Minimální preventivní program školy Školní rok 2014/15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program školy Školní rok 2014/15"

Transkript

1 Minimální preventivní program školy Školní rok 2014/15 Základní škola Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav OBSAH Charakteristika školy, personální zajištění Zaměření programu, cíle projektu Vnitřní a vnější zdroje Současný stav Způsoby realizace, aktivity Formy rizikového chování Minimální program proti šikaně Krizový plán při selhání prevence a postihy dané školním řádem Seznam základních zákonů a metodických listů v oblasti prevence Charakteristika školy Škola vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu. Na škole pracuje 41 pedagogických pracovníků, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání žáků. V současné době se 642 žáků učí v 26 třídách, škola se nachází ve dvou budovách. Má k dispozici dvě tělocvičny, uzavřený dvůr, kde děti za dobrého počasí mohou trávit velké přestávky. V prostoru mezi oběma budovami se nachází nově rekonstruovaný park, žáci zde pobývají ve volném čase. Pro žáky prvního stupně byla v letošním roce rozšířena kapacita družiny. Dětem bylo nabídnuto na začátku školního roku také větší množství zájmových kroužků. Rizikové oblasti školy jsou hlavně prostory WC a prostory tříd v době přestávek.

2 Personální zajištění Metodik prevence spoluvytváří program a podílí se na jeho realizaci. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence. Výchovný poradce se zaměřuje na žáky, kteří jsou ohroženi ve svém vývoji. Učitelé ho informují o problémech a ten potom navrhuje opatření směřující k nápravě. Vede konzultace s dětmi i rodiči, informuje je o možnostech odborné péče, jedná se sociálním odborem. Pravidelně se schází s učiteli jednotlivých stupňů ve věci opatření při práci s dětmi s SPU. Pedagogové se v rámci výuky věnují rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, konzultují případné problémy a navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči svých žáků a to nejen prostřednictvím třídních schůzek. Ředitel školy se pravidelně setkává se zástupci tříd (školní parlament). Metodikem prevence je v letošním roce L. Šimonová, výchovným poradcem S. Schwaningerová. Konzultační hodiny výchovného poradce jsou ve čtvrtek 12,00 13,30 h Konzultační hodiny metodika prevence ve čtvrtek od 10,45 h a od 15,30 h. Školní psycholog J. Čapek je ve škole k dispozici každé úterý od 9 do 13 hodin, po objednání i pro rodiče dětí. Zaměření programu Program je zaměřen na všechny žáky školy ve věku 6 15 let a jejich rodiče. Cíl programu Cílem našeho programu je realizovat dlouhodobý, komplexní primární program, který má vést k prevenci zneužívání návykových látek a předcházení projevům rizikového chování. Tedy nejen poskytnout žákům dostatek informací o negativních jevech ve společnosti, ale hlavně je vychovávat k samostatnosti a sebedůvěře. Dávat prostor k diskusi, nabídnout smysluplné vyplnění volného času. Chceme vést žáky k správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, k poznání sebe sama, zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci podpůrných prostředků. Za velmi důležitou považujeme spolupráci rodičů. Cíle konkrétně: Výchova k zdravému životnímu stylu (stravování, pohybové aktivity, návykové látky, kouření..) Výchova k bezpečnému chování (bezpečnost v dopravě, rizikové sporty apod.) Rozvoj a podpora sociálních kompetencí Vedení žáků k správnému sebehodnocení a zvládání stresů Vytváření podmínek pro příznivé klima ve škole Posílení komunikačních dovedností Spolupráce s dostupnými institucemi Spolupráce s rodiči Vnitřní a vnější zdroje Pracovníci školy jsou si vědomi, že níže uvedené konkrétní aktivity nabízené naší školou mohou být v oblasti prevence účinné pouze v tom případě, povedou-li ke změnám postojů dětí, čehož nelze dosáhnout pouhým předáváním informací, ale je třeba vést děti k prožitku a pochopení souvislostí. Podle toho je třeba volit rozlišné metody práce. Nedílnou součástí je pevný postoj pedagoga a jeho soustavné působení v kolektivu. Nabídka volnočasových aktivit: Informatika

