ESET HELP 2008 VÝRO NÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESET HELP 2008 VÝRO NÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 ESET HELP 2008 VÝRO NÍ ZPRÁVA

2 - 2 -

3 Vznik, poslání a cíle... 5 Hlavní cílové skupiny... 5 Lidé s dlouhodobým duševním onemocn ním... 5 Osoby závislé nebo ohrožené závislostí na drogách a osoby s tzv. duální diagnozou (kombinací duševní nemoci a závislosti)... 5 P ehled innosti sdružení... 6 Komunitní spolupráce v Praze 11 a vzd lávání... 6 Koordina ní tým... 6 Multidisciplinární tým... 6 Vzd lávání... 7 Systém pomoci duševn nemocným... 7 P echodné zam stnávání... 7 Centrum denních aktivit... 9 Podporované zam stnávání Tréninková resocializa ní kavárna Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Právní a sociální poradna pro osoby s duševní poruchou Pracovní a sociální za le ování osob s duální diagnózou Terénní programy Terénní práce pro osoby ohrožené sociální exkluzí, se zvláštním zam ením na osoby užívající návykové látky Anonymní psychologická a internetová poradna Finan ní hospoda ení Zpráva nezávislého auditora Pod kování Aktuální kontakty

4 Vážení p átelé, p edkládáme zprávu o innosti ob anského sdružení ESET-HELP v roce Tento rok byl pro nás velice namáhavý. ešili jsme prostorové problémy vzniklé p est hováním administrativy a programu duálních diagnóz a zánikem zázemí terénního programu pomoci drogov závislým. T žce nás zasáhly finan ní problémy, jako ostatn v tšinu neziskových organizací, a museli jsme p ikro it k zásadním úsporným opat ením, v etn jisté redukce rozsahu služeb nebo aspo jejich prom ny. Navzdory tomu se nám zda ilo udržet chod služeb a jejich kvalitu; pokra ujeme v rozvoji regionálního systému pé e, vypracováváme precizní a funk ní metodiku služeb, usilujeme o sep tí, prohloubení spolupráce, s ostatními poskytovateli pé e v Praze 11 a p ilehlém okolí. Pevn v íme, že usp jeme, že pokles finan ních možností je jen do asný a že naše úsilí o poskytování co nejlepší pé e odpovídající možnostem a pot ebám nemocných bude trvale úsp šné. S díky za podporu a spolupráci P edstavenstvo o.s. ESET-HELP MUDr. Ond ej P MUDr. Milena Her íková Mgr. Marie Suková - 4 -

5 Vznik, poslání a cíle Ob anské sdružení ESET HELP je nestátní neziskovou organizací založenou v roce Iniciátory vzniku sdružení byli pracovníci zdravotnického za ízení ESET, psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o., kte í cítili pot ebu doplnit existující zdravotnickou pé i službami z oblasti rehabilitace, poradenství a sociálních služeb. Posláním ob anského sdružení ESET HELP je úsilí o zvýšení kvality života lidí trpících psychickými potížemi. Klademe si za cíl pomoci lidem, kte í se na nás obrátí, znovu získat zdravotní, psychickou a sociální stabilitu, p ekonat nep íznivý stav, ve kterém se nacházejí, a dosáhnout plnohodnotného a spokojeného života. Toho se snažíme docílit vytvo ením nabídky kvalitních moderních služeb z oblasti pé e o duševní zdraví, pln odpovídající pot ebám klient. Hlavní cílové skupiny Lidé s dlouhodobým duševním onemocn ním Duševní onemocn ní se m že týkat každého z nás. Nelze je ozna it za osobní selhání jedince a není d vodem pro vylou ení ze spole nosti. Sou asné trendy v oblasti pé e o duševní zdraví zd raz ují právo lidí s dlouhodobým duševním onemocn ním být plnohodnotnými leny spole nosti. Osoby závislé nebo ohrožené závislostí na drogách a osoby s tzv. duální diagnózou (kombinací duševní nemoci a závislosti) Protidrogové programy zmír ují negativní zdravotní, psychické a sociální dopady užívání návykových látek, napomáhají op tovné sociální integraci uživatel drog a zárove p ispívají k lepší informovanosti a ochran celé populace. V posledních letech vzrostl po et lidí, kte í trpí zárove závislostí a psychiatrickým onemocn ním. Jednak jde o experimentátory s halucinogenními látkami, kde d sledkem jsou p ípady toxických psychóz, které mají problematický pr b h a po odezn ní ú ink drogy nemizí. Další skupinou jsou lidé trpící psychózou, mezi nimiž je vysoké procento osob s problémem závislosti na alkoholu a nealkoholových drogách. A kone n v pr b hu abusu drog alkoholového i nealkoholového typu a pop ípad i v procesu samotné lé by závislosti m že dojít k rozvoji psychických obtíží, které pozd ji p ejdou v psychiatrickou problematiku. Všechny tyto skupiny vyžadují kombinaci specializované sociální pé e a odborné zdravotní pé e (psychiatrické, psychologické, AT)

