Moravia steel el. a.s. / Výroční zpráva 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravia steel el. a.s. / Výroční zpráva 2008"

Transkript

1 Moravia steel el a.s. / Výroční zpráva 2008

2 Obsah 2 1. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 4 2. Profil společnosti 5 3. Statutární orgány 7 4. Zpráva představenstva Zpráva dozorčí rady Výrok auditora Finanční část I. Účetní závěrka 17 Rozvaha v plném rozsahu 19 Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění 20 Přehled o změnách vlastního kapitálu 20 Přehled o peněžních tocích (cash flow) 21 Příloha k účetní závěrce Finanční část II. Konsolidovaná účetní závěrka 42 Konsolidovaná rozvaha v plném rozsahu 44 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty v druhovém členění 45 Konsolidovaný přehled o změnách vlastního kapitálu 46 Konsolidovaný přehled o peněžních tocích (cash flow) 47 Příloha ke konsolidované účetní závěrce Zpráva o vztazích V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M O R A V I A S T E E L a. s

3 1. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Vážení akcionáři, zákazníci, partneři a zaměstnanci, Rok s rokem se sešel a já mám jako předseda dozorčí rady MORAVIA STEEL a.s., opět tu čest zhodnotit ve výroční zprávě výsledky, kterých v předchozím období dosáhla naše společnost, v tomto případě v roce V roce, který byl rozdělen končící hospodářskou konjunkturou a počínající recesí. Po několikaletém celosvětovém boomu v ocelářství, došlo během druhé poloviny uplynulého roku k recesi nejen v našem průmyslovém odvětví, ale hned v celé světové ekonomice. Stávající globální finanční a hospodářská krize přitom rozhodně není nějakou krátkodobou záležitostí, která se vyřeší v horizontu několika měsíců. Po zhruba deseti letech, kdy si svou krizí muselo projít celé ocelářské odvětví, tak nyní přichází ještě vážnější prověrka životaschopnosti jednotlivých společností a skupin, které v této branži podnikají. Dramatický pokles odbytu ocelářského sektoru přitom souvisí s výraznými problémy navazujících odvětví, jako jsou strojírenství či také stavebnictví, nejvíce postiženým je pak v tomto směru automobilový průmysl. Recesi v ocelářském odvětví potvrzují i základní číselné údaje, které jsou již k dispozici za rok Světová produkce surové oceli se tak podle údajů World Steel Association loni meziročně snížila o 1,2 procenta, když dosáhla úrovně 1329,7 miliónu tun. V rámci EU pak výroba poklesla dokonce o 5,3 procenta. Meziroční negativní trend v jednotlivých měsících se přitom začal projevovat již v září 2008, přičemž v prosinci byl celosvětový propad výroby oceli už více než čtvrtinový. Produkce oceli v České republice pak loni meziročně poklesla o téměř desetinu, ze 7,1 na 6,4 miliónu tun. Podíl na této výrobě činil v případě TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s., v nichž vlastní MORAVIA STEEL a.s. 69,04 procenta akcií, 38,3 procenta. Oproti roku 2007 to představuje zvýšení třineckého podílu na české produkci oceli o dvě procenta. Export českých ocelářských výrobků se meziročně snížil o 5,5 procenta. Týkalo se to hlavně polotovarů a trubek, poklesu se však nevyhnuly ani dlouhé a ploché válcované produkty. Naopak import do České republiky vzrostl o 4,8 procenta, na čemž se podílely především dovážené polotovary a ploché výrobky. Přesto došlo ke zmírnění poklesu hodnoty pasivního salda, na 18,155 miliónu Kč. Důvodem je meziroční zvýšení exportních cen, které bylo v minulém roce paralelně doprovázeno opačným trendem u importních cen, tedy jejich snižováním. MORAVIA STEEL a.s., se pohybuje na trhu s hutní produkcí od roku Během své existence si již přitom naše společnost vytvořila silnou a stabilizovanou tržní pozici jak v České republice, tak v zahraničí. Nedílnou součástí činnosti MORAVIA STEEL a.s., je také zajišťování vnitrostátní a mezinárodní přepravy, nákup a prodej surovin včetně ostatních vstupů, potřebných pro hutní výrobu. MORAVIA STEEL a.s. i přes začínající recesi, dosáhla v roce 2008 velmi příznivých výsledků hospodaření. Za prodej zboží v uplynulém roce naše společnost utržila tisíc Kč. Meziročně tak došlo k navýšení o tisíc Kč. Výsledek hospodaření za účetní období loni činil tisíc Kč. V roce 2007 to bylo tisíc Kč. Aktiva společnosti se meziročně zvýšila o tisíc Kč a dosáhla tak v minulém roce hodnoty tisíc Kč. Dlouhodobý majetek vzrostl o tisíc Kč, na tisíc Kč v netto hodnotě. 2

