KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik"

Transkript

1 Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/ Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Clanek I. Smiuvni strany CR - Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze, organizacni slozka statu, se sidlem Pod Taborem 102/5, Praha 9, PSC , jejimz jmenem jedna PhDr. Ing. Jii'i Zlamal, Ph.D., MBA, reditel skoly, ICO: , DIC: CZ , nezapsana V obchodnim rejstfiku; Bankovni spojeni: C N B Praha 1, c.u: /0710 Kontaktni osoby a udaje: Ing. Marie Markvartova, zastupkyne feditele pro ekonomiku, opravnena jednat jmenem zadavatele, tel , markvartovam(a)skolamv.cz: Dana Dobra, referent majetkove spravy, opravnena jednat ve veci problematiky vlastni dodavky, tel ; dobrad(a)skolamv.cz; Ing. Miloslav Nemec, vedouci OVZI, opravnen jednat ve veci problematiky zadavaciho fizeni, tel , fax , (dale jen kupujici") a Tibex s.r.o., se sidlem Prumyslova 281, Borsov nad Vltavou, PSC , jejimz jmenem jedna Tomas Rezek, jednatel, ICO: , DIC: CZ , zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem u Krajskeho soudu v Ceskych Budejovicich, oddil C, viozka 12530; Bankovni spojeni:unicredit Bank cislo uctu: /2700 Kontaktni osoby a udaje: Tomas Rezek, telefon: , fax: , Karolina Skrovova, telefon: , fax: , (dale jen prodavajici") (spolecne dale jen jako smluvni strany") Nize uvedeneho dne, mesice a roku vyse uvedene smiuvni strany uzavfely, v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale jen obcansky zakonik"), tuto kupni smiouvu na dodavku pro akci VPS MV v Praze, Pod Taborem 102/5, Praha-9 - Nakup prikryvek a polstai'u" (dale jen smlouvu").

2 Clanek II. Predmet smiouvy 2.1. Touto smiouvou se prodavajici zavazuje dodat l<upujicimu prikryvky a polstare za podminel< ve smiouve sjednanych a pfevest na kupujiciho vlastnicke pravo ktomuto dodanemu zbozi. Pfedmet smiouvy je dale specifikovan v cl. III. smiouvy. Pfedm6tem smiouvy je rovnez zavazek kupujiciho zaplatit prodavajicimu za fadne a vcas dodany a pfedany pfedmet smiouvy a za postoupeni majetkovych prav sjednanou cenu Podkladem pro uzavfeni teto kupni smiouvy je nabidka prodavajiciho ze dne , ktera byla na zaklade zadavaciho fizeni vybrana jako nejvyhodnejsi na vyhlasenou vyzvu k podani nabidek vefejne zakazky maleho rozsahu podle 12 odst. 3 zakona c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platnem zneni, pficemz na vlastni provedeni fizeni se ustanoveni tohoto zakona nevztahuje. Clanek III. Popis predmetu smiouvy (podrobna speclfikace), pfedani zbozi, vady zbozi 3.1. Pfedmetem smiouvy je kompletni dodavka 800 kusu pfikryvek a 900 ks polstai'u, tedy dodavka pozadovaneho mnozstvi, ktera splfiuje ve smiouve dale uvedene vlastnosti podle kodu NIPEZ Luzkoviny (dale jen zbozi"). Jedna se konkretne o zbozi s uvedenymi charakteristikami a vlastnostmi: Prikryvky KLIN-TEX: Prosev po cele plose pfikryvky (smesova tkanina polyester/bavlna), Rozmer 140 X 200 cm (135 X 200 cm), Celorocni pouzivani, Antialergicke provedeni dolozene atestem, Prani na 95 C (vyvafeni), Barva bila, Vypin 100 % polyester - dute silikonizovane nebo silanizovane vlakno (napf. Dacron, DuPont, atd), Hmotnost naplne - min. 450 g/m^, Polstai'e KLIN-TEX: Prosev po cele plose polstafe (smesova tkanina polyester/bavlna), se zipem Rozmer 70 x 90 cm, Celorocni pouzivani Antialergicke provedeni, dolozene atestem, Prani na 95 C (vyvafeni), Barva bila, Vyplfi 100 % polyester - dute silikonizovane nebo silanizovane vlakno ve forme kulicek (napf. Dacron, DuPont, Unico, atd), Hmotnost naplne - min g/m^, Oba vyrobky: Zadavatel pozaduje moznost suseni v bubnovych susickach a cisteni tetrachloretylenem. K6d NIPEZ: Luzkoviny Dodavka zbozi je vcetne dopravy. pfislusne dokumentace (dodacich listu apod.) a pfedani v sidle kupujiciho Kupujici se zavazuje pfedmet pineni pfevzit a zaplatit sjednanou cenu podle clanku VI. teto smiouvy. Strana 2 z 8

