Akademie výtvarných umění v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akademie výtvarných umění v Praze"

Transkript

1 Akademie výtvarných umění v Praze Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Praha, červen 2014

2 Obsah : strana 1. Úvod 2 2. Roční účetní uzávěrka 2 3. Analýza výnosů a nákladů Vývoj a konečný stav fondů Stav a pohyb majetku a závazků Závěr Přílohy Tabulková část 1

3 1. Úvod V roce 2013 negativní trendy ve financování vysokých škol, které byly započaty v roce 2009 se mění k lepšímu. Běžné výdaje bez investiční části rozpočtu všech VVŠ vzrostly o 2,6%, u Akademie tento nárůst činil 14,2 %. V roce 2013 dále pokračuje přechod od kvantitativního způsobu financování k všestranné podpoře kvality rozvoje. Z tohoto důvodu se dále navýšil v rámci institucionální části rozpočtu podíl ukazatele K na 18,1%. Konkrétně pro AVU se jedná o nárůst finančních prostředků ve srovnání s rokem 2012 o tis. Kč. Rozhodujícím momentem byla skutečnost, že se podařilo zapojit umělecké výkony z Registru uměleckých výstupů do ukazatele K. Hospodaření Akademie výtvarných umění v Praze (dále jen AVU) v roce 2013 probíhalo v méně napjaté finanční situaci než v letech minulých, neboť výše příspěvku na vzdělávací činnost v ukazatelích A+K umožnila sestavit rozpočet zaručující stabilitu v hospodaření. V roce 2013 došlo k ukončení projektu Šalounův ateliér / Mezinárodní studio v kontextu světové výtvarné scény, financovaného z Operačního programu Praha Adaptabilita v letech V roce 2013 dochází k opětovnému financování Artyčoku TV prostřednictvím evropské agentury EACEA. Tento projekt bude ukončen v dubnu V roce 2013 dochází k navýšení objemu přidělených prostředků na institucionální podporu, dále probíhá čerpání finančních prostředků určených pro rok 2013 na dva projekty NAKI a čerpání dalších finančních prostředků, přidělených z veřejných financí, které budou rozepsány v části 3 této Zprávy. Konečné hospodaření AVU v roce 2013 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši ,12 Kč. 2. Roční účetní uzávěrka Součástí roční uzávěrky jsou: Tab. 1 Rozvaha Tab. 2 Výkaz zisku a ztrát Tab. 3 Údaje o hospodářském výsledku Tab. 4 Přehled o peněžních tocích Tab. 3 Hospodářský výsledek po zdanění v hlavní činnosti vykázal ztrátu ,85 Kč, v doplňkové činnosti bylo dosaženo kladného výsledku ve výši ,07 Kč, celkové hospodaření po zdanění skončilo kladným výsledkem ve výši ,12 Kč a dle Pravidel hospodaření AVU, čl. 13, odst. 2 bude tato částka převedena do rezervního fondu. Tab. 4 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) 2

4 3. Analýza výnosů a nákladů Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů Tab. 5 Veřejné zdroje financování VŠ, prostředky poskytnuté a prostředky použité Běžné prostředky MŠMT příspěvek Kč dotace dotace na V+V Programové financování převod prostředků z roku Kč Kč Kč Kč Min. Kultury dotace Kč dotace na V+V Kč GAČR dotace Kč Magistrát dotace Kč Veřejné prostředky ze zahraničí: Kč Kapitálové prostředky MŠMT dotace Kč příspěvek dotace V+V ISPROFIN Kč Kč Kč Min. Kultury dotace Kč 3

5 Přehled běžných a kapitálových prostředků získaných přes kapitolu MŠMT Příspěvek Běžné prostředky Celková výše příspěvku pro rok 2013 byla Kč a byla přidělena v následujícím členění dle jednotlivých ukazatelů: Ukazatel A+K vzdělávací činnost Ukazatel C stipendium DSPSP Ukazatel D zahr.studenti krátk.pobyty Ukazatel F registr uměl.výstupů (RUV) Ukazatel F Fond vzděl.politiky (Artyčok) Ukazatel S sociální stipendia Ukazatel U ubytovací stipendia Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Celkem příspěvek Kč Z výše uvedených ukazatelů byly finanční prostředky vyčerpány do přidělených limitů, mimo ukazatel S sociální stipendia a ukazatel U ubytovací stipendia kdy část prostředků ve výši Kč byla převedena do fondu provozních prostředků k použití v roce 2014 Kapitálové prostředky Ukazatel F Fond vzděl.politiky (Artyčok) Kč Přidělené finanční prostředky byly použity na nákup techniky do výše Kč, zbytek ve výši Kč byl převeden do fondu provozních prostředků k použití v roce Dotace Běžné prostředky Celková výše dotace pro rok 2013 činila Kč a byla přidělena v následujícím členění: Ukazatel D program Erasmus Ukazatel G fond rozvoje VŠ Ukazatel I centr.rozvoj.programy Ukazatel I instit.rozvoj.programy Celkem dotace Kč Kč Kč Kč Kč 4

