ESET HELP 2008 VÝRO NÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESET HELP 2008 VÝRO NÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 ESET HELP 2008 VÝRO NÍ ZPRÁVA

2 - 2 -

3 Vznik, poslání a cíle... 5 Hlavní cílové skupiny... 5 Lidé s dlouhodobým duševním onemocn ním... 5 Osoby závislé nebo ohrožené závislostí na drogách a osoby s tzv. duální diagnozou (kombinací duševní nemoci a závislosti)... 5 P ehled innosti sdružení... 6 Komunitní spolupráce v Praze 11 a vzd lávání... 6 Koordina ní tým... 6 Multidisciplinární tým... 6 Vzd lávání... 7 Systém pomoci duševn nemocným... 7 P echodné zam stnávání... 7 Centrum denních aktivit... 9 Podporované zam stnávání Tréninková resocializa ní kavárna Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Právní a sociální poradna pro osoby s duševní poruchou Pracovní a sociální za le ování osob s duální diagnózou Terénní programy Terénní práce pro osoby ohrožené sociální exkluzí, se zvláštním zam ením na osoby užívající návykové látky Anonymní psychologická a internetová poradna Finan ní hospoda ení Zpráva nezávislého auditora Pod kování Aktuální kontakty

4 Vážení p átelé, p edkládáme zprávu o innosti ob anského sdružení ESET-HELP v roce Tento rok byl pro nás velice namáhavý. ešili jsme prostorové problémy vzniklé p est hováním administrativy a programu duálních diagnóz a zánikem zázemí terénního programu pomoci drogov závislým. T žce nás zasáhly finan ní problémy, jako ostatn v tšinu neziskových organizací, a museli jsme p ikro it k zásadním úsporným opat ením, v etn jisté redukce rozsahu služeb nebo aspo jejich prom ny. Navzdory tomu se nám zda ilo udržet chod služeb a jejich kvalitu; pokra ujeme v rozvoji regionálního systému pé e, vypracováváme precizní a funk ní metodiku služeb, usilujeme o sep tí, prohloubení spolupráce, s ostatními poskytovateli pé e v Praze 11 a p ilehlém okolí. Pevn v íme, že usp jeme, že pokles finan ních možností je jen do asný a že naše úsilí o poskytování co nejlepší pé e odpovídající možnostem a pot ebám nemocných bude trvale úsp šné. S díky za podporu a spolupráci P edstavenstvo o.s. ESET-HELP MUDr. Ond ej P MUDr. Milena Her íková Mgr. Marie Suková - 4 -

5 Vznik, poslání a cíle Ob anské sdružení ESET HELP je nestátní neziskovou organizací založenou v roce Iniciátory vzniku sdružení byli pracovníci zdravotnického za ízení ESET, psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o., kte í cítili pot ebu doplnit existující zdravotnickou pé i službami z oblasti rehabilitace, poradenství a sociálních služeb. Posláním ob anského sdružení ESET HELP je úsilí o zvýšení kvality života lidí trpících psychickými potížemi. Klademe si za cíl pomoci lidem, kte í se na nás obrátí, znovu získat zdravotní, psychickou a sociální stabilitu, p ekonat nep íznivý stav, ve kterém se nacházejí, a dosáhnout plnohodnotného a spokojeného života. Toho se snažíme docílit vytvo ením nabídky kvalitních moderních služeb z oblasti pé e o duševní zdraví, pln odpovídající pot ebám klient. Hlavní cílové skupiny Lidé s dlouhodobým duševním onemocn ním Duševní onemocn ní se m že týkat každého z nás. Nelze je ozna it za osobní selhání jedince a není d vodem pro vylou ení ze spole nosti. Sou asné trendy v oblasti pé e o duševní zdraví zd raz ují právo lidí s dlouhodobým duševním onemocn ním být plnohodnotnými leny spole nosti. Osoby závislé nebo ohrožené závislostí na drogách a osoby s tzv. duální diagnózou (kombinací duševní nemoci a závislosti) Protidrogové programy zmír ují negativní zdravotní, psychické a sociální dopady užívání návykových látek, napomáhají op tovné sociální integraci uživatel drog a zárove p ispívají k lepší informovanosti a ochran celé populace. V posledních letech vzrostl po et lidí, kte í trpí zárove závislostí a psychiatrickým onemocn ním. Jednak jde o experimentátory s halucinogenními látkami, kde d sledkem jsou p ípady toxických psychóz, které mají problematický pr b h a po odezn ní ú ink drogy nemizí. Další skupinou jsou lidé trpící psychózou, mezi nimiž je vysoké procento osob s problémem závislosti na alkoholu a nealkoholových drogách. A kone n v pr b hu abusu drog alkoholového i nealkoholového typu a pop ípad i v procesu samotné lé by závislosti m že dojít k rozvoji psychických obtíží, které pozd ji p ejdou v psychiatrickou problematiku. Všechny tyto skupiny vyžadují kombinaci specializované sociální pé e a odborné zdravotní pé e (psychiatrické, psychologické, AT)

