Vysoká škola D. Kvalita a přístup ke studiu IBAR WP6. Autor: Vladimír Roskovec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola D. Kvalita a přístup ke studiu IBAR WP6. Autor: Vladimír Roskovec"

Transkript

1 Vysoká škola D Kvalita a přístup ke studiu IBAR WP6 Autor: Vladimír Roskovec

2 1. Instituce má celkem jasnou strategii ohledně přijímání studentů. Jakožto soukromá VŠ je závislá na příjmech ze školného čím více studentů, tím vyšší příjem. Na druhou stranu je omezena kapacitou budov, které má k dispozici, i dostupnými pedagogy s náležitou kvalifikací. Instituce přitom zjevně netrpí nedostatkem uchazečů a je druhou největší soukromou VŠ v ČR. Ve svém DZ uvádí, že pro udržitelný rozvoj je třeba minimální počet studentů 5 000; z rozhovorů s pracovníky instituce vyplynulo, že za optimální se považuje počet cca 5 500, kterého v současné době instituce dosahuje. 1 Tato strategie je patrná i ze statistických údajů o přijímacím řízení pro akad. rok 2010/ : počet uchazečů, kteří se dostavili k přijímacímu řízení počet přijatých uchazečů počet zapsaných 897 Úspěšnost u přijímacího řízení je tedy 77 %. Pro srovnání: průměrná hodnota pro všechny soukromé VŠ činí 94 %, pro všechny veřejné VŠ 72 %. Instituce D si tedy může dovolit ve srovnání s ostatními soukromými VŠ nadprůměrně náročné přijímací řízení, jehož úspěšnost se blíží průměrné úspěšnosti na veřejných VŠ. Uvedená strategie (udržovat optimální počet studentů) je v souladu s faktickou národní strategií (byť oficiálně příliš hlasitě nedeklarovanou), že počet vysokoškoláků není nutno dále zvyšovat. Sekundární sektor má tyto informace plně k dispozici přinejmenším na webových stránkách instituce. Je zde ještě další informační kanál: instituce D je součástí Společenství škol, do něhož dále patří osmileté gymnázium, střední odborná škola a vyšší odborná škola. Tyto tři školy mají bezprostřední přístup ke všem informacím týkajícím se instituce D. 2. Instituce shromažďuje všechna potřebná data ve svém informačním systému. Řadu z nich též poskytuje ÚIV (viz příklad výše). Základními kategoriemi studentů jsou - studenti v prezenční formě studia - studenti v kombinované formě studie; tato skupina tvoří cca 2/3 celkového počtu studentů a lze ji ztotožnit s kategorií mature learners. Další nezanedbatelnou kategorií jsou cizinci. Z celkového počtu studentů 5547 (k ) je do kategorie cizinci zahrnuto 535 studentů, tj. 9,7 %. (Podle státní příslušnosti: 181 z Ruské federace, 213 z dalších zemí bývalého SSSR, 112 ze Slovenské republiky, 10 z Vietnamu, z dalších států po 1 až 2.) 3 To je výrazně méně, než je průměr přes všechny soukromé VŠ, který činí 17 % (!) a má blíže opět k průměrné hodnotě pro veřejné VŠ, která je 8,2 %. Rozdělení cizinců mezi prezenční a kombinovanou formu je 377 : 158, což je opačný poměr než u všech studentů; v prezenční formě je rovněž největší nárůst počtu zahraničních studentů. Z výroční zprávy (tabulka č. 6) je možno čerpat údaje o počtu neúspěšných studentů. Podle komentáře k tabulce jsou do této kategorie započteni studenti, kteří k datu ukončili studium písemným oznámením (převážně z finančních, rodinných či 1 Při nejnižším školném (Bc. v kombinované formě) Kč za rok to znamená příjem 275 mil. Kč za rok. Pro magisterské studium a obory vyučované v anglickém jazyce je školné vyšší, takže celkové příjmy ze školného lze odhadnout na 300 mil. Kč. 2 Statistická ročenka školství - výkonové ukazatele, rok (stav k ). ÚIV, Praha Výroční zpráva o činnosti a hospodaření instituce D za akademický rok 2009/

