ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU INFORMAČNÍ ZDROJE PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU INFORMAČNÍ ZDROJE PODNIKU"

Transkript

1 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU INFORMAČNÍ ZDROJE PODNIKU K řízení jsou třeba jak informace technické a ekonomické (normy nebo-li standardy, ukazatelé) - vnitřní a vnější, tak informace týkající se minulosti nebo budoucnosti.

2 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU Přehled základních informačních zdrojů podniku: externí: o vědeckém a technickém rozvoji o rozvoji ekonomickém a sociálním, obchodně-politické, daňové soustavě a jejím vývoji, stavu poptávky po stavebních pracích, stavu na trhu se stavebními surovinami a materiálem, stavu na dopravním trhu, stavu na trhu práce a finančním trhu, cenové situaci a jejím očekávaném vývoji,

3 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU interní: budoucí:smlouvy, plánování - stanovuje včasovém předstihu cíle konání i postupy k jejich dosažení, rozpočetnictví - zajišťuje informace o finančním plánu organizací, statistika - poskytuje na základě statistického vyhodnocování vzájemných vztahů a závislostí mezi podnikovými hospodářskými jevy podklady pro vypracování podnikových konceptů, kalkulace předběžné výrobní plánují náklady výkonů v kalkulačním členění,

4 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU interní - současné a minulé: kalkulace výsledné zkoumají vývoj nákladů výkonů, hodnotí efektivnost a hospodárnost, účetnictví - zdroj informací o hospodářských procesech, které probíhají při hospodaření jednotlivých podnikatelských subjektů operativní evidence - sleduje ekonomické jevy podniku, a to zejména pro účely běžného řízení a rozhodování, statistika, výkaznictví (reporting) ostatní evidence.informační systém

5 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU Využitím počítačových sítí se všechny zdroje informací podniku vzájemně propojí a integrují v informačním systému podniku. Informační systém vzniká uspořádáním informací, které jsou formálně a strukturálně sjednoceny podle určitého hlediska. Informační systém jako celek zabezpečuje systematické shromažďování, zpracování, uchovávání a zpřístupňování informací. Podává trvalý obraz o stavu uvnitř i vně podniku a řídícím pracovníkům poskytuje o něm aktuální informace pro rychlé a kvalifikované rozhodování pro řízení jednotlivých zakázek i podniku jako celku. Informační systém se zpravidla považuje za podsystém řídícího systému, ale velmi často bývá přímo spojen s procesy řízenými.

6 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU PROČ JE POUŽÍVAT EXTERNÍ INFORMAČNÍ ZDROJE? Je samozřejmé, že informace musí být cílené. Co má význam pro jednu skupinu, nemusí mít význam pro skupinu další: jiný význam pro marketing jiný význam pro obchodníka jiný význam pro finančního ředitele snížení obchodního rizika snižování nákladů na vyhledávání zákazníků a partnerů - průzkum je prováděn systematicky, ne metodou pokusu a omylu! zlepšení přehledu o konkurenci

7 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU V podstatě se dáříci, že v obchodníčinnosti existují dvě nejpodstatnější otázky: Dostanu zaplaceno? Kdy dostanu zaplaceno?

8 Reinvestice prostředků (Reinvest in the Business) Definování trhů ( Define Markets) Inkaso plateb (Collect Money) Identifikace potencionáln ích zákazníků (Identify Prospects) Výroba a dodávka zboží, služeb (Produce and Ship Products) Prodej (Sell) Zajištění dodavatelů (Secure Suppliers) Postoupení úvěru (Grant Credit)

9 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU Pro zjednodušení se dáříci, že obchodní cyklus má tyto základní fáze: nalezení partnera uzavření kontraktu obdržení platby reinvestice kapitálu

10 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního - VYHLEDÁNÍ A ZÍSKÁNÍ PARTNERA Abychom mohli začít realizovat jakoukoliv činnost, která má přinést zisk (to znamená i stavební práci; stavební dílo), musíme získat někoho, kdo bude mít i o výsledky této činnosti zájem a bude chtít i za ně zaplatit. Z tohoto se nakonec realizuje zisk, což je přirozený cíl každého obchodního snažení. V dnešní době není již problém cokoliv vyrobit, ale je problém prodat. Toto musí být definováno prodejní strategií, která je pak realizována prodejním oddělením organizace.

11 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: Marketingová strategie je rozvíjena na základě vnitřní informace o zákazníkovi, se kterým se předtím obchodovalo. Profil zákazníka je pak založen na minulém chování: typu transakce, velikosti a frekvenci dodávky, typu podniku, na velikosti a termínech, počtu zaměstnanců nebo objemu obchodu.

