Plnění úkolů vyplývajících z Aktualizace DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plnění úkolů vyplývajících z Aktualizace DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti"

Transkript

1 Plnění úkolů vyplývajících z Aktualizace DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Hradec Králové pro rok projednání v kolegiu rektora UHK projednání ve Vědecké radě UHK projednání ve Správní radě UHK únor/březen 2012 projednání a schválení v Akademickém senátu UHK

2 1 Kvalita a relevance Úspěšný rozběh a postupná stabilizace nově založené PřF UHK, přijetí odpovídající fakultní legislativy a řádné ustavení všech řídících struktur. PřF byla v základních oblastech stabilizována, proběhlo řádné ustavení řídících struktur (byl zvolen Akademický senát PřF UHK, děkan PřF, byla jmenována Vědecká rada PřF, proběhla výběrová řízení na vedoucí místa, apod.). Dále byla projednána, schválena odpovídající fakultní legislativa, která je spolu s dalšími materiály zveřejněna na úřední desce. (rektor, prorektorka pro strategii a rozvoj, děkan PřF) Oddělení příslušných pracovišť a programů studia, která jsou nyní realizována na PdF UHK s cílem založení vysokoškolského Ústavu sociální práce. ÚSP byl zřízen k proběhlo řádné jmenování řídících struktur (byl jmenován ředitel, zvoleni zástupci do Akademického senátu UHK, byla jmenována Vědecká rada ÚSP, proběhla výběrová řízení na vedoucí místa, apod.). Dále byla projednána, schválena odpovídající legislativa, která je spolu s dalšími materiály zveřejněna na úřední desce. (rektor, prorektorka pro strategii a rozvoj, ředitel ÚSP) Aktualizace vnitřního multikriteriálního systému hodnocení kvality, s důrazem na diferencované role jednotlivých skupin aktérů vysokého školství (akademičtí pracovníci, management univerzity, studenti, absolventi, zaměstnavatelé a další sociální partneři), který bude vycházet ze společného základu platného pro všechny součásti univerzity. Byl projednán a schválen systém hodnocení kvality na UHK, který byl pro rok 2011 konkretizován na jednotlivých součástech až na úroveň termínovaných a kontrolovatelných úkolů. (prorektorka pro vnitřní záležitosti) Vyhodnocení srovnatelnosti fakult UHK v rámci fakult obdobného profilu jiných vysokých škol v ČR. Pro srovnání byly zvoleny příslušné fakulty vybraných veřejných vysokých škol, kdy byla porovnávána nabídka studijních programů a zaměstnanost absolventů. Závěry viz samostatný materiál projednaný v kolegiu rektora dne (prorektorka pro vnitřní záležitosti) Provedení hodnocení aktivity akademických pracovníků v oblasti grantové činnosti a speciálně získání grantů vědeckých. Výraznější zahrnutí grantových a publikačních aktivit do hodnocení a evaluace pracovníků. Fakulty zohledňují v různé míře přípravu vědeckých projektů a/nebo získání vědeckých projektů zejména pomocí finanční stimulace. Celkově bylo podáno více návrhů do GAČR (42, z toho 33 standardních, 8 postdoktorských a 1 projekt Eurocores PdF 14, FIM 18, FF 9 a 1 rektorát), kolegové z PřF se úspěšně zapojili jako spoluřešitelé i do projektu TAČR (1). Úspěšnost projektů i v letošním roce však byla velmi malá (např. GAČR 42/4 2 standaradní a 2 postdoktorské PdF 1 a FF 3). Publikační výstupy a aktivity byly zahrnuty do pravidelného ročního hodnocení jednotlivých pracovníků a dle nastavených kritérií jednotlivých součástí UHK v minulém roce i finančně ohodnoceny. Došlo k celkovému navýšení publikačních výstupů, i nadále však je potřeba zlepšovat strukturu a kvalitu výsledků se zaměřením především na články v prestižních časopisech. (prorektor pro tvůrčí činnost a vnější vztahy, děkani, ředitel) Průběžná evaluace a inovace množství smluvních vztahů se zaměřením na kvalitu obsahu, přesnost naplňování smluv a spolehlivost partnerů. Proběhla průběžná revize všech smluvních vztahů, avšak důkladnější revize Erasmovských smluv s ohledem na kvalitu a spolehlivost zahraničních partnerů a také na skutečné využití smluv v praxi je plánována až na rok 2012 v souvislosti s novým obdobím programu Erasmus, které je nyní schváleno do roku Bude tedy docházet k uzavírání nových Erasmovských smluv na období od akademického roku 2013/2014. (Na PdF bude záležet na novém vedení, ale zahraniční oddělení připouští, že revize některých smluv bude vhodná. FIM uvedl, že má ve svém portfoliu jen ty smlouvy, které jsou perspektivní a smlouvy nezamýšlí rušit. Drtivá většina smluv mimo Erasmus má své využití i v praxi. FF pro tento okamžik uvedla, že smlouvy jsou využívány relativně všechny a že o jejich rušení neuvažují. PřF a ÚSP teprve svou činnost v této oblasti rozvíjejí. (prorektor pro tvůrčí činnost a vnější vztahy) Úpravy předpisů s cílem dosažení mezinárodních standardů informačních systémů (respektování připomínek hodnotitelů ke standardu DS Label a odstranění problémů, vytváření podmínek k získání certifikátu ECTS Label) a 2

