Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí. Moravská Třebová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí. Moravská Třebová"

Transkript

1 Zpracováno dne Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/ Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 1 z 18

2 OBSAH ÚVOD... 3 SWOT ANALÝZA FINANCÍ... 5 ROZPOČTOVÝ VÝHLED... 7 DEFINICE FINANČNÍ POLITIKY MĚSTA... 7 DEFINICE FINANČNÍHO POTENCIÁLU MĚSTA... 8 Rekapitulace finančního potenciálu pro strategický plán... 8 DOPORUČENÍ... 9 DOPADY ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU DO FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED - TABULKOVÁ ČÁST S KOMENTÁŘEM PŘÍLOHA1: ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA - TABULKY PŘÍLOHA 2: KUMULOVANÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED SEZNAM TABULEK A GRAFŮ TABULKY GRAFY KONTAKT NA DODAVATELE Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 2 z 18

3 ÚVOD Tento dokument je nedílnou součástí navazující na dokument Analýza financí obce, bez kterého ztrácí kontinuitu zde navržená opatření. Město Moravská Třebová (dále jen město nebo Moravská Třebová) tímto dokumentem naplňuje povinnosti dané mu zákonem č. 250/2000 Sb., o Rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem jde dokument vysoce nad rámec zákonem daných náležitostí rozpočtového u uváděných v 3 zmiňovaného zákona. Zejména analyzuje vývoj financí, trendy a stanovuje strop bezpečného úvěrového zatížení města. Dále uvádí finanční potenciál k financování cílů a možné hrozby s vlivem na finance, včetně opatření a zabývá se SWOT financí, tedy silnými stránkami, slabými stránkami, příležitostmi a hrozbami v oblasti financí a hledá doporučení. Navrhuje pravidla sestavování rozpočtů města s ohledem na rizika, příležitosti a dlouhodobou udržitelnost financí, definuje ukazatele řízení finančního zdraví a nastavuje finanční politiku - finanční plán. Rozpočtový je důležitým pomocným nástrojem financování. Smyslem rozpočtového u je nastavit dlouhodobou udržitelnost financí, vymezit finanční možnosti města, podpořit zdravý vývoj financí a schopnost města dostát svým závazkům. Pro správnou funkci u je třeba, aby byl plněn a ročně aktualizován. Nutné je průběžně reagovat na aktuální ekonomickou situaci, hrozby a rekapitulovat pravidelně hospodaření samosprávy, právě zejména s ohledem na rizika a příležitosti financí. Výhodou rozpočtového u je velká možnost manévrování do středně blízké budoucnosti 1. Na základě u je možné připravit včas strategii hospodaření a financí. Výhled se využívá zejména při sestavování rozpočtů a jako příloha k případným žádostem o úvěry a některé dotace. Rozpočtový se vytváří na období dvou až pěti let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovatelných záměrů. 1 2 až 5 let Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 3 z 18

4 Ke zpracování dokumentu bylo použito zejména těchto zdrojů: Závěry Analýzy financí města z července 2014 Rozpočet města na rok 2014 Přehled účetních a finančních výkazů města v letech (v tis. Kč) Výkazy plnění rozpočtu FIN 2-12M Systém ARIS Web MF ČR (zejména ARIS 60M) Systém ÚFIS prezentace údajů ÚSC Web MF ČR (zejména ÚFIS 01M) Upravená predikce výnosů daní na roky 2014 až 2018 Vyhláška MF ČR č. 264 ze dne 23. srpna 2013, o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů Aktuální makroekonomické prognózy MF ČR, ČNB a data ČSÚ. Město může díky plánování lépe zvládnout hrozby financí a využít příležitosti. Aby plnil svou roli, měl by být rozpočtový každý rok aktualizován. Mnohá města i obce si neuvědomují, nebo nechtějí připustit, kolik prostředků je třeba vytvářet na údržbu a obnovu svého dosavadního majetku. Platí přitom, že čím více majetku město nebo obec má, tím více prostředků je třeba na jeho údržbu a obnovu (týká se infrastruktury, nemovitostí a netýká se pozemků, cenných papírů apod.). Zapomíná se často na obnovu technologických celků a místo toho, aby obce a města vytvářela odpovídající zdroje na odpisy, spravují pouze fondy na nezbytné opravy a řešení havárií. Modernizace a obnova velkých investičních celků je často v pozadí. Nejen malé obce a města však musí investovat do infrastruktury a jsou svým způsobem ve finanční pasti a často závisí na dotacích a dluzích. Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 4 z 18

