Foto: p evzetí obecního znaku a vlajky z rukou p edsedy poslanecké sn movny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Foto: p evzetí obecního znaku a vlajky z rukou p edsedy poslanecké sn movny"

Transkript

1 Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * /08 Toto íslo vyšlo 17. dubna Vážení spoluob ané! Mám radost, kanalizace bude! Snad i Vás všechny ta zpráva pot šila. P eji nám všem, aby se dílo poda ilo a splnilo cíle a o ekávání jednoduchý fungující systém, který nás zbaví starostí s odpadní vodou a díky kterému budou naše potoky a rybníky zase isté. starostka, Dagmar Fedáková Foto: p evzetí obecního znaku a vlajky z rukou p edsedy poslanecké sn movny Vážení ob ané, na tomto míst v tšinou d kuje paní starostka lidem za dob e vykonanou práci. Nyní bych cht la jménem všech zastupitel, pevn v ím, že i jménem Vás všech, u p íležitosti získání pen z z dotace na kanalizaci, pod kovat paní starostce Dáše Fedákové za mimo ádné úsilí, které vynaložila p i snaze o získání t chto pen z sepisováním žádostí o dotace a obíháním pat i ných institucí. Jsou to hodiny práce, která není nikde vid t, ale nyní se naplno zúro ila ku prosp chu nás všech. Ješt jednou d kujeme. Simona Bulawová istírna Odpadních Vod Struha ov V první polovin b ezna byla zahájena stavba istírny odpadních vod Struha ov. Jist jste si mnozí všimli, že v zatá ce nad bývalou skládkou se bagry za aly zakusovat do terénu a hloubit jámu pro podzemní nádrže istírny. Mnozí se ptáte, jak bude OV vypadat, tak tedy: Veškerá technologie istírny v etn nádrží bude v zast ešené budov a nebude p sobit ani hluk ani zápach. Vy išt ná voda pote e protlakem pod komunikací do Struha ovského potoka. Stavba bude dokon ena do konce srpna letošního roku, pokud vše dob e p jde, tak nejpozd ji do prosince zahájíme zkušební provoz. OV stavíme díky dotaci St edo eského kraje, který ji poskytl z Fondu životního prost edí. St edo eský kraj v sou asnosti vyvíjí maximální snahu o podporu realizace vodohospodá ské infrastruktury, což poskytnutá dotace jednozna n potvrzuje. Celkové náklady na OV iní v etn DPH K, z toho St edo eský kraj 5mil. K, Obec Struha ov ,- K. Generálním dodavatelem je fy VOD-KA a.s., subdodavatelem stavební ásti fy INKOMA STAV s.r.o., subdodavatelem technologie fy REC.ing s.r.o.technický dozor investora (obce) zajiš uje Ing. Zbyn k Miksa, Aquarius Invest.cz, s.r.o., za obec za technický pr b h akce zodpovídá zejména pan místostarosta Pavel Kratochvíl ve spolupráci se starostkou Dagmar Fedákovou a Pavlem Kuši kou

2 Vodovod Investi ní náklady na vodovod, který byl postaven v r. 2006, zprovozn n v r. 2007, komplexn dokon en (odstran ny vady a nedod lky a provedeny veškeré provozní zkoušky) v r. 2008, v kone ném sou tu dosáhly 38 mil P edm t financování Zdroj ástka (K ) Vodovodní sí Dotace OPI (ERDF) Dotace SFŽP P j ka SFŽP Obec Vlastní vodní zdroje Obec úpravna vody, automatická tlaková stanice, vodojem, oplocení, vodom ry, inženýring Regionální ad F Obec Ulice v Zahradách Celkem Dotace Obec Celkové náklady K. Pro zlepšení celkových služeb v zásobování pitnou vodou byla po átkem tohoto roku instalována dv zásadní technická za ízení. Vodovodní systém Obce Struha ov jsme dovybavili o náhradní erpadlo ATS automatické tlakové stanice, která zajiš uje tlak vody v síti (v p ípad poruchy erpadla tak nikomu v obci nep estane téci voda). Pro zlepšení servisu vodovodu byl z ízen systém chybových hlášení, díky kterým je obsluha vodovodu vždy v as informována SMS zprávou, že cosi v systému nefunguje a m že tak hned zajistit opravu, mnohdy bez zbyte ných odstávek v síti. V p edposledním b eznovém týdnu prob hly komplexní zkoušky celého vodovodního systému, v etn dodate n instalovaných prvk a išt ní všech vodovodních ad a vodojemu. Zkoušky až na drobnosti prokázaly odpovídající funk nost celého systému, všechny zásadní nedostatky a nedod lky - zejména zprovozn ní st ídání chodu obou vrt a systém m ení a regulace, jsou odstran ny. D kujeme všem za trp livost p i odstávce vody, kterou jsme navíc museli prodloužit až do ve erních hodin, nebo dopl ování vodojemu po jeho išt ní probíhalo pomaleji než jsme o ekávali. N kte í ob ané se údajn o plánované odstávce nedozv d li, což nás mrzí, snažili jsme se krom výv sek v obci i na obchod dva týdny p edem dát zprávu i místním rozhlasem, je však opravdu nutné ú ední desku obce ob as sledovat. Nedopat ením se zpráva nedostala na naše webové stránky, za což se omlouváme a pro p íšt zajistíme i tento informa ní kanál.každopádn zásadní pro všechny, kte í odebíráte vodu, je informace, že vodovod je otestován, vy išt n, optimalizovány tlakové parametry v síti a nadále by m l fungovat dob e. Pokud máte dojem, že u Vaší nemovitosti je tlak p íliš nízký, je velice pravd podobné, že je potrubí v dom i p ípojce zne išt no. Žádáme Vás, abyste v prvé ad pro istili sítka na vodovodních kohoutcích, p ekontrolovali, zda Váš vodom r funguje (ten bývá na svém filtru asto zanesen a brzdí pak hlavní nátok vody do objektu). V p ípad potíží s vodom rem se obracejte p ímo na fy AMAR INSTALACE s.r.o. p. Old icha Marka, tel: UPOZORN NÍ!!! Kdo se chcete napojit na vodovod a nechat si instalovat vodom rnou sestavu, je nezbytn nutné, aby montážní firm zadal p esný popis, jak má sestava vypadat. Je nutné trvat na tom, aby byly dodrženy všechny ásti vodom rné sestavy dále uvedené: Pozor zm na!!! Od technickou obsluhu vodovodu zajiš uje p. Petr Procházka. V p ípad zjišt ných poruch na vodovodu, i dotaz na jeho technické fungování se tedy obracejte p ímo na n j, tel..: D kujeme fy. AMAR zejména Pavle a Oldovi Markovým za zajišt ní technické obsluhy vodovodu v pr b hu 1. roku provozu. Byl to velice náro ný rok, vzhledem k tomu, že se mnoho v cí na vodovodu ješt dokon ovalo a opravdu v této v ci obci velice pomohli. Vodom rná sestava: PPS spojka p ímá (nebo koleno) 1 Kulový uzáv r 1 (Giacomini) lepší kvalita Redukce 1 x 3/4 mosaz Šroubení k vodom ru Stavební mezikus trubka 1 délka 16 cm zatím místo vodom ru Šroubení k vodom ru Redukce 1 x 3/4 mosaz Kulový uzáv r 1 s vypoušt ním Dvojnypl 1 mosaz Zp tná klapka 1 (t žká ada) Není možné nahrazovat jednotlivé komponenty jinými i p ed vodom r p edsazovat filtr! Humanitární sbírka šatstva a l žkovin Sobota od hod u OÚ Struha ov ( V ci noste balené v pytlích i krabicích)!! POPLATEK ZA ODPADY!! Kdo jste ješt nezaplatil, u i te tak neprodlen v ú ední hodiny v pokladn OÚ i na.ú tu /0100, var.symbol je íslo vaší nemovitosti. Chata i vložte p ed v.s. íslo

