.SL-- Mistopredse a okresniho soudu: Mgr. Martina uchova Podpis exekutota, ktery spis prevzal

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ".SL-- Mistopredse a okresniho soudu: Mgr. Martina uchova Podpis exekutota, ktery spis prevzal"

Transkript

1 Protokol 0 predani spisu soudnimu exekutorovi Sp. zn. soudu: 29 E 441/2012 Okresni soud v Tabore ve veci vykonu rozhodnuti Opravneneho (opravnene): Ceska republika, Vezenska sluzba Ceske republiky, Soudni a, 14067, Praha 4 - Panknic proti Povinnemu (povinne): Jii'i Holubai' nar , Borotin 57, , Borotin predal soudnimu exekutorovi dne v souladu s bodem 8 cl. II prechodnych ustanoveni zakona c. 396/2012 Sb., kterym se meni zakon c Sb., obcansky soudni rad, spis vedeny pod spisovou znackou 29 E Okresni soud v Tabore dne SL-- Mistopredse a okresniho soudu: Mgr. Martina uchova Mgr. Jil'i Vanek Podpis exekutota, ktery spis prevzal

2 Protokol 0 predani spisu soudnimu exekutorovi Sp. zn. soudu: 29 E 838/2012 Okresni soud v Ta.bore ve veci rykonu rozhodnuti Opnivneneho (opravnene): Zdravotni ministerstva vnitra Ceske republiky, Kodanska , , Praha 10 proti Povinnemu (povinne): Car Centre S.LO., 17, , Drazice predal soudnimu exekutorovi dne v souladu s bodem 8 cl. II prechodnych ustanoveni zakona c. 396/2012 Sb., kterym se men! zakon c. 99/1963 Sb., obcansky soudni rad, spis vedeny pod spisovou znackou 29 E 838/2012. Soupis nebyl proveden. Okresni soud v Tabore dne Mistopred da okresniho soudu: M. 1ii'i Vanek

3 Protokol 0 predani spisu soudnimu exekutorovi Sp. zn. soudu: 25 E Okresni soud v Tabol'e ve veci rykonu rozhodnuti Opravneneho (opravnene): Ceska republika - Okresni soud v Pisku, Velke namesti 121, , Pisek proti Povinnemu (povinne): Miroslav Ingr nar , Na Libusi 652, , Bechyne ptedal soudnimu exekutorovi dne v souladu s bodem 8 cl. II pl'echodnych ustanoveni zakona c. 396/2012 Sb., kterym se meni zakon c Sb., obcansky soudni l'ad, spis vedeny pod spisovou znackou 25 E Okresni soud v Tabol'e dne soudu: &1gr. Mgr. Jil'i Vanek Podpis exekutora, spis pl'evzal ".! /

4 Protokol 0 predani spisu soudnimu exekutorovi Sp. zn. soudu: 25 E 483/2012 Okresnf soud v Tabofe ve veci v-ykonu rozhodnuti Opravneneho (opravnene): Vseobecna zdravotni pojist'ovna Ceske republiky, Orlicka 4/2020, 13000, Praha 3 proti Povinnemu (povinne): JISTOTA - TABOR S.LO., Lorn 64, , Plana nad Luznici ptedal soudnimu exekutorovi dne v souladu s bodem 8 cl. II pfechodnych ustanoveni zakona c. 396/2012 Sb., kterym se menf zakon c Sb., obcansky soudni fad, spis vedeny pod spisovou znackou 25 E 483/2012. Soupis nebyl proveden. Okresni soud v Tabore dne 24. I Mfstopre seda okresnfho soudu: gr. Jiri Vanek Pod pis exekutora, ktery{ pis prevzal

5 Protokol 0 predani spisu soudnimu exekutorovi Sp. zn. soudu: 29 E 607/2010 CCA Group a.s. ve veci rykonu rozhodnuti Opravneneho (opnivnene): Vseobecmi zdravotni pojist'ovna CR, Orlicka 4/2020, 13000, Praha 3 proti Povinnemu (povinne): Miroslav Habich nar , Dr. E. Benese 2116, , Sezimovo Usti I pi'edal soudnfmu exekutorovi dne v souladu s bodem 8 c1. II pi'echodnych ustanovenf zakona c. 396/2012 Sb., kterym se menf zakon c Sb., obcansky soudnf i'ad, spis vedeny pod spisovou znackou 29 E 607/2010. Navrh na prevod v Tabore dne Po is predsedy nebo Mgr. povei'eneho mfstopi'edsedy soudu Podpis exekutora, ktery spis pi'evzal

