Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 20/202. Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 3, Fingerova 286 sídlo školy: Fingerova 286, Praha 5 Nové Butovice IČO : kontaktní spojení telefon: , fax: , www: b) poslední platné rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku č.j. 9853/ ze dne identifikátor předškolního zařízení: základní škola IZO: kapacita 750 žáků školní družina IZO: kapacita 350 žáků školní jídelna IZO: kapacita 850 jídel s účinností od c) zřizovatel: Městská část Praha 3,Sluneční náměstí 3/2580, Praha 5-Nové Butovice, IČ : d) forma hospodaření Škola je samostatným právním subjektem od s příspěvkovou formou hospodaření. e) vedení školy, kontaktní spojení (jméno, telefon, ) ředitel(ka) školy : PaedDr. Blanka Janovská, , zástupce pro I.stupeň : RNDr. Olga Vlčková, , cz zástupce pro II.stupeň: PaedDr. Zuzana Majstrová, , vedoucí školní družiny: Jana Mrňová, , vedoucí školní jídelny : Renata Bezděkovská, , sekretariát : Pavlína Bláhová, ,

2 f) název, zaměření a zhodnocení školního vzdělávacího programu, charakteristika školy č.j / , Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola aktivního učení šance pro každého, č.j. 2673/ , datum aktualizace V letošním školním roce jsme učili na. stupni již 9. rokem podle vlastního školního vzdělávacího programu základního vzdělávání, letos již pošesté s navýšením hodin, jak je předepisuje RVP ZV. V letošním roce se podle nového ŠVP učí již všechny třídy na. i 2. stupni a ve všech třídách se již snaží vyučující využívat v souladu s naším ŠVP metody aktivního učení. Škola se profiluje výukou angličtiny. Při její výuce klademe důraz na aktivní komunikaci. V ročníku se vyučuje hodina Aj týdně v půlených třídách. Rodiče si mohli zvolit buď výuku rodilou mluvčí, nebo výuku českou paní učitelkou. Od 3. ročníku tvoříme v každé třídě dvě skupiny podle vyspělosti dětí. V jedné z nich vyučovala jednu hodinu ze tří až čtyřhodinové dotace rodilá mluvčí a dvě/ tři český lektor, ve druhé skupině vyučovala pouze česká učitelka. Tímto způsobem jsme žákům, kteří mají dobré předpoklady k jazykovému rozvoji, rozšířili možnost být ve styku s živým jazykem a rozvíjet porozumění a výslovnost, zatímco druhé skupině žáků byl dán prostor k opakování a procvičování. Na 2. stupni se vyučují 3 hodiny Aj týdně. Navíc si mohli žáci zvolit od 6. ročníku i několik volitelných předmětů seminář Aj je určen pro žáky, kteří potřebují procvičování a opakování učiva, projektová Aj je pro žáky pokročilejší, kteří mají možnost procvičit si angličtinu v nejrůznějších přirozených situacích, konverzace s rodilou mluvčí je pro žáky, kteří chtějí rozšiřovat slovní zásobu a procvičovat zejména porozumění a mluvený projev. S realizací vlastního vzdělávacího programu máme ty nejlepší zkušenosti. Jako jedna z mála škol v ČR jsme reformu našeho školství uvítali, neboť nám umožnila si učivo uspořádat tak, aby co nejvíce respektovalo vývojové zvláštnosti a možnosti žáků. Naši žáci prokazují velmi dobré (i vynikající) vědomosti v testech KALIBRO a na přijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia, ale to není náš hlavní cíl. Tím je to, aby naše děti chodily do školy rády a měly neustálý zájem o nové poznatky (chtěly se stále něco dozvídat vlastním přičiněním). To se nám, podle mého názoru, zatím daří! Charakteristika školy A) Historie vznikla naše škola jako nouzové řešení situace na sídlišti (mnoho dětí přestavba jeslí). V sedmi třídách začínalo 74 žáků. Před spojením s FZŠ Fingerova jich bylo již 320. V současné době se mnohé školy potýkají s nedostatkem dětí, ale naše škola má i nyní pří zápisu do. tříd dětí stále přebytek jsme vstoupili do právní subjektivity jsme obdrželi status Fakultní školy Pedagogické fakulty UK v Praze. (Není to pouze papírová spolupráce.) byla naše škola zařazena mezi školy s rozšířenou výukou cizích jazyků. 2

