VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy"

Transkript

1 1

2 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis. Údaje jsou uvádny k

3 OBSAH TABULKOVÁ ÁST 5 1. Název školy Zizovatel Charakteristika školy Vzdlávací program školy Údaje o pracovnících školy (hlavní innost školy) Materiální podmínky pro výchovn vzdlávací innost: Poet tíd Poet žák Prmrný poet žák Zamení tíd s rozšíenou výukou Složení specializovaných tíd Formy pée o nadané žáky (organizace jejich vzdlávání, nabídka školy) zkušenosti...11 v této oblasti Poet integrovaných dtí k Peazení do ZvŠ Výsledky zápis do prvních tíd pro školní rok 2009 / Výsledky pijímacího ízení Poet žák, kteí ukonili povinnou školní docházku a odešli ze školy Volitelné a nepovinné pedmty Kroužky Školní družina klub Poradenské služby školy Hodnocení prevence sociáln patologických jev Školská rada Další formy spolupráce s rodii a ostatními partnery školy Školní stravování Výjezdy žák mimo objekt školy Výsledky kontrol ŠI, pípadn jiných kontrol Spolupráce školy se zahraniím Úast žák v soutžích Poet žák s trvalým bydlištm mimo hl.m. Prahu Cizí státní píslušníci Akreditované programy dalšího vzdlávání Ekologická výchova Struné hodnocení zkušeností se školním vzdlávacím programem Struná informace o využití vnjších evaluaních prostedk Struná informace o autoevaluaci Informace o grantech ve škol. roce 2008/2009 (úspšných i neúspšných) Další údaje o ZŠ

4 TEXTOVÁ ÁST Úvod Školní vzdlávací program Uební plány Školní projekty Absolventské práce žák devátých tíd Školní aktivity Plán ICT Materiální podmínky pro výchovn vzdlávací innost: Pée o žáky se specifickými poruchami uení a výchovné poradenství Pedškoláci a zápis do prvních tíd pro školní rok 2009 / Výchovná innost školy Školní družina Kroužky Plán primární prevence školy Krizový plán školy proti šikan Zhodnocení úinnosti plánu primární prevence Výjezdy žák mimo objekt školy Další vzdlávání pedagogických pracovník Školní stravování Školská rada Další formy spolupráce s rodii a ostatními partnery školy Vlastní hodnocení školy Mimoádné úspchy školy Plán rozvoje školy Závr Obrazová píloha Žáci školy Pedagogové školy...chyba! Záložka není definována. 29. Hospodáská innost školy...chyba! Záložka není definována. 30. Protokol o schválení výroní zprávy...chyba! Záložka není definována. 4

5 TABULKOVÁ ÁST 1. Název školy Základní škola Ddina, Praha 6, Žukovského 6. Den zahájení innosti školy je Na základ rozhodnutí ŠÚ Praha 6 a m.. Praha 6 ze dne je název školy Základní škola Ddina, Praha 6, Žukovského 6 s úinností od Datum posledního rozhodnutí upravujícího zaazení do rejstíku škol a školských zaízení je , pod.j / Zizovatel Mstská ást Praha 6, s.armády 23, PS , Praha 6 3. Charakteristika školy Základní škola Ddina je souástí výchovn vzdlávací soustavy a je zaazena do rejstíku škol a školských zaízení. Je úplnou základní školou s roníkem. Podle zizovací listiny ze dne a jejích pozdjších úprav jsou souástí školy základní škola, školní družina, školní klub a školní jídelna. Škola je píspvkovou organizací, v právních vztazích vystupuje jako samostatný právní subjekt od Vzdlávací program školy Ve škole je vyuováno podle vzdlávacích program: Školní vzdlávací program Ddina j. han/790/07, podle rozhodnutí MŠMT; C Školní vzdlávací program Ddina waldorfská škola j. han/790/07, podle rozhodnutí MŠMT; C a dobíhající programy: Základní škola s rozšíenou výukou jazyk j /96-2,. u. plánu / ; podle posledního rozhodnutí MŠMT; C/001 Obecná škola j /97-20 Vzdlávací program poet tíd poet žák Základní škola Obecná škola 1 9 Národní škola - - Školní vzdlávací program Ddina Celkem

6 vzdlávací projekt poet tíd poet žák Zaít spolu - - Zdravá škola, Škola podporující zdraví - - Tvoivá škola - - jiný vzdlávací projekt - - Celkem Údaje o pracovnících školy (hlavní innost školy) a) personální zabezpeení pracovníci k fyzické osoby k pepo. pracovníci k fyzické osoby k pepo. pracovníci uitelé 38 32, ,22 vychovatelé spec. pedagogové psychologové pedagog. vol. asu asistenti pedagoga trenéi pedagogití celkem 44 38, ,22 nepedagogití 15 14, ,72 celkem všichni 59 54, ,94 b) vková struktura pedagogických pracovník k vk do 30 let vetn let let let z toho dchodci nad 61 let z toho dchodci uitelé vychovatelé spec.pedagog psychologové ped..vol. asu asistenti pedag trenéi pedag. celkem Z toho žen Prmrný vk pedagogických pracovník základní školy uitelé: 44,54 vychovatelé: 39,63 pedag. celkem:

7 c) kvalifikace pedagogických pracovník k kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci uitelé I. stupn ZŠ 15 - uitelé II. stupn ZŠ 15 9 vychovatelé 5 - speciální pedagogové - - psychologové - - pedagogové volného asu - - asistenti pedagoga 2 - trenéi - - d) kvalifikace pedagogických pracovník podle pepotených úvazk (kvalifikovanost podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis kvalifikovan oduené hodiny % I. stupe ZŠ 100 II. stupe ZŠ I. a II. stupe ZŠ celkem *) 94,48 školní družina 100 školní klub - e) jazykové vzdlávání a jeho podpora poet uitel cizích jazyk k celkem fyz.osob 12 pepo. poet 4.91 % odb. kvalifikace Anglický jazyk: Povinná výuka od 1. do 9. roníku waldorfské tídy Povinná výuka od 2. do 9. roníku newaldorfské tídy Na 2. stupni je výuka posílena hodinou konverzace z disponibilní asové dotace. Výuka pro dti na 1. stupni zájmovou formou v rámci volného asu. Nmecký jazyk: Povinná výuka od 1. roníku waldorfské tídy Výuka na druhém stupni od 7. roníku, volba dalšího jazyka v rámci povinn volitelných pedmt. Francouzský jazyk: Výuka na druhém stupni od 6. do 9. roníku jako druhého jazyka se zvýšenou tíhodinovou dotací. Na 2. stupni je výuka posílena hodinou konverzace z disponibilní asové dotace. Na 2. stupni vždy jedna hodina vedena rodilým mluvím. Možnost výuky pro žáky na 2. stupni zájmovou formou v rámci volného asu. 7

8 f) odchody pedagogických pracovník v daném školním roce 5 g) nov pijatí pedagogití pracovníci v daném školním roce 7 h) nov pijatí absolventi uitelského studia v daném školním roce 1 i) nov pijatí absolventi i neuitelského studia v daném školním roce 0 j) další vzdlávání kvalifikovaných pedagogických pracovník Dlouhodobé studium studium ke splnní kvalifikaních pedpoklad délka studia (let nebo msíc poet úastník i týdn nebo hodin) */ studium v oblasti pedagogických vd 5 rok 1 studium v oblasti pedagogických vd 4 roky 1 studium v oblasti pedagogických vd 3 roky 1 studium pedagogiky - - studium pro asistenty pedagoga 2 roky 1 studium pro editele škol a školských - - zaízení studium k rozšíení odborné kvalifikace 5 rok 1 studium k rozšíení odborné kvalifikace 2 roky 3 další vysokoškolské studium - - (další aprobace ) celkem studium ke splnní kvalifikaních pedpoklad 8 */ v pípad rzné délky studia jednotlivých pracovník uvete každého z nich v samostatném ádku studium ke splnní dalších kvalifikaních pedpoklad délka studia (let nebo msíc poet úastník i týdn nebo hodin) */ studium pro vedoucí pedagogické 1 1 pracovníky studium pro výchovné poradce 1 1 studium k výkonu specializovaných 1 1 inností studium k výkonu specializovaných 1 1 inností celkem studium ke splnní dalších kvalifikaních pedpoklad 4 4 */ v pípad rzné délky studia jednotlivých pracovník uvete každého z nich v samostatném ádku 8

9 Krátkodobé studium studium k prohlubování odborné kvalifikace prbžné vzdlávání (zejména kurzy a semináe) délka studia (msíc, poet úastník týdn nebo hodin) Funkní studium pro editele škol P 6 16 hod 1 Týmová sborovna Násilí ve školách 4 hod 34 Týmová sborovna Problémy komunikace 4 hod 34 Školení protidrogových preventist 20 hod 1 Školení výchovných poradc 10 hod 2 Školení pedagogického sboru Smartboard 2 hod 15 Školení pedagogického sboru Panaboard 2 hod 30 Seminá dva dny s didaktikou matematiky 19 hod 1 Žáci se speciálními potebami 3 hod 8 Seminá Škola? V pohod! 4 hod 2 Vzdlávání žák se speciálními potebami - asistent 6 hod 1 Seminá Netradiní hodiny eského jazyka 4 hod 1 Školení zdravotník - rekvalifikace 15 hod 1 Seminá Hry a teorie her 4 hod 2 Seminá Svt energie (fyzika) 4 hod 1 ínský vzdlávací školský systém 35 hod 1 Norský vzdlávací systém 25 hod 1 Interní setkání waldorfských pedagog 40 hod 6 Tžko vychovatelné dti (waldorf. pg.) 14 hod 4 Letní kurz waldorfských pedagog 60 hod 8 Kurz malování 20 hod 2 lovk a savci jarní akademie pro goetheanismus a 32 hod 2 antroposofii Metodika a didaktika výtvarné výchovy 6 hod 1 Seminá hudba (waldorf. pg.) 18 hod 1 Kurz waldorf. pedag. Vzbute schopnost intuice 18 hod 1 Cyklus 7 seminá pro EVVO 36 hod 1 celkem krátkodobé studium 381 hod Materiální podmínky pro výchovn vzdlávací innost: a) Poet budov, ve kterých probíhá vyuování nebo další innost. 1 b) úelov využívané prostory (poet odborných ueben vetn tlocvien) 41 c) sportovišt, hišt 8 9

