Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na období MAS Dolní Morava o.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na období 2014 2020 MAS Dolní Morava o.s."

Transkript

1 Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na období MAS Dolní Morava o.s. verze srpen / 2014

2 Obsah 1 Úvod Základní informace Vymezení území Základní geografická poloha Identifikace právnické osoby a její orgány Popis místního partnerství Organizační struktura Historie MAS, zkušenosti s rozvojem území Definování odpovědnosti za realizaci a zpracování ISÚ Popis zapojení veřejnosti a členů místního partnerství do přípravy ISÚ Přehled členů týmu Manažer spolku: Kancelář MAS: Účetnictví Technické prostředky Možnosti informování členů MAS a obyvatelstva Finanční prostředky MAS: Analytická část Obyvatelstvo Demografický vývoj obyvatel Věková struktura obyvatel Vzdělanostní struktura Náboženská struktura obyvatel Velikost obcí Občanská vybavenost Život v obcích Řízení obcí, informovanost Bydlení, bytová výstavba Technická infrastruktura Zásobování elektrickou energií Zásobování zemním plynem Vodní hospodářství Obnovitelní zdroje energie Staré ekologické zátěže Odpadové hospodářství Dopravní infrastruktura

3 4.9 Bezpečnost Vzdělávání, školství Podnikání a zaměstnanost Turistický ruch Životní prostředí Ochrana přírody a krajiny Vyhodnocení rozvojového potenciálu území Spolupráce obcí v rámci DSO Souhrnné hodnocení pilířů udržitelného rozvoje území MAS Dolní Moravy Analýza rozvojových potřeb Dotazníkové šetření Názory občanů na stav území MAS Dolní Morava Analýza rozvojových potřeb Rozvojové kapacity Území se zvýšeným potenciálem SWOT analýzy v území vybraných oblastí rozvoje SWOT analýza celková Zmapování strategií Strategická část Mise Vize Vize: Podnikání, zaměstnanost a lidské zdroje Vize: Vzdělanost a školství Vize: Kulturní dědictví a cestovní ruch Vize: Rozvoj venkova Vize: Životní prostředí, zemědělství a lesnictví Klíčová oblast: Podnikání, zaměstnanost a lidské zdroje Podoblast: Podnikání Podoblast:Zaměstnanost Podoblast:Lidské zdroje Klíčová oblast: Vzdělanost a školství Podoblast:Základní školství Podoblast:Celoživotní vzdělávání Klíčová oblast: Kulturní dědictví a cestovní ruch Podoblast:Kulturní dědictví Podoblast:Cestovní ruch Klíčová oblast: Rozvoj venkova Podoblast:Technická infrastruktura

4 5.6.2 Podoblast:Občanská vybavenost Podoblast:Spolkový život Klíčová oblast: Životní prostředí, zemědělství, lesnictví Podoblast:Životní prostředí Nepovinné přílohy Použité zdroje Použité zkratky

5 1 Úvod 1.1 Základní informace Místní akční skupina Dolní Morava sdružuje 21 obcí. Byla založena dne za účelem ochrany, prosazování a koordinace společných zájmů členských obcí zejména v oblasti regionálního rozvoje, cestovního ruchu, přeshraniční spolupráce, kultury a životního prostředí. Původní právní forma bylo občanské sdružení, ale od roku 2014 je spolkem. Odpovídá svým majetkem za plnění svých povinností Vymezení území Území MAS Dolní Morava leží v Jihomoravském kraji (NUTS II Jihovýchod) v okresech Břeclav a Hodonín. Na východě sousedí se Slovenskou republikou, na jihozápadě s Rakouskem. Rozkládá se v nadmořské výšce od 151 do 240 m n m. Poloha MAS usnadňuje svými podmínkami příhraniční styk s Rakouskem, styk mezi českými kraji a Slovenskem i vzdálenějšími zahraničními oblastmi. V současné době MAS Dolní Morava působí v územní působnosti 21 obcí na Podluží a Hodonínsku. Jedná se o obce Čejč, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dubňany, Hrušky, Josefov, Kostice, Lanžhot, Ladná, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Mutěnice, Nový Poddvorov, Prušánky, Rohatec, Starý Poddvorov, Terezín, Tvrdonice, Týnec. Území je dobře dopravně dostupné s napojením na hlavní tahy na Slovensko (E 65). Současně leží v zázemí velkých měst a průmyslových center (Břeclav, Hodonín). Obrázek 1 Vymezení MAS Dolní Morava (zdroj: vlastní zpracování, 2014) Území disponuje významným potenciálem esteticky a přírodovědně vysoce hodnotné krajiny, na území leží lokality chráněné zvláštními ochrannými statuty a režimy, některé krajinné atributy dosahují evropského významu např. biosferická rezervace lužního lesa na soutoku Moravy a Dyje v jihozápadní časti území MAS. 5

