Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb."

Transkript

1 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: , tel./fax: kadeřnictví Výroční zpráva o činnosti školy dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. část třetí

2 Obsah 1. Základní údaje o škole Škola Materiálně-technické podmínky školy PŘÍLOHA Č. 1 Rozvojový plán ICT Přehled oborů vzdělávání Studijní obor Tříleté učební obory Nástavbové studium Školné Personální zabezpečení činnosti školy Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví,včetně DPČ a DPP: Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví: Doba trvání pracovního poměru stálých zaměstnanců včetně RD a PPM... 7 /bez DPČ a DPP/ k : Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců:... 8 za školní rok 2008/ Údaje o pedagogických pracovnících Údaje o přijímacím řízení PŘÍLOHA Č. 2 Uchazeči přihlášeni-přijati dle výkazu k Skutečný stav žáků dle výkazu k Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Hospitační činnost Úroveň klíčových kompetencí žáků ŠVP PŘÍLOHA Č Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků PŘÍLOHA Č Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Sportovně turistické aktivity Kulturní aktivity Vzdělávací aktivity Zahraniční spolupráce Prevence sociálně patologických jevů Prevence rizik a školní úrazy Počet úrazů Vyhodnocení úrazů Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí PŘÍLOHA Č Základní údaje o hospodaření školy PŘÍLOHA Č Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s dalšími organizacemi Projednání výroční zprávy

3 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy adresa školy právní forma IČO IZO identifikátor školy vedení školy Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Č. Budějovice, s. r.o. Jeronýmova 28/22, České Budějovice Společnost s ručením omezením ředitelka: PhDr. Alena Švepešová zástupce ředitelky školy pro odborný výcvik: PhDr. Václav Švepeš zástupce ředitelky školy pro teoretické vyučování: Mgr. Miroslav Dušek předseda Školské rady: PhDr. Stanislav Křída účetní: Marie Kozlová, Jaroslava Bambulová asistentka ředitelky: Kristýna Novotná, DiS. výchovní poradci: Mgr. Brigita Jindrlová, PhDr. Václav Švepeš metodik ENVIR: Ing. Stanislava Jírovcová kontakt tel.: fax: www: Materiálně-technické podmínky školy Počet učeben 13 kmenových 6 odborných Sportovní zařízení Pronajaté prostory U Hvízdala a Areál Jihočeské univerzity Počet kabinetů 6 Počet počítačových učeben 3 pro žáků - internet 24 hodin denně, skener, barevná tiskárna - speciální výukové programy - na hodiny informační technologie jsou žáci děleni 3

4 1.3. PŘÍLOHA Č. 1 Rozvojový plán ICT

5 2. Přehled oborů vzdělávání 2.1. Studijní obor Obchodní akademie M/004, M/02 Forma studia denní Počet tříd 4 s počtem žáků 105 Ekonomické lyceum M/002, M/02 Forma studia denní Počet tříd 2 s počtem žáků Tříleté učební obory Kuchař H/001 Forma studia denní Počet tříd 2 s počtem žáků 27 Kuchař H/001 Forma studia dálková Počet tříd 1 s počtem žáků 8 Číšník, servírka H/001 Forma studia denní Počet tříd 2 s počtem žáků 17 Kadeřník H/001, H/001 Forma studia denní Počet tříd 3 s počtem žáků Nástavbové studium Podnikání L/524 Forma studia denní Počet tříd 3 s počtem žáků 84 Podnikání L/524 Forma studia dálková Počet tříd 3 s počtem žáků 71 Celkem 437 žáků k

