VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy"

Transkript

1 1

2 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis. Údaje jsou uvádny k

3 OBSAH TABULKOVÁ ÁST 5 1. Název školy Zizovatel Charakteristika školy Vzdlávací program školy Údaje o pracovnících školy (hlavní innost školy) Materiální podmínky pro výchovn vzdlávací innost: Poet tíd Poet žák Prmrný poet žák Zamení tíd s rozšíenou výukou Složení specializovaných tíd Formy pée o nadané žáky (organizace jejich vzdlávání, nabídka školy) zkušenosti...11 v této oblasti Poet integrovaných dtí k Peazení do ZvŠ Výsledky zápis do prvních tíd pro školní rok 2009 / Výsledky pijímacího ízení Poet žák, kteí ukonili povinnou školní docházku a odešli ze školy Volitelné a nepovinné pedmty Kroužky Školní družina klub Poradenské služby školy Hodnocení prevence sociáln patologických jev Školská rada Další formy spolupráce s rodii a ostatními partnery školy Školní stravování Výjezdy žák mimo objekt školy Výsledky kontrol ŠI, pípadn jiných kontrol Spolupráce školy se zahraniím Úast žák v soutžích Poet žák s trvalým bydlištm mimo hl.m. Prahu Cizí státní píslušníci Akreditované programy dalšího vzdlávání Ekologická výchova Struné hodnocení zkušeností se školním vzdlávacím programem Struná informace o využití vnjších evaluaních prostedk Struná informace o autoevaluaci Informace o grantech ve škol. roce 2008/2009 (úspšných i neúspšných) Další údaje o ZŠ

4 TEXTOVÁ ÁST Úvod Školní vzdlávací program Uební plány Školní projekty Absolventské práce žák devátých tíd Školní aktivity Plán ICT Materiální podmínky pro výchovn vzdlávací innost: Pée o žáky se specifickými poruchami uení a výchovné poradenství Pedškoláci a zápis do prvních tíd pro školní rok 2009 / Výchovná innost školy Školní družina Kroužky Plán primární prevence školy Krizový plán školy proti šikan Zhodnocení úinnosti plánu primární prevence Výjezdy žák mimo objekt školy Další vzdlávání pedagogických pracovník Školní stravování Školská rada Další formy spolupráce s rodii a ostatními partnery školy Vlastní hodnocení školy Mimoádné úspchy školy Plán rozvoje školy Závr Obrazová píloha Žáci školy Pedagogové školy...chyba! Záložka není definována. 29. Hospodáská innost školy...chyba! Záložka není definována. 30. Protokol o schválení výroní zprávy...chyba! Záložka není definována. 4

5 TABULKOVÁ ÁST 1. Název školy Základní škola Ddina, Praha 6, Žukovského 6. Den zahájení innosti školy je Na základ rozhodnutí ŠÚ Praha 6 a m.. Praha 6 ze dne je název školy Základní škola Ddina, Praha 6, Žukovského 6 s úinností od Datum posledního rozhodnutí upravujícího zaazení do rejstíku škol a školských zaízení je , pod.j / Zizovatel Mstská ást Praha 6, s.armády 23, PS , Praha 6 3. Charakteristika školy Základní škola Ddina je souástí výchovn vzdlávací soustavy a je zaazena do rejstíku škol a školských zaízení. Je úplnou základní školou s roníkem. Podle zizovací listiny ze dne a jejích pozdjších úprav jsou souástí školy základní škola, školní družina, školní klub a školní jídelna. Škola je píspvkovou organizací, v právních vztazích vystupuje jako samostatný právní subjekt od Vzdlávací program školy Ve škole je vyuováno podle vzdlávacích program: Školní vzdlávací program Ddina j. han/790/07, podle rozhodnutí MŠMT; C Školní vzdlávací program Ddina waldorfská škola j. han/790/07, podle rozhodnutí MŠMT; C a dobíhající programy: Základní škola s rozšíenou výukou jazyk j /96-2,. u. plánu / ; podle posledního rozhodnutí MŠMT; C/001 Obecná škola j /97-20 Vzdlávací program poet tíd poet žák Základní škola Obecná škola 1 9 Národní škola - - Školní vzdlávací program Ddina Celkem

6 vzdlávací projekt poet tíd poet žák Zaít spolu - - Zdravá škola, Škola podporující zdraví - - Tvoivá škola - - jiný vzdlávací projekt - - Celkem Údaje o pracovnících školy (hlavní innost školy) a) personální zabezpeení pracovníci k fyzické osoby k pepo. pracovníci k fyzické osoby k pepo. pracovníci uitelé 38 32, ,22 vychovatelé spec. pedagogové psychologové pedagog. vol. asu asistenti pedagoga trenéi pedagogití celkem 44 38, ,22 nepedagogití 15 14, ,72 celkem všichni 59 54, ,94 b) vková struktura pedagogických pracovník k vk do 30 let vetn let let let z toho dchodci nad 61 let z toho dchodci uitelé vychovatelé spec.pedagog psychologové ped..vol. asu asistenti pedag trenéi pedag. celkem Z toho žen Prmrný vk pedagogických pracovník základní školy uitelé: 44,54 vychovatelé: 39,63 pedag. celkem:

7 c) kvalifikace pedagogických pracovník k kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci uitelé I. stupn ZŠ 15 - uitelé II. stupn ZŠ 15 9 vychovatelé 5 - speciální pedagogové - - psychologové - - pedagogové volného asu - - asistenti pedagoga 2 - trenéi - - d) kvalifikace pedagogických pracovník podle pepotených úvazk (kvalifikovanost podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis kvalifikovan oduené hodiny % I. stupe ZŠ 100 II. stupe ZŠ I. a II. stupe ZŠ celkem *) 94,48 školní družina 100 školní klub - e) jazykové vzdlávání a jeho podpora poet uitel cizích jazyk k celkem fyz.osob 12 pepo. poet 4.91 % odb. kvalifikace Anglický jazyk: Povinná výuka od 1. do 9. roníku waldorfské tídy Povinná výuka od 2. do 9. roníku newaldorfské tídy Na 2. stupni je výuka posílena hodinou konverzace z disponibilní asové dotace. Výuka pro dti na 1. stupni zájmovou formou v rámci volného asu. Nmecký jazyk: Povinná výuka od 1. roníku waldorfské tídy Výuka na druhém stupni od 7. roníku, volba dalšího jazyka v rámci povinn volitelných pedmt. Francouzský jazyk: Výuka na druhém stupni od 6. do 9. roníku jako druhého jazyka se zvýšenou tíhodinovou dotací. Na 2. stupni je výuka posílena hodinou konverzace z disponibilní asové dotace. Na 2. stupni vždy jedna hodina vedena rodilým mluvím. Možnost výuky pro žáky na 2. stupni zájmovou formou v rámci volného asu. 7

8 f) odchody pedagogických pracovník v daném školním roce 5 g) nov pijatí pedagogití pracovníci v daném školním roce 7 h) nov pijatí absolventi uitelského studia v daném školním roce 1 i) nov pijatí absolventi i neuitelského studia v daném školním roce 0 j) další vzdlávání kvalifikovaných pedagogických pracovník Dlouhodobé studium studium ke splnní kvalifikaních pedpoklad délka studia (let nebo msíc poet úastník i týdn nebo hodin) */ studium v oblasti pedagogických vd 5 rok 1 studium v oblasti pedagogických vd 4 roky 1 studium v oblasti pedagogických vd 3 roky 1 studium pedagogiky - - studium pro asistenty pedagoga 2 roky 1 studium pro editele škol a školských - - zaízení studium k rozšíení odborné kvalifikace 5 rok 1 studium k rozšíení odborné kvalifikace 2 roky 3 další vysokoškolské studium - - (další aprobace ) celkem studium ke splnní kvalifikaních pedpoklad 8 */ v pípad rzné délky studia jednotlivých pracovník uvete každého z nich v samostatném ádku studium ke splnní dalších kvalifikaních pedpoklad délka studia (let nebo msíc poet úastník i týdn nebo hodin) */ studium pro vedoucí pedagogické 1 1 pracovníky studium pro výchovné poradce 1 1 studium k výkonu specializovaných 1 1 inností studium k výkonu specializovaných 1 1 inností celkem studium ke splnní dalších kvalifikaních pedpoklad 4 4 */ v pípad rzné délky studia jednotlivých pracovník uvete každého z nich v samostatném ádku 8

9 Krátkodobé studium studium k prohlubování odborné kvalifikace prbžné vzdlávání (zejména kurzy a semináe) délka studia (msíc, poet úastník týdn nebo hodin) Funkní studium pro editele škol P 6 16 hod 1 Týmová sborovna Násilí ve školách 4 hod 34 Týmová sborovna Problémy komunikace 4 hod 34 Školení protidrogových preventist 20 hod 1 Školení výchovných poradc 10 hod 2 Školení pedagogického sboru Smartboard 2 hod 15 Školení pedagogického sboru Panaboard 2 hod 30 Seminá dva dny s didaktikou matematiky 19 hod 1 Žáci se speciálními potebami 3 hod 8 Seminá Škola? V pohod! 4 hod 2 Vzdlávání žák se speciálními potebami - asistent 6 hod 1 Seminá Netradiní hodiny eského jazyka 4 hod 1 Školení zdravotník - rekvalifikace 15 hod 1 Seminá Hry a teorie her 4 hod 2 Seminá Svt energie (fyzika) 4 hod 1 ínský vzdlávací školský systém 35 hod 1 Norský vzdlávací systém 25 hod 1 Interní setkání waldorfských pedagog 40 hod 6 Tžko vychovatelné dti (waldorf. pg.) 14 hod 4 Letní kurz waldorfských pedagog 60 hod 8 Kurz malování 20 hod 2 lovk a savci jarní akademie pro goetheanismus a 32 hod 2 antroposofii Metodika a didaktika výtvarné výchovy 6 hod 1 Seminá hudba (waldorf. pg.) 18 hod 1 Kurz waldorf. pedag. Vzbute schopnost intuice 18 hod 1 Cyklus 7 seminá pro EVVO 36 hod 1 celkem krátkodobé studium 381 hod Materiální podmínky pro výchovn vzdlávací innost: a) Poet budov, ve kterých probíhá vyuování nebo další innost. 1 b) úelov využívané prostory (poet odborných ueben vetn tlocvien) 41 c) sportovišt, hišt 8 9