3 opatření v oblasti výuky (další programy v jazyku anglickém a výukové materiály k nim). Možnost získání ECTS Label je nereálná do doby nasazení jednotného informačního systému na UHK a vytvoření homogenní anglické mutace příslušné agendy. V současné době jsou na univerzitě dva systémy: FIS PdF, PřF, FF, ÚSP a ISIT FIM. V roce 2011 jsme žádný nový studijní program v cizím jazyce neakreditovali. (prorektorka pro vnitřní záležitosti) Pokračování v inovaci stávajících studijních programů včetně zaměření na snižování přímých kontaktních hodin výuky a jejich nahrazení moderními metodami vzdělávání, při respektování osobní role vysokoškolského učitele a zachování jedinečnosti jeho působení. Na všech součástech proběhla revize rozsahu výuky ve všech studijních oborech. Na základě posouzení vedení jednotlivých součástí byly výukově spojeny předměty shodného obsahu, příp. malé studijní skupiny s ohledem na specifika studijních oborů a zachování důležité role osobního působení vysokoškolského učitele. Z úsporných důvodů byla omezena šíře nabídky volitelných předmětů. (prorektorka pro vnitřní záležitosti) Provedení pravidelného hodnocení zaměstnatelnosti absolventů UHK. K bylo evidováno celkem 87 a k to bylo 172 nezaměstnaných absolventů z UHK. Bylo realizováno porovnání vzhledem k počtu evidovaných nezaměstnaných absolventů u obdobných veřejných vysokých škol. UHK má jednu z nižších nezaměstnaností. (prorektorka pro vnitřní záležitosti) Průběžné zkvalitňování kultury vzdělávacího a výzkumného procesu odpovídajícím materiálním a technickým zázemím, zlepšením vybavenosti učeben kvalitní didaktickou technikou, zlepšováním dostupnosti studijních materiálů. Bylo realizováno v průběhu celého roku především prostřednictvím projektů např. realizace 3 FRVŠ projektů (Multimediální a grafické pracoviště pro přípravu učitelů technických a přírodovědných předmětů a informačních technologií; Inovace a rozvoj odborné učebny praktické výuky (informatika); Inovace počítačové učebny a nákup SW pro výuku předmětů matematické povahy. Dále realizace dalších projektů např. odborná učebna se zaměřením na statistické zpracování dat. Nemalé finanční prostředky z rozvojových projektů byly vynaloženy na vybavení učeben a specializovaných laboratoří pět interaktivních tabulí SMART, komplexní vybavení devíti učeben novou audiovizuální prezentační technikou, inovace specializované laboratoře regulace a měření, komplexní obnova počítačové laboratoře LFY2, mobilní prezentační sety atd.. Dále zakoupení odborné literatury v rámci jednoho z rozvojových projektů, v rámci reakreditací a akreditací tvorba studijních opor pro studenty kombinované formy studia. (prorektorka pro strategii a rozvoj, prorektor pro tvůrčí činnost a vnější vztahy) Podpora konkrétních aktivit při spolupráci studentů a akademických pracovníků UHK při propojování vzdělávání s výzkumem, vývojem, inovační, uměleckou a další tvůrčí činností. Aktivní spolupráce studentů a akademických pracovníků je každoročně podpořena především prostřednictvím projektů specifického výzkumu (v roce 2011 to bylo tis. Kč). Dále jsou realizovány projekty v rámci OP VK zaměřené na oblast propojení teorie a praxe, ochranu duševního vlastnictví např. Královéhradecká síť; Transfer znalostí a technologií- rozšíření evropského vzdělávacího modulu "Technology Transfer Manager"na další regiony ČR; Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu; SPolupráce, INovace a NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol. UHK byla vybrána jako jeden z partnerů pro pilotní testování v rámci individuálního národního projektu EF-TRANS, kde jsou studenti také v některých oblastech zapojeni. (prorektor pro tvůrčí činnost a vnější vztahy) Podpora a rozvoj aktivit v celoživotním sebevzdělávání zaměstnanců UHK zejména prostřednictvím realizace UHK projektů Interní univerzita a Vzdělávání pro výzkum a vývoj. Zaměstnanci UHK využívají široké nabídky kurzů realizovaných instituty dalšího vzdělávání (UHK, FIM, PdF), ale i nabídek kurzů realizovaných z prostředků EU na UHK, např. Vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje; Média a multimédia v pedagogické praxi; Konstruktivismus v praxi vysokých škol a Interní univerzita (oblasti vzdělávání - jazykové kurzy, jazykový zahraniční kurz; oblast informačně komunikačních technologií; kurz vysokoškolské pedagogiky, kurzy rozvoje manažerských dovedností, kurzy zaměřené na specifické a odborné znalosti a dovednosti, atd.). Kromě výše uvedených kurzů, jsou na UHK realizovány a nabízeny kurzy pro širokou veřejnost s ohledem na potřeby regionu a praxe. Např. Zavedení nových vyučovacích metod ve výuce pravěku, starověku a středověku v rámci implementace rámcových vzdělávacích programů na školách v Královéhradeckém kraji; Zkvalitňování vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Královéhradeckém kraji; Zvyšování kvality ve vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů; Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně zvýšení motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech; Zvýšení kvality 3