6 P ehled innosti sdružení Komunitní spolupráce v Praze 11 a vzd lávání Spolupráce na úrovni regionu je pro sdružení zásadní. Cílem spolupráce je propojení služeb v oblasti duševního zdraví v rámci Prahy 11. V roce 2008 se spolupráce uskute ovala, jako i v letech p edchozích, prost ednictvím koordina ního týmu a multidisciplinárního týmu. Koordina ní tým Setkání koordina ního týmu probíhalo jednou m sí n za ú asti jeho stálých len : vedoucí odboru sociálních v cí a zdravotnictví M Praha 11, protidrogové koordinátorky Prahy 11, editelky Centra sociálních služeb v Praze 11, editelky pedagogicko psychologické poradny, editelky Charity Chodov, zástupc ob anského sdružení ESET HELP, zástupce Psychoterapeutické a psychosomatické kliniky ESET. Výstupem práce koordina ního týmu v roce 2008 bylo ešení komplikovaných p ípad psychiatrických pacient, kte í obtížn kontaktují služby a padají do p sobnosti sociálních služeb M Praha 11, a vzájemné informování o aktuální situaci ve službách. Multidisciplinární tým Úkolem multidisciplinárního týmu je týmová práce r zných odborník v regionu Praha 11 Jižní M sto, kte í p sobí v oblasti pé e o duševní zdraví. Multidisciplinární tým zast ešuje práci dvou subtým zam ených podle problematiky: Subtým pro dlouhodobé psychiatrické pacienty Subtým se scházel každé dva týdny. Setkání subtýmu se zú ast ovali psychiatr denního stacioná e, ambulantní psychiatr, psychiatrická sestra, psychiatr ze spádového l žkového odd lení Psychiatrické lé ebny v Bohnicích, sociální pracovnice Psychiatrického centra Praha, sociální pracovnice resocializa ních služeb. Subtým pro závislosti. Jde o setkání pracovník terénních program. Subtým se - 6 -

7 Vzd lávání scházel 1-2x m sí n. Náplní jeho práce v r bylo ešení problematiky jednotlivých klient, organiza ní sou innost pracovník, vypracovávání individuálních plán pé e a vzd lávání. Ob anské sdružení ESET HELP po ádá pod odbornou garancí kliniky ESET seminá e ur ené odborné i laické ve ejnosti. Lektory seminá jsou odborníci z oboru psychiatrie a klinické psychologie a psychoterapie. V roce 2008 prob hly tyto seminá e: Komunika ní dovednosti p i práci s lidmi (Mgr. Katarina Komadová, PhD.) Relaxace (Mgr. Dana Tomanová) IPT pro schizofrenní pacienty II. (MUDr. Ond ej P ) Systém pomoci duševn nemocným P echodné zam stnávání Vedoucí programu: Gabriela Vopatová, DiS. MOTTO ínské p ísloví: ekni mi to, já to zapomenu. Ukaž mi to, možná si to zapamatuji. Nech m zkusit si to a já to pochopím. Posláním služby p echodného zam stnávání je zvyšovat kvalitu života lidí s duševním onemocn ním prost ednictvím smysluplné innosti a spolupráce s druhými, tedy zapojením do práce. P echodné zam stnávání pro to nabízí program sociální rehabilitace formou krátkodobých pracovních míst. To umož uje klientovi, aby si vytvo il pot ebnou kapacitu pro práci, získal dostate nou d v ru v sebe i v okolí a aby získal pracovní zkušenosti. Služba umož uje klient m se rozhodnout, zda a jaké zam stnání cht jí hledat. Sociální rehabilitace probíhá ve firmách na otev eném trhu práce; klienti služby si v nich po dobu 6 m síc trénují dovednosti pot ebné pro práci. Pracovní doba nep esahuje 25 hodin týdn. Po celou dobu dostává klient podle svých individuálních pot eb podporu od pracovní konzultantky o.s. Eset Help. Ta je rovn ž v pr b žném kontaktu se - 7 -

8 zam stnavateli a pomáhá p i ešení p ípadných nejasností i potíží. Jejím úkolem je i vyhledávání a kontaktování nových vhodných zam stnavatel a vytvá ení rehabilita ních míst pro klienty služby. Nabídka rehabilita ních míst a po ty klient služby v roce 2008 Stru ná charakteristika Firma / Adresa Po et klient práce/prac.doba Klinika Eset, s.r.o. Úklid zahrady, zametání, hrabání listí apod. 1 Adresa: Praha 11 Prac. doba: po, st, pá: 10:00-12:00 Klinika Eset, s.r.o. Adresa: Praha 11 Klinika Eset, s.r.o. Adresa: Praha 11 Trilabit, s.r.o. Adresa: Praha 1 Poch zky, pošta, odnos prádla do prádelny. Prac. doba: po, út, t, pá: 10:00-13:00 hod, st 13:00 16:00 hod Pomocná admnistrativa (kopírování, zakládání do spis, laminování, kroužkování, skládání leták ). Prac. doba: po, st, t: 14:30-16:30 hod Pomocné kancelá ské práce a poch zky. Prac. doba: po pá 11:00 15:00 hod Drop In, o.p.s. Poch zky, pošta. 3 Adresa: Praha 1 Nový život, o.p.s. Adresa: Praha 5 Prac. doba: út, t. 10:00-12:00 hod Administrativa (p íprava zásilek na poštu, jejich odesílání). Prac. doba: út, st: 10:00-13:00 hod 1-8 -

