MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (pro základní školu)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (pro základní školu)"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 323, Kladno Tel.: fax: web: Škola podporující zdraví, Škola udržitelného rozvoje MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (pro základní školu) školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Iva Nachtigalová metodik prevence Garant: Mgr. Ivana Bešťáková ředitelka ZŠ

2 Obsah: A. Minimální preventivní program - ZŠ Kladno, Doberská 323 I. Obecný úvod minimálního preventivního programu 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Analýza stavu z hlediska výskytu sociálně patologických jevů 4. Garant programu a spolupracovníci II. Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi III. Propagace IV. Aktivity v oblasti sociálně patologických jevů plánované pro školní rok 2014/15 1. Cíle prevence 2. Obsah prevence A. Tématické bloky s dětmi B. Jednorázové akce V. Návrh rozpočtu VI. Řešení přestupků VII. Evidence a zjišťování efektivity programu VIII. Dokumenty týkající se prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a volnočasových aktivit IX. Seznam dostupné literatury na škole X. Videotéka XI. Seznam zařízení z okresu Kladno zabývajících se prevencí 2

3 XII. Přílohy č. 1 vyhodnocení dotazníku za školní rok , č.2 Řád školy B. Minimální preventivní program MŠ Kořenského 380 Od loňského školního roku Minimální preventivní program pro mateřskou školku je samostatným dokumentem, jehož součástí je i hodnocení programu za uplynulý školní rok , tzn. že již není součástí Minimálního preventivního programu pro základní školu. Jeden výtisk dokumentu je uložen v kanceláři vedení ZŠ a MŠ Kladno, Doberská 323 a druhý výtisk dokumentu je uložen v kanceláři zástupce ředitele školy pro MŠ v Kořenského ul

4 I. Obecný úvod minimálního preventivního programu školy 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 323 Sídlo školy: Zřizovatel: Vedení školy: Doberská 323, Kladno Magistrát města Kladna nám. Starosty Pavla Kladno Mgr. Ivana Bešťáková ředitelka školy Mgr. Iva Nachtigalová zástupce ředitele školy Kateřina Burešová - zástupce ředitele školy pro MŠ IČO školy: Telefon: Fax: Www stránky: Školská rada: Školní družina: Třídy LOGO: Mateřská školka: ředitelna, kancelář sborovna LOGO třídy školní družina mateřská školka kancelář předseda Mgr. Karel Albrecht Doberská 323, Kladno Vaitova ul. 325, Kladno Kořenského 380, Kladno 4

5 2. Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola, Doberská 323, Kladno 4 je ve školním roce úplnou základní školou, která má 9 ročníků. Mateřská škola Kořenského 380 se stala součástí naší školy Ředitelka školy: Mgr. Ivana Bešťáková Zástupce ředitele školy: Mgr. Iva Nachtigalová Počet žáků celkem: 375 Počet tříd celkem: 19 z toho na 1. stupni: 12 z toho na 2. stupni: 7 Počet učitelů celkem: 26 Počet vychovatelů: 4 (z toho 1 na poloviční úvazek) Počet oddělení ŠD: 4 Počet nekvalifikovaných učitelů: 4 Počet důchodců: 1(snížené úvazky) Hospodářka školy: 1 Školnice: 1 Počet uklízeček: 5 Údržbář: 1 Kuchařka: 1 (na poloviční úvazek) Odborné pracovny: 2 počítačové třídy 1 dílna 2 tělocvičny s nářaďovnou a šatnou Výdejna jídla: 1 Všechny velké třídy jsou třídami kmenovými a pro 2. stupeň i odbornými pracovnami (pracovna fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu a informatiky). Od byla na škole zřízena výdejna jídla pro žáky naší školy. Jídlo je dováženo z 2. ZŠ Kladno (2 jídla denně). Školní družina, která je umístěna v Doberské ulici v budově nové tělocvičny, má 2 oddělení. Nová tělocvična byla zprovozněna Ve Vaitově ulici je umístěna jedna LOGO třída (3. C). Na základní škole se ve školním roce vyučuje podle učebního plánu: ŠVP Jeden svět 5

