Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na období MAS Dolní Morava o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na období 2014 2020 MAS Dolní Morava o.s."

Transkript

1 Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na období MAS Dolní Morava o.s. verze srpen / 2014

2 Obsah 1 Úvod Základní informace Vymezení území Základní geografická poloha Identifikace právnické osoby a její orgány Popis místního partnerství Organizační struktura Historie MAS, zkušenosti s rozvojem území Definování odpovědnosti za realizaci a zpracování ISÚ Popis zapojení veřejnosti a členů místního partnerství do přípravy ISÚ Přehled členů týmu Manažer spolku: Kancelář MAS: Účetnictví Technické prostředky Možnosti informování členů MAS a obyvatelstva Finanční prostředky MAS: Analytická část Obyvatelstvo Demografický vývoj obyvatel Věková struktura obyvatel Vzdělanostní struktura Náboženská struktura obyvatel Velikost obcí Občanská vybavenost Život v obcích Řízení obcí, informovanost Bydlení, bytová výstavba Technická infrastruktura Zásobování elektrickou energií Zásobování zemním plynem Vodní hospodářství Obnovitelní zdroje energie Staré ekologické zátěže Odpadové hospodářství Dopravní infrastruktura

3 4.9 Bezpečnost Vzdělávání, školství Podnikání a zaměstnanost Turistický ruch Životní prostředí Ochrana přírody a krajiny Vyhodnocení rozvojového potenciálu území Spolupráce obcí v rámci DSO Souhrnné hodnocení pilířů udržitelného rozvoje území MAS Dolní Moravy Analýza rozvojových potřeb Dotazníkové šetření Názory občanů na stav území MAS Dolní Morava Analýza rozvojových potřeb Rozvojové kapacity Území se zvýšeným potenciálem SWOT analýzy v území vybraných oblastí rozvoje SWOT analýza celková Zmapování strategií Strategická část Mise Vize Vize: Podnikání, zaměstnanost a lidské zdroje Vize: Vzdělanost a školství Vize: Kulturní dědictví a cestovní ruch Vize: Rozvoj venkova Vize: Životní prostředí, zemědělství a lesnictví Klíčová oblast: Podnikání, zaměstnanost a lidské zdroje Podoblast: Podnikání Podoblast:Zaměstnanost Podoblast:Lidské zdroje Klíčová oblast: Vzdělanost a školství Podoblast:Základní školství Podoblast:Celoživotní vzdělávání Klíčová oblast: Kulturní dědictví a cestovní ruch Podoblast:Kulturní dědictví Podoblast:Cestovní ruch Klíčová oblast: Rozvoj venkova Podoblast:Technická infrastruktura

4 5.6.2 Podoblast:Občanská vybavenost Podoblast:Spolkový život Klíčová oblast: Životní prostředí, zemědělství, lesnictví Podoblast:Životní prostředí Nepovinné přílohy Použité zdroje Použité zkratky

5 1 Úvod 1.1 Základní informace Místní akční skupina Dolní Morava sdružuje 21 obcí. Byla založena dne za účelem ochrany, prosazování a koordinace společných zájmů členských obcí zejména v oblasti regionálního rozvoje, cestovního ruchu, přeshraniční spolupráce, kultury a životního prostředí. Původní právní forma bylo občanské sdružení, ale od roku 2014 je spolkem. Odpovídá svým majetkem za plnění svých povinností Vymezení území Území MAS Dolní Morava leží v Jihomoravském kraji (NUTS II Jihovýchod) v okresech Břeclav a Hodonín. Na východě sousedí se Slovenskou republikou, na jihozápadě s Rakouskem. Rozkládá se v nadmořské výšce od 151 do 240 m n m. Poloha MAS usnadňuje svými podmínkami příhraniční styk s Rakouskem, styk mezi českými kraji a Slovenskem i vzdálenějšími zahraničními oblastmi. V současné době MAS Dolní Morava působí v územní působnosti 21 obcí na Podluží a Hodonínsku. Jedná se o obce Čejč, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dubňany, Hrušky, Josefov, Kostice, Lanžhot, Ladná, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Mutěnice, Nový Poddvorov, Prušánky, Rohatec, Starý Poddvorov, Terezín, Tvrdonice, Týnec. Území je dobře dopravně dostupné s napojením na hlavní tahy na Slovensko (E 65). Současně leží v zázemí velkých měst a průmyslových center (Břeclav, Hodonín). Obrázek 1 Vymezení MAS Dolní Morava (zdroj: vlastní zpracování, 2014) Území disponuje významným potenciálem esteticky a přírodovědně vysoce hodnotné krajiny, na území leží lokality chráněné zvláštními ochrannými statuty a režimy, některé krajinné atributy dosahují evropského významu např. biosferická rezervace lužního lesa na soutoku Moravy a Dyje v jihozápadní časti území MAS. 5

6 Území MAS se potýká dlouhodobě s velkou mírou nezaměstnanosti až 12 %. Převážná část ekonomicky aktivního obyvatelstva je zaměstnána mimo území MAS, především v přilehlých městech (Břeclav, Hodonín, Brno) ve velkých podnicích. V současné době se začínají postupně vytvářet malé a střední podniky, zaměřené na venkovské podnikání a agroturistiku Základní geografická poloha Kontinet: Evropa Stát: Česká republika Region: NUTS II - Jihovýchod Kraj: Jihomoravský Správní obvod: ORP Hodonín, ORP Břeclav Obce sdružené v MAS: Čejč, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dubňany, Hrušky, Josefov, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Mutěnice, Nový Poddvorov, Prušánky, Rohatec, Starý Poddvorov, Terezín, Tvrdonice, Týnec Sousední MAS: MAS Strážnicko, o.s., MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, MAS Vinařská, MAS Hustopečsko, o.s. Nejbližší sousední země: Rakousko, Slovenská republika Identifikace právnické osoby a její orgány Název: Místní akční skupina Dolní Morava o. s. Právní forma: spolek (dříve občanské sdružení) Datum vzniku: Předmět činnosti: všeobecný rozvoj území členských obcí Sídlo: Náměstí 177, , Lanžhot Kancelář: Regionální centrum, Hodonín, Masarykovo náměstí, Hodonín IČ: Internetové stránky: Popis místního partnerství Místní akční skupina je založena na principu partnerství podnikatelského sektoru, veřejného sektoru a neziskového sektoru. K tvořila členská základna celkem 25 členů, z toho 14 za podnikatelský sektor, 6 subjektů za veřejnou správu a 5 zastupujících neziskový sektor. Předmětem tohoto partnerství je vytváření enviromentálních, ekomonických a sociálních výzev při zachování principů udržitelného rozvoje Organizační struktura Všechny orgány spolku rozhodují kolektivně. K přijetí návrhů a usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných, pokud v dalších ustanovení těchto stanov není upraveno jinak. Usnesení orgánů spolku přijatá v rámci stanov jsou závazná. Výbor, výběrová a kontrolní komise jsou voleny valnou hromadou. Žádná z jednotlivých zájmových skupin nesmí v orgánech spolku představovat více než 49 % hlasovacích práv. Orgány spolku vykonávají svou působnost v rozsahu určeném stanovami. K tomu mohou v rámci stanovami vymezené působnosti vydávat příslušné vnitřní spolkové normy. Jednání orgánů spolku upravují jednací a volební řády. 6

