VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křiţíkova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Ing. Milan Chylík, ředitel V Brně dne Ing. Milan Chylík ředitel školy Vlastimil Břicháček předseda školské rady

2 Obsah: A. Základní údaje o škole... 3 B. Přehled oborů vzdělání... 5 C. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 5 D. Údaje o přijímacím řízení... 6 E. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků... 7 F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a činnosti školního poradenského pracoviště.. 18 G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti I. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí J. Základní údaje o hospodaření školy K. Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů L. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení M. Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů N. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání... 26

3 A. Základní údaje o škole Integrovaná střední škola automobilní (ISŠA) je zřízena Jihomoravským krajem. Zřizovací listina byla vydána 21. června 2001, Nová zřizovací listina byla vydána 16. června 2005 s účinností od 1. září 2005, upravená dodatky č. 1 z 19. dubna 2007, č. 2 z 13. září 2007 a č. 3 z 28. února Název příspěvkové organizace: Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křiţíkova 15 Sídlo: Křiţíkova 15, Brno IČ: DIČ: CZ RED IZO: SŠ IZO: Doba zřízení: neurčitá Kapacita: 1300 ţáků Tel.: URL: Ředitel školy: Ing. Milan Chylík Zřizovatel: Jihomoravský kraj, IČ , se sídlem Ţerotínovo nám. 3/5, Brno Příspěvková organizace vykonává činnost střední školy a školní jídelny. Školní jídelna Dunajevského 1, Brno IZO: Kapacita: 500 jídel Místo poskytovaného vzdělání a) Křiţíkova 15, Brno b) Dunajevského 1, Brno c) Odloučená pracoviště - Autonova, DPmB, Porsche a Motortec Charakteristika ISŠA Integrovaná střední škola automobilní Brno patří mezi nejmodernější střední odborné školy se zaměřením na výuku autooborů, a to s více neţ padesátipětiletou tradicí. Dle jednotlivých oborů mají ţáci moţnost získat v rámci výuky řidičská oprávnění A, B, C1 a C. Pro ţáky je organizována celá řada mimoškolních aktivit, zájezdy na zahraniční autosalony, odborné exkurze, seznamovací kurzy v Podhradí nad Dyjí, činnost školního sportovního klubu, vydávání školního časopisu, přístup ţáků na Wi-Fi, sluţby školního poradenského pracoviště, promítání filmů v ojedinělém kině Kryt atd. V říjnu 2013 jsme obdrželi ocenění Škola vyučující autoobory roku 2013, které uděluje Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR.

4 Ţáci školy pravidelně získávají přední pozice v celostátních i mezinárodních odborných soutěţích. Ve školním roce 2013/2014 se naši ţáci v celostátní soutěţi Autoopravář junior umístili na 1. místě v kategorii Automechanik, 2. místě v kategorii Autolakýrník a 3. místě v kategorii Autotronik. Škola je úspěšná v realizaci celé řady projektů, které jsou zaměřeny např. na inovaci výuky v souvislosti s rozvojem elektropohonů a alternativních pohonů vozidel, vytváření e- learningové podpory výuky, výměnné zahraniční stáţe ţáků, vzdělávání pedagogických pracovníků a další. Kromě hlavní činnosti se škola zabývá také realizací dlouhé řady programů dalšího vzdělávání dospělých, z nichţ za zmínku stojí zejména aktivity Centra dopravního vzdělávání: školení zkušebních komisařů, řidičů profesionálů, řidičů referentů, kurzy hospodárné jízdy, bezpečné jízdy na motocyklu a autoškola pro veřejnost. Další odborné kurzy a školení pořádáme pro zaměstnance pojišťoven, značkové servisní sítě FIAT, pracovníky motoservisů atd. Škola je smluvní partner pro opravy sanitních vozů Záchranné sluţby JMK a motocyklů Policie ČR, které probíhají v rámci odborné praxe ţáků. Údaje o vedení školy Ve školním roce 2013/2014 nedošlo k ţádným personálním změnám ve vedení školy. Pedagogickou činnost zajišťují čtyři zástupci ředitele, jejichţ kompetence jsou rozděleny dle oborů vzdělání, případně skupin oborů se zaměřením na teoretickou i praktickou část výuky. Nepedagogickou činnost zajišťuje vedoucí ekonomického úseku a vedoucí technického úseku. Statutárním zástupcem ředitele je PhDr. Antonín Látal. Údaje o školské radě Ve školním roce 2013/2014 se školská rada na svých jednáních zabývala zejména schválením Výroční zprávy za minulý školní rok, odsouhlasením Školního řádu, rozborem ekonomických ukazatelů, hospodařením a rozpočtem školy a byly také projednány informace o přijímacím řízení. Členové školské rady se také účastnili významných akcí v průběhu celého školního roku. Složení školské rady ISŠA Brno Zástupci zřizovatele: Hugo Vaníček Jiří Oliva Vlastimil Břicháček Zástupci z řad pedagogických pracovníků školy: Mgr. Karel Janecký Ing. Ludmila Čápová Dr. Antonín Látal Zástupci z řad rodičů a zletilých ţáků školy: Martin Jelínek Patrik Blahutka Anetta Káňová

