Moravia steel el. a.s. / Výroční zpráva 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravia steel el. a.s. / Výroční zpráva 2008"

Transkript

1 Moravia steel el a.s. / Výroční zpráva 2008

2 Obsah 2 1. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 4 2. Profil společnosti 5 3. Statutární orgány 7 4. Zpráva představenstva Zpráva dozorčí rady Výrok auditora Finanční část I. Účetní závěrka 17 Rozvaha v plném rozsahu 19 Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění 20 Přehled o změnách vlastního kapitálu 20 Přehled o peněžních tocích (cash flow) 21 Příloha k účetní závěrce Finanční část II. Konsolidovaná účetní závěrka 42 Konsolidovaná rozvaha v plném rozsahu 44 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty v druhovém členění 45 Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu 46 Konsolidovaný přehled o peněžních tocích (cash flow) 47 Příloha ke konsolidované účetní závěrce Zpráva o vztazích V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M O R A V I A S T E E L a. s

3 1. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Vážení akcionáři, zákazníci, partneři a zaměstnanci, Rok s rokem se sešel a já mám jako předseda dozorčí rady MORAVIA STEEL a.s., opět tu čest zhodnotit ve výroční zprávě výsledky, kterých v předchozím období dosáhla naše společnost, v tomto případě v roce V roce, který byl rozdělen končící hospodářskou konjunkturou a počínající recesí. Po několikaletém celosvětovém boomu v ocelářství, došlo během druhé poloviny uplynulého roku k recesi nejen v našem průmyslovém odvětví, ale hned v celé světové ekonomice. Stávající globální finanční a hospodářská krize přitom rozhodně není nějakou krátkodobou záležitostí, která se vyřeší v horizontu několika měsíců. Po zhruba deseti letech, kdy si svou krizí muselo projít celé ocelářské odvětví, tak nyní přichází ještě vážnější prověrka životaschopnosti jednotlivých společností a skupin, které v této branži podnikají. Dramatický pokles odbytu ocelářského sektoru přitom souvisí s výraznými problémy navazujících odvětví, jako jsou strojírenství či také stavebnictví, nejvíce postiženým je pak v tomto směru automobilový průmysl. Recesi v ocelářském odvětví potvrzují i základní číselné údaje, které jsou již k dispozici za rok Světová produkce surové oceli se tak podle údajů World Steel Association loni meziročně snížila o 1,2 procenta, když dosáhla úrovně 1329,7 miliónu tun. V rámci EU pak výroba poklesla dokonce o 5,3 procenta. Meziroční negativní trend v jednotlivých měsících se přitom začal projevovat již v září 2008, přičemž v prosinci byl celosvětový propad výroby oceli už více než čtvrtinový. Produkce oceli v České republice pak loni meziročně poklesla o téměř desetinu, ze 7,1 na 6,4 miliónu tun. Podíl na této výrobě činil v případě TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., v nichž vlastní MORAVIA STEEL a.s. 69,04 procenta akcií, 38,3 procenta. Oproti roku 2007 to představuje zvýšení třineckého podílu na české produkci oceli o dvě procenta. Export českých ocelářských výrobků se meziročně snížil o 5,5 procenta. Týkalo se to hlavně polotovarů a trubek, poklesu se však nevyhnuly ani dlouhé a ploché válcované produkty. Naopak import do České republiky vzrostl o 4,8 procenta, na čemž se podílely především dovážené polotovary a ploché výrobky. Přesto došlo ke zmírnění poklesu hodnoty pasivního salda, na 18,155 miliónu Kč. Důvodem je meziroční zvýšení exportních cen, které bylo v minulém roce paralelně doprovázeno opačným trendem u importních cen, tedy jejich snižováním. MORAVIA STEEL a.s., se pohybuje na trhu s hutní produkcí od roku Během své existence si již přitom naše společnost vytvořila silnou a stabilizovanou tržní pozici jak v České republice, tak v zahraničí. Nedílnou součástí činnosti MORAVIA STEEL a.s., je také zajišťování vnitrostátní a mezinárodní přepravy, nákup a prodej surovin včetně ostatních vstupů, potřebných pro hutní výrobu. MORAVIA STEEL a.s. i přes začínající recesi, dosáhla v roce 2008 velmi příznivých výsledků hospodaření. Za prodej zboží v uplynulém roce naše společnost utržila tisíc Kč. Meziročně tak došlo k navýšení o tisíc Kč. Výsledek hospodaření za účetní období loni činil tisíc Kč. V roce 2007 to bylo tisíc Kč. Aktiva společnosti se meziročně zvýšila o tisíc Kč a dosáhla tak v minulém roce hodnoty tisíc Kč. Dlouhodobý majetek vzrostl o tisíc Kč, na tisíc Kč v netto hodnotě. 2

