Moravia steel el. a.s. / Výroční zpráva 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravia steel el. a.s. / Výroční zpráva 2008"

Transkript

1 Moravia steel el a.s. / Výroční zpráva 2008

2 Obsah 2 1. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 4 2. Profil společnosti 5 3. Statutární orgány 7 4. Zpráva představenstva Zpráva dozorčí rady Výrok auditora Finanční část I. Účetní závěrka 17 Rozvaha v plném rozsahu 19 Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění 20 Přehled o změnách vlastního kapitálu 20 Přehled o peněžních tocích (cash flow) 21 Příloha k účetní závěrce Finanční část II. Konsolidovaná účetní závěrka 42 Konsolidovaná rozvaha v plném rozsahu 44 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty v druhovém členění 45 Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu 46 Konsolidovaný přehled o peněžních tocích (cash flow) 47 Příloha ke konsolidované účetní závěrce Zpráva o vztazích V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M O R A V I A S T E E L a. s

3 1. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Vážení akcionáři, zákazníci, partneři a zaměstnanci, Rok s rokem se sešel a já mám jako předseda dozorčí rady MORAVIA STEEL a.s., opět tu čest zhodnotit ve výroční zprávě výsledky, kterých v předchozím období dosáhla naše společnost, v tomto případě v roce V roce, který byl rozdělen končící hospodářskou konjunkturou a počínající recesí. Po několikaletém celosvětovém boomu v ocelářství, došlo během druhé poloviny uplynulého roku k recesi nejen v našem průmyslovém odvětví, ale hned v celé světové ekonomice. Stávající globální finanční a hospodářská krize přitom rozhodně není nějakou krátkodobou záležitostí, která se vyřeší v horizontu několika měsíců. Po zhruba deseti letech, kdy si svou krizí muselo projít celé ocelářské odvětví, tak nyní přichází ještě vážnější prověrka životaschopnosti jednotlivých společností a skupin, které v této branži podnikají. Dramatický pokles odbytu ocelářského sektoru přitom souvisí s výraznými problémy navazujících odvětví, jako jsou strojírenství či také stavebnictví, nejvíce postiženým je pak v tomto směru automobilový průmysl. Recesi v ocelářském odvětví potvrzují i základní číselné údaje, které jsou již k dispozici za rok Světová produkce surové oceli se tak podle údajů World Steel Association loni meziročně snížila o 1,2 procenta, když dosáhla úrovně 1329,7 miliónu tun. V rámci EU pak výroba poklesla dokonce o 5,3 procenta. Meziroční negativní trend v jednotlivých měsících se přitom začal projevovat již v září 2008, přičemž v prosinci byl celosvětový propad výroby oceli už více než čtvrtinový. Produkce oceli v České republice pak loni meziročně poklesla o téměř desetinu, ze 7,1 na 6,4 miliónu tun. Podíl na této výrobě činil v případě TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., v nichž vlastní MORAVIA STEEL a.s. 69,04 procenta akcií, 38,3 procenta. Oproti roku 2007 to představuje zvýšení třineckého podílu na české produkci oceli o dvě procenta. Export českých ocelářských výrobků se meziročně snížil o 5,5 procenta. Týkalo se to hlavně polotovarů a trubek, poklesu se však nevyhnuly ani dlouhé a ploché válcované produkty. Naopak import do České republiky vzrostl o 4,8 procenta, na čemž se podílely především dovážené polotovary a ploché výrobky. Přesto došlo ke zmírnění poklesu hodnoty pasivního salda, na 18,155 miliónu Kč. Důvodem je meziroční zvýšení exportních cen, které bylo v minulém roce paralelně doprovázeno opačným trendem u importních cen, tedy jejich snižováním. MORAVIA STEEL a.s., se pohybuje na trhu s hutní produkcí od roku Během své existence si již přitom naše společnost vytvořila silnou a stabilizovanou tržní pozici jak v České republice, tak v zahraničí. Nedílnou součástí činnosti MORAVIA STEEL a.s., je také zajišťování vnitrostátní a mezinárodní přepravy, nákup a prodej surovin včetně ostatních vstupů, potřebných pro hutní výrobu. MORAVIA STEEL a.s. i přes začínající recesi, dosáhla v roce 2008 velmi příznivých výsledků hospodaření. Za prodej zboží v uplynulém roce naše společnost utržila tisíc Kč. Meziročně tak došlo k navýšení o tisíc Kč. Výsledek hospodaření za účetní období loni činil tisíc Kč. V roce 2007 to bylo tisíc Kč. Aktiva společnosti se meziročně zvýšila o tisíc Kč a dosáhla tak v minulém roce hodnoty tisíc Kč. Dlouhodobý majetek vzrostl o tisíc Kč, na tisíc Kč v netto hodnotě. 2