6 Převod prostředků z roku 2012(Erasmus) Kč Finanční prostředky, přidělené v rámci dotace byly vyčerpány do výše limitu. Kapitálové prostředky Ukazatel I centr.rozvoj.programy Kč V rámci dotace byl realizován nákup techniky na projekt Mapování tvůrčí činnosti AVU a čerpání proběhlo do výše přídělu. Dotace V+V Běžné prostředky Institucionální podpora V+V Specifický vysokoškolský výzkum Celkem dotace V+V Převod prostředků z 2012 (inst.podpora) Kč Kč Kč Kč Přidělené finanční prostředky uvolněné na tyto projekty nebyly zcela vyčerpány v celkové výši. Částka Kč byla převedena do fondu účelově určených prostředků k použití v roce Kapitálové prostředky Specifický vysokoškolský výzkum Institucionální podpora Kč Kč V rámci specifického vysokoškolského výzkumu byl realizován nákup kamery a prostředky byly vyčerpány v plné výši. V rámci institucionální podpory byl nakoupen stereomikroskop a digitální kamera. Finanční prostředky byly též vyčerpány v plné výši. V rámci programového financování byly AVU od MŠMT poskytnuty finanční prostředky na akci AVU Optimalizace a rozvoj infrastruktury IT na rok 2013 v celkové výši tis. Kč, běžné prostředky v objemu tis. Kč a kapitálové prostředky v objemu 221 tis. Kč. Přidělené finanční prostředky byly vyčerpány v plném rozsahu. Dotace získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo kultury Dotace Běžné prostředky MK poskytlo AVU dotaci v celkové výši Kč 5

7 Tyto prostředky byly použity v plné výši na realizaci programu Kulturní aktivity. Dotace V+V Běžné prostředky Dotace V+V Kč Finanční prostředky byly poskytnuty na 2 projekty NAKI, a to na Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity ve výši tis. Kč (řešitel RNDr. Hradilová) a na projekt Přírodní kámen v sochařství a architektuře zemí koruny České v celkové výši tis. Kč (řešitel prof. Siegl) Čerpání prostředků proběhlo do výše Kč, Kč bylo převedeno na rok 2014 k dalšímu použití. Kapitálové prostředky Dotace V+V Kč Dotace byla poskytnuta pouze na projekt NAKI Přírodní kámen v sochařství a architektuře zemí koruny České a byly realizovány nákupy klimatických pecí s příslušenstvím, prostředky byly vyčerpány do výše poskytnuté dotace. GAČR Běžné prostředky Projekt: Zpracování multimodálních obrazových dat Kč Projekt: Experimentální studium mezních stavů napětí v oblasti růstu a porušení trhlinami Kč Přidělené prostředky na oba projekty byly zcela vyčerpány. Magistrát hl. města Prahy Běžné prostředky Výstava diplomantů Výstavní činnost (GAVU) Kč Kč Čerpání finančních prostředky proběhlo do výše limitu. K byl termín ukončení realizace projektu zahájeného v roce 2010 Šalounův ateliér/mezinárodní studio v kontextu světové výtvarné scény, reg.číslo CZ.2.17/3.1.00/32609, 6

