Výroční zpráva Český holding, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Český holding, a.s."

Transkript

1 Výroční zpráva Český holding, a.s.

2 Obsah Obsah Základní údaje 3 Základní kapitál a vlastnická struktura 4 Akcie 5 Zpráva představenstva 7 Plnění usnesení valných hromad Komentář k údajům výkazu zisku a ztráty Komentář k údajům rozvahy Vybrané ekonomické ukazatele Předpokládaný budoucí vývoj Soudní spory Struktura holdingu Orgány společnosti 11 Zpráva dozorčí rady 12 Zpráva auditora 13 Čestné prohlášení 14 Finanční část 15 Nekonsolidované výkazy podle ČÚS Příloha k účetní závěrce Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 31 Strana 2/31

3 Základní údaje ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma - název: Český holding, a.s. Sídlo: Praha 1, Uhelný trh 9 Další pracoviště: Praha 8, Pakoměřická 5 IČO: Právní forma: akciová společnost Datum založení: 13. prosince 1991 Společnost byla založena na dobu neurčitou jako investiční privatizační fond na základě rozhodnutí ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ze dne a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku Okresního soudu v Praze dne Společnost vznikla za účelem použití investičních kuponů podle nařízení vlády ČSFR o vydání a použití investičních kuponů. Název společnosti: od založení CREDITANSTALT-INVESTIČNÍ PRIVATIZAČNÍ FOND, a.s., od roku 1995 CREDITANSTALT ČESKÝ INVESTIČNÍ FOND, a.s., od června CS HOLDING, a.s., od listopadu 1997 ČESKÝ INVESTIČNÍ HOLDING, a.s. a od května 2003 Český holding, a.s.. Právní řád: Právní předpis: České republiky Zákon č. 104/1990 Sb. o akciových společnostech Předmět podnikání: - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zákona č. 455/91 Sb.) - poradenská činnost v oblasti obchodu, - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, průmyslu a investic, - realitní kancelář Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku a číslo pod kterým je společnost zapsána: Městský soud v Praze, oddíl B., vložka 1119 Místa, na kterých jsou k nahlédnutí veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě emitenta: Praha 8, Pakoměřická 5 Internetová adresa a ové spojení emitenta: Strana 3/31

4 Základní kapitál a vlastnická struktura ZÁKLADNÍ KAPITÁL A VLASTNICKÁ STRUKTURA Výše upsaného základního kapitálu činí ,- Kč. Základní kapitál je zcela splacen a rozložen na ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 150,- Kč. 100 kusů akcií se SIN jsou vydány v listinné podobě, znějí na majitele a nejsou obchodované na veřejném trhu. Ostatní akcie v počtu ks s ISIN CZ znějí na majitele, jsou vydány v listinné podobě a nejsou obchodované na veřejném trhu. V roce 2007 nedošlo ke změnám v základním kapitálu. Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů. Podmínky pro změny výše základního kapitálu a práv vyplývajících z jednotlivých druhů akcií ve Stanovách společnosti nejsou přísnější než podmínky stanovené zákonem. Osoby s podílem nad 5 % na hlasovacích právech emitenta (dle emitentovi známých skutečností): CRONSVALE PORTFOLIO, a.s., IČO: ,96 % Strana 4/31

5 Akcie AKCIE Název emise Český holding, a.s. ISIN CZ Počet CP emise ks Datum emise Nominál 150 Měna CZK Druh kmenové Forma na majitele Podoba listinná Kótace CP není obchodovaný na veřejném trhu Název emise Český holding, a.s. ISIN Počet CP emise 100 ks Datum emise Nominál 150 Měna CZK Druh kmenové Forma na majitele Podoba listinná Kótace CP není obchodovaný na veřejném trhu Události v roce 2007: Již na sklonku roku 2006 došlo ke zrušení registrace zaknihovaných akcií společnosti ISIN CZ a SIN ve Středisku cenných papírů. Stalo se tak v návaznosti na rozhodnutí valné hromady ze dne o přeměně podoby akcií společnosti ze zaknihovaných na listinné. Společnost vydala akcie v listinné podobě. Výzva k převzetí listinných akcií byla zveřejněna dne prostřednictvím Obchodního věstníku, Hospodářských novin a internetových stránek emitenta. Vydávání listinných akcií probíhalo v průběhu celého roku 2007 a nadále pokračuje. Údaje o akciích: Období Celkový počet vydaných akcií (ks) Zisk/ztráta na akcii (Kč) 0,45-1,68 Výše dividendy na akcii: Rok výše dividendy 0 0 Způsob převodu cenných papírů: Akcie jsou neomezeně převoditelné. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, nestanoví-li zákon nebo stanovy něco jiného. Strana 5/31