9 Po ty a ísla v roce 2008 V roce 2008 erpalo služby spojené s p echodným zam stnáváním celkov 80 osob. Z toho bylo 51 zájemc o službu, s nimiž se jednalo; po et klient, kte í ekali na vstup do služby, byl 18; po et klient, kte í prošli rehabilitací, byl 12. Z 12 klient (8 muž a 4 ženy), kte í prošli rehabilitací, 4 pokra ovali na otev ený trh práce, 3 do podporovaného zam stnávání (následná služba pomáhá vyhledat práci na otev eném trhu práce), u jednoho klienta došlo ke zhoršení zdravotního stavu, 2 klienti se rozhodli hledat práci samostatn a 2 klienti pokra ují v rehabilitaci. Centrum denních aktivit Vedoucí programu: Bc. Gabriela Ryšánková Cílem Centra denních aktivit je podpora lidí se závažným duševním onemocn ním p i rozvoji dovedností v oblasti sociálních kontakt a trávení volného asu. CDA umož uje a pomáhá klient m navazovat nová p átelství, posiluje jejich sob sta nost a samostatnost. Klub je otev en ve všední dny od do hodin a nabízí možnost ú astnit se vybraných program, jimiž jsou: Volno asové aktivity: Klienti si mohou vybrat z nabídky r znorodých inností - výtvarné a rukod lné aktivity, techniky zlepšující pam a pozornost, sportovní aktivity, spole enské hry, procházky, výlety, ú ast na r zných spole enských a kulturních akcích (divadelní p edstavení, kino, výstavy), na ping-pongovém turnaji, který po ádáme jednou ro n, atd. Klienti také mohou navšt vovat kurz výuky angli tiny a kurz práce na PC. Nácvik sociálních a pracovních dovedností: Klienti spolupracují p i innostech souvisejících s provozem Centra (nákup, va ení, udržování spole ných prostor v po ádku a v istot, zalévání kv tin). Svépomocné aktivity: - klientské hnutí možnost ú asti klient na fungování Centra. Výsledkem jeho innosti m že být rozvoj stávajících - a vytvo ení nových sociálních služeb, zlepšování prost edí Centra, podpora a realizace vlastních zájm klient

10 - tvorba asopisu O ko, který vychází již od roku 1998 a obsahuje p ísp vky jednotlivých klient. asopis je ízen redak ní radou klient. V roce 2008 navšt vovalo Centrum denních aktivit 74 klient Pr m rná denní návšt vnost inila 10 klient. Pracovníci uskute nili v roce 2008 p es 3800 kontakt. Podporované zam stnávání Vedoucí programu: Lenka Žemli ková, DiS., Bc. Tomáš Kasík Služba podporované zam stnávání je ur ena lidem se zkušeností s duševním onemocn ním. Jejím cílem je umožnit lidem se zkušeností s duševním onemocn ním najít, získat a udržet si takové zam stnání na otev eném trhu práce, které odpovídá jejich schopnostem, kvalifikaci, nadání, zájm m i osobním zkušenostem. Sou asn je cílem zvýšit samostatnost klient, tj. zprost edkovat získání i rozvinutí jejich dovedností pot ebných k nalezení, získání a udržení si práce, posílit jejich pracovní návyky a upevnit zájem o profesní rozvoj. Pro klienty je d ležité uplatn ní v b žném pracovním prost edí a s tím spojené zvýšení sebeúcty a sebev domí, získání v tší kontroly nad každodenním životem, strukturování dne na volný as a pracovní povinnosti, rozší ení okruhu zájm, nové sociální kontakty, a samoz ejm zvýšení p íjm. Podporu p i hledání vhodného pracovního uplatn ní a následného udržení místa poskytuje pracovní konzultant/sociální pracovník. Služba je ur ena t m zájemc m, kte í jsou motivováni pro hledání práce na otev eném trhu a zárove pot ebují dlouhodobou podporu pro získání a udržení si pracovního místa. Délka trvání podpory v rámci této služby závisí na aktuální pot eb klienta. Uživatel služby podporovaného zam stnávání není pasivním p íjemcem pomoci. Ve výb ru práce, v procesu plánování i p i formulování pracovních cíl je jeho hlas ur ující, s pracovním konzultantem - sociálním pracovníkem se domlouvá na tom, jakým zp sobem bude jejich spolupráce probíhat