7 Členská schůze (nově Valná hromada ) - Programový výbor (nově Výbor ) Předseda spolku Místopředseda spolku Kancelář MAS Manažer spolku Zaměstnanci Pracovní skupiny - Výběrová komise - Kontrolní komise Členská schůze (nově Valná hromada ) - nejvyšší orgán spolku Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech spolku, zejména: schvaluje, mění a doplňuje stanovy MAS, schvaluje zaměření činnosti spolku na následující období, schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet MAS, projednává a schvaluje výsledky hospodaření, účetní závěrku, výroční zprávu a zprávu kontrolní komise k ročním hospodářským výsledkům, projednává a schvaluje zprávu výboru o činnosti a dalších úkolech spolku, jedná o návrzích výboru a podnětech, připomínkách a návrzích členů, volí na funkční období čtyř let členy výboru, volí na funkční období jednoho roku členy výběrové komise volí na funkční období čtyř let členy Kontrolní komise, stanoví výši řádných a mimořádných členských příspěvků a jejich splatnosti na příslušný rok, rozhoduje o vyloučení člena spolku, rozhoduje o přijetí nových členů, rozhoduje o odvolání členů výboru a členů výběrové komise a kontrolní komise, rozhoduje o zrušení nebo rozdělení spolku včetně naložení s likvidačním zůstatkem, rozhoduje o nakládání (přijetí či zcizení) majetku spolku v hodnotě převyšující Kč Programový výbor (nově Výbor ) řídí činnost spolku a zajišťuje úkoly spolku; k tomu může vydávat organizační směrnice nebo jiné potřebné předpisy pro vnitřní činnost spolku, ze svého středu volí předsedu spolku MAS Dolní Morava a místopředsedu spolku MAS Dolní Morava a také je odvolává. Odvoláním z funkce předsedy spolku MAS Dolní Morava a místopředsedy spolku MAS Dolní Morava výboru nezaniká členství ve výboru, připravuje návrh plánu činnosti, předkládá valné hromadě výroční zprávu, zřizuje podle potřeb pracovní skupiny, jmenuje jejich členy a vedoucí, zajišťuje odbornou přípravu členů a orgánů spolku, schvaluje smlouvy, prohlášení a dohody týkající se realizace komunitně vedeného místního rozvoje (metody LEADER), schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD, 7

8 schvaluje výzvy k podávání žádostí, vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu výběrové komise, svolává valnou hromadu minimálně jedenkrát ročně. připravuje Strategii rozvoje území Dolní Moravy, vede evidenci členů sdružení, zajišťuje vedení účetnictví Výběrová komise Výběrová komise je výběrovým orgánem spolku. Má 5 členů včetně předsedy a místopředsedy. Členové výběrové komise musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí. provádí výběr projektů na základě objektivních kritérií stanovuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD doporučuje výboru výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace Kontrolní komise Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku a má 3 členy včetně předsedy. Je složena z členů spolku zvolených podle těchto stanov. Členem kontrolní komise musí být bezúhonná a svéprávná osoba. Členy komise nemohou být členové výboru ani zaměstnanci MAS. Kontrolní komise provádí podle potřeby, nejméně však jednou za rok kontrolu hospodaření a činnosti spolku, řeší sporné záležitosti členů ve smyslu ustanovení těchto stanov. Valné hromadě předkládá komise stanovisko k výsledkům hospodaření spolku za uplynulé účetní období s návrhy na opatření ve finanční oblasti. Kontrolní komise má právo a povinnost upozornit výbor anebo valnou hromadu na jiné zjištěné nedostatky v činnosti spolku a vyžadovat přijetí opatření k nápravě. Kontrolní komise předkládá písemné stanovisko k výroční zprávě spolku před jejím schválením valnou hromadou. Kontrolní komise dále: dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD, kontroluje účetní a jiné doklady organizace týkající se činnosti MAS a údaje tam obsažené, kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru projektů, zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá výboru ke schválení indikátorový a evaluační plán SCLLD) Předseda, místopředseda: Předseda spolku MAS Dolní Morava řídí a organizuje činnost spolku. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda spolku MAS Dolní Morava. O své činnosti průběžně informují výbor. Předseda spolku MAS Dolní Morava jedná jménem spolku navenek; o zastupování přitom platí předcházející odstavec. Podepisování dokumentů za spolek se děje tak, že k nadepsanému nebo tištěnému názvu spolku připojí podpis předseda spolku MAS Dolní Morava, nebo místopředseda spolku MAS Dolní Morava. Předseda spolku MAS Dolní Morava zodpovídá za chod kanceláře MAS a řídí činnost Výboru. 8

