Výroční zpráva o činnosti ve školním roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012-2013"

Transkript

1 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické radě, dne: Schváleno školskou radou:

2 Obsah Název kapitoly strana 1. Základní údaje 3 2. Vzdělávací programy 4 3. Pedagogičtí pracovníci 4 4. Údaje o přijímacím řízení žáků 5 5. Žáci 5 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6 7. Prevence sociálně patologických jevů 7 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7 9. Přehled akcí podle jednotlivých oblastí Zapojení do projektů financovaných ze zdrojů EU a státního rozpočtu ČR, podané žádosti o další projekty Kontrolní činnost Vyřizování stížností a poskytování informací na základě zákona č.106/ 1999 Sb Základní informace o hospodaření školy, financování prostředků školy Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr Seznam a vysvětlení zkratek k výroční zprávě 14 Přílohy: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Vyhodnocení Minimálního preventivního programu za rok Vyhodnocení plánu práce EVVO Zhodnocení ICT plánu Zpráva o poskytování informací za rok 2012 Zhodnocení činnosti školní družiny 2

3 1. Základní údaje: Název školy: Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha-východ IČO: Identifikátor: IZO ZŠ: IZO ŠD: Zřizovatel: Město Říčany, Masarykovo nám.53, Říčany Vykonavatel státní správy: Odbor školství a mládeže KÚ Středočeského kraje a pověřená obec Říčany Datum zařazení do sítě škol: Kapacita ZŠ: 74 žáků Kapacita školní družiny: 14 Počet žáků přípravné třídy: 12 Škola je plně organizovaná, tj ročník, spolu se speciálními třídami Škola poskytuje vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění pro žáky ze Říčan a okolí Internetové stránky ZŠ Nerudova Říčany: Datová schránka: desmpac Údaje o vedení školy: Mgr. Jitka Macháčková- ředitelka školy Mgr. Blanka Veselá- zástupkyně ředitelky školy Údaje o školské radě Školská rada pracuje v šestičlenném složení Jednání školské rady proběhlo celkem: 2 Předsedkyní školské rady byla Mgr. Ivana Bílková Školní budova a pozemek V budově se nachází 6 tříd, učebna TV, výukový byt, pracovna dílenských prací, učebna výpočetní techniky, kotelna. Škola je po kompletní rekonstrukci, stala se bezbariérovou. K budově školy je pro pracovní vyučování k dispozici i školní pozemek, skleník. Pro výuku byla využívána učebna na odloučeném pracovišti v Dětském centru Strančice. Ve školním roce byla zahájena činnost školní družiny s kapacitou 14 žáků. Dále bylo povoleno vzdělávání předškolních žáků v přípravné třídě KÚ Středočeského kraje 1. Udržovací fáze projektů: Vzdělávací systém pro učitele a žáky ZŠ Nerudova, Hraní s Vojtou a Davidem - projekty byly financované ze státního rozpočtu a ESF 2. Ukončení projektu Cesta do života projekt byl financován z prostředků ESF a spolufinancován státním rozpočtem ČR- ke Pokračování projektu financovaného ESF- Ovoce do škol pro žáky 1. stupně 4. Realizace projektu MAS Říčansko- Veselá zahrada - zahájení projektu

