Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na období MAS Dolní Morava o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na období 2014 2020 MAS Dolní Morava o.s."

Transkript

1 Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na období MAS Dolní Morava o.s. verze srpen / 2014

2 Obsah 1 Úvod Základní informace Vymezení území Základní geografická poloha Identifikace právnické osoby a její orgány Popis místního partnerství Organizační struktura Historie MAS, zkušenosti s rozvojem území Definování odpovědnosti za realizaci a zpracování ISÚ Popis zapojení veřejnosti a členů místního partnerství do přípravy ISÚ Přehled členů týmu Manažer spolku: Kancelář MAS: Účetnictví Technické prostředky Možnosti informování členů MAS a obyvatelstva Finanční prostředky MAS: Analytická část Obyvatelstvo Demografický vývoj obyvatel Věková struktura obyvatel Vzdělanostní struktura Náboženská struktura obyvatel Velikost obcí Občanská vybavenost Život v obcích Řízení obcí, informovanost Bydlení, bytová výstavba Technická infrastruktura Zásobování elektrickou energií Zásobování zemním plynem Vodní hospodářství Obnovitelní zdroje energie Staré ekologické zátěže Odpadové hospodářství Dopravní infrastruktura

3 4.9 Bezpečnost Vzdělávání, školství Podnikání a zaměstnanost Turistický ruch Životní prostředí Ochrana přírody a krajiny Vyhodnocení rozvojového potenciálu území Spolupráce obcí v rámci DSO Souhrnné hodnocení pilířů udržitelného rozvoje území MAS Dolní Moravy Analýza rozvojových potřeb Dotazníkové šetření Názory občanů na stav území MAS Dolní Morava Analýza rozvojových potřeb Rozvojové kapacity Území se zvýšeným potenciálem SWOT analýzy v území vybraných oblastí rozvoje SWOT analýza celková Zmapování strategií Strategická část Mise Vize Vize: Podnikání, zaměstnanost a lidské zdroje Vize: Vzdělanost a školství Vize: Kulturní dědictví a cestovní ruch Vize: Rozvoj venkova Vize: Životní prostředí, zemědělství a lesnictví Klíčová oblast: Podnikání, zaměstnanost a lidské zdroje Podoblast: Podnikání Podoblast:Zaměstnanost Podoblast:Lidské zdroje Klíčová oblast: Vzdělanost a školství Podoblast:Základní školství Podoblast:Celoživotní vzdělávání Klíčová oblast: Kulturní dědictví a cestovní ruch Podoblast:Kulturní dědictví Podoblast:Cestovní ruch Klíčová oblast: Rozvoj venkova Podoblast:Technická infrastruktura

4 5.6.2 Podoblast:Občanská vybavenost Podoblast:Spolkový život Klíčová oblast: Životní prostředí, zemědělství, lesnictví Podoblast:Životní prostředí Nepovinné přílohy Použité zdroje Použité zkratky

5 1 Úvod 1.1 Základní informace Místní akční skupina Dolní Morava sdružuje 21 obcí. Byla založena dne za účelem ochrany, prosazování a koordinace společných zájmů členských obcí zejména v oblasti regionálního rozvoje, cestovního ruchu, přeshraniční spolupráce, kultury a životního prostředí. Původní právní forma bylo občanské sdružení, ale od roku 2014 je spolkem. Odpovídá svým majetkem za plnění svých povinností Vymezení území Území MAS Dolní Morava leží v Jihomoravském kraji (NUTS II Jihovýchod) v okresech Břeclav a Hodonín. Na východě sousedí se Slovenskou republikou, na jihozápadě s Rakouskem. Rozkládá se v nadmořské výšce od 151 do 240 m n m. Poloha MAS usnadňuje svými podmínkami příhraniční styk s Rakouskem, styk mezi českými kraji a Slovenskem i vzdálenějšími zahraničními oblastmi. V současné době MAS Dolní Morava působí v územní působnosti 21 obcí na Podluží a Hodonínsku. Jedná se o obce Čejč, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dubňany, Hrušky, Josefov, Kostice, Lanžhot, Ladná, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Mutěnice, Nový Poddvorov, Prušánky, Rohatec, Starý Poddvorov, Terezín, Tvrdonice, Týnec. Území je dobře dopravně dostupné s napojením na hlavní tahy na Slovensko (E 65). Současně leží v zázemí velkých měst a průmyslových center (Břeclav, Hodonín). Obrázek 1 Vymezení MAS Dolní Morava (zdroj: vlastní zpracování, 2014) Území disponuje významným potenciálem esteticky a přírodovědně vysoce hodnotné krajiny, na území leží lokality chráněné zvláštními ochrannými statuty a režimy, některé krajinné atributy dosahují evropského významu např. biosferická rezervace lužního lesa na soutoku Moravy a Dyje v jihozápadní časti území MAS. 5

6 Území MAS se potýká dlouhodobě s velkou mírou nezaměstnanosti až 12 %. Převážná část ekonomicky aktivního obyvatelstva je zaměstnána mimo území MAS, především v přilehlých městech (Břeclav, Hodonín, Brno) ve velkých podnicích. V současné době se začínají postupně vytvářet malé a střední podniky, zaměřené na venkovské podnikání a agroturistiku Základní geografická poloha Kontinet: Evropa Stát: Česká republika Region: NUTS II - Jihovýchod Kraj: Jihomoravský Správní obvod: ORP Hodonín, ORP Břeclav Obce sdružené v MAS: Čejč, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dubňany, Hrušky, Josefov, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Mutěnice, Nový Poddvorov, Prušánky, Rohatec, Starý Poddvorov, Terezín, Tvrdonice, Týnec Sousední MAS: MAS Strážnicko, o.s., MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, MAS Vinařská, MAS Hustopečsko, o.s. Nejbližší sousední země: Rakousko, Slovenská republika Identifikace právnické osoby a její orgány Název: Místní akční skupina Dolní Morava o. s. Právní forma: spolek (dříve občanské sdružení) Datum vzniku: Předmět činnosti: všeobecný rozvoj území členských obcí Sídlo: Náměstí 177, , Lanžhot Kancelář: Regionální centrum, Hodonín, Masarykovo náměstí, Hodonín IČ: Internetové stránky: Popis místního partnerství Místní akční skupina je založena na principu partnerství podnikatelského sektoru, veřejného sektoru a neziskového sektoru. K tvořila členská základna celkem 25 členů, z toho 14 za podnikatelský sektor, 6 subjektů za veřejnou správu a 5 zastupujících neziskový sektor. Předmětem tohoto partnerství je vytváření enviromentálních, ekomonických a sociálních výzev při zachování principů udržitelného rozvoje Organizační struktura Všechny orgány spolku rozhodují kolektivně. K přijetí návrhů a usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných, pokud v dalších ustanovení těchto stanov není upraveno jinak. Usnesení orgánů spolku přijatá v rámci stanov jsou závazná. Výbor, výběrová a kontrolní komise jsou voleny valnou hromadou. Žádná z jednotlivých zájmových skupin nesmí v orgánech spolku představovat více než 49 % hlasovacích práv. Orgány spolku vykonávají svou působnost v rozsahu určeném stanovami. K tomu mohou v rámci stanovami vymezené působnosti vydávat příslušné vnitřní spolkové normy. Jednání orgánů spolku upravují jednací a volební řády. 6

