1. Dělení římského práva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Dělení římského práva"

Transkript

1 1. Dělení římského práva Římské právo soukromé (ius privatum): majetkové právo (věcná práva, obligační právo, dědické právo), rodinné právo a civilní procesní právo Římské právo veřejné (ius publicum): politické a ústavní principy, trestní právo v užším pojetí, soukromé trestání 2. Soukromé právo obecně Subjekty práv fyzické osoby Fyzické osoby svobodné osoby mající právní subjektivita (caput) ingenui (svobodní od narození), libertini = propuštěnci (omezená právní subjektivita), personae in mancipio, kolónové, otroci (de facto nejsou subjektem ale objektem práv) Ingenui: cives (občané; ženská práva zkracována především neměly veřejná práva) a peregrini (cizinci; 212 udělení římského občanství všem svobodným obyvatelům Říše) vztahy mezi nimi reguluje ius gentium; základem práv ius comercii (právo obchodu) a ius connubii (právo uzavřít sňatek); dělení personae sui iuris (pater familia patří mu rodinný majetek, odpovědnost za delikty podrobených) a personae alieni iuris (podrobení rodinní příslušníci) otcovská moc se postupem času oslabuje Libertini: přechodná kategorie svobodných (ve třetí generaci již plně svobodní); bývalý pán se stává patronem libertina (může ho i zpět povolat do otroctví) Personae in mancipio: jakési dočasné otroctví většinou způsob náhrady škody (noxae datio vydání pachatele poškozenému); omezená možnost nakládaní s ním (zachována veřejná práva) Kolónové: původně svobodní pachtýři, kteří byli připoutání k půdě ( glebae adscripti = připsaní k hroudě); podobnou kategorií servi casati (otroci usazení na půdě) Otroci: pojímán jako věc, ovšem ne striktně (člověk nadaný vůlí); prameny otroctví válečné zajetí, narození z matky otrokyně, mezinárodní obchod, mimořádné případy, trest (za císařství), hrubé porušení občanských povinností (za republiky) Právní postavení fyzických osob Narození a smrt: právní postavení dáno postavením otcem dítěte (řádné manželství) nebo postavením matky v době porodu (mimo řádné manželství) Capitis deminutio ( zmenšení osobnosti ): plnoprávnost dána status libertatis (svobodný), status civitatis (příslušnost k římské obci) a status familiae (příslušnost k rodině); kapitisdeminuce je tedy proměnou nebo zánikem některého z uvedených stavů Příbuzenství: cognatio (pokrevní) zásada mater semper certa est a že otcem dítěte je manžel (vyvratitelná domněnka); agnatio (umělé, právní) osoby podřízené téže otcovské moci Omezení způsobilosti k právním úkonům (poručnictví, opatrovnictví): tutela mulierum (poručenství nad ženami; postupně upadá), tutela impuberum (nad dětmi do 7 let plné; 7-12/14 částečné, u personae sui iuris je ustanoven tutor; do 25 let neomezen, ale

