1. Dělení římského práva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Dělení římského práva"

Transkript

1 1. Dělení římského práva Římské právo soukromé (ius privatum): majetkové právo (věcná práva, obligační právo, dědické právo), rodinné právo a civilní procesní právo Římské právo veřejné (ius publicum): politické a ústavní principy, trestní právo v užším pojetí, soukromé trestání 2. Soukromé právo obecně Subjekty práv fyzické osoby Fyzické osoby svobodné osoby mající právní subjektivita (caput) ingenui (svobodní od narození), libertini = propuštěnci (omezená právní subjektivita), personae in mancipio, kolónové, otroci (de facto nejsou subjektem ale objektem práv) Ingenui: cives (občané; ženská práva zkracována především neměly veřejná práva) a peregrini (cizinci; 212 udělení římského občanství všem svobodným obyvatelům Říše) vztahy mezi nimi reguluje ius gentium; základem práv ius comercii (právo obchodu) a ius connubii (právo uzavřít sňatek); dělení personae sui iuris (pater familia patří mu rodinný majetek, odpovědnost za delikty podrobených) a personae alieni iuris (podrobení rodinní příslušníci) otcovská moc se postupem času oslabuje Libertini: přechodná kategorie svobodných (ve třetí generaci již plně svobodní); bývalý pán se stává patronem libertina (může ho i zpět povolat do otroctví) Personae in mancipio: jakési dočasné otroctví většinou způsob náhrady škody (noxae datio vydání pachatele poškozenému); omezená možnost nakládaní s ním (zachována veřejná práva) Kolónové: původně svobodní pachtýři, kteří byli připoutání k půdě ( glebae adscripti = připsaní k hroudě); podobnou kategorií servi casati (otroci usazení na půdě) Otroci: pojímán jako věc, ovšem ne striktně (člověk nadaný vůlí); prameny otroctví válečné zajetí, narození z matky otrokyně, mezinárodní obchod, mimořádné případy, trest (za císařství), hrubé porušení občanských povinností (za republiky) Právní postavení fyzických osob Narození a smrt: právní postavení dáno postavením otcem dítěte (řádné manželství) nebo postavením matky v době porodu (mimo řádné manželství) Capitis deminutio ( zmenšení osobnosti ): plnoprávnost dána status libertatis (svobodný), status civitatis (příslušnost k římské obci) a status familiae (příslušnost k rodině); kapitisdeminuce je tedy proměnou nebo zánikem některého z uvedených stavů Příbuzenství: cognatio (pokrevní) zásada mater semper certa est a že otcem dítěte je manžel (vyvratitelná domněnka); agnatio (umělé, právní) osoby podřízené téže otcovské moci Omezení způsobilosti k právním úkonům (poručnictví, opatrovnictví): tutela mulierum (poručenství nad ženami; postupně upadá), tutela impuberum (nad dětmi do 7 let plné; 7-12/14 částečné, u personae sui iuris je ustanoven tutor; do 25 let neomezen, ale

