Akademie výtvarných umění v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akademie výtvarných umění v Praze"

Transkript

1 Akademie výtvarných umění v Praze Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Praha, červen 2014

2 Obsah : strana 1. Úvod 2 2. Roční účetní uzávěrka 2 3. Analýza výnosů a nákladů Vývoj a konečný stav fondů Stav a pohyb majetku a závazků Závěr Přílohy Tabulková část 1

3 1. Úvod V roce 2013 negativní trendy ve financování vysokých škol, které byly započaty v roce 2009 se mění k lepšímu. Běžné výdaje bez investiční části rozpočtu všech VVŠ vzrostly o 2,6%, u Akademie tento nárůst činil 14,2 %. V roce 2013 dále pokračuje přechod od kvantitativního způsobu financování k všestranné podpoře kvality rozvoje. Z tohoto důvodu se dále navýšil v rámci institucionální části rozpočtu podíl ukazatele K na 18,1%. Konkrétně pro AVU se jedná o nárůst finančních prostředků ve srovnání s rokem 2012 o tis. Kč. Rozhodujícím momentem byla skutečnost, že se podařilo zapojit umělecké výkony z Registru uměleckých výstupů do ukazatele K. Hospodaření Akademie výtvarných umění v Praze (dále jen AVU) v roce 2013 probíhalo v méně napjaté finanční situaci než v letech minulých, neboť výše příspěvku na vzdělávací činnost v ukazatelích A+K umožnila sestavit rozpočet zaručující stabilitu v hospodaření. V roce 2013 došlo k ukončení projektu Šalounův ateliér / Mezinárodní studio v kontextu světové výtvarné scény, financovaného z Operačního programu Praha Adaptabilita v letech V roce 2013 dochází k opětovnému financování Artyčoku TV prostřednictvím evropské agentury EACEA. Tento projekt bude ukončen v dubnu V roce 2013 dochází k navýšení objemu přidělených prostředků na institucionální podporu, dále probíhá čerpání finančních prostředků určených pro rok 2013 na dva projekty NAKI a čerpání dalších finančních prostředků, přidělených z veřejných financí, které budou rozepsány v části 3 této Zprávy. Konečné hospodaření AVU v roce 2013 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši ,12 Kč. 2. Roční účetní uzávěrka Součástí roční uzávěrky jsou: Tab. 1 Rozvaha Tab. 2 Výkaz zisku a ztrát Tab. 3 Údaje o hospodářském výsledku Tab. 4 Přehled o peněžních tocích Tab. 3 Hospodářský výsledek po zdanění v hlavní činnosti vykázal ztrátu ,85 Kč, v doplňkové činnosti bylo dosaženo kladného výsledku ve výši ,07 Kč, celkové hospodaření po zdanění skončilo kladným výsledkem ve výši ,12 Kč a dle Pravidel hospodaření AVU, čl. 13, odst. 2 bude tato částka převedena do rezervního fondu. Tab. 4 Přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) 2

4 3. Analýza výnosů a nákladů Příspěvek a dotace z veřejných zdrojů Tab. 5 Veřejné zdroje financování VŠ, prostředky poskytnuté a prostředky použité Běžné prostředky MŠMT příspěvek Kč dotace dotace na V+V Programové financování převod prostředků z roku Kč Kč Kč Kč Min. Kultury dotace Kč dotace na V+V Kč GAČR dotace Kč Magistrát dotace Kč Veřejné prostředky ze zahraničí: Kč Kapitálové prostředky MŠMT dotace Kč příspěvek dotace V+V ISPROFIN Kč Kč Kč Min. Kultury dotace Kč 3

5 Přehled běžných a kapitálových prostředků získaných přes kapitolu MŠMT Příspěvek Běžné prostředky Celková výše příspěvku pro rok 2013 byla Kč a byla přidělena v následujícím členění dle jednotlivých ukazatelů: Ukazatel A+K vzdělávací činnost Ukazatel C stipendium DSPSP Ukazatel D zahr.studenti krátk.pobyty Ukazatel F registr uměl.výstupů (RUV) Ukazatel F Fond vzděl.politiky (Artyčok) Ukazatel S sociální stipendia Ukazatel U ubytovací stipendia Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Celkem příspěvek Kč Z výše uvedených ukazatelů byly finanční prostředky vyčerpány do přidělených limitů, mimo ukazatel S sociální stipendia a ukazatel U ubytovací stipendia kdy část prostředků ve výši Kč byla převedena do fondu provozních prostředků k použití v roce 2014 Kapitálové prostředky Ukazatel F Fond vzděl.politiky (Artyčok) Kč Přidělené finanční prostředky byly použity na nákup techniky do výše Kč, zbytek ve výši Kč byl převeden do fondu provozních prostředků k použití v roce Dotace Běžné prostředky Celková výše dotace pro rok 2013 činila Kč a byla přidělena v následujícím členění: Ukazatel D program Erasmus Ukazatel G fond rozvoje VŠ Ukazatel I centr.rozvoj.programy Ukazatel I instit.rozvoj.programy Celkem dotace Kč Kč Kč Kč Kč 4

