Semestr: 1. roč. LS. 2. Anotace předmětu Cíl předmětu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Semestr: 1. roč. LS. 2. Anotace předmětu Cíl předmětu:"

Transkript

1 Metodický návod: Makroekonomie Platnost 2010/2011 (aktualizace ) Zkratka: KEM/EK2 Kredity: 6 Zakončení: Zp., Zk. kombinovaná Tutor: Ing. et Ing. Miloš Nový Semestr: 1. roč. LS 1. Obsah balíčku studijních opor Učebnice: PAVELKA, T. Makroekonomie (základní kurs). 2. aktualizované vydání. Praha: VŠEM, 2007, ISBN Učebnice: NOVÝ, M. Příklady z makroekonomie cvičebnice pro kombinované studium. 4. aktualizované vydání. Plzeň: ZČU v Plzni, 2010, ISBN Zadání úkolů k samostatné práci: Úkoly pro rok 2010/2011 jsou uvedeny v tomto metodickém návodu. Metodický návod pro práci s balíčkem studijních opor. 2. Anotace předmětu Cíl předmětu: Student získá základní znalosti o fungování trţního mechanismu z pohledu celého národního hospodářství a o moţnostech a důsledcích hospodářské politiky. Dokáţe vysvětlit většinu reálných ekonomických jevů a procesů na úrovni národního hospodářství a to včetně vztahů se zahraničím.! Obsah předmětu: Makroekonomie a její základní pojmy. Účetnictví národního důchodu. Jednoduchý keynesiánský model určení důchodu. Agregátní poptávka a agregátní nabídka. Ekonomický růst a hospodářský cyklus. Peníze. Bankovní systém. Otevřená ekonomika. Nezaměstnanost. Inflace. Vnější ekonomická rovnováha. Hospodářská politika. Monetární politika. Fiskální politika. Mezinárodní obchod. Účinnost hospodářské politiky. 3. Obsah předmětu 1. Makroekonomie a její základní pojmy 1.1. Postavení makroekonomie v rámci OET 1.2. Cíle a nástroje v makroekonomii 1.3. Agregátní poptávka a nabídka, potencionální produkt FEK ZČU v Plzni, metodický návod předmětu KEM/EK2 1

2 2. Základní veličiny. Účetnictví národního důchodu 2.1. Makroekonomický produkt a důchod 2.2. Hrubý domácí produkt, metody měření 2.3. GDP v trţních cenách, GDP v cenách VF 2.4. Hrubý domácí produkt GDP, čistý domácí produkt NDP 2.5. Hrubý národní produkt 2.6. Národní, osobní a disponibilní důchod 2.7. Měření produktu v čase - GDP reálný, GDP nominální 2.8. Čistý ekonomický blahobyt 2.9. Problémy mezinárodního srovnávání GDP 3. Jednoduchý keynesiánský model určení důchodu 3.1. Charakteristika modelu rovnováţného výstupu 3.2. Spotřební funkce, úsporová funkce a AD ve dvousektorové ekonomice 3.3. Jednoduchý výdajový multiplikátor 3.4. Třísektorový model 3.5. Čtyřsektorový model 4. Agregátní poptávka a agregátní nabídka 4.1. Agregátní poptávka 4.2. Keynesiánský přístup k agregátní nabídce, potencionální produkt, přirozená míra nezaměstnanosti 4.3. Agregátní nabídka - monetaristický přístup 4.4. Agregátní nabídka - klasický přístup 5. Ekonomický růst a hospodářský cyklus 5.1. Pojetí ekonomického růstu 5.2. Mezinárodní srovnávání 5.3. Zdroje ekonomického růstu 5.4. Modely ekonomického růstu 5.5. Bariéry ekonomického růstu 5.6. Ekonomie strany nabídky 5.7. Teorie hospodářského cyklu 5.8. Fáze hospodářského cyklu 5.9. Příčiny hospodářských cyklů 6. Peníze a bankovní systém 6.1. Vývoj peněz, funkce a formy peněz 6.2. Poptávka po penězích 6.3. Komerční banky 6.4. Tvorba bankovních peněz 6.5. Centrální banka 6.6. Trh peněz FEK ZČU v Plzni, metodický návod předmětu KEM/EK2 2