12 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: Průzkum trhu kontaktuje zákazníka a hledá jak určit nová použití, potřeby zákazníka, jeho uspokojení atd. Podíl trhu a tržní potenciál jsou determinovány. Tento proces se nazývá segmentace trhu. Skrze tyto aktivity jsou prostřednictvím externích databází identifikováni nový zákazníci, kteří jsou odpovídající k profilu dané firmy.

13 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: Většinou záznamy z databází obsahují: název, adresu, telefon, fax, , www, obor podnikání, odpovědné vedoucí pracovníky atp. Na základě výstupu této analýzy vnitřních a vnějších informací je průběžně rozvíjena prodejní strategie v souladu generování zájmů a směřování prodeje.

14 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: Pak následuje kontaktování budoucích zákazníků pomocí reklamy, direct mailingu atd. Prodejci pak kontaktují pouze ty perspektivní zákazníky, kteří byli označeni v tomto procesu, t.j.prostřednictvím marketingových informací Údržba přímého prodeje je nákladná, proto využívání precizních marketingových informací je kritické v zájmu prodejní produktivity a cen.

15 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: Informační produkty vhodné pro tuto fázi představují hlavně adresáře a publikace nabízené různými organizacemi a firmami.

16 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: ABF - zde jsou nejenom informace o firmách, ale i přímo nabídka stavebních tendrů Hoppenstedt Bonnier International - hospodářské a profesní komory Česká informační agentura EDB - Evropská databanka CREDITINFO CZECH REPUBLIC ( dříve Albertina Data ) D&B ( dříve Dun & Bradstreet) Česká republika -

17 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: Poznámka: Firma D&B ( dříve Dun&Bradstreet Information Services) je největší a nejstarší firmou ve světě (založena r.1841 v USA) poskytující ekonomické a odchodní informace. Firma CREDITINFO je zase nejvýznamnější informační firmou na českém a slovenském trhu. Proto v následujícím budou předvedeny hlavně ukázky produktů těchto firem.

18 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: Při svém rozhodování se můžete rozhodnout i v jaké zemi chcete podnikat nebo investovat a pak teprve hledat patřičné partnery. K tomu poslouží publikace: Country Profile ( up-date + monitoring) kompletní celkový přehled o zvolené zemi, včetně popisu hospodářské, politické situace, právním prostředí, zaměstnanosti, úrovni bankovního sektoru a jeho služeb atd. International Risk and Payment Review pravidelný měsíční popis situace zemí z celého světa včetně změn, které nastaly v oblasti hospodářské, politické situace, vývoje místní měny, zaměstnanosti, změny ratingu (ohodnocení) země atd. Viz následná ukázka týkající se České republiky z března 1996.

19

20 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: - UZAVŘENÍ KONTRAKTU V předchozím byly popsány možnosti jak získat informaci o potencionálním zákazníkovi. Stavební firma se zúčastní tendru; vyhrála jej nebo si potencionálního zákazníka kontaktovala jiným způsobem. Nyní je nutné a potřebné, prověřit si s kým budeme uzavírat kontrakt a získat na něj určitou referenční informaci. Případný partner se nám může představovat v příznivějším světle, než ve kterém se ve skutečnosti nachází.

21 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: Je nutno zdůraznit, že prakticky všechny obchody a projekty ve světě se dnes realizují za pomoci úvěru (ve stavebníčinnosti obzvlášť). Otázka ověření kredibility firmy je obzvláště důležitá v případě firem, které mají právní formu společnosti s ručením omezeným. Tyto firmy ručí za svoje závazky jen do výše vloženého a upsaného kapitálu, který mnohdy nemusí být vysoký.

22 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: Některé nesolidní firmy pak mohou dopředu kalkulovat s možností nezaplacení svých pohledávek a případně záměrně vyvolat bankrot firmy a tak nezaplatit svým obchodním partnerům nebo se sami dostanou do situace, kdy jsou platebně neschopni. S takovou pohledávkou vznikají ztráty

23 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: Než se začnu zmiňovat o informační podpoře této fáze, je nutno zdůraznit, že pouze informace nevyruší riziko uzavíraného obchodu. Kromě včasných informací je třeba řádně připravit obchodní smlouvu, tak aby se pamatovalo na všechny náležitosti dopředu. Řeší se to např. formou kauce vrácené po dokončení atp.

24 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: JAKÉ SUBJEKTY LZE SLEDOVAT? Opět lze sledovat celkovou situaci v dané zemi, městě hlavně v případě státních a obecních zakázek - (ratingy zemí, měst, firem viz dříve zmíněné publikace Country Profile, International Risk and Payment Review atd.).

