KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik"

Transkript

1 Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/ Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Clanek I. Smiuvni strany CR - Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze, organizacni slozka statu, se sidlem Pod Taborem 102/5, Praha 9, PSC , jejimz jmenem jedna PhDr. Ing. Jii'i Zlamal, Ph.D., MBA, reditel skoly, ICO: , DIC: CZ , nezapsana V obchodnim rejstfiku; Bankovni spojeni: C N B Praha 1, c.u: /0710 Kontaktni osoby a udaje: Ing. Marie Markvartova, zastupkyne feditele pro ekonomiku, opravnena jednat jmenem zadavatele, tel , markvartovam(a)skolamv.cz: Dana Dobra, referent majetkove spravy, opravnena jednat ve veci problematiky vlastni dodavky, tel ; dobrad(a)skolamv.cz; Ing. Miloslav Nemec, vedouci OVZI, opravnen jednat ve veci problematiky zadavaciho fizeni, tel , fax , (dale jen kupujici") a Tibex s.r.o., se sidlem Prumyslova 281, Borsov nad Vltavou, PSC , jejimz jmenem jedna Tomas Rezek, jednatel, ICO: , DIC: CZ , zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem u Krajskeho soudu v Ceskych Budejovicich, oddil C, viozka 12530; Bankovni spojeni:unicredit Bank cislo uctu: /2700 Kontaktni osoby a udaje: Tomas Rezek, telefon: , fax: , Karolina Skrovova, telefon: , fax: , (dale jen prodavajici") (spolecne dale jen jako smluvni strany") Nize uvedeneho dne, mesice a roku vyse uvedene smiuvni strany uzavfely, v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale jen obcansky zakonik"), tuto kupni smiouvu na dodavku pro akci VPS MV v Praze, Pod Taborem 102/5, Praha-9 - Nakup prikryvek a polstai'u" (dale jen smlouvu").

2 Clanek II. Predmet smiouvy 2.1. Touto smiouvou se prodavajici zavazuje dodat l<upujicimu prikryvky a polstare za podminel< ve smiouve sjednanych a pfevest na kupujiciho vlastnicke pravo ktomuto dodanemu zbozi. Pfedmet smiouvy je dale specifikovan v cl. III. smiouvy. Pfedm6tem smiouvy je rovnez zavazek kupujiciho zaplatit prodavajicimu za fadne a vcas dodany a pfedany pfedmet smiouvy a za postoupeni majetkovych prav sjednanou cenu Podkladem pro uzavfeni teto kupni smiouvy je nabidka prodavajiciho ze dne , ktera byla na zaklade zadavaciho fizeni vybrana jako nejvyhodnejsi na vyhlasenou vyzvu k podani nabidek vefejne zakazky maleho rozsahu podle 12 odst. 3 zakona c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platnem zneni, pficemz na vlastni provedeni fizeni se ustanoveni tohoto zakona nevztahuje. Clanek III. Popis predmetu smiouvy (podrobna speclfikace), pfedani zbozi, vady zbozi 3.1. Pfedmetem smiouvy je kompletni dodavka 800 kusu pfikryvek a 900 ks polstai'u, tedy dodavka pozadovaneho mnozstvi, ktera splfiuje ve smiouve dale uvedene vlastnosti podle kodu NIPEZ Luzkoviny (dale jen zbozi"). Jedna se konkretne o zbozi s uvedenymi charakteristikami a vlastnostmi: Prikryvky KLIN-TEX: Prosev po cele plose pfikryvky (smesova tkanina polyester/bavlna), Rozmer 140 X 200 cm (135 X 200 cm), Celorocni pouzivani, Antialergicke provedeni dolozene atestem, Prani na 95 C (vyvafeni), Barva bila, Vypin 100 % polyester - dute silikonizovane nebo silanizovane vlakno (napf. Dacron, DuPont, atd), Hmotnost naplne - min. 450 g/m^, Polstai'e KLIN-TEX: Prosev po cele plose polstafe (smesova tkanina polyester/bavlna), se zipem Rozmer 70 x 90 cm, Celorocni pouzivani Antialergicke provedeni, dolozene atestem, Prani na 95 C (vyvafeni), Barva bila, Vyplfi 100 % polyester - dute silikonizovane nebo silanizovane vlakno ve forme kulicek (napf. Dacron, DuPont, Unico, atd), Hmotnost naplne - min g/m^, Oba vyrobky: Zadavatel pozaduje moznost suseni v bubnovych susickach a cisteni tetrachloretylenem. K6d NIPEZ: Luzkoviny Dodavka zbozi je vcetne dopravy. pfislusne dokumentace (dodacich listu apod.) a pfedani v sidle kupujiciho Kupujici se zavazuje pfedmet pineni pfevzit a zaplatit sjednanou cenu podle clanku VI. teto smiouvy. Strana 2 z 8

