OBLASTI NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBLASTI NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE"

Transkript

1 OBLASTI NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Neverbální komunikace - tla - je souhrnem všech mimoslovních ( neových ) sdlení. Mezi oblasti neverbální komunikace patí: 1. Mimika 2. Gestika 3. Haptika 4. Proxemika 5. Posturika 6. Kinezika 7. Konspektika 8. Odorika 9. Image lidského tla má svj styl, gramatiku i interpunkci. Nejastjší chybou pi rozboru i tla je opírat se o izolovaná gesta i mimické výrazy. Každé gesto má hodnotu slova a slovo vytržené z kontextu mže mít velmi rozmanité významy. tla si mžete osvojit. Chystáte-li se studovat neverbální projevy proto, že se chcete prosadit v zamstnání, lépe vycházet s lidmi, více porozumt pátelm nebo se blíž dostat k nkterému lenu rodiny, budete potebovat trplivost, koncentraci a hromadu asu na trénink. Neverbální komunikace mže odhalit skutené myšlenky, pocity, úmysly i zájmy urité osoby. Proto se projevy neverbálního chování oznaují nkdy anglickým slovem tells (= nco, co je nám sdlováno, co nco i o nem vypovídá o skuteném stavu mysli daného lovka). Vtšina lidí si neuvdomuje, že neverbáln komunikují a proto je tla asto poctivjší než slovní projev. Ten bývá vdom vytváen tak, jak chceme aby byl druhý lovk ovlivován - íkáme mu to, co chceme aby slyšel. 10 pravidel pro pozorování a dekódování neverbální komunikace 1. Bute svdomitými pozorovateli svého okolí 2. Klíem k pochopení neverbálního chování je pozorování v souvislostech 3. Naute se rozpoznávat a dekódovat univerzální neverbální chování 4. Naute se rozpoznávat a dekódovat pro uritou osobu typické chování 5. i jednání s druhými se snažte urit výchozí stav jejich jednání 6. Vždy se snažte vysledovat hromadné signály (projevy probíhající spole, nebo v ad za sebou) 7. Je dležité sledovat a vyhodnocovat zmny chování (mohou signalizovat zmny myšlení, pocit, zájmi postoj) 8. Naute se objevovat falešné nebo zavádjící neverbální signály 9. Rozpoznáte-li pohodu od nepohody, mžete se zamit na nejdležitjší chování pro dekódování neverbální komunikace 10. i pozorování druhých se chovejte decentn a nenápadn 1

2 PRVNÍ DOJEM Jak probíhá první kontakt mezi dvma lidmi? Pojme se podívat dovnit naší lebky, co se odehrává ve zhruba jednom a pl kilogramu té nejúžasnjší hmoty známého vesmíru, lidském mozku. Od roku 1952 se díky práci Paula MacLaena hovoí o lidském mozku jako TROJ- JEDINÉM MOZKU, který se skládá z: 1. Kmenového mozku (dinosauího, plazího, nebo hadího mozku) 2. Limbického mozku (savího) 3. Neokortexu (lidského mozku) První informace o druhém lovku a její zpracování trvá 3 až 7 vtein. Informaci dekóduje jako první kmenový mozek. Ten se rozhoduje mezi temi možnostmi: a) Vnímám ohrožení (reaguji útokem, ústupem, ustrnutím = 3U) b) Vnímám píležitost (chci pokraovat v poznávání a potvrdit nebo vyvrátit prvotní informaci) c) Vnímám bez hodnocení (nevím pro a zda pokraovat nebo ne) Druhá vlna informací je vyhodnocována mezi 15 až 60 sekundami. Tady nastupuje limbický mozek - saví. Tato ást mozku je emoním centrem. Rozhodujeme se, zda je nám kontakt s druhou osobou píjemný i nepíjemný a jak moc. etí a závrená ást je utvrzením se ve svém hodnocení druhé osoby. Probíhá do maximáln tí minut od zaátku kontaktu. Informace zpracovává mozková kra a tou se také rozhodujeme, zda se budeme hodnocením druhé osoby zabývat i ne. Tato ást mozku je ale také nejmén poctivá. Vzhledem k tomu, že ze všech tí ástí mozku je pouze tento schopen komplexního uvažování, je také nejmén spolehlivý. Je to ást mozku, která umí deformovat realitu a podvádt. Také ale analyzovat, poítat, interpretovat a chápat na úrovni charakteristické jen pro lidský mozek. Neokortex nám pomáhá íst v lidech a dekódovat neverbální informace. Je ale také ovlivnitelný naším rozhodnutím o tom, jak si pejeme druhou osobu vidt. Proto jsou první dv fáze prvního dojmu mnohem více vypovídající. OI ÚSTA TLO RUKA PROSTOR 2

