Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz"

Transkript

1 Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran vzniklé v suvislsti s kupní smluvu neb na základě kupní smluvy uzavírané mezi prdávajícím a jinu fyzicku sbu (dále jen kupující ) prstřednictvím internetvéh bchdu prdávajícíh (dále jen kupní smluva ). I. Obecná ustanvení Prdávající: Václav Prkp Sídl a prvzvna splečnsti: Prstřední 810, Hstivice IČ: DIČ: CZ Zapsán v živnstenském rejstříku MěÚ Černšice, Pdskalská 19, Praha 2, č. j.: ZIV/45/2010/Se/2 Telefn: Internetvý bchd je prdávajícím prvzván na webvé stránce umístěné na internetvé adrese (dále jen webvá stránka ), a t prstřednictvím rzhraní webvé stránky (dále jen webvé rzhraní bchdu ). Ustanvení bchdních pdmínek jsu nedílnu sučástí kupní smluvy. Kupní smluva a bchdní pdmínky jsu vyhtveny v českém jazyce. Kupní smluvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupující převzetím zbží d prdávajícíh, neb převzetím d přepravce suhlasí s níže uvedenými bchdními pdmínkami a reklamačním řádem. II. Obchdní pdmínky II.1 Způsby ddání zbží Objednané zbží vám zašleme pštu, kurýrní službu neb lze zbží vyzvednut na adrese prvzvny splečnsti. Dpravu p ČR zajišťujeme prstřednictvím splečnsti FOFR ČR. Ceny dpravy jsu určeny sazbami přepravní splečnsti. Cena dpravy p ČR je individuální dle rzměrů a hmtnsti zásilky a místa dručení. Knkrétní cenu vám p zaslání bjednávky bratem sdělíme. Až p vašem dsuhlasení bude bjednávka závazně uskutečněna. Balné neúčtujeme.

2 V případě nevyzvednutí zásilky kupujícím si prdávající vyhrazuje práv navýšit knečnu cenu bjednávky další dpravné při pětvném zaslání bjednávky. II. 2 Způsby platby Prdávající nepžaduje žádné pplatky v závislsti na způsbu platby. bankvním převdem na účet čísl: / 6210 (mbank S.A., IBAN: CZ ). Při platbě bankvním převdem vyčkejte na ptvrzvací e- mail, ve kterém naleznete infrmace k platbě. Fyzické ddání bjednávky lze uskutečnit až p připsání finančních prstředků na výše uvedený účet. Při platbě bankvním převdem uvádějte jak variabilní symbl čísl bjednávky. Platby slženku neakceptujeme. na dbírku (htvě při převzetí zbží): Zbží zaplatíte až při jeh ddání přím dručiteli (dle zvlenéh dpravce). htvě při sbním dběru: Zbží zaplatíte při jeh převzetí na místě sbníh dběru. II.3 Ddací lhůty Prdávající ddá zbží kupujícímu kmpletní. Ddací lhůta je bvykle d 5 dnů, není-li uveden jinak. Je-li u zbží uveden skladem, prdávající zbží dešle nejpzději d dvu pracvních dnů. V případě, že zbží z naší nabídky není skladem, bude zřetelně značen pjmem není skladem, resp. vyprdán, nedstupné takvé zbží nelze vlžit d kšíku a bjednat. U každéh zbží uvádíme knkrétní ddací lhůtu včetně údaje dstupnsti na skladě. Kupující je pvinen zbží převzít a zaplatit. Kupujícímu se dpručuje, aby si zbží při převzetí c nejdříve překntrlval. Dklady ke zbží, zejména daňvý dklad, ptvrzení a certifikáty, dešle prdávající kupujícímu ihned p převzetí zbží, nejpzději d dvu dnů d převzetí zbží sptřebitelem. Neddrží-li prdávající lhůtu pr ddání neb deslání zbží, dručí kupujícímu zbží zdarma a pskytne mu slevu z kupní ceny ve výši 2 %. Ostatní nárky kupujícíh tím nejsu dtčeny. III. Další ujednání III.1 Ochrana sbních údajů Kupující suhlasí se zpracváním těcht svých sbních údajů: jmén a příjmení, adresa bydliště, identifikační čísl, daňvé identifikační čísl, adresa elektrnické pšty, telefnní čísl. Osbní údaje budu zpracvávány p dbu neurčitu. Kupující suhlasí s tím, aby pskytnuté sbní údaje byly prdávajícím zpracvávány a uchvávány v suladu se záknem chraně sbních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smluvy. Kupující má práv být infrmván, jaké údaje něm prdávající eviduje, a je právněn tyt údaje měnit, případně písemně vyslvit nesuhlas s jejich zpracváváním. Osbní údaje zákazníků jsu plně zabezpečeny prti zneužití. Dzr nad chranu sbních údajů vyknává Úřad pr chranu sbních údajů. Osbní údaje zákazníků ddavatel nepředává žádné další sbě. Výjimku představují externí dpravci, kterým jsu sbní údaje zákazníků předávány v minimálním rzsahu, který je nutný pr dručení zbží. Jedntlivé smluvy jsu p svém uzavření prvzvatelem archivvány, a t ve frmě elektrnické a jsu přístupné puze prvzvateli prdejny. Prdávající umžní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrvaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smluvy, nikliv k marketingvým či bchdním účelům.

