ESET HELP 2008 VÝRO NÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESET HELP 2008 VÝRO NÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 ESET HELP 2008 VÝRO NÍ ZPRÁVA

2 - 2 -

3 Vznik, poslání a cíle... 5 Hlavní cílové skupiny... 5 Lidé s dlouhodobým duševním onemocn ním... 5 Osoby závislé nebo ohrožené závislostí na drogách a osoby s tzv. duální diagnozou (kombinací duševní nemoci a závislosti)... 5 P ehled innosti sdružení... 6 Komunitní spolupráce v Praze 11 a vzd lávání... 6 Koordina ní tým... 6 Multidisciplinární tým... 6 Vzd lávání... 7 Systém pomoci duševn nemocným... 7 P echodné zam stnávání... 7 Centrum denních aktivit... 9 Podporované zam stnávání Tréninková resocializa ní kavárna Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Právní a sociální poradna pro osoby s duševní poruchou Pracovní a sociální za le ování osob s duální diagnózou Terénní programy Terénní práce pro osoby ohrožené sociální exkluzí, se zvláštním zam ením na osoby užívající návykové látky Anonymní psychologická a internetová poradna Finan ní hospoda ení Zpráva nezávislého auditora Pod kování Aktuální kontakty

4 Vážení p átelé, p edkládáme zprávu o innosti ob anského sdružení ESET-HELP v roce Tento rok byl pro nás velice namáhavý. ešili jsme prostorové problémy vzniklé p est hováním administrativy a programu duálních diagnóz a zánikem zázemí terénního programu pomoci drogov závislým. T žce nás zasáhly finan ní problémy, jako ostatn v tšinu neziskových organizací, a museli jsme p ikro it k zásadním úsporným opat ením, v etn jisté redukce rozsahu služeb nebo aspo jejich prom ny. Navzdory tomu se nám zda ilo udržet chod služeb a jejich kvalitu; pokra ujeme v rozvoji regionálního systému pé e, vypracováváme precizní a funk ní metodiku služeb, usilujeme o sep tí, prohloubení spolupráce, s ostatními poskytovateli pé e v Praze 11 a p ilehlém okolí. Pevn v íme, že usp jeme, že pokles finan ních možností je jen do asný a že naše úsilí o poskytování co nejlepší pé e odpovídající možnostem a pot ebám nemocných bude trvale úsp šné. S díky za podporu a spolupráci P edstavenstvo o.s. ESET-HELP MUDr. Ond ej P MUDr. Milena Her íková Mgr. Marie Suková - 4 -

5 Vznik, poslání a cíle Ob anské sdružení ESET HELP je nestátní neziskovou organizací založenou v roce Iniciátory vzniku sdružení byli pracovníci zdravotnického za ízení ESET, psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o., kte í cítili pot ebu doplnit existující zdravotnickou pé i službami z oblasti rehabilitace, poradenství a sociálních služeb. Posláním ob anského sdružení ESET HELP je úsilí o zvýšení kvality života lidí trpících psychickými potížemi. Klademe si za cíl pomoci lidem, kte í se na nás obrátí, znovu získat zdravotní, psychickou a sociální stabilitu, p ekonat nep íznivý stav, ve kterém se nacházejí, a dosáhnout plnohodnotného a spokojeného života. Toho se snažíme docílit vytvo ením nabídky kvalitních moderních služeb z oblasti pé e o duševní zdraví, pln odpovídající pot ebám klient. Hlavní cílové skupiny Lidé s dlouhodobým duševním onemocn ním Duševní onemocn ní se m že týkat každého z nás. Nelze je ozna it za osobní selhání jedince a není d vodem pro vylou ení ze spole nosti. Sou asné trendy v oblasti pé e o duševní zdraví zd raz ují právo lidí s dlouhodobým duševním onemocn ním být plnohodnotnými leny spole nosti. Osoby závislé nebo ohrožené závislostí na drogách a osoby s tzv. duální diagnózou (kombinací duševní nemoci a závislosti) Protidrogové programy zmír ují negativní zdravotní, psychické a sociální dopady užívání návykových látek, napomáhají op tovné sociální integraci uživatel drog a zárove p ispívají k lepší informovanosti a ochran celé populace. V posledních letech vzrostl po et lidí, kte í trpí zárove závislostí a psychiatrickým onemocn ním. Jednak jde o experimentátory s halucinogenními látkami, kde d sledkem jsou p ípady toxických psychóz, které mají problematický pr b h a po odezn ní ú ink drogy nemizí. Další skupinou jsou lidé trpící psychózou, mezi nimiž je vysoké procento osob s problémem závislosti na alkoholu a nealkoholových drogách. A kone n v pr b hu abusu drog alkoholového i nealkoholového typu a pop ípad i v procesu samotné lé by závislosti m že dojít k rozvoji psychických obtíží, které pozd ji p ejdou v psychiatrickou problematiku. Všechny tyto skupiny vyžadují kombinaci specializované sociální pé e a odborné zdravotní pé e (psychiatrické, psychologické, AT)

6 P ehled innosti sdružení Komunitní spolupráce v Praze 11 a vzd lávání Spolupráce na úrovni regionu je pro sdružení zásadní. Cílem spolupráce je propojení služeb v oblasti duševního zdraví v rámci Prahy 11. V roce 2008 se spolupráce uskute ovala, jako i v letech p edchozích, prost ednictvím koordina ního týmu a multidisciplinárního týmu. Koordina ní tým Setkání koordina ního týmu probíhalo jednou m sí n za ú asti jeho stálých len : vedoucí odboru sociálních v cí a zdravotnictví M Praha 11, protidrogové koordinátorky Prahy 11, editelky Centra sociálních služeb v Praze 11, editelky pedagogicko psychologické poradny, editelky Charity Chodov, zástupc ob anského sdružení ESET HELP, zástupce Psychoterapeutické a psychosomatické kliniky ESET. Výstupem práce koordina ního týmu v roce 2008 bylo ešení komplikovaných p ípad psychiatrických pacient, kte í obtížn kontaktují služby a padají do p sobnosti sociálních služeb M Praha 11, a vzájemné informování o aktuální situaci ve službách. Multidisciplinární tým Úkolem multidisciplinárního týmu je týmová práce r zných odborník v regionu Praha 11 Jižní M sto, kte í p sobí v oblasti pé e o duševní zdraví. Multidisciplinární tým zast ešuje práci dvou subtým zam ených podle problematiky: Subtým pro dlouhodobé psychiatrické pacienty Subtým se scházel každé dva týdny. Setkání subtýmu se zú ast ovali psychiatr denního stacioná e, ambulantní psychiatr, psychiatrická sestra, psychiatr ze spádového l žkového odd lení Psychiatrické lé ebny v Bohnicích, sociální pracovnice Psychiatrického centra Praha, sociální pracovnice resocializa ních služeb. Subtým pro závislosti. Jde o setkání pracovník terénních program. Subtým se - 6 -