6 Převod prostředků z roku 2012(Erasmus) Kč Finanční prostředky, přidělené v rámci dotace byly vyčerpány do výše limitu. Kapitálové prostředky Ukazatel I centr.rozvoj.programy Kč V rámci dotace byl realizován nákup techniky na projekt Mapování tvůrčí činnosti AVU a čerpání proběhlo do výše přídělu. Dotace V+V Běžné prostředky Institucionální podpora V+V Specifický vysokoškolský výzkum Celkem dotace V+V Převod prostředků z 2012 (inst.podpora) Kč Kč Kč Kč Přidělené finanční prostředky uvolněné na tyto projekty nebyly zcela vyčerpány v celkové výši. Částka Kč byla převedena do fondu účelově určených prostředků k použití v roce Kapitálové prostředky Specifický vysokoškolský výzkum Institucionální podpora Kč Kč V rámci specifického vysokoškolského výzkumu byl realizován nákup kamery a prostředky byly vyčerpány v plné výši. V rámci institucionální podpory byl nakoupen stereomikroskop a digitální kamera. Finanční prostředky byly též vyčerpány v plné výši. V rámci programového financování byly AVU od MŠMT poskytnuty finanční prostředky na akci AVU Optimalizace a rozvoj infrastruktury IT na rok 2013 v celkové výši tis. Kč, běžné prostředky v objemu tis. Kč a kapitálové prostředky v objemu 221 tis. Kč. Přidělené finanční prostředky byly vyčerpány v plném rozsahu. Dotace získané přes ostatní kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo kultury Dotace Běžné prostředky MK poskytlo AVU dotaci v celkové výši Kč 5

7 Tyto prostředky byly použity v plné výši na realizaci programu Kulturní aktivity. Dotace V+V Běžné prostředky Dotace V+V Kč Finanční prostředky byly poskytnuty na 2 projekty NAKI, a to na Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity ve výši tis. Kč (řešitel RNDr. Hradilová) a na projekt Přírodní kámen v sochařství a architektuře zemí koruny České v celkové výši tis. Kč (řešitel prof. Siegl) Čerpání prostředků proběhlo do výše Kč, Kč bylo převedeno na rok 2014 k dalšímu použití. Kapitálové prostředky Dotace V+V Kč Dotace byla poskytnuta pouze na projekt NAKI Přírodní kámen v sochařství a architektuře zemí koruny České a byly realizovány nákupy klimatických pecí s příslušenstvím, prostředky byly vyčerpány do výše poskytnuté dotace. GAČR Běžné prostředky Projekt: Zpracování multimodálních obrazových dat Kč Projekt: Experimentální studium mezních stavů napětí v oblasti růstu a porušení trhlinami Kč Přidělené prostředky na oba projekty byly zcela vyčerpány. Magistrát hl. města Prahy Běžné prostředky Výstava diplomantů Výstavní činnost (GAVU) Kč Kč Čerpání finančních prostředky proběhlo do výše limitu. K byl termín ukončení realizace projektu zahájeného v roce 2010 Šalounův ateliér/mezinárodní studio v kontextu světové výtvarné scény, reg.číslo CZ.2.17/3.1.00/32609, 6