3 nám byl udělen Dr. Patricií Bloem z Univerzity v Clevelandu (USA) Certifikát prvního tréninkového a metodického centra programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení v ČR. 2002/2003 jsme se stali pilotní školou, spolupracovali jsme s VÚP, potažmo s MŠMT na tvorbě ŠVP na základě RVP ZV udělen Certifikát Tvořivá škola a Vzdělávací středisko činnostního učení realizující inovační politiku MŠMT ČR naše škola pokusně ověřovala vlastní ŠVP ZV = Projekt ověřování tvorby ŠVP ZV, z 54 pilotních škol pouze 0 vytvořilo svůj ŠVP a z těchto deseti jsme byli mezi třemi školami s uznaným celým ŠVP jsme pokračovali v ověřování, neboť jsme byli vybráni do dvouletého projektu Ověřování pilotních školních vzdělávacích programů pod záštitou MŠMT a VÚP, kterého se účastnilo 6 pilotních škol. 2006/2007 zkušenosti učitelů naší školy byly publikovány v Příručce příkladů dobré praxe vydané Výzkumným ústavem pedagogickým vznikla FZŠ profesora Otokara Chlupa spojením FZŠ Chlupova a FZŠ. Fingerova. Nástupnickou organizací je FZŠ Chlupova a škola sídlí v budově FZŠ Fingerova intenzivní práce na novém ŠVP pod názvem Škola aktivního učení šance pro každého. Sjednocování pedagogického sboru a budování tradic nově vzniklé školy. B) Zaměření školy ŠKOLA AKTIVNÍHO UČENÍ ŠANCE PRO KAŽDÉHO Od samotného založení naší školy ( ) jsme chtěli učit jinak a snažili jsme se nahradit tradiční metody výuky (předávání hotových poznatků) smysluplnými metodami, díky kterým se žák učí sám, zažívá radost z objevování, jeho pohled na svět je komplexní, mnohotvárný, ale zároveň jednotný. Tento styl výuky se snažíme přenést i do vyučování na 2. stupni. Díky vstřícnému přístupu celého pedagogického sboru k systematickému vzdělávání panuje v současné době ve sboru shoda v tom, že změna cílů ve vzdělávání (učivo se stává prostředkem k dosažení klíčových kompetencí) vyžaduje nejen změnu vyučovacích metod, ale i změnu kritérií a nástrojů hodnocení, než jak tomu bylo doposud. Náš ŠVP vychází ze sedmi zásad, jejichž první písmena vyjadřují hlavní poslání učitele na naší škole - POMÁHAT žákům s prvními kroky na celoživotní cestě ke vzdělání. 3

4 Použitelnost poznatků nezáleží na množství poznatků, ale na trvalosti jejich osvojení a propojenosti s praktickým životem Osobnostní rozvoj rovnoměrný rozvoj všech stránek osobnosti Mezilidské vztahy partnerské vztahy ve škole Aktivita prostor pro iniciativu, vnitřní motivaci a objevování Hodnocení individuální hodnocení směřující k dalšímu rozvoji Angažovanost zapojení do života školy a širší komunity Tvořivost využití osvojených poznatků novým způsobem HLAVNÍ CÍLE našeho ŠVP ) vytvořit u každého žáka pozitivní vztah ke vzdělávání a motivovat ho k celoživotnímu učení 2) rozvíjet jeho osobnost a individualitu s cílem vychovat z něho odpovědného občana demokratické společnosti. Dbáme, aby žáci chodili do školy rádi mohli vyjadřovat otevřeně své názory měli prostor pro otázky a svou argumentaci byli vedeni k vzájemnému hodnocení, k autentické sebereflexi a sebehodnocení byli hrdi na svoji školu Dbáme, aby učitelé vytvářeli pozitivní klima ve škole se věnovali každému dítěti, individualizovali a diferencovali výuku podle jeho potřeb se snažili vytvořit vstřícné a podnětné prostředí systematicky vytvářeli podmínky pro aktivní učení Má-li se žák ve škole dobře cítit a má-li být proces učení kvalitní a motivující, musí se uskutečňovat v prostředí, které pro to vytváří tyto předpoklady: Hlavní dlouhodobé úkoly v oblasti ŠVP: a) ve vytváření podmínek pro bezpečné prostředí pro žáky, jejich rodiče, ale i učitele b) v maximální podpoře jednotného působení celého ped. sboru c) v zajišťování smysluplné činnosti Výchovné a vzdělávací strategie Obecná charakteristika používaných strategií K rozvoji klíčových kompetencí volí naše škola (resp. naši vyučující) tyto výukové strategie: Konstruktivismus Konstruktivistické přístupy k učení a vyučování, které chápou poznávání jako postupný proces charakterizovaný především aktivitou žáka a rolí učitele jako facilitátora žákova učení. Konstruktivistické postupy pracují se zkušeností žáků a 4

