Minimální preventivní program školy Školní rok 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program školy Školní rok 2014/15"

Transkript

1 Minimální preventivní program školy Školní rok 2014/15 Základní škola Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav OBSAH Charakteristika školy, personální zajištění Zaměření programu, cíle projektu Vnitřní a vnější zdroje Současný stav Způsoby realizace, aktivity Formy rizikového chování Minimální program proti šikaně Krizový plán při selhání prevence a postihy dané školním řádem Seznam základních zákonů a metodických listů v oblasti prevence Charakteristika školy Škola vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu. Na škole pracuje 41 pedagogických pracovníků, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání žáků. V současné době se 642 žáků učí v 26 třídách, škola se nachází ve dvou budovách. Má k dispozici dvě tělocvičny, uzavřený dvůr, kde děti za dobrého počasí mohou trávit velké přestávky. V prostoru mezi oběma budovami se nachází nově rekonstruovaný park, žáci zde pobývají ve volném čase. Pro žáky prvního stupně byla v letošním roce rozšířena kapacita družiny. Dětem bylo nabídnuto na začátku školního roku také větší množství zájmových kroužků. Rizikové oblasti školy jsou hlavně prostory WC a prostory tříd v době přestávek.

2 Personální zajištění Metodik prevence spoluvytváří program a podílí se na jeho realizaci. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence. Výchovný poradce se zaměřuje na žáky, kteří jsou ohroženi ve svém vývoji. Učitelé ho informují o problémech a ten potom navrhuje opatření směřující k nápravě. Vede konzultace s dětmi i rodiči, informuje je o možnostech odborné péče, jedná se sociálním odborem. Pravidelně se schází s učiteli jednotlivých stupňů ve věci opatření při práci s dětmi s SPU. Pedagogové se v rámci výuky věnují rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, konzultují případné problémy a navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči svých žáků a to nejen prostřednictvím třídních schůzek. Ředitel školy se pravidelně setkává se zástupci tříd (školní parlament). Metodikem prevence je v letošním roce L. Šimonová, výchovným poradcem S. Schwaningerová. Konzultační hodiny výchovného poradce jsou ve čtvrtek 12,00 13,30 h Konzultační hodiny metodika prevence ve čtvrtek od 10,45 h a od 15,30 h. Školní psycholog J. Čapek je ve škole k dispozici každé úterý od 9 do 13 hodin, po objednání i pro rodiče dětí. Zaměření programu Program je zaměřen na všechny žáky školy ve věku 6 15 let a jejich rodiče. Cíl programu Cílem našeho programu je realizovat dlouhodobý, komplexní primární program, který má vést k prevenci zneužívání návykových látek a předcházení projevům rizikového chování. Tedy nejen poskytnout žákům dostatek informací o negativních jevech ve společnosti, ale hlavně je vychovávat k samostatnosti a sebedůvěře. Dávat prostor k diskusi, nabídnout smysluplné vyplnění volného času. Chceme vést žáky k správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, k poznání sebe sama, zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci podpůrných prostředků. Za velmi důležitou považujeme spolupráci rodičů. Cíle konkrétně: Výchova k zdravému životnímu stylu (stravování, pohybové aktivity, návykové látky, kouření..) Výchova k bezpečnému chování (bezpečnost v dopravě, rizikové sporty apod.) Rozvoj a podpora sociálních kompetencí Vedení žáků k správnému sebehodnocení a zvládání stresů Vytváření podmínek pro příznivé klima ve škole Posílení komunikačních dovedností Spolupráce s dostupnými institucemi Spolupráce s rodiči Vnitřní a vnější zdroje Pracovníci školy jsou si vědomi, že níže uvedené konkrétní aktivity nabízené naší školou mohou být v oblasti prevence účinné pouze v tom případě, povedou-li ke změnám postojů dětí, čehož nelze dosáhnout pouhým předáváním informací, ale je třeba vést děti k prožitku a pochopení souvislostí. Podle toho je třeba volit rozlišné metody práce. Nedílnou součástí je pevný postoj pedagoga a jeho soustavné působení v kolektivu. Nabídka volnočasových aktivit: Informatika