4 jazykového vzdělávání v systému počátečního školství; Zvýšení kvality výuky Výchovy k občanství na školách v souladu s RVP Rozvoj klíčových kompetencí studentů sociální práce očima potenciálních zaměstnavatelů a mnoho dalších. K tomu i účast v EF- TRANS a CTT (Centrum transferu technologií s Fakultní nemocnicí v Hradci Králové a FVZ UO). (prorektorka pro strategii a rozvoj) Rozšíření a zkvalitnění služeb všech poradenských subjektů sdružených v Poradenském centru UHK a vzájemné provázání jejich činností. Vytvoření vhodnějších podmínek (z pohledu dosažitelnosti) pro činnost střediska Augustin na UHK. Provázání činnosti poradenských subjektů sdružených v Poradenském centru (PC) je realizováno v posledních dvou letech zejména prostřednictvím společných rozvojových projektů, které se rozhodující měrou podílejí rovněž na financování provozu PC UH a, příspěvku z Nadace Leontinka. V současné době má centrum pouze jednu stálou pracovnici (v rámci střediska Augustin), ostatní kolegové a kolegyně, kteří poskytují poradenské služby, jsou akademickými pracovníky a tato jejich činnost je nad rámec pracovních povinností. Toto pojetí poradenské činnosti se liší od praxe na jiných vysokých školách, kde se této problematice věnují specialisté na plný či částečný úvazek v příslušném poradenském subjektu. Šíře, kvantita a kvalita poskytovaných služeb je na univerzitě podstatně vyšší než odpovídá personálnímu a finančnímu zabezpečení PC UHK. Všechny tři součásti upořádaly společně např. workshop Sdílíme zkušenosti k problematice začlenění studentů se specifickými potřebami do akademického prostředí a vydaly stejnojmennou informační brožuru (viz webová stránka PC). Pozitivní změnou je přemístění střediska Augustin do bezbariérového objektu společné výuky, kde se koncentruje nejvyšší počet studentů se specifickými potřebami a kde je k dispozici potřebné vybavení k usnadnění jejich studia. Úspěšně byl také podán projekt v rámci OP VK Zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na Univerzitě Hradec Králové pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami ( tis. Kč), který se začne realizovat od roku (prorektorka pro vnitřní záležitosti) Rozvoj a inovace informačních, komunikačních a audiovizuálních technologií s vazbou na vzdělávání, výchovu, řídicí procesy, tvůrčí a vědeckovýzkumnou činnost i podporu osob se speciálními potřebami. Rozvoj a inovace v této oblasti byly podpořeny z více zdrojů rozvojové projekty, FRVŠ, projekty EU a vlastních zdrojů UHK. V rámci RP bylo na UHK věnováno ¾ přidělených finančních prostředků na rozvoj UHK v této oblasti. Byly inovovány informační technologie na FF, PřF, PdF; byl podpořen rozvoj elearningového a statistického SW (FIM, PdF a ÚSP); vybavena byla 3D učebna (PřF); pořízeny byly interaktivní tabule; inovací prošlo i technické vybavení nakladatelství Gaudeamus a univerzitní knihovny. Dále byly pořízeny přístupy k databázím a zakoupeny licence k využívaným SW na UHK. Bylo rozšířeno pokrytí budov UHK Wi-Fi signálem (rektorát, koleje), pořízení nových aktivních prvků sítě (zvýšení propustnosti sítě a jejího zabezpečení) a také rekonstrukce telefonní ústředny a úspory vzniklé přechodem na nového mobilního operátora. V oblasti audiovizuálních technologií proběhla obnova dataprojektorů a podpora výuky a akcí pro osoby se specifickými potřebami. V oblasti řešených FRVŠ projektů je v roce 2011 v této oblasti především projekt transformace Mediální studovny na otevřené, integrované pracoviště pro návrhy, zpracování a úpravy multimediálních projektů jako podpora výuky na UHK (cca 961 tis. Kč + příspěvek UHK). V řešení jsou ještě další dílčí projekty FRVŠ na podporu výuky, např. zakoupení SW Statistica atd. V rámci projektů získaných z EU má každý projekt nějaký min. počet počítačů či notebooků pro realizační tým. Dále byla pořízena např. z projektu Interní univerzita (1 počítačová učebna s 21 počítači); Média a multimédia v pedagogické praxi (fotolaboratoř, specializované vybavení učeben pro výuku učitelů pro práci s dřevem, plasty soustruhy a stavebnice); Živá archeologie (archeologické pomůcky a repliky pro výuku archeologie zbraně, kovové předměty, keramika); Litera (didaktické pomůcky pro výuku cizích jazyků); Indict (v návaznosti na projekt FRVŠ a další EU projekty zakoupení licencí SW Statistica); Hrajeme si hlavou (SW na patenty, výukový program Mladý vynálezce - licence 300 tis. Kč); atd. (prorektorka pro strategii a rozvoj) Aktivní vytváření a upevňování vazeb na potenciální zaměstnavatele absolventů jednotlivých fakult, s cílem vzniku neformálních poradních orgánů fakult. Na všech fakultách a na ústavu byla ustavena Rada pro spolupráci s praxí, jejich činnost již byla zahájena na PdF, FIM a ÚSP. Na FF a PřF se předpokládá zahájení činnosti v roce Nejpropracovanější systém spolupráce s potencionálními zaměstnavateli má FIM, kde jsou partnerské firmy pravidelně oslovovány v souvislosti s vypisováním témat závěrečných prací. Oblasti projednávané na radách se týkají zejména možností propagace UHK, zpřesňování profilů oborů a absolventů a možnostem praktických projektů vypisovaných ve spolupráci s externími firmami, spolupráce při inovaci studijních předmětů s odborníky (např. z HIT klastru spolupráce v oblasti veletrhu pracovních příležitostí pod názvem HIT Kariéra). Na PdF velmi dobře funguje podpora praxí, spolupráce při hodnocení pracovišť pro výkon odborných praxí v oblasti sociální práce či pedagogických aktivit, zapojení odborníků z praxe do vzdělávacího procesu, ale i podpora záměru akreditace pětiletého magisterského studia Učitelství pro 2. stupeň základních škol ze strany odborníků z pedagogické praxe. (prorektorka pro vnitřní záležitosti) Orientace výzkumné aktivity i na oblast podnikové sféry a reakce na požadavky regionu. Efektivní využívání možností spolupráce s firmami a institucemi např. 4