2 chráněn); cura furiosi (opatrovnictví nad šílencem), cura prodigi (nad marnotratníkem); od cca poloviny 4. století se prosazuje plnoprávnost jen u křesťanů Subjekty práv právnické osoby Korporace: samostatný právní subjekt nezávislý na existenci konkrétních osob, které jej tvoří; dělení veřejné (stát, města, venkovské obce), soukromé (spolky = collegia) a od 4. st. nadace (výsady, např. dědění); římský stát aerarium (státní pokladna) a fiscus (pokladna císaře) Objekty práv (věci) Definice a vymezení: hmotný celek mající samostatnou existenci (otrok, zvíře, jiná věc); latentní vlastnické právo tj. právo se uplatní se při oddělení věci od jiné (např. drahokam od prstenu); pertinence (příslušenství) nemá samostatnou hospodářskou existenci, zpravidla sdílí osud věci hlavní (např. klíč ke skříni); universitates iuris (soubory majetkových práv) soubory věcí se společným majetkovým určením (hereditas pozůstalost, peculium majetek otroka nebo osoby alieni iuris apod.) Res extra commercium: věci, které nemohou být předmětem soukromých práv; res sacrae (kultové věci), res reliogiosae (pozemky s pohřbenými) a res sanctae (nedotknutelné věci hradby, brány aj.); res omnium communes (všem lidem společné vzduch, dešťová voda, moře apod.), res publico usu destinatae (veřejné věci určené všem k užívání cesty, divadla apod.) Rozdělení věcí: movité a nemovité; jiné dělení (dle důležitosti) mancipační (zvláštní způsoby převodu mancipatio a injurcesse; italské pozemky, otroci, domácí tažná zvířata a pozemkové služebnosti) a nemancipační Nabývání a zánik práv (právní skutečnosti) Nabytí: originární (přímo a nezávisle na ostatních lidech) a derivátní (od předchůdce) konstitutivní (nabytí jen části práva k věci), translativní = successio (singulární a univerzální celý majetek; viz základ dědického práva univerzální sukcese) Právní jednání (negotium): jednostranné (testament) a dvoustranné (contractus, pactus neformální úmluva) Projev vůle: přímo a výslovně (verbis expressis), mlčky (konkludentně); role praetorského práva bourajícího formalismy ius civile Vady projevu vůle: rozpor mezi vůli a projevem znamená neplatnost jednání; error essentialis (podstatný omyl) Pohnutky právního jednání: vis ac metus (násilí a strach) fyzické donucení (= neplatnost), psychické násilí (bezprávná výhrůžka značnou újmou znamená možnost vrácení bezprávného plnění); dolus (podvod) actio doli (žaloba na náhradu škody subsidiárního charakteru) Obsah právního jednání essentialia negotii (určují typ smlouvy), naturalia negotii (to, co se rozumí samo sebou), accidentalia negotii (výslovně stanovené modifikace conditio, dies = určení časové, modus = určení účelové)

3 Zastoupení: neuznává zastoupení, pouze náhradnictví náhradník jedná a zavazuje se na základě mandata (i poručníci, kurátoři a jednatelé právnických osob); náhražkou za přímé zastoupení praetorský edikt v podobě actio institoria (institor = správce živnosti) a actio exercitoria (exercitor majitel lodi) Neplatnost a naříkatelnost právního jednání: negotium nullum (nicotný akt) nemá žádné právní důsledky; negotium revocabile plné právní důsledky, ale poskytnutí obranných prostředků Soudní rozsudky a úřední výroky: zpravidla deklaratorní, výjimkou některé konstitutivní rozhodnutí (rozdělení držené věci, rozdělení pozůstalosti, určení mezí pozemků) Bezprávné činy: objektivně protiprávní (ne nutná obrana), způsobilost pachatele, úmysl (dolus) nebo nedbalost (culpa); rozdělení: delictum privatum krádež (loupež), poškození cizí věci, urážka na cti, metus (jednání vynucené hrozbou) a dolus, a crimen (z oblasti veřejného = trestního práva); omyl omluvitelný (error probabilis) jen skutkový Čas (tempus): rozlišuje se tempus continuum (den po dni) a tempus utile (jen dny, kdy mohl být proveden právní úkon) 3. Věcná práva Vlastnické právo Vlastnictví (proprietas, dominium) je právní panství (všeobecné, přímé a výlučné), jehož předmětem jsou věci hmotné; projevy vlastnictví: věc drží-ovládá, užívá nebo požívá (=užívá plody), může věc zničit; omezení: legální služebnosti (ambitus mezi stavbami, nelze zrušit hrob, udržování veřejné cesty) či sousedské právo (otázka immissí, přesah větví, sběr žaludů aj.) Spoluvlastnictví (condominium): společné právní panství nad věcí, které je vyjádřeno (ideálním) spoluvlastnickým podílem; potřeba shodné vůle v justiniánském právu se začal uplatňovat princip většiny Držba Držba (possessio) je faktickým panstvím, tedy znakem je fyzické ovládání věci (corporalis possessio), kde však může být zprostředkovatel (viz personae alieni iuris a otroci), a vůle ovládat věc jako vlastní (animus possidendi), která je nezastupitelná (bonae fidei a malae fidei possesor) Detence: fyzické působení na věc vykonávané tím, kdo má věc u sebe, avšak bez animus possidendi (detentor) Nabytí vlastnického práva Derivativní (odvozený způsob): existuje předchůdce ve vlastnickém právu; mancipace prodej určitých věci z ruky do ruky (byly však takto prodávány i nemancipační věci), později i imaginárně (za peníze) a nejen prodej; injurecesse jednostranné uplatnění práva v součinnosti se soudním magistrátem (užíváno k převodu či zřizování služebností); tradice neformální kauzální převod vlastnického práva, vycházející z ius gentium, který