3 3.3. O pfedani a pfevzeti zbozi bude prodavajicim vyhotoven protokol o pfedani a pfevzeti zbozi (dale jen protokol") ve dvou (2) vyhotovenich, ktery bude podepsan obema smiuvnimi stranami a kazda ze smiuvnich stran obdrzi po jednom (1) vyhotoveni protokolu Kupujici je opravnen odmitnout pfevzeti zbozi, pokud zbozi nebude dodano fadne V souladu s touto smiouvou a ve sjednane kvalite, pficemz v takovem pfipade kupujici duvody odmitnuti pfevzeti zbozi pisemne prodavajicimu sdeli, a to nejpozdeji do peti (5) pracovnich dnu od puvodniho terminu pfedani zbozi. Na nasledne pfedani zbozi se pouziji ustanoveni odstavcu 3.1. az Kupujici je opravnen oznamit vady zbozi a uplatnit naroky z odpovednosti za vady zbozi die volby kupujiciho kdykoli ve Ihute peti (5) pracovnich dnu od pfedani zbozi. Pokud kupujici uplatni narok na odstraneni vady zbozi, zavazuje se prodavajici tuto vadu odstranit nejpozdeji do tficeti (30) pracovnich dnu nebo ve Ihute stanovene kupujicim, pokud by vyse uvedena Ihuta nebyla pfimefena. Prodavajici je povinen pfedat zbozi kupujicimu po odstraneni vady nebo vymene zbozi die cl. Ill odst az 3.5. teto smiouvy. Na uplatneni pozdeji zjistenych vad zbozi se pouziji ustanoveni zarucni doby die cl. X. smiouvy Prodavajici prohlasuje, ze zbozi nema pravni vady ve smyslu obcanskeho zakoniku Je nutno respektovat ustanoveni pfislusnych EN, CSN nebo jejich casti, pfislusnych technologickych pfedpisu, ktere po vzajemne dohode povazuji smiuvni strany za zavazne (byf by se jednalo pouze o doporucene normy). Smiuvni strany se dale dohodly, ze veskere prvky a soucasti dodavky (materialy, vyrobky a zafizeni) musi splnovat pozadavky zakona c. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zmene a doplneni nekterych zakonu, ve zneni pozdejsich pfedpisu a musi byt uvedeny v seznamu vyrobku a technologii splnujici legislativni pozadavky a technicke parametry, ktere zajist'uji jejich ekologickou setrnost a ekologicky pfinos. Clanek IV. Doba a misto pineni, pfedani zbozi 4.1. Prodavajici je pfi dodavce zbozi povinen postupovat s odbornou peci, podle svych nejiepsich znalosti a schopnosti, pficemz je pfi sve cinnosti povinen chranit zajmy a dobre jmeno kupujiciho a postupovat v souladu sjeho pokyny. V pfipade nevhodnych pokynu kupujiciho je prodavajici povinen na nevhodnost techto pokynu kupujiciho pisemne upozornit, v opacnem pfipade nese prodavajici zejmena odpovednost za vady a za skodu, ktere v dusledku nevhodnych pokynu kupujicimu nebo tfetim osobam vznikly. Prodavajici je povinen dodat zbozi po pi'edchozi dohode v miste dodani zbozi, tj. v miste die odst do oca ti'i (3) tydnu od uzavi'eni smiuvniho vztahu Pfed touto dobou muze prodavajici dodat zbozi, ale jen po pfedchozim telefonickem (nebo ) dohovoru die odst smiouvy a souhlasu kupujiciho Misto pineni smiouvy (dodani) zbozi je VPS MV v Praze, ulice Pod Taborem 102/5, Praha Prodavajici se zavazuje informovat kupujiciho o terminu dodani zbozi nejmene tfi (3) pracovni dny pfedem Zbozi bude dodano pfevzetim zbozi kupujicim po potvrzeni dodaciho listu v miste dodani. O predani a pfevzeti dodavky bude prodavaji'ci'm vyhotoven protokol o pfedani a pfevzeti (dale jen protokol") ve 2 (dvou) vyhotovenich, ktery bude podepsan obema smiuvnimi stranami a kazda ze smiuvnich stran obdrzi po 1 (jednom) vyhotoveni protokolu. K podpisu dodaciho listu (protokolu) a k pi'evzeti dodavky je opravnena povei'ena Strana 3 z 8