3 pracovních důvodů) nebo obdrželi rozhodnutí o ukončení studia (z důvodu neplnění studijních povinností či neplacení školného). Čtyři studenti v akademickém roce 2009/2010 zemřeli. Celkem se jedná o 512 studentů, což představuje 9 % z celkového počtu. V tabulce jsou uvedeny počty neúspěšných pro jednotlivé obory a to v bakalářském a navazujícím magisterském stupni a též v prezenční a kombinované formě. Bylo by tedy možné provést analýzu neúspěšnosti podle všech těchto hledisek. Omezíme se jen na základní kategorie prezenční a kombinované formy. V prezenční formě bylo neúspěšných 150 studentů, což je 6,9 %, v kombinované formě bylo neúspěšných 362 studentů, což je 10,3 %. Rozdíl mezi oběma formami studia je pochopitelný: výše vyjmenované důvody neúspěšnosti lze očekávat spíše u dospělých studentů, kteří studují v kombinované formě. Tento rozdíl však není kupodivu příliš velký. K dispozici jsou též agregované údaje o neúspěšných studentech za období od do V tomto období bylo neúspěšných studentů celkem 2 046, což je 15 % (z celkového počtu studentů). Z toho v prezenční formě bylo 590 neúspěšných, což je 13,1 %, v kombinované formě 1956 neúspěšných, což je 21,3 %. Je třeba vzít v úvahu, že v uvedeném období se instituce budovala, zaváděly se nové obory, počet studentů stále rostl. Je však zřejmé, že instituce se snažila neúspěšnost snižovat a že se jí to podařilo. Cesty, které k tomu vedly jsou popsány ve výroční zprávě (str. 16): Ke zmírnění studijní neúspěšnosti přispívá zejména i možnost opakování ročníku nebo opakování jednotlivých předmětů do hodnoty 20 kreditů s postupem do vyššího ročníku. Dále jsou studentům nabízeny katedrami a Institutem celoživotního vzdělávání vzdělávací kurzy, semináře a workshopy, které mohou přispívat ke zlepšení studijní úspěšnosti. Údaje o neúspěšnosti cizinců nejsou, žel, k dispozici. Pokud jde o handicapované studenty, jejich počet je velmi malý v současné době je to 6 studentů. 3. Podpora zvláštním skupinám studentů: a) Cizinci mohou studovat v českém jazyce a v některých programech v anglickém jazyce. V některých oborech je možnost studovat v anglickém jazyce program typu Joint degree (ve spolupráci s City University of Seatle). Uchazečům, kteří chtějí studovat v češtině a český jazyk dobře neovládají, jsou nabízeny kurzy češtiny (jedná se převážně o uchazeče ze zemí bývalého SSSR). Pokud jsou přijati, musí absolvovat další výuku češtiny, aby byli schopni psát seminární a kvalifikační práce. Podobná podpora se poskytuje i zájemcům o studium v angličtině. Všichni studenti ovšem mají povinné a výběrové jazykové kurzy: v bakalářském studiu povinné ve všech semestrech (3 hodiny týdně), výběrové ve 3. až 6. semestru; v magisterském studiu ve 3. a 4. semestru. b) Studenti se zdravotním postižením: V Praze a v Mostě jsou pro výuku této skupiny studentů vytvořeny relativně dobré podmínky a neustále se zlepšují. V Praze v budově Estonská byly v rámci rekonstrukce vybudovány bezbariérové přístupy, včetně výtahu a schodolezu do všech pater budovy. V elektronické přihlášce je obsažen dotaz na typ postižení a s tím související požadavky. S uchazeči o studium jsou vedeny pohovory s cílem najít řešení pro studium na instituci D. Ze stipendijního fondu jsou udělována stipendia pro tuto kategorii studentů. V akad. roce 2009/2010 byla přiznána dvěma studentům v plné výši, ve studijním středisku Most bylo toto stipendium přiznáno studentovi navazujícího magisterského studia v nadstandardní době studia; celková výše stipendií činila 155 tis. Kč. V akad. roce 2010/2011 studovali s podporou stipendijního fondu 4 handicapovaní studenti. Celková vyplacená částka činila Kč. 4 Vlastní hodnotící zpráva instituce D. Únor