6 Území MAS se potýká dlouhodobě s velkou mírou nezaměstnanosti až 12 %. Převážná část ekonomicky aktivního obyvatelstva je zaměstnána mimo území MAS, především v přilehlých městech (Břeclav, Hodonín, Brno) ve velkých podnicích. V současné době se začínají postupně vytvářet malé a střední podniky, zaměřené na venkovské podnikání a agroturistiku Základní geografická poloha Kontinet: Evropa Stát: Česká republika Region: NUTS II - Jihovýchod Kraj: Jihomoravský Správní obvod: ORP Hodonín, ORP Břeclav Obce sdružené v MAS: Čejč, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dubňany, Hrušky, Josefov, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Mutěnice, Nový Poddvorov, Prušánky, Rohatec, Starý Poddvorov, Terezín, Tvrdonice, Týnec Sousední MAS: MAS Strážnicko, o.s., MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, MAS Vinařská, MAS Hustopečsko, o.s. Nejbližší sousední země: Rakousko, Slovenská republika Identifikace právnické osoby a její orgány Název: Místní akční skupina Dolní Morava o. s. Právní forma: spolek (dříve občanské sdružení) Datum vzniku: Předmět činnosti: všeobecný rozvoj území členských obcí Sídlo: Náměstí 177, , Lanžhot Kancelář: Regionální centrum, Hodonín, Masarykovo náměstí, Hodonín IČ: Internetové stránky: Popis místního partnerství Místní akční skupina je založena na principu partnerství podnikatelského sektoru, veřejného sektoru a neziskového sektoru. K tvořila členská základna celkem 25 členů, z toho 14 za podnikatelský sektor, 6 subjektů za veřejnou správu a 5 zastupujících neziskový sektor. Předmětem tohoto partnerství je vytváření enviromentálních, ekomonických a sociálních výzev při zachování principů udržitelného rozvoje Organizační struktura Všechny orgány spolku rozhodují kolektivně. K přijetí návrhů a usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných, pokud v dalších ustanovení těchto stanov není upraveno jinak. Usnesení orgánů spolku přijatá v rámci stanov jsou závazná. Výbor, výběrová a kontrolní komise jsou voleny valnou hromadou. Žádná z jednotlivých zájmových skupin nesmí v orgánech spolku představovat více než 49 % hlasovacích práv. Orgány spolku vykonávají svou působnost v rozsahu určeném stanovami. K tomu mohou v rámci stanovami vymezené působnosti vydávat příslušné vnitřní spolkové normy. Jednání orgánů spolku upravují jednací a volební řády. 6

7 Členská schůze (nově Valná hromada ) - Programový výbor (nově Výbor ) Předseda spolku Místopředseda spolku Kancelář MAS Manažer spolku Zaměstnanci Pracovní skupiny - Výběrová komise - Kontrolní komise Členská schůze (nově Valná hromada ) - nejvyšší orgán spolku Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech spolku, zejména: schvaluje, mění a doplňuje stanovy MAS, schvaluje zaměření činnosti spolku na následující období, schvaluje SCLLD, schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů, schvaluje rozpočet MAS, projednává a schvaluje výsledky hospodaření, účetní závěrku, výroční zprávu a zprávu kontrolní komise k ročním hospodářským výsledkům, projednává a schvaluje zprávu výboru o činnosti a dalších úkolech spolku, jedná o návrzích výboru a podnětech, připomínkách a návrzích členů, volí na funkční období čtyř let členy výboru, volí na funkční období jednoho roku členy výběrové komise volí na funkční období čtyř let členy Kontrolní komise, stanoví výši řádných a mimořádných členských příspěvků a jejich splatnosti na příslušný rok, rozhoduje o vyloučení člena spolku, rozhoduje o přijetí nových členů, rozhoduje o odvolání členů výboru a členů výběrové komise a kontrolní komise, rozhoduje o zrušení nebo rozdělení spolku včetně naložení s likvidačním zůstatkem, rozhoduje o nakládání (přijetí či zcizení) majetku spolku v hodnotě převyšující Kč Programový výbor (nově Výbor ) řídí činnost spolku a zajišťuje úkoly spolku; k tomu může vydávat organizační směrnice nebo jiné potřebné předpisy pro vnitřní činnost spolku, ze svého středu volí předsedu spolku MAS Dolní Morava a místopředsedu spolku MAS Dolní Morava a také je odvolává. Odvoláním z funkce předsedy spolku MAS Dolní Morava a místopředsedy spolku MAS Dolní Morava výboru nezaniká členství ve výboru, připravuje návrh plánu činnosti, předkládá valné hromadě výroční zprávu, zřizuje podle potřeb pracovní skupiny, jmenuje jejich členy a vedoucí, zajišťuje odbornou přípravu členů a orgánů spolku, schvaluje smlouvy, prohlášení a dohody týkající se realizace komunitně vedeného místního rozvoje (metody LEADER), schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD, 7

8 schvaluje výzvy k podávání žádostí, vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na základě návrhu výběrové komise, svolává valnou hromadu minimálně jedenkrát ročně. připravuje Strategii rozvoje území Dolní Moravy, vede evidenci členů sdružení, zajišťuje vedení účetnictví Výběrová komise Výběrová komise je výběrovým orgánem spolku. Má 5 členů včetně předsedy a místopředsedy. Členové výběrové komise musí být voleni ze subjektů, které na území MAS prokazatelně místně působí. provádí výběr projektů na základě objektivních kritérií stanovuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD doporučuje výboru výběr projektů k realizaci a stanovení výše alokace Kontrolní komise Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku a má 3 členy včetně předsedy. Je složena z členů spolku zvolených podle těchto stanov. Členem kontrolní komise musí být bezúhonná a svéprávná osoba. Členy komise nemohou být členové výboru ani zaměstnanci MAS. Kontrolní komise provádí podle potřeby, nejméně však jednou za rok kontrolu hospodaření a činnosti spolku, řeší sporné záležitosti členů ve smyslu ustanovení těchto stanov. Valné hromadě předkládá komise stanovisko k výsledkům hospodaření spolku za uplynulé účetní období s návrhy na opatření ve finanční oblasti. Kontrolní komise má právo a povinnost upozornit výbor anebo valnou hromadu na jiné zjištěné nedostatky v činnosti spolku a vyžadovat přijetí opatření k nápravě. Kontrolní komise předkládá písemné stanovisko k výroční zprávě spolku před jejím schválením valnou hromadou. Kontrolní komise dále: dohlíží na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD, kontroluje účetní a jiné doklady organizace týkající se činnosti MAS a údaje tam obsažené, kontroluje metodiku způsobu výběru projektů a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru projektů, zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá výboru ke schválení indikátorový a evaluační plán SCLLD) Předseda, místopředseda: Předseda spolku MAS Dolní Morava řídí a organizuje činnost spolku. V případě jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda spolku MAS Dolní Morava. O své činnosti průběžně informují výbor. Předseda spolku MAS Dolní Morava jedná jménem spolku navenek; o zastupování přitom platí předcházející odstavec. Podepisování dokumentů za spolek se děje tak, že k nadepsanému nebo tištěnému názvu spolku připojí podpis předseda spolku MAS Dolní Morava, nebo místopředseda spolku MAS Dolní Morava. Předseda spolku MAS Dolní Morava zodpovídá za chod kanceláře MAS a řídí činnost Výboru. 8