4 2. Vzdělávací programy Vzdělávací program Sluníčko od dle RVP ZV LMP Vzdělávací program Sluneční škola od zpracovaný dle RVP ZV- pro žáky s IVP Vzdělávací program Slunečnice- zpracovaný dle RVP ZŠS Vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zpracovaný dle RVP pro předškolní vzdělávání- Klíček pro život, č.j. 453/2012/ZSNR- od Vzdělávací program pro zájmové vzdělávání- školní družinu- Petrklíč, č.j. 452/2012/ZSNR- od Pedagogičtí pracovníci mají vypracované učební plány pro jednotlivé předměty v souladu s učebními osnovami pro daný předmět a období. 3. Pracovníci školy Vedení školy (ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí vychovatelka ŠD) 3 Pedagogičtí pracovníci 8 (z toho 2 na částečný úvazek) Vychovatelka ŠD 1 Asistenti pedagoga 2 (oba na částečný úvazek) Nepedagogičtí pracovníci 2 /školnice-uklízečka,topič/ stav k pedagogických pracovníků VŠ PF ŠMVZP učitelství 1 pedagogický pracovník UJAK- učitelství ŠMVZP 1 pedagogický pracovník BC 1 vychovatel ŠD SŠ- vychovatelství 2 pedagogický pracovník SŠ 2 pedagogičtí pracovníci-ap 1 SŠ asistent pedagoga, 1 SOU- asistent pedagoga (1 kurz asistenta pedagoga) na mateřské dovolené 1 (1 asistentka pedagoga) Složení pedagogického sboru Provozní zaměstnanci 14 žen 1 žena, 1 muž V průběhu roku ukončen pracovní poměr na vlastní žádost 2 pedagog. pracovnic, s jedním pracovníkem po ukončení pracovního poměru na dobu určitou-k Tabulka č. 1- Věkové složení pedagogického sboru, asistentů pedagoga pracujících ve školním roce , včetně nepedagogických pracovníků Věkové rozhraní Mužů Žen celkem

5 a více celkem Věkový průměr pedagogického sboru 49,6 let Z těchto pedagogických pracovníků pracuje na škole 1 výchovný poradce, 1 ICT koordinátor 1 metodik preventista, 1 koordinátor ŠVP, 1 koordinátor EVVO. Ukončení studia pro výchovné poradce na PF UK v Praze Účetnictví školy bylo zajišťováno zřizovatelem- Bc. Nejedlíková Markéta Mzdová účetní pí. Vladimíra Hampejsková. Náslechy studentů za školní rok Tabulka č. 2- Přehled náslechů studentů Místo praxe Počet studentů Náslechy studentů, vykonávajících praxi v Dětském domově Strančice 2 4. Údaje o přijímacím řízení žáků Tabulka č. 3- zápis do přípravné třídy Počet přihlášených Přijatých v rámci správního řízení Tabulka č. 4- Zápis do prvního ročníku Počet přihlášených Přijatých v rámci správního řízení 2 2 Tabulka č. 5- Přijímací řízení žáků 9. ročníku Počet žáků Počet podaných přihlášek Počet přijatých žáků 9. ročník Tabulka č. 6- Přijímací řízení do OU Cukrářské práce Krejčí Pokrývač Strojírenské práce Zahradnické práce Kadeřník Mechanik opravář zem. vozidel Truhlář Kuchařčíšník Tabulka č. 7 Přijímací řízení do přípravné třídy pro školní rok Počet podaných přihlášek Počet přijatých žáků v rámci Počet nepřijatých žáků 5

6 správního řízení Žáci Tabulka č. 8- Přehled docházky žáků ve školním roce Zahajovací statistika 61 Závěr školního roku 64 Nárůst úbytek během roku +3, 5 dg. pobytů Povinnou školní docházku ukončilo 11 žáků 9. ročníku Tabulka č. 9- Počet tříd a počty žáků v jednotlivých ročnících k stav ke stav ke třída nárůst, úbytek poznámky Od Přípravná st.občanka třída BLR ST/S ST/Ř , 4., ročník ,7. ročník ročník ročník celkem dg.pobyt pro 1.ročník 1 dg.pobyt pro 2.ročník, 1 dg.pobyt pro 4.ročník 1 dg.pobyt pro 6.ročník Tabulka č. 10 Počet žáků v zájmovém vzdělávání- školní družině 6. DVPP Kapacita školní družiny Počet přihlášených žáků Dokumentace metodika prevence 1 Poruchy příjmu potravy 1 Rostlinné drogy 1 Školní matrika celý sbor Poznávání rostlin- botanická zahrada 1 Zájmová činnost ve školní družině 1 Novela zákona o pedag. pracovnících 1 6

