ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU INFORMAČNÍ ZDROJE PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU INFORMAČNÍ ZDROJE PODNIKU"

Transkript

1 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU INFORMAČNÍ ZDROJE PODNIKU K řízení jsou třeba jak informace technické a ekonomické (normy nebo-li standardy, ukazatelé) - vnitřní a vnější, tak informace týkající se minulosti nebo budoucnosti.

2 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU Přehled základních informačních zdrojů podniku: externí: o vědeckém a technickém rozvoji o rozvoji ekonomickém a sociálním, obchodně-politické, daňové soustavě a jejím vývoji, stavu poptávky po stavebních pracích, stavu na trhu se stavebními surovinami a materiálem, stavu na dopravním trhu, stavu na trhu práce a finančním trhu, cenové situaci a jejím očekávaném vývoji,

3 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU interní: budoucí:smlouvy, plánování - stanovuje včasovém předstihu cíle konání i postupy k jejich dosažení, rozpočetnictví - zajišťuje informace o finančním plánu organizací, statistika - poskytuje na základě statistického vyhodnocování vzájemných vztahů a závislostí mezi podnikovými hospodářskými jevy podklady pro vypracování podnikových konceptů, kalkulace předběžné výrobní plánují náklady výkonů v kalkulačním členění,

4 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU interní - současné a minulé: kalkulace výsledné zkoumají vývoj nákladů výkonů, hodnotí efektivnost a hospodárnost, účetnictví - zdroj informací o hospodářských procesech, které probíhají při hospodaření jednotlivých podnikatelských subjektů operativní evidence - sleduje ekonomické jevy podniku, a to zejména pro účely běžného řízení a rozhodování, statistika, výkaznictví (reporting) ostatní evidence.informační systém

5 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU Využitím počítačových sítí se všechny zdroje informací podniku vzájemně propojí a integrují v informačním systému podniku. Informační systém vzniká uspořádáním informací, které jsou formálně a strukturálně sjednoceny podle určitého hlediska. Informační systém jako celek zabezpečuje systematické shromažďování, zpracování, uchovávání a zpřístupňování informací. Podává trvalý obraz o stavu uvnitř i vně podniku a řídícím pracovníkům poskytuje o něm aktuální informace pro rychlé a kvalifikované rozhodování pro řízení jednotlivých zakázek i podniku jako celku. Informační systém se zpravidla považuje za podsystém řídícího systému, ale velmi často bývá přímo spojen s procesy řízenými.

6 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU PROČ JE POUŽÍVAT EXTERNÍ INFORMAČNÍ ZDROJE? Je samozřejmé, že informace musí být cílené. Co má význam pro jednu skupinu, nemusí mít význam pro skupinu další: jiný význam pro marketing jiný význam pro obchodníka jiný význam pro finančního ředitele snížení obchodního rizika snižování nákladů na vyhledávání zákazníků a partnerů - průzkum je prováděn systematicky, ne metodou pokusu a omylu! zlepšení přehledu o konkurenci

7 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU V podstatě se dáříci, že v obchodníčinnosti existují dvě nejpodstatnější otázky: Dostanu zaplaceno? Kdy dostanu zaplaceno?

8 Reinvestice prostředků (Reinvest in the Business) Definování trhů ( Define Markets) Inkaso plateb (Collect Money) Identifikace potencionáln ích zákazníků (Identify Prospects) Výroba a dodávka zboží, služeb (Produce and Ship Products) Prodej (Sell) Zajištění dodavatelů (Secure Suppliers) Postoupení úvěru (Grant Credit)

9 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU Pro zjednodušení se dáříci, že obchodní cyklus má tyto základní fáze: nalezení partnera uzavření kontraktu obdržení platby reinvestice kapitálu

10 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního - VYHLEDÁNÍ A ZÍSKÁNÍ PARTNERA Abychom mohli začít realizovat jakoukoliv činnost, která má přinést zisk (to znamená i stavební práci; stavební dílo), musíme získat někoho, kdo bude mít i o výsledky této činnosti zájem a bude chtít i za ně zaplatit. Z tohoto se nakonec realizuje zisk, což je přirozený cíl každého obchodního snažení. V dnešní době není již problém cokoliv vyrobit, ale je problém prodat. Toto musí být definováno prodejní strategií, která je pak realizována prodejním oddělením organizace.

11 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: Marketingová strategie je rozvíjena na základě vnitřní informace o zákazníkovi, se kterým se předtím obchodovalo. Profil zákazníka je pak založen na minulém chování: typu transakce, velikosti a frekvenci dodávky, typu podniku, na velikosti a termínech, počtu zaměstnanců nebo objemu obchodu.