5 směřují k vyšší úrovni poznávání, k rozvoji myšlení. Součástí konstruktivistických přístupů je metakognitivní učení, ve kterém si žáci uvědomují, jak se učili, co jim pomáhalo v učení a co se potřebují dál učit. Zdrojem konstruktivistických přístupů k učení a vyučování je nám především program RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení), který nabízí jak účinný učební model (evokace uvědomění si významu reflexe), tak řadu konkrétních vyučovacích metod (brainstorming, myšlenkovou mapu, I.N.S.E.R.T., řízené čtení, diskuzi, referáty, dílnu čtení, metody psaní, metody reflexe a sebereflexe, metody sebehodnocení). Tento funkční přístup k učení a jednotlivé metody dále rozvíjíme především v oblasti sebereflexe a sebehodnocení, zvl. propracováváním strategie práce s portfoliem. Uvědomujeme si, že program RWCT volí jako základní prostředek učení především jazyk, který si žáci základní školy osvojují, zvl. v jeho psané a čtené formě teprve postupně. Inspirujeme se i dalšími přístupy, které nám umožňují dále rozvíjet praktické činnosti a princip názornosti. Metodou, která vede k řešení praktických úkolů a k rozvoji vědomostí, dovedností a postupů nejširšího spektra, jsou výchovně vzdělávací projekty. Jejich realizování navíc podporuje globální pohled dítěte na svět a tedy integraci učiva. Plánujeme a realizujeme projekty různého charakteru i rozsahu v rámci jednotlivých tříd, v rámci škol v přírodě, v paralelních třídách i napříč celou primární školou. Pravidelně realizujeme např. praktické dílny orientované na oslavy lidových tradic a svátků. Podle možností a příležitostí se účastníme i projektů mezinárodních, které umožňují našim žákům poznávat jiné kultury a komunikovat cizím jazykem. V doposud uvedených přístupech k učení dominuje především strategie kooperativního učení, které považujeme za vhodné uspořádání vztahů k efektivnímu učení žáků. Zcela konkrétní metody kooperativního učení nám opět nabízí program RWCT, který podporuje práci ve dvojicích, ale využívá i složitějších postupů jako je např. skládankové učení nebo učíme se navzájem. Kooperativní činnost vyvažujeme i individuálními činnostmi a úkoly, které vycházejí z potřeb jednotlivých žáků a respektují je. Vedle těchto strategií využíváme ve škole i soutěže. Jejich využití přesouváme především do oblasti volného času a zájmů, kdy se soutěží mohou účastnit děti, které chtějí soutěžit a které touží své síly poměřovat s jinými. Nové přístupy ke kognitivnímu a sociálnímu učení rozšiřujeme o cesty, které vedou cíleně k rozvoji emocionální stránky dítěte a jinými cestami také k rozvoji jeho sociální stránky. Zařazujeme metody osobnostního a sociálního rozvoje a metody dramatické výchovy. Žáci se jimi učí řešit konfliktní situace, které je mohou potkat v životě. Využíváním prostředků dramatického umění rozvíjíme tvořivost a další způsoby vyjadřování a komunikace našich žáků. Uvedené strategie se ve skutečnosti neobjevují odděleně, ale vzájemně se doplňují a prolínají. Jejich prolínání zaručuje, že učitel může co nejlépe naplňovat potřeby k učení dětí mladšího školního věku (nelze rozvíjet pouze rozumovou stránku, je třeba nabízet individuální, ale i skupinovou činnost). 5