4 Vlastní kapitál společnosti se zvětšil ze tisíc na tisíc Kč. Cizí zdroje se loni snížily o tisíc Kč, na tisíc Kč. Objem bankovních úvěrů a výpomocí přitom činil tisíc Kč. Přidaná hodnota se meziročně snížila z tisíc na tisíc Kč. Objemově nejvýznamnější položkou sortimentu byl i nadále válcovaný drát, kterého bylo v loňském roce prodáno tun. Pokračovali jsme nadále v trendu zvyšování podílu ušlechtilých značek. Tradičně vysokou úroveň prodaných objemů si také v roce 2008 udržely kolejnice, jichž se prodalo rekordních tun. Meziročně jejich prodej vzrostl o tun. Dalšími z hlediska objemu odbytu významnými výrobky byly předvalky a kontislitky, kterých se prodalo tun a produkty Sochorové válcovny TŽ v Kladně. Těch bylo prodáno tun. Celkově v roce 2008 MORAVIA STEEL a.s. prodala produkci v objemu tun. Z toho v tuzemsku tun a v zahraničí tun. Stěžejním zahraničním odbytištěm pak byly již tradičně země EU. Vážení akcionáři, zákazníci, partneři a zaměstnanci, chci Vám všem poděkovat jak za projevovanou přízeň a vstřícnost, tak za kvalitně odvedenou práci, bez níž bychom v uplynulém roce příznivých výsledků nedosáhli. V období, které teď probíhá, to jsou pomyslné základní stavební kameny, na nichž musíme budovat a utvrzovat své vzájemné vztahy. A to v takové míře, abychom mohli po překonání krize konstatovat, že ta nás neoslabila, ale naopak posílila a ukázala nám nové možnosti rozvoje a upevňování pozice MORAVIA STEEL a.s., potažmo celé naší skupiny, na trzích s hutní produkcí, samozřejmě ve prospěch nás všech zúčastněných. Ing. Tomáš Chrenek, PhD. Předseda dozorčí rady MORAVIA STEEL a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M O R A V I A S T E E L a. s

5 2. Profil společnosti MORAVIA STEEL a.s. se od doby svého vzniku v roce 1995 stala uznávaným a stabilním pojmem mezi prodejci hutních výrobků v České republice a i v zahraničí. Je vlastníkem majoritního podílu ve společnosti Třinecké železárny, a.s. a v dalších výrobních i obchodních společnostech. Nedílnou součástí činnosti firmy je zajišťování vnitrostátní a mezinárodní přepravy a nákup a prodej surovin a ostatních vstupů potřebných pro hutní výrobu. Základní ukazatelé hospodářské činnosti v letech dokládají růst výkonnosti a postupné upevňování finanční stability společnosti, a to i přes nepříznivý vývoj světové ekonomiky i odvětví hutnictví v roce Ukazatelé hospodářské činnosti v letecj (v mil. Kč) UKAZATEL Tržby za prodej zboží Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Přidaná hodnota Finanční výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Podíl cizích zdrojů vč. časového rozlišení pasiv (%) 74,85% 63,76% 57,29% 48,27% 43,33% EBIT

6 3. Statutární orgány a vedení společnosti Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D. Předseda Ing. Evžen Balko Místopředseda Ing. Ján Moder Místopředseda Dr. Hanns Kurt Zöllner Člen Ing. Jan Sikora Člen Ing. Mária Blašková Člen Ing. Lenka Blažková Předseda Mgr. Krzysztof Roch Ruciński Místopředseda Ing. Mojmír Kašprišin Člen Dozorčí rada k Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D. Předseda Ing. Ján Moder Místopředseda Ing. Evžen Balko Místopředseda Ing.Mária Blašková Člen Dr. Hanns Kurt Zoellner Člen Ing. Jan Sikora Člen Představenstvo k Ing. Lenka Blažková Předseda Mgr. Krzysztof Roch Ruciński Místopředseda Ing. Mojmír Kašprišin Člen V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M O R A V I A S T E E L a. s