12 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: Průzkum trhu kontaktuje zákazníka a hledá jak určit nová použití, potřeby zákazníka, jeho uspokojení atd. Podíl trhu a tržní potenciál jsou determinovány. Tento proces se nazývá segmentace trhu. Skrze tyto aktivity jsou prostřednictvím externích databází identifikováni nový zákazníci, kteří jsou odpovídající k profilu dané firmy.

13 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: Většinou záznamy z databází obsahují: název, adresu, telefon, fax, , www, obor podnikání, odpovědné vedoucí pracovníky atp. Na základě výstupu této analýzy vnitřních a vnějších informací je průběžně rozvíjena prodejní strategie v souladu generování zájmů a směřování prodeje.

14 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: Pak následuje kontaktování budoucích zákazníků pomocí reklamy, direct mailingu atd. Prodejci pak kontaktují pouze ty perspektivní zákazníky, kteří byli označeni v tomto procesu, t.j.prostřednictvím marketingových informací Údržba přímého prodeje je nákladná, proto využívání precizních marketingových informací je kritické v zájmu prodejní produktivity a cen.

15 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: Informační produkty vhodné pro tuto fázi představují hlavně adresáře a publikace nabízené různými organizacemi a firmami.

16 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: ABF - zde jsou nejenom informace o firmách, ale i přímo nabídka stavebních tendrů Hoppenstedt Bonnier International - hospodářské a profesní komory Česká informační agentura EDB - Evropská databanka CREDITINFO CZECH REPUBLIC ( dříve Albertina Data ) D&B ( dříve Dun & Bradstreet) Česká republika -

17 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: Poznámka: Firma D&B ( dříve Dun&Bradstreet Information Services) je největší a nejstarší firmou ve světě (založena r.1841 v USA) poskytující ekonomické a odchodní informace. Firma CREDITINFO je zase nejvýznamnější informační firmou na českém a slovenském trhu. Proto v následujícím budou předvedeny hlavně ukázky produktů těchto firem.

18 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: Při svém rozhodování se můžete rozhodnout i v jaké zemi chcete podnikat nebo investovat a pak teprve hledat patřičné partnery. K tomu poslouží publikace: Country Profile ( up-date + monitoring) kompletní celkový přehled o zvolené zemi, včetně popisu hospodářské, politické situace, právním prostředí, zaměstnanosti, úrovni bankovního sektoru a jeho služeb atd. International Risk and Payment Review pravidelný měsíční popis situace zemí z celého světa včetně změn, které nastaly v oblasti hospodářské, politické situace, vývoje místní měny, zaměstnanosti, změny ratingu (ohodnocení) země atd. Viz následná ukázka týkající se České republiky z března 1996.

19

20 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: - UZAVŘENÍ KONTRAKTU V předchozím byly popsány možnosti jak získat informaci o potencionálním zákazníkovi. Stavební firma se zúčastní tendru; vyhrála jej nebo si potencionálního zákazníka kontaktovala jiným způsobem. Nyní je nutné a potřebné, prověřit si s kým budeme uzavírat kontrakt a získat na něj určitou referenční informaci. Případný partner se nám může představovat v příznivějším světle, než ve kterém se ve skutečnosti nachází.

21 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: Je nutno zdůraznit, že prakticky všechny obchody a projekty ve světě se dnes realizují za pomoci úvěru (ve stavebníčinnosti obzvlášť). Otázka ověření kredibility firmy je obzvláště důležitá v případě firem, které mají právní formu společnosti s ručením omezeným. Tyto firmy ručí za svoje závazky jen do výše vloženého a upsaného kapitálu, který mnohdy nemusí být vysoký.

22 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: Některé nesolidní firmy pak mohou dopředu kalkulovat s možností nezaplacení svých pohledávek a případně záměrně vyvolat bankrot firmy a tak nezaplatit svým obchodním partnerům nebo se sami dostanou do situace, kdy jsou platebně neschopni. S takovou pohledávkou vznikají ztráty

23 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: Než se začnu zmiňovat o informační podpoře této fáze, je nutno zdůraznit, že pouze informace nevyruší riziko uzavíraného obchodu. Kromě včasných informací je třeba řádně připravit obchodní smlouvu, tak aby se pamatovalo na všechny náležitosti dopředu. Řeší se to např. formou kauce vrácené po dokončení atp.

24 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: JAKÉ SUBJEKTY LZE SLEDOVAT? Opět lze sledovat celkovou situaci v dané zemi, městě hlavně v případě státních a obecních zakázek - (ratingy zemí, měst, firem viz dříve zmíněné publikace Country Profile, International Risk and Payment Review atd.).

