Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz"

Transkript

1 Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran vzniklé v suvislsti s kupní smluvu neb na základě kupní smluvy uzavírané mezi prdávajícím a jinu fyzicku sbu (dále jen kupující ) prstřednictvím internetvéh bchdu prdávajícíh (dále jen kupní smluva ). I. Obecná ustanvení Prdávající: Václav Prkp Sídl a prvzvna splečnsti: Prstřední 810, Hstivice IČ: DIČ: CZ Zapsán v živnstenském rejstříku MěÚ Černšice, Pdskalská 19, Praha 2, č. j.: ZIV/45/2010/Se/2 Telefn: Internetvý bchd je prdávajícím prvzván na webvé stránce umístěné na internetvé adrese (dále jen webvá stránka ), a t prstřednictvím rzhraní webvé stránky (dále jen webvé rzhraní bchdu ). Ustanvení bchdních pdmínek jsu nedílnu sučástí kupní smluvy. Kupní smluva a bchdní pdmínky jsu vyhtveny v českém jazyce. Kupní smluvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupující převzetím zbží d prdávajícíh, neb převzetím d přepravce suhlasí s níže uvedenými bchdními pdmínkami a reklamačním řádem. II. Obchdní pdmínky II.1 Způsby ddání zbží Objednané zbží vám zašleme pštu, kurýrní službu neb lze zbží vyzvednut na adrese prvzvny splečnsti. Dpravu p ČR zajišťujeme prstřednictvím splečnsti FOFR ČR. Ceny dpravy jsu určeny sazbami přepravní splečnsti. Cena dpravy p ČR je individuální dle rzměrů a hmtnsti zásilky a místa dručení. Knkrétní cenu vám p zaslání bjednávky bratem sdělíme. Až p vašem dsuhlasení bude bjednávka závazně uskutečněna. Balné neúčtujeme.

2 V případě nevyzvednutí zásilky kupujícím si prdávající vyhrazuje práv navýšit knečnu cenu bjednávky další dpravné při pětvném zaslání bjednávky. II. 2 Způsby platby Prdávající nepžaduje žádné pplatky v závislsti na způsbu platby. bankvním převdem na účet čísl: / 6210 (mbank S.A., IBAN: CZ ). Při platbě bankvním převdem vyčkejte na ptvrzvací e- mail, ve kterém naleznete infrmace k platbě. Fyzické ddání bjednávky lze uskutečnit až p připsání finančních prstředků na výše uvedený účet. Při platbě bankvním převdem uvádějte jak variabilní symbl čísl bjednávky. Platby slženku neakceptujeme. na dbírku (htvě při převzetí zbží): Zbží zaplatíte až při jeh ddání přím dručiteli (dle zvlenéh dpravce). htvě při sbním dběru: Zbží zaplatíte při jeh převzetí na místě sbníh dběru. II.3 Ddací lhůty Prdávající ddá zbží kupujícímu kmpletní. Ddací lhůta je bvykle d 5 dnů, není-li uveden jinak. Je-li u zbží uveden skladem, prdávající zbží dešle nejpzději d dvu pracvních dnů. V případě, že zbží z naší nabídky není skladem, bude zřetelně značen pjmem není skladem, resp. vyprdán, nedstupné takvé zbží nelze vlžit d kšíku a bjednat. U každéh zbží uvádíme knkrétní ddací lhůtu včetně údaje dstupnsti na skladě. Kupující je pvinen zbží převzít a zaplatit. Kupujícímu se dpručuje, aby si zbží při převzetí c nejdříve překntrlval. Dklady ke zbží, zejména daňvý dklad, ptvrzení a certifikáty, dešle prdávající kupujícímu ihned p převzetí zbží, nejpzději d dvu dnů d převzetí zbží sptřebitelem. Neddrží-li prdávající lhůtu pr ddání neb deslání zbží, dručí kupujícímu zbží zdarma a pskytne mu slevu z kupní ceny ve výši 2 %. Ostatní nárky kupujícíh tím nejsu dtčeny. III. Další ujednání III.1 Ochrana sbních údajů Kupující suhlasí se zpracváním těcht svých sbních údajů: jmén a příjmení, adresa bydliště, identifikační čísl, daňvé identifikační čísl, adresa elektrnické pšty, telefnní čísl. Osbní údaje budu zpracvávány p dbu neurčitu. Kupující suhlasí s tím, aby pskytnuté sbní údaje byly prdávajícím zpracvávány a uchvávány v suladu se záknem chraně sbních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smluvy. Kupující má práv být infrmván, jaké údaje něm prdávající eviduje, a je právněn tyt údaje měnit, případně písemně vyslvit nesuhlas s jejich zpracváváním. Osbní údaje zákazníků jsu plně zabezpečeny prti zneužití. Dzr nad chranu sbních údajů vyknává Úřad pr chranu sbních údajů. Osbní údaje zákazníků ddavatel nepředává žádné další sbě. Výjimku představují externí dpravci, kterým jsu sbní údaje zákazníků předávány v minimálním rzsahu, který je nutný pr dručení zbží. Jedntlivé smluvy jsu p svém uzavření prvzvatelem archivvány, a t ve frmě elektrnické a jsu přístupné puze prvzvateli prdejny. Prdávající umžní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrvaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smluvy, nikliv k marketingvým či bchdním účelům.