10 7. Poet tíd I. stupe II. stupe celkem k k z toho poet specializovaných tíd I. stupe II. stupe celkem k k Poet žák I. stupe II. stupe Celkem k k Prmrný poet žák a) na tídu: I.stupe I.stupe I.stupe II.stupe II.stupe II.stupe prmr prmr bžné tídy Waldorf. tídy spec. t. bžné tídy Waldorf. tídy spec. t. I. a II. st. bžných tíd I. a II. st. Waldorf. tíd 18,34 14,8 0 19,84 12,7 0 18,94 14 b) na uitele (pepotený poet uitel) I.stupe I.stupe I.stupe II.stupe II.stupe II.stupe prmr prmr bžné tídy Waldorf. tídy spec.. t. bžné tídy Waldorf. tídy spec. t. I. a II. st. bžných tíd I. a II. st. Waldorf.tíd 18,42 14,2-11 8,8-14,32 11, Zamení tíd s rozšíenou výukou pedmt M+P TV jazyky HV VV informatika jiné pedm.*) poet tíd poet žák

11 11. Složení specializovaných tíd celkem z toho poruchy uení z toho poruchy chování Poet žák ve specializovaných tídách Formy pée o nadané žáky (organizace jejich vzdlávání, nabídka školy) zkušenosti v této oblasti Tradiní zpsoby práce vzdlávání uitel pro práci s talentovanými žáky obohacení vyuovacích hodin o složitjší a nadstandardní úkoly nabídka volitelných pedmt a množství kroužk zájmové innosti možnost studia ve tíd s rozšíenou výukou jazyk první jazyk od tetího roníku od šestého roníku druhý jazyk úast v soutžích poádaných rznými organizacemi nebo školou Mezi mén obvyklé zpsoby práce: celoškolní nebo tídní projektové vyuování individuální studijní plány výjezdy na studijní pobyty do zahraniních škol spolupráce se zahraniními školami provoz Dyscentra pro systematickou práci s integrovanými žáky asistenti pedagoga pro intenzivní práci s postiženými žáky 13. Poet integrovaných dtí k celkem z toho postižení: SPU zrakové sluchové ei tlesné mentální kombinované Peazení do ZvŠ ze kterých ro. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8.r. poet žák

12 15. Výsledky zápis do prvních tíd pro školní rok 2009 / 2010 plánovaný poet prvních tíd poet dtí pijatých do prvních tíd z toho poet dtí starších 6ti let (nástup po odkladu) poet odklad pro školní rok 2009/ Výsledky pijímacího ízení a) na víceletá gymnázia pijato: z pátého roníku ze sedmého roníku gymnázia ziz. krajem 6 3 soukromá gymnázia - 1 církevní gymnázia - - b) na SŠ z devátých roník pijato: gymnázia obchodní zdravotní prmyslové ostatní stední celkem akademie školy školy stední školy odb.uilišt d) do uebních obor ukonených závrenou zkouškou pijato: z devátých roník z nižších roník Poet žák, kteí ukonili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém roníku: 44 - v nižším roníku: Volitelné a nepovinné pedmty Volitelné pedmty Název pedmtu Poet skupin Poet žák Informaní technologie 3 42 Sportovní výchova (chlapci) 1 24 Sportovní výchova (dívky) 1 19 Biologická praktika 1 21 Konverzace v cizím jazyce (anglický jazyk ) 2 35 Konverzace v cizím jazyce (francouzský jazyk) 1 8 Devoezba 1 8 Kovotepectví 1 8 Celkem