3 Kroužek Aj, Šj, Nj, Frj Keramika Výtvarný kroužek Sportovní hry Míčové hry Zumba Hra na flétnu Logopedie Taneční kroužek Zapojení žáků do soutěží a olympiád: Olympiáda v ČJ,M,CH,D Konverzační soutěže AJ, NJ Recitační soutěž Literární soutěž Sportovní soutěže Paměť národa Další podle aktuální nabídky během roku Další aktivity: Programy primární prevence o.s. Semiramis Programy prevence o.s.slánka Programy České koalice proti tabáku Návštěvy divadelních představení Návštěvy filmových představení Návštěvy koncertů Programy ve spolupráci s DDM Mladá Boleslav Enviromentální výchova besedy a následné programy Týden duševního zdraví Besedy s pracovníky ČČK, konkrétní nácvik l. pomoci Programy ve spolupráci s policií Návštěvy v knihovně a na magistrátu Exkurze podle zaměření jednotlivých předmětů Programy s regionální tematikou v Templu a v muzeu Pobyt ve Velké Británii spojený s výukou jazyka Poznávací zájezdy do zahraničí (Německo, Itálie, Rakousko) Školní výlety Pobyty v přírodě Besedy na úřadu práce 8. a 9. ročník Program prevence v Muzeu policie v Praze 8. ročníky Divadelní představení v Národním divadle v Praze 9. ročníky V letošním školním roce budeme spolupracovat s odborníky v pedagogicko-psychologické poradně, poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, s Centrem primární prevence o.s. Semiramis, o.s. Slánka, Českou koalicí proti tabáku, Magistrátem města Mladá Boleslav, Muzeem policie v Praze, Městskou policií v Mladé Boleslavi, Policií ČR, Úřadem práce v Mladé Boleslavi, DDM v Mladé Boleslavi, Probační a mediační službou v MB. Sociální síť: Centrum primární prevence Semiramis o.s. - tel , Magistrát města Ml. Boleslav, odbor sociálních věcí M. Čerepušťáková

4 S.Hájková M. Baťková I. Bišková P.Kristlová protidrogová koordinátorka G.Sittová PPP E.Nekolná PPP Pedagogicko-psychologická poradna, Václavkova Speciální pedagogické centrum Speciální ped. centrum při Zvláštní škole MB Linka pomoci, Dukelská MB Linka pomoci Linka důvěry SOS MB 481 Linka bezpečí pro děti a mládež Linka bezpečí Občanské sdružení DOTYK, pomoc lidem v nouzi , , Občanské sdružení PROMÉTHEUS Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Psychiatrické a psychologické ambulance: MUDr. Tomášková, Staroměstské n , Mgr. Hrabovská, Modrá Hvězda , PhDr. Kavanová, B. Němcové , MUDr. Belza , MUDr Mistoler , MUDr Hrnčířová , MUDr Žižková , MUDr Neupauerová ,MUDr Stegerová (Linka AIDS pomoci) (Bílý kruh bezpečí) (Dětské krizové centrum) (Dona linka) (Drop in linka) , (Rodičovská linka) poradna zaměřená na prevenci na internetu Dostupná literatura na škole Prevence problémů působených návykovými látkami (Nešpor, Csémy, Pernicová) My, drogy a Evropa Vyber si zdraví Drogy jak vlastně vypadají Rasismus a nacionalismus v současném světě Děti a jejich problémy Alkohol, drogy a vaše děti (Nešpor, Czémy) Žít naplno (Melgossa) Kouření a alkohol Interpersonální násilí na dětech Agresivita a šikana mezi dětmi (Holeček) Časopisy Prevence a Závislost O internetové bezpečnosti Pravda o drogách (video) Řekni drogám ne(video) Děti a jejich problémy (sborník studií)

5 Bolest šikanování (Kolář) Hry pro rozvoj zdravé osobnosti (Šimanovský) Hry pro zvládání agresivity a neklidu (Šimanovský) Analýza současného stavu na škole Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence, sleduje jeho účinnost. Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem, učitelem a rodiči. Řešení případných problémů probíhá za spolupráce s rodinou. V počáteční fázi mezi učitelem, rodiči a žákem, v případě závažnějších problémů při jednání výchovné komise (učitel, třídní učitel, výchovný poradce, metodik prevence, zástupce vedení školy, rodiče, žák). Žákům i rodičům je nabízena možnost individuální konzultace a jsou jim předány všechny nezbytné informace a kontakty. Učitel věnuje patřičnou pozornost žákům, kteří mají specifické problémy nebo komplikovanou rodinnou situaci. O případných negativních změnách v rodině informuje třídní učitel ostatní vyučující. Na začátku roku jsou všichni seznámeni se školním řádem, v němž je specifikováno držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy i na akcích pořádaných školou jako hrubý přestupek s následkem sankcí. Stejně tak i ostatní negativní jevy jako šikana, agresivita, vandalismus, rasismus, krádeže apod. Chování a jednání žáků je průběžně monitorováno všemi pracovníky školy a děti dostávají pravidelně zpětnou vazbu od třídního učitele. Diskutují o situaci ve třídě, jsou podněcovány k tomu, aby samy popsaly současný stav a nabízely náměty k řešení. Podporujeme rozvoj kompetencí týmové práce, řešení konfliktů, učíme se pravidlům diskuse, ale i sdílení pocitů. Na naší škole jsme doposud řešili problémy, které se týkaly vztahů mezi dětmi, vandalismu, krádeží, kouření a záškoláctví. Realizace programu Program bude mít prostor v celkovém působení školy i v jednotlivých vyučovacích předmětech. V rámci možností určitého předmětu a podle vhodnosti probírané látky učitelé seznamují děti s projevy a důsledky rizikového chování a na základě těchto informací se snaží se žáky nalézat vhodné způsoby trávení volného času, vést je k pozitivnímu řešení problémů, které život přináší a hledat celkově zdravý životní styl. Důraz klademe na informovanost žáků v hodinách občanské a rodinné výchovy, chemie, přírodopisu. Na prvním stupni je prevence plně v kompetenci třídních učitelů. Oblast výuky doplňuje nabídka volnočasových aktivit. Za prioritní považujeme navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě od nejnižších ročníků, včasné odhalování specifických poruch učení či jiných postižení a rozvoj etického vědomí a odpovědnosti k sobě i ostatním. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat rizikovým skupinám žáků, případně kolektivům, kde se problémy v minulosti vyskytly. Zásadní je spolupráce s rodiči v oblasti prevence a při řešení případných problémů. Základní rámec při realizaci programu nám poskytují školní strategie primární prevence, osnovy výuky a školní řád, kterým jsou stanoveny principy chování žáků. Průběžný program je doplňován jednorázovými akcemi sportovní a vědomostní soutěže, besedy, přednášky, výlety, exkurze, pobyty v přírodě, pobyty v zahraničí, výstavy, divadelní a filmová představení apod. V hodinách rodinné a občanské výchovy se zaměřujeme na zvládání stresů, konfliktů, duševních krizí, komunikativní dovednosti, relaxační techniky a duševní hygienu. Pravidelně se hodnocení chování žáků věnujeme v průběhu čtvrtletních pedagogických rad a při provozních poradách konaných každý měsíc. I ostatní pedagogové tak získávají přehled o situaci na

