Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů Modernizace trati Sudoměřice Votice rozhodnutí. Rozhodnutí.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů Modernizace trati Sudoměřice Votice rozhodnutí. Rozhodnutí."

Transkript

1 Praha: Číslo jednací: /2015/KUSK Spisová značka: SZ /2015/KUSK/5 Vyřizuje: Mgr. Pavel Sýkora l. 932 Značka: OŽP/Sy Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů Modernizace trati Sudoměřice Votice rozhodnutí Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský orgán ochrany přírody ) jako příslušný orgán ochrany přírody podle ust. 77a odst. 5, písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb. ), v souladu s ust. 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, na základě správního řízení vedeného podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu ) uděluje výjimku podle ust. 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhů mihule potoční (Lampetra planeri), čolek obecný (Triturus vulgaris), ropucha obecná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan krátkonohý (Rana lessonae), slepýš obecný (Anguis fragilis), ještěrka obecná (Lacerta agilis), užovka obojková (Natrix natrix), konkrétně je chytat, rušit, sbírat či přemisťovat jejich vývojová stádia, ničit a poškozovat jimi užívaná sídla a dále škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhů krahujec obecný (Accipiter nissus), ledňáček říční (Alcedo atthis), moták pochop (Circus aeruginosus), křepelka polní (Coturnix coturnix), chřástal polní (Crex crex), bekasina otavní (Gallinago gallinago), ťuhýk obecný (Lanius collurio), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), lejsek šedý (Muscicapa striata), koroptev polní (Perdix perdix), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), veverka obecná (Sciurus vulgaris), vydra říční (Lutra lutra) a netopýr severní (Eptesicus nilssonii), konkrétně je rušit, Zborovská Praha 5 tel.: fax:

2 č.j.: /2015/KUSK strana 2 / 8 ničit a poškozovat jimi užívaná sídla při realizaci záměru Modernizace trati Sudoměřice Votice v katastrálním území Mitrovice, Mezno, Stupčice, Střezimíř, Červený Újezd u Miličína, Hodní Borek, Ješetice, Heřmaničky, Arnoštovice a Beztahov. Výjimka je udělena Správě železniční dopravní cesty, IČO: , se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky: 1. Veškeré zásahy do porostů (stromové, keřové, rákosové, luční), skrývku zeminy a iniciační zemní práce je možno provést mimo období hnízdění ptáků a mimo období rozmnožování obojživelníků a plazů, to znamená v období od do Kácení a sekání porostů bude provedeno v předstihu (cca 7 dnů) před skrývkou zeminy a iniciačními zemními pracemi. Dřevní hmota z pokácených stromových a keřových porostů, a posekaná hmota z rákosových a lučních porostů bude bezprostředně po zásahu odstraněna z dotčených ploch. 3. Sečení travních porostů bude prováděno od středu k okraji pozemku. 4. Na staveništi bude bráněno vzniku dočasných vodních ploch a louží. V případě jejich vzniku bude v měsících duben až červen zajištěna jejich kontrola, zda nedošlo k jejich osídlení obojživelníky. V případě, že dojde k jejich osídlení obojživelníky, budou tito živočichové, včetně jejich vývojových stádií, odchyceni a přemístěni do jiných vhodných vodních ploch v okolí, avšak mimo stavební činností dotčené území. 5. Na staveništi bude zajištěna přítomnost odborně způsobilé osoby, která zajistí odchyt a přemístění vyskytujících se zvláště chráněných živočichů, kteří budou ohroženi na existenci realizací předmětného záměru, na vhodná stanoviště v okolí. 6. Platnost udělené výjimky je omezena do Zároveň do každoročně po dobu platnosti výjimky nositel výjimky nahlásí orgánu ochrany přírody zásah provedený na základě udělené výjimky ve vztahu k předmětným zvláště chráněným organismům. Dle ust. 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem tohoto řízení Správa železniční dopravní cesty, IČO: , se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1. Krajský orgán ochrany přírody při udělení předmětné výjimky postupoval v souladu s ust. 56 odst. 2, písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. Tímto rozhodnutím nejsou dotčena ustanovení podle jiných právních předpisů.

