Minimální preventivní program školy Školní rok 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program školy Školní rok 2014/15"

Transkript

1 Minimální preventivní program školy Školní rok 2014/15 Základní škola Komenského náměstí 91, Mladá Boleslav OBSAH Charakteristika školy, personální zajištění Zaměření programu, cíle projektu Vnitřní a vnější zdroje Současný stav Způsoby realizace, aktivity Formy rizikového chování Minimální program proti šikaně Krizový plán při selhání prevence a postihy dané školním řádem Seznam základních zákonů a metodických listů v oblasti prevence Charakteristika školy Škola vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu. Na škole pracuje 41 pedagogických pracovníků, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání žáků. V současné době se 642 žáků učí v 26 třídách, škola se nachází ve dvou budovách. Má k dispozici dvě tělocvičny, uzavřený dvůr, kde děti za dobrého počasí mohou trávit velké přestávky. V prostoru mezi oběma budovami se nachází nově rekonstruovaný park, žáci zde pobývají ve volném čase. Pro žáky prvního stupně byla v letošním roce rozšířena kapacita družiny. Dětem bylo nabídnuto na začátku školního roku také větší množství zájmových kroužků. Rizikové oblasti školy jsou hlavně prostory WC a prostory tříd v době přestávek.

2 Personální zajištění Metodik prevence spoluvytváří program a podílí se na jeho realizaci. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence. Výchovný poradce se zaměřuje na žáky, kteří jsou ohroženi ve svém vývoji. Učitelé ho informují o problémech a ten potom navrhuje opatření směřující k nápravě. Vede konzultace s dětmi i rodiči, informuje je o možnostech odborné péče, jedná se sociálním odborem. Pravidelně se schází s učiteli jednotlivých stupňů ve věci opatření při práci s dětmi s SPU. Pedagogové se v rámci výuky věnují rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, konzultují případné problémy a navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči svých žáků a to nejen prostřednictvím třídních schůzek. Ředitel školy se pravidelně setkává se zástupci tříd (školní parlament). Metodikem prevence je v letošním roce L. Šimonová, výchovným poradcem S. Schwaningerová. Konzultační hodiny výchovného poradce jsou ve čtvrtek 12,00 13,30 h Konzultační hodiny metodika prevence ve čtvrtek od 10,45 h a od 15,30 h. Školní psycholog J. Čapek je ve škole k dispozici každé úterý od 9 do 13 hodin, po objednání i pro rodiče dětí. Zaměření programu Program je zaměřen na všechny žáky školy ve věku 6 15 let a jejich rodiče. Cíl programu Cílem našeho programu je realizovat dlouhodobý, komplexní primární program, který má vést k prevenci zneužívání návykových látek a předcházení projevům rizikového chování. Tedy nejen poskytnout žákům dostatek informací o negativních jevech ve společnosti, ale hlavně je vychovávat k samostatnosti a sebedůvěře. Dávat prostor k diskusi, nabídnout smysluplné vyplnění volného času. Chceme vést žáky k správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, k poznání sebe sama, zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci podpůrných prostředků. Za velmi důležitou považujeme spolupráci rodičů. Cíle konkrétně: Výchova k zdravému životnímu stylu (stravování, pohybové aktivity, návykové látky, kouření..) Výchova k bezpečnému chování (bezpečnost v dopravě, rizikové sporty apod.) Rozvoj a podpora sociálních kompetencí Vedení žáků k správnému sebehodnocení a zvládání stresů Vytváření podmínek pro příznivé klima ve škole Posílení komunikačních dovedností Spolupráce s dostupnými institucemi Spolupráce s rodiči Vnitřní a vnější zdroje Pracovníci školy jsou si vědomi, že níže uvedené konkrétní aktivity nabízené naší školou mohou být v oblasti prevence účinné pouze v tom případě, povedou-li ke změnám postojů dětí, čehož nelze dosáhnout pouhým předáváním informací, ale je třeba vést děti k prožitku a pochopení souvislostí. Podle toho je třeba volit rozlišné metody práce. Nedílnou součástí je pevný postoj pedagoga a jeho soustavné působení v kolektivu. Nabídka volnočasových aktivit: Informatika