6 P ehled innosti sdružení Komunitní spolupráce v Praze 11 a vzd lávání Spolupráce na úrovni regionu je pro sdružení zásadní. Cílem spolupráce je propojení služeb v oblasti duševního zdraví v rámci Prahy 11. V roce 2008 se spolupráce uskute ovala, jako i v letech p edchozích, prost ednictvím koordina ního týmu a multidisciplinárního týmu. Koordina ní tým Setkání koordina ního týmu probíhalo jednou m sí n za ú asti jeho stálých len : vedoucí odboru sociálních v cí a zdravotnictví M Praha 11, protidrogové koordinátorky Prahy 11, editelky Centra sociálních služeb v Praze 11, editelky pedagogicko psychologické poradny, editelky Charity Chodov, zástupc ob anského sdružení ESET HELP, zástupce Psychoterapeutické a psychosomatické kliniky ESET. Výstupem práce koordina ního týmu v roce 2008 bylo ešení komplikovaných p ípad psychiatrických pacient, kte í obtížn kontaktují služby a padají do p sobnosti sociálních služeb M Praha 11, a vzájemné informování o aktuální situaci ve službách. Multidisciplinární tým Úkolem multidisciplinárního týmu je týmová práce r zných odborník v regionu Praha 11 Jižní M sto, kte í p sobí v oblasti pé e o duševní zdraví. Multidisciplinární tým zast ešuje práci dvou subtým zam ených podle problematiky: Subtým pro dlouhodobé psychiatrické pacienty Subtým se scházel každé dva týdny. Setkání subtýmu se zú ast ovali psychiatr denního stacioná e, ambulantní psychiatr, psychiatrická sestra, psychiatr ze spádového l žkového odd lení Psychiatrické lé ebny v Bohnicích, sociální pracovnice Psychiatrického centra Praha, sociální pracovnice resocializa ních služeb. Subtým pro závislosti. Jde o setkání pracovník terénních program. Subtým se - 6 -

7 Vzd lávání scházel 1-2x m sí n. Náplní jeho práce v r bylo ešení problematiky jednotlivých klient, organiza ní sou innost pracovník, vypracovávání individuálních plán pé e a vzd lávání. Ob anské sdružení ESET HELP po ádá pod odbornou garancí kliniky ESET seminá e ur ené odborné i laické ve ejnosti. Lektory seminá jsou odborníci z oboru psychiatrie a klinické psychologie a psychoterapie. V roce 2008 prob hly tyto seminá e: Komunika ní dovednosti p i práci s lidmi (Mgr. Katarina Komadová, PhD.) Relaxace (Mgr. Dana Tomanová) IPT pro schizofrenní pacienty II. (MUDr. Ond ej P ) Systém pomoci duševn nemocným P echodné zam stnávání Vedoucí programu: Gabriela Vopatová, DiS. MOTTO ínské p ísloví: ekni mi to, já to zapomenu. Ukaž mi to, možná si to zapamatuji. Nech m zkusit si to a já to pochopím. Posláním služby p echodného zam stnávání je zvyšovat kvalitu života lidí s duševním onemocn ním prost ednictvím smysluplné innosti a spolupráce s druhými, tedy zapojením do práce. P echodné zam stnávání pro to nabízí program sociální rehabilitace formou krátkodobých pracovních míst. To umož uje klientovi, aby si vytvo il pot ebnou kapacitu pro práci, získal dostate nou d v ru v sebe i v okolí a aby získal pracovní zkušenosti. Služba umož uje klient m se rozhodnout, zda a jaké zam stnání cht jí hledat. Sociální rehabilitace probíhá ve firmách na otev eném trhu práce; klienti služby si v nich po dobu 6 m síc trénují dovednosti pot ebné pro práci. Pracovní doba nep esahuje 25 hodin týdn. Po celou dobu dostává klient podle svých individuálních pot eb podporu od pracovní konzultantky o.s. Eset Help. Ta je rovn ž v pr b žném kontaktu se - 7 -

8 zam stnavateli a pomáhá p i ešení p ípadných nejasností i potíží. Jejím úkolem je i vyhledávání a kontaktování nových vhodných zam stnavatel a vytvá ení rehabilita ních míst pro klienty služby. Nabídka rehabilita ních míst a po ty klient služby v roce 2008 Stru ná charakteristika Firma / Adresa Po et klient práce/prac.doba Klinika Eset, s.r.o. Úklid zahrady, zametání, hrabání listí apod. 1 Adresa: Praha 11 Prac. doba: po, st, pá: 10:00-12:00 Klinika Eset, s.r.o. Adresa: Praha 11 Klinika Eset, s.r.o. Adresa: Praha 11 Trilabit, s.r.o. Adresa: Praha 1 Poch zky, pošta, odnos prádla do prádelny. Prac. doba: po, út, t, pá: 10:00-13:00 hod, st 13:00 16:00 hod Pomocná admnistrativa (kopírování, zakládání do spis, laminování, kroužkování, skládání leták ). Prac. doba: po, st, t: 14:30-16:30 hod Pomocné kancelá ské práce a poch zky. Prac. doba: po pá 11:00 15:00 hod Drop In, o.p.s. Poch zky, pošta. 3 Adresa: Praha 1 Nový život, o.p.s. Adresa: Praha 5 Prac. doba: út, t. 10:00-12:00 hod Administrativa (p íprava zásilek na poštu, jejich odesílání). Prac. doba: út, st: 10:00-13:00 hod 1-8 -