7 Členská schůze (nově Valná hromada ) - Programový výbor (nově Výbor ) Předseda spolku Místopředseda spolku Kancelář MAS Manažer spolku Zaměstnanci Pracovní skupiny - Výběrová komise - Kontrolní komise Členská schůze (nově Valná hromada ) - nejvyšší orgán spolku Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech spolku, zejména: schvaluje, mění a doplňuje stanovy MAS, schvaluje zaměření činnosti spolku na následující období, schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet MAS, projednává a schvaluje výsledky hospodaření, účetní závěrku, výroční zprávu a zprávu kontrolní komise k ročním hospodářským výsledkům, projednává a schvaluje zprávu výboru o činnosti a dalších úkolech spolku, jedná o návrzích výboru a podnětech, připomínkách a návrzích členů, volí na funkční období čtyř let členy výboru, volí na funkční období jednoho roku členy výběrové komise volí na funkční období čtyř let členy Kontrolní komise, stanoví výši řádných a mimořádných členských příspěvků a jejich splatnosti na příslušný rok, rozhoduje o vyloučení člena spolku, rozhoduje o přijetí nových členů, rozhoduje o odvolání členů výboru a členů výběrové komise a kontrolní komise, rozhoduje o zrušení nebo rozdělení spolku včetně naložení s likvidačním zůstatkem, rozhoduje o nakládání (přijetí či zcizení) majetku spolku v hodnotě převyšující Kč Programový výbor (nově Výbor ) řídí činnost spolku a zajišťuje úkoly spolku; k tomu může vydávat organizační směrnice nebo jiné potřebné předpisy pro vnitřní činnost spolku, ze svého středu volí předsedu spolku MAS Dolní Morava a místopředsedu spolku MAS Dolní Morava a také je odvolává. Odvoláním z funkce předsedy spolku MAS Dolní Morava a místopředsedy spolku MAS Dolní Morava výboru nezaniká členství ve výboru, připravuje návrh plánu činnosti, předkládá valné hromadě výroční zprávu, zřizuje podle potřeb pracovní skupiny, jmenuje jejich členy a vedoucí, zajišťuje odbornou přípravu členů a orgánů spolku, schvaluje smlouvy, prohlášení a dohody týkající se realizace komunitně vedeného místního rozvoje (metody LEADER), schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD, 7

8 schvaluje výzvy k podávání žádostí, vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu výběrové komise, svolává valnou hromadu minimálně jedenkrát ročně. připravuje Strategii rozvoje území Dolní Moravy, vede evidenci členů sdružení, zajišťuje vedení účetnictví Výběrová komise Výběrová komise je výběrovým orgánem spolku. Má 5 členů včetně předsedy a místopředsedy. Členové výběrové komise musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí. provádí výběr projektů na základě objektivních kritérií stanovuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD doporučuje výboru výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace Kontrolní komise Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku a má 3 členy včetně předsedy. Je složena z členů spolku zvolených podle těchto stanov. Členem kontrolní komise musí být bezúhonná a svéprávná osoba. Členy komise nemohou být členové výboru ani zaměstnanci MAS. Kontrolní komise provádí podle potřeby, nejméně však jednou za rok kontrolu hospodaření a činnosti spolku, řeší sporné záležitosti členů ve smyslu ustanovení těchto stanov. Valné hromadě předkládá komise stanovisko k výsledkům hospodaření spolku za uplynulé účetní období s návrhy na opatření ve finanční oblasti. Kontrolní komise má právo a povinnost upozornit výbor anebo valnou hromadu na jiné zjištěné nedostatky v činnosti spolku a vyžadovat přijetí opatření k nápravě. Kontrolní komise předkládá písemné stanovisko k výroční zprávě spolku před jejím schválením valnou hromadou. Kontrolní komise dále: dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD, kontroluje účetní a jiné doklady organizace týkající se činnosti MAS a údaje tam obsažené, kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru projektů, zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá výboru ke schválení indikátorový a evaluační plán SCLLD) Předseda, místopředseda: Předseda spolku MAS Dolní Morava řídí a organizuje činnost spolku. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda spolku MAS Dolní Morava. O své činnosti průběžně informují výbor. Předseda spolku MAS Dolní Morava jedná jménem spolku navenek; o zastupování přitom platí předcházející odstavec. Podepisování dokumentů za spolek se děje tak, že k nadepsanému nebo tištěnému názvu spolku připojí podpis předseda spolku MAS Dolní Morava, nebo místopředseda spolku MAS Dolní Morava. Předseda spolku MAS Dolní Morava zodpovídá za chod kanceláře MAS a řídí činnost Výboru. 8