5 v rámci grantového programu Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (Regionální inovační fond, tzv. Inovační vouchery). Probíhá dlouhodobá a intenzivní spolupráce jednotlivých součástí UHK, univerzity jako celku, ale i garantů studijních oborů se subjekty podnikatelské sféry, organizacemi a zařízeními z praxe v oblastech garancí závěrečných prací, praxí a stáží, účasti na SZZ a výuce specifických odborných předmětů, v oblasti inovací studijních oborů, předmětů až po poradenskou činnost v oblasti možnosti uplatnění končících studentů UHK (např. HIT kariéra apod.). UHK v loňském roce získala většinu také Inovačních voucherů v rámci Regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje. (prorektor pro tvůrčí činnost a vnější vztahy) Udržení stávajících a stimulování přípravy nových doktorských studijních programů, habilitačních práv a profesorských řízení na UHK. V průběhu roku 2011 MŠMT prodloužilo akreditaci řízení ke jmenování profesorem v oboru Systémové inženýrství a informatika, habilitačního řízení v oboru České a československé dějiny a akreditovalo řízení ke jmenování profesorem v oboru České a československé dějiny. Dále byla podána žádost o akreditaci habilitačního řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice. V průběhu roku proběhlo komplexní zhodnocení vybraných doktorských studijních programů a na jejím základě bylo rozhodnuto o prodloužení akreditací. (prorektorka pro vnitřní záležitosti) Prověření dosavadního motivačního systému pro školitele doktorandů a pro doktorandy. Byl aktualizován a schválen Motivační systém pro stabilizaci/rozvoj doktorských programů na UHK (říjen 2011), kdy jsou odměňovány následující 4 skutečnosti - odměna školiteli, jehož doktorand ukončí studium ve standardní době; odměna školiteli, jehož doktorand ukončí studium ve lhůtě o jeden rok delší než je standardní doba studia; odměna týmu za úspěšnou akreditaci nového oboru; odměna týmu za úspěšnou reakreditaci nového studijního programu. Motivační systém je stanoven jednotně pro všechny součásti UHK. Motivační prostředky vyplácí děkan z prostředků fakulty, neboť má veškerou odpovědnost za existenci, kvalitu a udržitelnost doktorských programů na své fakultě. Aktualizovaný motivační systém bude aplikován od začátku roku V platnosti jsou stále schválené finanční odměny doktorandům za úspěšné ukončení doktorského studia. (prorektor pro tvůrčí činnost a vnější vztahy) 2 Otevřenost Rozšíření nabídky a zvyšování počtu studijních pobytů a praxí studentů (např. tzv. mobility window jako součást studijních programů) i zaměstnanců UHK, včetně využití stipendií z vlastních prostředků. Nabídka se neustále rozšiřuje jak o nové obory, tak i o nové partnerské univerzity (viz přehled partnerských univerzit v rámci programu Erasmus i mimo něj zveřejněný v podkladech z kolegia rektora dne ). Bude však třeba přistoupit i ke kvalitativnímu hodnocení přínosu při rozšiřování spolupráce. Stipendijní fond, který by byl užíván na dofinancování mobilit studentů, funguje pouze na FIM. Stipendium dostávají studenti v případě volných finančních prostředků a za splnění následujících podmínek: odevzdání všech dokumentů a prezentaci na akci Modrá fakulta - správná volba. Na mobility mimo EU jsou využívány finance z rozvojových projektů. (prorektor pro tvůrčí činnost a vnější vztahy) Důsledná evidence vyjíždějících a přijíždějících studentů v matrice studentů; uznávání studia absolvovaného v zahraničí v souladu s Learning Agreement, včetně včlenění tohoto hlediska do vnitřních předpisů UHK. Jak vyjíždějící, tak přijíždějící studenti jsou evidováni v informačních systémech fakult (FIS a ISIT) a následně pak hlášeni i do matriky studentů. (prorektor pro tvůrčí činnost a vnější vztahy) Rozšíření nabídky studia v cizích jazycích, propagace studia na UHK v zahraničí zlepšováním podmínek pro studium zahraničních studentů (studijní opory v cizích jazycích, vybavení školy, jazykové znalosti pracovníků, ubytování, možnost trávení volného času apod.) a působení zahraničních odborníků na univerzitě. / Podána akreditační žádost (FF) o navazující studijní obor Středoevropská studia v anglickém jazyce, ale AK nedoporučila a MŠMT akreditaci neudělilo. Na UHK působí cca 20 zahraničních odborníků, z nichž většina je ze Slovenské republiky. Ověřována možnost využití schématu MŠMT na zaměstnání špičkových odborníků z ciziny na UHK. Byla domluvena koordinace postupu v oblasti propagace studia v zahraničí. V roce 2011 byly zahájeny kurzy cizího jazyka a zahraniční jazykové stáže pro pracovníky UHK (v rámci projektu Interní univerzit) s cílem zlepšení jejich jazykových dovedností (výuka, komunikace se zahraničními studenty, kolegy, apod.). Dále byly zahájeny činnosti v projektech, které mají za cíl inovaci studijních programů, kde jedním z dílčích cílů je např. rozšíření studijních opor v cizím jazyce. V rámci 5