4 zahrnoval odevzdání věci a důvod odevzdání (za Justiniána už jediným způsobem odvozeného převodu); zvláštní případy nabytí státních pozemků, válečné kořisti, ve veřejné dražbě, soudním výrokem (adiudikací) nebo zákonem Originární (původní): vydržení (usucapio) - faktický stav (držby) se mění po určité době ve fakt právní, podmínky (res habilis věc způsobilá být objektem vlastnického práva, titulus spravedlivý důvod, bona fides, possessio, vydržecí doba 1,2,3,10, 20 let); okupace zabrání věci ničí=res nullius (zvířata, plody moře, věci opuštěné neboli derelikvované, věci nepřátelské; nález pokladu (ovšem i spoluvlastnické právo vlastníka pozemku); akcese přírůstek o jinou věc, která ztratila hospodářskou funkci (platí zásada superficies solo cedit povrch ustupuje půdě); specifikace nabytí vlastnictví zpracováním; nabytí plodů Věcná práva k věci cizí Iura in re aliena je vymezeným působením oprávněného na věc, která není v jeho vlastnictví Služebnosti (servitutes): rozdílnost osoby vlastníka a oprávněného, vlastník nemá žádnou pozitivní povinnost (jen strpí omezení=rozdíl od věcného břemene); pozemkové služebnosti možnost vlastníka (panujícího) pozemku užívat vedlejší (služebný); právo požívací (ususfructus) užívat cizí věc (uti) a těžit z ní plody (frui), a to beze změny podstaty věci; právo užívací (usus) osobní užívání cizí věci, které vylučuje možnost těžit plody Ostatní věcná práva Superficies: dlouhodobý nájem pozemku s právem postavit na něm stavbu; právo dědičné a převoditelné; vlastníkovi pouze platí solárium Emfyteusis: dlouhodobý pronájem polních pozemků (povahou věcné právo k cizí věci); právo dědičné a převoditelné; platba pachtovného (vectigal); vlastník má předkupní právo; středověk definoval na rozdíl od Říma vlastnické právo emfyteuty jako dominium utile (vlastníka pak jako dominium directum) Zástavní právo Právo věci k cizí, které zvyšuje jistotu věřitele, že bude uspokojena jeho pohledávka; prolíná se právem věcným i obligačním; funkce zajišťovací a uhrazovací (realizační); typy zástavní právo ruční (podmínkou odevzdání věci), hypotéka (vydání věci až v případě nesplnění); realizace ponechání zástavy (zástava propadná) nebo prodej zástavy věřitelem 4. Obligační právo Obecně Právo relativní, tj. nepůsobí proti všem; obligační vztah nastává tehdy, je-li věřiteli (kreditor) zaručeno, že v případě nesplnění dluhu/povinnosti (debitum) může odejmout