3 PROSTOR U STOLU Pozdravili a pivítali jsme se a co dál? Posadíme se nebo zstaneme stát? Když zstaneme stát, mám si o místo k sezení íct, nebo tento požadavek jen naznait? A když si sednout tak kam? A jak se posadit? Jsem-li na svém pracovišti, kam posadím druhého? Co pro nj mám pipravit? Kdy pedat vizitku? A dát ji ped druhého na stl, nebo mu ji dát do ruky? ím a jak zahájit rozhovor? - Hodn otázek bychom si mli zodpovt díve, než se s druhou osobou sejdeme. Být pipraven je polovina úspchu. Zasedací poádek etlaovaná za jednacím stolem tšina z nás si tuto hru už urit zahrála, možná jen podvdom. Podstata hry je v tom, že každý z písedících zane vyznaovat své teritorium na stole znými pedmty. Jeden posune sklenku i popelník od sebe do stedu stolu, odloží ubrousek, na nj položí svj mobilní telefon a ze slánky udlá pohraniní stráž. Pokud si soused nevšimne takto ohranieného kritéria a vnikne do nj posunutím svých pedm, opením se o stl v teritoriu soupee i pisunutím své židle do vymezeného území, pak zaíná opravdová bitva. Otestujte si vstícnost svého spolusedícího. Sedíte-li u stolu proti sob dejte mu návnadu - položte doprosted stolu spis, nabídku i zápis z minulého jednání. Jsou ti možnosti, jak se váš oponent zachová. 1. itáhne si pedmt k sob a nahne se dopedu. Co udláte vy? 2. itáhne pedmt k sob a vrátí ho na pvodní místo. Co udláte vy? 3. itáhne pedmt k sob a nenahne se dopedu. Co udláte vy? 3

4 TERITORIA A ZÓNY tšina živoich udržuje kolem svého tla uritý prostor, který považuje za svj. Rozloha tohoto prostoru závisí zejména na tom, v jakých podmínkách kdo vyrstal a žije. Velikost osobní zóny je kulturn podmínná. Vzdálenost, kterou lovk udržuje mezi sebou a ostatními lidmi, závisí také na spoleenském postavení, ale tímto tématem se budeme zabývat pozdji cm cm cm 350 cm a více Intimní zóna Praktické využití prostorových vzdáleností Vstoupí-li druhá osoba do naší intimní zóny, pak v prvním pípad je narušitelem osoba nám velmi blízká, nebo má pibližující se lovk úmysly sexuální. V druhém pípad je narušitelem nepítel a chystá se zaútoit. Výjimky z pravidel o dodržování prostorových vzdáleností se uplatují v pípadech, kdy je prostorová vzdálenost dána spoleenským postavením dvou osob. editel spolenosti mže o víkendech chodit na ryby s jedním ze svých podízených. Jsou-li u vody, mohou vstupovat do intimní a osobní zóny druhého, ale v kancelái oba udržují spoleenskou vzdálenost, aby uinili zadost nepsaným pravidlm spoleenského rozvrstvení. Musí-li lidé v západní kultue elit tlaenici v peplnném výtahu nebo dopravním prostedku, dodržují soubor nepsaných pravidel. Tato pravidla jsou: 1. Není dovoleno s nikým mluvit, ani s lovkem, kterého znáte. 2. Za každou cenu je nutno vyhnout se kontaktu oí s druhými lidmi. 3. Je teba udržet poker face, nedávat najevo jakékoli pocity. 4. Máte-li po ruce knihy, noviny i spisy, je radno pedstírat, že jste hluboce zabráni do etby nebo jejich studia. 5. ím je dav hustjší, tím mén tlesných pohyb je dovoleno vykonávat. Teritorium a vlastnictví Osobní zóna Spoleenská zóna Veejná zóna Používá-li lovk pravideln po uritou dobu urité místo, zane ho považovat za své soukromé teritorium a stejn jako v pípad osobního prostoru ho bude mít tendenci bránit ped narušiteli. Každé teritorium lze rozlenit do nkolika dílích celk na neutrální, užívané a oblíbené. Tak se také stupuje tendence dané teritorium chránit. Druzí lidé k nám budou vstícní a odmítaví podle toho, jak budete brát ohled na jejich osobní prostor. To je jeden z dvod neoblíbenosti píliš familiárních lidí poklepávajících druhé po ramenou, i jinak se jich dotýkajících. Jak vypadá vaše pracovní místo - jak moc i málo je vaším teritoriem? 4

5 ADAPTANÍ (ZKLIDUJÍCÍ) CHOVÁNÍ Adaptaní chování má mnoho podob. Ocitneme-li se ve stresu, mžeme si hladit krk v podob jemné masáže, mnout si obliej nebo si pohrávat s vlasy. To vše se dje zcela automaticky. Náš mozek vyšle zprávu: Uklidni m, prosím, a naše ruce okamžit zareagují. Adaptaním chováním jsou pedevším doteky oblieje, hlavy, krku, ramen, paží, rukou i nohou v reakci na negativní podnt. Pomáhají nám se zklidnit. Oblíbené adaptaní innosti Žvýkání žvýkaky, kouení, jídlo, olizování si rt, mnutí brady, tení tváí Hraní si s pedmty (zapalova, prstýnek, etízek, mobil, hodinky, tužka atd.) Rovnání odvu (úprava kravaty, kontrola knoflí, vytahování rukáv košile zpod saka, hlazení sukn, atd.) Adaptaní chování využívající ásti tla Krk - mnutí si, dotýkání se krku, masírování prsty, tahání za kži Oblast krku - úprava límeku, uzlu kravaty, hraní si z etízkem, korály, náhrdelníkem Obliej - hlazení a dotýkání se, mnutí ela, olizování rt, masírování a tahání ušního lalku, hlazení vous, pohrávání si s vlasy Nohy - položení ruky na stehno a posun ruky smrem ke koleni, masírování nohy Využití adaptér pro lepší pochopení druhých 1. Poznejte adaptaní chování jakmile se objeví. 2. Urete pro sledovaného lovka výchozí adaptaní úrove. Pak dokážete zaznamenat veškeré zmny intenzity a reagovat na n. 3. Když vidíte, že sledovaná osoba provádí uklidující gesto, zastavte se a položte si otázku: Co ho/ji pimli to udlat? Víte, že se kvli nemu cítí nepíjemn, otázka je z eho a co s tím budete dále dlat. 4. Adaptaní chování se tém vždy používá v okamžité reakci na stresující podnt. 5. Schopnost spojit adaptaní chování se stresorem, který ho vyvolal, vám pomže lépe pochopit lovka, se kterým jednáte. 6. Za uritých okolností mžete zámrníct nebo udlat nco, co druhého vystresuje a díky tomu lépe pochopit, jak reaguje na podnty. 7. Všímejte si, kterou ást tla sledovaný lovk ukliduje. Mže to mít svou vypovídací hodnotu stejn, jako intenzita projev adaptaního chování. 8. ím vtší je míra stresu, tím vtší je pravdpodobnost, že nastane adaptaní chování. Jak reagujete na stresové podnty pi jednáních vy? 5