5 SWOT ANALÝZA FINANCÍ Níže je nutné nejprve citovat závěry ze samostatného dokumentu Analýza financí Moravské Třebové. Finanční zdraví města Moravská Třebová je velmi dobré s tím, že finanční kondice je na lepší dobré úrovni a stav financí velmi dobrý. Tabulka 1. Rating - hodnocení finančního zdraví města Moravská Třebová Celkové hodnocení Hodnocení finanční kondice Hodnocení stavu financí Výborné Velmi dobré Dobré ANO + Dostatečné Nedostatečné Zdroj: Cityfinance a.s. ANO Silnými stránkami financí je schopnost velmi pružně řídit běžné výdaje se schopností efektivně pracovat s rezervami při řízení cash flow. Slabinou financí je, že město má dluh. Finance města ale v roce 2012 zkreslil projekt ČOV a kanalizace. Město by mělo posílit a stabilizovat provozní saldo a nadále snížit provozní výdaje a spíše docilovat úspor. Toto tvrzení je založeno na průměrném stavu provozního salda a rizicích pro finance daných zvenčí, ale neodráží skutečnost, zda je toto snížení krátkodobě možné, je však žádoucí. Jako dlouhodobě hodnocený pozitivní vliv na finance vnímáme cestu města realizovat EPC2 projekty. Finance města ohrožují především vnější vlivy, zejména hrozba úbytku obyvatel a poklesu příjmů (riziko poklesu státních dotací na školy, růst cen a stagnace ekonomiky ČR). 2 EPC (Energy Performance Contracing) - metoda k dosažení úspor energie s nulovými investičními náklady pro zákazníka a garancí výsledku dodavatelem. Náklady projektu jsou hrazeny v rámci dosavadních výdajů z dosažených úspor. Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 5 z 18

6 Dále uvádíme pro rekapitulaci SWOT analýzu financí (řazeno dle významu). Tabulka 2. SWOT analýza financí obce (řazeno sestupně dle významu) Silné stránky Slabé stránky Finanční rezerva Dluh Schopnost pružně reagovat v běžných výdajích Nestabilní a nepříliš vysoké provozní saldo Finanční potenciál k obnově majetku města Dobrý trend finanční kondice od roku 2009 Schopnost získávat dotace Příležitosti Ohrožení (rizika) Zavádění nových technologií snižujících provozní výdaje (zateplování, alternativní zdroje energie apod.) a nástrojů snižujících výdaje a zvyšujících efektivitu organizací Úbytek obyvatel a stagnace běžných příjmů Využití dotací programovací období EU Růst cen vstupů a hrozba poklesu dotací státu na školská zařízení Rizika finanční nestability ČR 3 Zdroj: Cityfinance a.s. 3 Rizika měnová, deflace a deficitů státního rozpočtu. Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 6 z 18

7 ROZPOČTOVÝ VÝHLED DEFINICE FINANČNÍ POLITIKY MĚSTA Rozpočtový zahrnuje pokračování zodpovědné finanční politiky města, vychází ze SWOT analýzy financí a reaguje na hrozby a příležitosti financí. Je navržen s ohledem na potřebu stabilizovat provozní saldo, splatit dluhy a reagovat na vnější hrozby omezující výši běžných příjmů. Město je podrobeno tlaku úbytku obyvatel a je třeba reagovat ve financích politikou redukce provozních nákladů města. Finanční politika města je ve u zaměřena na tyto priority a situace: Zmrazení (stagnace) daňových příjmů města (včetně započtení zavedení 3. sazby DPH); Splácení úvěrů města ve výši 14 mil. Kč, při započítání splátek půjček je toto číslo vyšší, cca 21 mil. Kč; Využívání dotací k modernizaci a zvelebování majetku města a jeho řízení; Redukci nákladů na provoz města (týká se zejména neinvestičních nákupů), celkem o 12 mil. Kč proti rozpočtu 2014, a to o 6 mil. Kč v roce 2015, o 3 mil. Kč v roce 2016, o 2 mil. Kč v roce 2017 a o 1 mil. Kč v roce 2018 (v reakci na úbytek obyvatel a očekávanou stagnaci běžných příjmů). Toto snížení vychází z premisy reálnosti, jelikož snížení je 8 % a reálná rezerva v praxi vždy přesahuje 15 % z povahy věci některé výdaje nerealizovat a přehodnotit služby a provoz se současnou modernizací a úpory energií; Zlepšení a stabilizace finanční kondice (provozní saldo alespoň 25 mil. Kč); Pokračování obnovy a modernizaci majetku města; Finanční pokrytí potřeb strategického plánu města s tím, že naprosto nedoporučujeme městu budovat nový majetek zvyšující běžné výdaje a nesouvisející s dosud vybudovaným majetkem města. Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 7 z 18