8 a z roku 2012 byly pro tento účel převedeny dosud nevyčerpané prostředky ve výši ,30 Kč. Magistrát hl.m.prahy na základě závěrečné monitorovací zprávy vyzval dopisem ze dne AVU k vrácení finančních prostředků, jež byly na realizaci projektu poskytnuty a nebyly čerpány v souladu s pravidly smlouvy uzavřené mezi AVU a poskytovatelem. Výše neuznaných nákladů činila ,79 Kč. V srpnu 2013 byla tato částka Magistrátu hl.m.prahy vrácena. Na základě těchto skutečností byla ustavena rektorem AVU škodní komise, která celou situaci na konci roku 2013 řešila a k celý případ nebyl ještě uzavřen. Veřejné prostředky ze zahraničí Běžné prostředky Dům zahraničních služeb Artyčok.TV:on line Visegrád Kč Kč Kč Finanční prostředky na projekty dotované z Domu zahraničních služeb a Visegrádu byly vyčerpány do přidělené výše, prostředky přidělené na projekt Artyčok.TV:on line, byly vyčerpány pouze ve výši Kč, částka Kč byla převedena na rok 2014 (důvodem nečerpání bylo přidělení finančních prostředků ke konci roku Tab. 5a Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti (bez prostředků na V+V) Tato tabulka navazuje na Tab. 5 a obsahuje podrobný rozpis přidělených prostředků z veřejných zdrojů z kapitoly MŠMT, rozdělených na prostředky běžné a kapitálové, uvolněných dle jednotlivých ukazatelů (příspěvek a dotace). V rámci příspěvku byly běžné prostředky vyčerpány do výše Kč, nespotřebované nároky ve výši Kč byly převedeny do fondu provozních prostředků k použití v roce Kapitálové prostředky přidělené v objemu Kč byly vyčerpány do výše Kč, částka Kč byla převedena do fondu provozních prostředků k použití v roce Finanční prostředky přidělené MŠMT v rámci dotace, opět dělené na běžné a kapitálové byly v roce 2013 vyčerpány v plném rozsahu, a to běžné prostředky ve výši přídělu, tj tis. Kč, stejně tak prostředky kapitálové ve výši tis. Kč. Dále tato tabulka obsahuje výčet přídělu finančních prostředků z ostatních kapitol státního rozpočtu, v případě AVU se jedná o běžné prostředky z Ministerstva kultury ve výši 342 tis. Kč na realizaci projektů v rámci Kulturních aktivit, prostředky byly vyčerpány do výše dotace. Kapitálové prostředky přiděleny nebyly. 7

9 Z územních rozpočtů AVU obdržela finanční prostředky od Magistrátu hl.m.prahy dotaci ve výši 250 tis. Kč na podporu výstavní činnost (Výstava diplomantů a GAVU), čerpání prostředků proběhlo do výše přídělu. Celková částka finančních prostředků získaných ze zahraničí činila tis. Kč a jsou v ní zahrnuty prostředky na realizaci projektů Artyčok, Visegrád a dotace od Domu zahraničních služeb (projekt Grundtwig). Projekty Visegrád a Grundtwig byly realizovány ve výši dotace, projekt Artyčok pokračuje i v roce 2014, proto část prostředků ve výši 899 tis. Kč byla na tento rok převedena. Tab. 5b Financování výzkumu a vývoje Tato tabulka též vychází z Tab. 5 a podrobně specifikuje příděl prostředků z veřejných zdrojů na výzkum a vývoj, opět dělených na prostředky běžné a kapitálové a rozdělení dle poskytovatele. MŠMT poskytlo AVU v rámci institucionální podpory běžné prostředky ve výši tis. Kč, čerpáno bylo tis. Kč. V rámci specifického vysokoškolského výzkumu prostředky ve výši 691 tis. Kč, čerpání bylo ve výši 674 tis. Kč, nevyčerpané prostředky v celkové výši 91 tis. Kč byly převedeny do fondu účelově určených prostředků k použití v roce Kapitálové prostředky na institucionální podporu byly poskytnuty ve výši 380 tis. Kč a i v této výši byly čerpány. Na specifický vysokoškolský výzkum byly přiděleny prostředky ve výši 49 tis. Kč a též v tomto objemu čerpány. Z ostatních kapitol státního rozpočtu na financování výzkumu a vývoje byla poskytnuta dotace běžných prostředků od Ministerstva kultury na projekty NAKI v celkové tis. Kč, na realizaci byly použity prostředky ve výši tis. Kč, částka 122 tis. Kč byla převedena do roku 2014 k dalšímu použití. Od Ministerstva kultury byly též poskytnuty kapitálové prostředky na jeden z projektů NAKI ve výši tis. Kč a v této výši byly též vyčerpány. Další dotace běžných prostředků v rámci ostatních kapitol státního rozpočtu byla poskytnuta od Grantové agentury ČR též na 2 projekty celkem v hodnotě tis. Kč a prostředky byly zcela vyčerpány. Prostředky z veřejných zdrojů z územních rozpočtů ani ze zahraničí na financování výzkumu a vývoje v roce 2013 poskytnuty nebyly. Tab.5c Financování programů reprodukce majetku Na základě Pokynu k nastavení rozpočtového limitu MŠMT z listopadu 2013 byly uvolněny finanční prostředky na projekt AVU Optimalizace a rozvoj IT AVU na rok 2013 v celkové výši tis. Kč, z toho tis. Kč prostředků běžných, 221 tis. Kč prostředků kapitálových. 8