3 3.3. O pfedani a pfevzeti zbozi bude prodavajicim vyhotoven protokol o pfedani a pfevzeti zbozi (dale jen protokol") ve dvou (2) vyhotovenich, ktery bude podepsan obema smiuvnimi stranami a kazda ze smiuvnich stran obdrzi po jednom (1) vyhotoveni protokolu Kupujici je opravnen odmitnout pfevzeti zbozi, pokud zbozi nebude dodano fadne V souladu s touto smiouvou a ve sjednane kvalite, pficemz v takovem pfipade kupujici duvody odmitnuti pfevzeti zbozi pisemne prodavajicimu sdeli, a to nejpozdeji do peti (5) pracovnich dnu od puvodniho terminu pfedani zbozi. Na nasledne pfedani zbozi se pouziji ustanoveni odstavcu 3.1. az Kupujici je opravnen oznamit vady zbozi a uplatnit naroky z odpovednosti za vady zbozi die volby kupujiciho kdykoli ve Ihute peti (5) pracovnich dnu od pfedani zbozi. Pokud kupujici uplatni narok na odstraneni vady zbozi, zavazuje se prodavajici tuto vadu odstranit nejpozdeji do tficeti (30) pracovnich dnu nebo ve Ihute stanovene kupujicim, pokud by vyse uvedena Ihuta nebyla pfimefena. Prodavajici je povinen pfedat zbozi kupujicimu po odstraneni vady nebo vymene zbozi die cl. Ill odst az 3.5. teto smiouvy. Na uplatneni pozdeji zjistenych vad zbozi se pouziji ustanoveni zarucni doby die cl. X. smiouvy Prodavajici prohlasuje, ze zbozi nema pravni vady ve smyslu obcanskeho zakoniku Je nutno respektovat ustanoveni pfislusnych EN, CSN nebo jejich casti, pfislusnych technologickych pfedpisu, ktere po vzajemne dohode povazuji smiuvni strany za zavazne (byf by se jednalo pouze o doporucene normy). Smiuvni strany se dale dohodly, ze veskere prvky a soucasti dodavky (materialy, vyrobky a zafizeni) musi splnovat pozadavky zakona c. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zmene a doplneni nekterych zakonu, ve zneni pozdejsich pfedpisu a musi byt uvedeny v seznamu vyrobku a technologii splnujici legislativni pozadavky a technicke parametry, ktere zajist'uji jejich ekologickou setrnost a ekologicky pfinos. Clanek IV. Doba a misto pineni, pfedani zbozi 4.1. Prodavajici je pfi dodavce zbozi povinen postupovat s odbornou peci, podle svych nejiepsich znalosti a schopnosti, pficemz je pfi sve cinnosti povinen chranit zajmy a dobre jmeno kupujiciho a postupovat v souladu sjeho pokyny. V pfipade nevhodnych pokynu kupujiciho je prodavajici povinen na nevhodnost techto pokynu kupujiciho pisemne upozornit, v opacnem pfipade nese prodavajici zejmena odpovednost za vady a za skodu, ktere v dusledku nevhodnych pokynu kupujicimu nebo tfetim osobam vznikly. Prodavajici je povinen dodat zbozi po pi'edchozi dohode v miste dodani zbozi, tj. v miste die odst do oca ti'i (3) tydnu od uzavi'eni smiuvniho vztahu Pfed touto dobou muze prodavajici dodat zbozi, ale jen po pfedchozim telefonickem (nebo ) dohovoru die odst smiouvy a souhlasu kupujiciho Misto pineni smiouvy (dodani) zbozi je VPS MV v Praze, ulice Pod Taborem 102/5, Praha Prodavajici se zavazuje informovat kupujiciho o terminu dodani zbozi nejmene tfi (3) pracovni dny pfedem Zbozi bude dodano pfevzetim zbozi kupujicim po potvrzeni dodaciho listu v miste dodani. O predani a pfevzeti dodavky bude prodavaji'ci'm vyhotoven protokol o pfedani a pfevzeti (dale jen protokol") ve 2 (dvou) vyhotovenich, ktery bude podepsan obema smiuvnimi stranami a kazda ze smiuvnich stran obdrzi po 1 (jednom) vyhotoveni protokolu. K podpisu dodaciho listu (protokolu) a k pi'evzeti dodavky je opravnena povei'ena Strana 3 z 8