5 B. Přehled oborů vzdělání 3LETÉ UČEBNÍ OBORY H/01 Mechanik opravář motorových vozidel kapacita 450 ţáků ŠVP Automechanik a Mechanik jednostopých vozidel H/02 Karosář kapacita 90 ţáků ŠVP Autoklempíř H/01 Autolakýrník kapacita 72 ţáků ŠVP Autolakýrník 4LETÉ STUDIJNÍ OBORY L/01 Autotronik kapacita 240 ţáků ŠVP Autotronik M/01 Dopravní prostředky kapacita 120 ţáků ŠVP Silniční doprava M/01 Provoz a ekonomika dopravy kapacita 120 ţáků ŠVP Provoz a ekonomika dopravy NÁSTAVBOVÉ STUDIUM L/51 Provozní technika dvouletá denní nástavba kapacita 60 ţáků ŠVP Provozní technika L/51 Provozní technika tříletá dálková nástavba kapacita 90 ţáků ŠVP Provozní technika - dálková L/51 Autotronik dvouletá denní nástavba - kapacita 60 ţáků ŠVP Autotronik a Diagnostik motocyklů Celková schválená kapacita školy je 1300 ţáků ve všech vyučovaných oborech. C. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Personální obsazení Přepočtené úvazky k Ředitel 1 Zástupce ředitele 4 Pedag. pracovníci Učitel teorie 42,1 Učitel odborného výcviku 33,9 Nepedagogičtí pracovníci Celkem 81 37,6 V průběhu školního roku 2013/2014 odešli 4 učitelé - 1 měl pracovní smlouvu na dobu určitou a nebyla mu prodlouţena, 2 učitelé dali výpověď, 1 učitel odešel do starobního důchodu. Jedna nepedagogická zaměstnankyně byla propuštěna pro nadbytečnost. Byl přijat 1 učitel teorie a 1 učitel OV, 1 učitelka teorie se vrátila z mateřské dovolené, limit zaměstnanců nepřekračujeme.

6 D. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., a dalších prováděcích předpisů. Počty přihlášených a přijatých uchazečů jsou v následující tabulce. Obor 1. kolo - počet Další kola - počet Celkem - počet (k ) Kód Název (forma) přihlášených přijatých přihlášených přijatých přijatých zápisové lístky H/01 Autolakýrník H/02 Karosář H/01 Mechanik opravář motorových vozidel L/01 Autotronik M/01 Dopravní prostředky L/01 Autotronik - denní nástavba L/51 Provozní technika denní nástavba L/503 Dopravní provozdálková nástavba L/51 Provozní technika dálková nástavba M/01 Provoz a ekonomika dopravy celkem V rámci přijímacího řízení došlo ve srovnání s loňským rokem k propadu počtu ţáků v oborech karosář a dopravní prostředky, naopak se podařilo naplnit celkovou kapacitu oboru mechanik opravář motorových vozidel.

7 E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 1. Výsledky maturitních zkoušek Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce Studijní obory denní forma ostatní formy Nástavbové obory denní forma ostatní formy celkem Třída Přihlášeno Účast Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Nekonalo P4.A P4.B D A4.A A4.B AN Celkem Uvedené počty a výsledky jsou z jarního maturitního termínu, úspěšnost byla 86 % a byla podstatně vyšší neţ v minulém školním roce (65 %). Z agregovaných výsledků společné části maturit, které poskytuje CERMAT, vyplývá, ţe při srovnání s jinými středními školami technického typu dosahuje naše škola průměrné aţ mírně nadprůměrné výsledky v českém jazyce a literatuře, průměrné v matematice a velmi dobré v anglickém jazyce. Ve školním roce 2013/2014 se zvýšil počet ţáků, kteří si volili cizí jazyk jako maturitní předmět (matematiku zvolilo 90 ţáků, cizí jazyk 48). 2. Výsledky závěrečných zkoušek Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce Mechanik opravář motorových vozidel Karosář Autolakýrník ŠVP Mechanik jednostopých vozidel celkem Závěrečné zkoušky v oboru mechanik opravář motorových vozidel, ŠVP Automechanik, konali ţáci pěti tříd. V červnovém a zářijovém termínu konalo závěrečné

8 zkoušky celkem 121 ţáků daného ŠVP, z nichţ 18 ţáků neprospělo. Tito ţáci budou mít moţnost konání opravných zkoušek v prosincovém termínu. V rámci konání závěrečných zkoušek v oboru karosář, ŠVP Klempíř, bylo ke zkoušce připuštěno celkem 16 ţáků. Z toho 14 ţáků prospělo a 2 ţáci neprospěli. Tito budou konat závěrečnou zkoušku ve druhém termínu v prosinci. V oboru autolakýrník, ŠVP Autolakýrník, bylo k závěrečné zkoušce připuštěno celkem 16 ţáků a z toho 6 ţáků prospělo s vyznamenáním. Jedná se o výrazný nárůst oproti roku Vysoká úroveň znalostí a dovedností ţáků se projevila nejen v počtu vyznamenaných, ale i v celkovém hodnocení ţáků u jednotlivých zkoušek. Jeden ţák se nedostavil na písemnou část závěrečné zkoušky, a tedy neprospěl. V oboru mechanik opravář motorových vozidel, ŠVP Mechanik jednostopých vozidel, konalo závěrečnou zkoušku celkem 23 ţáků. Z toho prospěl s vyznamenáním pouze 1 ţák. Jedná se o výrazný pokles v počtu vyznamenaných. Celková úroveň znalostí, dovedností a příprava jednotlivých ţáků na závěrečné zkoušky byla opět na vysokém standartu. Proto prospělo v červnovém termínu všech 23 ţáků.