7 Vzd lávání scházel 1-2x m sí n. Náplní jeho práce v r bylo ešení problematiky jednotlivých klient, organiza ní sou innost pracovník, vypracovávání individuálních plán pé e a vzd lávání. Ob anské sdružení ESET HELP po ádá pod odbornou garancí kliniky ESET seminá e ur ené odborné i laické ve ejnosti. Lektory seminá jsou odborníci z oboru psychiatrie a klinické psychologie a psychoterapie. V roce 2008 prob hly tyto seminá e: Komunika ní dovednosti p i práci s lidmi (Mgr. Katarina Komadová, PhD.) Relaxace (Mgr. Dana Tomanová) IPT pro schizofrenní pacienty II. (MUDr. Ond ej P ) Systém pomoci duševn nemocným P echodné zam stnávání Vedoucí programu: Gabriela Vopatová, DiS. MOTTO ínské p ísloví: ekni mi to, já to zapomenu. Ukaž mi to, možná si to zapamatuji. Nech m zkusit si to a já to pochopím. Posláním služby p echodného zam stnávání je zvyšovat kvalitu života lidí s duševním onemocn ním prost ednictvím smysluplné innosti a spolupráce s druhými, tedy zapojením do práce. P echodné zam stnávání pro to nabízí program sociální rehabilitace formou krátkodobých pracovních míst. To umož uje klientovi, aby si vytvo il pot ebnou kapacitu pro práci, získal dostate nou d v ru v sebe i v okolí a aby získal pracovní zkušenosti. Služba umož uje klient m se rozhodnout, zda a jaké zam stnání cht jí hledat. Sociální rehabilitace probíhá ve firmách na otev eném trhu práce; klienti služby si v nich po dobu 6 m síc trénují dovednosti pot ebné pro práci. Pracovní doba nep esahuje 25 hodin týdn. Po celou dobu dostává klient podle svých individuálních pot eb podporu od pracovní konzultantky o.s. Eset Help. Ta je rovn ž v pr b žném kontaktu se - 7 -

8 zam stnavateli a pomáhá p i ešení p ípadných nejasností i potíží. Jejím úkolem je i vyhledávání a kontaktování nových vhodných zam stnavatel a vytvá ení rehabilita ních míst pro klienty služby. Nabídka rehabilita ních míst a po ty klient služby v roce 2008 Stru ná charakteristika Firma / Adresa Po et klient práce/prac.doba Klinika Eset, s.r.o. Úklid zahrady, zametání, hrabání listí apod. 1 Adresa: Praha 11 Prac. doba: po, st, pá: 10:00-12:00 Klinika Eset, s.r.o. Adresa: Praha 11 Klinika Eset, s.r.o. Adresa: Praha 11 Trilabit, s.r.o. Adresa: Praha 1 Poch zky, pošta, odnos prádla do prádelny. Prac. doba: po, út, t, pá: 10:00-13:00 hod, st 13:00 16:00 hod Pomocná admnistrativa (kopírování, zakládání do spis, laminování, kroužkování, skládání leták ). Prac. doba: po, st, t: 14:30-16:30 hod Pomocné kancelá ské práce a poch zky. Prac. doba: po pá 11:00 15:00 hod Drop In, o.p.s. Poch zky, pošta. 3 Adresa: Praha 1 Nový život, o.p.s. Adresa: Praha 5 Prac. doba: út, t. 10:00-12:00 hod Administrativa (p íprava zásilek na poštu, jejich odesílání). Prac. doba: út, st: 10:00-13:00 hod 1-8 -

9 Po ty a ísla v roce 2008 V roce 2008 erpalo služby spojené s p echodným zam stnáváním celkov 80 osob. Z toho bylo 51 zájemc o službu, s nimiž se jednalo; po et klient, kte í ekali na vstup do služby, byl 18; po et klient, kte í prošli rehabilitací, byl 12. Z 12 klient (8 muž a 4 ženy), kte í prošli rehabilitací, 4 pokra ovali na otev ený trh práce, 3 do podporovaného zam stnávání (následná služba pomáhá vyhledat práci na otev eném trhu práce), u jednoho klienta došlo ke zhoršení zdravotního stavu, 2 klienti se rozhodli hledat práci samostatn a 2 klienti pokra ují v rehabilitaci. Centrum denních aktivit Vedoucí programu: Bc. Gabriela Ryšánková Cílem Centra denních aktivit je podpora lidí se závažným duševním onemocn ním p i rozvoji dovedností v oblasti sociálních kontakt a trávení volného asu. CDA umož uje a pomáhá klient m navazovat nová p átelství, posiluje jejich sob sta nost a samostatnost. Klub je otev en ve všední dny od do hodin a nabízí možnost ú astnit se vybraných program, jimiž jsou: Volno asové aktivity: Klienti si mohou vybrat z nabídky r znorodých inností - výtvarné a rukod lné aktivity, techniky zlepšující pam a pozornost, sportovní aktivity, spole enské hry, procházky, výlety, ú ast na r zných spole enských a kulturních akcích (divadelní p edstavení, kino, výstavy), na ping-pongovém turnaji, který po ádáme jednou ro n, atd. Klienti také mohou navšt vovat kurz výuky angli tiny a kurz práce na PC. Nácvik sociálních a pracovních dovedností: Klienti spolupracují p i innostech souvisejících s provozem Centra (nákup, va ení, udržování spole ných prostor v po ádku a v istot, zalévání kv tin). Svépomocné aktivity: - klientské hnutí možnost ú asti klient na fungování Centra. Výsledkem jeho innosti m že být rozvoj stávajících - a vytvo ení nových sociálních služeb, zlepšování prost edí Centra, podpora a realizace vlastních zájm klient

