Projekt aplikace interních modelů hodnocení úvěrové způsobilosti firemních klientů v segmentu SME. Bc. Iveta Hložková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt aplikace interních modelů hodnocení úvěrové způsobilosti firemních klientů v segmentu SME. Bc. Iveta Hložková"

Transkript

1 Projekt aplikace interních modelů hodnocení úvěrové způsobilosti firemních klientů v segmentu SME Bc. Iveta Hložková Diplomová práce 2012

2

3

4

5

6 ABSTRAKT Diplomová práce je věnována vytvoření projektu experimentálního testování reálného modelu, prostřednictvím modelu interního ratingu vytvořeného bankou XY. První část je věnována teoretickým poznatkům o segmentu malých a středně velkých podniků, úvěrovým produktům i úvěrovému riziku. Závěr této části popisuje interní ratingové modely. Z teoretické části následně vychází analytický část práce, která analyzuje jak současný bankovní sektor a úvěrový trh v ČR, tak i konkrétní zajištění rizik největšími bankovními Skupinami. Na základě analytické části jsou definována východiska pro projektovou část a pomocí teoretických poznatků je zpracován projekt experimentálního testování reálného ratingového modelu. V závěru práce jsou shrnuty přínosy i problémy související s využíváním interních ratingových modelů při poskytování úvěrových produktu klientům segmentu SME a zároveň jsou zde uvedeny návrhy a doporučení pro management bank využívajících interní ratingové modely. Klíčová slova: Bankovní úvěr, úvěrové riziko, bonita klienta, kreditní scóring, rating, modely hodnocení úvěrové způsobilosti ABSTRACT The diploma work is devoted to a real project, experimental testing of the model by means of the internal rating created by XY bank. The first part is theoretical knowledge - defined segment of small and medium-sized enterprises, credit products and credit risk. Described are internal rating models. From the theoretical analysis is based other part of the work that analyzes how is the current banking and credit market in the CR, as well as specific hedging of risks of the largest banking groups. Based on the analytical basis for a defined project area and on the basis of theoretical project knowledge is processed in real experimental testing the rating model. The conclusion summarizes the benefits and problems associated with the use of internal rating models of credit product in providing clients with the SME segment and at the same out here are suggestions and recommendations for the management of banks using the internal rating models.

7 Keywords: Bank loan, credit risk, customer creditworthiness, credit scoring, rating, credit assessment models

8 Mé poděkování je věnované odbornému vedoucímu doc. Ing. Jaroslavu Belásovi, PhD. za odborné vedení, věnovaný čas, cenné rady a připomínky, které vedly k úspěšnému dokončení této diplomové práci. Prohlašuji, že odevzdaná verze diplomové práce a verze elektronická, nahraná do IS/STAG jsou totožné. Budoucnost patří lidem, kteří vidí příležitost dříve, než ji spatří ostatní. THEODORE LEVITT

9 OBSAH ÚVOD I TEORETICKÁ ČÁST ZPRACUJTE TEORETICKÉ POZNATKY VZTAHUJÍCÍ SE K PROBLEMATICE BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ V SEGMENTU SME MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY - SME Přednosti SME: Nevýhody SME BANKOVNÍ ÚVĚR Zásady úvěrového obchodu ÚVĚROVÉ PRODUKTY V SEGMENTU SME FINANCOVÁNÍ SME ÚVĚROVÉ RIZIKO BANKY PŮSOBÍCÍ NA ÚZEMÍ ČR ZHODNOCENÍ DEFINUJTE TEORETICKO-METODOLOGICKÉ ASPEKTY INTERNÍCH RATINGOVÝCH MODELŮ BASEL II Princip tří pilířů SCÓRING RATING Základní charakteristika ratingu Členění ratingu Externí rating Bankovní dohled a registry Interní rating Rating firemního klienta v bankovní praxi Informační vstupy IRB KREDITNÍ MODELY Value at Risk CreditMetrics ZPŮSOB RATINGOVÉHO HODNOCENÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Vstupní informace do ratingového systému Stanovení ratingu II PRAKTICKÁ ČÁST ZPRACUJTE ANALÝZU SOUČASNÉHO STAVU BANKOVNÍHO SEKTORU A ÚVĚROVÉHO TRHU V ČR ČINNOST BANKOVNÍHO SEKTORU RIZIKA BANKOVNÍHO PODNIKÁNÍ Úvěrové riziko v současnosti... 45

10 3.2.2 Kvalita úvěrového portfolia ZHODNOCENÍ ANALÝZY SOUČASNÉHO STAVU BANKOVNÍHO SEKTORU NA ZÁKLADĚ ANALÝZY ZHODNOŤTE ŘÍZENÍ RIZIK SPOJENÝCH S JEDNOTLIVÝMI INTERNÍMI MODELY BANK A ZAJIŠTĚNÍ RIZIK PŘI POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ ŘÍZENÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA V KOMERČNÍ BANCE ŘÍZENÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA V ČSOB ŘÍZENÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA V ČESKÉ SPOŘITELNĚ ŘÍZENÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA V UNICREDIT BANK ŘÍZENÍ ÚVĚROVÉHO RIZIKA V RAIFFEISENBANK ZHODNOCENÍ ANALÝZY ŘÍZENÍ RIZIK SPOJENÝCH S JEDNOTLIVÝMI INTERNÍMI MODELY: ZPRACUJTE PROJEKT EXPERIMENTÁLNÍ TESTOVÁNÍ REÁLNÉHO MODELU, PODKLAD K ZÍSKÁNÍ ÚVĚRU PŘEDSTAVENÍ TESTOVANÉHO RATINGOVÉHO MODELU Identifikační údaje v modelu Finanční údaje v modelu ROZVAHA a VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT Modelové hodnocení bonity klienta EXPERIMENTÁLNÍ TESTOVÁNÍ MODELU ZHODNOCENÍ PROJEKTU A ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH... 90

11 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 11 ÚVOD Každý podnik má jako svůj hlavní cíl zachovat si dlouhodobou stabilitu, vytvářet zisk. K tomuto cíli patří finanční řízení podniku a rozhodování o formě využitého kapitálu. Mezi optimální varianty patří i využití peněžních zdrojů jako jsou úvěry poskytované komerčními bankami. Využívání cizího kapitálu a podnikání k sobě patří stejně jako podnikání a riziko. Problematika řízení úvěrového rizika a měření bonity klienta se tedy pro věřitele stává důležitou součástí existence. Přínosem zpracování této diplomové práce je nejen projekt experimentálního testování reálného ratingového modelu, jako podklad pro získání úvěru klienta od komerční banky, ale také získání a prohloubení znalostí z oblasti poskytování úvěrů, které jsou nezbytnou součástí podnikání. Samotná diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část práce se věnuje, v teoretické rovině, základním poznatkům vztahujícím se k problematice bankovních úvěrů v segmentu malého a středního podnikání (SME). Po vymezení základních druhů úvěrových aktivit, je nutné popsat také možnost úvěrového rizika. Riziko, kterému jsou banky vystaveny vždy při poskytnutí finančního zprostředkování klientovi. Právě řízení a omezení tohoto rizika, je předmětem této práce. V další části teoretické roviny se práce věnuje metodologickým aspektům interních ratingových modelů. Základní charakteristice nástrojů, jak měřit riziko klienta. Rating je v podmínkách České republiky nejběžnějším nástrojem využívaným k měření rizika klienta. Kapitola je věnována možnostem získávání informačních vstupů komerční bankou vypovídajících o klientovi, využívání vlastních interních ratingových modelů, či spolupráce s externími společnostmi. Závěr teoretické části práce je věnován úvěrovým modelům využívaným k měření bonity klienta, teoretickému stanovení ratingu. Praktická část diplomové práce je rozdělena na část analytickou a část projektovou. V analytické části se práce zabývá popisem současného stavu bankovního sektoru v České republice, a také současnou situací na úvěrovém trhu ČR. Analytická část se zaměřuje na kvalitu současných úvěrových portfolií, úvěrů v selhání či počtem podaných insolvencí. Práce je zaměřena na vývoj na úvěrovém trhu. Sleduje současnou situaci a poskytování úvěrů, a to jak z pohledu bankovních institucí, tak dle přístupu podniků k žádostem o úvěrové financování svého podnikání.

12 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 12 Z analytické části vychází projektová část, která je věnována experimentálnímu testování reálného ratingového modelu, jako podkladu k získání úvěru. V úvodu projektu je práce zaměřena na seznámení s reálným modelem. Následně je prakticky provedeno testování modelu, které poukazuje na ukazatele, jež jsou pro banku v řízení kreditního rizika nejdůležitější, a jakým způsobem ovlivňují ratingové hodnocení bonity klienta. V poslední kapitole je uveden výčet přínosů i problémů daného reálného ratingového modelu, včetně návrhů a doporučení pro banky i jejich klienty. Cílem diplomové práce je analýza nejenom teoretických poznatků týkajících segmentu SME, úvěrů a řízení úvěrového rizika, ale také analýza současného stavu bankovního sektoru a úvěrového trhu v České republice a následný projekt, věnující se experimentálnímu testování reálného ratingového modelu a jeho aplikaci. Projekt vede k zjištění způsobů hodnocení, který banky preferují při zjišťování bonity svých klientů za účelem poskytnutí úvěru. Správný výběr interního modelu bankou k měření úvěrového rizika je klíčem k úspěchu komerčních bank. Snížením úvěrového rizika pomocí správného finančního řízení podniku, lze dosáhnout získání úvěrové výpomoci, a to s možností co nejvýhodnějších podmínek. Na základě analýzy reálného modelu budou definovány nedostatky současného řízení úvěrových rizik. Tyto nedostatky a informace získané v analytické části, vedou k návrhům na zlepšení současné situace. Konečným cílem diplomové práce je zavedení testované metody měření bonity klienta, jako podklad pro snadnější získání bankovního úvěru.

13 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 13 I. TEORETICKÁ ČÁST

14 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 14 1 ZPRACUJTE TEORETICKÉ POZNATKY VZTAHUJÍCÍ SE K PROBLEMATICE BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ V SEGMENTU SME Banky v posledních letech zaměřily svou pozornost na rozvoj retailového bankovnictví (zaměření na drobného klienta například FO podnikatel, malé podniky, klientela SME). Retailové úvěrování je dynamický segment bankovního trhu. Tzv. reorientace na retail odráží trend v bankovním sektoru posledních let. (BussinessInfo, 2010) 1.1 Malé a střední podniky - SME Malé a střední podniky (SME, nebo také MSP) patří mezi významný sektor tržní ekonomiky. Při posuzování velikosti podnikatele se jako základní kritérium používá počet zaměstnanců, velikost ročního obratu, a také bilanční suma roční rozvahy. Za malého a středního podnikatele se považuje podnikatel: Pokud zaměstnává méně než 250 zaměstnanců. Jeho aktiva/majetek nepřesahuje částku 43 mil. EUR nebo jeho obrat/příjmy nepřesahují 50 mil. EUR. Členění odvětví SME drobní podnikatelé (méně než 10 zaměstnanců/aktiva do 2 mil. EUR), malé podniky (do 50 zaměstnanců/aktiva do 10 mil. EUR), střední podniky (méně než 250 zaměstnanců/aktiva do 43 mil. EUR nebo roční obrat do 50 mil. EUR); (Czechinvest, 2008; CMZRB, 2004) Pro posuzování statutu SME je dále také nutné posoudit vztah k propojeným podnikům. Pro tento případ není nutné zjišťovat, kdo vlastní který podnik, ale výši vlastnického podí-

15 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 15 lu. Z hlediska výpočtu celkového počtu zaměstnanců a finančních částek rozlišujeme tři druhy propojených podniků: Samostatný podnik do celkového výpočtu pro posouzení statutu SME se nezahrnuje. Partnerský podnik vlastní 25% až 50% základního kapitálu (či hlasovacích práv dalšího podniku), údaje za tento podnik se připočtou ve výši procentuálního vlastnického podílu. Spojený podnik podnik disponuje více jak 50% hlasovacím právem v jiném podniku. V tomto případě přičítáme údaje za celý podnik, bez ohledu na skutečný podíl. (Czechinvest, 2008) Velikost podniku lze v průběhu jeho existence měnit. Podnik expanduje a rozrůstá se, nebo naopak například dělením společnosti, se zmenšuje. Při posuzování statutu SME platí pravidlo: Podnik nabývá/pozbývá statutu drobného, malého a středního podnikatele, pokud limit počtu zaměstnanců a finanční limity jsou splněny/nesplněny ve dvou po sobě jdoucích účetních nebo zdaňovacích obdobích. (Czechinvest, 2008) Přednosti SME: Relativní pružnost, rychlost odezvy na změny podmínek, relativně vysoká schopnost absorpce pracovní síly (pružnost), schopnost vyplnit mezeru ve struktuře obchodních vztahů mezi velkými podniky Nevýhody SME Nákladnější přístup ke kapitálu, informacím a znalostem, nižší schopnost eliminovat důsledky výkyvů vnějších vlivů v počátečním stádiu svého vývoje, uvolňování nadbytečné pracovní síly (ČNB, 2010)

16 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Bankovní úvěr Bankovním úvěrem označujeme poskytnutí peněžní sumy ekonomickému subjektu na přesně stanovené období v dané výši. Nebo časově omezené přenechání peněz obchodní bankou jejímu klientovi k volnému nebo přesně danému použití za úplatu (úrok). (Belás, 2010) Tento vztah lze také zachytit pomocí vzorce, a to následovně: kde část se nazývá diskontní faktor (odúročitel); P 0 současná hodnota dané peněžní částky (diskontovaná hodnota), kterou věřitel (banka) půjčuje; P n peněžní částka, kterou věřitel v budoucnu obdrží nazpět od dlužníka (komitenta); i úroková míra; n - počet období. Půlpánová (2009, s.279) vyjadřuje úvěr jako vztah mezi zúčastněnými subjekty v procesu návratného, časově omezeného přesunu peněžních prostředků. Bance vzniká pohledávka za dlužníkem, promítne se v aktivech bankovní bilance. Úvěrová aktiva jsou typická problematickou likviditou a relativně vysokou rizikovostí Zásady úvěrového obchodu Podstatou bankovního podnikání je současné a permanentní sledování 3 základních cílů. Tyto cíle jsou si však navzájem vnitřně protikladné. V řízení bank se nazývají magický trojúhelník. Rentabilita neboli ziskovost kapitálu je jedním z nejdůležitějších cílů bankovního podnikání. Rentabilita vloženého kapitálu vyjadřuje schopnost podnikatelského subjektu vytvářet nové zdroje. Banka je zisková, pokud výnosy z kapitálu převyšují náklady na jeho získání. Tato zásada znamená, že banka poskytuje úvěr na ziskovém principu.