9 3. Studijní výsledky za I. a II. pol. školního roku

10

11 Obor autotronik čtyřleté studium Celkový studijní průměr v obou pololetích byl 2,46, absence na ţáka za obě pololetí 111 hodin. Ve II. pololetí prospělo 164 ţáci, coţ je 80 % ţáků. V osmi třídách oboru studovalo 207 ţáků a 9 prospělo s vyznamenáním. Průměrný počet ţáků na třídu byl 26. Celkový průměr II. pololetí ve srovnání s minulým školním rokem se zlepšil z 2,61 2,45, absence se sníţila z 62 hod. na 55 hod., narostl počet vyznamenaných (9). Nejlepší třídou prospěchem byla tř.a2.a Mgr. Leony Koutné (2,23), kde všichni ţáci prospěli, nejniţší absenci měla tř. A1.A Mgr. Freibergové (39 hod. za pololetí), nejvíce vyznamenaných bylo ve tř. A3.B Bc. Andrášika (3). Nejlepší třídou u studijních oborů za školu byla opět tř. A2.A a na druhém A2.B (Mgr. Musilová) a třetím A1.B (Mgr. Ţupková). Obor autotronik dvouleté denní nástavbové studium Celkový studijní průměr v obou pololetích byl 2,63, absence na ţáka za obě pololetí byla 128 hod. V I. ročníku byla vyšší absence i vysoká odchodovost, ve II. ročníku se podařilo naopak udrţet vyšší počet ţáků a také většina uzavřela úspěšně ročník a mohla maturovat. Počet ţáků v tomto typu studia ve dvou třídách byl 50. Obory dopravní prostředky a provoz a ekonomika dopravy čtyřleté studium Celkový studijní průměr v obou pololetích byl 2,595, absence na ţáka za obě pololetí 120, 62 hodin. V šesti třídách oboru studovalo 136 ţáků a pouze 2 prospěli s vyznamenáním. Průměrný počet ţáků na třídu byl 22,66. Prospěchově nejlepší třídou byla třída P2.A (třídní učitelka Ing. Libuše Drápalová) a zároveň měla nejniţší absenci. Při srovnání s minulým školním rokem došlo k mírnému zlepšení studijního průměru a zároveň ke sníţení absence. Trvale slabší studijní výsledky dosahovali ţáci ve všeobecných předmětech český jazyk, cizí jazyk, matematika a fyzika. Obor provozní technika dvouleté denní nástavbové studium Jedná se o obor, který byl v letošním školním roce zaveden. Celkový studijní průměr v obou pololetích byl 2,86, absence na ţáka za obě pololetí byla 196,5 hodiny. Ve třídě studovalo 13 ţáků. Trvale velmi slabé studijní výsledky byly v předmětech český jazyk, matematika a ekonomika a řízení. Na zlepšení studijního přístupu je nutné pracovat jiţ v rámci tříletého studia učebního oboru vytipováním nejlepších ţáků a jejich systematickou přípravou pro nástavbové studium. Obor dopravní provoz a provozní technika tříleté dálkové nástavbové studium Celkový studijní průměr v obou pololetích byl 2,21. Při srovnání s minulým školním rokem došlo k mírnému zlepšení studijních výsledků. Ve třech třídách studovalo 34 ţáků. Trvale slabší studijní výsledky dosahovali ţáci v předmětech český jazyk, cizí jazyk a matematika. Obor karosář, autolakýrník a mechanik jednostopých vozidel tříleté studium V průběhu školního roku 2013/2014 došlo ke zhoršení docházky v porovnání mezi prvním a druhým pololetím a to téměř u všech ročníků učebních oborů karosář, autolakýrník a mechanik jednostopých vozidel, vyjma třetích ročníků. U třetích ročníků došlo k výraznému zlepšení hodnot absence. Nejniţší absenci měla třída 3.M s pololetním průměrem na ţáka 32 hodin. Průměrné hodnoty absence se pohybovaly v mezích od zameškaných hodin na ţáka. Jedním z problémů byla právě zvýšená absence u třídy 1.KL třída sloţená se ŠVP Autoklempíř a ŠVP Autolakýrník, kde hodnota průměrně zameškaných hodin na ţáka byla 130 hodin. Tato nadměrná absence měla za následek zhoršený prospěch ţáků a zvýšený počet ţáků konajících zkoušky v náhradním termínu a zkoušky opravné. Celkem neklasifikovaných