3 č.j.: /2015/KUSK strana 3 / 8 Odůvodnění Krajskému orgánu ochrany přírody byla dne doručena žádost Správy železniční dopravní cesty, IČO: , se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, v zastoupení společností SUDOP PRAHA a.s., IČO: , se sídlem Olšanská 2643/1a, Praha 3, o udělení výjimky z ust. 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhů mihule potoční (Lampetra planeri), čolek obecný (Triturus vulgaris), ropucha obecná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan krátkonohý (Rana lessonae), slepýš obecný (Anguis fragilis), ještěrka obecná (Lacerta agilis), užovka obojková (Natrix natrix), krahujec obecný (Accipiter nissus), ledňáček říční (Alcedo atthis), rorýs obecný (Apus apus), moták pochop (Circus aeruginosus), křepelka polní (Coturnix coturnix), chřástal polní (Crex crex), bekasina otavní (Gallinago gallinago), vlaštovka obecná (Hirundo rustica), ťuhýk obecný (Lanius collurio), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), lejsek šedý (Muscicapa striata), koroptev polní (Perdix perdix), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), veverka obecná (Sciurus vulgaris), vydra říční (Lutra lutra), netopýr severní (Eptesicus nilssonii), konkrétně je chytat, rušit, sbírat či přemisťovat jejich vývojová stádia, ničit a poškozovat jimi užívaná sídla při realizaci záměru Modernizace trati Sudoměřice Votice. Záměr bude realizován v katastrálním území Mitrovice, Mezno, Stupčice, Střezimíř, Červený Újezd u Miličína, Hodní Borek, Ješetice, Heřmaničky, Arnoštovice a Beztahov. Dopisem ze dne oznámil krajský orgán ochrany přírody všem známým účastníkům a občanským sdružením Českomoravská myslivecká jednota, z. s., Česká společnost ornitologická, Česká společnost pro ochranu netopýrů, Děti Země Klub za udržitelnou dopravu, Občanské sdružení Maxima, Okresní sdružení ČSOP Benešov a VIA MAGNA, o. s. zahájení správního řízení a v souladu s ust. 36 odst. 3 správního řádu dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí a zároveň účastníkům řízení sdělil, že dle ust. 36 odst. 1 a 2 správního řádu jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Do doby vydání tohoto rozhodnutí se žádný z účastníků řízení nevyjádřil a také žádné z obeslaných občanských sdružení se do správního řízení nepřihlásilo. Mihule potoční patří dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. mezi zvláště chráněné organismy, které jsou zařazeny do kategorie kriticky ohrožení živočichové. Čolek obecný, rosnička zelená, skokan krátkonohý, slepýš křehký, ještěrka obecná, krahujec obecný, ledňáček říční, křepelka polní, chřástal polní, bekasina otavní, pěnice vlašská, vydra říční a netopýr severní patří dle výše uvedené vyhlášky mezi zvláště chráněné živočichy,

4 č.j.: /2015/KUSK strana 4 / 8 zařazené do kategorie silně ohrožení. Ropucha obecná, užovka obojková, moták pochop, ťuhýk obecný, slavík obecný, lejsek šedý, koroptev polní, bramborníček hnědý a veverka obecná patří dle výše uvedené vyhlášky mezi zvláště chráněné živočichy, zařazené do kategorie ohrožení zvláště chránění živočichové. Řízení o výjimce pro zvláště chráněné živočichy druhu rorýs obecný a vlaštovka obecná bylo usnesením zastaveno. Zároveň krahujec obecný, ledňáček říční, moták pochop, křepelka polní, chřástal polní, bekasina otavní, ťuhýk obecný, slavík obecný, lejsek šedý, koroptev polní, pěnice vlašská, bramborníček hnědý, netopýr severní, vydra říční, rosnička zelená, skokan krátkonohý, ještěrka obecná patří mezi zvláště chráněné živočichy, jejichž ochrana je v zájmu ochrany podle práva Evropských společenství. Na základě těchto skutečností krajský orgán ochrany přírody prostudoval předloženou žádost a došel k závěru, že požadovanou výjimku lze dle zákona č. 114/1992 Sb. udělit. Vzhledem k vyskytujícím se zvláště chráněným živočichům lze výjimku udělit v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmy ochrany přírody, neexistuje jiné uspokojivé řešení, povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je dán některý z důvodů k udělení výjimky dle ust. 56 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Cílem předmětného záměru je modernizace stávající železniční trati v úseku Sudoměřice Votice v katastrálním území Mitrovice, Mezno, Stupčice, Střezimíř, Červený Újezd u Miličína, Hodní Borek, Ješetice, Heřmaničky, Arnoštovice a Beztahov. Cílem záměru je uvedení železniční trati a souvisejících staveb a zařízení do technického stavu odpovídajícímu evropským parametrům a standardům. Konkrétně se jedná o modernizaci komplexu staveb a technologických zařízení s cílem dosažení vyšších užitných parametrů při současném zvýšení bezpečnosti provozu a komfortu železniční trati. Obsahem stavby je především zdvojkolejnění celého úseku trati s úpravou geometrické polohy hlavních kolejí s důrazem na zvýšení rychlosti. Hlavním kritériem stavby je konkurence schopnost železniční dopravy s dopravou autobusovou. Železniční doprava patří mezi nejekologičtější možnosti dopravy. Jedním z cílů záměru je zvýšení počtu cestujících, kteří budou využívat železniční, tedy ekologičtější, dopravu. Vzhledem k výše uvedenému krajský orgán ochrany přírody zastává názor, že předmětný záměr, jehož cílem je zkvalitnění a zrychlení, za současného zvýšení bezpečnosti, železniční dopravy pro obyvatelstvo je v zájmu veřejném, navíc když se jedná o modernizaci stávající trati, coby veřejné infrastruktury. Vyvstává zde však otázka, jestli tento veřejný zájem převažuje nad zájmy na ochraně přírody? Krajský orgán ochrany přírody zastává názor, že realizace předmětného záměru převažuje nad zájmy ochrany přírody, protože na realizaci záměru bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí pod č. j.: NM700/870/1764/OIP/03 e. o. ze dne kladné stanovisko k hodnocení vlivů záměru na životní prostředí což znamená, že realizace záměru nebude mít významný vliv na složky životního prostředí, včetně zvláště chráněných živočichů. Dále krajský orgán ochrany přírody po oznámení o zahájení řízení