3 Kroužek Aj, Šj, Nj, Frj Keramika Výtvarný kroužek Sportovní hry Míčové hry Zumba Hra na flétnu Logopedie Taneční kroužek Zapojení žáků do soutěží a olympiád: Olympiáda v ČJ,M,CH,D Konverzační soutěže AJ, NJ Recitační soutěž Literární soutěž Sportovní soutěže Paměť národa Další podle aktuální nabídky během roku Další aktivity: Programy primární prevence o.s. Semiramis Programy prevence o.s.slánka Programy České koalice proti tabáku Návštěvy divadelních představení Návštěvy filmových představení Návštěvy koncertů Programy ve spolupráci s DDM Mladá Boleslav Enviromentální výchova besedy a následné programy Týden duševního zdraví Besedy s pracovníky ČČK, konkrétní nácvik l. pomoci Programy ve spolupráci s policií Návštěvy v knihovně a na magistrátu Exkurze podle zaměření jednotlivých předmětů Programy s regionální tematikou v Templu a v muzeu Pobyt ve Velké Británii spojený s výukou jazyka Poznávací zájezdy do zahraničí (Německo, Itálie, Rakousko) Školní výlety Pobyty v přírodě Besedy na úřadu práce 8. a 9. ročník Program prevence v Muzeu policie v Praze 8. ročníky Divadelní představení v Národním divadle v Praze 9. ročníky V letošním školním roce budeme spolupracovat s odborníky v pedagogicko-psychologické poradně, poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, s Centrem primární prevence o.s. Semiramis, o.s. Slánka, Českou koalicí proti tabáku, Magistrátem města Mladá Boleslav, Muzeem policie v Praze, Městskou policií v Mladé Boleslavi, Policií ČR, Úřadem práce v Mladé Boleslavi, DDM v Mladé Boleslavi, Probační a mediační službou v MB. Sociální síť: Centrum primární prevence Semiramis o.s. - tel , Magistrát města Ml. Boleslav, odbor sociálních věcí M. Čerepušťáková

4 S.Hájková M. Baťková I. Bišková P.Kristlová protidrogová koordinátorka G.Sittová PPP E.Nekolná PPP Pedagogicko-psychologická poradna, Václavkova Speciální pedagogické centrum Speciální ped. centrum při Zvláštní škole MB Linka pomoci, Dukelská MB Linka pomoci Linka důvěry SOS MB 481 Linka bezpečí pro děti a mládež Linka bezpečí Občanské sdružení DOTYK, pomoc lidem v nouzi , , Občanské sdružení PROMÉTHEUS Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Psychiatrické a psychologické ambulance: MUDr. Tomášková, Staroměstské n , Mgr. Hrabovská, Modrá Hvězda , PhDr. Kavanová, B. Němcové , MUDr. Belza , MUDr Mistoler , MUDr Hrnčířová , MUDr Žižková , MUDr Neupauerová ,MUDr Stegerová (Linka AIDS pomoci) (Bílý kruh bezpečí) (Dětské krizové centrum) (Dona linka) (Drop in linka) , (Rodičovská linka) poradna zaměřená na prevenci na internetu Dostupná literatura na škole Prevence problémů působených návykovými látkami (Nešpor, Csémy, Pernicová) My, drogy a Evropa Vyber si zdraví Drogy jak vlastně vypadají Rasismus a nacionalismus v současném světě Děti a jejich problémy Alkohol, drogy a vaše děti (Nešpor, Czémy) Žít naplno (Melgossa) Kouření a alkohol Interpersonální násilí na dětech Agresivita a šikana mezi dětmi (Holeček) Časopisy Prevence a Závislost O internetové bezpečnosti Pravda o drogách (video) Řekni drogám ne(video) Děti a jejich problémy (sborník studií)