10 - tvorba asopisu O ko, který vychází již od roku 1998 a obsahuje p ísp vky jednotlivých klient. asopis je ízen redak ní radou klient. V roce 2008 navšt vovalo Centrum denních aktivit 74 klient Pr m rná denní návšt vnost inila 10 klient. Pracovníci uskute nili v roce 2008 p es 3800 kontakt. Podporované zam stnávání Vedoucí programu: Lenka Žemli ková, DiS., Bc. Tomáš Kasík Služba podporované zam stnávání je ur ena lidem se zkušeností s duševním onemocn ním. Jejím cílem je umožnit lidem se zkušeností s duševním onemocn ním najít, získat a udržet si takové zam stnání na otev eném trhu práce, které odpovídá jejich schopnostem, kvalifikaci, nadání, zájm m i osobním zkušenostem. Sou asn je cílem zvýšit samostatnost klient, tj. zprost edkovat získání i rozvinutí jejich dovedností pot ebných k nalezení, získání a udržení si práce, posílit jejich pracovní návyky a upevnit zájem o profesní rozvoj. Pro klienty je d ležité uplatn ní v b žném pracovním prost edí a s tím spojené zvýšení sebeúcty a sebev domí, získání v tší kontroly nad každodenním životem, strukturování dne na volný as a pracovní povinnosti, rozší ení okruhu zájm, nové sociální kontakty, a samoz ejm zvýšení p íjm. Podporu p i hledání vhodného pracovního uplatn ní a následného udržení místa poskytuje pracovní konzultant/sociální pracovník. Služba je ur ena t m zájemc m, kte í jsou motivováni pro hledání práce na otev eném trhu a zárove pot ebují dlouhodobou podporu pro získání a udržení si pracovního místa. Délka trvání podpory v rámci této služby závisí na aktuální pot eb klienta. Uživatel služby podporovaného zam stnávání není pasivním p íjemcem pomoci. Ve výb ru práce, v procesu plánování i p i formulování pracovních cíl je jeho hlas ur ující, s pracovním konzultantem - sociálním pracovníkem se domlouvá na tom, jakým zp sobem bude jejich spolupráce probíhat

11 Od íjna roku 2008 pracuje ve služb pouze jeden sociální pracovník. Možnost spolupráce p ímo ve služb podporovaného zam stnávání využilo v roce 2008 celkem 53 klient, z toho 26 žen a 27 muž. Prokazateln získalo zkušenosti s prací na otev eném trhu práce ve spolupráci se službou podporovaného zam stnávání 35 klient. Tréninkové chrán né bydlení pro dlouhodob duševn nemocné Vedoucí programu (postupn ): Lada Švecová, Barbora Šourková, DiS., Bc. Radka Pišt ková Cílem služby je s využitím a podporou vlastních schopností a možností klient dopomoci jim k co možná nejvyšší mí e samostatnosti v oblasti bydlení, zvýšení jejich d v ry v sebe sama a upevn ní a posílení zdroj podpory v rámci jejich p irozené vztahové sít, tj. v rodin, mezi p áteli a známými. Tréninkové chrán né bydlení umož uje nau it se za asistence sociálního pracovníka va it, udržovat byt v po ádku, komunikovat se spolubydlícími, hospoda it s pen zi, a dále nap. jednat na ú adech; to vše tak, aby klienti po ukon ení rehabilitace dob e obstáli v p irozených životních podmínkách bez trvalé profesionální podpory. O. s. ESET - HELP provozuje dva chrán né byty, odd len pro ženskou a mužskou klientelu. Jde o dv samostatné bytové jednotky, z nichž každou mohou zárove využívat 3 klienti. Rehabilitace v chrán ném bydlení je asov omezena na dobu 12 m síc pro každého klienta s možností individuálního prodloužení. Podpora a její míra je volena podle individuálních konkrétních pot eb klienta. Klienti hradí p ísp vek za ubytování a za poskytovanou pé i. V roce 2008 projevilo o tréninkové chrán né bydlení zájem celkem 47 klient, kterým jsme se v novali formou telefonické i osobní konzultace. Rehabilita ní program p ímo v bytech pak absolvovalo 11 klient. Rehabilita ní program v chrán ném byt pro muže využilo v roce 2008 celkem 7 klient. Na po átku roku byla kapacita chrán ného

12 bytu napln na klienty p ijatými již v roce Jeden muž se po uplynutí ro ní smlouvy odst hoval s naší podporou do samostatného podnájmu. Další ze služby p ed asn odešel, zp t k rodi m. T etí klient odešel po uplynutí ro ní smlouvy zp t k rodi m. tvrtý klient se rozhodl p ed asn ukon it svou rehabilitaci, odešel do podnájmu. Pr b žn do služby vstoupili jiní t i klienti, kte í budou v rehabilitaci pokra ovat i v roce Rehabilita ní program v chrán ném byt pro ženy využily v roce 2008 celkem 4 klientky. Jedna klientka pokra ovala v rehabilitaci z p edchozího roku, poté p ed asn odešla do jiného chrán ného bydlení, kde není smlouva asov ohrani ená. Další t i klientky byly do služby nov p ijaty jedné byl prodloužen pobyt o p l roku, takže bude s ostatními dv ma pokra ovat v rehabilitaci i v roce Tréninková resocializa ní kavárna Vedoucí programu: Mgr. Zuzana Sk i ková Projekt Tréninková resocializa ní kavárna nabízí od roku 2003 pomoc a sociální službu lidem se závažným duševním onemocn ním, kte í se vlivem svého zdravotního stavu ocitli v nep íznivé sociální situaci. Tato situace je v mnoha p ípadech typická ztrátou zam stnání i ztrátou schopnosti zam stnání vykonávat. Je provázena sníženou možností a schopností vstupovat do sociálních a mezilidských vztah, sníženým sebev domím, zm nou i ztrátou sociálních návyk a dovedností. Ke vzniku této situace nemalou m rou p ispívá také postoj spole nosti, která v mnoha p ípadech vnímá duševn nemocné spoluob any jako lidi nep íjemné, zvláštní i dokonce ohrožující jejich majetek nebo zdraví, a tak p ispívá k posílení stigmatizace této skupiny. Vlivem všech t chto faktor jsou pak duševn nemocní lidé ohroženi vylou ením z pracovního a spole enského života a v kone né fázi úplnou sociální izolací. Projekt reaguje na výše uvedená ohrožení nabídkou služby sociální rehabilitace, která se uplat uje zejména v oblasti rehabilitace dovedností a návyk spojených s pracovním uplatn ním a v oblasti navazování a udržování sociálních vztah a posilování sociálních kompetencí

