Foto: p evzetí obecního znaku a vlajky z rukou p edsedy poslanecké sn movny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Foto: p evzetí obecního znaku a vlajky z rukou p edsedy poslanecké sn movny"

Transkript

1 Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * /08 Toto íslo vyšlo 17. dubna Vážení spoluob ané! Mám radost, kanalizace bude! Snad i Vás všechny ta zpráva pot šila. P eji nám všem, aby se dílo poda ilo a splnilo cíle a o ekávání jednoduchý fungující systém, který nás zbaví starostí s odpadní vodou a díky kterému budou naše potoky a rybníky zase isté. starostka, Dagmar Fedáková Foto: p evzetí obecního znaku a vlajky z rukou p edsedy poslanecké sn movny Vážení ob ané, na tomto míst v tšinou d kuje paní starostka lidem za dob e vykonanou práci. Nyní bych cht la jménem všech zastupitel, pevn v ím, že i jménem Vás všech, u p íležitosti získání pen z z dotace na kanalizaci, pod kovat paní starostce Dáše Fedákové za mimo ádné úsilí, které vynaložila p i snaze o získání t chto pen z sepisováním žádostí o dotace a obíháním pat i ných institucí. Jsou to hodiny práce, která není nikde vid t, ale nyní se naplno zúro ila ku prosp chu nás všech. Ješt jednou d kujeme. Simona Bulawová istírna Odpadních Vod Struha ov V první polovin b ezna byla zahájena stavba istírny odpadních vod Struha ov. Jist jste si mnozí všimli, že v zatá ce nad bývalou skládkou se bagry za aly zakusovat do terénu a hloubit jámu pro podzemní nádrže istírny. Mnozí se ptáte, jak bude OV vypadat, tak tedy: Veškerá technologie istírny v etn nádrží bude v zast ešené budov a nebude p sobit ani hluk ani zápach. Vy išt ná voda pote e protlakem pod komunikací do Struha ovského potoka. Stavba bude dokon ena do konce srpna letošního roku, pokud vše dob e p jde, tak nejpozd ji do prosince zahájíme zkušební provoz. OV stavíme díky dotaci St edo eského kraje, který ji poskytl z Fondu životního prost edí. St edo eský kraj v sou asnosti vyvíjí maximální snahu o podporu realizace vodohospodá ské infrastruktury, což poskytnutá dotace jednozna n potvrzuje. Celkové náklady na OV iní v etn DPH K, z toho St edo eský kraj 5mil. K, Obec Struha ov ,- K. Generálním dodavatelem je fy VOD-KA a.s., subdodavatelem stavební ásti fy INKOMA STAV s.r.o., subdodavatelem technologie fy REC.ing s.r.o.technický dozor investora (obce) zajiš uje Ing. Zbyn k Miksa, Aquarius Invest.cz, s.r.o., za obec za technický pr b h akce zodpovídá zejména pan místostarosta Pavel Kratochvíl ve spolupráci se starostkou Dagmar Fedákovou a Pavlem Kuši kou

2 Vodovod Investi ní náklady na vodovod, který byl postaven v r. 2006, zprovozn n v r. 2007, komplexn dokon en (odstran ny vady a nedod lky a provedeny veškeré provozní zkoušky) v r. 2008, v kone ném sou tu dosáhly 38 mil P edm t financování Zdroj ástka (K ) Vodovodní sí Dotace OPI (ERDF) Dotace SFŽP P j ka SFŽP Obec Vlastní vodní zdroje Obec úpravna vody, automatická tlaková stanice, vodojem, oplocení, vodom ry, inženýring Regionální ad F Obec Ulice v Zahradách Celkem Dotace Obec Celkové náklady K. Pro zlepšení celkových služeb v zásobování pitnou vodou byla po átkem tohoto roku instalována dv zásadní technická za ízení. Vodovodní systém Obce Struha ov jsme dovybavili o náhradní erpadlo ATS automatické tlakové stanice, která zajiš uje tlak vody v síti (v p ípad poruchy erpadla tak nikomu v obci nep estane téci voda). Pro zlepšení servisu vodovodu byl z ízen systém chybových hlášení, díky kterým je obsluha vodovodu vždy v as informována SMS zprávou, že cosi v systému nefunguje a m že tak hned zajistit opravu, mnohdy bez zbyte ných odstávek v síti. V p edposledním b eznovém týdnu prob hly komplexní zkoušky celého vodovodního systému, v etn dodate n instalovaných prvk a išt ní všech vodovodních ad a vodojemu. Zkoušky až na drobnosti prokázaly odpovídající funk nost celého systému, všechny zásadní nedostatky a nedod lky - zejména zprovozn ní st ídání chodu obou vrt a systém m ení a regulace, jsou odstran ny. D kujeme všem za trp livost p i odstávce vody, kterou jsme navíc museli prodloužit až do ve erních hodin, nebo dopl ování vodojemu po jeho išt ní probíhalo pomaleji než jsme o ekávali. N kte í ob ané se údajn o plánované odstávce nedozv d li, což nás mrzí, snažili jsme se krom výv sek v obci i na obchod dva týdny p edem dát zprávu i místním rozhlasem, je však opravdu nutné ú ední desku obce ob as sledovat. Nedopat ením se zpráva nedostala na naše webové stránky, za což se omlouváme a pro p íšt zajistíme i tento informa ní kanál.každopádn zásadní pro všechny, kte í odebíráte vodu, je informace, že vodovod je otestován, vy išt n, optimalizovány tlakové parametry v síti a nadále by m l fungovat dob e. Pokud máte dojem, že u Vaší nemovitosti je tlak p íliš nízký, je velice pravd podobné, že je potrubí v dom i p ípojce zne išt no. Žádáme Vás, abyste v prvé ad pro istili sítka na vodovodních kohoutcích, p ekontrolovali, zda Váš vodom r funguje (ten bývá na svém filtru asto zanesen a brzdí pak hlavní nátok vody do objektu). V p ípad potíží s vodom rem se obracejte p ímo na fy AMAR INSTALACE s.r.o. p. Old icha Marka, tel: UPOZORN NÍ!!! Kdo se chcete napojit na vodovod a nechat si instalovat vodom rnou sestavu, je nezbytn nutné, aby montážní firm zadal p esný popis, jak má sestava vypadat. Je nutné trvat na tom, aby byly dodrženy všechny ásti vodom rné sestavy dále uvedené: Pozor zm na!!! Od technickou obsluhu vodovodu zajiš uje p. Petr Procházka. V p ípad zjišt ných poruch na vodovodu, i dotaz na jeho technické fungování se tedy obracejte p ímo na n j, tel..: D kujeme fy. AMAR zejména Pavle a Oldovi Markovým za zajišt ní technické obsluhy vodovodu v pr b hu 1. roku provozu. Byl to velice náro ný rok, vzhledem k tomu, že se mnoho v cí na vodovodu ješt dokon ovalo a opravdu v této v ci obci velice pomohli. Vodom rná sestava: PPS spojka p ímá (nebo koleno) 1 Kulový uzáv r 1 (Giacomini) lepší kvalita Redukce 1 x 3/4 mosaz Šroubení k vodom ru Stavební mezikus trubka 1 délka 16 cm zatím místo vodom ru Šroubení k vodom ru Redukce 1 x 3/4 mosaz Kulový uzáv r 1 s vypoušt ním Dvojnypl 1 mosaz Zp tná klapka 1 (t žká ada) Není možné nahrazovat jednotlivé komponenty jinými i p ed vodom r p edsazovat filtr! Humanitární sbírka šatstva a l žkovin Sobota od hod u OÚ Struha ov ( V ci noste balené v pytlích i krabicích)!! POPLATEK ZA ODPADY!! Kdo jste ješt nezaplatil, u i te tak neprodlen v ú ední hodiny v pokladn OÚ i na.ú tu /0100, var.symbol je íslo vaší nemovitosti. Chata i vložte p ed v.s. íslo