4 c) Na základě smluvní spolupráce s Městskou částí Praha 10 mohou na instituci D studovat studenti z dětských domovů (DD) a náhradní rodinné péče (NRP). Školné studentů z DD a NRP hradí MČ Praha 10 až do výše Kč. Rozdíl oproti aktuální výši školného je hrazen ze stipendijního fondu na základě žádosti studenta. V akad. roce 2010/2011 využilo toto stipendium 18 studentů z DD a NRP, z toho 2 studenti ukončili studium po prvním semestru. Na stipendiích jim bylo dohromady vyplaceno Kč. Z dotace MŠMT bylo vyplaceno 28 studentům sociální stipendium. Z této dotace jsou vyplácena též ubytovací stipendia. Ze stipendijního fondu jsou dále poskytována především prospěchová stipendia (cca Kč) a stipendia doktorandům (cca Kč). Příspěvky do stipendijního fondu jsou získávány zejména od sponzorů, z dotace MŠMT, ale i např. z prodeje kalendářů, upomínkových předmětů apod Změny ve složení studentů v uplynulé dekádě. Ze statistických ročenek školství jsme od akad. roku 2002/2003 zjišťovali celkový počet studentů instituce D, počet studentů v prezenční a distanční formě a počet cizinců V tomto období probíhalo budování instituce a její poměrně rychlý rozvoj (založena byla v roce 1999), byly postupně akreditovány nové obory. S tím souvisí značný nárůst celkového počtu studentů na více než čtyřnásobek. V následující tabulce jsou uvedena příslušná data. Je uveden též poměr počtu studentů v prezenční (PF) a kombinované formě (KF) a podíl počtu cizinců z celkového počtu studentů. akad. rok celkový počet studentů PF KF PF/KF počet cizinců podíl cizinců 2002/ , ,4 2003/ , ,1 2004/ , ,6 2005/ , ,5 2006/ , ,4 2007/ , ,8 2008/ , ,1 2009/ , ,5 2010/ , ,7 Z tabulky je možno vyčíst dvě tendence. I při značném vzrůstu celkového počtu studentů zůstává podíl počtu studentů v prezenční a kombinované formě více méně konstantní 5 Paní rektorka ve svém volném čase ráda podniká dobrodružné cesty po celém světě. Pořízené fotografie jednak prezentuje na výstavách, jednak z nich sestavuje tematické kalendáře (Namibii srdcem 2007, Hola Peru 2008, Írán 2009, Jordánsko 2010, Senegal 2011). Výtěžek z prodeje kalendářů jde do stipendijního fondu. 4

5 a pohybuje se mírně nad 0,5, tj. dvakrát více studentů v kombinované formě než v prezenční formě. Velký počet studentů v kombinované formě je typický pro většinu soukromých VŠ (i když zdaleka ne pro všechny). V porovnání s ostatními soukromými VŠ se instituce D nachází někde uprostřed některé i dosti velké soukromé VŠ mají podíl studentů v kombinované formě mnohem vyšší. Poměrně rychlý nárůst celkového počtu studentů je tedy tažen z větší části studenty v kombinované formě, což jsou osoby zaměstnané, které pokládají za žádoucí si zvýšit svou kvalifikaci, a to i za cenu nemalých nákladů. Průzkumy prováděné mezi studenty instituce D ukázaly 6, že v roce 2008 cca 20 procentům zaměstnaných studentů přispíval zaměstnavatel na školné. V posledních akademickém roce je patrný mírný pokles počtu studentů v kombinované formě (a též celkového počtu studentů), přičemž pokračoval nárůst počtu studentů v prezenční formě. Na vyvozování nějakých závěrů je to příliš krátká doba. Zajímavá tendence se projevuje v nárůstu počtu cizinců a jejich podílu z celkového počtu studentů. Především je patrný velký absolutní i relativní nárůst počtu studentů ve sledovaném období tento počet vzrostl více než sedmnáctkrát. Výrazný, přibližně lineární nárůst (o cca 100 studentů za rok) se projevuje v posledních čtyřech až pěti letech. Vezmemeli v úvahu, ze kterých zemí cizinci převážně pocházejí (viz otázka č. 2), nabízí se toto vysvětlení: nějakou dobu po založení školy trvalo, než se roznesla informace o výhodnosti studia na této škole. Studenti a absolventi pak zřejmě šíří tuto informaci dále mezi svými rodáky. 5. Jak se projevily tyto tendence ve způsobu zajišťování kvality? Odpověď na tuto otázku poskytli pracovníci instituce D v případě studia cizinců. Rostoucí počet cizinců, z nichž všichni neovládají angličtinu natolik, aby mohli studovat některý program v angličtině (nebo mají zájem o program, který se dosud v angličtině nevyučuje) vyvolal potřebu věnovat zvýšenou pozornost výuce češtiny pro uchazeče i pro přijaté studenty (viz též otázka 3a). Rostoucí celkový počet studentů vyvolal potřebu zavést opatření pro snižování neúspěšnosti ve studiu (viz otázka 2). 6. Odpovědnost za přijímání ke studiu. Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v 50, odst. 3 stanoví: Na soukromých vysokých školách rozhoduje o přijetí ke studiu orgán určený vnitřním předpisem.. Podle statutu instituce D (článek 15, bod 11) je tímto orgánem rektor. ( O výsledku přijímacího řízení rozhoduje rektor. ). Vzhledem k tomu, že v loňském roce byly v instituci D zřízeny fakulty, je možné, že bude rozhodovací pravomoc v přijímacím řízení přenesena na děkany. To by ovšem vyžadovalo změnu statutu. Stručné závěry: v ČR. 6 Profil studenta instituce D. Praha (Vydáno u příležitosti výročí 10 let soukromého vysokého školství 5

