KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik"

Transkript

1 Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/ Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Clanek I. Smiuvni strany CR - Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze, organizacni slozka statu, se sidlem Pod Taborem 102/5, Praha 9, PSC , jejimz jmenem jedna PhDr. Ing. Jii'i Zlamal, Ph.D., MBA, reditel skoly, ICO: , DIC: CZ , nezapsana V obchodnim rejstfiku; Bankovni spojeni: C N B Praha 1, c.u: /0710 Kontaktni osoby a udaje: Ing. Marie Markvartova, zastupkyne feditele pro ekonomiku, opravnena jednat jmenem zadavatele, tel , markvartovam(a)skolamv.cz: Dana Dobra, referent majetkove spravy, opravnena jednat ve veci problematiky vlastni dodavky, tel ; dobrad(a)skolamv.cz; Ing. Miloslav Nemec, vedouci OVZI, opravnen jednat ve veci problematiky zadavaciho fizeni, tel , fax , (dale jen kupujici") a Tibex s.r.o., se sidlem Prumyslova 281, Borsov nad Vltavou, PSC , jejimz jmenem jedna Tomas Rezek, jednatel, ICO: , DIC: CZ , zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem u Krajskeho soudu v Ceskych Budejovicich, oddil C, viozka 12530; Bankovni spojeni:unicredit Bank cislo uctu: /2700 Kontaktni osoby a udaje: Tomas Rezek, telefon: , fax: , Karolina Skrovova, telefon: , fax: , (dale jen prodavajici") (spolecne dale jen jako smluvni strany") Nize uvedeneho dne, mesice a roku vyse uvedene smiuvni strany uzavfely, v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale jen obcansky zakonik"), tuto kupni smiouvu na dodavku pro akci VPS MV v Praze, Pod Taborem 102/5, Praha-9 - Nakup prikryvek a polstai'u" (dale jen smlouvu").

2 Clanek II. Predmet smiouvy 2.1. Touto smiouvou se prodavajici zavazuje dodat l<upujicimu prikryvky a polstare za podminel< ve smiouve sjednanych a pfevest na kupujiciho vlastnicke pravo ktomuto dodanemu zbozi. Pfedmet smiouvy je dale specifikovan v cl. III. smiouvy. Pfedm6tem smiouvy je rovnez zavazek kupujiciho zaplatit prodavajicimu za fadne a vcas dodany a pfedany pfedmet smiouvy a za postoupeni majetkovych prav sjednanou cenu Podkladem pro uzavfeni teto kupni smiouvy je nabidka prodavajiciho ze dne , ktera byla na zaklade zadavaciho fizeni vybrana jako nejvyhodnejsi na vyhlasenou vyzvu k podani nabidek vefejne zakazky maleho rozsahu podle 12 odst. 3 zakona c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platnem zneni, pficemz na vlastni provedeni fizeni se ustanoveni tohoto zakona nevztahuje. Clanek III. Popis predmetu smiouvy (podrobna speclfikace), pfedani zbozi, vady zbozi 3.1. Pfedmetem smiouvy je kompletni dodavka 800 kusu pfikryvek a 900 ks polstai'u, tedy dodavka pozadovaneho mnozstvi, ktera splfiuje ve smiouve dale uvedene vlastnosti podle kodu NIPEZ Luzkoviny (dale jen zbozi"). Jedna se konkretne o zbozi s uvedenymi charakteristikami a vlastnostmi: Prikryvky KLIN-TEX: Prosev po cele plose pfikryvky (smesova tkanina polyester/bavlna), Rozmer 140 X 200 cm (135 X 200 cm), Celorocni pouzivani, Antialergicke provedeni dolozene atestem, Prani na 95 C (vyvafeni), Barva bila, Vypin 100 % polyester - dute silikonizovane nebo silanizovane vlakno (napf. Dacron, DuPont, atd), Hmotnost naplne - min. 450 g/m^, Polstai'e KLIN-TEX: Prosev po cele plose polstafe (smesova tkanina polyester/bavlna), se zipem Rozmer 70 x 90 cm, Celorocni pouzivani Antialergicke provedeni, dolozene atestem, Prani na 95 C (vyvafeni), Barva bila, Vyplfi 100 % polyester - dute silikonizovane nebo silanizovane vlakno ve forme kulicek (napf. Dacron, DuPont, Unico, atd), Hmotnost naplne - min g/m^, Oba vyrobky: Zadavatel pozaduje moznost suseni v bubnovych susickach a cisteni tetrachloretylenem. K6d NIPEZ: Luzkoviny Dodavka zbozi je vcetne dopravy. pfislusne dokumentace (dodacich listu apod.) a pfedani v sidle kupujiciho Kupujici se zavazuje pfedmet pineni pfevzit a zaplatit sjednanou cenu podle clanku VI. teto smiouvy. Strana 2 z 8