6 rozvojového projektu byly tradičně podpořeny stipendijní programy pro zahraniční studenty z mimoevropských zemí na UHK. (prorektorka pro vnitřní záležitosti) Využití zejména potenciálu, který nabízí mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, orientace na maximální zapojení do programů EU, jako jsou LLP/ERASMUS, LEONARDO, CEEPUS, programů národních agentur a dalších programů pro spolupráci EU s ostatními částmi světa (Erasmus Mundus, Tempus, EU-USA, EU-Canada, EU-Australia, EU-Korea apod.) včetně bilaterálních smluv s neevropskými zeměmi. Nejdůležitější součástí zahraničních výjezdů tvoří na UHK program LLP/Erasmus. Na FF se uvažuje o podání žádosti o program Leonardo (je zájem studentů v rámci tohoto programu vycestovat do zahraničí). Program TEMPUS se v současné době na UHK nerealizuje (projekty nebyly schváleny). V programu CEEPUS plně využíváme mobilit v rámci sítě. (prorektor pro tvůrčí činnost a vnější vztahy) Aktivní získávání zahraničních studentů-samoplátců. Ve spolupráci s ESN Buddy System HK vytváření vhodných sociálně kulturních podmínek a prostředí pro studium pro zahraniční studenty na UHK. Na celouniverzitní úrovni jsou uplatňovány standardy DS Label s cílem získání ECTS Label. Je rozvíjen anglický web, podporovány propagační aktivity v rámci veletrhů, využívají se propagační aktivity v rámci mobilit; jsou doplňovány studijní materiály, zlepšuje se organizace studia, a administrativní podpora pro zahraniční studenty, komunikace zaměstnanců v angličtině). Vytváří se podmínky v rámci knihovny a nakladatelství; ubytování; staví se na příjemném a přátelském klimatu na UHK, ale i ve městě a regionu. Na UHK výborně funguje ESN Buddy System HK (pomoc zahraničním studentům, péče o studenty ve volném čase, nabídka kulturního a sportovního vyžití, atd.). Na UHK (FIM) bylo v roce samoplátců a 11 stipendistů. (prorektor pro tvůrčí činnost a vnější vztahy) Nabídka jazykového vzdělávání přímo na pracovišti prostřednictvím jazykových kurzů a zahraničních jazykových stáží (především v rámci projektu Interní univerzita ) s cílem zlepšit jazykové komunikační schopnosti a dovednosti studentů, akademických i administrativních pracovníků. Jazykové kurzy na UHK jsou nabízeny především v rámci projektu Interní univerzita. V současné době je vypsáno 11 jazykových kurzů (6x AJ; 2x NJ; 1x kurz IJ, ŠJ a FJ). Celkem se jazykových kurzů účastní 155 zaměstnanců UHK. Další jazykové kurzy budou realizovány v roce 2012 z nově schválených projektů Modernizace a inovace studijních oborů FF UHK, Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. V roce 2011 se uskutečnilo 18 zahraničních jazykových stáží ve Velké Británii. Další stáže se uskuteční i v roce Celkem stáž v zahraničí absolvuje 40 akademických pracovníků. Na UHK je i mimo tyto jazykové kurzy nabízena možnost absolvovat Testy nanečisto společnosti Cambridge ESOL a City&Guilds, přípravné kurzy k jazykovým zkouškám Cambridge ESOL a City&Guilds, jazykové testování minimálně dvakrát za semestr v různých úrovních paper based a computer based, TOEFL testování prostřednictvím internetu, Testy ELSA atd. (prorektorka pro strategii a rozvoj) Zapojení odborníků z praxe do výuky, tvorby studijních programů a poradních orgánů vysoké školy. Spolupráce s odborníky z praxe na přípravě témat a podílu na školitelství vybraných bakalářských, magisterských a disertačních prací. Podpora stáží/praxí studentů a pracovníků školy v podnicích a institucích Všechny součásti univerzity mají ustaveny rady pro spolupráci s praxí složené z odborníků z praxe. Specialisté a odborníci z praxe jsou oslovováni a aktivně zapojováni do výuky v rámci prezenčního i kombinovaného studia, podílí se na aktualizaci studijních předmětů, studijních opor, náplni, rozsahu a evaluaci odborných praxí a stáží, přípravě a vedení témat závěrečných prací i jako platní členové SZZ. V současné době jsou na UHK řešeny také projekty z OP VK (CESKLAPES zaměřený na praxe a stáže studentů, Rozvoj klíčových kompetencí studentů sociální práce očima potencionálních zaměstnavatelů, Sportovní management blíže k praxi projekt zaměřený na spolupráci s podnikatelským, veřejným i neziskovým sektorem v oblasti stáží a praxí; a mnoho dalších projektů). (prorektorka pro vnitřní záležitosti) Aktivní spolupráce s absolventy všech studijních programů, aktivizace fakultních klubů absolventů. Současný stav je neuspokojivý, s výjimkou FIM není systematická práce s absolventy a kluby neexistují. Web stránka absolventů PdF je zatím zaměřena na již tradiční akce v rámci Pedagogických dnů. Všechny součásti mají v této oblasti za úkol naplnit v prvé řadě web stránky pro absolventy, kde v tuto chvíli funguje vyhledavač absolventů a stránka absolventů. (prorektorka pro vnitřní záležitosti, děkani, ředitel) 6

