MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (pro základní školu)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (pro základní školu)"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 323, Kladno Tel.: fax: web: Škola podporující zdraví, Škola udržitelného rozvoje MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (pro základní školu) školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Iva Nachtigalová metodik prevence Garant: Mgr. Ivana Bešťáková ředitelka ZŠ

2 Obsah: A. Minimální preventivní program - ZŠ Kladno, Doberská 323 I. Obecný úvod minimálního preventivního programu 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Analýza stavu z hlediska výskytu sociálně patologických jevů 4. Garant programu a spolupracovníci II. Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi III. Propagace IV. Aktivity v oblasti sociálně patologických jevů plánované pro školní rok 2014/15 1. Cíle prevence 2. Obsah prevence A. Tématické bloky s dětmi B. Jednorázové akce V. Návrh rozpočtu VI. Řešení přestupků VII. Evidence a zjišťování efektivity programu VIII. Dokumenty týkající se prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a volnočasových aktivit IX. Seznam dostupné literatury na škole X. Videotéka XI. Seznam zařízení z okresu Kladno zabývajících se prevencí 2

3 XII. Přílohy č. 1 vyhodnocení dotazníku za školní rok , č.2 Řád školy B. Minimální preventivní program MŠ Kořenského 380 Od loňského školního roku Minimální preventivní program pro mateřskou školku je samostatným dokumentem, jehož součástí je i hodnocení programu za uplynulý školní rok , tzn. že již není součástí Minimálního preventivního programu pro základní školu. Jeden výtisk dokumentu je uložen v kanceláři vedení ZŠ a MŠ Kladno, Doberská 323 a druhý výtisk dokumentu je uložen v kanceláři zástupce ředitele školy pro MŠ v Kořenského ul

4 I. Obecný úvod minimálního preventivního programu školy 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 323 Sídlo školy: Zřizovatel: Vedení školy: Doberská 323, Kladno Magistrát města Kladna nám. Starosty Pavla Kladno Mgr. Ivana Bešťáková ředitelka školy Mgr. Iva Nachtigalová zástupce ředitele školy Kateřina Burešová - zástupce ředitele školy pro MŠ IČO školy: Telefon: Fax: Www stránky: Školská rada: Školní družina: Třídy LOGO: Mateřská školka: ředitelna, kancelář sborovna LOGO třídy školní družina mateřská školka kancelář předseda Mgr. Karel Albrecht Doberská 323, Kladno Vaitova ul. 325, Kladno Kořenského 380, Kladno 4

5 2. Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola, Doberská 323, Kladno 4 je ve školním roce úplnou základní školou, která má 9 ročníků. Mateřská škola Kořenského 380 se stala součástí naší školy Ředitelka školy: Mgr. Ivana Bešťáková Zástupce ředitele školy: Mgr. Iva Nachtigalová Počet žáků celkem: 375 Počet tříd celkem: 19 z toho na 1. stupni: 12 z toho na 2. stupni: 7 Počet učitelů celkem: 26 Počet vychovatelů: 4 (z toho 1 na poloviční úvazek) Počet oddělení ŠD: 4 Počet nekvalifikovaných učitelů: 4 Počet důchodců: 1(snížené úvazky) Hospodářka školy: 1 Školnice: 1 Počet uklízeček: 5 Údržbář: 1 Kuchařka: 1 (na poloviční úvazek) Odborné pracovny: 2 počítačové třídy 1 dílna 2 tělocvičny s nářaďovnou a šatnou Výdejna jídla: 1 Všechny velké třídy jsou třídami kmenovými a pro 2. stupeň i odbornými pracovnami (pracovna fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu a informatiky). Od byla na škole zřízena výdejna jídla pro žáky naší školy. Jídlo je dováženo z 2. ZŠ Kladno (2 jídla denně). Školní družina, která je umístěna v Doberské ulici v budově nové tělocvičny, má 2 oddělení. Nová tělocvična byla zprovozněna Ve Vaitově ulici je umístěna jedna LOGO třída (3. C). Na základní škole se ve školním roce vyučuje podle učebního plánu: ŠVP Jeden svět 5

6 K zásadním změnám došlo ve školním vzdělávacím programu vstupem školy do projektu Státního zdravotního ústavu Škola podporující zdraví. Tento projekt navazuje na již dříve získaný titul Škola udržitelného rozvoje. Průzkumem mezi žáky, rodiči a učiteli bylo zjištěno, že zaměření školy na ekologii a informatiku bude vhodné rozšířit o projekty zaměřené na zdravý životní styl. S tím souvisí celá řada změn školy jak v oblasti výchovy a vzdělávání, tak i proměn budov a zahrady školy. Hlavní změnou v oblasti časové dotace hodin je navýšení hodin tělesné výchovy ve všech ročnících školy z 2 na 3 hodiny. Díky finanční podpoře Magistrátu města Kladna byla vybudována venkovní učebna, která slouží výuce ekologie a dalších přírodovědných předmětů. Od školního roku je vyučována se souhlasem rodičů v 1. třídě genetická metoda čtení. Po třinácti letech zkušeností můžeme konstatovat, že tato metoda je velmi dobrá, čtení zvládají i slabší žáci. Touto metodou se vyučuje v letošním školním roce v 1.A, v 1.B se vyučuje synteticko- analytickou metodou. Od školního roku byly na naší škole zřizovány speciální třídy pro děti s vadami řeči, a to v následujících ročnících: prvním, druhém a třetím. Z důvodu změny koncepce školy nebyla v loňském školním roce, otevřena 1.speciální třída. V letošním roce tak máme na škole pouze jednu třetí třídu, kde jsou vzdělávány děti, u kterých byla diagnostikována dyslálie, dysartrie, dysfázie (vyučující Mgr. Petra Horynová - státní zkouška z pedagogického poradenství a školní pedagogiky a z logopedie). Z těchto důvodů byla na naší škole ukončena i činnost odloučeného pracoviště ZŠ Čimice Praha 8 pro děti s vadami řeči (odloučené pracoviště bylo zřízeno ). O práci s integrovanými dětmi se zajímá i KIWANIS klub Kladno, který finančními částkami pomáhá zakoupit pomůcky pro integrované žáky. Díky spolupráci s kladenským klubem navázala naše škola kontakty s německým KIWANIS klubem v Aachenu. Spolupráce s KIWANIS klubem začala roku V loňském školním roce věnoval KIWANIS klub naší škole finanční částku v hodnotě ,- Kč. Z této finanční částky byl hrazen asistent pedagoga. V dlouhodobém plánu školy se zaměřujeme na výuku cizích jazyků. Od 3. třídy se vyučuje jazyk anglický. Pro zkvalitnění výuky jazyků jsou dále na 2. stupni zavedeny hodiny konverzace v cizím jazyce, dále od 7. třídy je vyučováno 2. cizímu jazyku (povinně volitelný předmět). Žáci naší školy se zúčastnili již několikrát zájezdu do Velké Británie, který se však z finančních důvodů v loňském školním roce neuskutečnil. 6