13 Nepovinné pedmty Název pedmtu Poet skupin Poet žák Logopedický nácvik (neklasifikovaná aktivita) 2 8 (4+4) Douování z anglitiny I. stupe (neklas. aktivita ) 1 6 Celkem Kroužky Název kroužku Poet skupin Poet žák Anglitina 1 7 Anglitina 1.D 1 15 Anglitina 2.D 1 18 Nmina 1.D 1 15 Nmina 2.D 1 18 Nmina 5.D 1 9 Velaství 1 21 Šikovné ruce 3 37 Keramika 2 22 Atletika 2 34 Šachy 1 19 Informatika 2 31 Školní asopis 1 5 Výtvarný kroužek 1 12 Matematický seminá (8.ro.) 1 12 Píprava na pijímací zkoušky z matematiky 2 22 Píprava na zkoušky z eského jazyka 2 26 Seminá z matematiky 1 13 Eurytmie 6 24 Žákovský orchestr 1 6 Celkem Centrum sportu Ddina DDM Florbal chlapci Pohybová výchova, míové hry Aerobic Stolní tenis Oddlení souboru Musica e Danza pi ZŠ Ddina Musica melodica pípravka 1 15 Musica melodica Berušky 1 14 Musica melodica Pampelišky 1 22 Musica melodica Musica e Danza 1 17 Celkem

14 20. Školní družina klub poet oddlení poet žák školní družina školní klub Poradenské služby školy Poradenská innost školy: návštvy školního psychologa jedenkrát msín výchovný poradce z ad uitel projednávání výchovných problém s rodii spolupráce s odborem pée o dti a mladistvé spolupráce s policií R konzultace o školní zralosti s rodii u zápisu do 1. tíd metodická pomoc rodim s problémovými žáky výchova k volb povolání prbžn vkládána do uebních plán systematická píprava žák k pijímacímu ízení na SŠ spolupráce s Pedagogickou a Pírodovdeckou fakultou UK a Fakultou Tv a sportu UK Výchovná poradkyn školy spolen s tídními uiteli zpracovává všechny materiály týkající se integrovaných žák. Ve spolupráci s rodii a psycholožkou z PPP jsou pro tyto žáky pipravovány individuální vzdlávací plány. Ty jsou v prbhu roku prbžn konzultovány, aktualizovány a plnny. Škola spolupracuje s Mgr. Reitermannovou, psycholožkou PPP, která je dobe seznámena s prostedím školy, pedagogickým sborem i žáky. Pravidelné návštvy psycholožky jsou uiteli využívány podle aktuální poteby ke konzultacím a metodické pomoci s problémovými žáky. Výchova k volb povolání probíhá podle plánu. Na poátku roku jsou podle stanovených hodinových dotací zalenna témata do výuky pedmt Obanská a Rodinná výchova a Pracovní innosti. Vyuující využívají uebnice, pracovní listy, jsou organizovány exkurze a besedy s rzn zastoupenými profesemi. Tradin se žáci zúastují profesního testu v Pedagogicko-psychologické poradn. ZŠ Ddina je fakultní školou a v prbhu školního roku 2008/2009 spolupráce s fakultami pokraovala. Podle požadavk fakult absolvovalo nkolik student na naší škole souvislou oborovou praxi. Praxi v základní škole Ddina vykonávají studenti nejen Ped. fakulty UK v Praze, ale také ze Západoeské university v Plzni a Ped.fak. v Ústí n. Labem. 22. Hodnocení prevence sociáln patologických jev Školní metodik primární prevence vypracoval Minimální program protidrogové prevence a koncepn navazoval na pedchozí plán. Tento program je rozpracován do témat 14