7 V oblasti celoživotního vzdělávání: soustředění zejména na další profesní vzdělávání učitelů v rámci projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kurzy počítačové gramotnosti s možností získání certifikátu ECDL, ale i přípravné kurzy pro uchazeče o studium a vyrovnávací kurzy pro studenty prvních ročníků, výuku seniorů (Univerzita třetího věku), ale i na oblast mediální výchovy v rámci projektu Média a multimédia v pedagogické praxi. V rámci nabídky celoživotního vzdělávání poskytovaného UHK jsme v roce 2011 nabízeli množství přípravných a vyrovnávacích kurzů pro uchazeče o studium, kterých se zúčastnilo celkem více jak 1000 zájemců. V rámci nabídky celoživotního vzdělávání poskytovaného univerzitou zajišťujeme mimořádné studium akreditovaných studijních oborů na FIM a PdF, kde je zapsáno v současné době cca 70 účastníků. V rámci mimořádného studia je také na některých fakultách UHK nabídnuta možnost studia vybraných předmětů ze studijních plánů akreditovaných oborů s tím, že studentům jsou po jejich absolvování uznány získané kredity v řádném studiu. Celkem tuto možnost v roce 2011 dosud využilo cca 65 studentů. V oblasti dalšího vzdělávání seniorů U3V bylo v letním semestru ak. roku 2010/2011 zapsáno celkem cca 645 posluchačů, z nichž někteří absolvovali přednáškový cyklus na téma Problémy soudobé společnosti (čtyři přednášky)a další pokračovali v tříletém programu (Národní dějiny, Dějiny umění, Cestovní ruch, Základy práva či Obecné dějiny). Realizovaly se také kurzy Anglický (2x), Německý (2x) a Francouzský jazyk pro začátečníky, Kurz práce s počítačem pro začátečníky, Letní počítačová dílna, Základy astronomie 2, Výtvarné techniky - olejomalba 2 /placený kurz/. V zimním semestru ak. roku 2011/2012 bylo zapsáno celkem cca 810 posluchačů a probíhal přednáškový cyklus na téma: Východočeská šlechta v proměnách času I (čtyři přednášky). V rámci tříletých programů byla rozšířena nabídka o Psychologii a Dějiny vědy a techniky. V oblasti kurzů byla nabídka také rozšířena, a to o další kurz AJ, Výtvarné techniky malba a kresba, Filosofie II, Archeologie a Geografie. Programy a kurzy mají různou kapacitu, nelze tedy jednoznačně určit, o co je největší zájem, ale podle ohlasů posluchačů jsou to Dějiny umění, Výtvarné techniky, Anglický jazyk, kurzy práce s PC a v tomto ak. roce také tříletý program Psychologie. (prorektorka pro vnitřní záležitosti) Rozvoj spolupráce a podpora aktivit v oblasti popularizace vědy v oblasti přírodních věd na základních a středních školách, při rozvoji motivace žáků a jejich přípravě pro studium na vysoké škole prostřednictvím projektů Partnerská škola, Centra talentů a Hrajeme si hlavou. Zaměření se na propagační aktivity určené potencionálním zájemcům o spolupráci, studium/celoživotní vzdělávání. V rámci projektů Centra talentů a Hrajeme si i hlavou, Vzdělávání pro personální zabezpečení výzkumu a vývoje financovaných z ESF se snažíme naplňovat cíle projektů i v oblasti popularizace a prezentace výstupů. První dva projekty jsou směrovány především na žáky a studenty základních a středních škol. Ale i další projekty, jako např. Živá archeologie jsou zaměřeny na popularizaci výsledků vědy mezi dospívající populací. Je potřebné rozvinout aktivity zaměřené na středoškolskou populaci a rozvinout propagaci na střední školy v dosahu zájmu našich uchazečů o studium. V příštím roce je nutné zaměřit aktivity nejen na střední školy, ale i zařízení a organizace, kde mohou být osloveni potencionální uchazeči o kombinované studium. (prorektorka pro vnitřní záležitosti, prorektorka pro strategii a rozvoj, prorektor pro tvůrčí činnost a vnější vztahy) Zajišťování, popř. zprostředkovávání poradenské služby zájemcům o studium, studentům, účastníkům celoživotního vzdělávání i pracovníkům školy studijní, kariérové, psychologické, sociální a speciální poradenství s cílem získat zájemce o studium, snížit studijní neúspěšnost a přispívat k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce. Poradenské služby pro zájemce o studium poskytují především studijní oddělení součásti UHK, resp. středisko Augustin uchazečům se specifickými potřebami. Studijní poradenství je vymezeno ve Studijním a zkušebním řádu UHK a je zde jasně řečeno, v jakém pořadí a na koho se má student obracet. Informace o celoživotním vzdělávání poskytují studijní oddělení součástí UHK, resp. Institut dalšího vzdělávání UHK podle oboru působnosti. Poradenské centrum UHK poskytuje služby ve všech výše vyjmenovaných oborech poradenství a tam, kde se při schůzce s klientem zjistí potřeba kvalifikované odborné pomoci, odkazuje ho na tuto pomoc. V naléhavých případech jsou konzultace poskytovány opakovaně až do vyřešení problému. Studentům jsou rovněž zprostředkovány všechny pracovní nabídky přicházející na UHK nebo na její součásti. (prorektorka pro vnitřní záležitosti) Pokračování v dobré tradici organizování kulturních a společenských aktivit na UHK (výstavy, koncerty, společenský večer, ples, atd.). Byla ustálena podoba kulturního kalendáře UHK s pravidelnými akcemi společenský večer UHK ke Dni studentstva, Ples studentů UHK, apod. Mezi nejvýraznější kulturní aktivity patří činnost Galerii T, Akademický filmový klub, činnost 7

8 Smíšeného sboru UHK není po odchodu dr. Ludvíčkové koordinována univerzitou, Komorní orchestr UHK působí autonomně. Dále jsou podporovány i sportovní aktivity studentů, např. reprezentace UHK na akademických hrách, kde studenti UHK pravidelně obsazuji přední příčky (kancléř) Vyhodnocení a dle aktuální situace aktualizování programu péče o zaměstnance (možnosti dalšího vzdělávání, zaměstnanecké benefity, atd.). Plní se průběžně současný stav spočívá zejména v poskytování příspěvku na stravu, životním pojištění a penzijním připojištění. Dále je aktuální nabídka vzdělávacích kurzů v rámci projektu Interní univerzita a dalších projektů. (kvestor) Uvedení jednotného vizuálního stylu UHK do praxe, dbaní na jeho důsledné uplatňování a jeho využití nejen k mnohem jednoznačnější identifikaci univerzity navenek, ale i ke zvýšení pocitu sounáležitosti všech součástí a pracovišť univerzity. Webový portál obsahuje ukázky dalších variantních řešení, připravovány jsou nové aplikace (vnitřní předpisy, účetní doklady, publikace nakladatelství Gaudeamus, aj.). Podpora prvků jednotné prezentace a propagace UHK v rámci veletrhů Gaudeamus, dnů otevřených dveří, mezinárodních konferencí, ale i v rámci projektů EU a dalších akcí a setkání na půdě UHK i mimo ni. Velkým úspěchem byla prezentace značky univerzity a aplikací jednotného vizuálního stylu v Českém centru v New Yorku v dubnu 2011 jako součásti výstavy českého designu. (kancléř) Vytvoření jednotné sady základních informačních a propagačních předmětů univerzity a všech fakult. Byla představena kompletní nabídka (dostupná na webu v sekci vizuální styl propagační předměty). Každá součást má v rámci své propagace další sadu předmětů v souladu s jednotným vizuálním stylem UHK. V rámci podpory využívání jednotného vizuálního stylu UHK byla nově zavedena webová stránka s příklady realizací a typologií pozvánek a plakátů, jež má napomoci pracovištím univerzity při výběru grafických řešení jejich tiskovin. Nyní se zaměřujeme na ustavení systému efektivního a koordinovaného využívání propagačních předmětů při konferencích a jiných akcích, jimiž se součásti prezentují, vytvoření základní sady typových pozvánek na akce, atd.. (kancléř) Vyhodnocení zkušenosti z provozu nového webového portálu univerzity, zaškolení uživatelů a efektivní využívání dostupných služeb. Vývojové práce byly ukončeny, byl realizován soubor opatření umožňujících větší míru autonomní správy dílčích součástí portálu, rozšířeny sekce týkající se informací o pracovnících UHK potřebných k akreditaci, zaveden portál k archivaci studijních podkladů přikládaných k akreditacím, realizován vyhledávač studijních oborů napříč univerzitou a mnoho dalších nových funkcionalit. V rámci zavádění nových funkcionalit proběhlo vždy řádné zaškolení nebo informování dotčených pracovníků v dané oblasti. Práce na rozvoji webového portálu budou pokračovat i v dalším roce. (prorektorka pro strategii a rozvoj, prorektor pro tvůrčí činnost a vnější vztahy) 3 Efektivita a financování Realizace kurzů na rozvoj manažerských dovedností, v rámci projektu Interní univerzita, s cílem zefektivnit řízení podpůrných ekonomických a administrativních procesů. Byly realizovány a ukončeny čtyři kurzy (Komunikační dovednosti, Rétorika a prezentační dovednosti a Etiketa + Image osobnosti, oblast Práva - Zákoník práce, Zákon o VŠ, Zákon o ochraně osobních údajů), kde bylo celkem proškoleno 51 zaměstnanců UHK. Na rok 2012 jsou připraveny kurzy - Efektivní vedení porad, Time management a stress management; Koučování, Principy práce s lidmi, Vedení lidí, Hodnocení pracovníků, Týmová práce a spolupráce. (kvestor, prorektorka pro vnitřní záležitosti) Vyhodnocení zkušeností a optimalizace využívání nového knihovního systému, průběžné zaškolování uživatelů, zkvalitňování knihovních služeb, fondu univerzitní knihovny a studijního zázemí, zejména rozvoj elektronických služeb knihovny. Byl zaveden a optimalizován nový knihovní systém, postupně proběhla zaškolení uživatelů, byla ustavena knihovní rada, prověřeny možnosti zavedení výstupních listů, řešena oblast nedostupnosti některých zdrojů z důvodů dlouhodobých výpůjček jejich zpoplatněním, přísnější sankce za porušování knihovního řádu. Byly nabídnuty možnosti dalších elektronických služeb, zahájeny kroky ke zvýšení informovanosti o databázích na UHK a jejich aktivního využívání, dále 8