10 7. Poet tíd I. stupe II. stupe celkem k k z toho poet specializovaných tíd I. stupe II. stupe celkem k k Poet žák I. stupe II. stupe Celkem k k Prmrný poet žák a) na tídu: I.stupe I.stupe I.stupe II.stupe II.stupe II.stupe prmr prmr bžné tídy Waldorf. tídy spec. t. bžné tídy Waldorf. tídy spec. t. I. a II. st. bžných tíd I. a II. st. Waldorf. tíd 18,34 14,8 0 19,84 12,7 0 18,94 14 b) na uitele (pepotený poet uitel) I.stupe I.stupe I.stupe II.stupe II.stupe II.stupe prmr prmr bžné tídy Waldorf. tídy spec.. t. bžné tídy Waldorf. tídy spec. t. I. a II. st. bžných tíd I. a II. st. Waldorf.tíd 18,42 14,2-11 8,8-14,32 11, Zamení tíd s rozšíenou výukou pedmt M+P TV jazyky HV VV informatika jiné pedm.*) poet tíd poet žák

11 11. Složení specializovaných tíd celkem z toho poruchy uení z toho poruchy chování Poet žák ve specializovaných tídách Formy pée o nadané žáky (organizace jejich vzdlávání, nabídka školy) zkušenosti v této oblasti Tradiní zpsoby práce vzdlávání uitel pro práci s talentovanými žáky obohacení vyuovacích hodin o složitjší a nadstandardní úkoly nabídka volitelných pedmt a množství kroužk zájmové innosti možnost studia ve tíd s rozšíenou výukou jazyk první jazyk od tetího roníku od šestého roníku druhý jazyk úast v soutžích poádaných rznými organizacemi nebo školou Mezi mén obvyklé zpsoby práce: celoškolní nebo tídní projektové vyuování individuální studijní plány výjezdy na studijní pobyty do zahraniních škol spolupráce se zahraniními školami provoz Dyscentra pro systematickou práci s integrovanými žáky asistenti pedagoga pro intenzivní práci s postiženými žáky 13. Poet integrovaných dtí k celkem z toho postižení: SPU zrakové sluchové ei tlesné mentální kombinované Peazení do ZvŠ ze kterých ro. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8.r. poet žák

12 15. Výsledky zápis do prvních tíd pro školní rok 2009 / 2010 plánovaný poet prvních tíd poet dtí pijatých do prvních tíd z toho poet dtí starších 6ti let (nástup po odkladu) poet odklad pro školní rok 2009/ Výsledky pijímacího ízení a) na víceletá gymnázia pijato: z pátého roníku ze sedmého roníku gymnázia ziz. krajem 6 3 soukromá gymnázia - 1 církevní gymnázia - - b) na SŠ z devátých roník pijato: gymnázia obchodní zdravotní prmyslové ostatní stední celkem akademie školy školy stední školy odb.uilišt d) do uebních obor ukonených závrenou zkouškou pijato: z devátých roník z nižších roník Poet žák, kteí ukonili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém roníku: 44 - v nižším roníku: Volitelné a nepovinné pedmty Volitelné pedmty Název pedmtu Poet skupin Poet žák Informaní technologie 3 42 Sportovní výchova (chlapci) 1 24 Sportovní výchova (dívky) 1 19 Biologická praktika 1 21 Konverzace v cizím jazyce (anglický jazyk ) 2 35 Konverzace v cizím jazyce (francouzský jazyk) 1 8 Devoezba 1 8 Kovotepectví 1 8 Celkem