12 ţáků bylo 11 z 21 ţáků ve třídě. Nejlepšího prospěchu dosahovali ţáci ŠVP Mechanik jednostopých vozidel s hodnotami u III. ročníku 2,31 a u II. ročníku ŠVP Autolakýrník 2,36. Nejhorší prospěch vykazovali ţáci ŠVP Autoklempíř II. ročník 2,88, ŠVP Mechanik jednostopých vozidel u II. ročníku 2,77. Obor mechanik opravář motorových vozidel tříleté studium Ve srovnání se školním rokem 2012/2013 došlo u oboru vzdělání mechanik opravář motorových vozidel ke sníţení průměrné absence na ţáka, zejména u třetích ročníků. Značné úsilí pedagogů a udělování výchovných opatření vedlo k nenavýšení absence ve druhém pololetí. Nárůst zaznamenaly hodnoty počtu ţáků třetích ročníků, kteří neprospěli nebo nebyli klasifikováni, celkem se jednalo o 23 ţáků, coţ se projevilo také ve zvýšení úspěšnosti u závěrečných zkoušek. 4. Práce předmětových komisí Předmětová komise českého jazyka a literatury Ve školním roce 2013/14 jsme se zaměřili na důkladnou přípravu maturitních ročníků. V březnu 2014 proběhly tzv. maturity nanečisto z ČJL. Studenti si mohli ověřit své znalosti a vyučující zjistili, kde mají studenti nedostatky, a měli moţnost společně procvičovat problematické učivo, zejména stylistiku. Výborné výsledky u státních maturit to nakonec prokázaly. Proběhl tzv. audit u učebního oboru mechanik - opravář, který ukázal, ţe výuka ČJL je na velmi dobré úrovni. K ţádným zásadním změnám v ŠVP nedošlo. Výuka studijních oborů je zaměřena na interpretaci a porozumění textu uměleckého i neuměleckého, celková příprava k ústní maturitní zkoušce je náročná, bylo by vhodné zváţit zavedení semináře z ČJL, zejména u nástavbového studia. Stále nebyla provedena digitalizace knihovny. Byl přestěhován inventář knihovny do místnosti v prvním patře, je třeba dovybavit knihovnu nábytkem. Dle poţadavků k ústní části maturit z ČJL pro r byl školní seznam četby rozšířen na 70 titulů, ze kterých mohou ţáci podle určitých kriterií vybírat. Neustále doplňovat knihovnu nejen o více exemplářů maturitních titulů ze školní 70. U ţáků, zejména prvních ročníků nejen učebních oborů, je třeba doplnit neznalosti pravopisu a zdokonalit čtení a porozumění textu. Neustále pracujeme na modernizaci ŠVP, chtěli bychom vyměnit některá témata a doplnit texty k četbě. Někteří učitelé ČJ se také zapojili do projektu DŮM, při výuce či domácích úkolech pracujeme s moodlem. Zúčastnili jsme se řady kulturních i mimoškolních akcí, např. tradiční Literární procházky Prahou, procházky předvánočním Brnem, návštěvy výstav, knihoven, divadelních představení, Náročný úkol vypěstovat lásku k mateřskému jazyku, vytvořit u ţáků krásný vztah k literárním dílům, rozvíjet estetické cítění ţáků, proto bychom chtěli, aby naši ţáci navštívili alespoň 2x do roka divadelní představení dle nabídky brněnských divadel. Budeme pokračovat v návštěvách výstav, knihoven, kulturních akcí, které nabízí Brno. Chceme, aby ţáci poznali i historii a kulturní památky Brna, budeme pokračovat v tradičních procházkách vánočním Brnem.

13 Pro maturitní ročníky se i nadále budou organizovat osvědčené Literární procházky Prahou, kdy ţáci také navštíví divadelní představení a poznají krásy a historii Prahy. Kolektiv češtinářů nemá snadnou práci, protoţe hlavním zájmem ţáků jsou auta a všechno kolem nich. Přesto věříme a víme, ţe výchova k umění, literatuře a krásnu má svůj význam. Mgr. Simona Šlezarová Vedoucí předmětové komise ČJL Předmětová komise cizích jazyků Školní rok proběhl úspěšně a bez závaţnějších problémů ve výuce jazyků. Ve všech třídách proběhla výuka dle plánu ŠVP. Slabší docházka v učňovských třídách. V učňovských oborech byl zájem o jazyky menší, většinou třídy tvořili ţáci s obrovskými rozdíly v jazycích, ţáci měli zájem spíše o odbornou tematiku. 3. ročníky odebírají anglický časopis Bridge jako podporu k výuce a také přípravám na maturity z jazyka. Jiţ druhým rokem pokračujeme ve výuce podle nových učebnic odborné angličtiny Job Matters Car Mechanics; učebnice se osvědčila. Postupný přechod na nové učebnice (English File, Maturita Activator) pokračuje i v tomto školním roce. Výuka podle nových ŠVP v návaznosti na bod výše. Z cizího jazyka maturovalo 48 ţáků a dosáhli téměř 90 % úspěšnosti. Přehled hlavních akcí Září - říjen úspěšně proběhla v rámci programu Leonardo da Vinci 3týdenní stáţ vybraných ţáků francouzského jazyka ve Francii pod vedením PhDr. Sedláčkové; ţáci se zúčastnili a byli vybráni na základě celoroční výuky FJ jako nepovinného předmětu; všichni ţáci obdrţeli pochvalu od ředitele školy. V prosinci 2013 se ţáci všech ročníků zúčastnili anglického divadelního představení,,romeo and Juliet ; divadlo mělo úspěch, ţákům se líbilo, proto budeme akci organizovat pravidelně. V únoru proběhla celoškolní konverzační soutěţ v jazyce anglickém (organizace Mgr. Lea Ţupková a Bc. Tomáš Andrášik); účast 54 studentů. Ţáci maturitních ročníků si vyzkoušeli MATURITU NANEČISTO z anglického jazyka. Exkurze, výchovně vzdělávací akce německý jazyk Lustiges Lernen - Österreich Institut P2.A (13 ţáků) Ich liebe dich interaktivní divadelní představení souboru z Norimberku v Klubu Leitnerova. Zúčastnilo se 29 ţáků studijních oborů (třídy P2.A a P3.A) a akce měla kladný ohlas. Ţáci maturitních ročníků si vyzkoušeli MATURITU NANEČISTO z německého jazyka. Bc. Vilém Jungmann Vedoucí předmětové komise cizích jazyků