8 DEFINICE FINANČNÍHO POTENCIÁLU MĚSTA Město Moravská Třebová při dodržení rozpočtového u bude schopné ročně generovat alespoň 25 mil. Kč provozního salda. 20 mil. Kč město může zároveň alokovat na opravy a investice do dosavadního majetku např. formou Fondu obnovy majetku města = cca výše odpisů. Zároveň je počítáno, že cca 4 mil. Kč ročně město použije na splátky dluhů. To znamená, že nové investice, vyjma investic do dosavadního majetku města nad rámec 20 mil. Kč ročně by musely být převážně hrazeny z rezerv nebo z cizích zdrojů (dotace, půjčky). Přesněji je nastavený tak, že od roku 2015 do roku 2018 bude město schopné generovat 112 mil. Kč z vlastních zdrojů, z čehož: za 14 mil. Kč splatí úvěrů (bez půjček), při započítání splácení půjček bude toto číslo vyšší cca 21 mil. Kč, 80 mil. Kč je navrženo alokovat do obnovy dosavadního majetku města, např. formou vytvoření Fondu obnovy majetku města, 18 mil. Kč městu zbude na nově pořizované investiční celky nesouvisející přímo s dosavadním majetkem města. Vedle toho město bude čerpat dotace a může v případě nejvyšší nouze nebo potřeby sáhnout k úvěru až do výše zůstatku 100 mil. Kč 4 s tím, že 60 mil. Kč je ještě možno čerpat pro dosažení stropu. Rekapitulace finančního potenciálu pro strategický plán Celkem tedy po úhradě příslušných splátek dluhů a půjček může město kalkulovat s maximálně 91 mil. Kč vlastních prostředků v horizontu 4 let dalšího volebního období s tím, že 80 mil. Kč bychom doporučovali investovat do obnovy a modernizace dosavadního majetku. 4 Jedná se o odborný odhad. Vycházíme z trendu provozního salda, trendu běžných příjmů a u daňových příjmů. Provozní saldo je zdrojem umořování dluhu a předpokládáme, že město by mělo být schopné během pěti let vytvořit finance na úplné umoření dluhu. Při pomalejším splácení v případě potřeby reálně dluh do 10 let bezpečně splatit. Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 8 z 18

9 DOPORUČENÍ 1. Nebudovat nový majetek, který by kladl nároky na běžné výdaje rozpočtu města bez redukce dosavadního majetku (redukce běžných výdajů jinde). 2. Redukovat běžné výdaje s ohledem na dosud prokázaný trend úbytku obyvatel města a hrozby stagnace běžných příjmů a stabilizovat provozní saldo. 3. Aplikovat Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města, které uvádí samostatný dokument. Rozpočtový je nastavený jako skeptický na straně běžných příjmů, ale naopak optimistický v redukci běžných výdajů. Podrobný rozpočtový uvádí tabulky (viz. Tabulka 4. Rozpočtový, Tabulka 6. Kumulovaný rozpočtový ). Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 9 z 18

10 DOPADY ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU DO FINANCÍ MĚSTA Dodržení u by mělo následující dopad do financí města. Graf 1. Zobrazení vybraných ukazatelů rozpočtového u Moravské Třebové Finanční prostor samosprávy (provozní saldo) v tis. Kč Základní běžný účet v tis. Kč Dlouhodobé bankovní úvěry v tis. Kč Splátky dlouhodobých bankovních úvěrů v tis. Kč Běžné příjmy v tis. Kč Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) Běžné výdaje rozp očet 2015 výhl ed 2016 výhl ed 2017 výhl ed 2018 výhl ed Zdroj: Cityfinance a.s. Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 10 z 18