2 chráněn); cura furiosi (opatrovnictví nad šílencem), cura prodigi (nad marnotratníkem); od cca poloviny 4. století se prosazuje plnoprávnost jen u křesťanů Subjekty práv právnické osoby Korporace: samostatný právní subjekt nezávislý na existenci konkrétních osob, které jej tvoří; dělení veřejné (stát, města, venkovské obce), soukromé (spolky = collegia) a od 4. st. nadace (výsady, např. dědění); římský stát aerarium (státní pokladna) a fiscus (pokladna císaře) Objekty práv (věci) Definice a vymezení: hmotný celek mající samostatnou existenci (otrok, zvíře, jiná věc); latentní vlastnické právo tj. právo se uplatní se při oddělení věci od jiné (např. drahokam od prstenu); pertinence (příslušenství) nemá samostatnou hospodářskou existenci, zpravidla sdílí osud věci hlavní (např. klíč ke skříni); universitates iuris (soubory majetkových práv) soubory věcí se společným majetkovým určením (hereditas pozůstalost, peculium majetek otroka nebo osoby alieni iuris apod.) Res extra commercium: věci, které nemohou být předmětem soukromých práv; res sacrae (kultové věci), res reliogiosae (pozemky s pohřbenými) a res sanctae (nedotknutelné věci hradby, brány aj.); res omnium communes (všem lidem společné vzduch, dešťová voda, moře apod.), res publico usu destinatae (veřejné věci určené všem k užívání cesty, divadla apod.) Rozdělení věcí: movité a nemovité; jiné dělení (dle důležitosti) mancipační (zvláštní způsoby převodu mancipatio a injurcesse; italské pozemky, otroci, domácí tažná zvířata a pozemkové služebnosti) a nemancipační Nabývání a zánik práv (právní skutečnosti) Nabytí: originární (přímo a nezávisle na ostatních lidech) a derivátní (od předchůdce) konstitutivní (nabytí jen části práva k věci), translativní = successio (singulární a univerzální celý majetek; viz základ dědického práva univerzální sukcese) Právní jednání (negotium): jednostranné (testament) a dvoustranné (contractus, pactus neformální úmluva) Projev vůle: přímo a výslovně (verbis expressis), mlčky (konkludentně); role praetorského práva bourajícího formalismy ius civile Vady projevu vůle: rozpor mezi vůli a projevem znamená neplatnost jednání; error essentialis (podstatný omyl) Pohnutky právního jednání: vis ac metus (násilí a strach) fyzické donucení (= neplatnost), psychické násilí (bezprávná výhrůžka značnou újmou znamená možnost vrácení bezprávného plnění); dolus (podvod) actio doli (žaloba na náhradu škody subsidiárního charakteru) Obsah právního jednání essentialia negotii (určují typ smlouvy), naturalia negotii (to, co se rozumí samo sebou), accidentalia negotii (výslovně stanovené modifikace conditio, dies = určení časové, modus = určení účelové)

3 Zastoupení: neuznává zastoupení, pouze náhradnictví náhradník jedná a zavazuje se na základě mandata (i poručníci, kurátoři a jednatelé právnických osob); náhražkou za přímé zastoupení praetorský edikt v podobě actio institoria (institor = správce živnosti) a actio exercitoria (exercitor majitel lodi) Neplatnost a naříkatelnost právního jednání: negotium nullum (nicotný akt) nemá žádné právní důsledky; negotium revocabile plné právní důsledky, ale poskytnutí obranných prostředků Soudní rozsudky a úřední výroky: zpravidla deklaratorní, výjimkou některé konstitutivní rozhodnutí (rozdělení držené věci, rozdělení pozůstalosti, určení mezí pozemků) Bezprávné činy: objektivně protiprávní (ne nutná obrana), způsobilost pachatele, úmysl (dolus) nebo nedbalost (culpa); rozdělení: delictum privatum krádež (loupež), poškození cizí věci, urážka na cti, metus (jednání vynucené hrozbou) a dolus, a crimen (z oblasti veřejného = trestního práva); omyl omluvitelný (error probabilis) jen skutkový Čas (tempus): rozlišuje se tempus continuum (den po dni) a tempus utile (jen dny, kdy mohl být proveden právní úkon) 3. Věcná práva Vlastnické právo Vlastnictví (proprietas, dominium) je právní panství (všeobecné, přímé a výlučné), jehož předmětem jsou věci hmotné; projevy vlastnictví: věc drží-ovládá, užívá nebo požívá (=užívá plody), může věc zničit; omezení: legální služebnosti (ambitus mezi stavbami, nelze zrušit hrob, udržování veřejné cesty) či sousedské právo (otázka immissí, přesah větví, sběr žaludů aj.) Spoluvlastnictví (condominium): společné právní panství nad věcí, které je vyjádřeno (ideálním) spoluvlastnickým podílem; potřeba shodné vůle v justiniánském právu se začal uplatňovat princip většiny Držba Držba (possessio) je faktickým panstvím, tedy znakem je fyzické ovládání věci (corporalis possessio), kde však může být zprostředkovatel (viz personae alieni iuris a otroci), a vůle ovládat věc jako vlastní (animus possidendi), která je nezastupitelná (bonae fidei a malae fidei possesor) Detence: fyzické působení na věc vykonávané tím, kdo má věc u sebe, avšak bez animus possidendi (detentor) Nabytí vlastnického práva Derivativní (odvozený způsob): existuje předchůdce ve vlastnickém právu; mancipace prodej určitých věci z ruky do ruky (byly však takto prodávány i nemancipační věci), později i imaginárně (za peníze) a nejen prodej; injurecesse jednostranné uplatnění práva v součinnosti se soudním magistrátem (užíváno k převodu či zřizování služebností); tradice neformální kauzální převod vlastnického práva, vycházející z ius gentium, který