9 byla zavedena možnost výpůjček přes noc. V budoucnu je potřebné řešit akutní nedostatek skladových prostor. (prorektor pro tvůrčí činnost a vnější vztahy, ředitelka knihovny) Finanční analýza nákladů a výnosů stávajících studijních oborů/programů realizovaných součástmi UHK. / Proběhla série jednání s tajemnicemi, při nichž byly vyjasňovány cíle i možnosti provedení úkolu. V současné době je dohodnuta metodika výpočtu, kdy půjde o kalkulaci studijních oborů (nikoli programů nebo pracovišť), jsou realizovány poslední kalkulace na součásti s největším množstvím studijních oborů. Výsledky za celou UHK budou známy v polovině února 2012 a kolegium rektora s nimi bude seznámeno. (kvestor) Monitoring a evaluace všech složek pracovního výkonu akademických i neakademických pracovníků. Proběhlo několik diskusních jednání s tajemnicemi, konzultovali jsme možnosti s vedoucí osobního a mzdového oddělení, věc byla diskutována i s kvestory jiných veřejných vysokých škol. Výsledkem je, že nejsme schopni stanovit a definovat objektivní a měřitelná kritéria odměňování neakademických pracovníků taková nejsou ani na žádné z oslovených veřejných vysokých škol. Proces hodnocení vychází z dokumentu Hodnocení základních činností na UHK a jeho každoroční aktualizace. (kvestor, prorektorka pro vnitřní záležitosti) Poskytnutí větší metodické i finanční podpory pracovištím UHK (v případě vědeckých grantů např. formou ponechání uznatelných režijních nákladů pracovišti, jež získalo grant). Plní se průběžně existuje dohoda ve smyslu závorky v názvu bodu se součástmi (tedy uznatelné režijní náklady grantů striktní vědy zůstávají řešitelskému pracovišti); UHK má zaveden nástroj na výpočet režijních nákladů. Komplexně bude řešeno v rámci získaného projektu Full Cost. (kvestor) Posilování finančního řízení formou systémově zajištěného školení a dohledu nad řešiteli projektů z různých finančních zdrojů (snížení rizika vratek a penále). Od začátku roku 2011 proběhlo několik jednání o možnosti dalších opatřeních, jež by posílila kvalitu vykonávaných činností realizovaných řešiteli = příkazci operace. Jako jednu z možností jsme zvažovali i zavedení povinného každoročního/pololetního semináře pro tyto pracovníky UHK. Školení příkazců není jediným možným nástrojem; zvažují se i možnosti EIS Magion pokud jde o sledování výnosů a nákladů (vč. budoucích) v určité struktuře nebo možnosti využití manažerské nadstavby nad Magionem pro řešitele a jejich vhodnou a účinnou informovanost. Další možností, kterou již nyní činíme, je informování řešitelů (prostřednictvím tajemnic fakult) o výsledcích externích finančních kontrol (na co se zaměřují, co jak posuzují apod.). Klíčovým kritériem je poměr zvýšené míry zatížení zaměstnanců (další školení, další povinnosti v případě administrativních pracovníků i řešitelů projektů) a míra přínosu ve snížení rizika nedodržení pravidel. (kvestor) V případě kladného rozhodnutí o financování projektu Vykazování a účtování úplných (skutečných) nákladů (implementace metody Full Cost) a její využití při řízení UHK zahájení jeho realizace. Projekt byl zahájen k 1. říjnu Proběhly organizační schůzky se spoluřešiteli a výběrová řízení na obsazení jednotlivých pozic v projektu. Byly upřesněny klíčové aktivity pro nejbližší období. (kvestor) Stabilizace a posílení řídicích procesů včetně elektronických postupů v rámci systému personální a ekonomické agendy i ve spolupráci s dalšími vysokými školami za využití zdrojů rozvojových programů. Od počátku roku 2011 jsme postupně zavedli elektronické schvalování objednávek v rámci Magionu na všech součástech UHK; předcházelo vždy školení tohoto intuitivního modulu. V letošním roce centralizovaný rozvojový projekt školy s tímto systémem nemají; pro rok 2012 v konsorciu škol v čele s Masarykovou univerzitou Brno centralizovaný rozvojový projekt podáváme. Jeho předmětem bude nejprve analýza, z níž vyplyne potřeba ale již nyní lze říci, že se buď rozhodneme jít cestou menších doplnění systému o nové potřebné funkcionality v rámci rozpočtu centralizovaného rozvojového projektu, nebo pořídíme větší modul (jako např. elektronickou likvidaci faktur, jež by velmi pomohla zvláště v případě, kdy faktura fyzicky sbírá podpisy všech součástí a kdy leckdy nejsme schopni dosáhnout data splatnosti). (kvestor) V případě kladného rozhodnutí o poskytnutí dotace k zahájení výstavby objektu C/I v souladu se schváleným harmonogramem projektu z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. 9