7 Výuce jazyků je na škole věnována velká péče, o čemž svědčí i velmi dobrá umístění v okresních kolech konverzačních soutěží. V loňském roce se žákyně Šárka Beková umístila na 11. místě v okrese v konverzační soutěži v anglickém jazyce ve st. kategorii a Jan Cinybulk se umístil na 3. místě v konverzační soutěži v anglickém jazyce v ml. kategorii. Naše škola v rámci ŠVP rozšiřuje výuku v oblasti informatiky a ekologie. S výukou těchto předmětů podle ŠVP začínáme již na I. stupni základní školy. S těmito změnami souvisí i vybudování dvou počítačových tříd, dále zavedení internetu, které zvýšilo úroveň žáků v práci s počítačem. V 8. ročníku byla výuka informatiky zařazena do povinného předmětu pracovní činnosti, v 9. ročníku byla informatika zavedena jako předmět volitelný. Týká se žáků, kteří si zvolili jako svůj profilační předmět ekologii. Z toho vyplývá, že na konci 9. třídy každý žák projde nejméně dvouletou výukou na počítači (vyučující Mgr. Karel Albrecht). K rozšíření znalostí dětí přispívá i školní klub zaměřený na základní osvojení práce na PC. V letošním školním roce pracuje na škole 2 skupiny. Děti mají možnost navštěvovat počítačovou pracovnu i během přestávek. Na škole je v letošním roce 34 žáků, kteří mají individuální vzdělávací program (z důvodu SPÚ) a 8 žáků, kteří mají skupinovou integraci (jedná se o žáky speciální logo třídy). V letošním školním roce pracuje na škole 7 osobních asistentek. Od převzala funkci koordinátora pro práci s integrovanými dětmi Mgr. Petra Horynová. V hodinách je postupováno individuálně k jednotlivým žákům, pí učitelky využívají informací z odborných vyšetřeních PPP Kladno. Každý žák má založenou kartu, kde jsou zaznamenány jednotlivé poruchy, náprava, použití pomůcek i vývoj dítěte během školního roku, spolupráce s rodinou a třídními učiteli. Rodiče jsou seznámeni s průběhem těchto hodin, byla jim nabídnuta konzultace s pedagogem i návštěva vyučující hodiny. Ostatní vyučující sledují práci integrovaných žáků, připravují si doplňování textů, používají mírnější klasifikaci. Vyučující mají vypracovány roční plány s ID, písemně hodnotí jejich práci. Práce s ID je projednávána na pedagogických radách. Výchovné poradenství zajišťuje Mgr. Lenka Hanzlíková, která ve školním roce 2003/2004 ukončila specializační studium pro výchovné poradce PC Rakovník. Konzultační hodiny výchovného poradce v letošním školním roce jsou ve středu hod., jinak kdykoli po telefonické domluvě. 7

8 3. Analýza stavu z hlediska výskytu sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů ve školním roce Ve své činnosti jsme opět navázali na dlouhodobý program, který probíhá již od školního roku Pedagogové a žáci (23) působí ve školním klubu Školní linky důvěry (dále jen ŠLD) pod vedením metodika prevence Mgr. I. Nachtigalové a připravují volno časové aktivity, páteční setkávání, aktuální nástěnku, schránku pro anonymní vyjádření, rozhlasové relace i oslovení rodičů. Každoročně připravuje ŠLD dotazník pro žáky naší školy od 3. třídy, který slouží ke zjištění sociálně patologických jevů v chování žáků. Pokud se objeví náznak jakéhokoliv sociálně patologického jevu v chování žáků, je situace okamžitě řešena s vedením školy, výchovným poradcem, rodiči. Vážnější přestupky jsou řešeny společně s Policií ČR ve spolupráci s Odborem sociální péče a státní podpory Magistrátu města Kladno. V uplynulém školním roce bylo svoláno 11výchovných komisí, kde byly projednávány následující problémy: dětská kriminalita (1 x), záškoláctví (1 x), šikana (4 x ), virtuální drogy kyberšikana (1 x), násilné chování (3 x) a nevhodné chování vůči spolužákům, drzé chování vůči vyučujícím (1 x ). Individuální péče byla poskytována dětem i rodičům, kteří kontaktovali školu se žádostí o pomoc. Akce pořádané ŠLD byly v loňském školním roce součástí celoškolního projektu Jeden svět jeden rok. A. Tématické bloky s dětmi, které se uskutečnily ve šk.roce I. Akce pořádané Školní linkou důvěry: Říjen: Drakiáda (soutěž připravena pro žáky 1. stupně a žáky MŠ Kladno, Kořenského soutěžících) Listopad: Klobouková soutěž o nejoriginálnější pokrývku hlavy, akce zakončena slavnostním průvodem školní budovou a společným fotografováním na školní zahradě (soutěž určena pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ) Co děláme po škole (výstava žákovských prací, 68 soutěžících, 68 výrobků) Prosinec: 8