6 K zásadním změnám došlo ve školním vzdělávacím programu vstupem školy do projektu Státního zdravotního ústavu Škola podporující zdraví. Tento projekt navazuje na již dříve získaný titul Škola udržitelného rozvoje. Průzkumem mezi žáky, rodiči a učiteli bylo zjištěno, že zaměření školy na ekologii a informatiku bude vhodné rozšířit o projekty zaměřené na zdravý životní styl. S tím souvisí celá řada změn školy jak v oblasti výchovy a vzdělávání, tak i proměn budov a zahrady školy. Hlavní změnou v oblasti časové dotace hodin je navýšení hodin tělesné výchovy ve všech ročnících školy z 2 na 3 hodiny. Díky finanční podpoře Magistrátu města Kladna byla vybudována venkovní učebna, která slouží výuce ekologie a dalších přírodovědných předmětů. Od školního roku je vyučována se souhlasem rodičů v 1. třídě genetická metoda čtení. Po třinácti letech zkušeností můžeme konstatovat, že tato metoda je velmi dobrá, čtení zvládají i slabší žáci. Touto metodou se vyučuje v letošním školním roce v 1.A, v 1.B se vyučuje synteticko- analytickou metodou. Od školního roku byly na naší škole zřizovány speciální třídy pro děti s vadami řeči, a to v následujících ročnících: prvním, druhém a třetím. Z důvodu změny koncepce školy nebyla v loňském školním roce, otevřena 1.speciální třída. V letošním roce tak máme na škole pouze jednu třetí třídu, kde jsou vzdělávány děti, u kterých byla diagnostikována dyslálie, dysartrie, dysfázie (vyučující Mgr. Petra Horynová - státní zkouška z pedagogického poradenství a školní pedagogiky a z logopedie). Z těchto důvodů byla na naší škole ukončena i činnost odloučeného pracoviště ZŠ Čimice Praha 8 pro děti s vadami řeči (odloučené pracoviště bylo zřízeno ). O práci s integrovanými dětmi se zajímá i KIWANIS klub Kladno, který finančními částkami pomáhá zakoupit pomůcky pro integrované žáky. Díky spolupráci s kladenským klubem navázala naše škola kontakty s německým KIWANIS klubem v Aachenu. Spolupráce s KIWANIS klubem začala roku V loňském školním roce věnoval KIWANIS klub naší škole finanční částku v hodnotě ,- Kč. Z této finanční částky byl hrazen asistent pedagoga. V dlouhodobém plánu školy se zaměřujeme na výuku cizích jazyků. Od 3. třídy se vyučuje jazyk anglický. Pro zkvalitnění výuky jazyků jsou dále na 2. stupni zavedeny hodiny konverzace v cizím jazyce, dále od 7. třídy je vyučováno 2. cizímu jazyku (povinně volitelný předmět). Žáci naší školy se zúčastnili již několikrát zájezdu do Velké Británie, který se však z finančních důvodů v loňském školním roce neuskutečnil. 6

7 Výuce jazyků je na škole věnována velká péče, o čemž svědčí i velmi dobrá umístění v okresních kolech konverzačních soutěží. V loňském roce se žákyně Šárka Beková umístila na 11. místě v okrese v konverzační soutěži v anglickém jazyce ve st. kategorii a Jan Cinybulk se umístil na 3. místě v konverzační soutěži v anglickém jazyce v ml. kategorii. Naše škola v rámci ŠVP rozšiřuje výuku v oblasti informatiky a ekologie. S výukou těchto předmětů podle ŠVP začínáme již na I. stupni základní školy. S těmito změnami souvisí i vybudování dvou počítačových tříd, dále zavedení internetu, které zvýšilo úroveň žáků v práci s počítačem. V 8. ročníku byla výuka informatiky zařazena do povinného předmětu pracovní činnosti, v 9. ročníku byla informatika zavedena jako předmět volitelný. Týká se žáků, kteří si zvolili jako svůj profilační předmět ekologii. Z toho vyplývá, že na konci 9. třídy každý žák projde nejméně dvouletou výukou na počítači (vyučující Mgr. Karel Albrecht). K rozšíření znalostí dětí přispívá i školní klub zaměřený na základní osvojení práce na PC. V letošním školním roce pracuje na škole 2 skupiny. Děti mají možnost navštěvovat počítačovou pracovnu i během přestávek. Na škole je v letošním roce 34 žáků, kteří mají individuální vzdělávací program (z důvodu SPÚ) a 8 žáků, kteří mají skupinovou integraci (jedná se o žáky speciální logo třídy). V letošním školním roce pracuje na škole 7 osobních asistentek. Od převzala funkci koordinátora pro práci s integrovanými dětmi Mgr. Petra Horynová. V hodinách je postupováno individuálně k jednotlivým žákům, pí učitelky využívají informací z odborných vyšetřeních PPP Kladno. Každý žák má založenou kartu, kde jsou zaznamenány jednotlivé poruchy, náprava, použití pomůcek i vývoj dítěte během školního roku, spolupráce s rodinou a třídními učiteli. Rodiče jsou seznámeni s průběhem těchto hodin, byla jim nabídnuta konzultace s pedagogem i návštěva vyučující hodiny. Ostatní vyučující sledují práci integrovaných žáků, připravují si doplňování textů, používají mírnější klasifikaci. Vyučující mají vypracovány roční plány s ID, písemně hodnotí jejich práci. Práce s ID je projednávána na pedagogických radách. Výchovné poradenství zajišťuje Mgr. Lenka Hanzlíková, která ve školním roce 2003/2004 ukončila specializační studium pro výchovné poradce PC Rakovník. Konzultační hodiny výchovného poradce v letošním školním roce jsou ve středu hod., jinak kdykoli po telefonické domluvě. 7