17 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 17 Solventnost celková platební schopnost banky. Obecně řečeno, solventnost je přebytek aktiv nad závazky. Solventní subjekt je schopen vždy dostát svým závazkům (ale ne okamžitě, což je rozdíl mezi solventností a likviditou). Likvidita momentální schopnost podnikatelského subjektu uhradit své závazky zpravidla v peněžní formě. Likvidita je ve své podstatě úzce spojena se solventností. Likvidita je totiž měřítkem okamžité solventnosti. (Král, 2009) Všechny tři zásady se vzájemně doplňují, ale zároveň stojí jednotlivě proti sobě. Hlavní princip tvoří zásada rentability. Pokud se banka rozhodne dosáhnout vyššího zisku, pro zajištění vyšší rentability, rozhodne se tedy pro rizikové obchody, ale tím poruší zásadu solventnosti. Zásada návratnosti banka směřuje své aktivity v úvěrovém procesu k navrácení půjčených finančních prostředků včetně dohodnutého úroku dohodnutým způsobem. Zabezpečení banka s klientem dohodne možnosti a formy alternativního splácení úvěru včetně úroku (majetek firmy). Účelovost banka často poskytuje úvěr na dohodnutý účel. Tato zásada je důležitá pro bankovní management. Účel, na nějž je úvěr poskytnut, lze determinovat z pohledu návratnosti. Zásada je důležitá při podnikatelských úvěrech. (Král, 2009) 1.3 Úvěrové produkty v segmentu SME Bankovní produkty lze členit na tři základní formy: Aktivní obchody banka vystupuje v pozici věřitele (nejvýznamnější aktivní obchody banky tvoří úvěrové ochody). Pasivní obchody banka vystupuje v pozici dlužníka (přijímání vkladů, emise dlouhodobých CP, vystavení vlastních směnek bankou). Neutrální obchody ani věřitelské ani dlužnické postavení. Obchody navazují na aktivní i pasivní obchody kvůli získání klientů. Služby v oblasti platebního styku,

18 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 18 služby v oblasti CP, poradenská činnost. Obchody vykazované v podrozvaze (mimobilanční položky); (DVOŘÁK, 2001; Finanční vzdělávání, 2007) Úvěrové produkty představují: Peněžní úvěry Poskytnutí dobrého jména banky úvěrové přísliby Ostatní úvěrové produkty (Finanční vzdělávání, 2007) FINANCOVÁNÍ SME Hlavní úvěrové produkty určené pro drobné podnikatele představují zejména kontokorentní úvěry, kreditní karty, finanční leasing, hypoteční úvěry aj. Poskytování spotřebitelských úvěrů a podnikové financování je svými parametry značně odlišné, tudíž i aplikované modely a nástroje musí být různé. Základní typy bankovních úvěrů Nejčastěji jsou úvěry členěny z časového hlediska: Krátkodobé bankovní úvěry aktivní bankovní obchody se splatností do jednoho roku. Zde řadíme úvěry jako kontokorentní, eskontní, lombardní, krátkodobý splátkový (spotřební, provozní podnikatelský úvěr a další). Krátkodobý splátkový úvěr poskytnutý na dobu do 1 roku. Klient je povinen splácet úvěr v přesně dohodnutých intervalech (splátkách). (Belás, 2010) Dle metody úvěrování: Kontokorentní úvěr není zde stanoven přesný postup jeho čerpání a splácení. Vytváří tak komplikovanou situaci pro bankovní management.

19 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 19 Určen ke krytí přechodného nedostatku finančních prostředků. Dostatek finančních prostředků na běžné financování provozních potřeb nebo rezerva na neočekávané výdaje. Provozní nezajištěný úvěr bez prokazování účelu při čerpání úvěru. Je určen k profinancování provozních potřeb vyplývajících z podnikatelské činnosti klienta. Banka stanoví klientovi úvěrový rámec, který je povinen dodržet a po skončení úvěrového vztahu, klient musí peníze vrátit jednou splátkou. Úvěr je pro banku více rizikový, ale přináší bance vysoký zisk. Úvěr je poskytován na dobu určitou jako krátkodobý, v ojedinělých a odůvodněných případech jako střednědobý (max. do 3 let), nebo na dobu neurčitou. Směnkový úvěr forma krátkodobého bankovního úvěru, který poskytuje banka majiteli směnky odkoupením před její dobou splatnosti. Zisk banky je diskont. (Belás, 2010) Druhy směnkových úvěrů jsou eskontní, negociační, akceptační, ramboursní a avalové (ručitelské úvěry). Povolené přečerpání účtu pro podnikatele a právnické osoby Úvěr určený firmám a podnikatelům, kteří potřebují dočasně překlenout rozdíl mezi příjmy a výdaji formou dohodnuté finanční rezervy na účtu. Běžný účet lze přečerpat do výše limitu úvěru, který se vypočítává dle obratu podnikatelského účtu s ohledem na výši obchodních obratů za minulý účetní rok a v návaznosti na hodnocení plynulosti a výše příjmů. Kreditní karta pro podnikatele Pro podnikatele, kteří chtějí mít k dispozici finanční rezervu bez ohledu na stav financí na svém podnikatelském účtu. Úvěrový limit až 500 tis. Kč. Kombinace platebního a úvěrového produktu. Revolvingový typ úvěru, výše limitu úvěru je stanovena po vzájemné dohodě s bankou. Úvěrování bez daného účelu, bez jištění. Stálý a pohotový přístup k úvěru. (Komerční banka, 2012)

20 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 20 Střednědobé bankovní úvěry Provozní úvěr K financování provozních potřeb klienta. Jedná se o termínovaný účelový úvěr se stanoveným plánem čerpání a splácení, případně s možností revolvingu. Krátkodobá, střednědobá i dlouhodobá forma; financování může mít charakter jednorázový, postupný, revolvingový nebo kontokorentní. Druhy podnikatelských úvěrů: Revolvingový úvěr finanční prostředky na financování provozních potřeb. Předmětem financování jsou oběžná aktiva, bonitní pohledávky. Sleduje se účelovost, regulovaný limit. Umožňuje opakovaně navyšovat nečerpanou část úvěru o splátky provedené do termínu sjednaného ve smlouvě; se základním a aktuálním limitem; krátkodobý či střednědobý (doba určitá), nebo doba neurčitá. Kontokorentní úvěr Úvěr za účelem překlenutí nedostatku finančních prostředků Úvěr na oběžné prostředky Úvěr na provozní a investiční potřeby Investiční úvěr K financování investičních potřeb klienta. Jedná se o účelový termínovaný úvěr se stanoveným plánem čerpání a splácení. Rychlý úvěr na podnikání Úvěr bez prokazování účelu (do 5 let) k financování podnikatelských potřeb cca od do 1, 5 mil Kč. Účelový úvěr Úvěr na financování přesně vymezených potřeb investičního charakteru. Úvěrový příslib Úvěrový příslib je určen zpravidla právnickým osobám (středně velkým podnikům), ale mohou ho čerpat i malé firmy a fyzické osoby. Je vhodný především

21 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 21 pro klienty zúčastňující se veřejných soutěží, různých výběrových řízení, investičních obchodních záměrů podporovaných ze zdrojů EU, všude tam kde je požadováno prokázání finančního krytí projektu předem. Vydané záruky Vystaveno na zajištění závazků ve prospěch tuzemských i zahraničních oprávněných subjektů. Tento zajišťovací nástroj zmírňuje obchodní riziko věřitele. Druhy bankovních záruk platební, neplatební, celní, další (KB, 2012; ČS, 2012) Mezi střednědobé a dlouhodobé bankovní úvěry jsou řazeny zejména úvěrový úpis, emisní úvěr, hypotekární úvěr či dlouhodobý splátkový úvěr (mezi které řadíme spotřební úvěr, úvěr na nemovitost, atd.) (Belás, 2010) Úvěrový úpis alternativa emisní půjčky. Na základě písemné závazkové listiny neboli úvěrového listu, úpisu či úvěrové smlouvy poskytují banky úvěr. Jedná se o úvěry většího objemu, střednědobé či dlouhodobé. Úvěry bez využití burzy, dlužník podepisuje dlužní úpis, na jehož podkladě banka poskytne úvěrovou částku. (Polidar, 1999) Malý úvěr pro podnikatele Účelový úvěr až na 15 let k financování investic cca od 50 tis do 8 mil. Kč. Lze jej využít k pořízení nového výrobního zařízení a technologií, vybavení kanceláří, rozšíření skladů i vozového parku. Tabulka 1: Malý úvěr pro podnikatele (vlastní zpracování dle ČSOB) Druh investice Doba splácení až Výše úvěru až Budovy a pozemky 15 let 8 mil. Kč Stroje a zařízení 8 let 5 mil. Kč Osobní a užitkové automobily 6 let 5 mil. Kč Jiné investice V závislosti na druhu investice

22 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 22 Hypoteční úvěr pro právnické osoby Dlouhodobý účelový úvěr k financování investic do nemovitostí. Doba trvání až 20 let a je zpravidla poskytován s pevnou úrokovou sazbou stanovenou na 1 rok nebo 5 let. Střednědobý nebo dlouhodobý úvěr Nutnost zajištění zástavním právem k nemovitosti Developerské financování financování projektu Pro financování lze využít hypoteční nebo investiční úvěry. (KB, 2012) Produktivní úvěry SME klientele cca od roku 2003 se začínají banky v rámci klientské změny orientace soustřeďovat na nově vymezený segment SME. Zde dochází k postupnému zjednodušení dokumentace úvěrových produktů a redukci podkladů požadovaných po klientech. Typově se tyto úvěry neliší od produktivních úvěrů poskytovaných korporátní klientele, je však odlišný přístup k jejich nabídce a hromadnější proces zpracování. (Půlpánová, 2007, s. 298) Úvěr pro malé a střední podniky ze zdrojů Evropské investiční banky Úvěr pro malé a střední podniky ze zdrojů EIB umožní - financovat rozvojové projekty společnosti, získat nižší úrokovou sazbu. Podíl úvěru k nákladům projektu dosahuje až 100%, splatnost úvěru je min. 2 roky, výhoda nižší úrokové sazby. Výše úvěru max. 300 mil. Kč (KB, 2012) 1.4 Úvěrové riziko Poskytování úvěrů a přijímání vkladů jako hlavních produktů bank, představuje zvláštní aktivity, kdy se prodávají a kupují nestandardní, obtížně převoditelné kontrakty půjčky a vklady. Poskytování úvěrů samo o sobě představuje nedokončenou, neúplnou

23 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 23 transakci až do té doby, než jsou úvěry splaceny. A právě v tomto mezidobí, kdy jsou úvěry poskytnuty, ale nejsou doposud splaceny, jsou banky vystaveny úvěrovému, likvidnímu, platebnímu, a často i úrokovému riziku, popřípadě také riziku směnných kursů. Tato rizika se promítnou do ziskovosti a hodnoty bank. (Mejstřík, 2008) Hlavním předmětem podnikání bank, jak vyplývá z výše uvedeného, je finanční zprostředkování, a to v podmínkách rizika. Největším rizikem, kterému tedy banky čelí, můžeme označit jako kreditní (úvěrové) riziko. Banky by měly v případě řízení kreditního rizika zaujmout jak portfoliový přístup k řízení, tak se i zaměřovat na jednotlivé úvěry a transakce. Úvěrové riziko spočívá v tom, že komitent nesplatí bance poskytnutý úvěr a neuhradí smluvený úrok a výlohy. Nebezpečí rizika s délkou trvání lhůty splatnosti úvěru (dlouhodobější = rizikovější) Riziko u klientů s podprůměrnými zisky, nízkou rentabilitou, s občasnými platebními obtížemi. Úvěrové riziko trvá po celé období úvěrového vztahu. Banky často trpí asymetrií informovanosti a přiklánějí se k negativnímu výběru a morálnímu hazardu. Řízení rizik vytváří hodnotu banky pro akcionáře. Kreditní riziko je největším rizikem, kterým banky čelí. Při řízení tohoto rizika není cílem minimalizovat riziko, ale udržovat jej v určitých mezích, které lze akceptovat. A tím docházíme k tomu, že kvalitní analýza, odpovídající modely a neustálý monitoring jsou základními prvky řízení rizik. Zabývá se tedy komplexním systémem identifikace, měření, zajištění a sledování rizika. Pro banku je důležité, aby problémové úvěry a selhání protistrany byly včas identifikovány, klasifikovány do konkrétních kategorií a vytvořeny k nim odpovídající rezervy pro očekávané ztráty, opravné položky k znehodnoceným pohledávkám proti ztrátám. (Mejstřík, 2008) Na banku/věřitele nedopadají pouze rizika z nedostatečného zhodnocení bonity dlužníka, ale například také:

24 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 24 o Inflační riziko o Riziko měnové o Riziko úrokové Banky se snaží tato rizika, co nejvíce omezit, a to za pomoci prostředků, které lze označovat zajištění úvěru. Omezování vzniku rizikových situací postupy: o Zkouška úvěrové způsobilosti dlužníka o Limitování úvěru o Úvěrová kontrola dlužníka Úhrada úvěrové pohledávky, kterou banka dosáhne v případě platební neschopnosti dlužníka, postihem jmění dlužníka nebo třetí osoby. (Polidar, 1999, s. 212) Významnou součástí systému řízení úvěrového rizika v komerční bance jsou modely pro hodnocení úvěrového rizika. Modely řízení rizika se pro banky v posledních letech staly nepostradatelnou součástí. Tato skutečnost způsobila dynamický vývoj modelů úvěrového rizika. Následující obrázek znázorňuje systematický přehled modelů. Heuristické modely Modely k hodnocení úvěrového rizika Statistické modely Kauzální modely Ratingové Kvalitativní Diskrimi- Regresní Model oce- dotazníky systémy nační analý- modely ňování opcí za Expertní Fuzzy logic Neuronové Model systémy systémy sítě cash flow Hybridní modely kombinace heuristických, statistických a kauzálních modelů. Graf 1 Modely k hodnocení úvěrového rizika (Vlastní zpracování dle Belás, 2010)

25 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Banky působící na území ČR Banky působící na území České republiky se řadí do kategorie bank univerzálních. Univerzální banky poskytují své služby drobné klientele, malému a střednímu podnikání a velkému korporátnímu podnikání. Zabývají se retailovým, komerčním, privátním i investičním bankovnictvím. V České republice působí cca 44 bankovních subjektů a 16 družstevních záložen. Banky a bankovní instituce jsou tradičními a nejstaršími finančními institucemi, zabývajícími se obchody s penězi a poskytující nejrůznější finanční služby. Od nebankovních finančních institucí se liší činností přijímání vkladů od veřejnosti. Z tohoto důvodu jsou velmi přísně regulovány a podléhají přísnému dohledu. (Finanční vzdělávání, 2007) Nejvýraznější banky působící v ČR: Česká národní banka - Centrální banka České republiky a orgán, který vykonává dohled nad finančním trhem v zemi. (ČNB, 2010) Komerční banky: Air Bank AXA Bank Česká exportní banka Česká spořitelna Československá obchodní banka DIRECT Pojišťovna GE Money Bank Generali Pojišťovna ING Bank Komerční banka mbank Raiffeisenbank UniCreditBank Volksbank Wüstenrot (Banky v ČR, 2012)

26 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Zhodnocení České komerční bankovnictví se v posledních letech výrazněji zaměřuje na segment SME. Segment malého a středního podnikání se řadí mezi významný sektor tržní ekonomiky. Vyznačuje se zejména pružností a rychlostí odezvy na neustále změny podmínek, relativně vysokou schopností absorpce pracovní síly či schopností vyplnit mezeru ve struktuře obchodních vztahů mezi velkými korporacemi. Menší podniky se vyznačují tím, že disponují nižším množství kapitálu a je nutné využívat kapitál z cizích zdrojů. Díky výraznějšímu zaměření komerčního bankovnictví i na segment SME, nabídka úvěrových produktů pro menší podnikatele je obsáhlá. Lze získat úvěr jak od komerčních bank ČR, tak také úvěr pro malé a střední podniky ze zdrojů Evropské investiční banky. EIB tím umožňuje financovat rozvojové projekty společnosti, a také nabízí výhodnější úrokovou sazbu. A tento jev je z důvodu, že podniky spadající do segmentu SME mají nákladnější přístup ke kapitálu, velmi pozitivním bodem. Poskytování úvěrů sebou však nese určitá rizika. Největším rizikem, kterému banky čelí, můžeme označit jako úvěrové riziko. Úvěrové riziko trvá po celé období úvěrového vztahu. Při řízení tohoto rizika, není cíl minimalizovat jej, ale udržet jej v určitých stanovených mezích, které lze akceptovat. A tím docházíme k tomu, že kvalitní analýza, odpovídající modely a neustálý monitoring jsou základními prvky při řízení rizika. Významnou součástí systému řízení úvěrového rizika v komerční bance jsou modely pro hodnocení úvěrového rizika. A právě tyto modely se pro banky v posledních letech staly nepostradatelnou součástí úvěrových obchodů. O modelech se dozvíme více v následující kapitole. V České republice se v žebříčku největších bankovních institucí drží čtyři banky. Jsou to Československá obchodní banka, Česká spořitelna, Komerční banka a UniCredit- Bank.