25 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: Pro sledování jednotlivých firem pak slouží produkty jejichž hlavním představitelem je Business Information Report (BIR) od firmy Dun&Bradstreet. BIR umožňuje: rychlé ohodnocení všeho rizika v obchodu a podnikání podporu rozhodnutí jestli provést obchod nebo nikoliv umožňuje zabezpečení pro pojistné případy upřesňuje potencionální obchodní možnosti před vlastním prodejem ohodnocení nabídek konkurence průzkum potencionálních dodavatelů

26 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: BIR umožňuje: rychlé ohodnocení všeho rizika v obchodu a podnikání odporu rozhodnutí jestli provést obchod nebo nikoliv umožňuje zabezpečení pro pojistné případy upřesňuje potencionální obchodní možnosti před vlastním prodejem ohodnocení nabídek konkurence průzkum potencionálních dodavatelů

27 Dun & Bradstreet lnternational Vzor kancelářské informace KOMPLEXNÍ/STANDARDNÍ IDENTIFIKACE PŘÍPADU DUNS: Hodnocení D&B: 2A3 Situace: LIMITOVANÁ Trend: vzestupný Průměrný úvěr 25,000 Poslední bilance: Platební skóre: 58 Identifikace pomoci DUNS. Toto číslo umožňuje jednoznačnou identifikaci hledané společnosti v databázích firmy D&B. Používá se v celém světě. Souhrnné hodnocení (rating) Poskytuje rychlou informaci o průměrném úvěru nebo doporučení, že úvěr nemá být rozšířen bez dalších garancí. Ohodnocení rizika D&B, datum nejnovějších bilancí, celková vnější situace podniku a platební skóre D&B. Všechny tyto údaje vám umožní rychle zjistit stupeň rizika spojeného s obchodováním s uvedenou společností.

28 NÁZEV FIRMY JENNER INDUSTRIES LTD Obchodní název: PEEJAY MUSIC Adresa: Centre City Tower, 7 Hill St Město: Birmingham Hrabství (kraj): West Midlands PSČ: B5 4UN Stát: UK Tel: Telex: Fax:

29 MATEŘSKÁ FIRMA DUNS: Název: Jenner Group PLC (The) Město: Sutton Stát: UK Všechny uvedené částky jsou v Lstg pokud není stanoveno jinak. Hodnocení D&B (D&B rating) Hodnocení vyjadřuje finanční sílu hodnocené firmy a stupeň rizika spojeného s obchodováním s touto firmou. V závěrečné části zprávy je hodnocení rozvedeno podrobněji. Průměrný úvěr (Average credit) Ukazuje průměrnou akceptovatefnou výši úvěru poskytnutého hlavním dodavatelem firmy v předchozím měsíci, popřípadě obsahuje doporučení dalších garancí před uzavřením obchodu. Jméno a adresa (Name and Address) Celé obchodní jméno a adresa spolu se všemi spojeními. Mateřská firma (Parent details) Stručná informace o mateřské firmě. Plná informace je obsažena v části Mateřská/dceřiné společnosti.

30 SHRNUTÍ Založeno 1975 Obrat 5,000,000 Dat. registrace 1976 (odhad) Právní forma soukr. spol. s.r.o. Zisk /(ztráta) 509,000 IČO Zaměstnanci 170 jmění NominAlní kep. 1,800,000 Splacený kap. 1,526,000 SIC: 3651 (stat. č. činnosti) výroba elektrických zvukových systémů Shrnutí (Summary) Shrnuje podstatné údaje a výběr nejdůležitějších informací, které jsou podrobněji rozvedeny v navazujících částech zprávy. Obsahuje také registrační číslo společnosti (pokud je k dispozici), dále kódy činností podle US standardní průmyslové klasifikace (SIC) - pokud jsou k dispozlci. Tyto kódy se použfvají v marketingových výstupech D&B.

31 VEDENÍ Peter R. Jenner, předseda Salvatore Criscuolo, výkonný ředitel Donald Gelstharpe (BSc Grad IM), ředltel marketingu Mandy Lambert-Perrose, obchodnf ředitel Chris Tworney (BSc Grad IM), sekretář(ka) společnosti Vedení (Principals) Seznam vedoucích pracovníků, společníků, vlastníků a jejich funkce. ZVLÁŠTNÍ UDÁLOSTI V tisku se objevila zpráva, že v Doverské pobočce hořelo, požár způsobil škody. Hrazení pojišťovny je předmětem jednání. Zvláštní události (Special Events) Všechny mimořádné události vztahující se ke společnosti. Tato část obsahuje informace o požárech, soudních sporech, jmenovaných správcích, velkých dluzích atd.