6 2.4. Školné Školné je stanoveno podle studijních výsledků (platba 10 měsíců / 1 měsíčně) Obchodní akademie, Ekomomické lyceum prospěl s vyznamenáním průměrný prospěch do 2,00 (bez klasifikace dostatečný, nedostatečný, neklasifikován v řádném termínu) průměrný prospěch 2,01-2,50 (bez klasifikace dostatečný, nedostatečný, neklasifikován v řádném termínu) průměrný prospěch 2,51 a více (dále studenti, kteří mají průměrný prospěch nižší než 2,51, ale jsou klasifikováni známkou dostatečný, nedostatečný, nejsou klasifikováni v řádném termínu) bez školného 300,- Kč /měsíc 600,- Kč/měsíc 900,- Kč/měsíc Učební obory prospěl s vyznamenáním bez školného průměrný prospěch do 2,00 200,- Kč /měsíc (bez klasifikace dostatečný, nedostatečný, neklasifikován v řádném termínu) průměrný prospěch 2,01-2,50 400,- Kč/měsíc (bez klasifikace dostatečný, nedostatečný, neklasifikován v řádném termínu) průměrný prospěch 2,51 a více 700,- Kč/měsíc (dále studenti, kteří mají průměrný prospěch nižší než 2,51, ale jsou klasifikováni známkou dostatečný, nedostatečný, nejsou klasifikováni v řádném termínu) Nástavbové studium Školné nástavbového studia činní ,- Kč ročně. Platba 1200,-/měs. po dobu 10 měsíců Školné dálkového studia činní ,- Kč (ročně ve dvou spláltkch, dovoleno i měsíčně) 6

7 3. Personální zabezpečení činnosti školy 3.1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví,včetně DPČ a DPP: /bez PPM a RD/ k / pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí pracovníci/ Věk Muži Ženy Celkem % Do 20 let let let let let a více let Celkem Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví: Vzdělání dosažené Muži Ženy Celkem % Základní Vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné Vysokoškolské Celkem Doba trvání pracovního poměru stálých zaměstnanců včetně RD a PPM /bez DPČ a DPP/ k : Doba trvání Počet % do 5 let do 10 let do 15 let 5 11 do 20 let 2 5 nad 20 let Celkem

8 3.4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců: za školní rok 2008/2009 Nástupy a odchody Počet Nástupy 7 Odchody Údaje o pedagogických pracovnících 8

9 4. Údaje o přijímacím řízení 4.1. PŘÍLOHA Č. 2 Uchazeči přihlášeni-přijati dle výkazu k

10 4.2. Skutečný stav žáků dle výkazu k Kód oboru Název oboru Celkem M/02 Ekonomické lyceum M/02 Obchodní akademie H/01 Kadeřník L/524 Podnikání denní L/524 Podnikání dálkové 25 10

11 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Hospitační činnost Pracovník Počet hospitací a kontrol Ředitelka školy 8 Zástupci ředitelky školy 12 Ostatní pracovníci 13 Celkem Úroveň klíčových kompetencí žáků ŠVP Škola vypravovala a zahájila výuku ŠVP u oborů Obchodní akademie. Ekonomické lyceum a učební obor Kadeřník. Výuka probíhala v souladu s cíli školního vzdělávacího programu. Učitelé mají snahu motivovat žáky a modernizovat výuku, chybí však finanční prostředky na zabudování projektorů a připojení internetem žáky ve všech učebnách školy. V souladu s ŠVP byla sledována úroveň klíčových kompetencí žáků: 1. Kompetence učení Žák je veden pro využití efektivity v učení, je veden k dalšímu vzdělávání. Úroveň této kompetence je rozdílna u studijních oborů a učebních oborů. 2. Kompetence k řešení problémů Žák vnímá nejrůznější problémové situace, vyhledává informace k řešení obdobných nebo nových problémů, je schopen a má snahu se hájit. Základem řešení problémových situací je i schopnost správně reagovat a daný problém vysvětlit. Řada žáků má problém ve společenském chování, neumí se vyjadřovat. 3. Kompetence komunikativní Žák formuje a vyjadřuje své myšlenky a názory. Tato kompetence úzce souvisí s kompetencí k řešení problémů.žák rovněž rozumí různým typům textů a záznamů. U učebního oboru je tato kompetence na nízké úrovni, řada žáků ma i problém se čtením textu a jeho porozuměním. 4. Kompetence sociální a personální Žák je schopen pracovat v týmu, umí ocenit zkušenosti druhých, přispívá k diskusi ve třídě. Týmová práce je více rozšířena ve výuce studijních oborů.je ovšem řada žáků tzv. vůdčích typů, kteří ostatní od diskuse a vlastního názoru odrazují. Řada pedagogů v rozvoji této kompetence narazila na problémy. 5. Kompetence občanské Žák chápe základní principy etiky,chápe ekologické souvislosti, má smysl pro kultní tradice. Tato kompetence je rozvíjena v souvislosti s dodržován i školního řádu a uvědomění si přestupků. 6. Kompetence pracovní Žák využívá znalosti BOZP. Žáci byli proškolení, přesto řada z nich si neuvědomuje zásady\ hygieny a bezpečnosti práce. 11