9 Po ty a ísla v roce 2008 V roce 2008 erpalo služby spojené s p echodným zam stnáváním celkov 80 osob. Z toho bylo 51 zájemc o službu, s nimiž se jednalo; po et klient, kte í ekali na vstup do služby, byl 18; po et klient, kte í prošli rehabilitací, byl 12. Z 12 klient (8 muž a 4 ženy), kte í prošli rehabilitací, 4 pokra ovali na otev ený trh práce, 3 do podporovaného zam stnávání (následná služba pomáhá vyhledat práci na otev eném trhu práce), u jednoho klienta došlo ke zhoršení zdravotního stavu, 2 klienti se rozhodli hledat práci samostatn a 2 klienti pokra ují v rehabilitaci. Centrum denních aktivit Vedoucí programu: Bc. Gabriela Ryšánková Cílem Centra denních aktivit je podpora lidí se závažným duševním onemocn ním p i rozvoji dovedností v oblasti sociálních kontakt a trávení volného asu. CDA umož uje a pomáhá klient m navazovat nová p átelství, posiluje jejich sob sta nost a samostatnost. Klub je otev en ve všední dny od do hodin a nabízí možnost ú astnit se vybraných program, jimiž jsou: Volno asové aktivity: Klienti si mohou vybrat z nabídky r znorodých inností - výtvarné a rukod lné aktivity, techniky zlepšující pam a pozornost, sportovní aktivity, spole enské hry, procházky, výlety, ú ast na r zných spole enských a kulturních akcích (divadelní p edstavení, kino, výstavy), na ping-pongovém turnaji, který po ádáme jednou ro n, atd. Klienti také mohou navšt vovat kurz výuky angli tiny a kurz práce na PC. Nácvik sociálních a pracovních dovedností: Klienti spolupracují p i innostech souvisejících s provozem Centra (nákup, va ení, udržování spole ných prostor v po ádku a v istot, zalévání kv tin). Svépomocné aktivity: - klientské hnutí možnost ú asti klient na fungování Centra. Výsledkem jeho innosti m že být rozvoj stávajících - a vytvo ení nových sociálních služeb, zlepšování prost edí Centra, podpora a realizace vlastních zájm klient

10 - tvorba asopisu O ko, který vychází již od roku 1998 a obsahuje p ísp vky jednotlivých klient. asopis je ízen redak ní radou klient. V roce 2008 navšt vovalo Centrum denních aktivit 74 klient Pr m rná denní návšt vnost inila 10 klient. Pracovníci uskute nili v roce 2008 p es 3800 kontakt. Podporované zam stnávání Vedoucí programu: Lenka Žemli ková, DiS., Bc. Tomáš Kasík Služba podporované zam stnávání je ur ena lidem se zkušeností s duševním onemocn ním. Jejím cílem je umožnit lidem se zkušeností s duševním onemocn ním najít, získat a udržet si takové zam stnání na otev eném trhu práce, které odpovídá jejich schopnostem, kvalifikaci, nadání, zájm m i osobním zkušenostem. Sou asn je cílem zvýšit samostatnost klient, tj. zprost edkovat získání i rozvinutí jejich dovedností pot ebných k nalezení, získání a udržení si práce, posílit jejich pracovní návyky a upevnit zájem o profesní rozvoj. Pro klienty je d ležité uplatn ní v b žném pracovním prost edí a s tím spojené zvýšení sebeúcty a sebev domí, získání v tší kontroly nad každodenním životem, strukturování dne na volný as a pracovní povinnosti, rozší ení okruhu zájm, nové sociální kontakty, a samoz ejm zvýšení p íjm. Podporu p i hledání vhodného pracovního uplatn ní a následného udržení místa poskytuje pracovní konzultant/sociální pracovník. Služba je ur ena t m zájemc m, kte í jsou motivováni pro hledání práce na otev eném trhu a zárove pot ebují dlouhodobou podporu pro získání a udržení si pracovního místa. Délka trvání podpory v rámci této služby závisí na aktuální pot eb klienta. Uživatel služby podporovaného zam stnávání není pasivním p íjemcem pomoci. Ve výb ru práce, v procesu plánování i p i formulování pracovních cíl je jeho hlas ur ující, s pracovním konzultantem - sociálním pracovníkem se domlouvá na tom, jakým zp sobem bude jejich spolupráce probíhat