9 Předseda spolku MAS Dolní Morava je Ing. Josef Smetana. Místopředsedkyně spolku je Bc. Patrícia Juráňová Kancelář MAS: Výbor zřizuje kancelář MAS pro zabezpečení administrativních a technických činností MAS. Vedoucím kanceláře je manažer spolku. Činnost kanceláře MAS zajišťují zaměstnanci MAS, členové výboru, případně dobrovolníci Pracovní skupiny: Výbor zřizuje jako svůj poradní orgán pracovní skupiny a jmenuje předsedu pracovní skupiny a členy pracovní skupiny. Předseda pracovní skupiny odpovídá za činnost pracovní skupiny a předkládá výsledky činnosti, či doporučení pracovní skupiny na jednání výboru, případně na jednání kontrolní komise. Pracovní skupiny mohou pro svou činnost využívat kancelář MAS. 1.2 Historie MAS, zkušenosti s rozvojem území MAS Dolní Morava o. s. vznikla rozšířením MAS Regionu Podluží o. s. o subjekty Mikroregion Hodonínsko, obce Čejkovice, Čejč, Mutěnice, Terezín a Okresní Hospodářskou komoru Hodonín. Z tohoto důvodu byl vybrán výstižnější název pro nově rozšířené občanské sdružení, pracující již od roku 2004 na principech programu Leader, tedy MAS Dolní Morava. Partneři se dohodli, že předloží projekt do programu Leader+ za účelem uvedení se do funkceschopnosti a vytvoření strategie MAS, která pomůže regionálnímu rozvoji a podpoří soukromý, neziskový a veřejný sektor. Mikroregion Hodonínsko s Regionem Podluží a dalšími obcemi se tedy spojili s cílem připravit a následně naplňovat strategii rozvoje dotčeného území a zastupují v MAS veřejný sektor, naopak OHK Hodonín je ideálním subjektem, který má sílu oslovit podnikatele všech resortů a napomoci společnému záměru MAS a tvorbě strategie ze strany soukromého sektoru. Všestranná partnerství, zkušenosti MAS Regionu Podluží, spolupráce dvou svazků obcí a samostatně přistupujících obcí se jeví jako ideální startovní pozice pro naplňování cílů a vizí MAS Dolní Morava, které jsou agregovány ve Strategickém plánu Leader (SPL), který má MAS vypracovaný od roku 2007, který kvůli souběhu českého a evropského LEADRU, nebyl podpořen. Kroky všech partnerů jsou v souladu s jednotlivými rozvojovými strategiemi regionů, rozvojovými programy obcí a navazují na dlouhodobou koncepci strategie rozvoje venkovského prostředí. Zintenzivnění činnosti MAS a její následná práce na rozvoji venkova, má podpořit především sektory v oblasti zemědělství a podnikání, agroturistiky, vinařství, folklóru. MAS také podporuje ochranu životního prostředí a krajinotvorbu. Výsledkem aktivit MAS Dolní Morava jsou následující zrealizované projekty: Obnova přírodních a kulturních zdrojů - Leader ČR, 2008 Život na Dolním toku Moravy - Přeshraniční spolupráce ČR SR /Brodské/, ZEMĚ VODA VZDUCH -Fond malých projektů ČR RAK. /WDE/, Vína Dolní Moravy - Fond malých projektů, ČR RAK. /Veltlinerland/, Život na Dolním toku Moravy - Fond malých projektů ČR SR /Brodské/, Společné putování za dědictvím regionů - PRV ČR, Osa 4.2 Spolupráce / MAS DM, MAS Strážnicko, MAS Společná cesta /,

10 Po stopách prapředků - PRV ČR, Osa IV.2.1 Spolupráce partner projektu: MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, Celková finanční alokace v období přesahovala 14 mil. Od roku 2013 byly zahájeny aktivity podporující komunitně vedený místní rozvoj (SCLLD), související s přípravou Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Cizí finanční zdroje představující především meziobecní krátkodobé půjčky a výpomoci a krátko až střednědobé úvěry získané od komerčních bankovních ústavů. Rozhodující pro rozvoj území jsou lidské zdroje. Ty jsou tvořeny především vlastním managementem MAS v podobě manažera MAS a dalších pracovníků. Činnost a aktivity MAS jsou podpořeny úzkou spoluprací s managementy svazků obcí Regionu Podluží a Mikroregionu Hodonínsko, které fungují na plně profesionálním základě a opírajícím se o poradenskou síť kvalitních externích poradců. Území MAS má neobyčejně vhodné podmínky pro realizaci priorit rozvoj cestovního ruchu, ochrana životního prostředí, zemědělství, vinařství a podpora místních živých tradic a zvyků. Významná je spolupráce s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně, se kterou MAS v minulosti řešila několik projektů. Např. celorepublikový projekt Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony, jehož cílem je vypracovat návrh teoreticko-metodologických postupů komparace regionů, využitelných obecně v rámci celé České republiky. Další významná spolupráce je taktéž navázaná s Rakouským i Slovenským příhraničím. Jedná se zejména o rakouský mikroregion Weinviertel Dreiländereck a slovenský Region Záhorie. Velký význam pro růst potenciálu území a rozvoj zejména nových aktivit v oblasti vinařství a tradic, má i připravované partnerství s LAG Lëtzebuerger Musel, která působí na území obcí v Lucembursku a které navazuje na několikaleté partnerství členské obce Hrušky a Waldbredimus. 1.3 Definování odpovědnosti za realizaci a zpracování ISÚ Místní akční skupina Dolní Morava, o.s. (MAS Dolní Morava, o.s.) IČ: Sídlo:Náměstí 177, Lanžhot Registrace občanského sdružení: Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č.ú / 0800 Telefon: Emal: WEB: 2 Popis zapojení veřejnosti a členů místního partnerství do přípravy ISÚ V podzimních měsících roku 2013 bylo realizováno celkem 20 setkání na území obcí MAS Dolní Morava, v rámci nichž probíhaly diskuze nejen se zájemci o rozvoj území svých obcí. V rámci setkání proběhlo také dotazníkové šetření, sběr informací, podnětů a dalších poznatků nutných pro tvorbu analytické části strategie. V průběhu roku 2014 také probíhá sběr projektových námětů. 10