15 zahrnutých do jednotlivých vzdlávacích oblastí a pedmt, dále do školních i mimoškolních projekt a volnoasových aktivit. Krom základní myšlenky programu, kterou je prevence ped užíváním návykových látek a oblast sociáln patologických jev, byl minimální program zamen na rozvoj osobnosti dtí, zlepšování vzájemných vztah mezi nimi, podporoval schopnost vzájemné komunikace, ešení konflikt mezi spolužáky a vytváení pozitivních vztah v kolektivu tídy. Každoron je školním metodikem vyhodnocována úinnost programu a témata jsou aktualizována podle momentálních poteb školy. Pro žáky II. stupn pokraovaly semináe vedené pracovníky Prev-centra. Žáci se v nich mj.uí oteven diskutovat nejen o obecných otázkách týkajících se jejich života, ale pedevším se nenásilnou formou uí hovoit a pemýšlet o problematice drog a ostatních sociáln patologických jevech, které je ohrožují. V rámci tohoto programu škola organizuje zážitkové kurzy pro žáky 6. roník. Na jejich uskutenní získala grant, díky kterému se mohl této aktivity zúastnit celý tídní kolektiv vetn žák ze sociáln znevýhodnného prostedí. Kurzy pozitivn ovlivují vztahy mezi žáky a blahodárn psobí na osobnostní rozvoj. Žáci se v nich uí být k sob ohleduplnjší, naslouchat si, spolen pekonávat pekážky a vzájemn si pomáhat. Stejn tak se zlepšují vztahy mezi uiteli a žáky. Tato atmosféra se penáší i do školního prostedí a se tídou se pak mnohem lépe pracuje. Souástí školního Minimálního preventivního programu je bohatá nabídka aktivit pro volný as dtí v rámci školní družiny, školního sportovního klubu, zájmových kroužk a soukromých kurz. Velmi dležitou souástí je vzdlávání uitel v této oblasti, protože úspšnost celého programu školy je závislá na jejich spoleném psobení. 23. Školská rada Školská rada pokraovala v práci podle modelu z pedchozích let. Je šestilenná a schází se pravideln jednou za pololetí, pípadn dle poteby astji. Zasedání jsou vcná a konstruktivní. V závru roku 2008 skonilo volební období zástupc zizovatele ve Školské rad a v prbhu roku také ostatním lenm. Zizovatelem byli jmenováni pvodní lenové na další období a na zbývající leny byly zorganizovány volby. Školská rada je vedením školy vnímána partnersky, jako dležitý orgán poradní i kontrolní. Na její jednání je editel pravideln zván a jeho podnty k jednání jsou peliv probírány. 24. Další formy spolupráce s rodii a ostatními partnery školy Škola bhem školního roku spolupracuje s tmito partnery: Klub pátel školy (KPŠ) obanské sdružení Pedagogická fakulta UK Pírodovdecká fakulta UK Fakulta tlesné výchovy a sportu UK Zizovatel školy Mstská ást Prahy 6 15

16 Waldorfské sdružení (WS) - obanské sdružení Asociace waldorfských škol Obvodní pedagogicko-psychologická poradna Dm dtí a mládeže (DDM) školské zaízení Základní umlecká škola Charlotty Masarykové Centrum sportu pi ZŠ Ddina Stední odborné uilišt Dr. Peška Život dtem obanské sdružení Zahraniní školy Stední školy a odborná uilišt Veejnost Doasní partnei krátkodobá spolupráce vyplývající z provozu školy Za nejdležitjšího partnera má škola rodie žák. Pi škole pracuje Klub pátel školy Ddina a Waldorfské sdružení, ve kterém pracují rodie žák waldorfských tíd. S výbory obou sdružení pi prvních tídních schzkách nebo na valné hromad projednává vedení školy dležité otázky týkající se výchovy a vzdlání, koncepci školy, plán školního roku, materiální podmínky a použití vlastního píspvku len k vhodným nákupm pro školu. Zárove jsou tato setkání fungující platformou na zodpovzení otázek vedením školy nejrznjšího druhu. 25. Školní stravování poty stravovaných žák: 325 z toho poty žák z jiných škol: Výjezdy žák mimo objekt školy poet výjezd poet žák vzdlávací výjezdy 8 86 vzdlávací výjezdy zahranií 1 Anglie 14 z toho grantové Podpora jaz. vzdl. 1 Anglie */ 10 / 4 OPEN WORLD 1 Anglie */ 10 / 4 zážitkové kurzy (samostatné) 1 17 zážitkové kurzy (samostatné) 1 7 ŠvP (vetn organiz. jako zážitkové kurzy) lyžaské kurzy (vetn kurz organiz jako zážitkové kurzy Lanové centrum 3 54 Soustední souboru Musica e Danza 1 26 */s trv. bydlištm v M / s trv. bydlištm mimo M 16

17 27. Výsledky kontrol ŠI, pípadn jiných kontrol Ve školním roce 2008/09 probhly ve škole tyto kontroly: 1) Kontrola VZP R za období ; dne ; Kontrola byla zamena na: dodržování oznamovací povinnosti stanovení vymovacích základ a výše pojistného dodržování termín splatnosti pojistného zasílání záznam o pracovních úrazech ostatní povinnosti plátce pojistného Závry kontroly: za uplynulé období 6 let byla v nkolika málo pípadech porušena vasnost oznamovací povinnosti dle zák..48/1997sb. za uplynulé období 6 let nebyl v jednom pípad dodržen termín splatnosti pojistného, z ehož vzniklo plátci penále z pozdní platby v ástce nepesahující 100,-K. Penále se v tomto pípad nepedepisuje, nebo nepesahuje podle zák..592/1992 povolenou ástku za jeden kalendání rok. ostatní oblasti kontroly bez závad Opatení: v prvním pípad byl odpovdný zástupce školy pouen o nutnosti vasného zasílání povinných hlášení VZP. (chybující zamstnanec, však již ve škole nepracuje) druhé pochybení nejde na vrub školy nebo za nj nese odpovdnost finanní ústav, kterým je Komerní banka a neprovedený bankovní píkaz 2) Kontrola použití grantu MHMP pro rok 2008; leden 2009 Kontrola byla zamena na použití finanních prostedk získaných z grantu MHMP Závry kontroly: bez závad 3) Hygienická stanice hlavního msta Prahy; dne Kontrola byla zamena na: plnní požadavk právních pedpis v provozovnách stravovacích služeb (celkem 16 ukazatel) odstranní závad z roku 2007 (plastové kbelíky na brambory) Závry kontroly: bez závad 4) Nkolik ídících kontrol vykonaných na základ Smrnice o vnitním kontrolním systému Závry kontroly: žádné závažné nedostatky nabyly zjištny škola zaplatila dlužné penále za pozd odvedenou da z píjmu nezávislé innosti zavinné bankou, která zaslala platbu na jiný úet Opatení: žádné, s bankou se nepodailo dohodnout 5) Krajské hygienické stanice Celkem 4 kontroly zamené na: 17