4 Vlastní kapitál společnosti se zvětšil ze tisíc na tisíc Kč. Cizí zdroje se loni snížily o tisíc Kč, na tisíc Kč. Objem bankovních úvěrů a výpomocí přitom činil tisíc Kč. Přidaná hodnota se meziročně snížila z tisíc na tisíc Kč. Objemově nejvýznamnější položkou sortimentu byl i nadále válcovaný drát, kterého bylo v loňském roce prodáno tun. Pokračovali jsme nadále v trendu zvyšování podílu ušlechtilých značek. Tradičně vysokou úroveň prodaných objemů si také v roce 2008 udržely kolejnice, jichž se prodalo rekordních tun. Meziročně jejich prodej vzrostl o tun. Dalšími z hlediska objemu odbytu významnými výrobky byly předvalky a kontislitky, kterých se prodalo tun a produkty Sochorové válcovny TŽ v Kladně. Těch bylo prodáno tun. Celkově v roce 2008 MORAVIA STEEL a.s. prodala produkci v objemu tun. Z toho v tuzemsku tun a v zahraničí tun. Stěžejním zahraničním odbytištěm pak byly již tradičně země EU. Vážení akcionáři, zákazníci, partneři a zaměstnanci, chci Vám všem poděkovat jak za projevovanou přízeň a vstřícnost, tak za kvalitně odvedenou práci, bez níž bychom v uplynulém roce příznivých výsledků nedosáhli. V období, které teď probíhá, to jsou pomyslné základní stavební kameny, na nichž musíme budovat a utvrzovat své vzájemné vztahy. A to v takové míře, abychom mohli po překonání krize konstatovat, že ta nás neoslabila, ale naopak posílila a ukázala nám nové možnosti rozvoje a upevňování pozice MORAVIA STEEL a.s., potažmo celé naší skupiny, na trzích s hutní produkcí, samozřejmě ve prospěch nás všech zúčastněných. Ing. Tomáš Chrenek, PhD. Předseda dozorčí rady MORAVIA STEEL a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M O R A V I A S T E E L a. s

5 2. Profil společnosti MORAVIA STEEL a.s. se od doby svého vzniku v roce 1995 stala uznávaným a stabilním pojmem mezi prodejci hutních výrobků v České republice a i v zahraničí. Je vlastníkem majoritního podílu ve společnosti Třinecké železárny, a.s. a v dalších výrobních i obchodních společnostech. Nedílnou součástí činnosti firmy je zajišťování vnitrostátní a mezinárodní přepravy a nákup a prodej surovin a ostatních vstupů potřebných pro hutní výrobu. Základní ukazatelé hospodářské činnosti v letech dokládají růst výkonnosti a postupné upevňování finanční stability společnosti, a to i přes nepříznivý vývoj světové ekonomiky i odvětví hutnictví v roce Ukazatelé hospodářské činnosti v letecj (v mil. Kč) UKAZATEL Tržby za prodej zboží Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Přidaná hodnota Finanční výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Podíl cizích zdrojů vč. časového rozlišení pasiv (%) 74,85% 63,76% 57,29% 48,27% 43,33% EBIT

6 3. Statutární orgány a vedení společnosti Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D. Předseda Ing. Evžen Balko Místopředseda Ing. Ján Moder Místopředseda Dr. Hanns Kurt Zöllner Člen Ing. Jan Sikora Člen Ing. Mária Blašková Člen Ing. Lenka Blažková Předseda Mgr. Krzysztof Roch Ruciński Místopředseda Ing. Mojmír Kašprišin Člen Dozorčí rada k Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D. Předseda Ing. Ján Moder Místopředseda Ing. Evžen Balko Místopředseda Ing.Mária Blašková Člen Dr. Hanns Kurt Zoellner Člen Ing. Jan Sikora Člen Představenstvo k Ing. Lenka Blažková Předseda Mgr. Krzysztof Roch Ruciński Místopředseda Ing. Mojmír Kašprišin Člen V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M O R A V I A S T E E L a. s