27 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 27 2 DEFINUJTE TEORETICKO-METODOLOGICKÉ ASPEKTY INTERNÍCH RATINGOVÝCH MODELŮ Modely úvěrového rizika slouží k predikci hlavních parametrů tohoto rizika. Především hodnoty pravděpodobnosti selhání (PD) pro hlavní úvěrové segmenty, kam spadají i nefinanční podniky. Modely růstu úvěrů slouží k odhadu růstu bankovních portfolií v závislosti na makroekonomickém vývoji a jsou využity pro odhad vývoje rizikově vážených aktiv. 2.1 Basel II Hlavním cílem Basel II je zvýšení bezpečnosti a stability finančních systémů, posílení konkurenční rovnosti mezi bankami a umožnění používání komplexnějších přístupů k řízení rizik pro regulatorní účely. Hlavní důraz je kladen na přesnější měření rizik a podporu zlepšování řízení rizik v bankách Princip tří pilířů Basel II je založený na třech pilířích: 1. pilíř Kapitálová přiměřenost zaměřen na kapitálové požadavky pro úvěrové, tržní a operační riziko. 2. pilíř Proces dohledu zabývá se procesem dohledu. Proces hodnocení dostatečnosti kapitálu dané banky regulátorem. Dohled je zaměřen na zajištění dostatečné výše kapitálu banky a motivace bank k zavádění kvalitnějších technik řízení rizik. Limit kapitálové přiměřenosti je 8% a znázorňuje jeho absolutní minimum. V závislosti na rizikovém profilu banky by se měla kapitálová přiměřenost pohybovat ve výši nad 8%. 3. pilíř Uveřejňování informací týká se tržní disciplíny. Zabývá se problematikou transparentnosti a zveřejňování informací bankou. CAD = CAP/RWA 8% CAD kapitálová přiměřenost, CAP kapitál, RWA - rizikově vážená aktiva

28 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 28 K původnímu rizikovému pilíři byly přidány dva nové pilíře proces dohledu a průhlednost a tržní disciplína. Basel II sbližuje regulatorní kapitálové požadavky s rizikovým profilem banky. Banky mohou použit buď vlastní modely interních ratingů pro měření úvěrového, tržního a operačního rizika (v případě, že regulátor schválí interní model užívaný bankou). V opačném případě musí banky použít standardní přístupy stanovené BCBS (Basel Committee on Banking Supervision Basilejský výbor pro bankovní dohled). (Půlpánová, 2007) 2.2 Scóring Množství bank v České republice využívá rating jako hlavní nástroj měření rizika klienta. Rating je založen na metodě skóring, ale obě metody je nutné posuzovat odděleně. (Blaha, 2004) Scóring je funkce založená na kombinaci objektivních ukazatelů (zpravidla lineární). Představuje matematické vyjádření finanční spolehlivosti příslušného žadatele, vypočítané na základě scóringového modelu. Je používán pro všechny typy podniků. Největší uplatnění má však při hodnocení bonity fyzických osob (jedná se zejména o poskytnutí spotřebitelského úvěru). Základem scóringových modelů jsou socio-demografické charakteristiky, behaviorální skóre, charakteristiky příslušné úvěrové transakce, úvěrová historie klienta, získané především z externích evidencí dlužníků). Důvod k využití scóringových funkcí pro hodnocení bonity fyzických osob (retailové klientely, segmentu malého podnikání) je ten, že poskytování spotřebitelských úvěrů je hromadná záležitost, a není proto pro banku efektivní, každou FO posuzovat zvlášť. (Blaha, 2004; Mejstřík, 2009) Při výpočtech se využívá základních objektivních faktorů (například plat žadatele, věk, počet členů domácnosti bez trvalého příjmu, a další). Scóring lze využít i při hodnocení bonity podniků. Jednoduchý model (Altmanovo skóre) a jeho modifikace se mohou stát základem pro modely založené na systému ratingu. V rámci scóringu tak mohou být nadefinovány intervaly, které pak umožní přiřadit určitý rating danému podniku. Přiřazení ratingu musí ale podléhat také kvalitativní analýze

29 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 29 (analýze odvětví, prostředí, v kterém podnik působí, analýze vlastnické struktury, kvalitě managementu, pozici na trhu apod.). Finanční analýza je pouze jednou z více součástí analýzy, jejímž výsledkem je následné přiřazení ratingu. (Blaha, 2004, s. 103) 2.3 Rating Rating patří mezi nejběžnější nástroj měření rizika klienta využívaný v našich podmínkách. Řadíme jej mezi základní prvky fungování mezinárodních trhů a vstupuje téměř do všech modelů pro měření kreditního rizika. Toto měření znázorňuje stupeň rizikovosti podnikání a vyčíslení pravděpodobnosti, že hodnocený klient dostojí svým závazkům. Stupněm ocenění lze také vyjádřit kvalitu klienta, jako dlužníka a jeho ekonomické schopnosti dodržet vydané vlastní závazky a splatit je včas, v dané výši, a to jak jistinu dlužné částky, tak také úroky z ní plynoucí Základní charakteristika ratingu Rating nástroj k měření hodnocení subjektu, jeli schopen dostát svým závazkům. Úvěrový rating pravděpodobnost, že subjekt v budoucnu bude schopen splácet svůj závazek. Rating můžeme definovat jako ukazatel, jež: Vyjadřuje pravděpodobnost selhání klienta ( Profitability of default ). Je základním kritériem pro posouzení úvěruschopnosti (bonity) klienta a kritériem pro stanovení limitu (úvěrové angažovanosti) klienta. Představuje objektivní hodnocení nejdůležitějších rizikových faktorů. Vyhodnocení ratingu je založeno na již zmíněném scóringu, ale jak již bylo zmíněno, použití ratingu a scóringu je rozdílné.

30 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 30 Základem při přiřazení ratingu je finanční analýza jednotlivých položek klientem poskytnutých finančních výkazů, dále kvalitativní analýza odvětví, postavení na trhu, vlastnická struktura, kvalita managementu, potenciální hrozby atd., viz. Graf č. 4. (ČNB, 2010; RatingMSP, 2008) Členění ratingu Pravidla Basel II. umožňují bankám používat rating externích agentur, případně si vytvořit svůj interní ratingový systém, který podléhá schválení příslušného regulačního orgánu. Rating lze členit na: Externí rating (ratingové agentury) Interní rating (vytváří jej sám věřitel) Externí rating Ratingové agentury vyhodnocují řadu jevů, které hodnotí firmy z negativní i pozitivní stránky. Hodnocení zahrnuje například - situaci na trhu, směřování firmy, finanční výsledky, plánované změny, investice, majitele firmy nebo také legislativu státu, která samozřejmě na společnost také působí. Rating subjektů stanovují nezávislé ratingové agentury. Mezi největší a nejvíce známé světové agentury patří tři agentury pocházející z USA s počátky ve 20. století - Moody s, Standard & Poor s a Fitch. (CreditRisk, 2010) Každý hodnocený subjekt je agenturou hodnocen dle stupnice. Tato stupnice není pro každou agenturu totožná, ale jsou si velmi podobné. Rating začínající písmenem A značí velmi dobrou investiční pozici, písmeno B značí spekulativní pozici a následně rating s písmenem C vypovídá o subjektu, jako o vysoce rizikovém. Čím horší stupeň ratingu je podniku přiřazen, tím vyšší úrok (dražší úvěr) je při poskytnutí půjčky věřitelem požadován. Úvěr se pro věřitele stává rizikovější a musí si na něj vytvářet

31 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 31 vyšší rezervy. Hodnota ratingu však neznamená, že agentura doporučuje či nedoporučuje investici. Některé subjekty preferují vyšší riziko s cílem získání vyššího výnosu, proto tedy mohou být pro věřitele lákavější firmy s nižším hodnocením. (Trousilová, 2011) Tabulka 2: Externí ratingové stupně tří největších agentur (vlastní zpracování dle ČNB) Ratingové stupně tří největších agentur Standard & Poor's Moody's Fitch investice je bez rizik AAA Aaa AAA investice je bezpečná AA+ Aa1 AA+ AA Aa2 AA AA- Aa3 AAinvestice je bezpečná, ale A+ A1 A+ náchylná k vlivům v jednotlivých A A2 A oborech A- A3 A- investice je středně bezpečná BBB+ Baa1 BBB+ BBB Baa2 BBB BBB- Baa3 BBB- Spekulativní investice BB+ Ba1 BB+ BB Ba2 BB BB- Ba3 BBspekulativní investice s B+ B1 B+ negativním výhledem B B2 B B- B3 B- pravděpodobný je úpadek CCC+ Caa1 CCC+ a nesplacení závazků CCC Caa2 CCC CCC- Caa3 CCC- CC Ca CC C C C CI C D D C D Rating používají především investoři, emitenti, investiční banky, makléři, a také státní instituce. Externí rating poskytuje nezávislé a snadno použitelné hodnocení relativního úvě-

32 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 32 rového rizika. Tím se efektivně zvyšuje efektivita trhu a snižují se náklady investorům. Banky a makléři využívají ratingové hodnocení k výpočtu rizika svého portfolia Bankovní dohled a registry Při rozhodování o tom, zda klientovi poskytnout požadovaný úvěr, banky využívají také úvěrové registry. Úvěrový registr je databáze všech typů klientů, tedy FO občanů, FO podnikatelů i PO, kteří jsou spojeni poskytnutým úvěrem. Jejich účelem je poskytování úvěrů, a tak zamezení poskytování úvěrů nebonitním klientům. (ČNB, 2010) Úvěrové registry obsahují: Identifikační údaje klienta Údaje o bonitě klienta Úvěrovou historii klienta Pokud má klient pozitivní úvěrovou historii, je zvýhodněn při posuzování své žádosti o úvěr. Díky využívání úvěrových registrů se tak urychluje proces posuzování žádostí o úvěry a může dojít i k snižování úrokových sazeb z poskytnutých úvěrů. (Kalabis, 2006, s. 83,84) CBCB Czech Banking Credit Bureau, a.s. Bankovní registr, který provozuje službu Bankovního registru klientských informací (BRKI). Prostřednictvím CBCB si banky vzájemně vyměňují informace vypovídající o důvěryhodnosti a bonitě jejich klientů. CBCB, a.s. je vlastněna zakládajícími bankami ČS, a.s., ČSOB, a.s., GE Money Bank, a.s., KB, a.s., UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Bankovní registr obsahuje informace pouze o smluvních (úvěrových) vztazích mezi bankami a jejich klienty. Databáze BRKI pak nabízí jednotlivým uživatelům pohled na současný stav zadlužení klienta, a také zpětně na jeho historické hodnoty.

33 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 33 BRKI je uzavřený systém, informace z něj mohu získávat pouze oprávnění účastníci (banky). Každá banka může podle stanovených pravidel získat pouze údaje o svých klientech (existenci vztahu musí každá banka vždy doložit). (CBCB, 2012) Centrální registr úvěrů ČNB CRÚ je informační systém, který shromažduje informace o úvěrových závazcích fyzických osob podnikatelů a právnických osob a umožňuje operativní výměnu informací mezi účastníky CRÚ. Sdílení informací o závazcích a platební morálce klientů rozšiřuje okruh nástrojů využitelných v oblasti řízení úvěrového rizika. (ČNB, 2010) Interní rating Systémem interního ratingu se rozumí metody a procesy přiřazování interního ratingu, včetně kontroly, shromažďování dat a informačního systém pro hodnocení rizik. V souvislosti s možností bank využívat při stanovení kapitálového požadavku k úvěrovému riziku interní rating, stoupá jeho význam. IRB přístupy k úvěrovému riziku umožní bankám použít vlastní ocenění úvěrového rizika jejich dlužníků, ovšem při splnění přísných metodologických a výkazních požadavků. To je základní rozdíl, kterým se IRB přístupy odlišují od standardizované metody, na které je založen externí rating pro odvození rizikových vah. V rámci metod vnitřních ratingů je banka povinna rozdělit svá aktiva bankovní knihy do pěti tříd: pohledávky za podnik pohledávky za státy pohledávky za bankami pohledávky za drobnou klientelou investice do akcií

34 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 34 Pro každou z těchto tříd aktiv je třeba odlišit tři klíčové prvky pro IRB metodu: 1. rizikové komponenty odhady rizikových charakteristik bankou samotnou nebo regulátorem 2. funkce rizikových vah způsob, jakým jsou složky rizika transformovány na rizikově vážená aktiva a kapitálové požadavky 3. minimální požadavky požadavky, které musí banka splnit, aby mohla používat IRB metody pro dané třídy aktiv. (RatingMSP, 2008) Základními rizikovými charakteristikami, s nimiž IRB metody pracují, jsou: pravděpodobnost selhání pravděpodobnost, že dlužník nedostojí svým závazkům během sledovaného období, expozice při selhání celkové stanovení aktiv, která jsou vystavená riziku v případě, že dlužník nedostojí svým závazkům, míra ztráty při selhání míra aktiv ztracených v případě, že nastane selhání, doba splatnosti nominální doba splatnosti, která se udává v letech. Podstata IRB metod (metoda základní, pokročilá) spočívá v tom, že každé expozici je nejprve přidělen na základě interního procesu interní stupeň ratingu. Pro tento stupeň je odhadnuta pravděpodobnost selhání, resp. u pokročilé varianty IRB metody, i další rizikové prvky. Pravděpodobnost selhání pak slouží jako důležitý vstup do funkce stanovení rizikové váhy. Banka musí při přidělování ratingu dlužníkům zkoumat všechny relevantní dostupné informace. Čím méně informací má banka k dispozici, tím konzervativnější by měla být při přidělování ratingu. Banka musí archivovat data o ratinzích pro pozdější použití. (Kašparovská, 2006)

35 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Rating firemního klienta v bankovní praxi Pro komerční banky se stává velmi důležitou činností řízení rizik firemních klientů, a to zejména v období vzniku a dále v období existence úvěrového vztahu. Z důvodu potřeby banky zabezpečit návratnost finančních prostředků, představuje úvěrové riziko pro komerční banku vztah k vlastnímu podnikání klíčový problém. Řízení rizik pro banku představuje celou řadu aktivit, které vedou k zhodnocení finanční situace podnikového klienta ve vztahu k návratnosti úvěru. V tomto procesu banky hodnotí stav a vývoj základních finančních ukazatelů firmy, kvalitu řízení, perspektivu odvětví, v kterém klient podniká, kvalitu obchodních partnerů, stav a velikost majetku, úroveň řízení firmy a celou řadu dalších ukazatelů. Globální rating klienta, z kterého je možné odvodit míru uspokojení úvěrových požadavků (úvěrový limit) a limity úvěrových podmínek mohou být stanovené následovně: X = x1 + x2+ x2 +. Xn X koeficient celkového úvěrového rizika, směrodatný pro zařazení klienta do určité rizikové skupiny x(1,2,3, n) rizikové faktory (rentabilita, likvidita, růstová dynamika podniku, postavení na trhu, růstová charakteristika odvětví) Na základě údajů poskytnutých klientem, banka zpravidla vykoná finanční a nefinanční analýzu klienta. Rating představuje systém objektivizovaného hodnocení schopností a vůle subjektu plnit svoje budoucí závazky řádně, včas, v dohodnuté výši. Hodnotí také subjektivní faktory, které je nutné při úhradě závazků splnit. Rating představuje hodnotící nástroj v oblasti aktivních bankovních obchodů. Hodnocení ekonomického zdraví, perspektivy a postavení klienta. Přiřazením konkrétní ratingové třídy klientovi, je přiřazená určitá míra rizika při poskytnutí úvěru vůči posuzovanému subjektu. (Belás, 2010)