8 a z roku 2012 byly pro tento účel převedeny dosud nevyčerpané prostředky ve výši ,30 Kč. Magistrát hl.m.prahy na základě závěrečné monitorovací zprávy vyzval dopisem ze dne AVU k vrácení finančních prostředků, jež byly na realizaci projektu poskytnuty a nebyly čerpány v souladu s pravidly smlouvy uzavřené mezi AVU a poskytovatelem. Výše neuznaných nákladů činila ,79 Kč. V srpnu 2013 byla tato částka Magistrátu hl.m.prahy vrácena. Na základě těchto skutečností byla ustavena rektorem AVU škodní komise, která celou situaci na konci roku 2013 řešila a k celý případ nebyl ještě uzavřen. Veřejné prostředky ze zahraničí Běžné prostředky Dům zahraničních služeb Artyčok.TV:on line Visegrád Kč Kč Kč Finanční prostředky na projekty dotované z Domu zahraničních služeb a Visegrádu byly vyčerpány do přidělené výše, prostředky přidělené na projekt Artyčok.TV:on line, byly vyčerpány pouze ve výši Kč, částka Kč byla převedena na rok 2014 (důvodem nečerpání bylo přidělení finančních prostředků ke konci roku Tab. 5a Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti (bez prostředků na V+V) Tato tabulka navazuje na Tab. 5 a obsahuje podrobný rozpis přidělených prostředků z veřejných zdrojů z kapitoly MŠMT, rozdělených na prostředky běžné a kapitálové, uvolněných dle jednotlivých ukazatelů (příspěvek a dotace). V rámci příspěvku byly běžné prostředky vyčerpány do výše Kč, nespotřebované nároky ve výši Kč byly převedeny do fondu provozních prostředků k použití v roce Kapitálové prostředky přidělené v objemu Kč byly vyčerpány do výše Kč, částka Kč byla převedena do fondu provozních prostředků k použití v roce Finanční prostředky přidělené MŠMT v rámci dotace, opět dělené na běžné a kapitálové byly v roce 2013 vyčerpány v plném rozsahu, a to běžné prostředky ve výši přídělu, tj tis. Kč, stejně tak prostředky kapitálové ve výši tis. Kč. Dále tato tabulka obsahuje výčet přídělu finančních prostředků z ostatních kapitol státního rozpočtu, v případě AVU se jedná o běžné prostředky z Ministerstva kultury ve výši 342 tis. Kč na realizaci projektů v rámci Kulturních aktivit, prostředky byly vyčerpány do výše dotace. Kapitálové prostředky přiděleny nebyly. 7

9 Z územních rozpočtů AVU obdržela finanční prostředky od Magistrátu hl.m.prahy dotaci ve výši 250 tis. Kč na podporu výstavní činnost (Výstava diplomantů a GAVU), čerpání prostředků proběhlo do výše přídělu. Celková částka finančních prostředků získaných ze zahraničí činila tis. Kč a jsou v ní zahrnuty prostředky na realizaci projektů Artyčok, Visegrád a dotace od Domu zahraničních služeb (projekt Grundtwig). Projekty Visegrád a Grundtwig byly realizovány ve výši dotace, projekt Artyčok pokračuje i v roce 2014, proto část prostředků ve výši 899 tis. Kč byla na tento rok převedena. Tab. 5b Financování výzkumu a vývoje Tato tabulka též vychází z Tab. 5 a podrobně specifikuje příděl prostředků z veřejných zdrojů na výzkum a vývoj, opět dělených na prostředky běžné a kapitálové a rozdělení dle poskytovatele. MŠMT poskytlo AVU v rámci institucionální podpory běžné prostředky ve výši tis. Kč, čerpáno bylo tis. Kč. V rámci specifického vysokoškolského výzkumu prostředky ve výši 691 tis. Kč, čerpání bylo ve výši 674 tis. Kč, nevyčerpané prostředky v celkové výši 91 tis. Kč byly převedeny do fondu účelově určených prostředků k použití v roce Kapitálové prostředky na institucionální podporu byly poskytnuty ve výši 380 tis. Kč a i v této výši byly čerpány. Na specifický vysokoškolský výzkum byly přiděleny prostředky ve výši 49 tis. Kč a též v tomto objemu čerpány. Z ostatních kapitol státního rozpočtu na financování výzkumu a vývoje byla poskytnuta dotace běžných prostředků od Ministerstva kultury na projekty NAKI v celkové tis. Kč, na realizaci byly použity prostředky ve výši tis. Kč, částka 122 tis. Kč byla převedena do roku 2014 k dalšímu použití. Od Ministerstva kultury byly též poskytnuty kapitálové prostředky na jeden z projektů NAKI ve výši tis. Kč a v této výši byly též vyčerpány. Další dotace běžných prostředků v rámci ostatních kapitol státního rozpočtu byla poskytnuta od Grantové agentury ČR též na 2 projekty celkem v hodnotě tis. Kč a prostředky byly zcela vyčerpány. Prostředky z veřejných zdrojů z územních rozpočtů ani ze zahraničí na financování výzkumu a vývoje v roce 2013 poskytnuty nebyly. Tab.5c Financování programů reprodukce majetku Na základě Pokynu k nastavení rozpočtového limitu MŠMT z listopadu 2013 byly uvolněny finanční prostředky na projekt AVU Optimalizace a rozvoj IT AVU na rok 2013 v celkové výši tis. Kč, z toho tis. Kč prostředků běžných, 221 tis. Kč prostředků kapitálových. 8