3 Kroužek Aj, Šj, Nj, Frj Keramika Výtvarný kroužek Sportovní hry Míčové hry Zumba Hra na flétnu Logopedie Taneční kroužek Zapojení žáků do soutěží a olympiád: Olympiáda v ČJ,M,CH,D Konverzační soutěže AJ, NJ Recitační soutěž Literární soutěž Sportovní soutěže Paměť národa Další podle aktuální nabídky během roku Další aktivity: Programy primární prevence o.s. Semiramis Programy prevence o.s.slánka Programy České koalice proti tabáku Návštěvy divadelních představení Návštěvy filmových představení Návštěvy koncertů Programy ve spolupráci s DDM Mladá Boleslav Enviromentální výchova besedy a následné programy Týden duševního zdraví Besedy s pracovníky ČČK, konkrétní nácvik l. pomoci Programy ve spolupráci s policií Návštěvy v knihovně a na magistrátu Exkurze podle zaměření jednotlivých předmětů Programy s regionální tematikou v Templu a v muzeu Pobyt ve Velké Británii spojený s výukou jazyka Poznávací zájezdy do zahraničí (Německo, Itálie, Rakousko) Školní výlety Pobyty v přírodě Besedy na úřadu práce 8. a 9. ročník Program prevence v Muzeu policie v Praze 8. ročníky Divadelní představení v Národním divadle v Praze 9. ročníky V letošním školním roce budeme spolupracovat s odborníky v pedagogicko-psychologické poradně, poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, s Centrem primární prevence o.s. Semiramis, o.s. Slánka, Českou koalicí proti tabáku, Magistrátem města Mladá Boleslav, Muzeem policie v Praze, Městskou policií v Mladé Boleslavi, Policií ČR, Úřadem práce v Mladé Boleslavi, DDM v Mladé Boleslavi, Probační a mediační službou v MB. Sociální síť: Centrum primární prevence Semiramis o.s. - tel , Magistrát města Ml. Boleslav, odbor sociálních věcí M. Čerepušťáková

4 S.Hájková M. Baťková I. Bišková P.Kristlová protidrogová koordinátorka G.Sittová PPP E.Nekolná PPP Pedagogicko-psychologická poradna, Václavkova Speciální pedagogické centrum Speciální ped. centrum při Zvláštní škole MB Linka pomoci, Dukelská MB Linka pomoci Linka důvěry SOS MB 481 Linka bezpečí pro děti a mládež Linka bezpečí Občanské sdružení DOTYK, pomoc lidem v nouzi , , Občanské sdružení PROMÉTHEUS Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Psychiatrické a psychologické ambulance: MUDr. Tomášková, Staroměstské n , Mgr. Hrabovská, Modrá Hvězda , PhDr. Kavanová, B. Němcové , MUDr. Belza , MUDr Mistoler , MUDr Hrnčířová , MUDr Žižková , MUDr Neupauerová ,MUDr Stegerová (Linka AIDS pomoci) (Bílý kruh bezpečí) (Dětské krizové centrum) (Dona linka) (Drop in linka) , (Rodičovská linka) poradna zaměřená na prevenci na internetu Dostupná literatura na škole Prevence problémů působených návykovými látkami (Nešpor, Csémy, Pernicová) My, drogy a Evropa Vyber si zdraví Drogy jak vlastně vypadají Rasismus a nacionalismus v současném světě Děti a jejich problémy Alkohol, drogy a vaše děti (Nešpor, Czémy) Žít naplno (Melgossa) Kouření a alkohol Interpersonální násilí na dětech Agresivita a šikana mezi dětmi (Holeček) Časopisy Prevence a Závislost O internetové bezpečnosti Pravda o drogách (video) Řekni drogám ne(video) Děti a jejich problémy (sborník studií)

5 Bolest šikanování (Kolář) Hry pro rozvoj zdravé osobnosti (Šimanovský) Hry pro zvládání agresivity a neklidu (Šimanovský) Analýza současného stavu na škole Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence, sleduje jeho účinnost. Budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem, učitelem a rodiči. Řešení případných problémů probíhá za spolupráce s rodinou. V počáteční fázi mezi učitelem, rodiči a žákem, v případě závažnějších problémů při jednání výchovné komise (učitel, třídní učitel, výchovný poradce, metodik prevence, zástupce vedení školy, rodiče, žák). Žákům i rodičům je nabízena možnost individuální konzultace a jsou jim předány všechny nezbytné informace a kontakty. Učitel věnuje patřičnou pozornost žákům, kteří mají specifické problémy nebo komplikovanou rodinnou situaci. O případných negativních změnách v rodině informuje třídní učitel ostatní vyučující. Na začátku roku jsou všichni seznámeni se školním řádem, v němž je specifikováno držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy i na akcích pořádaných školou jako hrubý přestupek s následkem sankcí. Stejně tak i ostatní negativní jevy jako šikana, agresivita, vandalismus, rasismus, krádeže apod. Chování a jednání žáků je průběžně monitorováno všemi pracovníky školy a děti dostávají pravidelně zpětnou vazbu od třídního učitele. Diskutují o situaci ve třídě, jsou podněcovány k tomu, aby samy popsaly současný stav a nabízely náměty k řešení. Podporujeme rozvoj kompetencí týmové práce, řešení konfliktů, učíme se pravidlům diskuse, ale i sdílení pocitů. Na naší škole jsme doposud řešili problémy, které se týkaly vztahů mezi dětmi, vandalismu, krádeží, kouření a záškoláctví. Realizace programu Program bude mít prostor v celkovém působení školy i v jednotlivých vyučovacích předmětech. V rámci možností určitého předmětu a podle vhodnosti probírané látky učitelé seznamují děti s projevy a důsledky rizikového chování a na základě těchto informací se snaží se žáky nalézat vhodné způsoby trávení volného času, vést je k pozitivnímu řešení problémů, které život přináší a hledat celkově zdravý životní styl. Důraz klademe na informovanost žáků v hodinách občanské a rodinné výchovy, chemie, přírodopisu. Na prvním stupni je prevence plně v kompetenci třídních učitelů. Oblast výuky doplňuje nabídka volnočasových aktivit. Za prioritní považujeme navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě od nejnižších ročníků, včasné odhalování specifických poruch učení či jiných postižení a rozvoj etického vědomí a odpovědnosti k sobě i ostatním. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat rizikovým skupinám žáků, případně kolektivům, kde se problémy v minulosti vyskytly. Zásadní je spolupráce s rodiči v oblasti prevence a při řešení případných problémů. Základní rámec při realizaci programu nám poskytují školní strategie primární prevence, osnovy výuky a školní řád, kterým jsou stanoveny principy chování žáků. Průběžný program je doplňován jednorázovými akcemi sportovní a vědomostní soutěže, besedy, přednášky, výlety, exkurze, pobyty v přírodě, pobyty v zahraničí, výstavy, divadelní a filmová představení apod. V hodinách rodinné a občanské výchovy se zaměřujeme na zvládání stresů, konfliktů, duševních krizí, komunikativní dovednosti, relaxační techniky a duševní hygienu. Pravidelně se hodnocení chování žáků věnujeme v průběhu čtvrtletních pedagogických rad a při provozních poradách konaných každý měsíc. I ostatní pedagogové tak získávají přehled o situaci na