6 NOHY A CHODIDLA Horní ást tla se ada z nás nauila bhem svého života natolik ovládat, že je nkdy tžké, íst touto ástí tla vysílané signály. Bu proto, že je jich málo, jsou manipulativní, nebo natrénované tak, aby íkaly, co práv potebujeme. Chcete-li dešifrovat svt kolem sebe a vrn interpretovat chování druhých lidí, sledujte jejich chodidla a nohy. Jimi vydávané informace jsou mnohem pravdpodobnji poctivé a upímné. astné nohy Zmna smru nohou Sevení kolenou Vrtí se, pohupují, poskakují radostí - v reakci na njaký významn pozitivní podnt. Vnímejte šastné nohy v souvislostech (syndrom neklidných nohou) Neplete si šastné a netrplivé nohy, kdy je aktivita nohou dána potebou uvést vci do pohybu. Máme tendenci obracet se smrem k vcem, které se nám líbí a lidem, kteí jsou nám íjemní. Máme tendenci odvracet se od vcí nelibých a odpudivých, lidí nepíjemných a nesympatických. Více se máme tendenci natáet k tomu, co je nám milejší a píjemnjší. Smr kolen asto uruje úmysly sledované osoby, udává kterým smrem se sledovaná osoba chystá v nejbližších okamžicích vydat. Kolena k druhé osob - zacílení na druhého. Kolena ke dveím - ukonení jednání a tendence odejít. Nespolupracující nohy Rozpor mezi smováním tla a nohou. Dochází ke svalovému tonusu (naptí) a mli bychom se ptát: Co se dje? Pro ta tenze? Nejedná se o signály pohody a spolupráce. Mže jít o nejistotu nebo falešné chování. Náhlé znehybnní nohou Zablokování nohou Styl chze ejdou-li nohy sledovaného lovka z aktivity do ustrnutí, obvykle to znamená, že došlo k emoní zm. Druhý se cítí ohrožen nebo poškozen. Zaklínní nohou o sebe znamená nejistotu, zneklidnní i ohrožení. Zaklínní o nohy židle nebo stolu udávají potebu opory a neho jistého, na co se mohu spolehnout, že m podrží. Kontrola nohou zaklínním je známkou vysoké míry sebeovládání a sebekontroly. 6

7 RUCE A PAŽE Pohyby paží jsou výmluvným ukazatelem našich nálad a postoj. Pi pohod se paže pohybují voln a pirozen, pi rozrušení se pohyby vzpírají gravitaci a gesta se stávají rozmáchlejší a razantnjší. Pi ohrožení se pohyby paží stávají strohými, úspornými, nebo jsou zcela omezeny. Odtažení paží i strachu a zneklidnní stahujeme ruce k tlu. i zranní, ohrožování, týrání nebo máme-li starosti, pak jsou naše paže napímeny podél tla, nebo se zaklesnou na hrudi. Omezení pohybu paží Ruce v bok Ruce za hlavou Schovávání rukou Urážlivá gesta i radosti, štstí a potšení nám mají paže tendenci se zvedat. Nkdy až nad hlavu. Omezení pohyb paží mají lidé tendenci používat v pítomnosti nkoho, z koho mají obavy, úzkost i strach. Souvisí s omezením pitahování pozornosti Vzbuzují dojem autority a rozšiují zabíraný prostor. Všímejme si smování palc. Jdou-li palce dozadu, jde o budování si statusu a respektu. Jdou-li palce dopedu, je to vytváení si opory a krytých zad - jde o autoritativnjší postoj. Ruce v bok (zejména u žen) íkají druhým - stojím si za svým, myslím to naprosto vážn, o tomto nehodlám diskutovat. Známka teritoriálního chování. Pozice pipomíná kobru ped útokem. Tento postoj nás lá vtšími a íká ostatním: Já jsem tu pánem situace. toto gesta používají pedevším lidé, kteí mají potebu pedvést svou autoritu a dominanci. Vidíme-li ruce druhé osoby, psobí to nás pozitivn. Nevidíme-li je, vnímáme to negativn. Schované ruce vyvolávají dojem neupímnosti, vedou k podezívavosti, zvyšují pozornost a oekávání na negativní akci. Nejsou-li ruce vidt, nebo jsou hodn pasivní a nevýrazné, ubírá to na vnímaé kvalit a poctivosti sdlovaných informací. Vyhnte se jakýmkoli vulgárním gestm. Jsou známkou nízkého sebeovládání, osobní hrubosti, buranství a tupé arogance. Útoná gesta prsty nebo prstem rukou vi druhé osob dávají najevo dominanci a nadazenost. Vysokou míru sebeprosazování na úkor druhé osoby. Stíška a ukazování palc Tato gesta sví o vysoké sebede a sebevdomí. Stíška prsty vzhru je signálem vysokého statusu, toho, že si stojíte za sebou samým a svým názorem. Vztyený palec je známkou pohody a vysoké sebedry. Dává najevo i prestiž a vdomí si svého dobrého postavení. 7

