti projevům rasismu, multikulturní výchova, dopravní výchova. Třídní učitelé měli vypracované minimální preventivní programy vycházející ze školního minimálního preventivního programu. Velká pozornost byla věnována rozvoji čtenářské gramotnosti, spolupráci s městskou knihovnou, využívání žákovské knihovny a moderní technologie. Ve školním roce 2013/2014 integrovala škola 28 žáků se specifickými vývojovými poruchami, z toho 18 na I. stupni a 12 na II. stupni. Pro integrované žáky byly vypracovány individuální učební plány a realizována individuální péče / využití navýšených finančních prostředků/. Všichni vyučující se řídili vyhláškou č.73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Škola spolupracovala se školní psycholožkou a s pracovnicemi PPP Praha - východ a SPC Stará Boleslav. Rodičům byly doporučovány vhodné postupy a způsoby dohledu na domácí přípravu dětí. 3. Přehled vzdělávacích programů a učebních plánů 1. ročník školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Nová škola Rozšířená výuka hudební výchovy 2. ročník školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Nová škola Rozšířená výuka hudební výchovy 3. ročník školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Nová škola Rozšířená výuka hudební výchovy 4. ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nová škola Rozšířená výuka hudební výchovy 5. ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nová škola Rozšířená výuka hudební výchovy 6. ročník školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nová škola Rozšířená výuka jazyků 7. ročník školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nová škola Rozšířená výuka jazyků 8. ročník školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nová škola Rozšířená výuka jazyků 9. ročník Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Nová škola Rozšířená výuka jazyků

5 4. Personální zabezpečení činnosti škol počet fyzických osob počet přepočtených úvazků ZŠ pedagogové 39 40,816 asistenti 3 1,5 ostatní 3 3,9 ŠD pedagogové 2 3 ostatní 5 5,415 ŠJ ostatní 7 6,25 Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. praxe Řed. školy Mgr. Jiří Mašín 5 PedFUK Tv-Bv 36 Zást. ředitele Mgr. Jan Přibyl 11 II.st. Z-D 12 Zást. ředitele Ing. Břetislav 5 ČVUT 23 Krchov Mgr. Jana 10 PřFUK M-Bio 11 Adášková Mgr. Eva 22 PF I. stupeň + 19 Beníšková Aj Mgr. Milena 20 PF II. stupeň D 45 Barvichová Mgr. Helena 22 PF II.st. Aj-Rj 41 Brázdová Mgr. Jana 10 PF II.st. Tv-Př 14 Beranová Učitel Giorgio Bielinski 20 Lektor Aj 8 Mgr. Nina Černá 22 PF Vv 25 Mgr. Monika 22 PF I.st. 15 Drevová Mgr. Martina 22 PF Čj-D 1 Grégrová Mgr. Květa 22 PF M-Tv 36 Hájková Mgr. Hana 22 PF I.st. +Tv 25 Hatková Učitel Mgr. Andrej 12 FF Ov 8 Horvát Věra Hrdinová 18 Aj, vých. Poradce 22 Mgr. Eva Honzátková Mgr. Hana Kavínová 22 PF I.st. + Tv 7 22 PF Bio-Tv 25

6 Mgr. Zdena 22 I.st. +Tv 36 Knapová Libuše Kolářová 21 I.st. 49 Mgr. Šárka Kubešová Mgr. Dana Langerová Mgr. Dagmar Lednická Mgr. Marta Misíková Mgr. Julie Ryšková Mgr. Kateřina Kačalová Mgr. Jitka Pillmaierová Marcela Piačková Mgr. Miroslava Podávková Mgr. Radka Poddaná Mgr. Květa Štenclová Mgr. Dana Součková Mgr. Dominika Strankmüllerová Mgr. Matika Sýkorová Mgr. Lucie Slavíková Mgr. Květa Halbichová Mgr. Pavla Tluchořová Mgr. Věra Turecká Mgr. Ludmila Bajerová Mgr. Dana Váňová Mgr. Václava Vartová Mgr. Zuzana Vrtišková Mgr. Janina Žižková 22 PF I.st. + SPPg PF I.st. + Hv + D PF I.st PF I.st PF I.st PF I.st PF II.st. Vv-Rj Aj, 22 PF II.st. M-F PF II.st. Čj-Ov PF 3 22 PF I.st PF I.st. +Aj 4 22 PF II.st. Tv + Aj PF II.st. Př-Ch 3 20 PF I.st Vv PF II.st. M-Ch PF I.st. + Hv PF II.st. Čj-Hv 7 22 PF II.st. Hv PF II.st. Čj-Nj MFF M-F 5 22 PF II.st. Čj-Vv