11 V období přípravy ISÚ je neustálá snaha informovat všechny cílové skupiny o možnosti a způsobu zapojení se do spolupráce při tvorbě strategického dokumentu. Jedná se především o využití možností obecních tiskovin, kabelové TV, internetu a www stránek MAS, regionů i obcí, hlášení obecních úřadů, vývěsky obcí, osobním telefonickým oslovením, poštou, či em. Aktuální informace jsou dostupné na internetových stránkách MAS Dolní Morava, Regionu Podluží, Mikroregionu Hodonínsko a na stránkách jednotlivých členů. Žádost o členství v MAS může podat kdokoliv, kdo má trvalé bydliště, nebo působiště v územní působnosti MAS Dolní Morava a má zájem o rozvoj tohoto území. 3 Přehled členů týmu 3.1 Manažer spolku: V současnosti zaměstnáván na dobu určitou v závislosti na realizaci jednotlivých projektů a aktivit spolku. V následujícím programovém období , předpokládáme vytvoření stále pracovní pozice na dobu neurčitou, v závislosti na zapojení do čerpání finančních prostředků EU prostřednictvím jednotlivých operačních programů a prostřednictví metody Komunitně vedeného místního rozvoje. 3.2 Kancelář MAS: Zaměstnanci spolku jsou v současnosti zaměstnáváni na dobu určitou v závislosti na realizaci jednotlivých projektů a aktivit spolku. V období první poloviny roku 2014 měl spolek evidovány tyto zaměstnance zaměstnané na dobu určitou: Bc. Eliška Tesaříková Bc. Kateřina Malá Bc. Patrícia Juráňová Ing. Josef Smetana 3.3 Účetnictví Účetní služby zajišťuje: Communal Servis & Consulting, s.r.o. Hlavní 116, Hrušky, IČ: Zastoupená: Ing. Josefem Smetanou 3.4 Technické prostředky - sídlo MAS Dolní Morava kancelář v sídle - Náměstí 177, Lanžhot - pobočka MAS Dolní Morava - kancelář Mikroregionu Hodonínsko, Masarykovo náměstí 1, Hodonín - MAS má k dispozici vlastní technické a počítačové vybavení 11

12 3.5 Možnosti informování členů MAS a obyvatelstva Především pomocí využití regionálních i obecních tiskovin, týdeníků, kabelové TV, internetu a www stránek MAS, regionů i obcí, hlášení obecních úřadů, vývěsky obcí, osobním telefonickým oslovením, poštou, či em. 3.6 Finanční prostředky MAS: V závislosti na potřebách předfinancování realizovaných projektů, jejich částečnému spolufinancování a zajištění nezbytného chodu organizace alokovány půjčkami členů sdružení, finančními dary, krátkodobými bankovními úvěry a členskými příspěvky. 12

13 Analytická část 4.1 Obyvatelstvo Demografický vývoj obyvatel Na území MAS Dolní Morava žilo k celkem obyvatel, z toho je mužů a žen. Největší počet obyvatel žije ve městě Dubňany a Lanžhot 3 758, dále obcích Mutěnice a Rohatec Nejmenší obcí na území je Nový Poddvorov s pouhými 189 obyvateli, za kterým následuje Terezín se 395 obyvateli a Josefov se 418 obyvateli. Detailnější přehled je uveden v Příloze 1. Ve sledovaném období od roku 1993 dochází k pozvolnému nárůstu počtu obyvatel. Dle Grafu 1 dochází k výraznému nárůstu počtu obyvatel v roce 2007, neboť došlo k oddělení části Ladná od města Břeclav a následně samostatná obec Ladná se stala součástí území MAS Dolní Morava a počet obyvatel se v daném roce navýšil o Graf 1 Počet obyvatel v letech Počet obyvatel v letech Počet obyvatel Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 2014 Ve sledované časové řadě dochází k celkovému nárůstu počtu obyvatel na území MAS Dolní Morava o 312 obyvatel, z čeho počet žen vzrostl o 66 a počet mužů o 246. Graf 2Vývoj počtu obyvatel v letech Vývoj počtu obyvatel v letech muži ženy Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

14 Z Obrázku 2 je zřejmé, že ve sledovaném období mezi roky 2008 a 2013 dochází k nárůstu počtu obyvatel pouze v obcích Hrušky, Prušánky, Nový Poddvorov, Dolní Bojanovice, Lužice a Rohatec. U obcí Rohatec, Dolní Bojanovice a Lužice je růst obyvatel zřejmě způsoben suburbanizací a to díky výhodné lokalizaci, dobré dopravní dostupnosti k jádrovému městu Hodonín. Naopak k výraznějšímu poklesu dochází v obcích Terezín a Mikulčice. Ve zbylých obcí zůstává počet obyvatel relativně stabilní. Vývoj počtu obyvatel je ovlivněn celkovým přírůstkem, který je tvořen přirozeným a migrační přírůstkem, přičemž migrační přírůstek má obdobný vývoj jako byl celkový přírůstek, na rozdíl od přirozeného přírůstku, který měl do roku 2010 výraznou klesající tendenci, kdy se dostal do záporných hodnot a poté dochází k růstu. Celkový přírůstek v letech je znárodněn v Grafu 3 a Příloze 2. Obrázek 2 Vývoj počtu obyvatel na území MAS Dolní Morava v letech (zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 2014) Graf 3Přírůstek celkový v letech Přírůstek celkový v letech Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování Přírůstek celkový Daná skutečnost byla ovlivněna poklesem přirozeného přírůstku a to zejména vysokým počtem zemřelých osob v daném roce. Což je znázorněno v Grafu 4 a následně v Příloze 3. 14