3 Odběr aktualit em Zadáním své vé adresy ptvrzuji, že suhlasím se zasíláním infrmací nvinkách a akcích. Zasílání infrmací lze kdykli zrušit, newslettery bsahují dkaz pr přímé dhlášení tét služby. E- mailvá adresa bude služit výhradně k výše zmíněnému účelu a nebude v žádném případě pskytnuta třetí straně. III.2 Internetvá bjednávka P vytvření (deslání) bjednávky zákazník bdrží autmaticku dpvěď prstřednictvím elektrnické pšty, která bsahuje infrmaci úspěšném přijetí, způsbu naší další kmunikace a přesné specifikaci bjednanéh zbží včetně cen. Ptvrzení bjednávky je uskutečněn až p telefnickém neb vém ptvrzení bjednávky zaměstnancem splečnsti prdejce. Kupující suhlasí s pužitím kmunikačních prstředků na dálku při uzavírání kupní smluvy. Náklady vzniklé kupujícímu při pužití kmunikačních prstředků na dálku v suvislsti s uzavřením kupní smluvy (náklady na internetvé připjení, náklady na telefnní hvry) si hradí kupující sám. Veškerá prezentace zbží umístěná ve webvém rzhraní bchdu je infrmativníh charakteru a prdávající není pvinen uzavřít kupní smluvu hledně tht zbží. Ustanvení 1732 dst. 2 bčanskéh zákníku se nepužije. Před zasláním bjednávky prdávajícímu je kupujícímu umžněn zkntrlvat a měnit údaje, které d bjednávky kupující vlžil, a t i s hledem na mžnst kupujícíh zjišťvat a pravvat chyby vzniklé při zadávání dat d bjednávky. Ptvrzení bsahu smluvy uzavřené v jiné než písemné frmě, které vykazuje dchylky d skutečně ujednanéh bsahu smluvy, nemá právní účinky. III.3 Přání kupujícíh (ddatek) Pkud kupující uvede d pznámky v bjednávce speciální přání neb jiný pžadavek, vyhrazuje si prdávající práv kdykliv d smluvy dstupit až d kamžiku předání bjednanéh zbží. III.4 Platnst cen Infrmace zbží a ceně uváděné prdávajícím jsu závazné s výjimku zjevné chyby. Ceny jsu prezentvány včetně všech daní (například DPH) a pplatků, krmě nákladů na dručení zbží. Ceny zbží jsu denně aktualizvány, lze si je věřit u jedntlivých plžek a platné jsu v mmentu bjednání. III.5 Zálhy na zbží U specifickéh zbží, které je puze na bjednávku a je cenvě nárčnější, je pvinen kupující uhradit nevratnu finanční zálhu v bvyklé výši 40 % z prdejní ceny zbží neb uhradit kupní cenu před desláním zbží. Cenvě nárčnějším případem se rzumí bjednávka zbží nad Kč. Prdávající si v těcht případech vyhrazuje ptvrzení bjednávky ze strany kupujícíh nejlépe sbně neb telefnicky. III.6 Akční nabídky