6 škole a přispívají svými názory k řešení aktuálních problémů. Třídní učitelé spolupracují s rodiči během třídních schůzek. Předávají rodičům informace o stávající situaci na škole a případně konkrétní podněty získávají od rodičů. Ředitel školy má každý měsíc schůzku se starosty tříd a komunikuje s nimi o problémech kolektivů i konkrétních žáků. Spolupracuje s nimi při hledání řešení. Výchovná poradkyně i metodik prevence jsou žákům i rodičům k dispozici denně před vyučováním a v době konzultačních hodin, případně po dohodě i jindy. Hlavní aktivity Systémové zavádění výchovy ke zdravému životnímu stylu, etické a právní výchovy Spolupráce s rodinou Vytváření podmínek pro využití volného času a informace o možnostech mimo školu Uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce Sledování situace na škole Poskytování poradenských služeb Diferencované působení na děti různého věku Nespecifická prevence: Dlouhodobý projekt spolupráce s Centrem primární prevence Semiramis o.s. Posilování příznivého klimatu třídy i školy jako celku prostřednictvím společných akcí Nabídka volnočasových aktivit Účast na soutěžích a olympiádách Působení školního parlamentu Třídní schůzky a třídnické hodiny Specifická prevence: Besedy s příslušníky Policie ČR a Městské policie MB Beseda v Muzeu policie Praha Tematické besedy podle nabídky Návštěva Terezína Školení ČČK Dopravní hřiště Program proti kouření Aktivity pro rodiče: Aktivní spolupráce v prevenci i při řešení případných problémů Informační servis Setkání s rodiči na dané téma Formy rizikového chování ZÁŠKOLÁCTVÍ Jde o neomluvenou nepřítomnost žáka ve škole, úmyslné zanedbávání povinné školní docházky. Je chápáno jako porušení školního řádu a současně také provinění proti zákonu. Bývá spojeno s dalšími projevy rizikového chování. Prevence záškoláctví je součástí školního řádu. Docházku eviduje třídní učitel, v případě podezření na záškoláctví osloví zákonného zástupce, následně může požádat o spolupráci příslušný orgán. Prevence záškoláctví, způsob omlouvání nepřítomnosti i řešení neomluvené nepřítomnosti je dán Metodickým pokynem MŠMT K jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.