3 Provoz vodovodu 2007 Prob hl první p lrok po áte ního provozu vodovodu ve Struha ov, b hem kterého byly odstra ovány díl í nedostatky v technologii a zejména ídícím systému úpravny vody. Ob ané se postupn napojovali, n kte í vodu za ali odebírat ihned bezvýhradn, n kte í se p ipojili pro jistotu a zatím nadále používají výhradn nebo p edevším svých domovních studní. Z 216 dosud napojených odb rových míst je aktivních, tudíž vodu odebírajících zhruba polovina. Statistika praví, že pr m rný denní odb r (denní výroba upravené vody) v celé vesnici iní cca 15m 3 denn, za p l roku provozu tak bylo vyrobeno celkem 5100m 3 vody, z toho však vyfakturováno odb ratel m pouze 2707m 3 vody (53%).Velký rozdíl mezi vodou vyrobenou a vodou prodanou je dán zejména zavád ním a zkoušením technologie, kdy zna né množství vody bylo použito k pr plach m potrubí na po átku provozu a dále p i technologických zkouškách. Na vlastním potrubí pak byly odstra ovány t i poruchy, p i kterých došlo ke ztrátám vody. V tší odb r vody (až dvojnásobný) je p itom patrný v letních m sících (bazény, sucho). P l roku provozu vodovodu nelze brát jako stálý stav a bilance výroby vody i ekonomická bilance provozu vodovodu se bude dále vyvíjet. V roce 2007 obec siln dotovala provoz obecního vodovodu a to cca 175 tis. K.!! Vodné v roce 2008!! Pro rok 2008 bude zavedena DVOUSLOŽKOVÁ FORMA VODNÉHO: SNÍŽENA cena vody za m 3 na 23 K /m 3 a zaveden paušál za odb rové místo ve výši 250 K /rok a to s ú innosti od ( po ode tech). Vysv tlení: Cesta k vyvážen jší ekonomické bilanci provozu vodovodu v r je snížením náklad (rozbory, úspory energie, obsluha, atp.), snížením ztrát vody, v tším využíváním obecní vody a rozložením ceny vodného do dvousložkové formy. Pro výpo et vodného pro rok 2008 byla možnost zvolit dvousložkovou formu vodného, která obsahuje pevnou ást (jako nájem za vodom r ) a pohyblivou ást (cena za spot ebovaná m 3 vody) nebo jednosložkovou formu vodného, která je pouze cenou za spot ebované m 3 vody. P i jednosložkové form jsou zpoplatn ni pouze ti, kte í vodu odebírají, p i dvousložkové form zpoplatn ni všichni p ipojení alespo symbolickým paušálem 250 K /rok. Je mnoho domácností, kde majitelé zavedli vodovod, nechali namontovat obecní vodom ry a dále vodu ani neza ali využívat. Vodovod jim zatím posta uje pro jistotu, kdyby se voda zhoršila nebo došla. V tomto ohledu se tolerantnost obce jako provozovatele, který dle zákona mohl majitel m nemovitostí na ídit p i p ipojování vodovodu odpojení od studny, siln nevyplácí. Obec do vodom r nemálo investovala, vodom ry se musí po šesti letech op t m nit, a jsou používány i ne. Všichni p ipojení ob ané dostali službu, možnost, ale mnozí, kte í vodu dále nepoužívají nic za její fungování dále neplatí. Dvousložková forma vodného, kdy každá nemovitost platí alespo symbolický nájem za vodom r se tak jeví jako spravedliv jší. Ve výpo tu jednosložkové ceny vodného pro rok 2008 p i zapo ítání všech ekonomicko úsporných opat ení by reálná jednosložková cena vodného klesla z 90K /m 3 (výsledek hospoda ení 2007) na 50K /m 3 (p edpoklad 2008). Není však možné nastavit ani takovou výši vodného, obvyklá výše vodného v R v malých obcích se pohybuje okolo 30 K /m 3. Je tedy z ejmé, že obec musí po ítat s tím, že i v r bude muset provoz vodovodu dotovat, i když již výrazn mén. Na základ výše uvedených skute ností se obecní zastupitelstvo rozhodlo zavést DVOUSLOŽKOVOU FORMU VODNÉHO: SNÍŽIT cenu vody za m 3 na 23 K /m 3 a zavést paušál za odb rové místo ( nájem vodom ru ) ve výši 250 K /rok a to s ú innosti od ( po ode tech). V praxi to znamená že po ode tu v dubnu 2008 bude vodné ú továno jako doposud (tj. 24, 89 K /m 3 odebrané vody), dále pak již bude každá p ipojená nemovitost hradit ro ní paušál 250 K a k tomu 23 K /m 3 odebrané vody. Podrobný výpo et vodného je k dispozici na OÚ Struha ov a stránkách Ode ty vodom r Termín Ulice Pátek od 15,00 do ve era Sobota ,00 18,00 Mnichovická, U H išt, Zelená, Požárník, Úzká, K Zaje í, Na Hrad, Družstevní, Školní nám stí, V Domcích, Slune ná, Útulná, Za Školkou K Machlovu, Vilová, Na Výsluní, Soub žná, Jevanská, U Rybní ka, U Lesa, Ond ejovská, V Zahradách, Nad Studánkou, Smrková, Borová, B ezová, Lu ní, Pod rybníkem, K Pr honu, U Rybní ka, Žádáme majitele nemovitostí o jejich p ítomnost v dob ode t a umožn ní vstupu do objekt osobám pov eným ode et provád t

4 Kanalizace!!!! Žádost o dotaci na kanalizaci Obce Struha ov byla schválena!!!! V rámci evropských strukturálních fond - Programu rozvoje venkova byla Struha ovu schválena dotace ve výši ,-K na stavbu kanalizace v celé obci. Dotace tak pokryje 90% náklad na stavbu kanalizace, zbývajících 10% pokryjí rozpo tové rezervy obce. Je tedy již zcela reálný p edpoklad, že do konce r bude celý Struha ov odkanalizován!!!!! Po po áte ní euforii, že se poda ilo zázrakem získat prost edky, které jsme považovali za prakticky nedostupné, nebo malé obce do 2000 obyvatel v sou asnosti mají jen velmi malé šance dotace na kanalizace získat, nás všechny eká hromada práce. Pro obec to znamená nové výb rové ízení na dodavatele, rozsáhlá organiza ní a administrativní p íprava, p íprava financování, protože dílo musíme p edfinancovat z krátkodobého úv ru a teprve potom nám budou prost edky uvoln ny... Pro ob any Struha ova to znamená stavbu obdobného charakteru jako byl vodovod, jen s tím rozdílem, že stavební p ipravenost jednotlivých objekt bude pro mnohé náro n jší. Je t eba, aby všechny nemovitosti m ly svedeny veškeré odpadní vody (tj. i z koupelen, kuchyní atp.) do jednoho odtoku, na který bude následn p ipojena jímka s erpadlem tlakové kanalizace. Po dokon ení stavby kanalizace bude velmi p ísn kontrolován jakýkoliv odtok odpadních vod z domácností do deš ové kanalizace. V souladu se zákonem je možné uložit p ipojení na kanalizaci na ízením, ale v ím, že v naší obci to nebude nutné, velká v tšina ob an již prokázala, že chápou d ležitost jednotného postupu p i této rozsáhlé stavební akci. Cílem celé rozsáhlé a investi n náro né akce je zvýšení kvality bydlení a zajišt ní istoty podzemních a povrchových vod ve Struha ov naše rybníky tak dostanou možnost p estat být zapáchajícími žumpami, a když pod Sou ákem sjede v zim dít do potoka, vyleze ven jen mokré.co všechno nás eká a jaký bude další postup se dozvíte na IV. Ve ejné sch zi ke stavb vodohospodá ské infrastruktury: Srde n zveme všechny ob any i rekreanty Struha ova na IV. Ve ejnou sch zi se zam ením na Kanalizaci a istírnu odpadních vod, která se koná dne 23.kv tna od 18,00 ve spole enském sále Požárního domu Stavební spo ení Raiffeisen Co máme d lat se stavebním spo ením,, kterému již letos dobíhá p tiletá vázací lh ta? To je velmi astá otázka, se kterou na OÚ mnozí p icházíte. Systém smluv s Raiffeisen stavební spo itelnou jsme hromadn za ali a stejn tak jej i ukon íme bez toho, abyste museli jezdit do Prahy. Odvinkulování prob hne ješt v letošním roce v p edem dojednaných termínech, kdy na Obecním ú ad ve Struha ov budou p ítomni zástupci Raiffaisen, kte í pot ebnou agendu s odvinkulováním Vašich vklad a p evodem sjednaných ástek obci vy ídí. Za p ítomnosti n kterých zastupitel, na které budete moci vznést své dotazy stran dalšího postupu výstavby bychom tak rádi do ešili Vaši finan ní spoluú ast na stavb vodovodu, kanalizace a OV v obci. Každý, kdo máte s Raiffeisen stavební spo itelnou smlouvu o stavebním spo ení obdržíte zvací dopis na Pátek ,00 20,00 jeden z termín : Sobota (p edevším chata i) 9,00 14,00 Pátek ,00 20,00 Jsou dv možnosti, jak se stavebním spo ením naložit: 1) P evést vinkulované peníze obci, zbytek vybrat a spo ení ukon it. 2) Pokud chcete spo it dále se státním p ísp vkem, pak navýšit cílovou ástku, p evést obci dohodnutou ástku z jiných zdroj. Obec dá pak souhlas s odvinkulováním a vy si dále spo íte již jen pro sebe