6 Protokol 0 predani spisu soudnimu exekutorovi Sp. zn. soudu: 25 E 922/2010 Okresni soud v Tabore ve veci rykonu rozhodnuti Opravneneho (opravnene): Vseobecna zdravotni pojist'ovna CR, Orlicka 4/2020, 13000, Praha 3 proti Povinnemu (povinne): Miroslav Ingr nar , Na Libusi 652, , Bechyne predal soudnimu exekutorovi dne 24. I v souladu s bodem 8 cl. II prechodnych ustanoveni zakona c. 396/2012 Sb., kterym se meni zakon c Sb., obcansky soudni rad, spis vedeny pod spisovou znackou 25 E 922/2010. Okresni soud v Tabore dne 24. I Mistopred eda okresniho soudu: Mgr. Jifi Vanek

7 Protokol 0 predani spisu soudnimu exekutorovi Sp. zn. soudu: 29 E 365/2012 Okresnf soud v Tabore ve veci rykonu rozhodnuti Opravneneho (opravnene): Vseobecna zdravotnf pojist'ovna Ceske republiky, Orlicka 4/2020, 13000, Praha 3 proti Povinnemu (povinne): DOLTER, s.r.o., Frant. Mete1ce 168,391 75, MalSice pl'edal soudnfmu exekutorovi dne 24. l v souladu s bodem 8 cl. II prechodnych ustanovenf zakona c. 396/2012 Sb., kterym se menf zakon C Sb., obcansky soudnf rad, spis vedeny pod spisovou znackou 29 E 365/2012. Spolu se spisem byl soudnfmu exekutorovi predan: Soupis movitych vecf povinneho ze dne l. nakladnf automobil LIAZ - kontejnerory, RZ 2C3 6263, r. v Okresnf soud v Tabore dne 24. l Mfstopreds aa okresniho soudu: Mgr. Jm Vanek Podpis exekutora, ktery spis prevzal

8 Protokol 0 predani spisu soudnimu exekutorovi Sp. zn. soudu: 25 E 485/2012 Okresni soud v Tabore ve veei rykonu rozhodnuti Opravneneho (opravnene): Vseobeena zdravotni poj ist'ovna Ceske repub!iky, Orlieka 4/2020, , Praha 3 proti Povinnemu (povinm!): Ivana Fojtova nar , Vreh!iekeho 662, , Veself nad Luzniei predal soudnimu exekutorovi dne v sou!adu s bodem 8 cl. II preehodnyeh ustanoveni zakona c. 396/2012 Sb., kterym se meni zakon c. 99/1963 Sb., obcansky soudni rad, spis vedeny pod spisovou znackou 25 E 485/2012. Spolu se spisem by! soudnimu exekutorovi predan: Soupis moviryeh veei povinneho ze dne houpaci drevene kl'eslo s polstrovanim Okresni soud v Tabore dne Mistopre seda okresniho soudu: Mgr. Martina Do ova Mgr. Iiri Vanek Podpis exekutora, ery spis prevzal

9 Protokol 0 predani spisu soudnimu exekutorovi Sp. zn. soudu: 25 E 739/2006 Okresni soud v Til.bote ve veci vykonu rozhodnuti Opnivneneho (opnivnene): Vseobecmi zdravotni pojist'ovna Ceske republiky se sidlem v Praze 3, Orlicka 4/2020, Uzemni pracoviste Tabor, n. 9. kvetna 678, , Tabor proti Povinnemu (povinne): Pavel Hrncit nar , Mlyny 24, , Choustnik predal soudnimu exekutorovi dne v souladu s bodem 8 c1. II prechodnych ustanoveni zakona c. 396/2012 Sb., kterym se meni zakon c Sb., obcansky soudni tad, spis vedeny pod spisovou znackou 25 E 739/2006. NAvrh na ptevod. Okresni soud v Tabote dne Mistoprecieda okr;sniho soudu: Mgr. Jifi Vanek

10 Protokolo predani spisu soudnimu exekutorovi Sp. zn. soudu: 4 E 5/2007 Okresni soud v Tabore ve veci rykonu rozhodnuti Opravneneho (opravnene): Financni urad v SobesJavi, Wi Isonova , , Sobeslav proti Povinnemu (povinne): ITALEXPRESS S.LO., U Druzstva 238,391 81, Veseli nad Luznicf predal solldnimu exekutorovi dne v souladu s bodem 8 cl. II prechodnych ustanoveni zakona c. 396/2012 Sb., kterym se meni zakon c Sb., obcansky soudni i'ad, spis vedeny pod spisovou znackoll 4 E 5/2007. Soudnf poplatek ve rysi Kc je tfeba uhradit na ucet , VS Okresni soud v Taboi'e dne Mistoprelseda okresniho soudu: Mgr. Jii'i Vanek Pod pis pfevzal