8 3. Analýza stavu z hlediska výskytu sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů ve školním roce Ve své činnosti jsme opět navázali na dlouhodobý program, který probíhá již od školního roku Pedagogové a žáci (23) působí ve školním klubu Školní linky důvěry (dále jen ŠLD) pod vedením metodika prevence Mgr. I. Nachtigalové a připravují volno časové aktivity, páteční setkávání, aktuální nástěnku, schránku pro anonymní vyjádření, rozhlasové relace i oslovení rodičů. Každoročně připravuje ŠLD dotazník pro žáky naší školy od 3. třídy, který slouží ke zjištění sociálně patologických jevů v chování žáků. Pokud se objeví náznak jakéhokoliv sociálně patologického jevu v chování žáků, je situace okamžitě řešena s vedením školy, výchovným poradcem, rodiči. Vážnější přestupky jsou řešeny společně s Policií ČR ve spolupráci s Odborem sociální péče a státní podpory Magistrátu města Kladno. V uplynulém školním roce bylo svoláno 11výchovných komisí, kde byly projednávány následující problémy: dětská kriminalita (1 x), záškoláctví (1 x), šikana (4 x ), virtuální drogy kyberšikana (1 x), násilné chování (3 x) a nevhodné chování vůči spolužákům, drzé chování vůči vyučujícím (1 x ). Individuální péče byla poskytována dětem i rodičům, kteří kontaktovali školu se žádostí o pomoc. Akce pořádané ŠLD byly v loňském školním roce součástí celoškolního projektu Jeden svět jeden rok. A. Tématické bloky s dětmi, které se uskutečnily ve šk.roce I. Akce pořádané Školní linkou důvěry: Říjen: Drakiáda (soutěž připravena pro žáky 1. stupně a žáky MŠ Kladno, Kořenského soutěžících) Listopad: Klobouková soutěž o nejoriginálnější pokrývku hlavy, akce zakončena slavnostním průvodem školní budovou a společným fotografováním na školní zahradě (soutěž určena pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ) Co děláme po škole (výstava žákovských prací, 68 soutěžících, 68 výrobků) Prosinec: 8

9 Mikulášská ( nadílka připravena pro žáky 1. stupně ZŠ, MŠ Kladno, Kořenského 380) Leden: - Jak se nám žije (anketa pro žáky od 3. tříd, vyhodnocení viz příloha) Únor: - 7. a Pomoc při zápisu dětí do 1. tříd (22 žáků) Kytičkový den (soutěžní akce pořádána pro 1. a 2. stupeň ZŠ) Březen: Den naruby (žáci 2. stupně ve spolupráci s vyučujícími zajistili výuku na 1. stupni i na 2. stupni účast 68 žáků ve třídách: 1. A, B, C, 2.A, B, C, 3. A, B, C, 4.A, 5. A, B, 6. A, B, 7.tř., 8.A, B a 9.A,B.) Duben: Vynášení Moreny (průvod připraven pro žáky 1. stupně a žáků MŠ Kladno, Kořenského 380) Květen: Den dětí ve ŠD (pomoc při zajištění stanovišť 9 žáků) Červen: Olympiáda ŠD (pomoc při zajištění stanovišť) Pohádkový les vědomostně sportovní závod pro děti 1. stupně ZŠ II. Školní kluby V loňském školním roce pracovalo na škole 18 kroužků při školním klubu. Poplatek za školní rok činil 400,- Kč na žáka. Přehled kroužků při ŠK: - počítačové hry 3. tř. 1 skupina - míčové hry 1 skupina - výtvarný 2 skupiny - kytara 1 skupina - ekologický ročník 1 skupina - Školní linka důvěry 1 skupina - zdravotnický 1 skupina 9

10 - zobcová flétna 2 skupiny - anglický jazyk 1. stupeň 2 skupiny - basketbal 1. stupeň 1 skupina - matematika 9. ročník 2 skupiny - matematika 8. třída 1 skupina - čtení 2. tř. 1 skupina - anglická konverzace ročník 1 skupina - český jazyk 9. ročník 1 skupina - český jazyk 8. třída 1 skupina - Doučka matematika 1 skupina - sportovní hry roč. 1 skupina III. Klub mladého diváka Praha Jak jsem se ztratil aneb malá vánoční povídka Divadlo V Dlouhé Sen čarovné noci Divadlo ABC Divotvorný hrnec Divadlo Na Fidlovačce Gulliverovy cesty D 21 B. Jednorázové akce, které se uskutečnily ve školním roce I. Pořady pořádané Oddělením krizového řízení a drogové prevence v Kladně Oddělení krizového řízení a drogové prevence v Kladně bohužel v letošním roce žádné programy pro školy nenabízelo. II. Lyžařský výcvik III. Divadelní představení 10