11 tis. Kč Tabulka 3. Výhled provozního salda Moravské Třebové Údaje (čísla značí druhové členění rozp. skladby) rozpočet tis. Kč CELKEM 2015 až Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) Běžné výdaje (provozní) a PROVOZNÍ SALDO (tis. Kč) % Podíl provozního salda na běžných příjmech 2% 8% 14% 1% 16% 11% 15% 17% 18% 18% b Uhrazené splátky půjček c=a-b Zbývá po uhrazení splátek úvěrů (tis. Kč) d Stav na bankovních účtech (tis. Kč) e=c+d Provozní saldo po úhradě splátek úvěrů + stav na bankovních účtech předchozího roku (tis. Kč) f Stavby (tis. Kč) ANO= když Dostačuje potenciál provozního salda po úhradě f/50 > c splátek dluhů na krytí obnovy staveb NE NE ANO NE % ZMĚNY BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ -3% 14% -6% -29% 6% -9% 0% 0% -1% 0% % ZMĚNY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ 12% 7% -12% -18% -11% -4% -4% -2% -1% -1% ZMĚNY BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ (tis. Kč) ZMĚNY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (tis. Kč) Zdroj: Cityfinance a.s. Graf 2: Výhled - provozního salda Moravské Třebové % 18% 16% 14% rozpočet PROVOZNÍ SALDO (tis. Kč) Zbývá po uhrazení splátek úvěrů (tis. Kč) % Podíl provozního salda na běžných příjmech 2% 8% 14% 1% 16% 11% 15% 17% 18% 18% % 10% 8% 6% 4% 2% 0% Zdroj: Cityfinance a.s. Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 11 z 18

12 tis. Kč Graf 3. Výhled finančního krytí běžného provozu Moravské Třebové Výhled finančního krytí běžného provozu Zdroj: Cityfinance a.s rozpočet Graf 4. Výhled okamžitého finančního potenciálu Moravské Třebové 2018 Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) Běžné výdaje (provozní) OKAMŽITÝ FINANČNÍ POTENCIÁL SAMOSPRÁVY v tis. Kč (Provozní saldo po úhradě splátek úvěrů + stav na bankovních účtech ke konci předchozího roku) rozpočet Zdroj: Cityfinance a.s. Finanční potenciál zahrnuje od 2014 kumulativně veškeré výdaje, o kterých bude volně rozhodovat samospráva (bez dluhů a dotací), ale včetně výdajů na odpisy, tedy opravy a obnovy majetku. Tzn. včetně Fondu oprav a investic. Tyto zdroje alokuje na účty, ale to neznamená, že nebudou použity. Budou použity v souladu se záměry samosprávy. Podrobné informace rozpočtového u uvádí dále tabulková část. Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 12 z 18

13 ROZPOČTOVÝ VÝHLED - TABULKOVÁ ČÁST S KOMENTÁŘEM Pro rozpočtový je výchozím rokem rok Tabulky obsahují pro srovnání skutečnosti předchozích let. Důležité upozornění! Objem investic bude každý rok vyšší o přijaté investiční dotace. Ve u je úmyslně s investičními dotacemi počítáno mimo saldo! Jinak řečeno do výdajů je zahrnuta jen výše investičních výdajů hrazená z vlastních zdrojů. Dotace budou na straně příjmů a výdajů působit neutrálně na saldo, ale budou zvedat obrat prostředků přijatých a vydaných. Je to proto, že dotace zdaleka netečou tak, jak se plánovalo a jejich finanční toky jsou velice těžko předpověditelné. Celkové saldo hospodaření by se vlivem přijatých investičních dotací měnit nemělo. Každý prodej majetku promítnutý do kapitálových příjmů navýší oproti u příjmy. Zpracovatel neplánoval kapitálové příjmy. 5 Dle zákona rok následující po roce, na který se sestavuje rozpočet Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 13 z 18