4 pracovnice kupujiciho, kterou je Dana Dobra, referentka majetkove spravy, opravnena jednat ve veci problematiky vlastni dodavky, tel , Vady zjevne pfi dodani zbozi je kupujici povinen sdelit prodavajicimu pfi pfevzeti zbozi, vady skryte je kupujici povinen sdelit prodavajicimu bez zbytecneho odkladu. Clanek V. Vlastnicke pravo ke zbozi a nebezpeci skody 5.1. Kupujici nabyva vlastnicke pravo ke zbozi uhrazenim kupni ceny z uctu kupujiciho ve prospech uctu prodavajiciho uvedeneho ve smiouve Nebezpeci skody na zbozi pfechazi na kupujiciho okamzikem pfevzeti zbozi od prodavajiciho Prodavajici hradi ze svych prostfedku veskere skody, ktere svoji cinnosti zpusobi V ramci dodani a to jak na majetku kupujiciho, tak i tfetim osobam. Clanek VI. Kupni cena a platebni podminky 6.1. Smiuvni strany se dohodly, ze za pfedmet smiouvy fadne dodany a pfedany podle teto smiouvy kupujici zaplati prodavajicimu smiuvni cenu, podle zakona c. 526/1990 Sb., o cenach, ve zneni pozdejsich pfedpisu, v celkove vysi Kc (slovy: tfistadevadesatctyfitisicosmsetdvacettfi korun ceskych), jako cenu nejvyse pfipustnou, vcetne sazby DPH 21 %. Cena bez DPH je Kc (slovy: tfistadvacetsesttisictfista korun ceskych). DPH cini Kc (slovy: sedesatosmtisicpetsetdvacettfi korun ceskych), celkem tedy Kc. Strany se dohodly, ze sazba DPH bude v pfipade jeji zmeny stanovena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy Tato sjednana kupni cena se sjednava jako cena maximaini, je konecna a zahrnuje veskere naklady spojene se splnenim pfedmetu smiouvy v rozsahu stanovenem zadavacimi podminkami vefejne zakazky v nabizenem terminu a kvalite (dopravu do mista pineni, do, skladovani, balne, apod.) Cena bude zaplacena na zaklade faktury vystavene prodavajicim po pfevzeti zbozi kupujicim, resp. po pfevzeti dodavky die cl. III. smiouvy. Faktura (danovy doklad) vystavena prodavajicim musi obsahovat nalezitosti stanovene pravnimi pfedpisy, evidencni cislo smiouvy a dale vycisleni zvlast' ceny dila bez DPH, zvlast' DPH a celkovou cenu dila vcetne DPH Prodavajici je povinen pfilozit k faktufe kopii dodaciho listu (protokolu) Smiuvni strany se dohodly na Ihute splatnosti faktury v delce dvacet jedna (21) kalendafnich dnu ode dne doruceni faktury kupujicimu na kontaktni adresu kupujiciho. V pfipade doruceni faktury kupujicimu po bude splatnost stanovena na devadesat (90) kalendafnich dnu. V pfipade pochybnosti se ma za to, ze dnem doruceni se rozumi tfeti den ode dne odeslani faktury Kupni cena se povazuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturovane kupni ceny z bankovniho uctu kupujiciho. Pokud kupujici uplatni narok na odstraneni vady zbozi ve Ihute splatnosti faktury, neni kupujici povinen az do odstraneni vady zbozi uhradit cenu zbozi. Okamzikem odstraneni vady zbozi zacne bezet nova Ihuta splatnosti faktury v delce dvacet jedna (21) kalendafnich dnu. Strana 4 z 8

5 6.7. Kupujici nebude poskytovat prodavajicimu jakekoliv zaiohy na uhradu ceny zbozi nebo jeho casti Kupujici je opravnen pfed uplynutim Ihuty splatnosti faktury vratit bez zaplaceni fakturu, ktera neobsahuje nalezitosti stanovene touto smiouvou nebo budou-li tyto udaje uvedeny chybne. Prodavajici je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nove vyhotovit. V takovem pfipade neni kupujici v prodleni se zaplacenim ceny zbozi. Okamzikem doruceni nalezite doplnene ci opravene faktury zacne bezet nova Ihuta splatnosti faktury v delce dvacet jedna (21) kalendafnich dnu. Clanek VII. Prava dusevniho a prumysloveho vlastnictvi 7.1. Prodavajici se zavazuje, ze pfi dodani zbozi neporusi prava tfetich osob, ktera temto osobam mohou plynout z prav k dusevnimu vlastnictvi, zejmena z prav k prumyslovemu vlastnictvi. Prodavajici se zavazuje, ze kupujicimu uhradi veskere naklady, vydaje, skody a majetkovou i nemajetkovou ujmu, ktere kupujicimu vzniknou v dusledku uplatneni prav tfetich osob vuci kupujicimu v souvislosti s porusenim povinnosti prodavajiciho die pfedchozi vety Prodavajici vyslovne prohlasuje, ze je pine opravnen disponovat vyse uvedenymi pravy a zavazuje se za timto ucelem zajistit fadne a nerusene uzivani zbozi kupujicim V souladu s pravnimi pfedpisy. Prodavajici se zavazuje, ze kupujicimu uhradi veskere naklady, vydaje, skody a majetkovou i nemajetkovou ujmu, ktere kupujicimu vzniknou V dusledku toho, ze kupujici nemohl zbozi uzivat fadne a nerusene. Clanek VIII. Povinnost micenllvosti 8.1. Prodavajici se zavazuje zachovavat ve vztahu ke tfetim osobam micenlivost o informacich, ktere pfi pineni teto smiouvy ziska od kupujiciho nebo o kupujicim ci jeho zamestnancich a spolupracovniclch a nesmi je zpfistupnit bez pisemneho souhlasu kupujiciho zadne tfeti osobe ani je pouzit v rozporu s ucelem teto smiouvy, ledaze se jedna: a) o informace, ktere jsou vefejne pfistupne, nebo b) o pfipad, kdy je zpfistupneni informace vyzadovano zakonem nebo zavaznym rozhodnutim opravneneho organu Prodavajici je povinen zavazat povinnosti micenllvosti podle odstavce 8.1. vsechny osoby, ktere se budou podilet na dodani zbozi kupujicimu die teto smiouvy Za poruseni povinnosti micenllvosti osobami, ktere se budou podilet na dodani zbozi die teto smiouvy, odpovida prodavajici, jako by povinnost porusil sam Povinnost micenllvosti trva i po skonceni ucinnosti teto smiouvy Veskera komunikace mezi smiuvnimi stranami bude probihat prostfednictvim osob opravnenych jednat jmenem smiuvnich stran, kontaktnich osob, popf. jimi povefenych pracovniku. Clanek IX. Smiuvni pokuty a odstoupeni od smiouvy 9.1. V pfipade nedodrzeni terminu dodani, pozadovane kvality a pfedani zbozi podle cl. III. a IV. ze strany prodavajiciho, v pfipade nepfevzeti zbozi ze strany kupujiciho z duvodu vad zbozi nebo v pfipade prodleni prodavajiciho s odstranenim vad zbozi je prodavajici povinen uhradit kupujicimu smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkove ceny zbozi za kazdy, byt' i zapocaty kalendafni den prodleni. Strana 5 z 8

