E x p a n d i a V e n t u r e s, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E x p a n d i a V e n t u r e s, a. s."

Transkript

1 V Y H O T O V E N Í Z N A L E C K Ý P O S U D E K / O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I E x p a n d i a V e n t u r e s, a. s. Objednatel : I: Praha 1, Na Píkop 1096/21, PS Úel posudku: Odhad ceny pedmtu dražby ve smyslu ust. 13 odst.1 zák.. 26/2000 Sb., o veejných dražbách v platném znní Posudek vypracoval: Ing. Libor Buek Prmyslová Uherské Hradišt Ocenní provedeno ke dni: 31. prosince 2004 Datum vyhotovení: 21. dubna 2005 Tento posudek obsahuje 21 stran textu a 20 stran píloh a pedává se ve tyech písemných vyhotoveních.

2 OBSAH 1. Úvod ZÁKLADNÍ POJMY ZNALECKÝ ÚKOL PEDMT OCENNÍ DRAŽBA CENNÝCH PAPÍR PRÁVNÍ RÁMEC OCE OVÁNÍ METODY OCE OVÁNÍ AKCIÍ Ocenní na základ analýzy majetku (majetkové metody) Ocenní na základ analýzy výnos (výnosové metody) Ocenní na základ analýzy trhu (tržní metody) Ocenní kombinací jednotlivých metod PEDPOKLADY VSTUPNÍ DATA POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE DAT Údaje o spolenosti PEDMT INNOSTI STRUKTURA AKCIONÁ AKCIE STAV ÚETNICTVÍ POUŽITÝ ZPSOB OCENNÍ DISKONTNÍ MÍRA Metoda substanní hodnoty OCENNÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU OCENNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU OCENNÍ DLOUHODOBÉHO FINANNÍHO MAJETKU OCENNÍ ZÁSOB OCENNÍ DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK OCENNÍ KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK OCENNÍ FINANNÍHO MAJETKU OCENNÍ OSTATNÍCH AKTIV SUBSTANNÍ HODNOTA NA AKCII Metoda zjišování likvidaní hodnoty OCENNÍ MAJETKU LIKVIDANÍ METODOU Dlouhodobý majetek Obžná aktiva Závazky NÁKLADY NA LIKVIDACI VÝPOET LIKVIDANÍ HODNOTY Shrnutí metod ocenní Korekce pedbžného ocenní Závr Strana 2

3 PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný, Ing. Libor Buek prohlašuji, že nemám v souasné dob a ani v budoucnosti nebudu mít osobní zájem na majetku, který je pedmtem tohoto posudku je vyloueno jakékoli personální propojení i jiné dvody, které by mohly zpochybnit moji nezávislost pedpokládám plný soulad se všemi zákony a pedpisy v eské republice a odpovdné vlastnictví a správu vlastnických práv podklady poskytnuté objednatelem pro úel tohoto ocenní nebyly provovány a byly považovány za správné, pravdivé a reálné veškeré zmny informací nebo základních pedpoklad, z nichž jsem pi ocenní vycházel, by mohly mít významný vliv na výslednou hodnotu ocenní v posudku byly respektovány všechny podstatné skutenosti, které mi byly v dob zpracování ocenní známé odhadnutá hodnota respektuje obecné podmínky trhu k datu ocenní toto ocenní bylo provedeno pouze pro úel stanovený v tomto posudku a nejsem odpovdný za jakékoli jiné použití tohoto posudku než pro tento úel Strana 3

4 1. ÚVOD 1.1. ZÁKLADNÍ POJMY Cena je pojem používaný pro ástku, která je požadována, nabízena nebo zaplacena za zboží nebo službu. Vzhledem k finanním možnostem, motivacím nebo zájmm kupujícího nebo prodávajícího mže nebo nemusí mít cena zaplacená za zboží i služby vztah k hodnot, kterou tomuto zboží nebo služb mohou pipisovat jiní. Cena je indikací relativní hodnoty pipisované zboží konkrétním kupujícím v konkrétních podmínkách. S touto definicí je v souladu i aktuální definice ceny, uvedená v zákon.151/97 Sb., o oceování majetku: obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena pi prodejích stejného, pípadn obdobného majetku, nebo pi poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku, ke dni ocenní. Pitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimoádných okolností trhu, osobních pomr prodávajícího, nebo kupujícího, ani vliv zvláštní obliby. Mimoádnými okolnostmi se rozumjí napíklad stav tísn prodávajícího nebo kupujícího, dsledky pírodních i jiných kalamit. Osobními pomry se rozumjí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota pikládaná majetku nebo služb, vyplývající z osobního vztahu k nim. Hodnota je ekonomický pojem, je výrazem schopnosti zboží být pedmtem smny. Hodnota není skuteností, ale odhadem ohodnocení zboží a služeb v daném ase, podle konkrétní definice hodnoty. Hodnota by mla být výsledkem stetu nabídek kupujícího a prodávajícího. Protože není tato podmínka splnna, je provádno ocenní. Výsledkem je potom stanovení tržní hodnoty, ale ta není hodnotou smnnou, již realizovanou, ale potencionálním východiskem pro cenové jednání o individuální koupi. Základem hodnoty v odhadu je objektivní (tržní) hodnota ( fair value ) vyjádená v penžních jednotkách (v eské právní terminologii cena obvyklá). Tato objektivní hodnota je definována v souladu s doporueními Evropského sdružení odhadc majetku TEGOVOFA (The European Group of Fixed Assets) jako finanní ástka, která mže být smnna mezi dobrovoln jednajícím potenciálním kupujícím a prodávajícím, aniž by byl inn nátlak na koupi nebo prodej. Pitom ob zúastnné strany si pln uvdomují a znají všechna relevantní fakta o dané vci. Podnikem se rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto úelu sloužit. istým obchodním majetkem je obchodní jmní po odetení veškerých závazk vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním, je-li právnickou osobou. Obchodním majetkem právnické osoby rozumíme veškerý její majetek. Vlastní kapitál tvoí vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele a v rozvaze se vykazuje na stran pasiv. Strana 4