7 Mgr. Marie 22 PF Ch- Př 41 Zpěváková Asistentka Mgr. Sylvie 20 PF SPPg 12 pedagoga Schreiberová Asistentka Andrea 20 Kurz as. 14 pedagoga Svobodová Asistentka Diana Pechová 20 Kurz asistenta 11 pedagoga Vychovatelka Ludmila Halíková 23 Vedoucí 32 vychovatelka Vychovatelka Helena Bílková 21 2 Vychovatelka Ludmila Halíková ml. Vychovatelka Ludmila Velková Vychovatelka Ivana Rejzlová Vychovatelka Zdena Votroubková Vychovatelka Kateřina 8 28 Vaculová Vychovatelka Jana Osuská 7 22 Školní jídelna: jméno třída stupen poznámka úvazek Havlasová Miloslava 8 10 Vedoucí ŠJ 1,000 Krumerová Eva 4 10 kuchařka 0,875 Salabová Jana 3 12 pomocná kuchařka 0,875 Petrásová Dana 4 12 kuchařka 0,875 Vaňásková Helena 6 12 Vedoucí kuchařka 0,875 Turčániová Petra 3 7 Pomocná kuchařka 0,875 Duroško Roman 3 1 Pomocný kuchař 0,875 Správní zaměstnanci: jméno třída stupen poznámka Beranová Lenka 9 9 Účetní Bisová Marcela 2 12 Uklízečka Fišerová Květa 8 12 Personalistka Machová Hana 2 11 Uklízečka Procházka Michal 4 11 Topič

8 Procházka Michal 4 11 Školník Škřiňová Iveta 2 11 Uklízečka Šťastná Dagmar 2 8 uklízečka Švarcová Hana 2 11 uklízečka Dvořáková Miroslava 2 9 uklízečka Věkové rozmezí Počet pracovníků Věkový průměr do 30 let do 40 let do 50 let do 60 let nad 60 let ,5 Přidělení tříd I. A 17 Julie Ryšková I. B 23 Květa Halbichová I. C 24 Misíková Marta I. D 26 Langerová Dana RvHv II. A 25 Eva Honzátková II. B 20 Dagmar Lednická II. C 20 Věra Turecká RvHv II. D 19 Zuzana Vrtišková RvHv III. A 21 Květa Štenclová III. B 24 Dana Součková III. C 25 Monika Drevová RvHv III. D 22 Hana Hatková RvHv IV. A 30 Zdeňka Knapová RvHv IV. B 30 Libuše Kolářová RvHv IV. C 29 Šárka Kubešová RvHv V. A 29 Dominika Strankmüllerová V. B 26 Kateřina Kačalová V. C 24 Beníšková Eva RvHv VI. A 24 Zpěváková Marie VI. B 24 Poddaná Radka VI. C 29 Masáková Nina RvJ VII. A 24 Zpěváková Marie VII. B 23 Pavla Tluchořová RvJ VII. C 28 Brázdová Helena RvJ VIII. A 24 Věra Hrdinová VIII. B 22 Lucie Slavíková RvJ VIII. C 23 Dana Váňová RvJ IX. A 19 Hájková Květa IX. B 25 Pillmaierová Jitka RvJ IX. C 27 Vacková Ludmila RvJ Seznam zkratek: RvHv rozšířená výuka hudební výchovy Rv J rozšířená výuka jazyků