10 V rámci kapitálových prostředků došlo k optimalizaci adresářových služeb (Active Directory), vylepšení poštovních služeb, revitalizaci klientských počítačových stanic a též bylo řešeno zálohování celého IS. Tab.5d Financování programů strukturálních fondů AVU finanční prostředky na realizaci programů strukturálních fondů v roce 2013 neobdržela Vlastní výnosy v hlavní a doplňkové činnosti Celkové výnosy v hlavní činnosti v roce 2013 dle Výkazu zisku a ztrát dosáhly výše tis. Kč, což je o tis. Kč více než v roce 2012, v doplňkové činnosti se příjmy oproti roku 2012 zvýšily o 573 tis. Kč. V hlavní činnosti byly příjmy vyšší zejména v provozní dotaci, která zahrnuje souhrn všech finančních prostředků, které AVU obdržela ze státního rozpočtu, územních rozpočtů a finance získaných ze zahraničí. Nárůst byl v samotném příspěvku na vzdělávací činnost od MŠMT, dále vzrostl počet grantů v rámci VaV, Grantové agentury ČR a pokračuje dále projekt Artyčok. Vlastní příjmy vykázaly menší navýšení, a to zejména v položce tržby z prodeje služeb. V doplňkové činnosti došlo v roce 2013 k nepatrnému nárůstu také v položce tržby z prodeje služeb. Tab. 6 Přehled vybraných výnosů Celkové tržby za vlastní služby v roce 2013 dosáhly částky tis. Kč, z toho v hlavní činnosti byly výnosy ve výši 865 tis. Kč a v doplňkové činnosti činily tis. Kč. Příjmy v hlavní činnosti byly převážně za výuku výtvarného umění studentů VŠCHT, poplatky za přijímací řízení studentů i doktorandů, platba za obraz na objednávku (obraz starostky Prahy 3) a poplatek za pořádání sympozií na AVU. V doplňkové činnosti výnosy představovaly zejména platby za Letní malířskou akademii, platby za kurzy večerního kreslení, pořádaného pro veřejnost a úhrady za restaurátorské práce dle jednotlivých sjednaných smluv jak malířských, tak i sochařských. Tržby za pronájmy za rok 2013 činily celkem 429 tis. Kč, z toho v hlavní činnosti 141 tis. Kč a v doplňkové 288 tis. Kč. V hlavní činnosti se jednalo o dobíhající platbu za pronájem studentům z Chicaga a v doplňkové činnosti AVU získala finanční prostředky za pronájmy ateliérů pro komerční účely a též za pronájem parkovacího místa na zahradě AVU. Tab. 7 Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované VVŠ V roce 2013 bylo na poplatcích stanovaných dle 58 zákona 111/1998 Sb. a převedeno do výnosů 243 tis. Kč za poplatky za přijímací řízení studentů a doktorandů, dále 17 tis. Kč bylo 9

11 zaplaceno za nadstandardní dobu studia, tyto prostředky byly převedeny do stipendijního fondu. Další úhradou byla úplata za poskytování programů CŽV ve výši 90 tis. Kč. Na poplatcích spojených s přijímacím řízením se podílelo 427 studentů, 1 student zaplatil poplatek za nadstandardní dobu studia a 3 studenti zaplatili poplatek za poskytování programů CŽV. Průměrná výše poplatku na 1 studenta za přijímací řízení činila 569 Kč, za nadstandardní dobu studia 17 tis. Kč a za CŽV byla průměrná platba 30 tis. Kč Náklady Celkové náklady v hlavní činnosti v roce 2013 dle Výkazu zisku a ztrát činily tis. Kč, v doplňkové činnosti tis. Kč, oproti roku 2012 vzrostly výdaje v hlavní činnosti o tis. Kč, v doplňkové o 568 tis. Kč. Analýza jednotlivých nákladových položek hlavní činnosti ukázala nárůsty ve spotřebě materiálu o 2 mil. Kč, spotřebě energie 1,5 mil. Kč, ve službách o 2,8 mil. Kč, a to zejména v ostatních službách, nárůst v osobních nákladech činil celkem 4,4 mil. Kč, v ostatních nákladech o 1,7 mil. Kč a v odpisech dlouhodobého majetku 0,5 mil. Kč. Toto navýšení u nákladových položek bylo umožněno zvýšeným přídělem finančních prostředků v rámci příspěvku od MŠMT, dále nárůstem dotací v rámci grantů, a to jak z kapitoly MŠMT, tak i finančními prostředky získanými přes ostatní kapitoly státního rozpočtu a též i veřejných prostředků ze zahraničí. Navýšení nákladů v doplňkové činnosti o 568 tis. Kč se projevilo především ve službách a ostatních nákladech. Tab. 8 Pracovníci a mzdové prostředky Celkové navýšení osobních nákladů v roce 2013 činilo 4,4 mil. Kč, z toho mzdové náklady vzrostly o 3,3 mil. Kč, zákonné pojištění o 1,1 Kč, z kapitoly 333 MŠMT bylo oproti roku 2012 vyplaceno o 2,6 mil. Kč mzdových nákladů, neboť od došlo k navýšení mezd zaměstnanců AVU v průměru o 8%, ostatní navýšení ve výši 0,7 mil. Kč jsou mzdy vyplácené v rámci dotací VaV a grantů, zejména z projektu NAKI, z operačních programů EU, projekt OPPA Šalounův ateliér, dotací přidělených Grantovou agenturou ČR a projekt Artyčok. Z doplňkové činnosti byly vyplaceny mzdy i OON z příjmů z restaurátorské činnosti, dále z příjmů večerního kreslení pro veřejnost a částečně z příjmu za Letní malířskou akademii, ostatní zdroje na financování mezd i OON byla dotace z Ministerstva kultury a z příjmů z poskytovaných služeb (výuky) na VŠCHT. Počet pracovníků, což znamená průměrný počet zaměstnanců přepočtený na plný úvazek v jednotlivých kategoriích za celý sledovaný rok byl v roce 2013 navýšen celkem o 2 zaměstnance. 10