6 škole a přispívají svými názory k řešení aktuálních problémů. Třídní učitelé spolupracují s rodiči během třídních schůzek. Předávají rodičům informace o stávající situaci na škole a případně konkrétní podněty získávají od rodičů. Ředitel školy má každý měsíc schůzku se starosty tříd a komunikuje s nimi o problémech kolektivů i konkrétních žáků. Spolupracuje s nimi při hledání řešení. Výchovná poradkyně i metodik prevence jsou žákům i rodičům k dispozici denně před vyučováním a v době konzultačních hodin, případně po dohodě i jindy. Hlavní aktivity Systémové zavádění výchovy ke zdravému životnímu stylu, etické a právní výchovy Spolupráce s rodinou Vytváření podmínek pro využití volného času a informace o možnostech mimo školu Uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce Sledování situace na škole Poskytování poradenských služeb Diferencované působení na děti různého věku Nespecifická prevence: Dlouhodobý projekt spolupráce s Centrem primární prevence Semiramis o.s. Posilování příznivého klimatu třídy i školy jako celku prostřednictvím společných akcí Nabídka volnočasových aktivit Účast na soutěžích a olympiádách Působení školního parlamentu Třídní schůzky a třídnické hodiny Specifická prevence: Besedy s příslušníky Policie ČR a Městské policie MB Beseda v Muzeu policie Praha Tematické besedy podle nabídky Návštěva Terezína Školení ČČK Dopravní hřiště Program proti kouření Aktivity pro rodiče: Aktivní spolupráce v prevenci i při řešení případných problémů Informační servis Setkání s rodiči na dané téma Formy rizikového chování ZÁŠKOLÁCTVÍ Jde o neomluvenou nepřítomnost žáka ve škole, úmyslné zanedbávání povinné školní docházky. Je chápáno jako porušení školního řádu a současně také provinění proti zákonu. Bývá spojeno s dalšími projevy rizikového chování. Prevence záškoláctví je součástí školního řádu. Docházku eviduje třídní učitel, v případě podezření na záškoláctví osloví zákonného zástupce, následně může požádat o spolupráci příslušný orgán. Prevence záškoláctví, způsob omlouvání nepřítomnosti i řešení neomluvené nepřítomnosti je dán Metodickým pokynem MŠMT K jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.