5 Bolest šikanování (Kolář) Hry pro rozvoj zdravé osobnosti (Šimanovský) Hry pro zvládání agresivity a neklidu (Šimanovský) Analýza současného stavu na škole Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence, sleduje jeho účinnost. Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem, učitelem a rodiči. Řešení případných problémů probíhá za spolupráce s rodinou. V počáteční fázi mezi učitelem, rodiči a žákem, v případě závažnějších problémů při jednání výchovné komise (učitel, třídní učitel, výchovný poradce, metodik prevence, zástupce vedení školy, rodiče, žák). Žákům i rodičům je nabízena možnost individuální konzultace a jsou jim předány všechny nezbytné informace a kontakty. Učitel věnuje patřičnou pozornost žákům, kteří mají specifické problémy nebo komplikovanou rodinnou situaci. O případných negativních změnách v rodině informuje třídní učitel ostatní vyučující. Na začátku roku jsou všichni seznámeni se školním řádem, v němž je specifikováno držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy i na akcích pořádaných školou jako hrubý přestupek s následkem sankcí. Stejně tak i ostatní negativní jevy jako šikana, agresivita, vandalismus, rasismus, krádeže apod. Chování a jednání žáků je průběžně monitorováno všemi pracovníky školy a děti dostávají pravidelně zpětnou vazbu od třídního učitele. Diskutují o situaci ve třídě, jsou podněcovány k tomu, aby samy popsaly současný stav a nabízely náměty k řešení. Podporujeme rozvoj kompetencí týmové práce, řešení konfliktů, učíme se pravidlům diskuse, ale i sdílení pocitů. Na naší škole jsme doposud řešili problémy, které se týkaly vztahů mezi dětmi, vandalismu, krádeží, kouření a záškoláctví. Realizace programu Program bude mít prostor v celkovém působení školy i v jednotlivých vyučovacích předmětech. V rámci možností určitého předmětu a podle vhodnosti probírané látky učitelé seznamují děti s projevy a důsledky rizikového chování a na základě těchto informací se snaží se žáky nalézat vhodné způsoby trávení volného času, vést je k pozitivnímu řešení problémů, které život přináší a hledat celkově zdravý životní styl. Důraz klademe na informovanost žáků v hodinách občanské a rodinné výchovy, chemie, přírodopisu. Na prvním stupni je prevence plně v kompetenci třídních učitelů. Oblast výuky doplňuje nabídka volnočasových aktivit. Za prioritní považujeme navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě od nejnižších ročníků, včasné odhalování specifických poruch učení či jiných postižení a rozvoj etického vědomí a odpovědnosti k sobě i ostatním. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat rizikovým skupinám žáků, případně kolektivům, kde se problémy v minulosti vyskytly. Zásadní je spolupráce s rodiči v oblasti prevence a při řešení případných problémů. Základní rámec při realizaci programu nám poskytují školní strategie primární prevence, osnovy výuky a školní řád, kterým jsou stanoveny principy chování žáků. Průběžný program je doplňován jednorázovými akcemi sportovní a vědomostní soutěže, besedy, přednášky, výlety, exkurze, pobyty v přírodě, pobyty v zahraničí, výstavy, divadelní a filmová představení apod. V hodinách rodinné a občanské výchovy se zaměřujeme na zvládání stresů, konfliktů, duševních krizí, komunikativní dovednosti, relaxační techniky a duševní hygienu. Pravidelně se hodnocení chování žáků věnujeme v průběhu čtvrtletních pedagogických rad a při provozních poradách konaných každý měsíc. I ostatní pedagogové tak získávají přehled o situaci na

6 škole a přispívají svými názory k řešení aktuálních problémů. Třídní učitelé spolupracují s rodiči během třídních schůzek. Předávají rodičům informace o stávající situaci na škole a případně konkrétní podněty získávají od rodičů. Ředitel školy má každý měsíc schůzku se starosty tříd a komunikuje s nimi o problémech kolektivů i konkrétních žáků. Spolupracuje s nimi při hledání řešení. Výchovná poradkyně i metodik prevence jsou žákům i rodičům k dispozici denně před vyučováním a v době konzultačních hodin, případně po dohodě i jindy. Hlavní aktivity Systémové zavádění výchovy ke zdravému životnímu stylu, etické a právní výchovy Spolupráce s rodinou Vytváření podmínek pro využití volného času a informace o možnostech mimo školu Uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce Sledování situace na škole Poskytování poradenských služeb Diferencované působení na děti různého věku Nespecifická prevence: Dlouhodobý projekt spolupráce s Centrem primární prevence Semiramis o.s. Posilování příznivého klimatu třídy i školy jako celku prostřednictvím společných akcí Nabídka volnočasových aktivit Účast na soutěžích a olympiádách Působení školního parlamentu Třídní schůzky a třídnické hodiny Specifická prevence: Besedy s příslušníky Policie ČR a Městské policie MB Beseda v Muzeu policie Praha Tematické besedy podle nabídky Návštěva Terezína Školení ČČK Dopravní hřiště Program proti kouření Aktivity pro rodiče: Aktivní spolupráce v prevenci i při řešení případných problémů Informační servis Setkání s rodiči na dané téma Formy rizikového chování ZÁŠKOLÁCTVÍ Jde o neomluvenou nepřítomnost žáka ve škole, úmyslné zanedbávání povinné školní docházky. Je chápáno jako porušení školního řádu a současně také provinění proti zákonu. Bývá spojeno s dalšími projevy rizikového chování. Prevence záškoláctví je součástí školního řádu. Docházku eviduje třídní učitel, v případě podezření na záškoláctví osloví zákonného zástupce, následně může požádat o spolupráci příslušný orgán. Prevence záškoláctví, způsob omlouvání nepřítomnosti i řešení neomluvené nepřítomnosti je dán Metodickým pokynem MŠMT K jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.

