MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (pro základní školu)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (pro základní školu)"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 323, Kladno Tel.: fax: web: Škola podporující zdraví, Škola udržitelného rozvoje MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (pro základní školu) školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Iva Nachtigalová metodik prevence Garant: Mgr. Ivana Bešťáková ředitelka ZŠ

2 Obsah: A. Minimální preventivní program - ZŠ Kladno, Doberská 323 I. Obecný úvod minimálního preventivního programu 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Analýza stavu z hlediska výskytu sociálně patologických jevů 4. Garant programu a spolupracovníci II. Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi III. Propagace IV. Aktivity v oblasti sociálně patologických jevů plánované pro školní rok 2014/15 1. Cíle prevence 2. Obsah prevence A. Tématické bloky s dětmi B. Jednorázové akce V. Návrh rozpočtu VI. Řešení přestupků VII. Evidence a zjišťování efektivity programu VIII. Dokumenty týkající se prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a volnočasových aktivit IX. Seznam dostupné literatury na škole X. Videotéka XI. Seznam zařízení z okresu Kladno zabývajících se prevencí 2

3 XII. Přílohy č. 1 vyhodnocení dotazníku za školní rok , č.2 Řád školy B. Minimální preventivní program MŠ Kořenského 380 Od loňského školního roku Minimální preventivní program pro mateřskou školku je samostatným dokumentem, jehož součástí je i hodnocení programu za uplynulý školní rok , tzn. že již není součástí Minimálního preventivního programu pro základní školu. Jeden výtisk dokumentu je uložen v kanceláři vedení ZŠ a MŠ Kladno, Doberská 323 a druhý výtisk dokumentu je uložen v kanceláři zástupce ředitele školy pro MŠ v Kořenského ul

4 I. Obecný úvod minimálního preventivního programu školy 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 323 Sídlo školy: Zřizovatel: Vedení školy: Doberská 323, Kladno Magistrát města Kladna nám. Starosty Pavla Kladno Mgr. Ivana Bešťáková ředitelka školy Mgr. Iva Nachtigalová zástupce ředitele školy Kateřina Burešová - zástupce ředitele školy pro MŠ IČO školy: Telefon: Fax: Www stránky: Školská rada: Školní družina: Třídy LOGO: Mateřská školka: ředitelna, kancelář sborovna LOGO třídy školní družina mateřská školka kancelář předseda Mgr. Karel Albrecht Doberská 323, Kladno Vaitova ul. 325, Kladno Kořenského 380, Kladno 4

5 2. Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola, Doberská 323, Kladno 4 je ve školním roce úplnou základní školou, která má 9 ročníků. Mateřská škola Kořenského 380 se stala součástí naší školy Ředitelka školy: Mgr. Ivana Bešťáková Zástupce ředitele školy: Mgr. Iva Nachtigalová Počet žáků celkem: 375 Počet tříd celkem: 19 z toho na 1. stupni: 12 z toho na 2. stupni: 7 Počet učitelů celkem: 26 Počet vychovatelů: 4 (z toho 1 na poloviční úvazek) Počet oddělení ŠD: 4 Počet nekvalifikovaných učitelů: 4 Počet důchodců: 1(snížené úvazky) Hospodářka školy: 1 Školnice: 1 Počet uklízeček: 5 Údržbář: 1 Kuchařka: 1 (na poloviční úvazek) Odborné pracovny: 2 počítačové třídy 1 dílna 2 tělocvičny s nářaďovnou a šatnou Výdejna jídla: 1 Všechny velké třídy jsou třídami kmenovými a pro 2. stupeň i odbornými pracovnami (pracovna fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu a informatiky). Od byla na škole zřízena výdejna jídla pro žáky naší školy. Jídlo je dováženo z 2. ZŠ Kladno (2 jídla denně). Školní družina, která je umístěna v Doberské ulici v budově nové tělocvičny, má 2 oddělení. Nová tělocvična byla zprovozněna Ve Vaitově ulici je umístěna jedna LOGO třída (3. C). Na základní škole se ve školním roce vyučuje podle učebního plánu: ŠVP Jeden svět 5

