Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze"

Transkript

1 Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

2

3 Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze za rok 2006 Univerzita Karlova v Praze 2007

4 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků autorských práv nesmí být tato publikace jako celek ani po částech rozmnožována a přenášena mechanicky, fotokopírováním a magnetickým záznamem. Univerzita Karlova v Praze, 2007 Design Karel a Petr Vilgusovi, 2007 ISBN

5 5 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 Obsah Textová část Úvod 7 1. kapitola Roční účetní závěrka 1.1 Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce Rozbor hospodářského výsledku (součásti) kapitola Analýza výnosů a nákladů 2.1 Výnosy Dotace na financování programů reprodukce majetku Dotace a příspěvky z kapitol státního rozpočtu a další zdroje Vlastní výnosy Poplatky spojené se studiem Náklady Výdaje na financování programů reprodukce majetku Neinvestiční náklady kapitola Přehled o peněžních příjmech a výdajích kapitola Vývoj fondů kapitola Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace 5.1 Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek Zásoby materiálu, výrobků a zboží Pohledávky Závazky krátkodobé a dlouhodobé Analýza pohledávek a závazků kapitola Rekapitulace zúčtování se státním rozpočtem 6.1 Celkový příspěvek poskytnutý Univerzitě z kapitoly Celková dotace poskytnutá Univerzitě z kapitoly Neinvestiční dotace mimo výzkum a vývoj Neinvestiční dotace na výzkum a vývoj Kapitálové dotace mimo výzkum a vývoj Kapitálové dotace na výzkum a vývoj Dotace z ostatních odborů MŠMT Dokumentace programu programové financování Finanční prostředky ze Strukturálních fondů EU kapitola Stipendia a služby poskytované studentům kapitola Institucionální podpora specifického výzkumu 23 Závěr 25

6 Univerzita Karlova v Praze 6 Obsah (pokračování) Tabulková část Tab. 1.1 Rozvaha Tab. 1.2 Výkaz zisku a ztráty Univerzity Karlovy sumář 35 Tab. 1.2a Výkaz zisku a ztráty Univerzity Karlovy škola 40 Tab. 1.2b Výkaz zisku a ztráty Univerzity Karlovy ubytování a stravování 45 Tab. 1.3 Příloha k účetní závěrce 2006 doplňující údaje 50 Tab. 1.4 Výsledek hospodaření dle fakult a dalších součástí v roce 2006 včetně vnitroorganizačních nákladů a výnosů 54 Tab. 1.4a Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 57 Tab a Dotace z kapitoly MŠMT na financování programů reprodukce majetku poskytnuté k Tab b Dotace mimo kapitolu MŠMT na financování programů reprodukce majetku poskytnuté k Tab Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování 60 Tab Vlastní výnosy k Tab a Rozbor poplatků spojených se studiem66 Tab a Financování programů reprodukce majetku kapitola Tab b Financování programů reprodukce majetku ostatní zdroje 71 Tab Náklady za rok Tab Pracovníci a mzdové prostředky z kapitoly 333 sumář 74 Tab a Pracovníci a mzdové prostředky z kapitoly 333 bez ubytování a stravování 76 Tab b Pracovníci a mzdové prostředky z kapitoly 333 ubytování a stravování 78 Tab. 3 Struktura celkového peněžního toku 80 Tab. 4 Fondy 81 Tab. 4a Rezervní fond 82 Tab. 4b Fond reprodukce investičního majetku 83 Tab. 4c Stipendijní fond 85 Tab. 4d Fond odměn 86 Tab. 4e Fond účelově určených prostředků 87 Tab. 4f Fond sociální 89 Tab. 4g Fond provozních prostředků 90 Tab. 5a Přehled o majetku a jeho vývoji 91 Tab. 5b Finanční majetek 92 Tab. 5c Zásoby 93 Tab. 5d Pohledávky, závazky a úvěry 94 Tab. 6a Finanční vypořádání Univerzity Karlovy se státním rozpočtem za rok 2006 z kapitoly 333 MŠMT mimo programové financování příspěvek a dotace samostatně k Tab. 6b Finanční vypořádání Univerzity Karlovy se státním rozpočtem za rok 2006 z kapitoly 333 MŠMT mimo programové financování příspěvek a dotace souhrnně k Tab. 6c Vypořádání se státním rozpočtem dokumentace programu 108 Tab. 6d Finanční prostředky ze Strukturálních fondů Evropské unie 109 Tab. 7a Počet studentů k počty studií 113 Tab. 7b Stipendia 114 Tab. 7c Stravování 118 Tab. 7d Ubytování 121 Tab. 8 Institucionální podpora specifického výzkumu včetně GA UK 123

7 7 Výroční zpráva o hospodaření za rok Úvod Výroční zpráva o hospodaření Univerzity Karlovy v Praze (dále jen Univerzity) za rok 2006 je souhrnným materiálem, zpracovaným dle osnovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Zdrojem výroční zprávy jsou dílčí zprávy o hospodaření fakult a dalších součástí a příslušné statistické a účetní výkazy Univerzity. Výnosy Univerzity za uplynulý rok opět překročily hranici 6 miliard Kč, počet studentů Univerzity k činil téměř 48 tisíc. Ve výnosech byl i v roce 2006 objemově nejvýznamnější položkou výnosů příspěvek na vzdělávací činnost ve výši tis. Kč, s meziročním indexem růstu 1,07. Druhou nejvýznamnější položkou jsou vlastní výnosy ve výši tis. s indexem růstu 1,22. Podrobnější pohled na hospodaření Univerzity je obsažen v dalších částech výroční zprávy.