18 dodržování pravidel pro konání škol v pírod (hygienické, stravovací, ubytovací) Závry kontroly: bez závad 6) eská školní inspekce; dne Kontrola byla zamena na: šetení stížnosti na poskytování vzdlávání údajn v nesouladu s právními pedpisy, které se vztahují k poskytování vzdlávání a školských služeb Závry kontroly: na základ zjištných skuteností byla stížnost neopodstatnná Opatení: žádné, z pohledu školy je dtem stžovatele poskytována naopak nadstandardní pée (ŠI potvrzeno) 7) V prbhu roku probhly standardní kontroly majetku a hospodaení ze strany zizovatele, revize pístroj a kontroly vedením školy všech úsek. 8) Hospitacemi vedení školy a vzájemnými hospitacemi pedagog byla monitorována kvalita vzdlávacího procesu a profesionalita vyuujících. 28. Spolupráce školy se zahraniím Jazykového zamení školy využívá prostednictvím Pedagogické fakulty UK také nkolik fakult v zahranií. Školu navštvují studenti z Pedagogické fakulty v Nantes a Versailles. Zajímají se krom výuky jazyka v naší škole o systém základního vzdlávání v eské republice. Letos v dubnu se opt uskutenila na naší škole jednodenní návštva francouzských student z IVFM (Institut universitaire de formation des maitres) z Akademie ve Versailles. Jde o dlouholetou spolupráci mezi touto vysokou školou, PedFUK v Praze (katedry Fj) a ZŠ Ddina. Francouzští studenti - vedoucí uitelé na école primaire (náš 1. st.), se opt velmi tšili na náslechové hodiny v prvních i vyšších tídách, na debatu o vzdlávacích systémech, na prohlídku školy apod. Je potšující, že studenty doprovází skupinka stále stejných pedagog, kteí se do Prahy rádi vracejí. Podkování patí uitelm 1.stupn, kteí pro francouzské studenty ochotn pipravili zajímavé hodiny. Žáci školy absolvovali poznávací pobyt v anglickém Bringhtonu s docházkou a výukou v tamní jazykové škole Southwick Community Centre. editel školy vykonal spolen s editeli škol a zástupci Mstské asti Prahy 6 pracovní a studijní návštvu nkolika škol v ín a Norsku. 29. Úast žák v soutžích a) vyhlašovaných centráln název soutže poet umístní úast. vdomostních Olympiáda v j (školní kolo) 4 nehodnoceno vdomostních Olympiáda v j (obvodní kolo) 2 2. a 3. místo 18

19 postup do krajského kola Matematická olympiáda (školní kolo) 2 Biologická olympiáda (školní kolo) 9 Biologická olympiáda (obvodní kolo) 3 5.,7.a 11. místo Djepisná olympiáda (obvodní kolo) a 29. místo Pythagoriáda pro 6. ro. (obvodní kolo) 1 30 Pythagoriáda pro 7. ro. (obvodní kolo) 1 19 Logická olympiáda pro žáky ro. 21 nehodnoceno Matematický klokan Cvrek 70 nehodnoceno Matematický klokan Klokánek 58 nehodnoceno Matematický klokan Benjamin 43 nehodnoceno Matematický klokan Kadet 71 nehodnoceno sportovních Mc Donald s Cup (obvodní kolo) t 2. místo Pohár eské obce sokolské - šplh 9. druž. 2. místo Pohár s. rozhlasu v atletice (obvod. kolo) 8. 9.t 1. místo Pohár s. rozhlasu v atletice (mst. kolo) 8. 9.t 1. místo Pohár s. rozhlasu v atletice (repub. kolo) 8. 9.t 1. místo Atletický tyboj (obvodní kolo) t. 1. místo Atletický tyboj (krajské kolo) t. 1. místo Atletický tyboj (republikové kolo) t. 1. místo Atletický tyboj (soutž jednotlivc) t. 1. místo mistr republiky Soutž mladých cyklist (obvodní kolo) t. 2. místo Soutž mladých cyklist (obvodní kolo) t. 1. místo In-line bruslení (mstské kolo) - chlapci t. 3. místo In-line bruslení (mstské kolo) - dívky t. 2. místo In-line bruslení (mstské kolo) - chlapci t. 2. místo umleckých Pražské poetické setkání (školní kolo) 34 Pražské poetické setkání (obvodní kolo) 9 Pražská snítka (školní kolo) 25 Pražská snítka (obvodní kolo) 7 kategorií 14 7 x 1. cena Jarní petrklí místo b) ostatních (uvete organizátora, rozlište dlouhodobé D a píležitostné P soutže) název soutže poet umístní úast. vdomostních Mat. soutž Šikula D 1 49 Jazyková soutž Open world 2009 P 4 nehodnoceno Poznej Prahu 6 P 5 1. místo sportovních Pohár škol Prahy 6 (DDM) D 19