13 V oblasti rehabilitace dovedností a návyk spojených s pracovním uplatn ním se služba uskute uje prost ednictvím nabídky 3 typ tréninkových míst. Konkrétn jde o místo obsluhy baru (celková kapacita 3 místa), místo pro úklidového pracovníka (kapacita 1 místo) a jedno místo pro výrobce toast. Základní doba poskytování služby (shodná pro všechna tréninková místa) je stanovena na 4 m síce, s možností prodloužení až na 6 m síc. Po celou dobu poskytování služby provází uživatele terapeutický tým a každý uživatel má svého klí ového pracovníka, se kterým spole n plánují cíle rehabilitace a možné cesty k jejich dosažení. Služba je poskytována v pracovních dnech (pond lí pátek), od 9 hodin do 19 hodin. V pr b hu dne se b hem provozní doby kavárny vyst ídají na tréninkovém míst barmana t i uživatelé, kte í pracují ve t íhodinových sm nách (10-13 hod., hod., hod.). P ed otev ením kavárny, v dob od 9 do 10 hodin, zde pracuje úklidový pracovník, který má za úkol uklidit prostory kavárny a p ipravit je pro první zákazníky. V dob ob da od hodin pracuje uživatel, který vyrábí toasty. Rehabilitace v oblasti navazování a udržování sociálních vztah a posilování sociálních kompetencí probíhá na úrovni kontakt s návšt vníky kavárny. Mezi n pat í zejména obyvatelé místní komunity, studenti blízké vysoké školy a ostatní klienti sdružení. Další úrove rehabilitace v této oblasti je vytvá ení a budování vztah s pracovníky terapeutického týmu (vztahy nad ízeného s pod ízeným) a vztahy s dalšími uživateli služby (vztahy kolegiální). Kavárna je také místem, kde celoro n probíhají kulturní programy (výstavy, koncerty, autorská tení). Uživatelé mohou být na jedné stran pouhými návšt vníky a diváky, ale na stran druhé také samotnými aktéry jednotlivých akcí. V roce 2008 se též díky finan ní podpo e Fondu T-MOBILE a Nadace Via poda ilo realizovat n kolik kulturních akcí, kterých se ú astnili nejen klienti o.s. ESET-HELP, ale také ve ejnost. Vernisáž výstavy výtvarných prací klient Ergo dílny a Klubu Hekrovka Vernisáž výstavy fotografií Jirky Mat jovského- Les pod sn hem Koncert Daniela Axmanna

14 1. barmanská sout ž,,barman roku 2008 netradi ní setkání neoby ejných kaváren - Zlín Oslava 5.výro í kavárny Dendrit Kafé Vernisáž výstavy 5 let kavárny Dendrit Kafé Výstava výtvarných prací klient Ergo dílny - linoryt Výstava výtvarných prací klient Ergo dílny, Klubu Hekrovka a kavárny Dendrit Kafé barvy na sklo V roce 2008 projevilo zájem o vstup do služby celkem 14 zájemc, se všemi z nich bylo vedeno jednání o podmínkách a možnostech vstupu do služby. V pr b hu roku bylo do služby p ímo zapojeno 11 uživatel. ádn, tj. v p edem dojednaném termínu a po absolvování plné délky rehabilitace, ukon ilo rehabilitaci 8 uživatel. U všech se poda ilo sledovat jejich další postup. Jeden uživatel dále úsp šn pokra uje v programu jiné organizace, 3 uživatelé vstoupili do služby podporovaného zam stnávání a 3 do služby p echodného zam stnávání. Dva uživatelé pokra ují v rehabilitaci v tréninkovém obchod Vážka. T i uživatelé ukon ili službu p ed asn (1 uživatel ze zdravotních d vod, 2 uživatelé p estoupili do jiné služby, na jiné pracovní místo). Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Vedoucí programu: Radka Havlíková Realizace této služby je sou ástí pracovn rehabilita ních program o.s. ESET HELP od , kdy byl tento obchod otev en jako služba pro naše klienty, ale také pro ostatní ob any, kte í zde mohou zakoupit cenov dostupné a originální dárky. Cílem služby je poskytnout klient m krátkodobé zam stnání, které jim umožní lépe zhodnotit vlastní p ipravenost na b žné zam stnání nebo naopak pot ebu dalších rehabilita ních program a umožnit jim získat (nebo obnovit) nové pracovní dovednosti. Jde p edevším o nácvik pravidelné a v asné docházky, práce s elektronickou pokladnou, finan ní hotovostí, získávání znalostí o zboží a všem, co s ním souvisí. Podstatnou sou ástí je podpora rozvoje komunikace s kolegy a zákazníky a zvýšení vlastní sebed v ry klient

15 Obecným cílem projektu je pomoci klient m prost ednictvím zam stnání dosáhnout zlepšení zdravotního stavu, kvality jejich života, zvýšení sob sta nosti a op tovného zapojení do spole nosti. Sou asn se b hem tém t í let existence obchodu da í p ispívat k odstra ování p edsudk, které se na problematiku duševního onemocn ní vážou. Obchod se stal b žnou sou ástí infrastruktury dané lokality. Zákazníci také pozitivn hodnotí celkovou atmosféru obchodu a v dí, že zde dostanou pot ebné písemné i ústní informace k dané problematice. Sou ástí obchodu je také informa ní koutek, kde jsou pr b žn aktualizovány informace z oblasti pé e o duševní zdraví. Sortiment obchodu se nijak nezm nil, protože dárkové zboží je vhodné pro bezproblémové zau ení našich klient a sou asn je o n j ze strany zákazník zájem. I nadále spolupracujeme s chrán nými dílnami a profesionálními i amatérskými výtvarníky a snažíme se o co nejpest ejší nabídku. Aktuáln spolupracujeme se 47 dodavateli. Také po celý rok 2008 byla našim klient m k dispozici 3 pracovní místa na pozici prodava po dobu 4 m síc a 1 místo úklidového pracovníka na dobu 6 m síc. Od do erpalo (pop ípad vstoupilo do služby) rehabilitaci v obchod celkem 10 klient 5 žen a 5 muž. Z nich 5 klient celý rehabilita ní program (tj. 4 nebo 6 m síc ) úsp šn dokon ilo, z ehož následn 3 klienti vstoupili do dalšího programu p echodného zam stnávání, 1 klient do programu podporovaného zam stnávání (podpora p i vyhledávání zam stnání na otev eném trhu práce), 1 klient si rovnou hledá b žné zam stnání a sou asn se p ipravuje na p ijetí na VŠ. 3 klienti nadále pokra ují v erpání služby sociální rehabilitace, pouze 2 klienti kv li zhoršení zdravotního stavu program nedokon ili. Právní a sociální poradna pro osoby s duševní poruchou vedoucí programu: Jana P ová Sociální a právní poradna poskytují bezplatné poradenství klient m s duševním onemocn ním. Lidé, kte í trpí duševním onemocn ním, asto postrádají schopnost orientace v sociáln právní problematice,