3 3.3. O pfedani a pfevzeti zbozi bude prodavajicim vyhotoven protokol o pfedani a pfevzeti zbozi (dale jen protokol") ve dvou (2) vyhotovenich, ktery bude podepsan obema smiuvnimi stranami a kazda ze smiuvnich stran obdrzi po jednom (1) vyhotoveni protokolu Kupujici je opravnen odmitnout pfevzeti zbozi, pokud zbozi nebude dodano fadne V souladu s touto smiouvou a ve sjednane kvalite, pficemz v takovem pfipade kupujici duvody odmitnuti pfevzeti zbozi pisemne prodavajicimu sdeli, a to nejpozdeji do peti (5) pracovnich dnu od puvodniho terminu pfedani zbozi. Na nasledne pfedani zbozi se pouziji ustanoveni odstavcu 3.1. az Kupujici je opravnen oznamit vady zbozi a uplatnit naroky z odpovednosti za vady zbozi die volby kupujiciho kdykoli ve Ihute peti (5) pracovnich dnu od pfedani zbozi. Pokud kupujici uplatni narok na odstraneni vady zbozi, zavazuje se prodavajici tuto vadu odstranit nejpozdeji do tficeti (30) pracovnich dnu nebo ve Ihute stanovene kupujicim, pokud by vyse uvedena Ihuta nebyla pfimefena. Prodavajici je povinen pfedat zbozi kupujicimu po odstraneni vady nebo vymene zbozi die cl. Ill odst az 3.5. teto smiouvy. Na uplatneni pozdeji zjistenych vad zbozi se pouziji ustanoveni zarucni doby die cl. X. smiouvy Prodavajici prohlasuje, ze zbozi nema pravni vady ve smyslu obcanskeho zakoniku Je nutno respektovat ustanoveni pfislusnych EN, CSN nebo jejich casti, pfislusnych technologickych pfedpisu, ktere po vzajemne dohode povazuji smiuvni strany za zavazne (byf by se jednalo pouze o doporucene normy). Smiuvni strany se dale dohodly, ze veskere prvky a soucasti dodavky (materialy, vyrobky a zafizeni) musi splnovat pozadavky zakona c. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zmene a doplneni nekterych zakonu, ve zneni pozdejsich pfedpisu a musi byt uvedeny v seznamu vyrobku a technologii splnujici legislativni pozadavky a technicke parametry, ktere zajist'uji jejich ekologickou setrnost a ekologicky pfinos. Clanek IV. Doba a misto pineni, pfedani zbozi 4.1. Prodavajici je pfi dodavce zbozi povinen postupovat s odbornou peci, podle svych nejiepsich znalosti a schopnosti, pficemz je pfi sve cinnosti povinen chranit zajmy a dobre jmeno kupujiciho a postupovat v souladu sjeho pokyny. V pfipade nevhodnych pokynu kupujiciho je prodavajici povinen na nevhodnost techto pokynu kupujiciho pisemne upozornit, v opacnem pfipade nese prodavajici zejmena odpovednost za vady a za skodu, ktere v dusledku nevhodnych pokynu kupujicimu nebo tfetim osobam vznikly. Prodavajici je povinen dodat zbozi po pi'edchozi dohode v miste dodani zbozi, tj. v miste die odst do oca ti'i (3) tydnu od uzavi'eni smiuvniho vztahu Pfed touto dobou muze prodavajici dodat zbozi, ale jen po pfedchozim telefonickem (nebo ) dohovoru die odst smiouvy a souhlasu kupujiciho Misto pineni smiouvy (dodani) zbozi je VPS MV v Praze, ulice Pod Taborem 102/5, Praha Prodavajici se zavazuje informovat kupujiciho o terminu dodani zbozi nejmene tfi (3) pracovni dny pfedem Zbozi bude dodano pfevzetim zbozi kupujicim po potvrzeni dodaciho listu v miste dodani. O predani a pfevzeti dodavky bude prodavaji'ci'm vyhotoven protokol o pfedani a pfevzeti (dale jen protokol") ve 2 (dvou) vyhotovenich, ktery bude podepsan obema smiuvnimi stranami a kazda ze smiuvnich stran obdrzi po 1 (jednom) vyhotoveni protokolu. K podpisu dodaciho listu (protokolu) a k pi'evzeti dodavky je opravnena povei'ena Strana 3 z 8