8 Univerzita Karlova v Praze 8 1. Roční účetní závěrka 1.1 ROZVAHA Rozvaha Univerzity vykazuje v souladu s účetními předpisy vyrovnaná aktiva (majetek) a pasiva (finanční zdroje) viz tabulka 1.1. Vývoj aktiv a pasiv v průběhu účetního období deklarují počáteční a konečné zůstatky skupin i jednotlivých účtů rozvahy. Celková aktiva UK vzrostla z původních tis. Kč na současných tis. Kč, nárůst činí tis. Kč. Na nárůstu má největší podíl dlouhodobý majetek (stálá aktiva), který vzrostl o tis. Kč, přírůstek krátkodobého majetku (oběžných aktiv) činil tis. Kč. Z hlediska dynamiky růstu je ale pořadí položek stálých aktiv obrácené; zatímco u dlouhodobého majetku se jedná o 5,0 % ročního růstu, krátkodobý majetek rostl rychleji, a to o 12,7 %. Při detailnějším pohledu na jednotlivé položky aktiv je zřejmé, že v meziročním růstu dochází k určité změně. Dynamika růstu se postupně zvolňuje a zcela výjimečně jsou dosahovány nárůsty ve výši 20 a více procent. Stále však platí, že vývoj je pozitivní, což dokladují snižující se zásoby a zvyšující se hodnota účtů v bankách. Jedinou položkou, jejíž pohyb má negativní charakter, jsou pohledávky celkem a z nich zejména pohledávky za odběrateli, což je ale poměrně logickým důsledkem podstatně vyšší hodnoty vlastních výnosů. Zvolnění tempa růstu je nadále zřejmé u dílčích položek dlouhodobého majetku, zejména pak u staveb a samostatných movitých věcí. Meziroční indexy růstu jsou v letech 2004 až 2006 u prvně jmenované položky 10,4 % 8,6 % 6,9 %, u druhé položky potom 24,2 % 14,1 % 10,3 %. V tomto ohledu Univerzita postupně opouští rozšířenou reprodukci majetku a přibližuje se k reprodukci prosté. I nadále platí negativní vliv omezené tvorby fondu reprodukce investičního majetku (FRIM) a postupné snižování jeho zůstatkové hodnoty. Pasiva celkem vzrostla především prostřednictvím vlastních zdrojů, jejichž nárůst činil tis. Kč, cizí zdroje s růstem tis. Kč se na celkovém růstu pasiv podílely 16 %. Hlavními růstovými položkami cizích zdrojů byla jiná pasiva s nárůstem tis. Kč a rezervy s nárůstem o tis. Kč. Další postupnou degresi vykazují dlouhodobé závazky ( tis. Kč), přičemž hlavní snižující položkou je splátka úvěru na nákup areálu Vltava v Praze 10-Hostivaři ve výši tis. Kč. Vlastní zdroje Univerzity vzrostly především prostřednictvím vlastního jmění, a to o tis. Kč. Na růstu fondů Univerzity ve výši tis. Kč se kladně podílí fond účelově určených prostředků (FÚUP) s nárůstem o tis. Kč a fond stipendijní s nárůstem o 3367 tis. Kč. Fondovou bilanci ještě vylepšují nově tvořené fondy, a to fond provozních prostředků s částkou tis. Kč a fond sociální s částkou tis. Kč. Ke snížení o tis. Kč došlo u již zmiňovaného FRIM, fond odměn se snížil o 901 tis. Kč. U rezervního fondu nedošlo k žádné změně. Třetí položkou zvyšující vlastní zdroje je výsledek hospodaření celkem s růstem o tis. Kč. V současné chvíli vykazuje Univerzita neuhrazenou ztrátu z minulých let ve výši 256 tis. Kč a je tedy reálný předpoklad rozdělování výsledku hospodaření a přídělů do příslušných fondů již za rok VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Hlavní činnost: Hospodaření Univerzity v hlavní činnosti skončilo stejně jako v minulých letech ztrátou. Na výsledné hodnotě tis. Kč má největší podíl

9 9 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 rychlejší tempo růstu nákladů, které se oproti předchozímu roku zvýšily o 12,2 %. Růst výnosů byl pomalejší a v meziročním srovnání činil 11,0 %. V relativním vyjádření se podíl ztráty na výnosech zvýšil z původních -0,4 % na současných -0,7 %. Při detailním pohledu na zastoupení jednotlivých skupin nákladů na celkových nákladech hlavní činnosti a zvláště pak při jejich meziročním porovnání je zřejmé, že relativně pomaleji rostly náklady osobní, spotřeba materiálu a energií a služby. Podíl těchto skupin nákladů klesl z původních 81,2 % na současných 77,9 %. Na téměř stejném podílu skončily odpisy majetku a rezervy, u nichž došlo k posunu z 8,2 % na 8,4 %. Výrazné zvýšení pak vykazují jiné ostatní náklady, jejichž podíl na celkových nákladech hlavní činnosti vzrostl z 10,6 % na 13,7 %. V absolutním vyjádření rostly všechny skupiny nákladů vyjma spotřeby materiálu a energií. V roce 2005 vynaložila UK na tuto položku tis. Kč, v roce uplynulém již pouze tis. Kč. U detailních položek nákladů došlo k absolutnímu poklesu vedle spotřeby materiálu také u daní a poplatků, mank a škod, úroků a nákladů na reprezentaci. Celkový výsledek hospodaření Univerzity byl kladný a v absolutní hodnotě činil tis. Kč. Po rozčlenění celkové činnosti Univerzity na činnost výuka a výzkum na straně jedné a ubytování a stravování na straně druhé je zřejmé, že zejména u prvně jmenované činnosti se podařilo udržet hospodaření v poměrně únosné úrovni. Ztráta u hlavní činnosti výuky a výzkumu činila necelých 0,1 % celkových výnosů, v absolutní hodnotě potom tis. Kč. Spolu se ziskem z doplňkové činnosti ve výši tis. Kč tak vědní a výuková činnost Univerzity dosáhla celkového zisku ve výši tis. Kč. Na celkovém zisku Univerzity se ale kladně podílela i činnost kolejí a menz s celkovým výsledkem hospodaření v hodnotě tis. Kč, kterého bylo dosaženo především prostřednictvím doplňkové činnosti ( tis. Kč). Z hlediska tohoto členění tak byla vlastně jedinou výrazně ztrátovou činností hlavní činnost u ubytovacích a zejména stravovacích zařízení, a to s celkovou ztrátou ve výši tis. Kč. Detaily k uvedeným činnostem jsou obsaženy v tabulkách 1.2a a 1.2b. Univerzita stejně jako v minulých obdobích podrobí účetnictví auditu. 1.3 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Doplňková činnost vykázala za uplynulý rok zisk v celkové výši tis. Kč, po vyloučení vnitroorganizačních nákladů a výnosů pak tis. Kč. Hlavním zdrojem výnosů jsou poskytované služby, jejich podíl na výnosech doplňkové činnosti činil 82%. Meziroční růst byl u výnosů rychlejší, činil 27% a po určité stagnaci v roce 2005 se opět vrací k původní dynamice. Náklady této činnosti rostly pomaleji, meziroční nárůst činil 22,4 %. Detailní pohled na jednotlivé skupiny nákladů odlišuje velmi pomalu rostoucí skupiny, jako jsou osobní náklady s 5,5% a jiné ostatní náklady s 3,9 %, od podstatně rychleji rostoucích skupin, kam patří spotřeba materiálu a energií s 17,4 % a zejména služby s 82,5%. Příloha tabulka 1.3 obsahuje přehled přijatých a čerpaných dotací a příspěvků v členění dle zdroje poskytnutých prostředků, tedy ze státního rozpočtu, z územně samosprávních celků a obcí a z ostatních zdrojů, jako například ze zahraničí, dotace formou daru apod. V dalším členění jsou rozlišovány dotace a příspěvky na provoz a dotace na výzkum a vývoj. Nedílnou součástí přehledu jsou i dotace kapitálové. V druhé části přehledu jsou počáteční a konečné zůstatky fondů Univerzity. Uvedený přehled je povinnou přílohou k roční účetní závěrce a jeho jednotlivé údaje, včetně vyčíslených vratek resp. převodů do příslušných fondů, jsou detailně popsány v dalších částech výroční zprávy o hospodaření.