7 DOPRAVA, RIZIKOVÉ SPORTY Definujeme jako záměrné vystavování sebe či druhých nepřiměřeně vysokému riziku újmy na zdraví nebo ohrožení života v rámci sportovní činnosti nebo v dopravě. Jde o sportovní aktivity překračující možnosti aktéra, nekvalitně zabezpečené případně provozované pod vlivem návykových látek. Také nerespektování dopravních předpisů a povinného technického vybavení. RIZIKOVÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ Promiskuitní chování, nechráněný pohlavní styk, sexuální zneužívání ve všech jeho formách, zveřejňování intimních fotografií na internetu či jejich zasílání mobilním telefonem, nahrávání na video, zneužívání těchto materiálů. Proces sexuální výchovy je uveden v Doporučení MŠMT K realizaci sexuální výchovy v základních školách. ŠIKANA Je to jakékoli chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, skupinu žáků. Jedná se o cílené a opakované užití násilí jedince nebo skupiny vůči někomu, kdo se neumí nebo nemůže z nejrůznějších důvodů bránit. Zahrnuje fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, ale i slovní útoky v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i podobu sexuálního obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace kyberšikana. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví oběti. Pedagog musí problém neprodleně řešit. Poskytnout oběti pomoc. SEBEPOŠKOZOVÁNÍ Agresivita, ubližování vůči sobě samému. Jde o psychickou poruchu, kdy si člověk ulevuje od psychického trápení fyzickou bolestí. Fyzická bolest v tomto případě přehlušuje psychickou. Prevencí může být průběžné posilování sebevědomí, a naučit se diskutovat, sdělovat své pocity a vnímat pocity jiných. Uvědomovat si hranice svých možností. VANDALISMUS Agresivita proti věcem, poškozování školního majetku nebo ničení věcí spolužáků. RASISMUS, XENOFOBIE Soubor projevů směřujících k potlačení zájmů a práv menšin. Prevencí může být pravidelné seznamování se s jinými kulturami, zvyky, náboženstvím a výchova k toleranci. PŮSOBENÍ SEKT Sektou rozumíme uzavřené společenství, jehož členové sdílí ideologický koncept, jehož prostřednictvím se skupina vymezuje vůči svému okolí, přičemž dochází k postupné sociální izolaci, manipulaci a dalším extrémním zásahům do soukromí participujících osob. Z hlediska prevence je klíčová oblast zdraví jak somatického tak psychického, sociální postavení člověka ve skupině. PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY Poruchy způsobené rizikovými vzorci chování ve vztahu k příjmu potravy založeném většinou na negativním sebehodnocení odvozeném od zkresleného vnímání ideálu krásy. V rámci prevence je třeba vychovávat děti ke zdravému životnímu stylu, zdravému stravování a samozřejmě k správnému sebehodnocení. NÁVYKOVÉ LÁTKY Alkoholismus, tabakismus, drogy. Informace o těchto látkách a rizicích s nimi spojených získávají děti v průběhu školní docházky postupně s ohledem na svůj věk. Završeny jsou ve vyšších ročnících v hodinách přírodopisu, chemie, občanské a rodinné výchovy. TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ, ZANEDBÁVÁNÍ DĚTÍ Do okruhu poruch a problémů spojených se syndromem týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte řadíme veškeré projevy spojené s následky týrání, zanedbávání a zneužívání (zdravotní, psychické následky, výchovné problémy apod.) Spadá sem nejen prevence, ale i včasné zachycení projevů a odpovídající intervence.

8 Řešení přestupků Normy chování jsou stanoveny řádem školy a postihy vymezeny rámcovým krizovým plánem, s nímž jsou seznámeni žáci i rodiče dětí. Přestupky s žákem projednává třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním psychologem a vedením školy. Pro dosažení pozitivního výsledku je naprosto zásadní zapojení rodičů a dobrá spolupráce s nimi. Postihy jsou stanovovány individuálně s ohledem na okolnosti konkrétního případu. Následuje doporučení kontaktu na odborníky. V případě nezájmu rodičů musí dojít k uvědomění sociálního oboru, oddělení péče o dítě. Jedná-li se o dealerství nebo jinou trestnou činnost oznámení Policii ČR. Minimální program proti šikaně Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (čj.msmt 22294/2013-1) Systematické zaměřování se na oblast komunikace a vztahů mezi žáky ve třídách má zamezit šikaně nebo případně usnadnit řešení nastalé situace. V rámci školy a jejích možností je řešit pouze první stadia šikany (viz popis). Pokud by situace dospěla dál, je nezbytné řešit problém v součinnosti s dalšími institucemi a orgány. Předpokladem úspěšného předcházení šikaně je celoškolní přístup k problému. Komunikace pracovníků školy musí být průběžná, nestačí pouze diskuse na pedagogické radě či provozní poradě, ale je nezbytné, aby každý zaměstnanec školy, povšimne-li si nevhodného chování k některému z žáků, neprodleně informoval třídního učitele případně vedení školy. Vyučující, kteří konají o přestávkách dohled nad žáky musí být pozorní zvláště v oblasti problémových míst WC, prostory za rohem, případně uzavřené dveře učeben. V rámci prevence pracuje s dětmi v průběhu roku třídní učitel, zaměřuje se na rozvoj pozitivních mezilidských vztahů a snaží se odhalit počínající problémy v zárodku. Vhodně využívá situací, kdy se děti pohybují na akcích mimo školu a stráví spolu víc času. V této oblasti využíváme i programů prevence Semiramis o.s. Chceme, aby žáci o problémech aktivně diskutovali a vyjadřovali svůj názor na konkrétní situace ze života kolektivu. Děti jsou motivovány k tomu, aby na negativní jevy upozorňovaly a správně rozlišovaly, co je a co není žalování. Třídní učitelé mohou využít třídní schůzky k diskusi s rodiči na toto téma, zároveň je žádají, aby v případě, budou-li mít informaci o problému od svého dítěte, oznámili ji učiteli. Všichni učitelé se snaží postupovat v třídách tak, aby nezvyšovali napětí a stres v kolektivu. Široký prostor pro upevňování vztahů ve třídě a rozvíjení morálních hodnot je v hodinách občanské a rodinné výchovy. Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů či provinění vydírání 235, omezování osobní svobody 213, útisku 237, ublížení na zdraví , loupeže 234, násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci 197, poškozování cizí věci 257, znásilnění Pedagog musí šikanování mezi žáky řešit neprodleně. Oběti je třeba poskytnout okamžitou pomoc. Je vhodné pracovat v týmu (třídní učitel, výchovný poradce, ŠMP, vedení školy, případně školní psycholog). Zdůrazníme, že dítě není na problém samo, situaci nezlehčujeme. Snažíme se navázat důvěrný kontakt. Rozhodně se vyvarujte: 1.Konfrontace oběti a agresora

