Z á p i s z 9. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s z 9. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 17. 9. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou"

Transkript

1 Z á p i s z 9. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listinu přítomných. Přítomno: 9 zastupitelů města. Zapisovatel: Ing. Pavel Štěpánek Ověřovatelé zápisu: František Matoušek, Ing. Markéta Zelinková Návrhová komise: předseda: Jiří Ďoubalík, členové: Bedřich Čech, Jaroslav Kučera Program jednání 9. zasedání MZ: ) Pozemky. 2) Vodné, stočné. 3) Uzavření smluv. 4) Různé. 5) Diskuse. 6) Usnesení, závěr. Program jednání a orgány 9. zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek. ) Pozemky. a) Problematika pozemků p.č.č. 97/,/2 522/3,/2 522/4,98/ v k.ú. Vysoké nad Jizerou. Tyto pozemky město Vysoké nad Jizerou v minulosti odprodalo na tyto pozemky uplatnili restituenti z majetkové podstaty Záhorská, Vodseďálek restituční nárok. Je nutno navrhnout dohody pro jednání s oprávněnými osobami. Matura navrhuje komisi pro jednání s oprávněnými osobami ve složení Matura, Srna, Čech. Na základě jednání předložit návrh k odsouhlasení ZM. Kdo je pro, aby jednáním s oprávněnými osobami o řešení problematiky pozemků p.č. 97/,/2 522/3,/2 522/4 a 98/ v k.ú. Vysoké nad Jizerou byla pověřena za město komise ve složení Matura Jindřich, Srna Petr, Čech Bedřich? b) Žádost pana Milana Andelta o zakoupení pozemku z majetku města Vysoké nad Jizerou p.č. 86 v k.ú. Vysoké nad Jizerou. Jedná se o pozemek v prostoru Na Šachovci. Srna - navrhuje, aby město Vysoké nad Jizerou zveřejnilo záměr o odprodeji. Kdo je pro, aby město Vysoké nad Jizerou zveřejnilo záměr odprodat ze svého majetku pozemek p.č. 86 v k.ú Helkovice?

2 c) Žádost paní Jitky Součkové a Martina Sawruka o zakoupení části pozemků p.č. 594/, p.č.860/3, a část p.č. 856/2 v k.ú. Helkovice. Pozemky byly zveřejněny k odprodeji a byly stanoveny i ceny v případě odprodeje pozemků bez dělení/594/ 50,-Kč/m2,860/3 50,-Kč/m2,856/2 50,-Kč/m2/. Matura - žadatelé si vybrali nejlepší část pozemku p.č. 594/ o výměře cca 000m2 z původní výměry 4.294m2, tím byly změněny podmínky odprodeje. Doporučuje proto určit novou cenu nebo zveřejnit znovu odprodej s novou cenou. Zelinková - došlo ke změně podmínek. Navrhuje jednat s žadateli. Celý pozemek p.č. 594/ v k.ú. Helkovice za 50,-Kč/m2. V případě, že zájemci nebudou ochotni zakoupit celý pozemek, je třeba jednat o nové ceně. Kdo souhlasí s tím, aby byl jednáno s paní Součkovou a panem Sawrukem o odprodeji celého pozemku p.č.594/ v k.ú. Helkovice? Pokud nebude ochota odkoupit celý pozemek bude stanovena nová cena. d) Odprodej pozemku p.č. stav.523 v k.ú. Vysoké nad Jizerou. Jedná se o pozemek pro stavbu garáže v prostoru u Vysocké boudy. Záměr města o odprodeji byl zveřejněn. O předmětný pozemek mají zájem 4 žadatelé. Matura navrhuje odprodej obálkovou metodou. Odprodej do konce září 2007 by měla zajistit komise ve složení Čech, Kučera, Vodseďálek. Vyzval přítomné ZM o určení základní ceny. Srna - navrhuje základní cenu 300,-Kč/m2. Kdo souhlasí s tím, aby odprodej pozemku p.č. stav.523 v k.ú. Vysoké nad Jizerou zajistila komise ZM ve složení Čech, Kučera, Vodseďálek, formou obálkové metody, při základní ceně 300,-Kč/m2, v termínu do konce září 2007? e) Problematika pozemku p.č.0 v k.ú. Vysoké nad Jizerou. Tento pozemek v majetku pana Baumgartnera je součástí pozemní komunikace Staroveská. Pan Baumgartner nabídl městu pozemek k zakoupení. Čech doporučuje jednat s panem Baumgartnerem. Za město navrhuje cenu max. 50,-Kč m2. Kdo je pro, aby město Vysoké nad Jizerou jednalo s panem Baumgartnerem o možnosti zakoupení jeho pozemku p.č. 0 v k.ú. Vysoké nad Jizerou do majetku města s tím, že nabídlo max.cenu 50,-Kč/m2? Pověření k jednání Matura, Štěpánek. 2