6 K zásadním změnám došlo ve školním vzdělávacím programu vstupem školy do projektu Státního zdravotního ústavu Škola podporující zdraví. Tento projekt navazuje na již dříve získaný titul Škola udržitelného rozvoje. Průzkumem mezi žáky, rodiči a učiteli bylo zjištěno, že zaměření školy na ekologii a informatiku bude vhodné rozšířit o projekty zaměřené na zdravý životní styl. S tím souvisí celá řada změn školy jak v oblasti výchovy a vzdělávání, tak i proměn budov a zahrady školy. Hlavní změnou v oblasti časové dotace hodin je navýšení hodin tělesné výchovy ve všech ročnících školy z 2 na 3 hodiny. Díky finanční podpoře Magistrátu města Kladna byla vybudována venkovní učebna, která slouží výuce ekologie a dalších přírodovědných předmětů. Od školního roku je vyučována se souhlasem rodičů v 1. třídě genetická metoda čtení. Po třinácti letech zkušeností můžeme konstatovat, že tato metoda je velmi dobrá, čtení zvládají i slabší žáci. Touto metodou se vyučuje v letošním školním roce v 1.A, v 1.B se vyučuje synteticko- analytickou metodou. Od školního roku byly na naší škole zřizovány speciální třídy pro děti s vadami řeči, a to v následujících ročnících: prvním, druhém a třetím. Z důvodu změny koncepce školy nebyla v loňském školním roce, otevřena 1.speciální třída. V letošním roce tak máme na škole pouze jednu třetí třídu, kde jsou vzdělávány děti, u kterých byla diagnostikována dyslálie, dysartrie, dysfázie (vyučující Mgr. Petra Horynová - státní zkouška z pedagogického poradenství a školní pedagogiky a z logopedie). Z těchto důvodů byla na naší škole ukončena i činnost odloučeného pracoviště ZŠ Čimice Praha 8 pro děti s vadami řeči (odloučené pracoviště bylo zřízeno ). O práci s integrovanými dětmi se zajímá i KIWANIS klub Kladno, který finančními částkami pomáhá zakoupit pomůcky pro integrované žáky. Díky spolupráci s kladenským klubem navázala naše škola kontakty s německým KIWANIS klubem v Aachenu. Spolupráce s KIWANIS klubem začala roku V loňském školním roce věnoval KIWANIS klub naší škole finanční částku v hodnotě ,- Kč. Z této finanční částky byl hrazen asistent pedagoga. V dlouhodobém plánu školy se zaměřujeme na výuku cizích jazyků. Od 3. třídy se vyučuje jazyk anglický. Pro zkvalitnění výuky jazyků jsou dále na 2. stupni zavedeny hodiny konverzace v cizím jazyce, dále od 7. třídy je vyučováno 2. cizímu jazyku (povinně volitelný předmět). Žáci naší školy se zúčastnili již několikrát zájezdu do Velké Británie, který se však z finančních důvodů v loňském školním roce neuskutečnil. 6

7 Výuce jazyků je na škole věnována velká péče, o čemž svědčí i velmi dobrá umístění v okresních kolech konverzačních soutěží. V loňském roce se žákyně Šárka Beková umístila na 11. místě v okrese v konverzační soutěži v anglickém jazyce ve st. kategorii a Jan Cinybulk se umístil na 3. místě v konverzační soutěži v anglickém jazyce v ml. kategorii. Naše škola v rámci ŠVP rozšiřuje výuku v oblasti informatiky a ekologie. S výukou těchto předmětů podle ŠVP začínáme již na I. stupni základní školy. S těmito změnami souvisí i vybudování dvou počítačových tříd, dále zavedení internetu, které zvýšilo úroveň žáků v práci s počítačem. V 8. ročníku byla výuka informatiky zařazena do povinného předmětu pracovní činnosti, v 9. ročníku byla informatika zavedena jako předmět volitelný. Týká se žáků, kteří si zvolili jako svůj profilační předmět ekologii. Z toho vyplývá, že na konci 9. třídy každý žák projde nejméně dvouletou výukou na počítači (vyučující Mgr. Karel Albrecht). K rozšíření znalostí dětí přispívá i školní klub zaměřený na základní osvojení práce na PC. V letošním školním roce pracuje na škole 2 skupiny. Děti mají možnost navštěvovat počítačovou pracovnu i během přestávek. Na škole je v letošním roce 34 žáků, kteří mají individuální vzdělávací program (z důvodu SPÚ) a 8 žáků, kteří mají skupinovou integraci (jedná se o žáky speciální logo třídy). V letošním školním roce pracuje na škole 7 osobních asistentek. Od převzala funkci koordinátora pro práci s integrovanými dětmi Mgr. Petra Horynová. V hodinách je postupováno individuálně k jednotlivým žákům, pí učitelky využívají informací z odborných vyšetřeních PPP Kladno. Každý žák má založenou kartu, kde jsou zaznamenány jednotlivé poruchy, náprava, použití pomůcek i vývoj dítěte během školního roku, spolupráce s rodinou a třídními učiteli. Rodiče jsou seznámeni s průběhem těchto hodin, byla jim nabídnuta konzultace s pedagogem i návštěva vyučující hodiny. Ostatní vyučující sledují práci integrovaných žáků, připravují si doplňování textů, používají mírnější klasifikaci. Vyučující mají vypracovány roční plány s ID, písemně hodnotí jejich práci. Práce s ID je projednávána na pedagogických radách. Výchovné poradenství zajišťuje Mgr. Lenka Hanzlíková, která ve školním roce 2003/2004 ukončila specializační studium pro výchovné poradce PC Rakovník. Konzultační hodiny výchovného poradce v letošním školním roce jsou ve středu hod., jinak kdykoli po telefonické domluvě. 7