3 Odběr aktualit em Zadáním své vé adresy ptvrzuji, že suhlasím se zasíláním infrmací nvinkách a akcích. Zasílání infrmací lze kdykli zrušit, newslettery bsahují dkaz pr přímé dhlášení tét služby. E- mailvá adresa bude služit výhradně k výše zmíněnému účelu a nebude v žádném případě pskytnuta třetí straně. III.2 Internetvá bjednávka P vytvření (deslání) bjednávky zákazník bdrží autmaticku dpvěď prstřednictvím elektrnické pšty, která bsahuje infrmaci úspěšném přijetí, způsbu naší další kmunikace a přesné specifikaci bjednanéh zbží včetně cen. Ptvrzení bjednávky je uskutečněn až p telefnickém neb vém ptvrzení bjednávky zaměstnancem splečnsti prdejce. Kupující suhlasí s pužitím kmunikačních prstředků na dálku při uzavírání kupní smluvy. Náklady vzniklé kupujícímu při pužití kmunikačních prstředků na dálku v suvislsti s uzavřením kupní smluvy (náklady na internetvé připjení, náklady na telefnní hvry) si hradí kupující sám. Veškerá prezentace zbží umístěná ve webvém rzhraní bchdu je infrmativníh charakteru a prdávající není pvinen uzavřít kupní smluvu hledně tht zbží. Ustanvení 1732 dst. 2 bčanskéh zákníku se nepužije. Před zasláním bjednávky prdávajícímu je kupujícímu umžněn zkntrlvat a měnit údaje, které d bjednávky kupující vlžil, a t i s hledem na mžnst kupujícíh zjišťvat a pravvat chyby vzniklé při zadávání dat d bjednávky. Ptvrzení bsahu smluvy uzavřené v jiné než písemné frmě, které vykazuje dchylky d skutečně ujednanéh bsahu smluvy, nemá právní účinky. III.3 Přání kupujícíh (ddatek) Pkud kupující uvede d pznámky v bjednávce speciální přání neb jiný pžadavek, vyhrazuje si prdávající práv kdykliv d smluvy dstupit až d kamžiku předání bjednanéh zbží. III.4 Platnst cen Infrmace zbží a ceně uváděné prdávajícím jsu závazné s výjimku zjevné chyby. Ceny jsu prezentvány včetně všech daní (například DPH) a pplatků, krmě nákladů na dručení zbží. Ceny zbží jsu denně aktualizvány, lze si je věřit u jedntlivých plžek a platné jsu v mmentu bjednání. III.5 Zálhy na zbží U specifickéh zbží, které je puze na bjednávku a je cenvě nárčnější, je pvinen kupující uhradit nevratnu finanční zálhu v bvyklé výši 40 % z prdejní ceny zbží neb uhradit kupní cenu před desláním zbží. Cenvě nárčnějším případem se rzumí bjednávka zbží nad Kč. Prdávající si v těcht případech vyhrazuje ptvrzení bjednávky ze strany kupujícíh nejlépe sbně neb telefnicky. III.6 Akční nabídky