5 č.j.: /2015/KUSK strana 5 / 8 neobdržel k předmětnému řízení žádné připomínky od účastníků řízení, a také žádné z obeslaných občanských řízení se do předmětného řízení nepřihlásilo. Tyto subjekty, jejichž cílem je hájení veřejného zájmu svým postojem jasně dali najevo, že realizace předmětného záměru je v zájmu veřejném, který převažuje nad zájmy ochrany přírody. Dále jelikož se jedná o modernizaci trati stávající, byť ne celý úsek je totožný se stávajícím vedením trati, nebude zásah do biotopů zvláště chráněných živočichů tak razantní. Nutno si také uvědomit, že po realizaci záměru budou zejména železniční náspy vhodným biotopem pro některé zvláště chráněné živočichy, což je zřejmé z jejich výskytu v krajině. Záměr tedy bude mít pouze přechodný negativní vliv na zvláště chráněné živočichy, nikoliv však trvalý. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem krajský orgán ochrany přírody zastává názor, že realizace předmětného záměru převažuje nad zájmy ochrany přírody. Z výše uvedeného vychází také důvod k udělení výjimky dle ust. 56 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Jedná se důvody uvedené pod písmenem c) výše uvedeného ustanovení, konkrétně v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí. Odůvodnění je uvedeno výše a jedná se o zvýšení užitných parametrů při současném zvýšení bezpečnosti provozu a komfortu železniční trati. Tyto parametry vyplývají z mezinárodních dohod, ke kterým se Česká republika přihlásila. Dále v obecném měřítku lze rozvoj a modernizaci železniční dopravy považovat, vzhledem k její ekologičnosti, za důvody s nesporným významem pro životní prostředí a také snahy o zvýšení využívání železniční dopravy obyvatelstvem mají pozitivní odezvu v důvodech sociálního a ekonomického charakteru (kvalita životního prostředí obyvatel a náklady vynakládané na údržbu dopravní infrastruktury). Neexistence jiného uspokojivého řešení je krajským orgánem ochrany přírody spatřována ve skutečnosti, že na realizaci předmětného záměru bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí pod č. j.: NM700/870/1764/OIP/03 e. o. ze dne kladné stanovisko k hodnocení vlivů záměru na životní prostředí. Jedním ze smyslů tohoto hodnocení je výběr nejvhodnější varianty, respektive takové varianty, která bude mít co nejmenší negativní vliv na všechny složky životního prostředí. Krajského orgánu ochrany přírody na tomto místě již nepřísluší hledat jiné uspokojivé řešení, tedy takové, aby záměr bylo možno realizovat s co nejmenším dopadem na zvláště chráněné živočichy. Takováto varianta již byla vybrána Ministerstvem životního prostředí. Dále je možno požadovanou výjimku udělit pouze v případě, že povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. Dle ust. 3 odst. 1, písm. t) zákona č. 114/1992 Sb. je stav druhu z hlediska ochrany považován za "příznivý", jestliže údaje o populační dynamice příslušného druhu naznačují, že se dlouhodobě udržuje jako životaschopný prvek svého přírodního stanoviště, a přirozený areál rozšíření druhu není a pravděpodobně nebude v dohledné

6 č.j.: /2015/KUSK strana 6 / 8 budoucnosti omezen, a existují a pravděpodobně budou v dohledné době i nadále existovat dostatečně velká stanoviště k dlouhodobému zachování jeho populací. Ani jeden z výše uvedených druhů, jejichž ochrana je v zájmu ochrany podle práva Evropských společenství není na našem území v nepříznivém stavu z hlediska ochrany. Vzhledem k této skutečnosti krajský orgán ochrany přírody upustí na tomto místě od specifikace a preference různých typů prostředí a stanovišť zvláště chráněných živočichů, stejně jako od uvedení rozšíření těchto druhů na našem území. Důvodem je skutečnost, že realizace předmětného záměru má na zvláště chráněné živočichy pouze přechodný negativní vliv během jeho realizace. Jelikož modernizace trati bude probíhat převážně v jejím stávajícím vedení, nelze očekávat ničení biotopů zvláště chráněných živočichů, kteří se v okolí vyskytují. Po ukončení realizace záměru bude okolí železniční trati disponovat stále vhodnými podmínkami pro výskyt všech výše uvedených zvláště chráněných živočichů. Jelikož tedy realizací záměru nedochází k likvidaci stanovišť zvláště chráněných živočichů, zastává krajský orgán ochrany přírody názor, že realizací záměru nebudou zvláště chránění živočichové a jejich populace zasaženy takovým způsobem, aby se to negativně projevilo na jejich stavu z hlediska ochrany. Ve výroku rozhodnutí je uvedeno několik podmínek, za jejichž dodržení je možno předmětný záměr realizovat. V podmínce č. 1 je uvedeno období, ve kterém je možné provést odstranění porostu z dotčených pozemků, provedení skrývky zeminy a zahájení zemních prací. Jedná se o období mimo hnízdění ptáků, mimo rozmnožování obojživelníků a plazů, a také mimo období jejich hlavní aktivity. Cílem je zamezit riziku ničení snůšek ptáků, kteří hnízdní jak na zemi, tak na keřích a stromech, a také snížení rizika ničení a usmrcování obojživelníků a plazů a jejich vývojových stádií. V tomto období se obojživelníci a plazi budou připravovat na zimování, případně již zimovat budou. Ptáci budou mít po období rozmnožování a mnoho z výše uvedených druhů bude naše území opouštět a přemísťovat se na zimoviště. Podmínkou číslo 2 je nositeli výjimky uložena povinnost provést posekání a posečení porostů v předstihu před zahájením zemních prací a také posekanou a posečenou hmotu z dotčených pozemků bezprostředně po posekání a posečení odklidit. Důvodem je skutečnost, že po odstranění vegetace z dotčených pozemků budou mít živočichové snahu takovéto, pro ně nevhodné pozemky sami opustit. Tím se opět sníží riziko jejich usmrcení při navazujících zemních pracích. Okamžité odstranění posečené hmoty z dotčených pozemků je nutné z důvodu vzniku úkrytů pro některé druhy živočichů. Je všeobecně známo, že například obojživelníci nebo plazi k zimování mohou využít posečené hromady větví, vegetace apod. Při jejich pozdějších likvidaci pak dochází k usmrcení i živočichů, kteří takovýto vhodný úkryt využili. V podmínce číslo 3 krajský orgán ochrany přírody nositeli výjimky uložil povinnost provádět sečení travních porostů od středu pozemku k okraji. Důvodem je postupné vytlačení živočichů na sousední pozemky. Cílem je opět snížení rizika usmrcení živočichů při sečení pozemků. Podmínkou číslo 4 je