25 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: Pro sledování jednotlivých firem pak slouží produkty jejichž hlavním představitelem je Business Information Report (BIR) od firmy Dun&Bradstreet. BIR umožňuje: rychlé ohodnocení všeho rizika v obchodu a podnikání podporu rozhodnutí jestli provést obchod nebo nikoliv umožňuje zabezpečení pro pojistné případy upřesňuje potencionální obchodní možnosti před vlastním prodejem ohodnocení nabídek konkurence průzkum potencionálních dodavatelů

26 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: BIR umožňuje: rychlé ohodnocení všeho rizika v obchodu a podnikání odporu rozhodnutí jestli provést obchod nebo nikoliv umožňuje zabezpečení pro pojistné případy upřesňuje potencionální obchodní možnosti před vlastním prodejem ohodnocení nabídek konkurence průzkum potencionálních dodavatelů

27 Dun & Bradstreet lnternational Vzor kancelářské informace KOMPLEXNÍ/STANDARDNÍ IDENTIFIKACE PŘÍPADU DUNS: Hodnocení D&B: 2A3 Situace: LIMITOVANÁ Trend: vzestupný Průměrný úvěr 25,000 Poslední bilance: Platební skóre: 58 Identifikace pomoci DUNS. Toto číslo umožňuje jednoznačnou identifikaci hledané společnosti v databázích firmy D&B. Používá se v celém světě. Souhrnné hodnocení (rating) Poskytuje rychlou informaci o průměrném úvěru nebo doporučení, že úvěr nemá být rozšířen bez dalších garancí. Ohodnocení rizika D&B, datum nejnovějších bilancí, celková vnější situace podniku a platební skóre D&B. Všechny tyto údaje vám umožní rychle zjistit stupeň rizika spojeného s obchodováním s uvedenou společností.

28 NÁZEV FIRMY JENNER INDUSTRIES LTD Obchodní název: PEEJAY MUSIC Adresa: Centre City Tower, 7 Hill St Město: Birmingham Hrabství (kraj): West Midlands PSČ: B5 4UN Stát: UK Tel: Telex: Fax:

29 MATEŘSKÁ FIRMA DUNS: Název: Jenner Group PLC (The) Město: Sutton Stát: UK Všechny uvedené částky jsou v Lstg pokud není stanoveno jinak. Hodnocení D&B (D&B rating) Hodnocení vyjadřuje finanční sílu hodnocené firmy a stupeň rizika spojeného s obchodováním s touto firmou. V závěrečné části zprávy je hodnocení rozvedeno podrobněji. Průměrný úvěr (Average credit) Ukazuje průměrnou akceptovatefnou výši úvěru poskytnutého hlavním dodavatelem firmy v předchozím měsíci, popřípadě obsahuje doporučení dalších garancí před uzavřením obchodu. Jméno a adresa (Name and Address) Celé obchodní jméno a adresa spolu se všemi spojeními. Mateřská firma (Parent details) Stručná informace o mateřské firmě. Plná informace je obsažena v části Mateřská/dceřiné společnosti.

30 SHRNUTÍ Založeno 1975 Obrat 5,000,000 Dat. registrace 1976 (odhad) Právní forma soukr. spol. s.r.o. Zisk /(ztráta) 509,000 IČO Zaměstnanci 170 jmění NominAlní kep. 1,800,000 Splacený kap. 1,526,000 SIC: 3651 (stat. č. činnosti) výroba elektrických zvukových systémů Shrnutí (Summary) Shrnuje podstatné údaje a výběr nejdůležitějších informací, které jsou podrobněji rozvedeny v navazujících částech zprávy. Obsahuje také registrační číslo společnosti (pokud je k dispozici), dále kódy činností podle US standardní průmyslové klasifikace (SIC) - pokud jsou k dispozlci. Tyto kódy se použfvají v marketingových výstupech D&B.

31 VEDENÍ Peter R. Jenner, předseda Salvatore Criscuolo, výkonný ředitel Donald Gelstharpe (BSc Grad IM), ředltel marketingu Mandy Lambert-Perrose, obchodnf ředitel Chris Tworney (BSc Grad IM), sekretář(ka) společnosti Vedení (Principals) Seznam vedoucích pracovníků, společníků, vlastníků a jejich funkce. ZVLÁŠTNÍ UDÁLOSTI V tisku se objevila zpráva, že v Doverské pobočce hořelo, požár způsobil škody. Hrazení pojišťovny je předmětem jednání. Zvláštní události (Special Events) Všechny mimořádné události vztahující se ke společnosti. Tato část obsahuje informace o požárech, soudních sporech, jmenovaných správcích, velkých dluzích atd.