6 Akcie Společnost nemá uzavřenu smlouvu s bankou nebo jinou k tomu oprávněnou osobu, jejímž prostřednictvím mohou majitelé akcií zdarma uplatňovat svá majetková práva spojená s těmito cennými papíry (výplata dividend). Způsob zdaňování výnosů: Výnos z akcie je zdaňován podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž rozhodla valná hromada o rozdělení zisku. Popis práv vyplývajících z akcií: a) akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. S každou akcií o jmenovité hodnotě 150,- Kč je spojen jeden hlas. Dle stanov společnosti se nejprve hlasuje o návrhu představenstva. Společnost nevydala prioritní akcie s prioritními právy, b) akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů, c) dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy valná hromada přijala usnesení o rozdělení zisku. Dividendy, jež nebylo možno vyplatit či doručit jejich adresátovi, budou uloženy na zvláštním bankovním účtu společnosti, přičemž oprávněné osoby si je po dobu čtyř let ode dne splatnosti mohou vyzvednout v sídle společnosti po předložení příslušných dokladů. Právo na dividendu v případě neuplatnění akcionářem přechází na zákonného právního nástupce ve smyslu ustanovení občanského a obchodního zákoníku. V případě promlčení se uplatňuje obecná čtyřletá promlčecí lhůta podle 397 obchodního zákoníku, d) akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Další akcionářská práva vyplývají z obchodního zákoníku a stanov společnosti. Skutečnosti důležité pro uplatňování akcionářských práv společnost dle svých stanov uveřejňuje v celostátně distribuovaném deníku Hospodářské noviny. V roce 2007 ani v účetním roce předcházejícím nebyla učiněna veřejná nabídka převzetí akcií emitenta, činěná třetími osobami, ani veřejná nabídka převzetí akcií jiných společností činěná emitentem. Údaje o možnosti zaměstnanců nabývat akcie emitenta: Pro zaměstnance nejsou zvláštním způsobem stanoveny výhody ani omezení. Vztahují se na ně stejné podmínky, jako na ostatní fyzické či právnické osoby. Strana 6/31

7 Zpráva představenstva ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Plnění usnesení valných hromad V souladu s usnesením valné hromady společnosti o přeměně podoby akcií společnosti ze zaknihovaných na listinné ze dne došlo těsně před koncem roku 2006 ke zrušení registrace zaknihovaných akcií společnosti ve Středisku cenných papírů. Společnost vydala akcie v listinné podobě. Výzva k převzetí listinných akcií byla zveřejněna dne prostřednictvím Obchodního věstníku, Hospodářských novin a internetových stránek společnosti. Zákonná lhůta pro akcionáře na převzetí listinných akcií vypršela , nicméně i po této lhůtě mají akcionáři nadále možnost si své nevyzvednuté akcie převzít. Veškeré aktuální informace jsou pro akcionáře k dispozici na internetových stránkách společnosti. Komentář k údajům výkazu zisku a ztráty Za účetní období 2007 společnost vytvořila zisk ve výši tis. Kč. Významnou měrou se na tomto výsledku podílel finanční výsledek hospodaření, zejména výnosové úroky z poskytovaných půjček. Při stabilní úrovni výkonů společnost dále snížila objem režijních provozních nákladů. Komentář k údajům rozvahy Při nezměněném portfoliu dceřinných společností došlo k posílení pozice formou navýšení akciového podílu ve společnosti Barbican a.s.. Společnost nevytvářela v roce 2007 žádné opravné položky k finančním investicím. V důsledku pohybu měnových kurzů byl účtován pouze kursový oceňovací rozdíl k zahraničním aktivům. V oblasti dlouhodobého majetku byl realizován investiční nákup nemovitostí. Struktura pohledávek nedoznala žádných významných změn oproti předchozímu období, struktura závazků pak reflektuje realizované nákupy v oblasti aktiv. Změna vlastního kapitálu zahrnuje hospodářský výsledek roku 2007 a kursové oceňovací rozdíly. Vybrané ekonomické ukazatele Ukazatel/rok 2007 Běžná likvidita (krátkodobá aktiva/kr.závazky) 0,62 Zadluženost (závazky/vlastní kapitál) 0,13 Strana 7/31