11 Od íjna roku 2008 pracuje ve služb pouze jeden sociální pracovník. Možnost spolupráce p ímo ve služb podporovaného zam stnávání využilo v roce 2008 celkem 53 klient, z toho 26 žen a 27 muž. Prokazateln získalo zkušenosti s prací na otev eném trhu práce ve spolupráci se službou podporovaného zam stnávání 35 klient. Tréninkové chrán né bydlení pro dlouhodob duševn nemocné Vedoucí programu (postupn ): Lada Švecová, Barbora Šourková, DiS., Bc. Radka Pišt ková Cílem služby je s využitím a podporou vlastních schopností a možností klient dopomoci jim k co možná nejvyšší mí e samostatnosti v oblasti bydlení, zvýšení jejich d v ry v sebe sama a upevn ní a posílení zdroj podpory v rámci jejich p irozené vztahové sít, tj. v rodin, mezi p áteli a známými. Tréninkové chrán né bydlení umož uje nau it se za asistence sociálního pracovníka va it, udržovat byt v po ádku, komunikovat se spolubydlícími, hospoda it s pen zi, a dále nap. jednat na ú adech; to vše tak, aby klienti po ukon ení rehabilitace dob e obstáli v p irozených životních podmínkách bez trvalé profesionální podpory. O. s. ESET - HELP provozuje dva chrán né byty, odd len pro ženskou a mužskou klientelu. Jde o dv samostatné bytové jednotky, z nichž každou mohou zárove využívat 3 klienti. Rehabilitace v chrán ném bydlení je asov omezena na dobu 12 m síc pro každého klienta s možností individuálního prodloužení. Podpora a její míra je volena podle individuálních konkrétních pot eb klienta. Klienti hradí p ísp vek za ubytování a za poskytovanou pé i. V roce 2008 projevilo o tréninkové chrán né bydlení zájem celkem 47 klient, kterým jsme se v novali formou telefonické i osobní konzultace. Rehabilita ní program p ímo v bytech pak absolvovalo 11 klient. Rehabilita ní program v chrán ném byt pro muže využilo v roce 2008 celkem 7 klient. Na po átku roku byla kapacita chrán ného

12 bytu napln na klienty p ijatými již v roce Jeden muž se po uplynutí ro ní smlouvy odst hoval s naší podporou do samostatného podnájmu. Další ze služby p ed asn odešel, zp t k rodi m. T etí klient odešel po uplynutí ro ní smlouvy zp t k rodi m. tvrtý klient se rozhodl p ed asn ukon it svou rehabilitaci, odešel do podnájmu. Pr b žn do služby vstoupili jiní t i klienti, kte í budou v rehabilitaci pokra ovat i v roce Rehabilita ní program v chrán ném byt pro ženy využily v roce 2008 celkem 4 klientky. Jedna klientka pokra ovala v rehabilitaci z p edchozího roku, poté p ed asn odešla do jiného chrán ného bydlení, kde není smlouva asov ohrani ená. Další t i klientky byly do služby nov p ijaty jedné byl prodloužen pobyt o p l roku, takže bude s ostatními dv ma pokra ovat v rehabilitaci i v roce Tréninková resocializa ní kavárna Vedoucí programu: Mgr. Zuzana Sk i ková Projekt Tréninková resocializa ní kavárna nabízí od roku 2003 pomoc a sociální službu lidem se závažným duševním onemocn ním, kte í se vlivem svého zdravotního stavu ocitli v nep íznivé sociální situaci. Tato situace je v mnoha p ípadech typická ztrátou zam stnání i ztrátou schopnosti zam stnání vykonávat. Je provázena sníženou možností a schopností vstupovat do sociálních a mezilidských vztah, sníženým sebev domím, zm nou i ztrátou sociálních návyk a dovedností. Ke vzniku této situace nemalou m rou p ispívá také postoj spole nosti, která v mnoha p ípadech vnímá duševn nemocné spoluob any jako lidi nep íjemné, zvláštní i dokonce ohrožující jejich majetek nebo zdraví, a tak p ispívá k posílení stigmatizace této skupiny. Vlivem všech t chto faktor jsou pak duševn nemocní lidé ohroženi vylou ením z pracovního a spole enského života a v kone né fázi úplnou sociální izolací. Projekt reaguje na výše uvedená ohrožení nabídkou služby sociální rehabilitace, která se uplat uje zejména v oblasti rehabilitace dovedností a návyk spojených s pracovním uplatn ním a v oblasti navazování a udržování sociálních vztah a posilování sociálních kompetencí

13 V oblasti rehabilitace dovedností a návyk spojených s pracovním uplatn ním se služba uskute uje prost ednictvím nabídky 3 typ tréninkových míst. Konkrétn jde o místo obsluhy baru (celková kapacita 3 místa), místo pro úklidového pracovníka (kapacita 1 místo) a jedno místo pro výrobce toast. Základní doba poskytování služby (shodná pro všechna tréninková místa) je stanovena na 4 m síce, s možností prodloužení až na 6 m síc. Po celou dobu poskytování služby provází uživatele terapeutický tým a každý uživatel má svého klí ového pracovníka, se kterým spole n plánují cíle rehabilitace a možné cesty k jejich dosažení. Služba je poskytována v pracovních dnech (pond lí pátek), od 9 hodin do 19 hodin. V pr b hu dne se b hem provozní doby kavárny vyst ídají na tréninkovém míst barmana t i uživatelé, kte í pracují ve t íhodinových sm nách (10-13 hod., hod., hod.). P ed otev ením kavárny, v dob od 9 do 10 hodin, zde pracuje úklidový pracovník, který má za úkol uklidit prostory kavárny a p ipravit je pro první zákazníky. V dob ob da od hodin pracuje uživatel, který vyrábí toasty. Rehabilitace v oblasti navazování a udržování sociálních vztah a posilování sociálních kompetencí probíhá na úrovni kontakt s návšt vníky kavárny. Mezi n pat í zejména obyvatelé místní komunity, studenti blízké vysoké školy a ostatní klienti sdružení. Další úrove rehabilitace v této oblasti je vytvá ení a budování vztah s pracovníky terapeutického týmu (vztahy nad ízeného s pod ízeným) a vztahy s dalšími uživateli služby (vztahy kolegiální). Kavárna je také místem, kde celoro n probíhají kulturní programy (výstavy, koncerty, autorská tení). Uživatelé mohou být na jedné stran pouhými návšt vníky a diváky, ale na stran druhé také samotnými aktéry jednotlivých akcí. V roce 2008 se též díky finan ní podpo e Fondu T-MOBILE a Nadace Via poda ilo realizovat n kolik kulturních akcí, kterých se ú astnili nejen klienti o.s. ESET-HELP, ale také ve ejnost. Vernisáž výstavy výtvarných prací klient Ergo dílny a Klubu Hekrovka Vernisáž výstavy fotografií Jirky Mat jovského- Les pod sn hem Koncert Daniela Axmanna

