ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŘEČ TĚLA ŠKOLNÍ ROK ERIKA STEIDLEROVÁ 9. A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŘEČ TĚLA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 ERIKA STEIDLEROVÁ 9. A"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŘEČ TĚLA ŠKOLNÍ ROK ERIKA STEIDLEROVÁ 9. A 1

2 Obsah 1. Úvod Teoretická část 2. Co je to komunikace? 3. Rozdíly Praktická část 4. Druhy komunikace 4.1 Mimika 4.2 Kinezika 4.3 Gestika 4.4 Proxemika 4.5 Haptika 4.6 Vizika 4.7 Posturologie 4.8 Oční kontakt 5. Závěr 6. Literatura 2

3 1. Úvod Jakmile se objevila témata na AP a začala jsem je číst, přestala jsem hned, když jsem narazila na téma Řeč těla. Z témat se mi nejvíce líbilo a druhy komunikací mezi lidmi mě velice zajímají. V teoretické části nejprve vysvětluji co to řeč těla je, jak se používá a jak jí porozumět. Podstatnou teoretickou část mé absolventské práce se Vám budu snažit vysvětlit a objasnit všechny druhy neverbální komunikace. Cílem této práce je přiblížit lidem Řeč těla tak, aby i oni mohli v životě něco podobného využít. Slovy klamat můžeš, ale tělem ne. 3

4 Teoretická část 2. Co je to komunikace? Slovo komunikace pochází z latinského slova communicare, které znamená spojovat se, spoluúčastnit se. Lidská komunikace představuje určité vlastnosti a schopnosti člověka, kterými se dorozumívá s okolím. Nejčastěji člověk používá komunikaci verbální. Verbální komunikací se rozumí vyjadřování pomocí slov prostřednictvím příslušného jazyka. Do verbální komunikace se zařazuje komunikace: ústní i písemná, přímá nebo zprostředkovaná, živá nebo reprodukovaná. Což znamená používání řeči, písma a médií. Nemusí vždy jít nutně jen o slova a písma, ale existuje i komunikace neverbální. Neverbální komunikace je proces dorozumívání se neslovními prostředky. Jedná se o přenos informací a sdělení vyplývajících z postojů člověka, zvířete či jiného organizmu. Neverbální komunikace se považuje za řeč těla, tedy za získávání informací z celkových pohybů člověka, jeho gest, mimiky, činnosti očí, dotyků, zaujímání vzdálenosti apod. Člověk tedy mluví, i když mlčí. Každý náš pohyb všem ostatním prozrazuje naši povahu, temperament, i pocity. Slova, gesta a chování nám umožňují, abychom se mezi sebou dorozuměli a abychom porozuměli tomu, co nám sděluje nebo co nám chce sdělit druhý člověk. V porovnání s verbální komunikací je neverbální vývojově starší, vlastí i zvířatům, je bez jazykových barier a je emotivnější. Na druhou stranu je méně přesná. Komunikace je tu prostě od toho, abychom se mezi sebou domluvili, používá se už od pravěkých dob, kdy se lidé, ale i zvířata mezi sebou potřebovali nějak dorozumět a pochopit jeden druhého. Ať už slovně nebo mimoslovně. Řeč se vyvíjela a zdokonalovala hodně dlouhou dobu, vznikaly různé jazyky i nářečí. I v současné době technického rozvoje se komunikace stále zdokonaluje. První komunikací, kterou začne člověk používatje komunikace mimoslovní, až poté následuje naučení se rodnému jazyku, který začínáme používat už od útlého věku. Pro plné využití komunikace je nutno zvyšovat a doplňovat vzdělání naučit se různé druhy jazyků, psaní, čtení. Tyto znalosti vytvoří předpoklady pro široké využití komunikace s okolím. 4