10 Univerzita Karlova v Praze ROZBOR HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU (součásti) Univerzita je vnitřně členěna na 23 účetních středisek, tvořených fakultami a dalšími součástmi. V tabulce 1.4 jsou uvedeny výsledky jednotlivých fakult a dalších součástí, vždy po zahrnutí vnitroorganizačních výnosů a nákladů tak, aby uvedený údaj dával komplexní informaci o hospodaření dílčího subjektu Univerzity. Hospodaření jednotlivých součástí Univerzity lze charakterizovat následujícími prvky: počet dílčích subjektů Univerzity se záporným výsledkem hospodaření se nadále snižuje; z původních 7 na současných 6, rozptyl průměrného výsledku hospodaření se dále zmenšuje; u ziskového dílčího subjektu je průměrný výsledek 2703 tis. Kč, u ztrátového dílčího subjektu Univerzity potom tis. Kč. Výše uvedené prvky svědčí o poměrně úspěšné eliminaci extrémů v hospodaření dílčích subjektů Univerzity, a to přes výkyvy v příjmové struktuře. Naprostá většina fakult a dalších součástí je schopna případné dotační výpadky nahradit zvýšenými vlastními výnosy nebo dílčími omezeními v nákladové oblasti. Je zřejmé, že po určité stabilizaci v hospodaření dílčích subjektů bude v další fázi předmětem zájmu především fondová oblast a také velice potřebná finanční rovnováha. 2. Analýza výnosů a nákladů 2.1 VÝNOSY Dotace na financování programů reprodukce majetku 2.1.1a Dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na financování programů reprodukce majetku byla Univerzitě přidělena prostřednictvím oznámení limitů výdajů (tzv. limitek) v celkové výši tis. Kč. Veškeré prostředky se týkají již jen nových programů 233, z toho na investice bylo poskytnuto tis. Kč. Největší zastoupení má podprogram 312 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny, na který byla poskytnuta dotace ve výši tis. Kč, tj. 95 % celkové dotace. Hodnota prostředků poskytnutých na programové financování odpovídá předpokladům dokumentace programu na rok 2006 a ve srovnání s předchozími obdobími je nižší především o hodnotu prostředků na podporu obnovy majetku poškozeného povodní 2002, která činila v uplynulém roce již jen 5942 tis. Kč. Skutečné čerpání dle jednotlivých položek programů a podprogramů detailně ukazuje tabulka 2.2.1ab v příloze výroční zprávy b Dotace mimo kapitolu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na programové financování reprodukce majetku byla Univerzitě poskytnuta ve výši 99 tis. Kč. Dalším zdrojem byly vlastní prostředky (FRIM), které Univerzita vynaložila na dofinancování podprogramu 312 v celkové výši 3972 tis. Kč. Veškeré prostředky byly použity na investice.

11 11 Výroční zpráva o hospodaření za rok Dotace a příspěvky z kapitol státního rozpočtu a další zdroje Dotace a příspěvky z kapitoly MŠMT a ostatních zdrojů mimo programové financování byly Univerzitě poskytnuty v celkové výši tis. Kč, z toho dotace na kapitálové výdaje činila tis. Kč a je z převážné části tvořena dotací na výzkum a vývoj ve výši tis. Kč. Neinvestiční část celkově poskytnutých dotací a příspěvků činila celkem tis. Kč. Na celkově poskytnutých dotacích a příspěvcích se z 89,4 % podílí kapitola MŠMT, 9,6 % představuje podíl ostatních ministerstev a zbývající 1 % náleží ostatním zdrojům. Z hlediska meziročního porovnání lze vysledovat podstatné rozdíly v růstu jednotlivých titulů. Celkové neinvestiční příspěvky a dotace z MŠMT rostly sice nejméně, o 6,3 %, ale vzhledem k jejich absolutní hodnotě se jedná o nejvyšší meziroční nárůst zdroje pro činnost Univerzity. Absolutní přírůstek tohoto zdroje činil tis. Kč. Vyšší procentní nárůst byl zaznamenán jak u zdrojů ze státního rozpočtu mimo kapitolu 333 MŠMT, tak u ostatních zdrojů, ale vzhledem k jejich absolutním hodnotám byl celkový přírůstek pouze tis. Kč. Z hlediska zaměření činnosti byly poskytnuty dotace na výzkum a vývoj v celkové výši tis. Kč, což je ve srovnání s předchozím obdobím růst ve výši 5,3 %. Rychleji rostly dotace a příspěvky na vzdělávací činnost a rozvoj Univerzity, které meziročně vzrostly o tis. Kč, tj. o 7,4 %. Celková hodnota vracených dotací tis. Kč je ve srovnání s předchozím obdobím nižší (za rok 2005 činila tis. Kč). Z hlediska zdrojů dotací bylo vraceno nejvíce MŠMT, kde vratka činila 8059 tis. Kč. Detailní rozčlenění včetně zdůvodnění je obsaženo v 6. kapitole výroční zprávy o hospodaření. Druhá největší souhrnná hodnota vratek ve výši 6855 tis. Kč je dána poměrně širokým rozsahem podmínek čerpání dotace Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví. Z celkového počtu 164 projektů nevyhovělo podmínkám 157 projektů, tj. 96 %. V procentním vyjádření činí vratka 4,6 % původně poskytnutých prostředků. Dalším nejvyšším zdrojem vratek byly prostředky Grantové agentury České republiky, kde z celkově poskytnuté částky tis. Kč bylo řádně vyčerpáno tis. Kč. Hodnota vratky 1385 tis. Kč tak představuje 0,7 % původně poskytnutých prostředků. Souhrn vratek představuje 0,35 % původně poskytnutých prostředků, převody do fondu účelově určených prostředků, respektive fondu provozních prostředků, byly učiněny ve výši 0,7 % přiznaných dotací a příspěvků Vlastní výnosy Univerzita realizovala v uplynulém roce vlastní výnosy (včetně vnitroorganizačních výnosů) v celkové výši tis. Kč, z toho tis. Kč v hlavní činnosti a tis. Kč v doplňkové činnosti. Oproti roku 2005 došlo k nárůstu o tis. Kč (v relativním vyjádření o 22 %), z toho tzv. papírové výnosy, které jsou protipólem odpisů majetku pořízeného z dotace, vzrostly o tis. Kč. Skutečné vlastní příjmy, které představují fyzický příjem finančních prostředků, vzrostly o tis. Kč. Včetně výše uvedeného vlivu činí podíl vlastních výnosů na příjmech Univerzity celkem více než čtvrtinu. Nelze však přehlédnout výraznější pohyby u jednotlivých položek vlastních výnosů. Výrazným způsobem vzrostla zejména souhrnná hodnota poplatků spojených se studiem dle 58 zákona o vysokých školách, a to o tis. Kč. Opakovaný růst vykazuje položka kolejného, která vzrostla z původních tis. Kč na tis. Kč, což je dáno změnou poskytování dotace na ubytování, jejíž vliv byl oproti předchozímu období již celoroční. Další položkou, která vykazuje výrazný nárůst a která v sobě zahrnuje celou škálu dílčích aktivit jednotlivých součástí Univerzity, jsou tržby z prodeje služeb. Tato souhrnná položka meziročně vzrostla o tis. Kč a na celkovém růstu vlastních výnosů má největší podíl.