14 1. barmanská sout ž,,barman roku 2008 netradi ní setkání neoby ejných kaváren - Zlín Oslava 5.výro í kavárny Dendrit Kafé Vernisáž výstavy 5 let kavárny Dendrit Kafé Výstava výtvarných prací klient Ergo dílny - linoryt Výstava výtvarných prací klient Ergo dílny, Klubu Hekrovka a kavárny Dendrit Kafé barvy na sklo V roce 2008 projevilo zájem o vstup do služby celkem 14 zájemc, se všemi z nich bylo vedeno jednání o podmínkách a možnostech vstupu do služby. V pr b hu roku bylo do služby p ímo zapojeno 11 uživatel. ádn, tj. v p edem dojednaném termínu a po absolvování plné délky rehabilitace, ukon ilo rehabilitaci 8 uživatel. U všech se poda ilo sledovat jejich další postup. Jeden uživatel dále úsp šn pokra uje v programu jiné organizace, 3 uživatelé vstoupili do služby podporovaného zam stnávání a 3 do služby p echodného zam stnávání. Dva uživatelé pokra ují v rehabilitaci v tréninkovém obchod Vážka. T i uživatelé ukon ili službu p ed asn (1 uživatel ze zdravotních d vod, 2 uživatelé p estoupili do jiné služby, na jiné pracovní místo). Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Vedoucí programu: Radka Havlíková Realizace této služby je sou ástí pracovn rehabilita ních program o.s. ESET HELP od , kdy byl tento obchod otev en jako služba pro naše klienty, ale také pro ostatní ob any, kte í zde mohou zakoupit cenov dostupné a originální dárky. Cílem služby je poskytnout klient m krátkodobé zam stnání, které jim umožní lépe zhodnotit vlastní p ipravenost na b žné zam stnání nebo naopak pot ebu dalších rehabilita ních program a umožnit jim získat (nebo obnovit) nové pracovní dovednosti. Jde p edevším o nácvik pravidelné a v asné docházky, práce s elektronickou pokladnou, finan ní hotovostí, získávání znalostí o zboží a všem, co s ním souvisí. Podstatnou sou ástí je podpora rozvoje komunikace s kolegy a zákazníky a zvýšení vlastní sebed v ry klient

15 Obecným cílem projektu je pomoci klient m prost ednictvím zam stnání dosáhnout zlepšení zdravotního stavu, kvality jejich života, zvýšení sob sta nosti a op tovného zapojení do spole nosti. Sou asn se b hem tém t í let existence obchodu da í p ispívat k odstra ování p edsudk, které se na problematiku duševního onemocn ní vážou. Obchod se stal b žnou sou ástí infrastruktury dané lokality. Zákazníci také pozitivn hodnotí celkovou atmosféru obchodu a v dí, že zde dostanou pot ebné písemné i ústní informace k dané problematice. Sou ástí obchodu je také informa ní koutek, kde jsou pr b žn aktualizovány informace z oblasti pé e o duševní zdraví. Sortiment obchodu se nijak nezm nil, protože dárkové zboží je vhodné pro bezproblémové zau ení našich klient a sou asn je o n j ze strany zákazník zájem. I nadále spolupracujeme s chrán nými dílnami a profesionálními i amatérskými výtvarníky a snažíme se o co nejpest ejší nabídku. Aktuáln spolupracujeme se 47 dodavateli. Také po celý rok 2008 byla našim klient m k dispozici 3 pracovní místa na pozici prodava po dobu 4 m síc a 1 místo úklidového pracovníka na dobu 6 m síc. Od do erpalo (pop ípad vstoupilo do služby) rehabilitaci v obchod celkem 10 klient 5 žen a 5 muž. Z nich 5 klient celý rehabilita ní program (tj. 4 nebo 6 m síc ) úsp šn dokon ilo, z ehož následn 3 klienti vstoupili do dalšího programu p echodného zam stnávání, 1 klient do programu podporovaného zam stnávání (podpora p i vyhledávání zam stnání na otev eném trhu práce), 1 klient si rovnou hledá b žné zam stnání a sou asn se p ipravuje na p ijetí na VŠ. 3 klienti nadále pokra ují v erpání služby sociální rehabilitace, pouze 2 klienti kv li zhoršení zdravotního stavu program nedokon ili. Právní a sociální poradna pro osoby s duševní poruchou vedoucí programu: Jana P ová Sociální a právní poradna poskytují bezplatné poradenství klient m s duševním onemocn ním. Lidé, kte í trpí duševním onemocn ním, asto postrádají schopnost orientace v sociáln právní problematice,