4 Sekce akce & slevy, výprdej sdružuje přehled zbží v cenvé akci napříč všemi kategriemi. Jedná se největší slevy a nejzajímavější akce! Tyt ceny platí d dvlání. III.7 Daňvý dklad a záruční list Daňvý dklad je vždy sučástí zásilky neb sbníh prdeje. Záruční list je vystavván v závislsti na pdmínkách výrbce. V případě, že zásilka bsahuje puze daňvý dklad, služí tent dklad zárveň jak záruční list. III.8 Infrmace a pradenství Všechny ústní a písemné údaje vhdnsti a mžnsti pužití ddávanéh zbží jsu sdělvány pdle nejlepšíh vědmí prdávajícíh. Představují však puze jeh hdnty zkušenstí a infrmací, které prdávající sám získal d výrbce či svéh ddavatele. III.9 Převzetí zásilky Kupujícímu je dpručen nepřebírat d přepravce pškzenu zásilku a kntaktvat naše reklamační ddělení. V případě převzetí pškzené zásilky bude k reklamaci přistupván ve splupráci s přepravní službu. P převzetí zbží je dpručen zbží bez zbytečnéh dkladu zkntrlvat a případné zjištěné vady c nejdříve známit písemnu frmu na (nejrychlejší řešení) neb krespndenční pštu na adresu prvzvny (Prstřední 810, Hstivice). Způsb ppsání vady a další ptřebné infrmace, jsu uvedeny v článku Vyřízení reklamace. III.10 Strn bjednávky Strn bjednávky ze strany kupujícíh Objednávku může kupující strnvat telefnicky na zákaznické lince, případně em na adresu až d chvíle, než s vámi naplánujeme dpravu zbží k Vám. V písemné frmě musí strn bsahvat čísl bjednávky. Tt čísl je uveden v autmatické dpvědi, kteru bdržíte na váš kntaktní p úspěšném vytvření bjednávky. Strn bjednávky ze strany prdávajícíh Prdávající má práv neptvrdit bjednávku, neb d bjednávky dstupit, viz Odstupení d kupní smluvy uzavřené pmcí kmunikace na dálku. Prdávající si vyhrazuje práv na dstupení d kupní smluvy při pakvaném nepřevzetí zásilky ze strany kupujícíh. Před dstupením je prdávající vždy pvinen infrmvat zákazníka tét skutečnsti. III.11 Odstupení d kupní smluvy uzavřené pmcí kmunikace na dálku Kupující má v suladu s platnými zákny práv na dstupení d kupní smluvy bez udání důvdu ve lhůtě d 14 dnů d data převzetí. V tét lhůtě musí kupující deslat dstupení d smluvy prdávajícímu. Kupující následně vrátí zbží prdávajícímu bez zbytečnéh dkladu, nejpzději h ale musí deslat na vlastní náklady d 14 dnů d dstupení d kupní smluvy. Prdávající vrátí kupujícímu peníze ve lhůtě 14 dnů d dstupení kupujícíh d smluvy, nejdříve ale v kamžiku převzetí vracenéh zbží prdávajícím, neb pkud kupující prkáže, že vrácené zbží deslal prdávajícímu. Kupující má krmě kupní ceny zbží práv na vrácení nákladů suvisejících s dpravu

5 zbží, kteru prdávajícímu uhradil, nejvýše však ve výši ceny nejlevnější nabízené dpravy prdávajícíh. Odstupení d kupní smluvy může kupující zaslat pštu na adresu prdejce Vinylflr.cz Václav Prkp, Prstřední 810, Hstivice (cž je i adresa pr zaslání vracenéh zbží). Frmulář pr dstupení d smluvy naleznete na našich webvých stránkách. Odstupení d kupní smluvy může být zamítnut, pkud: kupující nedešle zbží zpět před uplynutím 14 dnů de dne, kdy nám známil, že dstupuje d tét smluvy, zbží byl ddán v uzavřeném balu, a Kupujícím byl p ddání z balu vyňat a z hygienických důvdů je nelze vrátit, byl zbží upraven pdle přání Kupujícíh, zbží pdléhá rychlé zkáze, je Kupující pdnikatelem aneb právnicku sbu. Nárk na úhradu škdy vzniklé na zbží je prdávající právněn jednstranně zapčíst prti nárku kupujícíh na vrácení kupní ceny. IV. Záruční pdmínky, reklamační řád Veškeré neppsané skutečnsti se řídí Občanským zákníkem a záknem O chraně sptřebitele v platném znění. V případě zakupení zbží v rámci pdnikatelské činnsti se pstupuje při reklamaci dle příslušných ustanvení Obchdníh zákníku v platném znění. IV.1 Práva a pvinnsti z vadnéh plnění Práva z vadnéh plnění jsu uvedena v Občanském zákníku v 2161 a dalších. Kupující má mim jiné níže uvedená práva: Prdávající dpvídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, prjeví-li se vada v průběhu šesti měsíců d převzetí, má se za t, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je právněn uplatnit práv z vady, která se vyskytne u sptřebníh zbží v dbě dvaceti čtyř měsíců d převzetí. Datum prdeje je vyznačen na prdejním dkladu, případně i na záručním listu. Výskyt vady d šesti měsíců d prdeje V případě výskytu vady ve lhůtě 6 měsíců d data ddání/prdeje má kupující práv pžadvat ddání nvé věci bez vad, pkud t není vzhledem k pvaze vady nepřiměřené. Pkud se vada týká jen části věci, může kupující pžadvat výměnu jen tét sučásti. Není-li t mžné, může kupující dstupit d kupní smluvy. Výskyt vady p šestém měsíci d prdeje 1. Vadné plnění je pdstatným prušením kupní smluvy V případě, že je vada zbží pdstatným prušením kupní smluvy, má zákazník na výběr z následujících mžnstí:

6 dstranění vady ddáním nvě věci neb věci chybějící dstranění vady pravu věci pskytnutí přiměřené slevy dstupení d kupní smluvy Zvlenu variantu známí zákazník při uplatnění reklamace a tat infrmace bude zapsána d reklamačníh prtklu. 2. Vadné plnění je nepdstatným prušením kupní smluvy V případě, že je vada zbží nepdstatným prušením kupní smluvy, má zákazník na výběr z následujících mžnstí: dstranění vady pskytnutí přiměřené slevy Práv z vadnéh plnění se nevztahuje: na vady vzniklé běžným pužíváním nesprávným pužitím výrbku nesprávným skladváním na vady vzniklé mechanickým pškzením a ptřebením či živelnu phrmu (vda, písek, heň a pdbně) U zbží prdávanéh za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pr které byla nižší cena sjednána. Tat vada je vyznačena na prdejním dkladu neb na záručním listu. Práva z vadnéh plnění zaniknu, nebyla-li uplatněna v záruční dbě. U právněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynalžených nákladů. Prdávající nedpvídá za škdu způsbenu funkčnstí neb pruchu výrbku. Prdávající dále nedpvídá za případné vady zbží, na které byl kupující v dbě uzavírání smluvy upzrněn a sučasně převzetí zbží nedmítl neb je sám způsbil. Jde-li věci pužité, nedpvídá prdávající za vady dpvídající míře pužívání neb ptřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Jedná-li se řezvý prgram (metrážvé krytiny řezané na rzměr pžadvaný zákazníkem, případně metrážvé PVC a pdbně), může zákazník uplatnit reklamaci puze na vadu zbží způsbenu ve výrbě aneb při přepravě. Všechny metrážvé a elastické krytiny se ddávají s rzměrvu tlerancí šířky i délky ±1 %! IV.2 Vyřízení reklamace Kupujícím je dpručen v případě reklamace výrbku zakupenéh u prdejce Václav Prkp, Vinylflr.cz pstupvat následujícím způsbem: 1. V případě reklamace prsím vždy nejdříve telefnicky ( ) neb em kntaktujte náš zákaznický servis a detailně ppište druh a rzsah vady. 2. Zbží nám zašlete zpět jak dpručený balík. Zabalte vadné zbží a nezapmeňte přilžit své kntaktní údaje kpii ddacíh listu, kdy Vám byl zbží ddán, dále pak pdrbný ppis vady výrbku a pžadavek na způsb vyřízení reklamace. Zbží by měl být při přepravě zabalen ve vhdném balu, aby nedšl k jeh pškzení, měl by být čisté a kmpletní. Takt připravené zbží, dešlete jak balík pštu či přepravní službu na adresu prdejce: Vinylflr.cz Václav Prkp, Prstřední 810, Hstivice.