32 INFORMACE Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ Tato část obsahuje informace o soudních sporech, výnosech, hypotékách, žalobách, pokutách a ostatní informace z veřejně přístupných zdrojů, které se denně aktualizují v naší databázi. Není-li v této části žádná zpráva, znamená to, že se v naší databázi žádná nenašla Soudní případ Název společnosti: Adresa společnosti: Datum: JENNER INDUSTRIES LTD. 7 HILL STREET BIRMINGHAM Případ č.: Částka: Jméno klienta: STOKE-ON-TRENT z Lancashiru Zam: Tit Hypotéky a otevřené úvěry Název společnosti: JENNER INDUSTRIES LTD. Datum: Č. soud. zápisu: Vzniklý dluh: /Barclays Bank plc/žaloba Č. soud. zápisu - pozn. Data účtů Název společnosti: JENNER INDUSTRIES LTD. Č. soud. zápisu: Aktualizované účty Roční návratnost k datu: Č. soud. zápisu - pozn. Změna adresy Název společnosti: JENNER INDUSTRIES LTD. Adresa společnosti: WESTERN INDUSTRIES LTD. WESTERN RD ROMFORD ESSEX Č. soud. zápisu:

33 Tyto informace byly získány v dobré víře z odpovídajících veřejných pramenů. V zájmu urychlení jsou některé z těchto informací předávány bez ověření nebo komentáře a ponechány k vašemu vlastnímu posouzení. Informace z veřejných zdrojů (Public Notice Information) Záznamy o registrovaných výnosech a nařízeních, publikované bilance a výroční zprávy, které byly naposled uloženy plus všechny hypotéky a pokuty, které byly publikovány a vztahují se ke společnosti. Zde rovněž najdete probíhající spory a rozhodnutí, rozhodnutí o nucené správě a zápisy o pokutách udělených registrem za nesplnění povinnosti zveřejnit údaje o společnosti. Nejsou-li uvedeny v této části zprávy žádné informace tohoto druhu, znamená to, že v naší databázi nebyly nalezeny. Data z tohoto odstavce ovlivní hodnocení výkonnosti firmy a její důvěryhodnosti z hlediska poskytnutí úvěru a jsou stále aktualizována, abyste dostali co nejnovější informaci. AKTUALIZACE KONTRAKT - Místní tisk oznámil, že společnost získala kontrakt v hodnotě více než od francouzského ministerstva kultury. Aktualizace (Update) Dodatečné informace z jiných zdrojů, hlavně novinových výstřižků.

34 INFORMACE O PLATBÁCH Platební skóre 58 Jež odpovídá průměrným platbám 24 dní po termínu Odvětvové srovnání pouze toto čtvrtletí Horní čtvrtina (25%) ~ Platby 8 dní po termínu skóre = 75 Střed (50%) Platby 19 dní po termínu skóre = 65 Spodní čtvrtina (25%) Platby 27 dní po termínu skóre = 54 Průměrné platební skóre společnosti je pod průměrem odvětví. Plná informace o platbách je obsažena pouze v komplexní zprávě. Rovněž je možné dodat zprávu o platební analýze, která obsahuje 24 měsíční analýzu platebních zvyklostí v oboru činnosti společnosti. Chcete-li předem vědět, kdy pravděpodobně dostanete zaplaceno, máte dobrý důvod využít této zprávy.

35 Detailní shrnutí platebních zvyklostí společnosti (% z celkových částek úvěrů) Č. Částka Předem Pomalu Pomalu Pomalu Pomalu promptně % % % % % Záznamy v souboru 12 měsíců , měsíce Rozsah úvěru , , , , , méně než 1, , Úvěry s dobou 42 35, splatnosti Úvěry se slevou Zkušenosti S placením v hotovosti - - Vymáhání pohledávek - - Nepříznivé komentáře - - (částky mohou být zaokrouhleny k nejbližšímu číslu v předepsaném rozpětí)

36 Platební záznam Nejvyšší Dlužná částka po Prodejní úvěr částka době splat. podmínky PPT EOM PPT-POM PPT-POM POMALU EOM POMALU EOM POMALU EOM POMALU EOM POMALU POMALU PPT PPT-POM POMALU EOM POMALU POMALU EOM POMALU EOM POMALU PPT PPT-POM EOM PPT-POM EOM POMALU PPT PPT-POM PPT-POM EOM PPT-POM POMALU POMALU POMALU PPT PPT-POM PPT-POM POMALU Placení po termínu může být v některých případech způsobeno přehlédnutím faktury nebo spornou částkou faktury. Platební zkušenosti mohly být získány ze stejných zdrojů v různých dnech.