5 Bilance investic do vodohospodá ských projekt Obce Celkov se do vodohospodá ské infrastruktury obce (vodovod, kanalizace, OV) investovalo i bude investovat cca 86 mil K. Z toho iní 60,4 mil. K dotace, 17,6 mil K rozpo tové prost edky obce (jsou zahrnuty i p j ky, nap. ást již položené kanalizace v ul. Mnichovická) a 8 mil K dobrovolné p ísp vky od ob an. Rozsah investic je na obec s pr m rným 5 mil. rozpo tem opravdu zna ný. V p epo tu se jedná o náklad K na jednoho trvale bydlícího obyvatele. V tomto sv tle je z ejmé, že poplatek za zhodnocení pozemku, který se týká nemovitostí, jež se k projektu v as nep ipojily, se pohybuje pro jednu nemovitost v ádech n kolika tisíc korun je v porovnání s celkovou výší investice relativn velice nízký. Obecn se dá konstatovat, že takového úsp chu p i získávání dotací se poda ilo dosáhnout i díky dobré spolupráci ob an p i p íprav a financování tak rozsáhlého projektu. Práv díky Vám všem, kte í jste v as podepsali smlouvy o zajišt ní financování a uhradili dobrovolné p ísp vky, mohli jsme žádosti nejen podat, ale i pot ebné finance skute n získat. Za Vaši spolupráci a zodpov dný p ístup D KUJEME. V dotovaném projektu jsou zahrnuty kanaliz. p ípojky v etn jímky a erpadla všech t ch kte í, kte í v rámci smlouvy o zajišt ní financování vodovodu a kanalizace mají tuto ást uvedenu (p ihlásili se ke smlouv v termínu nejpozd ji do ). Ti kte í cht li být pod dotaci zahrnuti pozd ji, bohužel již nem li tuto možnost, nemohli být do projektu dopracováni z d vod asových i z d vod limitace horní hranice náklad projektu v rámci dota ního titulu. Realizace p ípojky v etn jímky a erpadla tak bohužel z stává pln p ímo na vlastnících t chto n kolika nemovitostí. Bilance podaných žádostí o dotaci na VH projekty Získání dotací prošlo trnitou cestou, což vhodn ilustruje následující p ehled. Z podaných 10ti žádostí o dotaci byly úsp šné t i. Každá žádost p edstavuje svazek, vlastn takovou knihu, až na vyjímky jsme je zpracovávali svépomocí. Ale to úsilí za to stálo!! Rozsah žádosti Rok Dota ní titul Garant Úsp šnost podání 1. Vodovod 2003 Program MZe neúsp šná 2. Kanalizace + OV - žádost o 2004 Národní program 1.2 Ochrana MŽP (SFŽP) neúsp šná výjimku ministra zdroj pitné vody, chrán ných oblastí 3. Vodovod, kanalizace a OV 2004 Opera ní program infrastruktura EU, SFŽP áste n úsp šná jen vodovod, 4. Kanalizace I. Etapa 2005 FM EHP / Norska MŽP Neúsp šná 5. OV 2006 Fond životního prost edí SK St edo eský kraj Vyhodnocena kladn, ale nezbyly finance 6. Kanalizace I. Etapa 2007 Fond životního prost edí SK St edo eský kraj neúsp šná 7. OV 2007 Fond životního prost edí SK St edo eský kraj úsp šná 8. Kanalizace celá 2007 Program rozvoje venkova EU, MZe úsp šná 9. Kanalizace I. Etapa Výstavba a obnova istíren odpadních vod a kanalizací 10. Kanalizace I. etapa 2008 Fond životního prost edí SK mimo ádné kolo.. Da z nemovitostí V dani z nemovitostí za rok 2008 se poprvé uplatní nov koeficient 1 pro malé obce do 600 obyvatel, které násobily da ovou povinnost 0,6. Pro Struha ov, který má 645 obyvatel v letošním roce nenastane v dani z nemovitosti žádná zm na, z stává koeficient 1. V roce 2009 se nov zavádí možnost obecn závaznou vyhláškou vyhlásit pro všechny nemovitosti na území celé obce tzv. místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se vynásobí da ová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemk, staveb, samostatných nebytových prostor a za byty, pop ípad jejich soubory. Je tedy pln na rozhodnutí obce, zda tuto možnost využije a zvýší da z nemovitostí nacházejících se v jejím katastrálním území i nikoli. Místní koeficient lze poprvé použít pro zda ovací období Platí, že vyhláška musí být vydána nejpozd ji do 1. srpna p edchozího roku. Zm na da ové povinnosti z d vodu zavedení místního koeficientu nezakládá povinnost podat da ové p iznání. Zastupitelstvo Obce Struha ov se usneslo da ový koeficient pro rok 2009 zvýšit pouze na 2 ve snaze nezvyšovat da ové zatížení obyvatel neúm rn MZe St edo eský kraj Bude stažena, nelze kombinovat Bude stažena, nelze kombinovat VZKAZ PRO OB ANY Pokud plánujete provést z d vod stavebních apod. zábor ve ejného prostranství v obci v. komunikací (nap. stav.materiál, št rk apod.), je nutné, aby jste toto p edem oznámili na OÚ Struha ov.