8 Zpráva představenstva Předpokládaný budoucí vývoj V roce 2008 bude společnost nadále pokračovat ve vydávání listinných akcií akcionářům. Informace o průběhu vydávání listinných akcií budou aktuálně zveřejňovány prostřednictvím internetových stránek emitenta a stanovami a zákonem stanoveným způsobem. V oblasti hospodaření a správy majetku společnosti se bude pozornost soustřeďovat především na kontrolu a rozvoj dceřinných společností. Soudní spory Společnost nadále vede spory týkající se 51 ks akcií společnosti EUROFRACHT, a.s. a spor se Střediskem cenných papírům ve věci zaplacení poplatků SCP za vedení registru emitenta. Osoby odpovědné za ověření účetní závěrky rok 2007: Jméno, příjmení: ing. Janka Píšová Č. osvědčení: 1235 Bydliště nebo místo podnikání: Praha 2 Název firmy: SPICA AUDIT s.r.o. sídlo: Praha 2, V Tůních 11, IČ: číslo osvědčení Komory auditorů ČR: 221 rok 2006: Jméno, příjmení: ing. Janka Píšová Č. osvědčení: 1235 Bydliště nebo místo podnikání: Praha 2 Název firmy: SPICA AUDIT s.r.o. sídlo: Praha 2, V Tůních 11, IČ: číslo osvědčení Komory auditorů ČR: 221 Struktura holdingu Český holding, a.s. aktivní účasti ostatní Nakano a.s. 100% 48,9% C.E.London LLP 59,94% 9,97% Slezská leasingová společnost, a.s. P & AC INVESTMENT a.s. - "v likvidaci" Barbican, a.s. 90,9% Strana 8/31

9 Zpráva představenstva Dceřinné společnosti Nakano a.s. Základní údaje: sídlo: Lannova 55/31, České Budějovice IČ: Obchodní činnost: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Podíl na ZK: (v %) podíl na ZK Hlavní finanční údaje: (v tis. Kč) Aktiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Cizí zdroje Výsledek hospodaření za účetní období C.E.London LLP Základní údaje: sídlo: 4th Floor, Lawford House, Albert Place, London, N3 1RL IČ: OC Obchodní činnost: Správa majetkového portfolia, poskytování konsultačních a zprostředkovatelských služeb Podíl na ZK: (v %) podíl na ZK 59,94 59,94 Hlavní finanční údaje: (v tis. Kč) Aktiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Cizí zdroje Výsledek hospodaření za účetní období 9-80 Strana 9/31

10 Zpráva představenstva Barbican, a.s. Základní údaje: sídlo: U Prioru 804/1, Praha 6 IČ: Obchodní činnost: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, daňové poradenství Podíl na ZK: (v %) podíl na ZK 90,9 86 Hlavní finanční údaje: (v tis. Kč) Aktiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Cizí zdroje Výsledek hospodaření za účetní období Konsolidační celek: Český holding, a.s. Nakano a.s. C.E.London LLP Barbican, a.s. Slezská leasingová společnost, a.s. (rozhodující vliv) (rozhodující vliv) (rozhodující vliv) (podstatný vliv) Podle ust. 22 odst. 3) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je konsolidující účetní jednotka osvobozena od povinnosti konsolidovat za účetní období roku Konsolidovaná účetní závěrka k nebyla sestavena. Strana 10/31

11 Orgány společnosti ORGÁNY SPOLEČNOSTI Představenstvo Předseda ing. Robert Čouza, bytem Ledenice, Náměstí 82 Místopředseda Martin Bartoš, bytem Praha 3, Lucemburská 25 Člen ing. Petr Zdobinský, bytem Chomutov, Bezručova 4200 Dozorčí rada Předseda Jaroslav Vlach, bytem Český Krumlov, Šeříková 189 Místopředseda MUDr. Bronislav Bečka, bytem Praha 9, Žíšovská 1627 Člen Mgr. Karel Krejza, bytem Litoměřice, Škrétova 12 Počet akcií emitenta, které jsou drženy členy statutárního a dozorčího orgánu a vedoucími zaměstnanci: Představenstvo 0 ks Dozorčí rada 0 ks Vedoucí zaměstnanci 0 ks Strana 11/31

12 Zpráva dozorčí rady ZPRÁVA DOZORČÍ RADY s vyjádřením k přezkoumání roční účetní závěrky a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku roku 2007 společnosti Český holding, a.s. se sídlem Uhelný trh 9, Praha 1, IČO: , zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 1119, Vážení akcionáři, stejně jako v minulém účetním období, tak i v roce 2007, plnila dozorčí rada společnosti Český holding, a.s. svůj hlavní úkol - dohled nad podnikatelskou činností společnosti a správným vedením dokladové agendy. V souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti průběžně zabezpečovala jí uložené úkoly a uplatňovala své pravomoci. Dozorčí rada byla průběžně plně informována o podnikatelské činnosti, hospodaření a stavu majetku společnosti ze strany představenstva a pracovníků společnosti. Po přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2007 dozorčí rada konstatuje, že účetní evidence je vedena průkazným způsobem a v souladu s platnými právními předpisy, a bere bez připomínek na vědomí zprávu a výrok auditora, společnosti SPICA AUDIT s.r.o., k roční účetní závěrce společnosti za rok Dozorčí rada doporučuje valné hromadě vyslovit souhlas s účetní závěrkou za rok 2007 a stejně tak i s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku. V Praze dne Strana 12/31