12 Tab. 9 Stipendia Celkový příspěvek od MŠMT na stipendia činil tis. Kč, z toho sociální stipendium činilo 32 tis. Kč, ubytovací stipendium bylo vyplaceno ve výši 886 tis. Kč. Stipendium pro studenty doktorských studijních programů činilo tis. Kč. Celkem bylo vyplaceno tis. Kč, nečerpaných 9 tis. Kč (ze sociálního a ubytovacího stipendia) bylo převedeno do fondu účelových prostředků k použití v roce 2014, doktorandská stipendia byly vyčerpána do výše limitu. Dalším zdrojem pro výplatu stipendií byl stipendijní fond AVU, ze kterého bylo vyplaceno 172 tis. Kč. Tab. 10 Neinvestiční náklady a výnosy Koleje a menzy (KaM) Akademie výtvarných umění v Praze koleje ani menzy neprovozuje. 4. Vývoj a konečný stav fondů Tab. 11 Fondy a návrh na příděly do fondů v následujícím roce. Tato tabulka zahrnuje souhrn tvorby a čerpání fondů za rok 2013, jednotlivé fondy jsou podrobně popsány v následujících tabulkách. Tab. 11.a Rezervní fond Stav fondu k ve výši 286 tis. Kč byl navýšen o 13 tis. Kč, což byl zisk za předchozí rok, fond v průběhu roku 2013 čerpán nebyl, konečný stav fondu k byl ve výši 299 tis. Kč. Tab. 11. b Fond reprodukce investičního majetku Stav fondu k byl ve výši tis. Kč, v průběhu roku 2013 byl tvořen jednak z odpisů ve výši tis. Kč a ostatními příjmy, zejména dotacemi v rámci grantů, a to ve výši tis. Kč: Artyčok 95 tis. Kč Mapování tvůrčí činnosti AVU tis. Kč Specifický výzkum 49 tis. Kč Programové financování 221 tis. Kč NAKI tis. Kč Institucionální podpora 380 tis. Kč Čerpání fondu v roce 2013 bylo celkem ve výši tis. Kč, z toho čerpání na nákup strojů a zařízení dosáhlo výše tis. Kč a bylo složeno z čerpání dotace na granty ve výši tis. Kč a z částky 521 tis. Kč, která byla použita jednak jako příspěvek vlastních zdrojů na realizaci grantů ve výši 195 tis. Kč a jednak na nákupy zařízení, nebo ke krytí technického zhodnocení majetku v hodnotě 326 tis. Kč: Projektor 140 tis. Kč 11