4 Vlastní kapitál společnosti se zvětšil ze tisíc na tisíc Kč. Cizí zdroje se loni snížily o tisíc Kč, na tisíc Kč. Objem bankovních úvěrů a výpomocí přitom činil tisíc Kč. Přidaná hodnota se meziročně snížila z tisíc na tisíc Kč. Objemově nejvýznamnější položkou sortimentu byl i nadále válcovaný drát, kterého bylo v loňském roce prodáno tun. Pokračovali jsme nadále v trendu zvyšování podílu ušlechtilých značek. Tradičně vysokou úroveň prodaných objemů si také v roce 2008 udržely kolejnice, jichž se prodalo rekordních tun. Meziročně jejich prodej vzrostl o tun. Dalšími z hlediska objemu odbytu významnými výrobky byly předvalky a kontislitky, kterých se prodalo tun a produkty Sochorové válcovny TŽ v Kladně. Těch bylo prodáno tun. Celkově v roce 2008 MORAVIA STEEL a.s. prodala produkci v objemu tun. Z toho v tuzemsku tun a v zahraničí tun. Stěžejním zahraničním odbytištěm pak byly již tradičně země EU. Vážení akcionáři, zákazníci, partneři a zaměstnanci, chci Vám všem poděkovat jak za projevovanou přízeň a vstřícnost, tak za kvalitně odvedenou práci, bez níž bychom v uplynulém roce příznivých výsledků nedosáhli. V období, které teď probíhá, to jsou pomyslné základní stavební kameny, na nichž musíme budovat a utvrzovat své vzájemné vztahy. A to v takové míře, abychom mohli po překonání krize konstatovat, že ta nás neoslabila, ale naopak posílila a ukázala nám nové možnosti rozvoje a upevňování pozice MORAVIA STEEL a.s., potažmo celé naší skupiny, na trzích s hutní produkcí, samozřejmě ve prospěch nás všech zúčastněných. Ing. Tomáš Chrenek, PhD. Předseda dozorčí rady MORAVIA STEEL a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M O R A V I A S T E E L a. s

5 2. Profil společnosti MORAVIA STEEL a.s. se od doby svého vzniku v roce 1995 stala uznávaným a stabilním pojmem mezi prodejci hutních výrobků v České republice a i v zahraničí. Je vlastníkem majoritního podílu ve společnosti Třinecké železárny, a.s. a v dalších výrobních i obchodních společnostech. Nedílnou součástí činnosti firmy je zajišťování vnitrostátní a mezinárodní přepravy a nákup a prodej surovin a ostatních vstupů potřebných pro hutní výrobu. Základní ukazatelé hospodářské činnosti v letech dokládají růst výkonnosti a postupné upevňování finanční stability společnosti, a to i přes nepříznivý vývoj světové ekonomiky i odvětví hutnictví v roce Ukazatelé hospodářské činnosti v letecj (v mil. Kč) UKAZATEL Tržby za prodej zboží Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Přidaná hodnota Finanční výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Podíl cizích zdrojů vč. časového rozlišení pasiv (%) 74,85% 63,76% 57,29% 48,27% 43,33% EBIT

6 3. Statutární orgány a vedení společnosti Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D. Předseda Ing. Evžen Balko Místopředseda Ing. Ján Moder Místopředseda Dr. Hanns Kurt Zöllner Člen Ing. Jan Sikora Člen Ing. Mária Blašková Člen Ing. Lenka Blažková Předseda Mgr. Krzysztof Roch Ruciński Místopředseda Ing. Mojmír Kašprišin Člen Dozorčí rada k Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D. Předseda Ing. Ján Moder Místopředseda Ing. Evžen Balko Místopředseda Ing.Mária Blašková Člen Dr. Hanns Kurt Zoellner Člen Ing. Jan Sikora Člen Představenstvo k Ing. Lenka Blažková Předseda Mgr. Krzysztof Roch Ruciński Místopředseda Ing. Mojmír Kašprišin Člen V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M O R A V I A S T E E L a. s