36 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Informační vstupy IRB Informace jsou získávány zpravidla z účetních výkazů klienta (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash-flow - v rámci podvojného účetnictví, v soustavě jednoduchého účetnictví se pak jedná o výkaz o majetku a závazcích, výkaz o příjmech a výdajích), právní dokumenty a jiné podpůrné dokumenty. Rating aktivního bankovního obchodu se skládá z: Ratingu klienta ekonomické zdraví firmy, přiměřenost ekonomických ukazatelů vzhledem na hodnoty odvětví, pozice na trhu, míra zabezpečení odbytu a kvalifikovanost managementu. Rating bankovního obchodu kvalita zabezpečení, hodnotí vztah klienta k bance. Výsledné hodnoty jednotlivých složek ratingu se pohybují v rozpětí od 1 do 9. (Belás, 2010) Na základě podstaty a možnosti kvantifikace sledovaných parametrů ratingu je možné identifikovat dvě základní kategorie ukazatelů: Kvantitativní ukazatelé mají významný podíl na celkovém výsledku ratingu (cca 85%), vycházejí z poměrových ukazatelů finanční analýzy účetních výkazů. Kvalitativní ukazatele mají menší význam na celkovém výsledku ratingu, hodnotí postavení klienta, jeho tržní vyhlídky, zabezpečení obchodu a vztah k bance. Graf 2 - Základní kategorie ukazatelů úvěrového rizika (Vlastní zpracování dle Belás, 2010, s. 279)

37 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 37 Kvantitativní kritéria představují tzv. hard facts a kvalitativní kritéria pak tzv. soft facts. Graf 3 Kvantitativní kritéria hard facts a soft facts. (vlastní zpracování z materiálů ČS, a.s.) U hodnot hard facts se vychází z toho, že čím větší je firma, tím větší význam se těmto ukazatelům přisuzuje. Pojem hard facts lze také označit jako finanční rating. Sledují se zde finanční ukazatele, které jsou základem pro interní rating. Zjištěné ukazatele popisují finančně-ekonomický stav podniku a jsou vyjádřeny tzv. indikátorem bilanční bonity. Čím menší je firma, tím větší mají vliv ukazatele soft facts. Malé firmy se posuzují zvláště informace, které se týkají osobnosti podnikatele, který mívá spojení s pozitivním ekonomickým vývojem firmy. U těchto ukazatelů jsou hlavním zájmem budoucí aspekty, které popisují potenciály/ rizika/ šance, jež se dříve či později odrazí v účetních závěrkách firmy. (Česká spořitelna, 2012)

38 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 38 Ratingové hodnocení klienta v komerční bance: B. Pozice na trhu A. Finanční analýza C. Odvětvové finanční ukazatele D. Hodnocení managementu X. Ratingový model banky (rating klienta) Y. Zabezpečení úvěrového obchodu Z. Vztah klienta k bance E. Předpoklady odbytu F. Analýza odvětvového prostředí Graf 4 - Hodnocení klienta v komerční bance (Vlastní zpracování dle Belás, 2010, s. 283) Rating úvěrového obchodu (W) se skládá ze dvou částí: Rating klienta (X) X = A+ B + C + D + E + F Rating bankovního obchodu, který je determinovaný kvalitou zabezpečení obchodu a historií vztahu s klientem (Y + Z). W = V1 x X + V2 x Y + V3 x Z V1 až V3 jsou váhy jednotlivých složek ratingu (definice složek ratingu a jednotlivých vah je v kompetenci komerční banky). Každý ukazatel má přiřazený koeficient významnosti (váhu), kterou se kategorizovaná hodnota ukazatele násobí. Daný součin se přenáší dále.

39 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 39 Ukazatele jsou rozdělené do 6 skupin, podle oblasti finanční analýzy, které reprezentují: Likviditu firmy Zadluženost firmy Rentabilitu firmy Úvěrové zatížení Podnikatelskou aktivitu firmy Možnost bankrotu Výsledným výstupem bilanční analýzy se stává interval od 0 do 18, které se vypočítá podle vztahu: A = Σ (hodnota ukazatele x váha ukazatele) = (0,18) Celkový výsledek bilanční analýzy se přímo přenáší do součtu ratingu klienta (Belás, 2010) 2.4 Kreditní modely Mnohé bankovní Skupiny vyvíjí vlastní kreditní modely, většina nových modelů však vychází z již existujících. Banky si ale existující modely přizpůsobují vlastním potřebám, a tak dochází k mnohým modifikacím. Obecně lze modely měření kreditního rizika rozdělit dle podkladových informací, které společnosti k hodnocení používají. Základem pro dnešní modely jsou tržních data a finanční data: Tržní data modely založené na tržní hodnotě aktiv (strukturální modely), nebo na přímých odhadech okamžiku defaultu (reduced form modely). Jsou vhodnější pro větší společnosti s obchodovanými akciemi a dluhopisy. Příkladem může být model CreditMonitorModel. Finanční data modely založené na ohodnocení finančních výkazů a kvalitativních faktorů. Je vhodnější k využití u společností, jež nejsou obchodovány na burze a pro soukromé společnosti, kde nelze zjistit jejich tržní ocenění. Příkladem je zde

40 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 40 rating a scóring. Modely založené na metodologii Value at Risk pro hodnocení rizika portfolia neobchodovatelných aktiv a model CreditMetrics. (Mejstřík, 2008) Value at Risk Modely založené na metodologii Value at Risk, model CreditMetrics: Basilejský výbor pro bankovní dohled v roce 1996 vymezil požadavky, jejichž splnění je předpokladem pro možnost určování kapitálového požadavku plynoucího z tržních rizik pomocí vlastních, neboli interních modelů bank. Tyto modely jsou zpravidla založeny na metodologii Value at Risk. Podstata VaR modelů spočívá v tom, že odhaduje maximální možnou ztrátu na určité hladině spolehlivosti. V souvislosti s výstupy z modelů VaR se setkáváme s následujícími formulacemi: s pravděpodobností x % banka v následujícím období neutrpí ztrátu vyšší než y EUR nebo existuje pouze x % pravděpodobnost, že ztráta banky bude v následujícím období vyšší. Pro výpočet VaR kreditního rizika jsou využívány následující údaje: Informace o ratingu dlužníka. Informace o pravděpodobnostech změny ratingu dlužníka v průběhu jednoročního období (informace obsažené v tzv. tranzitních maticích). Informace o tom, kolik je možné získat zpět z poskytnutého úvěru v případě defaultu dlužníka. Kreditní marže pro jednotlivé ratingové skupiny. (Blaha, 2004) CreditMetrics Koncept využívaný pro hodnocení rizika portfolia neobchodovaných aktiv. Úvěry nejsou zpravidla veřejně obchodované (není tedy možné pozorovat jejich tržní cenu) a ani neznáme volatilitu, což jsou základní vstupní parametry pro výpočet VaR.

41 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 41 Úvěrové riziko je spojeno se snížením ratingového ohodnocení a selháním dlužníka. Model CreditMetrics je založen na dvou základních metodách: Analytická metoda dochází k odhalení rizik jednotlivých aktiv, marginální rizikové příspěvky jednotlivých aktiv a očekávaná hodnota portfolia, směrodatná odchylka hodnoty portfolia. Monte Carlo simulace odvozuje rozdělení hodnoty portfolia na konci rizikového horizontu. Model odhaduje potřebný ekonomický kapitál pomocí VaR. (Blaha, 2004) CreditMetrics je založen na předpokladu používaném obecně ve finanční teorii čím více rozptýlená je skutečná hodnota aktiva, tím je aktivum rizikovější. Model CreditMetrics předpokládá, že každá firma (spjatá s portfoliem banky) čelí systematickému (neboli obecnému) riziku a riziku specifickému (pro danou firmu). Systematická rizika jsou spočítána na základě množiny akciových indexů pro dané země a odvětví, jejichž rozptyl a vzájemné korelace jsou známé. Na základě těchto akciových indexů CreditMetrics také odvozuje míru diverzifikace portfolia pomocí vzájemných korelací mezi výnosnostmi aktiv. (ČNB, 2010) 2.5 Způsob ratingového hodnocení malých a středních podniků U ratingu malých a středních podniků se využívá metoda s podobným hodnocením, jaké se používá k hodnocení žadatelů o úvěr. Výsledkem tohoto hodnocení je ověření úvěruschopnosti malého a středního podniku a zároveň i jeho způsobilosti projít ekonomickým hodnocením při žádosti o čerpání prostředků EUSF. K výpočtu ratingu SME se využívá zhodnocení základních údajů o firmě využitých v řadě finančních i nefinančních kritériích. Výstupem se pak stává přehledná tabulka, která obsahuje vlastní ratingový stupeň firmy, ale i další užitečné informace pro hodnocenou firmu.

42 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Vstupní informace do ratingového systému Rating může být například zpracováván na základě údajů o podniku, které jsou obsaženy ve vstupním formuláři (vyplněn firmou), doplněn dalšími údaji z interní databáze Hospodářské komory, či odborného garanta CBCB a z externích informačních zdrojů. Pro finanční část hodnocení jsou využívány účetní výkazy za poslední dva roky. V nefinanční části se sledují další informace o firmě, jako je počet zaměstnanců, odvětví podnikání, doba existence firmy, atd Stanovení ratingu Rating je stanovován na základě výše uvedeného finančního a nefinančního hodnocení (bonity) firmy. Finanční bonita vychází z hodnocení velikostí finančních ukazatelů a je charakterizovaná jedním z pěti stupňů. Probíhá jak v meziročním vývoji, tak i staticky. Hodnotí se krátkodobá likvidita, dlouhodobá solventnost a rentabilita hodnoceného subjektu. Pro každý ukazatel jsou dané mezní hodnoty a váha v závislosti na oboru podnikání dané firmy. Nefinanční bonita je charakterizována jedním ze tří stupňů a jedná se o posouzení skupiny kriterií, jež hodnotí například odvětví podnikání subjektu, příslušného regionu. Každé kritérium má v modelu svou váhu. Kombinace získaného stupně finanční bonity a nefinanční bonity určí výsledný ratingový stupeň. Každý údaj, informace, kritéria jsou ohodnocena body. Tyto body jsou následně násobeny vahou ukazatele. Z těchto bodů je sestavena finanční a nefinanční bonita. Kombinace těchto bonit udává jeden ze stupňů ratingu sledované firmy. Nástroj/model banky má v sobě i řadu doplňujících funkcí, díky nimž lze ověřit věrohodnost vstupních dat. Rating charakterizuje momentální situaci podniku i s přihlédnutím k vývoji daného odvětví. Výstupem z Ratingu SME je posouzení podnikatelských záměrů společnosti, objektivní vystižení výchozí situace podniku, jež může být klíčovým parametrem pro dosažení záměrů firmy. Rating SME tak funguje i jako dostatečný ukazatel pro běžné provozní financování společnosti. (Rating MSP, 2008)

43 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 43 II. PRAKTICKÁ ČÁST

44 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 44 3 ZPRACUJTE ANALÝZU SOUČASNÉHO STAVU BANKOVNÍHO SEKTORU A ÚVĚROVÉHO TRHU V ČR Struktura bankovního sektoru ČR je dlouhodobě stabilizovaná. Celkem bankovní sektor zahrnuje 44 bank a poboček zahraničních bank. Skládá se ze skupiny čtyř velkých bank, které dosahují více než padesáti procentního podílu sektoru, dále osm středních bank a šest malých bank, stavební spořitelny a pobočky zahraničních bank. Skupina čtyř velkých bank zahrnuje banky: Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a. s., Komerční banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic, a.s., (ČNB, 2012) 3.1 Činnost bankovního sektoru Bankovní sektor byl v rámci ČR v roce 2011 v mírném růstu. Bilanční aktiva se zvýšila v průběhu roku 2011 o 7%. Zmíněný jev zvyšování dynamiky růstu aktiv v roce 2011, ve srovnání s rokem 2010, odpovídal zvyšování poptávky po bankovních produktech v důsledku vývoje úrokových sazeb a vývoje makroekonomických ukazatelů ekonomiky v roce České bankovnictví je tradičně klasicky orientované na přijímání vkladů a poskytování úvěrů. Úvěry a další pohledávky v roce 2011 dosáhly vzestupné tendence, došlo k meziročnímu zvýšení o 6,2%, což představuje dlouhodobě největší podíl ve struktuře aktiv. Podíl úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům má v českém bankovnictví trvale klesající tendenci. Na konci roku 2011 jejich podíl stagnoval a dosáhl na hodnotu 35,9%. Při celkovém růstu úvěrové emise objem úvěrů do sektoru nefinančních podniků v roce 2011 zaznamenal růst o 6,1%. Bankovní sektor svoji angažovanost vůči nefinančním soukromým podnikům zvyšoval jak v oblasti podniků tuzemských majitelů, tak i u podniků pod kontrolou zahraničních subjektů. (ČNB, 2012)

45 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Rizika bankovního podnikání Úvěrové riziko v současnosti V českém bankovním sektoru je mezi neobávanější podstupovaná rizika řazeno riziko úvěrové. Kvalita úvěrového portfolia byla ovlivněna zejména v roce 2009, kdy neschopnost klientů bank dostát svým závazkům v důsledku zhoršení jejich ekonomických podmínek, a také s nepříznivým vývojem na trhu práce. Počet pohledávek se selháním začal prudce stoupat. K postupnému zlepšení začalo docházet v roce 2011, kdy podíl pohledávek se selháním na investičním portfoliu jako celku, začal mírně klesat. Graf 5 Podíl úvěrů se selháním na celkových úvěrech bankovního sektoru (vlastní zpracování dle ČNB) Kvalita úvěrového portfolia Pohledávky se pro potřeby posouzení kvality úvěrů řadí do kategorií se selháním a pohledávky bez selhání.

46 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 46 Jak lze pozorovat na grafu č. 6, kvalita úvěrového portfolia se mírně zlepšuje. Snižuje se podíl pohledávek v selhání (nestandardní úvěry a pochybné úvěry). Ztrátové úvěry se ale stále vyznačují rostoucí tendencí. Graf 6 Kvalita úvěrového portfolia (vlastní zpracování dle ČNB) V roce 2011 v úvěrovém portfoliu nefinančních podniků došlo k meziročnímu snížení hodnoty pohledávek se selháním o celé 2,3 mld. Kč na 8,2%. Úvěry bez selhání tvořily 91,8%. Graf 7 Struktura úvěrů se selháním poskytnutých nefinančním podnikům (vlastní zpracování, zdroj ČNB - Miranda)

47 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 47 Nejnovější odhady ukazují, že podniky se nacházejí blízko vrcholu svého úvěrového rizika, které v roce 2011 podle odhadů začalo mírně klesat. Jak je zřejmé z grafu č. 8, stabilizoval se podíl úvěrů v selhání. Vyšší a stále rostoucí úvěrové riziko je zřejmé zejména v režii malých podniků, na rozdíl od situace středních a větších korporací, kde podíl úvěrů v selhání pozvolna klesá. Růstovým podílem u malých podniků a klesající tendencí u středně velkých podílů se základní scénář vyvíjí vyrovnaně. Graf 8 - Podíl bankovních úvěrů v selhání v segmentu nefinančních podniků. (vlastní zpracování, zdroj ČNB) Následující graf č. 9 poukazuje na to, že standardně využívaný předstihový indikátor bonity podnikového sektoru se od roku 2006 vyvíjí negativně a naznačuje zhoršení finančního zdraví podniků. Zhoršenou solvenci podniků indikuje i rostoucí počet podaných insolvenčních návrhů během roku Vývoj ekonomiky však v následujících letech tento trend vyvrátil. (ČNB, 2012)

48 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 48 Graf 9 - Indikátor bonity sektoru nefinančních podniků. (vlastní zpracování, zdroj: ČNB) V současném stavu oblasti úvěrového trhu lze pozorovat stabilizaci úvěrového rizika nefinančních podniků. Ale dochází také k viditelnému zhoršení některých méně sledovaných veličin, jež představuje například nárůst podílu ztrátových úvěrů na úvěrech v selhání. Poslední data, která zobrazuje graf č. 10, se na zmíněný jev zaměřila. Dle odhadů se nepředpokládá výraznějších změn. (ČNB, 2012) Graf 10 - Počet insolvenčních návrhů a skutečně vyhlášených insolvencí (vlastní zpracování, zdroj: ČNB)

49 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 49 Údaje uveřejněné na stránkách ČNB upozorňují, že podniky začínají opět čerpat více úvěrů, také z důvodu, že ty jsou nyní levnější. Nárůst úvěrů nefinančním podnikům lze sledovat v celém roce Zároveň dochází ke snižování nákladů podniků na dluhové financování, což mírně poukazuje na pozitivní výhled pro jejich ziskovost. Graf 11 - Meziroční tempo růstu úvěrů nefinančním podnikům (vlastní zpracování, zdroj ČNB) Zjištění ČNB, že v roce 2011 došlo k nárůstu úvěru nefinančních podniků, podkládá také průzkum provedený společností AMSP. Ta dle svých zjištění uvádí, že více než dvě pětiny firem segmentu SME čerpá v současné době provozní bankovní úvěr, viz graf č. 12. Do budoucna se provozního bankovního úvěru chystá využít asi jen pětina podniků a zbytek dotázaných tuto alternativu odmítá, viz graf č. 13. Tento opatrný vývoj v budoucnu může také značit, že jsou firmy stále velmi obezřetné, nejspíše z důvodu nedávno prožité finanční krize a nechtějí podstupovat rizika bankovních cizích zdrojů. Pokud ale srovnáme provozní a investiční bankovní úvěr, investičního úvěru využívá jen malé procento firem, raději dávají přednost úvěru provoznímu.