5 1.2. ZNALECKÝ ÚKOL Znaleckým úkolem je odhadnout cenu pedmtu dražby v míst a ase obvyklou ve smyslu ustanovení 13 odst. 1 zák.. 26/2000 Sb., o veejných dražbách v platném znní PEDMT OCENNÍ Pedmtem posudku je ocenní ks akcií na majitele v jednotkové jmenovité hodnot 400,-K vydaných spoleností, se sídlem Praha 1, Na Píkop 1096/21, PS , I: , která byla zapsána do obchodního rejstíku, vedeného Mstským soudem v Praze, dne 15. ledna 1992, oddíl B, vložka 1246 (dále též jen jako i Expandia Ventures ). Ocenní pedmtných akcií je provedeno ke dni 31. prosince DRAŽBA CENNÝCH PAPÍR Ustanovení 214 odst. 4 zák.. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znní, upravuje postup nakládání s listinnými cennými papíry, které nejsou pijaty k obchodování na regulovaném trhu a které byly vydány místo listinných cenných papír prohlášených za neplatné. Tyto akcie prodá pedstavenstvo prostednictvím obchodníka s cennými papíry bez zbyteného odkladu na úet dotené osoby ve veejné dražb PRÁVNÍ RÁMEC OCEOVÁNÍ V eské republice upravuje oceování vcí, práv a jiných majetkových hodnot pro úely stanovené zvláštními pedpisy zákon. 151/1997 Sb., o oceování majetku. Majetek a služba se oceují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný zpsob oceování. Jiným zpsobem oceování se rozumí a) nákladový zpsob, který vychází z náklad, které by bylo nutno vynaložit na poízení pedmtu ocenní v míst ocenní a podle stavu ocenní b) výnosový zpsob, který vychází z výnosu z pedmtu ocenní skuten dosahovaného nebo z výnosu, který lze z pedmtu ocenní za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu c) porovnávací zpsob, který vychází z porovnání pedmtu ocenní se stejným nebo obdobným pedmtem a cenou sjednanou pi jeho prodeji; je jím též ocenní vci odvozením z ceny jiné funkn související vci d) oceování podle jmenovité hodnoty, které vychází z ástky, na kterou pedmt ocenní zní nebo která je jinak zejmá e) oceování podle úetní hodnoty, které vychází ze zpsob oceování stanovených na základ pedpis o úetnictví f) oceování podle kurzové hodnoty, které z ceny pedmtu ocenní zaznamenané ve stanoveném období na trhu g) oceování sjednanou cenou, kterou je cena pedmtu ocenní sjednaná pi jeho prodeji, popípad cena odvozená ze sjednaných cen Oceování kótovaných cenných papír obchodovaných na regulovaném trhu upravuje 19 odst.1 písm.a) Kótované cenné papíry tuzemské nebo zahraniní, obchodované na tuzemském regulovaném trhu nebo souasn na tuzemském i zahraniním regulovaném trhu, se oceují kurzem vyhlášeným na tuzemské burze v den ocenní. Pokud nebylo v den ocenní cenným papírem na tuzemské burze obchodováno, ocení se posledním kurzem vyhlášeným na tuzemské burze v období pecházející 30 Strana 5

6 dn pede dnem ocenní, pokud byl v tomto dni cenný papír obchodován. Nebyl-li cenný papír obchodován na tuzemské burze v tchto posledních dnech, ocení se nejnižším dosaženým kurzem vyhlášeným ve stejném období u ostatních organizátor tuzemského mimoburzovního trhu cenných papír. Oceování kótovaných cenných papír neobchodovaných na regulovaném trhu a nekótovaných cenných papír stanovuje 20 odst.1 písm.a) Kótované cenné papíry neobchodované na regulovaném trhu a nekótované cenné papíry se oceují takto: a) akcie a podílové listy uzavených podílových fond podílem, v jehož itateli je vlastní kapitál a akciové spolenosti nebo uzaveného podílového fondu podle úetní závrky za pedchozí úetní období, pokud není prokázána jiná hodnota vlastního kapitálu, a ve jmenovateli poet vydaných akcií nebo podílových list pevedený na shodnou emisní hodnotu Oceování podniku je upraveno v 24 Podnik nebo jeho ást se oceuje soutem cen jednotlivých druh majetk zjištných podle tohoto zákona sníženým o ceny závazk. Je umožnno provést ocenní výnosovým zpsobem i v kombinaci s majetkovým ocenním METODY OCEOVÁNÍ AKCIÍ Finanní ocenní akcií si klade za cíl vyjádit jejich hodnotu penžitým ekvivalentem. Pi stanovování výsledné penžité hodnoty se používají v zásad ti skupiny oceovacích metod: majetkové metody, metody výnosové, metody porovnávací a metody kombinované OCENNÍ NA ZÁKLAD ANALÝZY MAJETKU (MAJETKOVÉ METODY) METODA ÚETNÍ HODNOTY Metoda úetní hodnoty vychází z informací zjištných v úetnictví. Schopnost zobrazit reálnou hodnotu majetku ke dni ocenní je omezena platnými postupy útování, které nezobrazují reálnou hodnotu majetku ponvadž úetní hodnota aktiv je vyjádena v historických poizovacích cenách úetní hodnota zásob, materiálu a výrobk nevyjaduje aktuální nákupní i prodejní cenu o pohledávkách je útováno v nominálních hodnotách Úetní hodnota vlastního kapitálu pedstavuje rozdíl mezi úetní hodnotou celkových aktiv a úetní hodnotou všech závazk. Na úetní hodnotu vlastního kapitálu je teba pohlížet jako na výchozí hodnotu pro jednoduché zjištní hodnoty podniku METODA SUBSTANNÍ HODNOTY Substanní hodnotou podniku rozumíme souhrn relativn samostatných ocenní jednotlivých majetkových složek z pohledu jejich zapojení do fungujícího podniku (princip going concern). Tato metoda je nejbližší pojetí 24 odst.1 zákona.151/1997 Sb., o oceování majetku. U jednotlivých složek aktiv je zjišována jejich reprodukní hodnota snížená o patiné opotebení. Takto zjištná Strana 6