3 Provoz vodovodu 2007 Prob hl první p lrok po áte ního provozu vodovodu ve Struha ov, b hem kterého byly odstra ovány díl í nedostatky v technologii a zejména ídícím systému úpravny vody. Ob ané se postupn napojovali, n kte í vodu za ali odebírat ihned bezvýhradn, n kte í se p ipojili pro jistotu a zatím nadále používají výhradn nebo p edevším svých domovních studní. Z 216 dosud napojených odb rových míst je aktivních, tudíž vodu odebírajících zhruba polovina. Statistika praví, že pr m rný denní odb r (denní výroba upravené vody) v celé vesnici iní cca 15m 3 denn, za p l roku provozu tak bylo vyrobeno celkem 5100m 3 vody, z toho však vyfakturováno odb ratel m pouze 2707m 3 vody (53%).Velký rozdíl mezi vodou vyrobenou a vodou prodanou je dán zejména zavád ním a zkoušením technologie, kdy zna né množství vody bylo použito k pr plach m potrubí na po átku provozu a dále p i technologických zkouškách. Na vlastním potrubí pak byly odstra ovány t i poruchy, p i kterých došlo ke ztrátám vody. V tší odb r vody (až dvojnásobný) je p itom patrný v letních m sících (bazény, sucho). P l roku provozu vodovodu nelze brát jako stálý stav a bilance výroby vody i ekonomická bilance provozu vodovodu se bude dále vyvíjet. V roce 2007 obec siln dotovala provoz obecního vodovodu a to cca 175 tis. K.!! Vodné v roce 2008!! Pro rok 2008 bude zavedena DVOUSLOŽKOVÁ FORMA VODNÉHO: SNÍŽENA cena vody za m 3 na 23 K /m 3 a zaveden paušál za odb rové místo ve výši 250 K /rok a to s ú innosti od ( po ode tech). Vysv tlení: Cesta k vyvážen jší ekonomické bilanci provozu vodovodu v r je snížením náklad (rozbory, úspory energie, obsluha, atp.), snížením ztrát vody, v tším využíváním obecní vody a rozložením ceny vodného do dvousložkové formy. Pro výpo et vodného pro rok 2008 byla možnost zvolit dvousložkovou formu vodného, která obsahuje pevnou ást (jako nájem za vodom r ) a pohyblivou ást (cena za spot ebovaná m 3 vody) nebo jednosložkovou formu vodného, která je pouze cenou za spot ebované m 3 vody. P i jednosložkové form jsou zpoplatn ni pouze ti, kte í vodu odebírají, p i dvousložkové form zpoplatn ni všichni p ipojení alespo symbolickým paušálem 250 K /rok. Je mnoho domácností, kde majitelé zavedli vodovod, nechali namontovat obecní vodom ry a dále vodu ani neza ali využívat. Vodovod jim zatím posta uje pro jistotu, kdyby se voda zhoršila nebo došla. V tomto ohledu se tolerantnost obce jako provozovatele, který dle zákona mohl majitel m nemovitostí na ídit p i p ipojování vodovodu odpojení od studny, siln nevyplácí. Obec do vodom r nemálo investovala, vodom ry se musí po šesti letech op t m nit, a jsou používány i ne. Všichni p ipojení ob ané dostali službu, možnost, ale mnozí, kte í vodu dále nepoužívají nic za její fungování dále neplatí. Dvousložková forma vodného, kdy každá nemovitost platí alespo symbolický nájem za vodom r se tak jeví jako spravedliv jší. Ve výpo tu jednosložkové ceny vodného pro rok 2008 p i zapo ítání všech ekonomicko úsporných opat ení by reálná jednosložková cena vodného klesla z 90K /m 3 (výsledek hospoda ení 2007) na 50K /m 3 (p edpoklad 2008). Není však možné nastavit ani takovou výši vodného, obvyklá výše vodného v R v malých obcích se pohybuje okolo 30 K /m 3. Je tedy z ejmé, že obec musí po ítat s tím, že i v r bude muset provoz vodovodu dotovat, i když již výrazn mén. Na základ výše uvedených skute ností se obecní zastupitelstvo rozhodlo zavést DVOUSLOŽKOVOU FORMU VODNÉHO: SNÍŽIT cenu vody za m 3 na 23 K /m 3 a zavést paušál za odb rové místo ( nájem vodom ru ) ve výši 250 K /rok a to s ú innosti od ( po ode tech). V praxi to znamená že po ode tu v dubnu 2008 bude vodné ú továno jako doposud (tj. 24, 89 K /m 3 odebrané vody), dále pak již bude každá p ipojená nemovitost hradit ro ní paušál 250 K a k tomu 23 K /m 3 odebrané vody. Podrobný výpo et vodného je k dispozici na OÚ Struha ov a stránkách Ode ty vodom r Termín Ulice Pátek od 15,00 do ve era Sobota ,00 18,00 Mnichovická, U H išt, Zelená, Požárník, Úzká, K Zaje í, Na Hrad, Družstevní, Školní nám stí, V Domcích, Slune ná, Útulná, Za Školkou K Machlovu, Vilová, Na Výsluní, Soub žná, Jevanská, U Rybní ka, U Lesa, Ond ejovská, V Zahradách, Nad Studánkou, Smrková, Borová, B ezová, Lu ní, Pod rybníkem, K Pr honu, U Rybní ka, Žádáme majitele nemovitostí o jejich p ítomnost v dob ode t a umožn ní vstupu do objekt osobám pov eným ode et provád t

4 Kanalizace!!!! Žádost o dotaci na kanalizaci Obce Struha ov byla schválena!!!! V rámci evropských strukturálních fond - Programu rozvoje venkova byla Struha ovu schválena dotace ve výši ,-K na stavbu kanalizace v celé obci. Dotace tak pokryje 90% náklad na stavbu kanalizace, zbývajících 10% pokryjí rozpo tové rezervy obce. Je tedy již zcela reálný p edpoklad, že do konce r bude celý Struha ov odkanalizován!!!!! Po po áte ní euforii, že se poda ilo zázrakem získat prost edky, které jsme považovali za prakticky nedostupné, nebo malé obce do 2000 obyvatel v sou asnosti mají jen velmi malé šance dotace na kanalizace získat, nás všechny eká hromada práce. Pro obec to znamená nové výb rové ízení na dodavatele, rozsáhlá organiza ní a administrativní p íprava, p íprava financování, protože dílo musíme p edfinancovat z krátkodobého úv ru a teprve potom nám budou prost edky uvoln ny... Pro ob any Struha ova to znamená stavbu obdobného charakteru jako byl vodovod, jen s tím rozdílem, že stavební p ipravenost jednotlivých objekt bude pro mnohé náro n jší. Je t eba, aby všechny nemovitosti m ly svedeny veškeré odpadní vody (tj. i z koupelen, kuchyní atp.) do jednoho odtoku, na který bude následn p ipojena jímka s erpadlem tlakové kanalizace. Po dokon ení stavby kanalizace bude velmi p ísn kontrolován jakýkoliv odtok odpadních vod z domácností do deš ové kanalizace. V souladu se zákonem je možné uložit p ipojení na kanalizaci na ízením, ale v ím, že v naší obci to nebude nutné, velká v tšina ob an již prokázala, že chápou d ležitost jednotného postupu p i této rozsáhlé stavební akci. Cílem celé rozsáhlé a investi n náro né akce je zvýšení kvality bydlení a zajišt ní istoty podzemních a povrchových vod ve Struha ov naše rybníky tak dostanou možnost p estat být zapáchajícími žumpami, a když pod Sou ákem sjede v zim dít do potoka, vyleze ven jen mokré.co všechno nás eká a jaký bude další postup se dozvíte na IV. Ve ejné sch zi ke stavb vodohospodá ské infrastruktury: Srde n zveme všechny ob any i rekreanty Struha ova na IV. Ve ejnou sch zi se zam ením na Kanalizaci a istírnu odpadních vod, která se koná dne 23.kv tna od 18,00 ve spole enském sále Požárního domu Stavební spo ení Raiffeisen Co máme d lat se stavebním spo ením,, kterému již letos dobíhá p tiletá vázací lh ta? To je velmi astá otázka, se kterou na OÚ mnozí p icházíte. Systém smluv s Raiffeisen stavební spo itelnou jsme hromadn za ali a stejn tak jej i ukon íme bez toho, abyste museli jezdit do Prahy. Odvinkulování prob hne ješt v letošním roce v p edem dojednaných termínech, kdy na Obecním ú ad ve Struha ov budou p ítomni zástupci Raiffaisen, kte í pot ebnou agendu s odvinkulováním Vašich vklad a p evodem sjednaných ástek obci vy ídí. Za p ítomnosti n kterých zastupitel, na které budete moci vznést své dotazy stran dalšího postupu výstavby bychom tak rádi do ešili Vaši finan ní spoluú ast na stavb vodovodu, kanalizace a OV v obci. Každý, kdo máte s Raiffeisen stavební spo itelnou smlouvu o stavebním spo ení obdržíte zvací dopis na Pátek ,00 20,00 jeden z termín : Sobota (p edevším chata i) 9,00 14,00 Pátek ,00 20,00 Jsou dv možnosti, jak se stavebním spo ením naložit: 1) P evést vinkulované peníze obci, zbytek vybrat a spo ení ukon it. 2) Pokud chcete spo it dále se státním p ísp vkem, pak navýšit cílovou ástku, p evést obci dohodnutou ástku z jiných zdroj. Obec dá pak souhlas s odvinkulováním a vy si dále spo íte již jen pro sebe