9 Předseda spolku MAS Dolní Morava je Ing. Josef Smetana. Místopředsedkyně spolku je Bc. Patrícia Juráňová Kancelář MAS: Výbor zřizuje kancelář MAS pro zabezpečení administrativních a technických činností MAS. Vedoucím kanceláře je manažer spolku. Činnost kanceláře MAS zajišťují zaměstnanci MAS, členové výboru, případně dobrovolníci Pracovní skupiny: Výbor zřizuje jako svůj poradní orgán pracovní skupiny a jmenuje předsedu pracovní skupiny a členy pracovní skupiny. Předseda pracovní skupiny odpovídá za činnost pracovní skupiny a předkládá výsledky činnosti, či doporučení pracovní skupiny na jednání výboru, případně na jednání kontrolní komise. Pracovní skupiny mohou pro svou činnost využívat kancelář MAS. 1.2 Historie MAS, zkušenosti s rozvojem území MAS Dolní Morava o. s. vznikla rozšířením MAS Regionu Podluží o. s. o subjekty Mikroregion Hodonínsko, obce Čejkovice, Čejč, Mutěnice, Terezín a Okresní Hospodářskou komoru Hodonín. Z tohoto důvodu byl vybrán výstižnější název pro nově rozšířené občanské sdružení, pracující již od roku 2004 na principech programu Leader, tedy MAS Dolní Morava. Partneři se dohodli, že předloží projekt do programu Leader+ za účelem uvedení se do funkceschopnosti a vytvoření strategie MAS, která pomůže regionálnímu rozvoji a podpoří soukromý, neziskový a veřejný sektor. Mikroregion Hodonínsko s Regionem Podluží a dalšími obcemi se tedy spojili s cílem připravit a následně naplňovat strategii rozvoje dotčeného území a zastupují v MAS veřejný sektor, naopak OHK Hodonín je ideálním subjektem, který má sílu oslovit podnikatele všech resortů a napomoci společnému záměru MAS a tvorbě strategie ze strany soukromého sektoru. Všestranná partnerství, zkušenosti MAS Regionu Podluží, spolupráce dvou svazků obcí a samostatně přistupujících obcí se jeví jako ideální startovní pozice pro naplňování cílů a vizí MAS Dolní Morava, které jsou agregovány ve Strategickém plánu Leader (SPL), který má MAS vypracovaný od roku 2007, který kvůli souběhu českého a evropského LEADRU, nebyl podpořen. Kroky všech partnerů jsou v souladu s jednotlivými rozvojovými strategiemi regionů, rozvojovými programy obcí a navazují na dlouhodobou koncepci strategie rozvoje venkovského prostředí. Zintenzivnění činnosti MAS a její následná práce na rozvoji venkova, má podpořit především sektory v oblasti zemědělství a podnikání, agroturistiky, vinařství, folklóru. MAS také podporuje ochranu životního prostředí a krajinotvorbu. Výsledkem aktivit MAS Dolní Morava jsou následující zrealizované projekty: Obnova přírodních a kulturních zdrojů - Leader ČR, 2008 Život na Dolním toku Moravy - Přeshraniční spolupráce ČR SR /Brodské/, ZEMĚ VODA VZDUCH -Fond malých projektů ČR RAK. /WDE/, Vína Dolní Moravy - Fond malých projektů, ČR RAK. /Veltlinerland/, Život na Dolním toku Moravy - Fond malých projektů ČR SR /Brodské/, Společné putování za dědictvím regionů - PRV ČR, Osa 4.2 Spolupráce / MAS DM, MAS Strážnicko, MAS Společná cesta /,

10 Po stopách prapředků - PRV ČR, Osa IV.2.1 Spolupráce partner projektu: MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, Celková finanční alokace v období přesahovala 14 mil. Od roku 2013 byly zahájeny aktivity podporující komunitně vedený místní rozvoj (SCLLD), související s přípravou Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Cizí finanční zdroje představující především meziobecní krátkodobé půjčky a výpomoci a krátko až střednědobé úvěry získané od komerčních bankovních ústavů. Rozhodující pro rozvoj území jsou lidské zdroje. Ty jsou tvořeny především vlastním managementem MAS v podobě manažera MAS a dalších pracovníků. Činnost a aktivity MAS jsou podpořeny úzkou spoluprací s managementy svazků obcí Regionu Podluží a Mikroregionu Hodonínsko, které fungují na plně profesionálním základě a opírajícím se o poradenskou síť kvalitních externích poradců. Území MAS má neobyčejně vhodné podmínky pro realizaci priorit rozvoj cestovního ruchu, ochrana životního prostředí, zemědělství, vinařství a podpora místních živých tradic a zvyků. Významná je spolupráce s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně, se kterou MAS v minulosti řešila několik projektů. Např. celorepublikový projekt Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony, jehož cílem je vypracovat návrh teoreticko-metodologických postupů komparace regionů, využitelných obecně v rámci celé České republiky. Další významná spolupráce je taktéž navázaná s Rakouským i Slovenským příhraničím. Jedná se zejména o rakouský mikroregion Weinviertel Dreiländereck a slovenský Region Záhorie. Velký význam pro růst potenciálu území a rozvoj zejména nových aktivit v oblasti vinařství a tradic, má i připravované partnerství s LAG Lëtzebuerger Musel, která působí na území obcí v Lucembursku a které navazuje na několikaleté partnerství členské obce Hrušky a Waldbredimus. 1.3 Definování odpovědnosti za realizaci a zpracování ISÚ Místní akční skupina Dolní Morava, o.s. (MAS Dolní Morava, o.s.) IČ: Sídlo:Náměstí 177, Lanžhot Registrace občanského sdružení: Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č.ú / 0800 Telefon: Emal: WEB: 2 Popis zapojení veřejnosti a členů místního partnerství do přípravy ISÚ V podzimních měsících roku 2013 bylo realizováno celkem 20 setkání na území obcí MAS Dolní Morava, v rámci nichž probíhaly diskuze nejen se zájemci o rozvoj území svých obcí. V rámci setkání proběhlo také dotazníkové šetření, sběr informací, podnětů a dalších poznatků nutných pro tvorbu analytické části strategie. V průběhu roku 2014 také probíhá sběr projektových námětů. 10