7 hodnota pedstavuje substanní hodnotu brutto. Náklady na znovupoízení pro ocenní substanní hodnoty je možné zjišovat nkolika zpsoby: metoda tržního porovnání (vychází z již realizovaných prodej ekvivalentního majetku) metoda výnosová (výnos pedstavuje diskontovaný budoucí finanní tok spojený s danou majetkovou ástí) metoda indexová (vychází z historických cen, které jsou upraveny cenovým indexem) pímé zjišování cen (odvozením z kalkulací a ceník) oceování podle zvolené jednotky (pepotem na zvolenou jednotku) metoda funkního zjišování cen (kombinace pedchozích metod) METODA LIKVIDANÍ HODNOTY V pípad podnik v likvidaci i ztrátových podnik je kalkulována likvidaní hodnota podniku. Likvidaní hodnotou se rozumí souet prodejních cen jednotlivých majetkových složek podniku po úhrad náklad spojených s likvidací. V ocenní podniku likvidaní hodnota tvoí dolní hranici ocenní hodnoty podniku a je kritériem úvah o sanaci podniku. Pokud je likvidaní hodnota vyšší než jeho výnosová hodnota po sanaci, je neekonomické provádt revitalizaci podniku a lépe pistoupit k likvidaci podniku OCENNÍ NA ZÁKLAD ANALÝZY VÝNOS (VÝNOSOVÉ METODY) METODA VOLNÉHO PENŽNÍHO TOKU PRO VLASTNÍKY A VITELE Metoda volného penžního toku pro vlastníky a vitele (Free Cash Flow to the Firm) vychází z penžního toku podniku financovaného pouze vlastním kapitálem a reálná struktura financování se respektuje pomocí diskontní sazby. Výsledkem této metody je stanovení hodnoty podniku. Hodnota vlastního kapitálu se stanoví následn jako rozdíl hodnoty podniku a cizího kapitálu vyvolávajícího náklady na poátku plánovacího období. Jednotlivé modifikace této metody se odlišují zpsobem stanovení pokraující hodnoty, kterou lze stanovit pomocí perpetuity, tvoené soutem diskontovaného volného penžního toku 2. fáze na základ odhadu pomru tržní ceny akcie a zisku dosaženého na akcii (P/E) tzv. likvidaní hodnoty, pedstavující odhad ocenní podniku na poátku 2. fáze pomocí úetní hodnoty podniku na konci plánovacího období modelu tvorby hodnoty (tempo rstu istého provozního zisku a rentabilita istých investic) METODA VOLNÉHO PENŽNÍHO TOKU PRO VLASTNÍKY Metoda volného penžního toku pro vlastníky (Free Cash Flow to the Equity) vychází z istého penžního toku pro vlastníky (v podob zisku zadrženého ve firm, resp. dividend a podíl na zisku), zbývajícího po úhrad úrok a splátek cizího kapitálu, poskytnutého viteli. Hodnota 2. fáze se stanoví opt pomocí perpetuity. Tato metoda vede primárn ke stanovení hodnoty vlastního kapitálu, takže hodnota podniku se stanoví následn jako souet zjištné hodnoty vlastního kapitálu a cizího úroeného kapitálu na poátku plánovacího období METODA EKONOMICKÉ PIDANÉ HODNOTY Metoda ekonomické pidané hodnoty vychází z výpotu veliiny, o kterou istý provozní zisk pevyšuje náklady investovaného kapitálu (tzv. Economic Value Added EVA ). Hodnotu podniku tvoí souet hodnoty 1. fáze (souhrn diskontované ekonomické pidané hodnoty za plánovací období), hodnoty 2. Strana 7

8 fáze (diskontovaná perpetuita) a celkového investovaného kapitálu na poátku plánovacího období. Podobn jako v pedchozí metod vede tato metoda primárn ke stanovení hodnoty vlastního kapitálu, takže hodnota podniku se stanoví následn jako souet zjištné hodnoty vlastního kapitálu a cizího úroeného kapitálu na poátku plánovacího období METODA MINULÝCH KAPITALIZOVANÝCH ISTÝCH VÝNOS Metoda minulých kapitalizovaných istých výnos vychází z tzv. odnímatelného istého výnosu, tj. velikosti prostedk, které je možné rozdlit vlastníkm. Hodnotu podniku lze pak stanovit z odnímatelných istých výnos dosahovaných v minulosti zpravidla po období 3 až 5 let. Výsledkem je pak primárn hodnota vlastního kapitálu DIVIDENDOVÉ DISKONTNÍ MODELY Výnos pro akcionáe plynoucí ve form dividendy a kapitálového zhodnocení je základem pro výpoet hodnoty akcií pomocí dividendových diskontních model. Pro aplikaci tchto model jsou nutné následující pedpoklady: ustálená struktura financování stabilní dlouhodobá dividendová politika (ustálený výplatní pomr) vysoká závislost mezi dividendou a volným penžním tokem pro akcionáe Základním dividendovým diskontním modelem je Gordonv model pro stabilní rst kde A = DIV/ (r-g) A.hodnota akcie DIV.dividenda r..požadovaná výnosová míra pro akcionáe g.pedpokládaná míra rstu dividend OCENNÍ NA ZÁKLAD ANALÝZY TRHU (TRŽNÍ METODY) POROVNÁVACÍ METODA Pi tomto pístupu k ocenní znalec odhaduje hodnotu oceovaného podniku na základ porovnání hodnot podnik srovnatelných s oceovaným podnikem na rozvinutém trhu mezi nezávislými úastníky. Základem této metody je dkladná analýza stavu a vývoje hospodáství jako celku, analýza stavu a vývoje píslušného odvtví a taktéž podrobná finanní analýza podniku. Nutným vstupním parametrem k stanovení hodnoty podniku je i dostatená databáze hodnot srovnatelných podnik. Výbrem vhodných multiplikátor, které zohledují rozdíly mezi vybranými ukazateli oceovaných a srovnávaných podnik, se zjistí výsledná hodnota OCENNÍ KOMBINACÍ JEDNOTLIVÝCH METOD METODA KAPITALIZOVANÝCH MIMOÁDNÝCH ISTÝCH VÝNOS Celková hodnota podniku se zde skládá z hodnoty substance a hodnoty firmy. Hodnota firmy je v tomto pípad chápana jako rozdíl mezi výnosovou hodnotou a substanní hodnotou a pedstavuje v pípad silných podnik goodwill a v pípad slabých podnik badwill. Základem hodnoty firmy je kapitalizovaný mimoádný istý výnos, který pedstavuje rozdíl mezi celkovým istým výnosem podniku a istým výnosem, který bychom mli dostat pi normálním zúroení vloženého kapitálu. Strana 8

9 1.7. PEDPOKLADY Výchozí informace o pedmtu ocenní byly pevzaty od objednatele. Znalec považuje tyto zdroje za vrohodné a neprovádí jejich verifikaci. Veškeré zmny informací nebo základních pedpoklad, z nichž znalec pi ocenní vychází, by mohly mít významný vliv na výslednou hodnotu ocenní VSTUPNÍ DATA Pi vypracování posudku znalec vycházel z tchto podklad dodaných objednatelem a z veejn pístupných zdroj 1. výpis z obchodního rejstíku spolenosti EXPANDIA VENTURES, a.s. 2. rozvaha, výkaz zisku a ztráty spolenosti ke dni obratová pedvaha spolenosti k píloha k úetní závrce spolenosti za období od do soupis dlouhodobého finanního majetku spolenosti ke dni rozvaha, výkaz zisku a ztráty spolenosti ke dni rozvaha, výkaz zisku a ztráty spolenosti ke dni rozvaha, výkaz zisku a ztráty spolenosti ke dni píloha k úetní závrce spolenosti za rok 2003, 2002 a zpráva auditora o ovení roní úetní závrky za období roku 2003, 2002 a rozvaha, výkaz zisku a ztráty spolenosti JITONA a.s. ke dni rozvaha, výkaz zisku a ztráty spolenosti Sono Estates, s.r.o. ke dni protokol o provedené dražb ks akcií JITONA a.s. konané dne POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE DAT 1. MAÍK, M.: Oceování podniku. Ekopress, Praha KISLINGEROVÁ, E.: Oceování podniku. C.H. Beck, Praha MAÍK a kol.: Metody oceování podniku, Ekopress, Praha Databáze Ministerstva spravedlnosti R, obchodní rejstík 5. Informaní agentura EKIA ARIADNA verze Elektronická verze obchodního vstníku 7. Makroekonomická predikce eské republiky, Ministerstvo financí R, Praha, leden Finanní analýza podnikové sféry v prmyslu a stavebnictví za rok 3. tvrtletí roku 2004, Ministerstvo prmyslu a obchodu R, Praha, únor 2005 Strana 9