11 listopad 2013 Mach a Šebestová prosinec 2013 Anetka a Vánoce únor 2013 O pejskovi a kočičce Brouk Pytlík březen 2014 Staré pověsti české Putování po Africe květen 2014 Mach a Šebestová Cestujeme za zvířátky IV. Výstavy říjen 2014 leden 2014 červen 2014 Marilyn Monroe výstava o životě a díle herečky výstava ilustrátorky M. Fischerové-Kočkové výstava Pod hladinou Vltavy V. Filmová představení leden 2014 Doba ledová IV. březen 2014 Hobit neočekávaná cesta VI. Zeměpisné a přírodovědné besedy září 2013 říjen 2013 listopad 2013 duben 2014 květen 2014 červen 2014 Austrálie tajemství rudého kontinentu (cestopisná beseda) Dravci ukázka dravců spojená s besedou Den vědy interaktivní výstava a exkurze na VŠE Praha Kanada cestopisná beseda Island cestopisná beseda Tonda obal na cestě beseda o třídění odpadů Kam letí ptáci beseda Elektrárna Kladno Eko- kurz Emilovna Astro bus beseda, prezentace a pozorování hvězd VII. Dopravní výchova Dopravní výchova 5.B Dopravní výchova 4.tř Dopravní výchova 5.A Dopravní výchova 4. tř. 11

12 IX. Ostatní akce ÚP Kladno příprava na volbu povolání (9. B) ÚP Kladno příprava na volbu povolání (9. A) Migrace do Evropy 9.A,B Den otevřených dveří s odpoledním programem (výroba adventních věnců, výroba slaného pečiva, svíček) Den řemesel volba povolání (celá škola) Hasík 2.A, B, C Mgr. Fechtnerová (ROSA) řešení vztahů ve třídě 5. B Výcvik první pomoci celý 2. stupeň PČR zábavní pyrotechnika, výcvik psů 6.A, B, 9.A, B Týden Země Zahradní slavnost a vyřazení žáků 9. tříd Hasík požární zbrojnice 2.A, B, C Během přípravy akcí spolupracuje metodik prevence s vedením školy. Sdružení rodičů poskytuje finanční příspěvky na odměny pro děti. 4. Garant programu a spolupracovníci Garant programu: Spolupracovníci: - Mgr. Ivana Bešťáková (ředitelka ZŠ a MŠ Kladno) - Mgr. Iva Nachtigalová (zástupce ředitele ZŠ a MŠ Kladno a metodik prevence) - Mgr. Lenka Hanzlíková (výchovný poradce školy) - Mgr. Petra Horynová (práce s integrovanými dětmi) - Mgr. Jana Drahokoupilová (práce s integrovanými dětmi externě) II. Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi ZŠ spolupracuje s následujícími organizacemi: 12

13 - Pedagogicko-psychologická poradna Kladno - Oddělení krizového řízení a drogové prevence Kladno - Policie ČR - Hasičský záchranný sbor Kladno - Speciální pedagogické centrum Floriánek v Kladně - Odbor sociální péče a státní podpory Magistrátu města Kladno - Okresní hygienická stanice v Kladně - SPC Kladno - Společnost APLA pro děti s autismem Praha - kladenské logopedky - SPC Vertikála Praha - SPC Beroun - ROSA - Středisko pomoci ohroženým dětem Kladno III. Propagace Informace pro žáky stálá nástěnka prevence v 1. patře školy, předávání aktuálních letáků v průběhu školního roku, rozhlasové relace školního rozhlasu Informace pro rodiče informace v žákovských knížkách, webové stránky školy informativní letáky, třídní schůzky Informace pracovníkům školy na poradách školy, webové stránky školy Informace pro veřejnost webové stránky školy, příležitostná propagace v regionálním tisku (Kladenský deník, Kladno, Kamelot) IV. Aktivity v oblasti sociálně patologických jevů plánované pro školní rok 2014/15 1. Cíle prevence na škole: - nastavit zdravé školní klima - předcházet sociálně patologickým jevům - snížit výskyt sociálně patologických jevů - účelné využití volného času - podpora zdravého životního stylu 2. Obsah prevence A. tématické bloky s dětmi Téma Třída Formy * Plánováno Školní linka důvěry: - Drakiáda 1.stupeň + MŠ Soutěž

14 - Klobouková stupeň Průvod Co děláme po škole - Mikulášská - Miss, Missák - Anketa Jak se nám žije - Kytičkový den - Den naruby - Vynášení Morany Školní kluby Sportovní hry - basket Hra na zobcovou flétnu Ekologický Počítačové hry Linka důvěry Výtvarný kroužek Zdravotnický Anglický jazyk Hra na kytaru Astrologie Čtení Matematika 5., 8. a 9. ročník Sportovní všestrannost 5. 9.roč. Český jazyk 9. ročník Roboti a programování Ruční práce práce s jehlou Deskové hry ŠK školní družiny stupeň 1.stupe + MŠ 1. stupeň stupeň 1. a 2. stupeň 1. a 2. stupeň 1. stupeň + MŠ 1.stupeň 1.stupeň stupeň 1.stupeň 2.stupeň 1. stupeň 1.a 2. stupeň 1. a 2. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 1. a 2. stupeň 1.a 2. stupeň 2. stupeň 1. a 2. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň Výstava Nadílka Soutěž Dotazník Soutěž Průvod Klub mladého diváka - Praha 2. stupeň div. představení leden Pracují po celý školní rok xročně Akce Školní linky důvěry jsou součástí celoškolního projektu Jeden svět jeden rok. * B. Jednorázové akce Téma Třídy Formy * Plánováno Lyžařský výcvik 2. stupeň Výcvik Leden 2015 Dopravní výchova 1. stupeň dle nabídky Centrum drogové prevence a Přesná data * Formy a metody práce budou doplněny v hodnocení MPP za školní rok