11 Od íjna roku 2008 pracuje ve služb pouze jeden sociální pracovník. Možnost spolupráce p ímo ve služb podporovaného zam stnávání využilo v roce 2008 celkem 53 klient, z toho 26 žen a 27 muž. Prokazateln získalo zkušenosti s prací na otev eném trhu práce ve spolupráci se službou podporovaného zam stnávání 35 klient. Tréninkové chrán né bydlení pro dlouhodob duševn nemocné Vedoucí programu (postupn ): Lada Švecová, Barbora Šourková, DiS., Bc. Radka Pišt ková Cílem služby je s využitím a podporou vlastních schopností a možností klient dopomoci jim k co možná nejvyšší mí e samostatnosti v oblasti bydlení, zvýšení jejich d v ry v sebe sama a upevn ní a posílení zdroj podpory v rámci jejich p irozené vztahové sít, tj. v rodin, mezi p áteli a známými. Tréninkové chrán né bydlení umož uje nau it se za asistence sociálního pracovníka va it, udržovat byt v po ádku, komunikovat se spolubydlícími, hospoda it s pen zi, a dále nap. jednat na ú adech; to vše tak, aby klienti po ukon ení rehabilitace dob e obstáli v p irozených životních podmínkách bez trvalé profesionální podpory. O. s. ESET - HELP provozuje dva chrán né byty, odd len pro ženskou a mužskou klientelu. Jde o dv samostatné bytové jednotky, z nichž každou mohou zárove využívat 3 klienti. Rehabilitace v chrán ném bydlení je asov omezena na dobu 12 m síc pro každého klienta s možností individuálního prodloužení. Podpora a její míra je volena podle individuálních konkrétních pot eb klienta. Klienti hradí p ísp vek za ubytování a za poskytovanou pé i. V roce 2008 projevilo o tréninkové chrán né bydlení zájem celkem 47 klient, kterým jsme se v novali formou telefonické i osobní konzultace. Rehabilita ní program p ímo v bytech pak absolvovalo 11 klient. Rehabilita ní program v chrán ném byt pro muže využilo v roce 2008 celkem 7 klient. Na po átku roku byla kapacita chrán ného

12 bytu napln na klienty p ijatými již v roce Jeden muž se po uplynutí ro ní smlouvy odst hoval s naší podporou do samostatného podnájmu. Další ze služby p ed asn odešel, zp t k rodi m. T etí klient odešel po uplynutí ro ní smlouvy zp t k rodi m. tvrtý klient se rozhodl p ed asn ukon it svou rehabilitaci, odešel do podnájmu. Pr b žn do služby vstoupili jiní t i klienti, kte í budou v rehabilitaci pokra ovat i v roce Rehabilita ní program v chrán ném byt pro ženy využily v roce 2008 celkem 4 klientky. Jedna klientka pokra ovala v rehabilitaci z p edchozího roku, poté p ed asn odešla do jiného chrán ného bydlení, kde není smlouva asov ohrani ená. Další t i klientky byly do služby nov p ijaty jedné byl prodloužen pobyt o p l roku, takže bude s ostatními dv ma pokra ovat v rehabilitaci i v roce Tréninková resocializa ní kavárna Vedoucí programu: Mgr. Zuzana Sk i ková Projekt Tréninková resocializa ní kavárna nabízí od roku 2003 pomoc a sociální službu lidem se závažným duševním onemocn ním, kte í se vlivem svého zdravotního stavu ocitli v nep íznivé sociální situaci. Tato situace je v mnoha p ípadech typická ztrátou zam stnání i ztrátou schopnosti zam stnání vykonávat. Je provázena sníženou možností a schopností vstupovat do sociálních a mezilidských vztah, sníženým sebev domím, zm nou i ztrátou sociálních návyk a dovedností. Ke vzniku této situace nemalou m rou p ispívá také postoj spole nosti, která v mnoha p ípadech vnímá duševn nemocné spoluob any jako lidi nep íjemné, zvláštní i dokonce ohrožující jejich majetek nebo zdraví, a tak p ispívá k posílení stigmatizace této skupiny. Vlivem všech t chto faktor jsou pak duševn nemocní lidé ohroženi vylou ením z pracovního a spole enského života a v kone né fázi úplnou sociální izolací. Projekt reaguje na výše uvedená ohrožení nabídkou služby sociální rehabilitace, která se uplat uje zejména v oblasti rehabilitace dovedností a návyk spojených s pracovním uplatn ním a v oblasti navazování a udržování sociálních vztah a posilování sociálních kompetencí

13 V oblasti rehabilitace dovedností a návyk spojených s pracovním uplatn ním se služba uskute uje prost ednictvím nabídky 3 typ tréninkových míst. Konkrétn jde o místo obsluhy baru (celková kapacita 3 místa), místo pro úklidového pracovníka (kapacita 1 místo) a jedno místo pro výrobce toast. Základní doba poskytování služby (shodná pro všechna tréninková místa) je stanovena na 4 m síce, s možností prodloužení až na 6 m síc. Po celou dobu poskytování služby provází uživatele terapeutický tým a každý uživatel má svého klí ového pracovníka, se kterým spole n plánují cíle rehabilitace a možné cesty k jejich dosažení. Služba je poskytována v pracovních dnech (pond lí pátek), od 9 hodin do 19 hodin. V pr b hu dne se b hem provozní doby kavárny vyst ídají na tréninkovém míst barmana t i uživatelé, kte í pracují ve t íhodinových sm nách (10-13 hod., hod., hod.). P ed otev ením kavárny, v dob od 9 do 10 hodin, zde pracuje úklidový pracovník, který má za úkol uklidit prostory kavárny a p ipravit je pro první zákazníky. V dob ob da od hodin pracuje uživatel, který vyrábí toasty. Rehabilitace v oblasti navazování a udržování sociálních vztah a posilování sociálních kompetencí probíhá na úrovni kontakt s návšt vníky kavárny. Mezi n pat í zejména obyvatelé místní komunity, studenti blízké vysoké školy a ostatní klienti sdružení. Další úrove rehabilitace v této oblasti je vytvá ení a budování vztah s pracovníky terapeutického týmu (vztahy nad ízeného s pod ízeným) a vztahy s dalšími uživateli služby (vztahy kolegiální). Kavárna je také místem, kde celoro n probíhají kulturní programy (výstavy, koncerty, autorská tení). Uživatelé mohou být na jedné stran pouhými návšt vníky a diváky, ale na stran druhé také samotnými aktéry jednotlivých akcí. V roce 2008 se též díky finan ní podpo e Fondu T-MOBILE a Nadace Via poda ilo realizovat n kolik kulturních akcí, kterých se ú astnili nejen klienti o.s. ESET-HELP, ale také ve ejnost. Vernisáž výstavy výtvarných prací klient Ergo dílny a Klubu Hekrovka Vernisáž výstavy fotografií Jirky Mat jovského- Les pod sn hem Koncert Daniela Axmanna