37 Informace o platbách (Payments Reported) D&B získává platební zkušenosti od velkododavatelů zboží. Ze získaných informací o platebních zkušenostech je generováno platební skóre. Oba druhy informací vám umožní posoudit platební zvyklosti dané firmy. Platební skóre D&B (The D&B Payment Score) Číselný ukazatel, který hodnotí rychlost, se kterou firma platí své závazky.čím více se jeho hodnota blíží číslu 100, tím rychleji pravděpodobně dostanete zaplaceno. V kancelářské zprávě je skóre vyjádřeno slovně. Platební skóre v této zprávě odpovídá placení 24 dní po termínu. Uvedený klíč ukazuje rozpětí. umožní rychle posoudit platební zvyklosti dané firmy. 100 Platby předem 90 sleva 80 promptně 70 pomalu do 15 dnů 50 pomalu do 30 dnů 40 pomalu do 60 dnů 30 pomalu do 90 dnů 20 pomalu - do 120 dnů Dostanete přehled, jak rychle nebo pomalu, zákazník platí, což vám pomůže při realizaci obchodu a sníží dobu, po kterou vaše pohledávky nebudou zaplaceny

38 Srovnání podle odvětví. Srovnává platební skóre této společnosti s ostatními firmami v odvětví, ukazuje průměry, horní a dolní rozpětí. Detailní shrnutí platebních zvyklostí firmy (Payment Habit Summary) Umožňuje srovnat rychlost placení v posledních 3 měsících ve srovnání s posledními 12 měsíci: Transakce jsou seskupeny podle výše poskytnutého úvěru, tak abyste mohli odhadnout, zda jsou malé částky spláceny rychleji než velké. Rovněž se dozvíte zda společnost platí rychleji, je-li jí nabídnuta sleva. Platební záznamy (Payment Records) Ukazují skutečné obchodní zkušenosti, tak jak jsou poskytovány zdroji (zpravidla hlavními dodavateli), nezměněné a shromážděné prostřednictvím informačního servisu D&B Duns Trade. Použité zkratky jsou vysvětleny níže. ANTICIP = placení předem DISC = placení při obdržené slevě PPT = promptní placení v termínu PPT-Slow - část faktur hrazena promptně, část pomalu SLOW = placení po termínu 15, 30, 60, 90, 120 = dny High credit = nejvyšší částka úvěru poskytnutá v posledních 12 měsících Amount owed = přesná dlužná částka k určenému datu Selling term - obvyklé platební podmínky Net 30 = 30 dní 1 % N30 N60 = 1 % sleva na 30 dnů, 60 dnů EOM = konec měsíce NMFI měsíc po obdržení faktury sales COD hotově při dodání

39 BAN KA Barclays Bank PLC, P. O. Box 4, 10 Grimshaw St., Burnley Lancs BB11 2BB, BANK SORT CODE: ( ) Banka Ukazuje zda má společnost účty ve více než jedné bance.

40 SROVNATELNÉ ÚDAJE Obsahuje údaje za poslední tři roky, jsou-li dostupné. údaje za údaje za údaje za Jenner G. Jenner Gr. Jenner Gr. 30/11 /8. 30/11 /8. 30/11 /9. `000 `000 `000 Obrat 6,817 6,769 7,655 Vývoz 2,932 3,129 4,215 Zisk před zdaněním (ztráta) 1, Vlastní jmění 4,594 4,543 4,635 Stálá aktiva 2,436 2,786 2,778 Celkem aktiva 7,461 8,083 7,831 Běžná aktiva 5,025 5,297 5,053 Krátkodobá pasiva 2,169 2,901 2,493 Pracovní kapitál 2,856 2,396 2,560 Dlouhodobé bankovní úvěry Zaměstnanci (Počet zaměstnanců není v tisících). Srovnatelné údaje (Comparatives) Obsahuje údaje za poslední tři roky, jsou-li dostupné. Využije je k posouzení finančního trendu společnosti včetně obratu, vlastního jmění, pracovního kapitálu a zisku

41 FINANČNÍ ÚDAJE Údaje z konsolidované bilance k AKTIVA PASIVA '000 `000 Pozemky a budovy 1,853 Základní jmění 1,526 Zákl.prostř.a zařízení 925 Akciová prémie A/C 720 Nerozdělený zisk min.let 2,389 Odložené platby daní 613 Ost.dlouhod.závazky 90 BĚŽNÁ AKTIVA KRÁTKODOBÁ PASIVA Čisté zás.a nedok.práce 2,408 Závazky k zákazníkům 950 Pohledávky u zákazníků 1,831 Výnosy příštích období 213 Platby předem 20 Bankovní půjčky/debet 1,119 Ostatní pohledávky 253 Daně a pojištění 125 Hotovost 42 Navrhovaná dividenda 84 Ostatní běžná aktiva 499 Ostatní krátkodobá pas Běžná aktiva celkem 5,053 Krátkodobá pasiva celkem 2,493 Finanční údaje (Financial Statement) Balance(Balance Sheet) Z posledních dostupných auditovaných uzávěrek Získávají se bud' z registračních (publikačních) míst nebo přímo od společnosti.