3 2) Vodné, stočné. S problematikou seznámil přítomné pan starosta. Současné sazby 8,- Kč/m3 vodné, 4,-Kč/m3 stočné. Nové sazby by měly platit s účinností od provedení 2.odpočtu v roce 2007 (prosinec 2007) Čech - navrhuje vodné 20,-Kč/m3, stočné 8,-Kč/m3 Kdo je pro, aby od termínu provedení 2.odpočtu v roce 2007 platily tyto sazby za vodné, stočné:vodné.20,-kč/m3,stočné..8,-kč/m3? 7 Matura, Čech, Zelinková, Srna, Matoušek, Ďoubalík Kučera Vodseďálek Hanuš 3) Uzavření smluv. a) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB.Jedná se o smlouvu mezi městem a společností ČEZ Distribuce a.s. a předmětem je uložení zemního kabelového vedení KkV do pozemku města p.č 2276/ v k.ú. Vysoké nad Jizerou v souvislosti s realizací stavby Vysoké nad Jizerou, Šachty 24 RD, VN, TS, knn. Kdo souhlasí s uzavřením smlouvy dle předloženého návrhu? b) Žádost obce Příkrý o vyjádření k záměru výstavby větrné elektrárny /VE/ v k.ú. Škodějov. VE by měla být vystavena na kotě Skalka. Město Vysoké nad Jizerou s dotčeným územím sousedí v katastru Helkovice. Zelinková - navrhuje vydat souhlasné stanovisko. Kdo souhlasí s vydáním souhlasného stanoviska obci Příkrý k záměru výstavby větrné elektrárny v lokalitě Skalka v k.ú. Škodějov? 8 Čech 0 c) Žádost o připojení na městské sítě. Žádost fi.tsjecho Invest /TI/ o napojení 3. zdroje. S problematikou seznámil přítomné pan starosta. 3. zdroj byl nalezen v blízkosti vodárny ve Vysokém nad Jizerou na pozemku města p.č.48/3 v k.ú. Vysoké nad Jizerou. Jednalo by se o hlubinný vrt. Fi. TI upravila rozsah svého stavebního záměru 50% výstavby bytové domy nepřesahující 2 nadzemní podlaží s podkrovím s kapacitou max. 00 osob, 50% výstavby budou tvořit rodinné domy 3