13 Zpráva auditora ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O PROVĚRCE ZPRÁVY O VZTAZÍCH A O PROVĚRCE VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Český holding, a.s. k Prověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Český holding, a.s. k Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti Český holding, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Český holding, a.s. k Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti Český holding, a.s. k s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti Český holding, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Český holding,a.s. k ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. AUDITOR SPICA AUDIT s.r.o. Sídlo : V Tůních 11, Praha 2 osvědčení KAČR : 221 Ing. Janka Píšová odpovědný auditor osvědčení KAČR : 1235 V Praze dne SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : , reg. MěS Praha, OR odd. C, vl Strana 13/31

14 Čestné prohlášení ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Jménem společnosti Český holding, a.s. čestně prohlašujeme, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly opomenuty. V Praze dne Ing. Petr Zdobinský člen představenstva.. Ing. Robert Čouza předseda představenstva Strana 14/31

15 FINANČNÍ ČÁST Nekonsolidované výkazy sestavené dle ČÚS Příloha k účetní závěrce Strana 15/31

16 Nekonsolidované výkazy Nekonsolidované účetní výkazy a Příloha k účetní závěrce, sestavené dle ČÚS ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY společnosti Český holding, a.s. k Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Český holding, a.s., tj. rozvahu, výkaz zisků a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod, k Údaje o společnosti Český holding, a.s. jsou uvedeny v bodě 2. přílohy této účetní závěrky. Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti Český holding, a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením I posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Český holding, a.s. k a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2007 v souladu s českými účetními předpisy. AUDITOR SPICA AUDIT s.r.o. Sídlo : V Tůních 11, Praha 2 osvědčení KAČR : 221 Ing. Janka Píšová odpovědný auditor osvědčení KAČR : 1235 V Praze dne SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : , reg. MěS Praha, OR odd. C, vl Strana 16/31

17 Nekonsolidované výkazy Výkaz zisku a ztráty podle ČÚS k 31/12/2007 (v tis. Kč) IČO: Český holding, a.s. Označ. T E X T Číslo Skutečnost v běžném účetním období I. Tržby za prodej zboží 01 řád. sledovaném minulém A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II. 2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 06 II. 3. Aktivace 07 B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III. 2. Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 1 F. 2. Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a oprav. položek v provoz. oblasti a knpo 25 IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 3 J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a říz.os.a jednotkách pod podst.vlivem 34 5 VII.2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy 44 O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmu za běžnou činnost Q. 1. splatná 50 Q. 2. odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti S. 1. splatná 56 S. 2. odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) Podpis statutárního orgánu: Osoba odpovědná za účetnictví: ing. Robert Čouza Ing. Robert Čouza, předseda představenstva Osoba odpovědná za úč. závěrku: Jaroslava Pivoňková Ing. Petr Zdobinský, člen představenstva Datum: Strana 17/31

18 Nekonsolidované výkazy Rozvaha podle ČÚS k 31/12/2007 (v tis. Kč) IČO: označ. AKTIVA řád. Český holding, a.s. Běžné účetní období Minulé úč.období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM ( ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek ( ř ) B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek ( ř.05 až 12 ) B.I. 1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek ( ř. 14 až 22 ) B.II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek ( ř. 24 až 30 ) B.III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry ovl.a říz. osobám a pod podst.vlivem Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva ( ř ) C.I. Zásoby ( ř.33 až 38 ) C.I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky ( ř. 40 až 46 ) C.II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky ( ř. 48 až 56 ) C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek ( ř. 58 až 61 ) C.IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. Časové rozlišení ( ř. 63 až 65 ) D.I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období Podpis statutárního orgánu: Osoba odpovědná za účetnictví: ing. Robert Čouza ing. Robert Čouza, předseda představenstva Osoba odpovědná za úč. závěrku: Jaroslava Pivoňková Ing. Petr Zdobinský, člen představenstva Datum: Strana 18/31