11 V období přípravy ISÚ je neustálá snaha informovat všechny cílové skupiny o možnosti a způsobu zapojení se do spolupráce při tvorbě strategického dokumentu. Jedná se především o využití možností obecních tiskovin, kabelové TV, internetu a www stránek MAS, regionů i obcí, hlášení obecních úřadů, vývěsky obcí, osobním telefonickým oslovením, poštou, či em. Aktuální informace jsou dostupné na internetových stránkách MAS Dolní Morava, Regionu Podluží, Mikroregionu Hodonínsko a na stránkách jednotlivých členů. Žádost o členství v MAS může podat kdokoliv, kdo má trvalé bydliště, nebo působiště v územní působnosti MAS Dolní Morava a má zájem o rozvoj tohoto území. 3 Přehled členů týmu 3.1 Manažer spolku: V současnosti zaměstnáván na dobu určitou v závislosti na realizaci jednotlivých projektů a aktivit spolku. V následujícím programovém období , předpokládáme vytvoření stále pracovní pozice na dobu neurčitou, v závislosti na zapojení do čerpání finančních prostředků EU prostřednictvím jednotlivých operačních programů a prostřednictví metody Komunitně vedeného místního rozvoje. 3.2 Kancelář MAS: Zaměstnanci spolku jsou v současnosti zaměstnáváni na dobu určitou v závislosti na realizaci jednotlivých projektů a aktivit spolku. V období první poloviny roku 2014 měl spolek evidovány tyto zaměstnance zaměstnané na dobu určitou: Bc. Eliška Tesaříková Bc. Kateřina Malá Bc. Patrícia Juráňová Ing. Josef Smetana 3.3 Účetnictví Účetní služby zajišťuje: Communal Servis & Consulting, s.r.o. Hlavní 116, Hrušky, IČ: Zastoupená: Ing. Josefem Smetanou 3.4 Technické prostředky - sídlo MAS Dolní Morava kancelář v sídle - Náměstí 177, Lanžhot - pobočka MAS Dolní Morava - kancelář Mikroregionu Hodonínsko, Masarykovo náměstí 1, Hodonín - MAS má k dispozici vlastní technické a počítačové vybavení 11

12 3.5 Možnosti informování členů MAS a obyvatelstva Především pomocí využití regionálních i obecních tiskovin, týdeníků, kabelové TV, internetu a www stránek MAS, regionů i obcí, hlášení obecních úřadů, vývěsky obcí, osobním telefonickým oslovením, poštou, či em. 3.6 Finanční prostředky MAS: V závislosti na potřebách předfinancování realizovaných projektů, jejich částečnému spolufinancování a zajištění nezbytného chodu organizace alokovány půjčkami členů sdružení, finančními dary, krátkodobými bankovními úvěry a členskými příspěvky. 12

13 Analytická část 4.1 Obyvatelstvo Demografický vývoj obyvatel Na území MAS Dolní Morava žilo k celkem obyvatel, z toho je mužů a žen. Největší počet obyvatel žije ve městě Dubňany a Lanžhot 3 758, dále obcích Mutěnice a Rohatec Nejmenší obcí na území je Nový Poddvorov s pouhými 189 obyvateli, za kterým následuje Terezín se 395 obyvateli a Josefov se 418 obyvateli. Detailnější přehled je uveden v Příloze 1. Ve sledovaném období od roku 1993 dochází k pozvolnému nárůstu počtu obyvatel. Dle Grafu 1 dochází k výraznému nárůstu počtu obyvatel v roce 2007, neboť došlo k oddělení části Ladná od města Břeclav a následně samostatná obec Ladná se stala součástí území MAS Dolní Morava a počet obyvatel se v daném roce navýšil o Graf 1 Počet obyvatel v letech Počet obyvatel v letech Počet obyvatel Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 2014 Ve sledované časové řadě dochází k celkovému nárůstu počtu obyvatel na území MAS Dolní Morava o 312 obyvatel, z čeho počet žen vzrostl o 66 a počet mužů o 246. Graf 2Vývoj počtu obyvatel v letech Vývoj počtu obyvatel v letech muži ženy Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

14 Z Obrázku 2 je zřejmé, že ve sledovaném období mezi roky 2008 a 2013 dochází k nárůstu počtu obyvatel pouze v obcích Hrušky, Prušánky, Nový Poddvorov, Dolní Bojanovice, Lužice a Rohatec. U obcí Rohatec, Dolní Bojanovice a Lužice je růst obyvatel zřejmě způsoben suburbanizací a to díky výhodné lokalizaci, dobré dopravní dostupnosti k jádrovému městu Hodonín. Naopak k výraznějšímu poklesu dochází v obcích Terezín a Mikulčice. Ve zbylých obcí zůstává počet obyvatel relativně stabilní. Vývoj počtu obyvatel je ovlivněn celkovým přírůstkem, který je tvořen přirozeným a migrační přírůstkem, přičemž migrační přírůstek má obdobný vývoj jako byl celkový přírůstek, na rozdíl od přirozeného přírůstku, který měl do roku 2010 výraznou klesající tendenci, kdy se dostal do záporných hodnot a poté dochází k růstu. Celkový přírůstek v letech je znárodněn v Grafu 3 a Příloze 2. Obrázek 2 Vývoj počtu obyvatel na území MAS Dolní Morava v letech (zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 2014) Graf 3Přírůstek celkový v letech Přírůstek celkový v letech Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování Přírůstek celkový Daná skutečnost byla ovlivněna poklesem přirozeného přírůstku a to zejména vysokým počtem zemřelých osob v daném roce. Což je znázorněno v Grafu 4 a následně v Příloze 3. 14