13 Plošina pro vůz IVECO 53 tis. Kč Techn.zhodn. autoalarm 12 tis. Kč Techn.zhodn. ostraha 121 tis. Kč Dalším čerpáním fondu bylo čerpání neinvestiční a to ve výši 525 tis. Kč, tyto prostředky byly použity na krytí oprav investičního majetku, konečný stav fondu byl k ve výši tis. Kč. Tab. 11.c Stipendijní fond Stav fondu k byl ve výši 307 tis. Kč, tvořen byl příjmem z poplatku za nadstandardní dobu studia ve výši 18 tis. Kč, čerpán byl ve výši 172 tis. Kč na výplatu stipendií za vynikající studijní výsledky, stav fondu k byl ve výši 153 tis. Kč. Tab. 11. d Fond odměn Fond odměn v roce 2013 nebyl tvořen ani čerpán. Tab. 11. e Fond účelově určených prostředků Stav fondu k byl ve výši 61 tis. Kč, byl tvořen prostředky na VaV z kapitoly MŠMT ve výši 91 tis. Kč, jeho čerpání bylo též v rámci VaV ve výši 61 tis. Kč, konečný stav fondu k byl 91 tis. Kč. Tab. 11. f Fond sociální Sociální fond v roce 2013 nebyl tvořen ani čerpán. Tab. 11. g Fond provozních prostředků Stav fondu k byl ve výši 3 tis. Kč, tvořen byl nevyčerpanými prostředky z příspěvku MŠMT na ubytovací a sociální stipendia ve výši 14 tis. Kč, čerpán v průběhu roku 2013 nebyl, stav k byl 17 tis. Kč. 5. Stav a pohyb majetku a závazků Aktiva Celkový stav dlouhodobého majetku v roce 2013 v účetní hodnotě dosáhl výše tis. Kč, což představuje snížení oproti roku 2012 o 3,584 tis. Kč. Toto snížení je způsobeno nedostatkem vlastních kapitálových zdrojů (tvorbu ovlivňuje hospodářský výsledek), nové investice jsou pořizovány pouze z grantů, v roce 2013 byly nakoupeny investice z vlastních zdrojů pouze ve výši 326 tis. Tato situace trvá již několik let, majetek stárne a tím i znehodnocení hodnoty majetku v důsledku opotřebení se projevuje i v nárůstu výše oprávek. Celkový stav krátkodobého majetku v roce 2013 byl ve výši tis. Kč, což představuje nárůst oproti roku předchozímu o tis. Kč. 12

14 Analýza jednotlivých položek krátkodobého majetku vykazuje částečné snížení materiálu na skladě a zboží na skladě v prodejně, dále navýšení stavu pohledávek, a to zejména u odběratelů a u položky DPH. U odběratelů se jedná o faktury vystavené koncem roku 2013 a proplacené (v termínu) v roce 2014 a u DPH se projevilo navýšení vratky DPH zejména u dotace v rámci Programového financování, další navýšení krátkodobého majetku bylo v roce 2013 na běžném účtu v bance. Pasiva U celkové stavu vlastních zdrojů v roce 2013 došlo ke snížení o tis. Kč, a to zejména u vlastního jmění, což odpovídá navýšení oprávek dlouhodobého majetku. Výše závazků v roce 2013 byl o 864 tis. Kč vyšší, což představuje navýšení osobních nákladů (mzdy a odvody) za prosinec 2013 a vyplácených v roce Inventarizace Na základě inventarizace majetku, provedené k byl zjištěn stav dlouhodobého majetku ve stejné výši, jako je uveden v Rozvaze, tj. ve výši tis. Kč, stejně tak hodnoty, zjištěné inventurou u stavu materiálu na skladě, pokladně a ceninách odpovídají číslům uvedených v Rozvaze. V Zápise o provedené inventarizaci k nejsou uvedeny žádné závady ani rozdíly v inventurních seznamech, inventarizace byla provedena ve všech objektech AVU, tj. hlavní budově, Moderní galerii, škole architektury, objektu Jana Zajíce a v ateliéru L. Šalouna. 6. Závěr Kontrolní činnost V roce 2013 byla kontrolní činnost prováděna v okruhu následujících témat: Rámcová analýza rizik AVU Audit hospodaření s majetkem Stav plnění rozpočtu za I. pololetí 2013 Kontrola podpisového řádu a některých směrnic V rámci analýzy rizik AVU v oblasti ochrany movitého majetku a auditu hospodaření s majetkem (tento bod kontroly je pokračováním kontroly započaté již v roce 2012) bylo provedeno podrobné šetření v 5 ateliérech a na základě zjištění byla odevzdána Zpráva o zjištění z vykonaného interního auditu, která obsahovala doporučení pro nápravu zjištěných nedostatků. Bylo prověřeno plnění rozpočtu na vzdělávací činnost za I. pololetí 2013, kdy hospodářský výsledek vykázal ztrátu cca 2 mil. Kč. Tato ztráta již byla srovnána v účetním období 1 9/2013 a celkově za rok 2013 AVU vykázala hospodaření s kladným hospodářským výsledkem. 13