5 3. Rozdíly Mezi verbální a neverbální komunikací je rozdíl. Verbální je převážně řeč (slova, věty a nejrůznější zvuky). Verbální komunikace je také vyjádření slov písmem. Neverbální komunikace je řeč těla. Jsou to gesta, pohledy, dotyky, pohyby. Verbální komunikace je vyjádření svých myšlenek, pocitů a potřeb řečí. Podle důležitosti vyjadřování se odvíjí rychlost, hlasitost, srozumitelnost naší řeči. Často se doplňuje i komunikací neverbální (posunky, gesta). Je to nejzákladnější a nejrychlejší komunikace mezi lidmi. Dalším projevem verbální komunikace je písmo, kde člověk může sdělit a vyjádřit své myšlenky, názory a informace. Komunikace neverbální je dorozumívání se pomocí těla. Neverbální komunikace je hned několik druhů. Například gestika, proxemika, haptika, kinezika, mimika, posturologie, a oční kontakt. O tom všem se zmíním v praktické části své práce. Praktická část 4. Druhy neverbální komunikace Neverbální komunikace je mimoslovní sdělení, které člověk vědomě nebo i nevědomě předává svému okolí Mimika Mimika je vědomé vyjadřování výrazu pomocí tváře. Je úzce spjata s očním kontaktem. Výrazy v mimice slouží i k dorozumívání tam, kde si lidé jazykově nerozumějí. Když jsme spokojení, usmíváme se, když ne jsme zamračení nebo jsme bez úsměvu. Pouhý pohled do obličeje nám prozradí, jakou náladu člověk asi právě má. V následujícím odstavci Vám prakticky představím čeho si všímat na obličeji. 5

6 Čelo Obr. č. 1. Svislé vrásky: nelibost, strach, námaha. Obr. č. 2. Vodorovné vrásky: usilovná pozornost, překvapení. Obr. č. 3. Svraštěné vrásky: nepochopení, rozhořčení. 6

7 Ústa Obr. č. 4. Semknutá ústa znamenají: citlivost, strach před kontaktem, rozhodnost, málomluvnost, silnou vůli, odvahu. Obr. č. 5. Kousání do rtů znamená: zamyšlenost, zlobení. 7

8 Úsměv Obr. č. 6. Výrazný, srdečný, ústa do měsíčku: upřímnost, nenucenost, radost, poctivost. Obr. č. 7. Jemný, mírný znamená: nesmělost, vytříbenost, nejistota, zdrženlivost. Obr. č. 8. Křečovitý znamená: ironie, škodolibá radost, závist, nesouhlas. 8

9 4.2. Kinezika Zabývá se pohyby našeho těla. Sleduje koordinovanost a sladěnost pohybů. Je i dokázané, že někteří lidé dokáží pomocí této komunikace poznat zdravotní stav a nebo přesnou náladu člověka. Jsou to pohyby, které doprovázejí nebo nahrazují slovní projev, dále způsoby stání, sezení ale i chůze. V následujícím odstavci Vám prakticky představím čeho si všímat na sladěnosti pohybů na těle. o Klidná chůze znamená: sebevědomí, vyrovnanost, sílu vůle. o Pomalá chůze znamená: pohodlnost, únava nebo nemoc. o Váhavé šourání znamená: nejistota, bojácnost, váhavost, nerozhodnost. o Rázná chůze znamená: agresivitu, sebejistotu Gestika Gestika je oblastí neverbální komunikace, jejímž prvkem jsou gesta, tedy zejména pohyby prstů, rukou, nohou, hlavy, které doprovázejí verbální projev a jimž při projevu přikládáme vědomky či nevědomky nějaký význam. V následujícím odstavci Vám prakticky představím čeho si především všímat na gestech rukou, nohou a hlavy. Gesta ilustrativní Obr. č. 9. Gesty ilustrativními se snažíme dokreslovat, ukazujeme jimi směr. 9

10 Gesta regulační Obr. č. 10. Gesty regulačními na něco nebo na někoho upozorňujeme. Ukazujeme prstem, hrozíme, vyvoláváme, tišíme. Gesta znaková Obr. č. 11 a 12. Gesty znakovými vyjadřujeme neverbální formu sdělení. Př. Zvednutý palec nahoru značí, že je vše OK. Palec dolů, je to špatné atd. 10

