Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu"

Transkript

1 Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich schopnost přednášet v cizích jazycích, cc) umožňovat další vzdělávání akademických, administrativních a dalších pracovníků v oblasti vysokoškolského managementu (profesionalizace řízení ve vysokém školství) a v oblasti informačních technologií, Závěrečná zpráva z řešení projektu Celoživotní vzdělávání akademických a administrativních pracovníků Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Cíle řešení Cílem řešení projektu byla tvorba výukových materiálů a realizace kurzů celoživotního vzdělávání v následujících oblastech: 1. Řídící a manažerské dovednosti 2. Znalosti a dovednosti v oblasti informačních technologií a používaných informačních systémů Ostravskou univerzitou 3. Zvyšování jazykové úrovně Řešitelský tým rozdělil postup řešení na následující etapy: V oblasti vzdělávání řídících a manažerských dovedností: Analýza potřeb akademických, administrativních a dalších pracovníků v oblasti vysokoškolského managementu Výběr kurzů Uzavření smluv na realizaci Realizace kurzů Vyhodnocení účinnosti kurzů V oblasti vzdělávání informačních a komunikačních technologií: Návrh jednotlivých modulů a způsobu jejich realizace, tvorba obsahů modulů. Tvorba výukových materiálů. Organizační zajištění pilotních kurzů. Realizace pilotních kurzů. V oblasti jazykového vzdělávání: Analýza potřeb akademických pracovníků v oblasti jazykového vzdělávání Výběr kurzů Uzavření smluv na realizaci jazykových kurzů Realizace jazykových kurzů

2 Výstupy projektu Výstupem řešení projektu je: 1. Struktura vzdělávacích programů. 2. Výukové materiály k jednotlivým kurzům na CD ROM a v tištěné podobě. 3. Seznámení pracovníků s nabídkou vzdělávacího programu na www stránkách univerzity. 4. Realizace pilotních kurzů Konkrétně v jednotlivých oblastech: 1. Řídící a manažerské dovednosti 1.1. Analýza potřeb akademických, administrativních a dalších pracovníků v oblasti vysokoškolského managementu Byla provedena analýza vzdělávacích potřeb vedoucích pracovníků univerzity, fakult a kateder a určeny cíle: - seznámení se současnými trendy v systémech managementu, - zmapování úrovně účastníků v systémech řízení a jejich aplikace do běžné praxe, - příprava účastníků na výkon managerských funkcí, - standardizace postupu vedení, - vzájemné komunikace a vyladění postojů Výběr kurzů Zpracován tréninkový plán a vypracovány metodické materiály, manuály a prezentace 1.3. Uzavření smluv na realizaci Pro realizaci kurzů byla vybrána společnost AMBRA CONSULTING s.r.o. se kterou byla uzavřena smlouva na realizaci Realizace kurzů Byly realizovány kurzy manažerských dovedností, kterých se zúčastnili: Doc. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Doc. RNDr. Dalibor Dvořák, CSc. Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. MUDr. Ing. Miroslav Přádka, Ph.D. Doc. RNDr. Petr Šindler, CSc. Doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc. Doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc. Ing. Iveta Nevludová Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Doc. RNDr. Ladislav Sklenák, CSc. Doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc. Ing. Rudolf Peter, CSc. Mgr. Monika Mulková Ing. Eva Burianová, Ph.D. Mgr. Petra Konečná, Ph.D. rektor Ostravské univerzity prorektor pro strategii, organizaci a rozvoj prorektorka pro studium prorektor pro vědu, uměleckou činnost a zahraniční vztahy děkan Přírodovědecké fakulty proděkanka pro studium proděkan pro vědu a výzkum tajemnice přírodovědecké fakulty vedoucí katedry matematiky vedoucí katedry informatiky a počítačů vedoucí katedry fyziky vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje vedoucí katedry biologie a ekologie vedoucí katedry chemie tajemnice katedry fyzické geografie a geoekologie tajemnice katedry informatiky a počítačů tajemnice katedry matematiky