11 Protokol 0 predani spisu soudnimu exekutorovi Sp. zn. soudu: 29 E 479/2012 Okresnf soud v Tabore ve veci rykonu rozhodnutf Opravneneho (opravnene): Vseobecna zdravotni pojist'ovna Ceske republiky, Orlicka 4/2020, 13000, Praha 3 proti Povinnemu (povinne): AB okna Tabor S.r.o., Hromadkova 1794, , Tabor predal soudnfmu exekutorovi dne v souladu s bod em 8 cl. II ptechodnych ustanovenf zakona c. 396/2012 Sb., kterym se meni zakon c. 99/1963 Sb., obcansky soudni tad, spis vedeny pod spisovou znackou 29 E 479/2012. Spolu se spisem byl soudnfmu exekutorovi ptedan: Soupis movit)'ch veci povinneho ze dne nakladnf ptives valnikory V ARlO DK, r. v. 2004, RZ 2eO 6641 Probehly dye neuspesne drazby. Povinny uhradil castku Kc. Okresnf soud v Tabote dne Mgr. litf Vanek Mgr. Martina Do chova Podpis exekutorl ktery spis ptevzal I ;

12 Protokol 0 predani spisu soudnimu exekutorovi Sp. ZTI. soudu: 29 E 772/2003 Okresni soud v Tabofe ve veci rykonu rozhodnuti Opravneneho (opravnene): Vseobecna zdravotni pojist'ovna Ceske republiky se sidlem v Praze 3, Orlicka 4/2020, Krajska pobocka pro Jihocesky kraj, Uzemni pracoviste Tabor, IT. 9.kvetna 678, , Tabor proti Povinnemu (povinne): Jjndrich Chocensky nar , Udolni 1499/29, , Tabor predal soudnimu exekutorovi dne v souladu s bodem 8 C/. II prechodnych ustanoveni zakona c. 396/2012 Sb., kterym se meni zakon c. 99/1963 Sb., obcansky soudni rad, spis vedeny pod spisovou znackou 29 E 772/2003. Navrh na prevod. Okresni soud v Tabore dne

13 Protokol 0 predani spisu soudnimu exekutorovi Sp. zn. soudu: 23 E 408/2012 Okresni soud v Tabore ve veci vykonu rozhodnuti Opravneneho (opravnene): Yseobecna zdravotni poj ist'ovna Ceske republiky, Orlicka 4/2020, 13000, Praha 3 proti Povinnemu (povilme): J & M PAYLAT International, spo!. s r.0., Ysechov 2, , Drazice pfedal soudnimu exekutorovi dne v souladu s bod em 8 C!. II pfechodnych ustanoveni zakona c. 396/2012 Sb., kterym se meni zakon c Sb., obcansky soudni fad, spis vedeny pod spisovou znackou 23 E 408/2012. Spolu se spisem byl soudnimu exekutorovi pfedan: Soupis movirych veci povinneho ze dne tahac navesu RENAULT MAGNUM T, 4x2, YIN YF 617GSA , SPZ 4C4 7623, r. v. 2005, buy, diesel Okresni soud v Tllbore dne 24. I Mistopfe eda okresnilio soudu: gr. Jifi Vanek

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

č.j. 024 EX 1202/05-6 VS opr. 1816985863

č.j. 024 EX 1202/05-6 VS opr. 1816985863 č.j. 024 EX 1202/05-6 VS opr. 1816985863 E x e k u č n í p ř í k a z Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Poděbradova 41, pověřený k provedení exekuce usnesením Okresního

Více

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb.

Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník: NAXOS a.s. se sídlem: Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5 IČ: 26445867 zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Krátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: r1fo@rrtv.c2, http://www.rrtv.cz Lipová 25 Majetín okr. Olomouc 751 03 Rozhodnutí

Více

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě tel: 583 550 263 ID Datové schránky 9ikgf4b fax: 583 411 350 e-mail: urad@exekucesumperk.cz

Více

t a k t o : Dražební rok, jehož předmětem bude dražba spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ½ celku na nemovitostech:

t a k t o : Dražební rok, jehož předmětem bude dražba spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ½ celku na nemovitostech: TOTO ROZHODNUTÍ NABYLO PRÁVNÍ MOCI DNE: 11.7.2011 A JE VYKONATELNÉ DNE: 11.7.2011 Exekutorský úřad Ostrava, DNE: 16.8.2011 Podpis: č.j. 024 EX 287/07-214 U s n e s e n í Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková,

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce.