9 Mikulášská ( nadílka připravena pro žáky 1. stupně ZŠ, MŠ Kladno, Kořenského 380) Leden: - Jak se nám žije (anketa pro žáky od 3. tříd, vyhodnocení viz příloha) Únor: - 7. a Pomoc při zápisu dětí do 1. tříd (22 žáků) Kytičkový den (soutěžní akce pořádána pro 1. a 2. stupeň ZŠ) Březen: Den naruby (žáci 2. stupně ve spolupráci s vyučujícími zajistili výuku na 1. stupni i na 2. stupni účast 68 žáků ve třídách: 1. A, B, C, 2.A, B, C, 3. A, B, C, 4.A, 5. A, B, 6. A, B, 7.tř., 8.A, B a 9.A,B.) Duben: Vynášení Moreny (průvod připraven pro žáky 1. stupně a žáků MŠ Kladno, Kořenského 380) Květen: Den dětí ve ŠD (pomoc při zajištění stanovišť 9 žáků) Červen: Olympiáda ŠD (pomoc při zajištění stanovišť) Pohádkový les vědomostně sportovní závod pro děti 1. stupně ZŠ II. Školní kluby V loňském školním roce pracovalo na škole 18 kroužků při školním klubu. Poplatek za školní rok činil 400,- Kč na žáka. Přehled kroužků při ŠK: - počítačové hry 3. tř. 1 skupina - míčové hry 1 skupina - výtvarný 2 skupiny - kytara 1 skupina - ekologický ročník 1 skupina - Školní linka důvěry 1 skupina - zdravotnický 1 skupina 9

10 - zobcová flétna 2 skupiny - anglický jazyk 1. stupeň 2 skupiny - basketbal 1. stupeň 1 skupina - matematika 9. ročník 2 skupiny - matematika 8. třída 1 skupina - čtení 2. tř. 1 skupina - anglická konverzace ročník 1 skupina - český jazyk 9. ročník 1 skupina - český jazyk 8. třída 1 skupina - Doučka matematika 1 skupina - sportovní hry roč. 1 skupina III. Klub mladého diváka Praha Jak jsem se ztratil aneb malá vánoční povídka Divadlo V Dlouhé Sen čarovné noci Divadlo ABC Divotvorný hrnec Divadlo Na Fidlovačce Gulliverovy cesty D 21 B. Jednorázové akce, které se uskutečnily ve školním roce I. Pořady pořádané Oddělením krizového řízení a drogové prevence v Kladně Oddělení krizového řízení a drogové prevence v Kladně bohužel v letošním roce žádné programy pro školy nenabízelo. II. Lyžařský výcvik III. Divadelní představení 10

11 listopad 2013 Mach a Šebestová prosinec 2013 Anetka a Vánoce únor 2013 O pejskovi a kočičce Brouk Pytlík březen 2014 Staré pověsti české Putování po Africe květen 2014 Mach a Šebestová Cestujeme za zvířátky IV. Výstavy říjen 2014 leden 2014 červen 2014 Marilyn Monroe výstava o životě a díle herečky výstava ilustrátorky M. Fischerové-Kočkové výstava Pod hladinou Vltavy V. Filmová představení leden 2014 Doba ledová IV. březen 2014 Hobit neočekávaná cesta VI. Zeměpisné a přírodovědné besedy září 2013 říjen 2013 listopad 2013 duben 2014 květen 2014 červen 2014 Austrálie tajemství rudého kontinentu (cestopisná beseda) Dravci ukázka dravců spojená s besedou Den vědy interaktivní výstava a exkurze na VŠE Praha Kanada cestopisná beseda Island cestopisná beseda Tonda obal na cestě beseda o třídění odpadů Kam letí ptáci beseda Elektrárna Kladno Eko- kurz Emilovna Astro bus beseda, prezentace a pozorování hvězd VII. Dopravní výchova Dopravní výchova 5.B Dopravní výchova 4.tř Dopravní výchova 5.A Dopravní výchova 4. tř. 11

12 IX. Ostatní akce ÚP Kladno příprava na volbu povolání (9. B) ÚP Kladno příprava na volbu povolání (9. A) Migrace do Evropy 9.A,B Den otevřených dveří s odpoledním programem (výroba adventních věnců, výroba slaného pečiva, svíček) Den řemesel volba povolání (celá škola) Hasík 2.A, B, C Mgr. Fechtnerová (ROSA) řešení vztahů ve třídě 5. B Výcvik první pomoci celý 2. stupeň PČR zábavní pyrotechnika, výcvik psů 6.A, B, 9.A, B Týden Země Zahradní slavnost a vyřazení žáků 9. tříd Hasík požární zbrojnice 2.A, B, C Během přípravy akcí spolupracuje metodik prevence s vedením školy. Sdružení rodičů poskytuje finanční příspěvky na odměny pro děti. 4. Garant programu a spolupracovníci Garant programu: Spolupracovníci: - Mgr. Ivana Bešťáková (ředitelka ZŠ a MŠ Kladno) - Mgr. Iva Nachtigalová (zástupce ředitele ZŠ a MŠ Kladno a metodik prevence) - Mgr. Lenka Hanzlíková (výchovný poradce školy) - Mgr. Petra Horynová (práce s integrovanými dětmi) - Mgr. Jana Drahokoupilová (práce s integrovanými dětmi externě) II. Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi ZŠ spolupracuje s následujícími organizacemi: 12