7 DOPRAVA, RIZIKOVÉ SPORTY Definujeme jako záměrné vystavování sebe či druhých nepřiměřeně vysokému riziku újmy na zdraví nebo ohrožení života v rámci sportovní činnosti nebo v dopravě. Jde o sportovní aktivity překračující možnosti aktéra, nekvalitně zabezpečené případně provozované pod vlivem návykových látek. Také nerespektování dopravních předpisů a povinného technického vybavení. RIZIKOVÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ Promiskuitní chování, nechráněný pohlavní styk, sexuální zneužívání ve všech jeho formách, zveřejňování intimních fotografií na internetu či jejich zasílání mobilním telefonem, nahrávání na video, zneužívání těchto materiálů. Proces sexuální výchovy je uveden v Doporučení MŠMT K realizaci sexuální výchovy v základních školách. ŠIKANA Je to jakékoli chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, skupinu žáků. Jedná se o cílené a opakované užití násilí jedince nebo skupiny vůči někomu, kdo se neumí nebo nemůže z nejrůznějších důvodů bránit. Zahrnuje fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, ale i slovní útoky v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i podobu sexuálního obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace kyberšikana. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví oběti. Pedagog musí problém neprodleně řešit. Poskytnout oběti pomoc. SEBEPOŠKOZOVÁNÍ Agresivita, ubližování vůči sobě samému. Jde o psychickou poruchu, kdy si člověk ulevuje od psychického trápení fyzickou bolestí. Fyzická bolest v tomto případě přehlušuje psychickou. Prevencí může být průběžné posilování sebevědomí, a naučit se diskutovat, sdělovat své pocity a vnímat pocity jiných. Uvědomovat si hranice svých možností. VANDALISMUS Agresivita proti věcem, poškozování školního majetku nebo ničení věcí spolužáků. RASISMUS, XENOFOBIE Soubor projevů směřujících k potlačení zájmů a práv menšin. Prevencí může být pravidelné seznamování se s jinými kulturami, zvyky, náboženstvím a výchova k toleranci. PŮSOBENÍ SEKT Sektou rozumíme uzavřené společenství, jehož členové sdílí ideologický koncept, jehož prostřednictvím se skupina vymezuje vůči svému okolí, přičemž dochází k postupné sociální izolaci, manipulaci a dalším extrémním zásahům do soukromí participujících osob. Z hlediska prevence je klíčová oblast zdraví jak somatického tak psychického, sociální postavení člověka ve skupině. PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY Poruchy způsobené rizikovými vzorci chování ve vztahu k příjmu potravy založeném většinou na negativním sebehodnocení odvozeném od zkresleného vnímání ideálu krásy. V rámci prevence je třeba vychovávat děti ke zdravému životnímu stylu, zdravému stravování a samozřejmě k správnému sebehodnocení. NÁVYKOVÉ LÁTKY Alkoholismus, tabakismus, drogy. Informace o těchto látkách a rizicích s nimi spojených získávají děti v průběhu školní docházky postupně s ohledem na svůj věk. Završeny jsou ve vyšších ročnících v hodinách přírodopisu, chemie, občanské a rodinné výchovy. TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ, ZANEDBÁVÁNÍ DĚTÍ Do okruhu poruch a problémů spojených se syndromem týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte řadíme veškeré projevy spojené s následky týrání, zanedbávání a zneužívání (zdravotní, psychické následky, výchovné problémy apod.) Spadá sem nejen prevence, ale i včasné zachycení projevů a odpovídající intervence.