14 Předmětová komise společenských věd Předmětová komise se zaměřila na revizi a výuku zejména občanské nauky a dějepisu v učebních i studijních oborech. Významnou aktivitou byla e-learningová podpora výuky formou tvorby digitálních učebních materiálů. Komise se na svých setkáních rovněţ shodla na podpoře mimoškolních akcí a poznávacích zájezdů na významná historická místa, dále podporovala aktivity členů Studentské rady a parlamentu v rámci studentské samosprávy. Učitelé občanské nauky se v I. ročnících soustředili na problematiku učení, styly a strategii zvládání učiva. Bc. Tomáš Andrášik Vedoucí předmětové komise společenských věd Předmětová komise matematiky, fyziky a chemie Hodnocení studijních výsledků ţáků v uplynulém školním roce se příliš neliší od předchozích let. Dlouhodobý trend sniţující se úrovně ţáků, kteří přicházejí na naši školu se samozřejmě projevuje právě na studijních výsledcích. Jako kaţdoročně jsme na začátku školního roku ověřovali základní znalosti nově příchozích ţáků formou vstupního testu z učiva základní školy, jehoţ výsledky byly zcela podprůměrné průměrná známka 4,3. V příštím školním roce připravujeme vstupní testy pro všechny ročníky studijních oborů, abychom mohli porovnat, jak ţáci ovládají základní učivo předchozího ročníku a jestli je vidět alespoň nějaké zlepšení. Přírodovědné předměty, zjm. matematika a fyzika patří dlouhodobě k předmětům s nejhoršími průměrnými známkami v rámci školy, pohybují se v rozmezí 3,5-4. Přesto jsme v loňském školním roce u některých tříd zaznamenali jisté zlepšení. Velmi povzbuzující byla také mnohem lepší úspěšnost u státní maturitní zkoušky z matematiky, kterou zvládlo úspěšně větší mnoţství studentů neţ v předchozím školním roce, byť často stále se známkou dostatečný. Státní maturitní zkouška měla za hlavní cíl celkové zkvalitnění a sjednocení úrovně maturitních zkoušek na jednotlivých školách a umoţnění vzájemného srovnání škol stejného nebo podobného typu. Přestoţe většina poţadovaných znalostí a dovedností je na úrovni učiva ZŠ a pouze část odpovídá učivu středoškolskému, má stále řada našich ţáků problémy s jejím zvládnutím. Je to proto, ţe jim chybí základy, na kterých bychom mohli na střední škole stavět. Budeme se proto muset mnohem více zaměřovat na učivo ZŠ, nejen v začátcích studia, ale i v jeho průběhu. Na důkladné upevňování, procvičování a často i budování znalostí na úrovni ZŠ. Snahou o pomoc ţákům při zvládnutí učiva je navýšení hodinové dotace matematiky v nástavbovém studiu v 1. ročnících ze 3 na 4 hodiny týdně a v maturitních ročnících zavedení nepovinného předmětu Matematická cvičení, ve kterém se ţáci intenzivně připravují na státní maturitní zkoušku, kterou si zvolili jako volitelný předmět. RNDr. Světlana Matyášová Vedoucí předmětové komise matematiky, fyziky a chemie

15 Předmětová komise tělesné výchovy V září se druţstvo školy zúčastnilo přeboru středních škol v atletice, přespolním běhu a 5. ročníku o Pohár rektora Univerzity obrany. Poté následovala soutěţ ve šplhu na laně, tady bohuţel tentokrát bez většího úspěchu. Celkem 16 středních škol města Brna se zúčastnilo přeboru v košíkové chlapců. Jedna ze čtyřčlenných skupin se hrála na Křiţíkově. V prvním utkání jsme aţ v samém závěru podlehli chemické průmyslovce 22:23, na favorita skupiny g. Slovanské náměstí jsme nestačili a podlehli jasně 11:41. V posledním utkání jsme přehráli OA Kotlářská 45:10 a skončili na třetím místě. Prim v našem celku hráli Beneš (A2.A) a Vahala (3.A). Více neţ dva měsíce - únor, březen probíhala ve všech třídách v hodinách TV soutěţ v silovém čtyřboji. Disciplíny: benč s činkou o hmotnosti 75 % hmotnosti závodníka, shyby na hrazdě, trojskok z místa do dálky snoţmo a svisy vznesmo na hrazdě. Vítězné druţstvo školy postoupilo do krajského kola. V únoru jsme uspořádali i přes nepříznivé sněhové podmínky jeden turnus LVK pro 1. ročníky studijních oborů na Dolní Moravě. V přeboru, který po dva únorové dny pořádala naše škola, se reprezentace ISŠA neztratila a vybojovala 3. místo v konkurenci 23 škol. Finálová skupina, kam postoupilo 5 vítězů základních skupin, byla napínavá. Zvítězilo druţstvo SŠ informatiky Čichnova, před BPA Zoubkova a naším celkem. Poslední akcí futsalistů v tomto školním roce bude krajské kolo dne opět v naší sportovní hale. Na přelomu ledna a února jsme pořádali přebor střeních škol v házené. Přebor se hrál v nafukovací hale Sokola Juliánov. Zvítězil v něm celek SŠTE Brno na lepší skóre před SŠ informatiky, finančnictví a poštovnictví a na třetím místě skončila ISŠA. Mezi naše nejlepší hráče patřili ligoví dorostenci KP Brno brankář Jakub Nezdařil (1. D), rozehrávač Jiří Volec (1.D) a spojka Oldřich Černocký (A2.A). Ve dnech se ve sportovní hale školy automobilní uskutečnil první ročník Big Shock vánočního florbalového turnaje studijních a učňovských týmů. Skvělé stříbrné medaile si z přeborů městského kola středních škol v nohejbalu trojic přivezli ţáci ve sloţení Putna Karel (P4.B), Dočkal Lukáš (PD.1), Mareček Jakub (PD.1), Kuhn Filip (2.M). Základní skupinou prošli naši borci bez ztráty setu, kdyţ porazili domácí Bosonohy, SŠ Mendla a Olomouckou B. Ve finále jsme nestačili na tým Olomoucká A. V brněnské Kart Aréně se jel pro studenty Integrované střední školy automobilní jiţ druhý ročník KART CUP ISŠA - motokárové závody dvojic. Vítězem muţské kategorie se stala dvojice Petr Hausknecht a Milan Ungr, mezi ţenami byla nejrychlejší dvojice Kristýna Fillová a Radka Kolaříková. Do závodu se přihlásilo rekordních 52 dvoučlenných týmů, které nejdříve bojovaly o umístění v kvalifikačních kolech. Samotný závod se jel vyřazovacím způsobem, do kterého postoupilo 24 nejlepších týmů. Vítězové obdrţeli dárkový poukaz na jízdu v závodním voze LOTUS na Masarykově okruhu. Velká gratulace patří Patriku Brtníčkovi ze třídy P1.A, který se stal nejrychlejším závodníkem Kart Areny v měsíci dubnu v kategorii muţi. Vynikajícího úspěchu dosáhl ţák David Coufal (P1.A) v přeboru středních škol města Brna v tenisu. V průběhu celého turnaje neztratil ani set a stal se přeborníkem SŠ Brna pro školní rok 2013/2014. Ve finálovém utkání porazil loňského vítěze a stal se tak nejmladším vítězem v historii této soutěţe.