8 3. Analýza stavu z hlediska výskytu sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů ve školním roce Ve své činnosti jsme opět navázali na dlouhodobý program, který probíhá již od školního roku Pedagogové a žáci (23) působí ve školním klubu Školní linky důvěry (dále jen ŠLD) pod vedením metodika prevence Mgr. I. Nachtigalové a připravují volno časové aktivity, páteční setkávání, aktuální nástěnku, schránku pro anonymní vyjádření, rozhlasové relace i oslovení rodičů. Každoročně připravuje ŠLD dotazník pro žáky naší školy od 3. třídy, který slouží ke zjištění sociálně patologických jevů v chování žáků. Pokud se objeví náznak jakéhokoliv sociálně patologického jevu v chování žáků, je situace okamžitě řešena s vedením školy, výchovným poradcem, rodiči. Vážnější přestupky jsou řešeny společně s Policií ČR ve spolupráci s Odborem sociální péče a státní podpory Magistrátu města Kladno. V uplynulém školním roce bylo svoláno 11výchovných komisí, kde byly projednávány následující problémy: dětská kriminalita (1 x), záškoláctví (1 x), šikana (4 x ), virtuální drogy kyberšikana (1 x), násilné chování (3 x) a nevhodné chování vůči spolužákům, drzé chování vůči vyučujícím (1 x ). Individuální péče byla poskytována dětem i rodičům, kteří kontaktovali školu se žádostí o pomoc. Akce pořádané ŠLD byly v loňském školním roce součástí celoškolního projektu Jeden svět jeden rok. A. Tématické bloky s dětmi, které se uskutečnily ve šk.roce I. Akce pořádané Školní linkou důvěry: Říjen: Drakiáda (soutěž připravena pro žáky 1. stupně a žáky MŠ Kladno, Kořenského soutěžících) Listopad: Klobouková soutěž o nejoriginálnější pokrývku hlavy, akce zakončena slavnostním průvodem školní budovou a společným fotografováním na školní zahradě (soutěž určena pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ) Co děláme po škole (výstava žákovských prací, 68 soutěžících, 68 výrobků) Prosinec: 8

9 Mikulášská ( nadílka připravena pro žáky 1. stupně ZŠ, MŠ Kladno, Kořenského 380) Leden: - Jak se nám žije (anketa pro žáky od 3. tříd, vyhodnocení viz příloha) Únor: - 7. a Pomoc při zápisu dětí do 1. tříd (22 žáků) Kytičkový den (soutěžní akce pořádána pro 1. a 2. stupeň ZŠ) Březen: Den naruby (žáci 2. stupně ve spolupráci s vyučujícími zajistili výuku na 1. stupni i na 2. stupni účast 68 žáků ve třídách: 1. A, B, C, 2.A, B, C, 3. A, B, C, 4.A, 5. A, B, 6. A, B, 7.tř., 8.A, B a 9.A,B.) Duben: Vynášení Moreny (průvod připraven pro žáky 1. stupně a žáků MŠ Kladno, Kořenského 380) Květen: Den dětí ve ŠD (pomoc při zajištění stanovišť 9 žáků) Červen: Olympiáda ŠD (pomoc při zajištění stanovišť) Pohádkový les vědomostně sportovní závod pro děti 1. stupně ZŠ II. Školní kluby V loňském školním roce pracovalo na škole 18 kroužků při školním klubu. Poplatek za školní rok činil 400,- Kč na žáka. Přehled kroužků při ŠK: - počítačové hry 3. tř. 1 skupina - míčové hry 1 skupina - výtvarný 2 skupiny - kytara 1 skupina - ekologický ročník 1 skupina - Školní linka důvěry 1 skupina - zdravotnický 1 skupina 9

10 - zobcová flétna 2 skupiny - anglický jazyk 1. stupeň 2 skupiny - basketbal 1. stupeň 1 skupina - matematika 9. ročník 2 skupiny - matematika 8. třída 1 skupina - čtení 2. tř. 1 skupina - anglická konverzace ročník 1 skupina - český jazyk 9. ročník 1 skupina - český jazyk 8. třída 1 skupina - Doučka matematika 1 skupina - sportovní hry roč. 1 skupina III. Klub mladého diváka Praha Jak jsem se ztratil aneb malá vánoční povídka Divadlo V Dlouhé Sen čarovné noci Divadlo ABC Divotvorný hrnec Divadlo Na Fidlovačce Gulliverovy cesty D 21 B. Jednorázové akce, které se uskutečnily ve školním roce I. Pořady pořádané Oddělením krizového řízení a drogové prevence v Kladně Oddělení krizového řízení a drogové prevence v Kladně bohužel v letošním roce žádné programy pro školy nenabízelo. II. Lyžařský výcvik III. Divadelní představení 10

