ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ROK 2010/2011"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Gymnázium a SOŠe, Vimperk, Pivovarská 69 Pivovarská 69, Vimperk Jméno a příjmení ředitele Ing. Eva Piherová Telefon na ředitele na ředitele Jméno a příjmení školního Ing. Dana Frnochová metodika prevence Telefon , Jméno a příjmení výchovného Mgr. Věra Chválová gymnázium poradce Ing. Dana Frnochová obchodní akademie Telefon ZŠ - I stupeň ZŠ - II.stupeň 8leté Gymnázium (Prima až Kvarta) 6leté Gymnázium (Prima až Sekunda) Počet tříd SŠ ostatní Celkem Počet žáků/studentů Použité zkratky: MPP Minimální preventivní program SPJ Sociálně patologické jevy NNO Nestátní neziskové organizace ŠMP Školní metodik prevence 1

2 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE 1. Sociální a jiné okolí školy Na škole se studují obory všeobecné gymnázium, gymnázium programování, gymnázium sportovní příprava, osmileté gymnázium, obchodní akademie. Většina studentů je místních nebo dojíždí z blízkého okolí, někteří studenti jsou ubytováni na domově mládeže. Škola spolupracuje s řadou organizací např. Phénix, Pedagogicko-psychologická poradna, Prevent Strakonice aj. 2. Informace od pedagogů Pedagogové jsou na začátku roku, před vypracováním Minimálního preventivního programu na aktuální školní rok, vyzváni ke spolupráci a k vyjádření se k těmto bodům: zájem o besedy s preventivní tematikou pro žáky (v rámci svých předmětů nebo jako třídní učitel), preventivní témata, která jsou součástí jejich vyučovacích předmětů, náměty na vzdělávací akce pro pedagogy, jednorázové akce pro žáky, případně pro rodiče, veřejnost apod., případně volnočasové aktivity, náměty a názory na prevenci ve škole (v čem vidí největší problémy, návrhy na řešení, priority apod.).většina z nich vidí největší problém v nevhodném chování (např. vulgární mluva, neuznávání autorit, špatné vzájemné vztahy mezi žáky), trávení volného času místo aktivních forem, zejména sportu, vysedávání s kamarády v restauracích a u PC, pití alkoholických nápojů, plýtvání volným časem atd. 3. Informace od rodičů Rodiče jsou pravidelně na třídních schůzkách a na informačním odpoledni informováni třídními učiteli o prospěchu, chování, problémech v SPJ, událostech ve škole apod. a je zjišťována zpětná vazba. Rodičům jsou předávány od školního metodika různé aktuální propagační materiály a další informace týkající se prevence na škole formou letáčků. V měsíci červnu na první třídní schůzce budoucích prvních ročníků jsou rodiče školním metodikem informováni o preventivních aktivitách v průběhu studia, zejména o adaptačních kurzech, které jsou organizovány hned na začátku prvního ročníku. Dne proběhne v MěKS ve Vimperku slavnostní ukončení školního roku a vyhodnocení úspěšných studentů, na které budou pozváni i rodiče žáků. 4. Informace od žáků Třídní učitelé jsou se svými žáky v úzkém kontaktu, při třídnických hodinách a dalších společných aktivitách (např. adaptační kurzy, exkurzně vzdělávací týdny, školní výlety spojené s exkurzní činností a aktivní náplní, sportovní akce např. Zátopkovy štafety, vánoční besídky aj.) je zjišťován pohled žáků na sociální klima ve škole. Ve školní knihovně je umístěna schránka důvěry, školní metodik prevence i obě výchovné poradkyně mají konzultační hodiny, po domluvě jsou kdykoliv k dispozici k projednávání aktuálních situací. Po skončení adaptačních kurzů jsou dotazníkovou formou zjišťovány reakce žáků i jejich třídních učitelů např. osobní přínos, odborná úroveň lektorů, organizační zajištěnost, připomínky, náměty aj. Po většině besed, které mají většinou formu zážitkovou, je zjišťována zpětná vazba rovněž dotazníkovou formou. 2