11 4.4. Proxemika Proxemika se zabývá chováním lidí a živočichů v jejich vlastním osobním prostoru. Jakmile dojde k narušení teritoria dochází ke změně jejich chování. Proxemika rozděluje horizontální vzdálenost mezi komunikujícími do čtyř základních zón. V následujícím odstavci Vám prakticky představím čeho si všímat na vzdálenosti mezi lidmi. Obr. č. 13. Intimní zóna - vzdálenost komunikujících je do 60 cm. Do této zóny může pouze vstoupit osoba nejbližší: intimní partner, člen rodiny, domácí mazlíček. Obr. č. 14. Osobní zóna - vzdálenost komunikujících je od 60 cm do 1,2 m. Je to zóna pro osobní i pracovní jednání. Záleží např. na hlučnosti, tématu, času a prostředí. Vyhledávání osobní zóny je např. ve veřejné dopravě, divadle atd. 11

12 Obr. č. 15. Společenská zóna - vzdálenost komunikujících je od 1,2 m do 2 m (někdy až 3,6 m). Je to zóna v níž probíhá služební styk, obchodní jednání atd. Např. v kanceláři, pracovní hale. Obr. č. 16. Veřejná zóna - vzdálenost komunikujících je od 3,6 m do 7,6 m (i více). V této zóně se lidé nemusí znát, zůstávají cizí a nepoznaní. Např. projev na veřejném prostranství, herec v divadle atd. 12

13 4.5. Haptika Jedná se o způsob komunikace, která se tlumočí bezprostředním tělesným kontaktem s druhým člověkem (podání ruky, polibek, poplácání). Tato komunikace bývá ovlivněna kulturou, ze které osoby pocházejí. Doteky mohou mít význam formální, neformální, přátelský, nepřátelský i intimní. Nejčastějším dotekem je podání ruky. o Malá síla stisku znamená: apatie, lhostejnost, nedostatek zájmu a nadšení. o Velká síla stisku znamená: snížené sebevědomí kompenzované silou nebo i srdečná radost ze setkání. o Vlhká, spocená dlaň znamená: nervozita, negativní dojem. o Suchá dlaň znamená: dobrý dojem, korektnost, partnerství Posturologie Je způsob komunikace, která se sděluje fyzickými postoji a jednotlivými částmi těla. Tělesná poloha (postoj) naznačuje v jakém je člověk stavu a rozpoložením. V následujícím odstavci Vám prakticky představím čeho si všímat na postoji člověka. Obr. č. 17. Vzpřímený postoj znamená: hrdost, optimismus, sebejistota 13

14 Obr. č. 18. Shrbený postoj znamená: beznaděj, pesimismus, nemoc. Obr. č. 19. Houpání na židli znamená: vysoká sebedůvěra, nadřazenost Oční kontakt Střetnutí pohledů je často spojené s mimikou. Oči jsou zde jako vysílač nebo přijímač informací. Vzájemný pohled může vyvolat kladné vztahy (přátelství) nebo i naopak. Zde Vám řeknu, čeho si všímat na pohledu očí. Zaměření pohledu Je-li upřený, neuhýbající, obličejové svaly jsou uvolněné, znamená to pozitivní dojem, zamilovanost, obdiv. Ale může to naznačovat také agresivitu či obrannou reakci. 14

15 Doba výdrže pohledu Přirozená doba pro ukončení krátkého pohledu je 1-2 sekundy. Pokud oči uhnou hned po zaregistrování pohledu znamená to snahu po utajení pohledu. Delší doba jak 3 sekundy znamená podrážděnost, zvýšené napětí, provokační pohled, jednoznačný zájem, erotickou výzvu nebo sexuální harašení. Pohyby očí Obr. č. 20. Oči uhnou vzhůru: pohrdání, nadřazenost, silné ego. Obr. č. 21. Oči uhnou dolů: podřízenost, ústupnost, bázlivost. 15

16 Obr. č. 22. Oči uhnou doprava: pravděpodobně je člověk extrovert. Lidé extroverti mají velice rádi společnost, navazování kontaktů, akci a rychlý život. Obr. č. 23. Oči uhnou doleva: pravděpodobně je člověk introvert. Lidé introverti bývají mlčenliví, přemýšliví, snaží si zachovat odstup od ostatních. Někdy se jeví jako nespolečenští. Obr. č. 24. Vykulení očí znamená: překvapenost, lišácké spiklenectví. 16