7 Organizační struktura VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO OBCHODNÍ ŘEDITEL FINANČNÍ ŘEDITEL ŘEDITEL PRO SPRÁVU MAJETKU PRODEJ KOLEJNIC, KONTISLITKŮ DANĚ A MZDY OBCHODNÍ SLUŽBY PRODEJ DRÁTU CONTROLLING PRAŽSKÁ KANCELÁŘ PRODEJ BETONÁŘSKÉ OCELI, TRADING FINANCOVÁNÍ INFORMATIKA PRODEJ DRUHOVÝROBA PLÁNOVÁNÍ A ROZBORY OSOBNÍ PŘEPRAVA PRODEJ TYČOVÉ OCELI TŽ, SCHV ÚČETNICTVÍ A FAKTURACE PRODEJ BEZEŠVÝCH TRUBEK NÁKUP PŘEPRAVA 6

8 4. Zpráva představenstva I přes specifický vývoj, který byl zaznamenán v roce 2008, patří tento rok k úspěšným rokům v dosavadní historii MORAVIA STEEL a.s., celkový výsledek hospodaření po zdanění dosáhl výše miliónů Kč. Přestože došlo k poklesu objemu prodeje hutních výrobků ve srovnání s rokem 2007 o 87,2 tis.tun, bylo dosaženo celkové výše tržeb mil. Kč, což je o 586 mil. Kč více než v roce předcházejícím. Vývoj odvětví ve světě a v České republice Rok 2008 probíhal jak ve světě, tak i v České republice ve znamení silné poptávky po hutních výrobcích v prvních 3 čtvrtletích, která vyvolala celosvětově prudký vzrůst cen všech základních vstupních surovin pro výrobu oceli. Od počátku roku výrobci a dodavatelé železných rud, uhlí a koksu, šrotu a ferroslitin razantně zvýšili ceny o 50 až 75 % oproti cenám konce roku Toto výrazné zvýšení cen surovin nemohlo zůstat bez odezvy na trhu hutních výrobků a tak postupně od začátku 3.měsíce bylo nutno tuto skutečnost promítat do realizačních cen v hutích. Ceny výrobků byly postupně meziměsíčně zvyšovány až na historicky nejvyšší úroveň, které dosáhly ve 3. čtvrtletí Bohužel tato situace netrvala dlouho a již v průběhu 10.měsíce 2008 se v důsledku nastupující světové finanční a hospodářské krize začala prudce propadat poptávka po hutních výrobcích. Skladové zásoby jak u zpracovatelů, tak i u obchodních firem byly silně předimenzovány z předchozího období a v důsledku poklesu ekonomické činnosti se snížil zájem o nákup hutních výrobků přímo z hutí. Zcela logicky to vyvolalo těžké problémy výrobců, kteří museli akceptovat tlak na snižování cen a omezování kapacit výroby zejména v závěru roku Dlouhodobá strategie skupiny MORAVIA STEEL a.s. je i přes očekávanou těžkou ekonomickou situaci v dalších létech zaměřena na zvyšování podílu výrobků s vyšším stupněm zpracování a tvorbu výrobkových řetězců. Skupina se bude nadále více orientovat na výrobky určené pro atraktivní obory jakými jsou strojírenství, energetika, olejářský a automobilový průmysl. Proto bude preferována výroba válcovaného drátu pro výrobu šroubů, pružin, ložisek a kordů, speciální tyčové oceli, finalizačně zpracované oceli (tažené, loupané, broušené), široké a ploché nástrojové oceli a trubek. V rámci krátkodobé strategie je cílem zajistit výrobu oceli na úrovni nezbytné pro udržení v provozu dvou vysokých pecí a to i přes výrobu a prodej výrobků z nízkou přidanou hodnotou. Široké spektrum výrobkového portfolia umožní udržení výroby do doby návratu poptávky po jakostních ocelových výrobcích. Trendy ve vývoji v ocelářství další globalizace ocelářství a také dodavatelů vstupních surovin na základě postupující konsolidace ocelářství těžař železných rud BHP Biliton zahájil akce převzetí konkurenta Rio Tinto nastupuje proces spojování firem zpracovatelů oceli pro automobilový průmysl (např.scheaffler a Continental) Ocelářský průmysl v České republice v roce 2008 využíval globální konjunkturu ve světovém hutnictví i stabilní podmínky vývoje české ekonomiky. Zahraniční investice vytvářely potenciál pro další ekonomický růst, který se projevil růstem spotřeby oceli. Vedle oceli pro stavebnictví byl na trhu zájem zejména o jakosti s vyšší přidanou hodnotou. Obdobná situace byla na trzích Slovenska, Polska a Maďarska, kde je MORAVIA STEEL a.s. velmi aktivní. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M O R A V I A S T E E L a. s