7 Novela Zákoníku práce 1 Výchova k přírod. Gramotnosti-ZOO Praha 1 Efektivní jednání s rodiči celý sbor Základy BOZP, PO celý sbor Výklad novely Školského zákona 1 Práce ve ŠD 1 Vzdělávání pro všechny- PS ČR 1 Veřejné slyšení v Senátu ČR 3 Konflikty ve škole 1 Kyberšikana v zájmovém vzdělávání 1 Seminář PP pro kariérové poradenství 2 7. Prevence sociálně patologických jevů Škola má zpracovaný: Plán minimální prevence Krizový plán školy Program proti šikanování Program výchovy proti projevům extremismu, rasismu, xenofobii a intolerance Součástí této výroční zprávy je zhodnocení MPP za školní rok viz příloha Škola čerpala pouze z provozních prostředků od zřizovatele na tuto oblast. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Mimoškolní činnost je důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu v každé škole, v současné době v základní škole praktické a ve speciálních třídách, je ještě důležitější, a to z několika důvodů: 1. rodiče se některým dětem příliš nevěnují, děti neznají divadla, výstavy, historické památky, nebo-li škola, zde supluje rodinu a zajišťuje dětem tak nejen zážitky zábavné, ale i poučné 2. při různých soutěžích se dětem zvyšuje sebevědomí, které jim většinou chybí 3. učí se samostatnosti a ohleduplnosti k druhým 4. učí se vnímat přírodu, chovat se k ní a vidět hezké věci okolo sebe 5. učí se pracovitosti a odpovědnosti za svou práci Mimoškolní činnost je součástí všech učebních tématických plánů, neděje se na úkor vyučování, je doplňkem, navazuje na učivo a u mladších žáků k hravému přístupu k učení. Předpokladem zdařilé mimoškolní činnosti je: 1. zpracovaný plán jednotlivých třídních učitelů se zaměřením na specifičnost své třídy 2. vzájemná dobrá spolupráce a pochopení všech vyučujících 3. obětavost pedagogických pracovníků při další mimo vyučování a další činnosti mimo vyučování 4. motivace žáků 5. spolupráce s rodiči 6. snaha a schopnost navázat kontakt s různými institucemi a v další spolupráci s nimi 7

8 V průběhu celého školního roku vedení školy informovalo o činnosti školy pravidelně v místním tisku- Říčanský kurýr, na webových stránkách školy a projektech EU, MAS Říčansko 9. Přehled akcí podle jednotlivých oblastí 1. Oblast kultury a vzdělávání Malování na rynku-1.stupeň, ST Říčany, PT Kouzelná slovíčka Krejčíka Honzy-PT,ST Říčany, 1. stupeň Návštěva knihovny-pt Návštěva výstavy-nebe plné draků (Muzeum Říčany)- 2. stupeň-2.10.,4.10. Výtvarná soutěž Nejhezčí čert - celá škola Vánoční koncert Bardáček-PT,ST, 1. Stupeň Mikulášská nadílka- celá škola Divadlo v Dlouhé- Dlouhý, Široký a Bystrozraký -2.,4.,5. ročník Program ve Státní opeře Praha- Hrajeme si s operou- PT- 3 návštěvy Vánoční besídky Galapágy- MěKS- 2.stupeň Výtvarná soutěž Nejhezčí sněhulák - celá škola Velikonoční výstavka-muzeum Říčany- 9. ročník Výstavka prací žáků školy-stará radnice Říčany Návštěva výstavy- Giganti doby ledové - 6.,7. ročník Divadelní představení- Káťa a Škubánek - PT,ST, 1.stupeň Filmové představení Hurá do Afriky - celá škola Celoškolní karneval k MDD Návštěva Národního muzea Praha- PT Přespání ve škole-pt Dřevíčková dílna-pt, 1. stupeň Pečení perníčků na prodejní výstavku- PT,ŠD Divadelní představení Tanecbook Nová scéna ND Praha- 8.,9. ročník Ekologická oblast Ekoolympiáda- vybraní žáci 1.a 2. stupně Vycházka do podzimní přírody- 1. stupeň Zimní zahrada- Muzeum Říčany Hrajeme si s odpadovým materiálem - projekt Patriot- 1. stupeň, 6. ročník, PT Drobní savci- Muzeum Říčany- 6.,7. ročník Muzeum Říčany- výstava Druhý život věcí - ST.,6.,7.,8.,9. ročník Hájovna Světice- projekt Řemesla- stavba pece- 9.ročník Návštěva Botanické zahrady Praha- 6.,7. ročník Den Země- úklid EVVO soutěž v rámci projektu Patriot- 1. stupeň Soutěž O nejhezčí bylinkový truhlík v rámci projektu Patriot Meziškolní soutěž předškoláků- projekt MAS