11 listopad 2013 Mach a Šebestová prosinec 2013 Anetka a Vánoce únor 2013 O pejskovi a kočičce Brouk Pytlík březen 2014 Staré pověsti české Putování po Africe květen 2014 Mach a Šebestová Cestujeme za zvířátky IV. Výstavy říjen 2014 leden 2014 červen 2014 Marilyn Monroe výstava o životě a díle herečky výstava ilustrátorky M. Fischerové-Kočkové výstava Pod hladinou Vltavy V. Filmová představení leden 2014 Doba ledová IV. březen 2014 Hobit neočekávaná cesta VI. Zeměpisné a přírodovědné besedy září 2013 říjen 2013 listopad 2013 duben 2014 květen 2014 červen 2014 Austrálie tajemství rudého kontinentu (cestopisná beseda) Dravci ukázka dravců spojená s besedou Den vědy interaktivní výstava a exkurze na VŠE Praha Kanada cestopisná beseda Island cestopisná beseda Tonda obal na cestě beseda o třídění odpadů Kam letí ptáci beseda Elektrárna Kladno Eko- kurz Emilovna Astro bus beseda, prezentace a pozorování hvězd VII. Dopravní výchova Dopravní výchova 5.B Dopravní výchova 4.tř Dopravní výchova 5.A Dopravní výchova 4. tř. 11

12 IX. Ostatní akce ÚP Kladno příprava na volbu povolání (9. B) ÚP Kladno příprava na volbu povolání (9. A) Migrace do Evropy 9.A,B Den otevřených dveří s odpoledním programem (výroba adventních věnců, výroba slaného pečiva, svíček) Den řemesel volba povolání (celá škola) Hasík 2.A, B, C Mgr. Fechtnerová (ROSA) řešení vztahů ve třídě 5. B Výcvik první pomoci celý 2. stupeň PČR zábavní pyrotechnika, výcvik psů 6.A, B, 9.A, B Týden Země Zahradní slavnost a vyřazení žáků 9. tříd Hasík požární zbrojnice 2.A, B, C Během přípravy akcí spolupracuje metodik prevence s vedením školy. Sdružení rodičů poskytuje finanční příspěvky na odměny pro děti. 4. Garant programu a spolupracovníci Garant programu: Spolupracovníci: - Mgr. Ivana Bešťáková (ředitelka ZŠ a MŠ Kladno) - Mgr. Iva Nachtigalová (zástupce ředitele ZŠ a MŠ Kladno a metodik prevence) - Mgr. Lenka Hanzlíková (výchovný poradce školy) - Mgr. Petra Horynová (práce s integrovanými dětmi) - Mgr. Jana Drahokoupilová (práce s integrovanými dětmi externě) II. Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi ZŠ spolupracuje s následujícími organizacemi: 12

13 - Pedagogicko-psychologická poradna Kladno - Oddělení krizového řízení a drogové prevence Kladno - Policie ČR - Hasičský záchranný sbor Kladno - Speciální pedagogické centrum Floriánek v Kladně - Odbor sociální péče a státní podpory Magistrátu města Kladno - Okresní hygienická stanice v Kladně - SPC Kladno - Společnost APLA pro děti s autismem Praha - kladenské logopedky - SPC Vertikála Praha - SPC Beroun - ROSA - Středisko pomoci ohroženým dětem Kladno III. Propagace Informace pro žáky stálá nástěnka prevence v 1. patře školy, předávání aktuálních letáků v průběhu školního roku, rozhlasové relace školního rozhlasu Informace pro rodiče informace v žákovských knížkách, webové stránky školy informativní letáky, třídní schůzky Informace pracovníkům školy na poradách školy, webové stránky školy Informace pro veřejnost webové stránky školy, příležitostná propagace v regionálním tisku (Kladenský deník, Kladno, Kamelot) IV. Aktivity v oblasti sociálně patologických jevů plánované pro školní rok 2014/15 1. Cíle prevence na škole: - nastavit zdravé školní klima - předcházet sociálně patologickým jevům - snížit výskyt sociálně patologických jevů - účelné využití volného času - podpora zdravého životního stylu 2. Obsah prevence A. tématické bloky s dětmi Téma Třída Formy * Plánováno Školní linka důvěry: - Drakiáda 1.stupeň + MŠ Soutěž