9 Předseda spolku MAS Dolní Morava je Ing. Josef Smetana. Místopředsedkyně spolku je Bc. Patrícia Juráňová Kancelář MAS: Výbor zřizuje kancelář MAS pro zabezpečení administrativních a technických činností MAS. Vedoucím kanceláře je manažer spolku. Činnost kanceláře MAS zajišťují zaměstnanci MAS, členové výboru, případně dobrovolníci Pracovní skupiny: Výbor zřizuje jako svůj poradní orgán pracovní skupiny a jmenuje předsedu pracovní skupiny a členy pracovní skupiny. Předseda pracovní skupiny odpovídá za činnost pracovní skupiny a předkládá výsledky činnosti, či doporučení pracovní skupiny na jednání výboru, případně na jednání kontrolní komise. Pracovní skupiny mohou pro svou činnost využívat kancelář MAS. 1.2 Historie MAS, zkušenosti s rozvojem území MAS Dolní Morava o. s. vznikla rozšířením MAS Regionu Podluží o. s. o subjekty Mikroregion Hodonínsko, obce Čejkovice, Čejč, Mutěnice, Terezín a Okresní Hospodářskou komoru Hodonín. Z tohoto důvodu byl vybrán výstižnější název pro nově rozšířené občanské sdružení, pracující již od roku 2004 na principech programu Leader, tedy MAS Dolní Morava. Partneři se dohodli, že předloží projekt do programu Leader+ za účelem uvedení se do funkceschopnosti a vytvoření strategie MAS, která pomůže regionálnímu rozvoji a podpoří soukromý, neziskový a veřejný sektor. Mikroregion Hodonínsko s Regionem Podluží a dalšími obcemi se tedy spojili s cílem připravit a následně naplňovat strategii rozvoje dotčeného území a zastupují v MAS veřejný sektor, naopak OHK Hodonín je ideálním subjektem, který má sílu oslovit podnikatele všech resortů a napomoci společnému záměru MAS a tvorbě strategie ze strany soukromého sektoru. Všestranná partnerství, zkušenosti MAS Regionu Podluží, spolupráce dvou svazků obcí a samostatně přistupujících obcí se jeví jako ideální startovní pozice pro naplňování cílů a vizí MAS Dolní Morava, které jsou agregovány ve Strategickém plánu Leader (SPL), který má MAS vypracovaný od roku 2007, který kvůli souběhu českého a evropského LEADRU, nebyl podpořen. Kroky všech partnerů jsou v souladu s jednotlivými rozvojovými strategiemi regionů, rozvojovými programy obcí a navazují na dlouhodobou koncepci strategie rozvoje venkovského prostředí. Zintenzivnění činnosti MAS a její následná práce na rozvoji venkova, má podpořit především sektory v oblasti zemědělství a podnikání, agroturistiky, vinařství, folklóru. MAS také podporuje ochranu životního prostředí a krajinotvorbu. Výsledkem aktivit MAS Dolní Morava jsou následující zrealizované projekty: Obnova přírodních a kulturních zdrojů - Leader ČR, 2008 Život na Dolním toku Moravy - Přeshraniční spolupráce ČR SR /Brodské/, ZEMĚ VODA VZDUCH -Fond malých projektů ČR RAK. /WDE/, Vína Dolní Moravy - Fond malých projektů, ČR RAK. /Veltlinerland/, Život na Dolním toku Moravy - Fond malých projektů ČR SR /Brodské/, Společné putování za dědictvím regionů - PRV ČR, Osa 4.2 Spolupráce / MAS DM, MAS Strážnicko, MAS Společná cesta /,

10 Po stopách prapředků - PRV ČR, Osa IV.2.1 Spolupráce partner projektu: MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, Celková finanční alokace v období přesahovala 14 mil. Od roku 2013 byly zahájeny aktivity podporující komunitně vedený místní rozvoj (SCLLD), související s přípravou Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Cizí finanční zdroje představující především meziobecní krátkodobé půjčky a výpomoci a krátko až střednědobé úvěry získané od komerčních bankovních ústavů. Rozhodující pro rozvoj území jsou lidské zdroje. Ty jsou tvořeny především vlastním managementem MAS v podobě manažera MAS a dalších pracovníků. Činnost a aktivity MAS jsou podpořeny úzkou spoluprací s managementy svazků obcí Regionu Podluží a Mikroregionu Hodonínsko, které fungují na plně profesionálním základě a opírajícím se o poradenskou síť kvalitních externích poradců. Území MAS má neobyčejně vhodné podmínky pro realizaci priorit rozvoj cestovního ruchu, ochrana životního prostředí, zemědělství, vinařství a podpora místních živých tradic a zvyků. Významná je spolupráce s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně, se kterou MAS v minulosti řešila několik projektů. Např. celorepublikový projekt Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony, jehož cílem je vypracovat návrh teoreticko-metodologických postupů komparace regionů, využitelných obecně v rámci celé České republiky. Další významná spolupráce je taktéž navázaná s Rakouským i Slovenským příhraničím. Jedná se zejména o rakouský mikroregion Weinviertel Dreiländereck a slovenský Region Záhorie. Velký význam pro růst potenciálu území a rozvoj zejména nových aktivit v oblasti vinařství a tradic, má i připravované partnerství s LAG Lëtzebuerger Musel, která působí na území obcí v Lucembursku a které navazuje na několikaleté partnerství členské obce Hrušky a Waldbredimus. 1.3 Definování odpovědnosti za realizaci a zpracování ISÚ Místní akční skupina Dolní Morava, o.s. (MAS Dolní Morava, o.s.) IČ: Sídlo:Náměstí 177, Lanžhot Registrace občanského sdružení: Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č.ú / 0800 Telefon: Emal: WEB: 2 Popis zapojení veřejnosti a členů místního partnerství do přípravy ISÚ V podzimních měsících roku 2013 bylo realizováno celkem 20 setkání na území obcí MAS Dolní Morava, v rámci nichž probíhaly diskuze nejen se zájemci o rozvoj území svých obcí. V rámci setkání proběhlo také dotazníkové šetření, sběr informací, podnětů a dalších poznatků nutných pro tvorbu analytické části strategie. V průběhu roku 2014 také probíhá sběr projektových námětů. 10