7 DOPRAVA, RIZIKOVÉ SPORTY Definujeme jako záměrné vystavování sebe či druhých nepřiměřeně vysokému riziku újmy na zdraví nebo ohrožení života v rámci sportovní činnosti nebo v dopravě. Jde o sportovní aktivity překračující možnosti aktéra, nekvalitně zabezpečené případně provozované pod vlivem návykových látek. Také nerespektování dopravních předpisů a povinného technického vybavení. RIZIKOVÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ Promiskuitní chování, nechráněný pohlavní styk, sexuální zneužívání ve všech jeho formách, zveřejňování intimních fotografií na internetu či jejich zasílání mobilním telefonem, nahrávání na video, zneužívání těchto materiálů. Proces sexuální výchovy je uveden v Doporučení MŠMT K realizaci sexuální výchovy v základních školách. ŠIKANA Je to jakékoli chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, skupinu žáků. Jedná se o cílené a opakované užití násilí jedince nebo skupiny vůči někomu, kdo se neumí nebo nemůže z nejrůznějších důvodů bránit. Zahrnuje fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, ale i slovní útoky v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i podobu sexuálního obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace kyberšikana. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví oběti. Pedagog musí problém neprodleně řešit. Poskytnout oběti pomoc. SEBEPOŠKOZOVÁNÍ Agresivita, ubližování vůči sobě samému. Jde o psychickou poruchu, kdy si člověk ulevuje od psychického trápení fyzickou bolestí. Fyzická bolest v tomto případě přehlušuje psychickou. Prevencí může být průběžné posilování sebevědomí, a naučit se diskutovat, sdělovat své pocity a vnímat pocity jiných. Uvědomovat si hranice svých možností. VANDALISMUS Agresivita proti věcem, poškozování školního majetku nebo ničení věcí spolužáků. RASISMUS, XENOFOBIE Soubor projevů směřujících k potlačení zájmů a práv menšin. Prevencí může být pravidelné seznamování se s jinými kulturami, zvyky, náboženstvím a výchova k toleranci. PŮSOBENÍ SEKT Sektou rozumíme uzavřené společenství, jehož členové sdílí ideologický koncept, jehož prostřednictvím se skupina vymezuje vůči svému okolí, přičemž dochází k postupné sociální izolaci, manipulaci a dalším extrémním zásahům do soukromí participujících osob. Z hlediska prevence je klíčová oblast zdraví jak somatického tak psychického, sociální postavení člověka ve skupině. PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY Poruchy způsobené rizikovými vzorci chování ve vztahu k příjmu potravy založeném většinou na negativním sebehodnocení odvozeném od zkresleného vnímání ideálu krásy. V rámci prevence je třeba vychovávat děti ke zdravému životnímu stylu, zdravému stravování a samozřejmě k správnému sebehodnocení. NÁVYKOVÉ LÁTKY Alkoholismus, tabakismus, drogy. Informace o těchto látkách a rizicích s nimi spojených získávají děti v průběhu školní docházky postupně s ohledem na svůj věk. Završeny jsou ve vyšších ročnících v hodinách přírodopisu, chemie, občanské a rodinné výchovy. TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ, ZANEDBÁVÁNÍ DĚTÍ Do okruhu poruch a problémů spojených se syndromem týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte řadíme veškeré projevy spojené s následky týrání, zanedbávání a zneužívání (zdravotní, psychické následky, výchovné problémy apod.) Spadá sem nejen prevence, ale i včasné zachycení projevů a odpovídající intervence.

8 Řešení přestupků Normy chování jsou stanoveny řádem školy a postihy vymezeny rámcovým krizovým plánem, s nímž jsou seznámeni žáci i rodiče dětí. Přestupky s žákem projednává třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním psychologem a vedením školy. Pro dosažení pozitivního výsledku je naprosto zásadní zapojení rodičů a dobrá spolupráce s nimi. Postihy jsou stanovovány individuálně s ohledem na okolnosti konkrétního případu. Následuje doporučení kontaktu na odborníky. V případě nezájmu rodičů musí dojít k uvědomění sociálního oboru, oddělení péče o dítě. Jedná-li se o dealerství nebo jinou trestnou činnost oznámení Policii ČR. Minimální program proti šikaně Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (čj.msmt 22294/2013-1) Systematické zaměřování se na oblast komunikace a vztahů mezi žáky ve třídách má zamezit šikaně nebo případně usnadnit řešení nastalé situace. V rámci školy a jejích možností je řešit pouze první stadia šikany (viz popis). Pokud by situace dospěla dál, je nezbytné řešit problém v součinnosti s dalšími institucemi a orgány. Předpokladem úspěšného předcházení šikaně je celoškolní přístup k problému. Komunikace pracovníků školy musí být průběžná, nestačí pouze diskuse na pedagogické radě či provozní poradě, ale je nezbytné, aby každý zaměstnanec školy, povšimne-li si nevhodného chování k některému z žáků, neprodleně informoval třídního učitele případně vedení školy. Vyučující, kteří konají o přestávkách dohled nad žáky musí být pozorní zvláště v oblasti problémových míst WC, prostory za rohem, případně uzavřené dveře učeben. V rámci prevence pracuje s dětmi v průběhu roku třídní učitel, zaměřuje se na rozvoj pozitivních mezilidských vztahů a snaží se odhalit počínající problémy v zárodku. Vhodně využívá situací, kdy se děti pohybují na akcích mimo školu a stráví spolu víc času. V této oblasti využíváme i programů prevence Semiramis o.s. Chceme, aby žáci o problémech aktivně diskutovali a vyjadřovali svůj názor na konkrétní situace ze života kolektivu. Děti jsou motivovány k tomu, aby na negativní jevy upozorňovaly a správně rozlišovaly, co je a co není žalování. Třídní učitelé mohou využít třídní schůzky k diskusi s rodiči na toto téma, zároveň je žádají, aby v případě, budou-li mít informaci o problému od svého dítěte, oznámili ji učiteli. Všichni učitelé se snaží postupovat v třídách tak, aby nezvyšovali napětí a stres v kolektivu. Široký prostor pro upevňování vztahů ve třídě a rozvíjení morálních hodnot je v hodinách občanské a rodinné výchovy. Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů či provinění vydírání 235, omezování osobní svobody 213, útisku 237, ublížení na zdraví , loupeže 234, násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci 197, poškozování cizí věci 257, znásilnění Pedagog musí šikanování mezi žáky řešit neprodleně. Oběti je třeba poskytnout okamžitou pomoc. Je vhodné pracovat v týmu (třídní učitel, výchovný poradce, ŠMP, vedení školy, případně školní psycholog). Zdůrazníme, že dítě není na problém samo, situaci nezlehčujeme. Snažíme se navázat důvěrný kontakt. Rozhodně se vyvarujte: 1.Konfrontace oběti a agresora