5 z majetku dlužníka (debitor) ekvivalentní hodnotu; obligatio původně svázání (dlužníka), postupně nahrazeno majetkovou vázaností (spojení ručení a dluhu v jedné osobě nabízení výkupného, souhlas veřejného orgánu místo krevní msty povinnost platit pokutu) domoci se nároků žalobou osobní (actiones in personam) při obligaci z kontraktu nebo obligaci z deliktu; (na rozdíl od věcných žalob) defensní povinnost žalovaného=povinnost spolupracovat od začátku s magistrátem Kontrakty Verbální kontrakty: ústní a přísně formální (př. Spondes? Spondeo!); stipulace (sponsio) - abstraktní (naplnění formy=vznik závazku) a jednostranná smlouva užívaná na neuznané obligační poměry (darování, smír, věno), později jen neformálním slibem Literární (písemné) kontrakty: závazek vzniká zápisem, formální, abstraktní a jednostranné Reálné kontrakty: vznik vyžaduje předání věci; zápůjčka (smlouva jednostranná nerovná), půjčka, úschova a smlouva o zástavě ruční (smlouvy dvoustranné nerovné), kontrakty nepojmenované (většinou dvoustranné rovné=synallagmata); zápůjčka (mutuum) s cílem poskytnout úvěr převede věřitel dlužníkovi zastupitelné věci (úroky vyžadované stipulacemi; zvláštním případem fenus nauticum námořní havarijní pojištění ); půjčka (commodatum) individuálně určenou věc věřitel předává do bezplatného užívání na určitou dobu (uživatel odpovídá za nižší náhodu casus minor); smlouva o úschově (depositum) odevzdání věci do detence, aniž by ji detentor mohl užívat; smlouva o zástavě ruční (pignus) odevzdání věci k zajištění pohledávky=akcesorická povaha k obligaci hlavní; kontrakty nepojmenované (contractus innominati) všechny smlouvy synallagmatické (=vzájemné plnění), přičemž nejde o vrácení věci ale protiplnění (např. vetešnická smlouva, směna, smír a precarium tj. v zásadě půjčka bez časového omezení); kvazikontrakty nejčastěji chybí konsensus, převedení věci z důvodu, který už neexistuje nebo neexistoval (tj. bezdůvodné obohacení) Kontrakty konsensuální konsensus (dohoda) jediným podstatným rysem formy vzniku (velký výtvor římské právovědy), smlouvy synallagamatické; smlouva trhová (emptiovenditio) výměna věci za peníze, odpovědnost prodejce za vady právní i faktické (kupec může naříkat smlouvu pro laesio enormis nadměrné poškození); locatio-conductio úplatné užívání cizí věci (tj. locator dává do detence věc, aby byla užívána nájem nebo užívána a požívána - pacht), nebo cizí pracovní síly (na hrubé převážně manuální práce) anebo provedení díla (conductio operis výsledek užití cizí pracovní síly na přineseném materiálu), přičemž bylo lze dále do užívání podnájemníkovi (locatio-conductio se stalo východiskem pro znevolnění tzv. kolónů); societas (smlouva společenská) závazek vzájemného plnění, aby se dosáhlo společného cíle, přičemž za tím účelem se přinášejí do společnosti vklady (společnost ale není PO, takže vklady jsou objektem spoluvlastnictví společníků a navenek smlouva nijak účinná není; tzv. socius nezastupuje společnost jen její účastníky); mandatum (smlouva příkazní) bezplatné obstarání cizích záležitostí (ale samozřejmě mandatáři jsou hrazeny výlohy a škody); kvazikontrakty chybí konsensus, obstarání věci bez vyzvání a dohody=jednatelství bez příkazu (negotiorurm gestio; blízko k tomu má i cura a tutela)

6 Pacta (neformální úmluvy) slib dlužníka (constitutum debiti), recepta=neformální převzetí záruky (receptum arbitri obrácení se na rozhodčího či odpovědnost majitele za věci vnesené do podniku), pacta legitima (za císařství; donatio=darování či slib věna) Obligace z bezprávných činů Obligace z deliktů (ex maleficio): vědomý škodlivý protiprávní (ne každý protiprávní, jen typově vázaný) zásah do zájmů osob soukromých (do veřejných zájmů=crimina), kterým vzniká nárok na pokutu nebo náhradu škody; furtum protiprávní nakládání s cizí (soukromou) movitou věcí s úmyslem obohatit se (později se z furta vydělila loupež=rapina); poškození cizího majetku v důsledku úmyslu nebo aktivní nedbalosti (Lex Aquilia a pozdější interpretace zlom! propracována příčinná souvislost, formy zavinění a přeměna nároku na soukromou pokutu (tj. trest) na primárně náhradu škody); iniuria (urážka na cti) nejdříve proti tělesné integritě, později i slovní (žaloba byla infamující ryze osobní); praetorské delikty vis ac metus (vydírání, donucení) a dolus (podvod) Obligace z kvazideliktu: nejčastěji chybí zavinění (např. provinění soudce při nespravedlivém rozsudku, vylití něčeho z okna apod.) 5. Dědické právo Přenos majetku v dědické posloupnosti z důvodů delačních (tj. proč) Dělení: zákonná (intestátní) posloupnost (delačním důvodem zákon) nebo vůlí zůstavitele (testamentární) Principy: přednost vůle zůstavitele, univerzální sukcese (tj. převzetí v plné míře aktiv i závazků) pozůstalost (hereditas) chápána jako jednotný celek 6. Rodinné právo Rodina má výrazně patriarchální charakter, kdy muž stojí nad ženou, dětmi, ale i manželkami synů, otroky aj. (mater familias, filii, nepotes, personae in mancipio, servi aj.) Jednota osob a majetku, kterému vládne pater familias (nejméně 14 let, sui iuris) Právo manželské Řádné manželství: manželka má čestný titul mater familias, ale zůstává alieni iuris postupná likvidace poručenství nad ženami a převládnutí manželství bez manželské moci Konkubinát: (faktické nikoli právní) pohlavní soužití svobodných, kde zpravidla nějaký zákonný důvod brání manželství ) postupně se stává monogamní); contubernium soužití otroka s otrokem nebo svobodným Majetkové právo manželů: manželka vlastní majetek neměla a co nabyla, nabyla pro manžela; zvykem poskytovat manželi dos (věno), avšak darování mezi manželi nemožné