4 pracovnice kupujiciho, kterou je Dana Dobra, referentka majetkove spravy, opravnena jednat ve veci problematiky vlastni dodavky, tel , Vady zjevne pfi dodani zbozi je kupujici povinen sdelit prodavajicimu pfi pfevzeti zbozi, vady skryte je kupujici povinen sdelit prodavajicimu bez zbytecneho odkladu. Clanek V. Vlastnicke pravo ke zbozi a nebezpeci skody 5.1. Kupujici nabyva vlastnicke pravo ke zbozi uhrazenim kupni ceny z uctu kupujiciho ve prospech uctu prodavajiciho uvedeneho ve smiouve Nebezpeci skody na zbozi pfechazi na kupujiciho okamzikem pfevzeti zbozi od prodavajiciho Prodavajici hradi ze svych prostfedku veskere skody, ktere svoji cinnosti zpusobi V ramci dodani a to jak na majetku kupujiciho, tak i tfetim osobam. Clanek VI. Kupni cena a platebni podminky 6.1. Smiuvni strany se dohodly, ze za pfedmet smiouvy fadne dodany a pfedany podle teto smiouvy kupujici zaplati prodavajicimu smiuvni cenu, podle zakona c. 526/1990 Sb., o cenach, ve zneni pozdejsich pfedpisu, v celkove vysi Kc (slovy: tfistadevadesatctyfitisicosmsetdvacettfi korun ceskych), jako cenu nejvyse pfipustnou, vcetne sazby DPH 21 %. Cena bez DPH je Kc (slovy: tfistadvacetsesttisictfista korun ceskych). DPH cini Kc (slovy: sedesatosmtisicpetsetdvacettfi korun ceskych), celkem tedy Kc. Strany se dohodly, ze sazba DPH bude v pfipade jeji zmeny stanovena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy Tato sjednana kupni cena se sjednava jako cena maximaini, je konecna a zahrnuje veskere naklady spojene se splnenim pfedmetu smiouvy v rozsahu stanovenem zadavacimi podminkami vefejne zakazky v nabizenem terminu a kvalite (dopravu do mista pineni, do, skladovani, balne, apod.) Cena bude zaplacena na zaklade faktury vystavene prodavajicim po pfevzeti zbozi kupujicim, resp. po pfevzeti dodavky die cl. III. smiouvy. Faktura (danovy doklad) vystavena prodavajicim musi obsahovat nalezitosti stanovene pravnimi pfedpisy, evidencni cislo smiouvy a dale vycisleni zvlast' ceny dila bez DPH, zvlast' DPH a celkovou cenu dila vcetne DPH Prodavajici je povinen pfilozit k faktufe kopii dodaciho listu (protokolu) Smiuvni strany se dohodly na Ihute splatnosti faktury v delce dvacet jedna (21) kalendafnich dnu ode dne doruceni faktury kupujicimu na kontaktni adresu kupujiciho. V pfipade doruceni faktury kupujicimu po bude splatnost stanovena na devadesat (90) kalendafnich dnu. V pfipade pochybnosti se ma za to, ze dnem doruceni se rozumi tfeti den ode dne odeslani faktury Kupni cena se povazuje za uhrazenou okamzikem odepsani fakturovane kupni ceny z bankovniho uctu kupujiciho. Pokud kupujici uplatni narok na odstraneni vady zbozi ve Ihute splatnosti faktury, neni kupujici povinen az do odstraneni vady zbozi uhradit cenu zbozi. Okamzikem odstraneni vady zbozi zacne bezet nova Ihuta splatnosti faktury v delce dvacet jedna (21) kalendafnich dnu. Strana 4 z 8