8 OBLIEJ - I A ÚSTA Náš obliej je jak malíské plátno, na nmž se zobrazuje stav naší mysli. Všemi nejrznjšími obliejovými svaly, které s maximální pesností ovládají ústa, rty, oi, nos, elo, elisti, je lidský obliej bohat vybaven k vytváení škály až deseti tisíc rzných výraz. i Ústa Oko do duše okno - oi jsou pirozeným indikátorem stavu mysli a nálad. Jsou zna nezávislé na našem volním ovlivování a proto mají i vysokou vypovídající hodnotu o stavu vnitního prostedí druhé osoby. Zúžení zornic a mhouení oí - když se nám nco nelíbí, pak se oi zúží, a naopak. Nad zornikami nemáme vdomou kontrolu a zužují se i v pípad vysokého jasu i zneištní vzduchu. Oi mhouíme i když nám informace pináší špatné zprávy, v pípad nepíjemného pekvapení a ohrožení. Rozšíení oí - nastane pi rozrušení, pekvapení nebo náhlé konfrontaci s problémem. Po zpracování informace, dojde-li k pozitivní reakci, oi se rozšíí a až rozzáí. Mozek v podstatíká: Líbí se mi co vidím. Chci vidt ješt lépe a víc. Spolu s rozší- ením oí dojde vtšinou i k vytažení oboí, tím se celá oblast oí zvtší a zvýrazní. Zakrývání oí - mže být signálem únavy, ale astji je ochranným mechanisme, kdy mozek cenzuruje pijímané informace, které už dále nechce vidt. Veškeré zmenšování a skrývání oí je píznané pro obavy, averzi, nesouhlas nebo vnímání potenciální hrozby. Záblesk v oích se odehrává velmi krátce a rychle, je projevem vnímání pozitivní emocionální události. Všeobecn se vyskytuje pi milém pekvapení. Mrkání a kmitání oních víek se zvyšuje, když jsme rozrušeni, ztrápení, nervózní a znepokojení. ada rychlých mrknutí mže signalizovat velký vnitní boj. Upímný úsmv je povytažení koutk úst nahoru a svraští vnjší koutky oí, což zpsobuje drobné oní vrásky typické pro hejivý úsmv. Takový úsmv navozuje pohodu, radost, dobrou mysl a potšení. Falešný úsmv se používá z povinnosti i k manipulativním úelm. Pi nm se koutky úst roztáhnou do strany, ne vzhru. Sevení rt je projevem stresu. Míra jejich sevení vyjaduje míru stresu. Stisknutím rt nechceme dovnit ani ven propustit nic, nebo jsme práv sužování vážnými problémy. Špulení rt i mluvení druhého znamená nesouhlas s tím, co je eno, nebo zvažují, jak se k vyenému postavit a eventuáln se chystají íci alternativní myšlenku nebo návrh. Obas mže být i sexuálním signálem. Úšklebek je projevem opovržení (podobn jako obracení oí v sloup). Je to tvrdý projev neúcty a nezdvoilosti a odráží nedostatek empatie a ohleduplnosti. Pohyby jazyka mezi které patí olíznutí rt, vystrkování jazyka, pejíždní jazykem po ústní dutin dávají najevo nepohodu a pomáhají nám se uklidovat. Nkdy jsou známkou vysokého soustední. Nkteí lidé dávají vysunutím jazyka najevo radost ze lži, podvodu, oklamání nebo zdailé finty. 8

