VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křiţíkova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Ing. Milan Chylík, ředitel V Brně dne Ing. Milan Chylík ředitel školy Vlastimil Břicháček předseda školské rady

2 Obsah: A. Základní údaje o škole... 3 B. Přehled oborů vzdělání... 5 C. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 5 D. Údaje o přijímacím řízení... 6 E. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků... 7 F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a činnosti školního poradenského pracoviště.. 18 G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí J. Základní údaje o hospodaření školy K. Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení M. Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů N. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání... 26

3 A. Základní údaje o škole Integrovaná střední škola automobilní (ISŠA) je zřízena Jihomoravským krajem. Zřizovací listina byla vydána 21. června 2001, Nová zřizovací listina byla vydána 16. června 2005 s účinností od 1. září 2005, upravená dodatky č. 1 z 19. dubna 2007, č. 2 z 13. září 2007 a č. 3 z 28. února Název příspěvkové organizace: Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křiţíkova 15 Sídlo: Křiţíkova 15, Brno IČ: DIČ: CZ RED IZO: SŠ IZO: Doba zřízení: neurčitá Kapacita: 1300 ţáků Tel.: URL: Ředitel školy: Ing. Milan Chylík Zřizovatel: Jihomoravský kraj, IČ , se sídlem Ţerotínovo nám. 3/5, Brno Příspěvková organizace vykonává činnost střední školy a školní jídelny. Školní jídelna Dunajevského 1, Brno IZO: Kapacita: 500 jídel Místo poskytovaného vzdělání a) Křiţíkova 15, Brno b) Dunajevského 1, Brno c) Odloučená pracoviště - Autonova, DPmB, Porsche a Motortec Charakteristika ISŠA Integrovaná střední škola automobilní Brno patří mezi nejmodernější střední odborné školy se zaměřením na výuku autooborů, a to s více neţ padesátipětiletou tradicí. Dle jednotlivých oborů mají ţáci moţnost získat v rámci výuky řidičská oprávnění A, B, C1 a C. Pro ţáky je organizována celá řada mimoškolních aktivit, zájezdy na zahraniční autosalony, odborné exkurze, seznamovací kurzy v Podhradí nad Dyjí, činnost školního sportovního klubu, vydávání školního časopisu, přístup ţáků na Wi-Fi, sluţby školního poradenského pracoviště, promítání filmů v ojedinělém kině Kryt atd. V říjnu 2013 jsme obdrželi ocenění Škola vyučující autoobory roku 2013, které uděluje Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR.

4 Ţáci školy pravidelně získávají přední pozice v celostátních i mezinárodních odborných soutěţích. Ve školním roce 2013/2014 se naši ţáci v celostátní soutěţi Autoopravář junior umístili na 1. místě v kategorii Automechanik, 2. místě v kategorii Autolakýrník a 3. místě v kategorii Autotronik. Škola je úspěšná v realizaci celé řady projektů, které jsou zaměřeny např. na inovaci výuky v souvislosti s rozvojem elektropohonů a alternativních pohonů vozidel, vytváření e- learningové podpory výuky, výměnné zahraniční stáţe ţáků, vzdělávání pedagogických pracovníků a další. Kromě hlavní činnosti se škola zabývá také realizací dlouhé řady programů dalšího vzdělávání dospělých, z nichţ za zmínku stojí zejména aktivity Centra dopravního vzdělávání: školení zkušebních komisařů, řidičů profesionálů, řidičů referentů, kurzy hospodárné jízdy, bezpečné jízdy na motocyklu a autoškola pro veřejnost. Další odborné kurzy a školení pořádáme pro zaměstnance pojišťoven, značkové servisní sítě FIAT, pracovníky motoservisů atd. Škola je smluvní partner pro opravy sanitních vozů Záchranné sluţby JMK a motocyklů Policie ČR, které probíhají v rámci odborné praxe ţáků. Údaje o vedení školy Ve školním roce 2013/2014 nedošlo k ţádným personálním změnám ve vedení školy. Pedagogickou činnost zajišťují čtyři zástupci ředitele, jejichţ kompetence jsou rozděleny dle oborů vzdělání, případně skupin oborů se zaměřením na teoretickou i praktickou část výuky. Nepedagogickou činnost zajišťuje vedoucí ekonomického úseku a vedoucí technického úseku. Statutárním zástupcem ředitele je PhDr. Antonín Látal. Údaje o školské radě Ve školním roce 2013/2014 se školská rada na svých jednáních zabývala zejména schválením Výroční zprávy za minulý školní rok, odsouhlasením Školního řádu, rozborem ekonomických ukazatelů, hospodařením a rozpočtem školy a byly také projednány informace o přijímacím řízení. Členové školské rady se také účastnili významných akcí v průběhu celého školního roku. Složení školské rady ISŠA Brno Zástupci zřizovatele: Hugo Vaníček Jiří Oliva Vlastimil Břicháček Zástupci z řad pedagogických pracovníků školy: Mgr. Karel Janecký Ing. Ludmila Čápová Dr. Antonín Látal Zástupci z řad rodičů a zletilých ţáků školy: Martin Jelínek Patrik Blahutka Anetta Káňová