15 Graf 4Přirozený přírůstek v letech v obcích MAS Dolní Morava Přirozený přírůstek v letech Přirozený přírůstek Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování Na Obrázku 3 je znárorněna přirozená měna obyvatel v průběhu deseti let ( ), z důvodu zachycení dlouhodbějšího trendu vývoje. Vyšší přírůstek (70 a více obyvatel) je zaznamenám pouze v obcích Mutěnice a Dolní Bojanovice, které se řadí do populačně větších obcí. Přírůstek v rozmezí obyvatel je v obcích Čejkovice, Josefov a městě Dubňany.K nepatrnému přirozenímu úbytku obyvatel dochází v obci Terezín. Výrazně úbytková přirozená měna je evidována v obci Rohatec, Prušánky, Moravská Nová Ves, Hrušky, Tvrdonice, Kostice a městě Lanžhot, ke které došlo zejména kvůli nízkému počtu narozených dětí ve druhé polovině 90. let. Obrázek 3 Přirozená měna obyvatel na území MAS Dolní Morava v letech (zdroj: Územně analytické podklady JMK 2013, vlastní zpracování) 15

16 Graf 5 Migrační přírůstek v letech Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování Migrační přírůstek v letech Přírůstek migrační Vývoj migrace obyvatel v obcích MAS Dolní Morava je názorně zachycen na Obrázku 4. Je zřejmé, že v průběhu 10 let došlo k největšímu úbytku obyvatel způsobenou migrací v obci Čejkovice a městě Dubňany, kde úbytek činí 70 a více obyvatel. K úbytku dále dochází v obci Terezín, Mutěnice a Nový Poddvorov. Naopak přírůstek obyvatel je značný ve většině obcí na daném území. K největšímu přírůstku obyvatel v rozmezí let 1991 až 2011 došlo v obcích Rohatec, Čejč, Starý Poddvorov, Prušánky, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hrušky, Týnec, Tvrdonice a město Lanžhot (s přírůstkem 70 a více obyvatel). Z této skutečnosti vyplývá, že větší přírůstek obyvatel je situován na území ORP Břeclav. Obrázek 4 Stěhování obyvatel v obcích na území MAS Dolní Morava v letech (zdroj: Územně analytické podklady JMK 2013, vlastní zpracování) 16

17 4.1.2 Věková struktura obyvatel Věková struktura obyvatelstva je jednou ze základních charakteristik hodnotící demografický vývoj a naznačuje možné budoucí sociální hrozby. Všeobecným trendem je nejenom daného území, celého Jihomoravského kraje ale globálně celé České republiky je stárnutí populace. Což je zapříčiněno úbytkem obyvatelstva v předproduktivním věku a rostoucím počtem poproduktivní složky populace. Stárnutí populace je důsledkem nižší porodnosti v osmdesátých a devadesátých letech Tento jev bude mít do budoucna velmi silný a následně negativní vliv z hlediska demografického vývoje. O tom také nasvědčuje index stáří, který značí nárůst o 11,34% ve sledovaném období 2008 až Z Obrázku 5 je zřejmé, že nejvyšší hodnota indexu stáří je v obcích Terezín, Nový Poddvorov, Ladná, a Kostice, jedná se o nejmenší obce na území MAS Dolní Morava. Naopak nejpříznivější hodnoty se Obrázek 5 Index stáří v obcích na území MAS Dolní jeví v obcích Mutěnice, Dolní Bojanovice, Morava (zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 2014) Mikulčice, Starý Poddvorov a Hrušky. Jev stárnutí populace je také zřejmý z populační pyramidy obyvatel (Graf 6). Graf 6 Populační pyramida obyvatel MAS Dolní Morava k Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 17

18 V Grafu 7 je znázorněna současná věková struktura obyvatel v roce V současné době nejpočetnější skupina obyvatel je zastoupena ve věkovém rozmezí let (70%), s celkovým počtem obyvatel. Věková skupina v rozmezí 0 16 let s 14 % se od věkové skupiny 65 a více liší pouze o jedno procento. Graf 7 Věková struktura obyvatel v roce 2012 Věková struktura obyvatel v roce % 14% 70% Obyvatelé ve věku 0 14 let celkem Obyvatelé ve věku let celkem Obyvatelé ve věku 65 a více let celkem Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování Věková struktura obyvatelstva se ve sledovaném období výrazně nezměnila. Dochází pouze k 1% snížení kategorie obyvatel v předproduktivním věku (0-14 let) a 1% zvýšení kategorie v poproduktivním věku (65 a více). Detailněji v Příloze Vzdělanostní struktura Celkové rozdíly ve vzdělanostní struktuře na území MAS Dolní Morava jsou velmi výrazné. Dle Obrázku 6 je zřejmé, že nejnižší hodnota vzdělanosti obyvatel v obcích Terezín, Starý Poddvorov, Nový Poddvorov, Moravský Žižkov a Ladná. V rozmezí (1,45 1,54). Naopak vysoký index vzdělanosti obyvatel (1,65 1,74) je v obcích Lužice, Moravská Nová Ves a Mikulčice. Většina obcí na území MAS Dolní Morava se pohybuje v průměrných hodnotách. Aby došlo k vyvážení struktury vzdělanosti, je nutné, aby se zvýšil podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, a tím by se posílila kvalifikovaná pracovní síla na daném území. Tento jev v současné době negativně ovlivňuje trend odliv vzdělaných lidí z venkovského prostředí, zejména za prací do větších měst, např. Brno, Praha. O Obrázek 6 Index vzdělanosti obyvatel (zdroj: Územně analytické podklady JMK 2013, vlastní zpracování) 18