13 - Pedagogicko-psychologická poradna Kladno - Oddělení krizového řízení a drogové prevence Kladno - Policie ČR - Hasičský záchranný sbor Kladno - Speciální pedagogické centrum Floriánek v Kladně - Odbor sociální péče a státní podpory Magistrátu města Kladno - Okresní hygienická stanice v Kladně - SPC Kladno - Společnost APLA pro děti s autismem Praha - kladenské logopedky - SPC Vertikála Praha - SPC Beroun - ROSA - Středisko pomoci ohroženým dětem Kladno III. Propagace Informace pro žáky stálá nástěnka prevence v 1. patře školy, předávání aktuálních letáků v průběhu školního roku, rozhlasové relace školního rozhlasu Informace pro rodiče informace v žákovských knížkách, webové stránky školy informativní letáky, třídní schůzky Informace pracovníkům školy na poradách školy, webové stránky školy Informace pro veřejnost webové stránky školy, příležitostná propagace v regionálním tisku (Kladenský deník, Kladno, Kamelot) IV. Aktivity v oblasti sociálně patologických jevů plánované pro školní rok 2014/15 1. Cíle prevence na škole: - nastavit zdravé školní klima - předcházet sociálně patologickým jevům - snížit výskyt sociálně patologických jevů - účelné využití volného času - podpora zdravého životního stylu 2. Obsah prevence A. tématické bloky s dětmi Téma Třída Formy * Plánováno Školní linka důvěry: - Drakiáda 1.stupeň + MŠ Soutěž

14 - Klobouková stupeň Průvod Co děláme po škole - Mikulášská - Miss, Missák - Anketa Jak se nám žije - Kytičkový den - Den naruby - Vynášení Morany Školní kluby Sportovní hry - basket Hra na zobcovou flétnu Ekologický Počítačové hry Linka důvěry Výtvarný kroužek Zdravotnický Anglický jazyk Hra na kytaru Astrologie Čtení Matematika 5., 8. a 9. ročník Sportovní všestrannost 5. 9.roč. Český jazyk 9. ročník Roboti a programování Ruční práce práce s jehlou Deskové hry ŠK školní družiny stupeň 1.stupe + MŠ 1. stupeň stupeň 1. a 2. stupeň 1. a 2. stupeň 1. stupeň + MŠ 1.stupeň 1.stupeň stupeň 1.stupeň 2.stupeň 1. stupeň 1.a 2. stupeň 1. a 2. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 1. a 2. stupeň 1.a 2. stupeň 2. stupeň 1. a 2. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň Výstava Nadílka Soutěž Dotazník Soutěž Průvod Klub mladého diváka - Praha 2. stupeň div. představení leden Pracují po celý školní rok xročně Akce Školní linky důvěry jsou součástí celoškolního projektu Jeden svět jeden rok. * B. Jednorázové akce Téma Třídy Formy * Plánováno Lyžařský výcvik 2. stupeň Výcvik Leden 2015 Dopravní výchova 1. stupeň dle nabídky Centrum drogové prevence a Přesná data * Formy a metody práce budou doplněny v hodnocení MPP za školní rok

15 krizové pomoci Žádné programy prozatím nenabídl Beseda -//- dalších programů budou stanovena průběžně Kino 1.+2.stupeň Vycházíme z aktuální nabídky Divadlo 1.+2.stupeň -//- Koncert 1.+2.stupeň -//- Výstavy 1.+2.stupeň -//- Ostatní Den otevřených dveří - Advent stupeň V rámci aktivit Školní linky důvěry je zřízena stálá nástěnka (1.patro budovy školy), schránka pro anonymní vyjádření a rozhlasové relace k jednotlivým školním akcím. Pro potřeby pedagogických pracovníků je ve sborovně školy zřízena knihovna, která obsahuje literaturu a propagační materiály k dané problematice. V. Návrh rozpočtu Metodik prevence na škole nemá pro aktivity v oblasti sociálně patologických jevů stanovený vlastní rozpočet. Jednotlivé akce jsou financovány z příspěvku Sdružení rodičů nebo rozpočtu školy pro daný školní rok. VI. Řešení přestupků Přestupky jsou řešeny individuálně podle druhu přestupku u jednotlivých žáků. Je využívána metoda rozhovoru se žákem a rodiči. Na základě vážnosti přestupku je svolávána výchovná komise školy. Vážnější přestupky jsou řešeny společně s Policií ČR ve spolupráci s Odborem sociální péče a státní podpory Magistrátu města Kladno. Postupujeme podle metodického pokynu MŠMT č.j / (Prevence zneužívání návykových látek a sociálně patologických jevů), metodického pokynu MŠMT č.j / (Prevence a postih záškoláctví), metodického pokynu MŠMT č.j / (Řešení šikanování ve školách a školských zařízeních) a metodické doporučení MŠMT č.j.: 21291/ (Primární prevence rizikového chování ). 15

16 VII. Evidence a zjišťování efektivity programu Při zjišťování efektivity programů využíváme následující metody: - dotazník, anketa - rozhovor (práce třídního učitele) - schránka důvěry - hodiny předmětů výchovného charakteru - vědomostní testy - různé formy soutěží - školní olympiády VIII. Dokumenty týkající se prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a volnočasových aktivit 1. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j.: 21291/ Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působení resortu MŠMT na období , č.j.:10844/ Spolupráce předškolních zařízení, škol, školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané č.j.: / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky a školských zařízení č.j / Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízení č.j.: 22294/ Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: 10194/ k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. 8. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školských zařízeních č.j /