4 zahrnoval odevzdání věci a důvod odevzdání (za Justiniána už jediným způsobem odvozeného převodu); zvláštní případy nabytí státních pozemků, válečné kořisti, ve veřejné dražbě, soudním výrokem (adiudikací) nebo zákonem Originární (původní): vydržení (usucapio) - faktický stav (držby) se mění po určité době ve fakt právní, podmínky (res habilis věc způsobilá být objektem vlastnického práva, titulus spravedlivý důvod, bona fides, possessio, vydržecí doba 1,2,3,10, 20 let); okupace zabrání věci ničí=res nullius (zvířata, plody moře, věci opuštěné neboli derelikvované, věci nepřátelské; nález pokladu (ovšem i spoluvlastnické právo vlastníka pozemku); akcese přírůstek o jinou věc, která ztratila hospodářskou funkci (platí zásada superficies solo cedit povrch ustupuje půdě); specifikace nabytí vlastnictví zpracováním; nabytí plodů Věcná práva k věci cizí Iura in re aliena je vymezeným působením oprávněného na věc, která není v jeho vlastnictví Služebnosti (servitutes): rozdílnost osoby vlastníka a oprávněného, vlastník nemá žádnou pozitivní povinnost (jen strpí omezení=rozdíl od věcného břemene); pozemkové služebnosti možnost vlastníka (panujícího) pozemku užívat vedlejší (služebný); právo požívací (ususfructus) užívat cizí věc (uti) a těžit z ní plody (frui), a to beze změny podstaty věci; právo užívací (usus) osobní užívání cizí věci, které vylučuje možnost těžit plody Ostatní věcná práva Superficies: dlouhodobý nájem pozemku s právem postavit na něm stavbu; právo dědičné a převoditelné; vlastníkovi pouze platí solárium Emfyteusis: dlouhodobý pronájem polních pozemků (povahou věcné právo k cizí věci); právo dědičné a převoditelné; platba pachtovného (vectigal); vlastník má předkupní právo; středověk definoval na rozdíl od Říma vlastnické právo emfyteuty jako dominium utile (vlastníka pak jako dominium directum) Zástavní právo Právo věci k cizí, které zvyšuje jistotu věřitele, že bude uspokojena jeho pohledávka; prolíná se právem věcným i obligačním; funkce zajišťovací a uhrazovací (realizační); typy zástavní právo ruční (podmínkou odevzdání věci), hypotéka (vydání věci až v případě nesplnění); realizace ponechání zástavy (zástava propadná) nebo prodej zástavy věřitelem 4. Obligační právo Obecně Právo relativní, tj. nepůsobí proti všem; obligační vztah nastává tehdy, je-li věřiteli (kreditor) zaručeno, že v případě nesplnění dluhu/povinnosti (debitum) může odejmout