15 Graf 4Přirozený přírůstek v letech v obcích MAS Dolní Morava Přirozený přírůstek v letech Přirozený přírůstek Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování Na Obrázku 3 je znárorněna přirozená měna obyvatel v průběhu deseti let ( ), z důvodu zachycení dlouhodbějšího trendu vývoje. Vyšší přírůstek (70 a více obyvatel) je zaznamenám pouze v obcích Mutěnice a Dolní Bojanovice, které se řadí do populačně větších obcí. Přírůstek v rozmezí obyvatel je v obcích Čejkovice, Josefov a městě Dubňany.K nepatrnému přirozenímu úbytku obyvatel dochází v obci Terezín. Výrazně úbytková přirozená měna je evidována v obci Rohatec, Prušánky, Moravská Nová Ves, Hrušky, Tvrdonice, Kostice a městě Lanžhot, ke které došlo zejména kvůli nízkému počtu narozených dětí ve druhé polovině 90. let. Obrázek 3 Přirozená měna obyvatel na území MAS Dolní Morava v letech (zdroj: Územně analytické podklady JMK 2013, vlastní zpracování) 15

16 Graf 5 Migrační přírůstek v letech Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování Migrační přírůstek v letech Přírůstek migrační Vývoj migrace obyvatel v obcích MAS Dolní Morava je názorně zachycen na Obrázku 4. Je zřejmé, že v průběhu 10 let došlo k největšímu úbytku obyvatel způsobenou migrací v obci Čejkovice a městě Dubňany, kde úbytek činí 70 a více obyvatel. K úbytku dále dochází v obci Terezín, Mutěnice a Nový Poddvorov. Naopak přírůstek obyvatel je značný ve většině obcí na daném území. K největšímu přírůstku obyvatel v rozmezí let 1991 až 2011 došlo v obcích Rohatec, Čejč, Starý Poddvorov, Prušánky, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hrušky, Týnec, Tvrdonice a město Lanžhot (s přírůstkem 70 a více obyvatel). Z této skutečnosti vyplývá, že větší přírůstek obyvatel je situován na území ORP Břeclav. Obrázek 4 Stěhování obyvatel v obcích na území MAS Dolní Morava v letech (zdroj: Územně analytické podklady JMK 2013, vlastní zpracování) 16

17 4.1.2 Věková struktura obyvatel Věková struktura obyvatelstva je jednou ze základních charakteristik hodnotící demografický vývoj a naznačuje možné budoucí sociální hrozby. Všeobecným trendem je nejenom daného území, celého Jihomoravského kraje ale globálně celé České republiky je stárnutí populace. Což je zapříčiněno úbytkem obyvatelstva v předproduktivním věku a rostoucím počtem poproduktivní složky populace. Stárnutí populace je důsledkem nižší porodnosti v osmdesátých a devadesátých letech Tento jev bude mít do budoucna velmi silný a následně negativní vliv z hlediska demografického vývoje. O tom také nasvědčuje index stáří, který značí nárůst o 11,34% ve sledovaném období 2008 až Z Obrázku 5 je zřejmé, že nejvyšší hodnota indexu stáří je v obcích Terezín, Nový Poddvorov, Ladná, a Kostice, jedná se o nejmenší obce na území MAS Dolní Morava. Naopak nejpříznivější hodnoty se Obrázek 5 Index stáří v obcích na území MAS Dolní jeví v obcích Mutěnice, Dolní Bojanovice, Morava (zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 2014) Mikulčice, Starý Poddvorov a Hrušky. Jev stárnutí populace je také zřejmý z populační pyramidy obyvatel (Graf 6). Graf 6 Populační pyramida obyvatel MAS Dolní Morava k Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 17

18 V Grafu 7 je znázorněna současná věková struktura obyvatel v roce V současné době nejpočetnější skupina obyvatel je zastoupena ve věkovém rozmezí let (70%), s celkovým počtem obyvatel. Věková skupina v rozmezí 0 16 let s 14 % se od věkové skupiny 65 a více liší pouze o jedno procento. Graf 7 Věková struktura obyvatel v roce 2012 Věková struktura obyvatel v roce % 14% 70% Obyvatelé ve věku 0 14 let celkem Obyvatelé ve věku let celkem Obyvatelé ve věku 65 a více let celkem Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování Věková struktura obyvatelstva se ve sledovaném období výrazně nezměnila. Dochází pouze k 1% snížení kategorie obyvatel v předproduktivním věku (0-14 let) a 1% zvýšení kategorie v poproduktivním věku (65 a více). Detailněji v Příloze Vzdělanostní struktura Celkové rozdíly ve vzdělanostní struktuře na území MAS Dolní Morava jsou velmi výrazné. Dle Obrázku 6 je zřejmé, že nejnižší hodnota vzdělanosti obyvatel v obcích Terezín, Starý Poddvorov, Nový Poddvorov, Moravský Žižkov a Ladná. V rozmezí (1,45 1,54). Naopak vysoký index vzdělanosti obyvatel (1,65 1,74) je v obcích Lužice, Moravská Nová Ves a Mikulčice. Většina obcí na území MAS Dolní Morava se pohybuje v průměrných hodnotách. Aby došlo k vyvážení struktury vzdělanosti, je nutné, aby se zvýšil podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, a tím by se posílila kvalifikovaná pracovní síla na daném území. Tento jev v současné době negativně ovlivňuje trend odliv vzdělaných lidí z venkovského prostředí, zejména za prací do větších měst, např. Brno, Praha. O Obrázek 6 Index vzdělanosti obyvatel (zdroj: Územně analytické podklady JMK 2013, vlastní zpracování) 18

19 Na Grafu 8 je zachycena vzdělanostní struktura obyvatel v roce 201. Na území MAS Dolní Morava vysokoškolského vzdělání dosáhlo 8% populace. Úplného středoškolského vzdělání dosáhlo 26% obyvatel, středoškolského vzdělání bez maturity tvoří 40% populace, z čehož převažuje více mužů. Dále je 25% obyvatel MAS dosáhlo pouze základního vzdělání, přičemž procento žen pouze se základním vzděláním výrazně převyšuje procento mužů. V Příloze 12,13 je graficky znázorněna vzdělanostní struktura mužů a žen zvlášť. Graf 8 Vzdělanostní struktura obyvatel MAS Dolní Morava Vzdělanostní struktura obyvatel celkem v roce % 26% 8% 25% Základní vzdělání Středoškolské bez maturity Středoškolské s maturitou 40% Vyšší odborné Vysokoškolské Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování Náboženská struktura obyvatel Na území MAS Dolní Morava se nachází celkem 29% věřících osob hlásící se k církvi náboženského společenství., 8% věřících nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti, 21% osob bez náboženské víry a 42% neuvedlo. Detailnější přehled v Příloze 14. Graf 9 Procentuální zastoupení věřících a nevěřících osob v roce 2011 Procentuální zastoupení věřících a nevěřících osob v roce % 8% 29% věřící - nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti věřící - hlásící se k církvi, náboženské společnosti 21% bez náboženské víry neuvedeno Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 19