32 INFORMACE Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ Tato část obsahuje informace o soudních sporech, výnosech, hypotékách, žalobách, pokutách a ostatní informace z veřejně přístupných zdrojů, které se denně aktualizují v naší databázi. Není-li v této části žádná zpráva, znamená to, že se v naší databázi žádná nenašla Soudní případ Název společnosti: Adresa společnosti: Datum: JENNER INDUSTRIES LTD. 7 HILL STREET BIRMINGHAM Případ č.: Částka: Jméno klienta: STOKE-ON-TRENT z Lancashiru Zam: Tit Hypotéky a otevřené úvěry Název společnosti: JENNER INDUSTRIES LTD. Datum: Č. soud. zápisu: Vzniklý dluh: /Barclays Bank plc/žaloba Č. soud. zápisu - pozn. Data účtů Název společnosti: JENNER INDUSTRIES LTD. Č. soud. zápisu: Aktualizované účty Roční návratnost k datu: Č. soud. zápisu - pozn. Změna adresy Název společnosti: JENNER INDUSTRIES LTD. Adresa společnosti: WESTERN INDUSTRIES LTD. WESTERN RD ROMFORD ESSEX Č. soud. zápisu:

33 Tyto informace byly získány v dobré víře z odpovídajících veřejných pramenů. V zájmu urychlení jsou některé z těchto informací předávány bez ověření nebo komentáře a ponechány k vašemu vlastnímu posouzení. Informace z veřejných zdrojů (Public Notice Information) Záznamy o registrovaných výnosech a nařízeních, publikované bilance a výroční zprávy, které byly naposled uloženy plus všechny hypotéky a pokuty, které byly publikovány a vztahují se ke společnosti. Zde rovněž najdete probíhající spory a rozhodnutí, rozhodnutí o nucené správě a zápisy o pokutách udělených registrem za nesplnění povinnosti zveřejnit údaje o společnosti. Nejsou-li uvedeny v této části zprávy žádné informace tohoto druhu, znamená to, že v naší databázi nebyly nalezeny. Data z tohoto odstavce ovlivní hodnocení výkonnosti firmy a její důvěryhodnosti z hlediska poskytnutí úvěru a jsou stále aktualizována, abyste dostali co nejnovější informaci. AKTUALIZACE KONTRAKT - Místní tisk oznámil, že společnost získala kontrakt v hodnotě více než od francouzského ministerstva kultury. Aktualizace (Update) Dodatečné informace z jiných zdrojů, hlavně novinových výstřižků.

34 INFORMACE O PLATBÁCH Platební skóre 58 Jež odpovídá průměrným platbám 24 dní po termínu Odvětvové srovnání pouze toto čtvrtletí Horní čtvrtina (25%) ~ Platby 8 dní po termínu skóre = 75 Střed (50%) Platby 19 dní po termínu skóre = 65 Spodní čtvrtina (25%) Platby 27 dní po termínu skóre = 54 Průměrné platební skóre společnosti je pod průměrem odvětví. Plná informace o platbách je obsažena pouze v komplexní zprávě. Rovněž je možné dodat zprávu o platební analýze, která obsahuje 24 měsíční analýzu platebních zvyklostí v oboru činnosti společnosti. Chcete-li předem vědět, kdy pravděpodobně dostanete zaplaceno, máte dobrý důvod využít této zprávy.

35 Detailní shrnutí platebních zvyklostí společnosti (% z celkových částek úvěrů) Č. Částka Předem Pomalu Pomalu Pomalu Pomalu promptně % % % % % Záznamy v souboru 12 měsíců , měsíce Rozsah úvěru , , , , , méně než 1, , Úvěry s dobou 42 35, splatnosti Úvěry se slevou Zkušenosti S placením v hotovosti - - Vymáhání pohledávek - - Nepříznivé komentáře - - (částky mohou být zaokrouhleny k nejbližšímu číslu v předepsaném rozpětí)

36 Platební záznam Nejvyšší Dlužná částka po Prodejní úvěr částka době splat. podmínky PPT EOM PPT-POM PPT-POM POMALU EOM POMALU EOM POMALU EOM POMALU EOM POMALU POMALU PPT PPT-POM POMALU EOM POMALU POMALU EOM POMALU EOM POMALU PPT PPT-POM EOM PPT-POM EOM POMALU PPT PPT-POM PPT-POM EOM PPT-POM POMALU POMALU POMALU PPT PPT-POM PPT-POM POMALU Placení po termínu může být v některých případech způsobeno přehlédnutím faktury nebo spornou částkou faktury. Platební zkušenosti mohly být získány ze stejných zdrojů v různých dnech.