11 V období přípravy ISÚ je neustálá snaha informovat všechny cílové skupiny o možnosti a způsobu zapojení se do spolupráce při tvorbě strategického dokumentu. Jedná se především o využití možností obecních tiskovin, kabelové TV, internetu a www stránek MAS, regionů i obcí, hlášení obecních úřadů, vývěsky obcí, osobním telefonickým oslovením, poštou, či em. Aktuální informace jsou dostupné na internetových stránkách MAS Dolní Morava, Regionu Podluží, Mikroregionu Hodonínsko a na stránkách jednotlivých členů. Žádost o členství v MAS může podat kdokoliv, kdo má trvalé bydliště, nebo působiště v územní působnosti MAS Dolní Morava a má zájem o rozvoj tohoto území. 3 Přehled členů týmu 3.1 Manažer spolku: V současnosti zaměstnáván na dobu určitou v závislosti na realizaci jednotlivých projektů a aktivit spolku. V následujícím programovém období , předpokládáme vytvoření stále pracovní pozice na dobu neurčitou, v závislosti na zapojení do čerpání finančních prostředků EU prostřednictvím jednotlivých operačních programů a prostřednictví metody Komunitně vedeného místního rozvoje. 3.2 Kancelář MAS: Zaměstnanci spolku jsou v současnosti zaměstnáváni na dobu určitou v závislosti na realizaci jednotlivých projektů a aktivit spolku. V období první poloviny roku 2014 měl spolek evidovány tyto zaměstnance zaměstnané na dobu určitou: Bc. Eliška Tesaříková Bc. Kateřina Malá Bc. Patrícia Juráňová Ing. Josef Smetana 3.3 Účetnictví Účetní služby zajišťuje: Communal Servis & Consulting, s.r.o. Hlavní 116, Hrušky, IČ: Zastoupená: Ing. Josefem Smetanou 3.4 Technické prostředky - sídlo MAS Dolní Morava kancelář v sídle - Náměstí 177, Lanžhot - pobočka MAS Dolní Morava - kancelář Mikroregionu Hodonínsko, Masarykovo náměstí 1, Hodonín - MAS má k dispozici vlastní technické a počítačové vybavení 11

12 3.5 Možnosti informování členů MAS a obyvatelstva Především pomocí využití regionálních i obecních tiskovin, týdeníků, kabelové TV, internetu a www stránek MAS, regionů i obcí, hlášení obecních úřadů, vývěsky obcí, osobním telefonickým oslovením, poštou, či em. 3.6 Finanční prostředky MAS: V závislosti na potřebách předfinancování realizovaných projektů, jejich částečnému spolufinancování a zajištění nezbytného chodu organizace alokovány půjčkami členů sdružení, finančními dary, krátkodobými bankovními úvěry a členskými příspěvky. 12

13 Analytická část 4.1 Obyvatelstvo Demografický vývoj obyvatel Na území MAS Dolní Morava žilo k celkem obyvatel, z toho je mužů a žen. Největší počet obyvatel žije ve městě Dubňany a Lanžhot 3 758, dále obcích Mutěnice a Rohatec Nejmenší obcí na území je Nový Poddvorov s pouhými 189 obyvateli, za kterým následuje Terezín se 395 obyvateli a Josefov se 418 obyvateli. Detailnější přehled je uveden v Příloze 1. Ve sledovaném období od roku 1993 dochází k pozvolnému nárůstu počtu obyvatel. Dle Grafu 1 dochází k výraznému nárůstu počtu obyvatel v roce 2007, neboť došlo k oddělení části Ladná od města Břeclav a následně samostatná obec Ladná se stala součástí území MAS Dolní Morava a počet obyvatel se v daném roce navýšil o Graf 1 Počet obyvatel v letech Počet obyvatel v letech Počet obyvatel Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 2014 Ve sledované časové řadě dochází k celkovému nárůstu počtu obyvatel na území MAS Dolní Morava o 312 obyvatel, z čeho počet žen vzrostl o 66 a počet mužů o 246. Graf 2Vývoj počtu obyvatel v letech Vývoj počtu obyvatel v letech muži ženy Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

14 Z Obrázku 2 je zřejmé, že ve sledovaném období mezi roky 2008 a 2013 dochází k nárůstu počtu obyvatel pouze v obcích Hrušky, Prušánky, Nový Poddvorov, Dolní Bojanovice, Lužice a Rohatec. U obcí Rohatec, Dolní Bojanovice a Lužice je růst obyvatel zřejmě způsoben suburbanizací a to díky výhodné lokalizaci, dobré dopravní dostupnosti k jádrovému městu Hodonín. Naopak k výraznějšímu poklesu dochází v obcích Terezín a Mikulčice. Ve zbylých obcí zůstává počet obyvatel relativně stabilní. Vývoj počtu obyvatel je ovlivněn celkovým přírůstkem, který je tvořen přirozeným a migrační přírůstkem, přičemž migrační přírůstek má obdobný vývoj jako byl celkový přírůstek, na rozdíl od přirozeného přírůstku, který měl do roku 2010 výraznou klesající tendenci, kdy se dostal do záporných hodnot a poté dochází k růstu. Celkový přírůstek v letech je znárodněn v Grafu 3 a Příloze 2. Obrázek 2 Vývoj počtu obyvatel na území MAS Dolní Morava v letech (zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 2014) Graf 3Přírůstek celkový v letech Přírůstek celkový v letech Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování Přírůstek celkový Daná skutečnost byla ovlivněna poklesem přirozeného přírůstku a to zejména vysokým počtem zemřelých osob v daném roce. Což je znázorněno v Grafu 4 a následně v Příloze 3. 14

15 Graf 4Přirozený přírůstek v letech v obcích MAS Dolní Morava Přirozený přírůstek v letech Přirozený přírůstek Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování Na Obrázku 3 je znárorněna přirozená měna obyvatel v průběhu deseti let ( ), z důvodu zachycení dlouhodbějšího trendu vývoje. Vyšší přírůstek (70 a více obyvatel) je zaznamenám pouze v obcích Mutěnice a Dolní Bojanovice, které se řadí do populačně větších obcí. Přírůstek v rozmezí obyvatel je v obcích Čejkovice, Josefov a městě Dubňany.K nepatrnému přirozenímu úbytku obyvatel dochází v obci Terezín. Výrazně úbytková přirozená měna je evidována v obci Rohatec, Prušánky, Moravská Nová Ves, Hrušky, Tvrdonice, Kostice a městě Lanžhot, ke které došlo zejména kvůli nízkému počtu narozených dětí ve druhé polovině 90. let. Obrázek 3 Přirozená měna obyvatel na území MAS Dolní Morava v letech (zdroj: Územně analytické podklady JMK 2013, vlastní zpracování) 15