19 Nekonsolidované výkazy Rozvaha podle ČÚS k 31/12/2007 Český holding, a.s. (v tis. Kč) IČO: označ. PASIVA řád. Stav v běžném účet.období Stav v minulém účet.období a b c 5 6 PASIVA CELKEM ( ř ) A. Vlastní kapitál ( ř ) A.I. Základní kapitál ( ř. 69 až 71 ) Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu 072 A.II. Kapitálové fondy ( ř. 73 až 76 ) A.II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy 080 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let ( ř ) Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/ B. Cizí zdroje ( ř ) B.I. Rezervy ( ř. 86 až 89 ) B.I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy 090 B.II. Dlouhodobé závazky ( ř. 91 až 100 ) B.II. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva Dlohodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky ( ř. 102 až 112 ) B.III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasívní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci ( ř. 114 až 116 ) B.IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 117 C.I. Časové rozlišení ( ř ) C.I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období 120 Podpis statutárního orgánu: Osoba odpovědná za účetnictví: ing. Robert Čouza ing. Robert Čouza, předseda představenstva Osoba odpovědná za úč. závěrku: Jaroslava Pivoňková Ing. Petr Zdobinský, člen představenstva Datum: Strana 19/31

20 Nekonsolidované výkazy Příloha k účetní závěrce 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena v souladu se zákonem č. 563/91 Sb.,o účetnictví a s vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky. Peněžní údaje jsou v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 2. Obecné údaje 2.1 Popis účetní jednotky Název: Český holding, a.s. Sídlo: Uhelný trh 9, Praha 1 Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání : koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze 1,2,3 zákona č.455/91 Sb.) poradenství realitní činnost zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, průmyslu a investic Datum vzniku: Rozvahový den, k němuž se účetní závěrka sestavuje : Okamžik sestavení účetní závěrky : Osoby podílející se více jak 20% na základním jmění účetní jednotky: Jméno-Název Adresa Podíl v % běž. obd. min.obd. CRONSVALE PORTFOLIO Praha 8, Pakoměřická 5 38,96 38,39 Dle dostupných informací, stav k Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: V uplynulém období nedošlo k žádným změnám. Popis organizační struktury podniku a zásadní změny v průběhu účetního období : Organizační schéma společnosti: VH DR PŘ VÝKONNÍ PRACOVNÍCI Statutární orgány v účetním období: Jméno Adresa Funkce Od (datum) Do (datum) Ing.Robert Čouza Náměstí 82,Ledenice předseda trvá Martin Bartoš Lucemburská 25,Praha 3 místopředseda trvá Ing.Petr Zdobinský Bezručova 4200, Chomutov člen trvá Strana 20/31

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH: Základní údaje Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Příloha k účetní závěrce Uplynulý a předpokládaný vývoj, vč. návrhu na rozdělení zisku Zpráva o vztazích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové společnosti II. Orgány a vedení akciové společnosti a jejich změny v roce 2012

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva za rok 2013 Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva za rok 2013 Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál: 67.948.000,-

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Obsah. Pobočky a sídla v ČR... 31 Kontaktní údaje... 32

Obsah. Pobočky a sídla v ČR... 31 Kontaktní údaje... 32 Obsah Slovo předsedy představenstva................................. 3 Orgány společnosti k 31. 12. 2011............................... 4 Integrovaný systém řízení a certifikace..........................

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

Výroční zpráva Společnosti STANO PRAHA a. s. zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 5453 k účetní závěrce za rok 2007

Výroční zpráva Společnosti STANO PRAHA a. s. zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 5453 k účetní závěrce za rok 2007 STANO PRAHA a.s. Jeseniova 198 130 00 Praha 3 IČO: 25680081, DIČ: CZ25680081 Stavební firma zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5453 z 7.1998 K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2007 Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 2004 Praha dne 20. dubna 2005 1. Základní údaje o společnostech vstupujících do konsolidace: Konsolidovaná výroční zpráva je sestavena za období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výrocní zpráva 2000 I. ÚVOD II. VÝROCNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000

Výrocní zpráva 2000 I. ÚVOD II. VÝROCNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 Výrocní zpráva 2000 I. ÚVOD II. VÝROCNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2000 1. Základní údaje o emitentovi 2. Údaje o základním kapitálu 3. Údaje o cinnosti 4. Údaje o majetku, závazcích, financní situaci, zisku a ztrátách:

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY ČINNOSTI... 3 2 ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI... 3 2.1 PŘEDSTAVENSTVO... 3 2.2 DOZORČÍ RADA...

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K MJM Litovel a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 4 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ELTODO, a.s Obsah Základní informace o společnosti 2 Zpráva o činnosti společnosti 3 Finanční část Výroční

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008

UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008 ~iidvel~, 'tl',, 'tl' UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008 Sestavená dle zákona Č. 563/199 J Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více