Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku."

Transkript

1 Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku. 1 Název veřejné zakázky Zahraniční jazykový kurz pro učitele a jazykově vzdělávací pobyt pro žáky ZŠ Horníkova 2 Identifikace veřejného zadavatele Název zadavatele: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace Sídlo: IČ: Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Kontaktní osoba: Telefon, Horníkova 1, Brno Mgr. Roman Burda, ředitel školy Mgr. Ludmila Čoupková, učitelka , Veřejný zadavatel zadává tímto zakázku malého rozsahu na služby. Tato veřejná zakázka bude spolufinancována z prostředků EU: Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa programu: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Číslo výzvy v informačním systému: 56 3 Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka není realizována podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách. 4 Zadávací lhůta Zadavatel stanovil délku zadávací doby na 60 dnů od data podání nabídek, jedná se o lhůtu, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán. 5 Zadávací dokumentace, poskytnutí zadávací dokumentace, přístup k dokumentům Zadávací dokumentaci, což je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek, tvoří tato výzva s přílohami. Zadávací dokumentace je v plném rozsahu umístěna na profilu zřizovatele zadavatele https://www.brno-lisen.cz/job/list/, a na stránkách zadavatele a to ve lhůtě min. do ukončení zadávacího řízení. 1

2 6 Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je nákup služeb, a to konkrétně: zprostředkování zahraničních jazykových pobytů pro pedagogy a jazykového pobytu pro žáky s pedagogickým doprovodem, včetně dopravy tam a zpět, ubytování. A) Jazykový pobyt výuky angličtiny pro 7 osob / Malta Termín: 14 dní v rozmezí od do B) Studijní vzdělávací zájezd pro skupinu 30 žáků a 3 pedagogové / Velká Británie Termín: min. 5 dní v rozmezí od do Předmět veřejné zakázky je rozdělen nad částí A) až B). Uchazeč může podat nabídku na každou část jednotlivě nebo na obě části. Na každou část bude uzavřena samostatná smlouva, pokud nebude nejnižší nabídková cena za obě části od jednoho uchazeče. Pak bude uzavřena pouze jedna smlouva. 7 Detailní specifikace předmětu veřejné zakázky Část A Jazykový kurz bude zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí učitelů Počet vyučovacích hodin AJ za týden: min. 20 hod. (celkem min. 40 vyučovacích hodin). Vyučovací hodina trvá nejméně 45 minut Počet studentů ve třídě (max.): 12 Doprava: letecky z Prahy, Brna nebo Vídně a zpět, včetně veškerých poplatků, doprava na letiště a zpět Ubytování: apartmány nebo rezidence s vlastní koupelnou a vlastní nebo sdílenou kuchyní, případně vysokoškolské koleje Strava: bez stravy Pojištění stornovacích poplatků v min. výši plnění 80% z uhrazené částky za jazykový kurz Každý účastník dostane: Osvědčení o absolvování kurzu. Osvědčení musí obsahovat: o Název a sídlo zahraniční vzdělávací instituce; o Jméno a příjmení účastníka; o Název vzdělávacího programu; o Datum zahájení a datum ukončení programu, počet hodin, místo konání a způsob zakončení programu; o Místo a datum vystavení osvědčení (popřípadě razítko a podpis statutárního orgánu vzdělávací instituce). 2

3 Část B Výuka cizího jazyka v zahraniční vzdělávací instituci (např. jazykové škole) v délce min. 9 vyučovacích hodin za celý pobyt (vyučovací hodina = 45 minut); Aktivity vedoucí k seznámení žáků s reáliemi navštívené země např. návštěva zajímavých míst, historických památek, muzeí, galerií, kulturních událostí. Umožněny jsou i vzdělávací exkurze do podniků, vědeckých institucí apod. Doprava: autobusem z Brna a zpět, doprava po Velké Británii Ubytování: hostitelská rodina Strava: plná penze Cestovní pojištění (bez limitu, úraz, zavazadla, odpovědnost) 8 Doporučená forma zpracování nabídky: kroužková nebo obdobná vazba, vpředu s obsahem obsažených materiálů (nikoliv volné listy), doporučujeme dodržet posloupnost obsahu nabídky: Pro všechny části veřejné zakázky budou předloženy níže uvedené dokumenty pouze jednou. - Krycí list nabídky Příloha č. 1 - Kvalifikační předpoklady dle čl. 14. Výzvy - Nabídková cena část A a B Příloha č. 2 a 3, hodnotící kritérium - Závazný text návrhu smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče Příloha č. 4 - Čestné prohlášení uchazeče jako plátce DPH Příloha č. 5 - CD s návrhem smlouvy o dílo s přílohami ve formátu 1 x pdf, 1 x doc 10 Doba plnění veřejné zakázky, lhůta dodání, časový harmonogram Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. Smlouva na dobu určitou. 11 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná cena celé zakázky: ,- Kč bez DPH, z toho: část A ,- Kč bez DPH část B ,- Kč bez DPH Uchazeč je povinen koncipovat návrh tak, aby nepřekročil předpokládanou cenu, ta vyjadřuje finanční možnosti zadavatele. 3