7 Rodiče a děti Patria potestas: právo nad životem a smrtí dětí (domácí soud) jen lehké trestání; děti nejsou samostatným subjektem práv; právo prodeje dětí (včetně obrazného mancipací jakýsi dočasný otrok); peculium majetek vydělovaný otcem pro syny nebo otroky, ale stále vlastnické právo otce (peculium se stalo základem otroci usazení na zemědělské půdě) Poručenství (tutela) a opatrovnictví (cura): osoby sui iuris, které nejsou schopny řádně spravovat svůj majetek; tutela impuberum (nad nedospělci) a tutela mulierum (nad ženami; postupně zmizela); cura furiosi (nad šílencem) pečuje nejen o majetek ale i na osobu; cura prodigi (nad marnotratníkem); cura debilium (nad ochromenými); cura minorum (nad nezletilci) 7. Trestní právo Širší pojem než dnešní trestní právo veřejné trestní právo, soukromé delikty a trestání otcem rodiny Znaky: spjato s ústavními a politickými dějinami, neexistence státního žalobce a iniciativa v soukromých rukou, procesní a hmotné trestní normy jsou spojeny, nerespektování zásad nullum crimen sine lege a nulla poena sine lege, užití retroaktivity Královská doba TČ chápány porušení míru mezi lidmi a bohy (pax deorum) Převládá svépomoc (rodová msta) a pravomoc otců rodin, jako TČ trestány především náboženské a vojenské, také vražda a otcovražda (parricidium) a velezrada (proditio, perduellio) Tresty: vyobcování z Říma, přímý výkon spravedlnosti/usmrcení (deo necari) Římská republika Trestní řízení: komiciální proces, před soudními porotami (quaestiones), coercitio (možnost cum imperio postihovat pachatele přímo; omezeni právo provokace při trestu smrti nebo vysoké pokutě) Tresty: pokuta, vězení, zadržení nebo zabavení věci, tělesný trest, vyhnanství (vyvinulo se ius exilii) Komiciální proces: inkviziční charakter, zahajován na návrh magistráta ediktem formulováno obvinění hlasování prostou většinou (možnost uvalení vazby nebo ručitele) Zločiny: proti státu - proditio (zvláště affectatio regni), náboženské TČ (přestupky Vestálek, útok na posvátné osoby např. tribun lidu), vražda, vojenské TČ, falešné svědectví (svržení z Tarpejské skály), crimen ambitus, crimen repetundarum ( ožebračování provinciálů), crimen maiestatis (zneužití úřadu), crimen peculatus (útoky na veřejný majetek), crimen calumniae (úmyslná nepravdivá žaloba), iniuria (jen těžké urážky, např. bití nebo porušení domovní svobody), lichva, magie, hazardní hra Řízení před porotami: postupně převládlo (komiciálně se projednávaly už jen hrdelní zločiny), mimořádné poroty stálé poroty (první 149 př.n.l. pro crimen repetundarum);

8 předsedá praetor a žalobcem římský občan (actio popularis); postulatio (žádost o vlastní žalobu) nominis delatio (skutečná žaloba) rozhodnutí o vině prostou většinou porotců (trest daný zákonem) Principát Znaky: rozšiřování skutkových podstat, volnost při ukládání trestů i při posuzování trestnosti (užití analogie), gradace a dualita trestů, tři typy trestního řízení (ubyl komiciální proces, přibyl císařský proces a řádným se stal proces konaný před senátem proti politickým TČ senátorů, porotní rozšířen do provincií) Císařský proces (cognitio extra ordinem) inkviziční proces, tj. z rozhodnutí císařem pověřeného úředníka (provinční správce=procuratores, praefecti) zahajováno z úřední moci (na základě udání - delatio) trest dle uvážení soudce (apellatio možnost požádat císaře o milost); zpočátku stíhá crimina extraordinaria, poté se stane jediným trestním řízením Tresty: přibyl zákaz vykonávat úřady, konfiskace majetku, relegatio (přikázání místa pobytu) a deportatio (doživotní), ztráta osobní svobody, summa suplicia (zostřená smrt), rozšíření crimen maiestatis (damnatio memoriae zahlazení památky na odsouzeného), vis privata (soukromé násilí, trestem předhození dravé zvěři), crimen plagii (útok na moc otce rodiny), sacrilegium, adulterium (mimomanželský styk provdané ženy), stellionatus (jakékoliv úskočné jednání viz dolus v soukromém právu), TČ vydělené ze soukromých deliktů Dominát Znaky: jediným trestním řízením cognitio extra ordinem, delicta postupně zaměňovány s criminy, soudci při rozhodování vázáni přesnými instrukcemi, sjednocení druhů trestů a jejich zpřísnění (přidala se různa soukromoprávní omezení), s prosazením křesťanství se proměnilo sacrilegium a přidán TČ crimen violatae religionis (proti kacířům, pohanům, simonii apod.)