20 v rámci poháru 21 sport. soutží - brusle rychlostní (1.místo) - cyklistika - dopravní soutž - futsal starší žáci (2. místo) - gymnastika šplh - nohejbal mladší žáci (2.místo) - nohejbal starší žáci (2.místo) - stolní tenis starší žáci (1.místo) - stolní tenis mladší žáci (2.místo) - stolní tenis starší žákyn (3.místo) - šachy mladší žáci (2.místo) - plavání starší žákyn (2.místo) - plavání mladší žáci (3.místo) - pespolní bh mladší žákyn (3.míst) - pespolní bh starší žáci (3.místo) - florbal mladší dti (1. místo) - florbal starší dti (2.místo) - volejbal mladší žáci (3.místo) - volejbal starší žáci (2.místo) celkov 2. místo ve všech soutžích Waldorfská olympiáda D 15 nehodnoceno umleckých Výtvarná soutž Poznávej svt ZOO 10 nehodnoceno Waldorfská pehlídka divadel. soubor 10 nehodnoceno Vystoupení oddlení souboru Musica e Danca -koncert na letním soustední Jizerské hory -koncert na zahájení školního roku -koncert Vypich - pípravka -koncert Babí léto Vypich -koncert Bevnovské posvícení - pípravka -koncert hotel Radegast pípravka -koncert Knževes -koncert Kaunický palác -vánoní koncert hotel Radegast Pampelišky -vánoní koncert školy kostel Liboc -vánoní koncert v Dejvickém stanu -vánoní koncert ve škole všechna oddlení -koncert pro mateské školy Pampelišky -koncert ke Dni otevených dveí pípravka -natáení DVD hlavní soubor -mezinárodní hudební festival Lago di Garda -koncert v klubu Radost hlavní soubor -Pražská snítka -Jarní petrklí -školní vánoní besídka -masopustní karneval -koncert na závr školního roku -koncert letní soustední Šumava 56 len nehodnoceno Krom výtu soutží a vystoupení se žáci školy zúastnili ješt dalších, mén i více dležitých meziškolních výstav a korespondenních soutží. 20

21 30. Poet žák s trvalým bydlištm mimo hl.m. Prahu kraj poet žák Stedoeský 56 Ústecký 1 Plzeský 5 Karlovarský 1 Jihoeský 2 Jihomoravský 1 Celkem Cizí státní píslušníci Státy z EU (názvy) poet dtí Státy mimo EU (názvy) poet dtí Slovenská republika 3 Jižní Korea 2 Maarsko 2 Ruská federace 1 Srbská republika 2 Ukrajina 1 Celkem 5 Celkem 6 Vzdlávání cizích státních píslušník probíhá bez problém. Nov píchozím žákum, pokud je to teba, vypracováváme individuální plán z eského jazyka a využíváme možnosti úlev v klasifikaci daných školským zákonem. 32. Akreditované programy dalšího vzdlávání škola nemá. 33. Ekologická výchova Škola zalenila okruhy s touto tematikou do školního vzdlávacího programu a uebních plán. Environmentální výchova je souástí pírodovdných, ale i dalších pedmt v rámci mezipedmtových vztah ve výuce. Objevuje se zejména ve školních projektech. Žáci jsou vedeni k nutnosti uvdomní si dležitosti pírody, její ochrany a poznávání vzájemných souvislostí a dj v pírod. Uí se vnímat psobení lovka a spolenosti na pírodu a životní prostedí a jeho dsledky. Mnohé tídní projekty byly zpracovány práv s tematikou ekologie, ochrana pírody a životního prostedí. Škola má dva poradce pro environmentální výchovu (EVVO), kteí v rámci dalšího vzdlávání absolvovali školení s touto tematikou. Podstatnou ást EVVO školy tvoí problematika odpad, které se vnují dti již od první tídy, krom program a exkurzí (sbrné dvory, istírna odpadních vod aj.) se aktivn na tídní odpadu ve škole podílejí. Žáci školy využívají aktivit hnutí Tereza, Koniklec i akcí 21