42 Výkaz zisků a ztrát od do (v tis.) Obrat 7, Prodejní náklady 4,547 Hrubý zisk 3,108 Propagační a obchodní náklady 147 Všeobecné výdaje 2,318 Provozní hospodářský výnos 643 Splatné úroky Celkové finanční náklady 134 Zisk před zdaněním 509 Čisté zdanění 243 Ostatní daně (60) Zisk po zdanění Mimořádný hosp.výsledek 115 Čistý zisk 211 Vývoz 4,215 Nerozdělený zisk na počátku období 2,297 Čistý výnos 211 Ostatní příjmy 6 Dividendy 125 Nerozdělený zisk na konci období 2,389 Odměny ředitelů 219,000 Počet zaměstnanců 240 (Počet zaměstnanců není v tisících)

43 Je též možno objednat hloubkový rozbor daného podniku "Finanční profil DUNS", který srovnává finanční pozici s průměrnými hodnotami odvětví. Bilance obdržena poštou. Dluhy vzniklé krytím neočekávaných výdajů nejsou zaznamenány. Dluhy jsou v čisté hodnotě, bez nezveřejněných rezerv na sporné dluhy. Zásoby jsou oceněny v nižší nebo tržní ceně. Základní prostředky jsou v čisté hodnotě, bez akumulovaných odpisů (918). Dlouhodobé dluhy/pohledávky: Garanční rezenry (90) Zvláštní položky se vztahují k prodeji LiveWire Audio. Ostatní běžná aktiva se skládají z částek na náhrady škod (481), investice do finančního leasingu (18). Ostatní běžná pasiva = ostatní věřitelé. Výkaz zisků a ztrát (Profit and Loss Account) Uvádí se tam, kde je dostupný. Společnosti definované Zákonem o společnostech z roku 1985 jako malé nejsou povinnost zveřejňovat Výkaz zisků a ztrát prostřednictvím obchodního rejstříku. Poznámky k bilancím Poskytují zvláštní informace o nehmotném majetku, běžných aktivech, krátkodobých pasivech atd.

44 RŮZNÉ FINANČNÍ INFORMACE Během našeho průzkumu: Chris Towney sdělil následující: Obrat k ,000,000 Dále sdělil, že: "V březnu 199. bylo rozhodnuto skončit výrobu LiveWire v důsledku deprese na tomto trhu, která vedla k snížení obratu v minulých dvou letech. Nyní je společnost ve fázi oživení a v roce 199. bude dosaženo dalšího růstu. Dopad tohoto prodeje je vyjádřen ve výkazu zisku a ztrát zvláštní položkou. Různé finanční informace (Sundary Financial Information) Tato část zahrnuje všechna interview s vedením nebo odhady do budoucnosti. Jsou zde zdůrazněny aspirace firmy, plány a mohou zde být zahrnuty prozatímní výsledky.

45 VEDENÍ Předchozí činnost vedoucích pracovníků Jméno: Peter Jenner Nar Pracovní historie: Více než 10 let v oboru. Předseda představenstva od Je rovněž společníkem Jenner Group PLC, Jenner Industries (Dover) Ltd. Jméno: Salvatore Criscuolo Národnost: italská Pracovní historie: Dříve ředitel Chinatown Music Ltd. Jméno: Donald Gelstharpe Žádný záznam v databázi vedoucích pracovníků. Jméno: Mandy Lambert-Penrose Žádný záznam v databázi vedoucích pracovníků. Vedení (History Principal Antecendent) Obsahuje ověřené změny a podrobnosti o vlastnictví, právní formě, které se vztahují ke společnosti a historii koncernu.

46 PRÁVNÍ FORMA/KAPITÁL Firma založena 1975 Zakladatel Peter Jenner - název "Peejay Music" soukromá společnost s ručením omezeným registrovaná změna názvu na Jenner Music, s.r.o V roce 1985 firma dostala Cenu královny za vývoz s přihlédnutím k růstu vývozního obratu. Nominální kapitál 1, rozdělený na 36, akcií po 5 p Základní kapitál 1, Společnost má nynější vedení od 1984 Právní zástupce: Slater Heelis, 71 Princess Street, Manchester M2 4HL Auditor: Price Waterhouse, York House, York Street, Manchester, M2 4WS Právní forma/kapitál (Legal Form/Capital)Obsahuje přehled předchozích zkušeností vedoucích Předchozí činnost vedoucích pracovníků: pracovníků a přehled všech spřízněných společností.