7 Organizační struktura VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO OBCHODNÍ ŘEDITEL FINANČNÍ ŘEDITEL ŘEDITEL PRO SPRÁVU MAJETKU PRODEJ KOLEJNIC, KONTISLITKŮ DANĚ A MZDY OBCHODNÍ SLUŽBY PRODEJ DRÁTU CONTROLLING PRAŽSKÁ KANCELÁŘ PRODEJ BETONÁŘSKÉ OCELI, TRADING FINANCOVÁNÍ INFORMATIKA PRODEJ DRUHOVÝROBA PLÁNOVÁNÍ A ROZBORY OSOBNÍ PŘEPRAVA PRODEJ TYČOVÉ OCELI TŽ, SCHV ÚČETNICTVÍ A FAKTURACE PRODEJ BEZEŠVÝCH TRUBEK NÁKUP PŘEPRAVA 6

8 4. Zpráva představenstva I přes specifický vývoj, který byl zaznamenán v roce 2008, patří tento rok k úspěšným rokům v dosavadní historii MORAVIA STEEL a.s., celkový výsledek hospodaření po zdanění dosáhl výše miliónů Kč. Přestože došlo k poklesu objemu prodeje hutních výrobků ve srovnání s rokem 2007 o 87,2 tis.tun, bylo dosaženo celkové výše tržeb mil. Kč, což je o 586 mil. Kč více než v roce předcházejícím. Vývoj odvětví ve světě a v České republice Rok 2008 probíhal jak ve světě, tak i v České republice ve znamení silné poptávky po hutních výrobcích v prvních 3 čtvrtletích, která vyvolala celosvětově prudký vzrůst cen všech základních vstupních surovin pro výrobu oceli. Od počátku roku výrobci a dodavatelé železných rud, uhlí a koksu, šrotu a ferroslitin razantně zvýšili ceny o 50 až 75 % oproti cenám konce roku Toto výrazné zvýšení cen surovin nemohlo zůstat bez odezvy na trhu hutních výrobků a tak postupně od začátku 3.měsíce bylo nutno tuto skutečnost promítat do realizačních cen v hutích. Ceny výrobků byly postupně meziměsíčně zvyšovány až na historicky nejvyšší úroveň, které dosáhly ve 3. čtvrtletí Bohužel tato situace netrvala dlouho a již v průběhu 10.měsíce 2008 se v důsledku nastupující světové finanční a hospodářské krize začala prudce propadat poptávka po hutních výrobcích. Skladové zásoby jak u zpracovatelů, tak i u obchodních firem byly silně předimenzovány z předchozího období a v důsledku poklesu ekonomické činnosti se snížil zájem o nákup hutních výrobků přímo z hutí. Zcela logicky to vyvolalo těžké problémy výrobců, kteří museli akceptovat tlak na snižování cen a omezování kapacit výroby zejména v závěru roku Dlouhodobá strategie skupiny MORAVIA STEEL a.s. je i přes očekávanou těžkou ekonomickou situaci v dalších létech zaměřena na zvyšování podílu výrobků s vyšším stupněm zpracování a tvorbu výrobkových řetězců. Skupina se bude nadále více orientovat na výrobky určené pro atraktivní obory jakými jsou strojírenství, energetika, olejářský a automobilový průmysl. Proto bude preferována výroba válcovaného drátu pro výrobu šroubů, pružin, ložisek a kordů, speciální tyčové oceli, finalizačně zpracované oceli (tažené, loupané, broušené), široké a ploché nástrojové oceli a trubek. V rámci krátkodobé strategie je cílem zajistit výrobu oceli na úrovni nezbytné pro udržení v provozu dvou vysokých pecí a to i přes výrobu a prodej výrobků z nízkou přidanou hodnotou. Široké spektrum výrobkového portfolia umožní udržení výroby do doby návratu poptávky po jakostních ocelových výrobcích. Trendy ve vývoji v ocelářství další globalizace ocelářství a také dodavatelů vstupních surovin na základě postupující konsolidace ocelářství těžař železných rud BHP Biliton zahájil akce převzetí konkurenta Rio Tinto nastupuje proces spojování firem zpracovatelů oceli pro automobilový průmysl (např.scheaffler a Continental) Ocelářský průmysl v České republice v roce 2008 využíval globální konjunkturu ve světovém hutnictví i stabilní podmínky vývoje české ekonomiky. Zahraniční investice vytvářely potenciál pro další ekonomický růst, který se projevil růstem spotřeby oceli. Vedle oceli pro stavebnictví byl na trhu zájem zejména o jakosti s vyšší přidanou hodnotou. Obdobná situace byla na trzích Slovenska, Polska a Maďarska, kde je MORAVIA STEEL a.s. velmi aktivní. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M O R A V I A S T E E L a. s