3 5. Hodnocení MPP minulého školního roku Hodnocení MPP za šk. rok 2009/2010 bylo samostatně vypracováno a zasláno na PPP Prachatice v měsíci červnu 2010 jak elektronicky, tak v písemné podobě. Osvědčily se adaptační kurzy pro první ročníky, ve kterých chceme pokračovat, pozitivně byly hodnoceny besedy s organizací Phénix a Policií ČR, se kterými budeme i nadále pořádat další společné akce. B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE Jednou z priorit pro letošní školní rok v SPJ je provedení poučení o nástrahách kyberšikany ve všech třídách naší školy. Školní metodik prevence ve spolupráci se všemi vyučujícími informační techniky vypracovali jednotný postup při podávání potřebných informací z této problematiky. Žáci budou poučeni o nástrahách internetu, bude využit materiál MŠMT Desatero bezpečného internetu a bude jim prezentováno DVD Seznamte se bezpečně. Myslíme si, že v současné době je tato problematika velice aktuální, proto jsme se rozhodli se jí věnovat ve všech třídách a poučit žáky všech věkových kategorií. Další důležitou problematikou je chování žáků zaměřit se na slušné chování, vzájemnou toleranci, převzetí vlastní zodpovědnosti za své činy, respektování všech norem školního řádu, snížení počtu výchovných opatření, které jsou důsledkem nevhodného chování žáků, zamezení počátečním projevům agresivity mezi žáky apod. Proto většina besed se bude věnovat této problematice. Mezi další priority na tento školní rok patří zlepšení docházky do školy do školního řádu bylo již v loňském školním roce zakomponováno, že pokud žák překročí absenci v jednotlivém předmětu 25 %, nebude klasifikován a bude komisionálně přezkoušen. Bude zpřísněno i omlouvání absence z důvodu nemoci u zletilých žáků bude nutné potvrzení od lékaře. V rámci snížení uvolňování žáků z hodin tělesné výchovy ze zdravotních důvodů je už třetí rok pro žáky částečně uvolněné ze TEV nabízen předmět Zdravotní tělesná výchova a pro úplně uvolněné žáky z TEV je nabízen seminář Výchova ke zdraví. Dalším důležitým úkolem je zapojit rodiče do školního dění, zvýšit jejich zájem o život jejich potomků ve škole i mimo ni. Rodiče jsou informováni o absenci a průběžném prospěchu prostřednictvím internetu každý rodič obdržel za tímto účelem svůj přístupový kód. Pro rodiče i širokou veřejnost je pořádána řada akcí týden otevřených dveří, dvakrát den otevřených dveří, vánoční koncert, vystoupení divadla Spirála, výtvarné výstavy atd. 3

4 C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY 1. V oblasti přímé práce pedagogů Důležité je sjednocení postupů všech pedagogů při prevenci i zjišťování SPJ a důsledné vymáhání dodržování základních norem stanovených školním řádem. Toto je připomínáno na provozních poradách i pedagogických radách, zejména při hodnocení jednotlivých čtvrtletí, kdy je konstatováno nevhodné chování žáků a jsou přijímána následná výchovná opatření. Více se zaměřit na prevenci a nenásilnou formou mládeži připomínat, že jsou zodpovědni za svůj život a pokud nebudou dodržovat základní normy života ve společnosti, ponesou si sami následky. Takto výchovně působit při vyučovacích hodinách, třídnických hodinách, na různých akcích (sportovních, kulturních, exkurzně vzdělávacích i volnočasových), napomáhat vytvářet i pozitivní sociální vazby v třídních kolektivech a pěstovat v žácích pocit sounáležitosti se školou. 2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ Pedagogové jsou na poradách informováni školním metodikem prevence o nabídkách vzdělání v oblasti prevence SPJ, případně o absolvovaném vzdělávání ŠMP. Název a odborné zaměření vzdělávání Adaptační pobyt pro učitele na Chatě Mládí na Zadově 1. den zážitkový seminář na téma Konflikty a jejich řešení - 2. den Zásady první pomoci Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník 2 dny srpna 2010 Zážitkový seminář PhDr. Miroslav Frnoch Zásady první pomoci MUDr. Luboš Kovář Počet školených pedagogů Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ Název a odborné zaměření vzdělávání Seminář k podávání projektů Setkávání ŠMP v rámci okresu Prachatice Odborné přednášky a semináře s preventivní tematikou Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník MŠMT Mgr. Martina Ozorovská podzimní, Ped. psych. poradna vánoční a jarní Prachatice, Mgr. V. Hettner, setkání dle aktuální dle aktuální nabídky nabídky 4