9 3. Sportovní oblast Dopravní výchova pro 1. stupeň- Cesta integrace-25.9 Dopravní výchova- Průkaz cyklistů- 3.,4. ročník Oblastní kolo v dopravní soutěži- Střední Čechy- 1.místo 4. Oblast minimální preventivních jevů Primární prevence pro 1.stupeň a PT-bezpečné chování chodců a osobní bezpečí- Policie ČR Primární prevence- projekt Sám sebou -ST, 2.,4.,5. ročník Primární prevence- PhDr. Kašparová- 6.,7. ročník Primární prevence- Cesta integrace 8.,9. ročník Primární prevence- Cesta integrace-nelegální drogy-6.,7.,8.,9.ročník Primární prevence- PhDr. Kašparová- Vztahy ve třídě-6.,7. ročník Primární prevence- Cesta integrace- Noční život a nebezpečí - 9. ročník Primární prevence- Cesta integrace- Sexualita - 6.,7. ročník Beseda s HIV pozitivním- 8.,9. ročník Primární prevence- PhDr. Kašparová- Vztahy ve třídě - 6.,7. Ročník Den bez tabáku - PT,ST, 1. stupeň Volba povolání Projekt Řemesla- Muzeum Říčany- tkaní- 6.,7. ročník Projekt Řemesla- Muzeum Říčany-výroba šperku-práce se dřevem-6., 7.ročník Návštěva OU Jarov- 9. ročník Projekt Řemesla- Muzeum Říčany- tkalcovský stav- chlapci-8.,9. ročník Projekt Řemesla- Muzeum Říčany- pečení perníčků-8.,9. ročník- dívky Exkurze do potravinářských dílen SOU Podolská Praha- 9. ročník Exkurze OU Vyšehrad Praha 2-9. Ročník Návštěva ÚP Praha-IPS kariérové poradenství Projekt Řemesla- workshop- Sítotisk - 9. ročník Projekt Řemesla- workshop- Drátkování - 8.,9. ročník- dívky Projekt Řemesla- workshop- Práce se dřevem -8.,9. ročník-chlapci Zapojení do projektů financovaných ze zdrojů EU a státního rozpočtu ČR, podané žádosti o další projekty Udržování projektu financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR- Hraní s Vojtou a Davidem Pokračování v realizaci projektu EU Ovoce školám - jedná se o bezplatnou dodávku ovoce a zeleniny pro žáky 1. stupně Ukončení realizace projektu financovaného z tzv. Peněz do škol- Cesta do života Realizace projektu financovaného z prostředků MAS Říčansko- Veselá zahrada - Zamítnutí žádosti na KÚ Středočeského kraje Moderní výuka chemie a fyziky na základní škole praktické - financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu 9

10 Podání žádosti na MŠMT ČR o rozvojový program logopedické péče pro předškolní žáky Partnerství projektů financovaných z prostředků ESF a státního rozpočtu, SZIF - Město Říčany, Muzeum Říčany 11. Kontrolní činnost Kontrolní orgán: SIBP, ČMOS Předmět kontroly: dodržování zásad BOZP Termín kontroly: Bez nápravných opatření Vnitřní kontrolní systém Na základě platných směrnic je pravidelně kontrolován stav pokladní hotovosti a pokladní kniha, faktury. Hospitační činnost je prováděna na základě plánu hospitací ředitelky školy a zástupkyně ředitelky školy, zhodnocení byla provedena a učiněny zápisy jednotlivých hospitačních činností 12. Vyřizování stížností a poskytování informací na základě zákona č.106/ 1999 Sb. V průběhu celého školního roku nebyla podána žádná stížnost ze strany rodičů, ani jiných zákonných zástupců žáků. V únoru byla zpracována Zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.- viz příloha Nikdo nepožadoval žádnou informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. 13. Základní informace o hospodaření školy, financování prostředků školy Tabulka č. 11- Základní zdroje finančních příspěvků MŠMT ČR prostřednictvím KÚ Středočeského kraje Zřizovatel Město Říčany Mzdové prostředky pracovníků školy, prostředky ONIV Provozní prostředky Granty, účelové dotace Město Říčany- oblast minimální prevence Peníze do škol Projekt Chceme do přírody - SZIF ČR, MAS Říčansko 10