3 Kurzy proběhly ve dvou blocích: 1. blok - Komunikační a manažerské dovednosti, řízení lidských zdrojů ( ) Manažerský styl. Inventář komunikačních aktivit. Emoční typologie. Trénink diverzifikované komunikace. Naslouchání manažera. Umění kladení otázek. Metoda SPIN. Verbální komunikace. Neverbální komunikace. Konfliktní komunikace. Zdolávání námitek. Metoda N- A-T. Manažer sebehodnocení. Manažerský styl. Transakční analýza. Ovlivňování chování. Klíčové řídící role. Motivace zaměstnanců. Maslow hierarchie potřeb. Zvyšování úrovně výkonu. Delegování. Kontrola. Vytýkací pohovor. Aplikace. 2. blok - Řízení lidských zdrojů, ekonomické praktikum, řízení vysoké školy ( ) Management v podmínkách vysoké školy. Financování vysoké školy. Finance pro nefinanční manažery. Hodnocení zaměstnanců. Procesní řízení v podmínkách vysoké školy Vyhodnocení účinnosti kurzů Pozitiva: - zájem účastníků o problematiku řízení, - pozitivní přijímání moderních metod řízení, - schopnost aplikace získaných znalostí a dovedností do stávající manažerské práce, - zájem o změny ve stávajícím systému řízení. Náměty na zlepšení: - hloubkové zmapování současného stavu řízení, - zavedení systému řízení v pravidelných periodách a jasné struktuře, - zvolení společných kritérií a řízené dokumentace v oblasti řízení, - přiblížit řešení případových studií a modelových situací reálnému prostředí univerzity, - určit cílové skupiny účastníků dle jejich pozice v systému řízení univerzity, - obsah semináře přizpůsobit potřebám jednotlivých skupin. Návrh dalšího postupu: - sestavit pracovní tým z klíčových manažerů univerzity a konzultanta AC a navrhnout další možný postup pro zavádění systému řízení, - provést průzkum současných názorů zaměstnanců univerzity na stávající systém a hledat možnosti pro zlepšení, - upravit osnovy vzdělávání o požadavky a potřeby jednotlivých cílových skupin. 2. Znalosti a dovednosti v oblasti informačních technologií a používaných informačních systémů Ostravské univerzity 2.1. Návrh jednotlivých modulů a způsobu jejich realizace, tvorba obsahů modulů. Byl zpracován návrh obsahového zaměření kurzů v oblasti informačních technologií a systémů a tento návrh projednán a schválen na poradě vedoucích pracovníků Přírodovědecké fakulty OU Tvorba výukových materiálů. Pro realizaci kurzů v oblasti informačních systémů a technologií byly zpracovány následující distanční výukové opory: Tomáš Kamrád Marek Trembacz Informační systém STAG Knihovní informační systém T- Series

4 David Štěpán Informační systém PUBL Tomáš Talík GroupWise Lubor Binar Informační systém MAGION Eva Burianová Úvod do obsluhy kancelářských programů Zdenka Telnarová Využití databází ve studijní agendě Jiří Šimonek Portál OU Burianová Eva Microsoft Office využití v kancelářské praxi 1 Treterová Eliška Microsoft Office využití v kancelářské praxi Organizační zajištění pilotních kurzů. Byla rozeslána nabídka navržených kurzů všem zaměstnancům Přírodovědecké fakulty OU s návrhem termínů konání. Byly připraveny učebny pro realizaci kurzů, včetně implementace vyučovaných softwarových aplikací Realizace pilotních kurzů. Byly realizovány následující kurzy: Obsluha PC a kancelářských programů pro začátečníky přihlášeno 7, absolvovalo 6 Microsoft Office WORD využití v kancelářské praxi pro pokročilé a přihlášeno 20, absolvovalo 15 Microsoft Office EXEL využití v kancelářské praxi pro pokročilé a přihlášeno 24 a absolvovalo 20 zaměstnanců Využití databází ve studijní agendě a přihlášeno 19 a absolvovalo 13 zaměstnanců Statistické programy přihlášeno 11 a absolvovalo 7 zaměstnanců IS vysoké školy IS Magion, knihovní IS, portál OU, přihlášeno 17, absolvovalo IS STAG, GroupWise, IS PUBL, AKROS, EVID - přihlášeno 17, absolvovalo Zvyšování jazykové úrovně 3.1. Analýza potřeb akademických pracovníků v oblasti jazykového vzdělávání Na základě analýzy potřeb zaměstnanců PřF bylo rozhodnuto, že kurzy nebudou organizovány hromadně a zájemci si budou zajišťovat vzdělávání v jazykové oblasti individuálně 3.2. Výběr kurzů a uzavření smluv na realizaci jazykových kurzů Bylo uzavřeno 16 smluv na realizaci kurzů pro výuku v jazyce anglickém, německém a francouzském pro 39 zaměstnanců PřF OU. Jedna třetina nákladů je hrazena z prostředků projektu a dvě třetiny nákladů si hradí účastníci kurzů Realizace jazykových kurzů Jazykové kurzy byly realizovány podle uzavřených smluv.