4 12 Místo plnění veřejné zakázky A) Jazyková škola, Malta B) Velká Británie 13 Požadavky na varianty Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel požaduje předložení pouze jedné nabídky od každého uchazeče. 14 Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů Předložené dokumenty mají podobu prostých kopií, pokud není určeno jinak. základní kvalifikační předpoklady originál čestné prohlášení Příloha č.2 Výzvy profesní kvalifikační předpoklady výpis z obchodního rejstříku, či jiné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán (doklady nesmí být starší 90 kalendářních dnů) doklad o oprávnění k podnikání týkající se předmětu zakázky výpis z živnostenského rejstříku - živnostenský list či licenci 15 Hodnotící kritéria Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH. Každá část VZ se hodnotí samostatně. 16 Způsob hodnocení Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě sestavení pořadí jednotlivých cen, na první místo bude zařazena nejnižší nabídková cena bez DPH, na druhé místo bude zařazena druhá nejnižší nabídková cena bez DPH, na třetí místo bude zařazena třetí nejnižší cena bez DPH a tak dále. Na poslední místo bude zařazena nejvyšší nabídková cena bez DPH. 17 Požadavky na jednotný způsob uvedení nabídkových cen Nabídková smluvní cena za splnění předmětu veřejné zakázky bude uvedena v českých korunách. Bude uvedena cena bez DPH, výše DPH a cena s DPH. Cena bude obsahovat veškeré, s předmětem veřejné zakázky spojené náklady včetně zisku 4

5 uchazeče apod. nákladů tak, aby uvedené ceny byly konečné. 18 Lhůta a způsob podání nabídek, otevírání obálek Nabídky doručte nejpozději dne do 11,00 hod. Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek osobně nebo poštou v zabezpečených obálkách s označením: Výzva Zahraniční jazykový kurz pro učitele a jazykově vzdělávací pobyt pro žáky ZŠ Horníkova - NEOTVÍRAT Zabezpečenou obálkou se rozumí obálka zalepená, opatřená razítkem, přes přelep a parafovaná. Na přední straně obálky bude uveden název a sídlo uchazeče. Nabídky se přijímají do konce lhůty pro podání nabídek na sekretariátě Úřadu městské části Brno-Líšeň, Jírova 2, II. poschodí. Osobní příjem v úřední dny pondělí a středa od do hod., v ostatní dny od 8.00 do lhůty pro podání nabídek. Pro vstup do úřadu mimo úřední dny použijte domácí telefon znak + kl.11, 41, 15 nebo 40. Nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá, pohlíží se na ni, jako by podaná nebyla. Zadavatel o této skutečnosti bezodkladně vyrozumí uchazeče. Rozhodující je datum a čas přijetí nabídky podatelnou zadavatele. Otevírání obálek s nabídkami začne dne od 12,00 hod. v zasedací místnosti RMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, Brno. 19 Profil zřizovatele zadavatele Zadávací dokumentace, což je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek, kterou tvoří tato Výzva s přílohami, je v plném rozsahu umístěna na profilu zřizovatele zadavatele https://www.brno-lisen.cz/job/list/ a na stránkách zadavatele a to ve lhůtě min. do ukončení zadávacího řízení. Veškeré dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku - dotazu k zadávacím podmínkám, budou umístěny na profilu zřizovatele zadavatele https://www.brnolisen.cz/job/list/ a na stránkách zadavatele Veškeré informace o umožnění prohlídky místa plnění budou umístěny na profilu zřizovatele zadavatele https://www.brno-lisen.cz/job/list/ a na stránkách zadavatele Vzhledem k charakteru veřejné zakázky zadavatel prohlídku místa neorganizuje. 5