5 z majetku dlužníka (debitor) ekvivalentní hodnotu; obligatio původně svázání (dlužníka), postupně nahrazeno majetkovou vázaností (spojení ručení a dluhu v jedné osobě nabízení výkupného, souhlas veřejného orgánu místo krevní msty povinnost platit pokutu) domoci se nároků žalobou osobní (actiones in personam) při obligaci z kontraktu nebo obligaci z deliktu; (na rozdíl od věcných žalob) defensní povinnost žalovaného=povinnost spolupracovat od začátku s magistrátem Kontrakty Verbální kontrakty: ústní a přísně formální (př. Spondes? Spondeo!); stipulace (sponsio) - abstraktní (naplnění formy=vznik závazku) a jednostranná smlouva užívaná na neuznané obligační poměry (darování, smír, věno), později jen neformálním slibem Literární (písemné) kontrakty: závazek vzniká zápisem, formální, abstraktní a jednostranné Reálné kontrakty: vznik vyžaduje předání věci; zápůjčka (smlouva jednostranná nerovná), půjčka, úschova a smlouva o zástavě ruční (smlouvy dvoustranné nerovné), kontrakty nepojmenované (většinou dvoustranné rovné=synallagmata); zápůjčka (mutuum) s cílem poskytnout úvěr převede věřitel dlužníkovi zastupitelné věci (úroky vyžadované stipulacemi; zvláštním případem fenus nauticum námořní havarijní pojištění ); půjčka (commodatum) individuálně určenou věc věřitel předává do bezplatného užívání na určitou dobu (uživatel odpovídá za nižší náhodu casus minor); smlouva o úschově (depositum) odevzdání věci do detence, aniž by ji detentor mohl užívat; smlouva o zástavě ruční (pignus) odevzdání věci k zajištění pohledávky=akcesorická povaha k obligaci hlavní; kontrakty nepojmenované (contractus innominati) všechny smlouvy synallagmatické (=vzájemné plnění), přičemž nejde o vrácení věci ale protiplnění (např. vetešnická smlouva, směna, smír a precarium tj. v zásadě půjčka bez časového omezení); kvazikontrakty nejčastěji chybí konsensus, převedení věci z důvodu, který už neexistuje nebo neexistoval (tj. bezdůvodné obohacení) Kontrakty konsensuální konsensus (dohoda) jediným podstatným rysem formy vzniku (velký výtvor římské právovědy), smlouvy synallagamatické; smlouva trhová (emptiovenditio) výměna věci za peníze, odpovědnost prodejce za vady právní i faktické (kupec může naříkat smlouvu pro laesio enormis nadměrné poškození); locatio-conductio úplatné užívání cizí věci (tj. locator dává do detence věc, aby byla užívána nájem nebo užívána a požívána - pacht), nebo cizí pracovní síly (na hrubé převážně manuální práce) anebo provedení díla (conductio operis výsledek užití cizí pracovní síly na přineseném materiálu), přičemž bylo lze dále do užívání podnájemníkovi (locatio-conductio se stalo východiskem pro znevolnění tzv. kolónů); societas (smlouva společenská) závazek vzájemného plnění, aby se dosáhlo společného cíle, přičemž za tím účelem se přinášejí do společnosti vklady (společnost ale není PO, takže vklady jsou objektem spoluvlastnictví společníků a navenek smlouva nijak účinná není; tzv. socius nezastupuje společnost jen její účastníky); mandatum (smlouva příkazní) bezplatné obstarání cizích záležitostí (ale samozřejmě mandatáři jsou hrazeny výlohy a škody); kvazikontrakty chybí konsensus, obstarání věci bez vyzvání a dohody=jednatelství bez příkazu (negotiorurm gestio; blízko k tomu má i cura a tutela)

6 Pacta (neformální úmluvy) slib dlužníka (constitutum debiti), recepta=neformální převzetí záruky (receptum arbitri obrácení se na rozhodčího či odpovědnost majitele za věci vnesené do podniku), pacta legitima (za císařství; donatio=darování či slib věna) Obligace z bezprávných činů Obligace z deliktů (ex maleficio): vědomý škodlivý protiprávní (ne každý protiprávní, jen typově vázaný) zásah do zájmů osob soukromých (do veřejných zájmů=crimina), kterým vzniká nárok na pokutu nebo náhradu škody; furtum protiprávní nakládání s cizí (soukromou) movitou věcí s úmyslem obohatit se (později se z furta vydělila loupež=rapina); poškození cizího majetku v důsledku úmyslu nebo aktivní nedbalosti (Lex Aquilia a pozdější interpretace zlom! propracována příčinná souvislost, formy zavinění a přeměna nároku na soukromou pokutu (tj. trest) na primárně náhradu škody); iniuria (urážka na cti) nejdříve proti tělesné integritě, později i slovní (žaloba byla infamující ryze osobní); praetorské delikty vis ac metus (vydírání, donucení) a dolus (podvod) Obligace z kvazideliktu: nejčastěji chybí zavinění (např. provinění soudce při nespravedlivém rozsudku, vylití něčeho z okna apod.) 5. Dědické právo Přenos majetku v dědické posloupnosti z důvodů delačních (tj. proč) Dělení: zákonná (intestátní) posloupnost (delačním důvodem zákon) nebo vůlí zůstavitele (testamentární) Principy: přednost vůle zůstavitele, univerzální sukcese (tj. převzetí v plné míře aktiv i závazků) pozůstalost (hereditas) chápána jako jednotný celek 6. Rodinné právo Rodina má výrazně patriarchální charakter, kdy muž stojí nad ženou, dětmi, ale i manželkami synů, otroky aj. (mater familias, filii, nepotes, personae in mancipio, servi aj.) Jednota osob a majetku, kterému vládne pater familias (nejméně 14 let, sui iuris) Právo manželské Řádné manželství: manželka má čestný titul mater familias, ale zůstává alieni iuris postupná likvidace poručenství nad ženami a převládnutí manželství bez manželské moci Konkubinát: (faktické nikoli právní) pohlavní soužití svobodných, kde zpravidla nějaký zákonný důvod brání manželství ) postupně se stává monogamní); contubernium soužití otroka s otrokem nebo svobodným Majetkové právo manželů: manželka vlastní majetek neměla a co nabyla, nabyla pro manžela; zvykem poskytovat manželi dos (věno), avšak darování mezi manželi nemožné