9 PRAVIDLA ÚSPŠNÉ I I TLA 1. Hospodate s každou vteinou prvního setkání. Nedlejte si iluze, že špatný dojem lze snadno zítra opravit. Pozdjší náprava vcí je o nco tžší než uvést je do poádku hned na zaátku. 2. Vždy, kdykoli je to možné, použijte signál letmého povytažení oboí. Vždy optujte signál letmého povytažení oboí vyslaný druhou osobou, pokud ovšem nechcete signalizovat ne- átelský postoj. 3. Vždy erušujte zrakový kontakt odvrácením pohledu dol, pokud nemáte v úmyslu vyjádit nezájem o druhého nebo jej vyvést z rovnováhy napíklad pohledem vzhru. 4. Nikdy bhem poátení fáze kontaktu neupírejte na druhého pohled déle než na ti vteiny. Podívejte se, potom zrakový kontakt krátce perušte. Jakékoli porušení tohoto pravidla mže vytváet negativní dojmy. Jediná výjimka je bhem pesilové hry, když je vaším zámrem vyvést druhého z rovnováhy. 5. Používejte úsmv, který je nejvhodnjší pro danou situaci. Nevhodný úsmv mže vyvolat negativní dojem jako vbec žádný úsmv. 6. Dbejte na to, abyste nikdy neúmysln nenarušili intimní zónu druhé osoby. Pokud tak uiníte úmysln v zájmu manipulativní strategie, uvdomte si, že vyvoláváte nárst aktivace. 7. Ujistte se, že jste zvolili postup odpovídající výsledkm, které jsou vaším cílem. Vezmte v úvahu kulturní a individuální rozdíly, stejn jako povahu vztahu. Naute se používat celou škálu vzdáleností bez pocitu odcizení nebo znepokojení. ím umíte být pizpsobivjší v manipulaci s osobními zónami jiných lidí, tím vtší kontrolu nad setkáním budete moci uplatnit. 8. Za uritých okolností mže narušení ního osobního prostoru zvýšit vzájemné sympatie. žete ho použít jen tehdy, když to dotynému lovku vynahradíte slovní chválou nebo átelskými a povzbudivými neverbálními signály. Za takových podmínek zkrácení vzdálenosti mezi vámi zvýší sympatie, zájem a ochotu spolupracovat s vámi. 9. Nikdy nestjte pímo elem proti neznámému muži nebo po boku neznámé žen. S mužem zaínejte rozhovor vstoje spíše v boní pozici a postupn se pemísujte více do pozice elní. Na poátku rozhovoru se ženou zaujmte elní postavení a potom se pomalu pesunujte do pozice boní. 10. Nikdy nestjte, když nkdo další sedí, jestliže ovšem není vaším zámrem ho ovládnout nebo zastrašit. Výška je silným signálem dominance. 11. Vyhnte se, pokud je to možné, keslm, která vás nutí sedt v nich hodn hluboko, protože to omezí vaši možnost vysílat adu dležitých signál pomocí gestikulace a držení tla. 12. Pokud je možné židle pemisovat, te se pravidly prostorových zón, i když se mžete piblížit k druhému lovku v sed více než ve stoje. 13. Vyvarujte se sedt bezprostedn vedle neznámé ženy nebo proti neznámému muži. Kdykoli je to možné zate posazením bokem k muži a elem k žen. 14. Za všech okolností udržujte své dlan suché. Za všech okolností používejte stední sílu stisku pi podání ruky. Ruku druhého držte alespo 2 vteiny, maximáln 5 vtein. 15. Chcete-li vyjádit pevahu, používejte stisk ruky silnjší a delší. Chcete-li vyjádit náklonost a pátelství, použijte stední sílu stisku po delší dobu a spojte ji úsmvem a oním kontaktem. Mírn se pedklánjte. Pi vyjádení podízenosti je síla stisku a délka normální, oní kontakt je krátký a koní sklopením oí dol. 16. Vyhýbejte se používání zabarvených nebo tmavých skel v brýlích, pokud vás k tomu nenutí zdravotní dvody. 9

10 PRAVIDLA ÚSPŠNÉ I I TLA 17. Používejte náklon hlavy do strany spolu se zrakovým kontaktem a srdeným úsmvem pi první schzce, abyste zvýšili úinek svého vystupování. Stejné signály používejte, kdykoli žádáte o pomoc a spolupráci. 18. Když mluvíte ke skupin lidí, zajistte, abyste mli se všemi zrakový kontakt. Pokud je to možné, vyhnte se pedítání textu. Bu se neute nazpam to, co chcete íci, nebo používejte jen struné poznámky. 19. Tajemství úspšné pesilové hry závisí ne vaší schopnosti ovládat as a prostor druhé osoby. 20. Chote pomalu, rozvážn a vzpímen. Vnujte as obhlídce svého okolí. Osvojte si chování vlastníka a ne kradmé zpsoby nkoho, kdo na míst nemá co dlat. Pedstavujte si, že místo, kde jste, vám patí a pohybujte se podle toho. Nikdy se nenechte pimt ke spchu. 21. Používejte prodloužený pohled k vyvedení druhého z rovnováhy. 22. Kdykoli je to možné, zvolte si, kde a jak budete sedt. Vyberte si židli bez postranních opradel, z které lze snadno vstát a ve které budete stejn vysoko jako druhý. Vyhnte se léce hlubokých a pohyb omezujících kesel. 23. Svou schopnost ovládat druhé mžete zvýšit zámrným vpádem do jejich osobní zóny. 24. Chcete-li získat nad druhým pevahu, ovládnte nejdíve jeho as. ím déle jej pinutíte ekat - do urité míry - tím vtší pevahu dáváte najevo. Zkuste použít dvacetiminutový test. Jestliže druhý vydrží na schzku trplivekat, získali jste pevahu v tom smyslu, že jste podkopali pedstavu, kterou ml o svém postavení. 25. Brate se pokusm mait váš as. Zstate v innosti a oplate druhému tím, že ho donutíte také na vás ekat. Dodržujte pravidlo, že pokáte nejvýš patnáct minut. Po skonení této doby, pokud není skute závažný a opravdový dvod ke zdržení, schzku ukonete. 26. istupujte ke každému setkání nezaujat. Vyhýbejte se píliš mnoha pedem utvoeným úsudkm o tom, s ím se pi nm setkáte. 27. Nevnujte píliš mnoho pozornosti výrazm oblieje. Pestože vám mohou poskytnout nkterá cenná vodítka, jejich signály i tla se dají snadno pedstírat. 28. Nervozitu poznáte mnohem spíše pohledem na ruce a nohy než na obliej. 29. Bez ohledu na to, na em se chcete s druhou osobou dohodnout, signály i tla vám prozradí, zda a kdy je druhý pipraven dohodu uzavít. Klíové signály, které je teba sledovat, jsou náhlé uvolnní naptí, zvýšený zrakový kontakt, piblížení se a ruka dotýkající se brady. 30. Chcete-li si ovit upímnost signál átelství, sledujte záhyby kže pod oima. Prozrazují upímný nefalšovaný pátelský úsmv, všímejte si bhem konverzace zvýšené snahy o dotek, napodobování vašich postoj a gest a hlavy naklonné do strany. 31. Lhái se prozrazují kolika zpsoby. Sledujte, zda druhý používá mén gestikulace a více se dotýká sám sebe. Obvykle si mne ruce, tahá se za uši, nos nebo tváe. Velmi mnoho nám prozradí mnutí si oí nebo nosu. Lež ve spojení s nepátelstvím lze rozpoznat podle agresivních pohyb nohou, rukou nebo úst. 32. Vaše významná zkušenost: 10