13 Nepovinné pedmty Název pedmtu Poet skupin Poet žák Logopedický nácvik (neklasifikovaná aktivita) 2 8 (4+4) Douování z anglitiny I. stupe (neklas. aktivita ) 1 6 Celkem Kroužky Název kroužku Poet skupin Poet žák Anglitina 1 7 Anglitina 1.D 1 15 Anglitina 2.D 1 18 Nmina 1.D 1 15 Nmina 2.D 1 18 Nmina 5.D 1 9 Velaství 1 21 Šikovné ruce 3 37 Keramika 2 22 Atletika 2 34 Šachy 1 19 Informatika 2 31 Školní asopis 1 5 Výtvarný kroužek 1 12 Matematický seminá (8.ro.) 1 12 Píprava na pijímací zkoušky z matematiky 2 22 Píprava na zkoušky z eského jazyka 2 26 Seminá z matematiky 1 13 Eurytmie 6 24 Žákovský orchestr 1 6 Celkem Centrum sportu Ddina DDM Florbal chlapci Pohybová výchova, míové hry Aerobic Stolní tenis Oddlení souboru Musica e Danza pi ZŠ Ddina Musica melodica pípravka 1 15 Musica melodica Berušky 1 14 Musica melodica Pampelišky 1 22 Musica melodica Musica e Danza 1 17 Celkem

14 20. Školní družina klub poet oddlení poet žák školní družina školní klub Poradenské služby školy Poradenská innost školy: návštvy školního psychologa jedenkrát msín výchovný poradce z ad uitel projednávání výchovných problém s rodii spolupráce s odborem pée o dti a mladistvé spolupráce s policií R konzultace o školní zralosti s rodii u zápisu do 1. tíd metodická pomoc rodim s problémovými žáky výchova k volb povolání prbžn vkládána do uebních plán systematická píprava žák k pijímacímu ízení na SŠ spolupráce s Pedagogickou a Pírodovdeckou fakultou UK a Fakultou Tv a sportu UK Výchovná poradkyn školy spolen s tídními uiteli zpracovává všechny materiály týkající se integrovaných žák. Ve spolupráci s rodii a psycholožkou z PPP jsou pro tyto žáky pipravovány individuální vzdlávací plány. Ty jsou v prbhu roku prbžn konzultovány, aktualizovány a plnny. Škola spolupracuje s Mgr. Reitermannovou, psycholožkou PPP, která je dobe seznámena s prostedím školy, pedagogickým sborem i žáky. Pravidelné návštvy psycholožky jsou uiteli využívány podle aktuální poteby ke konzultacím a metodické pomoci s problémovými žáky. Výchova k volb povolání probíhá podle plánu. Na poátku roku jsou podle stanovených hodinových dotací zalenna témata do výuky pedmt Obanská a Rodinná výchova a Pracovní innosti. Vyuující využívají uebnice, pracovní listy, jsou organizovány exkurze a besedy s rzn zastoupenými profesemi. Tradin se žáci zúastují profesního testu v Pedagogicko-psychologické poradn. ZŠ Ddina je fakultní školou a v prbhu školního roku 2008/2009 spolupráce s fakultami pokraovala. Podle požadavk fakult absolvovalo nkolik student na naší škole souvislou oborovou praxi. Praxi v základní škole Ddina vykonávají studenti nejen Ped. fakulty UK v Praze, ale také ze Západoeské university v Plzni a Ped.fak. v Ústí n. Labem. 22. Hodnocení prevence sociáln patologických jev Školní metodik primární prevence vypracoval Minimální program protidrogové prevence a koncepn navazoval na pedchozí plán. Tento program je rozpracován do témat 14

15 zahrnutých do jednotlivých vzdlávacích oblastí a pedmt, dále do školních i mimoškolních projekt a volnoasových aktivit. Krom základní myšlenky programu, kterou je prevence ped užíváním návykových látek a oblast sociáln patologických jev, byl minimální program zamen na rozvoj osobnosti dtí, zlepšování vzájemných vztah mezi nimi, podporoval schopnost vzájemné komunikace, ešení konflikt mezi spolužáky a vytváení pozitivních vztah v kolektivu tídy. Každoron je školním metodikem vyhodnocována úinnost programu a témata jsou aktualizována podle momentálních poteb školy. Pro žáky II. stupn pokraovaly semináe vedené pracovníky Prev-centra. Žáci se v nich mj.uí oteven diskutovat nejen o obecných otázkách týkajících se jejich života, ale pedevším se nenásilnou formou uí hovoit a pemýšlet o problematice drog a ostatních sociáln patologických jevech, které je ohrožují. V rámci tohoto programu škola organizuje zážitkové kurzy pro žáky 6. roník. Na jejich uskutenní získala grant, díky kterému se mohl této aktivity zúastnit celý tídní kolektiv vetn žák ze sociáln znevýhodnného prostedí. Kurzy pozitivn ovlivují vztahy mezi žáky a blahodárn psobí na osobnostní rozvoj. Žáci se v nich uí být k sob ohleduplnjší, naslouchat si, spolen pekonávat pekážky a vzájemn si pomáhat. Stejn tak se zlepšují vztahy mezi uiteli a žáky. Tato atmosféra se penáší i do školního prostedí a se tídou se pak mnohem lépe pracuje. Souástí školního Minimálního preventivního programu je bohatá nabídka aktivit pro volný as dtí v rámci školní družiny, školního sportovního klubu, zájmových kroužk a soukromých kurz. Velmi dležitou souástí je vzdlávání uitel v této oblasti, protože úspšnost celého programu školy je závislá na jejich spoleném psobení. 23. Školská rada Školská rada pokraovala v práci podle modelu z pedchozích let. Je šestilenná a schází se pravideln jednou za pololetí, pípadn dle poteby astji. Zasedání jsou vcná a konstruktivní. V závru roku 2008 skonilo volební období zástupc zizovatele ve Školské rad a v prbhu roku také ostatním lenm. Zizovatelem byli jmenováni pvodní lenové na další období a na zbývající leny byly zorganizovány volby. Školská rada je vedením školy vnímána partnersky, jako dležitý orgán poradní i kontrolní. Na její jednání je editel pravideln zván a jeho podnty k jednání jsou peliv probírány. 24. Další formy spolupráce s rodii a ostatními partnery školy Škola bhem školního roku spolupracuje s tmito partnery: Klub pátel školy (KPŠ) obanské sdružení Pedagogická fakulta UK Pírodovdecká fakulta UK Fakulta tlesné výchovy a sportu UK Zizovatel školy Mstská ást Prahy 6 15