14 PŘÍLOHA1: ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA - TABULKY Tabulka 4. Rozpočtový Moravské Třebové ř. Druhové třídění dle rozp. skladby Rozpočtový Moravská Třebová Údaje 2013 tis.kč INDEXY 51 ř.43 - ř.50 ZBÝVÁ PRO DALŠÍ CÍLE Vysvětlivky: DOPORUČENÝ ÚDAJ tis. Kč POZ. Rozpis tříd, případně seskupení položek je ekvivalentem "Z toho:" STROP ZŮSTATKU DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ Zdroj: Cityfinance a.s rozpočet průměr 2000 až / Daňové příjmy ,7 100, DPFO ze závislé činnosti , DPFO OSVČ , DPFO zvláštní sazba (srážková) , DPPO , DPPO za obce DPH , až 135 Místní poplatky , Správní poplatky , Daň z nemovitostí , Nedaňové příjmy ,7 90, Příjmy z vlastní činnosti a odvody , Přijaté sankční platby a vratky Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. 23 příjmy Přijaté splátky půjček Kapitálové příjmy , Přijaté dotace (transfery) , Neinvestiční přijaté dotace (transfery) Investiční přijaté dotace (transfery) z toho: 4112 a neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu PŘÍJMY CELKEM ,4 80, Běžné výdaje ,5 91, Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné , Neinvestiční nákupy a související výdaje , Neinvestiční trans. soukr. subj , Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům ,6 27 Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org. a půjčky 54 až 56 obyv , Ostatní neinvestiční výdaje , Kapitálové výdaje ( je BEZ INVESTIČNÍCH DOTACÍ!) VÝDAJE CELKEM ,7 60,6 31 ř.21 - ř.30 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) ,0 99, Běžné výdaje (provozní) Suma 2015 až ř.32-ř.33 PROVOZNÍ SALDO Přijaté dlouhodobé půjčky Uhrazené splátky dlouhodobých půjček ř.31+ř.35-ř.36 Změna stavu na účtech a finančního majetku FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak) ř.21+ř.35 PŘÍJMY VŠECHNY (včetně dluhů) ,6 80,0 40 ř.30+ř.36 VÝDAJE VŠECHNY (včetně splátek a úspor) ,6 80,0 41 ř.38-ř.39 KONTROLNÍ SALDO ÚPLNÉ (včetně financování) Základní běžný účet a účty fondů (položka 96 ARIS-60M, od 2010 ř. 84 až 88 ÚFIS 01M) Suma 2015 až Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů ř.34-ř.36 (SCHOPNOST KUMULACE KAPITÁLU) ř.1+ř.11+ř.17 Dluhová základna ř.36+leasing Dluhová služba pol ř.45/ř.44 *% Ukazatel dluhové služby 3,22% 4,69% 3,55% 3,30% 3,26% 3,26% 47 Dlouhodobé bankovní úvěry (položka 190 ARIS - 60M, od rozvaha 2010 ř ÚFIS 01M) Pohledávky dlouhodobé (položka 75 ARIS - 60M, od 2010 ř. rozvaha ÚFIS 01M) není návaznost 2010 tis. Kč 49 rozvaha Stavby (položka 18 ARIS - 60M, od 2010 ř. 16 ÚFIS 01M) Suma 2015 až FOND OBNOVY MAJETKU = ODPISY DLOUHODOBÉHO výsledovka MAJETKU Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 14 z 18