4 s kapacitou max.50 osob. Starosta seznámil přítomné s návrhem usnesení řešící výše uvedenou problematiku. Čech informoval přítomné o situaci při hledání 3. zdroje. Podotkl, že na pracovních jednáních byl řešen návrh na vybírání jednorázového poplatku za napojení na VAK sítě v majetku a ve správě města. Tento poplatek by byl vybírán dle EO a pouze od subjektu, které nemají na území města TP. Navrhuje neustupovat od poplatku a vrt (3.zdroj) zajistit na náklady města. Poplatek za EO by činil 2.000,-Kč. Matoušek - navrhuje vyhovět žádosti fi.ti dle předloženého návrhu, Čech - město hledalo vodu pro sebe a ne pro TI. Z tohoto faktu vychází jeho návrh. Následně upravil svůj návrh tak, že TI bude moci realizovat na městském pozemku napojení 3. zdroje na veřejnou vodovodní síť. Akci zainvestuje ze svých prostředků a prokazatelné náklady budou započteny do celkové sazby za napojení dle počtu EO a to oběma směry. Vodseďálek - vyjádřil obavy z toho, že není 00% jistota,že voda v požadované kapacitě a ve vytipované lokalitě skutečně bude,. Matura - nebude-li kapacita 3. vodního zdroje dostatečná dle požadavku města nebude nová výstavba napojena na veřejnou vodovodní síť. Riziko fi.ti. Kdo je pro usnesení ve znění? MZ na svém veřejném zasedání konaném dne vydává souhlasné stanovisko k připojení nových stavebních objektů na p.č. 622/,622/3,622/5,dle nově odsouhlasené studie na veřejný vodovodní řád za těchto podmínek: -50% objektů max.2 nadzemní podlaží + podkroví celkem max.00 EO -50% objektů RD max.50 EO -TI zajistí napojení 3.zdroje pitné vody na veřejnou vodovodní síť kapacitně min. v hodnotě odběru všech stavebních objektů postavených v dané lokalitě -povolení na odběr pitné vody se vydává max.do 50 osob -provedení nového vodního zdroje napojení na veřejnou vodovodní síť na pozemku p.č. 48/3 v k.ú. Vysoké nad Jizerou a jeho financování zajistí fi.ti na své náklady -v případě nesplnění výše uvedených podmínek nebude napojení na veřejný vodovodní řád umožněno -náklady spojené se zajištěním 3.zdroje a jeho napojení na veřejnou vodovodní síť budou odečteny od předpokládaného celkového zpoplatnění za připojení dle EO d) Žádost investora o budoucí převzetí vodovodních a kanalizačních sítí do majetku a správy města Vysoké nad Jizerou. Žádost předložil jednatel společnosti Šachty SKI realitní s.r.o, JUDr. Josef Měchura. Matura - navrhuje odložit rozhodnutí, a to z důvodu potřeby doplnění informací, na 0.VZZM. 4

5 Kdo souhlasí s tím, aby problematika případného převzetí vodovodních a kanalizačních sítí do správy a majetku města/ve smyslu podané žádosti/ byla řešena na příštím 0.VZZM? e) Problematika půjčky pro město. S problematikou seznámil přítomné pan starosta. Město je nuceno zajistit na pokrytí svých potřeb finanční prostředky. Jedna z variant se nabízí nabídka fi B+L a.s. Tato firma je ochotna městu vypomoci půjčkou. Pan starosta seznámil přítomné s jednáním se zástupcem firmy ing.látem. (půjčka 2,5-3 mil.kč, úrok 4%, bez vedlejších poplatků, možnost předčasné úhrady, zástava objekty ÚCHR a PCH). Pan starosta podotkl, že je možné půjčit si peníze např. i od ČS a.s.,ale za podstatně jiných podmínek. Poté pan starosta předal slovo zástupci firmy B+L a.s., člence představenstva ing.rajnochové. Ing.Rajnochová - nabídku je třeba brát ze strany města jako pomoc. Firma má v kraji mnoho jiných aktivit kam může soustředit své finanční prostředky. Záleží jen na městě jestli nabídky využije. Ze strany firmy není žádný tlak. Matura - omluvil se za skutečnost, že o jednáních, která byla urgentní, nebyli informování zástupci nemocnice. Půjčka by měla být zaplacena do roku a vlastního chodu nemocnice by se prakticky neměla dotknout. Ing. Škodová - je-li půjčka na dofinancování ŠJ v ZŠ, proč město nezastaví objekt ZŠ. Požaduje veškeré záruky od města, že půjčka neohrozí chod a existenci ústavu. Ing.Rajnochová - zastavení objektů nemocnice ve prospěch půjčky by mělo být jistým štítem proti současným snahám bohatých firem ovládnout lukrativní zdravotnická zařízení. Nelze opomíjet transformační tlaky. Matura vznesl dotaz na výši ručení. Ing.Rajnochová - zástava do výše půjčky. Zelinková - byla zaskočena zástavou objekty nemocnice, Uhrazením půjčky padne zástava. Je třeba jednat s vedením nemocnice. Nemocnici je třeba chránit. Poukázala na skutečnost, zda zástava nemůže mít vliv na čerpání dotací ze strukturálních fondů EU. Vodseďálek - zdůraznil. Peníze si potřebuje půjčit město a to je základ veškerého jednání. Fi.Beneš + Lát městu nic nevnucuje. Podmínky půjčky jsou pro město velmi slušné. Podotkl, že je třeba doplatit cca 3 mil.kč za ŠJ a na účtu je cca 0,5 mil Kč. Není třeba hledat důvody proč půjčku nerealizovat. Zelinková - oponuje panu Vodseďálkovi. Zástupci nemocnice měli být informování. Matura - zástava by neměla ovlivnit čerpání dotací z EU. MUDr. Schmoranzová - obavy z možnosti zablokování čerpání dotací z EU. Podmínkou zástavy se cítí velmi zaskočeni. Doporučuje, aby ZM prozatím o půjčce nerozhodovalo a byly zjištěny všechny případné možné dopady vzniklé zástavou na možnost čerpání dotací ze SF EU. 5