9 Odborně metodické komise Metodické sdružení prvního stupně: Eva Beníšková Český jazyk: Radka Poddaná Anglický jazyk: Helena Brázdová Matematika-fyzika : Květa Hájková Dějepis-občanská výchova: Andrej Horvát Zeměpis: Věra Hrdinová Přírodopis-chemie : Marie Zpěváková Výtvarná výchova: Jitka Pillmaierová Hudební výchova: Dana Váňová Tělesná výchova: Jiří Mašín Pracovní vyučování: Lucie Šabatková Rodinná výchova: Lucie Šabatková Německý jazyk: Jitka Pillmaierová Správci sbírek 1.stupeň : Věra Turecká Český jazyk: Ludmila Bajerová Anglický jazyk: Helena Brázdová Německý jazyk: Jitka Pillmaierová Dějepis: Martina Grégrová Zeměpis: Věra Hrdinová Přírodopis: Lucie Slavíková Matematika: Květa Hájková Chemie: Marie Zpěváková Fyzika: Miroslava Podávková Hudební výchova: Dana Váňová Výtvarná výchova: Jitka Pillmaierová Tělesná výchova: Jana Beranová Pracovní činnosti: Andrej Horvát Rodinná výchova: Andrej Horvát Občanská výchova: Milena Barvichová Žákovská knihovna 1.st. : Dana Langerová, 2. st: Ludmila Bajerová Knihovna anglického jazyka : Helena Brázdová Učitelská knihovna: Radka Poddaná Správci pracoven a odborných učeben Chemie: Marie Zpěváková Fyzika: Mirka Podávková Zeměpis: Věra Hrdinová Matematika: Pavla Tluchořová Hudební výchova: Dana Váňová /MVD/, Ludmila Bajerová /2.st./, Věra Turecká /1.st./ Přírodopis: Lucie Slavíková Cizí jazyky: Marcela Piačková, Helena Brázdová Počítačová pracovna: Radka Poddaná Školní kuchyně: Nina Masáková Dílny: Andrej Horvát Dějepis: Milena Barvichová Výtvarná výchova: Jitka Pillmaierová

10 Německý jazyk: Nina Černá Jitka Pillmaierová Český jazyk: Radka Poddaná, Ludmila Bajerová Další funkce požární preventista: Michal Procházka organizátoři sportovních akcí: Jiří Mašín, Jana Beranová, Marika Sýkorová, Květa Hájková, Hana Hatková organizátoři kulturních akcí: Radka Poddaná, Zuzana Vrtišková odběr cizích časopisů: Helena Brázdová inventarizační komise: Břetislav Krchov, Květa Fišerová, Michal Procházka 5. Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do škol celkem u zápisu poprvé po odkladu letošní odklady celkem nastoupí do 1. tříd 2014/ Výsledky vzdělávání žáků počet prospěch chování žáků vyznamenání prospěli neprospěli průměr velmi uspokojivé neuspokojivé dobré I , stupeň II. stupeň , Celkem , počet žáků absence průměr absence pochvala napomenutí TU důtka TU Důtka ŘŠ omluvená neomluvená na 1 žáka I , stupeň II , stupeň Celkem ,

11 7. Prevence sociálně patologických jevů volnočasové aktivity prevence zneužívání návykových látek projekt Facebook? Ale bezpečně akce s Policií Normální je nekouřit zdravý životní styl projekt Zdravá škola protidrogová prevence SEMIRAMIS besedy prevence šikany dopravní výchova Drogy trochu jinak 8. Vzdělávání pedagogických pracovníků a zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Název kurzu, školení Bakaláři školení BOZP práce s interaktivní tabulí čtenářská gramotnost finanční gramotnost Speciální mikroskop Školský zákon Dys- centrum Speciální pedagogika hudební semináře mzdy, účetnictví výchovní poradci Počet účastníků všichni pedagogové + admin. pracovnice ředitel 15 vyučujících I. stupeň 2 vyučující 1 vyučující ředitel 1 asist. pedagoga I.stupeň 3 vyučující účetní výchovná poradkyně