7 č.j.: /2015/KUSK strana 7 / 8 nositeli výjimky uložena povinnost eliminovat možnosti vzniku přechodných vodních ploch na staveništi, které pak budou lákadlem pro obojživelníky, kteří je mohou využít k rozmnožování. Pokud se toto stane, je pak povinností investora zajistit sběr a odchyt dospělců a všech jejich vývojových stádií a jejich přemístění na stanovištně vhodné místa v okolí. Co nejblíže od místa přenosu, ale mimo pozemky dotčené stavební činností. Smyslem podmínky je opět snížit riziko usmrcení zvláště chráněných živočichů a jejich vývojových stádií. Podmínkou číslo 5 je nositeli výjimky uložena povinnost zajistit na staveništi přítomnost odborně způsobilé osoby, která bude monitorovat výskyt zvláště chráněných živočichů na staveništi a zajišťovat jejich odchyt a přemístění mimo stavbou dotčené pozemky. Podmínkou číslo 6 je platnost rozhodnutí omezena do Zároveň touto podmínkou byla nositeli výjimky uložena informační povinnost daná zákonem č. 114/1992 Sb. Dále v rozhodnutí krajský orgán ochrany přírody zohlednil ust. 56 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., přičemž k usmrcování zvláště chráněných druhů ptáků docházet nebude, důvod k udělení požadované výjimky je uveden ve výroku a v odůvodnění rozhodnutí a způsob kontrol je daný zákonem č. 114/1992 Sb. Vzhledem k výše uvedenému krajský orgán ochrany přírody postupoval v souladu s ust. 56 odst. 2, písm. c) zákona č. 114/1992 Sb. a udělil Správě železniční dopravní cesty, IČO: , se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 výjimku z ust. 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ze zákazů uvedených v ust. 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhů mihule potoční (Lampetra planeri), čolek obecný (Triturus vulgaris), ropucha obecná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan krátkonohý (Rana lessonae), slepýš obecný (Anguis fragilis), ještěrka obecná (Lacerta agilis), užovka obojková (Natrix natrix), konkrétně je chytat, rušit, sbírat či přemisťovat jejich vývojová stádia, ničit a poškozovat jimi užívaná sídla a dále škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhů krahujec obecný (Accipiter nissus), ledňáček říční (Alcedo atthis), moták pochop (Circus aeruginosus), křepelka polní (Coturnix coturnix), chřástal polní (Crex crex), bekasina otavní (Gallinago gallinago), ťuhýk obecný (Lanius collurio), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), lejsek šedý (Muscicapa striata), koroptev polní (Perdix perdix), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), veverka obecná (Sciurus vulgaris), vydra říční (Lutra lutra) a netopýr severní (Eptesicus nilssonii), konkrétně je rušit, ničit a poškozovat jimi užívaná sídla při realizaci záměru Modernizace trati Sudoměřice Votice v katastrálním území Mitrovice, Mezno, Stupčice, Střezimíř, Červený Újezd u Miličína, Hodní Borek, Ješetice, Heřmaničky, Arnoštovice a Beztahov.

8 č.j.: /2015/KUSK strana 8 / 8 Orgánu ochrany přírody byly předloženy k předmětnému řízení následující materiály: - Žádost - plná moc - přehledná situace stavby - biologický průzkum + migrační studie - stanovisko k hodnocení vlivů Ministerstva životního prostředí č. j.: NM700/870/1764/OIP/03 e.o. ze dne Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. oprávněná úřední osoba Mgr. Pavel Sýkora Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody a krajiny Odborný referent / otisk úředního razítka / Na doručenku obdrží účastníci řízení: Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, Praha 1 v zastoupení: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3 Obec Mezno, č. p. 57, Mezno Obec Střezimíř, č. p. 110, Střezimíř Obec Červený Újezd, č. p. 6, Červený Újezd Obec Ješetice, č. p. 22, Ješetice Obec Heřmaničky, č. p. 28, Heřmaničky Město Votice, Komenského náměstí 700, Votice Na vědomí: Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, Praha 1

Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů odběr vzorků biologického materiálu - rozhodnutí. Rozhodnutí.

Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů odběr vzorků biologického materiálu - rozhodnutí. Rozhodnutí. Praha: 5. 12. 2016 Číslo jednací: 181108/2016/KUSK Spisová značka: SZ_168794/2016/KUSK/5 Vyřizuje: Mgr. Pavel Sýkora l. 932 Značka: OŽP/Sy Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů

Více

Rozhodnutí. uděluje výjimku

Rozhodnutí. uděluje výjimku Praha: 18. 4. 2016 Číslo jednací: 047318/2016/KUSK Spisová značka: SZ_047318/2016/KUSK/4 Vyřizuje: Mgr. Pavel Sýkora l. 932 Značka: OŽP/Sy Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů

Více

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vodní dílo Dolany - rozhodnutí.

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vodní dílo Dolany - rozhodnutí. V Praze dne: 15. února 2013 Číslo jednací: 018193/2013/KUSK Spisová značka: SZ-167250/2012/KUSK/5 Vyřizuje: RNDr. Jana Štěpánková l. 487 Značka: OŽP/JSTEP Dle rozdělovníku Žádost o udělení výjimky z ochranných

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka. 2013 Petr Pavelčík KUZL /2013 KUSP /2013 ŽPZE-PP Oznámení

Více

Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace

Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace váš dopis značky / ze dne naše značka datum vyřizuje / linka NPS 08444/2009 3.9.2009 Ing. Havlátková/388/450245 Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace Niva Kořenského potoka Správa Národního parku

Více

R o z h o d n u t í. u d ě l u j e v ý j i m k u

R o z h o d n u t í. u d ě l u j e v ý j i m k u V Praze dne: 3. 7. 2014 Číslo jednací: 098466/2014/KUSK Spisová značka: SZ-081566/2014/KUSK/5 Vyřizuje: RNDr. Jana Štěpánková l. 487 Značka: OŢP/JSTEP Dle rozdělovníku Udělení výjimky z ochranných podmínek

Více

829/ZP/2012-Br-3 16.01.2012

829/ZP/2012-Br-3 16.01.2012 Účastníci řízení: - Biokonsulting, s.r.o., IČ: 28326849, Wolkerova 25, 796 01 Prostějov - Obce Královéhradeckého kraje, v souladu s ust. 71 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Praha 10 Vršovice, Vršovická 65 R O Z H O D N U T Í

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Praha 10 Vršovice, Vršovická 65 R O Z H O D N U T Í MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 Praha 10 Vršovice, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Datum přijetí dokumentu : 1.7.2015 Č.j. : 1048/530/15 45758/ENV/15 Telefon : 267123421 Ústí nad Labem : 4. září

Více

Bobr evropský (Castor fiber) silně ohrožený druh dle vyhlášky 395/1992, evropsky chráněný druh (přílohy II a IV Směrnice Rady 92/43/EHS.

Bobr evropský (Castor fiber) silně ohrožený druh dle vyhlášky 395/1992, evropsky chráněný druh (přílohy II a IV Směrnice Rady 92/43/EHS. A Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc T 585 228 584 F 585 228 584 E olomouc@hnutiduha.cz W www.hnutiduha.cz/olomouc IČO 44936354 ČÚ 2200096544/2010 Oblastní inspektorát ČIŽP Olomouc Tovární 41 772 00 Olomouc

Více

Pístovské mokřady 2009

Pístovské mokřady 2009 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pístovské mokřady 2009 Zpráva o činnosti na pronajatých pozemcích p.č. 485/1 a 485/3

Více

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI oblast Doupovských a Krušných hor Vít Tejrovský Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky CHKO Labské pískovce pracoviště Klášterec nad Ohří Chomutovská 120 CZ 431

Více

PP Pískovna na cvičišti

PP Pískovna na cvičišti PP Pískovna na cvičišti Inventarizační průzkum obratlovců Rosnička zelená 17.4.2007 Zpracoval: Petr Hesoun Bednáreček 58, 378 42 Nová Včelnice; e-mail: krystof.mek@tiscali.cz Listopad 2007 1. Metodika

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 22.5. 2014 Petr Pavelčík KUZL 30051/2014 KUSP 30051/2014

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu sýček obecný (Athene noctua) ochrana a výzkum - rozhodnutí.

Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu sýček obecný (Athene noctua) ochrana a výzkum - rozhodnutí. Praha: 4. 2. 2014 Číslo jednací: 003569/2014/KUSK Spisová značka: SZ-003569/2014/KUSK/6 Vyřizuje: Mgr. Pavel Sýkora l. 932 Značka: OŢP/Sy Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Týniště Předmět ochrany a jeho popis Hlavním předmětem ochrany je populace kuňky

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Účastníci řízení: - Mgr. Pavel Novák, nar. 18.04.1967, Durychova 1393, 500 02 Hradec Králové - obce Královéhradeckého kraje,

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 04.02.2011 Číslo jednací: 202284/2010/KUSK/OŽP/ŠE Vyřizuje: Ing. Eva Švagrová ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Rozhodnutí. Odbor životního prostředí KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA. Žižkova 57, Jihlava, Česká republika

Rozhodnutí. Odbor životního prostředí KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA. Žižkova 57, Jihlava, Česká republika KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Číslo jednací: KUJI 39435/2011 OZP 268/2011/Vac/6 Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního

Více

R O Z H O D N U T Í. / 2121/ZP/2011-Br-6 01.03.2011. odbor ŽP a zem. Ing. Josef Brát / 567