10 V rámci kapitálových prostředků došlo k optimalizaci adresářových služeb (Active Directory), vylepšení poštovních služeb, revitalizaci klientských počítačových stanic a též bylo řešeno zálohování celého IS. Tab.5d Financování programů strukturálních fondů AVU finanční prostředky na realizaci programů strukturálních fondů v roce 2013 neobdržela Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti Celkové výnosy v hlavní činnosti v roce 2013 dle Výkazu zisku a ztrát dosáhly výše tis. Kč, což je o tis. Kč více než v roce 2012, v doplňkové činnosti se příjmy oproti roku 2012 zvýšily o 573 tis. Kč. V hlavní činnosti byly příjmy vyšší zejména v provozní dotaci, která zahrnuje souhrn všech finančních prostředků, které AVU obdržela ze státního rozpočtu, územních rozpočtů a finance získaných ze zahraničí. Nárůst byl v samotném příspěvku na vzdělávací činnost od MŠMT, dále vzrostl počet grantů v rámci VaV, Grantové agentury ČR a pokračuje dále projekt Artyčok. Vlastní příjmy vykázaly menší navýšení, a to zejména v položce tržby z prodeje služeb. V doplňkové činnosti došlo v roce 2013 k nepatrnému nárůstu také v položce tržby z prodeje služeb. Tab. 6 Přehled vybraných výnosů Celkové tržby za vlastní služby v roce 2013 dosáhly částky tis. Kč, z toho v hlavní činnosti byly výnosy ve výši 865 tis. Kč a v doplňkové činnosti činily tis. Kč. Příjmy v hlavní činnosti byly převážně za výuku výtvarného umění studentů VŠCHT, poplatky za přijímací řízení studentů i doktorandů, platba za obraz na objednávku (obraz starostky Prahy 3) a poplatek za pořádání sympozií na AVU. V doplňkové činnosti výnosy představovaly zejména platby za Letní malířskou akademii, platby za kurzy večerního kreslení, pořádaného pro veřejnost a úhrady za restaurátorské práce dle jednotlivých sjednaných smluv jak malířských, tak i sochařských. Tržby za pronájmy za rok 2013 činily celkem 429 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 141 tis. Kč a v doplňkové 288 tis. Kč. V hlavní činnosti se jednalo o dobíhající platbu za pronájem studentům z Chicaga a v doplňkové činnosti AVU získala finanční prostředky za pronájmy ateliérů pro komerční účely a též za pronájem parkovacího místa na zahradě AVU. Tab. 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované VVŠ V roce 2013 bylo na poplatcích stanovaných dle 58 zákona 111/1998 Sb. a převedeno do výnosů 243 tis. Kč za poplatky za přijímací řízení studentů a doktorandů, dále 17 tis. Kč bylo 9

11 zaplaceno za nadstandardní dobu studia, tyto prostředky byly převedeny do stipendijního fondu. Další úhradou byla úplata za poskytování programů CŽV ve výši 90 tis. Kč. Na poplatcích spojených s přijímacím řízením se podílelo 427 studentů, 1 student zaplatil poplatek za nadstandardní dobu studia a 3 studenti zaplatili poplatek za poskytování programů CŽV. Průměrná výše poplatku na 1 studenta za přijímací řízení činila 569 Kč, za nadstandardní dobu studia 17 tis. Kč a za CŽV byla průměrná platba 30 tis. Kč Náklady Celkové náklady v hlavní činnosti v roce 2013 dle Výkazu zisku a ztrát činily tis. Kč, v doplňkové činnosti tis. Kč, oproti roku 2012 vzrostly výdaje v hlavní činnosti o tis. Kč, v doplňkové o 568 tis. Kč. Analýza jednotlivých nákladových položek hlavní činnosti ukázala nárůsty ve spotřebě materiálu o 2 mil. Kč, spotřebě energie 1,5 mil. Kč, ve službách o 2,8 mil. Kč, a to zejména v ostatních službách, nárůst v osobních nákladech činil celkem 4,4 mil. Kč, v ostatních nákladech o 1,7 mil. Kč a v odpisech dlouhodobého majetku 0,5 mil. Kč. Toto navýšení u nákladových položek bylo umožněno zvýšeným přídělem finančních prostředků v rámci příspěvku od MŠMT, dále nárůstem dotací v rámci grantů, a to jak z kapitoly MŠMT, tak i finančními prostředky získanými přes ostatní kapitoly státního rozpočtu a též i veřejných prostředků ze zahraničí. Navýšení nákladů v doplňkové činnosti o 568 tis. Kč se projevilo především ve službách a ostatních nákladech. Tab. 8 Pracovníci a mzdové prostředky Celkové navýšení osobních nákladů v roce 2013 činilo 4,4 mil. Kč, z toho mzdové náklady vzrostly o 3,3 mil. Kč, zákonné pojištění o 1,1 Kč, z kapitoly 333 MŠMT bylo oproti roku 2012 vyplaceno o 2,6 mil. Kč mzdových nákladů, neboť od došlo k navýšení mezd zaměstnanců AVU v průměru o 8%, ostatní navýšení ve výši 0,7 mil. Kč jsou mzdy vyplácené v rámci dotací VaV a grantů, zejména z projektu NAKI, z operačních programů EU, projekt OPPA Šalounův ateliér, dotací přidělených Grantovou agenturou ČR a projekt Artyčok. Z doplňkové činnosti byly vyplaceny mzdy i OON z příjmů z restaurátorské činnosti, dále z příjmů večerního kreslení pro veřejnost a částečně z příjmu za Letní malířskou akademii, ostatní zdroje na financování mezd i OON byla dotace z Ministerstva kultury a z příjmů z poskytovaných služeb (výuky) na VŠCHT. Počet pracovníků, což znamená průměrný počet zaměstnanců přepočtený na plný úvazek v jednotlivých kategoriích za celý sledovaný rok byl v roce 2013 navýšen celkem o 2 zaměstnance. 10