3 7. Otevřená ekonomika 7.1. Mezinárodní obchod, absolutní a komparativní výhody 7.2. Mezinárodní pohyb kapitálu 7.3. Měnový kurs a jeho determinanty 7.4. Mezinárodní měnová soustava 7.5. Platební bilance a zahraniční dluh 7.6. Příčiny, formy a důsledky vnější nerovnováhy 7.7. Mechanismus vnější ekonomické rovnováhy 8. Nezaměstnanost 8.1. Podstata nezaměstnanosti 8.2. Přirozená míra nezaměstnanosti 8.3. Typy nezaměstnanosti 8.4. Důsledky nezaměstnanosti 9. Inflace 9.1. Podstata a formy inflace 9.2. Příčiny inflace 9.3. Důsledky inflace 9.4. Protiinflační politika 9.5. Inflace a nezaměstnanost. Philipsovy křivky 10. Hospodářská politika Podstata a cíle hospodářské politiky Nástroje hospodářské politiky Typy hospodářské politiky Nositelé hospodářské politiky Účinnost hospodářské politiky - magický čtyřúhelník 11. Monetární politika Cíle a nástroje monetární politiky Keynesiánský přístup k monetární politice Monetaristický přístup k monetární politice Alternativní přístupy k monetární politice 12. Fiskální politika Veřejné rozpočty a státní rozpočet Keynesiánská fiskální politika Alternativní přístupy k fiskální politice Vládní deficit a veřejný dluh Koordinace monetární a fiskální politiky 13. Vnější měnová a obchodní politika Protekcionismus a volný obchod Regulace měnových kursů Mezinárodní hospodářská spolupráce FEK ZČU v Plzni, metodický návod předmětu KEM/EK2 3

4 4. Literatura základní a doporučená Základní: Helísek, M. Makroekonomie základní kurs. Slaný: Melandrium, 2002 Mankiw, N. G. Zásady ekonomie. Praha: Grada Publishing, 2000 Nový, M. Příklady z makroekonomie cvičebnice pro kombinované studium. Plzeň: ZČU, 2010 Pavelka T. Makroekonomie (základní kurs). 2. aktualizované vydání. Praha: VŠEM, 2007 Provazníková, R.; Volejníková, J. Makroekonomie cvičebnice. Slaný: Melandrium, 2003 Samuelson, P. A.; Nordhaus, W. D. Ekonomie. 18. vydání. Praha: Svoboda, 2005 Doporučená: Broţová, D. Společenské souvislosti trhu práce. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003 Dornbusch, R.; Fisher, S. Makroekonomie. 6. Vydání. Praha: SPN a Nadace Economics, 1994 Frait, J.; Zedníček, R. a kol. Makroekonomie. Ostrava: Mc PROM, 1995 Frank, R. H.; Bernanke, S. B. Ekonomie. Praha: Grada Publishing a.s., 2003 Fuks, K.; Tuleja, P. Základy ekonomie. Praha: Ekopress, s.r.o., 2003 Tuleja, P.; Majerová I.; Nezval P. Základy makroekonomie. Praha: Computer Press, 2006 Gowland, D. Makroekonomie. Praha: Victoria Publishing, 1995 Heyne, P. Ekonomický styl myšlení. Praha: Academia, 1991 Holman, R. a kol. Dějiny ekonomického myšlení. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 1999 Holman, R. Ekonomie. 4. aktualizované vydání. Praha: C. H. Beck, 2005 Holman, R. Makroekonomie. Středně pokročilý kurs. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2004 Konečný, B., Sojka, M. Moderní ekonomie. Praha: Economia, 1991 Liška, V. a kol. Makroekonomie. Professional Publishing, 2002 Revenda, Z. Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 1999 Rusmichová, L.; Soukup, J. Makroekonomie (základní kurs). 5. vydání. Slaný: Melandrium, 2002 Schiller, R. B. Makroekonomie dnes. Brno: Computer Press, 2004 Slaný, A.; Ţák, M. Hospodářská politika. Praha: C. H. Beck, 1999 Sojka, M. a kol. Dějiny ekonomických teorií. Praha: Karolinum, 2000 Časopisy Ekonom, Euro, Profit Politická ekonomie, E + M Hospodářské noviny Respekt FEK ZČU v Plzni, metodický návod předmětu KEM/EK2 4