17 Četnost mrkání Obr. č. 25. Mrkání jedním okem: tajné dohody, tajemství. Obr. č. 26. Zavřené oči: nepříjemná situace, nepříjemný pohled, chci být jinde. 17

18 6. Závěr Znalosti o neverbálních komunikacích (řeči těla) dokážou v mnohých případech zejména v mezilidských vztazích i ve stresových situacích najít cesty sbližování a pochopení v různých životních situacích mezi lidmi. Díky této práci jsem se naučila všímat si na lidech jejich chování, pohyby jejich těl a tak rozpoznat jejich vlastnosti, pocity, nálady. Doufám, že lidé, kteří budou mojí práci číst se naučí komunikovat řečí těla a budou jí využívat ve svém životě. 18

19 7. Literatura o Průvodce úspěšnou komunikací Efektivní komunikace v praxi Jan Vymětal, o Moderní rétorika 2., rozšířené vydání Alena Špačková, o Rétorika a komunikace 14. vydání - Dieter-W. Allhoff, Waltraud Allhoff 19

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Mlýnek

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Mlýnek VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Mlýnek Neverbální komunikace v hotelnictví Bakalářská práce 2015 Neverbální komunikace v hotelnictví Bakalářská práce Jiří Mlýnek Vysoká škola hotelová

Více

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KOMUNIKACE. Ing.

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KOMUNIKACE. Ing. PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KOMUNIKACE Ing. Renata Kasalová K K KOMUNIKACE Ing. Renata Kasalová PSYCHOLOGIE V PRAXI

Více

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI Ivana Bečvářová Veronika Humlerová Prezentační a komunikační dovednosti Ivana Bečvářová Veronika Humlerová Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Jihočeská

Více

Učí se žáci na zdravotnické škole správně komunikovat s nemocným?

Učí se žáci na zdravotnické škole správně komunikovat s nemocným? Učí se žáci na zdravotnické škole správně komunikovat s nemocným? Pro zdravotnické pracovníky jsou komunikativní dovednosti nezbytnou součástí profesionálního přístupu k pacientovi klientovi. Proto je

Více

Základy komunikačních dovedností

Základy komunikačních dovedností Základy komunikačních dovedností nejen ústa mluví ing. mgr. hana janiková vzdělávací program v rámci projektu sám pro sebe, sám Za sebe! Získání Základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Komunikativní dovednosti

Univerzita Palackého v Olomouci. Komunikativní dovednosti Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Komunikativní dovednosti Alena Jůvová Olomouc 2013 3 Obsah Úvod 1 Biologické

Více

Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení. Štěpánka Holoubková

Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení. Štěpánka Holoubková Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení Štěpánka Holoubková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá sociální komunikací mezi klienty a zaměstnanci

Více

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ U ŽÁKŮ NA 1. STUPNI ZŠ SE ZAMĚŘENÍM NA NASLOUCHÁNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Lukešová Učitelství pro

Více

KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI

KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI Střední zdravotnická škola, Karviná, K. H. Borovského 2315 Projekt SIPVZ č. 0341P2005 KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI Pracovní listy Jméno:.. Třída: Školní rok:. OBSAH Neverbální a verbální komunikace vymezení

Více

Komunikační dovednosti průvodce ve venkovském cestovním ruchu

Komunikační dovednosti průvodce ve venkovském cestovním ruchu Komunikační dovednosti průvodce ve venkovském cestovním ruchu (studijní materiály k akci) TENTO PROJEKT Kulturní dědictví venkova a venkovský cestovní ruch JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO

Více

KOMUNIKAČNÍ OBRATNOST

KOMUNIKAČNÍ OBRATNOST Hallan s.r.o. www.hallan.cz Vzdělávací program Stravovací úsek pro cestovní ruch je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Komunikace vzájemné porozumění

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Komunikace vzájemné porozumění FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Komunikace vzájemné porozumění Olomouc, červen 2010 Barbora BITTNEROVÁ Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 2 Obsah 1 Vývoj komunikace...