5 Bilance investic do vodohospodá ských projekt Obce Celkov se do vodohospodá ské infrastruktury obce (vodovod, kanalizace, OV) investovalo i bude investovat cca 86 mil K. Z toho iní 60,4 mil. K dotace, 17,6 mil K rozpo tové prost edky obce (jsou zahrnuty i p j ky, nap. ást již položené kanalizace v ul. Mnichovická) a 8 mil K dobrovolné p ísp vky od ob an. Rozsah investic je na obec s pr m rným 5 mil. rozpo tem opravdu zna ný. V p epo tu se jedná o náklad K na jednoho trvale bydlícího obyvatele. V tomto sv tle je z ejmé, že poplatek za zhodnocení pozemku, který se týká nemovitostí, jež se k projektu v as nep ipojily, se pohybuje pro jednu nemovitost v ádech n kolika tisíc korun je v porovnání s celkovou výší investice relativn velice nízký. Obecn se dá konstatovat, že takového úsp chu p i získávání dotací se poda ilo dosáhnout i díky dobré spolupráci ob an p i p íprav a financování tak rozsáhlého projektu. Práv díky Vám všem, kte í jste v as podepsali smlouvy o zajišt ní financování a uhradili dobrovolné p ísp vky, mohli jsme žádosti nejen podat, ale i pot ebné finance skute n získat. Za Vaši spolupráci a zodpov dný p ístup D KUJEME. V dotovaném projektu jsou zahrnuty kanaliz. p ípojky v etn jímky a erpadla všech t ch kte í, kte í v rámci smlouvy o zajišt ní financování vodovodu a kanalizace mají tuto ást uvedenu (p ihlásili se ke smlouv v termínu nejpozd ji do ). Ti kte í cht li být pod dotaci zahrnuti pozd ji, bohužel již nem li tuto možnost, nemohli být do projektu dopracováni z d vod asových i z d vod limitace horní hranice náklad projektu v rámci dota ního titulu. Realizace p ípojky v etn jímky a erpadla tak bohužel z stává pln p ímo na vlastnících t chto n kolika nemovitostí. Bilance podaných žádostí o dotaci na VH projekty Získání dotací prošlo trnitou cestou, což vhodn ilustruje následující p ehled. Z podaných 10ti žádostí o dotaci byly úsp šné t i. Každá žádost p edstavuje svazek, vlastn takovou knihu, až na vyjímky jsme je zpracovávali svépomocí. Ale to úsilí za to stálo!! Rozsah žádosti Rok Dota ní titul Garant Úsp šnost podání 1. Vodovod 2003 Program MZe neúsp šná 2. Kanalizace + OV - žádost o 2004 Národní program 1.2 Ochrana MŽP (SFŽP) neúsp šná výjimku ministra zdroj pitné vody, chrán ných oblastí 3. Vodovod, kanalizace a OV 2004 Opera ní program infrastruktura EU, SFŽP áste n úsp šná jen vodovod, 4. Kanalizace I. Etapa 2005 FM EHP / Norska MŽP Neúsp šná 5. OV 2006 Fond životního prost edí SK St edo eský kraj Vyhodnocena kladn, ale nezbyly finance 6. Kanalizace I. Etapa 2007 Fond životního prost edí SK St edo eský kraj neúsp šná 7. OV 2007 Fond životního prost edí SK St edo eský kraj úsp šná 8. Kanalizace celá 2007 Program rozvoje venkova EU, MZe úsp šná 9. Kanalizace I. Etapa Výstavba a obnova istíren odpadních vod a kanalizací 10. Kanalizace I. etapa 2008 Fond životního prost edí SK mimo ádné kolo.. Da z nemovitostí V dani z nemovitostí za rok 2008 se poprvé uplatní nov koeficient 1 pro malé obce do 600 obyvatel, které násobily da ovou povinnost 0,6. Pro Struha ov, který má 645 obyvatel v letošním roce nenastane v dani z nemovitosti žádná zm na, z stává koeficient 1. V roce 2009 se nov zavádí možnost obecn závaznou vyhláškou vyhlásit pro všechny nemovitosti na území celé obce tzv. místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se vynásobí da ová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemk, staveb, samostatných nebytových prostor a za byty, pop ípad jejich soubory. Je tedy pln na rozhodnutí obce, zda tuto možnost využije a zvýší da z nemovitostí nacházejících se v jejím katastrálním území i nikoli. Místní koeficient lze poprvé použít pro zda ovací období Platí, že vyhláška musí být vydána nejpozd ji do 1. srpna p edchozího roku. Zm na da ové povinnosti z d vodu zavedení místního koeficientu nezakládá povinnost podat da ové p iznání. Zastupitelstvo Obce Struha ov se usneslo da ový koeficient pro rok 2009 zvýšit pouze na 2 ve snaze nezvyšovat da ové zatížení obyvatel neúm rn MZe St edo eský kraj Bude stažena, nelze kombinovat Bude stažena, nelze kombinovat VZKAZ PRO OB ANY Pokud plánujete provést z d vod stavebních apod. zábor ve ejného prostranství v obci v. komunikací (nap. stav.materiál, št rk apod.), je nutné, aby jste toto p edem oznámili na OÚ Struha ov.

6 Autobusy Spolehlivost autobusové dopravy, kterou pro nás zajiš uje fy CONNEX se bohužel ani po lo ské stížnosti viditeln nezlepšila. Na základ stížností ob an jsme tak v únoru op t reklamovali 10 vynechaných spoj v prosinci a lednu a mnoho dalších zpožd ných. Na základ stížnosti Struha ova, k níž se p idaly obce Ond ejov, Svojetice, a Muka ov, prob hlo jednání na odboru dopravy Krajského ú adu St edo eského kraje za ú asti dot ených obcí, CONNEXu a ROPIDU (regionální organizátor Pražské integr. dopravy koordinace jízdních ád, atp.) Naše požadavky a záv ry jednání citujeme dále ze záznamu jednání: V úvodu jednání starostka obce Struha ov seznámila p ítomné o problému. Z hlediska kvalitní dopravní služby klade d raz na nutnost výrazného zlepšení: - Dodržování jízdních ád, zejména v asné odjezdy autobus z Depa Hostiva ( a s tím nastavení vozových jízdních ád tak, aby byly v bec proveditelné i ve špi kách. - informovanost cestujících o aktuálních spojích pot ebné infotabule a hlášení dispe erem v Depu Hostiva - kvality vozového parku dopravena linkách 393 a 383 zajistit postupnou odm nu starých i poruchových voz zakotvit i do smlouvy o dopravní obslužnosti pr m rné stá í max 10 let, maximální stá í let - úpravy smlouvy o dopravní obslužnosti aktualizace sazebníku postih, kde musí být postižitelné mj.nevhodné chování idi e a zpožd ný výjezd spoj z Depa Hostiva, které v sazebníku zcela chybí, vložení omezení stran kvality a stá í vozového parku - ešení p epln nosti kutnohorské komunikace možností kyvadlové dopravy k vlaku z oblasti Ond ejovska v letošním roce Záv r jednání: 1. v pr b hu m síce b ezna 08 ROPID navrhne a projedná ( se zástupci obcí a dopravce) úpravu jízdních ád linky , pro odstran ní zpožd ní odjezdu z Prahy v odpolední špi ce (17,40). Termín zm ny jízdních ád s Odborem dopravy MHMP projedná Odbor dopravy KÚ St. Kraje. 2. ROPID zajistí informovanost cestujících v terminálu Depo Hostiva pro cestující linek ady 300 formou informa ních tabulí a dispe erského hlášení. 3. ROPID navrhne a projedná s obcemi zm nu smlouvy o závazku ve ejné služby pro ostatní dopravní obslužnost s platností od roku ROPID vypracuje standardy kvality pro dopravce v kraji obecn a po projednání se St edo eským krajem a p ípadn dalšími dot enými subjekty navrhne uplatn ní standard kvality p ímo do smluv o dopravní obslužnosti. 5. ROPID vypracuje standardy kvality pro dopravce v kraji obecn a po projednání se St edo eským kraje, p ípadn s dalšími dot enými subjekty navrhne uplatn ní standard kvality p ímo do smlouvy o dopravní obslužnosti. 6. ROPID ve spolupráci s obcemi a St edo eským krajem navrhne možnou koncepci dopravy v napojení na vlakové spoje D a iniciuje projednání svého návrhu tak, aby od prosince 2008 mohl být realizován, 7. ROPID zajistí kontroly na linkách 393, 383 nejen s cílem prov ení jízdních doklad cestujících, ale i s cílem kontroly chování idi 8. Connex Praha zajistí vým nu 1 vozidla za nové v rámci pravidelné obnovy pro trasu Praha, Struha ov, Ond ejov a zváží možnost vým ny druhého vozu ješt do konce r Ke kontrole pln ní zajišt ní dopravní obslužnosti bude Odborem dopravy KÚ svolána sch zka v m síci ervnu 08 a v p ípad nezlepšení kvality autobusové dopravy na linkách 393 a 383 navrhne starostka obce Struha ov vým nu provozovatele této dopravy. D kujeme všem ob an m, kte í si již zvykli nedostatky v autobusové doprav (linka, as, zpožd ní, vynechání) hlásit na OÚ a žádáme i nadále o p edávání t chto informací, velice tím pomáháte náprav situace! První organiza ní opat ení již zajistil ROPID zm nou jízdních ád s cílem prodloužit ekací dobu voz v DEPU Hostiva a to p edevším ve špi kách tak, aby stihli najížd t v as, i když se na trase do Prahy zdrželi v dopravní zácp. Zejména p vodn nej ast ji zpožd ný spoj v 17,40 z DEPA by tak již m l odjížd t v as. Zm n né jízdní ády najdete na i na obecní výv sce. Obecní ú ad Struha ov vykonává od ov ování listin a podpis. Zajiš uje Hana Kabátová v ú ední hodiny: pond lí hod. st eda hod. je t eba mít s sebou vždy ob anský pr kaz VÝZVA PRO OB ANY Vzhledem k tomu, že dne skon ila platnost smluv na pronájem hrobového místa na místním h bitov, vyzýváme pronájemce hrob, aby se v ú edních hodinách dostavili do pokladny OÚ Struha ov k podpisu smlouvy a zaplacení poplatku na dalších 10 let

7 SVOZY ODPADU Velkoobjemové kontejnery rok u obecního ú adu u bývalé školy u chatové osady V Zaje í u chatové oblasti Št rbárna u obecního ú adu u chatové osady V Zaje í u bývalé školy P istavovány vždy v sobotu dopoledne od 8,30 do 12,00 Do kontejneru nepat í: nebezpe né odpady, pneumatiky, stavební odpad Do kontejneru pat í: vše v tších rozm r, co pot ebujete vyhodit nap.matrace, starý nábytek, lyže atp. Svoz nebezpe ného odpadu Sobota u fotbalového h išt, as p íjezdu 9,40, odjezd 10,00 Nebezpe ný odpad je: barvy, oleje, autobaterie, lednice, televize, zá ivky, staré léky, mono lánky, olejové filtry, lepidla, kyseliny, vývojky a ustalova e atp:!! NE PNEUMATIKY!! Pytlový svoz separovaného odpadu Pytle, na které máte v rámci systému odpadového hospodá ství všichni nárok, skute n slouží jen na t íd ní odpadu na plast, papír a sklo. Ti, kte í si neuv domují, že obec za každý pytel platí p i koupi nemalé peníze již zárove za likvidaci odpadu v n m následn obsaženého ob as pytle používají t eba na raj ata. Je to absolutní vyhazování pen z a žádáme ob any, aby pytle používali pouze k ú elu, pro který jsou ur ené! Termíny vývozu: Plast: 7. kv tna, 5. ervna, 2. ervence, 1. srpna, 8. zá í, 7. íjna, 3.listopadu, 1. prosince Sklo: 21. dubna, 18. listopadu, Papír:15. srpna, 14. íjna Ve ejné kontejnery na t íd ný a sm sný odpad Jsou ur eny pouze pro drobný komunální odpad z domácností. NEPAT Í sem zejména: zahradní odpad (listí, tráva, v tve...), nebezpe ný a podnikatelský odpad!! Vzhledem k mnoha nešvar m, kdy za drahé peníze necháváme odvážet kompostovatelný odpad i stavební odpad n kterých stavebník, u popelnic se odkládají velké v ci (gau, bojler, k esla) vzhledem k tomuto zneužívání ve ejných kontejner, Obec práv instaluje kamerový systém, který bude sb rná místa hlídat a vyvozovat d sledky v podob pokut až do výše 5000 K. Opravy komunikací - Jezd te pomalu! Špatný stav místních komunikací jist obt žuje každého a stížnosti na jejich stav jsou oprávn né. Nákladnost ádných oprav asfaltem by však byla zma enou investicí díky p ipravované stavb kanalizace a tak pro letošní a p íští rok lze po ítat pouze s provizorními opravami št rkováním, které vy eší nejkriti t jší místa alespo do asn. I letos v pr b hu m síce b ezna byly cesty vyspraveny št rkem (frakce 0-32) a uhutn ny. Dlužno podotknout, že životnost oprav by se výrazn zvýšila, pokud by idi i jezdili p im en. Rychlojezdci bohužel dokáží výmoly rychle obnovit a tak Vás žádáme o opravdu šetrnou a pomalou jízdu obcí, šet íte tak i své peníze. V projektu kanalizace se po ítá pouze s uvedením do p vodního stavu tj. tam, kde byl št rk, bude op t št rk, tam, kde byl dobrý asfalt, bude dobrý asfalt. Již v pr b hu stavby kanalizace se budeme snažit žádat o dotace na celkové rekonstrukce komunikací. CIRKUS esko- polský Cirkus Adonis se poprvé p edstaví ve Struha ov se svou akrobacií, polyka em ohn, balancováním se sklem na nožích, kouzelníkem a dalšími p ekvapivými kousky v sobotu dne od 15,00 za kabinami na malém fotbalovém h išti