5 B. Přehled oborů vzdělání 3LETÉ UČEBNÍ OBORY H/01 Mechanik opravář motorových vozidel kapacita 450 ţáků ŠVP Automechanik a Mechanik jednostopých vozidel H/02 Karosář kapacita 90 ţáků ŠVP Autoklempíř H/01 Autolakýrník kapacita 72 ţáků ŠVP Autolakýrník 4LETÉ STUDIJNÍ OBORY L/01 Autotronik kapacita 240 ţáků ŠVP Autotronik M/01 Dopravní prostředky kapacita 120 ţáků ŠVP Silniční doprava M/01 Provoz a ekonomika dopravy kapacita 120 ţáků ŠVP Provoz a ekonomika dopravy NÁSTAVBOVÉ STUDIUM L/51 Provozní technika dvouletá denní nástavba kapacita 60 ţáků ŠVP Provozní technika L/51 Provozní technika tříletá dálková nástavba kapacita 90 ţáků ŠVP Provozní technika - dálková L/51 Autotronik dvouletá denní nástavba - kapacita 60 ţáků ŠVP Autotronik a Diagnostik motocyklů Celková schválená kapacita školy je 1300 ţáků ve všech vyučovaných oborech. C. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Personální obsazení Přepočtené úvazky k Ředitel 1 Zástupce ředitele 4 Pedag. pracovníci Učitel teorie 42,1 Učitel odborného výcviku 33,9 Nepedagogičtí pracovníci Celkem 81 37,6 V průběhu školního roku 2013/2014 odešli 4 učitelé - 1 měl pracovní smlouvu na dobu určitou a nebyla mu prodlouţena, 2 učitelé dali výpověď, 1 učitel odešel do starobního důchodu. Jedna nepedagogická zaměstnankyně byla propuštěna pro nadbytečnost. Byl přijat 1 učitel teorie a 1 učitel OV, 1 učitelka teorie se vrátila z mateřské dovolené, limit zaměstnanců nepřekračujeme.

6 D. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., a dalších prováděcích předpisů. Počty přihlášených a přijatých uchazečů jsou v následující tabulce. Obor 1. kolo - počet Další kola - počet Celkem - počet (k ) Kód Název (forma) přihlášených přijatých přihlášených přijatých přijatých zápisové lístky H/01 Autolakýrník H/02 Karosář H/01 Mechanik opravář motorových vozidel L/01 Autotronik M/01 Dopravní prostředky L/01 Autotronik - denní nástavba L/51 Provozní technika denní nástavba L/503 Dopravní provozdálková nástavba L/51 Provozní technika dálková nástavba M/01 Provoz a ekonomika dopravy celkem V rámci přijímacího řízení došlo ve srovnání s loňským rokem k propadu počtu ţáků v oborech karosář a dopravní prostředky, naopak se podařilo naplnit celkovou kapacitu oboru mechanik opravář motorových vozidel.

7 E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 1. Výsledky maturitních zkoušek Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce Studijní obory denní forma ostatní formy Nástavbové obory denní forma ostatní formy celkem Třída Přihlášeno Účast Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Nekonalo P4.A P4.B D A4.A A4.B AN Celkem Uvedené počty a výsledky jsou z jarního maturitního termínu, úspěšnost byla 86 % a byla podstatně vyšší neţ v minulém školním roce (65 %). Z agregovaných výsledků společné části maturit, které poskytuje CERMAT, vyplývá, ţe při srovnání s jinými středními školami technického typu dosahuje naše škola průměrné aţ mírně nadprůměrné výsledky v českém jazyce a literatuře, průměrné v matematice a velmi dobré v anglickém jazyce. Ve školním roce 2013/2014 se zvýšil počet ţáků, kteří si volili cizí jazyk jako maturitní předmět (matematiku zvolilo 90 ţáků, cizí jazyk 48). 2. Výsledky závěrečných zkoušek Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce Mechanik opravář motorových vozidel Karosář Autolakýrník ŠVP Mechanik jednostopých vozidel celkem Závěrečné zkoušky v oboru mechanik opravář motorových vozidel, ŠVP Automechanik, konali ţáci pěti tříd. V červnovém a zářijovém termínu konalo závěrečné