9 Vývoj prodeje v letech (v tunách) Export Tuzemsko Celkem Struktura exportu v % z celkových dodávek (v tunách) Evropská unie 61,2 56,8 64,2 73,7 72,6 77,5 76,7 Ostatní Evropa 23,3 24,9 14,5 5,8 6,2 3,9 3,9 Afrika 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 Asie 1,4 2,5 6,3 0,3 0,2 0,1 0,1 Amerika 5,5 6,0 5,2 10,6 10,7 8,4 8,6 Austrálie 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Slovensko 8,2 9,5 9,6 9,3 10,0 9,8 10,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Vývoj sortimentní struktury prodeje hutních výrobků MORAVIA STEEL a.s. (v tunách) Válcovaný drát Předvalky a kontislitky Betonářská ocel Kolejnice Výrobky SCHV Kladno UT Bohumín Výrobky Ferromoravie Ostatní (tyče, profily, aj. ) Trubky Válcovna Trub Ostrava Objemově nejvýznamnější položkou sortimentu zůstává válcovaný drát. V roce 2008 výroba dosáhla úrovně t, což je sice v důsledku výše popsaných krizových vlivů o t méně než v roce 2007, přesto však pokračoval trend zvyšování podílu ušlechtilých značek a tento prodej se zvýšil z 65 % na 68 % z celkové výroby drátu. V roce 2008 se zvýšil prodej zejména legovaných drátů a to o 2,1 %. Na exportní trhy, téměř výhradně do zemí EU, směřovalo 63 % z celkového objemu prodeje drátu. V roce 2008 bylo dosaženo historicky rekordní výroby a prodeje kolejnic ve výši t. Díky prozřetelné obchodní politice a poněkud odlišnému charakteru tohoto výrobku ve srovnání s ostatními hutními výrobky nebyly zaznamenány nějaké významné dopady krize. Z celkového objemu kolejnic bylo exportováno 85 %. Mezi hlavní exportní trhy patřily Německo, Kanada, USA, Brazílie, Švýcarsko a Dánsko. Poptávka v ČR byla na úrovni předešlého roku a je stabilní díky finalizaci projektů I., III. a IV. železničního koridoru a také obnově tratí. Výroba kontislitků a válcovaných předvalků dosáhla úrovně t, tj. o t více (hlavně u kontislitků) než v předchozím roce. Významná část kontislitků byla dodána a zpracována v Sochorové válcovně TŽ, a.s. a Válcovnách trub TŽ, a.s. V tomto období pokračovala rostoucí poptávka z odvětví železničního průmyslu a energetiky, zejména z oblasti větrných elektráren, kde tyto patří ke strategicky podporovaným cílům prodeje. Po rekordní výrobě a prodeji tyčí vyrobených na kontijemné trati v roce 2007 došlo v roce 2008 jen k mírnému poklesu o 4640 t, průběh roku však naznačil, že pokles výrob ve strojírenství a zejména v automobilovém průmyslu v závěru roku bude nějakou dobu znamenat pokles nebo stagnaci pro tento sortiment. Orientace na tento segment trhu, kterému se v předcházejícím období věnovalo zvýšené úsilí, se nakonec ukazuje přechodně jako omezující faktor. Mezi hlavní teritoria prodeje patří Česká republika, Polsko, Německo. 8