ˇ R ımsk e pr avo Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

ˇ R ımsk e pr avo Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Římské právo Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Římské právo a základy novodobého práva soukromého, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZÁKLADY PRÁVA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Občanské právo hmotné IV

Občanské právo hmotné IV Občanské právo hmotné IV Generováno 2. 6. 2015 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem a funkce závazkového práva......................................... 4 4 A.2

Více

Občanské právo hmotné IV

Občanské právo hmotné IV Občanské právo hmotné IV Generováno 2. 6. 2015 A Okruh A.......................................................... 4 A.1 Pojem a funkce závazkového práva......................................... 4 A.2

Více

1. Věcná práva. 1.1. Vlastnické právo

1. Věcná práva. 1.1. Vlastnické právo 1. Věcná práva Pojem věcných práv vznikl na základě práva římského, ale vyvinul se až v době recepce. Věcná práva chápeme jako párovou kategorii k právu obligačnímu -> liší se tím, že oprávněnému subjektu

Více

ACTA IURIDICA OLOMUCENSIS Vědecký časopis právnický

ACTA IURIDICA OLOMUCENSIS Vědecký časopis právnický ACTA IURIDICA OLOMUCENSIS Vědecký časopis právnický Šéfredaktor: Mgr. Michal Černý, Ph.D. Redakční rada: Prof. JUDr. Vladislav David, DrSc., Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., Doc. JUDr. Daniela Gregušová,CSc.,

Více

1. Stát, struktura státní moci

1. Stát, struktura státní moci Část I. Právo - PRA 101 1. Stát, struktura státní moci 1.1. Definice státu politická forma organizace lidské společnosti, která vzniká na určitém stupni jejího vývoje 1.2. Znaky státu státní moc suverenita

Více

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA jedno z právních odvětví kořeny v římském právu soukromoprávní charakter SP převaha dispozitivních norem smluvní autonomie subsidiarita a specialita perspektivy vývoje SP ČLENĚNÍ

Více

Vstupní výukové soustředění. JUDr. Petr Zima VŠEM 2011

Vstupní výukové soustředění. JUDr. Petr Zima VŠEM 2011 Základy práva Vstupní výukové soustředění JUDr. Petr Zima VŠEM 2011 Obecné informace Kontakt pzima@svabzima.cz, tel. 221 001 610 Seminární práce https://www.vsem.cz/data/data/sis-soubory/sp.pdf soubory/sp.pdf

Více

NOVÝ. Podklady, Shrnutí nejpodstatnějších ustanovení

NOVÝ. Podklady, Shrnutí nejpodstatnějších ustanovení NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK Podklady, Shrnutí nejpodstatnějších ustanovení AK Solil, Fiala a spol. Jakubská 2, Praha 1 tel. 224 815 583, fax 224 813 311 ak@solilfiala.cz NABÍDKA ŠKOLENÍ NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

Více

Státní závěrečná zkouška Občanské právo hmotné 2012-2013

Státní závěrečná zkouška Občanské právo hmotné 2012-2013 Státní závěrečná zkouška Občanské právo hmotné 2012-2013 zdroj: sebrané spisy ze ZČU a UK - přepracováno pro uživatele webu gitt.pise.cz 1 Zkušební okruhy z občanského práva hmotného ke státní zkoušce