8 zkoušky celkem 121 ţáků daného ŠVP, z nichţ 18 ţáků neprospělo. Tito ţáci budou mít moţnost konání opravných zkoušek v prosincovém termínu. V rámci konání závěrečných zkoušek v oboru karosář, ŠVP Klempíř, bylo ke zkoušce připuštěno celkem 16 ţáků. Z toho 14 ţáků prospělo a 2 ţáci neprospěli. Tito budou konat závěrečnou zkoušku ve druhém termínu v prosinci. V oboru autolakýrník, ŠVP Autolakýrník, bylo k závěrečné zkoušce připuštěno celkem 16 ţáků a z toho 6 ţáků prospělo s vyznamenáním. Jedná se o výrazný nárůst oproti roku Vysoká úroveň znalostí a dovedností ţáků se projevila nejen v počtu vyznamenaných, ale i v celkovém hodnocení ţáků u jednotlivých zkoušek. Jeden ţák se nedostavil na písemnou část závěrečné zkoušky, a tedy neprospěl. V oboru mechanik opravář motorových vozidel, ŠVP Mechanik jednostopých vozidel, konalo závěrečnou zkoušku celkem 23 ţáků. Z toho prospěl s vyznamenáním pouze 1 ţák. Jedná se o výrazný pokles v počtu vyznamenaných. Celková úroveň znalostí, dovedností a příprava jednotlivých ţáků na závěrečné zkoušky byla opět na vysokém standartu. Proto prospělo v červnovém termínu všech 23 ţáků.

9 3. Studijní výsledky za I. a II. pol. školního roku

10

11 Obor autotronik čtyřleté studium Celkový studijní průměr v obou pololetích byl 2,46, absence na ţáka za obě pololetí 111 hodin. Ve II. pololetí prospělo 164 ţáci, coţ je 80 % ţáků. V osmi třídách oboru studovalo 207 ţáků a 9 prospělo s vyznamenáním. Průměrný počet ţáků na třídu byl 26. Celkový průměr II. pololetí ve srovnání s minulým školním rokem se zlepšil z 2,61 2,45, absence se sníţila z 62 hod. na 55 hod., narostl počet vyznamenaných (9). Nejlepší třídou prospěchem byla tř.a2.a Mgr. Leony Koutné (2,23), kde všichni ţáci prospěli, nejniţší absenci měla tř. A1.A Mgr. Freibergové (39 hod. za pololetí), nejvíce vyznamenaných bylo ve tř. A3.B Bc. Andrášika (3). Nejlepší třídou u studijních oborů za školu byla opět tř. A2.A a na druhém A2.B (Mgr. Musilová) a třetím A1.B (Mgr. Ţupková). Obor autotronik dvouleté denní nástavbové studium Celkový studijní průměr v obou pololetích byl 2,63, absence na ţáka za obě pololetí byla 128 hod. V I. ročníku byla vyšší absence i vysoká odchodovost, ve II. ročníku se podařilo naopak udrţet vyšší počet ţáků a také většina uzavřela úspěšně ročník a mohla maturovat. Počet ţáků v tomto typu studia ve dvou třídách byl 50. Obory dopravní prostředky a provoz a ekonomika dopravy čtyřleté studium Celkový studijní průměr v obou pololetích byl 2,595, absence na ţáka za obě pololetí 120, 62 hodin. V šesti třídách oboru studovalo 136 ţáků a pouze 2 prospěli s vyznamenáním. Průměrný počet ţáků na třídu byl 22,66. Prospěchově nejlepší třídou byla třída P2.A (třídní učitelka Ing. Libuše Drápalová) a zároveň měla nejniţší absenci. Při srovnání s minulým školním rokem došlo k mírnému zlepšení studijního průměru a zároveň ke sníţení absence. Trvale slabší studijní výsledky dosahovali ţáci ve všeobecných předmětech český jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika. Obor provozní technika dvouleté denní nástavbové studium Jedná se o obor, který byl v letošním školním roce zaveden. Celkový studijní průměr v obou pololetích byl 2,86, absence na ţáka za obě pololetí byla 196,5 hodiny. Ve třídě studovalo 13 ţáků. Trvale velmi slabé studijní výsledky byly v předmětech český jazyk, matematika a ekonomika a řízení. Na zlepšení studijního přístupu je nutné pracovat jiţ v rámci tříletého studia učebního oboru vytipováním nejlepších ţáků a jejich systematickou přípravou pro nástavbové studium. Obor dopravní provoz a provozní technika tříleté dálkové nástavbové studium Celkový studijní průměr v obou pololetích byl 2,21. Při srovnání s minulým školním rokem došlo k mírnému zlepšení studijních výsledků. Ve třech třídách studovalo 34 ţáků. Trvale slabší studijní výsledky dosahovali ţáci v předmětech český jazyk, cizí jazyk a matematika. Obor karosář, autolakýrník a mechanik jednostopých vozidel tříleté studium V průběhu školního roku 2013/2014 došlo ke zhoršení docházky v porovnání mezi prvním a druhým pololetím a to téměř u všech ročníků učebních oborů karosář, autolakýrník a mechanik jednostopých vozidel, vyjma třetích ročníků. U třetích ročníků došlo k výraznému zlepšení hodnot absence. Nejniţší absenci měla třída 3.M s pololetním průměrem na ţáka 32 hodin. Průměrné hodnoty absence se pohybovaly v mezích od zameškaných hodin na ţáka. Jedním z problémů byla právě zvýšená absence u třídy 1.KL třída sloţená se ŠVP Autoklempíř a ŠVP Autolakýrník, kde hodnota průměrně zameškaných hodin na ţáka byla 130 hodin. Tato nadměrná absence měla za následek zhoršený prospěch ţáků a zvýšený počet ţáků konajících zkoušky v náhradním termínu a zkoušky opravné. Celkem neklasifikovaných