6 Autobusy Spolehlivost autobusové dopravy, kterou pro nás zajiš uje fy CONNEX se bohužel ani po lo ské stížnosti viditeln nezlepšila. Na základ stížností ob an jsme tak v únoru op t reklamovali 10 vynechaných spoj v prosinci a lednu a mnoho dalších zpožd ných. Na základ stížnosti Struha ova, k níž se p idaly obce Ond ejov, Svojetice, a Muka ov, prob hlo jednání na odboru dopravy Krajského ú adu St edo eského kraje za ú asti dot ených obcí, CONNEXu a ROPIDU (regionální organizátor Pražské integr. dopravy koordinace jízdních ád, atp.) Naše požadavky a záv ry jednání citujeme dále ze záznamu jednání: V úvodu jednání starostka obce Struha ov seznámila p ítomné o problému. Z hlediska kvalitní dopravní služby klade d raz na nutnost výrazného zlepšení: - Dodržování jízdních ád, zejména v asné odjezdy autobus z Depa Hostiva ( a s tím nastavení vozových jízdních ád tak, aby byly v bec proveditelné i ve špi kách. - informovanost cestujících o aktuálních spojích pot ebné infotabule a hlášení dispe erem v Depu Hostiva - kvality vozového parku dopravena linkách 393 a 383 zajistit postupnou odm nu starých i poruchových voz zakotvit i do smlouvy o dopravní obslužnosti pr m rné stá í max 10 let, maximální stá í let - úpravy smlouvy o dopravní obslužnosti aktualizace sazebníku postih, kde musí být postižitelné mj.nevhodné chování idi e a zpožd ný výjezd spoj z Depa Hostiva, které v sazebníku zcela chybí, vložení omezení stran kvality a stá í vozového parku - ešení p epln nosti kutnohorské komunikace možností kyvadlové dopravy k vlaku z oblasti Ond ejovska v letošním roce Záv r jednání: 1. v pr b hu m síce b ezna 08 ROPID navrhne a projedná ( se zástupci obcí a dopravce) úpravu jízdních ád linky , pro odstran ní zpožd ní odjezdu z Prahy v odpolední špi ce (17,40). Termín zm ny jízdních ád s Odborem dopravy MHMP projedná Odbor dopravy KÚ St. Kraje. 2. ROPID zajistí informovanost cestujících v terminálu Depo Hostiva pro cestující linek ady 300 formou informa ních tabulí a dispe erského hlášení. 3. ROPID navrhne a projedná s obcemi zm nu smlouvy o závazku ve ejné služby pro ostatní dopravní obslužnost s platností od roku ROPID vypracuje standardy kvality pro dopravce v kraji obecn a po projednání se St edo eským krajem a p ípadn dalšími dot enými subjekty navrhne uplatn ní standard kvality p ímo do smluv o dopravní obslužnosti. 5. ROPID vypracuje standardy kvality pro dopravce v kraji obecn a po projednání se St edo eským kraje, p ípadn s dalšími dot enými subjekty navrhne uplatn ní standard kvality p ímo do smlouvy o dopravní obslužnosti. 6. ROPID ve spolupráci s obcemi a St edo eským krajem navrhne možnou koncepci dopravy v napojení na vlakové spoje D a iniciuje projednání svého návrhu tak, aby od prosince 2008 mohl být realizován, 7. ROPID zajistí kontroly na linkách 393, 383 nejen s cílem prov ení jízdních doklad cestujících, ale i s cílem kontroly chování idi 8. Connex Praha zajistí vým nu 1 vozidla za nové v rámci pravidelné obnovy pro trasu Praha, Struha ov, Ond ejov a zváží možnost vým ny druhého vozu ješt do konce r Ke kontrole pln ní zajišt ní dopravní obslužnosti bude Odborem dopravy KÚ svolána sch zka v m síci ervnu 08 a v p ípad nezlepšení kvality autobusové dopravy na linkách 393 a 383 navrhne starostka obce Struha ov vým nu provozovatele této dopravy. D kujeme všem ob an m, kte í si již zvykli nedostatky v autobusové doprav (linka, as, zpožd ní, vynechání) hlásit na OÚ a žádáme i nadále o p edávání t chto informací, velice tím pomáháte náprav situace! První organiza ní opat ení již zajistil ROPID zm nou jízdních ád s cílem prodloužit ekací dobu voz v DEPU Hostiva a to p edevším ve špi kách tak, aby stihli najížd t v as, i když se na trase do Prahy zdrželi v dopravní zácp. Zejména p vodn nej ast ji zpožd ný spoj v 17,40 z DEPA by tak již m l odjížd t v as. Zm n né jízdní ády najdete na i na obecní výv sce. Obecní ú ad Struha ov vykonává od ov ování listin a podpis. Zajiš uje Hana Kabátová v ú ední hodiny: pond lí hod. st eda hod. je t eba mít s sebou vždy ob anský pr kaz VÝZVA PRO OB ANY Vzhledem k tomu, že dne skon ila platnost smluv na pronájem hrobového místa na místním h bitov, vyzýváme pronájemce hrob, aby se v ú edních hodinách dostavili do pokladny OÚ Struha ov k podpisu smlouvy a zaplacení poplatku na dalších 10 let

7 SVOZY ODPADU Velkoobjemové kontejnery rok u obecního ú adu u bývalé školy u chatové osady V Zaje í u chatové oblasti Št rbárna u obecního ú adu u chatové osady V Zaje í u bývalé školy P istavovány vždy v sobotu dopoledne od 8,30 do 12,00 Do kontejneru nepat í: nebezpe né odpady, pneumatiky, stavební odpad Do kontejneru pat í: vše v tších rozm r, co pot ebujete vyhodit nap.matrace, starý nábytek, lyže atp. Svoz nebezpe ného odpadu Sobota u fotbalového h išt, as p íjezdu 9,40, odjezd 10,00 Nebezpe ný odpad je: barvy, oleje, autobaterie, lednice, televize, zá ivky, staré léky, mono lánky, olejové filtry, lepidla, kyseliny, vývojky a ustalova e atp:!! NE PNEUMATIKY!! Pytlový svoz separovaného odpadu Pytle, na které máte v rámci systému odpadového hospodá ství všichni nárok, skute n slouží jen na t íd ní odpadu na plast, papír a sklo. Ti, kte í si neuv domují, že obec za každý pytel platí p i koupi nemalé peníze již zárove za likvidaci odpadu v n m následn obsaženého ob as pytle používají t eba na raj ata. Je to absolutní vyhazování pen z a žádáme ob any, aby pytle používali pouze k ú elu, pro který jsou ur ené! Termíny vývozu: Plast: 7. kv tna, 5. ervna, 2. ervence, 1. srpna, 8. zá í, 7. íjna, 3.listopadu, 1. prosince Sklo: 21. dubna, 18. listopadu, Papír:15. srpna, 14. íjna Ve ejné kontejnery na t íd ný a sm sný odpad Jsou ur eny pouze pro drobný komunální odpad z domácností. NEPAT Í sem zejména: zahradní odpad (listí, tráva, v tve...), nebezpe ný a podnikatelský odpad!! Vzhledem k mnoha nešvar m, kdy za drahé peníze necháváme odvážet kompostovatelný odpad i stavební odpad n kterých stavebník, u popelnic se odkládají velké v ci (gau, bojler, k esla) vzhledem k tomuto zneužívání ve ejných kontejner, Obec práv instaluje kamerový systém, který bude sb rná místa hlídat a vyvozovat d sledky v podob pokut až do výše 5000 K. Opravy komunikací - Jezd te pomalu! Špatný stav místních komunikací jist obt žuje každého a stížnosti na jejich stav jsou oprávn né. Nákladnost ádných oprav asfaltem by však byla zma enou investicí díky p ipravované stavb kanalizace a tak pro letošní a p íští rok lze po ítat pouze s provizorními opravami št rkováním, které vy eší nejkriti t jší místa alespo do asn. I letos v pr b hu m síce b ezna byly cesty vyspraveny št rkem (frakce 0-32) a uhutn ny. Dlužno podotknout, že životnost oprav by se výrazn zvýšila, pokud by idi i jezdili p im en. Rychlojezdci bohužel dokáží výmoly rychle obnovit a tak Vás žádáme o opravdu šetrnou a pomalou jízdu obcí, šet íte tak i své peníze. V projektu kanalizace se po ítá pouze s uvedením do p vodního stavu tj. tam, kde byl št rk, bude op t št rk, tam, kde byl dobrý asfalt, bude dobrý asfalt. Již v pr b hu stavby kanalizace se budeme snažit žádat o dotace na celkové rekonstrukce komunikací. CIRKUS esko- polský Cirkus Adonis se poprvé p edstaví ve Struha ov se svou akrobacií, polyka em ohn, balancováním se sklem na nožích, kouzelníkem a dalšími p ekvapivými kousky v sobotu dne od 15,00 za kabinami na malém fotbalovém h išti