6 2. Údaje o pracovnících školy ( v hlavní činnosti ) a) personální zabezpečení Pracovníci fyzické osoby k pedagogičtí celkem z toho: vychovatelé přepočt.prac. k fyzické osoby k * 48,99 52* 48,99 9 8,9 9 8,9 nepedagogičtí celkem 23 9, ,87 celkem *v počtu nejsou zahrnuti 3 asistenti pedagoga a dlouhodobě nemocný 6 přepočt.prac. k b) věková struktura pedagogických pracovníků k Věk do a celkem let let let let let více let počet pedagogů * (fyz.osoby) % z celkového počtu pedagogů 0 2,50 26,79 37,50 23,2 0 00% *v počtu jsou zahrnuti 3 asistenti pedagoga a jeden dlouhodobě nemocný učitel Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy je 43,5 let. Z celkového počtu pedagogických pracovníků je 47 žen a 9 mužů. c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (podle zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů) k Pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace (fyzické osoby) počet % z celku počet % z celku I. stupeň 24 92,3 2 7,69 II.stupeň 9 95,00 5,00 vychovatelé Pedagogický sbor se skládá z učitelů. stupně, učitelů odborných předmětů 2. stupně a vychovatelek ŠD. Jsou v něm zastoupeni jak mladí učitelé, tak i zkušení pedagogové (věkový průměr je 43,5 let), muži i ženy. Naším cílem je vytvořit stabilizovaný, plně kvalifikovaný, věkově vyvážený sbor s co nejvyšší aprobovaností výuky. Jádro sboru tvoří odborně zdatní, kreativní a velmi aktivní učitelé. Mnoho z nich působí na naší škole delší dobu, proto se aktivně podílejí na postupné přeměně školy a jsou ochotni se o své zkušenosti podělit jako uvádějící učitelé, vedoucí metodických sdružení apod. Velký důraz klademe na jednotnost působení na žáky a neustálé vzdělávání učitelů. Většina učitelů prošla kurzy podporující výuku aktivními metodami (např. kritické myšlení, činnostní učení, kooperativní učení, projektová výuka, dramatická výchova...), nové způsoby hodnocení a další. Předpokladem pro práci u nás je i ochota k týmové spolupráci, jak v paralelních třídách, tak i napříč školou.

7 Na škole pracují dva výchovní poradci a protidrogový koordinátor. Mnoho zkušených učitelů spolupracuje s PedF UK při vedení praxí studentů. Pro učitele to znamená množství ukázkových hodin a odučených hodin, celou řadu mikrovyučovacích výstupů, výstupy hodinové a nezbytné rozborové hodiny. Někteří pedagogové jsou zároveň lektory dalšího vzdělávání učitelů, zejména v oblasti činnostního učení a RWCT. d) jazykové vzdělávání a jeho podpora k počet učitelů cizích jazyků vyučovací fyzické osoby jazyk celkem z celku rodilí mluvčí 7 z celku bez odborné kvalifikace Aj 9 3* 7,3 přepočtené osoby celkem Nj ,27 Fj 0 0,09 ŠJ 0 0 0,8 Rj 0,09 ostatní *V tomto počtu jsou zahrnuti 2 vyučující z. stupně, kteří mají kurzy Aj pro učitele. stupně a vyučují Aj ve své třídě. vyučovací jazyk žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět.stupeň 2.stupeň 2.stupeň.stupeň 2.stupeň Aj Nj Fj ŠJ Rj ostatní e) počet přijatých nových absolventů ze škol a důvody obchodu zaměstnanců v průběhu školního roku 20/202. Počet přijatých nových absolventů učitelského studia : 3 Důvody odchodu pedagogických zaměstnanců : - odchod do starobního důchodu...osob (ke ) - odchod ve zkušební době osob - odchod po ukončení prac.poměru na dobu určitou...2. osob (z toho zástupy na nemocné pedagogy...osob) - odchod mimo školství osob - odchod z nadbytečnosti osob

8 Odchod do jiné školy 2 (stěhování mimo Prahu) (případně jiné důvody) Důvody odchodu nepedagogických zaměstnanců : - ze zdravotních důvodů...0. osob - odchod do starobního důchodu...0..osob - odchod po ukončení prac.poměru na dobu určitou... osob (z toho zástupy za nemocné zaměstnance osob) - odchod mimo školství osob - odchod z nadbytečnosti osob (případně jiné důvody) f) další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně ředitele školy (dle zákona č.563/2004 Sb, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) - průběžné vzdělávání Název kurzu, semináře Školící instituce Počet účastníků Finanční matematika Descartes den Dyskalkulický žák Descartes den Nestandardní úlohy Descartes den v matematice Praha bezpečně online Národní centrum bezpečnějšího internetu) den Minimální preventivní program v kontextu školské prevence aneb dokážeme opravdu vytvořit mezioborový a meziresortní model prevence v českých školách? PPRCH 2 dny Kurz zdravotníků zotavovacích Prevalis 40 hod akcí Čeština nás baví Descartes 4 hod Hry v matematice Descartes 4 hod Slovní úlohy v hodinách Fraus 2 4 hod matematiky Konference pro učitele. stupně Fraus den Didaktické hry z matematiky na Descartes den. st. ZŠ Vánoce Česká Orffova 2 dny společnost Písničky pro děti Portál den Byli čtyři koledníci Portál den Jaro Tandem den Maminkám Portál den Aprílové zpívání Česká Orffova společnost 2 dny Průměrná délka DVPP na pedagoga 8