15 krizové pomoci Žádné programy prozatím nenabídl Beseda -//- dalších programů budou stanovena průběžně Kino 1.+2.stupeň Vycházíme z aktuální nabídky Divadlo 1.+2.stupeň -//- Koncert 1.+2.stupeň -//- Výstavy 1.+2.stupeň -//- Ostatní Den otevřených dveří - Advent stupeň V rámci aktivit Školní linky důvěry je zřízena stálá nástěnka (1.patro budovy školy), schránka pro anonymní vyjádření a rozhlasové relace k jednotlivým školním akcím. Pro potřeby pedagogických pracovníků je ve sborovně školy zřízena knihovna, která obsahuje literaturu a propagační materiály k dané problematice. V. Návrh rozpočtu Metodik prevence na škole nemá pro aktivity v oblasti sociálně patologických jevů stanovený vlastní rozpočet. Jednotlivé akce jsou financovány z příspěvku Sdružení rodičů nebo rozpočtu školy pro daný školní rok. VI. Řešení přestupků Přestupky jsou řešeny individuálně podle druhu přestupku u jednotlivých žáků. Je využívána metoda rozhovoru se žákem a rodiči. Na základě vážnosti přestupku je svolávána výchovná komise školy. Vážnější přestupky jsou řešeny společně s Policií ČR ve spolupráci s Odborem sociální péče a státní podpory Magistrátu města Kladno. Postupujeme podle metodického pokynu MŠMT č.j / (Prevence zneužívání návykových látek a sociálně patologických jevů), metodického pokynu MŠMT č.j / (Prevence a postih záškoláctví), metodického pokynu MŠMT č.j / (Řešení šikanování ve školách a školských zařízeních) a metodické doporučení MŠMT č.j.: 21291/ (Primární prevence rizikového chování ). 15

16 VII. Evidence a zjišťování efektivity programu Při zjišťování efektivity programů využíváme následující metody: - dotazník, anketa - rozhovor (práce třídního učitele) - schránka důvěry - hodiny předmětů výchovného charakteru - vědomostní testy - různé formy soutěží - školní olympiády VIII. Dokumenty týkající se prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a volnočasových aktivit 1. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j.: 21291/ Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působení resortu MŠMT na období , č.j.:10844/ Spolupráce předškolních zařízení, škol, školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané č.j.: / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky a školských zařízení č.j / Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízení č.j.: 22294/ Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: 10194/ k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. 8. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních č.j /

17 9. Školní preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení zřizovaných MŠMT, č.j.:37 014/ Pedagogové proti drogám Program preventivních aktivit uplatňovaných ve školách a školských zařízeních (MŠMT 1999) 11. Strategie prevence kriminality na léta Národní strategie protidrogové politiky na období Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení 14. Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 15. Národní osnovy pro vzdělávání metodiků primární prevence škol a školských zařízení 16. Koncepce státní politiky ve vztahu k mladé generaci v ČR do roku Zákon o podpoře sportu 18. Národní program rozvoje sportu pro všechny v ČR 19. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí 20. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) 21. Zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím 22. Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 23. Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízení 17

18 24. Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 25. Volný čas a prevence u dětí a mládeže (MŠMT 2002) 26. Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů 27. Evaluace a diagnostika preventivních programů (MŠMT 2002) 28. Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu, č.j.: 11691/ Informace k postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případě záškoláctví, č.j.: 2014/ IX. Seznam dostupné literatury na škole 1. Aardweg, Gerard J.M.: Terapie homosexuality (Rádce pro postižené a poradce) Praha Babian, Dic: Vstupenka do pekla. Orbis, Praha Bártová, Jana: Prevence není nikdy dost! SPORTPROPAG Praha Černá, Alena, Dědková, Lenka a spol.: Kyberšikana průvodce novým fenoménem. GRADA Vydání I. 5. Dušek, Karel a Janík, Alojz: Drogy a společnost. AVICENUM Praha Gillernová, Ilona a Krejčová Lenka a kol.: Sociální dovednosti ve škole. Grada Vydání I. 7. John, Radek a Presl, Jiří: Drogy! (106 otázek a odpovědí). Medea Kultur Praha 8. Kolář, Michal: Bolest šikanování. Portál Praha Kolář, Michal: Nová cesta k léčbě šikany. Portál Praha Langer, Stanislav: Problémový žák na prvním stupni základních škol (školy obecné). KOTVA Mečíř, Jan: Zneužívání alkoholu a nealkoholických drog u mládeže. AVICENUM Praha Nešpor, Karel a Csémy, Ladislav: Alkohol, drogy a vaše děti. Praha 1995, 3. vydání 18