4 pracovnice kupujiciho, kterou je Dana Dobra, referentka majetkove spravy, opravnena jednat ve veci problematiky vlastni dodavky, tel , Vady zjevne pfi dodani zbozi je kupujici povinen sdelit prodavajicimu pfi pfevzeti zbozi, vady skryte je kupujici povinen sdelit prodavajicimu bez zbytecneho odkladu. Clanek V. Vlastnicke pravo ke zbozi a nebezpeci skody 5.1. Kupujici nabyva vlastnicke pravo ke zbozi uhrazenim kupni ceny z uctu kupujiciho ve prospech uctu prodavajiciho uvedeneho ve smiouve Nebezpeci skody na zbozi pfechazi na kupujiciho okamzikem pfevzeti zbozi od prodavajiciho Prodavajici hradi ze svych prostfedku veskere skody, ktere svoji cinnosti zpusobi V ramci dodani a to jak na majetku kupujiciho, tak i tfetim osobam. Clanek VI. Kupni cena a platebni podminky 6.1. Smiuvni strany se dohodly, ze za pfedmet smiouvy fadne dodany a pfedany podle teto smiouvy kupujici zaplati prodavajicimu smiuvni cenu, podle zakona c. 526/1990 Sb., o cenach, ve zneni pozdejsich pfedpisu, v celkove vysi Kc (slovy: tfistadevadesatctyfitisicosmsetdvacettfi korun ceskych), jako cenu nejvyse pfipustnou, vcetne sazby DPH 21 %. Cena bez DPH je Kc (slovy: tfistadvacetsesttisictfista korun ceskych). DPH cini Kc (slovy: sedesatosmtisicpetsetdvacettfi korun ceskych), celkem tedy Kc. Strany se dohodly, ze sazba DPH bude v pfipade jeji zmeny stanovena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy Tato sjednana kupni cena se sjednava jako cena maximaini, je konecna a zahrnuje veskere naklady spojene se splnenim pfedmetu smiouvy v rozsahu stanovenem zadavacimi podminkami vefejne zakazky v nabizenem terminu a kvalite (dopravu do mista pineni, do, skladovani, balne, apod.) Cena bude zaplacena na zaklade faktury vystavene prodavajicim po pfevzeti zbozi kupujicim, resp. po pfevzeti dodavky die cl. III. smiouvy. Faktura (danovy doklad) vystavena prodavajicim musi obsahovat nalezitosti stanovene pravnimi pfedpisy, evidencni cislo smiouvy a dale vycisleni zvlast' ceny dila bez DPH, zvlast' DPH a celkovou cenu dila vcetne DPH Prodavajici je povinen pfilozit k faktufe kopii dodaciho listu (protokolu) Smiuvni strany se dohodly na Ihute splatnosti faktury v delce dvacet jedna (21) kalendafnich dnu ode dne doruceni faktury kupujicimu na kontaktni adresu kupujiciho. V pfipade doruceni faktury kupujicimu po bude splatnost stanovena na devadesat (90) kalendafnich dnu. V pfipade pochybnosti se ma za to, ze dnem doruceni se rozumi tfeti den ode dne odeslani faktury Kupni cena se povazuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturovane kupni ceny z bankovniho uctu kupujiciho. Pokud kupujici uplatni narok na odstraneni vady zbozi ve Ihute splatnosti faktury, neni kupujici povinen az do odstraneni vady zbozi uhradit cenu zbozi. Okamzikem odstraneni vady zbozi zacne bezet nova Ihuta splatnosti faktury v delce dvacet jedna (21) kalendafnich dnu. Strana 4 z 8