12 Univerzita Karlova v Praze 12 Opačný pohyb, tedy meziroční snížení, vykazují některé další položky vlastních výnosů, ale jejich celkový vliv na vývoj vlastních výnosů je zanedbatelný. Mimorozpočtové grantové prostředky jsou nižší o tis. Kč, výnosy z pronájmu o tis. Kč, snížily se například i kurzové zisky, a to o tis. Kč. K největší změně dochází u jiných ostatních výnosů, jejichž hodnota klesla z původních tis. Kč na současných 353 tis. Kč. Tato změna je ale vyvolána spíše větším detailem současně definované struktury vlastních výnosů než fyzickým poklesem příjmu vlastních prostředků Poplatky spojené se studiem Souhrnná hodnota poplatků za studium dle 58 zákona o vysokých školách, zúčtovaných do výnosů nebo do stipendijního fondu, činila tis. Kč. Hodnota poplatků skutečně vybraných činila tis. Kč, tj. o 7239 tis. Kč více. Tento rozdíl je zásadním způsobem ovlivněn vzájemnou bilancí poplatků za studium v cizím jazyce na jedné straně účtovaných do výnosů a na druhé straně skutečně vybraných. Univerzita v tomto případě přijímá prostředky, které se částečně týkají až dalšího zúčtovacího období. Výsledkem časového rozlišení je potom nižší hodnota výnosů běžného období. 2.2 NÁKLADY Výdaje na financování programů reprodukce majetku Na financování programů reprodukce majetku se podílejí prostředky ze tří základních zdrojů: individuální dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy systémové dotace z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ostatní zdroje z jiných kapitol státního rozpočtu a vlastní prostředky Univerzity (fond reprodukce investičního majetku) Jediná investiční individuální dotace byla poskytnuta v rámci programu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny na Celkovou rekonstrukci objektu Hlavova 8, a to ve výši tis. Kč, a byla beze zbytku vyčerpána. Poskytnutá investiční systémová dotace činila v uplynulém roce tis. Kč, čerpáno bylo tis. Kč, vratka dotace činila tis. Kč. Systémová neinvestiční dotace byla poskytnuta v celkové výši tis. Kč, čerpáno bylo tis. Kč, hodnota vracených prostředků činila 1312 tis. Kč. Na hlavní podprogram byla poskytnuta celková dotace ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč dotace investiční a tis. Kč dotace neinvestiční. Z celkového počtu 32 projektů tohoto podprogramu byla u třetiny projektů dotace vyčerpána beze zbytku, druhá třetina vykazovala nečerpání do 1 tis. Kč a u zbývající třetiny byly vratky většího rozsahu. Největší vracenou částkou je 7744 tis. Kč u projektu Rekonstrukce a oprava lékařské knihovny Lékařské fakulty Hradec Králové. Oproti původnímu záměru bylo postupováno úspornějším způsobem, jehož důsledkem bylo také časové přeskupení jednotlivých prací. Do první fáze tak byly přesunuty práce finančně méně náročné, jako například bourání apod. Druhým největším podprogramem byla Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů s celkovou hodnotou dotace ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč dotace investiční a 74 tis. Kč dotace neinvestiční. Čerpání prostředků v uvedeném podprogramu bylo výrazně ovlivněno projektem Rekonstrukce opláštění Severní budovy Farmaceutické fakulty Hradec Králové, kde z poskytnutých tis. Kč bylo čerpáno pouze 2385 tis. Kč a zbývající hodnota dotace ve výši 9429 tis. Kč byla vrácena. Hlavním důvodem byla poměrně