11 OSOBNÍ TRÉNINKOVÝ PLÁN Jakého pínosu (zisku, užitku) chci dosáhnout? (PRO? SMYSL? MOTIV?) Cíle (co chci): Úkoly (kudy jdu k cíli): innosti (co budu dlat): EKÁŽKY, PODMÍNKY, PEDPOKLADY? (Jsou? Jaké? Reakce?) INFORMOVAT? (Pro? Koho? Jak? Kdy?) PODPORA? (Od koho? V em?) Být pipraven je plka vítzství. Miguel de Cervantes Saavedra (voják, básník, spisovatel) 11

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace II Střední průmyslová škola Ostrov DRUHY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 1. haptika - dotyk 2. gestika - pohyby těla a rukou 3. mimika - pohyby obličeje 4. oční kontakt 5. posturika - postoj

Více

B A K A L Á S K Á P R Á C E

B A K A L Á S K Á P R Á C E U n i v e r z i t a T o m á š e B a t i v e Z l í n Institut mezioborových studií Brno B A K A L Á S K Á P R Á C E íjen 2005 Hana Matoušková U n i v e r z i t a T o m á š e B a t i v e Z l í n Institut

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Nošení d tí v šátku. Facebook: Jindra03 mobil: 773 621 521

Nošení d tí v šátku. Facebook: Jindra03 mobil: 773 621 521 Nošení dtí v šátku 1 www.zdrava-strava.net Facebook:Jindra03 mobil:773621521 Skype:Bilapani03 Nošení dtí v šátku Obsah NOŠENÍ DTÍ V ŠÁTKU NA TLE... 3 ŠÁTEK... 4 AMBULANTNÍ A POSUVNÝ UZEL... 5 VHODNÝ VK

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE

REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE REHABILITANÍ CVIKY PRO MOBILIZACI PÁTEE Posílení stabilizaních jednotek pro navrácení pátee do pvodního pirozeného zakivení. Zameno na kyfosyskoliosu. 1. Leh na zádech, celé tlo uvolnné, ruce podél tla,

Více

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat

PEHLED SMYSLOVÝCH ORGÁN A ZPROSTEDKOVANÝCH VJEM. zrak sluch, rovnováha ich chu hmat SMYSLOVÁ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány smyslové soustavy urí polohu smyslových orgán v tle popíše vnitní i vnjší stavbu oka popíše vnitní i vnjší stavbu ucha popíše stavbu jazyka a nosu zhodnotí význam

Více

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Verbální + neverbální komunikace Verbální řeč + naslouchání + kladení otázek + argumentace Při komunikaci se zákazníky musí být prodávající

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Neverbální komunikace

Neverbální komunikace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Neverbální komunikace Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Vymezení neverbální komunikace Neverbální komunikace - komunikace beze

Více

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem,

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, 1 2 Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, kterým zdraví jejich pohybového aparátu není lhostejné.

Více

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15 OBSAH iii VOD STR. 1 Kapitola 1 str. 3 KOMUNIKACE STR. 3 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 CO JE TO SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 4 DESATERO FALEŠNÝCH PŘEDSTAV O SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Vysoké uení technické v Brn

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MICÍ TECHNIKY Fakulta elektrotechniky a komunikaních technologií Vysoké uení technické v Brn 1 Obsah: 1. ÚVOD...4 1.1 Obecné použití...4 1.2 Konkrétní použití...5 2. ZPRACOVÁNÍ OBRAZU...7 2.1 Snímání obrazu...8 2.2 Další zpracování...9 2.3 Omezující vlivy...11 2.3.1 Odlesk zdroje svtla na lesklých

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR Stránka 1 z 5 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) BLOKANT A LANOVÝCH SVR EN 341 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - slaovací zaízení EN 353-2 Osobní ochranné prostedky proti