47 MATEŘSKÁ/DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI Společnost je dceřinou společností JENER GROUP PLC (The), Sutton SM1 4AF UK (DUNS ), % podílu: 89 - rok, se kterou chcete založení holdingová společnost. Přehled pod1ů Ize získat u kurátora Petera R. Jennera (firma která spravuje záležitosti firmy). Dceřiné společnosti Firma má jednu dceřinou společnost: Jenner Industrie (Dover) Ltd. % vlastnictví 100, sklad Mateřská/dceřiné společnosti (Parent/Subsidaries) Identifikuje vztahy mezi podniky ve skupině, abyste dostali kompletní obrázek společnosti, se kterou chcete obchodovat. Názvy firem doplňuje DUNS pro snazší hledání v databázi. POBOČKY Počet poboček nebo divizí: 1 sklad Pobočky (Branches) Seznam poboček a struktura společnosti.

48 ČINNOST Obor podnikání: Hlavní činnosti společnosti jsou: vývoj, výroba a prodej profesionálních audio zařízení pro hudební, video a filmový průmysl. Obrat podle zemí: Spojené království (45%) Evropa (25%) Spojené státy americké (30%) Území: 45% národní Vývoz 55% obratu do Francie, Německa, Španělska, U.S.A. Názvy výrobků: LiveWire, FabScope Počet zaměstnanců: 190 v prostorách firmy 170. Výroba (134), administrativa (44), marketing a prodej (15). Provozní prostory: Vlastní kanceláře, továrna na uvedené adrese o rozloze 7 akrů s m2 pro stavbu továrny. Adresa registrace: výše uvedená adresa. Činnost (Operations) Obor podnikaní (Line of Business) Podrobný popis činnosti společnosti. Tato část umožní lepší pochopení finančních údajů, prodejních postupů a výroby. Zarněstnanci (Employees) Počet stálých a smluvních zaměstnanců a zaměstnanců celkem, případně navíc údaj o počtu zaměstnanců centrály společnosti Provozní prostory (Premises) Umístění, velikost typ budov a místo registrace společnosti.

49 ZÁVĚRY Hodnocení Dun & Bradstreet 2A3 znamená: finanční( síla 1,5-7 milionů (na základě čistého kapitálu) a celková situace je limitovaná Závěry (Conclusions) Tato část obsahuje závěry, ke kterým dospěla firma Dun & Bradstreet na základě Informací uvedených ve zprávě. Platební skóre 58 odpovídá průměrné době placení 24 dnů po termínu. Závěry hodnocení D&B (The D&B Rating Conclusions) Hodnocení D&B je vyjádřeno slovy. První část obsahuje indikátor finanční síly podniku (zde na základě hmotného vlastního jmění), druhá část označuje stupeň rizika pomocí indikátoru celkové situace podniku. Ta může být od 1 (silná) do 4 (špatná). hodnocení vám umožní předvídat pravděpodobný výsledek obchodů se společností. Platební skóre D&B (The D&B Payment Score) Platební skóre je uvedeno ve dnech. STANOVENÍ VÝŠE ÚVĚRU Váš návrh považujeme za přijatelný. Stanoveni výše úvěru (Credit Appraisal) Dává odpověď na případný VÁŠ návrh výše úvěru (závěrečná část a hodnocení). Tato část vám umožní požádat o posouzení konkrétních částek úvěru ze strany D&B, a dospět k průměrné "maximální' hodnotě úvěru použitelné pro vaše konečné rozhodnutí o výši úvěru, který poskytnete

50 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: Pokud máte zájem a potřebné údaje jsou k dispozici, můžete si nechat udělat rozbor platební morálky firmy za posledních 12 měsíců ve formě Payment Analysis Report - PAR. PAR umožňuje - Detekovat sezónní platební trendy a podle toho upravovat svoje dodací termíny a ceny - detekovat celkové trendy v podnikání přes sledování plateb a tím chránit vaše cash-flow nebo vylepšovat váš obrat - porovnávat vaše zákazníky s oborem, ve kterém pracujete je toto porovnání příznivé? Použijte informací k úpravě vašich podmínek - objevit jestli nabízené slevy vylepší váš cashflow

51 ÚLOHA INFORMACÍ V PODNIKÁNÍ A OBCHODU-použití informací v jednotlivých fázích obchodního cyklu: V případě, že chcete znát jaká jsou hodnoty finančního zdraví v průměry pro danné odvětví, pak vám k tomu poslouží Industry Norm IN, Financial Profile DFP. Rozdíl v těchto produktech je v tom, že jeden ukazuje pouze jednotlivé průměry za odvětví a druhý k těmto číslům přiřazuje hodnoty konkrétní vyvolené firmy. Finanční zdraví firmy je pak posuzováno ve 14 ukazatelích. Tyto údaje jsou vhodné např. pro případ, že se ucházíte o nějakou zakázku a můžete si udělat obraz jednak o zákazníkovi a jednak o konkurenci. Po posouzení situace pak můžete zákazníkovi nabídnou výhodnější finanční podmínky než konkurence. DFP umožňuje: - ohodnotit finanční pozici firmy v rámci oboru - reprezentovat marketingové strategie a kvalitní prodej - studovat modely růstu, ziskovosti a skony k případným akvizicím - mít detailní obrázek zabezpečení strategických dodavatelů