5 6.7. Kupujici nebude poskytovat prodavajicimu jakekoliv zaiohy na uhradu ceny zbozi nebo jeho casti Kupujici je opravnen pfed uplynutim Ihuty splatnosti faktury vratit bez zaplaceni fakturu, ktera neobsahuje nalezitosti stanovene touto smiouvou nebo budou-li tyto udaje uvedeny chybne. Prodavajici je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nove vyhotovit. V takovem pfipade neni kupujici v prodleni se zaplacenim ceny zbozi. Okamzikem doruceni nalezite doplnene ci opravene faktury zacne bezet nova Ihuta splatnosti faktury v delce dvacet jedna (21) kalendafnich dnu. Clanek VII. Prava dusevniho a prumysloveho vlastnictvi 7.1. Prodavajici se zavazuje, ze pfi dodani zbozi neporusi prava tfetich osob, ktera temto osobam mohou plynout z prav k dusevnimu vlastnictvi, zejmena z prav k prumyslovemu vlastnictvi. Prodavajici se zavazuje, ze kupujicimu uhradi veskere naklady, vydaje, skody a majetkovou i nemajetkovou ujmu, ktere kupujicimu vzniknou v dusledku uplatneni prav tfetich osob vuci kupujicimu v souvislosti s porusenim povinnosti prodavajiciho die pfedchozi vety Prodavajici vyslovne prohlasuje, ze je pine opravnen disponovat vyse uvedenymi pravy a zavazuje se za timto ucelem zajistit fadne a nerusene uzivani zbozi kupujicim V souladu s pravnimi pfedpisy. Prodavajici se zavazuje, ze kupujicimu uhradi veskere naklady, vydaje, skody a majetkovou i nemajetkovou ujmu, ktere kupujicimu vzniknou V dusledku toho, ze kupujici nemohl zbozi uzivat fadne a nerusene. Clanek VIII. Povinnost micenllvosti 8.1. Prodavajici se zavazuje zachovavat ve vztahu ke tfetim osobam micenlivost o informacich, ktere pfi pineni teto smiouvy ziska od kupujiciho nebo o kupujicim ci jeho zamestnancich a spolupracovniclch a nesmi je zpfistupnit bez pisemneho souhlasu kupujiciho zadne tfeti osobe ani je pouzit v rozporu s ucelem teto smiouvy, ledaze se jedna: a) o informace, ktere jsou vefejne pfistupne, nebo b) o pfipad, kdy je zpfistupneni informace vyzadovano zakonem nebo zavaznym rozhodnutim opravneneho organu Prodavajici je povinen zavazat povinnosti micenllvosti podle odstavce 8.1. vsechny osoby, ktere se budou podilet na dodani zbozi kupujicimu die teto smiouvy Za poruseni povinnosti micenllvosti osobami, ktere se budou podilet na dodani zbozi die teto smiouvy, odpovida prodavajici, jako by povinnost porusil sam Povinnost micenllvosti trva i po skonceni ucinnosti teto smiouvy Veskera komunikace mezi smiuvnimi stranami bude probihat prostfednictvim osob opravnenych jednat jmenem smiuvnich stran, kontaktnich osob, popf. jimi povefenych pracovniku. Clanek IX. Smiuvni pokuty a odstoupeni od smiouvy 9.1. V pfipade nedodrzeni terminu dodani, pozadovane kvality a pfedani zbozi podle cl. III. a IV. ze strany prodavajiciho, v pfipade nepfevzeti zbozi ze strany kupujiciho z duvodu vad zbozi nebo v pfipade prodleni prodavajiciho s odstranenim vad zbozi je prodavajici povinen uhradit kupujicimu smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkove ceny zbozi za kazdy, byt' i zapocaty kalendafni den prodleni. Strana 5 z 8