9 2.Bagatelizaci problému 3.Zbrklých řešení 4.Řešení případu před kolektivem 5.Prozrazení informačních zdrojů 6.Řešení bez komunikace s ostatními pedagogy 7.Neinformování rodičů Strategie vyšetřování šikany: 1.Odhad závažnosti onemocnění skupiny, stanovení formy šikany Rozlišujeme 5 stádií šikany, stádium 1-2 jsme schopni řešit sami, při vyšší spolupracujeme nebo postoupíme specializované instituci. Zajistíme organizační zázemí uvolnění některých žáků, prostor pro šetření, zvýšený dohled nad žáky o přestávkách. V obecné rovině sdělíme informaci kolegům. 2. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi Hovoříme s informátory (rodiče, žáci, učitelé). Pokračujeme nalezením vhodných dalších svědků. V žádném případě zatím neoslovujeme ty, kteří jsou podezřelí. Přijímáme fakta tak, jak jsou podána nezpochybňujeme, snažíme se být důvěřiví. Následují individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky. Důležité je zorganizovat vše tak, aby o tom ostatní nevěděli (např. až po vyučování). Bezpečnost svědků si ověřujeme v průběhu rozhovoru, pokud by ohrozili vyšetřování, tak s nimi o události nemluvíme. Konfrontaci svědků využíváme pouze pokud se ve výpovědích objeví výrazné protimluvy. (NIKDY KONFRONTACE OBĚTÍ A AGRESORŮ!!) V zápise si zaznamenáme: Kdo je oběť, kdo agresor. Kdy a kde k šikaně dochází, jakou formou, jak dlouho. Informujeme vedení školy, školního metodika prevence a výchovného poradce, pokud nebyli součástí vyšetřování již v první fázi. Domluvíme prvotní opatření. 3. Zajištění ochrany obětem Až do konečného vyšetření a vyřešení situace je třeba ochránit oběť. To lze zvýšením dozorů, organizačním zajištěním volných přechodů, volných hodina apod. V závažných případech může zůstat i doma. Informace rodičům. 4. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi Na tuto část je nutné být velmi dobře připraven. Musíme znát fakta a mít důkazy. Agresoři budou samozřejmě zapírat, lhát. 5. Jednání výchovné komise, postihy dle školního řádu, v případě závažnějším informace na policii a OSPOD 6. Opatření do budoucna 7. Třídnická hodina (metoda usmíření a potrestání agresorů) 8. Rozhovor s rodiči 9. Informace na třídní schůzce rodičům 10. Práce s třídou Velmi důležité je neotálet a postupovat rychle (l 2 dny)! Jednání probíhá za spolupráce výchovné komise, třídní učitel provede zápis..

10 Pokročilá šikana s neobvyklou formou výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování, vyžaduje následující postup: 1.Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti 2.Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování 3.Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi 4.Pokračující pomoc a podpora oběti 5.Nahlášení policii 6.Vlastní vyšetřování s odbornou pomocí Výchovná opatření jsou stanovena podle konkrétních okolností případu dle školního řádu. Zákonným zástupcům obětí i agresorů je doporučena odborná pomoc. Případ je nahlášen na OSPOD a policii. Stadia šikanování Motto: Školní šikanování je nemoc skupinové demokracie a má svůj zákonitý vnitřní vývoj. První stadium se v podstatě odehrává v jakékoliv skupině. Všude je někdo neoblíbený nebo nevlivný, na jehož úkor je prima si dělat legrácky. Pak to ale jde dál, skupina si najde jakéhosi otloukánka. Třetí stadium už je klíčové. Vydělí se jádro útočníků a systematicky začne šikanovat nejvhodnější oběti. Následně se šikanování stane nepsaným zákonem i pro opravdu slušné děti a celá skupina se stává krutou. V pátém stadiu totalitě se stane šikanování skupinovým programem. (M. Kolář) První stadium: Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet drobné legrácky apod. Tato situace obsahuje riziko dalšího negativního vývoje. Druhé stadium: V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou tito žáci sloužit jako hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se fyzická agrese. Další informace: Kolář Bolest šikanování, Praha Portál Kolář Skrytý svět šikanování ve školách, Praha Portál Říčan Agresivita a šikana mezi dětmi: jak dát dětem ve škole pocit bezpečí, Praha Portál Základní pravidla chování jsou stanovena školním řádem. V případně potřeby je možné spolupracovat s dalšími institucemi (výše uvedenými)