R O Z H O D N U T Í. / 2121/ZP/2011-Br-6 01.03.2011. odbor ŽP a zem. Ing. Josef Brát / 567 Účastníci řízení: - Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz, IČ: 00434141, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové 3 - Povodí Labe, s.p., IČ: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Lesy

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tábor - Zahrádka

Více

Ornitologický, batrachologický a herpetologický průzkum na území PR Džungle. Obsah

Ornitologický, batrachologický a herpetologický průzkum na území PR Džungle. Obsah 1.7.2. 1.7.4. Ornitologický, batrachologický a herpetologický průzkum na území PR Džungle Obsah Obsah... 1 Úvod a cíl práce... 2 Metodika... 2 Výsledky... 4 Přehled zjištěných druhů... 4 Komentář ke zvláště

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Trotina 1. Název

Více

/ 829/ZP/2010-Br odbor ŽP a zem. Ing. Josef Brát / 567 R O Z H O D N U T Í

/ 829/ZP/2010-Br odbor ŽP a zem. Ing. Josef Brát / 567 R O Z H O D N U T Í Účastníci řízení: - Biokonsulting, s.r.o., IČ: 28326849, Wolkerova 25, 796 01 Prostějov - Obce Královéhradeckého kraje, v souladu s ust. 71 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 4. února 2013 Petr Pavelčík KUZL 6804 /2013 KUSP 6804/2013

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 18.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3792 /2013 KUSP 3792/2013

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01CVUA1* Čj: MSK 55698/2014 Sp. zn.: ŽPZ/11805/2014/Řon 246.2 A10 Vyřizuje: RNDr. Lenka Řondíková

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 13759/2016 Sp. zn.: S-JMK 151183/2015 OŽP/Što Vyřizuje/linka Ing. Štouračová/1547 Brno 1. 2. 2016

Více

ROZHODNUTÍ. nepovoluje

ROZHODNUTÍ. nepovoluje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor životního prostředí a zemědělství Datum: 9. 4. 2015 JID: 51024/2015/KUUK Číslo jednací: 581/ZPZ/2015/ZD-784 Rozhodnutí v řízení o povolení výjimky ze

Více

Inventarizační průzkum lokality Slatinice - Kašpárovec z oboru batrachologie a herpetologie

Inventarizační průzkum lokality Slatinice - Kašpárovec z oboru batrachologie a herpetologie Inventarizační průzkum lokality Slatinice - Kašpárovec z oboru batrachologie a herpetologie Kód ZCHÚ: - Zadavatel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované

Více

MESTSKY URAD HAVLICKUV BROD

MESTSKY URAD HAVLICKUV BROD .V. I I 'V' I 'V' o MESTSKY URAD HAVLICKUV BROD ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí Vaše značka/ze dne Naše značka Vyřizuje - oprávněná úřední osoba/linka 1.8.2013 OZPI237512013/SB Ing. Miroslav Sobotka, 569497206,

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Zlaté jezero a jejího ochranného pásma

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Zlaté jezero a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I.

Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Ornitologicky významné mokřady Vysočiny I. Ing. Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller,

Více

U s n e s e n í o přerušení odvolacího řízení

U s n e s e n í o přerušení odvolacího řízení V Praze dne 4. listopadu 2016 U s n e s e n í o přerušení odvolacího řízení Českého báňského úřadu (dále jen ČBÚ ) v odvolacím řízení vedeném na základě odvolání podaných proti rozhodnutí Obvodního báňského

Více

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Zelená síť Krušné hory- Udržitelné využívání a péče o kulturní krajinu v Krušných horách Boží dar 2.- 3.5.2011 Realizace v rámci programu Operační

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 30.12.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 117711/2010/KUSK Spisová značka: SZ_117711/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Ing. Klára Polesná / linka 789 Značka: OŽP/Pol Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav ROZHODNUTÍ

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav ROZHODNUTÍ SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 11.7.2014 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav OStRM/11974/2014/OLRO

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území přírodní památky Praha: 14.12.2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 16lO30/2015/KUSK Spisová značka: SZ-161030/2010/KUSK/l Vyřizuje: Značka: Kateřina Puršová/ 257 280 654 OŽPlPu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

'" '. r: ~:.. (.1 '...

' '. r: ~:.. (.1 '... '" '. r: ~:.. (.1 '... Městský úř (I :Branoýs na abem., Stará Boleslav ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště Praha nám. Republiky 3,11001 Praha 1, tr221 621111 Č.j.: 100/9963/usn./2012 246.5 A/5 Vyřizuje:

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

Vaše č.j.

Vaše č.j. l OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE l- STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc V Olomouci dne

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc V Olomouci dne Č.j.: SpZn: KÚOK/83558/2016/OŽPZ/431 vyřizuje: RNDr. Miroslava Kudýnová tel.: 585 508 631 e-mail: m.kudynova@kr-olomoucky.cz Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova

Více

Vaše č.j.