12 ţáků bylo 11 z 21 ţáků ve třídě. Nejlepšího prospěchu dosahovali ţáci ŠVP Mechanik jednostopých vozidel s hodnotami u III. ročníku 2,31 a u II. ročníku ŠVP Autolakýrník 2,36. Nejhorší prospěch vykazovali ţáci ŠVP Autoklempíř II. ročník 2,88, ŠVP Mechanik jednostopých vozidel u II. ročníku 2,77. Obor mechanik opravář motorových vozidel tříleté studium Ve srovnání se školním rokem 2012/2013 došlo u oboru vzdělání mechanik opravář motorových vozidel ke sníţení průměrné absence na ţáka, zejména u třetích ročníků. Značné úsilí pedagogů a udělování výchovných opatření vedlo k nenavýšení absence ve druhém pololetí. Nárůst zaznamenaly hodnoty počtu ţáků třetích ročníků, kteří neprospěli nebo nebyli klasifikováni, celkem se jednalo o 23 ţáků, coţ se projevilo také ve zvýšení úspěšnosti u závěrečných zkoušek. 4. Práce předmětových komisí Předmětová komise českého jazyka a literatury Ve školním roce 2013/14 jsme se zaměřili na důkladnou přípravu maturitních ročníků. V březnu 2014 proběhly tzv. maturity nanečisto z ČJL. Studenti si mohli ověřit své znalosti a vyučující zjistili, kde mají studenti nedostatky, a měli moţnost společně procvičovat problematické učivo, zejména stylistiku. Výborné výsledky u státních maturit to nakonec prokázaly. Proběhl tzv. audit u učebního oboru mechanik - opravář, který ukázal, ţe výuka ČJL je na velmi dobré úrovni. K ţádným zásadním změnám v ŠVP nedošlo. Výuka studijních oborů je zaměřena na interpretaci a porozumění textu uměleckého i neuměleckého, celková příprava k ústní maturitní zkoušce je náročná, bylo by vhodné zváţit zavedení semináře z ČJL, zejména u nástavbového studia. Stále nebyla provedena digitalizace knihovny. Byl přestěhován inventář knihovny do místnosti v prvním patře, je třeba dovybavit knihovnu nábytkem. Dle poţadavků k ústní části maturit z ČJL pro r byl školní seznam četby rozšířen na 70 titulů, ze kterých mohou ţáci podle určitých kriterií vybírat. Neustále doplňovat knihovnu nejen o více exemplářů maturitních titulů ze školní 70. U ţáků, zejména prvních ročníků nejen učebních oborů, je třeba doplnit neznalosti pravopisu a zdokonalit čtení a porozumění textu. Neustále pracujeme na modernizaci ŠVP, chtěli bychom vyměnit některá témata a doplnit texty k četbě. Někteří učitelé ČJ se také zapojili do projektu DŮM, při výuce či domácích úkolech pracujeme s moodlem. Zúčastnili jsme se řady kulturních i mimoškolních akcí, např. tradiční Literární procházky Prahou, procházky předvánočním Brnem, návštěvy výstav, knihoven, divadelních představení, Náročný úkol vypěstovat lásku k mateřskému jazyku, vytvořit u ţáků krásný vztah k literárním dílům, rozvíjet estetické cítění ţáků, proto bychom chtěli, aby naši ţáci navštívili alespoň 2x do roka divadelní představení dle nabídky brněnských divadel. Budeme pokračovat v návštěvách výstav, knihoven, kulturních akcí, které nabízí Brno. Chceme, aby ţáci poznali i historii a kulturní památky Brna, budeme pokračovat v tradičních procházkách vánočním Brnem.