5 5. Úkoly pro kombinované studium! Viz níţe uvedené poţadavky k zápočtu a zkoušce 6. Specifikace požadavků k zápočtu a zkoušce K zápočtu se student můţe přihlásit aţ po vypracování a následné registraci úkolů k samostatné práci. Bliţší podmínky vypracování úkolů k samostatné práci uvádí část 8. Metodický návod pro práci se studijními oporami. Podmínkou udělení zápočtu je absolvování písemného testu. Test je hodnocen 100 body a student musí získat minimálně 70 bodů. Test se skládá z otázek typu doplňte následující tvrzení, rozhodněte o pravdivosti daného výroku či tvrzení, označte správnou odpověď, vypočtěte a vysvětlete. Ukázka zápočtového testu je v Courseware. Příklady typu vypočtěte a vysvětlete vychází ze zpracovaných úkolů k samostatné práci (Nový, M. Příklady z makroekonomie cvičebnice pro kombinované studium. Plzeň: ZČU, 2010). Ke zkoušce se student můţe přihlásit aţ po získání zápočtu. Ke zkoušce je nutné přinést vypracované (a zaregistrované) úkoly k samostatné práci, neboť zkouška se skládá ze dvou částí: 1. Část skládající se z kontrolních a dodatečných dotazů ohledně řešených úloh z úkolů k samostatné práci. Tato část zkoušky slouţí ke kontrole, zda úlohy student řešil samostatně. 2. Část ústní spočívající v zodpovězení teoretických otázek. Teoretické otázky včetně příslušných standardů jsou v Courseware. FEK ZČU v Plzni, metodický návod předmětu KEM/EK2 5

6 7. Komunikace s tutorem Tutor: Ing. et Ing. Miloš Nový (studium CŽV) Telefon: (Plzeň); tel. linka do Chebu bude upřesněna na stránkách katedry KEM Konzultační hodiny:aktuální konzultace viz stránka katedry KEM Kancelář: Plzeň, Tylova 18, místnost TY215; Cheb, Hradební 22, místnost CD327. Tutor: PhDr. Čestmír Jarý (studium kombinované) Telefon: (Plzeň); tel. linka do Chebu bude upřesněna na stránkách katedry KEM Konzultační hodiny:aktuální konzultace viz stránka katedry KEM Kancelář: Plzeň, Tylova 18, místnost TY215; Cheb, Hradební 22, místnost CD Metodický návod pro práci se studijními oporami Studium mikroekonomie a makroekonomie tvoří jiţ tradičně páteř studia ekonomie v 1. ročnících ekonomických fakult. Jedná se o předměty široce zaměřené, jejichţ úspěšné zvládnutí klade na posluchače VŠ zvýšené nároky. Studium na vysokých školách je na rozdíl od středoškolského více orientováno směrem k samostatnému studiu. K tomuto samostudiu mají studenti denního studia k dispozici servis přednášek, cvičení a konzultací. Pozice studentů kombinovaného studia a studia v rámci CŢV je díky kombinované formě studia ztíţena. Studenti mají méně kontaktů s vyučujícími neţ jejich kolegové na denním studiu. Účast na cvičeních je nahrazena systémem samostatného vypracování souborů úloh - úkolů k samostatné práci, jejichţ zpracováním student prokáţe, ţe dobře ovládá dané učivo. Rozsah zpracovaných příkladů je v podstatě totoţný s denním studiem. Kaţdá úloha se váţe na jednotlivé dílčí partie makroekonomie. Chce-li student úlohu správně vyřešit, je nucen příslušné téma na základě doporučené literatury nejprve nastudovat. Poţadovaný soubor úloh obsahují příkladová skripta Nový, M. Příklady z makroekonomie cvičebnice pro kombinované studium. Plzeň: ZČU, Skripta jsou členěna do deseti kapitol, jeţ se zabývají vybranými teoretickými problémy a obsahují desítky řešených příkladů. FEK ZČU v Plzni, metodický návod předmětu KEM/EK2 6