7 Organizační struktura VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO OBCHODNÍ ŘEDITEL FINANČNÍ ŘEDITEL ŘEDITEL PRO SPRÁVU MAJETKU PRODEJ KOLEJNIC, KONTISLITKŮ DANĚ A MZDY OBCHODNÍ SLUŽBY PRODEJ DRÁTU CONTROLLING PRAŽSKÁ KANCELÁŘ PRODEJ BETONÁŘSKÉ OCELI, TRADING FINANCOVÁNÍ INFORMATIKA PRODEJ DRUHOVÝROBA PLÁNOVÁNÍ A ROZBORY OSOBNÍ PŘEPRAVA PRODEJ TYČOVÉ OCELI TŽ, SCHV ÚČETNICTVÍ A FAKTURACE PRODEJ BEZEŠVÝCH TRUBEK NÁKUP PŘEPRAVA 6

8 4. Zpráva představenstva I přes specifický vývoj, který byl zaznamenán v roce 2008, patří tento rok k úspěšným rokům v dosavadní historii MORAVIA STEEL a.s., celkový výsledek hospodaření po zdanění dosáhl výše miliónů Kč. Přestože došlo k poklesu objemu prodeje hutních výrobků ve srovnání s rokem 2007 o 87,2 tis.tun, bylo dosaženo celkové výše tržeb mil. Kč, což je o 586 mil. Kč více než v roce předcházejícím. Vývoj odvětví ve světě a v České republice Rok 2008 probíhal jak ve světě, tak i v České republice ve znamení silné poptávky po hutních výrobcích v prvních 3 čtvrtletích, která vyvolala celosvětově prudký vzrůst cen všech základních vstupních surovin pro výrobu oceli. Od počátku roku výrobci a dodavatelé železných rud, uhlí a koksu, šrotu a ferroslitin razantně zvýšili ceny o 50 až 75 % oproti cenám konce roku Toto výrazné zvýšení cen surovin nemohlo zůstat bez odezvy na trhu hutních výrobků a tak postupně od začátku 3.měsíce bylo nutno tuto skutečnost promítat do realizačních cen v hutích. Ceny výrobků byly postupně meziměsíčně zvyšovány až na historicky nejvyšší úroveň, které dosáhly ve 3. čtvrtletí Bohužel tato situace netrvala dlouho a již v průběhu 10.měsíce 2008 se v důsledku nastupující světové finanční a hospodářské krize začala prudce propadat poptávka po hutních výrobcích. Skladové zásoby jak u zpracovatelů, tak i u obchodních firem byly silně předimenzovány z předchozího období a v důsledku poklesu ekonomické činnosti se snížil zájem o nákup hutních výrobků přímo z hutí. Zcela logicky to vyvolalo těžké problémy výrobců, kteří museli akceptovat tlak na snižování cen a omezování kapacit výroby zejména v závěru roku Dlouhodobá strategie skupiny MORAVIA STEEL a.s. je i přes očekávanou těžkou ekonomickou situaci v dalších létech zaměřena na zvyšování podílu výrobků s vyšším stupněm zpracování a tvorbu výrobkových řetězců. Skupina se bude nadále více orientovat na výrobky určené pro atraktivní obory jakými jsou strojírenství, energetika, olejářský a automobilový průmysl. Proto bude preferována výroba válcovaného drátu pro výrobu šroubů, pružin, ložisek a kordů, speciální tyčové oceli, finalizačně zpracované oceli (tažené, loupané, broušené), široké a ploché nástrojové oceli a trubek. V rámci krátkodobé strategie je cílem zajistit výrobu oceli na úrovni nezbytné pro udržení v provozu dvou vysokých pecí a to i přes výrobu a prodej výrobků z nízkou přidanou hodnotou. Široké spektrum výrobkového portfolia umožní udržení výroby do doby návratu poptávky po jakostních ocelových výrobcích. Trendy ve vývoji v ocelářství další globalizace ocelářství a také dodavatelů vstupních surovin na základě postupující konsolidace ocelářství těžař železných rud BHP Biliton zahájil akce převzetí konkurenta Rio Tinto nastupuje proces spojování firem zpracovatelů oceli pro automobilový průmysl (např.scheaffler a Continental) Ocelářský průmysl v České republice v roce 2008 využíval globální konjunkturu ve světovém hutnictví i stabilní podmínky vývoje české ekonomiky. Zahraniční investice vytvářely potenciál pro další ekonomický růst, který se projevil růstem spotřeby oceli. Vedle oceli pro stavebnictví byl na trhu zájem zejména o jakosti s vyšší přidanou hodnotou. Obdobná situace byla na trzích Slovenska, Polska a Maďarska, kde je MORAVIA STEEL a.s. velmi aktivní. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M O R A V I A S T E E L a. s