5 6.7. Kupujici nebude poskytovat prodavajicimu jakekoliv zaiohy na uhradu ceny zbozi nebo jeho casti Kupujici je opravnen pfed uplynutim Ihuty splatnosti faktury vratit bez zaplaceni fakturu, ktera neobsahuje nalezitosti stanovene touto smiouvou nebo budou-li tyto udaje uvedeny chybne. Prodavajici je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nove vyhotovit. V takovem pfipade neni kupujici v prodleni se zaplacenim ceny zbozi. Okamzikem doruceni nalezite doplnene ci opravene faktury zacne bezet nova Ihuta splatnosti faktury v delce dvacet jedna (21) kalendafnich dnu. Clanek VII. Prava dusevniho a prumysloveho vlastnictvi 7.1. Prodavajici se zavazuje, ze pfi dodani zbozi neporusi prava tfetich osob, ktera temto osobam mohou plynout z prav k dusevnimu vlastnictvi, zejmena z prav k prumyslovemu vlastnictvi. Prodavajici se zavazuje, ze kupujicimu uhradi veskere naklady, vydaje, skody a majetkovou i nemajetkovou ujmu, ktere kupujicimu vzniknou v dusledku uplatneni prav tfetich osob vuci kupujicimu v souvislosti s porusenim povinnosti prodavajiciho die pfedchozi vety Prodavajici vyslovne prohlasuje, ze je pine opravnen disponovat vyse uvedenymi pravy a zavazuje se za timto ucelem zajistit fadne a nerusene uzivani zbozi kupujicim V souladu s pravnimi pfedpisy. Prodavajici se zavazuje, ze kupujicimu uhradi veskere naklady, vydaje, skody a majetkovou i nemajetkovou ujmu, ktere kupujicimu vzniknou V dusledku toho, ze kupujici nemohl zbozi uzivat fadne a nerusene. Clanek VIII. Povinnost micenllvosti 8.1. Prodavajici se zavazuje zachovavat ve vztahu ke tfetim osobam micenlivost o informacich, ktere pfi pineni teto smiouvy ziska od kupujiciho nebo o kupujicim ci jeho zamestnancich a spolupracovniclch a nesmi je zpfistupnit bez pisemneho souhlasu kupujiciho zadne tfeti osobe ani je pouzit v rozporu s ucelem teto smiouvy, ledaze se jedna: a) o informace, ktere jsou vefejne pfistupne, nebo b) o pfipad, kdy je zpfistupneni informace vyzadovano zakonem nebo zavaznym rozhodnutim opravneneho organu Prodavajici je povinen zavazat povinnosti micenllvosti podle odstavce 8.1. vsechny osoby, ktere se budou podilet na dodani zbozi kupujicimu die teto smiouvy Za poruseni povinnosti micenllvosti osobami, ktere se budou podilet na dodani zbozi die teto smiouvy, odpovida prodavajici, jako by povinnost porusil sam Povinnost micenllvosti trva i po skonceni ucinnosti teto smiouvy Veskera komunikace mezi smiuvnimi stranami bude probihat prostfednictvim osob opravnenych jednat jmenem smiuvnich stran, kontaktnich osob, popf. jimi povefenych pracovniku. Clanek IX. Smiuvni pokuty a odstoupeni od smiouvy 9.1. V pfipade nedodrzeni terminu dodani, pozadovane kvality a pfedani zbozi podle cl. III. a IV. ze strany prodavajiciho, v pfipade nepfevzeti zbozi ze strany kupujiciho z duvodu vad zbozi nebo v pfipade prodleni prodavajiciho s odstranenim vad zbozi je prodavajici povinen uhradit kupujicimu smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkove ceny zbozi za kazdy, byt' i zapocaty kalendafni den prodleni. Strana 5 z 8