13 13 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 velká náročnost a složitost stavby, která se promítla do všech kroků v procesu uskutečňování; registrace akce 04/06, výběrové řízení 07/06, rozhodnutí o účasti a podpisy smluv 10/06 a nakonec oznámení limitu Třetím podprogramem, na který byly poskytnuty dotační prostředky, je Odstraňování povodňových škod na budově Matematicko-fyzikální fakulty v Karlíně s celkovou dotací ve výši 5942 tis. Kč, z toho 5233 tis. Kč formou dotace neinvestiční. Celá dotace byla beze zbytku vyčerpána. Na pořízení dlouhodobého majetku bylo dále poskytnuto z ostatních kapitol státního rozpočtu celkem tis. Kč, z toho z Grantové agentury České republiky 3058 tis. Kč, z Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví ČR 2324 tis. Kč, z Grantové agentury AV ČR 8053 tis. Kč a z ostatních rezortů, případně přímo na fakulty Univerzity bylo poskytnuto celkem 515 tis. Kč. Na programové financování reprodukce majetku bylo z ostatních kapitol státního rozpočtu poskytnuto 99 tis. Kč na průkazy energetické náročnosti budov Filozofické fakulty. Jediným dalším zdrojem programového financování byly vlastní investiční prostředky Univerzity (FRIM) ve výši 3972 tis. Kč Neinvestiční náklady Za rok 2006 vykázala Univerzita celkové náklady ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč v činnosti hlavní a tis. Kč v činnosti doplňkové. Po vyloučení vnitroorganizačních nákladů ve výši tis. Kč vykazuje Univerzita tzv. externí náklady v celkové výši tis. Kč. Meziroční pohyb těchto nákladů v hlavní a doplňkové činnosti je obdobný jako u výnosů uvedených činností. Opět rostly jak náklady hlavní činnosti (meziroční index 1,10), tak náklady doplňkové činnosti (index 1,27). Na celkových externích nákladech Univerzity se činnost hlavní podílí 94 % a činnost doplňková 6 %. Vzhledem k tomuto zastoupení je samozřejmě podstatnější, jak se vyvíjely náklady UK v činnosti hlavní. Největší položkou jsou náklady osobní ve výši tis. Kč, z toho čisté mzdové náklady, tedy bez zdravotního a sociálního pojištění, zákonných a ostatních sociálních nákladů, činily tis. Kč. K dalším významnějším položkám patří služby celkem ve výši tis. Kč, spotřeba materiálu a energií ve výši tis. Kč, odpisy dlouhodobého majetku ve výši tis. Kč a stipendia ve výši tis. Kč. Skupinou nákladů Univerzity s nejvyšší absolutní hodnotou růstu jsou náklady osobní s částkou tis. Kč, z toho samotné mzdové náklady s růstem o tis. Kč. Naopak k poklesu absolutní hodnoty, a to o tis. Kč, došlo u spotřeby materiálu a energií. Pracovníci a mzdové prostředky jsou na Univerzitě vedeni především dle následujících kategorií: pedagogičtí pracovníci vědečtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Průměrný přepočtený počet pracovníků Univerzity dle kapitoly 333 MŠMT oproti předchozímu období poklesl z původních 6 926,093 na současných 6 918,884 pracovníka. Uvedené snížení přepočteného počtu o 7,209 pracovníka sice svádí k závěrům o ustálení významných faktorů hospodaření Univerzity, ale detailnější pohled na dílčí kategorie pracovníků tyto závěry poněkud mění. Stejně jako v předchozím období došlo k výraznému růstu počtu vědeckých pracovníků, a to v absolutní hodnotě o 81,842 pracovníka a v relativním vyjádření o 12,3 %. Poněkud pomaleji rostly přepočtené počty pedagogických

14 Univerzita Karlova v Praze 14 pracovníků, tj. o 45,424 pracovníka, respektive o 1,4 %. Naopak počet nepedagogických pracovníků klesl o 134,345 pracovníka, tj. o 4,4 %. Uvedený vývoj ve struktuře pracovníků se promítl i do podílu produktivní části (tj. pedagogických a vědeckých pracovníků) a podpůrné části (nepedagogičtí pracovníci) na celkovém počtu. Prvně jmenovaná skupina pracovníků již zaujímá 57,3 % a oproti předchozímu období tento podíl vzrostl o téměř 2 procentní body. Poněkud jiná je situace v průměrných výdělcích. Razantní nárůst této kategorie v předchozím období již zopakován nebyl a celková průměrná mzda vzrostla již jen o 6,8 %. Téměř stejné procento růstu vykazují průměrné výdělky nepedagogických pracovníků (6,3 %) a poněkud vyšší růst pak výdělky pedagogických pracovníků (9,3 %). Naopak u kategorie vědeckých pracovníků došlo při meziročním porovnání k poklesu průměrného výdělku, a to v absolutní hodnotě o 2968 Kč a v relativním vyjádření o 9,3 %. Důvodem tohoto stavu je především nižší úroveň nástupních platů nově přijímaných vědeckých pracovníků. 3. Přehled o peněžních příjmech a výdajích Tok peněžních prostředků vyjadřuje pohyb příjmů a výdajů v průběhu roku 2006, souvisejících s financováním provozní a investiční činnosti a finančními operacemi. Celkové finanční prostředky se oproti původnímu stavu k ve výši tis. Kč zvýšily o tis. Kč na současných tis. Kč, což představuje meziroční růst o 12 %. Oproti stavu k je současný stav finančních prostředků dvojnásobný. Po vyloučení dlouhodobého úvěru na pořízení ubytovacího areálu Vltava ve výši tis. Kč a prostředků deponovaných fondem Sasakawa ve výši tis. Kč činil zůstatek disponibilních prostředků Univerzity tis. Kč. Tempo růstu těchto prostředků je vyšší, meziroční růst je 19 %. Celkové cash flow Univerzity bylo pozitivně ovlivněno provozní a finanční činností se souhrnným vlivem tis. Kč. Naopak vliv investiční činnosti je negativní, a to ve výši tis. Kč. Největší podíl na tomto snižujícím vlivu mají stavby s růstem zůstatkové ceny o tis. Kč, dále pak samostatné movité věci a soubory movitých věcí s růstem zůstatkové ceny o tis. Kč. Růst zůstatkové ceny nehmotného dlouhodobého majetku o 4005 tis. Kč je v tomto směru zanedbatelný. Poslední položkou je korekce vyloučením odpisů ve výši tis. Kč. Samotná provozní činnost zvyšovala cash flow o tis. Kč a ve srovnání s předchozím obdobím se pozitivní vliv provozního cash flow snížil o 12 %. Na tomto snížení má největší podíl pokles krátkodobých závazků o tis. Kč, růst pohledávek celkem o tis. Kč a především nižší výsledek hospodaření