9 2.Bagatelizaci problému 3.Zbrklých řešení 4.Řešení případu před kolektivem 5.Prozrazení informačních zdrojů 6.Řešení bez komunikace s ostatními pedagogy 7.Neinformování rodičů Strategie vyšetřování šikany: 1.Odhad závažnosti onemocnění skupiny, stanovení formy šikany Rozlišujeme 5 stádií šikany, stádium 1-2 jsme schopni řešit sami, při vyšší spolupracujeme nebo postoupíme specializované instituci. Zajistíme organizační zázemí uvolnění některých žáků, prostor pro šetření, zvýšený dohled nad žáky o přestávkách. V obecné rovině sdělíme informaci kolegům. 2. Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi Hovoříme s informátory (rodiče, žáci, učitelé). Pokračujeme nalezením vhodných dalších svědků. V žádném případě zatím neoslovujeme ty, kteří jsou podezřelí. Přijímáme fakta tak, jak jsou podána nezpochybňujeme, snažíme se být důvěřiví. Následují individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky. Důležité je zorganizovat vše tak, aby o tom ostatní nevěděli (např. až po vyučování). Bezpečnost svědků si ověřujeme v průběhu rozhovoru, pokud by ohrozili vyšetřování, tak s nimi o události nemluvíme. Konfrontaci svědků využíváme pouze pokud se ve výpovědích objeví výrazné protimluvy. (NIKDY KONFRONTACE OBĚTÍ A AGRESORŮ!!) V zápise si zaznamenáme: Kdo je oběť, kdo agresor. Kdy a kde k šikaně dochází, jakou formou, jak dlouho. Informujeme vedení školy, školního metodika prevence a výchovného poradce, pokud nebyli součástí vyšetřování již v první fázi. Domluvíme prvotní opatření. 3. Zajištění ochrany obětem Až do konečného vyšetření a vyřešení situace je třeba ochránit oběť. To lze zvýšením dozorů, organizačním zajištěním volných přechodů, volných hodina apod. V závažných případech může zůstat i doma. Informace rodičům. 4. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi Na tuto část je nutné být velmi dobře připraven. Musíme znát fakta a mít důkazy. Agresoři budou samozřejmě zapírat, lhát. 5. Jednání výchovné komise, postihy dle školního řádu, v případě závažnějším informace na policii a OSPOD 6. Opatření do budoucna 7. Třídnická hodina (metoda usmíření a potrestání agresorů) 8. Rozhovor s rodiči 9. Informace na třídní schůzce rodičům 10. Práce s třídou Velmi důležité je neotálet a postupovat rychle (l 2 dny)! Jednání probíhá za spolupráce výchovné komise, třídní učitel provede zápis..

10 Pokročilá šikana s neobvyklou formou výbuch skupinového násilí vůči oběti, tzv. třídního lynčování, vyžaduje následující postup: 1.Překonání šoku pedagogického pracovníka a bezprostřední záchrana oběti 2.Domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování 3.Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi 4.Pokračující pomoc a podpora oběti 5.Nahlášení policii 6.Vlastní vyšetřování s odbornou pomocí Výchovná opatření jsou stanovena podle konkrétních okolností případu dle školního řádu. Zákonným zástupcům obětí i agresorů je doporučena odborná pomoc. Případ je nahlášen na OSPOD a policii. Stadia šikanování Motto: Školní šikanování je nemoc skupinové demokracie a má svůj zákonitý vnitřní vývoj. První stadium se v podstatě odehrává v jakékoliv skupině. Všude je někdo neoblíbený nebo nevlivný, na jehož úkor je prima si dělat legrácky. Pak to ale jde dál, skupina si najde jakéhosi otloukánka. Třetí stadium už je klíčové. Vydělí se jádro útočníků a systematicky začne šikanovat nejvhodnější oběti. Následně se šikanování stane nepsaným zákonem i pro opravdu slušné děti a celá skupina se stává krutou. V pátém stadiu totalitě se stane šikanování skupinovým programem. (M. Kolář) První stadium: Jde o mírné, převážně psychické formy násilí, kdy se okrajový člen skupiny necítí dobře. Je neoblíben a není uznáván. Ostatní ho více či méně odmítají, nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky, dělají na jeho účet drobné legrácky apod. Tato situace obsahuje riziko dalšího negativního vývoje. Druhé stadium: V zátěžových situacích, kdy ve skupině stoupá napětí, začnou tito žáci sloužit jako hromosvod. Spolužáci si na nich odreagovávají nepříjemné pocity. Manipulace se přitvrzuje a objevuje se fyzická agrese. Další informace: Kolář Bolest šikanování, Praha Portál Kolář Skrytý svět šikanování ve školách, Praha Portál Říčan Agresivita a šikana mezi dětmi: jak dát dětem ve škole pocit bezpečí, Praha Portál Základní pravidla chování jsou stanovena školním řádem. V případně potřeby je možné spolupracovat s dalšími institucemi (výše uvedenými)