16 Okresní rada AŠSK Brno-město zveřejnila hodnocení sportovních výsledků SŠ ve 2. pololetí školního roku 2013/2014. ISŠA obsadila v bodování smíšených středních škol 14. místo (zvítězila BPA Zoubkova). V hodnocení chlapeckých SŠ jsme skončili na 8. místě (zvítězila SŠ polytechnická Jílová). Za 15 roků bodování AŠSK je to třetí nejlepší výsledek naší školy. Pevně věříme, ţe ve školním roce 2014/2015 se nám podaří navázat na dosaţené výsledky. PaedDr. A. Vieweghová Vedoucí předmětové komise tělesné výchovy Předmětová komise ekonomiky a dopravy Tato komise pokračovala v loňském roce v jiţ započatých aktivitách a připravovala i další projekty. Pokračovali jsme ve zdokonalování praktických maturitních zkoušek, vytvořili jsme nové formuláře s upřesněním termínů jednotlivých úkolů. Ověřovali jsme a prováděli jsme dílčí úpravy v ŠVP. V rámci ekonomických předmětů došlo ke změně některých důleţitých zákonů, coţ bylo nutné zapracovat do ŠVP i maturitních otázek. Studenti dvou tříd pracovali na projektu JA studentská firma, probíhala i mezipředmětová spolupráce ekonomika, účetnictví, marketing, komunikace, informační technologie. Průběţně jsme uplatňovali ve výuce i finanční gramotnost, coţ se setkalo s velkým zájmem ţáků i studentů. Naše PK průběţně pořádala odborné exkurze pro studenty i učně např.: ČNB, VW Bratislava, Nošovice, Kopřivnice, vojenská akademie atd. Většiny exkurzí se účastnili nejen studenti, ale i učni (zde bývá problematické uvolňování z praxe). Ve výuce našich předmětů vyuţíváme materiály vytvořené v projektu Šablony. Při výuce všech předmětů se snaţíme ţáky maximálně motivovat praktickými příklady, prací ve skupinách, samostatnými úkoly. Společně jsme řešili i prospěch a chování ţáků. Sledujeme stále niţší úroveň. Jednoznačně to souvisí se sniţující se úrovní přijatých ţáků. Chybí jim schopnost koncentrace a efektivního zpracování údajů, někdy i základní pracovní návyky. U kázně ţáků vidíme problém i v nejednotnosti poţadavků na kázeň ţáků u jednotlivých vyučujících. Je nutné důsledné dodrţování nastavených pravidel. Větší motivaci učňů pro učení i kázeň můţeme dosáhnout i jejich účastí na různých motivačních akcích. Návrhy pro další činnost PK: Ekonomické předměty: výuka finanční gramotnosti je v současnosti velmi podporovaná nejen naší vládou, ale i EU. Navrhuji zařadit výuku ekonomiky i do nástavbového studia AN, kde se v současné době vůbec nevyučuje. Znovuotevření třídy pro PED. Povaţuji tento obor v současnosti za velmi ţádaný a uţitečný. Vyučují se zde předměty, které jsou maximálně vyuţitelné pro logistiku, pro provozování autodopravy obecně. Pokud vím, podobný obor se vyučuje uţ jen v Břeclavi, ale ten je zaměřen spíše na ţelezniční dopravu. Pokud by se podařilo tento obor znovu otevřít, je potřeba výraznou marketingovou aktivitu, protoţe o tom, ţe se takový obor u nás vyučuje, ví jen málokdo. Ing. Libuše Drápalová, Vedoucí předmětové komise ekonomiky a dopravy