10 Vláda ČR schválila program investičního rozvoje veřejných vysokých škol na dalších 5 let, v němž je zahrnuta pro UHK stavba celého objektu C a oprava pláště dvou budov na nám. Svobody. Projekt VaVpI dosud nebyl ze strany UHK stažen. V současné době je připravován investiční záměr k registraci. (kvestor) Realizace etapy postupné opravy a rekonstrukce (zateplení a výměna oken) u objektu UHK V. Nejedlého 573, s cílem snižování energetické náročnosti budovy z prostředků Operačního programu Životní prostředí. V roce 2011 úspěšně proběhla dle harmonogramu i smlouvy o dílo první etapa a v roce 2012 bude celá akce dokončena. (kvestor) V případě odsouhlasení finančních prostředků pokračování v přípravě opravy vnějšího pláště budov UHK na nám. Svobody. Projektová dokumentace je připravena do stupně prováděcí dokumentace. Vláda vzala na vědomí závazné ukazatele investiční výstavby veřejných vysokých škol na období Program zahrnuje i opravy plášťů budov UHK. V současné době je připravován investiční záměr k registraci s předpokladem zahájení prací v roce (kvestor) Realizace opravy a rekonstrukce dalšího vchodu Palachových kolejí pro zlepšení podmínek ubytování studentů. Oprava a rekonstrukce vchodů A a B (především rekonstrukce bytových jader) proběhla v letních měsících dle plánu. (kvestor) 10

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové na období 2011-2015 Úvod Zřízení Ústavu sociální práce navázalo

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O.

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. NA ROK 2012 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2011 Tato

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015

Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Směrnice FSS č. 2/2015 č.j.: MU-IS/5847/2015/194347/FSS-2 Pravidla sestavování rozpočtu Fakulty sociálních studií MU pro kalendářní rok 2015 Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA OBRANY DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY EKONOMIKY A MANAGEMENTU NA OBDOBÍ 2011 2015 AKTUALIZACE PRO ROK

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2012 /po změnách a navýšení/ Východiska pro zpracování institucionálního rozvojového plánu jsou Dlouhodobý záměr

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ PRO ROK 2015 BRNO, 29.12.2014 Aktualizace Dlouhodobého

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 21. 11. 2014 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015 Institucionální plán Západočeské univerzity v Plzni na rok 2015 Plzeň, říjen 2014 Úvod Tento dokument obsahuje institucionální plán rozvoje univerzity pro kalendářní rok 2015. Navazuje na roční aktualizaci

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2006 2010 pro rok 2007 Aktualizaci Dlouhodobého záměru

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

pozdějších předpisů, 1 1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění

pozdějších předpisů, 1 1 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Preambule S cílem naplnění vize Univerzity

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2015. Předkládá: Jiří Močkoř / rektor

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2015. Předkládá: Jiří Močkoř / rektor Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2015 Předkládá: Jiří Močkoř / rektor Institucionální rozvojové projekty Ostravské univerzity 2015 Předkládá: Jiří Močkoř rektor 1 1.

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Z á p i s z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne 13. 1. 2015

Z á p i s z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne 13. 1. 2015 Z á p i s z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne 13. 1. 2015 děkan doc. Doulík 1. Děkan podal aktuální informace týkající se 50baru momentálně jsou řešeny problémy (zatékání apod.) před

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí:

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí: Výzva č. 18, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 18 pro příjem projektových ţádostí ostatních (IPo) vyhlášena 29. března

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Vysoká škola C. Kvalita a zainteresované osoby/subjekty IBAR WP9 (pracovní verze)

Vysoká škola C. Kvalita a zainteresované osoby/subjekty IBAR WP9 (pracovní verze) Projekt je finančně podpořen Evropskou komisí Publikace vyjadřuje pouze názory autorů, Evropská komise není odpovědná za používání informací obsažených v publikaci Vysoká škola C Kvalita a zainteresované

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Rozhodnutí děkana č. 7/2015 Kariérní řád FROV JU

Rozhodnutí děkana č. 7/2015 Kariérní řád FROV JU č.j. 09/0003/15 Vodňany, 19. ledna 2015 Rozhodnutí děkana č. 7/2015 Kariérní řád FROV JU 1. Cíl Kariérního řádu FROV JU Cílem Kariérního řádu FROV JU je ukázat především studentům, pracovníkům FROV JU

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato prezentace je spolufinancována

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Slezská univerzita v Opavě. Institucionální plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2014

Slezská univerzita v Opavě. Institucionální plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2014 Slezská univerzita v Opavě Institucionální plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2014 Opava, říjen 2013 Obsah Institucionální plán na rok 2014 Úvod 5 Informační a komunikační technologie 6 Mezinárodní

Více

Koncepce problematiky posilování výuky v angličtině na MU (materiál k diskusi s fakultami)

Koncepce problematiky posilování výuky v angličtině na MU (materiál k diskusi s fakultami) Koncepce problematiky posilování výuky v angličtině na MU (materiál k diskusi s fakultami) I. Úvod: A. Výuka v cizích jazycích v předchozích strategických dokumentech univerzity: Již první Strategie internacionalizace

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti listopad 2008 Praha CEVRO Institut Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE...

Více