Vaše č.j. l OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE l- STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

R o z h o d n u t í. v y d á v á podle 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

R o z h o d n u t í. v y d á v á podle 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci V Praze dne: 14.4.2015 Číslo jednací: 165642/2014/KUSK OŽP/Dur Spisová značka: SZ_165642/2014/KUSK/13 Oprávněná Ing. Karol Durdík úřední osoba: dle rozdělovníku R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského

Více

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě

Více

A. Výroková část integrovaného povolení ve znění pozdějších změn se mění a doplňuje takto:

A. Výroková část integrovaného povolení ve znění pozdějších změn se mění a doplňuje takto: V Praze dne: 23.12.2013 Číslo jednací: 158129/2013/KUSK OŽP/Dvk Spisová značka: SZ_158129/2013/KUSK/6 Vyřizuje: Ing. Klára Dvořáková, l. 655 Značka: OŽP/Dvk Rozhodnutí Dle rozdělovníku Krajský úřad Středočeského

Více

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ 00269301, Petrovice 104, 503 55 Petrovice 5149/ZP/2011- NA-2 09. 05. 2011 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Aleš Novák / 418 oddělení ochrany přírody a krajiny

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. o povolení stavby Osoblaha Petrovice km 30,700 33,00, kterou se upravuje a mění koryto vodního toku Osoblaha.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. o povolení stavby Osoblaha Petrovice km 30,700 33,00, kterou se upravuje a mění koryto vodního toku Osoblaha. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 9. října 2015 Spis. zn.: Mukrn/201539752 Č.j.: KRNOZP-4311/2016 micha Vyřizuje: Ing. Michalica Marek, sl.č.

Více

Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení

Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení V Praze dne: 30.10.2009 Číslo jednací: 137937/2009/KUSK OŽP/Hra Spisová značka: SZ_137937/2009/KUSK/5 Vyřizuje: Bc. Eva Hrabovská l. 929 Dle rozdělovníku Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení Krajský

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55971/2013 KUSP 55970/2013

Více

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN

Identifikační údaje : Název záměru: Změna užívání skladové haly na lakování drobných dílů Lakovna SAN Praha: 24.03.2011 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 028478/2011/KUSK Spisová značka: SZ_028478/2011/KUSK Vyřizuje: Ing. Ondřej Černý l. 691 Značka: OŽP/Če ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 26.11.2014 47715/2014/OŽPaKS/FI HLUC/47738/2014/OŽPaKS/Fi

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 28.4.2016 VYPRAVENO DNE: 28.4.2016 06394/2016/OŽPaKS/FI

Více

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 19456/92-F/2010/H Trhové Sviny, dne 13.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23902/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

MĚSTSKÝ URAD ŘÍČANY odbor - Stavební úřad

MĚSTSKÝ URAD ŘÍČANY odbor - Stavební úřad MĚSTSKÝ URAD ŘÍČANY odbor - Stavební úřad Melantrichova2000,25101 Říčany, tel. 323 618, fax. 323 618160 SPS. ZN.: ČJ.: VYŘJZUJE: TEL.: E-MAL: 004031920 ldo 5028812011-MUROSÚ00622 ng. Radka Doušová 323618

Více

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Č.j.: Výst./43970/2011/Ty (MURA/52451/2011) Vyřizuje: Václava Tyčová Tel: 313 259 148 Výroková část: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: 313 259 111 Fax:313

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba jednací Spisová značka 11. února 2013 Ing. Kateřina Novotná KUZL 9100/2013 KUSP

Více

Plán péče o PP Syslí louky u Loděnic. na období

Plán péče o PP Syslí louky u Loděnic. na období Plán péče o PP Syslí louky u Loděnic na období 2010-2020 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo : kategorie ochrany : název území : druh právního

Více

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html.

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pístovské mokřady 2008 2010 Zpráva o činnosti na pozemcích p.č. 485/1, 485/2 a 485/3 v

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence ROZHODNUTÍ *KUPAX00L0BJV* KUPAX00L0BJV VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ - oddělení integrované prevence Váš dopis zn.: Ze dne: Číslo jednací: KrÚ 363/2017/OŽPZ/JI Spisová značka: SpKrÚ 84545/2016/OŽP/7

Více

R o z h o d n u t í. O d ů v o d n ě n í

R o z h o d n u t í. O d ů v o d n ě n í Praha: 2.6.2016 Číslo jednací: 060330/2016/KÚSK Spisová značka: SZ-060330/2016/KÚSK/2 Vyřizuje: Ing. Jitka Štuklová, l.339 Značka: OŽP/Št R o z h o d n u t í Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

SOKOLNICTVÍ a PRÁVO. Bc. Marcela Medková

SOKOLNICTVÍ a PRÁVO. Bc. Marcela Medková SOKOLNICTVÍ a PRÁVO Bc. Marcela Medková SOKOLNICTVÍ a PRÁVO Sokolnictví není upraveno 1 právním předpisem, právní předpisy, které ho upravují lze rozdělit do 3 skupin podle oblasti, kterou upravují a)

Více

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území - přírodní památky Retenční nádrž Slatina a jejího ochranného pásma dle 4 odst.1) vyhlášky č. 64/2011 Sb. 1/ Údaje o zvláště chráněném území: a) Název: Retenční

Více

Inventarizační průzkum lokality Droždín z oboru batrachologie a herpetologie

Inventarizační průzkum lokality Droždín z oboru batrachologie a herpetologie Inventarizační průzkum lokality Droždín z oboru batrachologie a herpetologie Kód ZCHÚ: - Zadavatel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j.