16 Waldorfské sdružení (WS) - obanské sdružení Asociace waldorfských škol Obvodní pedagogicko-psychologická poradna Dm dtí a mládeže (DDM) školské zaízení Základní umlecká škola Charlotty Masarykové Centrum sportu pi ZŠ Ddina Stední odborné uilišt Dr. Peška Život dtem obanské sdružení Zahraniní školy Stední školy a odborná uilišt Veejnost Doasní partnei krátkodobá spolupráce vyplývající z provozu školy Za nejdležitjšího partnera má škola rodie žák. Pi škole pracuje Klub pátel školy Ddina a Waldorfské sdružení, ve kterém pracují rodie žák waldorfských tíd. S výbory obou sdružení pi prvních tídních schzkách nebo na valné hromad projednává vedení školy dležité otázky týkající se výchovy a vzdlání, koncepci školy, plán školního roku, materiální podmínky a použití vlastního píspvku len k vhodným nákupm pro školu. Zárove jsou tato setkání fungující platformou na zodpovzení otázek vedením školy nejrznjšího druhu. 25. Školní stravování poty stravovaných žák: 325 z toho poty žák z jiných škol: Výjezdy žák mimo objekt školy poet výjezd poet žák vzdlávací výjezdy 8 86 vzdlávací výjezdy zahranií 1 Anglie 14 z toho grantové Podpora jaz. vzdl. 1 Anglie */ 10 / 4 OPEN WORLD 1 Anglie */ 10 / 4 zážitkové kurzy (samostatné) 1 17 zážitkové kurzy (samostatné) 1 7 ŠvP (vetn organiz. jako zážitkové kurzy) lyžaské kurzy (vetn kurz organiz jako zážitkové kurzy Lanové centrum 3 54 Soustední souboru Musica e Danza 1 26 */s trv. bydlištm v M / s trv. bydlištm mimo M 16

17 27. Výsledky kontrol ŠI, pípadn jiných kontrol Ve školním roce 2008/09 probhly ve škole tyto kontroly: 1) Kontrola VZP R za období ; dne ; Kontrola byla zamena na: dodržování oznamovací povinnosti stanovení vymovacích základ a výše pojistného dodržování termín splatnosti pojistného zasílání záznam o pracovních úrazech ostatní povinnosti plátce pojistného Závry kontroly: za uplynulé období 6 let byla v nkolika málo pípadech porušena vasnost oznamovací povinnosti dle zák..48/1997sb. za uplynulé období 6 let nebyl v jednom pípad dodržen termín splatnosti pojistného, z ehož vzniklo plátci penále z pozdní platby v ástce nepesahující 100,-K. Penále se v tomto pípad nepedepisuje, nebo nepesahuje podle zák..592/1992 povolenou ástku za jeden kalendání rok. ostatní oblasti kontroly bez závad Opatení: v prvním pípad byl odpovdný zástupce školy pouen o nutnosti vasného zasílání povinných hlášení VZP. (chybující zamstnanec, však již ve škole nepracuje) druhé pochybení nejde na vrub školy nebo za nj nese odpovdnost finanní ústav, kterým je Komerní banka a neprovedený bankovní píkaz 2) Kontrola použití grantu MHMP pro rok 2008; leden 2009 Kontrola byla zamena na použití finanních prostedk získaných z grantu MHMP Závry kontroly: bez závad 3) Hygienická stanice hlavního msta Prahy; dne Kontrola byla zamena na: plnní požadavk právních pedpis v provozovnách stravovacích služeb (celkem 16 ukazatel) odstranní závad z roku 2007 (plastové kbelíky na brambory) Závry kontroly: bez závad 4) Nkolik ídících kontrol vykonaných na základ Smrnice o vnitním kontrolním systému Závry kontroly: žádné závažné nedostatky nabyly zjištny škola zaplatila dlužné penále za pozd odvedenou da z píjmu nezávislé innosti zavinné bankou, která zaslala platbu na jiný úet Opatení: žádné, s bankou se nepodailo dohodnout 5) Krajské hygienické stanice Celkem 4 kontroly zamené na: 17