16 Graf 5 Migrační přírůstek v letech Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování Migrační přírůstek v letech Přírůstek migrační Vývoj migrace obyvatel v obcích MAS Dolní Morava je názorně zachycen na Obrázku 4. Je zřejmé, že v průběhu 10 let došlo k největšímu úbytku obyvatel způsobenou migrací v obci Čejkovice a městě Dubňany, kde úbytek činí 70 a více obyvatel. K úbytku dále dochází v obci Terezín, Mutěnice a Nový Poddvorov. Naopak přírůstek obyvatel je značný ve většině obcí na daném území. K největšímu přírůstku obyvatel v rozmezí let 1991 až 2011 došlo v obcích Rohatec, Čejč, Starý Poddvorov, Prušánky, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hrušky, Týnec, Tvrdonice a město Lanžhot (s přírůstkem 70 a více obyvatel). Z této skutečnosti vyplývá, že větší přírůstek obyvatel je situován na území ORP Břeclav. Obrázek 4 Stěhování obyvatel v obcích na území MAS Dolní Morava v letech (zdroj: Územně analytické podklady JMK 2013, vlastní zpracování) 16

17 4.1.2 Věková struktura obyvatel Věková struktura obyvatelstva je jednou ze základních charakteristik hodnotící demografický vývoj a naznačuje možné budoucí sociální hrozby. Všeobecným trendem je nejenom daného území, celého Jihomoravského kraje ale globálně celé České republiky je stárnutí populace. Což je zapříčiněno úbytkem obyvatelstva v předproduktivním věku a rostoucím počtem poproduktivní složky populace. Stárnutí populace je důsledkem nižší porodnosti v osmdesátých a devadesátých letech Tento jev bude mít do budoucna velmi silný a následně negativní vliv z hlediska demografického vývoje. O tom také nasvědčuje index stáří, který značí nárůst o 11,34% ve sledovaném období 2008 až Z Obrázku 5 je zřejmé, že nejvyšší hodnota indexu stáří je v obcích Terezín, Nový Poddvorov, Ladná, a Kostice, jedná se o nejmenší obce na území MAS Dolní Morava. Naopak nejpříznivější hodnoty se Obrázek 5 Index stáří v obcích na území MAS Dolní jeví v obcích Mutěnice, Dolní Bojanovice, Morava (zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 2014) Mikulčice, Starý Poddvorov a Hrušky. Jev stárnutí populace je také zřejmý z populační pyramidy obyvatel (Graf 6). Graf 6 Populační pyramida obyvatel MAS Dolní Morava k Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 17

18 V Grafu 7 je znázorněna současná věková struktura obyvatel v roce V současné době nejpočetnější skupina obyvatel je zastoupena ve věkovém rozmezí let (70%), s celkovým počtem obyvatel. Věková skupina v rozmezí 0 16 let s 14 % se od věkové skupiny 65 a více liší pouze o jedno procento. Graf 7 Věková struktura obyvatel v roce 2012 Věková struktura obyvatel v roce % 14% 70% Obyvatelé ve věku 0 14 let celkem Obyvatelé ve věku let celkem Obyvatelé ve věku 65 a více let celkem Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování Věková struktura obyvatelstva se ve sledovaném období výrazně nezměnila. Dochází pouze k 1% snížení kategorie obyvatel v předproduktivním věku (0-14 let) a 1% zvýšení kategorie v poproduktivním věku (65 a více). Detailněji v Příloze Vzdělanostní struktura Celkové rozdíly ve vzdělanostní struktuře na území MAS Dolní Morava jsou velmi výrazné. Dle Obrázku 6 je zřejmé, že nejnižší hodnota vzdělanosti obyvatel v obcích Terezín, Starý Poddvorov, Nový Poddvorov, Moravský Žižkov a Ladná. V rozmezí (1,45 1,54). Naopak vysoký index vzdělanosti obyvatel (1,65 1,74) je v obcích Lužice, Moravská Nová Ves a Mikulčice. Většina obcí na území MAS Dolní Morava se pohybuje v průměrných hodnotách. Aby došlo k vyvážení struktury vzdělanosti, je nutné, aby se zvýšil podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, a tím by se posílila kvalifikovaná pracovní síla na daném území. Tento jev v současné době negativně ovlivňuje trend odliv vzdělaných lidí z venkovského prostředí, zejména za prací do větších měst, např. Brno, Praha. O Obrázek 6 Index vzdělanosti obyvatel (zdroj: Územně analytické podklady JMK 2013, vlastní zpracování) 18

19 Na Grafu 8 je zachycena vzdělanostní struktura obyvatel v roce 201. Na území MAS Dolní Morava vysokoškolského vzdělání dosáhlo 8% populace. Úplného středoškolského vzdělání dosáhlo 26% obyvatel, středoškolského vzdělání bez maturity tvoří 40% populace, z čehož převažuje více mužů. Dále je 25% obyvatel MAS dosáhlo pouze základního vzdělání, přičemž procento žen pouze se základním vzděláním výrazně převyšuje procento mužů. V Příloze 12,13 je graficky znázorněna vzdělanostní struktura mužů a žen zvlášť. Graf 8 Vzdělanostní struktura obyvatel MAS Dolní Morava Vzdělanostní struktura obyvatel celkem v roce % 26% 8% 25% Základní vzdělání Středoškolské bez maturity Středoškolské s maturitou 40% Vyšší odborné Vysokoškolské Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování Náboženská struktura obyvatel Na území MAS Dolní Morava se nachází celkem 29% věřících osob hlásící se k církvi náboženského společenství., 8% věřících nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti, 21% osob bez náboženské víry a 42% neuvedlo. Detailnější přehled v Příloze 14. Graf 9 Procentuální zastoupení věřících a nevěřících osob v roce 2011 Procentuální zastoupení věřících a nevěřících osob v roce % 8% 29% věřící - nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti věřící - hlásící se k církvi, náboženské společnosti 21% bez náboženské víry neuvedeno Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 19

20 4.1.5 Velikost obcí Hustota zalidnění je 136,2 obyvatel/km2, který je srovnatelný s celorepublikovým průměrem (133 obyvatel/km2 ), na rozdíl od průměru Jihomoravského kraje (160 obyvatel/km2 ). Celková rozloha území MAS Dolní Morava je ha, průměrná rozloha obcí se pohybuje kolem ha. Kromě obce Mikulčice, která se skládá 2 části obce, mají všechny obce pouze jednu část. Tabulka 1 Rozloha a hustota zalidnění v obcích MAS Dolní Morava Obec název Rozloha v ha Hustota (počet obyvatel/km2) Statut obce Počet částí obce Čejč ,2 Obec 1 Čejkovice ,3 Obec 1 Dolní Bojanovice ,3 Obec 1 Dubňany Město 1 Hrušky ,2 Obec 1 Josefov ,2 Obec 1 Kostice ,7 Obec 1 Ladná ,9 Obec 1 Lanžhot ,5 Město 1 Lužice ,4 Obec 1 Mikulčice ,5 Obec 2 Moravská Nová Ves ,6 Městys 1 Moravský Žižkov Obec 1 Mutěnice ,2 Obec 1 Nový Poddvorov ,6 Obec 1 Prušánky ,7 Obec 1 Rohatec ,6 Obec 1 Starý Poddvorov ,3 Obec 1 Terezín ,6 obec 1 Tvrdonice ,2 Obec 1 Týnec ,1 Obec 1 Průměr ,1952 Celkem Zdroj: ČSÚ 2013, vlastní zpracování 20