6 9.2. Kupujici je povinen zaplatit prodavajicimu za prodleni s uhradou faktury po sjednane Ihute splatnosti smiuvni urok z prodleni ve vysi 0,05 % z diuzne castky die pfislusne faktury za kazdy, byt' i zapocaty, den prodleni Smiuvni pokuta a smiuvni urok z prodleni jsou splatne do ctrnacti (14) kalendafnich dnu ode dne jejich uplatneni Zaplacenim smiuvni pokuty a smiuvniho uroku z prodleni neni dotcen narok smiuvnich stran na nahradu skody nebo odskodneni v pinem rozsahu ani povinnost prodavajiciho fadne dodat zbozi Za podstatne poruseni teto smiouvy prodavajicim, ktere zaklada pravo kupujiciho na odstoupeni od teto smiouvy, se povazuje zejmena: a) prodleni prodavajiciho s dodanim zbozi o vice nez sedm (7) kalendafnich dnu; b) neodstraneni vad zbozi ve Ihute stanovene podle cl. III.; c) nepravdive nebo zavadejici prohlaseni prodavajiciho podle cl. VII.; d) poruseni jakekoli povinnosti prodavajiciho podle cl. VII. nebo cl. VIII.; e) postup prodavajiciho pfi dodani zbozi v rozporu s pokyny kupujiciho Kupujici je dale opravnen od teto smiouvy odstoupit v pfipade, ze: a) vuci majetku prodavajiciho probiha insolvencni fizeni, v nemz bylo vydano rozhodnuti o upadku, pokud to pravni pfedpisy umoznuji; b) insolvencni navrh na prodavajiciho byl zamitnut proto, ze majetek prodavajiciho nepostacuje k uhrade nakladu insolvencniho fizeni; c) prodavajici vstoupi do likvidace Prodavajici je opravnen od smiouvy odstoupit v pfipade, ze kupujici bude v prodleni s uhradou svych penezitych zavazku vyplyvajicich z teto smiouvy po dobu deisi nez sedesat (60) kalendafnich dni Kupujici je opravnen vypovedet tuto smiouvu kdykoliv s tficetidenni (30) vypovedni Ihutou, ktera pocina bezet prvnim dnem nasledujicim po doruceni vypovedi. V takovem pfipade je prodavajici povinen ucinit jiz jen takove ukony, bez nichz by mohly byt zajmy kupujiciho vazne ohrozeny Ucinky kazdeho odstoupeni od smiouvy nastavaji okamzikem doruceni pisemneho projevu vule odstoupit od teto smiouvy druhe smiuvni strane. Odstoupeni od smiouvy se nedotyka zejmena naroku na nahradu skody, smiuvni pokuty a povinnosti micenllvosti. Clanek X. Zaruka a sankce za jeji nedodrzeni Prodavajici ruci za kvalitu kompletni dodavky (za dodane zbozi) die teto smiouvy po dobu 36 mesicu od data pfedani kupujicimu za podminek uvedenych v zarucni listine. Kontaktni adresa pro uplatneni reklamace: Tibex s.r.o. Prumyslova 281, Borsov nad Vltavou, PSC V zarucni listine je nutne uvest vyrobky a materialy vyioucene ze zaruky, resp. s kratsi zarucni Ihutou. Dale je nutne uvest podminky udrzby a zachazeni s vyrobky a materialy, jejichz nedodrzeni vyiucuje odpovednost za vyskyt vady v zarucni Ihute Reklamace vad musi byt provedena pisemne Prodavajici se zavazuje do tfi (3) pracovnich dnu oznamit kupujicimu, zda reklamaci uznava a odstranit jim uznane reklamovane vady ve Ihute tficeti (30) dnu od doruceni reklamace kupujiciho. Strana 6 z 8