7 Rodiče a děti Patria potestas: právo nad životem a smrtí dětí (domácí soud) jen lehké trestání; děti nejsou samostatným subjektem práv; právo prodeje dětí (včetně obrazného mancipací jakýsi dočasný otrok); peculium majetek vydělovaný otcem pro syny nebo otroky, ale stále vlastnické právo otce (peculium se stalo základem otroci usazení na zemědělské půdě) Poručenství (tutela) a opatrovnictví (cura): osoby sui iuris, které nejsou schopny řádně spravovat svůj majetek; tutela impuberum (nad nedospělci) a tutela mulierum (nad ženami; postupně zmizela); cura furiosi (nad šílencem) pečuje nejen o majetek ale i na osobu; cura prodigi (nad marnotratníkem); cura debilium (nad ochromenými); cura minorum (nad nezletilci) 7. Trestní právo Širší pojem než dnešní trestní právo veřejné trestní právo, soukromé delikty a trestání otcem rodiny Znaky: spjato s ústavními a politickými dějinami, neexistence státního žalobce a iniciativa v soukromých rukou, procesní a hmotné trestní normy jsou spojeny, nerespektování zásad nullum crimen sine lege a nulla poena sine lege, užití retroaktivity Královská doba TČ chápány porušení míru mezi lidmi a bohy (pax deorum) Převládá svépomoc (rodová msta) a pravomoc otců rodin, jako TČ trestány především náboženské a vojenské, také vražda a otcovražda (parricidium) a velezrada (proditio, perduellio) Tresty: vyobcování z Říma, přímý výkon spravedlnosti/usmrcení (deo necari) Římská republika Trestní řízení: komiciální proces, před soudními porotami (quaestiones), coercitio (možnost cum imperio postihovat pachatele přímo; omezeni právo provokace při trestu smrti nebo vysoké pokutě) Tresty: pokuta, vězení, zadržení nebo zabavení věci, tělesný trest, vyhnanství (vyvinulo se ius exilii) Komiciální proces: inkviziční charakter, zahajován na návrh magistráta ediktem formulováno obvinění hlasování prostou většinou (možnost uvalení vazby nebo ručitele) Zločiny: proti státu - proditio (zvláště affectatio regni), náboženské TČ (přestupky Vestálek, útok na posvátné osoby např. tribun lidu), vražda, vojenské TČ, falešné svědectví (svržení z Tarpejské skály), crimen ambitus, crimen repetundarum ( ožebračování provinciálů), crimen maiestatis (zneužití úřadu), crimen peculatus (útoky na veřejný majetek), crimen calumniae (úmyslná nepravdivá žaloba), iniuria (jen těžké urážky, např. bití nebo porušení domovní svobody), lichva, magie, hazardní hra Řízení před porotami: postupně převládlo (komiciálně se projednávaly už jen hrdelní zločiny), mimořádné poroty stálé poroty (první 149 př.n.l. pro crimen repetundarum);