14 - Klobouková stupeň Průvod Co děláme po škole - Mikulášská - Miss, Missák - Anketa Jak se nám žije - Kytičkový den - Den naruby - Vynášení Morany Školní kluby Sportovní hry - basket Hra na zobcovou flétnu Ekologický Počítačové hry Linka důvěry Výtvarný kroužek Zdravotnický Anglický jazyk Hra na kytaru Astrologie Čtení Matematika 5., 8. a 9. ročník Sportovní všestrannost 5. 9.roč. Český jazyk 9. ročník Roboti a programování Ruční práce práce s jehlou Deskové hry ŠK školní družiny stupeň 1.stupe + MŠ 1. stupeň stupeň 1. a 2. stupeň 1. a 2. stupeň 1. stupeň + MŠ 1.stupeň 1.stupeň stupeň 1.stupeň 2.stupeň 1. stupeň 1.a 2. stupeň 1. a 2. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 1. a 2. stupeň 1.a 2. stupeň 2. stupeň 1. a 2. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň Výstava Nadílka Soutěž Dotazník Soutěž Průvod Klub mladého diváka - Praha 2. stupeň div. představení leden Pracují po celý školní rok xročně Akce Školní linky důvěry jsou součástí celoškolního projektu Jeden svět jeden rok. * B. Jednorázové akce Téma Třídy Formy * Plánováno Lyžařský výcvik 2. stupeň Výcvik Leden 2015 Dopravní výchova 1. stupeň dle nabídky Centrum drogové prevence a Přesná data * Formy a metody práce budou doplněny v hodnocení MPP za školní rok

15 krizové pomoci Žádné programy prozatím nenabídl Beseda -//- dalších programů budou stanovena průběžně Kino 1.+2.stupeň Vycházíme z aktuální nabídky Divadlo 1.+2.stupeň -//- Koncert 1.+2.stupeň -//- Výstavy 1.+2.stupeň -//- Ostatní Den otevřených dveří - Advent stupeň V rámci aktivit Školní linky důvěry je zřízena stálá nástěnka (1.patro budovy školy), schránka pro anonymní vyjádření a rozhlasové relace k jednotlivým školním akcím. Pro potřeby pedagogických pracovníků je ve sborovně školy zřízena knihovna, která obsahuje literaturu a propagační materiály k dané problematice. V. Návrh rozpočtu Metodik prevence na škole nemá pro aktivity v oblasti sociálně patologických jevů stanovený vlastní rozpočet. Jednotlivé akce jsou financovány z příspěvku Sdružení rodičů nebo rozpočtu školy pro daný školní rok. VI. Řešení přestupků Přestupky jsou řešeny individuálně podle druhu přestupku u jednotlivých žáků. Je využívána metoda rozhovoru se žákem a rodiči. Na základě vážnosti přestupku je svolávána výchovná komise školy. Vážnější přestupky jsou řešeny společně s Policií ČR ve spolupráci s Odborem sociální péče a státní podpory Magistrátu města Kladno. Postupujeme podle metodického pokynu MŠMT č.j / (Prevence zneužívání návykových látek a sociálně patologických jevů), metodického pokynu MŠMT č.j / (Prevence a postih záškoláctví), metodického pokynu MŠMT č.j / (Řešení šikanování ve školách a školských zařízeních) a metodické doporučení MŠMT č.j.: 21291/ (Primární prevence rizikového chování ). 15

16 VII. Evidence a zjišťování efektivity programu Při zjišťování efektivity programů využíváme následující metody: - dotazník, anketa - rozhovor (práce třídního učitele) - schránka důvěry - hodiny předmětů výchovného charakteru - vědomostní testy - různé formy soutěží - školní olympiády VIII. Dokumenty týkající se prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a volnočasových aktivit 1. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j.: 21291/ Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působení resortu MŠMT na období , č.j.:10844/ Spolupráce předškolních zařízení, škol, školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané č.j.: / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky a školských zařízení č.j / Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízení č.j.: 22294/ Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: 10194/ k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. 8. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních č.j /

17 9. Školní preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení zřizovaných MŠMT, č.j.:37 014/ Pedagogové proti drogám Program preventivních aktivit uplatňovaných ve školách a školských zařízeních (MŠMT 1999) 11. Strategie prevence kriminality na léta Národní strategie protidrogové politiky na období Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení 14. Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 15. Národní osnovy pro vzdělávání metodiků primární prevence škol a školských zařízení 16. Koncepce státní politiky ve vztahu k mladé generaci v ČR do roku Zákon o podpoře sportu 18. Národní program rozvoje sportu pro všechny v ČR 19. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí 20. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) 21. Zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím 22. Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 23. Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízení 17