9 Vývoj prodeje v letech (v tunách) Export Tuzemsko Celkem Struktura exportu v % z celkových dodávek (v tunách) Evropská unie 61,2 56,8 64,2 73,7 72,6 77,5 76,7 Ostatní Evropa 23,3 24,9 14,5 5,8 6,2 3,9 3,9 Afrika 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Asie 1,4 2,5 6,3 0,3 0,2 0,1 0,1 Amerika 5,5 6,0 5,2 10,6 10,7 8,4 8,6 Austrálie 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Slovensko 8,2 9,5 9,6 9,3 10,0 9,8 10,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Vývoj sortimentní struktury prodeje hutních výrobků MORAVIA STEEL a.s. (v tunách) Válcovaný drát Předvalky a kontislitky Betonářská ocel Kolejnice Výrobky SCHV Kladno UT Bohumín Výrobky Ferromoravie Ostatní (tyče, profily, aj. ) Trubky Válcovna Trub Ostrava Objemově nejvýznamnější položkou sortimentu zůstává válcovaný drát. V roce 2008 výroba dosáhla úrovně t, což je sice v důsledku výše popsaných krizových vlivů o t méně než v roce 2007, přesto však pokračoval trend zvyšování podílu ušlechtilých značek a tento prodej se zvýšil z 65 % na 68 % z celkové výroby drátu. V roce 2008 se zvýšil prodej zejména legovaných drátů a to o 2,1 %. Na exportní trhy, téměř výhradně do zemí EU, směřovalo 63 % z celkového objemu prodeje drátu. V roce 2008 bylo dosaženo historicky rekordní výroby a prodeje kolejnic ve výši t. Díky prozřetelné obchodní politice a poněkud odlišnému charakteru tohoto výrobku ve srovnání s ostatními hutními výrobky nebyly zaznamenány nějaké významné dopady krize. Z celkového objemu kolejnic bylo exportováno 85 %. Mezi hlavní exportní trhy patřily Německo, Kanada, USA, Brazílie, Švýcarsko a Dánsko. Poptávka v ČR byla na úrovni předešlého roku a je stabilní díky finalizaci projektů I., III. a IV. železničního koridoru a také obnově tratí. Výroba kontislitků a válcovaných předvalků dosáhla úrovně t, tj. o t více (hlavně u kontislitků) než v předchozím roce. Významná část kontislitků byla dodána a zpracována v Sochorové válcovně TŽ, a.s. a Válcovnách trub TŽ, a.s. V tomto období pokračovala rostoucí poptávka z odvětví železničního průmyslu a energetiky, zejména z oblasti větrných elektráren, kde tyto patří ke strategicky podporovaným cílům prodeje. Po rekordní výrobě a prodeji tyčí vyrobených na kontijemné trati v roce 2007 došlo v roce 2008 jen k mírnému poklesu o 4640 t, průběh roku však naznačil, že pokles výrob ve strojírenství a zejména v automobilovém průmyslu v závěru roku bude nějakou dobu znamenat pokles nebo stagnaci pro tento sortiment. Orientace na tento segment trhu, kterému se v předcházejícím období věnovalo zvýšené úsilí, se nakonec ukazuje přechodně jako omezující faktor. Mezi hlavní teritoria prodeje patří Česká republika, Polsko, Německo. 8