50 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 50 Graf 12 - Provozní bankovní úvěry čerpané v současnosti (vlastní zpracování, zdroj AMSP) Graf 13 - Plánované čerpání provozního bankovního úvěru. (vlastní zpracování, zdroj AMSP)

51 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Zhodnocení analýzy současného stavu bankovního sektoru Bankovní sektor se v roce 2011 nacházel v porovnání s minulým obdobím v mírném růstu. Kreditní riziko se do roku 2009 značně zvyšovalo a v téže roce gradovalo. Značný počet klientů bank se objevil v neschopnosti dostát svým závazkům v důsledku zhoršení jejich ekonomických podmínek. Počet pohledávek se selháním začal tedy prudce stoupat. K postupnému zlepšení začalo docházet v roce 2011 a od tohoto období se základní scénář kreditního rizika dle interního modelu ČNB postupně snižoval a stabilizoval. Tento vývoj se odrazil i v nárůstu podílu bankovních úvěrů v selhání, které v průběhu roku 2010 rostly ve všech scénářích ČNB. Indikátor bonity značí zhoršení finančního zdraví podniků. Zhoršenou solvenci podniků též znázorňuje v minulých letech množství podaných insolvenčních návrhů, které se v současné době ale vyvíjejí pozitivním směrem a pozvolna klesají. Meziroční nárůst insolvencí v ČR je ale stále značný. Nedosahuje sice hodnot nejvíce krizí zasažených zemí západní Evropy, ale je také stále na průměrem. Podniky, a to zejména menší a středně velké, jsou v současné době více obezřetné při využívání cizích finančních zdrojů, což je situace zapříčiněná nedávnou celosvětovou finanční krizí. Snížená ekonomická aktivita se odrazila v propadu dynamiky bankovních úvěrů, zejména poklesem krátkodobých úvěrů, který souvisí s propadem výroby. Jedním z rizik vyvolaných částečně zhoršeným přístupem podniků k úvěrům je opožďování plateb obchodním partnerům, které může následně generovat druhotnou platební neschopnost. Toto riziko se zatím však jeví v České republice jako nižší.

52 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 52 4 NA ZÁKLADĚ ANALÝZY ZHODNOŤTE ŘÍZENÍ RIZIK SPOJENÝCH S JEDNOTLIVÝMI INTERNÍMI MODELY BANK A ZAJIŠTĚNÍ RIZIK PŘI POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ Pro zhodnocení rizik spojených s interními modely jsem se zaměřila na informace získané od čtyř největších bank v České republice. Vybrala jsem banky Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a. s., Komerční banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic, a.s., a jednu z menších bank - Raiffeisen bank. Následující graf č. 11 znázorňuje studii o spolupráci SME klientely s komerčními bankami v České republice. Je patrné, že více než třetina firem využívá služeb Komerční banky, která patří k největším bankovním institucím na českém trhu s mezinárodní oporou. Následuje důvěra klientů v Československou obchodní banku, jíž náleží pětina daného segmentu. Graf 14 - Nejčastěji využívané banky klientelou SME. (vlastní zpracování, zdroj AMSP) Roční obrat firem nečiní žádné výrazné rozdíly, pokud se jedná o preference banky. Výraznější změnu můžeme pozorovat pouze u ČSOB a České spořitelny. ČSOB preferují s 22% spíše firmy z oblasti malých podniků, proti (17%) firem z oblasti SME. Naopak Českou

53 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 53 spořitelnu si zvolilo jako svou hlavní banku více firem SME (13 %) a pouhých 8 % malých firem. (Aspectio, 2012) Graf 15 - Hlavní banky využívané SB a SME (vlastní zpracování, zdroj: AMSP) Každá Skupina bank si pro řízení a zajištění úvěrových rizik vytváří vlastní pravidla, metodiky, postupy. Hodnocení pomocí interního ratingu jsou pro každou Skupinu individuální. Každá z těchto Skupin je zaměřena na stejný základ zjišťování rizikovosti selhání schopnosti splácet poskytnutý úvěr, ale odlišují se doplňujícími faktory. 4.1 Řízení úvěrového rizika v Komerční bance Skupina Komerční banky podle výše uvedených grafů patří k nevyhledávanější bance klienty z oblasti malých a středně velkých firem v ČR. Při posuzování míry úvěrového rizika vychází z kvantitativních i kvalitativních kritérií, z kterých je následně stanoven výsledný stupeň ratingu. Specifické ratingy se přidělují klientům Banky, ale také konkrétním klientským transakcím. Tato Skupina využívá pro hodnocení rizika klienta ratingovou škálu o 22 stupních. Prv-

54 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 54 ních 19 stupňů se týká klientů bez selhání a poslední tři označují pohledávky klientů v selhání. Banka se v roce 2011 zaměřila na tři základní oblasti týkající se úvěrového rizika, a to: 1. na aktualizaci vybraných modelů řízení kreditních rizik tak, aby optimálně navazovaly na stanovené cíle Banky. 2. na pravidelnou analýzu jednotlivých klientských portfolií s cílem optimalizovat kritéria pro schvalování kreditních produktů Banky 3. a na zvýšení efektivity monitorování rizikových profilů, kvality nástrojů a modelů řízení kreditních rizik. Skupina využívá u podnikatelů, podniků a municipalit rating dlužníka s cílem posoudit pravděpodobnost nesplácení závazku protistrany a LGD rating. Pro střední podniky se rating dlužníka stanovuje kombinací finančního ratingu vycházejícího především: z dat účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát) a ekonomického ratingu získaného prostřednictvím posouzení nefinančních informací vztahujících se k danému klientovi. Pro malé podniky je rating dlužníka kombinací: dat účetních výkazů, nefinančních informací, osobních údajů, a údajů o chování klienta v Bance (rating chování). V roce 2011 Skupina nechala zaktualizovat všechny uvedené modely a v nových modelech byly zohledněny nové zkušenosti, získané v průběhu nedávné ekonomické krize. (Komerční banka, 2012)

55 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Řízení úvěrového rizika v ČSOB Pro Skupinu Československé obchodní banky představuje SME důležitý segment. Retail a právě segment SME tvoří největší část aktiv (40,2%) a pasiv (63,6%) banky. Tato Skupina využívá pro výpočet kapitálového požadavku přístup Internal Rating Based (IRB) Foundation pro neretail a IRB Advance pro retailové expozice. Úvěrové riziko je tak měřeno, sledováno a řízeno na základě principů tohoto přístupu. U korporátních (středně velké podniky) klientů či neretailových SME klientů, Skupina využívá k řízení rizika statistických modelů predikce selhání (PD - pravděpodobnost selhání). Rozlišuje retailové angažovanosti, kde byly vyvinuty statistické modely PD, LGD a EAD, a dále neretailové angažovanosti, u kterých jsou rizikové faktory určeny na individuální bázi. Rating vycházející ze statistických ratingových modelů, jež vyhovuje požadavkům IRB Foundation modelu, bere v úvahu finanční i nefinanční údaje. Ratingová stupnice je odstupňována v souladu s jednotným číselníkem PD a má 12 stupňů. Od stupě PD1, který představuje nejlepší rating až po stupeň PD12, který naopak ukazuje rating nejhorší. PD11 a PD12, nejhorší stupně ratingu, představují úvěry po splatnosti více jak 90 dnů, které jsou v insolvenčním řízení, nebo je celý úvěr nedobytný. PD rating není využíván jen pro měření, sledování a řízení úvěrového rizika, ale také k určení úrovně schvalování, zajištění či stanovení cen úvěru. (ČSOB, 2012) V následující tabulce je znázorněno rozdělení neretailových úvěrových expozic Skupiny podle interního a externího hodnocení a jejich srovnání s hodnocením ČNB:

56 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 56 Tabulka 3: Rozdělení nedetailových úvěrových expozic dle interního a externího hodnocení. (vlastní zpracování, zdroj: výroční zpráva ČSOB 2011) ČSOB hodnocení neretailových expozic Interní PD Externí SP ČSOB a ČNB PD stupnice hodnocení hodnocení Splácení Znehodnocení kategorie ČNB kategorie Normální 1-7 AAA - B Splácené Ne Standardní Standardní K přezkoumání 8-9 (B-) - C Splácené Kolektivní Standardní Sledované Nejisté - splácené 10 D Splácené Individuální Klasifikované Nestandardní Nejisté - nesplácené 11 D Nesplácené Individuální Klasifikované Pochybné Nedobytné 12 D Nesplácené Individuální Klasifikované Ztrátové Schvalovací proces u neretailových expozic je rozdělen do tří fází: 1. Klientský pracovník zpracuje písemný úvěrový návrh, jež obsahuje úvěrovou žádost, motivaci a analýzu relevantních rizik spolu s finanční analýzou. 2. Návrh následně prostuduje úvěrový poradce, který je nezávislý na obchodních útvarech a zpracuje písemné stanovisko. 3. O úvěrovém případu se rozhoduje na úvěrovém výboru. Úvěrové výbory rozhodují o úvěrových případech formou konsenzu, nehlasuje se. Všechna úvěrová rozhodnutí musí být přijata nejméně dvěma osobami. U malých a středních podniků jsou všechny úvěry s hodnocením PD 1-7 monitorovány Distribučním oddělením, úvěry s hodnocením 8-12 jsou monitorovány Oddělením pro klasifikované úvěry, které je organizačně řazeno pod Úvěrové oddělení. Vedle ročního monitoringu je na neretailové SME klienty aplikován proces kolektivního monitoringu, kde jsou na čtvrtletní bázi sledovány interní limity a kovenanty specifikované v úvěrové dokumentaci. Toto monitorování plnění limitů a kovenantů je založeno na informacích poskytnutých klienty ve zprávách od dodržování kovenantů. Jejich porušení je impulsem k výše popsanému procesu individuálního přezkoumání. (ČSOB, 2012)

57 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Řízení úvěrového rizika v České spořitelně Česká spořitelna i přesto, že není nejvyhledávanější Skupinou bank v segmentu malých a středních podniků, má zveřejněn nejpropracovanější systém řízení úvěrového rizika. Ohodnocení rizika banka provádí prostřednictvím vlastních interních ratingových metod, které jsou zpracovány na základě hard a soft faktorů. Samotný ratingový systém slouží výhradně k zjišťování bonity klienta. Finanční ( hard ) ukazatele zprostředkovávají celkový přehled o hospodářské situaci firmy, o finanční stabilitě, a také o rentabilitě firmy. Při hodnocení finančních ukazatelů se do hodnocení zahrnují i dodatečná kritéria, jako jsou velikost podniku, odvětví a například místo podnikání. Dané hodnoty jsou kombinovány, a dle významnosti převedeny do interní ratingové škály. Řazení úvěrů dle kvality - Interní rating, kde se využívá tzv. soft facts. Do popředí jdou budoucí aspekty. Zde se zaměřují na: management (dlouhodobé koncepce podniku a jejich logičnost, úprava zastupování nebo ochota poskytovat informace), účetnictví (kvalita účetnictví, kvalita plánování) produkty, místo podnikání trh a jeho vývoj (vývoj konjunktury, vývoj odvětví, pozice na trhu, závislost na zákaznících a dodavatelích) speciální rizika (ekologická rizika, právní spory) platební chování klienta varovné signály (opožděné platby, zpoždění dodávek, vlastnické spory, atd.) tyto informace se převedou na měřitelné veličiny a ve spojení s finančním ratingem vytvoří rating klienta. Snaží se rozdělit kvalitu klienta na více stupňů, než pět stanovených stupňů Českou národní bankou. Bezproblémové klienty je vhodné rozlišit podle rizikovosti, přesnějším měřením rizika, lepším nastavením obchodních pravidel. Přidáním dalších faktorů se umožní

58 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 58 přesněji a dříve rozdělit klienty podle rizikovosti - Behaviorální skóring, Transakční skóring či Ekonomický skóring propojen s měkkými daty. Klienti řazení do stavu selhání mohou tento stav i opustit, jelikož ne všichni klienti v selhání jsou z pohledu banky i ztrátoví (ne každý klient správně zapadá do nastaveného modelu či definice selhání, které jsou poměrně konzervativní). (ČSAS, 2012) Graf 16 - Hypoteční úvěry a portfolia úvěrů poskytované SME. (vlastní zpracování, zdroj: výroční zpráva ČS 2011) V bankách je zodpovědný za oblast řízení rizik - Risk management, který je řízen členem přestavenstva. Následně úsek kontrolingu úvěrových rizik a managementu úvěrového portfolia banky vykonává odborný dohled nad pracovníky, kteří řídí úvěrové riziko. Úvěrová rizika jsou řízena dle metodiky, která je jednotná, stanovuje postupy, role, odpovědnosti. Základní principy týkající se identifikace, měření, monitorování, kontroly a řízení úvěrového rizika, to vše popisuje úvěrová politika Skupiny. Metodika definuje organizaci řízení úvěrového rizika a popisuje úvěrový proces. Úvěrové riziko je sledováno parametrem PD, který je zaznamenán na úrovni jednotilvých stupňů interního ratingu.

59 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 59 Česká spořitelna a její stupně interního ratingu: pohledávky se selháním dlužníka jsou odpovídající individuálně znehodnoceným pohledávkám - přidělen rating R pohledávky bez selhání dlužníka s interním ratingem 1-6 (neznehodnocené pohledávky) pohledávky s interním ratingem 7 a 8 (kolektivně znehodnocené) Metody využívané k řízení úvěrového rizika retailových pohledávek jsou v bance založeny na statistických modelech kalibrovaných za pomoci historických dat. Velký důraz je také kladen na pravidelné individuální analýzy jednotlivých klientů. Pohledávky Skupina člení nejen na základě možnosti selhání, ale i dle významnosti na: individuálně významné a nevýznamné. Uvěrové riziko u individuálně významných pohledávek je řízeno na individuální bázi s menším využitím portfoliových modelů. Pak individuálně nevýznamné pohledávky jsou Skupinou sdružovány do homogenních portfolií a řídí riziko na portfoliové bázi. Pro řízení rizik je velmi důležitý sběr informací. Banka v této situaci vychází, jak z informací ze svého vlastního portfolia, tak též z informací, které mají další členové Finanční skupiny ve svých portfolií. I přes vlastní interní ratingy se skupina zajímá také o informace nabízené z externích informačních zdrojů. Například z databáze Credit Bureau či informací od ratingových agentur. Informace jsou pak využívány samostatně, nebo jsou kombinované. Nástroje interního ratingu Skupina přiřazuje interní rating u všech pohledávek z úvěrového styku s klienty. Využívá se zde ratingová škála se 13 stupni pro klienty bez selhání a nebo jedním stupněm pro klienty se selháním, kde se přiřazuje interní rating R.