17 9. Školní preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení zřizovaných MŠMT, č.j.:37 014/ Pedagogové proti drogám Program preventivních aktivit uplatňovaných ve školách a školských zařízeních (MŠMT 1999) 11. Strategie prevence kriminality na léta Národní strategie protidrogové politiky na období Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení 14. Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 15. Národní osnovy pro vzdělávání metodiků primární prevence škol a školských zařízení 16. Koncepce státní politiky ve vztahu k mladé generaci v ČR do roku Zákon o podpoře sportu 18. Národní program rozvoje sportu pro všechny v ČR 19. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí 20. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) 21. Zákon č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím 22. Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 23. Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízení 17

18 24. Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 25. Volný čas a prevence u dětí a mládeže (MŠMT 2002) 26. Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů 27. Evaluace a diagnostika preventivních programů (MŠMT 2002) 28. Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu, č.j.: 11691/ Informace k postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případě záškoláctví, č.j.: 2014/ IX. Seznam dostupné literatury na škole 1. Aardweg, Gerard J.M.: Terapie homosexuality (Rádce pro postižené a poradce) Praha Babian, Dic: Vstupenka do pekla. Orbis, Praha Bártová, Jana: Prevence není nikdy dost! SPORTPROPAG Praha Černá, Alena, Dědková, Lenka a spol.: Kyberšikana průvodce novým fenoménem. GRADA Vydání I. 5. Dušek, Karel a Janík, Alojz: Drogy a společnost. AVICENUM Praha Gillernová, Ilona a Krejčová Lenka a kol.: Sociální dovednosti ve škole. Grada Vydání I. 7. John, Radek a Presl, Jiří: Drogy! (106 otázek a odpovědí). Medea Kultur Praha 8. Kolář, Michal: Bolest šikanování. Portál Praha Kolář, Michal: Nová cesta k léčbě šikany. Portál Praha Langer, Stanislav: Problémový žák na prvním stupni základních škol (školy obecné). KOTVA Mečíř, Jan: Zneužívání alkoholu a nealkoholických drog u mládeže. AVICENUM Praha Nešpor, Karel a Csémy, Ladislav: Alkohol, drogy a vaše děti. Praha 1995, 3. vydání 18

19 13. Nešpor, Karel a Müllerová, Marie: Jak překonat brát drogy? Praha Nešpor, Karel a kol.: FIT IN , 1. vydání 15. Nešpor, Karel a kol.: FIT IN , 2. vydání 16. Nešpor, Karel: Jak pomoci dětem odmítat drogy aneb prevence v rodině. IDEA Nešpor, Karel a kol.: Jak předcházet problémům s návykovými látkami na základních a středních školách. Praha Nešpor, Karel: Jak překonat problém s hazardní hrou. Praha Nešpor, Karel a kol.: Prevence problémů působených návykovými látkami na školách. BESIP MV Praha 20. Nešpor, Karel: Romantické období končí. Praha Nešpor, Karel a kol.: Tajné zprávy z Planety X-II, Praha Nešpor, Karel: Týká se to i mne? Jak překonat problémy s alkoholem? SPORTPROPAG Praha Nešpor, Karel a kol.: Zásady efektivní primární prevence. Praha Pekařová, Ludmila: Jak žít a nezbláznit se. Poznání Presl, Jiří: Drogová závislost. (Může být ohroženo i Vaše dítě?) MAXDORF 1995, 2. vydání 26. Rýdl, Karel: Tradice a současnost alternativního pedagogického hnutí v ČSFR a ve světě. Prešov Zelinková, Olga: Pedagogická diagnostika a individuální vzdělání program. Portál Praha 2001 X. Videotéka - Drogy - Když musíš, tak musíš - Kouzlo všedních úsměvů - Stav (bez)naděje - Láska je láska - Oči hadů (I. III. díl) - Bojím se tě, světe - Drogová problematika - Řekni drogám ne! XI. Seznam zařízení z okresu Kladno zabývajících se prevencí 1. Pedagogicko psychologická poradna Kladno Cyrila Boudy Kladno Sítná tel.: ,

20 2. Oddělení krizového řízení a krizové prevence nám. 17. Listopadu Kladno tel.: Speciální pedagogické centrum Floriánek při 1. ZvŠ v Kladně T.G.Masaryka Kladno tel.: Středisko výchovné péče Slaný Ambulantní a pobytové oddělení Tomanova Slaný tel.: ROSA Středisko pomoci ohroženým dětem Římská Kladno Rozdělov tel.: Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně Fr. Kloze Kladno tel.: Magistrát města Kladna Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Náměstí 17. Listopadu Kladno 8. Policie ČR Havířská Kladno tel.: Městská policie Kladno Preventivně-informační skupina Náměstí Starosty Pavla Kladno tel.: Speciálně pedagogické centrum Pařížská Kladno Kročehlavy 20

21 tel.: Zařízení sociální intervence J. Palacha Kladno tel.:

22 XII. Přílohy Č.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření za školní rok Č.2 Školní řád 22

23 Příloha č. 1 Vyhodnocení dotazníkového šetření ve školním roce 2013/2014 Dotazníkové šetření v letošním roce proběhlo v měsíci lednu roku Šetření bylo uskutečněno mezi žáky 3. až 9. ročníku a zúčastnilo se ho celkem 225 žáků. V letošním roce byl dotazník tematicky zaměřen na šikanu (vztahy ve třídě). Tzn. vyhledávání potencionálních obětí, agresorů, vůdců apod. Žáci odpovídali na 16 otázek. Dotazník byl převzat z knihy Michala Koláře: Nová cesta k léčbě šikany. Hádej kdo? 1. Kdo je přátelský a kamarádský? 2. Kdo je vtipný? 3. Kdo se zastává slabších? 4. Kdo je napadán a neumí se bránit? 5. Kdo je nejoblíbenější? 6. Kdo uráží jiné děti? 7. Kdo dává třídu dohromady? 8. Kdo je nejpravdomluvnější? 9. Kdo má strach z nějakého spolužáka? 10. Kdo je nejméně oblíbený/á? 11. Kdo ubližuje slabším? 12. Kdo se rozdělí o věci, které má rád? 13. Kdo se stává terčem různých vtipů a legrací? 14. Kdo je spolehlivý a zodpovědný? 15. Kdo je rozesmátý a spokojený? 16. Kdo je nejvíce uznáván? Klíč k vyhodnocení techniky: Otázky poukazující na potencionální oběti: 4, 9, 13. Otázky upozorňující na potencionálního agresora: 6, 11, 13. Otázky zaměřené na vyhledávání členů pozitivního jádra: 3, 7, 12. Otázky na identifikaci okrajového člena skupiny: 10. Otázky na identifikaci hvězdy: 5. Otázky na identifikaci vůdce: 16. Výsledky šetření: Na rozdíl od předešlých nešlo výsledky tohoto dotazníku vyjádřit procentuálně (číselně). Každá třída byla zpracována samostatně. Při práci se třídou je třeba brát zřetel na žáky, kteří vycházejí jako agresoři, ale současně jako vůdcové třídy nebo se objevují současně ve zdravém jádru skupiny. Výsledky šetření projednány s třídními učiteli a vedením školy na pedagogické radě

24 Příloha č. 2 Obsah: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 323, Kladno Tel.: fax : Web: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců ke škole 1.3 Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 2. Provoz a vnitřní režim školy. 3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy 4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 5. Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího programu, - na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, - jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školy, - na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, - zakládat v rámci školy samosprávný orgán žáků (žákovská samospráva), volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, - vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, své připomínky může vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo řediteli školy, - na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu, - na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku, - na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením, - na svobodu ve výběru kamarádů, - na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny, - na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny, - na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku, - na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj, - v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího, - jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu, - na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek. 1.2 Povinnosti žáků 24

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky

Číslo Datum Strana Účinnost od Provedl Poznámky Č.j.548 /2015 Účinnost: od 1.9.2015 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Razítko školy: Masarykova základní škola Žalhostice Počet stran: 11 Podpis ředitele školy: Změny: Školní řád Číslo Datum Strana

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky. 1.1. Práva a povinnosti žáků ve škole 1.2.

Více

Školní řád. Základní škola Ostrava Stará Bělá

Školní řád. Základní škola Ostrava Stará Bělá Školní řád Základní škola Ostrava Stará Bělá Č. j.: 07/2005/1 Spisový znak:2.1 Účinnost od: 1. 9. 2005 Počet příloh:- Změny: 1. 9. 2006, 1. 1. 2007 (změna názvu školy), 3. 9. 2007(změna dozorů a používání

Více

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín.

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín. Č.j. 2007/25 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Holetín 20 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2007 Skartační znak: A5 Počet stran: 9 Podpis ředitele školy: Školní řád

Více

Školní řád. Žáci mají právo: Žáci mají povinnost: Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

Školní řád. Žáci mají právo: Žáci mají povinnost: Zákonní zástupci žáků mají povinnost: Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího programu

Více

Hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2013 2014

Hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Kladno, Doberská 323, 272 04 Kladno Tel.: 312 263 087 fax: 312 263 904 web: www.6zskladno.cz e-mail: zs6kladno@volny.cz Škola podporující zdraví, Škola udržitelného rozvoje

Více

Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005. Změny: 1.2.2011. Obsah:

Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005. Změny: 1.2.2011. Obsah: Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005 Spisový znak: Počet příloh: Změny: 1.2.2011 Obsah: A Školní řád 2 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy

Více

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád

Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč. Školní řád Základní škola, Skuteč, Komenského 150, okres Chrudim Adresa: Komenského náměstí 150, 539 73, Skuteč Školní řád Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 27. 8. 2015 Vypracoval, schválil: Mgr. Jiří

Více

DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015

DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015 Dům dětí a mládeže,,bludiště Husova 263 357 35 Chodov, okr Sokolov IČO: 709 76 350 Tel: 352 66 52 21, 602 / 944 989 e-mail: ddm-chodov@mybox.cz DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015

Více

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

Školní řád. 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Školní řád

Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Školní řád Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.: 02/10-2007 VDŠ Školní řád (ve znění úprav ke 2. září 2013) Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Školní řád Čj.: 02/10-2007-VDŠ Vypracoval:

Více

Školní řád základní školy

Školní řád základní školy Škola: Základní škola Sloupnice Školní řád základní školy Č.j.: 105/2009/RE Účinnost od: 1. 9. 2009 Spisový znak: B 10 / A 5 Počet příloh: 8 Změny: A. Školní řád dle 30 zákona 561/2004 Sb.... 1 1. Práva

Více

Základní škola Beroun Wagnerovo námě stí 458, Beroun 2. Ř á d š k o l y

Základní škola Beroun Wagnerovo námě stí 458, Beroun 2. Ř á d š k o l y Základní škola Beroun Wagnerovo námě stí 458, Beroun 2 Tel./ Fax.: 311 623 315 E-mail: trojkazsberoun@tiscali.cz www.3zsberoun.com Ř á d š k o l y Obsah: str. Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných

Více

Školní řád ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST A:

Školní řád ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST A: Školní řád ŠKOLNÍ ŘÁD ČÁST A: Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Provoz a vnitřní režim školy. Práva žáků Žáci mají právo:

Více

Vnitřní řád. 5) Podmínky závěrečného hodnocení v pravidelné činnosti zájmového vzdělávání.