19 Na Grafu 8 je zachycena vzdělanostní struktura obyvatel v roce 201. Na území MAS Dolní Morava vysokoškolského vzdělání dosáhlo 8% populace. Úplného středoškolského vzdělání dosáhlo 26% obyvatel, středoškolského vzdělání bez maturity tvoří 40% populace, z čehož převažuje více mužů. Dále je 25% obyvatel MAS dosáhlo pouze základního vzdělání, přičemž procento žen pouze se základním vzděláním výrazně převyšuje procento mužů. V Příloze 12,13 je graficky znázorněna vzdělanostní struktura mužů a žen zvlášť. Graf 8 Vzdělanostní struktura obyvatel MAS Dolní Morava Vzdělanostní struktura obyvatel celkem v roce % 26% 8% 25% Základní vzdělání Středoškolské bez maturity Středoškolské s maturitou 40% Vyšší odborné Vysokoškolské Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování Náboženská struktura obyvatel Na území MAS Dolní Morava se nachází celkem 29% věřících osob hlásící se k církvi náboženského společenství., 8% věřících nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti, 21% osob bez náboženské víry a 42% neuvedlo. Detailnější přehled v Příloze 14. Graf 9 Procentuální zastoupení věřících a nevěřících osob v roce 2011 Procentuální zastoupení věřících a nevěřících osob v roce % 8% 29% věřící - nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti věřící - hlásící se k církvi, náboženské společnosti 21% bez náboženské víry neuvedeno Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 19

20 4.1.5 Velikost obcí Hustota zalidnění je 136,2 obyvatel/km2, který je srovnatelný s celorepublikovým průměrem (133 obyvatel/km2 ), na rozdíl od průměru Jihomoravského kraje (160 obyvatel/km2 ). Celková rozloha území MAS Dolní Morava je ha, průměrná rozloha obcí se pohybuje kolem ha. Kromě obce Mikulčice, která se skládá 2 části obce, mají všechny obce pouze jednu část. Tabulka 1 Rozloha a hustota zalidnění v obcích MAS Dolní Morava Obec název Rozloha v ha Hustota (počet obyvatel/km2) Statut obce Počet částí obce Čejč ,2 Obec 1 Čejkovice ,3 Obec 1 Dolní Bojanovice ,3 Obec 1 Dubňany Město 1 Hrušky ,2 Obec 1 Josefov ,2 Obec 1 Kostice ,7 Obec 1 Ladná ,9 Obec 1 Lanžhot ,5 Město 1 Lužice ,4 Obec 1 Mikulčice ,5 Obec 2 Moravská Nová Ves ,6 Městys 1 Moravský Žižkov Obec 1 Mutěnice ,2 Obec 1 Nový Poddvorov ,6 Obec 1 Prušánky ,7 Obec 1 Rohatec ,6 Obec 1 Starý Poddvorov ,3 Obec 1 Terezín ,6 obec 1 Tvrdonice ,2 Obec 1 Týnec ,1 Obec 1 Průměr ,1952 Celkem Zdroj: ČSÚ 2013, vlastní zpracování 20

21 Největší hustotu zalidnění mají obce Lužice (381,4 ob/km 2 ), Rohatec (204,6 ob/km 2 ), a město Dubňany (283 ob/km 2 ). Všechny tři katastrálně sousedí s městem Hodonín. Průměrných hodnot srovnatelných s průměrem České republiky dosahují obce Mikulčice (127,5 ob/km 2 ), Ladná (123,9 ob/km 2 ), dále obce Kostice (147,7 ob/km 2 ), Dolní Bojanovice (149,3 ob/km 2 ), Prušánky (155,7 ob/km 2 ) se svou hustotou přibližují Jihomoravskému průměru. Nejnižší hodnotu hustoty zalidnění mají obce Josefov (58,2 ob/km 2 ), Nový Poddvorov (63,6 ob/km 2 ) a město Lanžhot (68,5 ob/km 2 ), dále velmi nízké hodnoty kolem 100 ob/km 2 dosahují obce Týnec, Tvrdonice, Terezín, Moravský Žižkov, Hrušky, Čejkovice a Čejč. O b r á z Obrázek 7 Hustota zalidnění v obcích na území MAS Dolní Morava H (zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování, 2014) Tabulka 2 Počet obcí a obyvatel v obcích MAS Dolní Morava Velikost obce (počet obyvatel) počet obcí podíl obcí % počet obyvatel podíl obyvatel % méně než % % % % % % 3001 a více 4 19% % celkem % % Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 21

22 Graf 10 Velikost obcí podle počtu obyvatel Velikost obcí (dle počtu obyvatel) 19% 19% 29% 33% méně než 1000 ob ob ob a více obyvatel Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování Na Obrázku 8 je graficky znázorněna velikost obcí z hlediska počtu obyvatel. Pouze obec Rohatec, Mutěnice a města Lanžhot a Dubňany se řadí do kategorie nad 3000 obyvatel. Obec Čejkovice, Dolní Bojanovice, Lužice, Prušánky, Moravská Nová Ves, Tvrdonice se řadí do standardně velikostní kategorie obcí obyvatel. Dále obce Dolní Bojanovice, Čejkovice, Lužice, Prušánky, Moravská Nová Ves a Tvrdonice mají méně než 2000 obyvatel a pouze obce Josefov, Nový Poddvorov, Starý Poddvorov a Terezín patří velikostně k nejmenším obcím na území MAS Dolní Morava. Obrázek 8 Počet obyvatel v obcích na území MAS Dolní Morava (zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 2014) 22