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Exekutorskému úřadu v Hodoníně 1/ Mgr. Kamil Brančík Sadová 15, 695 01 Hodonín Oprávněný: 2/ se sídlem

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

ROZHODNUTi. MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske nam. 6 11015 Praha 1. Adresati: die rozdelovniku

ROZHODNUTi. MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske nam. 6 11015 Praha 1. Adresati: die rozdelovniku MINISTERSTVO PRO MisTNiROZVOJ Staromestske nam. 6 11015 Praha 1 Adresati: die rozdelovniku V Praze dne 17. cervna 2015 C.j.: MMR-2114512015-83/1525 ROZHODNUTi Ministerstvo pro mistni rozvoj, jako organ

Více

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků Městský úřad Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí 1 Tel.381 201 111, fax.381 263 179 Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy V... dne Žádost o souhlas stavebního

Více

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné

Více

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz

Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Ministerstvo kultury +NLDSY114DWSS+ Maltézské náměstí 471/1 Telefon: 257 085 111 118 11 Praha 1 Fax: 224 318 155 E-mail: epodatelna@mkcr.cz Advokátní kancelář Mgr. Viktor Rossmann Na Ořechovce 580/ 4 162

Více

Čl. I. 2. V 5 odst. 2 se číslo 5 nahrazuje číslem 6, číslo 7 se nahrazuje číslem 8 a číslo 4 se nahrazuje číslem 5.

Čl. I. 2. V 5 odst. 2 se číslo 5 nahrazuje číslem 6, číslo 7 se nahrazuje číslem 8 a číslo 4 se nahrazuje číslem 5. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 303/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů Vláda

Více

Zakladatelé obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s.:

Zakladatelé obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s.: Návrh Dodatek č. 1 k zakládací smlouvě Obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. Zakladatelé obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s.: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2013 konaného dne 10.6.2013 - zasedání veřejné ( jednání č. 39) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor, H.Huňatová, R.Svatoň, = členové zastupitelstva

Více

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění ILT. Ei:);U\'v, s.r,o. l Náměstí Svobody 18 T 60200 Brno čó: 2r"".il942 DiC'.;: cn5538942 :-'c'- Týnská 632/10 li' l~:~lb:', I.ET HEALlTY s.r.o. lmmoi.l!llřvnfntwict

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

HLAVNf MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY. ODBOR ZlVNOSTENSKY A OBCANSKOSPRAVNl. ROZHODNUTi

HLAVNf MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY. ODBOR ZlVNOSTENSKY A OBCANSKOSPRAVNl. ROZHODNUTi Stranka 1 z 5 HLAVNf MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY ODBOR ZlVNOSTENSKY A OBCANSKOSPRAVNl c.j.: S-MHMP 887184/2014 VPraze 23.cervna 2014 Vyrizuje: Mgr. Vaclav Billovec Pan: Mgr. Bohuslav Sobotka

Více

USNESENÍ. usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná)

USNESENÍ. usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná) ~------------~----:----~ Obecnf útad CI.;,i"Á USNESENÍ :.. ::;ŠIO, Pfi/ohf! č.j.: 167 EX 21999/ 0-9~ J?./O.!.o12. ---L~ 2.J..r-/1012."'...;.;, ~n4k. Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad

Více

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI rokazujici stav evidovany k datu 13.06.2013 13:55:02

VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI rokazujici stav evidovany k datu 13.06.2013 13:55:02 Kat.u VYPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI rokazujici stav evidovany k datu 13.06.2013 13:55:02 pfistupem do katastru pro u6ei ov fenl vystupu z infonvadnlho syst^mu vefejn6 sprivy ve smysiu 9 zdk. 6. 365/2000

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 299. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009

Více

(dále jen "odpurce"). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy.

(dále jen odpurce). Návrh byl vyúctování služeb, kopií oznámení o ukoncení smlouvy. elektronickým podáním doruceným dne 16.3.2007, cj. OS0701/2959308, návrh na zahájení správního rízení o uložení povinnosti uhradit dlužné cástky ze smlouvy o poskytování služeb síte Oskar ve výši 3.215,-

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni ., KUPNf SMLOUVA UVN Doru~eno: 11.09.2014 3969/2014-uVN l1aty:21 druh: p~11ohy: Ii/BY: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 Smluvnf strany: uvnses566daba5 #? Ustredni vojenska nemocnice

Více