16 p itom jejich problémy v sociální oblasti bývají velmi úzce provázány s jejich neuspokojivým zdravotním stavem, proto pot ebují pomoc p i hledání vhodných ešení i p i vyjednávání s r znými institucemi. V tšina z nich jsou osoby s velmi nízkými p íjmy (pobírají již adu let plný invalidní d chod) a b žné advokátní služby jsou jim tudíž finan n nedostupné. Služby poskytují právník (Mgr. Milan Milner) a sociální pracovnice (Jana P ová), a to na základ telefonického i osobního objednání. Klient m, pokud to požadují, je zajišt na anonymita. Nej ast jšími problémy, které klienti eší v právní poradn, jsou dluhy (exekuce, insolven ní ízení atp.), rozvod (žádost o rozvod, informace o pr b h rozvodového ízení, výživné), vlastnická práva k bytu, d dické ízení atd. B hem konzultace právník poskytuje klient m pot ebné informace o možnostech ešení, pomáhá se sepsáním žádosti, odvolaní, žaloby apod. Právník však nezastupuje klienty u soudního i obdobných ízení. V sociální poradn jsou ešenými tématy zejména problematika nárok na d chod (žádosti o d chod, pomoc p i vy izování pot ebných podklad ), nemocenských dávek (podp r í doba, výplata dávek) a nedostatek financí (možnost zam stnání p i invalidním d chodu, nárok na sociální dávky). Právní poradna je k dispozici klient m jednou m sí n v rozsahu 2-3 hodiny. Sociální poradna nabízí své služby jedenkrát týdn v rozsahu ty hodin. Právník, resp. sociální pracovnice poskytnou v jednom konzulta ním dni poradenství pr m rn t em až ty em klient m. Doba konzultace vychází z individuální pot eby klienta, pr m rn trvá 30 minut. Pokud jde o složit jší problematiku, je služba poskytována opakovan až do vy ešení. V roce 2008 byla op t zajišt na kontinuita poskytovaných služeb, sociální poradna fungovala i v pr b hu letních m síc a op t vzrostl po et klient. Právník v roce 2008 poskytl celkem 25 osobních konzultací. Sociální pracovnice poskytla 205 osobních konzultací (101 klient m). V tšina klient byli ob ané Prahy

17 O innosti poradny informujeme prost ednictvím letáku také ambulance psychiatrických léka a další organizace poskytující sociální služby. Pracovní a sociální za le ování osob s duální diagnózou vedoucí programu: Jana Smolová, DiS. Posláním služby je p ispívat ke zlepšení sociálního a pracovního za len ní osob s duální diagnózou - duševní nemoci a závislosti (na návykových látkách nebo návykovém chování). S ohledem na své zdravotní a sociální znevýhodn ní mívají tito klienti velké množství existen ních problém, sou asn jsou dezorientovaní a asto nemají ani tušení, jakým zp sobem by své problémy m li za ít ešit. Služba pomáhá klient m získat p ehled o vlastní situaci, tj. ur it oblasti problém, na jejichž vy ešení je t eba pracovat. Klienti do našich služeb p icházejí v dob, kdy jsou po zdravotní stránce stabilizováni a snaží se abstinovat a p edpokladem k tomu, aby se jejich stav op t nezhoršil, je ešení jejich existen ních problém. Snažíme se jim proto poskytnout asistenci a sociáln -právní pomoc v oblastech: zajišt ní základních p íjm (uplatn ním na trhu práce, získáním nemocenské, invalidního d chodu, dávek státní sociální podpory, dávek ve hmotné nouzi aj.), zajišt ní ubytování, sociálních kontakt, rodinných vztah, v komunikaci s institucemi, pop. dalších. U klient se asto objevuje dlouhodobá zadluženost. Snažíme se je vést k tomu, aby vyhledali bezplatnou právní pomoc nap. ob anských poraden a pomáháme jim v dalším postupu, jednání s ú ady, soudy atp. Základní metodou služby je p ípadové vedení (case management) a týmová spolupráce (tým tvo í: case manager, psychiatr s AT specializací, terénní psychiatrická sestra, p ípadn klinický psycholog). Case manager ve spolupráci s týmem poskytuje klientovi podporu, pomáhá mu hledat a realizovat vhodné ešení jeho životní situace. Role case managera spo ívá v zajišt ní a koordinaci vhodných služeb a podpory v míst, kde se klient zdržuje