10 Výrobky Sochorové válcovny TŽ, a.s. patřily vždy k nejžádanějším prodávaným výrobkům na všech našich trzích. Po historicky rekordní výrobě a prodeji v roce 2007, byl v roce 2008 zaznamenán pokles o t, vlivem prakticky stejných příčin jako u tyčové oceli z kontijemné tratě. Požadavky zákazníků v tomto sortimentu jsou zejména soustředěny (kromě celkové kvality) na mikrolegované oceli, na tyče s loupaným povrchem, na tepelně zpracovaný a zušlechťovaný materiál. Prodej široké oceli se také v roce 2008 soustředil na dodávky koncovým zákazníkům a na poptávky po speciálních konstrukčních projektech a vyšších jakostních značkách, čímž došlo k navýšení průměrné realizační ceny i rentability univerzální tratě. Realizovaný objem dosáhl t, což je o 2617 t méně než v roce Klíčovými nadále zůstávají exportní trhy s podílem dodávek 79 %, 21% dodávek bylo směřováno na tuzemský trh. Na trhu tažené oceli byla v průběhu roku 2008 silná poptávka a růstový trend realizačních cen. Výroba a realizace ze společnosti FERROMORAVIA, s.r.o. spěla k dosažení rekordní úrovně a překonání hranice 85 kt. Ve 4.čtvrtletí však došlo z výše uvedených příčin k silnému propadu poptávky a realizace dosáhla úrovně t. I v roce 2008 byla preferována výroba uhlíkových, legovaných ocelí a automatových ocelí s bismutem a to vše na úkor neušlechtilých ocelí. V roce 2006 se výrobní portfolio tažené oceli v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s. rozšířilo o novou komoditu tažené žíhané a fosfátované dráty ve svitcích. V roce 2008 bylo postupně dosaženo cílové kapacity linky a celkem bylo vyrobeno a realizováno t, tj. o 4017 t více než v roce Dodávky jsou směřovány zejména pro následnou výrobu ložisek, MnB šroubů, výrobků částí pro automobilový průmysl a pružin. Ve VÁLCOVNĚ TRUB TŽ, a.s. proběhla v roce 2008 rekonstrukce a modernizace provozu a bylo vyrobeno a realizováno t. Vzhledem ke zvýšeným požadavkům v oblasti strojírenství a energetiky tak bude možno uspokojovat i ty nejnáročnější odběratele. Prodeje byly realizovány zejména na trhy České republiky, Německa, Polska, Itálie a Slovenska. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M O R A V I A S T E E L a. s

11 Dlouhodobá strategie MORAVIA STEEL a.s. je zaměřena na zvyšování podílu výrobků s vyšším stupněm zpracování a tvorbu výrobkových řetězců. Skupina se více orientuje na výrobky určené pro obory, vyžadující vyšší stupeň přetváření u vyšších jakostních tříd oceli, jakými jsou strojírenství, energetika, olejářský a automobilový průmysl. Proto je upřednostňována výroba válcovaného drátu pro výrobu šroubů, pružin, ložisek a kordů, speciální tyčové oceli, finalizačně zpracované oceli (tažené, loupané, broušené) a široké a ploché nástrojové oceli. Nákup surovin a dalších vstupů pro TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. i ostatní dceřiné společnosti tvoří významnou součást obratu MORAVIA STEEL a.s. Pro zajištění výroby TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. jsou strategickými surovinami rudy, uhlí, koks, šrot, feroslitiny, kovy, bazické přísady, sochory. MORAVIA STEEL a.s. trvale zabezpečuje tyto suroviny s ohledem na vzdálenost, v požadovaném čase a v příznivých cenových relacích. Logistika, nákladní přeprava zboží Výkony v nákladní přepravě naznačují zhoršení ekonomického klimatu zejména ve druhém pololetí roku Všechny segmenty nákladní přepravy reagovaly na následující důležité indikátory a skutečnosti: vysoká cena ropy v první polovině roku 2008 (spekulativní obchody) obtížná predikce kurzovního vývoje, odhadu ekonomického růstu a struktury budoucí poptávky snížení poptávky v oblasti automobilového průmyslu Přepravní objem MORAVIA STEEL a.s. za rok 2008 vývojový trend: snížení přepravního objemu v prodeji umělého hutního kameniva z důvodu ukončení rozhodujících stavebních činností v Moravskoslezském kraji pokles realizovaných přeprav ve službách poskytovaných ostatním právním subjektům hutní výroba, dodavatelé železného šrotu 10