8 předsedá praetor a žalobcem římský občan (actio popularis); postulatio (žádost o vlastní žalobu) nominis delatio (skutečná žaloba) rozhodnutí o vině prostou většinou porotců (trest daný zákonem) Principát Znaky: rozšiřování skutkových podstat, volnost při ukládání trestů i při posuzování trestnosti (užití analogie), gradace a dualita trestů, tři typy trestního řízení (ubyl komiciální proces, přibyl císařský proces a řádným se stal proces konaný před senátem proti politickým TČ senátorů, porotní rozšířen do provincií) Císařský proces (cognitio extra ordinem) inkviziční proces, tj. z rozhodnutí císařem pověřeného úředníka (provinční správce=procuratores, praefecti) zahajováno z úřední moci (na základě udání - delatio) trest dle uvážení soudce (apellatio možnost požádat císaře o milost); zpočátku stíhá crimina extraordinaria, poté se stane jediným trestním řízením Tresty: přibyl zákaz vykonávat úřady, konfiskace majetku, relegatio (přikázání místa pobytu) a deportatio (doživotní), ztráta osobní svobody, summa suplicia (zostřená smrt), rozšíření crimen maiestatis (damnatio memoriae zahlazení památky na odsouzeného), vis privata (soukromé násilí, trestem předhození dravé zvěři), crimen plagii (útok na moc otce rodiny), sacrilegium, adulterium (mimomanželský styk provdané ženy), stellionatus (jakékoliv úskočné jednání viz dolus v soukromém právu), TČ vydělené ze soukromých deliktů Dominát Znaky: jediným trestním řízením cognitio extra ordinem, delicta postupně zaměňovány s criminy, soudci při rozhodování vázáni přesnými instrukcemi, sjednocení druhů trestů a jejich zpřísnění (přidala se různa soukromoprávní omezení), s prosazením křesťanství se proměnilo sacrilegium a přidán TČ crimen violatae religionis (proti kacířům, pohanům, simonii apod.)

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 VEŘEJNÉPRÁVO ÚSTAVNÍ PRÁVO SPRÁVNÍ PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO normy, které

Více

Otázka: Právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): David Macháč. Právo

Otázka: Právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): David Macháč. Právo Otázka: Právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): David Macháč Právo souhr norem stanovených a zabezpečených státem každý občan může činit, co není zákonem zakázáno a nikdy nesmí být nucen činit,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské právo - vlastnictví, duševní vlastnictví III/2 VY_32_INOVACE_192 3 Název školy Registrační

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAH A JEHO SLOŽKY

OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAH A JEHO SLOŽKY OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAH A JEHO SLOŽKY 1. kdo: subjekt občanskoprávních vztahů - fyzické osoby - právnické osoby 2. co: předmět občanskoprávních vztahů - věci hmotné vs. nehmotné - věci movité vs. nemovité

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část OBČANSKÉ PRÁVO 1. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

POJEM OBČANSKÉHO PRÁVA

POJEM OBČANSKÉHO PRÁVA POJEM OBČANSKÉHO PRÁVA jedno z právních odvětví kořeny v římském právu soukromoprávní charakter OP převaha dispozitivních norem smluvní autonomie subsidiarita a specialita perspektivy vývoje OP ČLENĚNÍ

Více

Nový občanský zákoník vybrané otázky

Nový občanský zákoník vybrané otázky Nový občanský zákoník vybrané otázky Real Estate Market - Autumn 2011 13. října 2011 Obsah Nový občanský zákoník ve zkratce Pojem nemovité věci Právo stavby Věcná práva a zápis v KN Převod vlastnického

Více

TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz ODPOVĚDNOST právní odpovědnost politická odpovědnost ústavní odpovědnost morální odpovědnost PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Právní odpovědnost

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

POJEM CIVILNÍHO PRÁVA

POJEM CIVILNÍHO PRÁVA POJEM CIVILNÍHO PRÁVA jedno/dvě z právních odvětví kořeny v římském právu soukromoprávní charakter OP převaha dispozitivních norem smluvní autonomie subsidiarita a specialita perspektivy vývoje OP ČLENĚNÍ

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11 Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému českého

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu

Nový občanský zákoník z pohledu trhu Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí III. Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Michal Hink 17. května 2012 Obsah Nabývání vlastnického práva Ochrana

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO Hlava dvacátá sedmá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému

Více

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014 VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva Filip Dienstbier, 2014 Vyvlastnění a nucené omezení vlastnických práv I. Účel II. Ústavní základy III. Základní formy omezení vlastnických práv IV. Obecná

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

III. Velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců ČR. SEMINÁRNÍ PRÁCE na téma

III. Velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců ČR. SEMINÁRNÍ PRÁCE na téma III. Velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců ČR Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v České republice SEMINÁRNÍ PRÁCE na téma Charakterizujte vlastnické právo podle občanského zákoníku.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

NOZ Závazkové právo Vybrané otázky. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz

NOZ Závazkové právo Vybrané otázky. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz NOZ Závazkové právo Vybrané otázky JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz Systematika a pojmosloví Část čtvrtá : Relativní majetková práva Hlava I Všeobecná

Více

PRÁVO .... .... právní odvětví

PRÁVO .... .... právní odvětví PRÁVO je nejvýznamnějším prostředkem působení na společnost, je ochráncem společenských vztahů, zárukou jistoty, pořádku a jednoty.... vymezuje obyvatelům, organizacím a státním orgánům práva,.... jim

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Podklad pro konferenci Insolvence 2014 pořádanou VŠE v Praze dne 20. 5. 2014 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba

Seminář 116 se uskuteční ve středu dne 20. ledna 2016 Společenství vlastníků jednotek ( SVJ a SV) jako právnická osoba ; JEDNOTA ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ PRAŽSKÉ SDRUŽENÍ 110 00 Praha 1, Ovocný trh 14 telefon/fax 222 717 719 Pozvání na semináře 2016 Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil v souladu se svým

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

OBSAH DÍL TŘETÍ OBECNÁ ČÁST: ZÁVAZKOVÉ PRÁVO... 17

OBSAH DÍL TŘETÍ OBECNÁ ČÁST: ZÁVAZKOVÉ PRÁVO... 17 DÍL TŘETÍ OBECNÁ ČÁST: ZÁVAZKOVÉ PRÁVO... 17 Hlava dvacátá třetí: Obecné otázky závazkového práva... 19 1 Pojem závazkového práva... 19 2 Funkce závazkového práva... 20 3 Systém závazkového práva... 21

Více

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky.

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky. Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Trestní právo I. Téma: Protiprávní jednání a trest 2. ročník - obor 64-41-L/51 Podnikání

Více

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1

Obsah. Seznam vzorů... X Seznam zkratek... XII Předmluva... 1 Seznam vzorů.......................................... X Seznam zkratek........................................ XII Předmluva.............................................. 1 KAPITOLA 1 Rozvod manželství.......................

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Věcná práva ( 979 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Věcná práva ( 979 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA ( 979 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz - panství nad věcí absolutní majetková práva působí vůči každému ( 976 NOZ) povinnost nerušit (nezasahovat do

Více

Seznam použitých zkratek 12 Prolog 16 Úvod 19

Seznam použitých zkratek 12 Prolog 16 Úvod 19 6 I Elektronické cenné papíry OBSAH Seznam použitých zkratek 12 Prolog 16 Úvod 19 I. ANONYMNÍ, LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ CENNÉ PAPÍRY A JEJICH VLIV NA TRANSPARENTNOST KORPORÁTNÍCH STRUKTUR 22 1. Listinné

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Věci a jejich rozdělení Definice a koncepce Věc v právním smyslu

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení.

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení. Kupní smlouva na byt 0. SMLUVNÍ STRANY Jméno (doplňte), r. č. (doplňte), bytem v (doplňte), (dále jen Prodávající ) Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku.

Více

Základní organizace a změny v oblasti přenechání věci k užití jinému

Základní organizace a změny v oblasti přenechání věci k užití jinému Právo ve financích a finančních službách JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Základní organizace a změny v oblasti přenechání věci k užití jinému 22.10.2014 Jana Zelinková OBSAH PREZENTACE 1. Úvod 2.

Více

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. K povaze obchodních společností Definičním znakem právnických osob je mimo jiné jejich majetková samostatnost, jejímž výrazem je jednak to, že mají

Více

Předmluva... 13 Úvodem... 17

Předmluva... 13 Úvodem... 17 Obsah Předmluva... 13 Úvodem... 17 Jak funguje soukromé právo (Karel Eliáš)... 19 Soukromé a veřejné... 19 Soukromé právo... 21 Proč potřebujeme občanský zákoník a proč potřebujeme nový... 22 Zásady...

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO. Občanskoprávní skutečnosti. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO. Občanskoprávní skutečnosti. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO Občanskoprávní skutečnosti JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní skutečnosti Pojem a druhy právních skutečností Právní skutečnost v. kauza Právní skutečnost

Více

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha Nový katastrální zákon? Nový katastrální zákon: - navazuje na nový občanský zákoník (veřejný seznam s důsledky dle NOZ materiální publicita, obrana proti zapsání/nezapsání do seznamu) - účinnost od 1.