19 13. Nešpor, Karel a Müllerová, Marie: Jak překonat brát drogy? Praha Nešpor, Karel a kol.: FIT IN , 1. vydání 15. Nešpor, Karel a kol.: FIT IN , 2. vydání 16. Nešpor, Karel: Jak pomoci dětem odmítat drogy aneb prevence v rodině. IDEA Nešpor, Karel a kol.: Jak předcházet problémům s návykovými látkami na základních a středních školách. Praha Nešpor, Karel: Jak překonat problém s hazardní hrou. Praha Nešpor, Karel a kol.: Prevence problémů působených návykovými látkami na školách. BESIP MV Praha 20. Nešpor, Karel: Romantické období končí. Praha Nešpor, Karel a kol.: Tajné zprávy z Planety X-II, Praha Nešpor, Karel: Týká se to i mne? Jak překonat problémy s alkoholem? SPORTPROPAG Praha Nešpor, Karel a kol.: Zásady efektivní primární prevence. Praha Pekařová, Ludmila: Jak žít a nezbláznit se. Poznání Presl, Jiří: Drogová závislost. (Může být ohroženo i Vaše dítě?) MAXDORF 1995, 2. vydání 26. Rýdl, Karel: Tradice a současnost alternativního pedagogického hnutí v ČSFR a ve světě. Prešov Zelinková, Olga: Pedagogická diagnostika a individuální vzdělání program. Portál Praha 2001 X. Videotéka - Drogy - Když musíš, tak musíš - Kouzlo všedních úsměvů - Stav (bez)naděje - Láska je láska - Oči hadů (I. III. díl) - Bojím se tě, světe - Drogová problematika - Řekni drogám ne! XI. Seznam zařízení z okresu Kladno zabývajících se prevencí 1. Pedagogicko psychologická poradna Kladno Cyrila Boudy Kladno Sítná tel.: ,

20 2. Oddělení krizového řízení a krizové prevence nám. 17. Listopadu Kladno tel.: Speciální pedagogické centrum Floriánek při 1. ZvŠ v Kladně T.G.Masaryka Kladno tel.: Středisko výchovné péče Slaný Ambulantní a pobytové oddělení Tomanova Slaný tel.: ROSA Středisko pomoci ohroženým dětem Římská Kladno Rozdělov tel.: Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně Fr. Kloze Kladno tel.: Magistrát města Kladna Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Náměstí 17. Listopadu Kladno 8. Policie ČR Havířská Kladno tel.: Městská policie Kladno Preventivně-informační skupina Náměstí Starosty Pavla Kladno tel.: Speciálně pedagogické centrum Pařížská Kladno Kročehlavy 20

21 tel.: Zařízení sociální intervence J. Palacha Kladno tel.:

22 XII. Přílohy Č.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření za školní rok Č.2 Školní řád 22

23 Příloha č. 1 Vyhodnocení dotazníkového šetření ve školním roce 2013/2014 Dotazníkové šetření v letošním roce proběhlo v měsíci lednu roku Šetření bylo uskutečněno mezi žáky 3. až 9. ročníku a zúčastnilo se ho celkem 225 žáků. V letošním roce byl dotazník tematicky zaměřen na šikanu (vztahy ve třídě). Tzn. vyhledávání potencionálních obětí, agresorů, vůdců apod. Žáci odpovídali na 16 otázek. Dotazník byl převzat z knihy Michala Koláře: Nová cesta k léčbě šikany. Hádej kdo? 1. Kdo je přátelský a kamarádský? 2. Kdo je vtipný? 3. Kdo se zastává slabších? 4. Kdo je napadán a neumí se bránit? 5. Kdo je nejoblíbenější? 6. Kdo uráží jiné děti? 7. Kdo dává třídu dohromady? 8. Kdo je nejpravdomluvnější? 9. Kdo má strach z nějakého spolužáka? 10. Kdo je nejméně oblíbený/á? 11. Kdo ubližuje slabším? 12. Kdo se rozdělí o věci, které má rád? 13. Kdo se stává terčem různých vtipů a legrací? 14. Kdo je spolehlivý a zodpovědný? 15. Kdo je rozesmátý a spokojený? 16. Kdo je nejvíce uznáván? Klíč k vyhodnocení techniky: Otázky poukazující na potencionální oběti: 4, 9, 13. Otázky upozorňující na potencionálního agresora: 6, 11, 13. Otázky zaměřené na vyhledávání členů pozitivního jádra: 3, 7, 12. Otázky na identifikaci okrajového člena skupiny: 10. Otázky na identifikaci hvězdy: 5. Otázky na identifikaci vůdce: 16. Výsledky šetření: Na rozdíl od předešlých nešlo výsledky tohoto dotazníku vyjádřit procentuálně (číselně). Každá třída byla zpracována samostatně. Při práci se třídou je třeba brát zřetel na žáky, kteří vycházejí jako agresoři, ale současně jako vůdcové třídy nebo se objevují současně ve zdravém jádru skupiny. Výsledky šetření projednány s třídními učiteli a vedením školy na pedagogické radě