16 p itom jejich problémy v sociální oblasti bývají velmi úzce provázány s jejich neuspokojivým zdravotním stavem, proto pot ebují pomoc p i hledání vhodných ešení i p i vyjednávání s r znými institucemi. V tšina z nich jsou osoby s velmi nízkými p íjmy (pobírají již adu let plný invalidní d chod) a b žné advokátní služby jsou jim tudíž finan n nedostupné. Služby poskytují právník (Mgr. Milan Milner) a sociální pracovnice (Jana P ová), a to na základ telefonického i osobního objednání. Klient m, pokud to požadují, je zajišt na anonymita. Nej ast jšími problémy, které klienti eší v právní poradn, jsou dluhy (exekuce, insolven ní ízení atp.), rozvod (žádost o rozvod, informace o pr b h rozvodového ízení, výživné), vlastnická práva k bytu, d dické ízení atd. B hem konzultace právník poskytuje klient m pot ebné informace o možnostech ešení, pomáhá se sepsáním žádosti, odvolaní, žaloby apod. Právník však nezastupuje klienty u soudního i obdobných ízení. V sociální poradn jsou ešenými tématy zejména problematika nárok na d chod (žádosti o d chod, pomoc p i vy izování pot ebných podklad ), nemocenských dávek (podp r í doba, výplata dávek) a nedostatek financí (možnost zam stnání p i invalidním d chodu, nárok na sociální dávky). Právní poradna je k dispozici klient m jednou m sí n v rozsahu 2-3 hodiny. Sociální poradna nabízí své služby jedenkrát týdn v rozsahu ty hodin. Právník, resp. sociální pracovnice poskytnou v jednom konzulta ním dni poradenství pr m rn t em až ty em klient m. Doba konzultace vychází z individuální pot eby klienta, pr m rn trvá 30 minut. Pokud jde o složit jší problematiku, je služba poskytována opakovan až do vy ešení. V roce 2008 byla op t zajišt na kontinuita poskytovaných služeb, sociální poradna fungovala i v pr b hu letních m síc a op t vzrostl po et klient. Právník v roce 2008 poskytl celkem 25 osobních konzultací. Sociální pracovnice poskytla 205 osobních konzultací (101 klient m). V tšina klient byli ob ané Prahy

17 O innosti poradny informujeme prost ednictvím letáku také ambulance psychiatrických léka a další organizace poskytující sociální služby. Pracovní a sociální za le ování osob s duální diagnózou vedoucí programu: Jana Smolová, DiS. Posláním služby je p ispívat ke zlepšení sociálního a pracovního za len ní osob s duální diagnózou - duševní nemoci a závislosti (na návykových látkách nebo návykovém chování). S ohledem na své zdravotní a sociální znevýhodn ní mívají tito klienti velké množství existen ních problém, sou asn jsou dezorientovaní a asto nemají ani tušení, jakým zp sobem by své problémy m li za ít ešit. Služba pomáhá klient m získat p ehled o vlastní situaci, tj. ur it oblasti problém, na jejichž vy ešení je t eba pracovat. Klienti do našich služeb p icházejí v dob, kdy jsou po zdravotní stránce stabilizováni a snaží se abstinovat a p edpokladem k tomu, aby se jejich stav op t nezhoršil, je ešení jejich existen ních problém. Snažíme se jim proto poskytnout asistenci a sociáln -právní pomoc v oblastech: zajišt ní základních p íjm (uplatn ním na trhu práce, získáním nemocenské, invalidního d chodu, dávek státní sociální podpory, dávek ve hmotné nouzi aj.), zajišt ní ubytování, sociálních kontakt, rodinných vztah, v komunikaci s institucemi, pop. dalších. U klient se asto objevuje dlouhodobá zadluženost. Snažíme se je vést k tomu, aby vyhledali bezplatnou právní pomoc nap. ob anských poraden a pomáháme jim v dalším postupu, jednání s ú ady, soudy atp. Základní metodou služby je p ípadové vedení (case management) a týmová spolupráce (tým tvo í: case manager, psychiatr s AT specializací, terénní psychiatrická sestra, p ípadn klinický psycholog). Case manager ve spolupráci s týmem poskytuje klientovi podporu, pomáhá mu hledat a realizovat vhodné ešení jeho životní situace. Role case managera spo ívá v zajišt ní a koordinaci vhodných služeb a podpory v míst, kde se klient zdržuje

18 Nabízíme: individuální rehabilita ní plán sociální a zdravotní stabilizaci sociální asistenci nácvik a edukaci sociálních dovedností zprost edkování návazných služeb možnost psychofarmakologické lé by podp rné terapeutické skupiny kognitivn behaviorální terapii zprost edkování návazné reziden ní lé by V roce 2008 bylo v této služb 27 klient. Z t chto klient bylo 16 žen, 9 muž. Pokud jde o v kovou strukturu klient, ve v ku let bylo 5 klient, ve v ku bylo 15 klient a ve v ku let bylo 5 klient. V tšina klient je s trvalým pobytem v Praze, pouze 3 klienti jsou mimopražští, z nichž jeden z Mníšku pod Brdy - byli jsme pro n ho nejbližší dostupnou službou svého druhu. Další dva mimopražští se dlouhodob zdržují v Praze (Praha 10 a Praha 8). Ostatní klienti svým trvalým pobytem pocházeli z t chto obvod : 1 klient z Prahy 3; 6 klient z Prahy 4; 1 klient z Prahy 5; 3 klienti z Prahy 6; jeden klient z Prahy 8; 2 klienti z Prahy 9; 2 klienti z Prahy 10; 4 klienti z Prahy 11; 2 klienti z Prahy 12. Komunikovali jsme také se zájemci o tuto službu, z nich s devíti intenzivn ji a v tšinou se pozd ji stali klienty naší služby, další jsou vedeni jako anonymní zájemci o službu. Sociální pracovník služby spolupracoval v roce 2008 s 38 klienty, z toho bylo 23 žen. Terénní programy Vedoucí programu: Bc. Simona Sklená ová Terénní práce pro osoby ohrožené sociální exkluzí, se zvláštním zam ením na osoby užívající návykové látky. Hlavním cílem projektu je snižování rizikového chování uživatel návykových látek v Praze 11, Praze 4 a p ilehlých oblastech. Díl ími cíli jsou minimalizace zdravotních rizik spojených s užíváním drog (hepatitida A, B a C, HIV, syfilis, absces, flegmóna) prost ednictvím