12 Fraus - matematika ekologický seminář 5 vyučujících 1 vyučující 9. Aktivity a prezentace škol na veřejnosti zapojení do soutěží, olympiád, sportu školní poradenské pracoviště s psychologem webové stránky koncerty pro rodiče příspěvky do regionálního tisku školní časopis dny otevřených dveří školní akademie slavnostní vyřazení 9. ročníků 10. Spolupráce školy s rodiči Spolupráce s rodiči byla na dobré úrovni, ve škole pracovala Rada rodičů složená ze zástupců všech tříd a školská rada. Třídní schůzky se konaly: , , , I. ABCD, VI.ABC - září Rada rodičů: , Školská rada: , , Složení školské rady: N. Nováková, T. Valášek, J. Kalfusová, J. Šarboch, E. Beníšková, J. Přibyl Dny otevřených dveří - 1. stupeň Zápis žáků do prvního ročníku Kromě těchto termínů byly další třídní schůzky a konzultace podle zájmu rodičů a potřeby třídních učitelů. Někteří třídní učitelé I. stupně volili netradiční formy třídních schůzek - besídky pro rodiče, posezení u táboráku, společné výlety a zájezdy. Rada rodičů se pravidelně scházela ve stanovených termínech. Aktivní spolupráce mezi dětmi, učiteli a rodiči vedla k vytváření pozitivního sociálního klimatu školy. Spolupráce se žákovskou radou Žákovská rada, složená ze zástupců ročníku, se pravidelně scházela každé pondělí s ředitelem školy a řešila problémy, které se průběžně vyskytovaly (připomínky ke stravování, vybavení školy, mimoškolní akce, dále vztahy mezi spolužáky, soutěže, diskotéky, úklid a pořádek ve třídách, šatnách a ostatních prostorách). 11. Údaje o akcích školy Září Slavnostní zahájení školního roku Třídní schůzky ročník

13 Bezpečně do škol I. ABCD Ostrůvek testování 8. ročník Odplováme dál Konference na zámku zástupci 8. a 9. ročníku Noc ve škole III. C Planetárium II. CD Táborák V. C zájezd Legoland IV. B + IV.C Finanční gramotnost V. A Říjen Čokoládová štafeta I. stupeň výlet VII. B - Sloup Adaptační kurz VI. A + VI. C Divadlo 3. ročník Dopravní výchova 2. ročník Dopravní výchova 3. ročník Bruslení 5. ročník Divadlo Gong I.BC Plavání 2. ročníku Dopravní výchova IV. A, IV. B Bruslení 5. ročník Podzimní prázdniny Podzimní prázdniny Dopravní výchova IV. C Semiramis VI. C, VII. B Listopad Semiramis VII. A, VII. B Bruslení 4. ročník Plavání 2. ročníku Testování VI. Tříd Planeta Země II. stupeň Divadlo V Dlouhé II.AD Bruslení 4. ročník Dopravní výchova IV. A, IV. B Plavání 2. ročníku Semiramis IX. AB Divadlo Spejbla a Hurvínka 3. ročník Divadlo 3. ročník Divadlo IV. BC, V. BC Dopravní výchova IV. C Planetárium II. AB Plavání 2. ročníku Vybíjená 4. a 5. ročník Divadlo Spejbla a Hurvínka 1. ročník Semiramis VII. A, VIII. C Staroboleslavský klíč IX. Ročník Bruslení 4. ročník Divadlo zámek 2. ročník Prosinec Mikulášské lezení I. + II. stupeň

14 Plavání 2. ročníku Divadlo U Hasičů Semiramis VIII. A, VIII. B Plavání 2. ročníku Exkurze Přerov III. B, III. D Osud Židů IX. C Exkurze Praha VI. C Neviditelná výstava VIII. AB Exkurze Praha VI. A + VI. B Živý betlém náměstí Vánoční zpívání Vánoční koncert. kino Leden Bruslení v Benátkách nad Jizerou III. A, III. B, III. C Návštěva dětí z MŠ Chobotská v I. třídách Bruslení v Benátkách nad Jizerou III. A, III. B, III. C Divadlo Minor 2. ročník Den otevřených dveří Den otevřených dveří Bruslení v Benátkách nad Jizerou III. A, III. B, III. C Návštěva dětí z MŠ Zápy Návštěva dětí z MŠ Riegrova Ukázka policejního psa Návštěva dětí z MŠ Pražská v I. třídách Ukončení I. Pololetí projektový den Únor Zápis do I. tříd Bruslení v Benátkách nad Jizerou II. A, II. B, II. C, II. D Lyžařský výcvik Chata Poutník VII. B Bruslení v Benátkách nad Jizerou II. A, II. B, II. C, II. D Lyžařský výcvik Chata Poutník VII. C Hasík Hasík Planetárium 4. ročník Bruslení v Benátkách nad Jizerou II. A, II. B, II. C, II. D Plavání 2. ročníku Bruslení v Benátkách nad Jizerou 1. ročník Březen Jarní prázdniny Plavání 2. ročníku Bruslení v Benátkách nad Jizerou I. A, I. B, I. C, I. D Semiramis VII. AB Hasík 6. ročník Hasík - II. A, II. B, II. C, II. D Bruslení v Benátkách nad Jizerou Plavání 2. ročníku Matematický Klokan Den Vody