12 Tab. 9 Stipendia Celkový příspěvek od MŠMT na stipendia činil tis. Kč, z toho sociální stipendium činilo 32 tis. Kč, ubytovací stipendium bylo vyplaceno ve výši 886 tis. Kč. Stipendium pro studenty doktorských studijních programů činilo tis. Kč. Celkem bylo vyplaceno tis. Kč, nečerpaných 9 tis. Kč (ze sociálního a ubytovacího stipendia) bylo převedeno do fondu účelových prostředků k použití v roce 2014, doktorandská stipendia byly vyčerpána do výše limitu. Dalším zdrojem pro výplatu stipendií byl stipendijní fond AVU, ze kterého bylo vyplaceno 172 tis. Kč. Tab. 10 Neinvestiční náklady a výnosy Koleje a menzy (KaM) Akademie výtvarných umění v Praze koleje ani menzy neprovozuje. 4. Vývoj a konečný stav fondů Tab. 11 Fondy a návrh na příděly do fondů v následujícím roce. Tato tabulka zahrnuje souhrn tvorby a čerpání fondů za rok 2013, jednotlivé fondy jsou podrobně popsány v následujících tabulkách. Tab. 11.a Rezervní fond Stav fondu k ve výši 286 tis. Kč byl navýšen o 13 tis. Kč, což byl zisk za předchozí rok, fond v průběhu roku 2013 čerpán nebyl, konečný stav fondu k byl ve výši 299 tis. Kč. Tab. 11. b Fond reprodukce investičního majetku Stav fondu k byl ve výši tis. Kč, v průběhu roku 2013 byl tvořen jednak z odpisů ve výši tis. Kč a ostatními příjmy, zejména dotacemi v rámci grantů, a to ve výši tis. Kč: Artyčok 95 tis. Kč Mapování tvůrčí činnosti AVU tis. Kč Specifický výzkum 49 tis. Kč Programové financování 221 tis. Kč NAKI tis. Kč Institucionální podpora 380 tis. Kč Čerpání fondu v roce 2013 bylo celkem ve výši tis. Kč, z toho čerpání na nákup strojů a zařízení dosáhlo výše tis. Kč a bylo složeno z čerpání dotace na granty ve výši tis. Kč a z částky 521 tis. Kč, která byla použita jednak jako příspěvek vlastních zdrojů na realizaci grantů ve výši 195 tis. Kč a jednak na nákupy zařízení, nebo ke krytí technického zhodnocení majetku v hodnotě 326 tis. Kč: Projektor 140 tis. Kč 11