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika

9. Kombinatorika, pravd podobnost a statistika 9. Kombinatorika, pravdpodobnost a statistika VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 V kódu je na prvním míst jedno z písmen A, B, C nebo D. Na dalších dvou pozicích je libovolné dvojciferné íslo od 11 do 45. (Existují

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PÍPRAVKU A SPOLENOSTI/PODNIKU

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PÍPRAVKU A SPOLENOSTI/PODNIKU 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PÍPRAVKU A SPOLENOSTI/PODNIKU Název výrobku Synonyma Dodavatel Tel. íslo pro pípad nutnosti VITHANE Roztok s obsahem stopových prvk BIOTHANE SYSTEMS INTERNATIONAL P.O. Box 5068 2600

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Váhu je nutno provozovat mimo sí vysokonapových kabel, elektromotor, TV pijíma a dalších zaízení která mohou vytváet silné elektromagnetické pole.

Váhu je nutno provozovat mimo sí vysokonapových kabel, elektromotor, TV pijíma a dalších zaízení která mohou vytváet silné elektromagnetické pole. 1 Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a ite se jeho pokyny. V pípad jakékoliv poruchy volejte autorizovaný servis dle doporuení Vašeho

Více

OBUV I ZÁKLADNÍ SOUÁSTI NIKE navrhuje a vyrábí obuv tak, aby pesn splovala požadavky vrcholových sportovc

OBUV I ZÁKLADNÍ SOUÁSTI NIKE navrhuje a vyrábí obuv tak, aby pesn splovala požadavky vrcholových sportovc OBUV I ZÁKLADNÍ SOUÁSTI NIKE navrhuje a vyrábí obuv tak, aby pesn splovala požadavky vrcholových sportovc Podešev Pilnavost Odolnost S rzným vzorkem pro poteby jednotlivých sport Mezipodešev Pohlcování

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

PEHLED ZÁKLADNÍCH ORGÁN TRÁVÍCÍ SOUSTAVY A JEJICH VÝZNAM V PROCESU TRÁVENÍ

PEHLED ZÁKLADNÍCH ORGÁN TRÁVÍCÍ SOUSTAVY A JEJICH VÝZNAM V PROCESU TRÁVENÍ TRÁVÍCÍ SOUSTAVA vysvtlí význam trávící soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních orgán trávící soustavy orientuje se v základních chorobách trávící soustavy chápe význam výživy pro zdravý

Více

Classic 2.0. Respondent Name 11.06.2012. Tuto zprávu poskytuje:

Classic 2.0. Respondent Name 11.06.2012. Tuto zprávu poskytuje: Classic. Respondent Name.. Tuto zprávu poskytuje: iils - Institute for innovative Learning Systems Boecklinstrasse / A - Vienna Phone: + Email: info@disgprofil.eu Website: www.disgprofil.eu Twitter: @disgprofil

Více

Co je N-W. Technika Základní informace:

Co je N-W. Technika Základní informace: Co je N-W Nordic Walking je sportovní aktivita, která není nijak nároná jak na vybavení, as, tak aktuální kondici. Pesto má však velmi pozitivní vliv na zdraví. Cviení probíhá subjektivn ve velice nízké

Více

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001

DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 _ESKÝ STATISTICKÝ Ú_AD Ú Registrováno _SÚ _.Vk 263 / 01 ze dne 26. 2. 2001 Dotazník C 2001 DÉLKA A USPO_ÁDÁNÍ PRACOVNÍ DOBY AD HOC MODUL 2001 Identifikace úze _íslo s_ítacího _tvrtletí za_aze _íslo bytu

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Návod k obsluze. Pam ové tla ítko. Tento návod uschovejte!

Návod k obsluze. Pam ové tla ítko. Tento návod uschovejte! Návod k obsluze CZ Pamové tlaítko Tento návod uschovejte! Obsah Záruka...2 Bezpenostní pokyny...3 Popis tlaítek a ukazatel...4 Všeobecné informace...5 Použití k urenému úelu...5 Montáž / pipojení...5 Popis...7

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Rakovina plic (=karcinom plic, bronchogenní karcinom)

Rakovina plic (=karcinom plic, bronchogenní karcinom) Rakovina plic (=karcinom plic, bronchogenní karcinom) by Biologie - Sobota, Listopad 09, 2013 http://biologie-chemie.cz/rakovina-plic-karcinom-plic-bronchogenni-karcinom/ Otázka: Rakovina plic (=karcinom

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

2-4 hrá, 10+, 60 min pravidla peložil Prokop Opletal Reiner Knizia

2-4 hrá, 10+, 60 min pravidla peložil Prokop Opletal Reiner Knizia 2-4 hrá, 10+, 60 min pravidla peložil Prokop Opletal Reiner Knizia Úvod Doba temna je za námi. Královští ddicové, kteí svými šarvátkami a pýchou zavinili pád msta Blue Moon, uprchli. Zkažení rádci a dvoané,

Více

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli,

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli, MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou EasyGluco TM Uživatelská píruka Pro uživatele glukometru EasyGluco TM Vážený uživateli, dkujeme, že jste si vybral práv glukometr EasyGluco TM. Tato uživatelská píruka

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

OBSAH ÚVOD 11. Řeč těla

OBSAH ÚVOD 11. Řeč těla OBSAH ÚVOD 11 Kapitola 1 KOMUNIKACE 13 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE 13 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE 13 CO JE TO SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE 14 DESATERO FALEŠNÝCH PŘEDSTAV O SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI 15 TEST: KOMUNIKUJETE JASNĚ?