9 Vývoj prodeje v letech (v tunách) Export Tuzemsko Celkem Struktura exportu v % z celkových dodávek (v tunách) Evropská unie 61,2 56,8 64,2 73,7 72,6 77,5 76,7 Ostatní Evropa 23,3 24,9 14,5 5,8 6,2 3,9 3,9 Afrika 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Asie 1,4 2,5 6,3 0,3 0,2 0,1 0,1 Amerika 5,5 6,0 5,2 10,6 10,7 8,4 8,6 Austrálie 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Slovensko 8,2 9,5 9,6 9,3 10,0 9,8 10,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Vývoj sortimentní struktury prodeje hutních výrobků MORAVIA STEEL a.s. (v tunách) Válcovaný drát Předvalky a kontislitky Betonářská ocel Kolejnice Výrobky SCHV Kladno UT Bohumín Výrobky Ferromoravie Ostatní (tyče, profily, aj. ) Trubky Válcovna Trub Ostrava Objemově nejvýznamnější položkou sortimentu zůstává válcovaný drát. V roce 2008 výroba dosáhla úrovně t, což je sice v důsledku výše popsaných krizových vlivů o t méně než v roce 2007, přesto však pokračoval trend zvyšování podílu ušlechtilých značek a tento prodej se zvýšil z 65 % na 68 % z celkové výroby drátu. V roce 2008 se zvýšil prodej zejména legovaných drátů a to o 2,1 %. Na exportní trhy, téměř výhradně do zemí EU, směřovalo 63 % z celkového objemu prodeje drátu. V roce 2008 bylo dosaženo historicky rekordní výroby a prodeje kolejnic ve výši t. Díky prozřetelné obchodní politice a poněkud odlišnému charakteru tohoto výrobku ve srovnání s ostatními hutními výrobky nebyly zaznamenány nějaké významné dopady krize. Z celkového objemu kolejnic bylo exportováno 85 %. Mezi hlavní exportní trhy patřily Německo, Kanada, USA, Brazílie, Švýcarsko a Dánsko. Poptávka v ČR byla na úrovni předešlého roku a je stabilní díky finalizaci projektů I., III. a IV. železničního koridoru a také obnově tratí. Výroba kontislitků a válcovaných předvalků dosáhla úrovně t, tj. o t více (hlavně u kontislitků) než v předchozím roce. Významná část kontislitků byla dodána a zpracována v Sochorové válcovně TŽ, a.s. a Válcovnách trub TŽ, a.s. V tomto období pokračovala rostoucí poptávka z odvětví železničního průmyslu a energetiky, zejména z oblasti větrných elektráren, kde tyto patří ke strategicky podporovaným cílům prodeje. Po rekordní výrobě a prodeji tyčí vyrobených na kontijemné trati v roce 2007 došlo v roce 2008 jen k mírnému poklesu o 4640 t, průběh roku však naznačil, že pokles výrob ve strojírenství a zejména v automobilovém průmyslu v závěru roku bude nějakou dobu znamenat pokles nebo stagnaci pro tento sortiment. Orientace na tento segment trhu, kterému se v předcházejícím období věnovalo zvýšené úsilí, se nakonec ukazuje přechodně jako omezující faktor. Mezi hlavní teritoria prodeje patří Česká republika, Polsko, Německo. 8