15 Tabulka 5. Rozpočtový Moravské Třebové s pohledem na finance od roku 2009 ř. Druhové třídění dle rozp. skladby Rozpočtový Moravská Třebová Údaje rozpočet tis.kč INDEXY 2018 průměr 2000 až 2018/ Daňové příjmy ,7 100, DPFO ze závislé činnosti , DPFO OSVČ , DPFO zvláštní sazba (srážková) , DPPO , DPPO za obce DPH , až 135 Místní poplatky , Správní poplatky , Daň z nemovitostí , Nedaňové příjmy ,7 90, Příjmy z vlastní činnosti a odvody , Přijaté sankční platby a vratky Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. 23 příjmy Přijaté splátky půjček Kapitálové příjmy , Přijaté dotace (transfery) , Neinvestiční přijaté dotace (transfery) Investiční přijaté dotace (transfery) z toho: 4112 a neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu PŘÍJMY CELKEM ,4 80, Běžné výdaje ,5 91, Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné , Neinvestiční nákupy a související výdaje , Neinvestiční trans. soukr. subj , Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům ,6 27 Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org. a půjčky 54 až 56 obyv , Ostatní neinvestiční výdaje , Kapitálové výdaje ( je BEZ INVESTIČNÍCH DOTACÍ!) VÝDAJE CELKEM ,7 60,6 31 ř.21 - ř.30 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ , Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) ,0 99, Běžné výdaje (provozní) Suma 2015 až ř.32-ř.33 PROVOZNÍ SALDO Přijaté dlouhodobé půjčky Uhrazené splátky dlouhodobých půjček ř.31+ř.35-ř.36 Změna stavu na účtech a finančního majetku FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak) ř.21+ř.35 PŘÍJMY VŠECHNY (včetně dluhů) ,6 80,0 40 ř.30+ř.36 VÝDAJE VŠECHNY (včetně splátek a úspor) ,6 80,0 41 ř.38-ř.39 KONTROLNÍ SALDO ÚPLNÉ (včetně financování) Základní běžný účet a účty fondů (položka 96 ARIS-60M, od 2010 ř. 84 až 88 ÚFIS 01M) Suma 2015 až Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů ř.34-ř.36 (SCHOPNOST KUMULACE KAPITÁLU) ř.1+ř.11+ř.17 Dluhová základna ř.36+leasing Dluhová služba pol ř.45/ř.44 *% Ukazatel dluhové služby 3,32% 2,85% 3,09% 3,33% 3,22% 4,69% 3,55% 3,30% 3,26% 3,26% 47 Dlouhodobé bankovní úvěry (položka 190 ARIS - 60M, od rozvaha 2010 ř ÚFIS 01M) Pohledávky dlouhodobé (položka 75 ARIS - 60M, od 2010 ř. rozvaha ÚFIS 01M) není návaznost 2010 tis. Kč 49 rozvaha Stavby (položka 18 ARIS - 60M, od 2010 ř. 16 ÚFIS 01M) Suma 2015 až 18 FOND OBNOVY MAJETKU = ODPISY DLOUHODOBÉHO 50 výsledovka MAJETKU ř.43 - ř.50 ZBÝVÁ PRO DALŠÍ CÍLE Vysvětlivky: DOPORUČENÝ ÚDAJ tis. Kč POZ. Rozpis tříd, případně seskupení položek je ekvivalentem "Z toho:" STROP ZŮSTATKU DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ *2001 velká novela RUD *2003 vznik ORP obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb.,*2005 změna financování školství, *2012 přesun agendy sociální na úřady práce Zdroj: Cityfinance a.s. Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 15 z 18

16 PŘÍLOHA 2: KUMULOVANÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED Tabulka 6. Kumulovaný rozpočtový Moravské Třebové ř. Druhové třídění dle rozp. skladby Rozpočtový Moravská Třebová Údaje tis.kč INDEXY 1 1 Daňové příjmy ,7 100, Nedaňové příjmy ,7 90, Kapitálové příjmy Přijaté dotace (transfery) ,9 42, Neinvestiční přijaté dotace (transfery) Investiční přijaté dotace (transfery) z toho: 4112 a neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu PŘÍJMY CELKEM ,4 80, Běžné výdaje ,5 91,7 29 Kapitálové výdaje ( je BEZ INVESTIČNÍCH 6 DOTACÍ!) VÝDAJE CELKEM ,7 60,6 31 ř.21 - ř.30 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) Běžné výdaje (provozní) Suma 2015 až ř.32-ř.33 PROVOZNÍ SALDO Přijaté dlouhodobé půjčky Uhrazené splátky dlouhodobých půjček Základní běžný účet a účty fondů (položka 96 ARIS- 0 60M, od 2010 ř. 84 až 88 ÚFIS 01M) Suma 2015 až Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek ř.34-ř.36 úvěrů (SCHOPNOST KUMULACE KAPITÁLU) Dlouhodobé bankovní úvěry (položka 190 ARIS - 60M, rozvaha od 2010 ř ÚFIS 01M) Pohledávky dlouhodobé (položka 75 ARIS - 60M, od rozvaha ř. 34 ÚFIS 01M) není návaznost 2010 tis. Kč 49 Stavby (položka 18 ARIS - 60M, od 2010 ř. 16 ÚFIS rozvaha 01M) Suma 2014 až FOND OBNOVY MAJETKU = ODPISY výsledovka DLOUHODOBÉHO MAJETKU ř.43 - ř.50 ZBÝVÁ PRO DALŠÍ CÍLE Vysvětlivky: DOPORUČENÝ ÚDAJ tis. Kč POZ. Rozpis tříd, případně seskupení položek je ekvivalentem "Z toho:" STROP ZŮSTATKU DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ *2001 velká novela RUD *2003 vznik ORP obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb.,*2005 změna financování školství, *2012 přesun agendy sociální na úřady práce Zdroj: Cityfinance a.s rozpočet průměr 2000 až / 2014 Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 16 z 18