20 4.1.5 Velikost obcí Hustota zalidnění je 136,2 obyvatel/km2, který je srovnatelný s celorepublikovým průměrem (133 obyvatel/km2 ), na rozdíl od průměru Jihomoravského kraje (160 obyvatel/km2 ). Celková rozloha území MAS Dolní Morava je ha, průměrná rozloha obcí se pohybuje kolem ha. Kromě obce Mikulčice, která se skládá 2 části obce, mají všechny obce pouze jednu část. Tabulka 1 Rozloha a hustota zalidnění v obcích MAS Dolní Morava Obec název Rozloha v ha Hustota (počet obyvatel/km2) Statut obce Počet částí obce Čejč ,2 Obec 1 Čejkovice ,3 Obec 1 Dolní Bojanovice ,3 Obec 1 Dubňany Město 1 Hrušky ,2 Obec 1 Josefov ,2 Obec 1 Kostice ,7 Obec 1 Ladná ,9 Obec 1 Lanžhot ,5 Město 1 Lužice ,4 Obec 1 Mikulčice ,5 Obec 2 Moravská Nová Ves ,6 Městys 1 Moravský Žižkov Obec 1 Mutěnice ,2 Obec 1 Nový Poddvorov ,6 Obec 1 Prušánky ,7 Obec 1 Rohatec ,6 Obec 1 Starý Poddvorov ,3 Obec 1 Terezín ,6 obec 1 Tvrdonice ,2 Obec 1 Týnec ,1 Obec 1 Průměr ,1952 Celkem Zdroj: ČSÚ 2013, vlastní zpracování 20

21 Největší hustotu zalidnění mají obce Lužice (381,4 ob/km 2 ), Rohatec (204,6 ob/km 2 ), a město Dubňany (283 ob/km 2 ). Všechny tři katastrálně sousedí s městem Hodonín. Průměrných hodnot srovnatelných s průměrem České republiky dosahují obce Mikulčice (127,5 ob/km 2 ), Ladná (123,9 ob/km 2 ), dále obce Kostice (147,7 ob/km 2 ), Dolní Bojanovice (149,3 ob/km 2 ), Prušánky (155,7 ob/km 2 ) se svou hustotou přibližují Jihomoravskému průměru. Nejnižší hodnotu hustoty zalidnění mají obce Josefov (58,2 ob/km 2 ), Nový Poddvorov (63,6 ob/km 2 ) a město Lanžhot (68,5 ob/km 2 ), dále velmi nízké hodnoty kolem 100 ob/km 2 dosahují obce Týnec, Tvrdonice, Terezín, Moravský Žižkov, Hrušky, Čejkovice a Čejč. O b r á z Obrázek 7 Hustota zalidnění v obcích na území MAS Dolní Morava H (zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování, 2014) Tabulka 2 Počet obcí a obyvatel v obcích MAS Dolní Morava Velikost obce (počet obyvatel) počet obcí podíl obcí % počet obyvatel podíl obyvatel % méně než % % % % % % 3001 a více 4 19% % celkem % % Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 21

22 Graf 10 Velikost obcí podle počtu obyvatel Velikost obcí (dle počtu obyvatel) 19% 19% 29% 33% méně než 1000 ob ob ob a více obyvatel Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování Na Obrázku 8 je graficky znázorněna velikost obcí z hlediska počtu obyvatel. Pouze obec Rohatec, Mutěnice a města Lanžhot a Dubňany se řadí do kategorie nad 3000 obyvatel. Obec Čejkovice, Dolní Bojanovice, Lužice, Prušánky, Moravská Nová Ves, Tvrdonice se řadí do standardně velikostní kategorie obcí obyvatel. Dále obce Dolní Bojanovice, Čejkovice, Lužice, Prušánky, Moravská Nová Ves a Tvrdonice mají méně než 2000 obyvatel a pouze obce Josefov, Nový Poddvorov, Starý Poddvorov a Terezín patří velikostně k nejmenším obcím na území MAS Dolní Morava. Obrázek 8 Počet obyvatel v obcích na území MAS Dolní Morava (zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 2014) 22

23 4.2 Občanská vybavenost Občanská vybavenost se řadí mezi základní funkční složky sídel vedle výroby, bydlení, dopravy, rekreace a technického vybavení. Určuje standard životní úrovně obyvatel a je především vázána na funkční složku bydlení. Do občanské vybavenosti jsou řazeny objekty sloužící k opakujícím se potřebám obyvatel. Rozsah a charakter je vyvíjen s růstem a změnami životních potřeb obyvatel. (Zdařilová, 2005) Občanská vybavenost obcí MAS Dolní Morava je relativně dobrá. Nejpotřebnější služby jsou na území zajištěny. V obcích Josefov, Nový Poddvorov a Terezín je absence pošty. Až na obec Nový Poddvorov je ve všech obcích minimálně jeden obchod. V obci Nový Poddvorov je tato situace zajištěna pravidelným zajištěním pojízdného prodejce zboží základních surovin, zejména pro starší část populace, která v obci převažuje. Ve všech obcích se nachází knihovna. Dům dětí a mládeže je pouze v obci Lužice, ale rodinných center na území nalezneme celkem 9. Kromě obce Josefov a Týnec je v každé obci minimálně jeden kadeřnický salon. Co se týče dalších služeb, tak pneuservisů je na území celkem 24 a autoservisů 31 (viz Příloha 15). Graf 11 Vybavenost obce Vybavenost obce pneuservis autoservis kadeřnictví mateřské / rodinné centrum dům dětí a mládeže obchod - potraviny Zdroj: vlastní zpracování na základě místního šetření, 2014 Na území MAS Dolní Morava se nachází celkem 57 lékařů, z čehož je 19 praktických lékařů, 16 dětských lékařů, 5 gynegologů, 14 stomatologů a 3 specialisti, z čehož lze konstatovat, že území je dostatečně pokryto lékařskou péčí. Občané dále mohou využívat lékařských služeb, které jsou koncentrovány v blízkém městě Břeclav a Hodonín, kde se také nachází Nemocnice Břeclav a Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace (viz Příloha 16). 23