8 Zastupitelstvo odsouhlasilo: vodovod - vodné: a) Zavést dvousložkovou formu vodného b) Ro ní pevnou složku za vodom r 250,-K a pohyblivou ve výši 23,-K /m3 c) Vyhlášku o dvousložkové form vodného v Obci Struha ov dodatek. 1 ke Smlouv o dotaci na vodovod se SFŽP , který m ní povinnost okamžitého p ipojení na vodovod Region Jih do r obec se napojí bezodkladn po uvedení regionálního vodovodu do trvalého provozu rozpo tové opat ení 4/2007 podepsat smlouvu na výkon pe ovatelské služby s Mnichovicemi na další rok 2008 p ipravit k prodeji obecní parcely v ul. U Lesa jako stavební zatím se nezavazovat k finan ním výdaj m ve v ci rekonstrukce budovy bývalé školy, za ít vybírat dodavatele projektové dokumentace s možnými zájemci o restauraci vy lenit ástku do ,-K na instalaci kamer v obci zprávu o výsledku vnit ních finan ních kontrol za rok 2007 zprávu o kontrolního výboru za rok 2007 jednat o odkupu traktoru na sekání trávy od TJ Sokol, prodat starý traktor na náhradní díly na cenu 8 tis. K vodovod zamítnout návrh dodatku. 9 Smlouvy o prodloužení lh ty na odstra ování závad na úpravn vody, který p edložila fy VOD-KA a.s. podepsat Smlouvu o pronájmu bývalé školy -ubytování d lník stavby OV za ástku ,-K m sí n podepsat Mandátní smlouvu s fy Aquarius Invest cz s.r.o. Tehov Ing. Zbyn k Miksa technický dozor investora OV podepsat darovací smlouvu s Karolínou Alexovou komunikace p. 90/1 stanovit místní koeficient pro da z nemovitosti pro obec podepsat darov. sml. s p. Alexovou komunikace p. 90/1Stanovit místní koeficient 2 pro da z nemovitosti Zprávy ze zastupitelstva žádosti o odpušt ní poplatku za svoz odpad : a) pí. Mat jková Struha ov 6 žádosti vyhov no b) pí. Hegerová za Jana Hegera Struha ov 182 žádosti nevyhov no, požadovat po Janu Hegerovi c) pí. Minkesová Struha ov 100 žádosti nevyhov t d) pí. Nováková za pí. Vákovou žádosti nevyhov t e) pí. Van ková Struha ov 85 žádosti nevyhov t f) pí. Štýrské osada Lipská žádosti vyhov t polovi ní poplatek jako v p edchozích letech poskytnout Obci Bará ník p ísp vek na po ádání Dne matek ve výši 2.000,-K podepsat kupní smlouvu k pozemku 708/2 s ZU- Školní lesní podnik, který je nutný pro realizaci komunikace podat žádost o dotaci ve výši ,-K na po ízení staršího vozidla CAS 24 LIAZ K.101 pro JSDH s tím, že Obec Struha ov se bude podílet vkladem na opravy a modernizaci vozidla ve výši ,-K vrátit zádržné fy Vod-ka ve výši ,-K proti vystavení bankovních záruk uspo ádat ke stavb kanalizace a OV ve ejnou sch zi v hasi ském dom záv re ný ú et a audit hospoda ení obce za rok 2007 ponechat MŠ ástku K, která jim zbyla z roku 2007 požádat o ástku 220 tisíc (170 na dva m i e a 50 na projekt dalších dopravních opat ení nap. semafor prodat pozemky U Lesa dražbou (podzim) odprodej traktoru od Sokola za 20 tisíc K + 3 roky sekání zdarma (benzín hradí Sokol sám). hromadné odvinkulování smluv staveb.spo ení ob an a p evedení p ísp vku k financ.vodov. a kanaliz.na ú et obce umístit ve Struh. rekl. pouta e fy Tesco podat žádost o dotaci na 2 m i e rychlosti a projekt (celk. náklad 220 tisk 80% dotace) Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2007 (Audit) P ezkoumání hospoda ení provedli kontrolo i Krajského ú adu St edo eského kraje na základ žádosti obce o provedení p ezkoumání hospoda ení s t mito záv ry: Drobné nedostatky zjišt né p i díl ím p ezkoumání byly beze zbytku napraveny. P i záv re ném p ezkoumání byl zjišt n mén závažný formální nedostatek, kdy p i zm nách za azení majetku nebyly vyhotovovány opravné doklady s uvedením p edepsaných náležitostí. Nedostatek byl obratem opraven. Dle auditu bylo hospoda ení obce v r v po ádku, v souladu s právním ádem R. Dne p evzala paní starostka z rukou p edsedy Poslanecké sn movny R Ing. Miloslava Vl ka znak a vlajku Obce Struha ov

9 ZÁV RE NÝ Ú ET OBCE ZA ROK ) Údaje o pln ní p íjm a výdaj za rok 2007 P íjmy schv.rozp. rozp.po zm. Skute nost Výdaje schv.rozp. roz.po zm. skute n. Da z p íjmu fyz. osob ze záv. in ,60 Nát ry ekáren (dotace) ,00 Da z p íjmu fyz. osob ze sam. výd. in ,51 Zam ení cesty v Zaje í ,00 Da z p íjmu fyz.osob z kapitálových výnos ,24 Dopr. Zn. - pasp. (dotace), zimní údržba ,00 Da z p íjmu právnických osob ,52 Dopravní obslužnost (autobusová doprava) ,24 Da z p idané hodnoty ,17 VODOVOD - provoz ,27 Da z nemovitosti ,84 VODOVOD - invesatice ,50 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 KANALIZACE stavba - závazek ,38 Poplatek ze ps ,00 Projektová dokumentace-úpravy kanalizace pro dotaci ,00 Poplatek z ve ejného prostranství ,00 OV - el.energie ,00 Poplatek za provoz VHA ,00 OV - vlastní zdroje na stavbu ,00 vodovodem ,00 Hlin.ryb ,50 Správní poplatky ,00 Informa ní systém Struha ov - internet ,00 Dotace ze státního rozpo tu pro MŠ + OÚ ,00 MŠ - opravy - zapojení my ky a erpadla ,00 Školní nám stí ,00 MŠ - provoz (dotace od OÚ a KÚ) ,00 Neinvest.p ijatý transfér od obcí - žáci MŠ ,00 Základní školy - školné ,50 dopr.zna ení ,00 Knihovna ,50 Neinvest.p ijatý transfér od kraj ,00 Kultura - gratulace ,00 Krajský ú ad SK - dotace na radiostanice JSDH ,00 Výro í obce ,50 JSDH ,00 Oprava pomníku Školní nám stí (dotace 130 tis.) ,00 Krajský ú ad SK - dotace na PHM JSDH ,00 Zájmová innost - podpora spolk m ,00 SFŽP - projektová dokumentace 50% ,00 Budova bývalé školy - el energie ,00 SFŽP - zádržné - dotace od ERDF ,00 00 D tské h išt - provoz ,00 00 Krajský ú ad SK - dotace na stavbu VO ,00 Opravy majetku ,50 Ost.p ijaté vratky transfer - plynofikace ,00 Ve ejné osv tlení - provoz ,00 P íjmy z produkce lesa - náhrada za pal.d evo ,00 Ve ejné osv tlení - údržba ,00 P íjmy z pronájmu pozemk a les ,00 H bitov ,00 Ob ané - vodné ,00 Územní plánování ,00 P ijaté p ísp vky na po ízení dl.majetku ,00 Sb r a odvoz odpad ,00 Záležitosti spoj - paušál za p ipojení k ISS ,00 Nájemné - skládka ,00 roku ,07 Skládka - vratka zádržného 3,20/t ,00 Ost.záležitosti kultury - oslavy obce 110 let ,00 Vyn tí pozemku skládky z pln ní funkce lesa ,00 H bitov ,00 Pé e o vzhled obce-maeriál, ná adí,mzda,nákup seka ky, oprava traktoru ,78 P íjem od EKO-KOMU za t íd ný odpad ,00 Požární ochrana + proudnice, skupin. pojišt ní ,50 Skládka - p íjmy z pronájmu pozemk ,00 Požární d m - elekt ina ,00 Služby ob an m - uve.reklam, kopír ,00 Pož. d m - radiostanice z poskytnuté dotace ,00 P íjmy z prodeje zboží (popelnice, známky) ,00 Zastupitelstvo ,22 P íjmy z pronájmu pozemk ,00 Bankovní služby k ú t m ,00 P íjmy z pronájmu ost. nemovitostí - škola ,00 Svaz m st a obcí - p ísp vek ,20 Kooperativa - pojistné pln ní - P.Kajuk úraz ,95 Lad v kraj - p ísp vek ,00 P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady ,00 Region Jih - p ísp vek ,00 Ostatní neda ové p íjmy- nahodilé p íjmy ,00 Region Jih - p ísp vek na stavbu regionálního vod ,00 P íjmy z prodeje pozemk ,00 Místní správa (mzdy,odvody,kanc.pot.,výplata úrazu, pojišt ní majetku,web,vyhlášky,inzerce, P íjmy z úrok ,01 soudy,malování, poplatky st.rozpo tu ,20 P íjmy celkem ,91 Výdaje celkem ,79 Komentá k pln ní p íjm a výdaj za rok 2007: K navýšení p íjm o ástku tis.k, tj. o 68 % oproti schválenému rozpo tu z po átku roku 2007 došlo vlivem: - p ipsáním dotací na stavbu OV, na výstroj hasi, na dopravní zna ení - z pronájmu školy a z prodeje pozemku, - p íjmu ze sponzorských dar na obecní ples, - vráceného nevy erpaného z statku z hospoda ení MŠ za období sníženo o nepln ní výplaty od SFŽP za vodovod- zádržné - neplacení poplatk za pronájem hrobových míst, - vyšší výnos z daní o 221 tis.k Výdaje byly oproti schválenému rozpo tu p ekro eny o tis.k, tj o 25 %. Oproti schválenému rozpo tu na za átku roku byly erpány finance na: - innosti na úpravn vody a vodních zdrojích - vrácení zádržného fy VOD-KA a.s tis. K, - splácení stavby kanalizace, na zam ení cesty v Zaje í - na navýšení spot eby el.energie v budov OÚ vlivem el.vytáp ní, náklady na vypracování a schválení znaku a vlajky obce, soudní výlohy, zpracování vyhlášky obce, tvorba web.stránek obce, malování prostor OÚ, - výplata pojistného - úraz P.Kajuk - 9 -