37 Informace o platbách (Payments Reported) D&B získává platební zkušenosti od velkododavatelů zboží. Ze získaných informací o platebních zkušenostech je generováno platební skóre. Oba druhy informací vám umožní posoudit platební zvyklosti dané firmy. Platební skóre D&B (The D&B Payment Score) Číselný ukazatel, který hodnotí rychlost, se kterou firma platí své závazky.čím více se jeho hodnota blíží číslu 100, tím rychleji pravděpodobně dostanete zaplaceno. V kancelářské zprávě je skóre vyjádřeno slovně. Platební skóre v této zprávě odpovídá placení 24 dní po termínu. Uvedený klíč ukazuje rozpětí. umožní rychle posoudit platební zvyklosti dané firmy. 100 Platby předem 90 sleva 80 promptně 70 pomalu do 15 dnů 50 pomalu do 30 dnů 40 pomalu do 60 dnů 30 pomalu do 90 dnů 20 pomalu - do 120 dnů Dostanete přehled, jak rychle nebo pomalu, zákazník platí, což vám pomůže při realizaci obchodu a sníží dobu, po kterou vaše pohledávky nebudou zaplaceny

38 Srovnání podle odvětví. Srovnává platební skóre této společnosti s ostatními firmami v odvětví, ukazuje průměry, horní a dolní rozpětí. Detailní shrnutí platebních zvyklostí firmy (Payment Habit Summary) Umožňuje srovnat rychlost placení v posledních 3 měsících ve srovnání s posledními 12 měsíci: Transakce jsou seskupeny podle výše poskytnutého úvěru, tak abyste mohli odhadnout, zda jsou malé částky spláceny rychleji než velké. Rovněž se dozvíte zda společnost platí rychleji, je-li jí nabídnuta sleva. Platební záznamy (Payment Records) Ukazují skutečné obchodní zkušenosti, tak jak jsou poskytovány zdroji (zpravidla hlavními dodavateli), nezměněné a shromážděné prostřednictvím informačního servisu D&B Duns Trade. Použité zkratky jsou vysvětleny níže. ANTICIP = placení předem DISC = placení při obdržené slevě PPT = promptní placení v termínu PPT-Slow - část faktur hrazena promptně, část pomalu SLOW = placení po termínu 15, 30, 60, 90, 120 = dny High credit = nejvyšší částka úvěru poskytnutá v posledních 12 měsících Amount owed = přesná dlužná částka k určenému datu Selling term - obvyklé platební podmínky Net 30 = 30 dní 1 % N30 N60 = 1 % sleva na 30 dnů, 60 dnů EOM = konec měsíce NMFI měsíc po obdržení faktury sales COD hotově při dodání

39 BAN KA Barclays Bank PLC, P. O. Box 4, 10 Grimshaw St., Burnley Lancs BB11 2BB, BANK SORT CODE: ( ) Banka Ukazuje zda má společnost účty ve více než jedné bance.

40 SROVNATELNÉ ÚDAJE Obsahuje údaje za poslední tři roky, jsou-li dostupné. údaje za údaje za údaje za Jenner G. Jenner Gr. Jenner Gr. 30/11 /8. 30/11 /8. 30/11 /9. `000 `000 `000 Obrat 6,817 6,769 7,655 Vývoz 2,932 3,129 4,215 Zisk před zdaněním (ztráta) 1, Vlastní jmění 4,594 4,543 4,635 Stálá aktiva 2,436 2,786 2,778 Celkem aktiva 7,461 8,083 7,831 Běžná aktiva 5,025 5,297 5,053 Krátkodobá pasiva 2,169 2,901 2,493 Pracovní kapitál 2,856 2,396 2,560 Dlouhodobé bankovní úvěry Zaměstnanci (Počet zaměstnanců není v tisících). Srovnatelné údaje (Comparatives) Obsahuje údaje za poslední tři roky, jsou-li dostupné. Využije je k posouzení finančního trendu společnosti včetně obratu, vlastního jmění, pracovního kapitálu a zisku