8 Zastupitelstvo odsouhlasilo: vodovod - vodné: a) Zavést dvousložkovou formu vodného b) Ro ní pevnou složku za vodom r 250,-K a pohyblivou ve výši 23,-K /m3 c) Vyhlášku o dvousložkové form vodného v Obci Struha ov dodatek. 1 ke Smlouv o dotaci na vodovod se SFŽP , který m ní povinnost okamžitého p ipojení na vodovod Region Jih do r obec se napojí bezodkladn po uvedení regionálního vodovodu do trvalého provozu rozpo tové opat ení 4/2007 podepsat smlouvu na výkon pe ovatelské služby s Mnichovicemi na další rok 2008 p ipravit k prodeji obecní parcely v ul. U Lesa jako stavební zatím se nezavazovat k finan ním výdaj m ve v ci rekonstrukce budovy bývalé školy, za ít vybírat dodavatele projektové dokumentace s možnými zájemci o restauraci vy lenit ástku do ,-K na instalaci kamer v obci zprávu o výsledku vnit ních finan ních kontrol za rok 2007 zprávu o kontrolního výboru za rok 2007 jednat o odkupu traktoru na sekání trávy od TJ Sokol, prodat starý traktor na náhradní díly na cenu 8 tis. K vodovod zamítnout návrh dodatku. 9 Smlouvy o prodloužení lh ty na odstra ování závad na úpravn vody, který p edložila fy VOD-KA a.s. podepsat Smlouvu o pronájmu bývalé školy -ubytování d lník stavby OV za ástku ,-K m sí n podepsat Mandátní smlouvu s fy Aquarius Invest cz s.r.o. Tehov Ing. Zbyn k Miksa technický dozor investora OV podepsat darovací smlouvu s Karolínou Alexovou komunikace p. 90/1 stanovit místní koeficient pro da z nemovitosti pro obec podepsat darov. sml. s p. Alexovou komunikace p. 90/1Stanovit místní koeficient 2 pro da z nemovitosti Zprávy ze zastupitelstva žádosti o odpušt ní poplatku za svoz odpad : a) pí. Mat jková Struha ov 6 žádosti vyhov no b) pí. Hegerová za Jana Hegera Struha ov 182 žádosti nevyhov no, požadovat po Janu Hegerovi c) pí. Minkesová Struha ov 100 žádosti nevyhov t d) pí. Nováková za pí. Vákovou žádosti nevyhov t e) pí. Van ková Struha ov 85 žádosti nevyhov t f) pí. Štýrské osada Lipská žádosti vyhov t polovi ní poplatek jako v p edchozích letech poskytnout Obci Bará ník p ísp vek na po ádání Dne matek ve výši 2.000,-K podepsat kupní smlouvu k pozemku 708/2 s ZU- Školní lesní podnik, který je nutný pro realizaci komunikace podat žádost o dotaci ve výši ,-K na po ízení staršího vozidla CAS 24 LIAZ K.101 pro JSDH s tím, že Obec Struha ov se bude podílet vkladem na opravy a modernizaci vozidla ve výši ,-K vrátit zádržné fy Vod-ka ve výši ,-K proti vystavení bankovních záruk uspo ádat ke stavb kanalizace a OV ve ejnou sch zi v hasi ském dom záv re ný ú et a audit hospoda ení obce za rok 2007 ponechat MŠ ástku K, která jim zbyla z roku 2007 požádat o ástku 220 tisíc (170 na dva m i e a 50 na projekt dalších dopravních opat ení nap. semafor prodat pozemky U Lesa dražbou (podzim) odprodej traktoru od Sokola za 20 tisíc K + 3 roky sekání zdarma (benzín hradí Sokol sám). hromadné odvinkulování smluv staveb.spo ení ob an a p evedení p ísp vku k financ.vodov. a kanaliz.na ú et obce umístit ve Struh. rekl. pouta e fy Tesco podat žádost o dotaci na 2 m i e rychlosti a projekt (celk. náklad 220 tisk 80% dotace) Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2007 (Audit) P ezkoumání hospoda ení provedli kontrolo i Krajského ú adu St edo eského kraje na základ žádosti obce o provedení p ezkoumání hospoda ení s t mito záv ry: Drobné nedostatky zjišt né p i díl ím p ezkoumání byly beze zbytku napraveny. P i záv re ném p ezkoumání byl zjišt n mén závažný formální nedostatek, kdy p i zm nách za azení majetku nebyly vyhotovovány opravné doklady s uvedením p edepsaných náležitostí. Nedostatek byl obratem opraven. Dle auditu bylo hospoda ení obce v r v po ádku, v souladu s právním ádem R. Dne p evzala paní starostka z rukou p edsedy Poslanecké sn movny R Ing. Miloslava Vl ka znak a vlajku Obce Struha ov

9 ZÁV RE NÝ Ú ET OBCE ZA ROK ) Údaje o pln ní p íjm a výdaj za rok 2007 P íjmy schv.rozp. rozp.po zm. Skute nost Výdaje schv.rozp. roz.po zm. skute n. Da z p íjmu fyz. osob ze záv. in ,60 Nát ry ekáren (dotace) ,00 Da z p íjmu fyz. osob ze sam. výd. in ,51 Zam ení cesty v Zaje í ,00 Da z p íjmu fyz.osob z kapitálových výnos ,24 Dopr. Zn. - pasp. (dotace), zimní údržba ,00 Da z p íjmu právnických osob ,52 Dopravní obslužnost (autobusová doprava) ,24 Da z p idané hodnoty ,17 VODOVOD - provoz ,27 Da z nemovitosti ,84 VODOVOD - invesatice ,50 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 KANALIZACE stavba - závazek ,38 Poplatek ze ps ,00 Projektová dokumentace-úpravy kanalizace pro dotaci ,00 Poplatek z ve ejného prostranství ,00 OV - el.energie ,00 Poplatek za provoz VHA ,00 OV - vlastní zdroje na stavbu ,00 vodovodem ,00 Hlin.ryb ,50 Správní poplatky ,00 Informa ní systém Struha ov - internet ,00 Dotace ze státního rozpo tu pro MŠ + OÚ ,00 MŠ - opravy - zapojení my ky a erpadla ,00 Školní nám stí ,00 MŠ - provoz (dotace od OÚ a KÚ) ,00 Neinvest.p ijatý transfér od obcí - žáci MŠ ,00 Základní školy - školné ,50 dopr.zna ení ,00 Knihovna ,50 Neinvest.p ijatý transfér od kraj ,00 Kultura - gratulace ,00 Krajský ú ad SK - dotace na radiostanice JSDH ,00 Výro í obce ,50 JSDH ,00 Oprava pomníku Školní nám stí (dotace 130 tis.) ,00 Krajský ú ad SK - dotace na PHM JSDH ,00 Zájmová innost - podpora spolk m ,00 SFŽP - projektová dokumentace 50% ,00 Budova bývalé školy - el energie ,00 SFŽP - zádržné - dotace od ERDF ,00 00 D tské h išt - provoz ,00 00 Krajský ú ad SK - dotace na stavbu VO ,00 Opravy majetku ,50 Ost.p ijaté vratky transfer - plynofikace ,00 Ve ejné osv tlení - provoz ,00 P íjmy z produkce lesa - náhrada za pal.d evo ,00 Ve ejné osv tlení - údržba ,00 P íjmy z pronájmu pozemk a les ,00 H bitov ,00 Ob ané - vodné ,00 Územní plánování ,00 P ijaté p ísp vky na po ízení dl.majetku ,00 Sb r a odvoz odpad ,00 Záležitosti spoj - paušál za p ipojení k ISS ,00 Nájemné - skládka ,00 roku ,07 Skládka - vratka zádržného 3,20/t ,00 Ost.záležitosti kultury - oslavy obce 110 let ,00 Vyn tí pozemku skládky z pln ní funkce lesa ,00 H bitov ,00 Pé e o vzhled obce-maeriál, ná adí,mzda,nákup seka ky, oprava traktoru ,78 P íjem od EKO-KOMU za t íd ný odpad ,00 Požární ochrana + proudnice, skupin. pojišt ní ,50 Skládka - p íjmy z pronájmu pozemk ,00 Požární d m - elekt ina ,00 Služby ob an m - uve.reklam, kopír ,00 Pož. d m - radiostanice z poskytnuté dotace ,00 P íjmy z prodeje zboží (popelnice, známky) ,00 Zastupitelstvo ,22 P íjmy z pronájmu pozemk ,00 Bankovní služby k ú t m ,00 P íjmy z pronájmu ost. nemovitostí - škola ,00 Svaz m st a obcí - p ísp vek ,20 Kooperativa - pojistné pln ní - P.Kajuk úraz ,95 Lad v kraj - p ísp vek ,00 P ijaté nekapitálové p ísp vky a náhrady ,00 Region Jih - p ísp vek ,00 Ostatní neda ové p íjmy- nahodilé p íjmy ,00 Region Jih - p ísp vek na stavbu regionálního vod ,00 P íjmy z prodeje pozemk ,00 Místní správa (mzdy,odvody,kanc.pot.,výplata úrazu, pojišt ní majetku,web,vyhlášky,inzerce, P íjmy z úrok ,01 soudy,malování, poplatky st.rozpo tu ,20 P íjmy celkem ,91 Výdaje celkem ,79 Komentá k pln ní p íjm a výdaj za rok 2007: K navýšení p íjm o ástku tis.k, tj. o 68 % oproti schválenému rozpo tu z po átku roku 2007 došlo vlivem: - p ipsáním dotací na stavbu OV, na výstroj hasi, na dopravní zna ení - z pronájmu školy a z prodeje pozemku, - p íjmu ze sponzorských dar na obecní ples, - vráceného nevy erpaného z statku z hospoda ení MŠ za období sníženo o nepln ní výplaty od SFŽP za vodovod- zádržné - neplacení poplatk za pronájem hrobových míst, - vyšší výnos z daní o 221 tis.k Výdaje byly oproti schválenému rozpo tu p ekro eny o tis.k, tj o 25 %. Oproti schválenému rozpo tu na za átku roku byly erpány finance na: - innosti na úpravn vody a vodních zdrojích - vrácení zádržného fy VOD-KA a.s tis. K, - splácení stavby kanalizace, na zam ení cesty v Zaje í - na navýšení spot eby el.energie v budov OÚ vlivem el.vytáp ní, náklady na vypracování a schválení znaku a vlajky obce, soudní výlohy, zpracování vyhlášky obce, tvorba web.stránek obce, malování prostor OÚ, - výplata pojistného - úraz P.Kajuk - 9 -