10 2. ÚDAJE O SPOLE NOSTI Obchodní firma: Expandia Ventures, a. s. (díve Chemofond, a.s.) IO: Sídlo: Praha 1, Na Píkop 1096/21, PS Právní forma: akciová spolenost Základní kapitál: 130, ,- K Datum vzniku: 15. ledna 1992 Statutární orgán pedstavenstvo: Pedstavenstvo je kolektivním statutárním orgánem spolenosti, jež ídí innost spolenosti a jedná jejím jménem pedseda pedstavenstva: Ing. Vladimír Dráb, r /0409 Benešov, Bezruova 1271 den vzniku funkce: 25.íjna 2004 den vzniku lenství v pedstavenstvu: 13.ervna 2003 místopedseda pedstavenstva: Ing. Vladislav Veselý, r /2413 Praha 2, Karlovo nám. 288/17 den vzniku funkce: 25.íjna 2004 den vzniku lenství v pedstavenstvu: 20.íjna 2004 len: ing. Michal Záveský, r /0184 Praha 9, Mimoská 628 den vzniku funkce: 27.ervna 2001 Dozorí rada: Kontrolním orgánem spolenosti je dozorí rada, která dohlíží na výkon psobnosti pedstavenstva a uskuteování podnikatelské innosti spolenosti. pedseda: JUDr. Radim Kíž, r /2249 Praha 4, Podolské náb. 30 den vzniku funkce: 19.srpna 1999 den vzniku lenství v dozorí rad: 18.srpna 1999 místopedseda: Ing. Robert Novák, r /0955 Benešov, Zapova 980, PS den vzniku funkce: 13.ervna 2003 den vzniku lenství v dozorí rad: 13.ervna 2003 len: Ing. Jana Marušiaková, r /1747 Praha 3, Zvonaova 5, PS den vzniku lenství v dozorí rad: 13.ervna 2003 Údaje platné ke dni byly poízeny na Internetu ( Strana 10

11 2.1. PEDMT INNOSTI Hlavním pedmtem podnikání spolenosti je: - správa finanních investic 2.2. STRUKTURA AKCIONÁ Ovládající osobou spolenosti je spolenost Expandia, a.s., jejichž souhrnná hodnota vlastnných akcií pedstavuje 96,56% podíl na základním kapitálu 1. Vzhledem k tomu, že spolenost vydala listinné akcie na majitele, které nejsou pijaty k obchodování na regulovaném trhu, není emitentovi známa pesná výše vlastnného podílu k datu ocenní AKCIE Druh CP: Forma CP: Podoba: Registrace: Poet akcií: Nominální hodnota: Pevoditelnost akcií: akcie kmenové akcie na majitele listinná nekótovaný CP ks 400,- K/akcie není omezena 2.4. STAV Ú ETNICTVÍ Audit ádné úetní závrky ke dni 31. prosince 2003 provedla auditorská firma Horwath Notia Audit s.r.o., íslo osvdení KAR 080, konkrétn auditor Ing. Rostislav Kuneš, íslo osvdení KAR Podle názoru auditora úetní závrka ve všech významných ohledech vrn zobrazuje stav aktiv, závazk, vlastního kapitálu a finanní situaci spolenosti k 31. prosinci 2003 a výsledky jejího hospodaení za rok 2003 v souladu se zákonem o úetnictví a píslušnými právními pedpisy eské republiky. Audit úetní závrky za rok 2004 nebyl ke dni ocenní proveden POUŽITÝ ZPSOB OCENNÍ Po prostudování dat z veejn pístupných zdroj, pedložených podklad bylo použito pro ocenní akcií spolenosti ocenní, které vychází z majetkové podstaty metodou zjišování substanní hodnoty a jejího zpenžení prostednictvím nevynucené likvidaní hodnoty podniku. Metoda zjišování hodnoty substanní hodnoty podniku byla v tomto ocenní použita pro zjištní reprodukních náklad na znovupoízení majetku podniku. Substanní metoda na principu reprodukních cen je úelným doplkovým údajem pro výnosové ocenní. Uplatuje se pedevším pro stanovení rozsahu zastavitelného majetku podniku, ocenní dílích podíl na kapitálových spolenostech, ulehuje odhad potebných investic a odpis pro finanní plán. Ve výjimených pípadech, kdy dochází k zásadnímu zlomu ve vývoji podniku, lze použít substanní hodnotu pímo jako základ pro ocenní podniku. 1 Zdroj: Píloha k úetní závrce za rok 2004 Strana 11

12 Zjišování likvidaní hodnoty bylo použito vzhledem ke struktue aktiv oceovaného podniku jako finanního holdingu, jehož hodnota spoívá v jeho dlouhodobém finanním a krátkodobém finanním majetku. Píjem získaný rozprodejem majetku po úhrad závazk a náklad na likvidaci pedstavuje pro vlastníky dosažitelné likvidní prostedky DISKONTNÍ MÍRA Diskontní míru urujeme za základ výnosnosti, kterou investor oekává s pihlédnutím k riziku. Investorv nárok na výnosnost, která by byla pimena riziku, je vyjádením náklad na kapitál z hlediska podniku, který tento podnik pijímá. Vzhledem k tomu, že oceovaný podnik neuplatuje financování cizími úroenými zdroji a využívá pouze vlastního kapitálu, použiji pro stanovení diskontní míry jako výši náklad na vlastní kapitálu ve tvaru nv = rf + koeficient beta. RPT + RPZ + rsc + rl kde rf výnosnost zcela nerizikových finanních aktiv (státních dluhopis) RPT riziková prémie trhu RPZ riziková prémie zem rsc pirážka za menší spolenost rl pirážka za likviditu k beta vyjaduje citlivost výnosnosti akcií oceovaného podniku na zmny celého trhu, mené burzovním indexem rf (aktuální výnosnost 10letých vládních dluhopis USA) 4,6% Beta nezadlužené pro Finacial Services (prmr za Evropu a USA) 0,48 Riziková prémie kap. trhu USA (prmr ) 4,84% Rating eské republiky A1 Riziko selhání zem (prémie USA dluhopis Baa1 oproti AAA) 1,0% Odhad pomru rizikové prémie u akcií oproti dluhopism 1,5 Riziková prémie zem 1,5% Riziková prémie zem opravená o rozdíl v inflaci (0,4%) 1,9% Riziková pirážka za menší spolenost odhad 2 4,42% Riziková pirážka za menší likviditu vlastnických podíl - odhad 2,0% Pomr cizího a vlastního kapitálu u oceovaného podniku 0,49% Daová sazba 28% Beta zadlužené 0,48169 Náklady vlastního kapitálu 15,25% 2 Stanoveno dle metodiky MPO R pi analýzách podnikové sféry orientovaných na stanovení ekonomické pidané hodnoty (EVA ). Strana 12