6 9.2. Kupujici je povinen zaplatit prodavajicimu za prodleni s uhradou faktury po sjednane Ihute splatnosti smiuvni urok z prodleni ve vysi 0,05 % z diuzne castky die pfislusne faktury za kazdy, byt' i zapocaty, den prodleni Smiuvni pokuta a smiuvni urok z prodleni jsou splatne do ctrnacti (14) kalendafnich dnu ode dne jejich uplatneni Zaplacenim smiuvni pokuty a smiuvniho uroku z prodleni neni dotcen narok smiuvnich stran na nahradu skody nebo odskodneni v pinem rozsahu ani povinnost prodavajiciho fadne dodat zbozi Za podstatne poruseni teto smiouvy prodavajicim, ktere zaklada pravo kupujiciho na odstoupeni od teto smiouvy, se povazuje zejmena: a) prodleni prodavajiciho s dodanim zbozi o vice nez sedm (7) kalendafnich dnu; b) neodstraneni vad zbozi ve Ihute stanovene podle cl. III.; c) nepravdive nebo zavadejici prohlaseni prodavajiciho podle cl. VII.; d) poruseni jakekoli povinnosti prodavajiciho podle cl. VII. nebo cl. VIII.; e) postup prodavajiciho pfi dodani zbozi v rozporu s pokyny kupujiciho Kupujici je dale opravnen od teto smiouvy odstoupit v pfipade, ze: a) vuci majetku prodavajiciho probiha insolvencni fizeni, v nemz bylo vydano rozhodnuti o upadku, pokud to pravni pfedpisy umoznuji; b) insolvencni navrh na prodavajiciho byl zamitnut proto, ze majetek prodavajiciho nepostacuje k uhrade nakladu insolvencniho fizeni; c) prodavajici vstoupi do likvidace Prodavajici je opravnen od smiouvy odstoupit v pfipade, ze kupujici bude v prodleni s uhradou svych penezitych zavazku vyplyvajicich z teto smiouvy po dobu deisi nez sedesat (60) kalendafnich dni Kupujici je opravnen vypovedet tuto smiouvu kdykoliv s tficetidenni (30) vypovedni Ihutou, ktera pocina bezet prvnim dnem nasledujicim po doruceni vypovedi. V takovem pfipade je prodavajici povinen ucinit jiz jen takove ukony, bez nichz by mohly byt zajmy kupujiciho vazne ohrozeny Ucinky kazdeho odstoupeni od smiouvy nastavaji okamzikem doruceni pisemneho projevu vule odstoupit od teto smiouvy druhe smiuvni strane. Odstoupeni od smiouvy se nedotyka zejmena naroku na nahradu skody, smiuvni pokuty a povinnosti micenllvosti. Clanek X. Zaruka a sankce za jeji nedodrzeni Prodavajici ruci za kvalitu kompletni dodavky (za dodane zbozi) die teto smiouvy po dobu 36 mesicu od data pfedani kupujicimu za podminek uvedenych v zarucni listine. Kontaktni adresa pro uplatneni reklamace: Tibex s.r.o. Prumyslova 281, Borsov nad Vltavou, PSC V zarucni listine je nutne uvest vyrobky a materialy vyioucene ze zaruky, resp. s kratsi zarucni Ihutou. Dale je nutne uvest podminky udrzby a zachazeni s vyrobky a materialy, jejichz nedodrzeni vyiucuje odpovednost za vyskyt vady v zarucni Ihute Reklamace vad musi byt provedena pisemne Prodavajici se zavazuje do tfi (3) pracovnich dnu oznamit kupujicimu, zda reklamaci uznava a odstranit jim uznane reklamovane vady ve Ihute tficeti (30) dnu od doruceni reklamace kupujiciho. Strana 6 z 8

7 10.5. Prodavajici je povinen v pfipade prodleni s vyfizenim reklamace zaplatit kupujicimu smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkove ceny zbozi za kazdy, byt' i zapocaty kalendafni den prodleni, a to za kazdy pfipad. Sjednanou smiuvni pokutu je povinen zaplatit do ctrnacti (14) kalendafnich dnu ode dne jejiho uplatneni Reklamace ze strany kupujiciho jsou feseny povefenym pracovnikem prodavajiciho Tomas Rezek, , Clanek XI. Ostatni ujednani Smiuvni strany jsou povinny bez zbytecneho odkladu oznamit druhe smiuvni strane zmenu udaju v cl. I. smiouvy Prodavajici neni bez pfedchoziho pisemneho souhlasu kupujiciho opravnen postoupit prava a povinnosti z teto smiouvy na tfeti osobu Prodavajici je povinen dokumenty souvisejici s prodejem zbozi die teto smiouvy uchovavat nejmene po dobu deseti (10) let od konce ucetnlho obdobi, ve kterem doslo k zaplaceni posledni casti ceny zbozi, popf. k poslednimu zdanitelnemu pineni die teto smiouvy, a to zejmena pro ucely kontroly opravnenymi kontrolnimi organy Prodavajici je povinen umoznit kontrolu dokumentu souvisejicich s dodavkou a poskytovanim sluzeb die teto smiouvy ze strany kupujiciho a jinych organu opravnenych k provadeni kontroly a ze strany tfetich osob, ktere tyto organy ke kontrole povefi nebo zmocni Prodavajici je povinen ve smyslu ustanoveni 2 pism. e) zakona c. 320/2001 Sb., 0 financni kontrole ve vefejne sprave a o zmene nekterych zakonu (zakon o financni kontrole), spolupusobit pfi vykonu financni kontroly Prodavajici je povinen upozornit kupujiciho pisemne na existujici ci hrozici stfet zajmu bezodkladne pote, co stfet zajmu vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodavajici 1 pfi vynalozeni veskere odborne pece nemohl stfet zajmu zjistit pfed uzavfenim teto smiouvy Prodavajici bez jakychkoliv vyhrad souhlasi se zvefejnenim sve identifikace a dalsich udaju uvedenych ve smiouve vcetne ceny zbozi. V elektronicke podobe se tyto vyse uvedene udaje zvefejfiuji zejmena na profilu zadavatele https://www.zakazkv.mvcr.cz/profile display 55.htmi V jinych pfipadech dale na ufedni desce Clanek XII. Zaverecna ustanoveni Kontaktni osoby smiuvnich stran uvedene v cl. I., IV. a X. smiouvy jsou opravneny k poskytovani soucinnosti die teto smiouvy, nejsou vsak jakkoli opravneny ci zmocneny ke sjednavani zmen nebo rozsahu teto smiouvy Tato smiouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu obema smiuvnimi stranami Tato smiouva se fidi pravnim fadem C R, ktery upravuje v souvislosti s pfijetim rekodifikace soukrome pravo, zejmena ustanovenimi 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Tato smiouva muze byt zmenena pouze dohodou smiuvnich stran v pisemne forme. Strana 7 z 8