18 Nabízíme: individuální rehabilita ní plán sociální a zdravotní stabilizaci sociální asistenci nácvik a edukaci sociálních dovedností zprost edkování návazných služeb možnost psychofarmakologické lé by podp rné terapeutické skupiny kognitivn behaviorální terapii zprost edkování návazné reziden ní lé by V roce 2008 bylo v této služb 27 klient. Z t chto klient bylo 16 žen, 9 muž. Pokud jde o v kovou strukturu klient, ve v ku let bylo 5 klient, ve v ku bylo 15 klient a ve v ku let bylo 5 klient. V tšina klient je s trvalým pobytem v Praze, pouze 3 klienti jsou mimopražští, z nichž jeden z Mníšku pod Brdy - byli jsme pro n ho nejbližší dostupnou službou svého druhu. Další dva mimopražští se dlouhodob zdržují v Praze (Praha 10 a Praha 8). Ostatní klienti svým trvalým pobytem pocházeli z t chto obvod : 1 klient z Prahy 3; 6 klient z Prahy 4; 1 klient z Prahy 5; 3 klienti z Prahy 6; jeden klient z Prahy 8; 2 klienti z Prahy 9; 2 klienti z Prahy 10; 4 klienti z Prahy 11; 2 klienti z Prahy 12. Komunikovali jsme také se zájemci o tuto službu, z nich s devíti intenzivn ji a v tšinou se pozd ji stali klienty naší služby, další jsou vedeni jako anonymní zájemci o službu. Sociální pracovník služby spolupracoval v roce 2008 s 38 klienty, z toho bylo 23 žen. Terénní programy Vedoucí programu: Bc. Simona Sklená ová Terénní práce pro osoby ohrožené sociální exkluzí, se zvláštním zam ením na osoby užívající návykové látky. Hlavním cílem projektu je snižování rizikového chování uživatel návykových látek v Praze 11, Praze 4 a p ilehlých oblastech. Díl ími cíli jsou minimalizace zdravotních rizik spojených s užíváním drog (hepatitida A, B a C, HIV, syfilis, absces, flegmóna) prost ednictvím

19 programu Harm Reduction a zabrán ní ší ení infek ních chorob. Sou ástí programu HR jsou vým ny injek ních st íka ek a vzd lávání klient pokud jde o bezpe n jší užívání drog a zdravotní rizika s ním spojená. Dalším zásadním cílem programu je motivace klient k abstinenci a ke zm n životního stylu. Pro motivované klienty slouží terénní program jako informa ní zdroj a mezistupe mezi klientem a za ízením zajiš ujícím lé bu. Cílem služby je rovn ž ochrana širší komunity ve smyslu snahy o snížení rizikových faktor kriminality a poskytování poradenství rodinám a blízkým osobám uživatel v daném regionu. Provádíme vým nu a sb r použitého injek ního materiálu, základní zdravotní ošet ení, sociáln právní poradenství, motiva ní rozhovory s klienty, poskytování zdravotního materiálu, sociální asistenci a doporu ujeme klient m testy na virová onemocn ní. Vzhledem ke zvýšenému výskytu hepatitidy A v roce 2008 také výrazn vzrostl po et klient, kte í se na doporu ení nechali o kovat. Pracovní tým tvo ili t i (od srpna 2008 dva) terénní pracovníci a n kolik dobrovolník. Služba byla v roce 2008 poskytována každý všední den od 12 do 20 hod. Se zmenšením týmu se provoz od srpna omezil na pond lí, st edu a pátek. Po et registrovaných klient v roce 2008 byl 149, což je pouze ást reálného po tu klient, protože poskytnutí služby není vázáno na povinnost se registrovat. Díky provád ní sekundárního vým nného programu prost ednictvím již kontaktovaných klient poskytujeme služby i skryté drogové populaci. Prob hlo 1283 kontakt, 71 prvokontakt, in-come dotazník bylo vypln no 25. Po et vym n ného materiálu stoupl na ks, sebraných bylo 540 ks. B hem roku 2008 bylo poskytnuto 34 krizových intervencí, 227 sociálních a zdravotních informací, 310 telefonických intervencí, 141 odkaz na jiné služby (lé ebná za ízení, sociální a zdravotní služby)

20 Po et kontakt 1283 První kontakt 71 Vým nný program 1030 Po et p ijatých injekcí Po et vydaných injekcí Po et sebraných injekcí 540 Krizová intervence 34 Zdravotní ošet ení 7 Odkazy na služby 141 Informace sociální a jiné 227 Telefonické intervence 310 Osobní asistence 2 Vypln ný in come 28 P ípadová práce nedrog. zákl. 59 P ípadová práce drog. zákl. 34 Registrovaní klienti 149 Anonymní psychologická a internetová poradna Mgr. Dana Tomanová Anonymní psychologická poradna se uskute uje formou internetového poradenství a také je zde možnost jednorázové osobní konzultace. Internetová anonymní poradna a anonymní osobní poradna plní p edevším úlohu prost edníka p i hledání kontaktu na poskytovatele psychosociálních služeb. Nej ast jší problematikou z stávají problémy vztahové, komunika ní a psychosomatické. ást dotaz se také týká závislostí, a už jde p ímo o kontakt s lidmi, kte í sami mají problém se závislostí (na alkoholu, drogách, gamblingu, pop. další) a hledají pomoc, nebo s jejich blízkými, kte í se snaží získat n jaké informace o možnostech lé by a ešení dané situace. Internetová poradna je dnes díky široké dostupnosti internetu snadno p ístupná ve ejnosti. Oblíbená je asi také díky své anonymnosti a ur ité nezávaznosti. Využije ji tedy daleko širší oblast lidí, a tedy i ti, kte í by jinak asi nevyhledali nebo dlouho váhali vyhledat odbornou pomoc. Jako p íklad lze uvést nap. problematiku sociální fobie: dotazy s touto problematikou tvo í asi 10%

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3.