23 4.2 Občanská vybavenost Občanská vybavenost se řadí mezi základní funkční složky sídel vedle výroby, bydlení, dopravy, rekreace a technického vybavení. Určuje standard životní úrovně obyvatel a je především vázána na funkční složku bydlení. Do občanské vybavenosti jsou řazeny objekty sloužící k opakujícím se potřebám obyvatel. Rozsah a charakter je vyvíjen s růstem a změnami životních potřeb obyvatel. (Zdařilová, 2005) Občanská vybavenost obcí MAS Dolní Morava je relativně dobrá. Nejpotřebnější služby jsou na území zajištěny. V obcích Josefov, Nový Poddvorov a Terezín je absence pošty. Až na obec Nový Poddvorov je ve všech obcích minimálně jeden obchod. V obci Nový Poddvorov je tato situace zajištěna pravidelným zajištěním pojízdného prodejce zboží základních surovin, zejména pro starší část populace, která v obci převažuje. Ve všech obcích se nachází knihovna. Dům dětí a mládeže je pouze v obci Lužice, ale rodinných center na území nalezneme celkem 9. Kromě obce Josefov a Týnec je v každé obci minimálně jeden kadeřnický salon. Co se týče dalších služeb, tak pneuservisů je na území celkem 24 a autoservisů 31 (viz Příloha 15). Graf 11 Vybavenost obce Vybavenost obce pneuservis autoservis kadeřnictví mateřské / rodinné centrum dům dětí a mládeže obchod - potraviny Zdroj: vlastní zpracování na základě místního šetření, 2014 Na území MAS Dolní Morava se nachází celkem 57 lékařů, z čehož je 19 praktických lékařů, 16 dětských lékařů, 5 gynegologů, 14 stomatologů a 3 specialisti, z čehož lze konstatovat, že území je dostatečně pokryto lékařskou péčí. Občané dále mohou využívat lékařských služeb, které jsou koncentrovány v blízkém městě Břeclav a Hodonín, kde se také nachází Nemocnice Břeclav a Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace (viz Příloha 16). 23

24 Graf 12 Lékařské péče v obcích MAS Dolní Morava Lékařská péče praktický lékař dětský lékař gynekolog stomatolog lékař specialista Zdroj: vlastní zpracování na základě místního šetření, 2014 V Grafu 13 je uvedena kulturní vybavenost obcí MAS Dolní Morava. V každé obci se nachází jedna veřejná knihovna. V žádné obci není kino, multikino a ani divadlo. V obci Čejkovice, Dolní Bojanovice, Hrušky, Lanžhot, Lužice, Mikulčice, Rohatec a Terezín jsou muzea včetně poboček a samostatných památníků. V obci Mutěnice se nachází Galerie na chodbě. Na území je cekem 24 ostatních kulturních zařízení. Středisko pro volný čas dětí a mládeže můžeme najít v obci Hrušky, Lužice, Mikulčice, Mutěnice a Prušánky. Ve všech obcích jsou sakrální stavby a hřbitov. Ve městě Dubňany, obci Kostice, Moravská Nová Ves a Moravský Žižkov je smuteční síň. V obci Kostice a Nový Poddvorov se nenachází kostel. Obřadní síň je ve všech obcích kromě obce Ladná, Lužice, Mutěnice, Nový Poddvorov, Starý Poddvorov, Terezín a Týnec. Kulturní dům nemá obec Lužice a Terezín. Graf 13 Kulturní vybavenost obcí Kulturní vybavenost obcí Zdroj: vlastní zpracování na základě místního šetření,

25 V následujícím grafu je znázorněna sportovní vybavenost obcí. Na území MAS Dolní Morava je jedno koupaliště ve městě Dubňany a jeden krytý bazén v obci Čejkovice. V obcích je celkem 22 hřišť s provozovatelem nebo správcem. Taktéž je na území 22 tělocvičen včetně školních. Ve městě Dubňany, obci Čejkovice, Josefov, Kostice, Mikulčice, Mutěnice, Moravská Nová Ves, Prušánky, Rohatec a Týnec jsou otevřené stadiony (viz Příloha 19). Graf 14 Sportovní vybavenost obcí 25 Sportovní vybavenost obcí koupaliště a bazény - z toho kryté bazény hřište s provozovatelem tělocvičny vč. školních stadiony otevřené ost. zařízení pro tělovýchovu Zdroj: vlastní zpracování na základě místního šetření, 2014 V Příloze 20 je uveden přehled volnočasových aktivit v obcích MAS Dolní Morava. Největší zastoupení v obcích mají volnočasové aktivity jako je kopaná, SOKOL/OREL, myslivecké sdružení, dechovka, sbor dobrovolných hasičů, stolní tenis a jiné. Nejvíce volnočasových aktivit je v obcích Rohatec, Dolní Bojanovice, Kostice a Lužice. Graf 15 Volnočasové prostory v obcích MAS Dolní Morava Volnočasové prostory v obcích MAS Dolní Morava Řady1 Zdroj: vlastní zpracování na základě místního šetření,

26 Ve výše uvedeném grafu jsou znázorněny volnočasové prostory v obcích MAS Dolní Morava. Na území je 7 florbalových hřišť ve městě Dubňany, obci Dolní Bojanovice, Kostice, Lužice a Mikulčice. V obcích Hrušky, Ladná, Nový Poddvorov, Terezín a Týnec nejsou víceúčelová hřiště. Tenisových kurtů je na území celkem 24, nejvíce jich mají v obci Dolní Bojanovice (3 tenisová hřiště). V obci Mikulčice a Mutěnice je střelnice. Obce Josefov a Kostice mají k dispozici kluziště. Nohejbalové hřiště má město Dubňany, obce Dolní Bojanovice, Lužice, Mikulčice, Moravský Žižkov, Mutěnice, Rohatec a Terezín. Dětské hřiště jsou ve všech obcích kromě obce Týnec. Ve městě Dubňany, obci Čejkovice, Dolní Bojanovice a Tvrdonice se nachází bowling. 26