8 12.5. Smiuvni strany se zavazuji, ze veskere spory vznikle v souvislosti s realizaci smiouvy budou feseny smirnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohode, budou spory feseny pfed pfislusnymi obecnymi soudy die sidia kupujiciho Veskera korespondence mezi smiuvnimi stranami, vcetne jejich prohlaseni, je ve vztahu k teto smiouve irelevantni, neni-li ve smiouve stanovene jinak Tato smiouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech o osmi (8) stranach textu, z nichz jeden (1) obdrzi kupujici a jeden (1) prodavajici Kazda ze smiuvnich stran prohlasuje, ze tuto smiouvu uzavira svobodne a vazne, ze povazuji obsah teto smiouvy za urcity a srozumitelny a ze jsou ji znamy veskere skutecnosti, jez jsou pro uzavfeni teto smiouvy rozhodujici, na dukaz cehoz pfipojujl smiuvni strany k teto smiouve sve podpisy. V Praze dne 1 lljo^ V Ceskych Budejovicich dne «. ;j ^ j^j^ kupujici (podpis) prodavajici (podpis) PhDr. Ing. Jifi Zlarp^h.D., feditaskoly MBA Tomas Rezek, jednatel spolecnosti (Jmeno, pfijmeni, titui, funkce) Vyssi poiicejni s.\oia ^ T^BEX c.ro. I PniiTi/siova 281! ; :'3 82 BorSov nad Vltavou Te;.; IC ' Fax: l<upujici (razitl<o) prodavajici (razitl<o) Strana 8 z 8

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600 -r Cislo smlouvy objednatele: 412012 Smlouva 0 dilo a Smlouva mandatnl uzavfena podle 536 a nasl. a 566 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu.' Cast A Smluvni strany

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni ., KUPNf SMLOUVA UVN Doru~eno: 11.09.2014 3969/2014-uVN l1aty:21 druh: p~11ohy: Ii/BY: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 Smluvnf strany: uvnses566daba5 #? Ustredni vojenska nemocnice

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva") I.

podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva) I. vysocma KRAJSKÝ ÚŘAD dbor informatiky likcva 57. 587 33 Jlhfaya KUPNÍ SMLOUVA KUJIP014Z24U podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva")

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru (dále též jen VOP

Více

1/9 Všeobecné obchodní podmínky: Verze 2 5.5.2008

1/9 Všeobecné obchodní podmínky: Verze 2 5.5.2008 1/9 Verze 2 5.5.2008 Všeobecné obchodní podmínky jsou ujednání, jimiž se řídí obchodní vztahy mezi dodavatelem (označeným též jako prodávající) a odběratelem (označeným též jako kupující či uživatel) a

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Kupnf smlouva. Projekt EU CZ.1.06/3.2.01/08.07655

Kupnf smlouva. Projekt EU CZ.1.06/3.2.01/08.07655 EVROPSKA UNIE inf:ae~ OPERAfNi EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ MINISTERSTVO ZOMVOTNIC'TVI IllNTEDROVANt PRODRAM ~ANCE PRO va~ ROZVOJ CEsK REPlJBUKY 9 89/ j!c«-jp Kupnf smlouva "Modernizace a obnova

Více