10 Naše milá Líza Tak se nám snad poda ilo v obci domácí la Lízu p ece jen uchovat tady ve Struha ov. Po úvahách jak zabezpe it, aby se netoulala po silnici jsme skon ili spíše u osv ty, aby všichni v d li, že u nás Líza je a mají dávat pozor, aby jí neublížili. A tak Struha ovské safari pokra uje, po oslovi Ferdovi se stále ješt m žete dívat do hlubokých o í dalšího velkého zví ete. Oproti Ferdovi má tu velkou výhodu, že alespo ne ve. Nebojte se jí, nemá vzteklinu, nekouše, nekope, je jen tak trochu lov k. Byla kdysi lidmi odchována a tak po n jakém ase volnosti, kdy si užívala svobody v lesích, se zase k lidem vrátila a ve Struha ov vytvá í místním i návšt vník m tak trochu safari. Jak víte zvykla si Líza ve vsi natolik, že s paní Horá kovou, která se o ní nejvíce stará, doprovází i do obchodu, p ed nímž jako pejsek eká na svou pani ku. Za svou p ítulnost obvykle najde u vrátek n jaké to tvrdé pe ivo i zeleninu, jablí ka, zkrátka samé dobroty. Dle vypráv ní paní Lancingerové ze Žernovky, která ji p ed mnoha lety odchovala, se kdysi zatoulala p i natá ení Saturnina a pak se dlouho nikde neobjevila. Je jí údajn neuv itelných 19 let (pr m rný v k dožití je p itom u jelena cca 15 let), takže máme co do in ní s dámou velmi vysokého v ku. Mnohokrát jsme ešili, jak lani zajistit bezpe né a klidné žití bez nebezpe ných aut na hlavní silnici, kam tak ráda chodí, zvažovali jsme ve spolupráci s SOP její p evezení do záchranné stanice k Tachovu, kde by pro ni m li adekvátní prostory, do dan í obory v Turkovicích i jiných obor. Avšak vzhledem k jejímu v ku a zjevné vzájemné citové vazb mezi ní a místními lidmi a naopak, rozhodli jsme se ji ponechat u nás tak, jak je jí dob e. Ve své podstat pro to, aby se jí nic nestalo sta í totéž, co pro svou bezpe nost pot ebují na zastávce autobusu školáci prakticky jen ve Struha ov dodržovat p edepsanou rychlost, aby se idi i poda ilo p ípadn v as zabrzdit. Jezd te prosím tedy Struha ovem opatrn, a jí neublížíte, jednou ji už auto srazilo, našt stí se nic nestalo, ale kdo ví p íšt? Pozemky U Lesa V obci není asi nikdo, kdo by si nevšiml pokácené ásti obecního lesa na vjezdu do Struha ova od Svojetic. Mnozí ztrátu strom zavnímali bolestn. Snad jako náplast poslouží v domí, že peníze získané prodejem pozemk budou využity výhradn na dofinancování dotací k projekt m jako je kanalizace i rekonstrukce komunikací i budovy bývalé školy. V sou asnosti dosažitelné dotace z Evropské unie je totiž t eba využít co nejvíce, protože po roce 2013, kdy kon í programové období strukturálních fond EU již z ejm takové možnosti nebudou. By se snažíme jinak p írod ve Struha ov pomáhat jak jen to jde, bylo nutné tento kus lesa rozvoji obce ob tovat, není mnoho jiných rezerv.vyn tí z lesního p dního fondu i vlastní kácení bylo provedeno v souladu s platným územním plánem a zákony. Lokalita byla v územním plánu pro rozvoj zástavby vymezena již v r. 2003, kdy byl schválen.logicky navazuje na zástavbu v ulici U Lesa. Veškeré d ní v této zón nejvíce ovliv uje obyvatele sousedních nemovitostí, které prosíme o pochopení a trp livost. Zárove také chceme tímto lánkem vyvrátit jakékoliv fámy o p ípadném dalším kácení pro zástavbu. Nic takového není a nebude v územním plánu, nepo ítá se s ním a nebude se dít. Pro vodojem regionálního vodovodu bude pouze v lese u Svojetic asem uvoln n relativn malý prostor. Prodej pozemk 4 nov vzniklé pozemky, každý o rozloze cca 1100m se postupn p ipravují k prodeji, po jejich odd lení prob hne jejich odpa ezování a zainvestování. S prodejem se po ítá na podzim letošního roku. Zastupitelstvo rozhodlo o form prodeje ve ejnou dražbou, kterou zajistí profesionální dražitel. Jedná se o nejobjektivn jší zp sob výb ru kupujícího s hlavním kriteriem cenou. Žádné spekulace p i této form prodeje nejsou možné

11 Knihovna Avizovaný p esun knihovny do prostor po bývalém obchodu je dokon en a tak od je zahájen její obvyklý provoz každé pond lí od 16, 00 do 18,00 h. Velká práce, kterou si s p emíst ním svazk!! dala paní knihovnice Marie Kadlecová i nezištná pomoc Sokol - Radka a Kamila Šubrtových, Petra Kadlece, Radima Skály a Michala Solara bude jist k užitku všem, kdo knihovnu navštíví. Její vybavení po íta em s internetem, který se tam práv instaluje jist p isp je ke zkvalitn ní služeb. D kujeme všem, kte í se na náro né práci podíleli. V sou asnosti si m žete v knihovn zap j it knihy všech žánr od d tských knížek p es dosp lou beletrii, nau nou literaturu, asopisy.. V lo ském roce pilné ruce brigádník dokázaly vysbírat t i velké kontejnery odpadu z našich les, cest a polí. P íroda si oddechla, ale ni emní lidé dokázali op t mnoho v cí do p írody vyházet. By již neo ekáváme takové množství odpadu, všichni, kterým na istot obce a okolí záleží jsou op t zváni na akci Za istý Struha ov II. Dne 19. dubna 2008 v 9,00 u obecního ú adu. K dispozici op t budou pytle a pití, rukavice rad ji p ineste vlastní pevné pracovní (nebezpe né sklo atp.) Vítaní jsou i sváže i majitelé v tších aut i p ív sných vozík, kte í pomohou napln né pytle centralizovat ke kontejneru. Milé d ti, p ij te op t pomoci i Vy, Vašim bystrým o ím žádné odpadky neuniknou!!!!! P írodov dná vycházka - biologické zajímavosti v okolí Struha ova Poj me se projít okolím Struha ova a dozv d t se, jaké vzácnosti p írody rostou p ímo kolem nás. Láká Vás dozv d t se více o míst, kde žijete? Využijte tedy možnost a vydejte se na vycházku, kde Vám odborný a ochotný pr vodce Mgr. Jakub Halaš z í anského muzea a Ekocentra poví o p írodním bohatství, které nás obklopuje. Cestou uvidíme nejen b žné druhy rostlin, ale i chrán né orchideje. Dozvíte se více i o geologii místa - o hornin Vod radských bu in - žule. Srde n Vás zveme na sobotu 3. kv tna v 9:00 p ed OÚ, kde vycházka za íná. dne se koná REJ AROD JNIC u Hlin ného rybníka Jako každý rok je pro všechny p ichystána spousta zábavy, bu tíky, pivo-limo, táborák a príma kapela. P ij te se dob e pobavit! dne od hod v Požárním dom DEN MATEK Všechny maminky jste srde n zvány Pedagogicko psychologická poradna informuje Oznamujeme, že Pedagogicko psychologická poradna St edo eského kraje, pracovišt Praha východ zm nila sídlo. Poradna je p emíst na z í an do objektu ZŠ Tolerance v Praze 9 Hloub tín, Mochovská 570, PS (metro B, stanice Hloub tín, blízko pavilonu Havana). Kontakty: tel: , Objednání je možné p ímo na uvedených kontaktech nebo prost ednictvím školy, kam dít dochází