7 Jednotlivé kapitoly se skládají z následujících částí: Teorie část obsahující poţadované teoretické znalosti, které student potřebuje pro úspěšné vyřešení neřešených úloh Neřešené úlohy řešení tvoří obsah zaslaných úkolů k samostatné práci Řešené úlohy - řešené úlohy pomáhají studentům lépe se zorientovat v dané problematice. Klíčová slova část obsahující pojmy a vztahy nutné k úspěšnému sloţení zkoušky Literatura část obsahující konkrétní seznam kapitol daného téma Úkoly k samostatné práci zahrnují všechny neřešené úlohy z příkladových skript. Obsah jednotlivých úkolů k samostatné práci tvoří části, které jsou uvedeny v obsahu skript: Část I. 1. úkol k samostatné práci Část II. 2. úkol k samostatné práci Část III. 3. úkol k samostatné práci Část IV. 4. úkol k samostatné práci Za vyhovující se povaţuje uvedení nejen správného výsledku, ale téţ naznačení směru řešení v případě úvahových úloh a uvedení výpočtu v případě početních úloh. Řešení jednotlivých úloh musí být stručná, jasná a jdoucí k podstatě řešeného problému. Opisování teorie, řešení v rozsahu 1 aţ 1,5 strany na příklad jsou povaţována za nevyhovující. Za nezbytné je povaţováno prostudování řešených příkladů, neboť řada neřešených úloh se na řešené příklady odvolává nebo na ně navazuje. Jestliţe si student neví rady s některými úlohami, má moţnost účastnit se pravidelných individuálních konzultací v Chebu a v Plzni, popř. má moţnost poţádat o konzultaci v jiném náhradním termínu. Osvědčenou a studenty často vyuţívanou moţností je forma telefonické konzultace. Správnost vyřešených úloh si student ověří pomocí souboru Úkoly k samostatné práci řešení, který je umístěn v Courseware. Samostatný a poctivý přístup k řešení zadaných úloh se studentům i přes dílčí nezdary rozhodně vyplatí. U zkoušky student znovu předloží vypracované úkoly a ústně zodpoví, jak tyto úkoly řešil, proč si vybral zvolený způsob řešení, popř. bude dotazován na další podrobnosti. Jedině tímto způsobem je moţno si ověřit, zda problematice skutečně rozumí. Dále se takto omezí i případné opisování jednotlivých úkolů studenty navzájem. Vypracované úkoly k samostatné práci student zašle tutorům prostřednictvím Portálu ZČU. Student se přihlásí do Portálu ZČU, klikne na Moje studium, potom na Odevzdávání prací, podle pokynů vloţí jednotlivé části práce do příslušných bloků. Studenti CŽV zasílají úkoly k samostatné práci Ing. et Ing. Novému, studenti kombinované formy PhDr. Jarému. Po jejich následné a potvrzené registraci se student může přihlásit na zápočet. FEK ZČU v Plzni, metodický návod předmětu KEM/EK2 7

8 Stručná sumarizace postupu studenta: 1. Studium povinné a doporučené literatury 2. Vypracování úkolů k samostatné práci 3. Vlastní ověření správnosti řešení (viz Courseware) 4. Odevzdání úkolů k samostatné práci přes Portál ZČU 5. Obdrţení potvrzení o registraci úkolů k samostatné práci 6. Vytištění úkolů k samostatné práci 7. Absolvování zápočtového testu 8. Absolvování zkoušky 9. Konzultace tutoriály: Tutoriály probíhají formou blokové prezenční výuky, která je rozdělená do dvou konzultačních dnů. V kaţdém ze dvou konzultačních dnů se konají dva bloky v celkovém rozsahu 4 hodin. 1. a 2. blok (rozsah 4 hodiny): Studenti budou seznámeni s rámcovým obsahem předmětu Makroekonomie a s organizací jeho studia, s poţadavky na řešení samostatných úkolů a budou upozorněni na obvyklé problémy, se kterými se studenti při studiu potýkají. V následujícím výkladu bude pozornost věnována vybrané problematice z první poloviny témat (viz obsah výuky). Studentům budou zadána témata k samostatnému studiu: Makroekonomie a její základní pojmy včetně řešení příkladů z povinné literatury. Účetnictví národního důchodu včetně řešení příkladů z povinné literatury. Bude upřesněný program 3. a 4. bloku. 3. a 4. blok (rozsah 4 hodiny): Vysvětlení dotazů k prostudované problematice. V následujícím výkladu bude pozornost věnována vybrané problematice z druhé poloviny témat (viz obsah výuky). Studenti budou upozorněni na důleţité body z tohoto tématu. FEK ZČU v Plzni, metodický návod předmětu KEM/EK2 8

9 Posluchači kombinovaného studia a studia v rámci CŢV FEK ZČU v Plzni mohou vyuţít veškeré informace obsaţené v univerzitním informačním systému COURSEWARE. V záloţce KOMBINOVANÉ STUDIUM jsou v Doplňkových materiálech umístěny pomocné nástroje, pomocí kterých si student můţe ověřit, zda nastudoval poţadovanou látku v dostatečném rozsahu: a. Informativní ukázka zápočtového testu z makroekonomie b. Standardy makroekonomie c. Tématické okruhy ke zkoušce z makroekonomie V záloţce CVIČENÍ je moţné vyuţít k dalšímu dobrovolnému procvičení poţadované látky Řešené a neřešené úlohy určené studentům prezenčního studia. FEK ZČU v Plzni, metodický návod předmětu KEM/EK2 9

Metodický návod: Mikroekonomie Platnost 2010/2011 (aktualizace ) Zkratka: KEM/EK1 Kredity: 6 Zakončení: Zp., Zk.