5 4. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy Pravidelně jsou pořádány provozní porady, kde jsou řešeny aktuální problémy, vyučující si navzájem předávají informace. Na škole je ustanovena tzv. výchovná komise (složení: výchovné poradkyně, ŠMP), která má za úkol řešit závažnější problémy týkající se chování žáků, zejména SPJ. Podněty k jednání výchovné komise dávají příslušní třídní učitelé, případně vedení školy. Při projednávání konkrétních problémů se účastní kromě členů výchovné komise příslušný třídní učitel, případně vedení školy. Počty pedagogických pracovníků Celkem: Podílející se aktivně na prevenci Nepodílející se aktivně na prevenci Vedení školy: Z toho učitelé 40 podle potřeby - Vychovatelé 2 podle potřeby - Mistři odborné výchovy Jiné. výchovná poradkyně, ŠMP II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP, možnostmi spolupráce a MPP Rodiče jsou seznamováni s činností ŠMP na první třídní schůzce v listopadu formou letáčku (informace o činnostech ŠMP, konzultačních hodinách, schránce důvěry, aktivitách v oblasti prevence pro žáky, důležité kontakty aj). Po zkušenostech z minulých let, kdy nebyl zájem, zatím není pro rodiče plánována žádná beseda s preventivní tematikou. Rodiče jsou informováni na internetových stránkách školy o aktuálních akcích, je zde k nahlédnutí i Minimální preventivní program na příslušný školní rok. Na škole je ustanovena Rada rodičů, která se pravidelně schází s vedením školy a je seznamována s důležitými informacemi, z rozpočtu Rady rodičů jsou financovány preventivní akce např. adaptační kurzy a besedy s preventivní tematikou. Na škole funguje i Školská rada, kde jsou zástupci vyučujících, veřejnosti a rodičů, příp. zletilých žáků. 2. Aktivity pro rodiče Název aktivity Datum konání Realizátor, přednášející 5

6 3. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči Název aktivity Vánoční koncert pěveckého sboru školy Canto Výstava výtvarných prací žáků školy Týden otevřených dveří pro žáky ZŠ Dny otevřených dveří Datum konání Vedoucí programu prosinec 2010 Mgr. J.Tláskalová zatím Mgr. J. neurčen Přibylová , Ing. E. Piherová, celý ped. sbor III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY 1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP Třídní učitelé informují na začátku školního roku o činnosti ŠMP, je vypracován informační leták se základními informacemi pro všechny třídy (např. jakými činnostmi se ŠMP zabývá, kde je jeho působiště, kdy jsou konzultační hodiny, kde je umístěna schránka důvěry a k čemu slouží, jaké aktivity budou v tomto školním roce pořádány v oblasti prevence apod.). V budově A je umístěna nástěnka s preventivní tematikou Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov Aktivity které jsou součástí učebního plánu (na základě již zpracovaného Školního vzdělávacího programu) + aktivity které nejsou součástí učebního plánu. Jde o aktivity, které nereagují na aktuální problémy a týkají se všech tříd v daném ročníku. Jelikož máme na škole 17 tříd a preventivní témata jsou součástí řady předmětů průřezem celou školou, bylo by velice složité psát tyto údaje do níže uvedené tabulky jednalo by se o spoustu údajů, které by v konečné fázi byly nepřehledné a nevypovídající. Proto uvedu jen předměty, preventivní témata a vyučující (ne podle jednotlivých tříd a ročníků). 6