13 Plošina pro vůz IVECO 53 tis. Kč Techn.zhodn. autoalarm 12 tis. Kč Techn.zhodn. ostraha 121 tis. Kč Dalším čerpáním fondu bylo čerpání neinvestiční a to ve výši 525 tis. Kč, tyto prostředky byly použity na krytí oprav investičního majetku, konečný stav fondu byl k ve výši tis. Kč. Tab. 11.c Stipendijní fond Stav fondu k byl ve výši 307 tis. Kč, tvořen byl příjmem z poplatku za nadstandardní dobu studia ve výši 18 tis. Kč, čerpán byl ve výši 172 tis. Kč na výplatu stipendií za vynikající studijní výsledky, stav fondu k byl ve výši 153 tis. Kč. Tab. 11. d Fond odměn Fond odměn v roce 2013 nebyl tvořen ani čerpán. Tab. 11. e Fond účelově určených prostředků Stav fondu k byl ve výši 61 tis. Kč, byl tvořen prostředky na VaV z kapitoly MŠMT ve výši 91 tis. Kč, jeho čerpání bylo též v rámci VaV ve výši 61 tis. Kč, konečný stav fondu k byl 91 tis. Kč. Tab. 11. f Fond sociální Sociální fond v roce 2013 nebyl tvořen ani čerpán. Tab. 11. g Fond provozních prostředků Stav fondu k byl ve výši 3 tis. Kč, tvořen byl nevyčerpanými prostředky z příspěvku MŠMT na ubytovací a sociální stipendia ve výši 14 tis. Kč, čerpán v průběhu roku 2013 nebyl, stav k byl 17 tis. Kč. 5. Stav a pohyb majetku a závazků Aktiva Celkový stav dlouhodobého majetku v roce 2013 v účetní hodnotě dosáhl výše tis. Kč, což představuje snížení oproti roku 2012 o 3,584 tis. Kč. Toto snížení je způsobeno nedostatkem vlastních kapitálových zdrojů (tvorbu ovlivňuje hospodářský výsledek), nové investice jsou pořizovány pouze z grantů, v roce 2013 byly nakoupeny investice z vlastních zdrojů pouze ve výši 326 tis. Tato situace trvá již několik let, majetek stárne a tím i znehodnocení hodnoty majetku v důsledku opotřebení se projevuje i v nárůstu výše oprávek. Celkový stav krátkodobého majetku v roce 2013 byl ve výši tis. Kč, což představuje nárůst oproti roku předchozímu o tis. Kč. 12

14 Analýza jednotlivých položek krátkodobého majetku vykazuje částečné snížení materiálu na skladě a zboží na skladě v prodejně, dále navýšení stavu pohledávek, a to zejména u odběratelů a u položky DPH. U odběratelů se jedná o faktury vystavené koncem roku 2013 a proplacené (v termínu) v roce 2014 a u DPH se projevilo navýšení vratky DPH zejména u dotace v rámci Programového financování, další navýšení krátkodobého majetku bylo v roce 2013 na běžném účtu v bance. Pasiva U celkové stavu vlastních zdrojů v roce 2013 došlo ke snížení o tis. Kč, a to zejména u vlastního jmění, což odpovídá navýšení oprávek dlouhodobého majetku. Výše závazků v roce 2013 byl o 864 tis. Kč vyšší, což představuje navýšení osobních nákladů (mzdy a odvody) za prosinec 2013 a vyplácených v roce Inventarizace Na základě inventarizace majetku, provedené k byl zjištěn stav dlouhodobého majetku ve stejné výši, jako je uveden v Rozvaze, tj. ve výši tis. Kč, stejně tak hodnoty, zjištěné inventurou u stavu materiálu na skladě, pokladně a ceninách odpovídají číslům uvedených v Rozvaze. V Zápise o provedené inventarizaci k nejsou uvedeny žádné závady ani rozdíly v inventurních seznamech, inventarizace byla provedena ve všech objektech AVU, tj. hlavní budově, Moderní galerii, škole architektury, objektu Jana Zajíce a v ateliéru L. Šalouna. 6. Závěr Kontrolní činnost V roce 2013 byla kontrolní činnost prováděna v okruhu následujících témat: Rámcová analýza rizik AVU Audit hospodaření s majetkem Stav plnění rozpočtu za I. pololetí 2013 Kontrola podpisového řádu a některých směrnic V rámci analýzy rizik AVU v oblasti ochrany movitého majetku a auditu hospodaření s majetkem (tento bod kontroly je pokračováním kontroly započaté již v roce 2012) bylo provedeno podrobné šetření v 5 ateliérech a na základě zjištění byla odevzdána Zpráva o zjištění z vykonaného interního auditu, která obsahovala doporučení pro nápravu zjištěných nedostatků. Bylo prověřeno plnění rozpočtu na vzdělávací činnost za I. pololetí 2013, kdy hospodářský výsledek vykázal ztrátu cca 2 mil. Kč. Tato ztráta již byla srovnána v účetním období 1 9/2013 a celkově za rok 2013 AVU vykázala hospodaření s kladným hospodářským výsledkem. 13