Více

20. maturitní otázka (B)

20. maturitní otázka (B) 20. maturitní otázka (B) 20) Trestní právo obsah, druhy, prameny, podmínky trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost v závislosti na věku pachatele, okolnosti vylučující trestnost, orgány činné v trestním

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují?

Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74. 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Člověk jako občan Občanské právo: kontrolní otázky ze str. 74 1. Čím se zabývá občanské právo a kde najdeme právní normy, které jej upravují? Občanské právo upravuje majetkové vztahy a statutární záležitosti

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Změny ve zvláštní části Nové smluvní typy Sjednocení úpravy

Více

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem 1-6 Smlouva o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnických práv k nemovitostem dle ustanovení 50a občanského zákoníku Smluvní strany: budoucí prodávající: Tělovýchovná jednota Petřvald na Moravě IČ: 44937661

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Souběh a recidiva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

TRESTNÍ PRÁVO. Souběh a recidiva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Mnohost trestných činů téhož pachatele 1) Souběh pachatel spáchal dva nebo více trestných činů dříve, než byl pro některý z nich vyhlášen odsuzující

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Konference o právu a zákonných povinnostech samospráv

Konference o právu a zákonných povinnostech samospráv Konference o právu a zákonných povinnostech samospráv Obec a právní vztahy k nemovitostem JUDr. Martina Franková, Ph.D. Právnická fakulta Univerzity Karlovy Obec a právní vztahy k nemovitostem Postavení

Více

ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA. JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz

ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA. JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz OSNOVA PŘEDMĚTU Pojem a předmět úpravy občanského a soukromého práva, vztah k ostatním oborům. Právo veřejné a soukromé. Prameny

Více

Insolvenční řízení a trestní právo

Insolvenční řízení a trestní právo Insolvenční řízení a trestní právo Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? Konference, Praha 18. 4. 2013 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky Trestná činnost Negativní společenský

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_05_ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA I_P1-2 Číslo projektu:

Více

Vlastnictví bytů ve světle nového OZ (NOZ) včetně dopadů na katastr nemovitostí. Ing. Olivová Květa. 17. května 2012

Vlastnictví bytů ve světle nového OZ (NOZ) včetně dopadů na katastr nemovitostí. Ing. Olivová Květa. 17. května 2012 Vlastnictví bytů ve světle nového OZ (NOZ) včetně dopadů na katastr nemovitostí Ing. Olivová Květa 17. května 2012 Spoluvlastnictví budovy podle BytZ a Bytové spoluvlastnictví podle NOZ Spoluvlastnictví

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA ZÁKLADY PRÁVA PRÁVO ZÁKON soubor platných právních norem (příkazů, zákazů nebo dovolení), které jsou stanovené státem a kterými se řídí pravidla lidského soužití a jsou státem vynucovány konkrétní právní

Více

I. SMĚNEČNÉ NÁZVOSLOVÍ

I. SMĚNEČNÉ NÁZVOSLOVÍ I. SMĚNEČNÉ NÁZVOSLOVÍ II. SMĚNKA A PŘÍČINNÝ ZÁVAZKOVÝ VZTAH A. Příčinný závazkový vztah B. Vliv příčinného vztahu na směnečnou pohledávku C. Vliv směnečné na příčinný vztah D. Funkce směnky E. Rozličná

Více

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz APLIKACE PRÁVA Aplikací práva se rozumí kvalifikovaná forma realizace práva uskutečňovaná orgány veřejné moci, při

Více

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100)

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Toto doplňkové připojištění se řídí příslušnými 1. Odchylně od ustanovení čl. 8, odst. 8.4, ZPP Z 2010/03 a v souladu s čl. 8, odst. 8.24, písm. a) ZPP Z

Více

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ III. soukromoprávní instituty Zdeňka Králíčková, 2011 LITERATURA MONOGRAFIE Voňková, J., Huňková, M.: Domácí násilí z pohledu žen. Praha: Profem, 2004; Marvánová-Vargová, B.

Více

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích André Vojtek Ondřej Ambrož Proč je toto téma relevantní? Rekodifikace a její důvody První rok aplikace Praktické

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ OBSAH Předmluva 12 Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ 1 Několik poznámek k pojmu protiprávní jednání 17 1.1 Obecně k pojmům jednání, protiprávnosť, bezpráví a protiprávní jednání 17 1.2 Právo,

Více