Vnitřní řád. 5) Podmínky závěrečného hodnocení v pravidelné činnosti zájmového vzdělávání. Vnitřní řád I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odstavec 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon (ve znění pozdějších předpisů) vydávám

Více

Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Teplice, Plynárenská 2953/6

Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Teplice, Plynárenská 2953/6 Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Teplice, Plynárenská 2953/6 Š K O L N Í Ř Á D Obsah: A Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla

Více

Škola Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005 Účinnost od: 1.9.2005 Změny: 1. 2. 2011, 27. 8.

Škola Základní škola Stříbrná Skalice Školní řád základní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2005 Účinnost od: 1.9.2005 Změny: 1. 2. 2011, 27. 8. Základní škola Stříbrná Skalice Škola má ve vsi více než stoletou tradici. Od 1.1.2007 jsme byli přeřazeni z okresu Kolín do okresu Praha-východ. Školu navštěvuje, v současné době, 94 žáků, kteří jsou

Více

Základní škola Dohalice, okres Hradec Králové Příspěvková organizace. Školní řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Základní škola Dohalice, okres Hradec Králové Příspěvková organizace. Školní řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Základní škola Dohalice, okres Hradec Králové Příspěvková organizace Školní řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Účinnost: 2.9.2013 Projednáno na ped. radě dne: 29.8.2013 Razítko školy a podpis

Více

Školní řád. Účinnost: 1.9.2005. Č.j. 49/2005 Spisový znak: 2-1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY. Počet stran: 22.

Školní řád. Účinnost: 1.9.2005. Č.j. 49/2005 Spisový znak: 2-1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY. Počet stran: 22. Č.j. 49/2005 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY Účinnost: 1.9.2005 Skartační znak: A5 Počet stran: 22 Podpis ředitele školy: Vinklář Školní řád Změny: Číslo Datum Strana

Více

Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

Základní škola speciální, Jaroměř, Palackého 142 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola speciální, Jaroměř, Palackého 142 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola speciální, Jaroměř, Palackého 142 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLY Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Žáci mají právo 1. Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu, na zabezpečení přístupu

Více

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ01/2708/2014, počet stran: 6 Zpracoval a schválil: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Platnost a účinnost dokumentu ode dne: 27.

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D O b s a h : 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a zákonných zástupců ve škole 1.1 Podrobnosti k výkonu práv

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV - VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV - VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV - VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499 886 128, e-mail:zs.malesv@volny.cz.

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499 886 128, e-mail:zs.malesv@volny.cz. Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499 886 128, e-mail:zs.malesv@volny.cz Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Škola Základní škola Nový Kostel, okres Cheb Školní řád základní škola A Školní řád B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Škola Základní škola Nový Kostel, okres Cheb Školní řád základní škola A Školní řád B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Škola Základní škola Nový Kostel, okres Cheb Školní řád základní škola Vypracoval: L. Návarová Účinnost od: 1.4.2013 Schválila Rada školy: 18.3.2013 Schváleno na ped. radě: 27.3.2013 Změny: Obsah: A Školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ, PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ, PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ, PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ, ŠKOLNÍ DRUŽINA, STŘEDISKO

Více

Školní řád. Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice

Školní řád. Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice Školní řád Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice VIII. 2011 Základní škola, Grünwaldova 13, České Budějovice Grünwaldova 13 370 01 České Budějovice www.zsgrunwaldova.cz tel.: 386 107 711 školní

Více

Školní řád základní školy

Školní řád základní školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Životice u Nového Jičína č. 149, 742 72 Mořkov Školní řád základní školy Vypracovala: Mgr. Eva Zemanová, ředitelka Platnost

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. ŠKOLNÍ ŘÁD Třinecká obchodní akademie, spol. s r. o. Školní řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a prováděcích předpisů ke školskému zákonu zpracovaných na podmínky školy v platném znění.

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Školní řád 1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: - na vzdělání podle školního vzdělávacího

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola a Mateřská škola, Žatec Dvořákova 24, okres Louny. PSČ 438 01 email: zvlszatec@quick.cz tel.

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola a Mateřská škola, Žatec Dvořákova 24, okres Louny. PSČ 438 01 email: zvlszatec@quick.cz tel. Základní škola a Mateřská škola, Žatec Dvořákova 24, okres Louny PSČ 438 01 email: zvlszatec@quick.cz tel.: 415 710 598 Š K O L N Í Ř Á D Každý pracovník školy, žák a jeho zákonný zástupce je rovnoprávným

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, příspěvková organizace Č. j. 11/2013 Projednáno pedagogickou radou 29. 8. 2013 Školní řád a pravidla pro hodnocení žáků byla schválena školskou radou ( 18 odst. 3 školského zákona)

Více

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost:

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Školní řád Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: Platnost: od 1.9.2008-1 - Pozbývá platnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRČEŇ, OKRES PLZEŇ JIH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD - 2 - Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim Školní řád 2014/2015 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

pracovních a školních úrazů.

pracovních a školních úrazů. Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice Pokyn ředitele školy k zajištění první pomoci a evidenci pracovních a školních

Více

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon.

Školní řád vychází ze znění 21 odst. 1 a 2; 22 odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb., školský zákon. Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVIADNOV, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Telefon: 558 655 089, 739 303 135 E-mail: KubalovaRenata@centrum.cz RED_IZO: 600 134 202 IZO: 102068658

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 230/2009/RE Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické

Více

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 6 ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Tato směrnice nahrazuje: Datum platnosti od: 01.07.2014 Základní právní předpisy:

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice OBSAH: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáka 2. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 3. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami 4. Vnitřní režim školy 5. Zákonní

Více

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 4, 664 59 Telnice, Tel: 544224360, IČO: 75 02 26 21, E-mail: zstelnice@skolniweb.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Sm.