6 9.2. Kupujici je povinen zaplatit prodavajicimu za prodleni s uhradou faktury po sjednane Ihute splatnosti smiuvni urok z prodleni ve vysi 0,05 % z diuzne castky die pfislusne faktury za kazdy, byt' i zapocaty, den prodleni Smiuvni pokuta a smiuvni urok z prodleni jsou splatne do ctrnacti (14) kalendafnich dnu ode dne jejich uplatneni Zaplacenim smiuvni pokuty a smiuvniho uroku z prodleni neni dotcen narok smiuvnich stran na nahradu skody nebo odskodneni v pinem rozsahu ani povinnost prodavajiciho fadne dodat zbozi Za podstatne poruseni teto smiouvy prodavajicim, ktere zaklada pravo kupujiciho na odstoupeni od teto smiouvy, se povazuje zejmena: a) prodleni prodavajiciho s dodanim zbozi o vice nez sedm (7) kalendafnich dnu; b) neodstraneni vad zbozi ve Ihute stanovene podle cl. III.; c) nepravdive nebo zavadejici prohlaseni prodavajiciho podle cl. VII.; d) poruseni jakekoli povinnosti prodavajiciho podle cl. VII. nebo cl. VIII.; e) postup prodavajiciho pfi dodani zbozi v rozporu s pokyny kupujiciho Kupujici je dale opravnen od teto smiouvy odstoupit v pfipade, ze: a) vuci majetku prodavajiciho probiha insolvencni fizeni, v nemz bylo vydano rozhodnuti o upadku, pokud to pravni pfedpisy umoznuji; b) insolvencni navrh na prodavajiciho byl zamitnut proto, ze majetek prodavajiciho nepostacuje k uhrade nakladu insolvencniho fizeni; c) prodavajici vstoupi do likvidace Prodavajici je opravnen od smiouvy odstoupit v pfipade, ze kupujici bude v prodleni s uhradou svych penezitych zavazku vyplyvajicich z teto smiouvy po dobu deisi nez sedesat (60) kalendafnich dni Kupujici je opravnen vypovedet tuto smiouvu kdykoliv s tficetidenni (30) vypovedni Ihutou, ktera pocina bezet prvnim dnem nasledujicim po doruceni vypovedi. V takovem pfipade je prodavajici povinen ucinit jiz jen takove ukony, bez nichz by mohly byt zajmy kupujiciho vazne ohrozeny Ucinky kazdeho odstoupeni od smiouvy nastavaji okamzikem doruceni pisemneho projevu vule odstoupit od teto smiouvy druhe smiuvni strane. Odstoupeni od smiouvy se nedotyka zejmena naroku na nahradu skody, smiuvni pokuty a povinnosti micenllvosti. Clanek X. Zaruka a sankce za jeji nedodrzeni Prodavajici ruci za kvalitu kompletni dodavky (za dodane zbozi) die teto smiouvy po dobu 36 mesicu od data pfedani kupujicimu za podminek uvedenych v zarucni listine. Kontaktni adresa pro uplatneni reklamace: Tibex s.r.o. Prumyslova 281, Borsov nad Vltavou, PSC V zarucni listine je nutne uvest vyrobky a materialy vyioucene ze zaruky, resp. s kratsi zarucni Ihutou. Dale je nutne uvest podminky udrzby a zachazeni s vyrobky a materialy, jejichz nedodrzeni vyiucuje odpovednost za vyskyt vady v zarucni Ihute Reklamace vad musi byt provedena pisemne Prodavajici se zavazuje do tfi (3) pracovnich dnu oznamit kupujicimu, zda reklamaci uznava a odstranit jim uznane reklamovane vady ve Ihute tficeti (30) dnu od doruceni reklamace kupujiciho. Strana 6 z 8