13 3. METODA SUBSTAN NÍ HODNOTY Základem výpotu je obchodní majetek spolenosti. Pro úely ocenní jsem vycházel z úetní rozvahy sestavené ke dni 31. prosince Výchozí úetní netto hodnoty ke dni 31. prosince 2004 ( v tis. K) Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - software 0 - ocenitelná práva 0 - jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 Dlouhodobý hmotný majetek 0 - pozemky 0 - stavby 0 - movitý majetek 0 - jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 - nedokonený dlouhodobý hmotný majetek 0 - poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 Dlouhodobý finanní majetek podíly v ovládaných a ízených osobách podíly v úetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 - ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 - pjky a úvry ovládaným a ízeným osobám jiný dlouhodobý finanní majetek 0 Obžná aktiva Zásoby 0 Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanní majetek asové rozlišení aktiv 0 Pasiva celkem Vlastní kapitál Cizí zdroje asové rozlišení pasiv OCENNÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU Oceovaná spolenost ve svém majetku neeviduje žádný dlouhodobý nehmotný majetek. Dlouhodobý nehmotný majetek Úetní hodnota Ocenná hodnota (v tis. K) Brutto Netto Software Jiný dlouhodobý nehmotný majetek DNM celkem Dlouhodobý nehmotný majetek oceuji ástkou 0,-K. Strana 13

14 3.2. OCENNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU Oceovaná spolenost ve svém majetku neeviduje žádný dlouhodobý hmotný majetek. Rekapitulace ocenní dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý hmotný majetek Úetní hodnota Ocenná hodnota (v tis. K) Brutto Netto Pozemky Stavby Movitý majetek Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek DHM celkem Dlouhodobý hmotný majetek oceuji ástkou 0,-K OCENNÍ DLOUHODOBÉHO FINAN NÍHO MAJETKU Oceovaná spolenost ve svém majetku eviduje dlouhodobý finanní majetek pedstavující 22,31% podíl v nepímo ovládané spolenosti JITONA a.s. v úetní cen 58, ,-K, 100% podíl ve spolenosti Sono Estates, s.r.o. a pjku spolenosti Sono Estates, s.r.o. ve výši 19, ,-K. Znalecká hodnota podílu ve spolenosti JITONA a.s. byla v tomto posudku stanovena metodou tržního porovnání. Jako základní porovnávací hodnota byla pevzata cena dosažená v nedobrovolné dražb akcií. Vzhledem k tomu, že vydražené podíly pedstavují 22,31% podíl na základním kapitálu, je teba uplatnit pepoítací koeficient za minoritu a obchodovatelnost pro oceovaný podíl akcií. Údaje z protokolu nedobrovolné dražby akcií vydaných spoleností JITONA a.s.: den konání dražby: poet akcií: ks cena dosažená vydražením: 12, ,-K cena: 294,-K/akcie (zaokr. na K) odhadní cena: 295,-K/akcie (zaokr. na K) Oceovaný podíl pedstavuje 6,5% podíl, a proto je teba od minoritního vydraženého podílu pepoítat srážku Matematicky vyjádeno: * 295 / (100-30) * 100 * 80 / 100 = * 337,143 = 48, ,-K Hodnotu 100% podílu ve spolenosti Sono Estates, s.r.o. v tomto ocenní stanovuji ve výši jejího vlastního kapitálu ke dni ocenní ve výši ,-K. Souasná hodnota pjky ve jmenovité hodnot 19, ,-K, splatná 20. prosince 2005 a úroená sazbou 4% p.a. diskontovaná diskontní sazbou ve výši náklad na vlastní kapitál ve výši 15,25% k datu ocenní iní 17, ,-K. Strana 14

15 Rekapitulace ocenní dlouhodobého finanního majetku Dlouhodobý finanní majetek Úetní hodnota Ocenná hodnota (v tis.k) Brutto Netto Podíly v ovládaných a ízených osobách Podíly v úetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Pjky a úvry ovládaným a ízeným osobám DFM celkem Dlouhodobý finanní majetek oceuji ástkou 66, ,-K OCENNÍ ZÁSOB Oceovaná spolenost ve svém majetku neeviduje žádné zásoby materiálu, nedokonené výroby, polotovar, výrobk, zvíat i zboží. Taktéž nebyly poskytnuté žádné zálohy na zásoby. Zásoby Úetní hodnota Ocenná hodnota (v tis. K) Brutto Netto Materiál Nedokonená výroba a polotovary Výrobky Zvíata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Zásoby celkem Hodnota zásob v penžním vyjádení pedstavuje ástku 0,-K OCENNÍ DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK Dlouhodobé pohledávky sestávají z jiných pohledávek ve výši 15, ,-K. Tyto jiné pohledávky pedstavují zádržné do konce roku 2006 ve výši 10% prodejní ceny akcií Vigona. Souasná hodnota dlouhodobé pohledávky jmenovité hodnot 15, ,-K se splatností 2 roky diskontovaná náklady na vlastní kapitál ve výši 15,25% k datu ocenní pedstavuje v penžním vyjádení ástku 11, ,-K OCENNÍ KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK Dlouhodobé pohledávky sestávají z daových pohledávek ve výši ,-K a jiných krátkodobých pohledávek. Tyto jiné pohledávky pedstavují zejména krátkodobé pjky spolenosti JITONA a.s. (jistina 15, ,-K, sazba 3,5% p.a., splatnost ) a Tusculum a.s. (jistina 15, ,-K, sazba 3,5% p.a., splatnost ). Souasná hodnota krátkodobých pohledávek v celkové jmenovité hodnot 30, ,-K diskontovaná sazbou ve výši náklad na vlastní kapitál 15,25% k datu ocenní pedstavuje v penžním vyjádení ástku 29, ,-K. Daové pohledávky za státem o ostatní jiné dlouhodobé pohledávky byly ocenny jejich nominální hodnotou. Strana 15