15 15 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 běžného roku o tis. Kč. K pozitivním vlivům je nutno zařadit zvýšení hodnoty rezerv o tis. Kč i další snižování zásob s celkovým vlivem tis. Kč. Návratnost prostředků, daná poměrem hodnoty pohledávek celkem očištěných o zálohy a denním obratem Univerzity v úrovni vlastních výnosů (bez vnitroobratu), se oproti předchozímu období nezměnila a stále činí 14 dnů. Samotná finanční činnost sice zvyšovala cash flow o tis. Kč, ale její vliv se oproti předchozímu období snížil ještě výrazněji než u provozní činnosti. Meziroční pokles pozitivního vlivu finanční činnosti na celkové cash flow činil 36 %. Hlavním zdrojem zmíněného poklesu jsou roční splátky dlouhodobého bankovního úvěru (ubytovací areál Vltava) ve výši tis. Kč a snížení stavu prostředků deponovaných fondem Sasakawa o 4610 tis. Kč. Přehled o stavech jednotlivých činností a charakteru jejich vlivu na celkové cash flow Univerzity poskytuje tabulka 3 Struktura celkového cash flow. 4. Vývoj fondů Univerzita má, v souladu s ustanoveními zákona číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, zřízeny a hospodaří s následujícími fondy: fond odměn rezervní fond fond reprodukce investičního majetku stipendijní fond fond účelově určených prostředků fond provozních prostředků fond sociální Počáteční stav těchto fondů k činil celkem tis. Kč. V průběhu roku byly zvýšeny zdroje fondů o tis. Kč, čerpáním se fondy snížily o tis. Kč a konečné zůstatky k činily celkem tis. Kč. Čerpáním jednotlivých fondů v nižší hodnotě, než byla jejich tvorba, se původní zůstatek zvýšil o tis. Kč, tj. o 8,3 %. Stěžejním fondem Univerzity je fond reprodukce investičního majetku FRIM. Počáteční zůstatek tohoto fondu k činil tis. Kč. Tvorba fondu se uskutečnila především prostřednictvím odpisů dlouhodobého majetku pořízeného z vlastních zdrojů ve výši tis. Kč a spolu s dalšími drobnými zdroji činila celková tvorba tis. Kč. Již druhým rokem nevstupují do tvorby FRIM odpisy dlouhodobého majetku pořízeného z dotace a z toho důvodu byl v průběhu minulého roku ochuzen zdroj FRIM o tis. Kč.

16 Univerzita Karlova v Praze 16 Uvedenému faktu bylo podřízeno i nižší užití fondu, které mělo směřovat pokud možno do rychle odpisovaného majetku. Téměř veškeré čerpání ve výši tis. Kč mělo investiční charakter, na opravy a údržbu majetku bylo použito jen tis. Kč. Největší položkou investičního čerpání byly stavby včetně technologického vybavení s celkovou hodnotou tis. Kč, stroje a zařízení s celkovou hodnotou tis. Kč, na nákupy nemovitostí bylo vynaloženo 3636 tis. Kč, na splátku dlouhodobého úvěru bylo použito tis. Kč a na ostatní užití bylo vyčerpáno 1303 tis. Kč. Celkové čerpání roku 2006 vzrostlo ve srovnání s předchozím obdobím o tis. Kč, konečný zůstatek fondu reprodukce investičního majetku k činil tis. Kč. Oproti předchozímu období se opět snížil, a to o tis. Kč, tedy o 4,6 %. Druhým nejvýznamnějším fondem je fond účelově určených prostředků (FÚUP). Tento fond byl tvořen především prostřednictvím účelově určených finančních prostředků ze zahraničí ve výši tis. Kč, dalšími největšími položkami tvorby byly účelově určené dary z tuzemska ve výši tis. Kč a účelově určené prostředky na výzkum a vývoj z kapitoly 333 MŠMT ve výši tis. Kč. Uvedené pořadí bylo zachováno i ve výši prostředků z tohoto fondu čerpaných. Třetím fondem Univerzity s největší tvorbou a čerpáním je fond stipendijní. Tvorba fondu prostřednictvím poplatků za studium činila tis. Kč, dalším zdrojem fondu byly daňově uznatelné náklady dle zákona o daních z příjmů ve výši 1900 tis. Kč. Na stipendia bylo čerpáno tis. Kč a byl tak zvýšen konečný zůstatek z původních tis. Kč na současných tis. Kč. Zcela nově byl tvořen a čerpán fond sociální. Zákonným přídělem byl vytvořen fond v celkové výši tis. Kč, tj. ve výši 1,42 % z relevantních mzdových prostředků. Maximální možnost tvorby tak nebyla využita o 0,58 % mzdových prostředků, v absolutní výši se jedná o částku tis. Kč. Celkové čerpání fondu dosáhlo hodnoty 7282 tis. Kč, z toho naprostá většina byla použita na příspěvek zaměstnavatele k penzijnímu připojištění zaměstnanců. Na příspěvek k životnímu pojištění bylo vyčerpáno pouze 230 tis. Kč. Zůstatek sociálního fondu činil tis. Kč. U fondu odměn Univerzity došlo v průběhu uplynulého roku pouze k čerpání ve výši 902 tis. Kč a původní zůstatek tak klesl z tis. Kč na současných tis. Kč. U rezervního fondu nedošlo k žádnému pohybu a konečný zůstatek stále činí tis. Kč.

17 17 Výroční zpráva o hospodaření za rok Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace 5.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek Univerzity v pořizovací ceně vzrostl v průběhu roku 2006 z původních tis. Kč na současných tis. Kč, tedy o tis. Kč. Oprávky tohoto majetku k činily tis. Kč a zůstatková cena k témuž datu byla tis. Kč. Největší podíl na dlouhodobém nehmotném majetku v pořizovací ceně má software (84 %), druhou největší položkou je drobný dlouhodobý nehmotný majetek (14 %). 5.2 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Dlouhodobý hmotný majetek Univerzity v pořizovací ceně vzrostl z původních tis. Kč na současných tis. Kč, nárůst činí tis. Kč. Největší zastoupení v meziročním růstu mají budovy a stavby ( tis. Kč), dále pak stroje a zařízení ( tis. Kč). Součet zbývajících položek představuje snížení majetku v pořizovací ceně o tis. Kč, a to zejména snížením hodnoty ještě nezařazeného nově pořizovaného majetku o tis. Kč. Dalším zdrojem snížení majetku je pasivní saldo na jedné straně nově pořizovaného a na druhé straně vyřazovaného drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výsledné hodnotě tis. Kč. 5.3 DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Univerzita nemá. 5.4 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Krátkodobý finanční majetek Univerzity v celkové hodnotě tis. Kč sestává především z hodnot běžných účtů fakult a dalších součástí v celkové výši tis. Kč. V meziročním srovnání se krátkodobý finanční majetek celkem zvýšil o tis. Kč. Tato hodnota je dána na jedné straně růstem hodnoty peněžních prostředků na účtech v bankách o tis. Kč a zvýšením hodnoty peněz na cestě o 133 tis. Kč a na druhé straně snížením položek pokladna a ceniny o 1955 tis. Kč. 5.5 ZÁSOBY MATERIÁLU, VÝROBKŮ A ZBOŽÍ Zásoby materiálu, výrobků a zboží Univerzity se v průběhu roku snížily z původních tis. Kč na současných tis. Kč, snížení činí v absolutní hodnotě 3059 tis. Kč, v relativním vyjádření 3,5 %. Pouze jediná položka vykazuje nárůst, a to materiál na skladě, který vzrostl o 443 tis. Kč. U zbývajících položek, tj. materiál na cestě, výrobky a zboží na skladě a v prodejnách, došlo ke snížení v celkové hodnotě 3502 tis. Kč. 5.6 POHLEDÁVKY U pohledávek celkem došlo po několika letech k meziročnímu zvýšení hodnoty, a to z původních tis. Kč na současných tis. Kč. V absolutní hodnotě činí zvýšení tis. Kč, v relativním vyjádření 13,2 %. Vzhledem k obdobnému růstu vlastních výnosů ale nelze hovořit o zásadnějším zhoršení stavu,