6 1. Instituce D uvádí ve svém DZ, že pokládá za optimální počet studentů a tento počet v současné době dosahuje. V souvislosti s tím má poměrně náročné přijímací řízení s úspěšností 77 %. Tato strategie je v souladu s národní strategií, že není nutno dále zvyšovat počet vysokoškolských studentů. 2. Instituce shromažďuje všechna potřebná data o přijímaných i o neúspěšných studentech. Významnými kategoriemi studentů jsou studenti v kombinované formě (cca 66 % z celkového počtu) a zahraniční studenti (cca 10 % z celkového počtu). Neúspěšných studentů je v současné době cca 9 %. 3. Instituce D věnuje specifickou pozornost různým kategoriím studentů. Pro zahraniční studenty organizuje jazykové kurzy (čeština, angličtina), v budovách je po rekonstrukci zajištěn bezbariérový přístup, ze stipendijního fondu je (kromě prospěchových stipendií a stipendií pro doktorandy) podporováno též cca 20 uchazečů z dětských domovů a náhradní rodinné péče, kterým základní stipendium na školné poskytuje Městská část Praha V uplynulé dekádě vzrostl celkový počet studentů na téměř čtyřnásobek (instituce se bodovala). Při tom zůstával prakticky konstantní podíl studentů v kombinované formě, výrazně narůstal absolutní i relativní počet zahraničních studentů. I při rychlém růstu počtu studentů se podařilo snižovat podíl neúspěšných studentů. 5. Velký nárůst počtu domácích i zahraničních studentů si vyžádal soustavnou péči o zajištění kvality. Kromě již zmíněných jazykových kurzů pořádal Institut celoživotního vzdělávání řadu kurzů, seminářů a wokshopů s cílem snížit podíl neúspěšných studentů při celkovém zachování náročnosti studia. Tohoto cíle se postupně daří dosahovat. 6. Základní odpovědnost za přijímání ke studiu má rektor (škola se donedávna nečlenila na fakulty). V budoucnu bude patrně tato odpovědnost přenesena, alespoň v určité míře, na děkany. 6

7 Que stion WP 6 Template- Institution D Actors/ Instruments Effects Barriers Examples of Good Practice Sources Dlouhodobý záměr Poměrně náročné přijímací Kapacita budov a Jasně stanovená strategie řízení, počet přijímaných pedagogického sboru instituce včetně optimálního studentů odpovídá optimálnímu počtu studentů. celkovému počtu studentů 1 Správní rada, rektor 2 Rektor, prorektoři pracovníci studijních oddělení 3 Rektor, prorektoři, administrativní pracovníci, studenti 4 Rektor, prorektoři pracovníci studijních oddělení Informační sytém instituce Kurzy češtiny a angličtiny pro zahraniční studenty, bezbariérový přístup ve všech budovách, stipendijní fond Přijímací řízení, marketing, vzdělávací kurzy, semináře, workshopy Dostupnost a využitelnost příslušných dat. Zvýšení úspěšnosti ve studiu, umožnění studia handicapovaných studentů a studentů z nižších sociálních skupin Zvýšení celkového počtu studentů na více než čtyřnásobek, snížení neúspěšnosti Nebyly zjištěny Omezené prostředky ve stipendijním fondu. Kapacita budov a pedagogického sboru Soustavné sledování vývoje počtů neúspěšných studentů v čase Umožnění studia uchazečům z dětských domovů a náhradní rodinné péče (na základě smluvní spolupráce s Městskou částí) Soustavná snaha o snižování neúspěšnosti ve studiu 5 Rektor, prorektoři, akademičtí pracovníci, studenti Institut celoživotního vzdělávání, vzdělávací kurzy, semináře, workshopy Snížení neúspěšnosti při zachování celkových nároků na studenty 6 Rektor Přijímací řízení, Dodržení počtu přijímaných studentů Nebyly zjištěny Zavádění opatření ke snižování neúspěšnosti ve studiu Nebyly zjištěny 7