10 Výrobky Sochorové válcovny TŽ, a.s. patřily vždy k nejžádanějším prodávaným výrobkům na všech našich trzích. Po historicky rekordní výrobě a prodeji v roce 2007, byl v roce 2008 zaznamenán pokles o t, vlivem prakticky stejných příčin jako u tyčové oceli z kontijemné tratě. Požadavky zákazníků v tomto sortimentu jsou zejména soustředěny (kromě celkové kvality) na mikrolegované oceli, na tyče s loupaným povrchem, na tepelně zpracovaný a zušlechťovaný materiál. Prodej široké oceli se také v roce 2008 soustředil na dodávky koncovým zákazníkům a na poptávky po speciálních konstrukčních projektech a vyšších jakostních značkách, čímž došlo k navýšení průměrné realizační ceny i rentability univerzální tratě. Realizovaný objem dosáhl t, což je o 2617 t méně než v roce Klíčovými nadále zůstávají exportní trhy s podílem dodávek 79 %, 21% dodávek bylo směřováno na tuzemský trh. Na trhu tažené oceli byla v průběhu roku 2008 silná poptávka a růstový trend realizačních cen. Výroba a realizace ze společnosti FERROMORAVIA, s.r.o. spěla k dosažení rekordní úrovně a překonání hranice 85 kt. Ve 4.čtvrtletí však došlo z výše uvedených příčin k silnému propadu poptávky a realizace dosáhla úrovně t. I v roce 2008 byla preferována výroba uhlíkových, legovaných ocelí a automatových ocelí s bismutem a to vše na úkor neušlechtilých ocelí. V roce 2006 se výrobní portfolio tažené oceli v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s. rozšířilo o novou komoditu tažené žíhané a fosfátované dráty ve svitcích. V roce 2008 bylo postupně dosaženo cílové kapacity linky a celkem bylo vyrobeno a realizováno t, tj. o 4017 t více než v roce Dodávky jsou směřovány zejména pro následnou výrobu ložisek, MnB šroubů, výrobků částí pro automobilový průmysl a pružin. Ve VÁLCOVNĚ TRUB TŽ, a.s. proběhla v roce 2008 rekonstrukce a modernizace provozu a bylo vyrobeno a realizováno t. Vzhledem ke zvýšeným požadavkům v oblasti strojírenství a energetiky tak bude možno uspokojovat i ty nejnáročnější odběratele. Prodeje byly realizovány zejména na trhy České republiky, Německa, Polska, Itálie a Slovenska. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M O R A V I A S T E E L a. s

11 Dlouhodobá strategie MORAVIA STEEL a.s. je zaměřena na zvyšování podílu výrobků s vyšším stupněm zpracování a tvorbu výrobkových řetězců. Skupina se více orientuje na výrobky určené pro obory, vyžadující vyšší stupeň přetváření u vyšších jakostních tříd oceli, jakými jsou strojírenství, energetika, olejářský a automobilový průmysl. Proto je upřednostňována výroba válcovaného drátu pro výrobu šroubů, pružin, ložisek a kordů, speciální tyčové oceli, finalizačně zpracované oceli (tažené, loupané, broušené) a široké a ploché nástrojové oceli. Nákup surovin a dalších vstupů pro TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. i ostatní dceřiné společnosti tvoří významnou součást obratu MORAVIA STEEL a.s. Pro zajištění výroby TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. jsou strategickými surovinami rudy, uhlí, koks, šrot, feroslitiny, kovy, bazické přísady, sochory. MORAVIA STEEL a.s. trvale zabezpečuje tyto suroviny s ohledem na vzdálenost, v požadovaném čase a v příznivých cenových relacích. Logistika, nákladní přeprava zboží Výkony v nákladní přepravě naznačují zhoršení ekonomického klimatu zejména ve druhém pololetí roku Všechny segmenty nákladní přepravy reagovaly na následující důležité indikátory a skutečnosti: vysoká cena ropy v první polovině roku 2008 (spekulativní obchody) obtížná predikce kurzovního vývoje, odhadu ekonomického růstu a struktury budoucí poptávky snížení poptávky v oblasti automobilového průmyslu Přepravní objem MORAVIA STEEL a.s. za rok 2008 vývojový trend: snížení přepravního objemu v prodeji umělého hutního kameniva z důvodu ukončení rozhodujících stavebních činností v Moravskoslezském kraji pokles realizovaných přeprav ve službách poskytovaných ostatním právním subjektům hutní výroba, dodavatelé železného šrotu 10