18 dodržování pravidel pro konání škol v pírod (hygienické, stravovací, ubytovací) Závry kontroly: bez závad 6) eská školní inspekce; dne Kontrola byla zamena na: šetení stížnosti na poskytování vzdlávání údajn v nesouladu s právními pedpisy, které se vztahují k poskytování vzdlávání a školských služeb Závry kontroly: na základ zjištných skuteností byla stížnost neopodstatnná Opatení: žádné, z pohledu školy je dtem stžovatele poskytována naopak nadstandardní pée (ŠI potvrzeno) 7) V prbhu roku probhly standardní kontroly majetku a hospodaení ze strany zizovatele, revize pístroj a kontroly vedením školy všech úsek. 8) Hospitacemi vedení školy a vzájemnými hospitacemi pedagog byla monitorována kvalita vzdlávacího procesu a profesionalita vyuujících. 28. Spolupráce školy se zahraniím Jazykového zamení školy využívá prostednictvím Pedagogické fakulty UK také nkolik fakult v zahranií. Školu navštvují studenti z Pedagogické fakulty v Nantes a Versailles. Zajímají se krom výuky jazyka v naší škole o systém základního vzdlávání v eské republice. Letos v dubnu se opt uskutenila na naší škole jednodenní návštva francouzských student z IVFM (Institut universitaire de formation des maitres) z Akademie ve Versailles. Jde o dlouholetou spolupráci mezi touto vysokou školou, PedFUK v Praze (katedry Fj) a ZŠ Ddina. Francouzští studenti - vedoucí uitelé na école primaire (náš 1. st.), se opt velmi tšili na náslechové hodiny v prvních i vyšších tídách, na debatu o vzdlávacích systémech, na prohlídku školy apod. Je potšující, že studenty doprovází skupinka stále stejných pedagog, kteí se do Prahy rádi vracejí. Podkování patí uitelm 1.stupn, kteí pro francouzské studenty ochotn pipravili zajímavé hodiny. Žáci školy absolvovali poznávací pobyt v anglickém Bringhtonu s docházkou a výukou v tamní jazykové škole Southwick Community Centre. editel školy vykonal spolen s editeli škol a zástupci Mstské asti Prahy 6 pracovní a studijní návštvu nkolika škol v ín a Norsku. 29. Úast žák v soutžích a) vyhlašovaných centráln název soutže poet umístní úast. vdomostních Olympiáda v j (školní kolo) 4 nehodnoceno vdomostních Olympiáda v j (obvodní kolo) 2 2. a 3. místo 18

19 postup do krajského kola Matematická olympiáda (školní kolo) 2 Biologická olympiáda (školní kolo) 9 Biologická olympiáda (obvodní kolo) 3 5.,7.a 11. místo Djepisná olympiáda (obvodní kolo) a 29. místo Pythagoriáda pro 6. ro. (obvodní kolo) 1 30 Pythagoriáda pro 7. ro. (obvodní kolo) 1 19 Logická olympiáda pro žáky ro. 21 nehodnoceno Matematický klokan Cvrek 70 nehodnoceno Matematický klokan Klokánek 58 nehodnoceno Matematický klokan Benjamin 43 nehodnoceno Matematický klokan Kadet 71 nehodnoceno sportovních Mc Donald s Cup (obvodní kolo) t 2. místo Pohár eské obce sokolské - šplh 9. druž. 2. místo Pohár s. rozhlasu v atletice (obvod. kolo) 8. 9.t 1. místo Pohár s. rozhlasu v atletice (mst. kolo) 8. 9.t 1. místo Pohár s. rozhlasu v atletice (repub. kolo) 8. 9.t 1. místo Atletický tyboj (obvodní kolo) t. 1. místo Atletický tyboj (krajské kolo) t. 1. místo Atletický tyboj (republikové kolo) t. 1. místo Atletický tyboj (soutž jednotlivc) t. 1. místo mistr republiky Soutž mladých cyklist (obvodní kolo) t. 2. místo Soutž mladých cyklist (obvodní kolo) t. 1. místo In-line bruslení (mstské kolo) - chlapci t. 3. místo In-line bruslení (mstské kolo) - dívky t. 2. místo In-line bruslení (mstské kolo) - chlapci t. 2. místo umleckých Pražské poetické setkání (školní kolo) 34 Pražské poetické setkání (obvodní kolo) 9 Pražská snítka (školní kolo) 25 Pražská snítka (obvodní kolo) 7 kategorií 14 7 x 1. cena Jarní petrklí místo b) ostatních (uvete organizátora, rozlište dlouhodobé D a píležitostné P soutže) název soutže poet umístní úast. vdomostních Mat. soutž Šikula D 1 49 Jazyková soutž Open world 2009 P 4 nehodnoceno Poznej Prahu 6 P 5 1. místo sportovních Pohár škol Prahy 6 (DDM) D 19