6 Matura - není co odkládat. Město musí své povinnosti vůči dodavatelům plnit a půjčka je neodkladná. MUDr. Schmoranzová - vznesla dotaz, zda není možnost jiné zástavy. Matura - při jednání s fi.b+l a.s. byla uvedena ze strany fi.b+l a.s. jako zástava nemovitost z areálu nemocnice,. Čech - osvětlil přítomným, proč se město dostalo do finanční nouze. Městu se nepodařilo realizovat odprodej stávajícího objektu radnice a rekonstrukce ŠJ ZŠ byla neodkladná. Dle jeho mínění je finanční nouze města přechodná. Půjčka, o které se jedná by měla být uhrazena do roku. Zástava by neměla mít vliv na chod nemocnice. Ing.Škodová - požaduje více informací, Matura - je třeba odsouhlasit, zda půjčku ano, či ne. Následně vypracovat smlouvu a tuto smlouvu případně připomínkovat i za účasti zástupců nemocnice. Pokud se vyskytnou nepřekonatelné překážky, navrhuje smlouvu nedoporučit ZM k odsouhlasení. Hanuš - skutečnost, že zástavu vybírá věřitel je zcela jasná. Vznesl dotaz, zda nemocnice chystá projekt, který by byl kryt ze SF EU. Argumentaci se SF EU považuje v současné době za velmi populární, ale mnohdy zcela neopodstatněnou, vzhledem ke složitosti získat tyto prostředky. Smlouva bude podléhat odsouhlasení ZM a to je rozhodující případný blokující faktor. Vodseďálek - nikdo nemá sebemenší zájem poškodit nemocnici, ale město je v situaci, kdy je půjčka nevyhnutelná, Ing.Škodová nemocnice skutečně doposud nečerpala prostředky ze SF EU, ale v současné době bude muset řešit nákladné financování centrální sterilizace v horizontu několika měsíců. Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou přijalo od firmy B+L a.s. půjčku ve výši 2,5-3 mil.kč za podmínek: 4% úrok,žádné vedlejší náklady, splatnost do roku, možnost předčasné úhrady bez úročení, ručení zástavou nemovitosti ÚCHR a PCH do výše půjčky? Dle stanovených kriterií bude vypracována smlouva o půjčce, která bude konzultována se zástupci nemocnice a bude podléhat konečnému odsouhlasení ZM. 4) Různé. a) Problematika dokončení projektových prací provedení geologického průzkumu v prostoru výstavby 2 bytových domů (pod Varoulovou skálou ve Vysokém nad Jizerou). Cena cca 5.000,-Kč. Matura - navrhuje nerealizovat z důvodu nedostatku finančních prostředků,.. 6