5 Rozpočet na projekt a jeho plnění je uveden v následující tabulce: Konkretizace nákladů Plán Plnění Příprava a školení manažerských dovedností 300 tis ,- Příprava a školení ekonomických znalostí 50 tis 50000,- Příprava a školení ICT 150 tis ,- Jazyková školení a kurzy 210 tis ,50 Tisk materiálů 50 tis 0 Spotřební materiál 40 tis 0 Ostatní nakupované služby 10 tis 16564,50 Celkem na projekt 810 tis ,- Kč V Ostravě dne Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Zodpovědný řešitel

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA PPŘÍ CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informační brožura, nabídka kurzů a programů Leden 2015 3 0. DUBNA 22, 70103 O STRAVA 2 Vážení zájemci o vzdělávací akce a studia v rámci celoživotního

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních Závěrečná zpráva projektu s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kéh kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové za rok 2009 Obsah: Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Rozvojový projekt na rok 2010

Rozvojový projekt na rok 2010 VYSOKÁ ŠKOLA: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Rozvojový projekt na rok 2010 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: Program na podporu znevýhodněných osob při přijímání a studiu na vysoké škole,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Závěrečné shrnutí projektu

Závěrečné shrnutí projektu Závěrečné shrnutí projektu Číslo opatření 3.3.2 Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.2.15.2/0295 Název projektu Modernizace studijních příleţitostí a zkvalitňování vzdělávání na SU Opava Příjemce Slezská

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx [Zadejte název dokumentu.] [Zadejte podtitul dokumentu.] cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq [Vyberte

Více

Předkládá: Jiří Močkoř / rektor

Předkládá: Jiří Močkoř / rektor Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2015 Předkládá: Jiří Močkoř / rektor Aktualizace

Více

Výroční zpráva o činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Výroční zpráva o činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice 2014 Výroční zpráva o činnosti Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizační struktura fakulty v roce 2014... 7 2.1 Prostorové kapacity a dislokace... 8 2.2 Přehled vnitřních

Více

Výroční zpráva Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Výroční zpráva Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice 2011 Výroční zpráva Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizační struktura fakulty v roce 2011... 7 2.1 Prostorové kapacity a dislokace... 8 2.2 Přehled vnitřních

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015

Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015 Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015 Řešitel: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. Stránka 1 z 28 Dotace celkem: 6677 tis. Kč Projekty v rámci Směrnice rektora UP B3-13/5-SR Zásady soutěže

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Rozvojový projekt na rok 2010

Rozvojový projekt na rok 2010 VYSOKÁ ŠKOLA: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Rozvojový projekt na rok 2010 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: Název projektu: 2. Program na podporu vzdělávání v oblasti zubního lékařství

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Název zakázky Příprava a realizace navazujících vzdělávacích akcí v oboru firemního managementu pro odbornou a podnikatelskou veřejnost v oboru biotechnologií. 2. Zadavatel Ústav

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah 1 ÚVOD... 6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 6 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 6 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA

VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA PROJEKT VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIKA (VYSPA) Tento projekt je spolufinancován ESF 1, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl. m. Prahy Datum zahájení projektu: 1. 1. 2006 Datum ukončení projektu: 31. 12. 2007

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Předkládá: vrchní státní rada plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

OBSAH 1. Úvod 1 2. Organizační schéma školy 2 3. Složení orgánů vysoké školy 4 3.1 Vedení Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava 4 3.2 Vědecká rada VŠB - TU Ostrava 5 3.3 Členové správní rady

Více