7 Uvedená dpručení nemají vliv na mžnsti a práva sptřebitele vyplývající z Občanskéh zákníku a záknu O chraně sptřebitele v platném znění a mají služit puze pr c nejrychlejší vyřízení reklamace výrbku. Prdávající, p przkumání předlžených dkladů a zběžné prhlídce reklamvanéh zbží, Uzná reklamaci jak právněnu a na místě přijme reklamvané zbží d reklamačníh řízení a tmt přídí písemný zápis Reklamaci přijme a jak neprávněnu na místě zamítne a reklamvané zbží vrátí kupujícímu Reklamvané zbží přijme k dbrnému psuzení, na základě jehž výsledků bude reklamace buďt uznána za právněnu a řádně vyřízena, neb bude zamítnuta a zbží bude vrácen kupujícímu. O tm, kdy byl práv z dpvědnsti za vady uplatněn, jakž i prvedení pravy a dbě jejíh trvání, případně způsbu vyřízení reklamace, vydá prdávající kupujícímu písemné ptvrzení reklamační prtkl. Reklamace, včetně dstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečnéh dkladu, nejpzději d 30 dnů de dne uplatnění reklamace, pkud se prdávající s kupujícím nedhdnu na delší lhůtě. P uplynutí tét lhůty může kupující pžadvat přiměřenu slevu z kupní ceny neb dstupit d kupní smluvy. V. Závěrečná ustanvení Tyt bchdní pdmínky nabývají účinnsti dne Změny bchdních pdmínek a reklamačníh řádu vyhrazeny.

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Obecná ustanvení Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající kupní smlouva kupující webové rozhraní obchodu webová stránka OBCHODNÍ PODMÍNKY Ing. Petr Adámek se sídlem: Pd Cihelnu 4, 161 00 Praha 6 identifikační čísl:cz7104240792 IČ:43094554 pr prdej zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na internetvé adrese www.nniprdukty.cz

Více

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o

Obchodní podmínky. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ o Obchdní pdmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt bchdní pdmínky upravují vzájemná práva a pvinnsti prdávajícíh, jiné fyzické či právnické sby vystupující jak sptřebitel (dále jen kupujícíh ) a zprstředkvatele

Více

1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod )

1.1. Internetový obchod SPEEMSY (dále jen Internetový obchod ) Obchdní pdmínky 1. Úvdní Ustanvení 1.1. Internetvý bchd SPEEMSY (dále jen Internetvý bchd ) 1.1.1. Internetvý bchd SPEEMSY, který prdává zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh na adrese http://www.speemsy.cz,

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Obecná ustanvení Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET Obchdní pdmínky bchdní splečnsti EUROMEDIA GROUP, a.s. se sídlem Nádražní 896/30, 150 00 Praha 5 identifikační čísl: 49709895 zapsané v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze, ddíl B, vlžka 21754

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese Obchdní pdmínky Outlet P10 Nikl Pěchuček Kmenskéh 82 33401 Přeštice IČO: 03673685 DIČ: CZ9060132235 Sídl prvzvny: Outlet P10, Kmenskéh 82, 33401 Přeštice pr prdej zbží prstřednictvím n-line bchdu umístěnéh

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. Tomáš Tuček - STEATIT. se sídlem Tř. Karla IV. 635, Hradec Králové. identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. Tomáš Tuček - STEATIT. se sídlem Tř. Karla IV. 635, Hradec Králové. identifikační číslo: OBCHODNÍ PODMÍNKY splečnsti Tmáš Tuček - STEATIT se sídlem Tř. Karla IV. 635, 500 02 Hradec Králvé identifikační čísl: 70170045 I. Úvdní ustanvení 1. Tyt bchdní pdmínky (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

1. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

1. Práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Všebecná ustanvení 1. Práva a pvinnsti mezi prdávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky a těmit Všebecnými bchdními pdmínkami. 2. Prdávající: K.A.L.T. Pneu

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyCo s.r.o.

OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyCo s.r.o. OBCHODNÍ ZÁSADY SiMyC s.r.. Splečnsti SiMyC s.r.. udělujete dbrvlně suhlas ke zpracvání vašich sbních údajů a k šíření bchdních sdělení v suladu s právními předpisy na chranu sbních údajů, zejména nařízením

Více

obchodní společnosti Ing.Smelík Jan, Petrovice 515, Petrovice u Karviné, IČ , DIČ CZ (dále též jen Prodávající ).

obchodní společnosti Ing.Smelík Jan, Petrovice 515, Petrovice u Karviné, IČ , DIČ CZ (dále též jen Prodávající ). Reklamační řád bchdní splečnsti Ing.Smelík Jan, Petrvice 515, 735 72 Petrvice u Karviné, IČ 64148 360, DIČ CZ6207290958 (dále též jen Prdávající ). I. Všebecná ustanvení 1. Reklamační řád byl zpracván

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace, Pr 1431 vedená u Krajského soudu v Brně.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace, Pr 1431 vedená u Krajského soudu v Brně. OBCHODNÍ PODMÍNKY bchdní splečnsti Sprtvní a rekreační areál Kraví hra, příspěvkvá rganizace, Pr 1431 vedená u Krajskéh sudu v Brně. se sídlem Dminikánská 264/2 601 69 Brn identifikační čísl: 71214747

Více

Informace pro zákazníky spotřebitele

Informace pro zákazníky spotřebitele Infrmace pr zákazníky sptřebitele Infrmace pr zákazníky sptřebitele Vstupuje li d bchdníh vztahu s prdávajícím, splečnstí MANUTAN s.r.., sptřebitel, řídí se tyt vztahy vedle becných ustanvení zákna č.