16 Rekapitulace ocenní pohledávek Pohledávky Úetní hodnota Ocenná hodnota (v tis. K) Brutto Netto Jiné krátkodobé pohledávky Stát daové pohledávky Jiné dlouhodobé pohledávky Pohledávky celkem Korigovaná výše pohledávek pedstavuje ástku 41, ,-K OCENNÍ FINAN NÍHO MAJETKU Finanní majetek sestává z penžních prostedk uložených v pokladn, na bankovních útech a v krátkodobých cenných papírech. Finanní majetek jako jsou peníze uložené v pokladn i na bankovním útu se zahrnuje do ocenní ve výši jejich jmenovité hodnoty. Krátkodobé cenné papíry pedstavující depozitní smnky KB, SOB, SOB Leasing a P Leasing se do ocenní pejímají v cen 90% jejich brutto úetní hodnoty. Finanní majetek Úetní hodnota Ocenná hodnota (v tis. K) Brutto Netto Peníze Úty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Finanní majetek celkem Krátkodobý finanní majetek pedstavuje v penžním vyjádení ástku 165, ,-K OCENNÍ OSTATNÍCH AKTIV Oceované spolenost ve svém úetnictví neeviduje žádné náklady píštích období, komplexní náklady píštích období i píjmy píštích období. Ostatní aktiva Úetní hodnota Ocenná hodnota (v tis. K) Brutto Netto Náklady píštích období Komplexní náklady píštích období Píjmy píštích období asové rozlišení Ostatní aktiva zahrnuji do ocenní v celkové hodnot 0,-K. Strana 16

17 3.9. SUBSTAN NÍ HODNOTA NA AKCII Substanní hodnota na akcii pedstavuje pomrnou ást ocenného majetku poníženého o závazky pipadající na 1 akci. ( v tis. K) MAJETEK Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Dlouhodobý hmotný majetek 0 Dlouhodobý finanní majetek podíly v ovládaných a ízených osobách podíly v osobách pod podstatným vlivem 0 - ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 - pjky ovládaným a ízeným osobám Obžná aktiva Zásoby 0 Pohledávky Finanní majetek Ostatní aktiva 0 ZÁVAZKY Dlouhodobé závazky 150 Krátkodobé závazky Bankovní úvry a výpomoci 0 Ostatní závazky 0 ISTÝ OBCHODNÍ MAJETEK Základní kapitál v K Nominální hodnota akcie v K 400 Substanní hodnota na akcii v NH = 400 K 835 K Hodnota akcie spolenosti EXPANDIA VENTURES, a. s. stanovená substanní metodou iní 835,-K. 4. METODA ZJIŠOVÁNÍ LIKVIDA NÍ HODNOTY Likvidaní hodnota spolenosti EXPANDIA VENTURES, byla zjišována pro pípad nevynucené likvidace za úelem zjištní dolní hranice ocenní hodnoty podniku. U jednotlivých složek majetku byla uplatnna srážka z její hodnoty podle druhu majetku, poté proveden výpoet náklad na likvidaci a výsledn zjišována likvidaní hodnota OCENNÍ MAJETKU LIKVIDA NÍ METODOU DLOUHODOBÝ MAJETEK DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK Oceovaná spolenost nevykazuje ve svém majetku žádný dlouhodobý nehmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Oceovaná spolenost nevykazuje ve svém majetku žádný dlouhodobý hmotný majetek. Strana 17

18 DLOUHODOBÝ FINANNÍ MAJETEK Pro pípad stanovení likvidaní hodnoty dlouhodobého finanního majetku byla vzhledem jeho struktue a k výši vlastnného podílu na jiné osob uplatnna srážka ve výši 50% z jeho tržní hodnoty OBŽNÁ AKTIVA ZÁSOBY Oceovaná spolenost nevykazuje ve svém majetku žádné zásoby POHLEDÁVKY U dlouhodobých pohledávek jiných pohledávek - byla uplatnna riziková a likvidaní srážka je výši 50%. U krátkodobých pohledávek jiných pohledávek byla uplatnna srážka ve výši 45%. Pohledávky za státem byly ocenny nominální hodnotou KRÁTKODOBÝ FINANNÍ MAJETEK Penžní prostedky v pokladn a na bankovních útech, krátkodobý finanní majetek byl ocenn tržní hodnotou bez srážek ZÁVAZKY Závazky oceované spolenosti byly ocenny jejich nominální hodnotou. MAJETEK Pohledávky za upsaný a nesplacený kapitál 0 Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Dlouhodobý hmotný majetek 0 Dlouhodobý finanní majetek podíly v ovládaných a ízených osobách podíly v úetních jednotkách pod podstatným vlivem Obžná aktiva Zásoby 0 Pohledávky Finanní majetek Ostatní aktiva 0 ZÁVAZKY Dlouhodobé závazky 150 Krátkodobé závazky Bankovní úvry a výpomoci 0 Ostatní závazky 0 ISTÝ OBCHODNÍ MAJETEK Strana 18

19 4.2. NÁKLADY NA LIKVIDACI Pedpokládá se, že likvidace podniku potrvá 2 roky a vyžádá si náklady na odmnu likvidátorovi, právní služby, vedení úetnictví a provedení auditu a ostatní náklady. ( v tis. K) NÁKLADY NA LIKVIDACI Odstupné 0 Odmna likvidátora Právní služby Vedení úetnictví 720 Audit 200 Da z pevodu nemovitostí 0 Ostatní VÝPO ET LIKVIDA NÍ HODNOTY Likvidaní hodnota je stanovena jako rozdíl istého obchodního majetku (tj. zpenžená aktiva uhrazené závazky) a náklad na likvidaci. Takto vypotená likvidaní hodnota byla diskontována diskontní sazbou ve výši náklad na vlastní kapitál 15,25% po pedpokládanou dobu 2 let trvání likvidace. ( v tis. K) istý obchodní majetek Náklady na likvidaci Likvidaní hodnota Délka trvání likvidace 2 Diskont 15,25% Souasná hodnota likvidaní hodnoty Základní kapitál v K Souasná hodnota likvidaní hodnoty v K na 1 akcii NH = 400 K 473 Hodnota akcie spolenosti EXPANDIA VENTURES, a. s. stanovená likvidaní metodou iní 473,-K. 5. SHRNUTÍ METOD OCENNÍ Pro úely ocenní akcií spolenosti EXPANDIA VENTURES, a.s. byla použita metoda zjišování substanní hodnoty a proveden výpoet likvidaní hodnoty. Výsledkem ocenní jsou tyto dílí výsledky Substanní hodnota Likvidaní hodnota 835 K/akcie 473 K/akcie Strana 19