18 24. Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 25. Volný čas a prevence u dětí a mládeže (MŠMT 2002) 26. Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů 27. Evaluace a diagnostika preventivních programů (MŠMT 2002) 28. Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu, č.j.: 11691/ Informace k postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případě záškoláctví, č.j.: 2014/ IX. Seznam dostupné literatury na škole 1. Aardweg, Gerard J.M.: Terapie homosexuality (Rádce pro postižené a poradce) Praha Babian, Dic: Vstupenka do pekla. Orbis, Praha Bártová, Jana: Prevence není nikdy dost! SPORTPROPAG Praha Černá, Alena, Dědková, Lenka a spol.: Kyberšikana průvodce novým fenoménem. GRADA Vydání I. 5. Dušek, Karel a Janík, Alojz: Drogy a společnost. AVICENUM Praha Gillernová, Ilona a Krejčová Lenka a kol.: Sociální dovednosti ve škole. Grada Vydání I. 7. John, Radek a Presl, Jiří: Drogy! (106 otázek a odpovědí). Medea Kultur Praha 8. Kolář, Michal: Bolest šikanování. Portál Praha Kolář, Michal: Nová cesta k léčbě šikany. Portál Praha Langer, Stanislav: Problémový žák na prvním stupni základních škol (školy obecné). KOTVA Mečíř, Jan: Zneužívání alkoholu a nealkoholických drog u mládeže. AVICENUM Praha Nešpor, Karel a Csémy, Ladislav: Alkohol, drogy a vaše děti. Praha 1995, 3. vydání 18

19 13. Nešpor, Karel a Müllerová, Marie: Jak překonat brát drogy? Praha Nešpor, Karel a kol.: FIT IN , 1. vydání 15. Nešpor, Karel a kol.: FIT IN , 2. vydání 16. Nešpor, Karel: Jak pomoci dětem odmítat drogy aneb prevence v rodině. IDEA Nešpor, Karel a kol.: Jak předcházet problémům s návykovými látkami na základních a středních školách. Praha Nešpor, Karel: Jak překonat problém s hazardní hrou. Praha Nešpor, Karel a kol.: Prevence problémů působených návykovými látkami na školách. BESIP MV Praha 20. Nešpor, Karel: Romantické období končí. Praha Nešpor, Karel a kol.: Tajné zprávy z Planety X-II, Praha Nešpor, Karel: Týká se to i mne? Jak překonat problémy s alkoholem? SPORTPROPAG Praha Nešpor, Karel a kol.: Zásady efektivní primární prevence. Praha Pekařová, Ludmila: Jak žít a nezbláznit se. Poznání Presl, Jiří: Drogová závislost. (Může být ohroženo i Vaše dítě?) MAXDORF 1995, 2. vydání 26. Rýdl, Karel: Tradice a současnost alternativního pedagogického hnutí v ČSFR a ve světě. Prešov Zelinková, Olga: Pedagogická diagnostika a individuální vzdělání program. Portál Praha 2001 X. Videotéka - Drogy - Když musíš, tak musíš - Kouzlo všedních úsměvů - Stav (bez)naděje - Láska je láska - Oči hadů (I. III. díl) - Bojím se tě, světe - Drogová problematika - Řekni drogám ne! XI. Seznam zařízení z okresu Kladno zabývajících se prevencí 1. Pedagogicko psychologická poradna Kladno Cyrila Boudy Kladno Sítná tel.: ,

20 2. Oddělení krizového řízení a krizové prevence nám. 17. Listopadu Kladno tel.: Speciální pedagogické centrum Floriánek při 1. ZvŠ v Kladně T.G.Masaryka Kladno tel.: Středisko výchovné péče Slaný Ambulantní a pobytové oddělení Tomanova Slaný tel.: ROSA Středisko pomoci ohroženým dětem Římská Kladno Rozdělov tel.: Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně Fr. Kloze Kladno tel.: Magistrát města Kladna Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Náměstí 17. Listopadu Kladno 8. Policie ČR Havířská Kladno tel.: Městská policie Kladno Preventivně-informační skupina Náměstí Starosty Pavla Kladno tel.: Speciálně pedagogické centrum Pařížská Kladno Kročehlavy 20

21 tel.: Zařízení sociální intervence J. Palacha Kladno tel.:

22 XII. Přílohy Č.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření za školní rok Č.2 Školní řád 22

23 Příloha č. 1 Vyhodnocení dotazníkového šetření ve školním roce 2013/2014 Dotazníkové šetření v letošním roce proběhlo v měsíci lednu roku Šetření bylo uskutečněno mezi žáky 3. až 9. ročníku a zúčastnilo se ho celkem 225 žáků. V letošním roce byl dotazník tematicky zaměřen na šikanu (vztahy ve třídě). Tzn. vyhledávání potencionálních obětí, agresorů, vůdců apod. Žáci odpovídali na 16 otázek. Dotazník byl převzat z knihy Michala Koláře: Nová cesta k léčbě šikany. Hádej kdo? 1. Kdo je přátelský a kamarádský? 2. Kdo je vtipný? 3. Kdo se zastává slabších? 4. Kdo je napadán a neumí se bránit? 5. Kdo je nejoblíbenější? 6. Kdo uráží jiné děti? 7. Kdo dává třídu dohromady? 8. Kdo je nejpravdomluvnější? 9. Kdo má strach z nějakého spolužáka? 10. Kdo je nejméně oblíbený/á? 11. Kdo ubližuje slabším? 12. Kdo se rozdělí o věci, které má rád? 13. Kdo se stává terčem různých vtipů a legrací? 14. Kdo je spolehlivý a zodpovědný? 15. Kdo je rozesmátý a spokojený? 16. Kdo je nejvíce uznáván? Klíč k vyhodnocení techniky: Otázky poukazující na potencionální oběti: 4, 9, 13. Otázky upozorňující na potencionálního agresora: 6, 11, 13. Otázky zaměřené na vyhledávání členů pozitivního jádra: 3, 7, 12. Otázky na identifikaci okrajového člena skupiny: 10. Otázky na identifikaci hvězdy: 5. Otázky na identifikaci vůdce: 16. Výsledky šetření: Na rozdíl od předešlých nešlo výsledky tohoto dotazníku vyjádřit procentuálně (číselně). Každá třída byla zpracována samostatně. Při práci se třídou je třeba brát zřetel na žáky, kteří vycházejí jako agresoři, ale současně jako vůdcové třídy nebo se objevují současně ve zdravém jádru skupiny. Výsledky šetření projednány s třídními učiteli a vedením školy na pedagogické radě

24 Příloha č. 2 Obsah: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 323, Kladno Tel.: fax : Web: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců ke škole 1.3 Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 2. Provoz a vnitřní režim školy. 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy 4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 5. Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího programu, - na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, - jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školy, - na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, - zakládat v rámci školy samosprávný orgán žáků (žákovská samospráva), volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, - vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, své připomínky může vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo řediteli školy, - na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu, - na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku, - na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením, - na svobodu ve výběru kamarádů, - na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny, - na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny, - na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku, - na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj, - v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího, - jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu, - na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek. 1.2 Povinnosti žáků 24

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní řád Projednáno na pedagogické radě školy dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 1 Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 188 / 2005 Vypracovala: PaedDr.Irena Jarešová Schválila: PaedDr.Irena Jarešová Pedagogická

Více

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace Školní řád platnost od 1. září 2013 schváleno pedagogickou radou dne 26.8.2013 schváleno

Více

Školní řád. Blatenská ul. 540, okres Klatovy Spisový znak: 2-1. Schválen pedagogickou radou dne 31. 8. 2012. Počet stran: 25.

Školní řád. Blatenská ul. 540, okres Klatovy Spisový znak: 2-1. Schválen pedagogickou radou dne 31. 8. 2012. Počet stran: 25. Č.j. 3/10-2012 Základní škola Horažďovice, Účinnost: 1. 9. 2012 Blatenská ul. 540, okres Klatovy Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Razítko školy: Schválen pedagogickou radou dne 31. 8. 2012 Počet stran:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk příspěvková organizace v Zábřehu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: O - 1 Vypracoval: Schválil: Mgr. Miloš Lachnit, ředitel školy Mgr.

Více

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín OBSAH:

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín OBSAH: Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sluhy 29, 250 63 p. Mratín Školní řád Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Sluhy Sídlo organizace: Sluhy 29, 250 63, p. Mratín Identifikační číslo organizace:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc. Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc. Školní řád. Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA Prof.V.Vejdovského Olomouc Účinnost: 3.9.2012 Skartační znak: A5 Počet stran: 24 Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost

Více

Školní řád. Účinnost: 1.9.2014. Č.j. Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00. Počet stran: Razítko školy: Podpis ředitele školy: Změny:

Školní řád. Účinnost: 1.9.2014. Č.j. Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00. Počet stran: Razítko školy: Podpis ředitele školy: Změny: Č.j. Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola Brigádníků 14/510 Praha 10 100 00 Účinnost: 1.9.2014 Skartační znak: A5 Počet stran: Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo Datum Strana Účinnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 OBSAH: Škola: Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní řád Č.j.: 133 / 2015 Účinnost od: 01.04. 2015 Skartační znak: A 10 ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: Práva a povinnosti žáků,zákonných zástupců a pravidla vztahů.