7 Kdo souhlasí s tím, aby nebyl prozatím realizován geologický průzkum v prostoru zamyšlené výstavby 2 bytových domů pod Varoulovou skálou ve Vysokém nad Jizerou? b) Zastavovací plán prostoru pod Vysockou boudou ve Vysokém nad Jizerou. Je třeba odsouhlasit smlouvu s fi. AUREA s.r.o. Cena cca ,-Kč. S problematikou seznámil přítomné pan starosta. Jedná se o pozemky v držení soukromníka (J.Kučera) a města. Aby se s pozemky mohlo dále pracovat (prodávat) je třeba navrhnout jejich rozparcelování, vedení inž. sítí, komunikace apod. Vodseďálek - v současné době město nemá finanční prostředky. Navrhuje odložit realizaci. Podotkl, že byl loni přesvědčován, že není problém prodat objekt současné radnice, ale jak se ukazuje, problém to je. V zastavovacím plánu nevidí současnou prioritu pro město, vzhledem k finanční situaci města. Matura - navrhuje realizovat zastavovací plán. Náklady pokrýt z prodej nemovitostí v Helkovicích. Hanuš - prodej pozemků v Helkovicích je na stejné úrovní jako odprodej současného objektu radnice. Prodány nejsou. Kučera vznesl dotaz na počet zájemců o pozemky, které jsou předmětem zastavovacího plánu, Matura - žadatelé jsou. Bez zastavovacího plánu však prodeje nelze realizovat. Kdo je pro, aby byl realizován zastavovací plán prostoru pod Vysockou boudou ve Vysokém nad Jizerou? Matura 7 Zelinková, Hanuš, Čech, Matoušek, Srna, Vodseďálek, Ďoubalík Kučera c) Problematika ÚPD města. ZM odsouhlasilo, že nebudou realizovány změny, ale přímo vyhotovení nové ÚPD. Toto rozhodnutí bylo přijato na základě platnosti nového stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že Vláda odsouhlasila změny a tyto změny doposud neprošly Parlamentem, je třeba vyčkat. Kdo souhlasí s tím, aby se s řešením problematiky ÚPD města posečkalo do vyřešení legislativy? 7

8 d) Rozpočtové změny. Kdo souhlasí s předloženým návrhem rozpočtových změn Kučera, Hanuš e) Žádost TJ Vysoké nad Jizerou o úpravu běžeckých tratí na pozemcích města Vysoké nad Jizerou. Jedná se o pozemky p.č. 92 a p.č v k.ú. Vysoké nad Jizerou. Úprava spočívá v zabezpečení odvodnění prostoru využitého pro běžecké tratě. Kdo souhlasí se zásahem do pozemků města Vysoké nad Jizerou p.č. 92,2280 v k.ú. Vysoké nad Jizerou (přemostění potoka pomocí betonových trubek) ve smyslu žádosti TJ Vysoké nad Jizerou? f) Žádost ÚCHR a PCH o technické zhodnocení majetku. Ústav požaduje odsouhlasit opravu ubytovny v hodnotě ,-Kč. Oprava bude realizována na náklady ÚCHR a PCH. Kdo souhlasí s tím, aby ÚCHR a PCH byl povoleno na náklady Ústavu technické zhodnocení majetku města oprava ubytovny v hodnotě ,-Kč? g) Problematika využití dotace z rozpočtu Libereckého kraje. Město Vysoké nad Jizerou byla přiznána dotace ve výši ,- Kč na opravu pozemní komunikace p.č. 2222/ v k.ú. Vysoké nad Jizerou (část K. H. Borovského). Poskytnutí dotace ve výši ,-Kč je vázáno vstupem města ve stejné hodnotě tj ,-kč. Matura - navrhuje dotaci za stanovených podmínek přijmout Zelinková - souhlasí s přijetím dotace. Komunikace by se měly opravovat. Kdo souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši ,- Kč na opravu pozemní komunikace p.č. 2222/ v k.ú. Vysoké nad Jizerou za podmínek smluvně stanovených tj. vstup města do financování opravy ve stejné výši tj ,-kč? 7 Hanuš Vodseďálek 8