15 Kontrola podpisového řádu proběhla bez závad, u směrnic bylo shledáno, že je nutné mnohé novelizovat vzhledem k úpravám některých zákonů. V průběhu roku 2013 nedošlo na AVU k žádnému kontrolnímu zjištění interního ani externího auditu, které by mělo za následek uložení sankcí, pokut nebo penále. Podstatnou část finančních běžných a kapitálových finančních prostředků určených na vzdělávací činnost získala AVU přes kapitolu MŠMT (88,6% ze všech veřejných národních a zahraničních zdrojů, roce 2012 tento podíl činil 90%). Téměř 84% běžných prostředků získané přes kapitolu MŠMT získala AVU v rámci ukazatelů A + K (v roce 2013 tento podíl činil 83%). Rozhodující pro finanční stabilitu je výše stanoveného příspěvku v rámci ukazatele A + K. V minulých třech letech docházelo každým rokem k jeho snižování částkou 2 mil. Kč ročně. Vzhledem malosti velikosti AVU a jejím specifickému postavení v rámci českého vysokého školství toto snižování mělo značný dopad do rozpočtu. Snahou AVU bylo, aby toto snižování nemělo, nebo mělo pouze minimální dopad do výuky a aby bylo docíleno vyrovnaného hospodaření. Oba dva cíle se podařilo naplnit. K úsporám docházelo převážně v provozní oblasti, kdy docházelo ke stagnaci či poklesu nominální mzdy zaměstnanců AVU. V roce 2013 dochází k podstatné změně ve financování AVU a dalších 3 kamenných UVŠ. Předmětem změn je především zafixování podílu na rozpočtu ukazatele A na úrovni 3,5%, dohodnuté počty studentů pro rok 2013 budou stabilní i pro další léta. V rámci ukazatele A se nebude započítávat vliv demografie ani ukazatele kvality, které vedou ke snížení počtu studentů. Pokud budou počty jednotlivých uměleckých vysokých škol v rozmezí + 10 % od dohodnutých počtů, podíly na rozpočty uměleckých škol se nebudou měnit. V rámci ukazatele K je postavení AVU analogické s ostatními VVŠ. V ukazateli K dochází též k nárůstu finančních prostředků ve srovnání s rokem V důsledku změny metodiky způsobu financování UVŠ dochází v případě AVU ale i dalších UVŠ k absolutnímu nárůstu rozpočtu o tis. Kč což je nárůst o 15,2 %. Celkový rozpočet NEINV za ukazatele A + K činil tis. Kč. Nárůst veškerých poskytnutých finančních zdrojů (dotace+příspěvek) včetně zahraničních činí tis. Kč (tj. nárůst o 15%). Jako pozitivum lze hodnotit, že AVU získala na období 2013 až 2017 další projekt v rámci NAKI a to projekt Přírodní kámen v sochařství a architektuře zemí koruny České komplexní znalostní systém o zdrojích, vlastnostech, využití, trvanlivosti, historie využití, kompatibilitě a vzájemné záměnitelstnosti. Řešitelem je vedoucí pedagog ŘŠSD prof. Siegl. Hospodaření AVU v roce 2013 skončilo celkově kladným hospodářským výsledkem po zdanění ve výši 103 tis. Kč, k čemuž přispěl hlavně kladný výsledek hospodaření v doplňkové činnosti ve výši 472 tis. Kč, neboť v samotné hlavní činnosti tento hospodářský výsledek je záporný, a to ve výši 369 tis. Kč. Výnosy hospodářské činnosti ve srovnání s rokem 2012 vzrostly o 573 tis. Kč, náklady však proporcionálně vzrostly také. Nákladovost k výkonům vzrostla ze 79% na 83%. Tento nárůst je způsoben tím, že příjemci našich služeb je převážně veřejný sektor, který se v době poklesu ekonomiky potýkal s omezenými finančními zdroji. 14

16 Tuto skutečnost je nutné zohlednit v roce 2014 a v některých oblastech výdajů v hlavní činnosti vytvářet rezervu, která by sloužila k udržení nákladů na vzdělávací činnost i provoz školy vč. výsledku hospodaření na stejné úrovni i při možném snížení výsledků v doplňkové činnosti. Zpráva byla projednána a schválena v kolegiu rektora dne Zpráva byla projednána a schválena v AS AVU dne Zprávu vzala na vědomí SR AVU dne 15

17 16

18 Tabulka 1 Rozvaha (bilance) Rozvaha (bilance) (1) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) řádek (3) stav k 1.1. (4) stav k (4) AKTIVA sl. 1 sl. 2 A.Dlouhodobý majetek celkem ř I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až Pozemky Umělecká díla,předměty a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v osobách pod podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem ř.43 až Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě a v prodejnách Zboží na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby z II. Pohledávky celkem ř.53 až Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy z Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků Pohledávky za účastníky sdružení Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí Pohledávky z vydaných dluhopisů Jiné pohledávky Dohadné účty aktivní Opravná položka k pohledávkám