14 1. barmanská sout ž,,barman roku 2008 netradi ní setkání neoby ejných kaváren - Zlín Oslava 5.výro í kavárny Dendrit Kafé Vernisáž výstavy 5 let kavárny Dendrit Kafé Výstava výtvarných prací klient Ergo dílny - linoryt Výstava výtvarných prací klient Ergo dílny, Klubu Hekrovka a kavárny Dendrit Kafé barvy na sklo V roce 2008 projevilo zájem o vstup do služby celkem 14 zájemc, se všemi z nich bylo vedeno jednání o podmínkách a možnostech vstupu do služby. V pr b hu roku bylo do služby p ímo zapojeno 11 uživatel. ádn, tj. v p edem dojednaném termínu a po absolvování plné délky rehabilitace, ukon ilo rehabilitaci 8 uživatel. U všech se poda ilo sledovat jejich další postup. Jeden uživatel dále úsp šn pokra uje v programu jiné organizace, 3 uživatelé vstoupili do služby podporovaného zam stnávání a 3 do služby p echodného zam stnávání. Dva uživatelé pokra ují v rehabilitaci v tréninkovém obchod Vážka. T i uživatelé ukon ili službu p ed asn (1 uživatel ze zdravotních d vod, 2 uživatelé p estoupili do jiné služby, na jiné pracovní místo). Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Vedoucí programu: Radka Havlíková Realizace této služby je sou ástí pracovn rehabilita ních program o.s. ESET HELP od , kdy byl tento obchod otev en jako služba pro naše klienty, ale také pro ostatní ob any, kte í zde mohou zakoupit cenov dostupné a originální dárky. Cílem služby je poskytnout klient m krátkodobé zam stnání, které jim umožní lépe zhodnotit vlastní p ipravenost na b žné zam stnání nebo naopak pot ebu dalších rehabilita ních program a umožnit jim získat (nebo obnovit) nové pracovní dovednosti. Jde p edevším o nácvik pravidelné a v asné docházky, práce s elektronickou pokladnou, finan ní hotovostí, získávání znalostí o zboží a všem, co s ním souvisí. Podstatnou sou ástí je podpora rozvoje komunikace s kolegy a zákazníky a zvýšení vlastní sebed v ry klient

15 Obecným cílem projektu je pomoci klient m prost ednictvím zam stnání dosáhnout zlepšení zdravotního stavu, kvality jejich života, zvýšení sob sta nosti a op tovného zapojení do spole nosti. Sou asn se b hem tém t í let existence obchodu da í p ispívat k odstra ování p edsudk, které se na problematiku duševního onemocn ní vážou. Obchod se stal b žnou sou ástí infrastruktury dané lokality. Zákazníci také pozitivn hodnotí celkovou atmosféru obchodu a v dí, že zde dostanou pot ebné písemné i ústní informace k dané problematice. Sou ástí obchodu je také informa ní koutek, kde jsou pr b žn aktualizovány informace z oblasti pé e o duševní zdraví. Sortiment obchodu se nijak nezm nil, protože dárkové zboží je vhodné pro bezproblémové zau ení našich klient a sou asn je o n j ze strany zákazník zájem. I nadále spolupracujeme s chrán nými dílnami a profesionálními i amatérskými výtvarníky a snažíme se o co nejpest ejší nabídku. Aktuáln spolupracujeme se 47 dodavateli. Také po celý rok 2008 byla našim klient m k dispozici 3 pracovní místa na pozici prodava po dobu 4 m síc a 1 místo úklidového pracovníka na dobu 6 m síc. Od do erpalo (pop ípad vstoupilo do služby) rehabilitaci v obchod celkem 10 klient 5 žen a 5 muž. Z nich 5 klient celý rehabilita ní program (tj. 4 nebo 6 m síc ) úsp šn dokon ilo, z ehož následn 3 klienti vstoupili do dalšího programu p echodného zam stnávání, 1 klient do programu podporovaného zam stnávání (podpora p i vyhledávání zam stnání na otev eném trhu práce), 1 klient si rovnou hledá b žné zam stnání a sou asn se p ipravuje na p ijetí na VŠ. 3 klienti nadále pokra ují v erpání služby sociální rehabilitace, pouze 2 klienti kv li zhoršení zdravotního stavu program nedokon ili. Právní a sociální poradna pro osoby s duševní poruchou vedoucí programu: Jana P ová Sociální a právní poradna poskytují bezplatné poradenství klient m s duševním onemocn ním. Lidé, kte í trpí duševním onemocn ním, asto postrádají schopnost orientace v sociáln právní problematice,