7 10.5. Prodavajici je povinen v pfipade prodleni s vyfizenim reklamace zaplatit kupujicimu smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkove ceny zbozi za kazdy, byt' i zapocaty kalendafni den prodleni, a to za kazdy pfipad. Sjednanou smiuvni pokutu je povinen zaplatit do ctrnacti (14) kalendafnich dnu ode dne jejiho uplatneni Reklamace ze strany kupujiciho jsou feseny povefenym pracovnikem prodavajiciho Tomas Rezek, , Clanek XI. Ostatni ujednani Smiuvni strany jsou povinny bez zbytecneho odkladu oznamit druhe smiuvni strane zmenu udaju v cl. I. smiouvy Prodavajici neni bez pfedchoziho pisemneho souhlasu kupujiciho opravnen postoupit prava a povinnosti z teto smiouvy na tfeti osobu Prodavajici je povinen dokumenty souvisejici s prodejem zbozi die teto smiouvy uchovavat nejmene po dobu deseti (10) let od konce ucetnlho obdobi, ve kterem doslo k zaplaceni posledni casti ceny zbozi, popf. k poslednimu zdanitelnemu pineni die teto smiouvy, a to zejmena pro ucely kontroly opravnenymi kontrolnimi organy Prodavajici je povinen umoznit kontrolu dokumentu souvisejicich s dodavkou a poskytovanim sluzeb die teto smiouvy ze strany kupujiciho a jinych organu opravnenych k provadeni kontroly a ze strany tfetich osob, ktere tyto organy ke kontrole povefi nebo zmocni Prodavajici je povinen ve smyslu ustanoveni 2 pism. e) zakona c. 320/2001 Sb., 0 financni kontrole ve vefejne sprave a o zmene nekterych zakonu (zakon o financni kontrole), spolupusobit pfi vykonu financni kontroly Prodavajici je povinen upozornit kupujiciho pisemne na existujici ci hrozici stfet zajmu bezodkladne pote, co stfet zajmu vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodavajici 1 pfi vynalozeni veskere odborne pece nemohl stfet zajmu zjistit pfed uzavfenim teto smiouvy Prodavajici bez jakychkoliv vyhrad souhlasi se zvefejnenim sve identifikace a dalsich udaju uvedenych ve smiouve vcetne ceny zbozi. V elektronicke podobe se tyto vyse uvedene udaje zvefejfiuji zejmena na profilu zadavatele https://www.zakazkv.mvcr.cz/profile display 55.htmi V jinych pfipadech dale na ufedni desce Clanek XII. Zaverecna ustanoveni Kontaktni osoby smiuvnich stran uvedene v cl. I., IV. a X. smiouvy jsou opravneny k poskytovani soucinnosti die teto smiouvy, nejsou vsak jakkoli opravneny ci zmocneny ke sjednavani zmen nebo rozsahu teto smiouvy Tato smiouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu obema smiuvnimi stranami Tato smiouva se fidi pravnim fadem C R, ktery upravuje v souvislosti s pfijetim rekodifikace soukrome pravo, zejmena ustanovenimi 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Tato smiouva muze byt zmenena pouze dohodou smiuvnich stran v pisemne forme. Strana 7 z 8

8 12.5. Smiuvni strany se zavazuji, ze veskere spory vznikle v souvislosti s realizaci smiouvy budou feseny smirnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohode, budou spory feseny pfed pfislusnymi obecnymi soudy die sidia kupujiciho Veskera korespondence mezi smiuvnimi stranami, vcetne jejich prohlaseni, je ve vztahu k teto smiouve irelevantni, neni-li ve smiouve stanovene jinak Tato smiouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech o osmi (8) stranach textu, z nichz jeden (1) obdrzi kupujici a jeden (1) prodavajici Kazda ze smiuvnich stran prohlasuje, ze tuto smiouvu uzavira svobodne a vazne, ze povazuji obsah teto smiouvy za urcity a srozumitelny a ze jsou ji znamy veskere skutecnosti, jez jsou pro uzavfeni teto smiouvy rozhodujici, na dukaz cehoz pfipojujl smiuvni strany k teto smiouve sve podpisy. V Praze dne 1 lljo^ V Ceskych Budejovicich dne «. ;j ^ j^j^ kupujici (podpis) prodavajici (podpis) PhDr. Ing. Jifi Zlarp^h.D., feditaskoly MBA Tomas Rezek, jednatel spolecnosti (Jmeno, pfijmeni, titui, funkce) Vyssi poiicejni s.\oia ^ T^BEX c.ro. I PniiTi/siova 281! ; :'3 82 BorSov nad Vltavou Te;.; IC ' Fax: l<upujici (razitl<o) prodavajici (razitl<o) Strana 8 z 8

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24Praha9

Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24Praha9 Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24Praha9 iiiiiiiiiiii 11 C.j. VPSA-1590/EU-2014/OVZI Pocet listu: 5 KUPNISMLOUVA uzavfena podle 1721 a nasledujiclch zakona c. 89/2012

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ-2011-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

KUPNÍ SMLOUVA - NÁVRH

KUPNÍ SMLOUVA - NÁVRH KUPNÍ SMLOUVA - NÁVRH uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I Smluvní strany 1. Kupující:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j.:PPR-13761-8/ČJ-2012-990670 uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA MODERNIZACE SYSTÉMU LATIS

KUPNÍ SMLOUVA MODERNIZACE SYSTÉMU LATIS KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Č.j.:KRPU-233997- /ČJ-2013-0400VZ

Více

Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24Praha9. C.j. VP$A-1662/EU-2014/OVZI Pocet listu: 5. ^.

Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24Praha9. C.j. VP$A-1662/EU-2014/OVZI Pocet listu: 5. ^. Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24Praha9 C.j. VP$A-1662/EU-2014/OVZI Pocet listu: 5. ^. Priloha: 1/2 KUPNI SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního Kupní smlouva Č.j. PPR-15880-18/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí

Více

SMLOUVA O DÍLO číslo 82/2012

SMLOUVA O DÍLO číslo 82/2012 SMLOUVA O DÍLO číslo 82/2012 uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-16370-5/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO stavební úpravy kuchyně, ubytovna Barbora, Elišky Přemyslovny 1259, Praha 5 - Zbraslav uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků návrh KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ die 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich predpisu, (dale jen,,obchodni zakonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ die 409 a ndsl zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodni zdkonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (ddlejen,,obchodni zdkonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen smlouva ) Článek I.

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen smlouva ) Článek I. Příloha č. 3 k Výzvě k podání nabídek č. j.: HSAA-1871-4/2015 1 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany

Více

KUPNi SMLOUVA c. j. KRPL-82396-16/CJ-2014-1800VZ

KUPNi SMLOUVA c. j. KRPL-82396-16/CJ-2014-1800VZ KUPNi SMLOUVA c. j. KRPL-82396-16/CJ-2014-1800VZ die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (dale jen "obcansky zakonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku

Více

KUPNl SMLOUVA. die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zneni, (dale jen,,obcansky zakonik") KRPL-97366-7/CJ-2015-1800VZ

KUPNl SMLOUVA. die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zneni, (dale jen,,obcansky zakonik) KRPL-97366-7/CJ-2015-1800VZ KUPNl SMLOUVA die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zneni, (dale jen,,obcansky zakonik") KRPL-97366-7/CJ-2015-1800VZ nize uvedeneho dne, mesice a roku byla mezi smluvnimi

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. kupujícího 179/2014 č. prodávajícího

KUPNÍ SMLOUVA č. kupujícího 179/2014 č. prodávajícího KUPNÍ SMLOUVA č. kupujícího 179/2014 č. prodávajícího podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřely tyto smluvní strany 1. Česká

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. kupujícího 31/2013 č. prodávajícího

KUPNÍ SMLOUVA. č. kupujícího 31/2013 č. prodávajícího KUPNÍ SMLOUVA č. kupujícího 31/2013 č. prodávajícího uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Tylova 6, Cheb Zastoupený: RNDr. Evžen Kastl, jednatel společností IČ:

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Tylova 6, Cheb Zastoupený: RNDr. Evžen Kastl, jednatel společností IČ: Kupní smlouva Číslo smlouvy: VPŠKP-225-1/ČJ-2015-9609K3 uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. Smluvní strany 1. Prodávající

Více

uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ),

uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ), NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY č.j.: PPR-28878-4 /ČJ-2016-990656 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

^lafsi^^a- 1210/EU-2014/OVZI

^lafsi^^a- 1210/EU-2014/OVZI Vyssi policejn i skola Ministerstva vnitra v PrazcJ^siPi'^ ^^*^^ Pod Taborem 102/5 190 24 Praha9 ^lafsi^^a- 1210/EU-2014/OVZI Pocet stran: 11 KUPNi A SERVISNi SMLOUVA na nakup pasove tunelove mycky (myciho

Více

SMLOUVA O DÍLO č. objednatele č. zhotovitele

SMLOUVA O DÍLO č. objednatele č. zhotovitele SMLOUVA O DÍLO č. objednatele č. zhotovitele uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I.

Více

Závazný vzor textu kupní smlouvy. Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC

Závazný vzor textu kupní smlouvy. Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC Příloha č. 2 k č.j.: PPR-8038-6/ČJ-2012-0099EC Počet listů: 7 Závazný vzor textu kupní smlouvy Kupní smlouva Č.j. PPR-8038- /ČJ-2012-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7,

Více

Smluvni strany. zapsana v obchodnim rejstfiku vedenym krajskym soudem v Usti nad Labem, oddilc, vlozka21089 (dale jen,,prodavajici")

Smluvni strany. zapsana v obchodnim rejstfiku vedenym krajskym soudem v Usti nad Labem, oddilc, vlozka21089 (dale jen,,prodavajici) KUPNi SMLOUVA C.j. KRPL-32271-6/CJ-2015-1800VZ die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zn ni, (dale jen,,obcansky zakonik") nize uvedeneho dne, mesice a roku byla mezi smluvnimi