11 Krizový plán při selhání prevence konkrétní postupy Návykové látky Školní řád zakazuje kouření, pití alkoholu, výrobu, distribuci, přechovávání, šíření i propagaci omamných a psychotropních látek. Postup: 1.Zajistit bezpečnost žáka i ostatních 2.Zabránit žákovi v konzumaci, látku odebrat za přítomnosti svědků, uložit jako důkaz (záznam) 3..Žádnou látku nelikvidovat, netestovat, nezkoumat. 4.Pokud je žák intoxikován, předat ji přivolanému lékaři. 5.Oznámit vzniklou situaci vedení školy a ŠMP, výchovnému poradci. 6.Oznámení rodičům 7.Sepsat zápis datum, místo, popis situace (výchovná komise), vyjádření žáka, opatření 8.Nabídka odborné pomoci Není-li žák v ohrožení života, informovat zákonné zástupce, pokud není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně- právní ochrany dítěte, požádá o pomoc. Nález OPL ve škole Látku nelikvidovat, netestovat, uvědomit vedení školy. Za přítomnosti dalšího pracovníka školy látku vložit do obálky, označit datem, časem a místem nálezu. Uložit v sekretariátu školy. O nálezu uvědomit Policii ČR. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, je třeba: 1.Informovat vedení školy 2.Vyrozumět Policii ČR a konzultovat další postup 3.Informovat zákonné zástupce 4.Žáka mít stále pod dozorem až do příchodu policie a zákonných zástupců Při podezření na distribuci OPL ve škole vyrozumí škola Policii ČR, zákonné zástupce žáka a OSPOD. Nález injekční stříkačky 1.Nedotýkat se nálezu, zabránit styku s předmětem dalším osobám 2.Vyrozumět vedení školy 3.Zavolat policii Krádež 1.O události pořídí učitel zápis na základě výpovědi poškozeného a svědků. 2.Pokusí se odhalit viníka. 3.Oznámí krádež vedení školy, výchovnému poradci 4.Poučí zákonného zástupce poškozeného o možnosti předat případ Policii ČR. 5.Je-li pachatel znám, řeší věc podle školního řádu. 6.Jde-li o záležitost opakovanou, hlásí Policii ČR a na OSPOD 7.Třídní učitel informuje zákonné zástupce obou stran 8.Třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem a ŠMP navrhne sankce a nápravná opatření

12 Vznik škody vinou žáka (vandalismus i neúmyslné poškození) Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobí. 1.O události pořídí učitel ihned záznam na základě výpovědi svědků a pokusí se odhalit viníka. 2.Pokud je viník znám, bude škola vymáhat škodu. 3.Další sankce dle školního řádu. Vyšetřování šikany Pedagog musí problém neprodleně řešit a oběti poskytnout okamžitou pomoc. Konkrétní postupy jsou uvedeny v části Minimální program proti šikaně. Záškoláctví 1.Pohovor se žákem provádí třídní učitel a sepíše zápis. 2.Vhodně vedeným rozhovorem se pokusí dopátrat pravých příčin neúčasti žáka ve škole. 3.Při absenci vyšší je svolávána výchovná komise. 4.Jednání s rodiči 5.Výchovná opatření 6.Pokud nedojde k nápravě, následuje spolupráce s OSPOD Poruchy příjmu potravy V případě podezření učitel spolupracuje s rodiči, případně zprostředkuje pomoc psychologa. Zneužívání, týrání, zanedbávání dětí Učitelé jsou ve velmi těsném kontaktu s dětmi a pokud zaznamenají změny v chování dítěte (např. podvýživa, nedostatečné oblečení, modřiny na těle, dítě se zdráhá odcházet domů, touží nadměrně po pozornosti apod.) měli by těmto projevům věnovat pozornost. Třídní učitel provede citlivě pohovor s žákem a snaží se zjistit, jaká je situace v rodině. Pořídí zápis. Pokud se jeví podezření jako oprávněné, předá informaci na vedení školy a OSPOD. Náhlý výbuch agrese 1.Zajištění bezpečí ostatních dětí 2.Uklidnění agresora, izolace 3.Spolupráce s ostatními pedagogy 4.Informace rodičům, doporučení odborné pomoci 5.Sankce, rozhovor se třídou 6.V případě potřeby přivoláme policii, lékaře Sebepoškozování Třídní učitel ve spolupráci s ŠMP a výchovným poradcem provede rozhovor se žákem, pokusí se zjistit příčinu, naváže kontakt s rodiči a doporučí odbornou pomoc. Pokud k těmto aktivitám