15 Matematický Klokan VII. B Bruslení v Benátkách nad Jizerou I. A, I. B, I. C, I. D Plavání II. A, II. C, III. A, III. C, II. D Semiramis VII. B, VI. C Hasík - II. A, II. B, II. C, II. D Život dětem - sbírka Duben Hasík 6. ročník Plavání 2. ročník Testování - COMDI Semiramis - VI. A, VIII. A Semiramis VII. C, IX. A IQ Landia Liberec - X. AB IQ Landia Liberec VIII. C, IX. C Planetárium 5. ročník Výchovný koncert 8. a 9. ročník Ekokonference - zámek Harmonia Universalis - 5. ročník Divadlo U Hasičů 1. ročník Informatika v knihovně VIII. C, VIII. A, VI. AC Semiramis IX. B, IX. A Dopravní výchova 4. ročník Divadlo Minor IV. C Botanická zahrada I. D, VI. A Semiramis VII. A, VII. C Květen Plavání přebor I. stupně Exkurze Terezín IX. C, IX. A Hasík zbrojnice Macharův Brandýs Návštěva MK VIII. A, VIII. C Ozdravný pobyt III. C, V. B Ozdravný pobyt I. B, V. A Forum mladých klub Papouch Koncert hudebních tříd kino Ozdravný pobyt V. B Benecko Zájezd Anglie žáci 9. ročníku Červen Ozdravný pobyt Jenišov III. B Ozdravný pobyt V. C Sloup Exkurze Ruzyně a Kbely VII. AC MČR ve hře Finanční svoboda Dětský den Ozdravný pobyt I. D Sloup Ozdravný pobyt - III. B a IV. C Hrabětice Ozdravný pobyt - IV. A Velká Úpa Sportovní den Ozdravný pobyt - II. C a I. C Hrabětice

16 II. D a III. D Velká Úpa II. B a I. A Janov n/n Kloboukový den Zakončení školního roku, porada Soutěže Dějepisná soutěž Staroboleslavský klíč Dějepisná soutěž Staroboleslavský klíč - finálové kolo - ZŠ Stará Boleslav Matematická soutěž - Klokan - kategorie Cvrček - II., III.třídy kategorie Klokánek - IV., V.třídy kategorie Benjamín - VI., VII.třídy kategorie Kadet - VIII., IX.třídy Macharův Brandýs - Gymnázium Brandýs Mladý zahrádkář - ZŠ Stará Boleslav Finanční gramotnost OA Neratovice Olympiády přehled Dějepisná olympiáda - školní kolo Zeměpisná olympiáda - školní kolo Olympiáda českého jazyka - školní kolo Olympiáda německého jazyka - školní kolo Biologická olympiáda - školní kolo Dějepisná olympiáda - okresní kolo - Gymnázium Říčany Olympiáda anglického jazyka - 2. kategorie - školní kolo Olympiáda anglického jazyka - 1. kategorie - školní kolo Olympiáda německého jazyka - kategorie I AB, II AB - okresní kolo - Gymnázium Čelákovice Olympiáda anglického jazyka - kategorie I A, II A - okresní kolo - Gymnázium Čelákovice Olympiáda anglického jazyka - kategorie I B, II B - okresní kolo - Gymnázium J. S. Machara Olympiáda českého jazyka - okresní kolo - Gymnázium J.S.Machara Matematická olympiáda okresní kolo - Gymnázium Říčany Biologická olympiáda - okresní kolo - Gymnázium Říčany Olympiády a soutěže umístění Školní kolo olympiády českého jazyka Účast: 17 žáků 1. místo: Berenika Pilařová IX. B 2. místo: Anna Šimerková VIII. C Okresní kolo olympiády českého jazyka 7. místo: Berenika Pilařová IX. B 13. místo Anna Šimerková VIII. C Školní kolo olympiády anglického jazyka I B 16 žáků 1. místo: Anna Beníšková VII. C 2. místo: Samuel Jasenský VII. B 3. místo: Kateřina Čerňanská VII. B II B 19 žáků