8 Řešení přestupků Normy chování jsou stanoveny řádem školy a postihy vymezeny rámcovým krizovým plánem, s nímž jsou seznámeni žáci i rodiče dětí. Přestupky s žákem projednává třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním psychologem a vedením školy. Pro dosažení pozitivního výsledku je naprosto zásadní zapojení rodičů a dobrá spolupráce s nimi. Postihy jsou stanovovány individuálně s ohledem na okolnosti konkrétního případu. Následuje doporučení kontaktu na odborníky. V případě nezájmu rodičů musí dojít k uvědomění sociálního oboru, oddělení péče o dítě. Jedná-li se o dealerství nebo jinou trestnou činnost oznámení Policii ČR. Minimální program proti šikaně Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (čj.msmt 22294/2013-1) Systematické zaměřování se na oblast komunikace a vztahů mezi žáky ve třídách má zamezit šikaně nebo případně usnadnit řešení nastalé situace. V rámci školy a jejích možností je řešit pouze první stadia šikany (viz popis). Pokud by situace dospěla dál, je nezbytné řešit problém v součinnosti s dalšími institucemi a orgány. Předpokladem úspěšného předcházení šikaně je celoškolní přístup k problému. Komunikace pracovníků školy musí být průběžná, nestačí pouze diskuse na pedagogické radě či provozní poradě, ale je nezbytné, aby každý zaměstnanec školy, povšimne-li si nevhodného chování k některému z žáků, neprodleně informoval třídního učitele případně vedení školy. Vyučující, kteří konají o přestávkách dohled nad žáky musí být pozorní zvláště v oblasti problémových míst WC, prostory za rohem, případně uzavřené dveře učeben. V rámci prevence pracuje s dětmi v průběhu roku třídní učitel, zaměřuje se na rozvoj pozitivních mezilidských vztahů a snaží se odhalit počínající problémy v zárodku. Vhodně využívá situací, kdy se děti pohybují na akcích mimo školu a stráví spolu víc času. V této oblasti využíváme i programů prevence Semiramis o.s. Chceme, aby žáci o problémech aktivně diskutovali a vyjadřovali svůj názor na konkrétní situace ze života kolektivu. Děti jsou motivovány k tomu, aby na negativní jevy upozorňovaly a správně rozlišovaly, co je a co není žalování. Třídní učitelé mohou využít třídní schůzky k diskusi s rodiči na toto téma, zároveň je žádají, aby v případě, budou-li mít informaci o problému od svého dítěte, oznámili ji učiteli. Všichni učitelé se snaží postupovat v třídách tak, aby nezvyšovali napětí a stres v kolektivu. Široký prostor pro upevňování vztahů ve třídě a rozvíjení morálních hodnot je v hodinách občanské a rodinné výchovy. Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů či provinění vydírání 235, omezování osobní svobody 213, útisku 237, ublížení na zdraví , loupeže 234, násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci 197, poškozování cizí věci 257, znásilnění Pedagog musí šikanování mezi žáky řešit neprodleně. Oběti je třeba poskytnout okamžitou pomoc. Je vhodné pracovat v týmu (třídní učitel, výchovný poradce, ŠMP, vedení školy, případně školní psycholog). Zdůrazníme, že dítě není na problém samo, situaci nezlehčujeme. Snažíme se navázat důvěrný kontakt. Rozhodně se vyvarujte: 1.Konfrontace oběti a agresora

9 2.Bagatelizaci problému 3.Zbrklých řešení 4.Řešení případu před kolektivem 5.Prozrazení informačních zdrojů 6.Řešení bez komunikace s ostatními pedagogy 7.Neinformování rodičů Strategie vyšetřování šikany: 1.Odhad závažnosti onemocnění skupiny, stanovení formy šikany Rozlišujeme 5 stádií šikany, stádium 1-2 jsme schopni řešit sami, při vyšší spolupracujeme nebo postoupíme specializované instituci. Zajistíme organizační zázemí uvolnění některých žáků, prostor pro šetření, zvýšený dohled nad žáky o přestávkách. V obecné rovině sdělíme informaci kolegům. 2. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi Hovoříme s informátory (rodiče, žáci, učitelé). Pokračujeme nalezením vhodných dalších svědků. V žádném případě zatím neoslovujeme ty, kteří jsou podezřelí. Přijímáme fakta tak, jak jsou podána nezpochybňujeme, snažíme se být důvěřiví. Následují individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky. Důležité je zorganizovat vše tak, aby o tom ostatní nevěděli (např. až po vyučování). Bezpečnost svědků si ověřujeme v průběhu rozhovoru, pokud by ohrozili vyšetřování, tak s nimi o události nemluvíme. Konfrontaci svědků využíváme pouze pokud se ve výpovědích objeví výrazné protimluvy. (NIKDY KONFRONTACE OBĚTÍ A AGRESORŮ!!) V zápise si zaznamenáme: Kdo je oběť, kdo agresor. Kdy a kde k šikaně dochází, jakou formou, jak dlouho. Informujeme vedení školy, školního metodika prevence a výchovného poradce, pokud nebyli součástí vyšetřování již v první fázi. Domluvíme prvotní opatření. 3. Zajištění ochrany obětem Až do konečného vyšetření a vyřešení situace je třeba ochránit oběť. To lze zvýšením dozorů, organizačním zajištěním volných přechodů, volných hodina apod. V závažných případech může zůstat i doma. Informace rodičům. 4. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi Na tuto část je nutné být velmi dobře připraven. Musíme znát fakta a mít důkazy. Agresoři budou samozřejmě zapírat, lhát. 5. Jednání výchovné komise, postihy dle školního řádu, v případě závažnějším informace na policii a OSPOD 6. Opatření do budoucna 7. Třídnická hodina (metoda usmíření a potrestání agresorů) 8. Rozhovor s rodiči 9. Informace na třídní schůzce rodičům 10. Práce s třídou Velmi důležité je neotálet a postupovat rychle (l 2 dny)! Jednání probíhá za spolupráce výchovné komise, třídní učitel provede zápis..