11 Krizový plán při selhání prevence konkrétní postupy Návykové látky Školní řád zakazuje kouření, pití alkoholu, výrobu, distribuci, přechovávání, šíření i propagaci omamných a psychotropních látek. Postup: 1.Zajistit bezpečnost žáka i ostatních 2.Zabránit žákovi v konzumaci, látku odebrat za přítomnosti svědků, uložit jako důkaz (záznam) 3..Žádnou látku nelikvidovat, netestovat, nezkoumat. 4.Pokud je žák intoxikován, předat ji přivolanému lékaři. 5.Oznámit vzniklou situaci vedení školy a ŠMP, výchovnému poradci. 6.Oznámení rodičům 7.Sepsat zápis datum, místo, popis situace (výchovná komise), vyjádření žáka, opatření 8.Nabídka odborné pomoci Není-li žák v ohrožení života, informovat zákonné zástupce, pokud není zákonný zástupce dostupný, vyrozumí škola orgán sociálně- právní ochrany dítěte, požádá o pomoc. Nález OPL ve škole Látku nelikvidovat, netestovat, uvědomit vedení školy. Za přítomnosti dalšího pracovníka školy látku vložit do obálky, označit datem, časem a místem nálezu. Uložit v sekretariátu školy. O nálezu uvědomit Policii ČR. V případě, kdy pracovníci školy mají podezření, že některý z žáků má nějakou OPL u sebe, je třeba: 1.Informovat vedení školy 2.Vyrozumět Policii ČR a konzultovat další postup 3.Informovat zákonné zástupce 4.Žáka mít stále pod dozorem až do příchodu policie a zákonných zástupců Při podezření na distribuci OPL ve škole vyrozumí škola Policii ČR, zákonné zástupce žáka a OSPOD. Nález injekční stříkačky 1.Nedotýkat se nálezu, zabránit styku s předmětem dalším osobám 2.Vyrozumět vedení školy 3.Zavolat policii Krádež 1.O události pořídí učitel zápis na základě výpovědi poškozeného a svědků. 2.Pokusí se odhalit viníka. 3.Oznámí krádež vedení školy, výchovnému poradci 4.Poučí zákonného zástupce poškozeného o možnosti předat případ Policii ČR. 5.Je-li pachatel znám, řeší věc podle školního řádu. 6.Jde-li o záležitost opakovanou, hlásí Policii ČR a na OSPOD 7.Třídní učitel informuje zákonné zástupce obou stran 8.Třídní učitel ve spolupráci s výchovným poradcem a ŠMP navrhne sankce a nápravná opatření

12 Vznik škody vinou žáka (vandalismus i neúmyslné poškození) Každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobí. 1.O události pořídí učitel ihned záznam na základě výpovědi svědků a pokusí se odhalit viníka. 2.Pokud je viník znám, bude škola vymáhat škodu. 3.Další sankce dle školního řádu. Vyšetřování šikany Pedagog musí problém neprodleně řešit a oběti poskytnout okamžitou pomoc. Konkrétní postupy jsou uvedeny v části Minimální program proti šikaně. Záškoláctví 1.Pohovor se žákem provádí třídní učitel a sepíše zápis. 2.Vhodně vedeným rozhovorem se pokusí dopátrat pravých příčin neúčasti žáka ve škole. 3.Při absenci vyšší je svolávána výchovná komise. 4.Jednání s rodiči 5.Výchovná opatření 6.Pokud nedojde k nápravě, následuje spolupráce s OSPOD Poruchy příjmu potravy V případě podezření učitel spolupracuje s rodiči, případně zprostředkuje pomoc psychologa. Zneužívání, týrání, zanedbávání dětí Učitelé jsou ve velmi těsném kontaktu s dětmi a pokud zaznamenají změny v chování dítěte (např. podvýživa, nedostatečné oblečení, modřiny na těle, dítě se zdráhá odcházet domů, touží nadměrně po pozornosti apod.) měli by těmto projevům věnovat pozornost. Třídní učitel provede citlivě pohovor s žákem a snaží se zjistit, jaká je situace v rodině. Pořídí zápis. Pokud se jeví podezření jako oprávněné, předá informaci na vedení školy a OSPOD. Náhlý výbuch agrese 1.Zajištění bezpečí ostatních dětí 2.Uklidnění agresora, izolace 3.Spolupráce s ostatními pedagogy 4.Informace rodičům, doporučení odborné pomoci 5.Sankce, rozhovor se třídou 6.V případě potřeby přivoláme policii, lékaře Sebepoškozování Třídní učitel ve spolupráci s ŠMP a výchovným poradcem provede rozhovor se žákem, pokusí se zjistit příčinu, naváže kontakt s rodiči a doporučí odbornou pomoc. Pokud k těmto aktivitám