12 Lad v Kraj Jako každoro n Svazek obcí Lad v kraj p ipravuje tradi ní pochody, na které jste srde n zváni: Krajinou barona Ringhoffera Nau ná stezka Krajinou barona Ringhoffera je výjime nou procházkou v okolí Prahy. Nabízí nádherné výhledy na p írodní park Velkopopovicko a do krajiny Posázaví, exkurzi ve Velkopopovickém Pivovaru, cestu alejí k hrobce rodiny Ringhoffer, prohlídku kostela s rotundou a židovského h bitova v Kostelci u K ížk a další zajímavosti. Trasa je dlouhá 20 km a najdete na ní 10 informa ních tabulí. Za íná v Mirošovicích, konec cesty je v Kamenici Cesta kocoura Mikeše, Pokud se na chvíli chcete stát mluvícím kocourkem Mikešem a zažít n která z jeho dobrodružství, pak se s námi vydejte po Cest kocoura Mikeše. erný kocourek tudy utíkal z domova, když rozbil Ševcovic babi ce hrnek se smetanou. B hem putování najdete na dvanácti zastaveních krásné obrázky Josefa Lady a úryvky z knihy Mikeš. Stejn jako kocourek vyrazíte z Hrusic a zamí íte-li až k poslednímu zastavení, cíl vaší cesty bude po dvaceti kilometrech v í anech. Dal se p es Kožený vrch, vyhnul se T emblát m a za Struha ovem mu poprvé za alo kru et v b iše. Potkal pasa ku husí. Dobrý den, p eju," povídá, já jsem Mikeš Ševc z Hrusic támhle za lesem." Já jsem Ma enka Kudlá ková ze Struha ova. Ale jak to, že mluvíš?" U nás doma mluví i Pašík a kozel Bobeš, Pepík nás to nau il," ekl kocourek hrd. A kam jdeš?" zeptala se Ma enka. Do sv ta. Nevíš, jestli už tam jsem?" Jéé, to musíš kolik hodin támhle za les." Ma enka radila Mikešovi, aby se radši vrátil dom, ale on na to, že to by ud lala holka, ale ne po ádný chlap. A tak mu pasa ka dala alespo kus buchty na cestu, kocourek se rozlou il a pokra oval ve svém putování. Na struha ovské pastvin uvid l pasá ky, jak se h ejí okolo ohn, a protože m l už opravdu velikánský hlad, osm lil se a šel k nim. Když kluk m všechno p evypráv l, dali mu do rane ku pe ené brambory. A te sbohem, musím dál." Mikeš se plaho il p es pole a meze, aby nepotkal etníky a ti ho nezav eli za rozbitý krajá.. Pro pochod Cesta kocoura Mikeše hledáme hravé d ti, které by byly ochotné hladovým poutník m p i pochodu nabízet t eba buchty i bu ty (z našich zdroj samoz ejm ) na našich dvou Struha ovských zastávkách na Mikešov stezce, obléci si k tomu dobové oble ení, d lat ohýnek atp. P ípadní zájemci se p ihlaste u paní starostky. Pavel K A L V O D A OPRAVA OBUVI Otevírací doba: Út: Olivova 1470 St: í any t: Pá: So: mobil: asi 300 m za samoobsluhou R žek - Nové tabulky ísel popisných ve Struha ov Obec má zavedeno standardizované zna ení.p.- ervená tabulka s bílým íslem. Pokud nemáte tuto tabulku, prosím, vyzvedn te si ji v kancelá i OÚ, cena iní 400 K

13 FOTBAL: ZA ALA JARNÍ SEZÓNA! Muži A dosavadní výsledky: Stran ice Struha ov A 2:3 Struha ov A Dob ejovice odloženo Lou ovice B Struha ov 1:0 Struha ov í any B 0:3 Další program: Ond ejov Struha ov A Struha ov A Kostelec n..l. B Kunice B Struha ov A Struha ov A Mirošovice B Hrusice A Struha ov A Struha ov A Senohraby A Kostelec u K. B Struha ov A Struha ov A Vyžlovka A Radošovice A Struha ov A Struha ov A - Svojetice (Všechny za átky od 17:00) P. Korabarov a O.Marek bojují s í anskými soupe i. Dorost (od 10:15 h.) Kamenice Struha ov 7: Dob ejovice Struha ov 13: Struha ov Lou ovice Babice Struha ov Struha ov Mirošovice Kostelec n..l. Struha ov Struha ov Kostelec u K Senohraby Struha ov Struha ov Hrusice Mnichovice Struha ov Struha ov - Radošovice Muži B (od 17:00 h.) 6. 4 St.Skalice Struha ov B 2: Svojetice B Struha ov B estlice Struha ov B Struha ov B Lojovice Mirošovice B Struha ov B Struha ov B Muka ov B Mnichovice Struha ov B Struha ov B Kamenice B Hrusice B Struha ov B Struha ov B Senohraby B Vyžlovka B Struha ov B (10:15 h) Struha ov B St.Skalice B P ij te nás povzbudit! let Žáci (od 10:15 h.) Stran ice Struha ov Ond ejov Struha ov Struha ov V.Popovice Kunice Struha ov Struha ov Muka ov Mnichovice Struha ov Struha ov Pacov Senohraby Struha ov Struha ov Hrusice Struha ov Dob ejovice B Stará garda , 15:00 Lou ovice - Struha ov 3. 5., 15:00 Struha ov - Chocerady , 14:30 Sázava - Struha ov , 15:30 Struha ov - Senohraby , 14:00 Ond ejov - Struha ov

14 Šachy Váno ní turnaj 2007: se ve fotbalových kabinách uskute nil tradi ní Váno ní turnaj v bleskovém šachu. V silné konkurenci dvanácti hrá vybojoval celkové prvenství Otakar Gernert. Hlavní cenu pro vít ze nechal v keramické díln Franty Sklá e zhotovit a šachovému oddílu v noval pan Miroslav Hlavá ek, kterému za to pat í velký dík. Po adí na prvních místech Váno ního turnaje v bleskovém šachu: 1. Otakar Gernert 10,0 b. 2. Filip Nosek 10,0 b. 3. Karol Gre ný 8,5 b. 4. Petr Vozábal 8,0 b. 5. Radim Skála 6,0 b. 6. Karel Ježdík 5,5 b. VÝSLEDKY SOUT ŽÍ DRUŽSTEV Krajský p ebor sk. B: 4. kolo: Sokol Struha ov A 2,5:5,5 Alva P íbram B Soural Jan % : % Trmal Jaroslav Nosek Filip % : % Doležel Radovan Gre ný Karol % : % Pecho Bohumil Gernert Otakar 0 : 1 Sladovník Tomáš Evan Jan 0 : 1 Kalivoda Libor Berg Antonín 0 : 1 Saxl Ji í Tomíšek Petr % : % Gášek Stanislav Berchtold Petr % : % Mejzr Jan 5. kolo: MONTAKO Kralupy n.v. A 3,5:4,5 Sokol Struha ov A Štursa Jan 0 : 1 Soural Jan Sk ivánek Jan 1 : 0 Nosek Filip Jarrah Kamal % : % Gre ný Karol Žamboch Roman % : % Gernert Otakar Kopecký Ji í 0 : 1 Berg Antonín Maršálek Luboš % : % Bor vka Radim Gruber Miloš % : % Tomíšek Petr Slapni ka Karel % : % Berchtold Petr 6. kolo: Sokol Struha ov A 4 : 4 ŠK Kladno A Soural Jan 1 : 0 Satranský Jaroslav Nosek Filip % : % Plíva Vojt ch Gre ný Karol 1 : 0 Jení ek Ji í Gernert Otakar 1 : 0 Gutman Petr Evan Jan % : % Vondra Zbyn k Berg Antonín 0 : 1 Miši ko Ján Bor vka Radim 0 : 1 Švadlenka Jaroslav Tomíšek Petr 0 : 1 Sokol Roman 7. kolo: Biomedica í any C 3 : 5 Sokol Struha ov A Šindelá Pavel 0 : 1 Soural Jan íha Jaroslav 0 : 1 Nosek Filip Vlach Josef % : % Eckstein Michael Hlavni ka Karel 1 : 0 Gre ný Karol Hlína Miloslav 0 : 1 Gernert Otakar Zamrazil Jan % : % Evan Jan Zd nek Pavel % : % Berg Antonín Košata František % : % Tomíšek Petr 8. kolo: Sokol Struha ov A 3 : 5 JAWA Brodce A Soural Jan 1 : 0 Vyhlídal Jozef Nosek Filip 1 : 0 Holub Milan Gre ný Karol 0 : 1 Fialka Miroslav Evan Jan 0 : 1 Vávra Jan Bor vka Radim 1 : 0 Feierfeil Ji í Tomíšek Petr 0 : 1 Mack Emil Vávra Miloš 0 : 1 Procházka Petr Ježdík Karel 0 : 1 Svoboda Jaromír Po. Tým Body Skóre 1 ŠK Kladno A 22 41,5 2 TRW autoel. Vlašim 19 39,5 3 JAWA Brodce 14 33,5 4 Biomedica í any B 13 33,5 5 Caissa Úholi ky 13 32,0 6 Kralupy n.v. A 12 35,0 7 Alva P íbram B 12 31,5 8 Spartak Žebrák 10 31,5 9 Sokol Struha ov A 10 31,0 10 Biomedica í any C 9 27,5 11 ŠK Kladno B 3 22,5 12 Kralupy n.v. B 3 25,0 Regionální sout ž sk. E: 6. kolo: Sokol Struha ov B 2,5:2,5 Sokol Neveklov 2. kolo (dohr.): Sokol Struha ov B 2,5:2,5 Dol.Kralovice 7. kolo: Sokol Benešov C 2,5:2,5 Sokol Struha ov B 4. kolo (dohr.): Sokol Struha ov B 2,5:2,5 Sokol Benešov B 8. kolo: Sokol Struha ov B 4,5:0,5 ŠK Medv di Zvole B 9. kolo: Sokol Postupice 4 : 1 Sokol Struha ov B 10. kolo: Spartak Vlašim C 3 : 2 Sokol Struha ov B Po. Tým V-R-P Body Skóre 1 Sokol Benešov B ,0 2 Sokol Neveklov ,0 3 Dolní Kralovice ,5 4 Kavalier Sázava ,0 5 Sokol Postupice ,5 6 Spartak Vlašim C ,5 7 Jawa Brodce C ,0 8 Sokol Struha ov B ,0 9 Sokol Benešov C ,0 10 ŠK KDJS Sedl any B ,5 11 ŠK Medv di Zvole B ,0