20 v rámci poháru 21 sport. soutží - brusle rychlostní (1.místo) - cyklistika - dopravní soutž - futsal starší žáci (2. místo) - gymnastika šplh - nohejbal mladší žáci (2.místo) - nohejbal starší žáci (2.místo) - stolní tenis starší žáci (1.místo) - stolní tenis mladší žáci (2.místo) - stolní tenis starší žákyn (3.místo) - šachy mladší žáci (2.místo) - plavání starší žákyn (2.místo) - plavání mladší žáci (3.místo) - pespolní bh mladší žákyn (3.míst) - pespolní bh starší žáci (3.místo) - florbal mladší dti (1. místo) - florbal starší dti (2.místo) - volejbal mladší žáci (3.místo) - volejbal starší žáci (2.místo) celkov 2. místo ve všech soutžích Waldorfská olympiáda D 15 nehodnoceno umleckých Výtvarná soutž Poznávej svt ZOO 10 nehodnoceno Waldorfská pehlídka divadel. soubor 10 nehodnoceno Vystoupení oddlení souboru Musica e Danca -koncert na letním soustední Jizerské hory -koncert na zahájení školního roku -koncert Vypich - pípravka -koncert Babí léto Vypich -koncert Bevnovské posvícení - pípravka -koncert hotel Radegast pípravka -koncert Knževes -koncert Kaunický palác -vánoní koncert hotel Radegast Pampelišky -vánoní koncert školy kostel Liboc -vánoní koncert v Dejvickém stanu -vánoní koncert ve škole všechna oddlení -koncert pro mateské školy Pampelišky -koncert ke Dni otevených dveí pípravka -natáení DVD hlavní soubor -mezinárodní hudební festival Lago di Garda -koncert v klubu Radost hlavní soubor -Pražská snítka -Jarní petrklí -školní vánoní besídka -masopustní karneval -koncert na závr školního roku -koncert letní soustední Šumava 56 len nehodnoceno Krom výtu soutží a vystoupení se žáci školy zúastnili ješt dalších, mén i více dležitých meziškolních výstav a korespondenních soutží. 20

21 30. Poet žák s trvalým bydlištm mimo hl.m. Prahu kraj poet žák Stedoeský 56 Ústecký 1 Plzeský 5 Karlovarský 1 Jihoeský 2 Jihomoravský 1 Celkem Cizí státní píslušníci Státy z EU (názvy) poet dtí Státy mimo EU (názvy) poet dtí Slovenská republika 3 Jižní Korea 2 Maarsko 2 Ruská federace 1 Srbská republika 2 Ukrajina 1 Celkem 5 Celkem 6 Vzdlávání cizích státních píslušník probíhá bez problém. Nov píchozím žákum, pokud je to teba, vypracováváme individuální plán z eského jazyka a využíváme možnosti úlev v klasifikaci daných školským zákonem. 32. Akreditované programy dalšího vzdlávání škola nemá. 33. Ekologická výchova Škola zalenila okruhy s touto tematikou do školního vzdlávacího programu a uebních plán. Environmentální výchova je souástí pírodovdných, ale i dalších pedmt v rámci mezipedmtových vztah ve výuce. Objevuje se zejména ve školních projektech. Žáci jsou vedeni k nutnosti uvdomní si dležitosti pírody, její ochrany a poznávání vzájemných souvislostí a dj v pírod. Uí se vnímat psobení lovka a spolenosti na pírodu a životní prostedí a jeho dsledky. Mnohé tídní projekty byly zpracovány práv s tematikou ekologie, ochrana pírody a životního prostedí. Škola má dva poradce pro environmentální výchovu (EVVO), kteí v rámci dalšího vzdlávání absolvovali školení s touto tematikou. Podstatnou ást EVVO školy tvoí problematika odpad, které se vnují dti již od první tídy, krom program a exkurzí (sbrné dvory, istírna odpadních vod aj.) se aktivn na tídní odpadu ve škole podílejí. Žáci školy využívají aktivit hnutí Tereza, Koniklec i akcí 21