12 Spolupráce s rozhodujícími dopravci a poskytovateli doplňujících přepravních služeb byla zaměřena zejména na další zkvalitňování systému hodnotících kritérií pro výběr dodavatelů přepravních služeb, IT a plánovacích systémů, na zajištění stability smluvních vztahů. Logistické služby MORAVIA STEEL a.s. se orientovaly na doplňující analýzy logistických systémů výrobců zboží včetně koordinační činnosti odesílatelů a příjemců v průběhu pokračujících výlukových činností a stavebních omezení při výstavbě dopravní infrastruktury (především projekty týkající se odesílacího a přijímacího místa Třinec). Projektová řešení přepravních služeb byla zaměřena na analýzy a rozšíření nabídky služeb pro společnosti Hanácké železárny a pérovny, a.s. a Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. Vývoj přepravního objemu dle způsobu expedice zboží z odesílacích míst: (zboží MORAVIA STEEL a.s. včetně přepravních služeb poskytovaných ostatním právním subjektům) ŽELEZNICE SILNICE CELKEM ROK 2008 (tis.tun) Meziroční vývoj 2008 / 2007 (tis.tun) Meziroční vývoj 2008 / 2007 (%) -1,79% -13,69% -3,76% Meziroční vývoj 2008 / 2006 (tis.tun) Meziroční vývoj 2008 / 2006 (%) 1,18% 16,60% 3,21% System řízení, lidé V roce 2008 byla provedena kompletní obměna vybavení zaměstnanců výpočetní technikou. Došlo ke zvýšení výkonu počítačů a zároveň ke zrychlení jednotlivých úloh navazujících na systém SAP. Zároveň s tímto procesem byl zaveden do užívání komplexní projekt optimalizace a centralizace tisku, kopírovaní, skenování a faxování, který rozhodujícím dílem přispěl jak k úspoře režijních nákladů, tak i k ochraně životního prostředí. Rok 2008 byl nadále ve znamení zdokonalování jednotlivých modulů systému SAP. V roce 2008 bylo rovněž zmodernizováno vybavení pracovišť jednotlivých zaměstnanců. Cílem těchto opatření je vytváření pozitivního pracovního prostředí s přímým dopadem na motivaci a výkonnost zaměstnanců. MORAVIA STEEL a.s. rovněž dlouhodobě podporuje vzdělávání a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců, především formou odborných specializovaných kurzů a školení. Společnost neprovádí samostatně vývoj a výzkum, podílí se však prostřednictvím svých zaměstnanců na plnění vybraných úkolů skupiny. Svoji činnost společnost provozuje v souladu s platnou legislativou týkající se ochrany životního prostředí. MORAVIA STEEL a.s. nemá organizační složku podniku v zahraničí. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M O R A V I A S T E E L a. s

13 5. Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada MORAVIA STEEL a.s. na základě předložených a v představenstvu MORAVIA STEEL a.s. projednaných dokumentů přezkoumala účetní závěrku MORAVIA STEEL a.s. za rok 2008 a projednala návrh na rozdělení zisku za rok Na základě výroku auditora Deloitte Audit s.r.o. dozorčí rada MORAVIA STEEL a.s. doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku MORAVIA STEEL a.s. za rok 2008 včetně návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D. Předseda dozorčí rady MORAVIA STEEL a.s. 12

14 6.Výrok auditora V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M O R A V I A S T E E L, a. s

15 14 F I N A N Č N Í Č Á S T

16 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M O R A V I A S T E E L, a. s

17 7. Finanční část I. účetní uzávěrka Účetní závěrka k 31. prosinci 2008 Název společnosti MORAVIA STEEL a.s. Sídlo Průmyslová 1000, Třinec-Staré Město, Právní forma akciová společnost IČ Zapsaná ve vložce 1297 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. Součásti účetní závěrky: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha Účetní závěrka byla sestavena dne 10. března Statutární orgán účetní jednotky Podpis Ing. Lenka Blažková předseda představenstva Mgr.Krzysztof Roch Ruciński místopředseda představenstva 16 F I N A N Č N Í Č Á S T