12 Spolupráce s rozhodujícími dopravci a poskytovateli doplňujících přepravních služeb byla zaměřena zejména na další zkvalitňování systému hodnotících kritérií pro výběr dodavatelů přepravních služeb, IT a plánovacích systémů, na zajištění stability smluvních vztahů. Logistické služby MORAVIA STEEL a.s. se orientovaly na doplňující analýzy logistických systémů výrobců zboží včetně koordinační činnosti odesílatelů a příjemců v průběhu pokračujících výlukových činností a stavebních omezení při výstavbě dopravní infrastruktury (především projekty týkající se odesílacího a přijímacího místa Třinec). Projektová řešení přepravních služeb byla zaměřena na analýzy a rozšíření nabídky služeb pro společnosti Hanácké železárny a pérovny, a.s. a Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. Vývoj přepravního objemu dle způsobu expedice zboží z odesílacích míst: (zboží MORAVIA STEEL a.s. včetně přepravních služeb poskytovaných ostatním právním subjektům) ŽELEZNICE SILNICE CELKEM ROK 2008 (tis.tun) Meziroční vývoj 2008 / 2007 (tis.tun) Meziroční vývoj 2008 / 2007 (%) -1,79% -13,69% -3,76% Meziroční vývoj 2008 / 2006 (tis.tun) Meziroční vývoj 2008 / 2006 (%) 1,18% 16,60% 3,21% System řízení, lidé V roce 2008 byla provedena kompletní obměna vybavení zaměstnanců výpočetní technikou. Došlo ke zvýšení výkonu počítačů a zároveň ke zrychlení jednotlivých úloh navazujících na systém SAP. Zároveň s tímto procesem byl zaveden do užívání komplexní projekt optimalizace a centralizace tisku, kopírovaní, skenování a faxování, který rozhodujícím dílem přispěl jak k úspoře režijních nákladů, tak i k ochraně životního prostředí. Rok 2008 byl nadále ve znamení zdokonalování jednotlivých modulů systému SAP. V roce 2008 bylo rovněž zmodernizováno vybavení pracovišť jednotlivých zaměstnanců. Cílem těchto opatření je vytváření pozitivního pracovního prostředí s přímým dopadem na motivaci a výkonnost zaměstnanců. MORAVIA STEEL a.s. rovněž dlouhodobě podporuje vzdělávání a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců, především formou odborných specializovaných kurzů a školení. Společnost neprovádí samostatně vývoj a výzkum, podílí se však prostřednictvím svých zaměstnanců na plnění vybraných úkolů skupiny. Svoji činnost společnost provozuje v souladu s platnou legislativou týkající se ochrany životního prostředí. MORAVIA STEEL a.s. nemá organizační složku podniku v zahraničí. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M O R A V I A S T E E L a. s

13 5. Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada MORAVIA STEEL a.s. na základě předložených a v představenstvu MORAVIA STEEL a.s. projednaných dokumentů přezkoumala účetní závěrku MORAVIA STEEL a.s. za rok 2008 a projednala návrh na rozdělení zisku za rok Na základě výroku auditora Deloitte Audit s.r.o. dozorčí rada MORAVIA STEEL a.s. doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku MORAVIA STEEL a.s. za rok 2008 včetně návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D. Předseda dozorčí rady MORAVIA STEEL a.s. 12

14 6.Výrok auditora V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M O R A V I A S T E E L, a. s

15 14 F I N A N Č N Í Č Á S T

16 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M O R A V I A S T E E L, a. s

17 7. Finanční část I. účetní uzávěrka Účetní závěrka k 31. prosinci 2008 Název společnosti MORAVIA STEEL a.s. Sídlo Průmyslová 1000, Třinec-Staré Město, Právní forma akciová společnost IČ Zapsaná ve vložce 1297 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. Součásti účetní závěrky: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha Účetní závěrka byla sestavena dne 10. března Statutární orgán účetní jednotky Podpis Ing. Lenka Blažková předseda představenstva Mgr.Krzysztof Roch Ruciński místopředseda představenstva 16 F I N A N Č N Í Č Á S T

18 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K DATU (v tisících Kč) Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.5. Zboží C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.2. Pohledávky ovládající a řídící osoba C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy C.II.7. Jiné pohledávky C.II.8. Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.2. Pohledávky ovládající a řídící osoba C.III.6. Stát daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly D. I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.2. Komplexní náklady příštích období D.I.3. Příjmy příštích období V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M O R A V I A S T E E L, a. s

19 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K DATU (v tisících Kč) PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ ) B. Cizí zdroje B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období F I N A N Č N Í Č Á S T

20 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ OBDOBÍ KONČÍCÍ K (v tisících Kč) Období do Období do Období do I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F.2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q 1. splatná ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/ ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M O R A V I A S T E E L, a. s

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Označ. Text Pozn. B. Výkonová spotřeba 2 935 3 114 B.2. Služby 2 935 3 114 + Přidaná hodnota -2 935-3 114 C. Osobní náklady

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 31.12.213... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky VHV-OPUS, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více