Komunikace očima sociálního pracovníka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikace očima sociálního pracovníka"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Komunikace očima sociálního pracovníka Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Milada Jandová Vypracoval: Marcela Hirmerová Čelákovice 2011

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Kralupech nad Vltavou, dne

3 Poděkování: Chtěla bych poděkovat vedoucí své absolventské práce Mgr. Miladě Jandové za odborné vedení, cenné rady a čas, který mi věnovala při vypracování této práce. 3

4 OBSAH Úvod Cíle Hlavní cíl Dílčí cíle TEORETICKÁ ČÁST Sociální práce Sociální pracovník Kompetence sociálního pracovníka Předpoklady pro práci sociálního pracovníka Klient Problémoví klienti Vzájemný vztah mezi sociálním pracovníkem a klientem Komunikace Funkce komunikace Druhy komunikace Verbální komunikace Neverbální komunikace Mimika Kinezika Gestika Posturika Vizika Haptika Proxemika Komunikační proces Komunikační dovednosti Poslouchání a naslouchání Aktivní naslouchání Rozhovor Dělení rozhovoru

5 Neřízený rozhovor Řízený rozhovor Dialog PRAKTICKÁ ČÁST...29 Úvod Návratnost dotazníků Výsledky dotazníkového šetření Diskuze...41 Závěr...43 Zusammenfassung...44 Bibliografie...45 Přílohy

6 Úvod Pro svou absolventskou práci jsem si zvolila téma Komunikace očima sociálního pracovníka. Toto téma jsem si vybrala, protože vím, že správná komunikace mezi lidmi je velmi důležitá. Komunikace nás provází celým naším profesním, ale i naším soukromým životem. Člověk se každodenně setkává se situací, ve které je nucen komunikovat s jinými lidmi. Důležitým předpokladem úspěšné a profesionální komunikace je vzájemný vztah mezi sociálním pracovníkem a klientem. Jedině tehdy může sociální pracovník klientovi pomoci, pokud je jejich společná komunikace úspěšná. Cílem mé absolventské práce je popsat správnou komunikaci mezi sociálním pracovníkem a klientem. V teoretické části absolventské práce se zabývám aktéry komunikačního procesu, kterými jsou sociální pracovník a klient. Věnuji se osobnosti sociálního pracovníka a typologií klientů, která mu pomáhá navázat a udržet s klienty kontakt. Dále se v teoretické části své práce zabývám verbální a neverbální komunikací. Pokud sociální pracovník dokáže správně rozumět neverbální komunikace, stává pro něj cenným zdrojem informací o komunikačním partnerovi. Při verbální komunikaci je pro sociálního pracovníka nejdůležitější zvládnutí komunikačních dovedností jako jsou například techniky poslouchání, aktivního naslouchání a kladení otázek. Praktickou část mé absolventské práce tvoří výzkumné šetření, které bylo realizováno prostřednictvím dotazníku. Cílem dotazníku je zjistit, jaká je spokojenost s komunikačními dovednostmi sociálního pracovníka z pohledu klienta. 6

7 1 Cíle 1.1 Hlavní cíl Zpracovat problematiku komunikace s důrazem na jednání sociálního pracovníka s klientem 1.2 Dílčí cíle Popsat správnou komunikaci mezi sociálním pracovníkem a jeho klientem Zjistit, kdy jsou klienty schopni se sociálnímu pracovníkovi svěřit a přijmout jeho rady Prověřit spokojenost klientů s komunikací se sociálním pracovníkem Městského úřadu Velvary 7