12 5.3. PŘÍLOHA Č. 3 SOUHRNNÁ STATISTIKA TŘÍD 1. a 2. pololetí školního roku 2008/2009 Maturitní zkouška Závěrečná zkouška 12

13 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Školní vzdělávací programy a učební plány školy Etika a právní výchova Výchova ke zdravému životnímu stylu Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Organizace prevence Minimální preventivní program Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Ve vyučovacím předmětu základy společenských věd. Ve vyučovacích předmětech tělesné výchova, základy přírodních a sociálních věd. V hodinách tělesné výchovy, třídnických hodinách. Škola má zpracovaný Minimální preventivní program. Snaha doplnit výchovu a vzdělávání dalšími aktivitami, které postihují volný čas dětí (akce školy). Školní metodik prevence a ředitel školy průvěžně sledují podmínky výskytu sociálně patologických jevů. Školní metodik prevence má zpracovaný postup pro včasné zachycení ohrožených dětí, projednáno na pedagogické rádě, seznámeni všichni pracovníci školy. Určena rodičům, žákům i pedagogům školy (individuálně, kdykoliv). Koordinuje svoji činnost se školním metodikem prevence. Sociální kurátor města Pouze odborné příručky a DVD. Obsahuje. Ano. 13

14 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Ředitelka školy splnila předpoklady pro výkon funkce ředitele školy podle 5 zákona č.563/2004 sb. o pedagogických pracovnících. Absolvovala roční kurz pro ředitele škol, školských zařízení,dále absolvovala kurz Management školy a nová maturita. Dva vyučující odborných předmětů si doplnili pedagogické vzdělání. Jedna vyučující dokončila studium na FF UK Praha k rozšíření kvalifikace učitele pro SŠ v Anglickém jazyce, a jedna vyučující v Českém jazyce a získala osvědčení pro výuku písemné a elektronické komunikace. Metodika výuky češtiny pro cizince absolvovaly dvě vyučující. Dále jeden vyučující si doplňuje kvalifikace pro učitele na SŠ V Informační a komunikační technologii. Vyučující, kteří dále nesplňují danou kvalifikaci byli upozorněni písemně, včetně mistrových odborného výcviku. 14

15 7.1. PŘÍLOHA Č. 4 15

16 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1. Sportovně turistické aktivity Ve školním roce byl vypracován plán sportovních akcí školy, kdy každý měsíc byla organizována sportovní akce, kterých se zúčastňovaly zástupci tříd. Největší pozornosti se těšilo utkání žáci x učitelé v sálové kopané a volejbalu.. Mimo akcí pořádané školou reprezentovali žáci školu v různých sportech (fotbal, sálová kopaná, atletika, plavecké závody). Pro žáky 2. ročníků SOU a OA byl pořádán povinný turisticko-branný kurz. Jednodenní snowbordové kurzy se konaly dva pro žáky prvních ročníků. O tyto kurzy je velký zájem i s ostatních vyšších ročníků, z těchto důvodů byl i jeden kurz pro ostatní žáky Kulturní aktivity Stejnou pozornost věnovala škola i oblasti kultury. Organizovala návštěvu divadelního představení v Národním divadle v Praze, škola pravidelně spolufinancuje tato představení pro žáky 2. ročníků Vzdělávací aktivity Součástí výuky OA a SOU jsou exkurze v jednotlivých ročnících dle daného oboru. Škola reagovala i na ostatní nabízené akce pro studenty - odborné přednášky z oblasti drogové problematiky, sexu, žena a dítě, pořady zeměpisného charakteru.. Žáci se aktivně zapojili do akce Bílá pastelka a Světluška Zahraniční spolupráce Škola se zapojila do akce adopce na dálku. Žáci finančně podporují žákyni ZŠ z Keni Nasibu Wario Prevence sociálně patologických jevů Škola má vypracovaný program mimo výuku, ve vyučovacích předmětech se snaží informovat rodiče na třídních schůzkách, největším problémem je kouření - především u žáků nástavbového studia. Škola je zařazena do programu ŠKOLA ZÓNA BEZ DROG, poskytuje rodičům bezplatně testy na orientační odhalení přítomnosti drog. 16