19 programu Harm Reduction a zabrán ní ší ení infek ních chorob. Sou ástí programu HR jsou vým ny injek ních st íka ek a vzd lávání klient pokud jde o bezpe n jší užívání drog a zdravotní rizika s ním spojená. Dalším zásadním cílem programu je motivace klient k abstinenci a ke zm n životního stylu. Pro motivované klienty slouží terénní program jako informa ní zdroj a mezistupe mezi klientem a za ízením zajiš ujícím lé bu. Cílem služby je rovn ž ochrana širší komunity ve smyslu snahy o snížení rizikových faktor kriminality a poskytování poradenství rodinám a blízkým osobám uživatel v daném regionu. Provádíme vým nu a sb r použitého injek ního materiálu, základní zdravotní ošet ení, sociáln právní poradenství, motiva ní rozhovory s klienty, poskytování zdravotního materiálu, sociální asistenci a doporu ujeme klient m testy na virová onemocn ní. Vzhledem ke zvýšenému výskytu hepatitidy A v roce 2008 také výrazn vzrostl po et klient, kte í se na doporu ení nechali o kovat. Pracovní tým tvo ili t i (od srpna 2008 dva) terénní pracovníci a n kolik dobrovolník. Služba byla v roce 2008 poskytována každý všední den od 12 do 20 hod. Se zmenšením týmu se provoz od srpna omezil na pond lí, st edu a pátek. Po et registrovaných klient v roce 2008 byl 149, což je pouze ást reálného po tu klient, protože poskytnutí služby není vázáno na povinnost se registrovat. Díky provád ní sekundárního vým nného programu prost ednictvím již kontaktovaných klient poskytujeme služby i skryté drogové populaci. Prob hlo 1283 kontakt, 71 prvokontakt, in-come dotazník bylo vypln no 25. Po et vym n ného materiálu stoupl na ks, sebraných bylo 540 ks. B hem roku 2008 bylo poskytnuto 34 krizových intervencí, 227 sociálních a zdravotních informací, 310 telefonických intervencí, 141 odkaz na jiné služby (lé ebná za ízení, sociální a zdravotní služby)

20 Po et kontakt 1283 První kontakt 71 Vým nný program 1030 Po et p ijatých injekcí Po et vydaných injekcí Po et sebraných injekcí 540 Krizová intervence 34 Zdravotní ošet ení 7 Odkazy na služby 141 Informace sociální a jiné 227 Telefonické intervence 310 Osobní asistence 2 Vypln ný in come 28 P ípadová práce nedrog. zákl. 59 P ípadová práce drog. zákl. 34 Registrovaní klienti 149 Anonymní psychologická a internetová poradna Mgr. Dana Tomanová Anonymní psychologická poradna se uskute uje formou internetového poradenství a také je zde možnost jednorázové osobní konzultace. Internetová anonymní poradna a anonymní osobní poradna plní p edevším úlohu prost edníka p i hledání kontaktu na poskytovatele psychosociálních služeb. Nej ast jší problematikou z stávají problémy vztahové, komunika ní a psychosomatické. ást dotaz se také týká závislostí, a už jde p ímo o kontakt s lidmi, kte í sami mají problém se závislostí (na alkoholu, drogách, gamblingu, pop. další) a hledají pomoc, nebo s jejich blízkými, kte í se snaží získat n jaké informace o možnostech lé by a ešení dané situace. Internetová poradna je dnes díky široké dostupnosti internetu snadno p ístupná ve ejnosti. Oblíbená je asi také díky své anonymnosti a ur ité nezávaznosti. Využije ji tedy daleko širší oblast lidí, a tedy i ti, kte í by jinak asi nevyhledali nebo dlouho váhali vyhledat odbornou pomoc. Jako p íklad lze uvést nap. problematiku sociální fobie: dotazy s touto problematikou tvo í asi 10%

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk sestavena k : 31.12.2009 v K Název, sídlo a právní forma rok m síc I O ú etní jednotky Obec Zelenecká Lhota 2009 13 00271829 Zelenecká Lhota

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa

Zapojení do běžného života ve společnosti a nácvik překonávání překážek a nástrah vnějšího světa Cíle, realizace, těžiště, výsledky, organizační aspekty a financování (přehled dosavadního rozpočtu) projektu. Co konkrétně v projektu děláte a jak pracujete. Cíle: Zlepšení kvality života lidí s duševním

Více

1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 2009...8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. - 2009...14 8. 9. O

1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 2009...8 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 7. - 2009...14 8. 9. O Výroční zpráva za rok 2009 Občanská poradna Plzeň, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Občanská poradna Plzeň, o.s...3 2.1. Pracovníci občanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah...2 I. Základní údaje o občanském sdružení...3 II. Pracovníci sdružení...4 III. Vznik, poslání

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo Věc: Doplnění dodatkové části č. 1 září - prosinec 2007 Komunitního plánu sociálních služeb pro region, o nové priority V rámci komunitního plánování

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 (CRPDZ MSK) CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE OBSAH CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (CRPDZ MSK) I. Základní údaje o občanském skružení... 3 II. Pracovníci sdružení... 4 III. Vznik, poslání a cílová skupina... 4 IV.

Více

Údaje o terénním programu Kontaktního centra Litoměřice

Údaje o terénním programu Kontaktního centra Litoměřice Údaje o terénním programu Kontaktního centra Litoměřice Vzhledem k potřebnosti aktivního vyhledává toxikomanů v jejich přirozeném prostředí, byl v Kontaktním centru Litoměřice sestaven tým terénních pracovníků

Více

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním.

JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním. JDEME JEŠTĚ DÁLE Podporovaná příprava, vzdělávání a zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním. O organizaci: MENS SANA, o.p.s. (zdravá mysl), je nestátní, nezisková organizace, která byla

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova

Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova 2009 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážení přátelé, Seniorský dům Písek a.s. předkládá svou první výroční zprávu od zahájení provozu hlavní činnostidomova pro seniory. Byl to pro nás velký okamžik, po několika

Více

1. Základní informace organizace

1. Základní informace organizace Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb KOMUNITNÍ CENTRUM Tyršova 678/21, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady Směrnice č.2/2014 Veřejný závazek - Komunitní centrum Sociální rehabilitace 1. Základní

Více

MISERICORDIA, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. IČO: 018 75 248 Dvůr Králové nad Labem

MISERICORDIA, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. IČO: 018 75 248 Dvůr Králové nad Labem MISERICORDIA, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 IČO: 018 75 248 Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva 2015 Obsah Úvodní slovo...3 Kdo jsme a naše poslání...4 Organizační struktura...5 Sociální rehabilitace...6

Více

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením

MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením MIKASA o.s. Společně našeho cíle dosáhneme! volnočasové aktivity pro děti a mládež s kombinovaným postižením VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MIKASA o.s. Obsah Základní údaje o občanském sdružení MIKASA... 6 Poslání

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK Ekipa NÁZEV POSKYTOVATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŢBY: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NÁZEV: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK PRACOVIŠTĚ: Kylešovská 829/35, Opava 746 01 17. listopadu 932/27, Opava Kylešovice, 747 06 POPIS REALIZACE

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace P od P ří k opem 934/ 4, 586 01 Jihlava, I Č: 71197435, t el.: 567 308 855, e-mail: psychocentrum@voln y.cz, www.psychocentrum.cz

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní. Aktivační centra vzdělávání pro těţce zdravotně postiţené Zahájení 1.3.2012 Ukončení 30.10.