7 Třídy 1.G 8.G, 1.A,B 4.A, 1.OA 4.OA Vyučovaný předmět Základy společenských věd, Občanská nauka, Občanská výchova Biologie Chemie Tělesná výchova Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) etická témata důvěra, zodpovědnost, svoboda,... Mgr. Huříková zdraví a jeho ochrana Mgr. Chválová globální problémy lidstva rasismus, xenofobie Mgr. Kvapilová člověk v náročných životních situacích stres, frustrace, psychické poruchy, psychohygiena člověk a společnost konflikty mezi lidmi a jejich řešení životní styl denní režim, správná životospráva sexuální výchova rizika promiskuity, pohlavní nemoci, AIDS, ochrana a prevence před nakažením manželství rozvod a jeho následky, náhradní výchova dětí závislosti kouření, alkohol, drogy,... komunikace zásady, tolerance,... hodnotová orientace osobnosti pyramida potřeb základní etické hodnoty pravda, slušnost, poctivost, čestné jednání, solidarita reakce na zátěžové situace, sociální komunikace chování naslouchání, postoje, pocity, vztahy,... formy pomoci atd. formy předávání informací, hry, diskuse, DVD, besedy, exkurze do Střediska výchovné péče a na Okresní soud v Prachaticích aj. biologie člověka - dýchací soustava (kouření), trávicí soustava MVDr. Oulická (alkohol, drogy), nervová soustava (drogy) Mgr. Kovářová viry a bakterie virus HIV, onemocnění AIDS, pohlavně přenosné Mgr. Harantová nemoci Mgr. lidské rasy - rasismus Havlíčková formy předávání informací Mgr. Jedličková drogy druhy, jejich účinky Ing. Piherová formy předávání informací MVDr. Oulická Mgr. Kovářová Mgr. Harantová zdravý životní styl sport, zdravá výživa Mgr. Hrdinková formy předávání informací, praktické činnosti Mgr. Huříková Mgr. Havlíčková Mgr. Huřík Mgr. Filip Mgr. Pavlásek Informační technologie, Informační a výpočetní technika zpracování prezentace na téma sociálně patologické jevy ve společnosti přenos informací internet textový editor návykové látky formy samostatná práce Ing. Vančura Ing. Chrstošová J. Heřta 7

8 Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Adaptační kurz třídenní pobyt mimo školu první ročníky a prima (zážitková pedagogika) Filmové představení Katka (časosběrný dokument Heleny Třeštíkové o známé pražské narkomance) kromě 1.G a 2.G účast žáků celé školy Realizátor Prevent, o.s. Strakonice MěKS Vimperk Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě V současné době se nevyskytl ve škole SPJ, který by bylo nutno aktuálně řešit. Zjištěné SPJ v jednotlivých třídách se budou řešit bezprostředně po zjištění. Podle závažnosti řeší problémy školní výchovná komise, případně externí odborníci např. Pedagogicko psychologická poradna Prachatice. SPJ který bude řešen: - Jak byla situace zjištěna: - Kdo bude situaci řešit jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Kdy bude situace řešena: S použitím jakých metod bude intervence vedena: Způsob ověření efektivity intervence: Jednorázové aktivity pro žáky Název aktivity, akce Datum Realizátor Rizika internetu, nebezpečí kyberšikany film Seznamte se bezpečně, poučení o pravidlech bezpečného používání internetu září říjen 2010 vyučující informační technologie, ŠMP Škádlení nebo šikana 1.G, 2.G Phénix Zelená neplatí 3.A Phénix S Tebou o Tobě 1.G, 1.A, 1. B, 1.OA, 5.G říjen 2010 Čas proměn Mezilidská tolerance 3.OA, 3.G Phénix Zelená neplatí 4.G Phénix Jídlo? Děkuji, nechci. 3.OA Phénix Sklizeň závislostí - 1.OA Phénix Zelená neplatí 5.G Phénix Nauč se říkat NE 1.G 1. pololetí Phénix Návštěva SVP Prachatice 4.A, 8.G 1. pololetí SVP Návštěva Okresního soudu Prachatice 6.G, 8.G 1. pololetí Okresní soud Phénix Phénix Odpovědnost mládeže za protiprávní jednání 2. pololetí státní zástupkyně Trestná činnost mládeže, SPJ 2. pololetí Policie ČR 8