19 Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) řádek (3) stav k 1.1. (4) stav k (4) III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až Pokladna Ceniny Účty v bankách Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Peníze na cestě IV. Jiná aktiva celkem ř.82 až Náklady příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní Aktiva celkem ř PASIVA sl. 3 sl. 4 A. Vlastní zdroje celkem ř I. Jmění celkem ř.88 až Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až Účet výsledku hospodaření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje celkem ř I. Rezervy celkem ř Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 až Dlouhodobé bankovní úvěry Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Přijaté dlouhodobé zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní z Ostatní dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky celkem ř.107 až Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Závazky k účastníkům sdružení Závazky z pevných termínovaných operací a opcí Jiné závazky Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry Vydané krátkodobé dluhopisy Vlastní dluhopisy Dohadné účty pasivní z Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Jiná pasiva celkem ř.131 až Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní Pasiva celkem ř Poznámky (1) Zpracování "Rozvahy" se řídí 5 a 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb. (3) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (4) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. (4) Údaje se vyplňují zaokrouhlené na celé tisíce bez desetinných míst.

20 Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost (4) doplňková (hospodářská) činnost (4) A. Náklady sl. 1 sl.2 I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží II.Služby celkem ř.7 až Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III.Osobní náklady celkem ř.12 až Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až Daň silniční Daň z nemovitosti Ostatní daně a poplatky V.Ostatní náklady celkem ř.22 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ř.31 až Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem ř Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem Výkaz zisku a ztráty (1) ř

Rozvaha (bilance) (1)

Rozvaha (bilance) (1) Tabulka 1 Rozvaha (bilance) Rozvaha (bilance) (1) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) stav

Více

Poznámky: (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT v částech

Poznámky: (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT v částech Poznámky: (1) Součtové údaje řádků označených tmavě šedou barvou se musí shodovat s údaji uvedenými v tabulce 5. Součtový údaj za MŠMT v částech označených VaV = Tab. 5, ř. 6; za dotace ostatních kapitol

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Opava, červen 2013 Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 1. Úvod 5 1.1 Vývoj počtu zaměstnanců

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) : 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská část Praha 2 AKTIVA CELKEM 5 578 892 998,94 89 834 789,55 5 489

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Obec Lipec AKTIVA CELKEM 14 541

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00672025 Název: Obec Jindřichovice pod Smrkem AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 68898461 Název: Sdružení pro rozvoj mikroregionu

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2010 IČO: 00241687 Název: Městská část Praha 13 POZOR - rozdíl mezi

Více

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 75055694 Název: Svazek obcí Drahansko a okolí AKTIVA

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 45659168 Název: Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

Licence: D12D XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D12D XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 275808 Název: Město Jilemnice AKTIVA CELKEM 705

Více

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název ní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: AKTIVA CELKEM Název ROZVAHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 1 2 3 4 A. Stálá aktiva I.

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43256201 Název: Obec Dalešice AKTIVA CELKEM 9 558

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 00260401 Název: Obec Brniště AKTIVA CELKEM 82 417

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 00269000 Název: Obec Libčany AKTIVA CELKEM 105 362

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00064581 Název: Hlavní město PRAHA SNS: 200 - Hlavní město

Více

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00572314 Název: Obec Čečovice 16 25728-321 AKTIVA

Více

Licence: D1EZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D1EZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00635758 Název: Obec Liboš AKTIVA CELKEM 56 958

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 40

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 43750486 Název: Obec Veliká Ves AKTIVA CELKEM 28

Více

Licence: D00B XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D00B XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 640077 Název: Obec Močovice 38 Období Číslo

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70285195 Název: Mikroregion Jizni Valassko =705

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: MUCH XCRGURUA / RUA1 (11052011 11:55 / 201201091642) ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2010 IČO:

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75055694 Název: Svazek obcí Drahansko a okolí AKTIVA

Více

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance)

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) sestavená k 31.12.2009 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) IČ Město Kojetín 00301370 Masarykovo

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00532096 Název: Obec Bukovina AKTIVA CELKEM 26 745

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00568520 Název: Obec Dešná AKTIVA CELKEM 13 822

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM 51

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00283932 Název: OÚ Halenkovice AKTIVA CELKEM 137

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 235539 Název: Obec Libenice AKTIVA CELKEM 44 027

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00272264 Název: Obec Ubislavice AKTIVA CELKEM 26

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576948 Název: Obec Staré Město AKTIVA CELKEM 201

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00272086 Název: Obec Sber AKTIVA CELKEM 34 417 240,82

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00281000 Název: Obec Suchý AKTIVA CELKEM 54 318

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více