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Dvořák - střechy s.r.o. CZ27536459 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

Dvořák - střechy s.r.o. CZ27536459 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název Dvořák - střechy s.r.o. IČ 27536459 DIČ CZ27536459 datum vzniku 02.04.2008 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 02.05.2008 nespolehlivý plátce

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

DATASOFT, spol. s r.o. CZ CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

DATASOFT, spol. s r.o. CZ CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název DATASOFT, spol. s r.o. IČ 47310405 DIČ CZ47310405 datum vzniku 23.11.1992 základní kapitál 153 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.01.1993 nespolehlivý plátce

Více

FRONTIER COMPONENTS, s.r.o. základní údaje

FRONTIER COMPONENTS, s.r.o. základní údaje základní údaje registrovaný název FRONTIER COMPONENTS, s.r.o. IČ 25650432 DIČ CZ25650432 datum vzniku 04.03.1998 základní kapitál 100 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 12.07.2006 nespolehlivý

Více

PD MONT s.r.o. CZ25788434 1 300 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

PD MONT s.r.o. CZ25788434 1 300 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název PD MONT s.r.o. IČ 25788434 DIČ CZ25788434 datum vzniku 16.08.1999 základní kapitál 1 300 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.09.1999 nespolehlivý plátce DPH

Více

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název TRUCK UNION, spol. s r.o. IČ 49192477 DIČ CZ49192477 datum vzniku 09.11.1993 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.01.1994 nespolehlivý plátce

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název RUBELIT, s.r.o. IČ 49969277 DIČ CZ49969277 datum vzniku 07.01.1994 základní kapitál 560 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 07.03.1994 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

MORACELL s.r.o. základní údaje

MORACELL s.r.o. základní údaje základní údaje registrovaný název MORACELL s.r.o. IČ 25588061 DIČ CZ25588061 datum vzniku 19.01.2000 základní kapitál 40 000 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.02.2000 nespolehlivý plátce DPH

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633 Ronas, s.r.o. Název firmy Ronas, s.r.o. Obchodní adresa 1. máje 2631 Rožnov pod Radhoštěm Poštovní adresa 1. máje 2631 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1 Telefon 575 751 330 (01.03.2008) 575 751 112 (09.02.2009)

Více

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. ZKRATKA : TZ, s.r.o.

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. ZKRATKA : TZ, s.r.o. Strana: 1 Tato zpráva je Vám poskytována podle obchodních podmínek Dun & Bradstreet spol. s r.o., je přísně důvěrná a nesmí být poskytována třetí straně. HOSPODÁŘSKÁ INFORMACE +---------------------------------------------------------------------------+

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Rozumíme účetní závěrce podnikatelů HANA BŘEZINOVÁ Vzor citace: BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 224 s. KATALOGIZACE

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o.

Strana: 1 +--------------+ IDENTIFIKACE +--------------+ DUNS : 36-059-0251. REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. Strana: 1 Tato zpráva je Vám poskytována podle obchodních podmínek Dun & Bradstreet spol. s r.o., je přísně důvěrná a nesmí být poskytována třetí straně. HOSPODÁŘSKÁ INFORMACE +---------------------------------------------------------------------------+

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Co vše potřebujeme znát abychom se mohli orientovat ve firemních číslech a tím i v hospodaření firmy? Co to jsou účetní výkazy,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Finanční analýza pojišťoven Hlavní úkoly finanční analýzy neustále vyhodnocovat, na základě finančních ukazatelů, ekonomickou situaci pojišťovny, současně, pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy,

Více

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2010 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát Vertikální a horizontální analýza Členění rozvahy Položky na straně aktiv jsou členěny podle likvidnosti - od položek nejméně likvidních (stálá aktiva) k položkám

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba podnikatel IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO klienta

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. vyhlášky č. 00/00 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Rešeršní a studijně rozborová činnost

Rešeršní a studijně rozborová činnost VIKMA06 Rešeršní a studijně rozborová činnost 7. 5. 2010: Přednáška D7: Specifické aplikační oblasti vyhledávání informací (lékařství, oblast firemních a ekonomických informací, patentové informace) FF

Více

Devátá energetická, s.r.o.

Devátá energetická, s.r.o. Devátá energetická, s.r.o. IČ: 457 93 590 sídlo: Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9 - Střížkov Výroční zpráva za rok 2011 Praha dne 21.5. 2012 1. Úvod Výroční zpráva společnosti Devátá energetická, s.r.o.

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více