11 Vlastní zdroje v letošním školním roce byly finanční prostředky za sběr papíru, pronájem nebytových prostor, prodej sazenic a výrobků V tabulce je uvedeno hospodaření školy za první pololetí roku 2013 součástí příloh je Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Tabulka č. 12- Přehled čerpání finančních prostředků leden- červen EU Název položky Č. ÚČTU KÚ MÚ ŠKOLÁM Celkem Výnosy Tržby ŠD 8 200, ,00 - pronájem , ,00 - prodej materiálu ,00 Ostatní výnosy-sběr , ,00 Ostatní výnosy-náhrady , ,00 Ostatní výnosy-jiné , ,00 Pojistné plnění 0,00 Zůčtvání fondů ,00 Připsané úroky , ,47 Přijaté příspěvky na provoz , , , ,51 Příjmy celkem , , , ,98 Výdaje Spot. mat.- kanc.potř , ,10 - úklidového mat , ,00 - mat.na opravy , ,00 - nákup DDHM ,00 0,00 - prac. oděvy ,00 - časopisy,tisk.liter , ,55 - režijní m , ,00 - učebnice,uč.pomůcky , , ,00 - pomůcky na PČ , ,00 - nákup ODHM (500KČ -3TIS.KČ) , ,00 Spot. energie , ,00 Spotřeba plynu ,00 Spotřeba vody , ,00 Opravy a údržba , ,00 Cestovné , ,00 11

12 Služby 0,00 repre ,00 233,00 telekomunikační služby , ,10 revize,doprava,bozp , ,00 odvoz odpadu , ,00 školení a vzdělávání ,00 800,00 poštovné , ,00 software,popl., licence ,00 nájemné,pronájem kop ,00 Příspěvek zam.na straven ,00 odborné služby , ,00 tisk plakátů, propagace ,00 desinfekce, deratizace ,00 protidrogová prevence , ,00 zahradnické služby , ,00 servis výtahů , ,80 správa internet.stránek ,00 708,00 ostatní služby ,00 bankovní poplatky , ,50 Osobní náklady 0,00 hrubé mzdy , ,00 hrubé mzdy - dohoda , , , ,00 Náhrady za nemoc , ,00 Zákonné sociální pojištění 0,00 zdravotní pojištění , ,00 sociální pojištění , ,00 Zákonné sociální náklady Kooperativa ,00 0, ,00 Příděl do FKSP ,81 0, ,81 Ostatní daně a poplatky 0,00 neživotní pojištění , ,00 Jiné ostatní náklady - stravování , , ,35 odpisy majetku , ,00 nedaňové náklady ,00 Výdaje celkem , , , ,21 HV 0, ,77 0, , Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 12

13 Na škole není organizována odborová organizace, z toho důvodu není navázána spolupráce s jinou odborovou organizací. V letošním školním roce škola realizovala partnerské smlouvy s Ekocentrem Říčany- projekt z prostředků OP VK Řemesla, Městem Říčany- Obnova říčanského hradu, partnerství na projektu Víceúčelové sportovní hřiště u 2.ZŠ Další partneři při plnění úkolů ve vzdělávání: Dětské centrum Strančice Všechny základní školy v oblasti obcí zřizovaných v rámci P III Základní škola praktická a speciální Kostelec nad Černými lesy Základní škola praktická a speciální Benešov S PPP Středočeského kraje, SPC Brandýs nad Labem Stará Boleslav, První pražskou pedagogicko- psychologickou poradnou, SPC Benešov Se školami v místě a okolí /sportovní akce v rámci integrace/ S Českou Policií v rámci protidrogové osvěty a osvěty kriminality mládeže S PhDr. Kašparovou a JUDr. Kašparem -protidrogová osvěta S dalšími organizacemi v Říčanech v rámci kultury: MěKS Labuť Říčany, Husova knihovna Říčany IPS na ÚP Praha-východ Občanské sdružení Cesta integrace MUDr. Zahálková Velmi dobrá spolupráce se zřizovatelem školy Spolupráce s rodiči Ekocentrum Říčany Muzeum Říčany 17. Závěr V rámci bezbariérovosti mohla být zahájena výuka jednoho žáka z Dětského centra Strančice. Škola má v současné době moderní interaktivní vybavení pro výuku. Byl obnoven školní pozemek, vytvořeny nové záhonky, nakoupen nový zahradní mobiliář. V Říčanech, dne 12. srpna