13 Pro maturitní ročníky se i nadále budou organizovat osvědčené Literární procházky Prahou, kdy ţáci také navštíví divadelní představení a poznají krásy a historii Prahy. Kolektiv češtinářů nemá snadnou práci, protoţe hlavním zájmem ţáků jsou auta a všechno kolem nich. Přesto věříme a víme, ţe výchova k umění, literatuře a krásnu má svůj význam. Mgr. Simona Šlezarová Vedoucí předmětové komise ČJL Předmětová komise cizích jazyků Školní rok proběhl úspěšně a bez závaţnějších problémů ve výuce jazyků. Ve všech třídách proběhla výuka dle plánu ŠVP. Slabší docházka v učňovských třídách. V učňovských oborech byl zájem o jazyky menší, většinou třídy tvořili ţáci s obrovskými rozdíly v jazycích, ţáci měli zájem spíše o odbornou tematiku. 3. ročníky odebírají anglický časopis Bridge jako podporu k výuce a také přípravám na maturity z jazyka. Jiţ druhým rokem pokračujeme ve výuce podle nových učebnic odborné angličtiny Job Matters Car Mechanics; učebnice se osvědčila. Postupný přechod na nové učebnice (English File, Maturita Activator) pokračuje i v tomto školním roce. Výuka podle nových ŠVP v návaznosti na bod výše. Z cizího jazyka maturovalo 48 ţáků a dosáhli téměř 90 % úspěšnosti. Přehled hlavních akcí Září - říjen úspěšně proběhla v rámci programu Leonardo da Vinci 3týdenní stáţ vybraných ţáků francouzského jazyka ve Francii pod vedením PhDr. Sedláčkové; ţáci se zúčastnili a byli vybráni na základě celoroční výuky FJ jako nepovinného předmětu; všichni ţáci obdrţeli pochvalu od ředitele školy. V prosinci 2013 se ţáci všech ročníků zúčastnili anglického divadelního představení,,romeo and Juliet ; divadlo mělo úspěch, ţákům se líbilo, proto budeme akci organizovat pravidelně. V únoru proběhla celoškolní konverzační soutěţ v jazyce anglickém (organizace Mgr. Lea Ţupková a Bc. Tomáš Andrášik); účast 54 studentů. Ţáci maturitních ročníků si vyzkoušeli MATURITU NANEČISTO z anglického jazyka. Exkurze, výchovně vzdělávací akce německý jazyk Lustiges Lernen - Österreich Institut P2.A (13 ţáků) Ich liebe dich interaktivní divadelní představení souboru z Norimberku v Klubu Leitnerova. Zúčastnilo se 29 ţáků studijních oborů (třídy P2.A a P3.A) a akce měla kladný ohlas. Ţáci maturitních ročníků si vyzkoušeli MATURITU NANEČISTO z německého jazyka. Bc. Vilém Jungmann Vedoucí předmětové komise cizích jazyků