24 Graf 12 Lékařské péče v obcích MAS Dolní Morava Lékařská péče praktický lékař dětský lékař gynekolog stomatolog lékař specialista Zdroj: vlastní zpracování na základě místního šetření, 2014 V Grafu 13 je uvedena kulturní vybavenost obcí MAS Dolní Morava. V každé obci se nachází jedna veřejná knihovna. V žádné obci není kino, multikino a ani divadlo. V obci Čejkovice, Dolní Bojanovice, Hrušky, Lanžhot, Lužice, Mikulčice, Rohatec a Terezín jsou muzea včetně poboček a samostatných památníků. V obci Mutěnice se nachází Galerie na chodbě. Na území je cekem 24 ostatních kulturních zařízení. Středisko pro volný čas dětí a mládeže můžeme najít v obci Hrušky, Lužice, Mikulčice, Mutěnice a Prušánky. Ve všech obcích jsou sakrální stavby a hřbitov. Ve městě Dubňany, obci Kostice, Moravská Nová Ves a Moravský Žižkov je smuteční síň. V obci Kostice a Nový Poddvorov se nenachází kostel. Obřadní síň je ve všech obcích kromě obce Ladná, Lužice, Mutěnice, Nový Poddvorov, Starý Poddvorov, Terezín a Týnec. Kulturní dům nemá obec Lužice a Terezín. Graf 13 Kulturní vybavenost obcí Kulturní vybavenost obcí Zdroj: vlastní zpracování na základě místního šetření,

25 V následujícím grafu je znázorněna sportovní vybavenost obcí. Na území MAS Dolní Morava je jedno koupaliště ve městě Dubňany a jeden krytý bazén v obci Čejkovice. V obcích je celkem 22 hřišť s provozovatelem nebo správcem. Taktéž je na území 22 tělocvičen včetně školních. Ve městě Dubňany, obci Čejkovice, Josefov, Kostice, Mikulčice, Mutěnice, Moravská Nová Ves, Prušánky, Rohatec a Týnec jsou otevřené stadiony (viz Příloha 19). Graf 14 Sportovní vybavenost obcí 25 Sportovní vybavenost obcí koupaliště a bazény - z toho kryté bazény hřište s provozovatelem tělocvičny vč. školních stadiony otevřené ost. zařízení pro tělovýchovu Zdroj: vlastní zpracování na základě místního šetření, 2014 V Příloze 20 je uveden přehled volnočasových aktivit v obcích MAS Dolní Morava. Největší zastoupení v obcích mají volnočasové aktivity jako je kopaná, SOKOL/OREL, myslivecké sdružení, dechovka, sbor dobrovolných hasičů, stolní tenis a jiné. Nejvíce volnočasových aktivit je v obcích Rohatec, Dolní Bojanovice, Kostice a Lužice. Graf 15 Volnočasové prostory v obcích MAS Dolní Morava Volnočasové prostory v obcích MAS Dolní Morava Řady1 Zdroj: vlastní zpracování na základě místního šetření,

26 Ve výše uvedeném grafu jsou znázorněny volnočasové prostory v obcích MAS Dolní Morava. Na území je 7 florbalových hřišť ve městě Dubňany, obci Dolní Bojanovice, Kostice, Lužice a Mikulčice. V obcích Hrušky, Ladná, Nový Poddvorov, Terezín a Týnec nejsou víceúčelová hřiště. Tenisových kurtů je na území celkem 24, nejvíce jich mají v obci Dolní Bojanovice (3 tenisová hřiště). V obci Mikulčice a Mutěnice je střelnice. Obce Josefov a Kostice mají k dispozici kluziště. Nohejbalové hřiště má město Dubňany, obce Dolní Bojanovice, Lužice, Mikulčice, Moravský Žižkov, Mutěnice, Rohatec a Terezín. Dětské hřiště jsou ve všech obcích kromě obce Týnec. Ve městě Dubňany, obci Čejkovice, Dolní Bojanovice a Tvrdonice se nachází bowling. 26

27 Čejč Čejkovice Dolní Bojanovice Dubňany Hrušky Josefov Kostice Ladná Lanžhot Lužice Mikulčice Moravská Nová Ves Moravský Žižkov Mutěnice Nový Poddvorov Prušánky Rohatec Starý Poddvorov Terezín Tvrdonice Týnec 4.3 Život v obcích Pro obce MAS Dolní Morava je typický kulturní život, který je spojen s folklorem, lidovými tradicemi a vinařstvím. V Příloze 22 je znázorněn seznam spolků a sdružení v jednotlivých obcích MAS Dolní Morava, které mají v obcích dlouholetou tradici. Nejvíce spolků je v obci Kostice, Lanžhot a Lužice. V obci Nový Poddvorov, Josefov a Čejč je sdružení a spolků nejméně. Graf 16 Spolky a sdružení v obcích Spolky a sdružení v obcích Řady1 Zdroj: webové stránky obcí, vlastní zpracování 2014 V Tabulce 3 jsou uvedeny společenské akce v obcích MAS Dolní Morava, jako jsou plesy, zábavy, diskotéky, trhy a poutě, náboženské akce a jiné. Celkových počet plesů pořádaných na území MAS Dolní Morava je 66. Nejvíce plesů je v obci Dolní Bojanovice, Prušánky, Rohatec a Lužice. Zábav na území MAS Dolní Morava je každoročně pořádáno okolo 73, diskoték 20, 24 poutí a 29 náboženských akcí. Tabulka 3 Společenské akce v obcích MAS Dolní Morava Společenské akce plesy zábavy diskotéky trhy, poutě nábožensk é akce jiné akce Čejč Čejkovice Dolní Bojanovice Dubňany x x x x x x Hrušky Josefov Kostice Ladná Lanžhot Lužice Mikulčice