10 Pokročilá šikana s neobvyklou formou výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování, vyžaduje následující postup: 1.Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti 2.Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování 3.Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi 4.Pokračující pomoc a podpora oběti 5.Nahlášení policii 6.Vlastní vyšetřování s odbornou pomocí Výchovná opatření jsou stanovena podle konkrétních okolností případu dle školního řádu. Zákonným zástupcům obětí i agresorů je doporučena odborná pomoc. Případ je nahlášen na OSPOD a policii. Stadia šikanování Motto: Školní šikanování je nemoc skupinové demokracie a má svůj zákonitý vnitřní vývoj. První stadium se v podstatě odehrává v jakékoliv skupině. Všude je někdo neoblíbený nebo nevlivný, na jehož úkor je prima si dělat legrácky. Pak to ale jde dál, skupina si najde jakéhosi otloukánka. Třetí stadium už je klíčové. Vydělí se jádro útočníků a systematicky začne šikanovat nejvhodnější oběti. Následně se šikanování stane nepsaným zákonem i pro opravdu slušné děti a celá skupina se stává krutou. V pátém stadiu totalitě se stane šikanování skupinovým programem. (M. Kolář) První stadium: Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet drobné legrácky apod. Tato situace obsahuje riziko dalšího negativního vývoje. Druhé stadium: V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou tito žáci sloužit jako hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se fyzická agrese. Další informace: Kolář Bolest šikanování, Praha Portál Kolář Skrytý svět šikanování ve školách, Praha Portál Říčan Agresivita a šikana mezi dětmi: jak dát dětem ve škole pocit bezpečí, Praha Portál Základní pravidla chování jsou stanovena školním řádem. V případně potřeby je možné spolupracovat s dalšími institucemi (výše uvedenými)

11 Krizový plán při selhání prevence konkrétní postupy Návykové látky Školní řád zakazuje kouření, pití alkoholu, výrobu, distribuci, přechovávání, šíření i propagaci omamných a psychotropních látek. Postup: 1.Zajistit bezpečnost žáka i ostatních 2.Zabránit žákovi v konzumaci, látku odebrat za přítomnosti svědků, uložit jako důkaz (záznam) 3..Žádnou látku nelikvidovat, netestovat, nezkoumat. 4.Pokud je žák intoxikován, předat ji přivolanému lékaři. 5.Oznámit vzniklou situaci vedení školy a ŠMP, výchovnému poradci. 6.Oznámení rodičům 7.Sepsat zápis datum, místo, popis situace (výchovná komise), vyjádření žáka, opatření 8.Nabídka odborné pomoci Není-li žák v ohrožení života, informovat zákonné zástupce, pokud není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně- právní ochrany dítěte, požádá o pomoc. Nález OPL ve škole Látku nelikvidovat, netestovat, uvědomit vedení školy. Za přítomnosti dalšího pracovníka školy látku vložit do obálky, označit datem, časem a místem nálezu. Uložit v sekretariátu školy. O nálezu uvědomit Policii ČR. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, je třeba: 1.Informovat vedení školy 2.Vyrozumět Policii ČR a konzultovat další postup 3.Informovat zákonné zástupce 4.Žáka mít stále pod dozorem až do příchodu policie a zákonných zástupců Při podezření na distribuci OPL ve škole vyrozumí škola Policii ČR, zákonné zástupce žáka a OSPOD. Nález injekční stříkačky 1.Nedotýkat se nálezu, zabránit styku s předmětem dalším osobám 2.Vyrozumět vedení školy 3.Zavolat policii Krádež 1.O události pořídí učitel zápis na základě výpovědi poškozeného a svědků. 2.Pokusí se odhalit viníka. 3.Oznámí krádež vedení školy, výchovnému poradci 4.Poučí zákonného zástupce poškozeného o možnosti předat případ Policii ČR. 5.Je-li pachatel znám, řeší věc podle školního řádu. 6.Jde-li o záležitost opakovanou, hlásí Policii ČR a na OSPOD 7.Třídní učitel informuje zákonné zástupce obou stran 8.Třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem a ŠMP navrhne sankce a nápravná opatření