Více

Všeobecné obchodní podmínky platné od

Všeobecné obchodní podmínky platné od Všebecné bchdní pdmínky platné d 1. únra 2016 Kntaktní údaje Název: Avi s.r.. Sídl: Opavská 157/29, 747 05 Opava IČ: 25391054 DIČ: CZ25391054 Zapsaná: u Krajskéh sudu v Ostravě, ddíl C, vlžka 17968 Telefn:

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky I. Úvdní ustanvení II. Objednávka a uzavření kupní smluvy III. Zaslání zbží IV. Odstupení d kupní smluvy (vrácení zbží) V. Další práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených

v oblasti mosazného zboží (vodovodní armatury) za účelem stanovení obchodních podmínek dodávek nabízených Obchdní pdmínky Obchdní pdmínky pr ddávky prduktů a služeb SYNOPRO s.r.. I. Úvdní ustanvení 1) Tyt všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vydává splečnst SYNOPRO s.r.. se sídlem Rudník 420(dále jen Ddavatel

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

I. Vymezení základních pojmů. II. Uzavření spotřebitelské (kupní) smlouvy. III. Cena

I. Vymezení základních pojmů. II. Uzavření spotřebitelské (kupní) smlouvy. III. Cena Obchdní pdmínky platné pr prdej splečnsti UNISORT s.r.. Libušská 313 142 00 Praha 4 Česká republika IČO : 62959948 DIČ : CZ62959948 Kntaktní e-mail: inf@belis.cz Prvzní dba kanceláře a zákaznická pdpra:

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Obchodní Zásady GALATEA GROUP, a.s.

Obchodní Zásady GALATEA GROUP, a.s. Splečnsti GALATEA GROUP, a.s udělíte suhlas ke zpracvání vašich sbních údajů a k šíření bchdních sdělení v suladu s česku legislativu, zejména se záknem č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Odpovědnost Prodávajícího. III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Odpovědnost Prodávajícího. III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží Reklamační řád Pdnikatel Michael Gassenbauer, s místem pdnikání Klbukva 2256/65, 148 00, Praha - Chdv, IČ 71676309, DIČ CZ7803050145, zapsané v registru živnstenskéh pdnikání u Úřadu městské části Praha

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Podrobná pravidla věrnostního programu

Podrobná pravidla věrnostního programu Pdrbná pravidla věrnstníh prgramu (v tmt znění platí d 1. 4. 2017) Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel věrnstníh prgramu "HASIČSKÝ ROK S KOZLEM" (dále jen "věrnstní prgram"). Tat pravidla

Více

Obchodní podmínky platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tt prhlášení upravuje plitiku chrany sbních údajů zpracvávaných splečnstí TUBES spl. s r.. (dále jen splečnst neb správce ) při výknu pdnikatelské činnsti. Splečnst

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o.

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. Obchdní a ddací pdmínky MANUTAN s.r.. 1. Obecná pravidla Tyt bchdní a ddací pdmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prdávajícím v blasti prdeje zbží mezi splečnstí MANUTAN s.r.., se sídlem Ostrava, Třebvice,

Více

Obchodní podmínky. Obecná ustanovení. Obchodní podmínky. Způsoby dodání zboží. Způsoby platby. Dodací lhůty

Obchodní podmínky. Obecná ustanovení. Obchodní podmínky. Způsoby dodání zboží. Způsoby platby. Dodací lhůty Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tt prhlášení upravuje plitiku chrany sbních údajů zpracvávaných splečnstí PRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen splečnst neb správce ) při výknu pdnikatelské činnsti. Splečnst

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese (dále jen webová

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese  (dále jen webová Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE SMLUVNÍ POKUTY...