Metodický návod: Mikroekonomie Platnost 2010/2011 (aktualizace ) Zkratka: KEM/EK1 Kredity: 6 Zakončení: Zp., Zk. Metodický návod: Mikroekonomie Platnost 2010/2011 (aktualizace 23. 12. 2010) Zkratka: KEM/EK1 Kredity: 6 Zakončení: Zp., Zk. kombinovaná Semestr: 1. roč. ZS Tutor: Ing. et Ing. Miloš Nový (studium CŢV),

Více

Makroekonomie B. Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie

Makroekonomie B. Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie Makroekonomie B Marian Lebiedzik Pavel Tuleja Katedra ekonomie Konzultační hodiny: Středa: 9 00 11 00 hod Čtvrtek: 8 00 10 00 hod Kancelář č. A 234 Podmínky pro splnění předmětu MAKROEKONOMIE B: Úspěšné

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZE Základy ekonomie vyučující: Ing. Simona Musilová rozsah:

Více

N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS

N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS 2011-2012 Garant předmětu: Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů Makroekonomie II navazuje na bakalářský předmět Makroekonomie I.

Více

N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS

N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS 2011-2012 Garant předmětu: Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů Makroekonomie II navazuje na bakalářský předmět Makroekonomie I. Obsahuje

Více

Ekonomie pro manažery Economics for managers zkouška. přednášek týdně cvičení týdně

Ekonomie pro manažery Economics for managers zkouška. přednášek týdně cvičení týdně Identifikační karta modulu Kód modulu modulu Jazyk výuky Způsob ukončení * v jazyce výuky česky anglicky Počet kreditů 6 Forma výuky Prezenční studium přednášek týdně cvičení týdně povinný čeština Ekonomie

Více

Předpokládané znalosti

Předpokládané znalosti Předpokládané znalosti Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. V další části najdete tématické okruhy a doporučenou literaturu

Více

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS Metodický list č. 2 Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09 Název tématického celku: Makroekonomie II 2. blok. Tento tématický blok je rozdělen

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/ etapa

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/ etapa Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie Ekonomický způsob myšlení. Model ekonomického koloběhu.

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Ekonomie. Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D.

Ekonomie. Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D. Ekonomie Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D. Kontakt a organizační záležitosti vendula.masatova@email.cz Zakončení studia: písemná zkouška (leden, únor, popřípadě předtermín před Vánocemi) Testové

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Cíl: analýza modelu makroekonomické rovnováhy s pohyblivou cenovou hladinou

Cíl: analýza modelu makroekonomické rovnováhy s pohyblivou cenovou hladinou Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2005/06, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 2 5) Makroekonomická rovnováha (model AD AS) 6) Ekonomický

Více

Obecná a regionální ekonomie

Obecná a regionální ekonomie Obecná a regionální ekonomie 1) Ekonomie (předmět zájmu, pojetí); podstata a funkce regionální ekonomie 2) Neoklasické a neoliberální modely v regionální ekonomii 3) Keynesiánské a strukturalistické přístupy

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Předpokládané znalosti

Předpokládané znalosti Předpokládané znalosti Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. V další části najdete tématické okruhy a doporučenou literaturu

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

Milan Soika, Bronislav Konečný M A L Á ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE. Nakladatelství. Libri

Milan Soika, Bronislav Konečný M A L Á ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE. Nakladatelství. Libri Milan Soika, Bronislav Konečný. M A L Á ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE Nakladatelství Praha 1996 Libri OBSAH. Pfedmluva II Úvod 13 ČAST l. PREDM'E:T, METODA A ZAKLADNt OTAZKY EKONOMIE 15 Kapitola l Predmet

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/17 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 20. 9. 2016 Úvod charakteristika

Více

Metodický list č. 6 14) Fiskální politika. 15) Obchodní politika 14) Fiskální politika. 1. Rozpočtová soustava. 2. Keynesiánská fiskální politika