13 dochází ve škole, zajistí bezpečí dítěte a kontaktuje rodiče. Rasismus s xenofobie Učitel zamezí projevům tohoto chování, provede zápis o události. Informuje výchovného poradce, udělí sankce podle školního řádu. Informuje rodiče a provede pohovor se třídou. Působení sekt Pokud má učitel podezření, že je žák pod vlivem sekty, provede s ním TU pohovor, snaží se získat jeho důvěru a zjistit skutečnou situaci. Provede záznam o jednání. Následuje informace rodičům, případně na OSPOD. Sexuální rizikové chování Třídní učitel provede pohovor se žákem, sepíše záznam o jednání. Informuje výchovného poradce, rodiče, případně OSPOD. Poruchy příjmu potravy Třídní učitel provede pohovor se žákem, sepíše záznam o jednání. Informuje rodiče a výchovného poradce. Doporučí odbornou pomoc. Výběr důležitých kontaktů: Magistrát města Ml. Boleslav, odbor sociálních věcí M. Čerepušťáková S.Hájková M. Baťková Policie ČR 158, , , , Městská policie MB 156, , O.Kubala

14 Postihování prohřešků při selhání prevence 1.Svévolné opuštění budovy školy v době vyučování důtka TU 2. stupeň z chování 2.Podvodné jednání (přepis známek apod.) - důtka TU 2. stupeň z chování 3.Vyrušení vyučování mobil. telefonem (zvoní, není uložen v tašce) zápis do ŽK 4.Použití mobilního telefonu při hodině (volání, focení..), nahrávání, focení vyhrocených situací o přestávkách apod. - důtka TU 2. stupeň z chování 5.Kouření v budově školy, distribuce cigaret a jiných návykových látek důtka ŘŠ 3. stupeň 6.Kouření a konzumace návykových látek v blízkosti školy informace rodičům v ŽK 7.Úmyslné ničení majetku školy nebo spolužáka důtka TU, ŘŠ, 2.stupeń z chování 8.Prokázaná krádež stupeň z chování 9.Opakovaná nepořádnost, špatná příprava na vyučování důtka TU, ŘŠ, 2. stupeň z chování 10.Úmyslné ohrožení zdraví ostatních, ubližování...dle závažnosti důtka TU,ŘŠ,2,3 11.Otevření okna ve třídě během přestávky napomenutí TU 12.Závažné porušení kázně na akci školy dle závažnosti důtka TU 2. stupeň z chování 13.Opakované pozdní příchody důtka ŘŠ 14.Opakované drzé jednání k dospělým důtka ŘŠ 15.Opakovaná nekázeň o přestávkách zbytečné zdržování se na chodbách během malých přestávek, běhání po chodbě, bezdůvodné přesuny do jiných pater apod. - důtka TU, ŘŠ 17.Opakovaně nevhodné chování ve školní jídelně důtka TU, ŘŠ 18.Nepřezouvání se důtka TU 19.Přinesení nebezpečných předmětů do školy (nůž apod.) - důtka ŘŠ 20.Neomluvené hodiny důtka TU- ŘŠ do 1-6 hodin, 7-25 h = 2. stupeň z chování, nad 25 h = 3. stupeň z chování 21.Opakovaná ztráta ŽK 2. stupeň z chování 22.Šíření hanlivých příspěvků o žácích a zaměstnancích školy na internetu -2. stupeň z chování 23.Držení, distribuce a konzumace návykových látek stupeň z chování

15 Seznam základních zákonů a metodických pokynů v oblasti prevence Zákon č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákonů č. 383/2005 Sb., č.217/2007 Sb. 562/2004 Sb. Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím školského zákona 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 379/200 15Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, návykovými látkami Informace o spolupráci předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané č.j / , Věstník MŠMT sešit 11/2003 Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j / 99-22, Věstník MŠMT sešit 5/1999 Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č.j / , Věstník MŠMT sešit 6/2004 Metodický pokyn MŠMT ČR č.j / k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků, studentů ve školách a školských zařízeních Metodický pokyn MŠMT č.j /- k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR na období Metodický pokyn MŠMT ČR č.j / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví Vyhláška MŠMT ČR č.72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (novela č. 116 /2011) Vyhláška č. 458/2005 Sb., upravuje podrobnosti o organizaci výchovné péče Novela vyhlášky 73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Vyhláška č. 147/2011 Sb. O žácích mimořádně nadaných Metodický pokyn 884/2003 o spolupráci předškolních zařízení, škol a šk. zařízení s policií Trestní zákoník 40/2009 Zákon o sociálně právní ochraně dětí 359/1999 Věstník MŠMT, srpen 2013, sešit 8