Více

1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Základní škola Strunkovice nad Blanicí, okres Prachatice ŠKOLNÍ ŘÁD ÚČINNOST OD 1. ZÁŘÍ 2005 PROJEDNÁNO NA PEDAGOGICKÉ RADĚ DNE: 31.8. 2005 SCHVÁLENO ŠKOLSKOU RADOU DNE: 27.9.2005 ZMĚNY PROJEDNÁNY DNE:

Více

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK

Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Č.j. 388/2013 Účinnost: 1. 9. 2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A 5 Razítko školy: Počet stran: 20 Podpis ředitele školy: Školní řád ZŠ a vnitřní řád ŠD a ŠK Změny: Číslo Datum Strana Účinno st od

Více

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007

Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. s platností od 01.09.2007 Základní škola Stráž, Stráž 21, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD s platností od 01.09.2007 1. Úprava schválena na pedagogické radě dne 15. 09. 2012 2. Úprava schválena na pedagogické radě dne 01. 09. 2014 ředitel

Více

A Školní řád B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

A Školní řád B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2

Více

Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace E. Krásnohorské 921 460 01 Liberec 14. Školní řád

Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace E. Krásnohorské 921 460 01 Liberec 14. Školní řád Č. j: 1/09/05/Ja Spisový znak: A1.3 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace E. Krásnohorské 921 460 01 Liberec 14 Účinnost: 1. 9. 2005 Skartační znak:

Více

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy:

Školní řád. Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Základní škola praktická a. Počet stran: 24 Razítko školy: Č.j. 1/2005 Účinnost: od 1.9.2010 ŠKOLA Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Základní škola praktická a Počet stran: 24 Razítko školy: OU Školní 438 Chrastava Podpis ředitele školy: Školní řád Změny: Číslo

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Projednán v pedagogické radě dne 26. 8. 2013 Schválen školskou radou dne 27. 8. 2013 Platnost od 2. 9. 2013 1 2 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVÁLENICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVÁLENICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHVÁLENICE Školní řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD Příloha č. 2 Účinnost: od 1.9.2009 Skartační znak: A5 Počet stran: 25 Schváleno pedagogickou radou dne: 1.9.2009 Schváleno radou školy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona.

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy Stachy 253, Stachy 384 73 tel. ZŠ: 388 428 186, 388 428 055 IČO: 00 58 33 67 ZUŠ: 388 428 289 fax: 388 428 051 MŠ: 388 428 380 e-mail: skola@stachy.net

Více

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405

Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Š k o l n í ř á d ZŠ Projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2013,

Více

Účinnost od: 2.2.2015

Účinnost od: 2.2.2015 Školní řád základní školy Škola Horní Jiřetín Školní řád základní školy Účinnost od: 2.2.2015 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

A Školní řád pravidla vzájemných vztahů. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

A Školní řád pravidla vzájemných vztahů. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Každý má svou šanci Škola: Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Školní řád A Školní řád

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice

Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice Školní řád ZŠ a MŠ Kojetice Moravcova 26 250 72 Kojetice Účinnost od: 5..2007 Změny: 2.0.2007 Obsah: A Školní řád. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků

Více

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2012 Vypracoval: Schválil: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2012 Skartační znak: A5 Mgr. Miloslav Dušek,

Více

Řád Základní školy Liběšice, okr. Louny

Řád Základní školy Liběšice, okr. Louny Řád Základní školy Liběšice, okr. Louny Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické

Více

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Školní 247, 262 31 Milín IČO 70998868 tel.: 318691134, e-mail: zs.milin@post.cz, www.zsmilin.org Školní řád A Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ ŘÁD PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NELAHOZEVES, OKRES MĚLNÍK Š K O L N Í Ř Á D Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Základní škola Tachov, Zárečná 1540, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválen na pedagogické radě dne 26. 01. 2011 s platností od 01. 02. 2011.

Základní škola Tachov, Zárečná 1540, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD. Schválen na pedagogické radě dne 26. 01. 2011 s platností od 01. 02. 2011. Základní škola Tachov, Zárečná 1540, okres Tachov ŠKOLNÍ ŘÁD Schválen na pedagogické radě dne 26. 01. 2011 s platností od 01. 02. 2011 ředitel školy 1 Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti ţáků, zákonných

Více

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah:

Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Obsah: Školní řád je vydán na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) Oddíl A. Školní řád Obsah: 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými

Více

Školní řád. Žáci mají právo: Žáci mají povinnost: Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

Školní řád. Žáci mají právo: Žáci mají povinnost: Zákonní zástupci žáků mají povinnost: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ŠENOV 1 Obsah : I. Práva žáků a zákonných zástupců 3 Práva žáků 3 Práva zákonných zástupců žáků 3 II. Povinnosti žáků a zákonných zástupců 4 Povinnosti žáků 4 Povinnosti zákonných zástupců

Více