7 10.5. Prodavajici je povinen v pfipade prodleni s vyfizenim reklamace zaplatit kupujicimu smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkove ceny zbozi za kazdy, byt' i zapocaty kalendafni den prodleni, a to za kazdy pfipad. Sjednanou smiuvni pokutu je povinen zaplatit do ctrnacti (14) kalendafnich dnu ode dne jejiho uplatneni Reklamace ze strany kupujiciho jsou feseny povefenym pracovnikem prodavajiciho Tomas Rezek, , Clanek XI. Ostatni ujednani Smiuvni strany jsou povinny bez zbytecneho odkladu oznamit druhe smiuvni strane zmenu udaju v cl. I. smiouvy Prodavajici neni bez pfedchoziho pisemneho souhlasu kupujiciho opravnen postoupit prava a povinnosti z teto smiouvy na tfeti osobu Prodavajici je povinen dokumenty souvisejici s prodejem zbozi die teto smiouvy uchovavat nejmene po dobu deseti (10) let od konce ucetnlho obdobi, ve kterem doslo k zaplaceni posledni casti ceny zbozi, popf. k poslednimu zdanitelnemu pineni die teto smiouvy, a to zejmena pro ucely kontroly opravnenymi kontrolnimi organy Prodavajici je povinen umoznit kontrolu dokumentu souvisejicich s dodavkou a poskytovanim sluzeb die teto smiouvy ze strany kupujiciho a jinych organu opravnenych k provadeni kontroly a ze strany tfetich osob, ktere tyto organy ke kontrole povefi nebo zmocni Prodavajici je povinen ve smyslu ustanoveni 2 pism. e) zakona c. 320/2001 Sb., 0 financni kontrole ve vefejne sprave a o zmene nekterych zakonu (zakon o financni kontrole), spolupusobit pfi vykonu financni kontroly Prodavajici je povinen upozornit kupujiciho pisemne na existujici ci hrozici stfet zajmu bezodkladne pote, co stfet zajmu vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodavajici 1 pfi vynalozeni veskere odborne pece nemohl stfet zajmu zjistit pfed uzavfenim teto smiouvy Prodavajici bez jakychkoliv vyhrad souhlasi se zvefejnenim sve identifikace a dalsich udaju uvedenych ve smiouve vcetne ceny zbozi. V elektronicke podobe se tyto vyse uvedene udaje zvefejfiuji zejmena na profilu zadavatele display 55.htmi V jinych pfipadech dale na ufedni desce Clanek XII. Zaverecna ustanoveni Kontaktni osoby smiuvnich stran uvedene v cl. I., IV. a X. smiouvy jsou opravneny k poskytovani soucinnosti die teto smiouvy, nejsou vsak jakkoli opravneny ci zmocneny ke sjednavani zmen nebo rozsahu teto smiouvy Tato smiouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu obema smiuvnimi stranami Tato smiouva se fidi pravnim fadem C R, ktery upravuje v souvislosti s pfijetim rekodifikace soukrome pravo, zejmena ustanovenimi 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Tato smiouva muze byt zmenena pouze dohodou smiuvnich stran v pisemne forme. Strana 7 z 8

8 12.5. Smiuvni strany se zavazuji, ze veskere spory vznikle v souvislosti s realizaci smiouvy budou feseny smirnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohode, budou spory feseny pfed pfislusnymi obecnymi soudy die sidia kupujiciho Veskera korespondence mezi smiuvnimi stranami, vcetne jejich prohlaseni, je ve vztahu k teto smiouve irelevantni, neni-li ve smiouve stanovene jinak Tato smiouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech o osmi (8) stranach textu, z nichz jeden (1) obdrzi kupujici a jeden (1) prodavajici Kazda ze smiuvnich stran prohlasuje, ze tuto smiouvu uzavira svobodne a vazne, ze povazuji obsah teto smiouvy za urcity a srozumitelny a ze jsou ji znamy veskere skutecnosti, jez jsou pro uzavfeni teto smiouvy rozhodujici, na dukaz cehoz pfipojujl smiuvni strany k teto smiouve sve podpisy. V Praze dne 1 lljo^ V Ceskych Budejovicich dne «. ;j ^ j^j^ kupujici (podpis) prodavajici (podpis) PhDr. Ing. Jifi Zlarp^h.D., feditaskoly MBA Tomas Rezek, jednatel spolecnosti (Jmeno, pfijmeni, titui, funkce) Vyssi poiicejni s.\oia ^ T^BEX c.ro. I PniiTi/siova 281! ; :'3 82 BorSov nad Vltavou Te;.; IC ' Fax: l<upujici (razitl<o) prodavajici (razitl<o) Strana 8 z 8

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove,

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove, Pfiloha c. 7 KUPNI SMLOUVA Cislo: kterou ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, uzavfely nize uvedeneho dne, mesice a roku na zaklade