24 Příloha č. 2 Obsah: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 323, Kladno Tel.: fax : Web: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců ke škole 1.3 Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 2. Provoz a vnitřní režim školy. 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy 4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 5. Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího programu, - na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, - jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školy, - na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, - zakládat v rámci školy samosprávný orgán žáků (žákovská samospráva), volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, - vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, své připomínky může vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo řediteli školy, - na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu, - na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku, - na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením, - na svobodu ve výběru kamarádů, - na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny, - na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny, - na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku, - na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj, - v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího, - jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu, - na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek. 1.2 Povinnosti žáků 24

Školní řád. Žáci mají právo: Žáci mají povinnost: Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

Školní řád. Žáci mají právo: Žáci mají povinnost: Zákonní zástupci žáků mají povinnost: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího programu

Více

Hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2013 2014

Hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 323, 272 04 Kladno Tel.: 312 263 087 fax: 312 263 904 web: www.6zskladno.cz e-mail: zs6kladno@volny.cz Škola podporující zdraví, Škola udržitelného rozvoje

Více

Školní řád ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST A:

Školní řád ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST A: Školní řád ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST A: Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Provoz a vnitřní režim školy. Práva žáků Žáci mají právo:

Více

Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

Základní škola speciální, Jaroměř, Palackého 142 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola speciální, Jaroměř, Palackého 142 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola speciální, Jaroměř, Palackého 142 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLY Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Žáci mají právo 1. Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu, na zabezpečení přístupu

Více

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ01/2708/2014, počet stran: 6 Zpracoval a schválil: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Platnost a účinnost dokumentu ode dne: 27.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV - VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV - VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV - VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D O b s a h : 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a zákonných zástupců ve škole 1.1 Podrobnosti k výkonu práv

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní řád Projednáno na pedagogické radě školy dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 1 Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 188 / 2005 Vypracovala: PaedDr.Irena Jarešová Schválila: PaedDr.Irena Jarešová Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona.

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy Stachy 253, Stachy 384 73 tel. ZŠ: 388 428 186, 388 428 055 IČO: 00 58 33 67 ZUŠ: 388 428 289 fax: 388 428 051 MŠ: 388 428 380 e-mail: skola@stachy.net

Více

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13 Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Platnost od 1.9.2012 Obsah: 1. Práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů dětí a zákonných zástupců dětí

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Zaječice, okres Chrudim

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Zaječice, okres Chrudim ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Ředitelka Základní školy, Zaječice, okres Chrudim v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Školní řád V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. par. 30, o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz. Vnitřní řád školní družiny

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz. Vnitřní řád školní družiny Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz Vnitřní řád školní družiny Hru-2/15/3 Spis. značka: 2 1 Skart. značka: A5 Na základě ustanovení

Více

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474

Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Školní řád Obsah: 1. Obecná ustanovení školního řádu a) Práva a povinnosti žáků a jejich

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace Školní řád platnost od 1. září 2013 schváleno pedagogickou radou dne 26.8.2013 schváleno

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.j.: 320/2012/SŠ Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.: 13/05 Č.j.: 18/2010 Spisový znak: A 10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky

Více

Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou

Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY /příloha ke Školnímu řádu ZŠ/ I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Činnost družiny 1.1 Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků. 1.2

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Základní škola Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace

Základní škola Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace Základní škola Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace Obsah: Vnitřní řád školní družiny (ŠD) ZŠ Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov V souladu se zněním ustanovení 30. zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI Účel: Škola je povinna zajistit, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví

Více

Vnitřní řád školní družiny a stanovení úplaty ve školní družině

Vnitřní řád školní družiny a stanovení úplaty ve školní družině Vnitřní řád školní družiny a stanovení úplaty ve školní družině Úvodní ustanovení Ředitel Základní a Mateřské školy, Slapy na základě ustanovení 165 odst.1 písm. A) zákona č 561/2004 sb., o předškolním,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Školní řád ZŠ. Č.j. 8.1/12. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace

Školní řád ZŠ. Č.j. 8.1/12. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Č.j. 8.1/12 Školní řád ZŠ Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno pedagogickou radou dne 27.8.2012 Schváleno školskou radou 10.10.2012 Platnost od 11.10.2012 Mgr. Blanka

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín 507 53 Chomutice, 162 IČ: 709 83 216, E-mail: zschomutice@seznam.cz, www.zsmschomutice.

Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín 507 53 Chomutice, 162 IČ: 709 83 216, E-mail: zschomutice@seznam.cz, www.zsmschomutice. Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín 507 53 Chomutice, 162 IČ: 709 83 216, E-mail: zschomutice@seznam.cz, www.zsmschomutice.cz Školní řád Úvod Tento Školní řád je vydán v souladu s ustanoveními

Více

Dům dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno-venkov Jungmannova 1084, 664 34 Kuřim. V n i t ř n í ř á d

Dům dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno-venkov Jungmannova 1084, 664 34 Kuřim. V n i t ř n í ř á d Dům dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno-venkov Jungmannova 1084, 664 34 Kuřim V n i t ř n í ř á d I. Práva a povinnosti dětí, žáků, studentů a dalších účastníků zájmového vzdělávání Práva: - na zájmové vzdělávání

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb tel. 354 599 840 E mail: zs.nk@tiscali.cz Vnitřní řád školní družiny Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2015 Libuše Návarová ředitelka školy

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1 Obsah : I. Práva žáků a zákonných zástupců 3 Práva žáků 3 Práva zákonných zástupců žáků 3 II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců 4 Povinnosti žáků 4 Povinnosti zákonných zástupců

Více

Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Školní řád

Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Školní řád Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Školní řád projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012 projednán a schválen školskou radou dne 10. 10. 2012 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004

Více

Školní řád. Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší

Školní řád. Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší Školní řád Čj: Spisový znak: S 10 Skartační znak: A5 Účinnost od 1.9.2014 Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší Obsah: A) Školní řád 1) Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Vnitřní organizační normy a směrnice Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád je zpracován

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I.Preambule

ŠKOLNÍ ŘÁD. I.Preambule V souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon ), vydávám pro

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Lanškroun, B. Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Schválil: Mgr. Milan Valúšek, ředitel školy Pedagogická

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník Č.j.: 1 /2009 Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2009 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace. Organizační řád. část: Školní řád. Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy

Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace. Organizační řád. část: Školní řád. Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy Základní škola Olomouc, Gagarinova19, příspěvková organizace Organizační řád část: Školní řád Č.j.: ZŠ/ 97/ 2014 Vypracovala: Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka školy Schválil: Mgr. Kateřina Konečná, ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Vnitřní řád školní družiny MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29

Vnitřní řád školní družiny MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29 Vnitřní řád školní družiny MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29 Brno říjen 2014 I. Úvod Vnitřní řád Školní družiny vydává ředitel školy a vztahuje se na všechny, účastníky zájmového vzdělávání, jejich zákonné

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola, Trutnov, V Domcích 488

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 A. Obecná ustanovení Školní řád je vydáván v souladu se zněním ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace http://www.skolajih.cz druzina@skolajih.cz tel.: +420 351 011 001 fax: +420 351 011 000 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚVODNÍ

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 1.1 Práva žáků ve škole 1.2

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Simona Poláková, ředitelka školy

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Simona Poláková, ředitelka školy Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.:ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská rada schválila dne: 28. 1. 2013 Směrnice

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje:

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: 1 Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915 Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků ŠKOLNÍ ŘÁD, KRHANICE 149, 257 42 KRHANICE Základní škola Krhanice vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola Pačejov,

Základní škola Pačejov, Základní škola Pačejov, okres Klatovy, příspěvková organizace Školní řád ZŠ Pačejov stanoví podle zákona 561/2004 Sb. 30 a vyhlášky.48/2005 Sb. tento školní řád: 1. Práva a povinnosti žáků 2. Práva a povinnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Brno, Botanická 70 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 11-1 /2011 Účinnost od: 3. 9. 2012 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Schválil: PaedDr. Danuše Pytelová, ředitelka školy PaedDr. Danuše

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ Přerov, Svisle 13 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Schváleno dne 11. 6. 2015 Mgr.Miroslav Fryštacký, ředitel školy Zdeňka Duliškovičová, vedoucí ŠD Obsah I. Obecná ustanovení II. Práva

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává podle 30, 21, 22, 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona

Více

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Název zařízení: Dům dětí a mládeže Bučovice, okres Vyškov Adresa : Vyškovská 376, 685 01 Bučovice Právní forma: Příspěvková organizace IČO 70284083 Zřizovatel:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460 okr. Ústí nad Orlicí Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.3.2005 Změna směrnice

Více

Školní řád Základní školy Praha - Petrovice

Školní řád Základní školy Praha - Petrovice 1 Základní škola Praha Petrovice - název směrnice nebo plánu: Školní řád Základní školy Praha - Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ10/27/2008 Zpracoval: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 9. Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí příspěvková organizace se sídlem v Cotkytli ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 83/2012 Vypracoval: Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠSnH276/2014/Pru Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2014 Směrnice nabývá

Více

Školní řád družina Vypracoval: L. Návarová Účinnost od: 1.4.2013 Schváleno Radou školy: 18.3.2013 Schváleno na ped. radě: 27.3.

Školní řád družina Vypracoval: L. Návarová Účinnost od: 1.4.2013 Schváleno Radou školy: 18.3.2013 Schváleno na ped. radě: 27.3. Škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA Nový Kostel, okres Cheb Školní řád družina Vypracoval: L. Návarová Účinnost od: 1.4.2013 Schváleno Radou školy: 18.3.2013 Schváleno na ped. radě: 27.3.2013 Změny: V souladu se zněním

Více

Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6

Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 Č.j. : 527/14 Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 OBSAH I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA ČINNOSTI ŠD 1) Základní práva

Více

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb.

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Školní jídelna VP 4/2015 Václavkova 1083 č. 2 Mladá Boleslav příspěvková organizace Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Vnitřní předpis nabývá platnosti ode dne 1.2.2015

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. : /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více