16 p itom jejich problémy v sociální oblasti bývají velmi úzce provázány s jejich neuspokojivým zdravotním stavem, proto pot ebují pomoc p i hledání vhodných ešení i p i vyjednávání s r znými institucemi. V tšina z nich jsou osoby s velmi nízkými p íjmy (pobírají již adu let plný invalidní d chod) a b žné advokátní služby jsou jim tudíž finan n nedostupné. Služby poskytují právník (Mgr. Milan Milner) a sociální pracovnice (Jana P ová), a to na základ telefonického i osobního objednání. Klient m, pokud to požadují, je zajišt na anonymita. Nej ast jšími problémy, které klienti eší v právní poradn, jsou dluhy (exekuce, insolven ní ízení atp.), rozvod (žádost o rozvod, informace o pr b h rozvodového ízení, výživné), vlastnická práva k bytu, d dické ízení atd. B hem konzultace právník poskytuje klient m pot ebné informace o možnostech ešení, pomáhá se sepsáním žádosti, odvolaní, žaloby apod. Právník však nezastupuje klienty u soudního i obdobných ízení. V sociální poradn jsou ešenými tématy zejména problematika nárok na d chod (žádosti o d chod, pomoc p i vy izování pot ebných podklad ), nemocenských dávek (podp r í doba, výplata dávek) a nedostatek financí (možnost zam stnání p i invalidním d chodu, nárok na sociální dávky). Právní poradna je k dispozici klient m jednou m sí n v rozsahu 2-3 hodiny. Sociální poradna nabízí své služby jedenkrát týdn v rozsahu ty hodin. Právník, resp. sociální pracovnice poskytnou v jednom konzulta ním dni poradenství pr m rn t em až ty em klient m. Doba konzultace vychází z individuální pot eby klienta, pr m rn trvá 30 minut. Pokud jde o složit jší problematiku, je služba poskytována opakovan až do vy ešení. V roce 2008 byla op t zajišt na kontinuita poskytovaných služeb, sociální poradna fungovala i v pr b hu letních m síc a op t vzrostl po et klient. Právník v roce 2008 poskytl celkem 25 osobních konzultací. Sociální pracovnice poskytla 205 osobních konzultací (101 klient m). V tšina klient byli ob ané Prahy

17 O innosti poradny informujeme prost ednictvím letáku také ambulance psychiatrických léka a další organizace poskytující sociální služby. Pracovní a sociální za le ování osob s duální diagnózou vedoucí programu: Jana Smolová, DiS. Posláním služby je p ispívat ke zlepšení sociálního a pracovního za len ní osob s duální diagnózou - duševní nemoci a závislosti (na návykových látkách nebo návykovém chování). S ohledem na své zdravotní a sociální znevýhodn ní mívají tito klienti velké množství existen ních problém, sou asn jsou dezorientovaní a asto nemají ani tušení, jakým zp sobem by své problémy m li za ít ešit. Služba pomáhá klient m získat p ehled o vlastní situaci, tj. ur it oblasti problém, na jejichž vy ešení je t eba pracovat. Klienti do našich služeb p icházejí v dob, kdy jsou po zdravotní stránce stabilizováni a snaží se abstinovat a p edpokladem k tomu, aby se jejich stav op t nezhoršil, je ešení jejich existen ních problém. Snažíme se jim proto poskytnout asistenci a sociáln -právní pomoc v oblastech: zajišt ní základních p íjm (uplatn ním na trhu práce, získáním nemocenské, invalidního d chodu, dávek státní sociální podpory, dávek ve hmotné nouzi aj.), zajišt ní ubytování, sociálních kontakt, rodinných vztah, v komunikaci s institucemi, pop. dalších. U klient se asto objevuje dlouhodobá zadluženost. Snažíme se je vést k tomu, aby vyhledali bezplatnou právní pomoc nap. ob anských poraden a pomáháme jim v dalším postupu, jednání s ú ady, soudy atp. Základní metodou služby je p ípadové vedení (case management) a týmová spolupráce (tým tvo í: case manager, psychiatr s AT specializací, terénní psychiatrická sestra, p ípadn klinický psycholog). Case manager ve spolupráci s týmem poskytuje klientovi podporu, pomáhá mu hledat a realizovat vhodné ešení jeho životní situace. Role case managera spo ívá v zajišt ní a koordinaci vhodných služeb a podpory v míst, kde se klient zdržuje