16 Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2013/14 Výuka v jednotlivých předmětech proběhla podle učebních plánů a stejně tak byly realizovány i další akce. Děti se v hojné míře zapojovaly do práce školních kroužků a dosáhly i řady úspěchů v soutěžích. O dalších možnostech vhodného trávení volného času byly informovány na speciální nástěnce. Úspěšně probíhala spolupráce s uvedenými institucemi. Velmi pozitivní odezvu měly tradiční akce např. zahraniční pobyty. Konkrétní problémové záležitosti byly řešeny na pedagogických radách. Rodiče byli při třídních schůzkách informováni o stávající situaci na škole a s rodiči problémových žáků se snažili vyučující i výchovná komise průběžně pracovat. Nejčastěji jsme řešili vztahové problémy mezi žáky, případně projevy agresivního chování některých jednotlivců. Jednotlivě pak neomluvené hodiny, podvod související s přepisem známek, kouření. V minulém roce se opět velmi osvědčila spolupráce s o.s.semiramis. Působení je dlouhodobé a koncepční. Žáci se na výběru následujících lekcí sami podílejí. Do činnosti je zapojován třídní učitel, který získává poznatky o chování dětí v jiných situacích a inspiruje se pro další působení ve své třídě. Při vytváření dobrých vztahů mezi žáky se pozitivně projevují akce, které se odehrávají mimo školní lavice exkurze, zájezdy apod. Děti vytvářejí nové vazby, poznávají na sobě vzájemně jiné přednosti a učí se toleranci a vstřícnosti. V průběhu celého školního roku jsme se snažili nabízet dětem možnosti pozitivního využití volného času návštěvy divadel, výstav, knihovny, hudebních pořadů apod. Tyto akce se setkávají u dětí s velmi pozitivním ohlasem. Jejich konečný dopad na budoucí život každého dítěte je však pochopitelně velmi individuální a hodně záleží na tom, z jakého rodinného prostředí dítě pochází. Pocit jistoty a bezpečí dětem na škole dává i pravidelný kontakt zástupců tříd s vedením školy, schůzky probíhají minimálně jednou měsíčně, případně podle potřeby i častěji. Děti projevují důvěru nejen svým třídním učitelům, ale celkem bez problémů se dokáží obrátit i na vedení školy.

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole.

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole. SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků jsme vypracovali následující sankční řád, který je nedílnou součástí řádu školy. Je v něm stanoven procesní

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU)

SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) SANKČNÍ ŘÁD (DOPLNĚK ŠKOLNÍHO ŘÁDU) Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, která, jak věříme, přispějí k příznivému klimatu ve škole. Tato pravidla

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Zá kladní š ko la a Mateřská š ko la Úterý, o k r e s P l z e ň - s e v e r, p ř í s p ě v k o v á or g a n i za c e Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD

ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD ZŠ a MŠ Hradec Králové Svobodné Dvory SANKČNÍ ŘÁD Na základě ustanovení 30, odstavec 1, zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s Minimálním

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Příloha školního řádu Kázeňský a sankční řád Základní škola, Rudná, 5. května 583 SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků základní školy jsme vypracovali

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013

Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 Program proti šikanování 2012/2013 Program proti šikanování příloha minimálního preventivního programu 2012/2013 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 742 21 Kopřivnice 1 Krizový plán pro

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1

Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303 SANKČNÍ ŘÁD. Čl.I Úvodní část 1 SANKČNÍ ŘÁD Čl.I Úvodní část 1) Na základě ustanovení 30 odst. 1) zákona č.561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle Metodického

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Projednáno dne: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: Školní preventivní strategie Mgr. Ivana Pláteníková Pedagogická rada Směrnice platí ode dne:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Preventivní program školy Preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2015 / 2016 (akceptující Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Školní program proti šikanování I. Cíl programu Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí a co nejdřív odhalit a účinně řešit šikanování. Základem prevence šikanování

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8.

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA: ZŠ Bečov ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 GARANT PROGRAMU: Mgr. Martina Martínková CÍLE ŠKOLNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE Cílem školní primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Jak postupovat při řešení krizových situací. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy

Jak postupovat při řešení krizových situací. Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy Krizový plán Jak postupovat při řešení krizových situací Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí školy Pojem návykové látky zahrnuje veškeré látky, které jsou schopné ovlivnit

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Krizový plán školy. ZŠ Opava, Mařádkova 15 p. o.

Krizový plán školy. ZŠ Opava, Mařádkova 15 p. o. KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY 2014/2015 1 Krizový plán školy Cílem krizového plánu je eliminovat či minimalizovat škody v případě, kdy k projevům rizikového chování ve školním prostředí dojde. Je pomocným manuálem

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 Název dokumentu: Sankční řád Vypracoval: Mgr. Stanislav Novotný Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování

KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování KRIZOVÝ PLÁN v rámci prevence rizikového chování (postup pedagogických pracovníků v níže uvedených krizových situacích) Zpracoval: Mgr. Zdeněk Brabec 1.11.2013 Pracovníci školy vždy, v rámci možností a

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Školní preventivní strategie. na šk. roky 2012/13 2014/2015

Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Školní preventivní strategie. na šk. roky 2012/13 2014/2015 Gymnázum a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o Školní preventivní strategie na šk. roky 2012/13 2014/2015 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor Gymnázium Mgr. Milena Šrubařová met. prevence

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Krizový plán školy Krizový plán školy upravuje zásady jednotného postupu pracovníků školy při zjištění rizikového chování žáků. Krizový plán je nedílnou součástí preventivního programu. Krizový plán se

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více