Metodický list č. 6 14) Fiskální politika. 15) Obchodní politika 14) Fiskální politika. 1. Rozpočtová soustava. 2. Keynesiánská fiskální politika Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 6 14) Fiskální politika 15) Obchodní politika 14) Fiskální

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Účinek změny autonomních výdajů (tedy i G) na Y (= posun křivky IS): Y = γ A

Účinek změny autonomních výdajů (tedy i G) na Y (= posun křivky IS): Y = γ A Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2005/06, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Mgr.) Metodický list č. 2 3) Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM 4)

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta modulu Mezi základní studijní materiály patří Sylabus

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

SYLABUS PŘEDMĚTU PREZENČNÍ STUDIUM Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Platnost akreditace do Kód studijního

SYLABUS PŘEDMĚTU PREZENČNÍ STUDIUM Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Platnost akreditace do Kód studijního SYLABUS PŘEDMĚTU PREZENČNÍ STUDIUM Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Platnost akreditace do Kód studijního PPTP Kód katedry FIN Název studijního Peněžní teorie a měnová

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Fiskální politika v IS-LM a AS-AD modelech Cíl: Seznámit studenty se základními principy konstrukce obou modelů k interpretaci

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2015/16 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 16. 02. 2016 Úvod charakteristika kurzu, požadavky, informace

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE MONETÁRNÍ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Národní hospodářství

Národní hospodářství Národní hospodářství Národní hospodářství VY_32_INOVACE_11_03_01 Tento materiál je určen pro doplnění výuky v rámci předmětu pro druhý ročník oboru Podnikání. Cílem je seznámit žáky se základní problematikou

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ Metodické listy pro předmět Vstup České republiky do EU nutně vyžaduje větší rozsah znalostí mezinárodního obchodu a různých forem podnikání v zahraničí. Cílem předmětu je poskytnout studentům potřebné

Více

1. EKONOMIE jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace.

1. EKONOMIE jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace. 5EN411 EKONOMIE II. PODMÍNKY UKONČENÍ KURZU: Získání 60 a více bodů ze 100. Na cvičení je možné získat max. 20 bodů: 2 malé testy po 10 bodech. Malé testy zahrnují příklady týkající se problémů řešených

Více

Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy)

Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy) Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy) Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Co považuji za významné z historie pojem spravedlivá cena

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

Výuka: Termín Téma Poč. hod.

Výuka: Termín Téma Poč. hod. Studijní program : OŠETŘOVATELSTVÍ Ošetřovatelská péče v interních oborech kombinovaná forma Název předmětu : EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Rozvrhová zkratka : MNG/ORK16 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek, 4 hodiny

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE

PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE Renáta Nešporková Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Průvodce studiem pro kombinovu formu studia modulu

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

1. Ekonomie jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace.

1. Ekonomie jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace. 5EN411 EKONOMIE II. TÉMATA PŘEDNÁŠEK Z MIKROEKONOMIE: 1. Ekonomie jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace. 2.

Více

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM

Model IS - LM. Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Model IS - LM Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM Fiskální politika Fiskální politiku je možné charakterizovat jako vládou vyvolané aktivní změny ve struktuře a objemu veřejných výdajů a příjmů,

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví. Metodický list č.1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví. Metodický list č.1 Rozsah: 2/0 8 ZK 5 kreditů Pro pres i kombi: Zakončení: zkouška Požadavky ke zkoušce: 1.úspěšné absolvování průběžných testů a závěrečného předzkouškového testu, 2. vypracování a včasné předložení seminární

Více

Výuka předmětu "EK 013 Makroekonomie" v kombinovaném studiu

Výuka předmětu EK 013 Makroekonomie v kombinovaném studiu Výuka předmětu "EK 013 Makroekonomie" v kombinovaném studiu Výuka probíhá ve třech modulech, celkem 21 hodin (7-7 -7). Formou atestace je zkouška (5 kreditů). Garant předmětu: doc. ing. Josef Vlček, CSc.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1 Reklama 1 - LS 2010 Bakalářské studium Garant předmětu: doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. JUDr. P.Majerik Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/4 Rozsah studijního

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic.