18 Nabízíme: individuální rehabilita ní plán sociální a zdravotní stabilizaci sociální asistenci nácvik a edukaci sociálních dovedností zprost edkování návazných služeb možnost psychofarmakologické lé by podp rné terapeutické skupiny kognitivn behaviorální terapii zprost edkování návazné reziden ní lé by V roce 2008 bylo v této služb 27 klient. Z t chto klient bylo 16 žen, 9 muž. Pokud jde o v kovou strukturu klient, ve v ku let bylo 5 klient, ve v ku bylo 15 klient a ve v ku let bylo 5 klient. V tšina klient je s trvalým pobytem v Praze, pouze 3 klienti jsou mimopražští, z nichž jeden z Mníšku pod Brdy - byli jsme pro n ho nejbližší dostupnou službou svého druhu. Další dva mimopražští se dlouhodob zdržují v Praze (Praha 10 a Praha 8). Ostatní klienti svým trvalým pobytem pocházeli z t chto obvod : 1 klient z Prahy 3; 6 klient z Prahy 4; 1 klient z Prahy 5; 3 klienti z Prahy 6; jeden klient z Prahy 8; 2 klienti z Prahy 9; 2 klienti z Prahy 10; 4 klienti z Prahy 11; 2 klienti z Prahy 12. Komunikovali jsme také se zájemci o tuto službu, z nich s devíti intenzivn ji a v tšinou se pozd ji stali klienty naší služby, další jsou vedeni jako anonymní zájemci o službu. Sociální pracovník služby spolupracoval v roce 2008 s 38 klienty, z toho bylo 23 žen. Terénní programy Vedoucí programu: Bc. Simona Sklená ová Terénní práce pro osoby ohrožené sociální exkluzí, se zvláštním zam ením na osoby užívající návykové látky. Hlavním cílem projektu je snižování rizikového chování uživatel návykových látek v Praze 11, Praze 4 a p ilehlých oblastech. Díl ími cíli jsou minimalizace zdravotních rizik spojených s užíváním drog (hepatitida A, B a C, HIV, syfilis, absces, flegmóna) prost ednictvím

19 programu Harm Reduction a zabrán ní ší ení infek ních chorob. Sou ástí programu HR jsou vým ny injek ních st íka ek a vzd lávání klient pokud jde o bezpe n jší užívání drog a zdravotní rizika s ním spojená. Dalším zásadním cílem programu je motivace klient k abstinenci a ke zm n životního stylu. Pro motivované klienty slouží terénní program jako informa ní zdroj a mezistupe mezi klientem a za ízením zajiš ujícím lé bu. Cílem služby je rovn ž ochrana širší komunity ve smyslu snahy o snížení rizikových faktor kriminality a poskytování poradenství rodinám a blízkým osobám uživatel v daném regionu. Provádíme vým nu a sb r použitého injek ního materiálu, základní zdravotní ošet ení, sociáln právní poradenství, motiva ní rozhovory s klienty, poskytování zdravotního materiálu, sociální asistenci a doporu ujeme klient m testy na virová onemocn ní. Vzhledem ke zvýšenému výskytu hepatitidy A v roce 2008 také výrazn vzrostl po et klient, kte í se na doporu ení nechali o kovat. Pracovní tým tvo ili t i (od srpna 2008 dva) terénní pracovníci a n kolik dobrovolník. Služba byla v roce 2008 poskytována každý všední den od 12 do 20 hod. Se zmenšením týmu se provoz od srpna omezil na pond lí, st edu a pátek. Po et registrovaných klient v roce 2008 byl 149, což je pouze ást reálného po tu klient, protože poskytnutí služby není vázáno na povinnost se registrovat. Díky provád ní sekundárního vým nného programu prost ednictvím již kontaktovaných klient poskytujeme služby i skryté drogové populaci. Prob hlo 1283 kontakt, 71 prvokontakt, in-come dotazník bylo vypln no 25. Po et vym n ného materiálu stoupl na ks, sebraných bylo 540 ks. B hem roku 2008 bylo poskytnuto 34 krizových intervencí, 227 sociálních a zdravotních informací, 310 telefonických intervencí, 141 odkaz na jiné služby (lé ebná za ízení, sociální a zdravotní služby)

20 Po et kontakt 1283 První kontakt 71 Vým nný program 1030 Po et p ijatých injekcí Po et vydaných injekcí Po et sebraných injekcí 540 Krizová intervence 34 Zdravotní ošet ení 7 Odkazy na služby 141 Informace sociální a jiné 227 Telefonické intervence 310 Osobní asistence 2 Vypln ný in come 28 P ípadová práce nedrog. zákl. 59 P ípadová práce drog. zákl. 34 Registrovaní klienti 149 Anonymní psychologická a internetová poradna Mgr. Dana Tomanová Anonymní psychologická poradna se uskute uje formou internetového poradenství a také je zde možnost jednorázové osobní konzultace. Internetová anonymní poradna a anonymní osobní poradna plní p edevším úlohu prost edníka p i hledání kontaktu na poskytovatele psychosociálních služeb. Nej ast jší problematikou z stávají problémy vztahové, komunika ní a psychosomatické. ást dotaz se také týká závislostí, a už jde p ímo o kontakt s lidmi, kte í sami mají problém se závislostí (na alkoholu, drogách, gamblingu, pop. další) a hledají pomoc, nebo s jejich blízkými, kte í se snaží získat n jaké informace o možnostech lé by a ešení dané situace. Internetová poradna je dnes díky široké dostupnosti internetu snadno p ístupná ve ejnosti. Oblíbená je asi také díky své anonymnosti a ur ité nezávaznosti. Využije ji tedy daleko širší oblast lidí, a tedy i ti, kte í by jinak asi nevyhledali nebo dlouho váhali vyhledat odbornou pomoc. Jako p íklad lze uvést nap. problematiku sociální fobie: dotazy s touto problematikou tvo í asi 10%