22 Toulcova dvora v Praze a zúastují se jejich vzdlávacích akcí.. Uební program je doplnn o volitelný pedmt Biologická praktika. Celá škola tídí odpad. V prostorách školní budovy jsou umístny sbrné nádoby a žáci tak tídí odpad sami. V areálu školy jsou pak velkokapacitní kontejnery pro svážení tídného odpadu. Krom toho škola poádá sbry papíru na jejichž organizaci se podílejí žáci. Z výtžku se pro školu zakoupí to, co navrhnou zástupci žákovské samosprávy. 34. Struné hodnocení zkušeností se školním vzdlávacím programem Školní vzdlávací program Základní školy (ŠVP) zahrnuje dva smry. První, s akcentem na jazyky, v duchu dosavadního zamení školy a druhý, waldorfskou pedagogiku. Jeho úvodní ást je pro všechny žáky spolená, ale dále se již oba smry odlišují. Kapitoly jsou proto vypracovány oddlen. Ve školním roce 2008/09 již škola uila podle vlastního vzdlávacího programu druhým rokem v newaldorfské ásti a tetím rokem ve waldorfské ásti školy. Po prvních zkušenostech s vlastním ŠVP je zejmé, že v nkterých pípadech bude nutné udlat drobné úpravy v obsahu pedmt a v uebním plánu. Pedmt Výchova ke zdraví byl pesunut ze 7. do 9. roníku, Obsah pedmtu Fyzika byl upraven tak, aby lépe vyhovoval asové dotaci v uebních plánech, byly provedeny úpravy v obsahu pedmtu Informaní technologie a další. Zmny jsou ešeny dodatky k ŠVP. Škola absolvuje výjezdní školení týmová sborovna, kde bude mj. ást programu vnována úpravám ŠVP. V tomto smyslu však chápeme školní vzdlávací program jako otevený dokument, který dopluje a na kterém pracuje celý pedagogický sbor stále. Stále aplikuje nové nápady, pevzaté zkušenosti nebo nov získané myšlenky. Dležitou roli tak hraje další vzdlávání pedagog. 35. Struná informace o využití vnjších evaluaních prostedk Každoron se žáci školy zúastují testování. V posledních letech jsme využívali testy SCIO. Výsledky jsou dležitým srovnávacím ukazatelem úrovn výsledk vzdlávání našich žák se žáky z ostatních škol. Jsou analyzovány uiteli tch pedmt, ze kterých testování probhlo. Obsah test bývá mimo svj hlavní úel asto dležitým inovativním prvkem jednak typem úloh a také vzájemnými mezipedmtovými souvislostmi. Ve školním roce 2008/09 byli testováni žáci 5. a 9. roník v rámci projektu Stonožka z Matematiky, eského jazyka a Obecných studijních pedpoklad, 8.roníky prošly testováním Podpora pipravenosti na pijímací zkoušky. Typ testu Roník Evaluovaná oblast Úspšnost SCIO 5 Matematika 58% SCIO 5 eský jazyk 56% SCIO 5 Obecné studijní pedpoklady 64% SCIO 9 Matematika 42% SCIO 9 eský jazyk 49% SCIO 9 Obecné studijní pedpoklady (OSP) 52% 22

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Dědina Výroční zpráva o činnosti školy 2010 2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2010/2011 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dunděra, ředitel školy Úvod : Při zpracování této zprávy jsem

Více

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012 Základní škola Dědina Výroční zpráva o činnosti školy 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2011/2012 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dunděra, ředitel školy Úvod : Při zpracování této zprávy jsem postupoval

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Zdravá škola pro každého,

Zdravá škola pro každého, Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Dědina Výroční zpráva o činnosti školy 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2013/2014 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dunděra, ředitel školy Úvod : Při zpracování této zprávy jsem postupoval

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2005 2006 Strana 1 (celkem 26) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola Dědina. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Dědina Výroční zpráva o činnosti školy 2012 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dunděra, ředitel školy Úvod : Při zpracování této zprávy jsem

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12

VÝRO NÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12 VÝRONÍ ZPRÁVA školní rok 2011/12 Výroní zpráva byla schválena školskou radou dne 1. listopadu 2012 ESKÉ BUDJOVICE 2012 Schválené znní výroní zprávy je uloženo v písemné podob v kancelái školy se schvalovacím

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BEZNICE Základní škola Beznice Rožmitálská 419 píspvková organizace tel. 318 682 165 262 72 Beznice tel./fax 318 682 358 Václav Sedláek, editel školy E-mail: reditel@zsbreznice.cz MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j.

Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811, Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, Telefon: ZŠ 465 549 534, MŠ 465 549 655.j. 105/2007 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006-2007 podle

Více