10 Výrobky Sochorové válcovny TŽ, a.s. patřily vždy k nejžádanějším prodávaným výrobkům na všech našich trzích. Po historicky rekordní výrobě a prodeji v roce 2007, byl v roce 2008 zaznamenán pokles o t, vlivem prakticky stejných příčin jako u tyčové oceli z kontijemné tratě. Požadavky zákazníků v tomto sortimentu jsou zejména soustředěny (kromě celkové kvality) na mikrolegované oceli, na tyče s loupaným povrchem, na tepelně zpracovaný a zušlechťovaný materiál. Prodej široké oceli se také v roce 2008 soustředil na dodávky koncovým zákazníkům a na poptávky po speciálních konstrukčních projektech a vyšších jakostních značkách, čímž došlo k navýšení průměrné realizační ceny i rentability univerzální tratě. Realizovaný objem dosáhl t, což je o 2617 t méně než v roce Klíčovými nadále zůstávají exportní trhy s podílem dodávek 79 %, 21% dodávek bylo směřováno na tuzemský trh. Na trhu tažené oceli byla v průběhu roku 2008 silná poptávka a růstový trend realizačních cen. Výroba a realizace ze společnosti FERROMORAVIA, s.r.o. spěla k dosažení rekordní úrovně a překonání hranice 85 kt. Ve 4.čtvrtletí však došlo z výše uvedených příčin k silnému propadu poptávky a realizace dosáhla úrovně t. I v roce 2008 byla preferována výroba uhlíkových, legovaných ocelí a automatových ocelí s bismutem a to vše na úkor neušlechtilých ocelí. V roce 2006 se výrobní portfolio tažené oceli v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s. rozšířilo o novou komoditu tažené žíhané a fosfátované dráty ve svitcích. V roce 2008 bylo postupně dosaženo cílové kapacity linky a celkem bylo vyrobeno a realizováno t, tj. o 4017 t více než v roce Dodávky jsou směřovány zejména pro následnou výrobu ložisek, MnB šroubů, výrobků částí pro automobilový průmysl a pružin. Ve VÁLCOVNĚ TRUB TŽ, a.s. proběhla v roce 2008 rekonstrukce a modernizace provozu a bylo vyrobeno a realizováno t. Vzhledem ke zvýšeným požadavkům v oblasti strojírenství a energetiky tak bude možno uspokojovat i ty nejnáročnější odběratele. Prodeje byly realizovány zejména na trhy České republiky, Německa, Polska, Itálie a Slovenska. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M O R A V I A S T E E L a. s

11 Dlouhodobá strategie MORAVIA STEEL a.s. je zaměřena na zvyšování podílu výrobků s vyšším stupněm zpracování a tvorbu výrobkových řetězců. Skupina se více orientuje na výrobky určené pro obory, vyžadující vyšší stupeň přetváření u vyšších jakostních tříd oceli, jakými jsou strojírenství, energetika, olejářský a automobilový průmysl. Proto je upřednostňována výroba válcovaného drátu pro výrobu šroubů, pružin, ložisek a kordů, speciální tyčové oceli, finalizačně zpracované oceli (tažené, loupané, broušené) a široké a ploché nástrojové oceli. Nákup surovin a dalších vstupů pro TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. i ostatní dceřiné společnosti tvoří významnou součást obratu MORAVIA STEEL a.s. Pro zajištění výroby TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. jsou strategickými surovinami rudy, uhlí, koks, šrot, feroslitiny, kovy, bazické přísady, sochory. MORAVIA STEEL a.s. trvale zabezpečuje tyto suroviny s ohledem na vzdálenost, v požadovaném čase a v příznivých cenových relacích. Logistika, nákladní přeprava zboží Výkony v nákladní přepravě naznačují zhoršení ekonomického klimatu zejména ve druhém pololetí roku Všechny segmenty nákladní přepravy reagovaly na následující důležité indikátory a skutečnosti: vysoká cena ropy v první polovině roku 2008 (spekulativní obchody) obtížná predikce kurzovního vývoje, odhadu ekonomického růstu a struktury budoucí poptávky snížení poptávky v oblasti automobilového průmyslu Přepravní objem MORAVIA STEEL a.s. za rok 2008 vývojový trend: snížení přepravního objemu v prodeji umělého hutního kameniva z důvodu ukončení rozhodujících stavebních činností v Moravskoslezském kraji pokles realizovaných přeprav ve službách poskytovaných ostatním právním subjektům hutní výroba, dodavatelé železného šrotu 10