9 Během školního roku bude využívána i aktuální nabídka besed, přednášek a jiných aktivit s preventivní tematikou Volnočasové aktivity pro žáky Název aktivity, akce, kroužku Datum nebo frekvence konání Vedoucí programu Školní sportovní klub basketbal, volejbal, aerobik 1x týdně Mgr. Hrdinková Školní pěvecký sbor CANTO 1x týdně Mgr. Tláskalová Divadelní spolky Spirála a Spirálka 1x týdně Mgr. Heřta, Mgr. Slepičková IV. OSTATNÍ AKCE V OBLASTI PREVENCE SPJ Sportovní aktivity Lyžařské kurzy pro třídy 1.A,1.B, 1.OA, 5.G, 2.G Sportovně turistické kurzy na Lipně pro třídy 3.A,7.G, 3.OA Kurzy plavání pro třídu 1.G,3.G a druhé ročníky SŠ Studenti se pravidelně po celý školní rok zúčastňují sportovních soutěží a olympiád (okresních, krajských i republikových) např. v disciplínách přespolní běh, orientační běh, atletické disciplíny, plavání, stolní tenis, běh na lyžích, obří slalom, snowboarding aj. Dne 19. dubna 2011 bude probíhat tzv. Sportovní den školy, jehož součástí budou např. Zátopkovy štafety, kdy závodí studenti celé školy včetně svých třídních učitelů. Kulturní aktivity Školní pěvecký sbor CANTO vystupuje na školních i veřejných akcích (např. vánoční koncert, v domovech důchodců), zúčastňuje se přehlídek a soutěží pěveckých sborů. Studenti během školního roku navštěvují řadu kulturních pořadů ve škole, v kině (např. pořady Vývoj populární hudby, Vývoj divadla), jezdí i na divadelní představení do Českých Budějovic, Českého Krumlova a do Prahy, navštěvují výstavy výtvarných prací, dějepisné pořady a výstavy atd. Jednou ročně je ve škole uspořádána výstava výtvarných prací žáků včetně slavnostní vernisáže pro rodiče a ostatní zájemce z řad pedagogů, spolužáků i veřejnosti. Humanitární akce Studenti pomáhají při organizaci různých humanitárních akcí během celého školního roku např. Srdíčkový den, Světluška, Modrá píšťalka, Emil a další. Škola se již pátým rokem podílí na finanční podpoře indické dívky v rámci adopce na dálku. Ostatní oblasti Ve dnech října 2010 bude ve škole organizován projekt Ochrana člověka za mimořádných situací. Pro druhé ročníky jsou organizovány exkurzně vzdělávací týdny do zajímavých oblastí ČR (např. Jeseníky, Liberecko, Plzeňsko aj.). V měsíci září pomáhají studenti při organizaci Dnů evropského dědictví ve vimperských památkách. Během celého školního roku se řada studentů účastní soutěží a 9