13 dochází ve škole, zajistí bezpečí dítěte a kontaktuje rodiče. Rasismus s xenofobie Učitel zamezí projevům tohoto chování, provede zápis o události. Informuje výchovného poradce, udělí sankce podle školního řádu. Informuje rodiče a provede pohovor se třídou. Působení sekt Pokud má učitel podezření, že je žák pod vlivem sekty, provede s ním TU pohovor, snaží se získat jeho důvěru a zjistit skutečnou situaci. Provede záznam o jednání. Následuje informace rodičům, případně na OSPOD. Sexuální rizikové chování Třídní učitel provede pohovor se žákem, sepíše záznam o jednání. Informuje výchovného poradce, rodiče, případně OSPOD. Poruchy příjmu potravy Třídní učitel provede pohovor se žákem, sepíše záznam o jednání. Informuje rodiče a výchovného poradce. Doporučí odbornou pomoc. Výběr důležitých kontaktů: Magistrát města Ml. Boleslav, odbor sociálních věcí M. Čerepušťáková S.Hájková M. Baťková Policie ČR 158, , , , Městská policie MB 156, , O.Kubala

14 Postihování prohřešků při selhání prevence 1.Svévolné opuštění budovy školy v době vyučování důtka TU 2. stupeň z chování 2.Podvodné jednání (přepis známek apod.) - důtka TU 2. stupeň z chování 3.Vyrušení vyučování mobil. telefonem (zvoní, není uložen v tašce) zápis do ŽK 4.Použití mobilního telefonu při hodině (volání, focení..), nahrávání, focení vyhrocených situací o přestávkách apod. - důtka TU 2. stupeň z chování 5.Kouření v budově školy, distribuce cigaret a jiných návykových látek důtka ŘŠ 3. stupeň 6.Kouření a konzumace návykových látek v blízkosti školy informace rodičům v ŽK 7.Úmyslné ničení majetku školy nebo spolužáka důtka TU, ŘŠ, 2.stupeń z chování 8.Prokázaná krádež stupeň z chování 9.Opakovaná nepořádnost, špatná příprava na vyučování důtka TU, ŘŠ, 2. stupeň z chování 10.Úmyslné ohrožení zdraví ostatních, ubližování...dle závažnosti důtka TU,ŘŠ,2,3 11.Otevření okna ve třídě během přestávky napomenutí TU 12.Závažné porušení kázně na akci školy dle závažnosti důtka TU 2. stupeň z chování 13.Opakované pozdní příchody důtka ŘŠ 14.Opakované drzé jednání k dospělým důtka ŘŠ 15.Opakovaná nekázeň o přestávkách zbytečné zdržování se na chodbách během malých přestávek, běhání po chodbě, bezdůvodné přesuny do jiných pater apod. - důtka TU, ŘŠ 17.Opakovaně nevhodné chování ve školní jídelně důtka TU, ŘŠ 18.Nepřezouvání se důtka TU 19.Přinesení nebezpečných předmětů do školy (nůž apod.) - důtka ŘŠ 20.Neomluvené hodiny důtka TU- ŘŠ do 1-6 hodin, 7-25 h = 2. stupeň z chování, nad 25 h = 3. stupeň z chování 21.Opakovaná ztráta ŽK 2. stupeň z chování 22.Šíření hanlivých příspěvků o žácích a zaměstnancích školy na internetu -2. stupeň z chování 23.Držení, distribuce a konzumace návykových látek stupeň z chování

15 Seznam základních zákonů a metodických pokynů v oblasti prevence Zákon č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č.217/2007 Sb. 562/2004 Sb. Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím školského zákona 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 379/200 15Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, návykovými látkami Informace o spolupráci předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané č.j / , Věstník MŠMT sešit 11/2003 Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j / 99-22, Věstník MŠMT sešit 5/1999 Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č.j / , Věstník MŠMT sešit 6/2004 Metodický pokyn MŠMT ČR č.j / k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků, studentů ve školách a školských zařízeních Metodický pokyn MŠMT č.j /- k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR na období Metodický pokyn MŠMT ČR č.j / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví Vyhláška MŠMT ČR č.72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (novela č. 116 /2011) Vyhláška č. 458/2005 Sb., upravuje podrobnosti o organizaci výchovné péče Novela vyhlášky 73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Vyhláška č. 147/2011 Sb. O žácích mimořádně nadaných Metodický pokyn 884/2003 o spolupráci předškolních zařízení, škol a šk. zařízení s policií Trestní zákoník 40/2009 Zákon o sociálně právní ochraně dětí 359/1999 Věstník MŠMT, srpen 2013, sešit 8