17 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ TABULKY TABULKA 1. RATING - HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ... 5 TABULKA 2. SWOT ANALÝZA FINANCÍ OBCE (ŘAZENO SESTUPNĚ DLE VÝZNAMU)... 6 TABULKA 3. VÝHLED PROVOZNÍHO SALDA MORAVSKÉ TŘEBOVÉ TABULKA 4. ROZPOČTOVÝ VÝHLED MORAVSKÉ TŘEBOVÉ TABULKA 5. ROZPOČTOVÝ VÝHLED MORAVSKÉ TŘEBOVÉ S POHLEDEM NA FINANCE OD ROKU TABULKA 6. KUMULOVANÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED MORAVSKÉ TŘEBOVÉ GRAFY GRAF 1. ZOBRAZENÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU MORAVSKÉ TŘEBOVÉ GRAF 2: VÝHLED - PROVOZNÍHO SALDA MORAVSKÉ TŘEBOVÉ GRAF 3. VÝHLED FINANČNÍHO KRYTÍ BĚŽNÉHO PROVOZU MORAVSKÉ TŘEBOVÉ GRAF 4. VÝHLED OKAMŽITÉHO FINANČNÍHO POTENCIÁLU MORAVSKÉ TŘEBOVÉ Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 17 z 18

18 KONTAKT NA DODAVATELE Ing. Luděk Tesař Neumannova 1470/12, Praha 5 Zbraslav Mobil: Vypracováno v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDOJE A ZAMĚSTNANOST pro M. C. TRITON, spol. s.r.o. Evropská 846/176a Praha 6 Dokument: Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Zpracoval: Ing. Luděk Tesař a tým Moravská Třebová Číslovaná stránka 18 z 18

AKTUALIZACE. Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí

AKTUALIZACE. Rozpočtový výhled obce včetně SWOT analýzy financí Zpracováno dne 30. 3. 2015 AKTUALIZACE Rozpočtový obce včetně SWOT analýzy financí Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu:

Více

LANŠKROUN ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ NASTAVENÍ UKAZATELŮ ROZPOČTŮ A PRAVIDEL ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ MĚSTA

LANŠKROUN ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ NASTAVENÍ UKAZATELŮ ROZPOČTŮ A PRAVIDEL ŘÍZENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ MĚSTA Zpracováno dne 3. 11. 2013 Zvýšení kvality řízení na MěÚ Lanškroun CZ.1.04/4.1.01/89.00080 LANŠKROUN ANALÝZA FINANCÍ MĚSTA ROZPOČTOVÝ VÝHLED VČETNĚ SWOT ANALÝZY FINANCÍ NASTAVENÍ UKAZATELŮ ROZPOČTŮ A PRAVIDEL

Více

Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem

Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem Rozpočtový výhled městyse Chudenice s analýzou financí a ratingem na roky 215 až 218 Obsahuje: analýzu financí městyse uzavřenou ratingem dle metody Cityfinance uvedení silných a slabých stránek, příležitostí

Více

Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz

Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz Rozpočtový výhled Statutárního města České Budějovice do roku 2013 obsahuje analýzu dosavadního hospodaření města zahrnuje dopady světové finanční krize srpen 09 Zpracoval: Ing. Luděk Tesař, ludek.tesar@regionservis.cz

Více

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk Zpracováno dne 6. 9. 2014 Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města Žamberk Obsahuje: Navržení pravidel sestavování rozpočtů města s ohledem na rizika, příležitosti a dlouhodobou

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA MIKULOV 2015 2019 A2-/AQE STR 2

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA MIKULOV 2015 2019 A2-/AQE STR 2 11) ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA MIKULOV 215 219 A2-/AQE Dobrý subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu. STR 2 Krátkodobě kvalitní

Více

Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice

Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice 2013 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice REGIONSERVIS s.r.o. 28.8.2013 Finanční analýza a dluhová služba města Mnichovice, srpen 2013 Strana 2 z celkem 29 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. ÚVOD...