Více

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul 2: Komunikace verbální a nonverbální

Více

Sociální komunikace a její struktura

Sociální komunikace a její struktura INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Zdeňka Kutínová Sociální komunikace a její struktura Metodická příručka Obalky brozura Soc Kom Kutinkova.indd 1 23.6.15 23:20 PhDr. Zdeňka Kutínová Sociální komunikace a

Více

Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers

Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav společenských věd Erika Směšná Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Dana Pokorná

Více

Komunikace a praktická cvičení

Komunikace a praktická cvičení Komunikace a praktická cvičení Sociální komunikace Sociální komunikace = výměna informací mezi lidmi, sdělování a přijímání informací (spojení lidí prostřednictvím předávání informací). Sociální komunikace

Více

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY V PEDAGOGICKÉ PRAXI DIPLOMOVÁ PRÁCE

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY V PEDAGOGICKÉ PRAXI DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY NEVERBÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY V PEDAGOGICKÉ PRAXI DIPLOMOVÁ PRÁCE Vypracovala: Barbora Jůdová Vedoucí práce: Prof.PhDr.

Více

VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární a preprimární pedagogiky Mgr. VENDULA VODÁKOVÁ VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Bakalářská

Více

Metodický materiál. část první

Metodický materiál. část první Metodický materiál část první Obsah Obsah Obecně o lidské komunikaci 1. Co se skrývá pod pojmem komunikace... 8 2. Proces komunikace... 8 3. Komunikátor... 9 4. Komunikant... 9 5. Komuniké... 9 6. Komunikační

Více

7. Neverbální komunikace (řeč těla)

7. Neverbální komunikace (řeč těla) 7. Neverbální komunikace (řeč těla) Ten, kdo má oči, aby viděl, a uši, aby slyšel, se může přesvědčit, že žádný smrtelník nedokáže nic utajit. Jestliže jeho rty mlčí, hovoří svými konečky prstů: jeho skryté

Více

Kultura a technika mluveného projevu

Kultura a technika mluveného projevu Kultura a technika mluveného projevu Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0038 Kultura a technika mluveného projevu

Více

Psychologie Pro Pedagogy: sociální a Pedagogická Psychologie

Psychologie Pro Pedagogy: sociální a Pedagogická Psychologie Psychologie Pro Pedagogy: sociální a Pedagogická Psychologie PhDr. Jiřina Pávková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra primární pedagogiky Bc. et Bc. Petra Vidnerová II. ročník navazující kombinované studium Obor: Předškolní pedagogika ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY DĚTÍ

Více

PSYCHOLOGIE 2 Klíčová slova

PSYCHOLOGIE 2 Klíčová slova PSYCHOLOGIE 2 Klíčová slova PhDr. Věra Strnadová, Ph.D. 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES Sofistika - je-li někdo označen jako sofistikovaná osoba, pak to znamená, že je to člověk, který je výrazně orientován na formální

Více

Obsah. Clověk a organizace verze 1.0

Obsah. Clověk a organizace verze 1.0 Obsah Obsah... 1 1. Psychologie jako obor, prožívání, chování, využití psychologie v reálné praxi... 2 2. Osobnost, definice osobnosti, typologie osobnosti, psychologický kříž... 3 3. Typy spolupracovníků

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií. Prvky úspěšné komunikace mezi učitelem a žáky: analýza videozáznamu tělesné výchovy na 2.

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií. Prvky úspěšné komunikace mezi učitelem a žáky: analýza videozáznamu tělesné výchovy na 2. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Prvky úspěšné komunikace mezi učitelem a žáky: analýza videozáznamu tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

Mgr. Lucie Petříčková, manažer úseku služeb sociální prevence Diakonie Západ

Mgr. Lucie Petříčková, manažer úseku služeb sociální prevence Diakonie Západ Autorský tým: Mgr. Václava Egermaierová - koordinátorka Prevence pro školy a veřejnost Diakonie Západ Bc. Veronika Kaletová - sociální pracovnice, projektová manažerka projektu Archa Vylodění Bc. Hana

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více