20 Použitými dílími metodami bylo dosaženo rozdílných výsledk ocenní. Výsledek ocenní zjištný substanní metodou má velmi nízkou vypovídací schopnost, pedstavuje hodnotu náklad na znovupoízení podniku v jeho souasném stavu. Metoda vyjaduje statický pohled na hodnotu majetku a závazk, na který akcionái nepímo dosahují pes své akciové podíly. To ovšem neznamená, že vlastník mže v kterémkoliv okamžiku svj akciový podíl promnit v likvidní finanní prostedky, jejichž objem by odpovídal jeho substanní hodnot akciového podílu. Hodnotu spolenosti je teba spatovat v jeho likvidaní hodnot. Odráží tak pohled investora, který chce vystoupit ze své investice, aby promnil svj akciový podíl v likvidní prostedky. Tuto metodu považuji v tomto ocenní za jedinou pimenou a relevantní. 6. KOREKCE PEDBŽNÉHO OCENNÍ Významným faktorem pi ocenní balíku akcií je jeho velikost odrážející podíl na hlasovacích právech, a tím i podíl na ízení podniku. Mezinárodní úetní standardy rozlišují kontrolu nad podnikem a podstatný vliv v podniku. Kontrolou nad podnikem se rozumí moc ídit finanní a provozní politiku podniku tak, aby bylo dosaženo užitku z jeho innosti. Kontrolu lze zajistit bu držením více než jedné poloviny hlasovacích práv nebo držením podstatného podílu hlasovacích práv doplnného pravomocí ídit finanní a operaní politiku podniku. Kontrola zahrnuje tato hlavní práva: 1. urovat strategii podniku, 2. rozhodovat o personálním obsazení vedení podniku a jeho obmnách, 3. rozhodovat o stálých aktivech podniku a dlouhodobém financování, 4. rozhodovat o pípadných spojeních (sloueních, splynutích), zmnách právní formy a likvidaci podniku, 5. rozhodovat o dividendách Podstatným vlivem se rozumí úast na rozhodnutích o finanní a provozní politice podniku. Je možno jej dosáhnout vlastnictvím akcií (zpravidla 20 až 50 %), prostednictvím stanov nebo pomocí dohod. Obchodní podíl, který umožuje kontrolu spolenosti nebo podstatný vliv na spolenost, má samozejm vtší hodnotu než podíl minoritní. V pípad ocenní minoritního podílu je teba uplatnit srážku z hodnoty akcie. Vzhledem k tomu, že jako výsledná oceovací metoda byla zvolena metoda zjišování likvidaní hodnoty, nebude odpoítávána žádná srážka za v dražb nabízený balík akcií. Dvodem toho je skutenost, že likvidací firmy obdrží každý vlastník akcií stejný likvidaní zstatek na akcii bez ohledu na množství vlastnných akcií. Hodnotu akcie spolenosti stanovenou metodou likvidaní hodnoty jsem odhadl ve výši 473,-K. Strana 20

. 1 1 6-9 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I. PSG, a.s.

. 1 1 6-9 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I. PSG, a.s. V Y H O T O V E N Í. 1 2 3 Z N A L E C K Ý P O S U D E K. 1 1 6-9 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I P S G, a. s. Objednatel : I: 000 14 834 Zlín, Zarámí 4077, PS 760 40

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K V Y H O T O V E N Í. 1 2 3 4 Z N A L E C K Ý P O S U D E K. 1 2 5-1 8 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I P I L A N A T O O L S a. s. Objednatel : I: 006 57 964 Nádražní

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. ke dni 31.12.2014

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. ke dni 31.12.2014 Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. ke dni 31.12.214 Ve Zlíně dne 5. března 215 1. Popis předmětu odhadu 1.1 ÚKOL ODHADU Úkolem odhadu je odhadnout cenu předmětu dražby

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K L E N S K U P I N Y V Y H O T O V E N Í. 1 2 3 4 Z N A L E C K Ý P O S U D E K. 1 5 6-1 5 / 2 0 0 6 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I Z á s o b o v á n í t e p l e m V s e t í n

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 Obchodní firma: Léebné lázn Jáchymov a.s. Sídlo: T.G. Masaryka 415, Jáchymov PS: 362 51 I: 45359229 Zápis v obchodním

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K V Y H O T O V E N Í. 1 2 3 4 Z N A L E C K Ý P O S U D E K. 1 1 5-8 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I S l o v á c k é s t r o j í r n y, a k c i o v á s p o l e n o s

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř.

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 5/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Contaduria s.r.o. v plném rozsahu ke

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005 Pololetní zpráva spolenosti Jihoeské papírny, a.s, Vtní ke dni 30. 6. 2005 Jihoeské papírny, a.s., Vtní se sídlem 382 11 Vtní. 2, IO 12297 tímto zveejují pololetní zprávu emitenta cenného papíru podle

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti TABOO a.s. ke dni 31.12.2011

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti TABOO a.s. ke dni 31.12.2011 Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti TABOO a.s. ke dni 31.12.211 Ve Zlíně dne 23. srpna 212 1. Popis předmětu odhadu 1.1 ÚKOL ODHADU Úkolem odhadu je odhadnout cenu předmětu dražby v místě a čase

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o.

FLUORIT TEPLICE s.r.o. FLUORIT TEPLICE s.r.o. !""" #$%&'(&)*)+,) &'-&. &'-&.!" /0!!0%11231 ''(40 #" )*"5")55 #$# &"")55. %&$' 46!73!89:!%8;1(88% (9+?>+",2 @@@">+",2!-. # / -,9A%B98 - :9!$66+,C2,9A%

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K V Y H O T O V E N Í. 1 2 3 4 Z N A L E C K Ý P O S U D E K. 1 3 6-2 9 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I B M T a. s. Objednatel : I: 463 46 996 Cejl 50 656 60 Brno Úel

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Znalecký posudek č. 649/2010

Znalecký posudek č. 649/2010 Znalecký posudek č. 649/2010 o ceně obvyklé pozemku parc.č. 644/3 - zahrada s příslušenstvím ( travní porost, oplocení, stromy ), k.ú Horní Kamenice, obec Česká Kamenice, okres Děčín. Objednatel posudku:

Více

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010 Obsah: POPISNÁ ÁST...3 1. Popis podnikatelské innosti...3 2. Dležité události a transakce a jejich dopad na finanní situaci nebo výsledky hospodaení emitenta jím ovládaných osob...5 TALBULKOVÁ ÁST...6