21 Největší hustotu zalidnění mají obce Lužice (381,4 ob/km 2 ), Rohatec (204,6 ob/km 2 ), a město Dubňany (283 ob/km 2 ). Všechny tři katastrálně sousedí s městem Hodonín. Průměrných hodnot srovnatelných s průměrem České republiky dosahují obce Mikulčice (127,5 ob/km 2 ), Ladná (123,9 ob/km 2 ), dále obce Kostice (147,7 ob/km 2 ), Dolní Bojanovice (149,3 ob/km 2 ), Prušánky (155,7 ob/km 2 ) se svou hustotou přibližují Jihomoravskému průměru. Nejnižší hodnotu hustoty zalidnění mají obce Josefov (58,2 ob/km 2 ), Nový Poddvorov (63,6 ob/km 2 ) a město Lanžhot (68,5 ob/km 2 ), dále velmi nízké hodnoty kolem 100 ob/km 2 dosahují obce Týnec, Tvrdonice, Terezín, Moravský Žižkov, Hrušky, Čejkovice a Čejč. O b r á z Obrázek 7 Hustota zalidnění v obcích na území MAS Dolní Morava H (zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování, 2014) Tabulka 2 Počet obcí a obyvatel v obcích MAS Dolní Morava Velikost obce (počet obyvatel) počet obcí podíl obcí % počet obyvatel podíl obyvatel % méně než % % % % % % 3001 a více 4 19% % celkem % % Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 21

22 Graf 10 Velikost obcí podle počtu obyvatel Velikost obcí (dle počtu obyvatel) 19% 19% 29% 33% méně než 1000 ob ob ob a více obyvatel Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování Na Obrázku 8 je graficky znázorněna velikost obcí z hlediska počtu obyvatel. Pouze obec Rohatec, Mutěnice a města Lanžhot a Dubňany se řadí do kategorie nad 3000 obyvatel. Obec Čejkovice, Dolní Bojanovice, Lužice, Prušánky, Moravská Nová Ves, Tvrdonice se řadí do standardně velikostní kategorie obcí obyvatel. Dále obce Dolní Bojanovice, Čejkovice, Lužice, Prušánky, Moravská Nová Ves a Tvrdonice mají méně než 2000 obyvatel a pouze obce Josefov, Nový Poddvorov, Starý Poddvorov a Terezín patří velikostně k nejmenším obcím na území MAS Dolní Morava. Obrázek 8 Počet obyvatel v obcích na území MAS Dolní Morava (zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 2014) 22

23 4.2 Občanská vybavenost Občanská vybavenost se řadí mezi základní funkční složky sídel vedle výroby, bydlení, dopravy, rekreace a technického vybavení. Určuje standard životní úrovně obyvatel a je především vázána na funkční složku bydlení. Do občanské vybavenosti jsou řazeny objekty sloužící k opakujícím se potřebám obyvatel. Rozsah a charakter je vyvíjen s růstem a změnami životních potřeb obyvatel. (Zdařilová, 2005) Občanská vybavenost obcí MAS Dolní Morava je relativně dobrá. Nejpotřebnější služby jsou na území zajištěny. V obcích Josefov, Nový Poddvorov a Terezín je absence pošty. Až na obec Nový Poddvorov je ve všech obcích minimálně jeden obchod. V obci Nový Poddvorov je tato situace zajištěna pravidelným zajištěním pojízdného prodejce zboží základních surovin, zejména pro starší část populace, která v obci převažuje. Ve všech obcích se nachází knihovna. Dům dětí a mládeže je pouze v obci Lužice, ale rodinných center na území nalezneme celkem 9. Kromě obce Josefov a Týnec je v každé obci minimálně jeden kadeřnický salon. Co se týče dalších služeb, tak pneuservisů je na území celkem 24 a autoservisů 31 (viz Příloha 15). Graf 11 Vybavenost obce Vybavenost obce pneuservis autoservis kadeřnictví mateřské / rodinné centrum dům dětí a mládeže obchod - potraviny Zdroj: vlastní zpracování na základě místního šetření, 2014 Na území MAS Dolní Morava se nachází celkem 57 lékařů, z čehož je 19 praktických lékařů, 16 dětských lékařů, 5 gynegologů, 14 stomatologů a 3 specialisti, z čehož lze konstatovat, že území je dostatečně pokryto lékařskou péčí. Občané dále mohou využívat lékařských služeb, které jsou koncentrovány v blízkém městě Břeclav a Hodonín, kde se také nachází Nemocnice Břeclav a Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace (viz Příloha 16). 23

24 Graf 12 Lékařské péče v obcích MAS Dolní Morava Lékařská péče praktický lékař dětský lékař gynekolog stomatolog lékař specialista Zdroj: vlastní zpracování na základě místního šetření, 2014 V Grafu 13 je uvedena kulturní vybavenost obcí MAS Dolní Morava. V každé obci se nachází jedna veřejná knihovna. V žádné obci není kino, multikino a ani divadlo. V obci Čejkovice, Dolní Bojanovice, Hrušky, Lanžhot, Lužice, Mikulčice, Rohatec a Terezín jsou muzea včetně poboček a samostatných památníků. V obci Mutěnice se nachází Galerie na chodbě. Na území je cekem 24 ostatních kulturních zařízení. Středisko pro volný čas dětí a mládeže můžeme najít v obci Hrušky, Lužice, Mikulčice, Mutěnice a Prušánky. Ve všech obcích jsou sakrální stavby a hřbitov. Ve městě Dubňany, obci Kostice, Moravská Nová Ves a Moravský Žižkov je smuteční síň. V obci Kostice a Nový Poddvorov se nenachází kostel. Obřadní síň je ve všech obcích kromě obce Ladná, Lužice, Mutěnice, Nový Poddvorov, Starý Poddvorov, Terezín a Týnec. Kulturní dům nemá obec Lužice a Terezín. Graf 13 Kulturní vybavenost obcí Kulturní vybavenost obcí Zdroj: vlastní zpracování na základě místního šetření,