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP. rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP. rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP rok 2006 1. Úvodní slovo představenstva sdružení OBSAH 1.1. Vznik, poslání a cíle sdružení 1.2. Hlavní cílové skupiny 2. Přehled činnosti

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové,

VÝRO NÍ ZPRÁVA ob anského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009. P íznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, VÝRONÍ ZPRÁVA obanského sdružení ESET HELP ZA ROK 2009 Vážení tenái, Píznivci, podporovatelé, klienti a kolegové, obanské sdružení ESET-HELP slaví 15. výroí svého vzniku. Rádi bychom ekli, že je v plném

Více

úvodní slovo David Svoboda, p edseda p edstavenstva o.s. Amalthea

úvodní slovo David Svoboda, p edseda p edstavenstva o.s. Amalthea úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, kolegyn, kolegové, dostává se Vám do ruky t etí výro ní zpráva o.s. Amalthea. Jsem rád, že se nám v roce 2006 poda ilo innost organizace nejen udržet, ale také

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU Srpen 2014 1 2 Vážení ob ané, p edkládáme Vám již III. aktualizovaný Adresá sociálních služeb a služeb navazujících, které jsou

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogovč závislé. 10. Obsah a prĥbčh programu

1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogovč závislé. 10. Obsah a prĥbčh programu Obsah 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogovč závislé 4. Obsah a prĥbčh programu 5. Kvantitativní a kvalitativní údaje o KC 6. Hodnocení a výsledky KC 7. Statistika projektu 8. Finanþní

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ESET - HELP ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, V uplynulém roce jsme še oslavili patnácté výročí vzniku občanského sdružení ESET-HELP. Aniž jsme si to uvědomili, ušli jsme

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností

Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj dobrovolnictví rehabilitace ob anských ctností Zpracovala: Eva Kro ilová Vedoucí absolventské práce:

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby.

Výroční zpráva 2006. Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Výroční zpráva 2006 Když nevíte kudy, obraťte se na A Kluby. Obsah 1. Úvod Poslání Cíle Principy 2. A Poradna a následná pé e Kontaktní centrum 3. Anonymní alkoholici svépomocná terapeutická skupina 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 2 ESET HELP, občanské sdružení Vejvanovského 161 149 Praha 11 IČO: 629 37 26 Bank. spoj.: GE Capital Company č.ú.: 31737 54/6 Tel.: 272 94 879 8 Fax: 272 94 88 E mail: info@esethelp.cz,

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6 2.7 2.8 2.9 Kontaktní centrum Poslání Cíle Zásady poskytované

Více

Úvod. [cit. 2010-02-06]. Dostupný na World Wide Web: .

Úvod. [cit. 2010-02-06]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.czso.cz>. Úvod Zam stnávání osob se zdravotním postižením tvo í nedílnou sou ást eského právního ádu a zárove je jedním ze základních znak demokratické právní spole nosti. V sou asné dob se s touto problematikou

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

MANUÁL KOMUNITNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ

MANUÁL KOMUNITNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ MANUÁL KOMUNITNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ aneb jak na to, když chceme za ít kompostovat v komunit Eko-info centrum Ostrava Tento materiál vznikl v rámci projektu Komunitní kompostování prostřednictvím mateřských

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA. Ústav teorie a praxe ošet ovatelství UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 1. LÉKA SKÁ FAKULTA Ústav teorie a praxe ošet ovatelství Navazující magisterské studium u itelství zdravotnických p edm pro st ední školy DIPLOMOVÁ PRÁCE Zm ny v postojích vedoucích

Více

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 1 1.1 Školní vzd lávací program pro vzd lávání žák v praktické škole jednoleté, zpracovaný podle RVP pro obor vzd lání praktická škola jednoletá Motiva ní název: Je nám spolu dob

Více

Turisté p inášejí do regionu peníze

Turisté p inášejí do regionu peníze Téma: Dotace P inášíme p ehled v tšiny aktuálních dota ních program vyhlášených Plze ským krajem pro letošní rok. strany 1, 4 a 6 Kalamita P ipravili jsme krátké ohlédnutí za pov trnostní kalamitou z konce

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD

PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD PR VODCE PRO OB TI DOPRAVNÍCH NEHOD Nechodím s davem jako ovce. Nep echázím béééééz rozhlédnutí. Nechci ležet vedle zebry. www.podopravninehode.cz Projekt byl realizován za podpory Libereckého kraje. Velmi

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. Koncert v neratovském kostele

VÝRO NÍ ZPRÁVA. SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. Koncert v neratovském kostele VÝRO NÍ ZPRÁVA SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. Koncert v neratovském kostele 2008 1 Obsah: Úvodní slovo 3 Informace o Sdružení Neratov 4 Organiza ní struktura 4 Poslání a cíle Sdružení Neratov 4 innost sdružení

Více