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní. Aktivační centra vzdělávání pro těţce zdravotně postiţené Zahájení 1.3.2012 Ukončení 30.10. Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 33 Název výzvy: Prioritní osa: 4.1 Oblast podpory: Systémový rámec celoţivotního

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Rozšíření kapacity nízkoprahového centra Kamarád Žadatel : Statuární město Děčín

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle zákona o sociálních službách dle. Zákona 108/2006 Sb., 65 Romské občanské sdružení Děti a Rodina - Děčín Služba

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý Jan, p. s. s. v roce 2010 Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora IČO: 42727235 tel.: 318 862 389 e-mail: domov@domovsvatyjan.cz www.domovsvatyjan.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI Domova Svatý

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V K 1 Základní informace, možnost poradit se Možnosti řešit nepříznivou sociální situaci Identi ikace vlastních potřeb Vytvoření pocitu přijetí a bezpečí pro řešení situace Podpora motivace k přijetí dlouhodobých

Více

OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ...

OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ... OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ... 8 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ (poskytovatelé, kteří

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky eské republiky Ústí nad Labem 14 3.11.2003 Ekonomika vybraných samostatných ordinací a dalších zdravotnických za

Více

1) Vstup uživatele do služby:

1) Vstup uživatele do služby: NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno, IČO: 44990260 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 70 sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 70 JI 525 Adapta Jihlava FORMULÁŘ A: Popis realizace

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015 Strana 1/10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, STAVU MAJETKU A ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Zpráva o činnosti a společnosti za období

Více

Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s.

Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Výroční zpráva 2014 1 Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Název společnosti: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Sídlo společnosti: SNP 559, 381 01 Prachatice

Více

Sociální rehabilitace Veřejný závazek

Sociální rehabilitace Veřejný závazek Sociální rehabilitace Veřejný závazek Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú.. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Identifikátor:

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci (SAAK)

Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci (SAAK) Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci Association for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci (SAAK) slouží zájmům

Více

Metodika kurzu Fiktivní firma

Metodika kurzu Fiktivní firma Metodika kurzu Fiktivní firma Autor: Lucie Václavková Organizace: GLE o. p. s. Tyršova 1832/7 120 00 Praha 2 říjen, 2013 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 1 Základní identifikace projektu... 3 Realizátor projektu...

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A ŽÁKŮ I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334, FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb. O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP

Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb. O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP Bio-psycho-sociální koncept duševních poruch BIO PSYCHO SOCIÁLNÍ Lékař, psychiatr

Více

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Popis realizace služby ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. (dále jen centrum ARPIDA) je nestátní nezisková organizace

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

FACT Fidelity Scale. Za čas a úsilí, které věnujete vyplnění tohoto dotazníku, Vám děkujeme. Identifikační údaje * *Povinné pole

FACT Fidelity Scale. Za čas a úsilí, které věnujete vyplnění tohoto dotazníku, Vám děkujeme. Identifikační údaje * *Povinné pole FACT Fidelity Scale FACT (Flexible Assertive Community Treatment) je organizační model komunitní péče pro vážně duševně nemocné rozvíjený v posledních deseti letech v Holandsku, ale i v dalších zemích.

Více

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009

RODINNÉ CENTRUM BLANSKO. Výroční zpráva 2009 RODINNÉ CENTRUM BLANSKO Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 2/24 Základní informace Motto naší činnosti: Domov je místo, kam můžeš přijít a nikdo se tě neptá, proč jsi přišel. Aby člověk našel ve své

Více

Popis realizace poskytování sociální služby. Tyfloservis, o.p.s., Krajské ambulantní středisko Brno

Popis realizace poskytování sociální služby. Tyfloservis, o.p.s., Krajské ambulantní středisko Brno Tyfloservis, o. p. s., Krakovská 21, 110 00 Praha 1 tel.: 221 462 365, fax: 221 462 361 e-mail: centrum@tyfloservis.cz, http://www.tyfloservis.cz Bank. spoj.: ČS, a.s. Václavské nám. 16, 111 21 Praha 1,

Více

Systém adiktologické péče v síti služeb na okresním městě

Systém adiktologické péče v síti služeb na okresním městě Systém adiktologické péče v síti služeb na okresním městě AT konference Seč 2016 Mgr. Josef Soukal Síť adiktologických služeb Primární prevence (všeobecná a selektivní) AT ordinace (do 12/2015), nyní jen

Více

Město Jilemnice období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Město Jilemnice období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 Zpráva o realizaci sekundární protidrogové prevence v okrese Semily Město Jilemnice období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 Autorský tým (věcná část): Bc. Pavel Pech Ivona Vendégová Komentáře a prognózy: Lubomír

Více

Výroční zpráva za rok 2007 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2007 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2007 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sídlo: Poděbrady, Lipanská 721/III, PSČ 29001 IČ: 27395286 DIČ: CZ27395286 Den vzniku: 25. listopadu 2005 zápisem do

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. aktualizovaný ke dni 3. 1. 2011

PROVOZNÍ ŘÁD. aktualizovaný ke dni 3. 1. 2011 MENS SANA o. s. Ukrajinská 1533/13,, tel: 596 918 104 PROVOZNÍ ŘÁD I. Základní údaje aktualizovaný ke dni 3. 1. 2011 1. Sídlo organizace MENS SANA o.s. Centrum psychosociální pomoci Ukrajinská 1533/13

Více

CHARITA OSTRAVA. Informace pro klienty PORADNY CHARITY OSTRAVA

CHARITA OSTRAVA. Informace pro klienty PORADNY CHARITY OSTRAVA Informace pro klienty PORADNY CHARITY OSTRAVA Dobrý den, děkujeme, že jste se rozhodli využít služeb Poradny Charity Ostrava. V tomto materiálu najdete základní informace o nabízených službách a také o

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK A JEHO PŘÍPRAVA K ZAPOJENÍ DO PRÁCE MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK A JEHO PŘÍPRAVA K ZAPOJENÍ DO PRÁCE MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK A JEHO PŘÍPRAVA K ZAPOJENÍ DO PRÁCE MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ Mojžíšová A., Nekola V. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška

Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška Závěrečná zpráva 2015 Dům Světluška Dům Světluška poskytuje služby lidem, kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením. Sídlí v ústecké lokalitě Střekov, která je známá vysokou koncentrací lidí, kteří se ocitli

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD STŘEDISKA DAR. Střediska pomoci dětem a rodičům. Adresa: Alžírská 647 / 1, Praha 6 Červený vrch, tel. 235 362 726, 724 985 405

DOMÁCÍ ŘÁD STŘEDISKA DAR. Střediska pomoci dětem a rodičům. Adresa: Alžírská 647 / 1, Praha 6 Červený vrch, tel. 235 362 726, 724 985 405 DOMÁCÍ ŘÁD STŘEDISKA DAR Střediska pomoci dětem a rodičům Adresa: Alžírská 647 / 1, Praha 6 Červený vrch, tel. 235 362 726, 724 985 405 Provozovatel: Dětské centrum Paprsek Hl. m. Prahy IČO: 70875413 Šestajovická