6 20 Další podmínky Zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky zrušit, odmítnout veškeré předložené nabídky. Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel v nabídce uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Nabídky budou předloženy v českém jazyce, v jednom vyhotovení a nebudou se uchazečům vracet. Náklady na vypracování nabídek zadavatel nehradí. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách. Dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nesplnění podmínek stanovených zadávací dokumentací či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v tomto řízení. Při nedoložení kvalifikačních předpokladů, může být uchazeč vyzván k doplnění. Zadavatel bude komunikovat s uchazeči především prostřednictvím datových schránek, profilu zřizovatele zadavatele a em, poštou. Účinnost smlouvy vázací ustanovení v souvislosti s možným neobdržením dotace Účinnost smlouvy o dílo bude vázána na odkládací podmínku. Smlouva nabude účinnosti dnem, kdy bude dodavateli doručeno písemné prohlášení zadavatele, že obdržel dotaci a má dostatek finančních prostředků na úhradu veřejné zakázky z prostředků programu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa programu: 1 Počáteční vzdělávání, Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, Číslo výzvy v informačním systému: 56. Pokud dodavatel neobdrží toto prohlášení zadavatele ani do 4 měsíců ode dne podpisu smlouvy, pozbude smlouva platnosti a pohlíží se na ni, jakoby nikdy uzavřena nebyla. Dodavateli v tomto případě nevznikne vůči zadavateli žádný nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku vyplývající z jeho účasti v zadávacím řízení. 6

7 21 Obchodní podmínky Platební podmínky - Zadavatel nepřipouští zálohové platby. Faktura na celou částku za jazykový pobyt bude vystavena ihned po uzavření smlouvy o zprostředkování jazykového pobytu v zahraničí. Splatnost faktury do 21 dní. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení 109 odst. 2 písm. c) z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem. Údaje o objednateli ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace zastoupená ředitelem školy Mgr. Romanem Burdou IČ: DIČ: nejsme plátci DPH Bankovní spojení: /6800 Poskytování informací Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit smlouvu o dílo s vybraným zájemcem, a to ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Požadavky na smlouvu údaje o objednateli údaje o dodavateli 7

8 Objednatel: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace zastoupená ředitelem školy Mgr. Romanem Burdou IČ: DIČ: nejsme plátci DPH Bankovní spojení: /6800 a Dodavatel: se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: zapsaná v obchodním rejstříku: bankovní spojení: kontaktní adresa: dále jen: zhotovitel předmět plnění smlouvy detailní specifikace předmětu cena lhůta plnění další požadavky na standardní smlouvu na zajištění jazykových pobytů Účinnost smlouvy vázací ustanovení v souvislosti s možným neobdržením dotace Účinnost smlouvy o dílo bude vázána na odkládací podmínku. Smlouva nabude účinnosti dnem, kdy bude dodavateli doručeno písemné prohlášení zadavatele, že obdržel dotaci a má dostatek finančních prostředků na úhradu veřejné zakázky z prostředků programu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osa programu: 1 Počáteční vzdělávání, Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, Číslo výzvy v informačním systému: 56. Pokud dodavatel neobdrží toto prohlášení zadavatele ani do 4 měsíců ode dne podpisu smlouvy, pozbude smlouva platnosti a pohlíží se na ni, jakoby nikdy uzavřena nebyla. Dodavateli v tomto případě nevznikne vůči zadavateli žádný nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku vyplývající z jeho účasti v zadávacím řízení Zájemce bude počítat s tím, že předložený návrh smlouvy může být před vlastním uzavřením smlouvy doplněn o další dohodnutá zpřesňující ustanovení, která však nebudou v žádném případě měnit základní podstatné náležitosti smlouvy, kterými jsou obsah, rozsah díla, čas a místo plnění, cena díla a další ustanovení uvedená v článcích této výzvy. V Brně dne... 8 Mgr. Roman Burda ředitel ZŠ Horníkova, Brno

9 Přílohy Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Krycí list nabídky Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče Nabídková cena Čestné prohlášení uchazeče jako plátce DPH Zveřejnění umožňující dálkový přístup, a to na profilu zřizovatele zadavatele. Od:... Do:... Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje zveřejnění dokumentů na profilu zřizovatele zadavatele. 9

10 Příloha č. 1 Krycí list nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Zahraniční jazykové pobyty Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu) Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu) Právní forma IČ DIČ Telefon Fax Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky, tel., , mobil Datová schránka uvést Část A Nabídková cena bez DPH Celkem DPH (z ceny bez DPH)...% Nabídková celková cena včetně DPH Část B Nabídková cena bez DPH Celkem DPH (z ceny bez DPH)...% Nabídková celková cena včetně DPH Kč Kč Kč Kč Kč Kč V.. Dne jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče 10

11 Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče Prohlašuji místopřísežně, že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji základní kvalifikační předpoklady, neboť jsem uchazeč:...(identifikační údaje fyzické/právnické osoby), a. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c. který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d. vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční 11

12 řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e. který není v likvidaci, f. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i. který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j. který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k. kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, V.. Dne: jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče 12