41 FINANČNÍ ÚDAJE Údaje z konsolidované bilance k AKTIVA PASIVA '000 `000 Pozemky a budovy 1,853 Základní jmění 1,526 Zákl.prostř.a zařízení 925 Akciová prémie A/C 720 Nerozdělený zisk min.let 2,389 Odložené platby daní 613 Ost.dlouhod.závazky 90 BĚŽNÁ AKTIVA KRÁTKODOBÁ PASIVA Čisté zás.a nedok.práce 2,408 Závazky k zákazníkům 950 Pohledávky u zákazníků 1,831 Výnosy příštích období 213 Platby předem 20 Bankovní půjčky/debet 1,119 Ostatní pohledávky 253 Daně a pojištění 125 Hotovost 42 Navrhovaná dividenda 84 Ostatní běžná aktiva 499 Ostatní krátkodobá pas Běžná aktiva celkem 5,053 Krátkodobá pasiva celkem 2,493 Finanční údaje (Financial Statement) Balance(Balance Sheet) Z posledních dostupných auditovaných uzávěrek Získávají se bud' z registračních (publikačních) míst nebo přímo od společnosti.

42 Výkaz zisků a ztrát od do (v tis.) Obrat 7, Prodejní náklady 4,547 Hrubý zisk 3,108 Propagační a obchodní náklady 147 Všeobecné výdaje 2,318 Provozní hospodářský výnos 643 Splatné úroky Celkové finanční náklady 134 Zisk před zdaněním 509 Čisté zdanění 243 Ostatní daně (60) Zisk po zdanění Mimořádný hosp.výsledek 115 Čistý zisk 211 Vývoz 4,215 Nerozdělený zisk na počátku období 2,297 Čistý výnos 211 Ostatní příjmy 6 Dividendy 125 Nerozdělený zisk na konci období 2,389 Odměny ředitelů 219,000 Počet zaměstnanců 240 (Počet zaměstnanců není v tisících)

43 Je též možno objednat hloubkový rozbor daného podniku "Finanční profil DUNS", který srovnává finanční pozici s průměrnými hodnotami odvětví. Bilance obdržena poštou. Dluhy vzniklé krytím neočekávaných výdajů nejsou zaznamenány. Dluhy jsou v čisté hodnotě, bez nezveřejněných rezerv na sporné dluhy. Zásoby jsou oceněny v nižší nebo tržní ceně. Základní prostředky jsou v čisté hodnotě, bez akumulovaných odpisů (918). Dlouhodobé dluhy/pohledávky: Garanční rezenry (90) Zvláštní položky se vztahují k prodeji LiveWire Audio. Ostatní běžná aktiva se skládají z částek na náhrady škod (481), investice do finančního leasingu (18). Ostatní běžná pasiva = ostatní věřitelé. Výkaz zisků a ztrát (Profit and Loss Account) Uvádí se tam, kde je dostupný. Společnosti definované Zákonem o společnostech z roku 1985 jako malé nejsou povinnost zveřejňovat Výkaz zisků a ztrát prostřednictvím obchodního rejstříku. Poznámky k bilancím Poskytují zvláštní informace o nehmotném majetku, běžných aktivech, krátkodobých pasivech atd.

44 RŮZNÉ FINANČNÍ INFORMACE Během našeho průzkumu: Chris Towney sdělil následující: Obrat k ,000,000 Dále sdělil, že: "V březnu 199. bylo rozhodnuto skončit výrobu LiveWire v důsledku deprese na tomto trhu, která vedla k snížení obratu v minulých dvou letech. Nyní je společnost ve fázi oživení a v roce 199. bude dosaženo dalšího růstu. Dopad tohoto prodeje je vyjádřen ve výkazu zisku a ztrát zvláštní položkou. Různé finanční informace (Sundary Financial Information) Tato část zahrnuje všechna interview s vedením nebo odhady do budoucnosti. Jsou zde zdůrazněny aspirace firmy, plány a mohou zde být zahrnuty prozatímní výsledky.

45 VEDENÍ Předchozí činnost vedoucích pracovníků Jméno: Peter Jenner Nar Pracovní historie: Více než 10 let v oboru. Předseda představenstva od Je rovněž společníkem Jenner Group PLC, Jenner Industries (Dover) Ltd. Jméno: Salvatore Criscuolo Národnost: italská Pracovní historie: Dříve ředitel Chinatown Music Ltd. Jméno: Donald Gelstharpe Žádný záznam v databázi vedoucích pracovníků. Jméno: Mandy Lambert-Penrose Žádný záznam v databázi vedoucích pracovníků. Vedení (History Principal Antecendent) Obsahuje ověřené změny a podrobnosti o vlastnictví, právní formě, které se vztahují ke společnosti a historii koncernu.