14 Seznam zkratek vyskytujících se ve Výroční zprávě o činnosti Základní školy Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Zkratka ZŠ PT ŠD IČO DIČ IZO VŠ PF ŠMVZP VOŠ ICT SIPVZ RVVP BOZP DVPP OPPP MŠMT ČR FKSP MěÚ MěKS MAČP PČR ŠVP AP ST/Ř OU SOU ROP vysvětlení Základní škola přípravná třída školní družina identifikační číslo organizace daňové číslo organizace identifikační zařazení organizace vysoká škola, pedagogická fakulta, školství pro mládež vyžadující zvláštní péči vyšší odborná škola informační technik počítačové sítě státní informační politika ve vzdělání rámcový výchovně vzdělávací program bezpečnost a ochrana zdraví při práci další vzdělávání pedagogických pracovníků okresní pedagogicko-psychologická poradna Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Fond kulturních a sociálních potřeb Městský úřad Říčany městské kulturní středisko mezinárodní atletický čtyřboj Policie České republiky školní vzdělávací program asistent pedagoga speciální třída Říčany odborné učiliště střední odborné učiliště regionální operační program 14

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2011-2012 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2011-2012 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické radě dne: Schváleno školskou radou: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Obsah Název kapitoly strana 1. Základní údaje 3

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany. Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009-2010

Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany. Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009-2010 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009-2010 V Říčanech, dne 3.8.2010 Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007-2008

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007-2008 Základní škola Nerudova, Říčany,okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007-2008 V Říčanech,dne 10. 10. 2008 Vypracovala: Mgr.Ladislava Mondscheinová

Více

Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ. Koncepce školy

Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ. Koncepce školy Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Koncepce školy Období 2014-2019 Mgr. Macháčková Jitka 9.2.2014 Tato koncepce slouží jako podklad pro další funkční období ředitele školy Obsah: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice

Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2012 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Rulf Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 10. 9. 2012 výroční zpráva byla schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2009-2010 Zpracovala: Mgr.Aranka Klupáková Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012-2013 Základní škola Ostrava Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a příspěvková organizace FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY ZDRAVÁ ŠKOLA Zprávu předkládá : Schváleno školskou radou 15. 10. 2013 :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 23. 09. 2013 výroční zpráva byla schválena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 dle 7 vyhlášky č. 15/2004 Sb., ve znění platných novel Název: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Identifikátor zařízení: 600 022 307 IČ:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO: 70993611 OBSAH Obsah 1-2 1. ZÁKLADNÍ

Více

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž 1.máje 29, 767 1 Kroměříž IČO: 47 93 45 81 Tel./fax 573 331 961, tel. 573 338 882, 573 338 68, 573 358 21 E-mail: zvs.km@volny.cz Bankovní spojení:

Více

Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov

Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Přehled oborů vzdělávání... str. 3 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Mgr. Jana Mašindová Jablonec nad Nisou 29. 08. 2014 Schváleno školskou radou dne 09. 10. 2014 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1 Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 2 OBSAH I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Načeradec, okres Benešov za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Načeradec,okres

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. školní rok 2010/2011 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info Č. org. 10513 IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Jana Mašindová Jablonec nad Nisou 27. 9. 2012 Schváleno školskou radou dne 10. 10. 2012 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o

Více

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 O b s a h: Str. Údaje 2-5 Základní údaje o škole 5-8 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více