Více

SMLOUVA O DÍLO. Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Článek I. Smluvní strany Číslo smlouvy objednatele: 67/2011 Číslo smlouvy zhotovitele: 53/2011 SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní

Více

Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9

Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DY90P0005UFD Pocet stran: 3 Prilohy: 2/2 DODATEK c. 1 KE KUPNf SMLOUVE c.j. VPSA-733/EU-2014/OVZI uzavrene v souladu s

Více

SMLOUVA O DÍLO č. HSAA /2012

SMLOUVA O DÍLO č. HSAA /2012 SMLOUVA O DÍLO č. HSAA-9081-5/2012 uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní

Více

Vyssi policejni skola a Stredni policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5, 190 24 Praha 9. ID datove schranky 4zrkgbn

Vyssi policejni skola a Stredni policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5, 190 24 Praha 9. ID datove schranky 4zrkgbn Vyssi policejni skola a Stredni policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5, 190 24 Praha 9 lentifikator VZ: PZ ID datove schranky 4zrkgbn ZAK ^^15V00001557 _ DY90P00e4UKl 1232/EU-2015/OVZI

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC Kupní smlouva Č.j. PPR-7061-62/ČJ-2011-0099EC Centrální ČESKÁ REPUBLIKA zadavatel: Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: plk. Mgr. Bc. Slavomírem

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Česká republika

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. kupujícího 032/2013 č. prodávajícího

KUPNÍ SMLOUVA. č. kupujícího 032/2013 č. prodávajícího KUPNÍ SMLOUVA č. kupujícího 032/2013 č. prodávajícího uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

Specializovaný fotografický skener SPECIALIZOVANÝ FOTOGRAFICKÝ SKENER - OBCHODNÍ PODMÍNKY

Specializovaný fotografický skener SPECIALIZOVANÝ FOTOGRAFICKÝ SKENER - OBCHODNÍ PODMÍNKY Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku s názvem Specializovaný fotografický skener zadávaná veřejným zadavatelem prostřednictvím e-tržiště SPECIALIZOVANÝ FOTOGRAFICKÝ SKENER - OBCHODNÍ PODMÍNKY Specializovaný

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta N Á V R H SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na VZ "Dodavatel pro zajištění informačních materiálů k projektu Osvěta" N Á V R H SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR Kupní smlouva Č.j. PPR-3593-18/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím

Více

; DY90P0005Z98 c.j. VPSA-820/EU-2014-OVZI Pocet stran: 9

; DY90P0005Z98 c.j. VPSA-820/EU-2014-OVZI Pocet stran: 9 Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 ; DY90P0005Z98 c.j. VPSA-820/EU-2014-OVZI Pocet stran: 9 Kupni smiouva uzavrena v souladu s 1724 a nasi., zejmena pak

Více

Kupni smiouva uzavfena v souladu s 1724 a nasi., zejmena pak podle 2079 a nasi., zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

Kupni smiouva uzavfena v souladu s 1724 a nasi., zejmena pak podle 2079 a nasi., zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha9 C.j. VPSA-821/EU-2014- OVZI DY9eP0005Z8D Pocet stran: 8 Kupni smiouva uzavfena v souladu s 1724 a nasi., zejmena pak podle

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Najemni smiouva o uzivani polygonu pro vycvik a fizeni uzavfena podle 2201 a nasledujicich zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale jen ObcanZ")

Najemni smiouva o uzivani polygonu pro vycvik a fizeni uzavfena podle 2201 a nasledujicich zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale jen ObcanZ) Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha9 DY90P0e07XOT VP A-487/EU-2014/OVZI Pocet stran: 6 Priloha: 1/1 Najemni smiouva o uzivani polygonu pro vycvik a fizeni uzavfena

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

SMLOUVA O DÍLO. Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Článek I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

KUPNI SMLOUVA. 1. Smluvni strany. Kvetna 15, 603 00 Brno. Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI. CNB, pobocka Brno cislo uctu: 75014149 DIC:

KUPNI SMLOUVA. 1. Smluvni strany. Kvetna 15, 603 00 Brno. Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI. CNB, pobocka Brno cislo uctu: 75014149 DIC: KUPNI SMLOUVA 1. Smluvni strany Ceska republika - Statni zemedelska a potravinafska inspekce Sidlo: Za kterou jedna: Bankovni spojeni: Kvetna 15, 603 00 Brno Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI

Více

Č.j. PPR - 17036-20/ČJ - 2012 990640. ATS-TELCOM PRAHA a.s.