9 Pasco konference PASCO den Činnostní učení ve výuce Tvořivá škola den matematiky ve 3. ročníku JARO II angličtina JASPIS 4 84 hod Německý jazyk - B2 Goethe Institut 66 hod Francouzský jazyk Francouzský 60 hod institut Praha Finanční gramotnost Aisis 3 dny Activities which never or hardly Descartes den ever fail to work Evoluční změny v anglickém Descartes 4 hod jazyce Developing English as Descartes 6 hod classroom language for the teacher and learner Comenia Skript PedF UK Praha 2 den Výukové techniky a metodika OUP 4 hod angličtiny Maxík PRODYS 8 hod Inspirační seminář Feuersteinova PedF UK Praha 8 hod instrumentálního obohacení Respektovat a být respektován Společnost pro 24 hod část a 2 mozkově kompatibilní vzdělávání Činnostní učení v matematice - Nová škola den 3. roč Didaktika vlastivedy, ucebnice Fraus 2 den vlastivedy Letní škola Systémové Tvořivá škola 20 hod konstelace Konference v Kunraticích nakladatelství den Fraus Neverbální komunikace VIVIA 7 hod OVOV NFRŠ 3 hod Zemětřesení-vznik,vývoj,výskyt Descartes 5 hod Právní odpovědnost při výuce Comenia 5 hod Tv Consult) Instruktor školní cykloturistiky ASCS 5 dní (Petr) Student-Centred Teaching INFOA 3 hod International Kurz Aj BOHEMIA INSTITUT 9 měsíců/2,5 hod týdně Konference ICT ve školství IDG Czech den 202 Republic a.s. Činnostní učení v AJ ve Tvořivá škola 24 hod. ročníku Celkem x 5 x 9

10 Podobně jako v předchozích letech s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků nemáme žádné problémy, spíše naopak! Vzdělávají se všichni, ale spíše máme problém s uvolňováním během vyučování, když mají zájem např. tři pí učitelky. Většinou však na dané školení jde pouze jeden za školu a informace potom předá ostatním zájemcům v rámci činnosti metodických sdružení. - doplnění a rozšíření odborné kvalifikace (počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňovali nebo rozšiřovali vzdělání studiem na vysokých školách (neměli odbornou kvalifikaci pro přímou pedagog. činnost podle zákona č.563/2004 Sb.), případně absolvovali managerské či jiné studium Zaměření a druh studia Škola Počet účastníků Učitelství. stupeň PedF UK, Praha Rozšiřující studium Aj 2. stupeň PedF ČZU Plzeň Celkem x 2 3. Mzdové podmínky Údaje uvedené tabulce vychází ze statistických výkazů o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství P-04 a týkají se zaměstnanců v hlavní činnosti školy Průměrná výše měsíčního platu pedagogických pracovníků v tom: průměrná výše nárokové složky platu průměrná výše nenárokové složky platu Průměrná výše měsíčního platu nepedagogických pracovníků v tom: průměrná výše nárokové složky platu průměrná výše nenárokové složky platu I.pololetí celý rok I.pololetí Použitím dalších mimorozpočtových zdrojů v roce 20 (účelové prostředky na asistenty pedagoga, účelová dotace od magistrátu na odměny pracovníků, účelové dotace zřizovatele, doplňková činnost) se ve skutečnosti zvýšil výše uvedený plat pedagogických pracovníků o 792 Kč na Kč a nepedagogických o.098 Kč na 5.93 Kč měsíčně. 0