17 Předmětové komise odborných předmětů Na pravidelných schůzkách předmětové komise jsme projednávali tato témata: Ověřování ŠVP Autotronik a Autotronik nástavba, který prošel změnami ve smyslu zlepšení návaznosti odborné teorie a praxe. U praktických maturit bylo vidět zlepšení. Obor Mechanik opravář motorových vozidel ŠVP automechanik byl podroben celkové revizi spojené s auditem výuky. Téměř do všech školních vzdělávacích programů byly zařazeny témata alternativních pohonů a bezpečnosti. Z projektu Alternativních pohonů se pořídilo vybavení a učební pomůcky pro zkvalitnění výuky. Mezi nimi je větší počet osciloskopů pro obor Autotronik. Další vybavení sériovou diagnostikou proběhlo na konci roku Byla zahájena příprava nové dílny pro výuku alternativních pohonů. Začala příprava odborné učebny pro podporu teoretické výuky a její provoz bude zahájen ve školním roce 2014/2015. Veliký úspěch jsme zaznamenali na soutěţi Autoopravář junior, kde jsme v kategorii Automechanik získali 1. místo a v kategorii Autotronik 3. místo. Ceny pro školu byly hodnotné např. Škoda Octavia, paralelní diagnostika od firmy Bosch atd. Proběhlo školení pro studenty a učitele na sériovou diagnostiku Supervag. Na konci školního roku proběhlo školení pedagogických pracovníků Škoda Bosch Scania, a to tradičně pro odborné učitele naší školy a učitele ostatních škol v kraji. Bc. Jan Slanina Vedoucí předmětové komise odborných předmětů Předmětové komise IT Předmětová komise IT se na svých schůzkách zabývala: Sjednocením ŠVP vyučovaných oborů, jak je poţadováno v RVP těchto oborů, z tohoto sjednocení vyplývá i jednotné vybavení ţákovských pracovišť aplikačním softwarem. Upgradem běţného SW operačního systému Windows z verze XP na verzi 7 v učebnách 2 a 5. Upgradem aplikačního software Autodesk AUTOCAD a Inventor z verze 2006 na verzi 2015 v učebnách 2 a 5. Prohloubením kompetence pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních) směrem k publikování získaných výsledků v prezentaci (u studijních oborů také na webových stránkách). Do výuky proto bylo nově zařazeno zpracování fotografií v programu Zoner Photo Studio. Členové komise se podíleli na tvorbě výukových materiálů v rámci projektu ŠABLONY. V případě potřeby pomáhali s jejich tvorbou kolegům. Členové komise na ţádost vedení proškolili zaměstnance Microsoft Outlook a sami se zúčastnili obsaţného školení Autodesk Inventoru, které zakončili získáním certifikátu. RNDr. Vladimír Zábrodský Vedoucí předmětové komise IT

18 F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a činnosti školního poradenského pracoviště Výchovné poradenství je prováděno v rámci Školního poradenského pracoviště, které na naší škole působní uţ čtyři roky a sdruţuje práci školního psychologa, výchovných poradců a metodika prevence sociálně patologických jevů. Úsek školního psychologa Statistické zhodnocení činnosti školní psycholoţky v rozsahu školního roku 2014 Počet ţáků 931 Počet konzultací (celkem) 3161 Počet konzultací s metodikem prevence a výchovným poradcem 80 Krizová intervence 40 Konzultace s učiteli 344 Ţáci s SPU 162+1x IVP Počet konzultací s ţáky 346 Konzultace s rodiči 30 Dotazníkové šetření ve třídách 25 Konzultace úseku Dunajevského 189 Konzultace se ţáky 506 Konzultace s vedením školy 160 Depistáţ a konzultace patologických jevů 20 1) Co se nám podařilo: - konzultace problémových ţáků společně s třídními učiteli, rodiči a výchovnými poradkyněmi, - dotazníkové šetření všech vycházejících ročníků (realizováno březen-duben 2014), - ţákovské dotazníkové šetření po pedagogickém auditu oboru automechanik na úseku Dunajevského (celkem 16 náslechů v 9 třídách), - metodické vedení při realizaci IVP společně s PPP, vedením školy, pedagogy a rodiči včetně následné kontroly plnění IVP v rámci vzdělávání ţáků zdravotně znevýhodněných, - účast na pedagogickém auditu + strukturované pozorování ve třídách (měsíc březen), - v I. ročníků jsme inovovali informované souhlasy a souhlasy s osobními údaji, - do všech předmětů byla vyhotovena podpůrná metodická opatření pro ţáky se specifickou poruchou učení, - zúčastnili jsme se adaptačních pobytů I. ročníků na Podhradí u Znojma. 2) Spolupráce a aktivní řešení problémů ţáků: - OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí), - Telefonické konzultace s pracovníky prevence Policie ČR, - Diagnostický ústav Veslařská Brno, - Krizová linka,