17 1. místo: Sára Sotonová IX. C 2. místo: Ondřej Adamčík IX. B 3. místo: Jaroslava Končelová VIII. C Okresní kolo olympiády anglického jazyka I B 1. místo Samuel Jasenský VII. B 2. místo: Kateřina Čerňanská VII. B II B 1. místo Sára Sotonová IX. C 3. místo Adamčík IX. B Krajské kolo olympiáda anglického jazyka 8. místo Sára Sotonová IX. C Školní kolo olympiády německého jazyka účast: 19 žáků I B 1. místo: Erik Čermák VII. C 2. místo: Eliška Marečková VII. C II A 1. místo: Ondřej Adamčík IX. B 2. místo: Nikol Černá IX. C 3. místo: Berenika Pilařová IX. B Okresní kolo olympiády německého jazyka I B 3. místo: Erik Čermák VII. C II A 1. místo: Ondřej Adamčík IX. B Krajské kolo olympiády německého jazyka II A 1. místo: Ondřej Adamčík IX. B Celostátní kolo 7. místo: Ondřej Adamčík IX. B Školní kolo zeměpisné olympiády účast: 28 žáků A 6. ročník 1. místo: David Pech VI. C B 7. ročník 1. místo: Helena Profousová VII. B C ročník 1. místo: Jiří Pejša VIII. B Okresní kolo zeměpisné olympiády Kategorie A 9. místo: David Pech VI. C B 6. místo: Martin Cirkovský IX. C Školní kolo dějepisné olympiády Účast: 26 žáků 1. místo: Jakub Čerňanský IX.B 2. místo: Jakub Nekola VIII. C

18 Školní biologické olympiády kategorie C účast: 7 žáků 1. místo: Berenika Pilařová IX. B 2. místo: Karolína Vokálová IX. B 3. místo: Jakub Čerňanský IX. B kategorie D účast: 7 žáků 1. místo: Kristýna Nováková VI. C 2. místo: Sabina Dvořáková VI. B 3. místo: Eliška Uxová VI. C Okresní kolo biologické olympiády účast: 26 kategorie C Berenika Pilařová 3. místo kategorie D Eliška Uxová 7. místo Školní kolo chemické olympiády 1. místo: Michal Zatloukal IX. B 2. místo: Ondřej Adamčík IX. B 3. místo: Jiří Pejša VIII. C Okresní kolo chemické olympiády 3. místo: Michal Zatloukal IX. B Macharův Brandýs Účast: 5 žáků Literární část - I. Kategorie: 2. místo Kristýna Urbanová VII. B Mladý zahrádkář okresní kolo 1. místo: Berenika Pilařová IX. B 2. místo: Karolína Vokálová IX. B Staroboleslavský klíč účast ve školním kole: 15 žáků nejvyšší počet bodů a postup do finálového kola: D. Hrubešová, Veronika Hulinová Výsledky sportovních soutěží Atletický čtyřboj okresní kolo místo: chlapci místo: dívky Okresní kolo ve stolním tenisu chlapci st.: 1. místo dívky st.: 4. místo Okresní kolo florbalu chlapci 1. místo Krajské kolo 7. místo Čokoládová štafeta