11 4. Charakteristika materiálních podmínek pro výchovně vzdělávací činnost (změny proti předešlému roku ve vybavenosti nábytkem, novými odbornými učebnami, učebními pomůckami, výpočetní technikou, provedené větší opravy a rekonstrukce aj.) V tomto školním roce pokračovala celková rekonstrukce školy. Během podzimu byla dokončena rekonstrukce atria, které bylo slavnostně předáno žákům a učitelům k užívání 28. listopadu 202. V novém prostoru se postupně sešli žáci, ti mladší i s rodiči, aby si společně zazpívali koledy za instrumentálního doprovodu učitelů a malé žákovské kapely. V úvodu k nim krátce promluvila paní ředitelka Janovská, která ve svém projevu poděkovala za náročnou realizaci Obecnímu úřadu Praha 3 v čele s panem starostou Vodrážkou a panu Mošovskému ze školského úřadu. Atrium je využíváno k nejrůznějším akcím, stejně jako k relaxaci. Letos na podzim jsme obdrželi od Nadace ČEZ finance na dovybavení naší fyzikální učebny, kterou jsme zařídili z projektu Oranžová učebna Nadace ČEZ loni. Díky tomuto projektu jsme mohli pořídit pomůcky, které umožní žákům provádět drobné pokusy, a učivo se pro ně stává zábavnější, názornější a víc mu rozumějí. Navíc jsme doplnili učebnu prosklenými uzamykatelnými skříňkami. Dokoupili jsme: Voltmetr 3 ks, Ampérmetr 3 ks, totožná hmotnost 0 ks, teploměr s modrou tekutinou 27 ks, solární větrná elektrárna 5 ks, ebonitová tyčka 30 ks, magnetická střelka 5 ks, plastové vivárium objem 0 l 5 Ks, totožný objem 0 ks, sada 2 standardních hustoměrů 0 ks, hydraulický lis 3 ks, srovnávací teploměr 3 stupnice 0 Ks, ekologický teploměr 3 ks, pružinové váhy 5 ks, dálkoměr s laserovým zaměřovačem 5 ks, elektromotor 3 k, kufřík elektromotory 2 ks, zdroj světla se zrcátky 3 ks Venkovní víceúčelové hřiště prošlo celkovou rekonstrukcí oprava samotné ochranné klece, výměna povrchu, nalajnování hřišť, osazení novými koši na košíkovou. Hřiště na kopanou bylo doplněno záchytnými sítěmi (5 m vysokými) za oběma fotbalovými brankami. Sektor pro skok vysoký jsme vybavili pojízdným krytem pro doskočiště. Od října funguje místnost pro školní klub, kterou jsme vybavili díky daru z projektu Spiele Macht Schule. Klub tak získal zdarma do začátku dva fotbálky, množství

12 deskových her, několik velkých stavebnic Lego a KNEX, klasické zábavné hry jako Twister či měkké míče, karty a další hry. Vzhledem k tomu, že jsme přijali o jednu první třídu více, než loni a počet žáků školy stále roste, zařídili jsme další učebnu z dosud ne plně využívané pracovny ICT. Starý nábytek byl nahrazen novými stavitelnými lavicemi a židlemi a v učebně přibyl i nový úložný nábytek. Společenskou místnost jsme doplnili novou interaktivní tabulí tak, aby se dala využívat nejen k práci studentů, setkání návštěv ve škole apod., ale i k výuce tříd, které ještě v učebně interaktivní tabuli nemají. Rozšířili jsme tak počet všeobecně využitelných tabulí na dvě (knihovna + společenská místnost). V letošním školním roce jsme zahájili výuku v nově vybavené kuchyňce. Jsou v ní čtyři plně vybavená varná pracoviště, jídelní stoly a židle (využití viz Environmentální výchova bod 20) a průběžně doplňujeme další kuchyňské potřeby. Pro zvýšení efektivnosti výuky se nám podařilo získat finanční prostředky na vybavení učeben dalšími dataprojektory, koupili jsme i další interaktivní tabuli. Vyučující budou mít k dispozici notebooky. Pro úspěšné dokončení celé rekonstrukce je nutné provést ještě tyto neodkladné práce:. Neodkladnou, nevyhnutelnou rekonstrukci vyžaduje rozvod vody v celé škole, neboť vzhledem k jeho havarijnímu stavu velmi často praskají trubky, a vytékající voda ničí novou malbu, lino a tím znehodnocuje vynaložené investice a práci lidí. 2. Nutná bude modernizace vybavení i samotných prostor školní jídelny a kuchyně, která byla postavena více než před dvaceti lety. 2