19 - Psychiatrie FN Brno, - Nadace Podané ruce Brno, - Soukromá klinika LOGO Brno, - Pedagogicko - psychologická poradna Brno, - Národní ústav vzdělávání Praha, - FF Olomouc katedra psychologie, MU Brno + KU Praha, pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky, - Linka bezpečí, - KU Praha katedra pedagogická, katedra speciální pedagogiky a katedra školní psychologie, - FF KU Praha katedra psychologie. 3) Odborné semináře: - Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii (dvoudenní seminář). - Podpora vzdělávání ţáků se zdravotním postiţením a tvorba IVP. - Odborný seminář Psychologické vyšetření a rozhovor s klientem. - Pracovní seminář v rámci metodického vedení výchovných poradců SŠ. - Odborný seminář pro učitele Psychologie jinak - sebepoznávání osobnosti. - Konflikty a jejich řešení. - Odborný seminář supervize k testu WOODCOK-JOHNSON. 4) Opatření pro příští školní rok: - Pokračování ve vedení bloku seznamovacím na adaptačním semináři pro 1. ročníky. - Screening ohroţených ţáků se slabším prospěchem a řešení dané problematiky ţáků se zdravotním postiţením a ţáků zdravotně znevýhodněných u všech ročníků. - Pokračování v zavedeném mapování a diagnostice klimatu tříd u 1. ročníků, pro další vyuţití třídními učiteli k ovlivnění sociálních vztahů ve třídách. - Informovanost ţáků a pedagogického sboru o činnosti školního psychologa v Rozvojovém programu. - Pokračování v zavedeném mapování vycházejících ročníků, pro další vyuţití vedoucích předmětových komisí k ovlivnění sociálních vztahů ve třídách a zlepšení výuky. - Spolupráce s vedoucími předmětových komisí. Mgr. et Mgr. Bc. Milada Krejčí školní psycholog Úsek výchovného poradenství - průběţné doplňování evidence ţáků s SPU, - péče o ţáky s SPU, - odesílání ţáků na vyšetření či přešetření do PPP, - konzultační hodiny pro ţáky a rodiče, - individuální pohovory se ţáky dle jejich poţadavků, - individuální pohovory s rodiči dle jejich poţadavků,

20 - pravidelné schůzky a konzultace se školní psycholoţkou, - řešení případů záškoláctví a opakovaných pozdních příchodů, - příprava a realizace adaptačního kurzu v Podhradí, - příprava, zadávání a vyhodnocování dotazníků zadávaných vedením školy, - pořádání přednášek v oblasti prevence závislostí a kriminality, - spolupráce s oddělením prevence Policie ČR, - práce se studenty problémovými, ať uţ z hlediska prospěchu nebo chování, a dále pak se studenty, u kterých není dostatečná podpora z rodinného zázemí, - spolupracujeme s kurátory pro mládeţ z některých městských částí města Brna a okolí, - po kaţdém klasifikačním období vedeme pohovory s neprospívajícími studenty a jejich rodiči (o všech těchto schůzkách vedeme prokazatelnou evidenci), - pravidelně kontrolujeme a zpracováváme připomínky ve schránce důvěry (nejčastěji se řeší problémy s třídním kolektivem a stíţnosti na činnost a sortiment kantýny), - spolupráce s dalšími institucemi (PPP, Podané ruce, Psychiatrie FN Brno, Policie ČR). V evidenci školy bylo 162 ţáků s vývojovou poruchou učení. V průběhu školního roku ukončilo nebo přerušilo studium z objektivních příčin (neprospěch, změna bydliště rodičů, zdravotní důvody nebo změna oboru povolání 70 ţáků). Počet připomínek ve schránce důvěry je minimální, bylo evidováno 6 anonymních připomínek týkajících se sortimentu kantýny, organizace školního roku, nekvalitní výuky apod. Váţnější kázeňské přestupky byly řešeny v ojedinělých případech, počet ostatních přestupků (kouření, záškoláctví, nevhodné chování, neomluvená absence, opakované pozdní příchody) zůstal beze změny. Vzrostl počet omluvené absence na ţáka. Na pracovišti Dunajevského byla řešena převáţně vysoká absence ţáků, záškoláctví a několik váţnějších přestupků (verbální šikana, hrubé chování). Ve škole plnil svou funkci také studentský parlament, na kterém měli ţáci moţnost vznést své připomínky. Studentská rada a školní parlament organizovali akce pro ţáky a zajišťovali uţší komunikaci mezi vedením školy a ţáky. Mgr. Michaela Okounová, Bc. Petra Šrámková výchovné poradkyně Úsek prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů u ţáků školy se ve školním roce zaměřovala především na aktivity v oblastech prevence: záškoláctví, kyberšikana, rizikové sexuální chování, uţívání návykových látek. Dlouhodobé cíle: - preventivně působit v co nejširší oblasti rizikových forem chování, - usilovat o dobré vztahy mezi rodinou a školou, spolupráce s rodiči při řešení problémů, - komunikovat se ţáky, dávat prostor k jejich vyjádření, - snaţit se o trvalý úzký kontakt výchovného poradce a metodika s problémovými ţáky, - budovat vzájemný vztah důvěry mezi jednotlivými pedagogy s metodikem prevence, - posilovat sociální imunitní systém ţáků, pomáhat jim nalézt místo ve společnosti.

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Lomnice u Tišnova, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Předkládá: Ing. Libuše

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace. Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

ICT plán. na roky 2015 a 2016

ICT plán. na roky 2015 a 2016 ICT plán na roky 2015 a 2016 1 Úvod ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 30799/2005-551. ICT plán je zpracován na období 2 let. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov Identifikátor školy: 600 171 361 Termín konání

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Denní forma vzdělávání 23-41-M/01

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více