10 olympiád v různých oborech (matematika, fyzika, jazyky, umělecký přednes, grafické předměty, výpočetní techniky apod.). Žáci jsou během celého školního roku zapojováni do různých aktivit v rámci enviromentální výchovy. Na konci školního roku dne 28. června 2011 proběhne v MěKS ve Vimperku slavnostní shromáždění, které se zúčastní celá škola. Proběhne zde vyhodnocení úspěchů ve vědomostních, dovednostních i sportovních soutěží; studenti, kteří úspěšně reprezentovali naši školu, budou vyhodnoceni, pozváni budou i rodiče žáků. V. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY Organizace Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, ) Portus, o. s., Prachatice Bc. Tereza projekt Primární Grametbauerová prevence Phénix Pedagogicko Mgr. Hettner psychologická poradna Policie ČR, Prachatice Bc. R. Sovová Městská policie Vimperk p. Dub Městské kulturní p. Pulkrábek středisko Okresní zastupitelství JUDr. Prokešová Prevent Strakonice Mgr. Schwarz, M. Klajn , Procter&Gamble pí Kalátová Město Vimperk Mgr. Jana Korbelová , KC Prachatice D. Randáková VI. EVIDENCE A EFEKTIVITA Veškeré preventivní aktivity během školního roku se samostatně evidují nabídky akcí, uskutečněné akce, vzdělávání, spolupráce s externími odborníky, efektivita jednotlivých akcí (např. dotazníky po skončení adaptačních kurzů pro studenty i třídní učitele, dotazníky po besedách) atd. Na konci školního roku se zpracovává podklad pro Výroční zprávu školy za uplynulý školní rok Zhodnocení prevence na škole, dále se vypracovává Závěrečná zpráva o plnění MPP, která se zasílá na Pedagogicko psychologickou poradnu do Prachatic. VII. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE Datum Seznámení ředitele/ředitelky školy s MPP 29. září 2010 Seznámení pedagogického sboru školy s MPP 1. října 2010 Podpis ředitele/ředitelky školy 10

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, 391 02

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, 391 02 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, 391 02 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Hrbek Telefon na ředitele 384 490 020 E-mail na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro ZŠ Nová Včelnice kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jaromír Hrbek Telefon na ředitele 384

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro SŠOSaP a VOŠ, Kněžskodvorská 33/A, České kterou platí tento MPP Budějovice, 370 04 Jméno a příjmení ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední odborné učiliště Blatná U Sladovny 671, 388 16 Blatná tel. 383 412 320 fax 383 412 328 E-mail: skola@soublatna.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jana Jandáčková

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Mgr. Vlasta Kollariková, Mgr. Božena Doktorová. Kollarikova.v@seznam.cz, bozenado@seznam.cz

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Mgr. Vlasta Kollariková, Mgr. Božena Doktorová. Kollarikova.v@seznam.cz, bozenado@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro SŠOSaP a VOŠ, Kněžskodvorská 33/A, České kterou platí tento MPP Budějovice, 370 04 Jméno a příjmení ředitele

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 20011/2012 Vypracoval: Ing. Milan Hanuš Úvod...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP...4 VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (bez příloh pro web školy) Vypracoval: Ing. Milan Hanuš 1 Úvod....3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP...

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Hrbek Telefon na ředitele 384 490 020 E-mail na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro ZŠ Bechyně, Školní 293 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Jan Pekař Telefon na ředitele 381213016

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008

ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Linecká Linecká ulice 43, 381 01 Český Krumlov Jméno a příjmení ředitele Mgr. A.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola, Rýmařov, Školní náměstí 1, přísp.organizace Školní náměstí 1, Rýmařov,

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49-za část OA Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program 2011/2012

Minimální preventivní program 2011/2012 Minimální preventivní program 2011/2012 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha 5 www.gymjh.cz Školní rok: 2011/2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Lenka Králová Telefon na

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Alešova Vodňany Alešova ulice č.50 38901 Vodňany Jméno a příjmení ředitele Mgr. Pavel

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro ZŠ Pohůrecká, Pohůrecká 16, České Budějovice, 370 06

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro ZŠ Pohůrecká, Pohůrecká 16, České Budějovice, 370 06 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Návrh osnovy MPP ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro ZŠ Pohůrecká, Pohůrecká 16, České Budějovice, 370 06 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více