15

16 Moravě V sobotu 15. září ukončili trialisté domácí sezónu Mistrovstvím ČR družstev. Ženy, m Nejlepší Po adí Jméno volbu a p íjmení při sestavě Oddíl tříčlenného Rok as naroze týmu měl Petr Mašek, PRODEJ který spolu ní s 1. Helena Poborská Praha :23 Davidem 2. Gabriela Kadlecem Riegelová ŽIVÝCH Sokol a Struha ov RYB :16 3. Dagmar Fedáková OU PRODEJ Daliborem Šulcem Struha ov :15 nasbírali 4. Ivana v Hájková konečnémkladno :38 5. Helena Krej íková ŽIVÝCH součtu SK Mí ánkyryb nejméně :41 trestných 6. Jitka Smr ková bodů a stali BK í any se mistry 1954České 30:05 7. Jana Požgayová AVC Praha :46 8. Pavla Marková Sokol Struha ov :07 republiky v trialu družstev!!! Žáci, m Po adí Jméno a p íjmení Oddíl Rok as naroze ní 1. Lukáš Kutman Sokol Struha ov :10 2. Jan Urbánek Slavia Praha :12 3. Lukáš Hájek KVS :24 4. Michal Petr Sokol Struha ov :31 5. Luboš Horá ek Sokol Struha ov :36 6. Jan Kutman Sokol Struha ov :12 7. Michal Vichera Kostelec :17 8. Michal Polesný Sokol Struha ov :23 9. Kryštof Hájek KVS : Lukáš Jankovský Struha ov : Marek Sloup KVS : Martin Šuma KVS :36 Žákyn, m Po adí Jméno a p íjmení Oddíl Rok as naroze ní 1. Aneta Nováková SŠK Újezd nad :56 lesy 2. Tereza Horová SŠK Újezd nad :21 lesy 3. Lenka To ová Sokol Struha ov :25 4. Klára Kutmanová Sokol Struha ov 8:44 5. Markéta Veselá Sokol Struha ov :20 PRODEJ ŽIVÝCH RYB PRODEJ ŽIVÝCH RYB Až bílou pe inou vlo ky sn hu p írodu p ikryjí, as naroze Až mráz nám okna ní ornamenty pomaluje, O i d tí se rozzá í a srdí ko pook eje Váno ní strome ek,dárky a koledy, Vše kolem nás rázem rozveselejí. Mladší žáci, 640 m Po adí Jméno a p íjmení Oddíl Rok 1. Jakub Kucha Sokol Struha ov Kryštof Hájek KVS David Turner Sokol Struha ov 1997 Mladší žáci, 640 m Po adí Jméno a p íjmení Oddíl Rok naroze ní 1. Jakub Kucha Sokol Struha ov Kryštof Hájek KVS David Turner Sokol Struha ov Jan Roj Sokol Nusle Ond ej Kutman Sokol Struha ov Radek Šuma KVS Eduard Horák Sokol Struha ov Matouš Kutman Sokol Struha ov Lukáš Kuši ka Sokol Struha ov Alex Xuzai KVS Jan Šubrt Sokol Struha ov Marek Kucha Sokol Struha ov Bronzová a stříbrná Marie Zvolská Pokojné svátky váno ní a do Nového roku 2007 Pevné zdraví, spokojenost všem ob an m prodej živých ryb P eje OB Struha ov as Mladší žákyn, 640 m Po adí Jméno a p íjmení Oddíl Rok as naroze ní 1. Karolína Petrá ová ŠSK Újezd nad 1996 lesy 2. Ani ka Fedáková Sokol Struha ov 2001 Marie Zvolská (15) s koněm El 3. Tereza Sou ková Josefína Vojt chová í any 2001 Sid z rodinného jezdeckého klubu Micky Struhařov na Mistrovství ČR juniorů ve skákání v srpnu 07 v Ostravě vybojovala 3. místo a získala bronzovou medaili. Ve vloženém závodu stupně L**(do 125 cm) se na ostravském kolbišti umístila jako druhá. PLUS

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 12.12.2012 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Martina Volfová,

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 3-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 3-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 28.4.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: 6 Omluveni: 3 Neomluveni: 0 Dubská Ivana Mádlíková Helena,

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013

Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013 Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Uhřice závěrečný účet obce za rok 2013. Údaje

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 1/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 1/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 29. 1. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Simona

Více

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice Č.j.: 222/15/Vl./3 Datum: 2015-06-29 Začátek: 18:30 hod Přítomno členů ZO: Ing. Václav Fink, p. Stanislav Drda, Mgr. Renata Štollová, p. Anna Kocourková,

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Zápis č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice konaného dne 7. 5. 2015 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Přítomni: Soňa Černá, JUDr. Marek Starý, Petr Bolina, Jan Franc,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svinařov Program zasedání: konaného dne 31.10.2011 v 18:00hod., na OÚ Svinařov, 1. Uvítání členů zastupitelstva a veřejnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) 2. Zvolení zapisovatele a

Více

ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R

ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R ervenoújezdský zpravodaj 1/2015 tvrtletní vydání evidován na MK R pod.mk R E 18579 Nahlédnutí do matriky K 31.12.2014 bylo v obci p ihlášeno k trvalému pobytu 1113 obyvatel. Muž bylo 548 a žen 565. Z obce

Více

ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2015 Č. j.: Stran: 8 Přílohy: 1 Název: Rozpočet Obce Čermná nad Orlicí na rok 2015. Podkladový materiál: pro III. veřejné zasedání zastupitelstva obce Čermná nad

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 12. 12. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 12. 12. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 12. 12. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014,

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014, Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 23. června 2014 v 18:00 hodin v Obřadní síni OÚ v Bolaticích OUBOL/1350/2014 89/28 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 17. 6. 2011 od 19.00 hod. v místním hostinci Přítomní: Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk Leitner, Martin

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ II / 2015

OBECNÍ ZPRAVODAJ II / 2015 OBECNÍ ZPRAVODAJ II / 2015 Pro Květinov, Radňov, Kvasetice Vážení spoluobčané, rok se pomalu přehoupl do své druhé poloviny a rád bych Vám nastínil to, co je již za námi, i to, co se chystá. Během jara

Více

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti sdružení za rok 2012 Obsah: I. Vznik sdružení II. Základní ustanovení III. Poslání a cíle sdružení IV. Členská základna V. Uspořádané akce v průběhu roku 2012 VI. Propagace sdružení

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin.

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin. Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 12. 2012, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Radek Kašík, Bedřich

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21. května 2015 Ing. Vít Sušila KUZL 908/2015 KUSP

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 ZO Tvrdonice schvaluje: Program: Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 17.12.2015 Usnesení č. 83 Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání: 1. Zahájení 2.

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00298875 Název: Obec Grygov 3026 @I=75. @S=700. @U=712. A.1. Informace podle

Více

2. číslo/září 2013. *** Rekonstrukce kanalizace a plynovodu ***

2. číslo/září 2013. *** Rekonstrukce kanalizace a plynovodu *** Zprávy z České Občasník 2. číslo/září 2013 Vážení spoluobčané, *** Rekonstrukce kanalizace a plynovodu *** nastala pro mne opět příležitost, abych Vás všechny pozdravila a prostřednictvím našeho časopisu

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

O B E C N Í Ú Ř A D P S Á Ř E P S Á Ř E 19, 2 5 8 01 V L A Š I M. Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Psáře dne 6. 7. 2015

O B E C N Í Ú Ř A D P S Á Ř E P S Á Ř E 19, 2 5 8 01 V L A Š I M. Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Psáře dne 6. 7. 2015 O B E C N Í Ú Ř A D P S Á Ř E P S Á Ř E 19, 2 5 8 01 V L A Š I M Zápis č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Psáře dne 6. 7. 2015 Přítomni: Jirásek Miroslav, Ing. Škvor František, Kokta Josef, Bc. Kadlečková

Více

Shrnutí investic a oprav v roce 2015

Shrnutí investic a oprav v roce 2015 Shrnutí investic a oprav v roce 2015 1) Ve druhé polovině roku 2015 byla zahájena výstavba základní technické vybavenosti pro 7 rodinných domů v lokalitě u hřbitova Na Čechách. Stavbu provádí firma Jaroš

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 15. 3. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 15. 3. 2016 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 15. 3. 2016 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 18:30 19:09 hodin přítomni:

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana z 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 21.4.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013

ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK MĚSTEČKA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU Číslo 3 /březen 2013 *************************************************************** Vážní spoluobčané, v měsíci únoru byly po krátké zimní přestávce

Více

č. 185/2015 č. 187/2015 schvaluje odměny členům Redakční rady časopisu U nás za 2. Q. 2015 dle návrhu předkladatele viz příloha tohoto usnesení.

č. 185/2015 č. 187/2015 schvaluje odměny členům Redakční rady časopisu U nás za 2. Q. 2015 dle návrhu předkladatele viz příloha tohoto usnesení. USNESENÍ RADY ze dne 13. 7. 2015 Rada MČ Praha-Libuš č. 185/2015 1. schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností AGRO Jesenice u Prahy a.s., Vestecká 2, 252 41 Hodkovice na zajištění odběru a svozu

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Přítomni: Omluveni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Klouček, Ing.