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

MAS Střední Polabí 2014 2020. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Analytická část

MAS Střední Polabí 2014 2020. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Analytická část MAS Střední Polabí 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Analytická část (Pracovní verze k připomínkám, 28. 8. 2014) Zpracovatelé: MAS Střední Polabí, o.s. CI2, o.p.s., Ke Školce

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 3. pracovní návrh - květen 2015 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. verze březen / 2015

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. verze březen / 2015 Strategie území správního obvodu ORP Králíky v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a zdravotnictví Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Více

Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13

Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 OBSAH 1 Žadatel / předkladatel strategie...3 2

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Za humnama pro období 2014 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Za humnama pro období 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Za humnama pro období 2014 2020 Mokrá-Horákov Sivice Velatice Podolí Tvarožná Pozořice Viničné Šumice Kovalovice Velešovice Holubice JiříkoviceBlažovice

Více

Integrovaná strategie území MAS Hornolidečska na období 2014 2020 Pracovní verze 28.8.2014

Integrovaná strategie území MAS Hornolidečska na období 2014 2020 Pracovní verze 28.8.2014 Integrovaná strategie území MAS Hornolidečska na období 2014 2020 Pracovní verze 28.8.2014 Příprava strategie byla spolufinancována z rozpočtu Zlínského kraje a z operačního programu Technická pomoc Obsah

Více

Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 +

Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 + STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 + Verze k 21.7. 2015 1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slezská brána, z.s. byla projednána a schválena Valnou hronadou MAS

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Jižní Haná pro období 2014 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Jižní Haná pro období 2014 2020 Strategiie komuniitně vedeného míístníího rozvoje ÚZEMÍ MAS JIŽNÍ HANÁ pro obdobíí 2014 2020 Obsah 1.1 Základní informace o MAS... 4 Vymezení území MAS... 4 Popis místního partnerství a jeho orgány...

Více

Název strategie: Barevná venkovská harmonie na Východním Slovácku

Název strategie: Barevná venkovská harmonie na Východním Slovácku Název strategie: Barevná venkovská harmonie na Východním Slovácku Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Východní Slovácko pro období 2014 2020 1 REALIZAČNÍ TÝM SCLLD: Ing. Pavel Rada (MAS Východní

Více

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020 Metodika tvorby obsahu Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR ČR Verze 10. 4. 2013 1 Obsah Obsah...

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví Analytická část Charakteristika území, analýza problémů a potřeb, strategická východiska MAS Horní Pomoraví

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Český Brod v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Tento

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Boskovicko PLUS

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Boskovicko PLUS Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Boskovicko PLUS (pracovní verze) srpen 2014 Obsah INFORMACE O MAS... 1 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Obyvatelstvo... 4 2. Technická infrastruktura...

Více

Strategie území správního obvodu ORP Hořovice

Strategie území správního obvodu ORP Hořovice Strategie území správního obvodu ORP Hořovice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, cestovního ruchu a krajinotvorby Dokument je zpracován na období

Více

Království Jestřebí hory podhorský region jako atraktivní místo pro spokojený život a pobyt

Království Jestřebí hory podhorský region jako atraktivní místo pro spokojený život a pobyt Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s., registrační číslo CZ.1.08/3.2.00/14.00233. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Orlové v období 2008 až 2030

Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Orlové v období 2008 až 2030 Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Města Orlové pro období 2008-2030 Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Orlové v období 2008 až 2030 prosinec 2007 duben 2008 Děkuji všem,

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bojkovska pro programové období 2014 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bojkovska pro programové období 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Bojkovska pro programové období 2014 2020 0 Obsah 1 ÚVOD... 2 1.1 POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ JEHO VÝBĚRU... 3 1.1.1 Základní informace o MAS... 3 1.1.2

Více

MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, o. s. Chráníme svůj životní prostor

MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, o. s. Chráníme svůj životní prostor Integrovaná strategie území Místní akční skupiny SKCH MAS SKUTEČSKO, KOŠUMBERSKO A CHRASTECKO, o. s. Chráníme svůj životní prostor Obsah: 2014 2020 1. Úvod 4 1.1 Základní informace o MAS SKCH 4 1.1.1 Identifikace

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 2020. Místní akční skupiny Podchlumí

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 2020. Místní akční skupiny Podchlumí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 2020 Místní akční skupiny Podchlumí 1 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Základní informace o Místní akční skupině Podchlumí... 4 1.2 Popis místního partnerství

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ NA OBDOBÍ LET 2014-2020 Zpracovatel: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ČERVEN 2014 OBSAH 1 Manažerský souhrn... 4 2 Postup a metodika zpracování Strategického plánu...

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. verze březen 2015

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. verze březen 2015 Strategie území správního obvodu ORP Bystřice nad Pernštejnem v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu Dokument je zpracován na

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

Strategický plán Mikroregionu Kroměřížsko na léta 2011-2021

Strategický plán Mikroregionu Kroměřížsko na léta 2011-2021 Strategický plán Mikroregionu Kroměřížsko na léta 2011-2021 Zpracovatel Krok, o. p. s. Kontakt Velké nám. 115 PhDr. Jana Pošvancová 767 01 Kroměříž jana.posvancova@mesto-kromeriz.cz 2010 Obsah OBSAH...

Více

Dokument je zpracován na období 2015-2024

Dokument je zpracován na období 2015-2024 Strategie území správního obvodu ORP Frýdlant nad Ostravicí v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti Dokument je zpracován na období

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Labské skály pro období 2014-2020 -1 Obsah Seznam použitých zkratek... 6 Seznam map... 7 Seznam tabulek... 7 Seznam grafů... 9 1. Úvod

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. finální verze

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024. finální verze Strategie území správního obvodu ORP Slaný v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a technické infrastruktury obcí Dokument je zpracován na období

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Města Hlučína pro období 2008-2018 MĚSTO HLUČÍN Strategický plán ekonomického

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Moravská Třebová v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a zaměstnanosti a podpory podnikání Dokument je zpracován

Více