14 Předmětová komise společenských věd Předmětová komise se zaměřila na revizi a výuku zejména občanské nauky a dějepisu v učebních i studijních oborech. Významnou aktivitou byla e-learningová podpora výuky formou tvorby digitálních učebních materiálů. Komise se na svých setkáních rovněţ shodla na podpoře mimoškolních akcí a poznávacích zájezdů na významná historická místa, dále podporovala aktivity členů Studentské rady a parlamentu v rámci studentské samosprávy. Učitelé občanské nauky se v I. ročnících soustředili na problematiku učení, styly a strategii zvládání učiva. Bc. Tomáš Andrášik Vedoucí předmětové komise společenských věd Předmětová komise matematiky, fyziky a chemie Hodnocení studijních výsledků ţáků v uplynulém školním roce se příliš neliší od předchozích let. Dlouhodobý trend sniţující se úrovně ţáků, kteří přicházejí na naši školu se samozřejmě projevuje právě na studijních výsledcích. Jako kaţdoročně jsme na začátku školního roku ověřovali základní znalosti nově příchozích ţáků formou vstupního testu z učiva základní školy, jehoţ výsledky byly zcela podprůměrné průměrná známka 4,3. V příštím školním roce připravujeme vstupní testy pro všechny ročníky studijních oborů, abychom mohli porovnat, jak ţáci ovládají základní učivo předchozího ročníku a jestli je vidět alespoň nějaké zlepšení. Přírodovědné předměty, zjm. matematika a fyzika patří dlouhodobě k předmětům s nejhoršími průměrnými známkami v rámci školy, pohybují se v rozmezí 3,5-4. Přesto jsme v loňském školním roce u některých tříd zaznamenali jisté zlepšení. Velmi povzbuzující byla také mnohem lepší úspěšnost u státní maturitní zkoušky z matematiky, kterou zvládlo úspěšně větší mnoţství studentů neţ v předchozím školním roce, byť často stále se známkou dostatečný. Státní maturitní zkouška měla za hlavní cíl celkové zkvalitnění a sjednocení úrovně maturitních zkoušek na jednotlivých školách a umoţnění vzájemného srovnání škol stejného nebo podobného typu. Přestoţe většina poţadovaných znalostí a dovedností je na úrovni učiva ZŠ a pouze část odpovídá učivu středoškolskému, má stále řada našich ţáků problémy s jejím zvládnutím. Je to proto, ţe jim chybí základy, na kterých bychom mohli na střední škole stavět. Budeme se proto muset mnohem více zaměřovat na učivo ZŠ, nejen v začátcích studia, ale i v jeho průběhu. Na důkladné upevňování, procvičování a často i budování znalostí na úrovni ZŠ. Snahou o pomoc ţákům při zvládnutí učiva je navýšení hodinové dotace matematiky v nástavbovém studiu v 1. ročnících ze 3 na 4 hodiny týdně a v maturitních ročnících zavedení nepovinného předmětu Matematická cvičení, ve kterém se ţáci intenzivně připravují na státní maturitní zkoušku, kterou si zvolili jako volitelný předmět. RNDr. Světlana Matyášová Vedoucí předmětové komise matematiky, fyziky a chemie

15 Předmětová komise tělesné výchovy V září se druţstvo školy zúčastnilo přeboru středních škol v atletice, přespolním běhu a 5. ročníku o Pohár rektora Univerzity obrany. Poté následovala soutěţ ve šplhu na laně, tady bohuţel tentokrát bez většího úspěchu. Celkem 16 středních škol města Brna se zúčastnilo přeboru v košíkové chlapců. Jedna ze čtyřčlenných skupin se hrála na Křiţíkově. V prvním utkání jsme aţ v samém závěru podlehli chemické průmyslovce 22:23, na favorita skupiny g. Slovanské náměstí jsme nestačili a podlehli jasně 11:41. V posledním utkání jsme přehráli OA Kotlářská 45:10 a skončili na třetím místě. Prim v našem celku hráli Beneš (A2.A) a Vahala (3.A). Více neţ dva měsíce - únor, březen probíhala ve všech třídách v hodinách TV soutěţ v silovém čtyřboji. Disciplíny: benč s činkou o hmotnosti 75 % hmotnosti závodníka, shyby na hrazdě, trojskok z místa do dálky snoţmo a svisy vznesmo na hrazdě. Vítězné druţstvo školy postoupilo do krajského kola. V únoru jsme uspořádali i přes nepříznivé sněhové podmínky jeden turnus LVK pro 1. ročníky studijních oborů na Dolní Moravě. V přeboru, který po dva únorové dny pořádala naše škola, se reprezentace ISŠA neztratila a vybojovala 3. místo v konkurenci 23 škol. Finálová skupina, kam postoupilo 5 vítězů základních skupin, byla napínavá. Zvítězilo druţstvo SŠ informatiky Čichnova, před BPA Zoubkova a naším celkem. Poslední akcí futsalistů v tomto školním roce bude krajské kolo dne opět v naší sportovní hale. Na přelomu ledna a února jsme pořádali přebor střeních škol v házené. Přebor se hrál v nafukovací hale Sokola Juliánov. Zvítězil v něm celek SŠTE Brno na lepší skóre před SŠ informatiky, finančnictví a poštovnictví a na třetím místě skončila ISŠA. Mezi naše nejlepší hráče patřili ligoví dorostenci KP Brno brankář Jakub Nezdařil (1. D), rozehrávač Jiří Volec (1.D) a spojka Oldřich Černocký (A2.A). Ve dnech se ve sportovní hale školy automobilní uskutečnil první ročník Big Shock vánočního florbalového turnaje studijních a učňovských týmů. Skvělé stříbrné medaile si z přeborů městského kola středních škol v nohejbalu trojic přivezli ţáci ve sloţení Putna Karel (P4.B), Dočkal Lukáš (PD.1), Mareček Jakub (PD.1), Kuhn Filip (2.M). Základní skupinou prošli naši borci bez ztráty setu, kdyţ porazili domácí Bosonohy, SŠ Mendla a Olomouckou B. Ve finále jsme nestačili na tým Olomoucká A. V brněnské Kart Aréně se jel pro studenty Integrované střední školy automobilní jiţ druhý ročník KART CUP ISŠA - motokárové závody dvojic. Vítězem muţské kategorie se stala dvojice Petr Hausknecht a Milan Ungr, mezi ţenami byla nejrychlejší dvojice Kristýna Fillová a Radka Kolaříková. Do závodu se přihlásilo rekordních 52 dvoučlenných týmů, které nejdříve bojovaly o umístění v kvalifikačních kolech. Samotný závod se jel vyřazovacím způsobem, do kterého postoupilo 24 nejlepších týmů. Vítězové obdrţeli dárkový poukaz na jízdu v závodním voze LOTUS na Masarykově okruhu. Velká gratulace patří Patriku Brtníčkovi ze třídy P1.A, který se stal nejrychlejším závodníkem Kart Areny v měsíci dubnu v kategorii muţi. Vynikajícího úspěchu dosáhl ţák David Coufal (P1.A) v přeboru středních škol města Brna v tenisu. V průběhu celého turnaje neztratil ani set a stal se přeborníkem SŠ Brna pro školní rok 2013/2014. Ve finálovém utkání porazil loňského vítěze a stal se tak nejmladším vítězem v historii této soutěţe.