60 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 60 Následující tabulka zachycuje ratingové nástroje využívané Skupinou pro sledovaný segment malých a středních podniků (SME) v porovnání s korporátními klienty. Tabulka 4: Ratingové nástroje využívané Českou spořitelnou. (Vlastní zpracování, zdroj: VZ ČS 2011) Segment Korporátní klienti MSE Ratingový nástroj Hondocení na základě finančních informací a tzv. soft faktorech Obdobně jako korporátní klienti, ale také se bere v úvahu bonita vlastníka. Kvalitu aktiv Skupiny zobrazuje následující tabulka č. 5. Mezi nestandardní pohledávky se selháním, s ratingovým stupněm R, Česká spořitelna řadí necelých 7% aktiv. Tabulka 5: Hodnocení kvality aktiv na základě rizikovosti dle ČS. (vlastní zpracování, zdroj: VZ ČS 2011) Hodnocení kvality aktiv na základě rizikovosti Investiční Standardní mo- Speciální moni- Nestandardní Celkem stupeň 1-4c nitoring 5-6 toring 7-8 R Odpovídá externímu ratingu SP MSE AAA až BB+ BB až B B- až CC C a nižší Kontokorentní úvěry Hypoteční úvěry Ostatní úvěry Úvěry ze stavebního spoření Leasing Využití nástrojů interního ratingu není možné u všech produktů, nepoužívají je ani všechny společnosti zařazené do konsolidačního celku. Důvodem jsou zejména omezená vstupní data pro stanovení interního ratingu a sledování (monitoring) pohledávek, které jsou klienti povinni skupině poskytnout.

61 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 61 Ratingový systém České spořitelny slouží jako základ k co nejobjektivnějšímu rozhodování o úvěru, tvorbě cen úvěrů v závislosti na bonitě klienta, řízení úvěrového portfolia, kalkulaci kapitálového požadavku banky v závislosti na úvěrovém riziku. Skupina využívá ratingových systémů, které průběžně inovuje a přizpůsobuje novým požadavkům. (ČSAS, 2012) 4.4 Řízení úvěrového rizika v Unicredit Bank Vnitřní kategorizace klientů podle ratingového systému Skupiny se hodnotí pomocí finančních ukazatelů - struktura a vzájemné vztahy relevantních položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty, cash flow, atd., kvality managementu, vlastnická struktura, postavení klienta na trhu, kvalita klientova výkaznictví, výrobní zařízení, chování klienta na účtech, apod. Skupina kategorizuje klienty jako pohledávky nestandardní, pochybné či ztrátové. Klienti v selhání mají přiřazenou ratingovou třídu 8-, 9 nebo 10. Více informací o řízení rizik banka neposkytuje. (UniCredit Bank, 2012) Závěrem doplňuje analýzu jedna z menších bank, Raiffeisenbank. Tato banka je zařazena v návaznosti na výsledek průzkumu zobrazeného v grafu č. 14. Raiffeisenbank je pro sledovaný segment čtvrtou nevyhledávanější bankou. 4.5 Řízení úvěrového rizika v Raiffeisenbank Skupina Raiffeisenbank není přednostně zaměřena na menší a střední podniky. Dle následující tabulky zjistíme, že segment SME tvoří Skupině cca 3%. Tabulka 6: Složení portfolia aktiv Raiffeisenbank, vlastní zpracování, zdroj: VZ Raiffeisenbank 2011) Tis. Kč Vládní sektor (0,1%) (0,25%) Úvěry právnickým osobám (50%) (50%) Úvěry fyzickým osobám (47%) (47%)

62 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 62 Malé a střední podniky (SME) (3%) (3%) Ostatní Celkem Metody měření úvěrového rizika Hlavní metody pro řízení úvěrového rizika v oblasti retailu a SME jsou především rating založený na aplikačním a behaviorálním scóringu. Rizika jsou řízena na úrovni portfolií, tzv. portfolio management přístup, prostřednictvím řízení schvalovacího procesu na základě pravidelného sledování vývoje kvality portfolia a predikce vývoje případných budoucích ztrát. Aby Skupina zabránila vzniku významné koncentrace úvěrového rizika, vytvořila systém vnitřních limitů na jednotlivé země, odvětví a klienty. Kvalita portfolia Raiffeisenbank Rating, který vyjadřuje kvalitu portfolia, představuje interní rating používaný v rámci Raiffeisen Group. Rating je v intervalu od 1 do 5, kde 1 představuje výborný úvěrový rating, zatímco stupeň 5 představuje nesplácení. Rating v intervalu od 6,1 do 6,5 je používán pro projektové financování, kde 6,1 představuje výborný úvěrový rating, zatímco 6,5 představuje nesplácení. (Raiffeisenbank, 2012) Tabulka 7: Ratingová stupnice Raiffeisenbank (vlastní zpracování, zdroj: VZ Raiffeisenbank 2011) Úvěrový rating Rating Úvěrový rating Rating Výborný 1 Nesplácení 5 Velmi dobrý 1,5 Výborný projektový profil - velmi nízké riziko 6,1 Dobrý 2 Dobrý projektový profil - nízké riziko 6,2 Zdravý 2,5 Akceptovatelný proj. profil - průměrné riziko 6,3 Akceptovatelný 3 Špatný projektový profil - vysoké riziko 6,4

63 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 63 Mezní 3,5 Nesplácení 6,5 Slabý 4 Retail a SME bez ratingu: po splatnosti - Velmi slabý/sledovaný 4,5 Retail a SME bez ratingu: do splatnosti Zhodnocení analýzy řízení rizik spojených s jednotlivými interními modely: V této části jsou zanalyzované metody řízení úvěrového rizika čtyř největších bank v České republice a menší banky Raiffeisen bank, která patří mezi nevyhledávanější banky segmentem malých a středně velkých podniků (SME). V sledovaném segmentu patří mezi nejvyužívanější velké banky v ČR Skupina Komerční banky a Československá obchodní banka. Každá Skupina si pro řízení kreditního rizika vytváří vlastní modifikovaná pravidla, interní modely, které se vzájemně velmi výrazně neliší. Modely vycházejí z kvantitativních i kvalitativních kritérií. V segmentu SME se banky zaměřují v hlavním bodě na data účetních výkazů, finanční analýzu podniku. U malých podniků jsou více zohledněny i osobní údaje, údaje o chování klienta v bance, jako u drobných podnikatelů. Každá Skupina má vytvořenou svou vlastní ratingovou stupnici, které se liší rozsahem (rozsáhlostí) ratingových stupňů. K řízení rizika Skupiny využívají statistické modely kalibrované za pomoci historických dat k predikci selhání. Proto je pro banky velmi důležitý sběr informací, získat relevantní údaje od svých klientů. K tomuto účelu banky využívají vlastního portfolia, informace od dalších členů Finanční skupiny, z externích informačních zdrojů např. databáze Credit Bureau, externí ratingové agentury. Využití modelů na řízení úvěrového rizika klienta je velmi aktuální až módní záležitostí v bankovním sektoru. I přes známé výhody a přednosti těchto modelů je možné zde najít i mnohé nedostatky. Slabé stránky modelů poukazují na danou skutečnost, ale jejich využívání neznamená, že banka definitivně odstraní úvěrové riziko. Přístupy IRB jsou schopny statisticky změřit příslušné riziko určitého financování, aby svou kapitálovou vybavenost upravovaly adekvátně dle svého individuálního rizika. Dobrá bonita klientů znamená pro banky nižší kapitálový požadavek.

64 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 64 5 ZPRACUJTE PROJEKT EXPERIMENTÁLNÍ TESTOVÁNÍ REÁLNÉHO MODELU, PODKLAD K ZÍSKÁNÍ ÚVĚRU Hlavním cílem této práce je experimentální testování reálného ratingového modelu, který slouží jako podklad k získání úvěru. Projekt je zaměřen na experimentálním zkoumání hodnot/ukazatelů, které nejvýrazněji zasahují do hodnocení bonity klienta. Výsledkem projektu budou doporučení podnikům v segmentu SME, které ukazatele z finanční analýzy musí nejpřísněji kontrolovat, a jaké hodnoty ocení bankovní Skupiny při hodnocení úvěrového rizika. Pro projekt jsem zvolila reálný ratingový model, který se zakládá na finančních údajích ( hard facts ). Finanční ukazatele vykazují maximální empirickou kvalitu prognózy možného budoucího nesplácení a zároveň jsou pro analýzu kvality podniků nejschůdnější variantou. Ratingový model byl aplikován na konkrétní finanční výsledky náhodně vybraných firem segmentu malých a středně velkých firem v České republice. Kvalitativní kritéria jako např. management, podnikatelský záměr, strategie podniku, nebyla brána v úvahu. Interní ratingové modely nejsou běžně k dispozici, každá Skupina bank si vlastní model hlídá. Tudíž není možné zkoumaný model porovnat s jiným konkurenčním modelem. 5.1 Představení testovaného ratingového modelu Při vymezení finančních ukazatelů využitých k analýze bonity klienta banky je zaměřeno na ukazatele, které mají vysokou vypovídací schopnost o kvalitě sledovaného podniku. Hodnotí se ukazatele likvidity, kapitálové struktury, podíl finanční zadluženosti, rentabilita tržeb, rentabilita aktiv, inkaso pohledávek z obchodního styku, doba obratu zásob, krytí úroků či upravený vlastní kapitál. Model sleduje meziroční vývoj běžné likvidity, vývoj ukazatele kapitálové struktury a vývoj rentability tržeb a následně vytváří predikci pro další účetní období. Finanční analýza, jež je založena na účetních datech, může být objektivní, jen pokud data věrně zobrazují majetek a závazky společnosti. Tato data však mohou být neobjektivně

65 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 65 vybrána. Výběr správné kombinace finančních údajů a poměrových ukazatelů, která nejlépe reflektují bonitu klienta, je velmi podstatným krokem při vytváření interního modelu. Kombinace těchto vybraných ukazatelů má vypovídací schopnost o zdraví podniku. S určitou mírou skóre interního modelu bance napoví, zda je zde možnost, že analyzovaný podnik v daném časovém horizontu zkrachuje, či nikoli Identifikační údaje v modelu Jednoduché představení sledované firmy slouží jako informativní prvek pro bankéře, který se zabývá bonitou klienta, a také zahrnuje dodatečná kritéria využitá pro stanovení interního ratingu. Identifikační data jsou kombinována s finančními ukazateli, a dle své významnosti převedeny na bodové ohodnocení. V daném modelu jsou sledovány následující údaje, které ovlivňují hodnocení: Region, místo podnikání Předmět činnosti podniku; Odvětví, kterým se firma vyznačuje Typ organizace o Výrobní organizace o Nevýrobní organizace Délka podnikání firmy Datum sledovaných finančních výkazů Tabulka 8: Identifikační údaje, využité v modelu (vlastní zpracování)

66 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Finanční údaje v modelu ROZVAHA a VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT Model je zaměřen na finanční údaje, které tvůrce považuje za nejdůležitější, a které mají nejvyšší vypovídací hodnotu o klientovi (žadateli o úvěr), potřebnou k zajištění úvěrového rizika banky. Charakteristika finanční a majetkové struktury poměr mezi majetkem (aktivy nositel potřeby finančních zdrojů) a závazky (pasivy zdroje; kapitál, který je potřebný k financování potřeb podniku). Cílem finanční analýzy se pak stává objektivní zhodnocení příjmů a výdajů žadatele o úvěr a vyčíslení jeho volných prostředků na splácení měsíční splátky. Tento model je založen na statistických údajích, a tudíž chování klienta v minulosti predikuje výhled do budoucna. Model sleduje minimálně dvě po sobě jdoucí období a je postaven na vzájemné závislosti mezi vstupními a výstupními ukazateli. Mezi sledovaná aktiva patří: Pohledávky za upsaný kapitál Dlouhodobý majetek Oběžný majetek o Zásoby o Dlouhodobé pohledávky (pohledávky z obchodního styku) o Krátkodobé pohledávky (pohledávky z obchodního styku) Pohledávky vůči třetím osobám (z obchodního styku) je nutno sledovat z důvodu, že způsobují výrazné úrokové ztráty a snižují likviditu podniku. Také zvyšují bilanční sumu a snižují míru vlastního kapitálu. Pohledávky z obchodního styku je nutné držet na co nejnižší úrovni. Finanční účty Časové rozlišení aktiv

67 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 67 o Příjmy příštích období položka, která časově nesouvisí s daným obdobím a nebylo by správné ji zobrazit do pohledávek. Zároveň tato položka také upozorňuje na částku (výnos), která bude pro podnik v příštím období znamenat příjem. Tabulka 9: Finanční údaje využívané v modelu AKTIVA (vlastní zpracování) FINANČNÍ ÚDAJE - ROZVAHA údaje v tis. Kč 12/09 12/10 Aktiva celkem Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Dlouhodobý majetek z toho: dlouhodobý nehmotný majetek z toho: oprav. položka k nedob. majetku Oběžný majetek Zásoby Dlouhodobé pohledávky z toho: pohledávky z obch. styku Krátkodobé pohledávky z toho: pohledávky z obch. styku Finanční účty Časové rozlišení (aktiv) z toho: příjmy příštích období Mezi sledovaná pasiva se řadí: Vlastní kapitál firmy Rezervy o snižují vykazovaný zisk (jedná se o částku, kterou bude muset podnik v budoucnu vydat; jde tedy o důležitý ukazatel modelu) Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci

68 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 68 o Snižují hodnoty ukazatelů likvidity, mění ukazatel kapitálové struktury a též samozřejmě poukazují na podíl finanční zadluženosti podniku. Časové rozlišení o Výdaje příštích období znázorňují částku, kterou bude muset podnik v budoucnu vydat, čímž se změní kapitálová struktura. Tabulka 10: Finanční údaje využívané v modelu PASIVA (vlastní zpracování) VLASTNÍ KAPITÁL Pasiva celkem (závazky) Rezervy Dlouhodobé závazky z toho: vydané dluhopisy Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci z toho: bankovní úvěry dlouhodobé Časové rozlišení (pasiv) z toho: výdaje příštích období Model se však nezabývá pouze rozvahovými ukazateli. K objektivnímu a co nejpřesnějšímu hodnocení je nutné se zaměřit i na data z výkazu zisků a ztrát. V modelu jsou znázorněny nejdůležitější ukazatele dokládající finanční zdraví podniku. Výsledek hospodaření se zjišťuje na třech úrovních provozní, finanční a mimořádný. Jako konečný zjišťovaný údaj je výsledek hospodaření za účetní období, což je též účetní zisk podniku. Mezi sledované výkony patří: o Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Přidaná hodnota

69 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 69 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku způsob odepisování se promítá do vykazování výsledků hospodaření. Nákladové úroky, které jsou nutností pro zjištění zadluženosti firmy Daň z příjmů za běžnou činnost Tabulka 11: Výkaz zisků a ztrát v modelu (vlastní zpracování) VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT údaje v tis. Kč 12/09 12/10 Tržby za prodej zboží Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Přidaná hodnota Odpisy dlouhod. NM a dlouhod. HM Provozní výsledek hospodaření Nákladové úroky Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním V následující tabulce 12 jsou doplňující informace, které bance poskytují přesnější povědomí o finanční situaci podniku a mají svou vypovídací hodnotu při hodnocení bonity klienta. Pohledávky po datu splatnosti - nelze vyčíst z výkazů podniku. Tuto informaci je nutné od klienta získat jiným způsobem. Pohledávky po datu splatnosti i s údajem o počtu dní mají v modelu svou hodnotu, poukazují na kvalitu firmy, schopnost tyto pohledávky udržet v přiměřených a pokud možno nulových hodnotách. Přibližné běžné cash-flow pro podnik je nesmírně důležité sledování stavu peněžních prostředků. Např. pro hodnocení finanční stability nebo také k posouzení schopnosti podniku financovat investice vlastními zdroji, apod. Vykázaná dostatečná činnost tato hodnota sleduje, zda může být období podnikání bráno za vypovídající. V případě nízké hodnoty majetku (aktiv) může být hodnocení zavádějící. Kritéria jsou nastavená následovně: aktiva celkem 50 tisíc, tržby celkem 300 tisíc.