17 8.6. Prevence rizik a školní úrazy Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů 11 Počet odeslaných záznamů o úrazech Vyhodnocení úrazů Místo úrazu Počet úrazů V hodinách tělesné výchovy 9 V ostatních vyučovacích předmětech 2 Na odborném výcviku - 17

18 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 18

19 9.1. PŘÍLOHA Č. 5 19

20 10. Základní údaje o hospodaření školy 20

21 10.1. PŘÍLOHA Č. 6 A) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 21

22 B) ZPRÁVA AUDITORA 22

23 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se ve školním roce 2008\2009 nezapojila do žádného mezinárodního programu. 23

24 12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola realizuje řadu rekvalifikací pro úřady práce celého jihočeského regionu. Škola organizuje vzdělávání podle zákona 561/2004 Sb. 113 a 114. V jazykové škole organizujeme jazykové kurzy pro veřejnost. Jazyková škola organizuje zkoušky z Českého jazyka pro cizince. 24

25 13. Školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Škola podala celkem 9 projektů. Jeden vyhlášený v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Jihočeský kraj - Výzva č. 2 pro GP - oblast podpory 1.1. Výsledek z tohoto projektu ještě není znám. Týkal se vytvoření e learningové knihovny a využití výpočetní techniky ve všech kmenových učebnách. Dále škola podala projekty k výzvám úřadů práce. Vyhrála výzvy v okresech Prachatice rekvalifikační kurzy. Strakonice rekvalifikační kurzy. Český Krumlov rekvalifikační kurzy. České Budějovice rekvalifikační kurzy. 25

26 14. Spolupráce s dalšími organizacemi Ve škole nepracuje odborová organizace. Škola rozvíjí spolupráce s ostatními školami v regionu a pracoviště při realizace rekvalifikačních kurzů v oborech kuchař, číšník, instalatér, prodavač, pekař, cukrář, klempíř. Při realizaci kurzu instalatér spolupracuje se střediskem sváření. Po úspěšné rekvalifikaci pomáhá i zařazení osob do pracovního poměru. Škola se rovněž aktivně zapojuje do činnosti Sdružení soukromých škol Čech a Moravy. 26

27 15. Projednání výroční zprávy Zpráva byla projednána dne na poradě pedagogických pracovníků školy. Školskou radou dne Výroční zprávu za školní rok 2008/2009 zpracovala PhDr. Alena Švepešová. 27

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví +420 38 635 40 67 e-mail: svepes @skolacb.cz www.skolacb.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

ICT. Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01105/08-06. Předmět inspekční činnosti

ICT. Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01105/08-06. Předmět inspekční činnosti ICT Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01105/08-06 Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. Adresa: E. Basse 1142/9, 434 01 Most Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-613/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Pedagogická rada schválila: 23. 9. 2013 Školská rada schválila: 30. 9. 2013 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 1.1 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Františka Melichara Pražská 370 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Autor: Ing. Dana Balochová ředitelka 1 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V Mostě dne

Více

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-341/11-H Název kontrolované osoby: ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Sídlo: Smiřických 740, 547 01 Náchod IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace odloučené pracoviště: Alešova 1723, 511 01 Turnov tel. 481 319 111, e-mail: info@ohsturnov.cz, www.ohsturnov.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 1. Kladenská soukromá střední odborná škola (1.KŠPA), s.r.o. Holandská 2531, 272 01 Kladno Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-919/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-919/14-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-919/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Zborovská 519 Alešova 1723

Zborovská 519 Alešova 1723 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Zborovská 519 Alešova 1723 Schválila dne 29. srpna 2011 Ing. Milena Lednejová, ředitelka 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř, P.O.Box 2 569 623 854, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Vypracoval: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ Schválila rozhodnutím č. j. 5/12 dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y říjen 2012 O b s a h: I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž. Výroční zpráva o činnosti školy

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž. Výroční zpráva o činnosti školy Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zpráva byla zpracována podle 7 odstavec 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1164/09-12. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1164/09-12. Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1164/09-12 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Adresa: Žižkova 55, 602 00 Brno Identifikátor: 600 013 626 IČ:

Více