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK11_hadi_ZZ_790_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 790/2011 program:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1070/1475/08 Ka-24 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 15.8.2008

Více

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. dle rozdělovníku

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. dle rozdělovníku Krajský úřad Královéhradeckého kraje dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 30.4.2015 --- KUKHK 13633/ZP/2015-15 9.3.2016 Odbor oddělení Vyřizuje linka

Více

Spis. zn.: Čj.: Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 23.09.2015 ROZHODNUTÍ POVOLENÍ UZAVÍRKY

Spis. zn.: Čj.: Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 23.09.2015 ROZHODNUTÍ POVOLENÍ UZAVÍRKY M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o. Havírenská

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Kralupy nad Vltavou

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Kralupy nad Vltavou Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811 IČ: 00236977, DIČ:

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 16993/10 V Blovicích, dne 10.1.2011 Č.j.: MUBlov 00350/11/ST/Op Vyřizuje: Jiří Opatrný

Více

Český svaz ochránců přírody Jihlava (ZO č. 59/11) U Borovinky

Český svaz ochránců přírody Jihlava (ZO č. 59/11) U Borovinky Český svaz ochránců přírody Jihlava (ZO č. 59/11) Hamerníkova 12, 586 01 Jihlava, IČO 70956502 e-mail: csop.jihlava@email.cz, tel.: 724 047 084 http://csop-jihlava.euweb.cz U Borovinky 2007 2010 Zpráva

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. opatření obecné povahy dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. opatření obecné povahy dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811 IČ: 00236977, DIČ:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0032278/VUP/2016/JZí

Více

Městský úřad Klecany Stavební úřad Do Klecánek 52, Klecany

Městský úřad Klecany Stavební úřad Do Klecánek 52, Klecany Městský úřad Klecany Stavební úřad Do Klecánek 52, 250 67 Klecany Spis. zn.: 407/SÚ/2016 Klecany, dne 12.10.2016 Č.j.: 6855/2016 Vyřizuje: Tel.: E-mail: Ing. Bohdana Bartáková 230 234 307 bartakova@mu-klecany.cz

Více

Inventarizační průzkum zoologický Lokalita Krnov Chomýž, k. ú. Krásné Loučky. Zaměřený na obratlovce Vertebrata (obojživelníci, plazi, ptáci a savci)

Inventarizační průzkum zoologický Lokalita Krnov Chomýž, k. ú. Krásné Loučky. Zaměřený na obratlovce Vertebrata (obojživelníci, plazi, ptáci a savci) Inventarizační průzkum zoologický Lokalita Krnov Chomýž, k. ú. Krásné Loučky Zaměřený na obratlovce ertebrata (obojživelníci, plazi, Zhotovitel zakázky: Mgr. ADRIÁN C ZERNIK, Odborný garant: Mgr. ADRIÁN

Více

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD.

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Právní režim ochrany přírody a krajiny JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Cíl právní úpravy Zajištění péče o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č /2012

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č /2012 00256095 *00256095* Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou IČ 245585, DIČ CZ-00245585 Číslo jednací: MÚT/15867/2012 Spisová značka: MÚT/11953/2012/ORR/H.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad Komenského nám. 1619, 25101 Říčany, tel. 323 618 211, fax. 323 618 264 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j. VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 15.5.2013 11971/2013/OŽPaKS/CH HLUC-19312/2013/OŽPaKS/CH

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK10_hadi_ZZ_703_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 703/2010 program:

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 913/11/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení

I. Oznámení II. Usnesení č. 913/11/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí a veřejná vyhláška. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: 4035/2077/11 Ze dne: 22. srpna 2011 Č. j.: SMO/280678/11/OŽP/Po Sp. zn.: S-SMO/265907/11/OŽP/4 Vyřizuje: Ing. Poláchová Telefon: +420

Více

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne 22.2.2008 Vyřizuje: Petra Benčová Výroková část: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov,

Více

s t a v e b n í p o v o l e n í

s t a v e b n í p o v o l e n í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E Odbor dopravy Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 414 Č.j.: MěÚN/59308/2010 Neratovice dne 19. ledna 2011 Vyřizuje: Konečný / tel.: 315 650 416 Veřejná

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 4198/2015 Č.j.: HOL-19712/2015/SÚ/JH Holešov, dne 1. prosince 2015 Oprávněná

Více

Přírodověda 3. Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka

Přírodověda 3. Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka Přírodověda 3 Úvodní menu Spustit program, Tisk pracovních listů, Konec Výuka Spustit celou výuku celkem 352 stran (výukových obrazovek) - spustí od začátku výuku všech 14 kapitol Rozmanitost života 26

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část. I. vydává. dle ustanovení 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. souhlas

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část. I. vydává. dle ustanovení 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. souhlas *MEJAX0087MFS* MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV Odbor životního prostředí a zemědělství Dukelská 144 739 91 JABLUNKOV Č.J.: MEJA 20936/2015 SP. ZN.: SPI 2599/2015/ŽP VYŘIZUJE: TEL: Bc. Vladimíra Kozielková 558 340

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Vojenský újezd Libavá Natura 2000 a ochrana přírody. Město Libavá,

Vojenský újezd Libavá Natura 2000 a ochrana přírody. Město Libavá, Vojenský újezd Libavá Natura 2000 a ochrana přírody Město Libavá, 20. 6. 2012 Vojenský újezd Libavá Olomoucký kraj Nízký Jeseník podcelky Domašovská vrchovina a Oderské vrchy Nevýrazná pahorkatina Nejvyšší

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 742/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VUP 14481 / 10 520 / 10 JAN 328.3 Vyřizuje: Marie Janoušková Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku dne:

Více