10 Naše milá Líza Tak se nám snad poda ilo v obci domácí la Lízu p ece jen uchovat tady ve Struha ov. Po úvahách jak zabezpe it, aby se netoulala po silnici jsme skon ili spíše u osv ty, aby všichni v d li, že u nás Líza je a mají dávat pozor, aby jí neublížili. A tak Struha ovské safari pokra uje, po oslovi Ferdovi se stále ješt m žete dívat do hlubokých o í dalšího velkého zví ete. Oproti Ferdovi má tu velkou výhodu, že alespo ne ve. Nebojte se jí, nemá vzteklinu, nekouše, nekope, je jen tak trochu lov k. Byla kdysi lidmi odchována a tak po n jakém ase volnosti, kdy si užívala svobody v lesích, se zase k lidem vrátila a ve Struha ov vytvá í místním i návšt vník m tak trochu safari. Jak víte zvykla si Líza ve vsi natolik, že s paní Horá kovou, která se o ní nejvíce stará, doprovází i do obchodu, p ed nímž jako pejsek eká na svou pani ku. Za svou p ítulnost obvykle najde u vrátek n jaké to tvrdé pe ivo i zeleninu, jablí ka, zkrátka samé dobroty. Dle vypráv ní paní Lancingerové ze Žernovky, která ji p ed mnoha lety odchovala, se kdysi zatoulala p i natá ení Saturnina a pak se dlouho nikde neobjevila. Je jí údajn neuv itelných 19 let (pr m rný v k dožití je p itom u jelena cca 15 let), takže máme co do in ní s dámou velmi vysokého v ku. Mnohokrát jsme ešili, jak lani zajistit bezpe né a klidné žití bez nebezpe ných aut na hlavní silnici, kam tak ráda chodí, zvažovali jsme ve spolupráci s SOP její p evezení do záchranné stanice k Tachovu, kde by pro ni m li adekvátní prostory, do dan í obory v Turkovicích i jiných obor. Avšak vzhledem k jejímu v ku a zjevné vzájemné citové vazb mezi ní a místními lidmi a naopak, rozhodli jsme se ji ponechat u nás tak, jak je jí dob e. Ve své podstat pro to, aby se jí nic nestalo sta í totéž, co pro svou bezpe nost pot ebují na zastávce autobusu školáci prakticky jen ve Struha ov dodržovat p edepsanou rychlost, aby se idi i poda ilo p ípadn v as zabrzdit. Jezd te prosím tedy Struha ovem opatrn, a jí neublížíte, jednou ji už auto srazilo, našt stí se nic nestalo, ale kdo ví p íšt? Pozemky U Lesa V obci není asi nikdo, kdo by si nevšiml pokácené ásti obecního lesa na vjezdu do Struha ova od Svojetic. Mnozí ztrátu strom zavnímali bolestn. Snad jako náplast poslouží v domí, že peníze získané prodejem pozemk budou využity výhradn na dofinancování dotací k projekt m jako je kanalizace i rekonstrukce komunikací i budovy bývalé školy. V sou asnosti dosažitelné dotace z Evropské unie je totiž t eba využít co nejvíce, protože po roce 2013, kdy kon í programové období strukturálních fond EU již z ejm takové možnosti nebudou. By se snažíme jinak p írod ve Struha ov pomáhat jak jen to jde, bylo nutné tento kus lesa rozvoji obce ob tovat, není mnoho jiných rezerv.vyn tí z lesního p dního fondu i vlastní kácení bylo provedeno v souladu s platným územním plánem a zákony. Lokalita byla v územním plánu pro rozvoj zástavby vymezena již v r. 2003, kdy byl schválen.logicky navazuje na zástavbu v ulici U Lesa. Veškeré d ní v této zón nejvíce ovliv uje obyvatele sousedních nemovitostí, které prosíme o pochopení a trp livost. Zárove také chceme tímto lánkem vyvrátit jakékoliv fámy o p ípadném dalším kácení pro zástavbu. Nic takového není a nebude v územním plánu, nepo ítá se s ním a nebude se dít. Pro vodojem regionálního vodovodu bude pouze v lese u Svojetic asem uvoln n relativn malý prostor. Prodej pozemk 4 nov vzniklé pozemky, každý o rozloze cca 1100m se postupn p ipravují k prodeji, po jejich odd lení prob hne jejich odpa ezování a zainvestování. S prodejem se po ítá na podzim letošního roku. Zastupitelstvo rozhodlo o form prodeje ve ejnou dražbou, kterou zajistí profesionální dražitel. Jedná se o nejobjektivn jší zp sob výb ru kupujícího s hlavním kriteriem cenou. Žádné spekulace p i této form prodeje nejsou možné

11 Knihovna Avizovaný p esun knihovny do prostor po bývalém obchodu je dokon en a tak od je zahájen její obvyklý provoz každé pond lí od 16, 00 do 18,00 h. Velká práce, kterou si s p emíst ním svazk!! dala paní knihovnice Marie Kadlecová i nezištná pomoc Sokol - Radka a Kamila Šubrtových, Petra Kadlece, Radima Skály a Michala Solara bude jist k užitku všem, kdo knihovnu navštíví. Její vybavení po íta em s internetem, který se tam práv instaluje jist p isp je ke zkvalitn ní služeb. D kujeme všem, kte í se na náro né práci podíleli. V sou asnosti si m žete v knihovn zap j it knihy všech žánr od d tských knížek p es dosp lou beletrii, nau nou literaturu, asopisy.. V lo ském roce pilné ruce brigádník dokázaly vysbírat t i velké kontejnery odpadu z našich les, cest a polí. P íroda si oddechla, ale ni emní lidé dokázali op t mnoho v cí do p írody vyházet. By již neo ekáváme takové množství odpadu, všichni, kterým na istot obce a okolí záleží jsou op t zváni na akci Za istý Struha ov II. Dne 19. dubna 2008 v 9,00 u obecního ú adu. K dispozici op t budou pytle a pití, rukavice rad ji p ineste vlastní pevné pracovní (nebezpe né sklo atp.) Vítaní jsou i sváže i majitelé v tších aut i p ív sných vozík, kte í pomohou napln né pytle centralizovat ke kontejneru. Milé d ti, p ij te op t pomoci i Vy, Vašim bystrým o ím žádné odpadky neuniknou!!!!! P írodov dná vycházka - biologické zajímavosti v okolí Struha ova Poj me se projít okolím Struha ova a dozv d t se, jaké vzácnosti p írody rostou p ímo kolem nás. Láká Vás dozv d t se více o míst, kde žijete? Využijte tedy možnost a vydejte se na vycházku, kde Vám odborný a ochotný pr vodce Mgr. Jakub Halaš z í anského muzea a Ekocentra poví o p írodním bohatství, které nás obklopuje. Cestou uvidíme nejen b žné druhy rostlin, ale i chrán né orchideje. Dozvíte se více i o geologii místa - o hornin Vod radských bu in - žule. Srde n Vás zveme na sobotu 3. kv tna v 9:00 p ed OÚ, kde vycházka za íná. dne se koná REJ AROD JNIC u Hlin ného rybníka Jako každý rok je pro všechny p ichystána spousta zábavy, bu tíky, pivo-limo, táborák a príma kapela. P ij te se dob e pobavit! dne od hod v Požárním dom DEN MATEK Všechny maminky jste srde n zvány Pedagogicko psychologická poradna informuje Oznamujeme, že Pedagogicko psychologická poradna St edo eského kraje, pracovišt Praha východ zm nila sídlo. Poradna je p emíst na z í an do objektu ZŠ Tolerance v Praze 9 Hloub tín, Mochovská 570, PS (metro B, stanice Hloub tín, blízko pavilonu Havana). Kontakty: tel: , Objednání je možné p ímo na uvedených kontaktech nebo prost ednictvím školy, kam dít dochází