12 Spolupráce s rozhodujícími dopravci a poskytovateli doplňujících přepravních služeb byla zaměřena zejména na další zkvalitňování systému hodnotících kritérií pro výběr dodavatelů přepravních služeb, IT a plánovacích systémů, na zajištění stability smluvních vztahů. Logistické služby MORAVIA STEEL a.s. se orientovaly na doplňující analýzy logistických systémů výrobců zboží včetně koordinační činnosti odesílatelů a příjemců v průběhu pokračujících výlukových činností a stavebních omezení při výstavbě dopravní infrastruktury (především projekty týkající se odesílacího a přijímacího místa Třinec). Projektová řešení přepravních služeb byla zaměřena na analýzy a rozšíření nabídky služeb pro společnosti Hanácké železárny a pérovny, a.s. a Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. Vývoj přepravního objemu dle způsobu expedice zboží z odesílacích míst: (zboží MORAVIA STEEL a.s. včetně přepravních služeb poskytovaných ostatním právním subjektům) ŽELEZNICE SILNICE CELKEM ROK 2008 (tis.tun) Meziroční vývoj 2008 / 2007 (tis.tun) Meziroční vývoj 2008 / 2007 (%) -1,79% -13,69% -3,76% Meziroční vývoj 2008 / 2006 (tis.tun) Meziroční vývoj 2008 / 2006 (%) 1,18% 16,60% 3,21% System řízení, lidé V roce 2008 byla provedena kompletní obměna vybavení zaměstnanců výpočetní technikou. Došlo ke zvýšení výkonu počítačů a zároveň ke zrychlení jednotlivých úloh navazujících na systém SAP. Zároveň s tímto procesem byl zaveden do užívání komplexní projekt optimalizace a centralizace tisku, kopírovaní, skenování a faxování, který rozhodujícím dílem přispěl jak k úspoře režijních nákladů, tak i k ochraně životního prostředí. Rok 2008 byl nadále ve znamení zdokonalování jednotlivých modulů systému SAP. V roce 2008 bylo rovněž zmodernizováno vybavení pracovišť jednotlivých zaměstnanců. Cílem těchto opatření je vytváření pozitivního pracovního prostředí s přímým dopadem na motivaci a výkonnost zaměstnanců. MORAVIA STEEL a.s. rovněž dlouhodobě podporuje vzdělávání a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců, především formou odborných specializovaných kurzů a školení. Společnost neprovádí samostatně vývoj a výzkum, podílí se však prostřednictvím svých zaměstnanců na plnění vybraných úkolů skupiny. Svoji činnost společnost provozuje v souladu s platnou legislativou týkající se ochrany životního prostředí. MORAVIA STEEL a.s. nemá organizační složku podniku v zahraničí. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M O R A V I A S T E E L a. s

13 5. Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada MORAVIA STEEL a.s. na základě předložených a v představenstvu MORAVIA STEEL a.s. projednaných dokumentů přezkoumala účetní závěrku MORAVIA STEEL a.s. za rok 2008 a projednala návrh na rozdělení zisku za rok Na základě výroku auditora Deloitte Audit s.r.o. dozorčí rada MORAVIA STEEL a.s. doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku MORAVIA STEEL a.s. za rok 2008 včetně návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D. Předseda dozorčí rady MORAVIA STEEL a.s. 12

14 6.Výrok auditora V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M O R A V I A S T E E L, a. s

15 14 F I N A N Č N Í Č Á S T

16 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M O R A V I A S T E E L, a. s

17 7. Finanční část I. účetní uzávěrka Účetní závěrka k 31. prosinci 2008 Název společnosti MORAVIA STEEL a.s. Sídlo Průmyslová 1000, Třinec-Staré Město, Právní forma akciová společnost IČ Zapsaná ve vložce 1297 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. Součásti účetní závěrky: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha Účetní závěrka byla sestavena dne 10. března Statutární orgán účetní jednotky Podpis Ing. Lenka Blažková předseda představenstva Mgr.Krzysztof Roch Ruciński místopředseda představenstva 16 F I N A N Č N Í Č Á S T

18 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K DATU (v tisících Kč) Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.5. Zboží C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.2. Pohledávky ovládající a řídící osoba C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy C.II.7. Jiné pohledávky C.II.8. Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.2. Pohledávky ovládající a řídící osoba C.III.6. Stát daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly D. I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.2. Komplexní náklady příštích období D.I.3. Příjmy příštích období V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M O R A V I A S T E E L, a. s

19 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K DATU (v tisících Kč) PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ ) B. Cizí zdroje B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období F I N A N Č N Í Č Á S T

20 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ OBDOBÍ KONČÍCÍ K (v tisících Kč) Období do Období do Období do I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F.2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q 1. splatná ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/ ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M O R A V I A S T E E L, a. s

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: AGROPLAST KOBYLY a.s. IČO : 48292494 Sídlo společnosti: Právní forma: Rejstřík: spisová značka Předmět podnikání: Kobyly 93, 463 45 pošta Pěnčín Akciová

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha SPEED LEASE, a.s. 3 PREAMBULE 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2012 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2012 PREAMBULE: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více