15 Kontrola podpisového řádu proběhla bez závad, u směrnic bylo shledáno, že je nutné mnohé novelizovat vzhledem k úpravám některých zákonů. V průběhu roku 2013 nedošlo na AVU k žádnému kontrolnímu zjištění interního ani externího auditu, které by mělo za následek uložení sankcí, pokut nebo penále. Podstatnou část finančních běžných a kapitálových finančních prostředků určených na vzdělávací činnost získala AVU přes kapitolu MŠMT (88,6% ze všech veřejných národních a zahraničních zdrojů, roce 2012 tento podíl činil 90%). Téměř 84% běžných prostředků získané přes kapitolu MŠMT získala AVU v rámci ukazatelů A + K (v roce 2013 tento podíl činil 83%). Rozhodující pro finanční stabilitu je výše stanoveného příspěvku v rámci ukazatele A + K. V minulých třech letech docházelo každým rokem k jeho snižování částkou 2 mil. Kč ročně. Vzhledem malosti velikosti AVU a jejím specifickému postavení v rámci českého vysokého školství toto snižování mělo značný dopad do rozpočtu. Snahou AVU bylo, aby toto snižování nemělo, nebo mělo pouze minimální dopad do výuky a aby bylo docíleno vyrovnaného hospodaření. Oba dva cíle se podařilo naplnit. K úsporám docházelo převážně v provozní oblasti, kdy docházelo ke stagnaci či poklesu nominální mzdy zaměstnanců AVU. V roce 2013 dochází k podstatné změně ve financování AVU a dalších 3 kamenných UVŠ. Předmětem změn je především zafixování podílu na rozpočtu ukazatele A na úrovni 3,5%, dohodnuté počty studentů pro rok 2013 budou stabilní i pro další léta. V rámci ukazatele A se nebude započítávat vliv demografie ani ukazatele kvality, které vedou ke snížení počtu studentů. Pokud budou počty jednotlivých uměleckých vysokých škol v rozmezí + 10 % od dohodnutých počtů, podíly na rozpočty uměleckých škol se nebudou měnit. V rámci ukazatele K je postavení AVU analogické s ostatními VVŠ. V ukazateli K dochází též k nárůstu finančních prostředků ve srovnání s rokem V důsledku změny metodiky způsobu financování UVŠ dochází v případě AVU ale i dalších UVŠ k absolutnímu nárůstu rozpočtu o tis. Kč což je nárůst o 15,2 %. Celkový rozpočet NEINV za ukazatele A + K činil tis. Kč. Nárůst veškerých poskytnutých finančních zdrojů (dotace+příspěvek) včetně zahraničních činí tis. Kč (tj. nárůst o 15%). Jako pozitivum lze hodnotit, že AVU získala na období 2013 až 2017 další projekt v rámci NAKI a to projekt Přírodní kámen v sochařství a architektuře zemí koruny České komplexní znalostní systém o zdrojích, vlastnostech, využití, trvanlivosti, historie využití, kompatibilitě a vzájemné záměnitelstnosti. Řešitelem je vedoucí pedagog ŘŠSD prof. Siegl. Hospodaření AVU v roce 2013 skončilo celkově kladným hospodářským výsledkem po zdanění ve výši 103 tis. Kč, k čemuž přispěl hlavně kladný výsledek hospodaření v doplňkové činnosti ve výši 472 tis. Kč, neboť v samotné hlavní činnosti tento hospodářský výsledek je záporný, a to ve výši 369 tis. Kč. Výnosy hospodářské činnosti ve srovnání s rokem 2012 vzrostly o 573 tis. Kč, náklady však proporcionálně vzrostly také. Nákladovost k výkonům vzrostla ze 79% na 83%. Tento nárůst je způsoben tím, že příjemci našich služeb je převážně veřejný sektor, který se v době poklesu ekonomiky potýkal s omezenými finančními zdroji. 14

16 Tuto skutečnost je nutné zohlednit v roce 2014 a v některých oblastech výdajů v hlavní činnosti vytvářet rezervu, která by sloužila k udržení nákladů na vzdělávací činnost i provoz školy vč. výsledku hospodaření na stejné úrovni i při možném snížení výsledků v doplňkové činnosti. Zpráva byla projednána a schválena v kolegiu rektora dne Zpráva byla projednána a schválena v AS AVU dne Zprávu vzala na vědomí SR AVU dne 15