Více

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tt prhlášení upravuje plitiku chrany sbních údajů zpracvávaných splečnstí PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČO: 452 72 387, zapsané v bchdním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky Všebecné pdmínky pskytvání datvých služeb prstřednictvím bezdrátvé sítě Všebřice.net prvzvané splečnstí Všebřice.net s.r.. (dále Všebecné pdmínky) 1. Úvdní ustanvení 1.1. Služby

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. REKLAMAČNÍ ŘÁD I. Všebecná ustanvení 1.1. Tent reklamační řád je nedílnu sučástí Všebecných bchdních pdmínek prdávajícíh Ogrup s.r.., IČ: 24845124, DIČ: CZ24845124, se sídlem Rkelská 50, Družec 273 62,

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana sbních údajů Splečnst Merkuria Artes a.s.,(dále jen MA ) Severní 971/19, PSČ 500 03, IČO: 15062465, prvzvatel internetvéh bchdu www.stihlcentrum.cz, prhlašuje, že veškeré sbní údaje (dále také

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

Prodávajícím je podnikající fyzická osoba DAVID PŘIKRYL, se sídlem v Praze, Mikanova 3261/3, , IČ:

Prodávajícím je podnikající fyzická osoba DAVID PŘIKRYL, se sídlem v Praze, Mikanova 3261/3, , IČ: INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle 1811 dst.2 OZ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Prdávajícím je pdnikající fyzická sba DAVID PŘIKRYL, se sídlem v Praze, Mikanva 3261/3, 106 00, IČ: 67580815. Kntaktvat nás můžete: Pr n-line

Více

Prodávajícím je podnikající fyzická osoba DAVID PŘIKRYL, se sídlem v Praze, Mikanova 3261/3, , IČ:

Prodávajícím je podnikající fyzická osoba DAVID PŘIKRYL, se sídlem v Praze, Mikanova 3261/3, , IČ: INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle 1811 dst.2 OZ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Prdávajícím je pdnikající fyzická sba DAVID PŘIKRYL, se sídlem v Praze, Mikanva 3261/3, 106 00, IČ: 67580815. Kntaktvat nás můžete: Pr n-line

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana sbních údajů Splečnst Merkuria Artes a.s.,(dále jen MA ) Severní 971/19, PSČ 500 03, IČO: 15062465, prvzvatel webvých stránek www.merkuriaartes.cz, prhlašuje, že veškeré sbní údaje (dále také údaje

Více

Vydávání opisů matričních dokladů

Vydávání opisů matričních dokladů 1. Identifikační čísl 2. Kód 3. Pjmenvání živtní situace Vydávání pisů matričních dkladů 4. Základní infrmace k živtní situaci Opisy matričních dkladů (rdnéh, ddacíh neb úmrtníh listu) vydá matriční úřad,

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji? Zásady chrany sbních údajů Tyt zásady chrany sbních údajů (dále jen Zásady ) ppisují způsb získávání, pužívání a dalšíh nakládání s sbními údaji získanými prstřednictvím webvéh rzhraní www.drinkvna.cz

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Obchodní podmínky. Obsah obchodních podmínek

Obchodní podmínky. Obsah obchodních podmínek Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé

Více

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů.

Níže jsou uvedeny zásady naší společnosti pro zpracování osobních údajů. Zásady chrany sbních údajů Ochrana sbních údajů Zásady chrany sbních údajů jsu vytvřeny na základě přijetí Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) 2016/679 chraně fyzických sb v suvislsti se zpracváním

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku čísl smluvy kupujícíh: čísl smluvy prdávajícíh: «Návrh» Kupní smluva uzavřená pdle 409 a násl. bchdníh zákníku 1.1. Prdávající: Prdávající: I. Smluvní strany Zapsaný v Obchdním rejstříku vedeném u v ddíl,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6

LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 Obsah 1 Kncvá zařízení... 3 2 Charakteristika typů služeb lgistika KZ Ddání KZ, Instalace KZ... 3 3 Další pdmínky pskytnutí služby lgistika kncvých zařízení...

Více

Platba online. Výklad pojmů. Platné ke dni Twisto je platba ve vybraných e-shopech jedním kliknutím.

Platba online. Výklad pojmů. Platné ke dni Twisto je platba ve vybraných e-shopech jedním kliknutím. Platba nline (platné ke dni 1. 6. 2017) Twist je platba ve vybraných e-shpech jedním kliknutím. Výklad pjmů Platba nline je jednrázvé dlžení platby za nákupy u Obchdníka prstřednictvím splečnsti Twist.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více