Více

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2008

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2008 II. Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2008 Rada vlády pro seniory a stárnutí populace byla zřízena usnesením vlády ze dne 22. března 2006 č. 288. Statut Rady byl schválen

Více

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice

BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice BAROMETR MEZI STUDENTY 4., 5., a 6. ročníků lékařských fakult v České republice (Praha, 23. března 2016) Téměř tři čtvrtiny budoucích mladých lékařů a lékařek (72%) plánují po ukončení jejich vysokoškolského

Více

Dům Naděje Praha-Radotín azylový dům Otínská 43, 153 00 Praha 5

Dům Naděje Praha-Radotín azylový dům Otínská 43, 153 00 Praha 5 Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název střediska a místo poskytování NADĚJE azylový dům 7129878 pobytová

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

Denní stacionář. Veřejné informace o službě

Denní stacionář. Veřejné informace o službě Denní stacionář Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Mgr. Věra Kosinová Adresa sídla poskytovatele: Mgr. Věra Kosinová, Prodloužená 226, Pardubice -

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA- 157/12 - A Název právnické osoby Mateřská škola Pohádka v Praze 12 vykonávající činnost školy: Sídlo: Imrychova 937/15, 143 00 Praha

Více

Zpráva z auditu programu Ekoškola

Zpráva z auditu programu Ekoškola Zpráva z auditu programu Ekoškola Název školy Adresa školy Jméno ředitele školy Jméno koordinátora programu Datum auditu Jména auditorů Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700 Ratibořická

Více

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43

ob anské sdružení MALÁ ANTIOCHIA 569 34 Rychnov na Morav 53, tel.: 461 323 129 e-mail: mala.antiochia@seznam.cz I O: 269 855 43, DI : CZ 269 855 43 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2005 O em se do tete v naší výro ní zpráv : 1. Úvodní slovo 2. Poslání a cíle 3. Naši lenové, lidé ve vedení 4. Zpráva o innosti 5. Finan ní zpráva za rok 2005

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku SFinga za rok 2014

Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku SFinga za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku SFinga za rok 2014 Právní forma: Spolek Název spolku: SFinga, o.s., od 16.11. Spolek SFinga Sídlo: Pod Harfou 943/36, 190 00, Praha 9 Vánková 808/2, 181 00 Praha

Více

4. Informace o lidských zdrojích.6. 5.Informace o výnosech v členění podle zdrojů..6. 6.Informace o vývoji a stavu fondů o.p.s. k rozvahovému dni.

4. Informace o lidských zdrojích.6. 5.Informace o výnosech v členění podle zdrojů..6. 6.Informace o vývoji a stavu fondů o.p.s. k rozvahovému dni. Obsah 1. Základní údaje o společnosti... 2 Druh obecně prospěšných služeb:... 3 2. Historie Tyflokabinetu České Budějovice o.p.s.... 4 3. Informace o činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně

Více

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s.

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Zpracoval Jméno, funkce Ing. Lenka Stránská Manager kvality Datum, podpis 10.dubna 2012 Vydání: 1 Strana: 1/8 Jméno, funkce Datum,

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 kontrapunkt, výroční zpráva za rok 2014, www.kontrapunkt.cz, email: info@kontrapunkt.cz kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ Úplný název: kontrapunkt, z. s. Právní forma: zapsaný

Více

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Základní informace: Oblastní charita Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla Kozlerova 791/II 337 01 Rokycany IČ 483 80 199 Bankovní spojení: Česká

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2010 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2010 SMS je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Mladými rozumíme lidi nejen věkem, ale hlavně duchem a aktivním přístupem k životu.

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Penzion pro důchodce Loštice, příspěvková organizace, IČO 75004020 Hradská 113, 789 83 Loštice Výroční zpráva za rok 2008 V Lošticích dne 7. března 2009 Zpracovala a předkládá: Bc. Jana Fričerová, ředitelka

Více

Standardy kvality. Číslo registrace 8986384. Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým.

Standardy kvality. Číslo registrace 8986384. Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým. Číslo registrace 8986384 Motto: Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým. Standardy kvality Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Příloha č. I PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTAČNÍHO PROGRAMU Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2016 I. Úvodní ustanovení Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady

Více

Výroční zpráva UNIPA 2014

Výroční zpráva UNIPA 2014 Výroční zpráva UNIPA 2014 Dostává se Vám do rukou přehled aktivit spolku Unie porodních asistentek (od 1. 1. 2014 zapsaný spolek u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 16213) Cílem Unie porodních asistentek

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Příloha č. 3 Popis realizace sociální služby I. Přesný název služby Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory - 66, zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů II.

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V D 1 Denní hygiena Běžná denní hygiena Péče o ústa Česání a mytí vlasů Péče o nehty na rukou Mytí během dne (rukou, obličeje atd.) Vysmrkání se Použití intimspreje Péče o zubní náhrady očištění Nasazení

Více

Celkový rozpočet projektu 2015

Celkový rozpočet projektu 2015 Poř. č. Předkladatel Název projektu Stručný popis projektu 1. Maltézská pomoc, o.p.s. Osobní asistence v Žatci Financování nákladů projektu Osobní asistence.podpora seniorů se sníženou soběstačnost setrvat

Více

Poslání a hodnoty Sociální agentury... 3. Strategické cíle organizace... 4. Programová struktura služeb... 6. JOB Centrum... 7. Sociální služby...

Poslání a hodnoty Sociální agentury... 3. Strategické cíle organizace... 4. Programová struktura služeb... 6. JOB Centrum... 7. Sociální služby... Výroční zpráva 2009 Obsah Poslání a hodnoty Sociální agentury... 3 Strategické cíle organizace... 4 Lidé v Sociální agentuře v roce 2009... 5 Programová struktura služeb... 6 JOB Centrum... 7 Sociální

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Obchodní akademie, Obchodní škola a praktická škola Olgy Havlové Obchodní 282 542 25 Janské Lázně Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015/2016 Výchovný poradce: Mgr. Jana Honzíková Výchovný poradce

Více

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje na základě plnění Strategie vzdělávací

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková

Výstup. Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004. PaedDr. Vladimír Hůlka, PaedDr. Zdenka Kınigsmarková Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

www.socialni-zaclenovani.cz

www.socialni-zaclenovani.cz 9. SETKÁNÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY 20. června 2014 MěÚ Velké Hamry, 9:00 12:00 Účastníci: Město Velké Hamry Jaroslav Najman Lucie Večerníková Markéta Horneková Základní škola Velké Hamry Tereza

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více