Více

Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007

Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007 Přítomni: dle prezenční listiny : 4 Omluveni : PhDr. Doušová Neomluveni : 0 Městská část Praha - Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 005/07/Rady MČ ze dne 29.01.2007 Ověřovatelé zápisu: MUDr.Dvořák,

Více

Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 12 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 10. 5. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Na úvod starosta obce Petr Šváb přivítal zastupitele a hosty. Zasedání

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.11.2010

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.11.2010 1 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.11.2010 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni všichni členové ZO. Zasedání je usnášeníschopné,

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009

Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009 Zápis z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 26.3.2009 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, p. Ing. Kraus, pí. Vyletová, p. Krisman, p. Štaif, PhDr. Koubová, pí. Boudová,

Více

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Změna: 81/2010 Sb. Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a

Více

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje sto Desná na rok Výdaje poznámka 2212 5139 Nákup materiálu 200 000 200 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 350 000 2212 5171 Opravy a udržování 100 000 100 000 2212 Silnice 650 000 650 000 2219

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

Informace z 18. schůze Rady města Milevska

Informace z 18. schůze Rady města Milevska Informace z 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 29.10.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: zasedací místnost Úřadu Městyse Sepekov Datum konání: Čas zahájení jednání: 12. prosince 2013 od 19.00 hod Přítomno: 13 členů zastupitelstva

Více

M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti. Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012

M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti. Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012 M stská ást Praha-Dolní Chabry Rada m stské ásti Zápis. 029/11/RM ze dne 4.6. 2012 P ítomni: 5 Omluveni: 0 Hosté: - Ov ovatelé zápisu: Ing. Nigrinová, p. Malý Navržený program 29. zasedání Rady M : 1)

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu stavby č. A 103/Še/2015 Město Česká Lípa se sídlem Česká Lípa, nám. T.G. Masaryka 1, PSČ: 470 36 IČ: 00260428, DIČ: CZ00260428

Více

Smlouva na dodávku pitné vody

Smlouva na dodávku pitné vody Smlouva na dodávku pitné vody níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dodávku a prodej pitné vody z veřejného vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a prováděcí

Více

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 25.06.2015 OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Stanislava Syrotiuková

Více

Rozpočtové příjmy Rozpočet Skutečnost

Rozpočtové příjmy Rozpočet Skutečnost O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 V Těchobuzi, dne 14.06.2006 Závěrečný účet Obce Těchobuz za rok 2005 Č.j.

Více

Závěrečný účet OBCE NĚMČICE za rok 2008

Závěrečný účet OBCE NĚMČICE za rok 2008 Závěrečný účet OBCE NĚMČICE za rok 2008 OBSAH 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů 2. Plnění rozpočtových příjmů o Daňové příjmy o Nedaňové příjmy o Kapitálové příjmy o Dotace 3. Plnění rozpočtových výdajů

Více

Závěrečný účet Městyse Pozlovice za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.

Závěrečný účet Městyse Pozlovice za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Závěrečný účet Městyse Pozlovice za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 Třída Schválený

Více

Město Rosice. Z á p i s č. 04/2012/14 Č.j.: MR-C 2786/12-PKR/KVZM ze 14. zasedání kontrolního výboru konaného dne 16. 04. 2012

Město Rosice. Z á p i s č. 04/2012/14 Č.j.: MR-C 2786/12-PKR/KVZM ze 14. zasedání kontrolního výboru konaného dne 16. 04. 2012 Město Rosice Kontrolní výbor zastupitelstva města Z á p i s č. 04/2012/14 Č.j.: MR-C 2786/12-PKR/KVZM ze 14. zasedání kontrolního výboru konaného dne 16. 04. 2012 Přítomni: JUDr. Polák, pan Světlík, Bc.

Více

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2015 ve znění dodatku, jehož obsahem je dotační titul č. 4 Správce podprogramu: Určená banka: Ministerstvo pro

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/71764/2011/KŘ-K/7346 Č.j.: KUOK 959/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 9 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zápis z veřejného jednání ZO Úherce ze dne 22. 4. 2015 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z veřejného jednání ZO Úherce ze dne 22. 4. 2015 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z veřejného jednání ZO Úherce ze dne 22. 4. 2015 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Blažek, Mgr. Hošková, M. Pavlíček, Fořt, Tvrdík, M. Matoušek Omluveni: Alexandr Matoušek

Více

Rekonstrukce Svinovských mostů v Ostravě dopravní terminál

Rekonstrukce Svinovských mostů v Ostravě dopravní terminál Rekonstrukce Svinovských mostů v Ostravě dopravní terminál Ing. Tichý Jiří, VŠB-TU Ostrava, Ing. Navrátilová Margita, Ostravské komunikace, a.s. Dopravní uzel Svinov, zprvu jen uzel železniční dopravy,

Více

Zápis. P ř í t o m n i : - člen rady města. O m l u v e n i : H o s t é: Pavel Friebert, vedoucí OI MěÚ k bodu č. 1

Zápis. P ř í t o m n i : - člen rady města. O m l u v e n i : H o s t é: Pavel Friebert, vedoucí OI MěÚ k bodu č. 1 Zápis ze 43. zasedání rady města, konaného dne 25. dubna 2016 P ř í t o m n i : RNDr. Libuše Vosátková Ing. Jan Bechyně Mg. Jiří Bouček Ing. Jan Bureš Ing. Karel Kestner Mgr. Richard Spiegl JUDr. Jiří

Více

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce Dobromilice za rok 2015

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce Dobromilice za rok 2015 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo: 8 Datum: 1.10.2008 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 1.10.2008 Program: 1. Rozpočtová opatření 2. Příprava výběrového řízení na zhotovitele Zahradní II

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2. 5. 2016 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, E. Křivancová, J. Křivanec,

Více

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi duben 2015 MK ČR E 20557

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi duben 2015 MK ČR E 20557 S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi duben 2015 MK ČR E 20557 Vážení a milí spoluobčané, rok 2015 je v plném proudu a nás všechny čeká spousta společné práce, ale i zábavy. Ani v letošním roce nebudou

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/58382/2012/KŘ-K/7326 Č.j.: KUOK 1587/2013 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 10 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 29.12.2006 Přítomní členové zastupitelstva: Omluveni: Ing. Josef Bušák, Jiří Kühnel, Miroslav Pilař, MVDr. Josef Šafařík, Květa Štilcová, Pavel

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010

U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010 U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010 íslo usnesení vy izuje termín 342/10 Rada m sta bere na v domí provedenou p. B lonožník ihned kontrolu usnesení. 343/10

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 5/2014 ze dne 12. ervna 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Zápis z jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 5/2014 ze dne 12. ervna 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Zápis z jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 5/2014 ze dne 12. ervna 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: Borovnice spole

Více

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 4 / 2008 o místních poplatcích Město Nejdek na základě usnesení zastupitelstva č. ZM/197/9/08 ze dne 10.4. 2008 v souladu s ustanovením 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Drhovy ze dne 20. 2. 2014

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Drhovy ze dne 20. 2. 2014 Zápis č. 25 Zápis ze schůze zastupitelstva obce Drhovy ze dne 20. 2. 2014 Schůze začala v 18 hodin Přítomni: p. Mašek, p. Šimková, p. Hudecová, p. Pilous, p. Kadlec,, p. Routa. P. Říha Omluveni: p. Rendlová,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov č.2/2016 konaného dne 10.6.2016 Program: 1. Zahájení. 2. Seznámení s programem zasedání. 3. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů. 4. Kontrola usnesení

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Pořadové číslo zasedání: 18. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽATČANY Datum zasedání: 9. 3. 2016 Čas zasedání: 19:10 21:30 hod. Místo zasedání: Obecní úřad Stran zápisu: 1/5 Přítomni: Ondřej Ryba,

Více

Zápis č. 2/2014. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2014. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2014 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 6. 3. 2014 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, Ing. Homolka Josef, Mgr.

Více

Zápis.11/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.11/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.11/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 02.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Robert Nešpor,

Více

Zápis č. 1/2007. Program: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu.

Zápis č. 1/2007. Program: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Soběraz Ze dne 28.2.2007 konaného v sídle obecního úřadu. Zápis č. 1/2007 Zahájení 17:00 hod. Přítomni: Hrabec, Nožička P., Nožička M., Pršala, Čmelík, Šimek (do 19:00hod)

Více

Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin.

Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin. Zápis ze 018. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 25. 07. 2011 od 13:00 hodin 26.07.2011 od 15:00 hodin. Dne 25.07.2011 Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

Z Á P I S. z veřejného projednání návrhu koncepce

Z Á P I S. z veřejného projednání návrhu koncepce Z Á P I S z veřejného projednání návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje pro období 2016-2025, včetně jeho vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 1. Místo a čas

Více

Program 6. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 12. 05. 2015 v 17.15 hod.

Program 6. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 12. 05. 2015 v 17.15 hod. Program 6. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 12. 05. 2015 v 17.15 hod. 1 / 6 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 6 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 6 Kontrola

Více

Obecní Zpravodaj IV/2015

Obecní Zpravodaj IV/2015 Obecní Zpravodaj IV/2015 Vážení spoluobčané, Předkládáme Vám aktuální informace z našich obcí: Realizované akce Znovuodhalení pomníku obětem první světové války Dne 28. října, byl v Květinově, znovu odhalen

Více

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7019/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Polášková Ivana Materiál pro mimořádné zasedání

Více

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

Obec Kelčany. Komentář za vlastní hospodaření obce Kelčany za rok 2013

Obec Kelčany. Komentář za vlastní hospodaření obce Kelčany za rok 2013 Obec Kelčany 69649 Komentář za vlastní hospodaření obce Kelčany za rok 2013 K 31. 12. 2013 měla obec Kelčany celkové příjmy: 2.873.461,85 Kč. Z toho: daňové příjmy 2.394.347,34 Kč nedaňové příjmy 353.927,51

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1207 Návrh poslanců Waltera Bartoše, Vlastimila Tlustého, Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004

Více

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004

Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Děti v ŠD připravili zákusky, na kterých si společně pochutnávali. 1. Zpravodaj Cotkytle leden, únor, březen, 1/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více