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním UniCredit Bank Czech Republic. Jaroslava Durčáková, Martin Mandel, 2000, 2003, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

Základy veřejných financí

Základy veřejných financí Základy veřejných financí Vyučující: Ing. Miroslav Červenka, Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 1/2 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/-/- KS: 8 Způsob zakončení:

Více

Finance a základy bankovnictví Finance and principles of banking zkouška. přednášek týdně cvičení týdně

Finance a základy bankovnictví Finance and principles of banking zkouška. přednášek týdně cvičení týdně Identifikační karta modulu Kód modulu modulu Jazyk výuky Způsob ukončení * v jazyce výuky česky anglicky Počet kreditů 5 Forma výuky Prezenční studium přednášek týdně cvičení týdně povinný čeština Finance

Více

Makroekonomie. Makroekonomie. Sektory v NH

Makroekonomie. Makroekonomie. Sektory v NH Makroekonomie Ing. Martin Petříček, Ph.D., MBA m.petricek@email.cz Makroekonomie Sleduje makroekonomický výkon hospodářství a nástroje k jeho optimalizaci Makroekonomické výstupy měří zpravidla statistický

Více

EKONOMIE II. Určení rovnovážné produkce

EKONOMIE II. Určení rovnovážné produkce EKONOMIE II Určení rovnovážné produkce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu:

Více

1. Ekonomie jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace.

1. Ekonomie jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace. 5EN411 EKONOMIE II. PODMÍNKY UKONČENÍ KURZU: Získání 60 a více bodů ze 100. Na cvičení je možné získat max. 20 bodů: 2 malé testy po 10 bodech. Malé testy zahrnují příklady týkající se problémů řešených

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

MAKROEKONOMIKA. Úvod

MAKROEKONOMIKA. Úvod MAKROEKONOMIKA Úvod Co chápeme pod pojmem makroekonomie? Je to samostatná vědní disciplína nebo je jen součástí šířeji pojaté vědy? Ekonomie Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní využití.

Více

Úvod. Petr Musil pmusil@econ.muni.cz

Úvod. Petr Musil pmusil@econ.muni.cz Úvod Petr Musil pmusil@econ.muni.cz Harmonogram: 1. Úvod do ekonomie 2. Trh, nabídka, poptávka 3. Úvod do chování spotřebitele 4. Rovnováha spotřebitele na trhu statků a služeb, poptávka, poptávané množství

Více

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu METODICKÝ LIST 1. SOUSTŘEDĚNÍ K PŘEDMĚTU MEZINÁRODNÍ FINANCE Předmět N_MF MEZINÁRODNÍ FINANCE Typ studia Magisterské kombinované Semestr Zimní 2008 Způsob zakončení Zkouška Přednášející Ing. Arnošt Klesla

Více

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil Hospodářská politika Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky Petr Musil petrmusil1977@gmail.com Nositelé hospodářské politiky jde o subjekty, které se podílí na procesu formování, provádění

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Cíl: analýza další makroekonomické poruchy, jejích příčin a důsledků

Cíl: analýza další makroekonomické poruchy, jejích příčin a důsledků Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 4 10) Nezaměstnanost. 11) Inflace a Phillipsovy křivky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE ÚVOD, DĚJINY EKONOMICKÉHO MYŠLENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví Metodický list č.1 Název tématického celku: Centrální banka Cíl: Charakterizovat vznik centrálních bank, jejich vývoj, dnešní funkce,

Více

Mikroekonomie I. Úvod do Mikroekonomie. Vyučující. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie. Přednáška 1. Doporoučená literatura. Co je ekonomie?

Mikroekonomie I. Úvod do Mikroekonomie. Vyučující. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie. Přednáška 1. Doporoučená literatura. Co je ekonomie? Vyučující Mikroekonomie I. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D. Katedra ekonomiky Kancelář č. 16 Konzultační hodiny. Pondělí 13.00-14.30 Doporoučená literatura Přednáška 1. HLADKÝ,

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Význam cestovního ruchu po stránce ekonomické II.

Význam cestovního ruchu po stránce ekonomické II. Význam cestovního ruchu po stránce ekonomické II. Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Aplikační software 2

Aplikační software 2 Kombinované studium Aplikační software 2 stránka: 1 z 6 Základní informace potřebné k získání zápočtu z předmětu Aplikační software 2 Tyto pokyny pro studenty jsou umístěny: 2013) Výuka Studijní materiály

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Ekonomie II. Trh práce, nezaměstnanost a Phillipsova křivka Část II.

Ekonomie II. Trh práce, nezaměstnanost a Phillipsova křivka Část II. Ekonomie II Trh práce, nezaměstnanost a Phillipsova křivka Část II. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ BILANCE ČR

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ BILANCE ČR Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Obchodní a platební bilance ČR Autor Ing. Blanka Strachotová Datum 15. 1.