16 Okresní rada AŠSK Brno-město zveřejnila hodnocení sportovních výsledků SŠ ve 2. pololetí školního roku 2013/2014. ISŠA obsadila v bodování smíšených středních škol 14. místo (zvítězila BPA Zoubkova). V hodnocení chlapeckých SŠ jsme skončili na 8. místě (zvítězila SŠ polytechnická Jílová). Za 15 roků bodování AŠSK je to třetí nejlepší výsledek naší školy. Pevně věříme, ţe ve školním roce 2014/2015 se nám podaří navázat na dosaţené výsledky. PaedDr. A. Vieweghová Vedoucí předmětové komise tělesné výchovy Předmětová komise ekonomiky a dopravy Tato komise pokračovala v loňském roce v jiţ započatých aktivitách a připravovala i další projekty. Pokračovali jsme ve zdokonalování praktických maturitních zkoušek, vytvořili jsme nové formuláře s upřesněním termínů jednotlivých úkolů. Ověřovali jsme a prováděli jsme dílčí úpravy v ŠVP. V rámci ekonomických předmětů došlo ke změně některých důleţitých zákonů, coţ bylo nutné zapracovat do ŠVP i maturitních otázek. Studenti dvou tříd pracovali na projektu JA studentská firma, probíhala i mezipředmětová spolupráce ekonomika, účetnictví, marketing, komunikace, informační technologie. Průběţně jsme uplatňovali ve výuce i finanční gramotnost, coţ se setkalo s velkým zájmem ţáků i studentů. Naše PK průběţně pořádala odborné exkurze pro studenty i učně např.: ČNB, VW Bratislava, Nošovice, Kopřivnice, vojenská akademie atd. Většiny exkurzí se účastnili nejen studenti, ale i učni (zde bývá problematické uvolňování z praxe). Ve výuce našich předmětů vyuţíváme materiály vytvořené v projektu Šablony. Při výuce všech předmětů se snaţíme ţáky maximálně motivovat praktickými příklady, prací ve skupinách, samostatnými úkoly. Společně jsme řešili i prospěch a chování ţáků. Sledujeme stále niţší úroveň. Jednoznačně to souvisí se sniţující se úrovní přijatých ţáků. Chybí jim schopnost koncentrace a efektivního zpracování údajů, někdy i základní pracovní návyky. U kázně ţáků vidíme problém i v nejednotnosti poţadavků na kázeň ţáků u jednotlivých vyučujících. Je nutné důsledné dodrţování nastavených pravidel. Větší motivaci učňů pro učení i kázeň můţeme dosáhnout i jejich účastí na různých motivačních akcích. Návrhy pro další činnost PK: Ekonomické předměty: výuka finanční gramotnosti je v současnosti velmi podporovaná nejen naší vládou, ale i EU. Navrhuji zařadit výuku ekonomiky i do nástavbového studia AN, kde se v současné době vůbec nevyučuje. Znovuotevření třídy pro PED. Povaţuji tento obor v současnosti za velmi ţádaný a uţitečný. Vyučují se zde předměty, které jsou maximálně vyuţitelné pro logistiku, pro provozování autodopravy obecně. Pokud vím, podobný obor se vyučuje uţ jen v Břeclavi, ale ten je zaměřen spíše na ţelezniční dopravu. Pokud by se podařilo tento obor znovu otevřít, je potřeba výraznou marketingovou aktivitu, protoţe o tom, ţe se takový obor u nás vyučuje, ví jen málokdo. Ing. Libuše Drápalová, Vedoucí předmětové komise ekonomiky a dopravy