22 Toulcova dvora v Praze a zúastují se jejich vzdlávacích akcí.. Uební program je doplnn o volitelný pedmt Biologická praktika. Celá škola tídí odpad. V prostorách školní budovy jsou umístny sbrné nádoby a žáci tak tídí odpad sami. V areálu školy jsou pak velkokapacitní kontejnery pro svážení tídného odpadu. Krom toho škola poádá sbry papíru na jejichž organizaci se podílejí žáci. Z výtžku se pro školu zakoupí to, co navrhnou zástupci žákovské samosprávy. 34. Struné hodnocení zkušeností se školním vzdlávacím programem Školní vzdlávací program Základní školy (ŠVP) zahrnuje dva smry. První, s akcentem na jazyky, v duchu dosavadního zamení školy a druhý, waldorfskou pedagogiku. Jeho úvodní ást je pro všechny žáky spolená, ale dále se již oba smry odlišují. Kapitoly jsou proto vypracovány oddlen. Ve školním roce 2008/09 již škola uila podle vlastního vzdlávacího programu druhým rokem v newaldorfské ásti a tetím rokem ve waldorfské ásti školy. Po prvních zkušenostech s vlastním ŠVP je zejmé, že v nkterých pípadech bude nutné udlat drobné úpravy v obsahu pedmt a v uebním plánu. Pedmt Výchova ke zdraví byl pesunut ze 7. do 9. roníku, Obsah pedmtu Fyzika byl upraven tak, aby lépe vyhovoval asové dotaci v uebních plánech, byly provedeny úpravy v obsahu pedmtu Informaní technologie a další. Zmny jsou ešeny dodatky k ŠVP. Škola absolvuje výjezdní školení týmová sborovna, kde bude mj. ást programu vnována úpravám ŠVP. V tomto smyslu však chápeme školní vzdlávací program jako otevený dokument, který dopluje a na kterém pracuje celý pedagogický sbor stále. Stále aplikuje nové nápady, pevzaté zkušenosti nebo nov získané myšlenky. Dležitou roli tak hraje další vzdlávání pedagog. 35. Struná informace o využití vnjších evaluaních prostedk Každoron se žáci školy zúastují testování. V posledních letech jsme využívali testy SCIO. Výsledky jsou dležitým srovnávacím ukazatelem úrovn výsledk vzdlávání našich žák se žáky z ostatních škol. Jsou analyzovány uiteli tch pedmt, ze kterých testování probhlo. Obsah test bývá mimo svj hlavní úel asto dležitým inovativním prvkem jednak typem úloh a také vzájemnými mezipedmtovými souvislostmi. Ve školním roce 2008/09 byli testováni žáci 5. a 9. roník v rámci projektu Stonožka z Matematiky, eského jazyka a Obecných studijních pedpoklad, 8.roníky prošly testováním Podpora pipravenosti na pijímací zkoušky. Typ testu Roník Evaluovaná oblast Úspšnost SCIO 5 Matematika 58% SCIO 5 eský jazyk 56% SCIO 5 Obecné studijní pedpoklady 64% SCIO 9 Matematika 42% SCIO 9 eský jazyk 49% SCIO 9 Obecné studijní pedpoklady (OSP) 52% 22

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2006/2007 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2003/2004

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2003/2004 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2003/2004 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2005/2006 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ

Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ e-mailová adresa ZŠ: info@1zs.brandysnl.cz telefon: 326 911 188 fax: 326 912

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Obsah výroní zprávy :

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroní zpráva o škole za školní rok 2005/2006 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

!"#$%"&"'(!)*+,-."/01-$%, 2)3*!$2/45)6)

!#$%&'(!)*+,-./01-$%, 2)3*!$2/45)6) 1!"#$%"&"'(!)*+,-."/01-$%, 2)3*!$2/45)6) 2 Výroní zpráva o innosti školského zaízení DDM I. Charakteristika školského zaízení Název školského zaízení: Dm dtí a mládeže Uherský Ostroh sídlo: Uherský Ostroh,

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

Výroní zpráva. Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373

Výroní zpráva. Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373 Výroní zpráva Gymnázia, Praha 9, eskolipská 373 za školní rok 2010/2011 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zaízení. 4 1. Název organizace, základní údaje. 4 2. Vedení školy 4 3. Webové stránky školy

Více

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek

ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006. Vypracoval : Mgr. Josef Špaek ZŠ NEDVDICE VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005-2006 Vypracoval : Mgr. Josef Špaek NEDVDICE ZÁÍ 2006 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje 3 2. Pehled obor vzdlávání 4 3. Pehled pracovník

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2010/2011

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola a Mateská škola Pod Budí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 íspvková organizace O 70991961 IZO 102086672 editelka: Mgr. Hana Hlinková kontakt: tel. 774333026

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 A. Údaje o zaízení,

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2009/2010

ZŠ a MŠ Pod Bud í, Zákolany Výro ní zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Základní škola a Mateská škola Pod Budí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 íspvková organizace O 70991961 IZO 102086672 editelka: Mgr. Hana Hlinková kontakt: tel. 774333026

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více