13 5. Základní výkonové údaje o škole a) počty tříd I.stupeň II.stupeň celkem Počet tříd celkem 0 29 k k v tom : počet běžných tříd k k počet speciálních tříd k k b) počty žáků I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků * k k ** v tom: v běžných třídách k k ve speciálních třídách k k *Údaj k datu je uveden bez 32 žáků, kteří plnili povinnou školní docházku dle paragrafu 38 a 4 školského zákona. **Údaj k datu je uveden bez 48 žáků, kteří plnili povinnou školní docházku dle paragrafu 38 a 4 školského zákona. c) průměrný počet žáků na třídu I.stupeň I.stupeň běžné třídy speciální třídy II.stupeň běžné třídy II.stupeň speciální třídy průměr za I.a II.stupeň běžných tříd 23,95-25,0,67 24,23 d) rozšířená výuka některým vybraným vzdělávacím oborům RVZ ZV (nabídka tříd z rozšířeným vyučováním vybraných vzdělávacích oborů) V naší škole nejsou žádné třídy s rozšířeným vyučováním. 3

14 6. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných a) vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním - individuální integrace žáků v běžných třídách (na základě doporučení PPP, SPC, nebo odborného lékaře) Počet integrov. žáků celkem mentální sluchové zrakové 4 Druh postižení tělesné vady řeči více vad autismus vývojové poruchy učení chování k k (v komentáři uvést zkušenosti s integrací, spoluprací s občanskými sdruženími, PPP, SPC atd., případně informace o zřízení funkce asistenta pedagoga a dalších aktivitách školy na tomto úseku) Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami (dále pouze SPU) jsou zařazeni a vzděláváni dle učebních plánů běžných tříd. I v letošním školním roce tvořili nezanedbatelnou část žáků školy, proto je těmto dětem věnována patřičná péče. Program školy umožňuje rozvoj každého žáka, heslo naší školy šance pro každého. Nejčastějšími SPU v letošním roce byly ADHD spojená s poruchou pozornosti a hyperaktivitou, ADHD s poruchou pozornosti, ADHD s poruchou chování, percepční nezralost, nerovnoměrný vývoj, porucha řeči, krátkodobá paměť, pomalé pracovní tempo, sociální problémy a v neposlední řadě dyslexie, dysortografie, dysgrafie a dyskalkulie. Kromě toho jsou v naší škole individuálně integrováni tělesně postižený žák, 0 žáků s vývojovými poruchami učení a 2 žáci s poruchou z autistického spektra. Tito žáci jsou hodnoceni podle metodického pokynu MŠMT, respektuje se jejich individuální pracovní tempo, v případě doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP) je žák vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), který je zpracováván na základě ŠVP ZV a vychází ze speciálních vzdělávacích potřeb daného žáka. Na tvorbě IVP spolupracuje třídní učitel, vyučující příslušných předmětů, do kterých se porucha promítá, výchovná poradkyně, PPP (psycholog i speciální pedagog) a rodiče, žák. Snažíme se zachytit vývojové poruchy u žáků již v raném stádiu. Pokud je nutné, doporučujeme rodičům vytipovaných žáků ve spolupráci s poradnou a třídní učitelkou možnost návštěvy PPP a následnou spolupráci školy na nápravě. K časnému vytipování přispěl i fakt, že pravidelně spolupracujeme s PPP, pracovnice poradny, která má v péči naši školu, přichází vždy dle dohody na celé dopoledne do výuky, aby mohla sledovat dané žáky i v průběhu vyučování, jejich vztahy se spolužáky, s učitelem atd. V návaznosti na pozorování v terénu rozebírá své postřehy s třídním učitelem a nezřídka jsou k těmto diskusím zváni i rodiče. Většina našich pedagogů prošla kurzem Speciálních vzdělávacích potřeb. Ve výuce žáků jsou používány reedukační pomůcky. Na škole byly v letošním školním roce 3 speciální třídy. Své (placené) služby nabídla rodičům žáků naší školy i paní učitelka z. stupně, která má vystudován obor speciální pedagogiku a dále prošla kurzy nových metod práce