Více

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra finančního práva a národního hospodářství NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Fiskální politika I. Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia

Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Forma studia: prezenční, kombinovaná Studijní program: Ekonomika a management Obor: Podnikání - Akademický rok: 2016/2017 Přijímací

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Ekonomika organizací Seminář č. 1 (úvodní)

Ekonomika organizací Seminář č. 1 (úvodní) Ekonomika organizací Seminář č. 1 (úvodní) Průběh seminářů V první části semináře budete prezentovat seminární práci, poté proběhne diskuse a její hodnocení vyučujícím (cca 30 minut). Ve druhé části semináře

Více

Stručný přehled makroekonomie

Stručný přehled makroekonomie Stručný přehled makroekonomie Makroekonomie studuje fungování ekonomiky jako celku, na úrovni národního hospodářství, zajímá se tedy o celkovou úroveň domácího produktu, zaměstnanosti, cen a zahraničního

Více

Monetární ekonomie. Katedra ekonomie EsF MU

Monetární ekonomie. Katedra ekonomie EsF MU Monetární ekonomie Josef Menšík Katedra ekonomie EsF MU Organizace výuky Cíle předmětu cíl: seznámit se se základními souvislostmi peněz a peněžní politiky dílčí cíl: rozbor institucionálního pozadí monetárního

Více

MONETARISMUS. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

MONETARISMUS. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště MONETARISMUS Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO0804 Autor Ing. Lenka Gabrielová Datum 20.1.2014

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Inflace a měna. Národní hospodářství 2. seminář Podzim 2016 Sem. skupiny Libora Kyncla S využitím materiálů Dany Šramkové

Inflace a měna. Národní hospodářství 2. seminář Podzim 2016 Sem. skupiny Libora Kyncla S využitím materiálů Dany Šramkové Inflace a měna Národní hospodářství 2. seminář Podzim 2016 Sem. skupiny Libora Kyncla S využitím materiálů Dany Šramkové Témata případových studií na 3. seminář sem. skup. dr. Kyncla 1. Trh práce nabídka,

Více

Okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce pro 3. ročník denního studia, obor Národní hospodářství akademický rok NÁRODOHOSPODÁŘSTVÍ

Okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce pro 3. ročník denního studia, obor Národní hospodářství akademický rok NÁRODOHOSPODÁŘSTVÍ Okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce pro 3. ročník denního studia, obor Národní hospodářství akademický rok 2011 2012 NÁRODOHOSPODÁŘSTVÍ Doporučení student ům: Otázky z předmětu národohospodářství

Více

Osnova predmetu ZE Počítačové inžinierstvo 1. ročník

Osnova predmetu ZE Počítačové inžinierstvo 1. ročník Osnova predmetu ZE Počítačové inžinierstvo 1. ročník Šk. rok 2016/2017 1. Prednáška (29.9.2016) Základné východiská a predpoklady fungovania ekonomiky - Úvodné informácie k predmetu ZET - Potreby a statky

Více

1. Obsah balíčku studijních opor

1. Obsah balíčku studijních opor Metodický návod: Základy informatiky Platnost 2015/2016 Zkratka: KIV/ZI Kredity: 4 Zakončení: Zp, Zk Tutor: doc. Dr. Ing. Jana Klečková Místo výuky: Cheb, Plzeň 1. Obsah balíčku studijních opor Učebnice:

Více

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY 5 1 ÚVOD DO EKONOMIE 17 1.1 EKONOMICKÝ STYL MYŠLENÍ 17 1.1.1 Úvod 17 1.1.2 Motivy emotivní a racionální 18 1.1.3 Principy ekonomického uvažování 18 1.1.4 Podstata a role ekonomických modelů 21 1.1.5 Model

Více

3. Podstata krátkodobé hospodářské politiky typu Stop and Go. 5. Základní charakteristiky zlatého standardu před první světovou válkou.

3. Podstata krátkodobé hospodářské politiky typu Stop and Go. 5. Základní charakteristiky zlatého standardu před první světovou válkou. Hospodářská politika, zkušební otázky, školní rok 2010-2011 A. Otázky, vyžadující ucelenou, avšak stručnou odpověď 1. Neutralita peněz v klasickém modelu: stručná charakteristika, důsledky pro hospodářskou

Více