Více

Právo a podnikání 2/2012

Právo a podnikání 2/2012 Právo a podnikání 2/2012 Téma vydání 2 2013: Rekodifikace civilního práva I. část Obecný výklad V příštím vydání v dohledné době připravujeme: Rekodifikace civilního práva II. část (Hlavní změny v oblasti

Více

Základy občanského práva

Základy občanského práva Základy občanského práva JUDr. Milada Štefková Učební pomůcka pro studenty technických fakult VŠB TU Ostrava Ostrava 2006 1 Občanské právo hmotné 2 Obsah I. Úvod do občanského práva l. Pojem, předmět,

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN 1 Obsah 1. Obecná část... 9 Hlavní zásady nové kodifikace jsou především následující:... 9 Vše v jednom, logicky a přehledně... 9 Soukromé právo... 9 Jazyk nového

Více

I. ÚVOD DO STUDIA PRÁVA ZÁKLADNÍ POJMY PRÁVNÍ NAUKY

I. ÚVOD DO STUDIA PRÁVA ZÁKLADNÍ POJMY PRÁVNÍ NAUKY I. ÚVOD DO STUDIA PRÁVA ZÁKLADNÍ POJMY PRÁVNÍ NAUKY 1. Vymezení pojmu právo Právo upravuje vztahy mezi lidmi a působí na jejich vědomé a volní chování. Právo je soubor pravidel, podle kterých se odedávna

Více

TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ

TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ Mgr. Simona Urbánková TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ A PROCESNÍ Učební materiál pro předmět Základy práva Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Obsah TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ...4

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník ZÁVAZKOVÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Literatura Dražka, Š, Darovací smlouva podle nového občanského

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 12. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha 09: Aktivní přístup o obhajobě svých práv a k získávání informací o svých právech Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný

Více

1. STÁT - POJEM, ZNAKY STÁTU, FUNKCE STÁTU, STÁTNÍ MECHANISMUS

1. STÁT - POJEM, ZNAKY STÁTU, FUNKCE STÁTU, STÁTNÍ MECHANISMUS 1. část PRA_101 2. část PRA_102 1. STÁT - POJEM, ZNAKY STÁTU, FUNKCE STÁTU, STÁTNÍ MECHANISMUS I. POJEM: Stát je formou organizace společnosti v určitých epochách vývoje. Stát vznikl na určitém stupni

Více

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv Vecna_prava_1_356_Sestava 1 18.4.13 13:53 Stránka 5 PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv Úvod............................... 17 Seznam použitých zkratek............. 18 I. vlastnické PRávo..........

Více

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA

POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA POJEM SOUKROMÉHO PRÁVA jedno/dvě z právních odvětví kořeny v římském právu soukromoprávní charakter OP převaha dispozitivních norem smluvní autonomie subsidiarita a specialita perspektivy vývoje OP ČLENĚNÍ

Více

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Právnická fakulta Univerzity Karlovy České a československé právní dějiny 2009/2010 Právnická fakulta Univerzity Karlovy Seznam otázek 1. Prameny českého zemského práva do Obnoveného zemského zřízení 2. Vývoj městského práva v českých zemích

Více

Základy práva pro studenty neprávnických fakult

Základy práva pro studenty neprávnických fakult Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Základy práva pro studenty neprávnických fakult Karolina Žákovská Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Vědecký redaktor: Recenzenti: Grafická

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA FILOZOFICKÁ PRÁVO KAPITOLA 2 SOUKROMÉ PRÁVO DISTANČNÍ VÝUKOVÉ OPORY PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM UČITELSTVÍ OBSAH 1. SOUKROMÉ PRÁVO 1.1 Občanské právo 1.2 Obchodní právo 1.3 Pracovní

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav správních a sociálních věd Stručná charakteristika nového občanského zákoníku Petr Brutar Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto

Více

ZÁKLADY PRÁVA KATEŘINA CILEČKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006

ZÁKLADY PRÁVA KATEŘINA CILEČKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 ZÁKLADY PRÁVA KATEŘINA CILEČKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2014 Studijní opora je jedním z výstupů projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Dědění ze závěti komparace právní úpravy podle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb. Zpracovala: Tereza

Více

Vlastnické právo římskoprávní regule a jejich odraz v současném právu

Vlastnické právo římskoprávní regule a jejich odraz v současném právu Vlastnické právo římskoprávní regule a jejich odraz v současném právu Tato práce je výstupem grantu: Římskoprávní zásady a jejich odraz v současném právu, který je financován z prostředků GAUK. I. Úvod

Více