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656. Česká republika -Ministerstvo vnitra. sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656. Česká republika -Ministerstvo vnitra. sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 Kupní smlouva Č.j. PPR-17425-59/ČJ-2013-990656 Kupující: Česká republika -Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČO: 00007064 DIČ:

Více

III. - Celkem v Kc bez DPH 461.983,- Kc -SazbaDPH21% - Celkem castka DPH 97.016,43 Kc - Celkem v Kc vcetne DPH 558.999,43 Kc

III. - Celkem v Kc bez DPH 461.983,- Kc -SazbaDPH21% - Celkem castka DPH 97.016,43 Kc - Celkem v Kc vcetne DPH 558.999,43 Kc KUPNI SMLOUVA cast - Technicke zhodnoceni systemu EKV Pasty?ska c. j. KRPL-44-/CJ-03-800VZ die 409 a nasl. zakona c. 3/99 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (dale jen "obchodni zakonik")

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu

SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu *k^y* SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu C.j.:KRPL-110069-16./CJ-2014-1800VZ Smluvni strany: Ceska

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 Vefejnopravni smlouva Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 (uzavfena die 159 a nasl. zakona c. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky ev. č.: 15/213-0 Smlouva o poskytování služeb uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky Se

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s.

PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru Standard nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. CPE Credits of Private Equity a.s. - Predsmluvni informace ke spotrebitelskym PRE - kompletni udaje k jednotlivym typum uveru "Standard" nabizenych spolecnosti CPE Credits of Private Equity a.s. 1. Udaje

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf

SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf SOCiaInf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H M I N I S T E R S T V O S K O L S T V I, OPViddlSvinf fondvcr EVROPSKA UNIE M L A D E 2 E A TfLOVYCHOVY Vyzva k podani nabidek (pro licely uvefejneni na www.msmt.cz nebo www strankach

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: 6 000 kg hasicího prášku 1. Zadavatel: Česká republika

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku

Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku Smlouva o dilo die 536 a nasi. obch. zakoniku Uzavfena nize uvedeneho dne, mesice a roku mezi: 1. Pavel Dvorak se sidlem: Ulice l.maje, 411 45 Ustek IC: 69 41 28 21 DIG: 196-6805101853 bankovni spojeni:

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Příloha č. 3 zadávací dokumentace Závazný návrh rámcové smlouvy Rámcová kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO 62156462, DIČ CZ62156462 bankovní spojení: KB

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

Smlouva o ostraze objektu

Smlouva o ostraze objektu Smlouva o ostraze objektu uzavřená mezi Statutární město Kladno zastoupené SBF Kladno s.r.o. a Europe Security Agency, s.r.o. dne Statutární město Kladno se sídlem Nám. Starosty Pavla 44, Kladno IČ: 00234516

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Kupní smlouva. Dodávka nátěrových hmot (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany

Kupní smlouva. Dodávka nátěrových hmot (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany Kupní smlouva kupujícího č. E633-S-1421/2015 Kupní smlouva prodávajícího č. OL 0028/2015 Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) č. j. PPR-16835-18/ČJ-2012-990656 Počet listů: 7 Přílohy: 1/2 KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany

SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany SERVISNÍ SMLOUVA uzavřená dle zákona č. 89/2014 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) Čl. 1 Smluvní strany 1.1. Zhotovitel Název: Se sídlem: Zastoupená: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

uzavfeli ve smyslu 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb.. obcanskv zakonik dnesniho dne tuto

uzavfeli ve smyslu 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb.. obcanskv zakonik dnesniho dne tuto N/ify uvedeneho due, mesice a roku ucastniti 1) Obchodni akademie, Plzen, nam. T. G. Masaryka 13; namestit. G. Masaryka 1530/13, 301 00 Plzen; 1C: 49778161, zastoupena Mgr. Miloslavem Skuhravym, feditelem

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Kupní smlouva č. 186/2015

Kupní smlouva č. 186/2015 Kupní smlouva č. 186/2015 Dodávka osiv zemědělských plodin v roce 2015 část VZ č. 5 - Travní směsi (Plumlov, Karlovy Vary) I. Smluvní strany Kupující: Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Sídlo: Pod

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více