Č.j. PPR - 17036-20/ČJ - 2012 990640. ATS-TELCOM PRAHA a.s. KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR - 17036-20/ČJ - 2012 990640 Centrální ČESKÁ REPUBLIKA zadavatel: Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klárou

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

SMLOUVA O DÍLO. Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Článek I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany

Více

č.j. KRPU-237354-12/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany

č.j. KRPU-237354-12/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPU-237354-12/ČJ-2012-0400VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR-19276-22/ČJ-2012-990656 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

Obchodní firma: Adresa: IČO: [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč]

Obchodní firma: Adresa: IČO: [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY efektivity zajištění a kvality výstupů policejního vysokého školství v podmínkách resortu vnitra (návrh) uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího: uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 121/2000

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. kupujícího 32/2011 č. prodávajícího

KUPNÍ SMLOUVA č. kupujícího 32/2011 č. prodávajícího KUPNÍ SMLOUVA č. kupujícího 32/2011 č. prodávajícího uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL /CJ VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL /CJ VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-45721-5/CJ-2011-1800VZ die 409 a ndsl zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodnizdkonik, ve znenipozdejsich predpisu, (ddlejen,,obchodni zdkonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla uzavfena

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany č.j.: KRPH-87814-14/ČJ-2016-0500NE-VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník, (dále jen NOZ ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL /CJ VZ. die 409 a ndsl. zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisfl, zakonik")

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL /CJ VZ. die 409 a ndsl. zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisfl, zakonik) KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ die 409 a ndsl. zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisfl, (ddlejen,,obchodni zakonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC Kupující: Kupní smlouva Č.j. PPR-3991-72/ČJ-2011-0099EC ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC Kupní smlouva Č.j. PPR-3587-65/ČJ-2011-0099EC Centrální ČESKÁ REPUBLIKA zadavatel: Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: plk. Mgr. Bc. Slavomírem

Více

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb Příloha č. 2 k Č.j. PPR-31679-4/ČJ-2016-990656 Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb uzavřená podle ustanovení 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j.: PPR-30301-/ČJ-2014-990656

KUPNÍ SMLOUVA Č.j.: PPR-30301-/ČJ-2014-990656 Příloha č. 2 k ČJ: PPR-30301-7/ČJ-2014-990656 KUPNÍ SMLOUVA Č.j.: PPR-30301-/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále

Více

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací zakázky: HSKV-2285/2011-EKO Název zakázky: Předmět zakázky

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-88532- /CJ-2012-1800VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-88532- /CJ-2012-1800VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-88532- /CJ-2012-1800VZ die 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (dale jen,,obchz"), nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi smluvnimi

Více

N Á V R H - příloha č. 2 k výzvě č. j. SOAA- 4064/2011

N Á V R H - příloha č. 2 k výzvě č. j. SOAA- 4064/2011 N Á V R H - příloha č. 2 k výzvě č. j. SOAA- 4064/2011 SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

NÁVRH SMLOUVA O PROVEDENÍ AUDITU

NÁVRH SMLOUVA O PROVEDENÍ AUDITU NÁVRH Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku s názvem Audit projektu SMLOUVA O PROVEDENÍ AUDITU uzavřená podle 591 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

KRPU /ČJ VZ SMLOUVA O DÍLO. Článek I. Smluvní strany

KRPU /ČJ VZ SMLOUVA O DÍLO. Článek I. Smluvní strany KRPU-84244-13/ČJ-2011-0400VZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I.

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC Kupující: Kupní smlouva Č.j. PPR-20077-30/ČJ-2011-0099EC ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Poradenské služby v oblasti EU strategií N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: 246/2011 číslo smlouvy prodávajícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Česká republika

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

Kupní smlouva Počet listů: 10

Kupní smlouva Počet listů: 10 Kupní smlouva Počet listů: 10 Kupující: Č.j. PPR-3364-27/ČJ-2013-990640 ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČ: 00007064

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho zakoniku

SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho zakoniku Cislo smlouvy Objednatele: VPSKP 51-14/CJ-2013-9609K3 Cislo smlouvy Koordinator a BOZP: SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI KOORDINATORA BOZP Uzavfena ve smyslu ustanoveni 269, odst. 2 zakona c. 513/1991 Sb., Obchodniho

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

Kupní smlouva. (dále jen kupující ) na jedné straně

Kupní smlouva. (dále jen kupující ) na jedné straně Kupní smlouva Č.j. PPR-9908-25/ČJ-2013-990640 Počet listů: 14 Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČ: 00007064

Více

SMLOUVA o auditní činnosti

SMLOUVA o auditní činnosti Příloha č. 1 výzvy SMLOUVA o auditní činnosti uzavřená podle 591 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: 16/2012 číslo smlouvy prodávajícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

SMLOUVA O DÍLO. Článek I. Smluvní strany.

SMLOUVA O DÍLO. Článek I. Smluvní strany. Č.j.: KRPU-77663-26/ČJ-2011-0400VZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: není plátce Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

SMLOUVA O DÍLO. Článek I. Smluvní strany. zástupcem ředitele Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR

SMLOUVA O DÍLO. Článek I. Smluvní strany. zástupcem ředitele Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR Č.j.: PPR-2961-40/ČJ-2012-009HVZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

NÁVRH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

NÁVRH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB Příloha č. 1 NÁVRH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany SLZ-1850-11/ČJ-2011-009HVZ Smlouva o dílo uzavřena podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) 1. Smluvní strany

Více