12 Vznik škody vinou žáka (vandalismus i neúmyslné poškození) Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobí. 1.O události pořídí učitel ihned záznam na základě výpovědi svědků a pokusí se odhalit viníka. 2.Pokud je viník znám, bude škola vymáhat škodu. 3.Další sankce dle školního řádu. Vyšetřování šikany Pedagog musí problém neprodleně řešit a oběti poskytnout okamžitou pomoc. Konkrétní postupy jsou uvedeny v části Minimální program proti šikaně. Záškoláctví 1.Pohovor se žákem provádí třídní učitel a sepíše zápis. 2.Vhodně vedeným rozhovorem se pokusí dopátrat pravých příčin neúčasti žáka ve škole. 3.Při absenci vyšší je svolávána výchovná komise. 4.Jednání s rodiči 5.Výchovná opatření 6.Pokud nedojde k nápravě, následuje spolupráce s OSPOD Poruchy příjmu potravy V případě podezření učitel spolupracuje s rodiči, případně zprostředkuje pomoc psychologa. Zneužívání, týrání, zanedbávání dětí Učitelé jsou ve velmi těsném kontaktu s dětmi a pokud zaznamenají změny v chování dítěte (např. podvýživa, nedostatečné oblečení, modřiny na těle, dítě se zdráhá odcházet domů, touží nadměrně po pozornosti apod.) měli by těmto projevům věnovat pozornost. Třídní učitel provede citlivě pohovor s žákem a snaží se zjistit, jaká je situace v rodině. Pořídí zápis. Pokud se jeví podezření jako oprávněné, předá informaci na vedení školy a OSPOD. Náhlý výbuch agrese 1.Zajištění bezpečí ostatních dětí 2.Uklidnění agresora, izolace 3.Spolupráce s ostatními pedagogy 4.Informace rodičům, doporučení odborné pomoci 5.Sankce, rozhovor se třídou 6.V případě potřeby přivoláme policii, lékaře Sebepoškozování Třídní učitel ve spolupráci s ŠMP a výchovným poradcem provede rozhovor se žákem, pokusí se zjistit příčinu, naváže kontakt s rodiči a doporučí odbornou pomoc. Pokud k těmto aktivitám

13 dochází ve škole, zajistí bezpečí dítěte a kontaktuje rodiče. Rasismus s xenofobie Učitel zamezí projevům tohoto chování, provede zápis o události. Informuje výchovného poradce, udělí sankce podle školního řádu. Informuje rodiče a provede pohovor se třídou. Působení sekt Pokud má učitel podezření, že je žák pod vlivem sekty, provede s ním TU pohovor, snaží se získat jeho důvěru a zjistit skutečnou situaci. Provede záznam o jednání. Následuje informace rodičům, případně na OSPOD. Sexuální rizikové chování Třídní učitel provede pohovor se žákem, sepíše záznam o jednání. Informuje výchovného poradce, rodiče, případně OSPOD. Poruchy příjmu potravy Třídní učitel provede pohovor se žákem, sepíše záznam o jednání. Informuje rodiče a výchovného poradce. Doporučí odbornou pomoc. Výběr důležitých kontaktů: Magistrát města Ml. Boleslav, odbor sociálních věcí M. Čerepušťáková S.Hájková M. Baťková Policie ČR 158, , , , Městská policie MB 156, , O.Kubala

14 Postihování prohřešků při selhání prevence 1.Svévolné opuštění budovy školy v době vyučování důtka TU 2. stupeň z chování 2.Podvodné jednání (přepis známek apod.) - důtka TU 2. stupeň z chování 3.Vyrušení vyučování mobil. telefonem (zvoní, není uložen v tašce) zápis do ŽK 4.Použití mobilního telefonu při hodině (volání, focení..), nahrávání, focení vyhrocených situací o přestávkách apod. - důtka TU 2. stupeň z chování 5.Kouření v budově školy, distribuce cigaret a jiných návykových látek důtka ŘŠ 3. stupeň 6.Kouření a konzumace návykových látek v blízkosti školy informace rodičům v ŽK 7.Úmyslné ničení majetku školy nebo spolužáka důtka TU, ŘŠ, 2.stupeń z chování 8.Prokázaná krádež stupeň z chování 9.Opakovaná nepořádnost, špatná příprava na vyučování důtka TU, ŘŠ, 2. stupeň z chování 10.Úmyslné ohrožení zdraví ostatních, ubližování...dle závažnosti důtka TU,ŘŠ,2,3 11.Otevření okna ve třídě během přestávky napomenutí TU 12.Závažné porušení kázně na akci školy dle závažnosti důtka TU 2. stupeň z chování 13.Opakované pozdní příchody důtka ŘŠ 14.Opakované drzé jednání k dospělým důtka ŘŠ 15.Opakovaná nekázeň o přestávkách zbytečné zdržování se na chodbách během malých přestávek, běhání po chodbě, bezdůvodné přesuny do jiných pater apod. - důtka TU, ŘŠ 17.Opakovaně nevhodné chování ve školní jídelně důtka TU, ŘŠ 18.Nepřezouvání se důtka TU 19.Přinesení nebezpečných předmětů do školy (nůž apod.) - důtka ŘŠ 20.Neomluvené hodiny důtka TU- ŘŠ do 1-6 hodin, 7-25 h = 2. stupeň z chování, nad 25 h = 3. stupeň z chování 21.Opakovaná ztráta ŽK 2. stupeň z chování 22.Šíření hanlivých příspěvků o žácích a zaměstnancích školy na internetu -2. stupeň z chování 23.Držení, distribuce a konzumace návykových látek stupeň z chování