46 PRÁVNÍ FORMA/KAPITÁL Firma založena 1975 Zakladatel Peter Jenner - název "Peejay Music" soukromá společnost s ručením omezeným registrovaná změna názvu na Jenner Music, s.r.o V roce 1985 firma dostala Cenu královny za vývoz s přihlédnutím k růstu vývozního obratu. Nominální kapitál 1, rozdělený na 36, akcií po 5 p Základní kapitál 1, Společnost má nynější vedení od 1984 Právní zástupce: Slater Heelis, 71 Princess Street, Manchester M2 4HL Auditor: Price Waterhouse, York House, York Street, Manchester, M2 4WS Právní forma/kapitál (Legal Form/Capital)Obsahuje přehled předchozích zkušeností vedoucích Předchozí činnost vedoucích pracovníků: pracovníků a přehled všech spřízněných společností.

47 MATEŘSKÁ/DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI Společnost je dceřinou společností JENER GROUP PLC (The), Sutton SM1 4AF UK (DUNS ), % podílu: 89 - rok, se kterou chcete založení holdingová společnost. Přehled pod1ů Ize získat u kurátora Petera R. Jennera (firma která spravuje záležitosti firmy). Dceřiné společnosti Firma má jednu dceřinou společnost: Jenner Industrie (Dover) Ltd. % vlastnictví 100, sklad Mateřská/dceřiné společnosti (Parent/Subsidaries) Identifikuje vztahy mezi podniky ve skupině, abyste dostali kompletní obrázek společnosti, se kterou chcete obchodovat. Názvy firem doplňuje DUNS pro snazší hledání v databázi. POBOČKY Počet poboček nebo divizí: 1 sklad Pobočky (Branches) Seznam poboček a struktura společnosti.

48 ČINNOST Obor podnikání: Hlavní činnosti společnosti jsou: vývoj, výroba a prodej profesionálních audio zařízení pro hudební, video a filmový průmysl. Obrat podle zemí: Spojené království (45%) Evropa (25%) Spojené státy americké (30%) Území: 45% národní Vývoz 55% obratu do Francie, Německa, Španělska, U.S.A. Názvy výrobků: LiveWire, FabScope Počet zaměstnanců: 190 v prostorách firmy 170. Výroba (134), administrativa (44), marketing a prodej (15). Provozní prostory: Vlastní kanceláře, továrna na uvedené adrese o rozloze 7 akrů s m2 pro stavbu továrny. Adresa registrace: výše uvedená adresa. Činnost (Operations) Obor podnikaní (Line of Business) Podrobný popis činnosti společnosti. Tato část umožní lepší pochopení finančních údajů, prodejních postupů a výroby. Zarněstnanci (Employees) Počet stálých a smluvních zaměstnanců a zaměstnanců celkem, případně navíc údaj o počtu zaměstnanců centrály společnosti Provozní prostory (Premises) Umístění, velikost typ budov a místo registrace společnosti.

49 ZÁVĚRY Hodnocení Dun & Bradstreet 2A3 znamená: finanční( síla 1,5-7 milionů (na základě čistého kapitálu) a celková situace je limitovaná Závěry (Conclusions) Tato část obsahuje závěry, ke kterým dospěla firma Dun & Bradstreet na základě Informací uvedených ve zprávě. Platební skóre 58 odpovídá průměrné době placení 24 dnů po termínu. Závěry hodnocení D&B (The D&B Rating Conclusions) Hodnocení D&B je vyjádřeno slovy. První část obsahuje indikátor finanční síly podniku (zde na základě hmotného vlastního jmění), druhá část označuje stupeň rizika pomocí indikátoru celkové situace podniku. Ta může být od 1 (silná) do 4 (špatná). hodnocení vám umožní předvídat pravděpodobný výsledek obchodů se společností. Platební skóre D&B (The D&B Payment Score) Platební skóre je uvedeno ve dnech. STANOVENÍ VÝŠE ÚVĚRU Váš návrh považujeme za přijatelný. Stanoveni výše úvěru (Credit Appraisal) Dává odpověď na případný VÁŠ návrh výše úvěru (závěrečná část a hodnocení). Tato část vám umožní požádat o posouzení konkrétních částek úvěru ze strany D&B, a dospět k průměrné "maximální' hodnotě úvěru použitelné pro vaše konečné rozhodnutí o výši úvěru, který poskytnete