12 Lad v Kraj Jako každoro n Svazek obcí Lad v kraj p ipravuje tradi ní pochody, na které jste srde n zváni: Krajinou barona Ringhoffera Nau ná stezka Krajinou barona Ringhoffera je výjime nou procházkou v okolí Prahy. Nabízí nádherné výhledy na p írodní park Velkopopovicko a do krajiny Posázaví, exkurzi ve Velkopopovickém Pivovaru, cestu alejí k hrobce rodiny Ringhoffer, prohlídku kostela s rotundou a židovského h bitova v Kostelci u K ížk a další zajímavosti. Trasa je dlouhá 20 km a najdete na ní 10 informa ních tabulí. Za íná v Mirošovicích, konec cesty je v Kamenici Cesta kocoura Mikeše, Pokud se na chvíli chcete stát mluvícím kocourkem Mikešem a zažít n která z jeho dobrodružství, pak se s námi vydejte po Cest kocoura Mikeše. erný kocourek tudy utíkal z domova, když rozbil Ševcovic babi ce hrnek se smetanou. B hem putování najdete na dvanácti zastaveních krásné obrázky Josefa Lady a úryvky z knihy Mikeš. Stejn jako kocourek vyrazíte z Hrusic a zamí íte-li až k poslednímu zastavení, cíl vaší cesty bude po dvaceti kilometrech v í anech. Dal se p es Kožený vrch, vyhnul se T emblát m a za Struha ovem mu poprvé za alo kru et v b iše. Potkal pasa ku husí. Dobrý den, p eju," povídá, já jsem Mikeš Ševc z Hrusic támhle za lesem." Já jsem Ma enka Kudlá ková ze Struha ova. Ale jak to, že mluvíš?" U nás doma mluví i Pašík a kozel Bobeš, Pepík nás to nau il," ekl kocourek hrd. A kam jdeš?" zeptala se Ma enka. Do sv ta. Nevíš, jestli už tam jsem?" Jéé, to musíš kolik hodin támhle za les." Ma enka radila Mikešovi, aby se radši vrátil dom, ale on na to, že to by ud lala holka, ale ne po ádný chlap. A tak mu pasa ka dala alespo kus buchty na cestu, kocourek se rozlou il a pokra oval ve svém putování. Na struha ovské pastvin uvid l pasá ky, jak se h ejí okolo ohn, a protože m l už opravdu velikánský hlad, osm lil se a šel k nim. Když kluk m všechno p evypráv l, dali mu do rane ku pe ené brambory. A te sbohem, musím dál." Mikeš se plaho il p es pole a meze, aby nepotkal etníky a ti ho nezav eli za rozbitý krajá.. Pro pochod Cesta kocoura Mikeše hledáme hravé d ti, které by byly ochotné hladovým poutník m p i pochodu nabízet t eba buchty i bu ty (z našich zdroj samoz ejm ) na našich dvou Struha ovských zastávkách na Mikešov stezce, obléci si k tomu dobové oble ení, d lat ohýnek atp. P ípadní zájemci se p ihlaste u paní starostky. Pavel K A L V O D A OPRAVA OBUVI Otevírací doba: Út: Olivova 1470 St: í any t: Pá: So: mobil: asi 300 m za samoobsluhou R žek - Nové tabulky ísel popisných ve Struha ov Obec má zavedeno standardizované zna ení.p.- ervená tabulka s bílým íslem. Pokud nemáte tuto tabulku, prosím, vyzvedn te si ji v kancelá i OÚ, cena iní 400 K

13 FOTBAL: ZA ALA JARNÍ SEZÓNA! Muži A dosavadní výsledky: Stran ice Struha ov A 2:3 Struha ov A Dob ejovice odloženo Lou ovice B Struha ov 1:0 Struha ov í any B 0:3 Další program: Ond ejov Struha ov A Struha ov A Kostelec n..l. B Kunice B Struha ov A Struha ov A Mirošovice B Hrusice A Struha ov A Struha ov A Senohraby A Kostelec u K. B Struha ov A Struha ov A Vyžlovka A Radošovice A Struha ov A Struha ov A - Svojetice (Všechny za átky od 17:00) P. Korabarov a O.Marek bojují s í anskými soupe i. Dorost (od 10:15 h.) Kamenice Struha ov 7: Dob ejovice Struha ov 13: Struha ov Lou ovice Babice Struha ov Struha ov Mirošovice Kostelec n..l. Struha ov Struha ov Kostelec u K Senohraby Struha ov Struha ov Hrusice Mnichovice Struha ov Struha ov - Radošovice Muži B (od 17:00 h.) 6. 4 St.Skalice Struha ov B 2: Svojetice B Struha ov B estlice Struha ov B Struha ov B Lojovice Mirošovice B Struha ov B Struha ov B Muka ov B Mnichovice Struha ov B Struha ov B Kamenice B Hrusice B Struha ov B Struha ov B Senohraby B Vyžlovka B Struha ov B (10:15 h) Struha ov B St.Skalice B P ij te nás povzbudit! let Žáci (od 10:15 h.) Stran ice Struha ov Ond ejov Struha ov Struha ov V.Popovice Kunice Struha ov Struha ov Muka ov Mnichovice Struha ov Struha ov Pacov Senohraby Struha ov Struha ov Hrusice Struha ov Dob ejovice B Stará garda , 15:00 Lou ovice - Struha ov 3. 5., 15:00 Struha ov - Chocerady , 14:30 Sázava - Struha ov , 15:30 Struha ov - Senohraby , 14:00 Ond ejov - Struha ov