4 Sekce akce & slevy, výprdej sdružuje přehled zbží v cenvé akci napříč všemi kategriemi. Jedná se největší slevy a nejzajímavější akce! Tyt ceny platí d dvlání. III.7 Daňvý dklad a záruční list Daňvý dklad je vždy sučástí zásilky neb sbníh prdeje. Záruční list je vystavván v závislsti na pdmínkách výrbce. V případě, že zásilka bsahuje puze daňvý dklad, služí tent dklad zárveň jak záruční list. III.8 Infrmace a pradenství Všechny ústní a písemné údaje vhdnsti a mžnsti pužití ddávanéh zbží jsu sdělvány pdle nejlepšíh vědmí prdávajícíh. Představují však puze jeh hdnty zkušenstí a infrmací, které prdávající sám získal d výrbce či svéh ddavatele. III.9 Převzetí zásilky Kupujícímu je dpručen nepřebírat d přepravce pškzenu zásilku a kntaktvat naše reklamační ddělení. V případě převzetí pškzené zásilky bude k reklamaci přistupván ve splupráci s přepravní službu. P převzetí zbží je dpručen zbží bez zbytečnéh dkladu zkntrlvat a případné zjištěné vady c nejdříve známit písemnu frmu na (nejrychlejší řešení) neb krespndenční pštu na adresu prvzvny (Prstřední 810, Hstivice). Způsb ppsání vady a další ptřebné infrmace, jsu uvedeny v článku Vyřízení reklamace. III.10 Strn bjednávky Strn bjednávky ze strany kupujícíh Objednávku může kupující strnvat telefnicky na zákaznické lince, případně em na adresu až d chvíle, než s vámi naplánujeme dpravu zbží k Vám. V písemné frmě musí strn bsahvat čísl bjednávky. Tt čísl je uveden v autmatické dpvědi, kteru bdržíte na váš kntaktní p úspěšném vytvření bjednávky. Strn bjednávky ze strany prdávajícíh Prdávající má práv neptvrdit bjednávku, neb d bjednávky dstupit, viz Odstupení d kupní smluvy uzavřené pmcí kmunikace na dálku. Prdávající si vyhrazuje práv na dstupení d kupní smluvy při pakvaném nepřevzetí zásilky ze strany kupujícíh. Před dstupením je prdávající vždy pvinen infrmvat zákazníka tét skutečnsti. III.11 Odstupení d kupní smluvy uzavřené pmcí kmunikace na dálku Kupující má v suladu s platnými zákny práv na dstupení d kupní smluvy bez udání důvdu ve lhůtě d 14 dnů d data převzetí. V tét lhůtě musí kupující deslat dstupení d smluvy prdávajícímu. Kupující následně vrátí zbží prdávajícímu bez zbytečnéh dkladu, nejpzději h ale musí deslat na vlastní náklady d 14 dnů d dstupení d kupní smluvy. Prdávající vrátí kupujícímu peníze ve lhůtě 14 dnů d dstupení kupujícíh d smluvy, nejdříve ale v kamžiku převzetí vracenéh zbží prdávajícím, neb pkud kupující prkáže, že vrácené zbží deslal prdávajícímu. Kupující má krmě kupní ceny zbží práv na vrácení nákladů suvisejících s dpravu

5 zbží, kteru prdávajícímu uhradil, nejvýše však ve výši ceny nejlevnější nabízené dpravy prdávajícíh. Odstupení d kupní smluvy může kupující zaslat pštu na adresu prdejce Vinylflr.cz Václav Prkp, Prstřední 810, Hstivice (cž je i adresa pr zaslání vracenéh zbží). Frmulář pr dstupení d smluvy naleznete na našich webvých stránkách. Odstupení d kupní smluvy může být zamítnut, pkud: kupující nedešle zbží zpět před uplynutím 14 dnů de dne, kdy nám známil, že dstupuje d tét smluvy, zbží byl ddán v uzavřeném balu, a Kupujícím byl p ddání z balu vyňat a z hygienických důvdů je nelze vrátit, byl zbží upraven pdle přání Kupujícíh, zbží pdléhá rychlé zkáze, je Kupující pdnikatelem aneb právnicku sbu. Nárk na úhradu škdy vzniklé na zbží je prdávající právněn jednstranně zapčíst prti nárku kupujícíh na vrácení kupní ceny. IV. Záruční pdmínky, reklamační řád Veškeré neppsané skutečnsti se řídí Občanským zákníkem a záknem O chraně sptřebitele v platném znění. V případě zakupení zbží v rámci pdnikatelské činnsti se pstupuje při reklamaci dle příslušných ustanvení Obchdníh zákníku v platném znění. IV.1 Práva a pvinnsti z vadnéh plnění Práva z vadnéh plnění jsu uvedena v Občanském zákníku v 2161 a dalších. Kupující má mim jiné níže uvedená práva: Prdávající dpvídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, prjeví-li se vada v průběhu šesti měsíců d převzetí, má se za t, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je právněn uplatnit práv z vady, která se vyskytne u sptřebníh zbží v dbě dvaceti čtyř měsíců d převzetí. Datum prdeje je vyznačen na prdejním dkladu, případně i na záručním listu. Výskyt vady d šesti měsíců d prdeje V případě výskytu vady ve lhůtě 6 měsíců d data ddání/prdeje má kupující práv pžadvat ddání nvé věci bez vad, pkud t není vzhledem k pvaze vady nepřiměřené. Pkud se vada týká jen části věci, může kupující pžadvat výměnu jen tét sučásti. Není-li t mžné, může kupující dstupit d kupní smluvy. Výskyt vady p šestém měsíci d prdeje 1. Vadné plnění je pdstatným prušením kupní smluvy V případě, že je vada zbží pdstatným prušením kupní smluvy, má zákazník na výběr z následujících mžnstí:

6 dstranění vady ddáním nvě věci neb věci chybějící dstranění vady pravu věci pskytnutí přiměřené slevy dstupení d kupní smluvy Zvlenu variantu známí zákazník při uplatnění reklamace a tat infrmace bude zapsána d reklamačníh prtklu. 2. Vadné plnění je nepdstatným prušením kupní smluvy V případě, že je vada zbží nepdstatným prušením kupní smluvy, má zákazník na výběr z následujících mžnstí: dstranění vady pskytnutí přiměřené slevy Práv z vadnéh plnění se nevztahuje: na vady vzniklé běžným pužíváním nesprávným pužitím výrbku nesprávným skladváním na vady vzniklé mechanickým pškzením a ptřebením či živelnu phrmu (vda, písek, heň a pdbně) U zbží prdávanéh za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pr které byla nižší cena sjednána. Tat vada je vyznačena na prdejním dkladu neb na záručním listu. Práva z vadnéh plnění zaniknu, nebyla-li uplatněna v záruční dbě. U právněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynalžených nákladů. Prdávající nedpvídá za škdu způsbenu funkčnstí neb pruchu výrbku. Prdávající dále nedpvídá za případné vady zbží, na které byl kupující v dbě uzavírání smluvy upzrněn a sučasně převzetí zbží nedmítl neb je sám způsbil. Jde-li věci pužité, nedpvídá prdávající za vady dpvídající míře pužívání neb ptřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Jedná-li se řezvý prgram (metrážvé krytiny řezané na rzměr pžadvaný zákazníkem, případně metrážvé PVC a pdbně), může zákazník uplatnit reklamaci puze na vadu zbží způsbenu ve výrbě aneb při přepravě. Všechny metrážvé a elastické krytiny se ddávají s rzměrvu tlerancí šířky i délky ±1 %! IV.2 Vyřízení reklamace Kupujícím je dpručen v případě reklamace výrbku zakupenéh u prdejce Václav Prkp, Vinylflr.cz pstupvat následujícím způsbem: 1. V případě reklamace prsím vždy nejdříve telefnicky ( ) neb em kntaktujte náš zákaznický servis a detailně ppište druh a rzsah vady. 2. Zbží nám zašlete zpět jak dpručený balík. Zabalte vadné zbží a nezapmeňte přilžit své kntaktní údaje kpii ddacíh listu, kdy Vám byl zbží ddán, dále pak pdrbný ppis vady výrbku a pžadavek na způsb vyřízení reklamace. Zbží by měl být při přepravě zabalen ve vhdném balu, aby nedšl k jeh pškzení, měl by být čisté a kmpletní. Takt připravené zbží, dešlete jak balík pštu či přepravní službu na adresu prdejce: Vinylflr.cz Václav Prkp, Prstřední 810, Hstivice.

7 Uvedená dpručení nemají vliv na mžnsti a práva sptřebitele vyplývající z Občanskéh zákníku a záknu O chraně sptřebitele v platném znění a mají služit puze pr c nejrychlejší vyřízení reklamace výrbku. Prdávající, p przkumání předlžených dkladů a zběžné prhlídce reklamvanéh zbží, Uzná reklamaci jak právněnu a na místě přijme reklamvané zbží d reklamačníh řízení a tmt přídí písemný zápis Reklamaci přijme a jak neprávněnu na místě zamítne a reklamvané zbží vrátí kupujícímu Reklamvané zbží přijme k dbrnému psuzení, na základě jehž výsledků bude reklamace buďt uznána za právněnu a řádně vyřízena, neb bude zamítnuta a zbží bude vrácen kupujícímu. O tm, kdy byl práv z dpvědnsti za vady uplatněn, jakž i prvedení pravy a dbě jejíh trvání, případně způsbu vyřízení reklamace, vydá prdávající kupujícímu písemné ptvrzení reklamační prtkl. Reklamace, včetně dstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečnéh dkladu, nejpzději d 30 dnů de dne uplatnění reklamace, pkud se prdávající s kupujícím nedhdnu na delší lhůtě. P uplynutí tét lhůty může kupující pžadvat přiměřenu slevu z kupní ceny neb dstupit d kupní smluvy. V. Závěrečná ustanvení Tyt bchdní pdmínky nabývají účinnsti dne Změny bchdních pdmínek a reklamačníh řádu vyhrazeny.

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více

Obchodní podmínky. Obecná ustanovení. Obchodní podmínky. Způsoby dodání zboží. Způsoby platby. Dodací lhůty

Obchodní podmínky. Obecná ustanovení. Obchodní podmínky. Způsoby dodání zboží. Způsoby platby. Dodací lhůty Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé

Více

Obchodní podmínky. Obsah obchodních podmínek

Obchodní podmínky. Obsah obchodních podmínek Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz

Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb portálu www.mysliveckyportal.cz Všebecné smluvní pdmínky užívání služeb prtálu www.mysliveckyprtal.cz I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Předmětem těcht bchdních pdmínek je úprava právních vztahů mezi Pskytvatelem a Objednavatelem při pskytvání

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Obchodní podmínky platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více