25 V následujícím grafu je znázorněna sportovní vybavenost obcí. Na území MAS Dolní Morava je jedno koupaliště ve městě Dubňany a jeden krytý bazén v obci Čejkovice. V obcích je celkem 22 hřišť s provozovatelem nebo správcem. Taktéž je na území 22 tělocvičen včetně školních. Ve městě Dubňany, obci Čejkovice, Josefov, Kostice, Mikulčice, Mutěnice, Moravská Nová Ves, Prušánky, Rohatec a Týnec jsou otevřené stadiony (viz Příloha 19). Graf 14 Sportovní vybavenost obcí 25 Sportovní vybavenost obcí koupaliště a bazény - z toho kryté bazény hřište s provozovatelem tělocvičny vč. školních stadiony otevřené ost. zařízení pro tělovýchovu Zdroj: vlastní zpracování na základě místního šetření, 2014 V Příloze 20 je uveden přehled volnočasových aktivit v obcích MAS Dolní Morava. Největší zastoupení v obcích mají volnočasové aktivity jako je kopaná, SOKOL/OREL, myslivecké sdružení, dechovka, sbor dobrovolných hasičů, stolní tenis a jiné. Nejvíce volnočasových aktivit je v obcích Rohatec, Dolní Bojanovice, Kostice a Lužice. Graf 15 Volnočasové prostory v obcích MAS Dolní Morava Volnočasové prostory v obcích MAS Dolní Morava Řady1 Zdroj: vlastní zpracování na základě místního šetření,

26 Ve výše uvedeném grafu jsou znázorněny volnočasové prostory v obcích MAS Dolní Morava. Na území je 7 florbalových hřišť ve městě Dubňany, obci Dolní Bojanovice, Kostice, Lužice a Mikulčice. V obcích Hrušky, Ladná, Nový Poddvorov, Terezín a Týnec nejsou víceúčelová hřiště. Tenisových kurtů je na území celkem 24, nejvíce jich mají v obci Dolní Bojanovice (3 tenisová hřiště). V obci Mikulčice a Mutěnice je střelnice. Obce Josefov a Kostice mají k dispozici kluziště. Nohejbalové hřiště má město Dubňany, obce Dolní Bojanovice, Lužice, Mikulčice, Moravský Žižkov, Mutěnice, Rohatec a Terezín. Dětské hřiště jsou ve všech obcích kromě obce Týnec. Ve městě Dubňany, obci Čejkovice, Dolní Bojanovice a Tvrdonice se nachází bowling. 26

27 Čejč Čejkovice Dolní Bojanovice Dubňany Hrušky Josefov Kostice Ladná Lanžhot Lužice Mikulčice Moravská Nová Ves Moravský Žižkov Mutěnice Nový Poddvorov Prušánky Rohatec Starý Poddvorov Terezín Tvrdonice Týnec 4.3 Život v obcích Pro obce MAS Dolní Morava je typický kulturní život, který je spojen s folklorem, lidovými tradicemi a vinařstvím. V Příloze 22 je znázorněn seznam spolků a sdružení v jednotlivých obcích MAS Dolní Morava, které mají v obcích dlouholetou tradici. Nejvíce spolků je v obci Kostice, Lanžhot a Lužice. V obci Nový Poddvorov, Josefov a Čejč je sdružení a spolků nejméně. Graf 16 Spolky a sdružení v obcích Spolky a sdružení v obcích Řady1 Zdroj: webové stránky obcí, vlastní zpracování 2014 V Tabulce 3 jsou uvedeny společenské akce v obcích MAS Dolní Morava, jako jsou plesy, zábavy, diskotéky, trhy a poutě, náboženské akce a jiné. Celkových počet plesů pořádaných na území MAS Dolní Morava je 66. Nejvíce plesů je v obci Dolní Bojanovice, Prušánky, Rohatec a Lužice. Zábav na území MAS Dolní Morava je každoročně pořádáno okolo 73, diskoték 20, 24 poutí a 29 náboženských akcí. Tabulka 3 Společenské akce v obcích MAS Dolní Morava Společenské akce plesy zábavy diskotéky trhy, poutě nábožensk é akce jiné akce Čejč Čejkovice Dolní Bojanovice Dubňany x x x x x x Hrušky Josefov Kostice Ladná Lanžhot Lužice Mikulčice

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Varnsdorf 1 1 Obecné

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

STANOVY MAS Brána do Českého ráje, z.s.

STANOVY MAS Brána do Českého ráje, z.s. STANOVY MAS Brána do Českého ráje, z.s. Schválené valnou hromadou MAS Brána do Českého ráje, z.s. dne 26.10. 2015 I. Základní ustanovení 1. Název spolku je MAS Brána do Českého ráje, z.s. 2. Identifikační

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Stanovy spolku Místní akční skupina Dolní Morava

Stanovy spolku Místní akční skupina Dolní Morava Stanovy spolku Místní akční skupina Dolní Morava ČÁST I. Preambule a výklad pojmů 1. Místní akční skupina Dolní Morava (dále jen MAS nebo spolek ) je spolkem, sdružujícím organizačně samostatné fyzické

Více

Zápis z 12. zasedání členské schůze zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava dne v Kulturním domě v Josefově

Zápis z 12. zasedání členské schůze zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava dne v Kulturním domě v Josefově Zápis z 12. zasedání členské schůze zapsaného spolku Místní akční skupina Dolní Morava dne 8.10.2014 v Kulturním domě v Josefově Přítomno dle presenční listiny: 20 z celkového počtu 36 členů Zapisovatelka:

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

STANOVY SPOLKU MAS Partnerství venkova, z. s.