27 Čejč Čejkovice Dolní Bojanovice Dubňany Hrušky Josefov Kostice Ladná Lanžhot Lužice Mikulčice Moravská Nová Ves Moravský Žižkov Mutěnice Nový Poddvorov Prušánky Rohatec Starý Poddvorov Terezín Tvrdonice Týnec 4.3 Život v obcích Pro obce MAS Dolní Morava je typický kulturní život, který je spojen s folklorem, lidovými tradicemi a vinařstvím. V Příloze 22 je znázorněn seznam spolků a sdružení v jednotlivých obcích MAS Dolní Morava, které mají v obcích dlouholetou tradici. Nejvíce spolků je v obci Kostice, Lanžhot a Lužice. V obci Nový Poddvorov, Josefov a Čejč je sdružení a spolků nejméně. Graf 16 Spolky a sdružení v obcích Spolky a sdružení v obcích Řady1 Zdroj: webové stránky obcí, vlastní zpracování 2014 V Tabulce 3 jsou uvedeny společenské akce v obcích MAS Dolní Morava, jako jsou plesy, zábavy, diskotéky, trhy a poutě, náboženské akce a jiné. Celkových počet plesů pořádaných na území MAS Dolní Morava je 66. Nejvíce plesů je v obci Dolní Bojanovice, Prušánky, Rohatec a Lužice. Zábav na území MAS Dolní Morava je každoročně pořádáno okolo 73, diskoték 20, 24 poutí a 29 náboženských akcí. Tabulka 3 Společenské akce v obcích MAS Dolní Morava Společenské akce plesy zábavy diskotéky trhy, poutě nábožensk é akce jiné akce Čejč Čejkovice Dolní Bojanovice Dubňany x x x x x x Hrušky Josefov Kostice Ladná Lanžhot Lužice Mikulčice

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

STANOVY Malé Posázaví

STANOVY Malé Posázaví STANOVY Malé Posázaví I. Název, sídlo, právní forma Název: Sídlo: Právní forma: Malé Posázaví (dále v textu jen svazek obcí) Hvězdonice 56, 257 24 Chocerady dobrovolný svazek obcí dle zákona o obcích č.128/2000

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Region Podluží DSO: Rozpočtový rok: 2014

Region Podluží DSO: Rozpočtový rok: 2014 Region Podluží Náměstí 177, 691 51, Lanžhot, IČ: 69650284 www.podluzi.cz mail: info@podluzi.cz tel: +420 777 328 052 DSO: Region Podluží Rozpočtový rok: 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 1. Plnění rozpočtu příjmů a

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 1 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. Dukelská 145, 379 01 Třeboň IČ: 26075679 DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule

Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule Stanovy Regionu HANÁ, z.s. Preambule Region HANÁ, z.s. (dále jen spolek) je spolkem dle ust. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Je nástupnickou organizací transformace organizace Region

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb Zakládací listina obecně prospěšné společnosti MAS. Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: MAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Identifikace klíčových problémů aplikace kompostu do půdy a výsledky dotazníkového šetření. Stanislav Čurda

Identifikace klíčových problémů aplikace kompostu do půdy a výsledky dotazníkového šetření. Stanislav Čurda Identifikace klíčových problémů aplikace kompostu do půdy a výsledky dotazníkového šetření Stanislav Čurda DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ RESPONDENTI: OBCE ZPRACOVATELÉ ZEMĚDĚLCI ŠETŘENÍ V RÁMCI ČR PŘÍPADOVÁ STUDIE

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení STATUT obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení Místní akční skupina Pomalší o.p.s. je založená na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Stanovy. Místní akční skupiny Krkonoše, z. s.

Stanovy. Místní akční skupiny Krkonoše, z. s. Stanovy Místní akční skupiny Krkonoše, z. s. schválené Členskou schůzí dne 26.3.2015 Článek 1 Identifikace spolku 1. Název spolku: Místní akční skupina Krkonoše, z. s. 2. Sídlo spolku: Prostřední Lánov

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO

Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Ing. František Piliar, Mgr. Michal Hejč ECO Management,

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. 1 Popis implementačního procesu na úrovni MAS. 1.1 Organizační struktura. 1.2 Kompetence a odpovědnost orgánů MAS

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. 1 Popis implementačního procesu na úrovni MAS. 1.1 Organizační struktura. 1.2 Kompetence a odpovědnost orgánů MAS IMPLEMENTAČNÍ ČÁST STRATEGIE IMPLEMENTAČNÍ ČÁST Implementační část MAS Frýdlantsko Beskydy z. s. je nedílnou součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 1 Popis implementačního procesu na úrovni

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o.

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o. STANOVY MAS Slezská brána, z. s. p. o. Čl. I. Úvodní ustanovení MAS Slezská brána, z. s. p. o., je právnickou osobou zájmovým sdružením právnických osob. MAS Slezská brána, z. s. p. o., byla založena podle

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 MĚSTO PODIVÍN Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín IČ: 00283495, DIČ: CZ00283495 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2015 Obsah: str. 2-4 Závazné ukazatele příjmů, výdajů, financování str. 5 Závazné ukazatele pro

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy Stanovy obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. zkrácený název MAS Mikulovsko o.p.s. I) Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost MAS Mikulovsko o.p.s. je založena na

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Místní akční skupina Staroměstsko

Místní akční skupina Staroměstsko Výroční zpráva 2013 Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město IČO: 227 07 441 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí Základní údaje o území MAS je občanské sdružení,

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Místní akční skupina Brána Brněnska, o.s.

Místní akční skupina Brána Brněnska, o.s. STANOVY občanského sdružení Místní akční skupina Brána Brněnska, o.s. Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Místní akční skupina Brána Brněnska, o.s. (dále jen MAS ) byla založena v souladu s ustanoveními

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Ing. Pavel Uhlíř Projektový manažer pro oblast životního prostředí RAVEN EU Advisory, a.s. Žďár nad Sázavou, 28.2.2008 RAVEN EU ADVISORY, A.S. Programové

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA

S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA se sídlem v Buštěhradu, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad Středočeský kraj založeného dne 5. 3. 2001 v Buštěhradě dle ustanovení 46

Více

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K S T A N O V Y M í s t n í a k č n í s k u p i n y H r u b ý J e s e n í k ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K Č l. I. N á z e v

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více