14 Šachy Váno ní turnaj 2007: se ve fotbalových kabinách uskute nil tradi ní Váno ní turnaj v bleskovém šachu. V silné konkurenci dvanácti hrá vybojoval celkové prvenství Otakar Gernert. Hlavní cenu pro vít ze nechal v keramické díln Franty Sklá e zhotovit a šachovému oddílu v noval pan Miroslav Hlavá ek, kterému za to pat í velký dík. Po adí na prvních místech Váno ního turnaje v bleskovém šachu: 1. Otakar Gernert 10,0 b. 2. Filip Nosek 10,0 b. 3. Karol Gre ný 8,5 b. 4. Petr Vozábal 8,0 b. 5. Radim Skála 6,0 b. 6. Karel Ježdík 5,5 b. VÝSLEDKY SOUT ŽÍ DRUŽSTEV Krajský p ebor sk. B: 4. kolo: Sokol Struha ov A 2,5:5,5 Alva P íbram B Soural Jan % : % Trmal Jaroslav Nosek Filip % : % Doležel Radovan Gre ný Karol % : % Pecho Bohumil Gernert Otakar 0 : 1 Sladovník Tomáš Evan Jan 0 : 1 Kalivoda Libor Berg Antonín 0 : 1 Saxl Ji í Tomíšek Petr % : % Gášek Stanislav Berchtold Petr % : % Mejzr Jan 5. kolo: MONTAKO Kralupy n.v. A 3,5:4,5 Sokol Struha ov A Štursa Jan 0 : 1 Soural Jan Sk ivánek Jan 1 : 0 Nosek Filip Jarrah Kamal % : % Gre ný Karol Žamboch Roman % : % Gernert Otakar Kopecký Ji í 0 : 1 Berg Antonín Maršálek Luboš % : % Bor vka Radim Gruber Miloš % : % Tomíšek Petr Slapni ka Karel % : % Berchtold Petr 6. kolo: Sokol Struha ov A 4 : 4 ŠK Kladno A Soural Jan 1 : 0 Satranský Jaroslav Nosek Filip % : % Plíva Vojt ch Gre ný Karol 1 : 0 Jení ek Ji í Gernert Otakar 1 : 0 Gutman Petr Evan Jan % : % Vondra Zbyn k Berg Antonín 0 : 1 Miši ko Ján Bor vka Radim 0 : 1 Švadlenka Jaroslav Tomíšek Petr 0 : 1 Sokol Roman 7. kolo: Biomedica í any C 3 : 5 Sokol Struha ov A Šindelá Pavel 0 : 1 Soural Jan íha Jaroslav 0 : 1 Nosek Filip Vlach Josef % : % Eckstein Michael Hlavni ka Karel 1 : 0 Gre ný Karol Hlína Miloslav 0 : 1 Gernert Otakar Zamrazil Jan % : % Evan Jan Zd nek Pavel % : % Berg Antonín Košata František % : % Tomíšek Petr 8. kolo: Sokol Struha ov A 3 : 5 JAWA Brodce A Soural Jan 1 : 0 Vyhlídal Jozef Nosek Filip 1 : 0 Holub Milan Gre ný Karol 0 : 1 Fialka Miroslav Evan Jan 0 : 1 Vávra Jan Bor vka Radim 1 : 0 Feierfeil Ji í Tomíšek Petr 0 : 1 Mack Emil Vávra Miloš 0 : 1 Procházka Petr Ježdík Karel 0 : 1 Svoboda Jaromír Po. Tým Body Skóre 1 ŠK Kladno A 22 41,5 2 TRW autoel. Vlašim 19 39,5 3 JAWA Brodce 14 33,5 4 Biomedica í any B 13 33,5 5 Caissa Úholi ky 13 32,0 6 Kralupy n.v. A 12 35,0 7 Alva P íbram B 12 31,5 8 Spartak Žebrák 10 31,5 9 Sokol Struha ov A 10 31,0 10 Biomedica í any C 9 27,5 11 ŠK Kladno B 3 22,5 12 Kralupy n.v. B 3 25,0 Regionální sout ž sk. E: 6. kolo: Sokol Struha ov B 2,5:2,5 Sokol Neveklov 2. kolo (dohr.): Sokol Struha ov B 2,5:2,5 Dol.Kralovice 7. kolo: Sokol Benešov C 2,5:2,5 Sokol Struha ov B 4. kolo (dohr.): Sokol Struha ov B 2,5:2,5 Sokol Benešov B 8. kolo: Sokol Struha ov B 4,5:0,5 ŠK Medv di Zvole B 9. kolo: Sokol Postupice 4 : 1 Sokol Struha ov B 10. kolo: Spartak Vlašim C 3 : 2 Sokol Struha ov B Po. Tým V-R-P Body Skóre 1 Sokol Benešov B ,0 2 Sokol Neveklov ,0 3 Dolní Kralovice ,5 4 Kavalier Sázava ,0 5 Sokol Postupice ,5 6 Spartak Vlašim C ,5 7 Jawa Brodce C ,0 8 Sokol Struha ov B ,0 9 Sokol Benešov C ,0 10 ŠK KDJS Sedl any B ,5 11 ŠK Medv di Zvole B ,0

15

16 Moravě V sobotu 15. září ukončili trialisté domácí sezónu Mistrovstvím ČR družstev. Ženy, m Nejlepší Po adí Jméno volbu a p íjmení při sestavě Oddíl tříčlenného Rok as naroze týmu měl Petr Mašek, PRODEJ který spolu ní s 1. Helena Poborská Praha :23 Davidem 2. Gabriela Kadlecem Riegelová ŽIVÝCH Sokol a Struha ov RYB :16 3. Dagmar Fedáková OU PRODEJ Daliborem Šulcem Struha ov :15 nasbírali 4. Ivana v Hájková konečnémkladno :38 5. Helena Krej íková ŽIVÝCH součtu SK Mí ánkyryb nejméně :41 trestných 6. Jitka Smr ková bodů a stali BK í any se mistry 1954České 30:05 7. Jana Požgayová AVC Praha :46 8. Pavla Marková Sokol Struha ov :07 republiky v trialu družstev!!! Žáci, m Po adí Jméno a p íjmení Oddíl Rok as naroze ní 1. Lukáš Kutman Sokol Struha ov :10 2. Jan Urbánek Slavia Praha :12 3. Lukáš Hájek KVS :24 4. Michal Petr Sokol Struha ov :31 5. Luboš Horá ek Sokol Struha ov :36 6. Jan Kutman Sokol Struha ov :12 7. Michal Vichera Kostelec :17 8. Michal Polesný Sokol Struha ov :23 9. Kryštof Hájek KVS : Lukáš Jankovský Struha ov : Marek Sloup KVS : Martin Šuma KVS :36 Žákyn, m Po adí Jméno a p íjmení Oddíl Rok as naroze ní 1. Aneta Nováková SŠK Újezd nad :56 lesy 2. Tereza Horová SŠK Újezd nad :21 lesy 3. Lenka To ová Sokol Struha ov :25 4. Klára Kutmanová Sokol Struha ov 8:44 5. Markéta Veselá Sokol Struha ov :20 PRODEJ ŽIVÝCH RYB PRODEJ ŽIVÝCH RYB Až bílou pe inou vlo ky sn hu p írodu p ikryjí, as naroze Až mráz nám okna ní ornamenty pomaluje, O i d tí se rozzá í a srdí ko pook eje Váno ní strome ek,dárky a koledy, Vše kolem nás rázem rozveselejí. Mladší žáci, 640 m Po adí Jméno a p íjmení Oddíl Rok 1. Jakub Kucha Sokol Struha ov Kryštof Hájek KVS David Turner Sokol Struha ov 1997 Mladší žáci, 640 m Po adí Jméno a p íjmení Oddíl Rok naroze ní 1. Jakub Kucha Sokol Struha ov Kryštof Hájek KVS David Turner Sokol Struha ov Jan Roj Sokol Nusle Ond ej Kutman Sokol Struha ov Radek Šuma KVS Eduard Horák Sokol Struha ov Matouš Kutman Sokol Struha ov Lukáš Kuši ka Sokol Struha ov Alex Xuzai KVS Jan Šubrt Sokol Struha ov Marek Kucha Sokol Struha ov Bronzová a stříbrná Marie Zvolská Pokojné svátky váno ní a do Nového roku 2007 Pevné zdraví, spokojenost všem ob an m prodej živých ryb P eje OB Struha ov as Mladší žákyn, 640 m Po adí Jméno a p íjmení Oddíl Rok as naroze ní 1. Karolína Petrá ová ŠSK Újezd nad 1996 lesy 2. Ani ka Fedáková Sokol Struha ov 2001 Marie Zvolská (15) s koněm El 3. Tereza Sou ková Josefína Vojt chová í any 2001 Sid z rodinného jezdeckého klubu Micky Struhařov na Mistrovství ČR juniorů ve skákání v srpnu 07 v Ostravě vybojovala 3. místo a získala bronzovou medaili. Ve vloženém závodu stupně L**(do 125 cm) se na ostravském kolbišti umístila jako druhá. PLUS

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.07/2011 Ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 01.06.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Petr Beneš, Vladislav

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 30.10.2013 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Martina

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje sto Desná na rok Výdaje poznámka 2212 5139 Nákup materiálu 200 000 200 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 350 000 2212 5171 Opravy a udržování 100 000 100 000 2212 Silnice 650 000 650 000 2219

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1

ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 PrÏõÂloha cï. 3 k vyhlaâsïce cï. 560/2006 Sb. Vzor formulá e pro záv re né vyhodnocení akce ISPROFIN Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce R 05 199 List.1 Název akce : Evid. íslo ISPROFIN : pod. j.: Ú

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem

EPC energetické služby se zaru eným výsledkem EPC energetické služby se zaru eným výsledkem Postup využití energetických služeb se zaru eným výsledkem (se zaru enou úsporou) v Pardubické krajské nemocnici, a.s. Ing. Vladimíra Henelová, Ing. Helena

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil Exekutorský ú ad Praha 7, pracovišt Jankovcova 13, 170 00 Praha 7 Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil tel: 266 713 022, fax: 266 713 031, mobil: 602 857 061 e-mail: podatelna@exekutor-plasil.cz web site:

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA SYLVÁROV Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon/Fax: 499 320 111 / 499 320 134 www: www.mudk.cz, www.dvurkralove.cz

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více