STANOVY SPOLKU MAS Partnerství venkova, z. s. STANOVY SPOLKU MAS Partnerství venkova, z. s. podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Název: MAS Partnerství venkova, z. s. Sídlo: Vísky 96 679 33 Vísky Česká republika

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 -

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Preambule Místní akční skupina Podještědí ( dále jen místní akční skupina či MAS) je

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Broumov 1 1 Obecné

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6%

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6% Neratovice Správní obvod Neratovice se nachází na severu kraje a sousedí s obvody Brandýs nad Labem-St.Bol., Kralupy nad Vltavou a Mělník. Povrch obvodu je nížinatý, rozkládá se kolem řeky Labe a je součástí

Více

STANOVY Podzvičinsko, z. s.

STANOVY Podzvičinsko, z. s. STANOVY Podzvičinsko, z. s. Pracovní verze k 3. 12. 2015 Zpracovala: Kateřina Karešová a Ludmila Škvrnová I. Úvodní ustanovení Dle nového občanského zákoníku, 89/2012 Sb. 2014 se mění název Sdružení Podzvičinsko

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Rýmařov 1 1 Obecné

Více

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o

PROCES. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o PROCES 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec AKTUALIZACE 2012 Část D Vyhodnocení změn RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

STANOVY MAS VODŇANSKÁ RYBA, z. s.

STANOVY MAS VODŇANSKÁ RYBA, z. s. STANOVY MAS VODŇANSKÁ RYBA, z. s. Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Vodňanská ryba, z. s. (dále též jen spolek ) je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Spolek je založen

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Šablona pro zveřejnění integrované strategie

Šablona pro zveřejnění integrované strategie Šablona pro zveřejnění integrované strategie VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ PROSÍM ZAŠLETE ELEKTRONICKY SPOLU S TEXTEM STRATEGIE VE FORMÁTU DOC/DOCX NA ADRESU: strategie-optp@mmr.cz. Název nositele strategie (organizace,

Více

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s.

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s. Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s. ve znění změny schválené Členskou schůzí ze dne 26.10.2006 Článek 1 Základní ustanovení 1. Název občanského sdružení založeného v souladu

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

Benchmarking ORP Rychnov n/kn

Benchmarking ORP Rychnov n/kn Benchmarking ORP Rychnov n/kn pro projekt Systémové podpory rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Zpracovatelé: Realizační tým ORP Rychnov nad Kněžnou

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH Strategická část

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH Strategická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH 2014+ Strategická část Ing.Alexandra Fürbachová, členka správní rady MAS KH o.p.s. Strategická část Mise = proč strategii vytváříme: Strategie MAS

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Region Podluží DSO: Rozpočtový rok: 2014

Region Podluží DSO: Rozpočtový rok: 2014 Region Podluží Náměstí 177, 691 51, Lanžhot, IČ: 69650284 www.podluzi.cz mail: info@podluzi.cz tel: +420 777 328 052 DSO: Region Podluží Rozpočtový rok: 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 1. Plnění rozpočtu příjmů a

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - B Mapové výstupy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y Název organizace: Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. IČ : 00435805 Sídlo organizace: Svitavy, Kapitána Nálepky 39 Působnost: Regionální sportovní tělovýchovná organizace tělovýchovných

Více

Stanovy spolku. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku

Stanovy spolku. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku Stanovy spolku Čl. 1 Název a sídlo Název: Spolek MAS BRÁNA PÍSECKA z.s. (dále jen spolek ) Sídlo: Čížová 75, 398 31 Čížová Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Dubenec 156, 544

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Návrh na registraci občanského sdružení

Návrh na registraci občanského sdružení Věc: Návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, předkládá přípravný výbor ve složení: Veronika Kolářová, bytem: Bítov 2, 266 01 Beroun r.č. 776105/0660

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DŘÍPATKA, z. s.

STANOVY SDRUŽENÍ DŘÍPATKA, z. s. STANOVY SDRUŽENÍ DŘÍPATKA, z. s. Článek 1 Charakteristika Sdružení Dřípatka (1) Název spolku v plném znění: Sdružení Dřípatka, z. s. (dále jen Sdružení Dřípatka). Tento název vychází jako zjednodušený

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ Preambule Občanské sdružení rodičů při ZŠDP bylo založeno 9. dubna 2008, dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. S účinností zákona č. 89/2012

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule

Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule Region HANÁ, z.s. (dále jen spolek) je spolkem dle ust. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Je nástupnickou organizací transformace organizace Region

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov

Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Stanovy Občanského sdružení Kohoutov Čl. 1. Základní ustanovení 1.1 Název občanského sdružení: Občanské sdružení Kohoutov (dále jen sdružení ) 1.2 Sdružení má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín Téma: Životní prostředí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4 PRIORITNÍ OSA 4 ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ Globálním cílem prioritní osy 4 je zkvalitnění nakládaní

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Bohumín 1 1 Obecné

Více

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Česká Bělá 300. Článek II Postavení Unie. Občanské sdružení unie rodičů při ZŠ a MŠ Česká

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZÁŽEH - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A HARMONIE, O. S.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZÁŽEH - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A HARMONIE, O. S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZÁŽEH - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A HARMONIE, O. S. Čl. 1. Název a sídlo Název: ZÁŽEH - zdravý životní styl a harmonie, o. s. Sídlo: Frýdek-Místek, Pavlíkova 277, 738 01 Čl. 2. Statut

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupiny ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO)

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupiny ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) Stanovy občanského sdružení Místní akční skupiny ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) Sdružení je založeno za účelem podpory komplexního trvalého rozvoje území MAS ORLICKO prostřednictvím podpory činností obcí,

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

STANOVY JIZERSKO-JEŠTĚDSKÉHO HORSKÉHO SPOLKU. I. Název a sídlo spolku. II. Účel a programové cíle spolku

STANOVY JIZERSKO-JEŠTĚDSKÉHO HORSKÉHO SPOLKU. I. Název a sídlo spolku. II. Účel a programové cíle spolku STANOVY JIZERSKO-JEŠTĚDSKÉHO HORSKÉHO SPOLKU I. Název a sídlo spolku 1 (1) Název spolku je Jizersko-ještědský horský spolek. (2) Sídlem spolku je Liberec, Nerudovo náměstí 108/1. II. Účel a programové

Více

Stanovy spolku Otevřené zahrady Jičínska z. s.

Stanovy spolku Otevřené zahrady Jičínska z. s. Stanovy spolku Otevřené zahrady Jičínska z. s. 1. Základní ustanovení 1. Název zapsaného spolku, dle zákona č. 89/2012 Sb. 214 (který byl založen dle ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. jako občanské sdružení),

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více