15 s těmito žáky. Jako soukromý speciální pedagog pracuje s dětmi s poruchami učení i poruchami pozornosti. Na základě speciálního testu vyhledá jejich oslabená místa v poznávacích funkcích a pak doporučí rodičům vhodný druh nápravných cvičení. Nabízí také pravidelné lekce pro ty žáky, jejichž rodiče mají zájem o profesionálně vedené hodiny po vyučování. Věnujeme se zde práci s oslabenými percepčními funkcemi a zároveň děti prochází terapií prof. Feuersteina, která obohacuje celkově myšlení, formuje vhodné školní návyky, pracuje s chybou a vede děti k metakognitivnímu přístupu (přemýšlení o vlastních myšlenkových postupech, kritické hodnocení a hlavně schopnost regulovat je). Vzhledem k tomu, že jde o kmenovou učitelku školy, mohou učitelé kdykoli konzultovat aktuální obtíže určitého žáka nebo upozornit na oblasti, kde se v danou dobu zhoršil či zlepšil, tedy pružně reagovat a aktuálně upravovat proces nápravných lekcí. V letošním roce jsme získali finanční zabezpečení pro 3 asistenty pedagoga/ osobní asistenty. Dva pracovali s žáky na. stupni (žák s kombinovanými vadami a žák s tělesným postižením). Na 2. stupni byl integrován žák s poruchou autistického spektra v 9. třídě. Na základě potřeb žáka a doporučení APLA a SPC Vertikála jsme získali prostředky na asistenta pedagoga pro tohoto žáka, který s ním pracoval po celý školní rok. Ve spolupráci se sdružením APLA byl na základě potřeb žáka vypracováván individuální vzdělávací program pro všechny předměty. Další žák měl individuální vzdělávací program po dohodě s ředitelstvím školy na základě žádosti rodičů sportovní reprezentace tenis. - speciální třídy (pokud jsou zřízeny pro jaké druhy postižení) Od 7. do 9. třídy vždy třída speciální pro žáky se specifickými potřebami učení (celkem 3 třídy) b) přeřazení do ZŠ s upraveným vzdělávacím programem pro handicapované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ze kterých ročníků.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. počet žáků c) vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, přípravná třída (zkušenosti s přípravnou třídou, s dalším začleňováním žáků ze sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného prostředí do základní školy) Přípravné třídy v naší škole nejsou d) zkušenosti s péčí o nadané žáky Stejně velkou pozornost, kterou věnujeme žákům se specifickými potřebami, se snažíme věnovat i žákům mimořádně nadaným. Tato skutečnost vyžaduje od učitelů podstatně náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, zvláště v těch, které reprezentují nadání dítěte. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných vyžaduje individuální přístup v tom smyslu, že učitelé respektují osobnostní a i zdravotní zvláštnosti těchto žáků. Jako pro všechny žáky, tak zvláště pro tyto (ale i jejich rodiče) je důležité, aby pro ně bylo prostředí školy přátelské a neohrožující, otevřené pro oboustrannou komunikaci. 5

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 200/20. Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 3, Fingerova

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti základní školy. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 155 00 Praha 5 - Stodůlky tel.: 235 520 975 6, fax 235 521 008 e-mail: info@zskuncova.org www: http://www.zskuncova.org Výroční zpráva o činnosti základní školy za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 HLOUBĚTÍN, HLOUBĚTÍNSKÁ 700 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PRAHA ZÁŘÍ 2014 ČJ.: 119/14/DOC OBSAH 1. Základní údaje o škole str. 3 4 1.1 Název školy str. 3

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní školy za 2012/2013 První kniha napsaná a ilustrovaná dětmi naší školy je jednou z aktivit naší školy. Děkuji všem za realizaci smysluplných aktivit školy. Mgr. Jan Korda,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-930/09-H Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 Stodůlky

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 Stodůlky Základní škola, Praha 3, Mládí 35 Mládí 35, 55 00 Praha 5 Stodůlky Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2008/2009 0 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2008/2009. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 200/20 [v souladu se zákonem č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky č. 5/2005

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky Základní škola, Praha 3, Mládí 35 Mládí 35, 55 Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 . Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola, Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Generála Janouška 1006 Praha 9 - Černý Most II 198 00 IČO: 613 86 898 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 2013-2014 V Praze dne 30.8.2014 Mgr. Ilona Šťastná

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání VAŠE ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání VAŠE ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání VAŠE ŠKOLA Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 1. Identifikační údaje... 3 2. Základní charakteristika školy... 4 2.1 Podmínky školy... 4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 19. 9. 2012

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, 276 01 Mělník www.zsjm-me.cz tel.: 315 623 015 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2009/2010 Vypracoval

Více

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 2 0 1 4

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 3 2 0 1 4 S O U K R O M Á Z Á K L A D N Í Š K O L A I N T E G R Á L p r o ž á k y s e S P U, s. r. o., J a n a M a s a r y k a 2 5, P r a h a 2 Tel.: 222 512 391; Tel., Fax: 224 253 470; E-mail: skola@skolaintegral.cz;

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva 2010/2011 V Liberci 31. 8. 2011 Výroční zprávu za školní rok 2010/11: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy pedagogická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více