Více

UKAZATELE FINANČNÍ STABILITY MĚSTA CITY INDICATORS OF FINANCIAL STABILITY

UKAZATELE FINANČNÍ STABILITY MĚSTA CITY INDICATORS OF FINANCIAL STABILITY UKAZATELE FINANČNÍ STABILITY MĚSTA CITY INDICATORS OF FINANCIAL STABILITY Ing. Miroslav Pavlas, PhD. Ke Kapličce 389, Dolní Břežany 252 41 Česká republika e-mail: miroslav.pavlas@gmail.com Klíčová slova:

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad STANOVISKO K NÁVRHU STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 186/13-NKU45/85/13 V Praze dne 28. května

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Metody pro zjišťování finančního zdraví municipalit Kateřina Čiháková Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

Strategické a projektové řízení

Strategické a projektové řízení Vzdělávací modul č. 2: Strategické a projektové řízení Kurz č. 1: Úvod do strategického řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Veřejné finance. Pracovní sešit. Michal Plaček

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Veřejné finance. Pracovní sešit. Michal Plaček SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Veřejné finance Pracovní sešit Michal Plaček Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo září 2013 Veřejné finance pracovní sešit Vydala Soukromá vysoká škola ekonomická

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ A SPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VAMBERK

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ A SPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VAMBERK ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ A SPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VAMBERK V RÁMI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Z.1.04/4.1.01/89.00038 Zpracoval M..TRITON, spol. s r.o. OBSAH 1. ÚVOD, ZADÁNÍ 3 2. ZDROJE,

Více

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2008 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 783 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2008 Výroční zpráva

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 F. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DALŠÍCH SLOŽEK VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ A O FONDECH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Obsah I. INFORMACE O HLAVNÍCH VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ

Více

Rozpočet obce a rozpočtové hospodaření. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Rozpočet obce a rozpočtové hospodaření. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Rozpočet obce a rozpočtové hospodaření Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Charakteristika rozpočtové soustavy Soustava veřejných rozpočtů včetně rozpočtových vztahů fungujících uvnitř této soustavy

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

KOEFICIENT DANĚ Z NEMOVITOSTI, REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

KOEFICIENT DANĚ Z NEMOVITOSTI, REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ KOEFICIENT DANĚ Z NEMOVITOSTI, REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Tento dokument byl zpracován na konci srpna jako podkladový materiál pro zastupitele a následně k 6. září 2011 a 14. září 2011 aktualizován

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Prioritní oblast 3 : Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb Oblast intervence : 3.3 c) vybudování a podpora informačně-vzdělávacích středisek Řízená kopie (elektronická)

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 květen 2007 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 354/07-45/104/07 V Praze dne 23. května 2007

Více

Miliony. Pramen: Zpracováno autorem na základě interních materiálů města.

Miliony. Pramen: Zpracováno autorem na základě interních materiálů města. Analýza rozpočtu města Pohořelice 2.1 Charakteristika města Pohořelice Město Pohořelice leží v Jihomoravském kraji na řece Jihlavě. Je důležitou křižovatkou na trase Brno Vídeň. Má městské části, které

Více

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6

1 Bilance rozpočtu 3-4. 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 Václav Šlajs 1 OBSAH 1 Bilance rozpočtu 3-4 2 Příjmová stránka návrhu rozpočtu 4-6 2.1 Běžné příjmy 4-5 2.1.1 Daňové příjmy 4-5 2.1.2 Nedaňové příjmy 5 2.1.3 Dotace - příspěvek na výkon státní správy 5

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2012 Č e r v e n 2 0 1 3 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje

Více

Finanční řízení projektu

Finanční řízení projektu Vzdělávací modul č. 3: Finanční řízení projektu Kurz č. 1: Specifika finančního řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje,

Více

Národní protikrizový plán vlády

Národní protikrizový plán vlády II. Národní protikrizový plán vlády Národní protikrizový plán vlády Ministerstvo financí ČR Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 5 3. Navrhovaná opatření... 19 4. Dlouhodobá

Více