Koncepce HS. Obsah. Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. Koncepce HS Koncepce byla vypracována na základ usnesení valné hromady HS konané dne 21.3. 2009 a schválena valnou hromadou HS dne 27.3. 2010 Obsah KONCEPCE HS... 1 OBSAH... 1 1. ÚVOD... 2 1.1. Informace

Více

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013

Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky. Únor 2013 Snížení ceny tepla pro topnou soustavu m sta Jilemnice - výstavba kogenera ní jednotky Únor 2013 sto Jilemnice, Zásobování teplem Jilemnice S rostoucí cenou zemního plynu, a tím i ceny tepelné energie,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012

Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 ˇ ˇ Krizové a Kontaktní centrum Pod slune níkem VÝRO NÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvod 2 1. Informace o organizaci 3 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6 2.7 2.8 2.9 Kontaktní centrum Poslání Cíle Zásady poskytované

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec

Soubor vnit ních p edpis pro PS Bzenec: Provozní ád Pe ovatelské služby Bzenec STO BZENEC Pe ovatelská služba Bzenec Horní nám. 54, 696 81 BZENEC, eská republika, I :284 807 Vnit ní pravidla pro poskytování Pe ovatelské služby m sta Bzenec 1) Základní informace Pe ovatelská služba

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

ROZVAHA. ke dni... ASPEN SPORT a.s. Sportovní 457 Vestec 252 42

ROZVAHA. ke dni... ASPEN SPORT a.s. Sportovní 457 Vestec 252 42 Minimální závazný vý et informací podle vyhlášky.500/2002 Sb. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2007 jednotky: 1000 K Rok M síc I 2007 1 2 60196459 Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky ASPEN SPORT a.s.

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

Ostravská univerzita v Ostrav. Výro ní zpráva o hospoda ení. za rok 2010

Ostravská univerzita v Ostrav. Výro ní zpráva o hospoda ení. za rok 2010 - - - - - - - - - - -Výroční zpráva o hospodaření Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2010 Ostravská univerzita v Ostrav Výro ní zpráva o hospoda ení za rok 2010 V souladu s 21 zákona. 111/1998 Sb.,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Komunitní práce Liberec, o. p. s. Výro ní zpráva 2008

Komunitní práce Liberec, o. p. s. Výro ní zpráva 2008 Obsah : Slovo úvodem Základní údaje o spole nosti Jaký byl rok 2008 Finan ní zpráva Záv r Slovo úvodem : Zakladatelem spole nosti Komunitní práce Liberec, o. p. s. je Statutární m sto Liberec. Svou innost

Více

Úvod. [cit. 2010-02-06]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.czso.cz>.

Úvod. [cit. 2010-02-06]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.czso.cz>. Úvod Zam stnávání osob se zdravotním postižením tvo í nedílnou sou ást eského právního ádu a zárove je jedním ze základních znak demokratické právní spole nosti. V sou asné dob se s touto problematikou

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R.

CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance. První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R. CHYTRÉ M STO? Kvalita Informace Doprava - Finance VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJ ENERGIE V DOPRAV První ve ejná nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrické invalidní vozíky v R Desná Nabíjecí stanice:

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 12 014,96 30 081,60 58 315,80 Úroky z dluhových cenných papír

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.03/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva 25.02.2015 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Petr Beneš, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava

Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Spolupráce Renarkonu,o.p.s. s PL Opava Libor Chvíla la,david Kondělka. Centra společnosti Renarkon, o.p.s. Centrum primárn rní prevence Kontaktní centrum a terénn nní programy Ostrava Kontaktní centrum

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Práva pacient, soukromí pacient, imobilizace a izolace. (Sm rnice. Sm-L029, 3. vydání ze dne 13. 6. 2012) Vnit ní ád FNOL

Práva pacient, soukromí pacient, imobilizace a izolace. (Sm rnice. Sm-L029, 3. vydání ze dne 13. 6. 2012) Vnit ní ád FNOL Vnit ní ád FNOL Dokument.: Fm- d-001-vnrad-001 I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Tel. 588 441 111, E-mail: fn@fnol.cz O: 00098892 Verze.: 2 Vítáme Vás ve Fakultní nemocnici Olomouc (dále jen FNOL). D kujeme

Více

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Sídlo: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 Statutární orgán: Hana Ševčíková, Jaroslava Jones, Kryštof Koenigsmark Personální zajištění: výkonná ředitelka: Hana Ševčíková

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

Zpráva o innosti eské správy sociálního zabezpe ení za rok 2012

Zpráva o innosti eské správy sociálního zabezpe ení za rok 2012 Zpráva o innosti eské správy sociálního zabezpe ení za rok 2012 OBSAH A. ÚVOD... 5 1. PRIORITNÍ ÚKOLY A STRATEGICKÉ CÍLE... 5 1.1. PRIORITNÍ ÚKOLY... 5 1.1.1. Klientský p ístup... 5 1.1.2. Kvalita rozhodování...

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 807/12-187 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

Ú etní záv rka. za rok 2010

Ú etní záv rka. za rok 2010 Ú etní záv rka za rok 2010 Obsah : 1. Výro ní zpráva 2. Výrok auditora 3. P íloha k ú etní záv rce 2010 (v úplném rozsahu) 4. ádná ú etní záv rka výkaz a rozvaha NEVEKLOV a. s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání:

Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014. Informace o konání sch ze: Program jednání: Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27. února 2014 Informace o konání sch ze: Místo konání: Termín: ast: Nep ítomen: Zasedání ídil: Zapisoval: Ov ovatelé zápisu: estavlky spole

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více