9 h) Žádost Svazku Krkonoše o povolení používání heraldického znaku města Vysoké nad Jizerou pro propagační účely Svazku. Kdo souhlasí, aby Svazek Krkonoše mohl používat heraldické znaky města Vysoké nad Jizerou k propagačním účelům Svazku? i) Projekt rozvoje telekomunikační infrastruktury ve Vysokém nad Jizerou. Informace. Projekt předložila firma NETAIR s.r.o. Součástí projektu je i umístění antén v pásmu 2,4 a 5 GHz na střeše objektu č.p.359 (DPD) ve Vysokém nad Jizerou, aby mohla být pokryta signálem i jihovýchodní část města. Matura navrhuje fi.netair s.r.o. vyhovět. Zelinková - chce být účastníkem jednání z důvodu zjištění možného dopadu záření pocházejícího z anténního systému na objekty ISŠ (ochrana dětí). Kdo souhlasí s umístěním antén pro bezdrátový přenos internetu v pásmu 2,4 a 5 GHz fi.netair s.r.o. na objektu č.p.359 ve Vysokém nad Jizerou? j) Informace starosty. Pan starosta informoval přítomné o termínu svozu nebezpečného odpadu. Tato akce se uskuteční dne ) Diskuse. Svatava Hejralová - informovala za PV divadelní přehlídky přítomné o stavu příprav. Poděkovala městu za spolupráci a všechny přítomné pozvala do divadla. Ivo Vodseďálek - informoval přítomné o stavu rekonstrukce plast. mapy z altánu v městském parku. Požádal zároveň ZM o povolení provedení dendrologického posudku na stromy v městském parku. Na základě tohoto posudku by se určil další postup v revitalizaci městského parku. Kdo je pro, aby OS Vysocké podklady zajistilo dendrologický posudek na stromy v městském parku na své náklady? 6) Usnesení závěr. Jednání bylo ukončeno v 9.50 hod. Zápis vyhotoven a vyvěšen dne Vypracoval:Ing.Pavel Štěpánek Ověřovatelé zápisu: Ing.Markéta Zelinková František Matoušek 9

Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listinu přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů

Více

Z á p i s. 1/Hospodaření města za rok 2004 2/Rozpočet města na rok 2005 3/Pozemky 4/Obecně závazné vyhlášky 5/Různé 6/Diskuse 7/Usnesení,závěr

Z á p i s. 1/Hospodaření města za rok 2004 2/Rozpočet města na rok 2005 3/Pozemky 4/Obecně závazné vyhlášky 5/Různé 6/Diskuse 7/Usnesení,závěr Z á p i s ze 17. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 28.2.2005 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz.listina přítomných. Přítomno 9 zastupitelů

Více

ROZPRAVA: Matura-navrhuje, aby předmětné pozemky byly nadále inzerovány k odprodeji (Větrník, internet apod.)

ROZPRAVA: Matura-navrhuje, aby předmětné pozemky byly nadále inzerovány k odprodeji (Větrník, internet apod.) Z á p i s Z 19. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 16.5.2005 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných Přítomno 7 zastupitelů

Více

Program jednání a orgány 5. zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek.

Program jednání a orgány 5. zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek. Z á p i s Z 5. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 19.2.2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 9 zastupitelů

Více

Z á p i s z 11. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 14. 12. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Z á p i s z 11. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 14. 12. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Z á p i s z 11. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 14. 12. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů města

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

ZÁPIS Č. 18/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 10. 05. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

ZÁPIS Č. 18/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 10. 05. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 18/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 10. 05. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM Omluveni: mgr. Tlačil Osmnácté zasedání

Více

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008

Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008 Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008 Přítomni: Omluven: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač Ing. Pavel Dlouhý,

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 23/2004 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 13. 12. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM Omluveni: dr. Kotilová, dr. Bouchal. 23.

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Historie přípravy ČOV a kanalizace

Historie přípravy ČOV a kanalizace Historie přípravy ČOV a kanalizace Zápis č. 1/ 2000 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 23. 2. 2000 3/ Přítomným byl předložen k nahlédnutí Územní plán obce Stárkov a byly

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Z á p i s č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 20.8. 2015

Z á p i s č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 20.8. 2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. Do: 20:30 hod. František Bouček, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl, Jaroslava Tomišková,

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-3/2009 které se konalo v pondělí 23.3.2009 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Helena

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Zápis z 33.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 26.6.2014 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 Přítomni: podle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM Omluven: p. Hadrava 26. zasedání zastupitelstva města bylo

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více