16 Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2013/14 Výuka v jednotlivých předmětech proběhla podle učebních plánů a stejně tak byly realizovány i další akce. Děti se v hojné míře zapojovaly do práce školních kroužků a dosáhly i řady úspěchů v soutěžích. O dalších možnostech vhodného trávení volného času byly informovány na speciální nástěnce. Úspěšně probíhala spolupráce s uvedenými institucemi. Velmi pozitivní odezvu měly tradiční akce např. zahraniční pobyty. Konkrétní problémové záležitosti byly řešeny na pedagogických radách. Rodiče byli při třídních schůzkách informováni o stávající situaci na škole a s rodiči problémových žáků se snažili vyučující i výchovná komise průběžně pracovat. Nejčastěji jsme řešili vztahové problémy mezi žáky, případně projevy agresivního chování některých jednotlivců. Jednotlivě pak neomluvené hodiny, podvod související s přepisem známek, kouření. V minulém roce se opět velmi osvědčila spolupráce s o.s.semiramis. Působení je dlouhodobé a koncepční. Žáci se na výběru následujících lekcí sami podílejí. Do činnosti je zapojován třídní učitel, který získává poznatky o chování dětí v jiných situacích a inspiruje se pro další působení ve své třídě. Při vytváření dobrých vztahů mezi žáky se pozitivně projevují akce, které se odehrávají mimo školní lavice exkurze, zájezdy apod. Děti vytvářejí nové vazby, poznávají na sobě vzájemně jiné přednosti a učí se toleranci a vstřícnosti. V průběhu celého školního roku jsme se snažili nabízet dětem možnosti pozitivního využití volného času návštěvy divadel, výstav, knihovny, hudebních pořadů apod. Tyto akce se setkávají u dětí s velmi pozitivním ohlasem. Jejich konečný dopad na budoucí život každého dítěte je však pochopitelně velmi individuální a hodně záleží na tom, z jakého rodinného prostředí dítě pochází. Pocit jistoty a bezpečí dětem na škole dává i pravidelný kontakt zástupců tříd s vedením školy, schůzky probíhají minimálně jednou měsíčně, případně podle potřeby i častěji. Děti projevují důvěru nejen svým třídním učitelům, ale celkem bez problémů se dokáží obrátit i na vedení školy.

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD

ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odstavec 1, zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s Minimálním

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Příloha školního řádu Kázeňský a sankční řád Základní škola, Rudná, 5. května 583 SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků základní školy jsme vypracovali

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8.

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování (postup pedagogických pracovníků v níže uvedených krizových situacích) Zpracoval: Mgr. Zdeněk Brabec 1.11.2013 Pracovníci školy vždy, v rámci možností a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 Název dokumentu: Sankční řád Vypracoval: Mgr. Stanislav Novotný Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, Horní Lideč 756 12. PŘÍLOHA: Program proti šikanování

Základní škola Lačnov, okres Vsetín Lačnov 96, Horní Lideč 756 12. PŘÍLOHA: Program proti šikanování Minimální preventivní program ZŠ Lačnov ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 2. 9. 2014 PŘÍLOHA: Program proti šikanování Základní údaje o škole Základní škola Lačnov je málotřídní

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Je součástí preventivního programu ZŠ Lačnov. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24 264/2008-6, Metodické

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Návrh struktury Programu proti šikanování k dispozici na www.pppnj.cz Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy, Frenštát pod

Více

Odborné učiliště Kelč

Odborné učiliště Kelč Odborné učiliště Kelč SMĚRNICE K PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ MEZI ŽÁKY 1. Směrnice rozpracovává Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol

Více

Verbální šikana může být přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií).

Verbální šikana může být přímá a nepřímá psychická šikana (součástí je i kyberšikana, děje se pomocí ICT technologií). PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy a Mateřské školy Ženklava příspěvková organizace pro školní rok 2015/2016 Dle Metodického

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Sovová, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2012-2013) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovaly Mgr. Ilona Fenclová a Mgr. Eva Kubíková Minimální preventivní program vychází

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Školní program proti šikanování 1. Charakteristika šikanování

Školní program proti šikanování 1. Charakteristika šikanování Školní program proti šikanování 1. Charakteristika šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah: 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Analýza současného stavu

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6)

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Řešení šikany mezi žáky ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) Šikana 1. Odhalení šikany bývá obtížné. Strach vytváří obvykle prostředí solidarity agresorů i postižených.

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Základní škola Mšeno, okres Mělník, se sídlem Boleslavská 360, 277 35 Mšeno

Základní škola Mšeno, okres Mělník, se sídlem Boleslavská 360, 277 35 Mšeno Základní škola Mšeno, okres Mělník, se sídlem Boleslavská 360, 277 35 Mšeno Směrnice Školní řád část Sankční řád Č.j.: 225 / 2012 Vypracoval: Mgr. Jiřina Trunková Schválil: Mgr. Jiřina Trunková Školská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Gymnázium Židlochovice Tyršova 400, 667 01 Židlochovice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Hana Vybíralová, školní metodik prevence Úvod Minimální preventivní program

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Program proti šikanování Program a jeho cíl: Tento program je určen všem pedagogickým

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, o.p.s. Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Petra Čechová Obsah Úvod...2 Cíle...2 Dlouhodobé cíle...2 Krátkodobé

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Název a adresa školy, pro kterou platí MPP Základní škola U Pošty 5 538 51 Chrast Jméno

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více