50 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: Pokud máte zájem a potřebné údaje jsou k dispozici, můžete si nechat udělat rozbor platební morálky firmy za posledních 12 měsíců ve formě Payment Analysis Report - PAR. PAR umožňuje - Detekovat sezónní platební trendy a podle toho upravovat svoje dodací termíny a ceny - detekovat celkové trendy v podnikání přes sledování plateb a tím chránit vaše cash-flow nebo vylepšovat váš obrat - porovnávat vaše zákazníky s oborem, ve kterém pracujete je toto porovnání příznivé? Použijte informací k úpravě vašich podmínek - objevit jestli nabízené slevy vylepší váš cashflow

51 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: V případě, že chcete znát jaká jsou hodnoty finančního zdraví v průměry pro danné odvětví, pak vám k tomu poslouží Industry Norm IN, Financial Profile DFP. Rozdíl v těchto produktech je v tom, že jeden ukazuje pouze jednotlivé průměry za odvětví a druhý k těmto číslům přiřazuje hodnoty konkrétní vyvolené firmy. Finanční zdraví firmy je pak posuzováno ve 14 ukazatelích. Tyto údaje jsou vhodné např. pro případ, že se ucházíte o nějakou zakázku a můžete si udělat obraz jednak o zákazníkovi a jednak o konkurenci. Po posouzení situace pak můžete zákazníkovi nabídnou výhodnější finanční podmínky než konkurence. DFP umožňuje: - ohodnotit finanční pozici firmy v rámci oboru - reprezentovat marketingové strategie a kvalitní prodej - studovat modely růstu, ziskovosti a skony k případným akvizicím - mít detailní obrázek zabezpečení strategických dodavatelů

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Financial Analysis of the real Enterprise

Financial Analysis of the real Enterprise ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial Analysis of the real Enterprise Eva Fialová Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

PODNIKOVÉ FINANCE ING. KAMILA BEŇ OVÁ

PODNIKOVÉ FINANCE ING. KAMILA BEŇ OVÁ PODNIKOVÉ FINANCE ING. KAMILA BEŇ OVÁ OSTRAVA 2005 Název: Podnikové finance Autor: Ing. Kamila Beňová Vydání: první, 2005 Počet stran: 129 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání,

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Finanční analýza firmy Milan Lipš

Finanční analýza firmy Milan Lipš Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Finanční analýza firmy Milan Lipš Bakalářská práce Autor: Tomáš Lipš Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jiří Kudera, CSc.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Controlling pohledávek Controlling of receivables Bc. Martina Stránská Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vypovídací schopnost

Více

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na současný

Více

Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančních analýz. prostřednictvím e-learningových kurzů

Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančních analýz. prostřednictvím e-learningových kurzů Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a finančních analýz prostřednictvím e-learningových kurzů Slovníček pojmů k jednotlivým modulům modul A ACT actual amortization Balance sheet bezriziková míra

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. The analysis of the accounting system and economy of the company ZAT a.s. Tereza

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r. o.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r. o. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r. o. Bc. Radek Ketzl Investiční politika podniku v současných podmínkách (na příkladu konkrétního hotelu) Diplomová práce 2014 Investiční politika podniku v současných

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FINANČNÍ RESTRUKTURALIZACE

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Management ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Bakalářská práce. Vedoucí bakalářské práce:

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Management ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Bakalářská práce. Vedoucí bakalářské práce: MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ladislav Šiška Autor: Olga Edlerová Brno, květen 2006 Jméno

Více

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY ČINNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY S DIVERZIFIKOVANÝMI PŘEDMĚTY

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU VYUŽITÍM

Více

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.328-11/2014 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I S W H O R R Y, a. s. Objednatel : IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín Účel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza hospodaření výrobního podniku v době hospodářské krize Analysis of the manufacturing company during the economic crisis Nikol

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Podnikatelský plán a finanční řízení

Podnikatelský plán a finanční řízení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Podnikatelský plán a finanční řízení Business plan and financial management Diplomová práce Autor: Bc. Jana Štérová Finance Vedoucí práce:

Více

MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU

MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU Obsah Přehled základních použitých termínů...3 1 Úvod - Proč projekty dodávané a financované z České republiky....4 2 Financování projektů z České republiky - komfortní

Více

Factoring ve světě. Factoring v České republice. Profil společnosti

Factoring ve světě. Factoring v České republice. Profil společnosti Výroční zpráva 2010 Factoring ve světě Po krátkodobé stagnaci, resp. mírném tříprocentním poklesu v roce 2009, se světový factoring vrátil v roce 2010 k silnému růstovému trendu. Členové Factors Chain

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

Výroční zpráva 2005 / ebanka, a. s.

Výroční zpráva 2005 / ebanka, a. s. Výroční zpráva 2005 / ebanka, a. s. 01 Obsah Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 10 Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2005 16 Ostatní informace zveřejňované na základě legislativních

Více