70 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 70 Tabulka 12: Doplňující informace výkazů (vlastní zpracování) 12/09 12/10 Pohledávky po datu splatnosti (netto) Počet dní v období Přibližné běžné cash flow Rozdíl mezi celk. aktivy a pasivy Vykázaná dostatečná činnost PRAVDA NEPRAVDA Požadovaná angažovanost Požadovaná angažovanost představuje částku úvěru (v tis. Kč), o kterou klient banku žádá Modelové hodnocení bonity klienta V tabulce jsou přepočítány, obodovány a ohodnoceny všechny výše uvedené informace získané bankou od klienta, požadujícího bankovní úvěr, za pomoci nadefinovaných vzorců modelu. Finančních ukazatelů lze hodnotit desítky, pro bankovní podnikání/úvěrový obchod je však velmi důležité sledovat ukazatele likvidity, rentability, solventnosti. Tento model hodnotí následující ukazatele, které pro něj mají dostatečnou vypovídací hodnotu: Likvidita vypočítaná podílem oběžných aktiv a krátkodobých cizích zdrojů. Tento ukazatel vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky. Nelze jej opomenout. Kapitálová struktura struktura financování by měla být stále optimalizována. Dlouhodobý kapitál financován dlouhodobými zdroji a krátkodobý kapitál zase krátkodobě. Zasahuje do plánování likvidity. Podíl finanční zadluženosti tento ukazatel je po banku významným z hlediska poskytnutí úvěru. Informace nám poskytne pohled na úvěrové zatížení sledované firmy. Optimálně by měla být hodnota cizích zdrojů nižší než vlastní jmění. Cizí zdroje firmu zatěžují vysokými finančními náklady, tudíž vyšší zadluženost je přijímána v momentě i vyšších hodnot firemní rentability. (Finanční analýza, 2011)

71 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 71 Ukazatele rentability jsou měřítkem efektivity podnikání firmy. Jak efektivně je ve firmě vytvářen zisk, bez ohledu na původ zdrojů, ze kterých je vytvářen. Nebo jak velké výnosy musí být ve firmě tvořeny, aby bylo dosaženo koruny zisku. Doba obratu zásob poukazuje na to, jakou dobu leží zásoby firmy na skladě a vážou na sebe finanční prostředky, které mohou být využity jiným způsobem. Úrokové krytí patří k ukazatelům charakterizujícím zadluženost firmy. Jedná se o schopnost podniku splácet úroky. Čím vyšší je tento ukazatel, tím vyšší je úroveň finanční situace ve firmě. V závěru je v hodnocení sledován vývoj důležitých ukazatelů likvidity, rentability a kapitálové struktury k minulému období a statistickou metodou predikuje následný výhled na další období. Tabulka 13: Modelové hodnocení bonity klienta (vlastní zpracování) Kombinací těchto ukazatelů vzniká výsledné ratingové hodnocení klienta. Rozsah hodnotící škály má tuto podobu:

72 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 72 Rating A téměř žádné úvěrové riziko, bodů Rating B nízké úvěrové riziko, bodů Rating C dosahuje průměrného rizika, 90 0 bodů Rating D průměrné riziko, 0 (-80) bodů Rating E vysoké riziko, -80 (-150) bodů Rating F vysoké riziko, -150 (-230) bodů Rating G extrémně vysoké riziko, (-400) bodů Tabulka 14: Hodnotící ratingová škála (vlastní zpracování) Výsledná ratingová hodnota by měla zodpovědět podstatné otázky bankéře: zda bude klient v budoucnu mít dostatek likvidních zdrojů ke splátkám, je-li pravděpodobné, že bude klient i nadále ve svém podnikání prosperovat, jak vysoké bude podstupované riziko pro banku, když úvěr klientovi poskytne.

73 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Experimentální testování modelu Z výkazů konkrétní firmy je vytvořeno experimentální testování, jako podklad ke zkoumání modelového hodnocení reálných ukazatelů. Vybraný podnik je řazen mezi malé podniky, jak z pohledu počtu zaměstnanců, tak podle hodnoty celkovým aktiv. Podnik vykazuje optimální výsledky hospodaření, je očekávána kvalitní bonita klienta a minimální úvěrové riziko. Vybrala jsem danou firmu z důvodu snahy o co nejlepší ukázku využití ratingového modelu a pro získání kvalitních hodnot, které mohou být vzorem pro reálně hodnocené podniky. Z řady dat nacházejících se mezi identifikačními údaji, je pro ratingové měření důležitá informace, zda sledovaná firma patří mezi výrobní či nevýrobní organizace. Tento samotný údaj výrazně ovlivňuje ratingové hodnocení. Typ výrobní organizace získává výrazně nižší ohodnocení, oproti nevýrobním podnikům. Ve většině případů jí připadá o cca 10% až 25% nižší hodnocení ratingu. Výhled výrobních organizací je na tom pak ještě mnohem hůře než hodnocení, zde se ratingové hodnocení podniku snižuje i o 20% až 40%. V potaz při ratingovém hodnocení se také bere region působení podniku (regionům se přiřazují body dle možností odbytu, konkurence ). Tato informace výrazně nezasahuje do hodnocení. Tabulka 15: Reálné identifikační údaje podniku (vlastní zpracování) Následující tabulka znázorní reálné finanční výsledky testovaného podniku, které budou níže rozebrány.

74 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 74 Tabulka 16 Reálné finanční výsledky testovaného podniku.(vlastní zpracování) Model začíná hodnocením ukazatele likvidity podniku. Jedná se o snahu zjistit, zda má podnik předpoklad schopnosti splácet své závazky. Likvida II. stupně ( bodů) má pro banku vyšší bodové ohodnocení než celková likvidita. Za likviditu podniku lze dosáhnout až 50 bodů, které odpovídají ratingu A. Sledovaný podnik vykazoval v minulém období minimální rozdíl mezi krátkodobými aktivy a kr. cizími zdroji. Jeho likvidita se vyskytovala mírně pod průměrem, tudíž ztrácí téměř třetinu bodů, které jsou likviditě připisovány. Je zde vidět jak výrazně bance na tomto ukazateli záleží. Ve sledovaném roce vykazuje podnik dvojnásobné krátkodobé pohledávky, vylepšuje svou likviditu na optimum a získává plný počet bodů, které lze získat. Meziroční sledování vykazuje v rámci likvidity 65% zlepšení, proto i výhled na následující období očekává pozitivní vývoj. V modelu je kontrolována ještě celková likvidita, s nižším bodovým ohodnocením, ale přesto výrazným. V hodnoceném podniku jsou výrazné zásoby, čímž je zajištěn přísun ratingových bodů. Další ukazatel s vysokým podílem počtu bodů na hodnocení je ukazatel kapitálové struktury ( bodů). Tento ukazatel se zaměřuje na zdroje, z nichž

75 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 75 byl pořízen majetek podniku. Sledovaný podnik má několikanásobně vyšší vlastní kapitál nad cizími zdroji, tudíž dosahuje vynikajícího výsledku plného počtu bodů, který vede k ratingovému stupni A. Podíl finanční zadluženosti ( bodů) má mírně nižší váhu, ale stále je pro hodnocení bonity výrazně důležitý. Zásadní význam ukazatele je pro kvalitní rozvoj podniku, a také podmiňuje jeho zdravý finanční rozvoj. Model pro nejvyšší bodové hodnocení povoluje míru zadlužení nejvíce do 40%. Nerozlišuje hodnocení dle odvětví podnikání. Rentabilita tržeb ( bodů) rentabilita promítá úspěšnost podniku. Ukazatele rentability poukazují na kombinovaný vliv likvidity, řízení aktiv a dluhu. Procentuelně znázorňuje, kolik Kč zisku připadne na 1 Kč tržeb. Logicky tedy čím vyšší ukazatel, tím vyšší bodové ohodnocení. Model hodnotí nejvyšším bodem hodnotu již od 13%. Rentabilita aktiv ( bodů) tento ukazatel nelze vynechat, jelikož podává informaci o výkonnosti podniku pomocí podílu hospodářského výsledku za běžnou a hospodářskou činnosti s celkovými aktivy. K získání nejvyššího počtu bodů musí podnik dosáhnout minimální hodnoty ROA 10%. Inkaso pohledávek z obchodního styku ( bodů) u tohoto ukazatele je nejlepší, držet ho na co nejnižší úrovni. Pohledávky z obchodního styku podniku snižují likviditu a míru vlastního kapitálu. Naopak zvyšují úrokové ztráty. Model je nastaven tak, že nejvyšší bodové hodnocení získává ukazatel, který nepřesáhne hodnotu 30. Doba obratu zásob ( bodů) nepatří mezi nepodstatnější ukazatele z finanční analýzy, ale přesto dává povědomí o řízení financí a zásob v podniku. Testovaný podnik drží vysoké finanční prostředky ve velkém množství zásob. Zásoby jsou natolik vysoké, že v poměru k tržbám vykazují natolik nevyhovující výsledek, že je ohodnocen nejhorší možnou známkou ratingové hodnocení E. Úrokové krytí ( bodů) tento ukazatel podává informaci o výši zadluženosti pomocí schopnosti splácet úrok. V případě financování podniku cizími zdroji je tento ukazatel velmi významný. Ale testovaný podnik je velmi nízkou

76 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 76 zadluženost, tudíž i výsledné úrokové krytí dosahuje nejvyššího ohodnocení. Tento ukazatel se doporučuje držet nad hodnotou 5. Čím vyšší výsledek hospodaření oproti nákladovým úrokům, tím lépe. V modelu k nejvyšší známce postačuje hodnota 4. Upravený vlastní kapitál ( bodů) znázorňuje čistý kapitál, očištěný od dlouhodobého nehmotného majetku, i o opravné položky z tohoto majetku. Čím vyšší hodnoty tento ukazatel dosahuje, tím získává vyšší bodové ohodnocení. Poslední osminu bodů celkového hodnocení zahrnují následující tři ukazatele, které se zaměřují na vývoj, predikci budoucích výsledků podniku. Vývoj likvidity je predikován na základě podílu krátkodobých pohledávek, finančních účtů a krátkodobých závazků spolu s novým úvěrem. Následný vývoj ukazatele kapitálové struktury se zjišťuje pomocí podílů závazků (spolu s novým úvěrem) a vlastního kapitálu (bez nového úvěru). A závěrem nejjednodušší ukazatel, predikce ukazatele rentability tržeb. Ta je vytvořena dle meziročního rozdílu sledovaných let. Tabulka 17- Výsledné hodnocení bonity reálného klienta.(vlastní zpracování)

77 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 77 Model jako podklad k získání úvěru: Výše uvedený a rozebraný model můžeme považovat jako dobrý podklad pro každý podnik (zejména tedy podniky ze segmentu SME, jelikož u korporátních podniků, jsou důležité ještě další doplňující informace). K co nejefektivnějšímu řízení financí podniku patří i cizí kapitál. Jednou z možností, jak jej získat patří v této práci zmiňovaný bankovní úvěr. K poskytnutí úvěru je pro věřitele důležité, mimo jiné si zjistit, zda je potenciální dlužník bonitní, schopen finanční obnos věřiteli splatit. Právě pro tento účel byl vytvořen ratingový model, který zkoumá tzv. hard facts, neboli finanční výsledky podniku. Model je vytvořen propojením vstupních dat, zpracovaných vloženými vzorci ve výsledné hodnoty ukazatelů. Skrze nadefinovaná kritéria je hodnotám ukazatelů přiřazen počet bodů. Součtem získaných bodů je pomocí ratingové škály klientovi přiřazeno riziko, které věřiteli spolupráce s ním přináší. Zjištění rizikovosti spolupráce s klientem můžeme považovat za podkladový bod, který je následně využit k jednání o poskytnutí úvěru.

78 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 78 6 ZHODNOCENÍ PROJEKTU A ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ Výše popsaný model je z teoretického hlediska výborně propracovaný. Z praktického hlediska však činí při hromadném užití, s přímou aplikací na konkrétní data často problémy. Při nahrazení či odhadu některých parametrů, které nejsou známy, může být výrazně ovlivněn výsledek ratingu. Což není pozitivní zpráva zejména pro sledovaný segment SME. Z analýzy vyplývá, že segment SME má nákladnější přístup ke kapitálu než velké korporace. Negativní hodnocení modelu: Model je hodnocen na základě ideálních finančních hodnot, který však sleduje k vytvoření hodnocení pouze dvě minulá období. Do modelu nevstupují žádná dlouhodobá data, žádné podnikové strategie, výhledy do budoucna. Model pouze stroze konstatuje vyhodnocení dvou posledních období, čímž je jeho vypovídací hodnota oslabena. Sledovaný model nebere v úvahu odvětví, ve kterém se podnik nachází. Právě odvětví má značný vliv na hodnocené ukazatele. Například ukazatel zadluženosti. Model hodnotí tento ukazatel výbornou známkou, pokud podnik nepřekročí 40% podíl zadluženosti. Pokud by bylo bráno v úvahu odvětví, limity ukazatele zadluženosti by musely být pružnější. Podniky, které vykazují pozitivní finanční výsledky s vysokým zadlužením jsou tímto modelem brzděny, a naopak podniky jiného odvětví preferují nižší zadlužení, a tedy i konzervativnější hodnocení modelu. Citlivost modelu na jakoukoli změnu je dle mého názoru nastavena v tomto konkrétním případě velmi na hrubo. K přesnějšímu a objektivnějšímu posouzení by bylo nutné nastavit přesnější přiřazování hodnotících bodů. V některých případech může změnit ratingové hodnocení, a to o značný počet bodů, i tisíc korun a následně nedojde k bodové změně při částce půl milionu korun. Dochází k nepřesnostem a průměrování. Pomocí složitých vzorců se definují pouze ekonomické procesy. Tento model nezohledňuje žádný ze soft faktorů. Některé vzorce jsou v modelu nadefinovány složi-

79 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 79 tějším způsobem, než jakým jsou běžně vzorce známi. Na jednu stranu dochází k zobecňování dat a v další části k přílišné specifikaci. Využitím ratingového modelu dochází k přerušení individuálního přístupu banky ke klientovi. Subjektivní názor na hodnoceného klienta se již nebere v potaz. Nelze jej s přesností aplikovat. Vždy zde budou postrádána data, která by měla předpoklad výrazně změnit ratingové ohodnocení podniku. Model má však i značnou řadu pozitivních faktorů: Zohlednění typu organizace. Výrobní organizace představují vyšší riziko a model jej zohledňuje do budoucího výhledu. Ratingový model představuje zjednodušení při zjišťování kvality potenciálního dlužníka, a zároveň umožňuje kvalitnější rozhodování věřitele, zda dané riziko podstoupit. Snadná aktualizace vložených dat umožňuje neustálý přehled věřitele nad situací. Model představuje pro věřitele snížení nákladů na schvalovací proces, snížení rizika a pružnější rozhodování banky. Při jakékoli změně, stačí v konkrétním modelu změnit pouze data, kterých se změna týká a okamžitě banka získává aktuální informaci o podstupovaném riziku. Čím kvalitnější banka získá informace o klientovi pro svůj model, tím kvalitněji dokáže ohodnotit finanční situaci podniku. Doporučení směřována k bance, tvůrci modelu: Citlivější nastavení bodového hodnocení zjišťovaných hodnot ukazatelů. Přiřadit mezi sledované údaje, také údaje o odvětví či strategii podniku. Částečné přihlédnutí k finančním výsledkům staršího data, pouze dvě sledovaná období nemusí zobrazit kvalitní predikci budoucího vývoje bonity klienta.