13 Nabídková cena Příloha č. 3 Příloha č. 1 smlouvy Nebude-li některá část tohoto formuláře vyplněna, má zadavatel za to, že se uchazeč této části veřejné zakázky neúčastní. Doporučujeme však svoji neúčast dát jasněji najevo, např. proškrtnutím příslušné části. Část A Malta Specifikace jazykového pobytu Počet vyučovacích hodin AJ za týden: min 20 hod. Uveďte parametry nabízených služeb Počet studentů ve třídě (max.): 12 Doprava: letecky z Prahy, Brna nebo Vídně a zpět, včetně veškerých poplatků, doprava na letiště a zpět Ubytování: apartmány nebo rezidence s vlastní koupelnou a vlastní nebo sdílenou kuchyní, případně vysokoškolské koleje Strava: bez stravy Pojištění stornovacích poplatků v min. výši plnění 80% z uhrazené částky za jazykový kurz Cestovní pojištění (bez limitu, úraz zavazadla, odpovědnost) Nabídková cena Nabídková cena zakázky bez DPH DPH.% Nabídková cena zakázky vč. DPH Nabídková cena je bez DPH 13

14 Smluvní ceny jsou konečné a zahrnují veškeré související náklady s realizací služeb. Závazná nabídková cena bude posuzována bez ohledu na chyby ve výpočtu DPH. V.. Dne.. jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče 14

15 Část B Velká Británie Specifikace jazykového pobytu Počet vyučovacích hodin AJ za pobyt: 9 Uveďte parametry nabízených služeb Doprava: autobusem z Brna a zpět Ubytování: hostitelská rodina Strava: plná penze Cestovní pojištění (bez limitu, úraz zavazadla, odpovědnost) Nabídková cena Nabídková cena zakázky bez DPH DPH.% Nabídková cena zakázky vč. DPH Nabídková cena je bez DPH Smluvní ceny jsou konečné a zahrnují veškeré související náklady s realizací služeb. Závazná nabídková cena bude posuzována bez ohledu na chyby ve výpočtu DPH. V.. Dne.. jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče 15

16 Čestné prohlášení uchazeče jako plátce DPH Příloha č. 4 Prohlašuji místopřísežně, že: ke dni podání nabídky nejsem, jako plátce daně, zveřejněn v registru plátců daně jako nespolehlivý plátce ke dni podání nabídky mám, jako plátce daně, u svého správce daně (finančního úřadu) registrovaný bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, který je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení 109 odst. 2 písm.c) z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a který jsem uvedl v nabídce V Dne:.... jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče 16

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1440 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1440 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace. Ing. Hana Bittová 603 390 223 bittova@kbsoft.cz

Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace. Ing. Hana Bittová 603 390 223 bittova@kbsoft.cz Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Kvalitně učit ZŠ Roztoky do světa Služby 3.8.2015

Kvalitně učit ZŠ Roztoky do světa Služby 3.8.2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příloha: Zadávací dokumentace pro podání nabídky na zakázku malého rozsahu

Příloha: Zadávací dokumentace pro podání nabídky na zakázku malého rozsahu Název veřejné zakázky: Název: Příloha: Zadávací dokumentace pro podání nabídky na zakázku malého rozsahu IČO: 00577260 DIČ: Adresa sídla: Právní forma: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní osoby:

Více

C151675 29. 6. 2015. Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy telefon: 596 116 239 e-mail: info@mgo.cz

C151675 29. 6. 2015. Dr. Šmerala 25, 728 04 Ostrava Mgr. Ladislav Vasevič, ředitel školy telefon: 596 116 239 e-mail: info@mgo.cz Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Do zahraničí na zkušenou

Do zahraničí na zkušenou Zadávací dokumentace Zadavatel: Název: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Sídlo: Denisovo nábřeží 673, Náchod 547 21 Zastoupená: RNDr. Věrou Svatošovou, ředitelkou IČ: 48 623 661 Název zakázky:

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Riegrova 1385/13, 74601 Opava Mgr. Aleš Moravec, ředitel školy 731 461 571 reditel@zstgm.opava.cz

Riegrova 1385/13, 74601 Opava Mgr. Aleš Moravec, ředitel školy 731 461 571 reditel@zstgm.opava.cz Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK Název výzvy: Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Zadavatel: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo: Vápenice 2986/ 796 62 Prostějov IČ: 479 22 06 DIČ: CZ4792206

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

Poskytování služeb outsourcingu ICT

Poskytování služeb outsourcingu ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávacího řízení na služby: Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ: CZ26095149

Více

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Veřejný zadavatel: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ul., 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 5 z. č. 137/2006

Více

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Počet účastníků Vyučovaný jazyk 30+6 Angličtina Velká Británie Místo Termín Max nabídková cena 31.10.2015 28.11.

Více