8 8

Vysoká škola A. Kvalita a přístup ke studiu IBAR WP6. Autor: Helena Šebková

Vysoká škola A. Kvalita a přístup ke studiu IBAR WP6. Autor: Helena Šebková Vysoká škola A Kvalita a přístup ke studiu IBAR WP6 Autor: Helena Šebková Úvod Základní pravidla politiky přístupu na vysoké školy se řídí ustanoveními zákona o vysokých školách. Cíle na národní úrovni

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost_ září 2007

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost_ září 2007 _ září 2007 1 _ září 2007 Obsah Úvod... 1 I. Současná ekonomická a sociální analýza v oblasti vzdělávání... 5 Normativní rámec vzdělávání v ČR...5 Demografická struktura populace ČR ve vztahu k vzdělávání...5

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Vnitřní hodnocení VŠFS. za období 2006 2010 (4 akademické roky)

Vnitřní hodnocení VŠFS. za období 2006 2010 (4 akademické roky) Vnitřní hodnocení VŠFS za období 2006 2010 (4 akademické roky) PRAHA - říjen 2010 Obsah Obsah...2 1 Úvod...4 1.1 Návaznost na vnitřní hodnocení za období 2004-2006...4 2 Vzdělávací činnost a pedagogický

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020

Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020 Rámec rozvoje vysokého školství do roku 2020 Ra mec rozvoje vysoke ho s kolstvı do roku 2020 Obsah Obsah...1 Úvod...2 Východiska...3 Analýza stávající situace...5 Demografický vývoj... 5 Zabezpečování

Více

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Praha únor 2009 Výroční zpráva VŠFS za akademický rok 2007/2008 1 O B S A H Část 1: Zpráva o činnosti VŠFS v akad. roce 2007/2008

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Financování soukromých vysokých škol v ČR Financing of Czech Private University Colleges

Financování soukromých vysokých škol v ČR Financing of Czech Private University Colleges MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav informatiky a aplikované matematiky Kristýna Kotrlová Financování soukromých vysokých škol v ČR Financing of Czech Private University Colleges Bakalářská práce Vedoucí

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah 1 ÚVOD... 6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 6 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 6 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 VŠMIE květen 2011 Obsah str.2 1. Úvod 3 1.1 Základní údaje..3 1.2 Organizační schéma VŠMIE..3 1.3 Složení orgánů

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016)

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) leden 2012 Úvod... 4 I. Rozvoj společnosti a vzdělávání...

Více

PŘÍLOHA II. - STRATEGIE ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA II. - STRATEGIE ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA II. - STRATEGIE ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ II. 1. Předškolní, základní, střední, vyšší odborné vzdělávání a přístup k terciárnímu vzdělávání II.1.1 PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vliv demografického

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (znění 2015) 1 Část první: pravidla pro poskytování příspěvku a dotací Článek 1 Předmět

Více

Zavedení školného a sociální situace studentů

Zavedení školného a sociální situace studentů Bankovní institut vysoká škola Praha Fakulta finančních obchodů Zavedení školného a sociální situace studentů Diplomová práce Autor: Bc. Tokhtar Karina Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Evžen

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání. RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání. RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2006 1 2 OBSAH 1. Úvod...5 Metodické poznámky...6 2. Uchazeči

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

Analytický podklad Příloha Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Analytický podklad Příloha Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Analytický podklad Příloha Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 1 Obsah I. Vzdělávací systém České republiky... 3 Schéma vzdělávací soustavy... 3 Vývoj výkonů vzdělávací soustavy... 5 II. Strategie

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Část 1: Formulář Národních zpráv Boloňského procesu: 2007-2009

Část 1: Formulář Národních zpráv Boloňského procesu: 2007-2009 Vyplněné Národní zprávy a Národní strategie o sociální dimenzi zaslat v anglické verzi na adresu Boloňského sekretariátu nejpozději do 1.11.2008 Část 1: Formulář Národních zpráv Boloňského procesu: 2007-2009

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2013/2014 (v některých činnostech za kalendářní rok 2014) Textová část Praha leden 2015 1 Obsah Textová část... 1 1. Úvod...

Více