18 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K DATU (v tisících Kč) Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.5. Zboží C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.2. Pohledávky ovládající a řídící osoba C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy C.II.7. Jiné pohledávky C.II.8. Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.2. Pohledávky ovládající a řídící osoba C.III.6. Stát daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly D. I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období D.I.2. Komplexní náklady příštích období D.I.3. Příjmy příštích období V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M O R A V I A S T E E L, a. s

19 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K DATU (v tisících Kč) PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ ) B. Cizí zdroje B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příštích období C.I.2. Výnosy příštích období F I N A N Č N Í Č Á S T

20 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V DRUHOVÉM ČLENĚNÍ OBDOBÍ KONČÍCÍ K (v tisících Kč) Období do Období do Období do I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F.2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q 1. splatná ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/ ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M O R A V I A S T E E L, a. s

OBSAH: Rok 2009 v číslech 4. Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5. Zpráva dozorčí rady 7

OBSAH: Rok 2009 v číslech 4. Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5. Zpráva dozorčí rady 7 Výroční zpráva 2OO9 OBSAH: Rok 2009 v číslech 4 Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5 Zpráva dozorčí rady 7 Hospodářské výsledky a významné ekonomické a strategické skutečnosti roku 2009 8 Podnikání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo předsedy představenstva.......................................... 2 2. Profil obchodní společnosti................................................. 3 3. Vybrané hospodářské

Více

Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika

Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika Výroční zpráva 2013 2 Obsah I. Úvodní slovo ředitele 4 II. Obecné údaje 6 III. Orgány společnosti 7 IV. Zpráva představenstva 8 V. Zpráva dozorčí rady 14 VI. Účetní závěrka za rok 2013 15 VII. Příloha

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI MINERVA BOSKOVICE, a. s. Sokolská 60, Boskovice, PSČ 680 17 IČO: 00010944 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Společnost založena jednorázově podle

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY

PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY 2004 Konsolidovaná účetní závěrka Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ŽPSV Uherský Ostroh a.s. ve zkráceném rozsahu IČO: 46346741

Více

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o.

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční 2004 zpráva Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční zpráva 2004 RENAULT LEASING CZ s.r.o. Obsah Profil společnosti & statutární orgány společnosti................................... 6 Úvodní slovo jednatelů...............ˇ

Více

1 Údaje o společnosti LANEX a.s., její sesterské společnosti a dceřiných společnostech 4. 2 Historie společnosti 5

1 Údaje o společnosti LANEX a.s., její sesterské společnosti a dceřiných společnostech 4. 2 Historie společnosti 5 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 3 Obsah 1 Údaje o společnosti LANEX a.s., její sesterské společnosti a dceřiných společnostech 4 2 Historie společnosti 5 3 Orgány společnosti a organizační struktura

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. 2009 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL 2009 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY: I. ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. ZA ROK 2009 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Více

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o.

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 Březen 2010 Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvodní slovo ředitele společnosti III. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích

Více

Konsolidovaná výroční zpráva skupiny COLORLAK 2 0 1 4

Konsolidovaná výroční zpráva skupiny COLORLAK 2 0 1 4 Konsolidovaná výroční zpráva skupiny COLORLAK 2 0 1 4 KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SKUPINY COLORLAK, a. s. ZA ROK 2014 Název mateřské společnosti: COLORLAK, a. s. IČ/DIČ: 49444964/CZ49444964 Sídlo:, PSČ

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 50 000 40 000 35 588 30 000 30 007 31 818 27 501 20 000 10 000 0 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České spořitelny

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ELTODO, a.s Obsah Základní informace o společnosti 2 Zpráva o činnosti společnosti 3 Finanční část Výroční

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum Novodvorská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum Novodvorská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum Novodvorská, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

T Ř I N E C K É Ž E L E Z Á R N Y, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2

T Ř I N E C K É Ž E L E Z Á R N Y, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 Výroční zpráva 2012 T Ř I N E C K É Ž E L E Z Á R N Y, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 OBSAH I. PROFIL SPOLEČNOSTI...2 II. VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE 2008 2012...6 III. DOZORČÍ RADA A PŘEDSTAVENSTVO...8

Více