18 Univerzita Karlova v Praze 18 což dokládá i nezměněná návratnost prostředků, popisovaná v bodě 3 výroční zprávy. Podrobnější pohled na tuto oblast poskytuje bod 5.8 výroční zprávy. 5.7 ZÁVAZKY KRÁTKODOBÉ A DLOUHODOBÉ Závazky krátkodobé a dlouhodobé celkem se oproti předchozímu období snížily o tis. Kč, z toho dlouhodobé závazky klesly o tis. a krátkodobé závazky vzrostly o tis. Kč. Krátkodobé závazky celkem vzrostly z původních tis. Kč na současných tis. Kč, v relativním vyjádření jde o nárůst ve výši 2,7 %. Polovinu krátkodobých závazků představují osobní náklady za měsíc prosinec v celkové výši tis. Kč, (viz příloha Rozvaha tabulka 1.1. položka 111, 112 a 113). Největší nárůst vykazují závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu ( tis. Kč), dalšími růstovými položkami jsou přijaté zálohy ( tis. Kč) a jiné závazky ( tis. Kč). Naopak snižujícími položkami jsou dohadné účty pasivní ( tis. Kč), osobní náklady ( tis. Kč) a také ostatní přímé daně (-6270 tis. Kč). Dlouhodobé závazky celkem jsou tvořeny především dlouhodobým bankovním úvěrem na pořízení ubytovacího areálu Vltava. Původní hodnota úvěru k ve výši tis. Kč byla v průběhu roku snížena splátkami úvěru ve výši tis. Kč. Koncový stav úvěru k tak činil tis. Kč. Zbývající část dlouhodobých závazků ve výši tis. Kč je tvořena především přepočtenou hodnotou jednoho milionu USD, deponovaného fondem Sasakawa ve prospěch Univerzity (úroky z této deponované částky jsou dle propozic fondu zdrojem pro stipendia vybraných studentů pokračujících magisterských a doktorských studijních programů). Finanční hodnota tohoto zdroje meziročně klesla o 4610 tis. Kč. Na tomto poklesu se podílely rozdílné faktory; dolarová hodnota zůstatku účtu vzrostla o 26 tis. USD, protože celkový úhrn úroků byl vyšší než hodnota vyplacených stipendií, a to především prostřednictvím výrazného růstu průměrné úrokové sazby, která se zvýšila z původních 2,97 % na současných 4,74 %, tedy o více než polovinu. I přes zvýšení dolarové hodnoty je ale konečný korunový zůstatek nižší, protože zároveň došlo k výraznému snížení použité kurzové hodnoty, a to z 24,549 na 20,876 Kč za 1 USD. 5.8 ANALÝZA POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Analýza pohledávek a závazků byla součástí roční účetní závěrky jednotlivých součástí Univerzity, a to jak z hlediska obsahového, tak z hlediska meziročního srovnání. Vyhodnoceny byly především pohledávky za odběrateli, a to z hlediska doby po splatnosti a stavu jejich vymahatelnosti. Z celkové hodnoty tis. Kč je 81 % do doby splatnosti. Pohledávky, jejichž neuhrazení oproti době splatnosti nepřekročilo hranici 180 dnů, eviduje Univerzita v celkové výši 4807 tis. Kč, nad touto hranicí jsou pohledávky ve výši 697 tis. Kč. Naprostá většina pohledávek je řešena vzájemnými zápočty nebo dohodami se splátkovým kalendářem a je reálný předpoklad jejich splacení. Kritické pohledávky, jejichž splatnost byla v roce 1999 nebo dříve, jsou evidovány ve výši 645 tis. Kč. Z celkové hodnoty tis. Kč závazků k dodavatelům je 85 % ve lhůtě splatnosti. Do 180 dnů po lhůtě splatnosti má UK závazky ve výši 7453 tis. Kč, tedy 11 % z celkové hodnoty. Nad tuto hranici jsou evidovány závazky ve výši 2885 tis. Kč, z toho 208 tis. Kč měly splatnost v roce 1999 nebo dříve. V závěru roku 2006 byla provedena fyzická inventarizace hmotného a nehmotného majetku a k dokladová inventarizace. Inventarizační rozdíly byly projednány na jednotlivých fakultách a dalších součástech příslušnými

19 19 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 inventarizačními komisemi. Fyzická a dokladová inventarizace je součástí Roční účetní závěrky fakult a dalších součástí a Univerzity jako celku a byla podrobena auditu. 6. Rekapitulace zúčtování se státním rozpočtem 6.1 CELKOVÝ PŘÍSPĚVEK POSKYTNUTÝ UNIVERZITĚ Z KAPITOLY 333 Celkový příspěvek poskytnutý UK z kapitoly 333 MŠMT ve výši tis. Kč byl čerpán v souhrnné hodnotě tis. Kč, nevyčerpaná hodnota příspěvku byla převedena do fondu provozních prostředků ve výši tis. Kč a do FRIM ve výši 17 tis. Kč. 6.2 CELKOVÁ DOTACE POSKYTNUTÁ UNIVERZITĚ Z KAPITOLY 333 Celková dotace poskytnutá UK z kapitoly 333 MŠMT ve výši tis. Kč byla čerpána v souhrnné hodnotě tis. Kč, do fondu účelově určených prostředků (FÚUP) bylo převedeno tis. Kč a zbývající hodnota nevyčerpané a nepřevedené dotace ve výši 8060 tis. Kč byla vrácena poskytovateli. Celková vratka představuje 0,4 % původně poskytnutých prostředků. Detailní pohled na jednotlivé skupiny a druhy dotací je uveden v dalších bodech. 6.3 NEINVESTIČNÍ DOTACE MIMO VÝZKUM A VÝVOJ Neinvestiční dotace mimo výzkum a vývoj byla Univerzitě Karlově poskytnuta v celkové výši tis. Kč, vyčerpána byla ve výši tis. Kč, celková