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Dobrá výchova dětí je i programem prevence jednotlivých zdraví poškozujících a život znehodnocujících závislostí a jevů Metodik

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, 276 01 Mělník www.zsjm-me.cz tel.: 315 623 015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Motto: Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, ZVLÁŠTĚ PROTIDROGOVÉ PREVENCE 2014/2015

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, ZVLÁŠTĚ PROTIDROGOVÉ PREVENCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov U Školy 181, 664 84 Zastávka, tel. /fax: 546 429 181, e-mail: zs@zastavka.cz č. j.: viz Organizační řád školy spisový/skartační

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Vranovice KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Vranovice KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Jana Masaříková 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Ředitelka školy: Mgr. Jana Večeřová Školní metodička prevence: Mgr. Miluše Šicnerová Úvod

Více

Minimální preventivní program. ZŠ Votice

Minimální preventivní program. ZŠ Votice Minimální preventivní program ZŠ Votice pro školní rok 2014 /2015 Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence Název školy: Základní škola Votice, okres Benešov Adresa: Pražská 235, Votice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Minimální preventivní program školní rok 2012 / 2013 Garant programu: Školní metodik prevence:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok 2015/2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, Kosmonosy 293 06 Jméno a příjmení ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Šaldova 6, Litoměřice 412 01 Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM prevence rizikového chování Školní rok 2014-2015 Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756 Zpracovatel: Bc. Olga Lupoměská Realizátor: Základní

Více

KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Schopnost odpouštět neznamená přijímat nebo schvalovat ubližování. J. Gray Tento Krizový program proti šikanování č. 420/PR/2013

Více

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Minimální preventivní program 2014/2015

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Minimální preventivní program 2014/2015 Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Minimální preventivní program 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy Střední odborné učiliště společného stravování,

Více

Minimální preventivní program 2014/2015

Minimální preventivní program 2014/2015 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovali: školní metodikové prevence: PhDr. Taťana Kubečková Mgr. Daniel Koláč Schválil:

Více

Minimální preventivní program. rizikových chování. pro základní školu

Minimální preventivní program. rizikových chování. pro základní školu Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Minimální preventivní program rizikových chování pro základní školu ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ředitelka školy : Ing. Bc. Jana Beránková Zpracovala :

Více

Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice k prevenci rizikového chování v ZŠ Vnorovy

Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace. Směrnice k prevenci rizikového chování v ZŠ Vnorovy Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Směrnice k prevenci rizikového chování v ZŠ Vnorovy Směrnice k prevenci rizikového chování v ZŠ Vnorovy vychází z Metodického doporučení k

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Školní program proti šikanování je součástí minimálního preventivního programu. Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí a co nejdřív odhalit a účinně řešit

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/2015 Minimální preventivní program je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu a školní strategie primární prevence, jejímž hlavním cílem je vytvoření

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program Program prevence rizikového chování Metodik prevence Mgr. Romana Suchá Základní škola praktická, Nový Bor, nám.míru 104, 473 01 Minimální preventivní program vychází

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, okres Kolín zskolin@iol.cz Minimální preventivní program Školní rok 2014/15 Vypracovala: Mgr. Naděžda Hněvsová Schválila: Mgr. Irena Kaurová 1 Obsah 1. Úvod

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ MLADÁ BOLESLAV DUKELSKÁ 1112 2013-2014 Obsah MPP 1. Úvod 2. Charakteristika školy a její vnitřní zdroje 2.1. personální zajištění 3. Vnější zdroje školy 3.1. Spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů Realizován pro: Základní škola Hlubočky Mariánské Údolí Termín realizace programu: školní rok 2012-2013, Škola: malotřídní, 1. stupeň

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TŘEŠŤ K VALŠE 38, 589 21 TŘEŠŤ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 AUTOŘI BC. MIROSLAV KREJČÍ Školní metodik prevence ING. MARIE ČEJKOVÁ Výchovná poradkyně

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská k prevenci a řešení šikanování mezi žáky školy a domova mládeže Tento Metodický pokyn je zveřejněn na webových stránkách školy a k dispozici je u ředitele

Více