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Nečinnost ohrožuje naše tělo

Nečinnost ohrožuje naše tělo » Pohyb patří k jaru. Nejlepší jsou denní procházky a víkendové pěší túry. I na ty je však třeba se připravit. Nečinnost ohrožuje naše tělo aneb s turistikou od jara až do podzimu Jaro! Konečně je zde!

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk Obj..: 572 078 Pokud Vám nebude vyhovovat velký mlhova", pak použijte k osvžování i ke zvlhování vzduchu nebo k efektm pro

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Lidskému tělu se také říká organismus. Lidské tělo se skládá ze tří základních částí: hlava. horní. trup. končetiny. dolní

Lidskému tělu se také říká organismus. Lidské tělo se skládá ze tří základních částí: hlava. horní. trup. končetiny. dolní LIDSKÉ TĚLO Lidskému tělu se také říká organismus. Lidské tělo se skládá ze tří základních částí: hlava trup horní } končetiny dolní Každá část lidského těla má svou funkci. HLAVA Hlava je řídící centrum

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Výhody modelu CAF pro zvyšov kvality veejn. pek, poradce. Trenín, n, 6. 4. 2006 Kvalita v samospráve

Výhody modelu CAF pro zvyšov kvality veejn. pek, poradce. Trenín, n, 6. 4. 2006 Kvalita v samospráve Výhody modelu CAF pro zvyšov ování kvality veejn ejné služby Vladimír Votápek pek, poradce 1 Tlak globalizace Firmy se dnes musí vyrovnávat vat s extrémn mním m tlakem globalizované konkurence a proto

Více

Fenomén domácího násilí v souvislosti s jeho prevencí a sebeobranou

Fenomén domácího násilí v souvislosti s jeho prevencí a sebeobranou Fenomén domácího násilí v souvislosti s jeho prevencí a sebeobranou Home violence phenomenon in connection with its prevention and self - defence Bc. Lucie Juíková Diplomová práce 2009 UTB ve Zlín, Fakulta

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

OBSAH 1. Bezpe nostní pokyny 2. Herní plán 3. Návod ke h e 4. Popis VHA 02 5. Návod k obsluze 6. Prohlášení o shod

OBSAH 1. Bezpe nostní pokyny 2. Herní plán 3. Návod ke h e 4. Popis VHA 02 5. Návod k obsluze 6. Prohlášení o shod !"# OBSAH 1. Bezpenostní pokyny... 2 2. Herní plán... 3 3. Návod ke he... 4 4. Popis VHA 02 4.1. Popis VHA 02 zepedu... 6 4.2. Popis VHA 02 z boku... 7 4.3. Popis VHA 02 zezadu... 8 4.4. Popis tlaítek

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Naše psychika Pracovní faktory Rodinné zázemí Fyziologické faktory Úrove výuky !" Vnitní denní biorytmy ráno od 8.00 naveer od 19.00 únava vypnte na chvíli pracujte krátce

Více

Sodná sl kyseliny (1-hydroxyethyliden)bifosfonové do 3 29329-71-3 Xi 249-559-4 R 36 -

Sodná sl kyseliny (1-hydroxyethyliden)bifosfonové do 3 29329-71-3 Xi 249-559-4 R 36 - Strana: 1/6 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Identifikace látky nebo pípravku: isti disk. 1.2. Použití látky nebo pípravku: Sms urená k odstranní neistot a mastnoty z disk

Více

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 OBSAH 1. TECHNICKÉ ÚDAJE 2 2. PROHLÁŠENÍ O SHOD 3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE 4 3.1 Urení 4 3.2 Nevhodné použití 4 3.3 Záruka 4 3.4 Mení kalibraních závaží

Více

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu

2. Cviky s činkami. Cviky na šíji a ramena. K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu Cviky na šíji a ramena 39 K 10: Tlak s jednoručními činkami v sedu ramenní svaly, především jejich boční část šíjové svaly a svaly zadní části paže Posaďte se vzpřímeně na židli. Paže zvedněte a ohněte

Více

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe

Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe lánek I Úvodní ustanovení a) Stanovy a jednací ád Studentského parlamentu msta Tebíe (dále jen Parlament) upravuje pípravu, svolání, prbh jednání.

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Psychologie. Hana Lorencová PSYCHOLOGIE

Psychologie. Hana Lorencová PSYCHOLOGIE Psychologie Hana Lorencová PSYCHOLOGIE 2008 Osnova Pedmt a poslání psychologie Psychologické smry Osobnost pojem vývoj struktura Osnova Chování a prožívání Motivace Frustrace a deprivace Výkon Teorie motivace

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

Kontrola hospodaení. Úvod do kontroly hospodaení. Junák svaz skaut a skautek R

Kontrola hospodaení. Úvod do kontroly hospodaení. Junák svaz skaut a skautek R Kontrola hospodaení V této kapitole se zamíme na nezbytnou souást procesu ízení každého subjektu a to na kontrolu. Ta je ve skautské praxi vykonávána rznými formami a to zejména podle typu kontrolovaných

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více