Více

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní řád Projednáno na pedagogické radě školy dne 1. 9. 2014 se schválenou platností od 1. 9. 2014 1 Obsah: Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Přerov nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace čp.112, 289 16 Přerov nad Labem ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 188 / 2005 Vypracovala: PaedDr.Irena Jarešová Schválila: PaedDr.Irena Jarešová Pedagogická

Více

Základní škola Kobyly, okres Liberec - příspěvková organizace PŘÍLOHA Č. 2 KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU

Základní škola Kobyly, okres Liberec - příspěvková organizace PŘÍLOHA Č. 2 KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 2 KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí Podmínky zajištění

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek. Školní řád Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek Školní řád Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, z vyhlášky č.48/2005 Sb., v platném znění, z vnitrorezortních

Více

Základní škola a mateřská škola Pěnčín, příspěvková organizace. Pěnčín 17, 798 57 Laškov

Základní škola a mateřská škola Pěnčín, příspěvková organizace. Pěnčín 17, 798 57 Laškov Základní škola a mateřská škola Pěnčín, příspěvková organizace Pěnčín 17, 798 57 Laškov Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU I. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Provozní doba 1. Ranní provoz je v budově ZŠ na náměstí od 6.30 do 7.30 hodin. Žáci chodí zadním vchodem - poučí TU 1. den školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona.

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ vydává škola v souladu se zákonem 561/2004 Sb., 30. Jeho obsah vyplývá z tohoto zákona. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy Stachy 253, Stachy 384 73 tel. ZŠ: 388 428 186, 388 428 055 IČO: 00 58 33 67 ZUŠ: 388 428 289 fax: 388 428 051 MŠ: 388 428 380 e-mail: skola@stachy.net

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13

Organizační řád školy vnitřní směrnice č. 1a č.j V 429/13 Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10

Školní řád. Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Školní řád Č.j.: 56/2012/RE Spisový znak: A 10 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Brno, Řehořova 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZS BR 431/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Josef Binek, ředitel školy Mgr. Josef Binek, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2.

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: MZŠ-L 53/2015 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 18. 11. 2015 Školská rada schválila

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb.

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Školní jídelna VP 4/2015 Václavkova 1083 č. 2 Mladá Boleslav příspěvková organizace Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Vnitřní předpis nabývá platnosti ode dne 1.2.2015

Více

Školní řád. Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí

Školní řád. Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové ŠKOLNÍ ŘÁD Projednán na pedagogické radě dne 28.8. 2015 pod číslem jednacím 117/2015 se schválenou platností od 1. 9. 2015. Školní řád základní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

Základní škola Galaxie s.r.o., K Nemocnici 1/211, 741 01 Nový Jičín. Školní řád ZŠ Galaxie

Základní škola Galaxie s.r.o., K Nemocnici 1/211, 741 01 Nový Jičín. Školní řád ZŠ Galaxie Základní škola Galaxie s.r.o., K Nemocnici 1/211, 741 01 Nový Jičín Školní řád ZŠ Galaxie Žák má právo: být vychováván a vzděláván v souladu se svými individuálními potřebami na příznivé klima školy z

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Zaječice, okres Chrudim

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Zaječice, okres Chrudim ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Ředitelka Základní školy, Zaječice, okres Chrudim v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč

Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Š k o l n í ř á d Odborného učiliště Kelč Adresa: náměstí Osvoboditelů 1 Telefon: 571 641 321, Fax: 571 641 403 E-mail: oukelc@oukelc.cz Ředitelka: Mgr. Renata Ryšková Č.j.: OU 424/2009 1. Úvodní ustanovení

Více

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015

Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Fakultní základní škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 2250 Školní řád Č.j.: 423/2015 Účinnost od: 10.11.2015 Spisový znak: Změny: Skartační znak: S10 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu (

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace

Vnitřní řád školy. Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Opatovice, příspěvková organizace Vnitřní řád školy Zpracovala: Mgr. Jana Palová Projednáno pedagogickou radou dne: 22. 6. 2005 Účinnost od: 1. 9. 2005 Obecná ustanovení

Více

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 18. 11. 2015 Směrnice nabývá

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Platnost od 1.9.2012 Obsah: 1. Práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů dětí a zákonných zástupců dětí

Více

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Mgr. Radim Vetchý, ředitel školy

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Mgr. Radim Vetchý, ředitel školy Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: ZŠspecLa 146/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 03. 09.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 1.9.2015 Školská rada schválila dne: 7.9.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2015 ZŠMŠŽ 82/2015-Vi Mgr.

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Školní řád V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. par. 30, o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace. Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Pracoviště: Základní škola, Komenského 4 Základní škola, Ronovská 12 ŠKOLNÍ ŘÁD Číslo směrnice: 4/2015 Vypracoval: Vedení školy Schválil:

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace Školní řád Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana I. Preambule 2 II. Práva a povinnosti žáka základní školy. 3 III. Práva a povinnosti zákonných

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Řád školy. Projednán na pedagogické radě dne 25. srpna 2014 se schválenou platností od 1. září 2014

Řád školy. Projednán na pedagogické radě dne 25. srpna 2014 se schválenou platností od 1. září 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBNICE, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 471 26 Dubnice 240, IČO: 72742631, telefon: 487 851 598 www.zsdubnice.estranky.cz e-mail: jaroslava.hujkova@seznam.cz Řád

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace

Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád je vydán na základě článku 1 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy

2. Školní řád. Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A10. Mgr. Rostislav Koc, ředitel školy Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 2. Školní řád Č.j.: ZSUN - 14/2016 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak:

Více

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5 Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne Mgr. Petra Židková ředitelka školy Mgr. Eva Bečvaříková zástupce školské rady č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY:

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY: Š K O L N Í Ř Á D Mateřské školy a Základní školy při Nemocnici, Žatec, o.p.s., Husova 2796, součást Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více