19 I.třídy 1. místo: I. C II.třídy 1. místo: II. D III.třídy 1. místo: III. C IV.třídy 1. místo: IV. B V.třídy 1. místo: V.C Mc Donald s Cup okresní kolo 2. místo: mladší chlapci 4. místo: starší chlapci 7. místo: mladší chlapci Plavecko - běžecký pohár okresní kolo 1. místo: Pavlína Pokorná VIII. B 2. místo: Kamila Kadlecová VIII. C 3. místo: Helena Profousová 1. místo Kryštof Ponec třídy krajské kolo 1. místo: Pavlína Pokorná Pohár rozhlasu v atletice okresní kolo 3. místo: starší žáci 4. místo: mladší žáci 3. místo: mladší žákyně 1. místo: starší žákyně Krajské kolo 4. místo: st. žákyně Basketbal okresní kolo: 1. místo: chlapci i dívky krajské kolo: 1. místo: dívky i chlapci republikové finále: 4. místo dívky Minikopaná okresní kolo: 6. místo Preventan Cup vybíjená okresní kolo: 1. místo : chlapci 2. místo : dívky krajské kolo: 7. místo - chlapci Přebor ZŠ v lyžování 1. místo Oblastní kolo Inline Čelákovice St. žáci 4. místo: Ondřej Koloničný VII.B Ml. žáci

20 4. místo: Jakub Tesař 12. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce proběhlo šetření ČŠI na základě stížnosti rodičů žákyně VI. A. Inspekce proběhla následně v červnu 2014 a zjištěné nedostatky uvedené v inspekční zprávě byly následně odstraněny. 13. Základní údaje o hospodaření školy a. Rozpočet školy přidělený KÚ Středočeského kraje Celkový rozpočet pro školu podle úpravy Kč rozpočtu ze dne : z toho platy ,- Kč odvody ,- Kč FKSP ,- Kč ONIV ,- Kč OPPP ,- Kč b. Rozpočet školy přidělený Městem Brandýs n. L. St. Boleslav Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek ,- Kč 0,- Kč podrobněji v příloze 14. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů spolupráce s Adrou Adopce na dálku Ovoce do škol 15. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů projekt z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost název projektu: ZŠ Na Výsluní peníze školám číslo projektu: CZ.107/ / projekt schválen v říjnu 2011, začít čerpat jsme mohli od února 2012 ukončení v dubnu 2014 celkový rozpočet Kč Měli jsme vybrány tyto klíčové aktivity: čtenářská gramotnost půlení hodin Čj 3. a 7. ročníku Německá konverzace v 9. ročníku Výuka prostřednictvím digitálních technologií půlené hodiny v 5. a 8. ročníku Výuka matematické gramotnosti půlené hodina v 7. ročníku Výuka přírodovědné gramotnosti speciální předmět Člověk a příroda Semiramis program protidrogové prevence Individualizace výuky ruského jazyka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní škola Na Výsluní Kostelecká 1750, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 1 1. Základní údaje o škole Název organizace: Základní škola Na Výsluní, Brandýs nad Labem Stará

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 2 Obsah I. Charakteristika školy II. Vzdělávací koncepce

Více

Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750. o činnosti školy ve školním roce 2009-2010

Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750. o činnosti školy ve školním roce 2009-2010 Základní škola Na Výsluní Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Kostelecká 1750 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2009-2010 Obsah I. Charakteristika školy str.3 II. Vzdělávací koncepce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012 / 2013 ZŠ STARÁ BOLESLAV Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Jungmannova 164, okres Praha - východ tel. 326911188, fax 326912121, E-mail:info@1zs.brandysnl.cz www.1zs.brandysnl.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

školní rok 2012 2013

školní rok 2012 2013 2012-2013 Výroční zpráva Výroční zpráva Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno Školskou radou dne 14. 10. 2013 školní rok 2012 2013 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317 813 322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ZA ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 č.j.:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříţ, ředitel

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Výroční zpráva obsahuje základní údaje a významné události, k nimž došlo v průběhu školního

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014. Jitka Houštecká, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040,

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2013/2014. Jitka Houštecká, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, 2013 Projednáno: Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Poradou pedagogických pracovníků: 1. 10. 2013 Schváleno: Radou školy dne: 14. 10. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2011 2012 Pedagogická rada schválila dne 4. 9. 2012 Školská rada schválila dne 24. 10. 2012 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009 / 2010 Podle 10 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.225/2009 Sb. Výroční zprávu schválila

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 1 Obsah Obsah 1) Základní údaje o škole... 3 2) Přehled oborů vzdělání... 4 3) Rámcový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. www.6zsmb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace www.6zsmb.cz Čj.: 952/2012 Dne: 8. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více