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K V Y H O T O V E N Í. 1 2 3 4 Z N A L E C K Ý P O S U D E K. 1 1 9-1 2 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I H e b í n N a p a j e d l a a.s. Objednatel : I: 463 47 933 Zámecká

Více

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti A G R O Kunčice, a.s. ke dni 31.12.2014

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti A G R O Kunčice, a.s. ke dni 31.12.2014 Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti A G R O Kunčice, a.s. ke dni 31.12.214 Ve Zlíně dne 2. října 215 1. Popis předmětu odhadu 1.1 ÚKOL ODHADU Úkolem odhadu je odhadnout cenu předmětu dražby v

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Znalecký posudek č. 806

Znalecký posudek č. 806 Znalecký posudek č. 806 o ceně obvyklé na pozemcích parc. č. 1011/14 ( trvalý travní porost ) a pozemek parc. č. 1469/12 ( ostatní plocha ) v kat. území Krč u Protivína, obec Protivín, okres Písek, zapsáno

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Znalecký posudek č. 818

Znalecký posudek č. 818 Znalecký posudek č. 818 o ceně obvyklé pozemek parc.č. 430/9 ( orná půda ) v kat. území Jeviněves, obec Jeviněves, okres Mělník, zapsáno na LV 304. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek Exekutorský

Více

Základní údaje o spolenosti. Pedmt podnikání. Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s.

Základní údaje o spolenosti. Pedmt podnikání. Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s. tvrtletní zpráva o spolenosti k 31.3. 2015 1 Základní údaje o spolenosti Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s. Právní forma: Akciová spolenost Adresa spolenosti: Italská 1583/24, Praha 2 I: 613 284

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti ZERAS a.s. ke dni 31.12.2014

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti ZERAS a.s. ke dni 31.12.2014 Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti ZERAS a.s. ke dni 31.12.214 Ve Zlíně dne 19. října 215 1. Popis předmětu odhadu 1.1 ÚKOL ODHADU Úkolem odhadu je odhadnout cenu předmětu dražby v místě a čase

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Znalecký posudek č. ZP-1917

Znalecký posudek č. ZP-1917 Znalecký posudek č. ZP-1917 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 3/4 na pozemku parc. č. 899/5 ( trvalý travní porost ) a pozemky ve zjednodušené evidenci č. 980, 981, 1059, 1060, 1061, 1062/2,

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Znalecký posudek č. ZP-3318

Znalecký posudek č. ZP-3318 Znalecký posudek č. ZP-3318 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích parc.č. 1055 ( lesní pozemek ), pozemek parc.č. 1103/1 ( lení pozemek ), pozemek parc.č. 1103/2 ( lesní pozemek

Více

S IIL L A A S S F F A A L L T T

S IIL L A A S S F F A A L L T T SSI IILL AASSFF AALLTT ss...rr...oo. VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 SILASFALT s.r.o., Štpaákova 693/14, 719 00 Ostrava-Kunice Tel.: 596238145, tel./fax: 596238146 E-mail: silasfalt@silasfalt.cz IO: 62302370

Více

Znalecký posudek č. ZP-1445

Znalecký posudek č. ZP-1445 Znalecký posudek č. ZP-1445 o ceně obvyklé na pozemku parc. č. 455/15 ( zahrada ) v kat. území Ševětín, obec Ševětín, okres České Budějovice, zapsáno na LV 1281. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO ZEMDLSKÉHO PODNIKU ŽABICE.j. : 1080/2001 Úplné znní organizaního ádu ŠZP Žabice ve znní Zmn a doplk.j. 104/2007-981 schválených Akademickým

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7670/110/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7670/110/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7670/110/13 O cen stavby p.1807 (dle zápis v katastru nemovitostí objektu bydlení) s píslušenstvím a pozemkem.parc.4321 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem, okres

Více

Znalecký posudek č. 659/2010. Exekutorský úřad Praha 9

Znalecký posudek č. 659/2010. Exekutorský úřad Praha 9 Znalecký posudek č. 659/2010 o ceně obvyklé pozemky parc. č. 4550/13 ( zahrada ), pozemek parc.č. 4550/16 ( ostatní plocha ), pozemek parc.č. 4550/18 ( ostatní plocha ) s příslušenstvím ( oplocení, travní

Více

Znalecký posudek č. 857

Znalecký posudek č. 857 Znalecký posudek č. 857 o ceně obvyklé pozemek parc. č. 1712 ( ostatní plocha ) v kat. území Velká Veleň, obec Děčín, okres Děčín, zapsáno na LV 101. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek Exekutorský

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 592/07

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 592/07 Znalecký posudek č. o ceně obvyklé na pozemcích parc. č. 548/3 ( lesní pozemek ) a pozemek ve zjednodušené evidenci parc.č. 548/3 v kat. území Stěžov, obec Milín, okres Příbram, zapsáno na LV 281. Objednatel

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1255-16-2010 Předmětem ocenění je: stavební pozemek č. 795/19 v katastrálním území Zbizuby, obec Zbizuby, okres Kutná Hora. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský úřad

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

S IIL L A A S S F F A A L L T T

S IIL L A A S S F F A A L L T T SSI IILL AASSFF AALLTT ss...rr...oo. VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 SILASFALT s.r.o., Štpaákova 693/14, 719 00 Ostrava-Kunice Tel.: 596238145, tel./fax: 596238146 E-mail: silasfalt@silasfalt.cz IO: 62302370

Více

Znalecký posudek č. 5724-106/15

Znalecký posudek č. 5724-106/15 Znalecký posudek č. 5724-106/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemků parc. č. 567, parc. č. 584/1, parc. č. 585/2 a parc. č. 607, v obci Choustník, katastrální území Předboř u Choustníku, zapsaných u

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

Znalecký posudek. Ing. Milan Vodička, CSc., znalec v oboru ekonomika. Praha, červenec 2012

Znalecký posudek. Ing. Milan Vodička, CSc., znalec v oboru ekonomika. Praha, červenec 2012 Ing. Milan Vodička, CSc., znalec v oboru ekonomika Znalecký posudek Ocenění jmění a stanovení tržní hodnoty akcií společnosti Bonton Pictures a.s. IČ: 267 37 451 Praha, červenec 2012 Výtisk č. 1 Počet

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2005 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti Paseka, zemědělská a.s. ke dni 31.3.2010

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti Paseka, zemědělská a.s. ke dni 31.3.2010 Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti Paseka, zemědělská a.s. ke dni 31.3.2010 Ve Zlíně dne 13. srpna 2010 1. Popis předmětu odhadu 1.1 ÚKOL ODHADU Úkolem odhadu je odhadnout cenu předmětu dražby

Více