20 Univerzita Karlova v Praze 20 vratka činí 2097 tis. Kč. Bilance jednotlivých druhů uvedené dotace je následující: poskytnutých prostředků. Výsledky u jednotlivých druhů této dotace byly následující: pro zahraniční studenty a také na mezinárodní spolupráci bylo přijato tis. Kč, vyčerpáno bylo tis. Kč, vratka činila 275 tis. Kč. Na této vratce se podílel program AKTION částkou 122 tis. Kč, dále dotace na studenty, kteří nejsou občany České republiky, částkou 83 tis. Kč a program CEEPUS částkou 70 tis. Kč, na fond vzdělávací politiky byla poskytnuta dotace ve výši 4260 tis. Kč a byla beze zbytku vyčerpána, na fond rozvoje vysokých škol bylo přijato tis. Kč, použita byla částka ve výši tis. Kč, vratka činila 73 tis. Kč, na dílčí projekty Rozvojových programů byla poskytnuta neinvestiční dotace tis. Kč, vyčerpáno bylo tis. Kč, vratka činila 1749 tis. Kč. Více než polovina této vratky je spojena se dvěma souvisejícími projekty k magisterským studijním programům, jejichž realizace byla negativně poznamenána neudělením víz pro studenty ze zemí, které procházejí procesem společenské a ekonomické transformace, na ubytování a stravování studentů bylo poskytnuto tis. Kč, celá dotace byla vyčerpána. 6.4 NEINVESTIČNÍ DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ Neinvestiční dotace na výzkum a vývoj, poskytnutá Univerzitě v celkové výši tis. Kč, byla čerpána v souhrnné výši tis. Kč, do fondu účelově určených prostředků (FÚUP) bylo převedeno tis. Kč, zbývající hodnota ve výši 5713 tis. Kč byla vrácena. Celková vratka představuje 0,5 % původně na výzkumné záměry Univerzity byly poskytnuty institucionální prostředky ve výši tis. Kč, použito bylo tis. Kč, do FÚUP bylo převedeno tis. Kč a zbývající hodnota ve výši 3980 tis. Kč byla vrácena, na specifický výzkum byly poskytnuty dle příslušných parametrů institucionální prostředky ve výši tis. Kč, vyčerpáno bylo tis. Kč, zbývající hodnota 1226 tis. Kč byla převedena do FÚUP, na projekty v Národním programu výzkumu byly poskytnuty účelové prostředky ve výši tis. Kč, použito bylo tis. Kč, 94 tis. Kč bylo převedeno do FÚUP a 99 tis. Kč bylo vráceno, na programy v působnosti poskytovatele byla poskytnuta účelová dotace ve výši tis. Kč, vyčerpáno bylo tis. Kč, 661 tis. Kč bylo převedeno do FÚUP a zbývající částka 1635 tis. Kč byla vrácena poskytovateli, účelové prostředky na veřejné zakázky ve vědě a výzkumu byly poskytnuty ve výši 787 tis. Kč a beze zbytku byly vyčerpány. 6.5 KAPITÁLOVÉ DOTACE MIMO VÝZKUM A VÝVOJ Kapitálová dotace mimo výzkum a vývoj byla Univerzitě poskytnuta v souhrnné výši tis. Kč, vyčerpáno bylo tis. Kč, zbývající částka 95 tis. Kč byla vrácena poskytovateli. Do této dotace patří: fond rozvoje vysokých škol, na který byla poskytnuta kapitálová dotace ve výši tis. Kč, vyčerpáno bylo tis. Kč, zbývající částka 2 tis. Kč byla vrácena,

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance)

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) sestavená k 31.12.2009 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) IČ Město Kojetín 00301370 Masarykovo

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) : 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská část Praha 2 AKTIVA CELKEM 5 578 892 998,94 89 834 789,55 5 489

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název ní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: AKTIVA CELKEM Název ROZVAHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 1 2 3 4 A. Stálá aktiva I.

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Obec Lipec AKTIVA CELKEM 14 541

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00672025 Název: Obec Jindřichovice pod Smrkem AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 68898461 Název: Sdružení pro rozvoj mikroregionu

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 70868476 Název: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje AKTIVA CELKEM 26 565

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2012 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 44 474 192,06 21 879

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00064581 Název: Hlavní město PRAHA SNS: 200 - Hlavní město

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2010 IČO: 00241687 Název: Městská část Praha 13 POZOR - rozdíl mezi

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 75027003 Název: Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace AKTIVA

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 71220046 Název: Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 150 927

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 75055694 Název: Svazek obcí Drahansko a okolí AKTIVA

Více

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 45659168 Název: Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75055694 Název: Svazek obcí Drahansko a okolí AKTIVA

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Bezkov, Bezkov 71 66902 Bezkov, Obec, IČ:00600121 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43541496 Název: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 10 618

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00532096 Název: Obec Bukovina AKTIVA CELKEM 26 745

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00568520 Název: Obec Dešná AKTIVA CELKEM 13 822

Více

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000.

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000. R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 45 836 055,31 22 147

Více

Licence: D12D XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D12D XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 275808 Název: Město Jilemnice AKTIVA CELKEM 705

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ:

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 II. Dlouhodobý hmotný majetek 6 87,00 866,00 609 97,00 0,00 9 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 05 hmotného

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM 51

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00283932 Název: OÚ Halenkovice AKTIVA CELKEM 137

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 235539 Název: Obec Libenice AKTIVA CELKEM 44 027

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00272264 Název: Obec Ubislavice AKTIVA CELKEM 26

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 (11052011 11:55 / 201201091642) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2010 IČO:

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576948 Název: Obec Staré Město AKTIVA CELKEM 201

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 482 82 961 Název: Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 26 289 872,23 9 558

Více