17 Předmětové komise odborných předmětů Na pravidelných schůzkách předmětové komise jsme projednávali tato témata: Ověřování ŠVP Autotronik a Autotronik nástavba, který prošel změnami ve smyslu zlepšení návaznosti odborné teorie a praxe. U praktických maturit bylo vidět zlepšení. Obor Mechanik opravář motorových vozidel ŠVP automechanik byl podroben celkové revizi spojené s auditem výuky. Téměř do všech školních vzdělávacích programů byly zařazeny témata alternativních pohonů a bezpečnosti. Z projektu Alternativních pohonů se pořídilo vybavení a učební pomůcky pro zkvalitnění výuky. Mezi nimi je větší počet osciloskopů pro obor Autotronik. Další vybavení sériovou diagnostikou proběhlo na konci roku Byla zahájena příprava nové dílny pro výuku alternativních pohonů. Začala příprava odborné učebny pro podporu teoretické výuky a její provoz bude zahájen ve školním roce 2014/2015. Veliký úspěch jsme zaznamenali na soutěţi Autoopravář junior, kde jsme v kategorii Automechanik získali 1. místo a v kategorii Autotronik 3. místo. Ceny pro školu byly hodnotné např. Škoda Octavia, paralelní diagnostika od firmy Bosch atd. Proběhlo školení pro studenty a učitele na sériovou diagnostiku Supervag. Na konci školního roku proběhlo školení pedagogických pracovníků Škoda Bosch Scania, a to tradičně pro odborné učitele naší školy a učitele ostatních škol v kraji. Bc. Jan Slanina Vedoucí předmětové komise odborných předmětů Předmětové komise IT Předmětová komise IT se na svých schůzkách zabývala: Sjednocením ŠVP vyučovaných oborů, jak je poţadováno v RVP těchto oborů, z tohoto sjednocení vyplývá i jednotné vybavení ţákovských pracovišť aplikačním softwarem. Upgradem běţného SW operačního systému Windows z verze XP na verzi 7 v učebnách 2 a 5. Upgradem aplikačního software Autodesk AUTOCAD a Inventor z verze 2006 na verzi 2015 v učebnách 2 a 5. Prohloubením kompetence pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních) směrem k publikování získaných výsledků v prezentaci (u studijních oborů také na webových stránkách). Do výuky proto bylo nově zařazeno zpracování fotografií v programu Zoner Photo Studio. Členové komise se podíleli na tvorbě výukových materiálů v rámci projektu ŠABLONY. V případě potřeby pomáhali s jejich tvorbou kolegům. Členové komise na ţádost vedení proškolili zaměstnance Microsoft Outlook a sami se zúčastnili obsaţného školení Autodesk Inventoru, které zakončili získáním certifikátu. RNDr. Vladimír Zábrodský Vedoucí předmětové komise IT

Výroční zpráva školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za rok 2013/2014 Úvodní slovo Předkládáme vám přehled naší pedagogické, výchovné a hospodářské činnosti. Přestoţe tato zpráva nemůţe podrobně zachytit všechny změny a události, které

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 8.16 MK_04/20102014 Verze: 1.0 Počet stran: 44 Počet příloh: 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva školy za rok 2012/2013

Výroční zpráva školy za rok 2012/2013 Výroční zpráva školy za rok 2012/2013 Úvodní slovo Předkládáme vám přehled naší pedagogické, výchovné a hospodářské činnosti. Přestoţe tato zpráva nemůţe podrobně zachytit všechny změny a události, které

Více

o činnosti školy za školní rok 2010/2011

o činnosti školy za školní rok 2010/2011 V yšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva podává informaci o stavu a rozvoji výchovně vzdělávacího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2009 2010 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2013 2014. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2013 2014. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.: 466 682 029, 466 682 031, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2013 2014 Holice 15. října 2014 Mgr. Bc. Michal

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 ÚVOD Vedení Obchodní akademie v souladu s ustanovením 10

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2013/2014 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Obsah: Tabulková část výroční zprávy Část I. Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŢ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŢ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŢ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 5. ÚDAJE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 Základní škola Ţidlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava - Vítkovice tel.: 552304231 e-mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 2009/200 V Děčíně 2. 0. 200 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Střední průmyslová škola polytechnická Centrum odborné přípravy Zlín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 1 OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 21.9.2011 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více