80 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 80 Doporučení pro klienty bank, kteří žádají o úvěr: Poskytnutí co nejpřesnějších údajů bance. Poskytnout data, která banka vysloveně nežádá, ale jsou doplňující. Každá pozitivní informace může vylepšit pohled na klientovu bonitu. Zjistit si již dopředu, které ukazatele jsou v modelu nejvíce sledovány a pokusit se je co nejvíce vylepšit, ještě než podnik požádá o poskytnutí úvěru. Pro žadatele o úvěr nastává optimální období pro žádost o úvěr, jelikož sledovaný model se zaměřuje na poslední dvě období. Finanční krize již nepůsobí na podniky jako v roce 2009 a značná část podniků se dostává do velmi pozitivních výsledků. Poskytování úvěrů v krizi bylo ve značném útlumu. Právě tento jev tlačil náklady na úvěr na minimum. V situaci zlepšení ekonomiky opět náklady na úvěr porostou. Nyní nastává optimální čas oprostit se od předsudků a obav a využít nabízených výhod.

81 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 81 ZÁVĚR Prostředí, ve kterém se podnikání nachází, se neustále mění, vyvíjí. V současné době, která nutí katastrofickými scénáři obyvatelstvo šetřit své důchody, které jsou pro vývoj ekonomického prostředí velmi potřebné, není stále v nejlepší kondici. Když obyvatelstvo šetří, podniky musí své náklady hradit jiným způsobem než jen vlastními prostředky, dochází k poptávce po bankovních úvěrech. Tento jev se týká zejména malých a středních podniků, které si obecně nevedou tak dobře, jako velké podniky. Ovšem pokud nevykazuje podnik dobré finanční zdraví, pak je obtížné získat bankovní úvěr. Bankovní instituce jsou ochotny podstupovat určité riziko, ale jen do určité míry. Zde je důležitým ukazatelem zjištění bonity podniku, který o úvěr banku žádá. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá poznáním a prohloubením znalostí o segmentu SME a úvěrovém řízení rizika. Praktická část práce je pak rozdělena na analytickou a projektovou. V analytické části se práce zabývá současnou situací na úvěrovém trhu. Práce dále podává informace o současné situaci bankovního sektoru. Z analýzy vyplývá, že se v roce 2011 bankovní sektor nacházel v mírném růstu a začalo docházet i k postupnému zlepšení v oblasti úvěrového rizika. Meziroční nárůst insolvencí je však stále vysoký, i když pozvolna stagnuje, stále se nachází nad evropským průměrem. Dle analýzy sledovaný segment malých a středních podniků nemá důvěru k získávání cizího kapitálu. Podniky jsou v návaznosti na prožitou finanční krizi stále velmi opatrné. Z analytické části, která napomohla získat povědomí o současné situaci na trhu, vychází projektová část, která je věnována experimentálnímu testování reálného ratingového modelu, jako podkladu k získání úvěru. V úvodu projektu je práce zaměřena na seznámení s reálným modelem. Následně je prakticky provedeno testování modelu, které poukazuje na ukazatele, jež jsou pro banku v řízení kreditního rizika důležité, a jakým způsobem ovlivňují ratingové hodnocení bonity klienta. Model umožňuje bankám podat jistou pravděpodobnost selhání při splácení splátek klientem. Experimentální testování reálného modelu zvýrazňuje ukazatele, na kterých si banky zakládají, a na kterých jim naopak záleží méně. Z provedeného testování vyšly najevo jak pozitivní, tak negativní jevy. V rámci nedostatků, které jsou pro zkoumání bonity klientů negativnějšího rázu, bych zařadila malou pružnost při přiřazování bodového hodnocení klientů. Chybějící údaje, které by výrazněji

82 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 82 napomohly poznat konkrétní situaci budoucího dlužníka. Model je jinak velmi dobře propracován, a i přes drobné nedostatky flexibilně určuje rozdíly finančních výsledků různých podniků a jejich výsledné hodnocení bonity. Správný výběr interního modelu bankou k měření úvěrového rizika je klíčem k úspěchu komerčních bank. Snížením úvěrového rizika pomocí správného finančního řízení podniku, lze dosáhnout získání úvěrové výpomoci, a to s možností co nejvýhodnějších podmínek. Na základě analýzy reálného modelu jsou definovány nedostatky současného řízení úvěrových rizik. Tyto nedostatky a informace získané v analytické části, vedou k návrhům na zlepšení současné situace. Konečným cílem diplomové práce je zavedení testované metody měření bonity klienta, jako podklad pro snadnější získání bankovního úvěru. Všechny zmíněné náležitosti práce obsahuje a v závěru praktické části jsou uvedeny možnosti, které lze využít ke zlepšení modelu i šance klienta úvěr získat.

83 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 83 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 1. BLAHA, Zdenek Sid. Řízení rizika a finanční inženýrství: Risk management and financial engineering. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2004, 196 s. ISBN BELÁS, Jaroslav. Management komerčných bánk, bankových obchodov a operácií. Vyd. 1. Žilina: GEORG, 2010, 471 s. ISBN DVOŘÁK, Petr. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 2. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2001, 467 s. ISBN KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2005, viii, 148 s. ISBN KAŠPAROVSKÁ, Vlasta. Řízení obchodních bank: vybrané kapitoly. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2006, 339 s. ISBN KRÁĽ, Miloš. Bankovnictví a jeho produkty. Žilina: GEORG, 2009, 265 s. ISBN MEJSTŘÍK, Michal, Magda PEČENÁ a Petr TEPLÝ. Základní principy bankovnictví: Basic principles of banking. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008, 627 s. ISBN POLIDAR, Vojtěch. Management bank a bankovních obchodů. 2. uprav. vyd. Praha: Ekopress, 1999, 450 s. ISBN PŮLPÁNOVÁ, Stanislava. Komerční bankovnictví v České republice. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2007, 338 s. ISBN Credit Risk and Financial Crises. 1st ed. Editor Magda Pečená, Petr Teplý. Praha: Karolinum, 2010, 225 s. ISBN Elektronické zdroje: 11. ASPECTIO, A.S. Finanční plánování a potřeba segmentu SB a SME [online]. 2012[cit ]. Dostupné z: ani_a_potreby_msp.pdf 12. Bankovnictví. [online] [cit ]. Dostupné z:

84 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Banky v ČR - Informační portál. [online] [cit ]. Dostupné z: 14. Basel II. ČSAS. [online] [cit ]. Dostupné z: 15. Centrální registr úvěrů. ČNB. [online] [cit ]. Dostupné z: l 16. Centrální registr úvěrů. In: ČNB. [online] [cit ]. Dostupné z: html 17. ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S. Výroční zpráva 2011 [online]. 2012[cit ]. Dostupné z: _2011.pdf 18. ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S. Výroční zpráva 2011 [online]. 2012[cit ]. Dostupné z: CSOB/Vztahy-k-investorum/Vyrocni-pololetni-zpravy/Vyrocnizpravy/VZ_CSOB_2011.pdf 19. ČNB. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem [online]. 2012[cit ]. ISBN Dostupné z: h/souhrnne_informace_fin_trhy/zpravy_o_vykonu_dohledu/download/dnft_2 011_cz.pdf 20. Finance a bankovnictví: Aktiva, pasiva, neutrální obchody. Ukazatelé zadluženosti. [online] [cit ]. Dostupné z: 21. Finanční analýza: Ukazatele. [online] [cit ]. Dostupné z: 22. Finanční vzdělávání. [online] [cit ]. Dostupné z: 23. JUSTICE.CZ. Obchodní rejstřík a sbírka listin. [online] [cit ]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik 24. Klíčové charakteristiky Bankovního registru klientských informací. CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s. [online] [cit ]. Dostup-

85 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 85 né z: html 25. KOMERČNÍ BANKA, A.S. Výroční zpráva 2011 [online] [cit ]. Dostupné z: 26. Metodologie zátěžových testů bankovního sektoru: Úvěrové riziko. [online] [cit ]. Dostupné z: dika.html 27. Podpora malého a středního podnikání. [online] [cit ]. Dostupné z: 28. Rating a stabilita finančního systému. ČNB. [online] [cit ]. Dostupné z: _08_ html 29. Rating. [online] [cit ]. Dostupné z: 30. RAIFFEISEN BANK. Výroční zpráva 2011 [online] [cit ]. Dostupné z: 31. TROUSILOVÁ, Alžběta. Rating. Novinky.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 32. UNICREDIT BANK. Výroční zpráva 2011 [online] [cit ]. Dostupné z: 33. Způsob ratingového hodnocení malých a středních podniků. RATING MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ. [online] [cit ]. Dostupné z:

86 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 86 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK AMSP Asociace malých a středních podniků BCBS BRKI CAD CAP CBCB CP CRÚ ČNB ČR ČS ČSOB ČSÚ EAD EIB EUSF FO IRB KB LGD MSP PD PO Basilejský výbor pro bankovní dohled Bankovní registr klientských informací Kapitálová přiměřenost Kapitál Czech Banking Credit Bureau bankovní registr Cenné papíry Centrální registr úvěrů Česká národní banka Česká republika Česká spořitelna Československá obchodní banka Český statistický úřad Expozice při selhání Evropská investiční banka Fond solidarity Fyzická osoba Interní rating banky Komerční banka Ztráta při selhání Malé a střední podnikání Pravděpodobnost selhání Právnická osoba

87 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 87 ROA RWA SB SME Rentabilita aktiv Rizikově vážená aktiva Malé podniky Malé a střední podnikání

88 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 88 SEZNAM GRAFŮ Graf 1 Modely k hodnocení úvěrového rizika (Vlastní zpracování dle Belás, 2010) Graf 2 - Základní kategorie ukazatelů úvěrového rizika Graf 3 Kvantitativní kritéria hard facts a soft facts. (vlastní Graf 4 - Hodnocení klienta v komerční bance (Vlastní zpracování dle Belás, 2010) Graf 5 Podíl úvěrů se selháním na celkových úvěrech bankovního sektoru Graf 6 Kvalita úvěrového portfolia (vlastní zpracování dle ČNB) Graf 7 Struktura úvěrů se selháním poskytnutých nefinančním Graf 8 - Podíl bankovních úvěrů v selhání v segmentu nefinančních Graf 9 - Indikátor bonity sektoru nefinančních podniků Graf 10 - Počet insolvenčních návrhů a skutečně vyhlášených insolvencí Graf 11 - Meziroční tempo růstu úvěrů nefinančním podnikům Graf 12 - Provozní bankovní úvěry čerpané Graf 13 - Plánované čerpání provozního Graf 14 - Nejčastěji využívané banky klientelou SME. (vlastní zpracování, Graf 15 - Hlavní banky využívané SB a SME (vlastní zpracování, zdroj: AMSP) Graf 16 - Hypoteční úvěry a portfolia úvěrů poskytované SME

89 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 89 SEZNAM TABULEK Tabulka 1: Malý úvěr pro podnikatele (vlastní zpracování dle ČSOB) Tabulka 2: Externí ratingové stupně tří největších agentur (vlastní zpracování dle ČNB) Tabulka 3: Rozdělení nedetailových úvěrových expozic dle interního a externího hodnocení. (vlastní zpracování, zdroj: výroční zpráva ČSOB 2011) Tabulka 4: Ratingové nástroje využívané Českou spořitelnou. (Vlastní zpracování, zdroj: VZ ČS 2011) Tabulka 5: Hodnocení kvality aktiv na základě rizikovosti dle ČS. (vlastní zpracování, zdroj: VZ ČS 2011) Tabulka 6: Složení portfolia aktiv Raiffeisenbank, vlastní zpracování, zdroj: VZ Raiffeisenbank 2011) Tabulka 7: Ratingová stupnice Raiffeisenbank (vlastní zpracování, zdroj: VZ Raiffeisenbank 2011) Tabulka 8: Identifikační údaje, využité v modelu (vlastní zpracování) Tabulka 9: Finanční údaje využívané v modelu AKTIVA Tabulka 10: Finanční údaje využívané v modelu PASIVA Tabulka 11: Výkaz zisků a ztrát v modelu (vlastní zpracování) Tabulka 12: Doplňující informace výkazů (vlastní zpracování) Tabulka 13: Modelové hodnocení bonity klienta (vlastní zpracování) Tabulka 14: Hodnotící ratingová škála (vlastní zpracování) Tabulka 15: Reálné identifikační údaje podniku (vlastní zpracování) Tabulka 16 Reálné finanční výsledky testovaného podniku.(vlastní zpracování) Tabulka 17- Výsledné hodnocení bonity reálného klienta.(vlastní zpracování)... 76

90 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 90 SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHA P I: REÁLNÝ RATINGOVÝ MODEL.. 91 PŘÍLOHA P II: REÁLNÝ RATINGOVÝ MODEL KONKRÉTNÍ FIRMY RATING A 92

91 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky PŘÍLOHA P I: REÁLNÝ RATINGOVÝ MODEL

92 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky PŘÍLOHA P II: REÁLNÝ RATINGOVÝ MODEL KONKRÉTNÍ FIRMY RATING A.

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. 1 B_BUA Bankovní úvěrové analýzy 5. Ratingový proces a ratingový systém na základě praxe České spořitelny 2 Ratingová indikace Počátkem roku 2007 vstoupily v platnost nové mezinárodní předpisy o kapitálové

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007

Basel II. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2. 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Basel II Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 2 3. ročník letní semestr Přednáška 3-2007 Předmětem podnikání bank je riziko, její produkty a služby jsou založeny na přejímání rizik od

Více

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5.1 Investiční riziko (měření a ochrana) 5.1.1 Měření investičního rizika Definovat

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky.

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. 3. Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. Finanční zprostředkovatelé hlavní skupiny 1. depozitní a úvěrové instituce: obchodní banky spořitelní a úvěrová sdružení 2. finanční instituce nebankovního

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Skóringový model. Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících

Skóringový model. Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících BISNODE SKÓRING Skóringový model Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících Hodnocení na základě: sofistikovaných matematicko-statistických modelů desítek vstupních parametrů

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

CADCalc Credit: efektivní výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku

CADCalc Credit: efektivní výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku CADCalc Credit: efektivní výpočet kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku Mgr. Ing. Václav Novotný Advanced Risk Management, s.r.o. Konference "Moderní nástroje pro finanční analýzu a modelování Praha,

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Česká spořitelna Partner pro inovace. Program TOP Inovace

Česká spořitelna Partner pro inovace. Program TOP Inovace Česká spořitelna Partner pro inovace Program TOP Inovace Obsah Česká spořitelna Současná pozice na trhu Skupina Erste Inovace v České spořitelně Koncept Inovačního Centra Program TOP INOVACE Case Study

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik

1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik 1. Údaje o strategii a postupech řízení rizik Českomoravská záruční rozvojová banka, a. s. podstupuje a řídí tyto typy rizik: - úvěrové, - úrokové, - měnové, - operační - likvidity. Řízení jednotlivých

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost

Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Jak si vybudovat finanční historii a finanční gramotnost Konference: Finanční gramotnost v praxi Konferenční centrum City Na Strži 1702/65, Praha 4 Agenda Registry klientských informací Úvod Jak registry

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Správa pohledávek. Ing. Jiřina Mevaldová

Správa pohledávek. Ing. Jiřina Mevaldová Správa pohledávek Ing. Jiřina Mevaldová Aktivní úvěrové obchody obecná charakteristika Aktivním (úvěrovým obchodem) se rozumí takový obchod, kde poskytovatel produktu podstupuje aktivně riziko ztráty buď:

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti UTP/Uživatele

Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti UTP/Uživatele Příloha č. 4 Podmínky finanční způsobilosti UTP/Uživatele 1. UTP/Uživatel je povinen prokázat PDS dostatečnou finanční způsobilost k plnění svých povinností stanovených SOD. Finanční způsobilost musí UTP/Uživatel

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Druhy úvěrů. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_114 Druhy úvěrů Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 01/2013 Ročník:

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Péče o pohledávky. Ing. Jiřina Mevaldová

Péče o pohledávky. Ing. Jiřina Mevaldová Péče o pohledávky Ing. Jiřina Mevaldová Bankovní sektor ČR K 17.11.2012 zde působí: 44 bank (včetně zahraničních poboček) 13 družstevních záložen 18 zastoupení zahraničních bank 54 pojišťoven (včetně zahraničních

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více