17 16

18 Tabulka 1 Rozvaha (bilance) Rozvaha (bilance) (1) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) řádek (3) stav k 1.1. (4) stav k (4) AKTIVA sl. 1 sl. 2 A.Dlouhodobý majetek celkem ř I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až Pozemky Umělecká díla,předměty a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v osobách pod podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem ř.43 až Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě a v prodejnách Zboží na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby z II. Pohledávky celkem ř.53 až Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy z Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků Pohledávky za účastníky sdružení Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí Pohledávky z vydaných dluhopisů Jiné pohledávky Dohadné účty aktivní Opravná položka k pohledávkám

19 Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) řádek (3) stav k 1.1. (4) stav k (4) III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až Pokladna Ceniny Účty v bankách Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Peníze na cestě IV. Jiná aktiva celkem ř.82 až Náklady příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní Aktiva celkem ř PASIVA sl. 3 sl. 4 A. Vlastní zdroje celkem ř I. Jmění celkem ř.88 až Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až Účet výsledku hospodaření Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje celkem ř I. Rezervy celkem ř Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 až Dlouhodobé bankovní úvěry Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Přijaté dlouhodobé zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní z Ostatní dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky celkem ř.107 až Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Závazky k účastníkům sdružení Závazky z pevných termínovaných operací a opcí Jiné závazky Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry Vydané krátkodobé dluhopisy Vlastní dluhopisy Dohadné účty pasivní z Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Jiná pasiva celkem ř.131 až Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní Pasiva celkem ř Poznámky (1) Zpracování "Rozvahy" se řídí 5 a 7 až 25 Vyhlášky 504/2002 Sb. (3) Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. (4) Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s.r.o. (4) Údaje se vyplňují zaokrouhlené na celé tisíce bez desetinných míst.

20 Tabulka 2 Výkaz zisku a ztráty Příloha č.2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují v tis. Kč ( 4, odst.3) účet / součet (2) řádek (3) hlavní činnost (4) doplňková (hospodářská) činnost (4) A. Náklady sl. 1 sl.2 I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží II.Služby celkem ř.7 až Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III.Osobní náklady celkem ř.12 až Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až Daň silniční Daň z nemovitosti Ostatní daně a poplatky V.Ostatní náklady celkem ř.22 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ř.31 až Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem ř Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem Výkaz zisku a ztráty (1) ř

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Opava, červen 2013 Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 1. Úvod 5 1.1 Vývoj počtu zaměstnanců

Více

1 Úvod. 2 Roční účetní závěrka

1 Úvod. 2 Roční účetní závěrka 1 Úvod Výroční zpráva o hospodaření je předkládána v souladu s 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a je sestavena podle osnovy doporučené Ministerstvem

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva O HOSPODAŘENÍ. 1 Výroční zpráva o hospodaření 2014

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva O HOSPODAŘENÍ. 1 Výroční zpráva o hospodaření 2014 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O HOSPODAŘENÍ 2014 1 Výroční zpráva o hospodaření 2014 Obsah OBSAH 2 1 ÚVOD 3 2 ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 3 2.1 ROZVAHA 4 2.2 VÝKAZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 OLOMOUC květen 2011 O B S A H Úvod... 4 1 Roční účetní závěrka... 5 1.1.1 Rozvaha sumář... 5 1.2 Výkaz zisku a ztráty sumář... 10

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 DUBEN 2004 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava předkládá výroční zprávu o hospodaření za rok 2003,

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999

Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999 Předkládá Doc. Ing. Josef Koubek, CSc. rektor Zpracoval Doc. Ing. Tomáš Bartovský, CSc., kvestor

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002 KVĚTEN 2003 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava předkládá výroční zprávu o hospodaření za rok 2002,

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.03.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ A PERSONÁLNÍ A MAJETKOVÉ PROPOJENOSTI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ A PERSONÁLNÍ A MAJETKOVÉ PROPOJENOSTI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ A PERSONÁLNÍ A MAJETKOVÉ PROPOJENOSTI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Tato metodika je nedílnou součástí Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZA ROK 2011 Plzeň - duben 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI ZA ROK 2011 Plzeň - duben 2012 1 Výroční zpráva o

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011 Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011 Úvodní slovo předsedy Výboru a předsedkyně Dozorčí rady Fondu Přehled právních předpisů 1. Roční účetní závěrka za rok 2011

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2008

Nadace Educa Výroční zpráva 2008 Nadace Educa Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2008 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa 6 Projekty Nadace Educa 8 Přijaté dary a poskytnuté příspěvky 10 Finanční

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 0XX Dlouhodobý majetek

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Obsah I. Zpráva nezávislého auditora II. Textová část výroční zprávy III. Účetní závěrky za roky 2010, 2009, 2008 IV. Zpráva představenstva VÚAnCh, a.s. za rok

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více