8 2 TEORETICKÁ ČÁST 2.1 Sociální práce Sociální práce vychází z jiných vědních disciplín, např. sociologie, psychologie, pedagogiky, práva, ekonomie, apod. S řadou disciplín sdílí některé poznatky a postupy, které pak modifikuje pro své vlastní potřeby, v souladu s vlastními cíli [JANOUŠKOVÁ, 2007, s. 12]. Sociální práce jako obor na našem území je relativně nový. Na počátku 20. století se jednalo o náhodnou pomoc, kterou poskytovaly církve a církevní spolky. S vývojem společnosti vznikaly sociální situace, které člověk nedokázal sám vyřešit, proto začal pomáhat stát. Vznikaly instituce a školy, které vzdělávaly sociální pracovníky. V současné době je kladen důraz na profesionalizaci sociální práce. Podmínkou profesionalizace je propracovaný systém vzdělávání sociálních pracovníků [JANOUŠKOVÁ, 2007, s. 12]. Janoušková (2007) uvádí tyto cíle sociální práce: Podporovat schopnosti klienta řešit problémy Spojit klienta se systémy, které mu poskytnou zdroje, služby a příležitosti Rozvíjet sociální politiku Podporovat lidské blaho Napomáhat tomu, aby systémy podpory klientů pracovaly humánně Sociální pracovník Sociální pracovník je osoba, která vykonává sociální práci. Sociální práce je společenskovědní disciplína, jejímž cílem je poskytování pomoci lidem v obtížných životních situacích, zmírňování a řešení sociálních problémů. Sociální pracovníci pomáhají jednotlivcům, rodinám, skupinám i komunitám dosáhnout způsobilosti k sociálnímu uplatnění nebo ji získat zpět [MATOUŠEK, 2008, s. 11]. 8

9 Předpoklady pro výkon sociálních pracovníků je zakotven v Etickém kodexu sociálních pracovníků ČR (viz příloha č. 1) Kompetence sociálního pracovníka Sociální pracovník musí disponovat určitými kompetencemi neboli způsobilostí k výkonu profese. Matoušek (2008) uvádí tyto kompetence: Rozvíjet účinnou komunikaci Orientovat a plánovat postup Podporovat a pomáhat k soběstačnosti Zasahovat a poskytovat služby Přispívat k práci organizace Odborně růst Předpoklady pro práci sociálního pracovníka Základním předpokladem pro výkon povolání sociálního pracovníka je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a odborná způsobilost. Bez splnění těchto podmínek nelze vykonávat činnost sociálního pracovníka. Pro sociálního pracovníka je ale nezbytné, aby měl řadu dalších předpokladů a schopností. Matoušek (2008) uvádí tyto základní dovednosti: fyzická zdatnost, inteligence, důvěryhodnost a komunikační dovednosti. Pomáhat druhým lidem je velmi těžká a vysilující práce. Proto je důležité, aby měl sociální pracovník dostatek fyzické i psychické energie. Měl by si svou fyzickou kondici udržovat cvičením a správnou životosprávou. 9

10 Inteligence a celoživotní vzdělávání je dalším důležitým předpokladem sociálního pracovníka. Sociální pracovník by měl neustále obohacovat své znalosti, sledovat změny v legislativě a studovat odbornou literaturu. Sociální pracovník musí být schopen navázat kontakt s klientem a získat si jeho důvěru a zachovávat mlčenlivost. Klient musí sociálnímu pracovníkovi důvěřovat a být informován o povinnosti mlčenlivosti. Pouze ve výjimečných případech může být povinnost mlčenlivosti porušena. A to tehdy, zjistí-li sociální pracovník, že klient spáchal nebo se chystá spáchat trestný čin. Komunikační dovednosti jsou pro sociálního pracovníka nezbytné v každé etapě jeho práce [MATOUŠEK, 2008, s. 53]. Je důležité, aby sociální pracovník rozvíjel své komunikační dovednosti, neboť komunikace je jeho hlavním pracovním nástrojem. Správná komunikace neposkytuje klientovi přímo pomoc, ale je základem pro vytvoření dobrého vztahu s klientem. 2.2 Klient Klient je člověk, který kontaktuje sociálního pracovníka nebo už je v jeho péči. Klient má svá práva, která musí sociální pracovník dodržovat. A to na základě etického kodexu sociálních pracovníků a dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách. Samozřejmostí musí být rovný přístup bez diskriminace, zachování důstojnosti a práva na ochranu informací. Vztah sociálního pracovníka a klienta by měl být lehce asymetrický ve smyslu dominance sociálního pracovníka. Míra dominance však musí mít svoji mez. Sociální pracovník by měl umět využívat své nadřazenosti k získání klienta ke spolupráci. Obecně můžeme rozdělit klienty na dobrovolné a nedobrovolné. Dobrovolní klienti přicházejí za sociálním pracovníkem z vlastní iniciativy. U těchto klientů se dá očekávat vzájemná spolupráce. Většinou se jedná o bezproblémové klienty. Skupinu nedobrovolných klientů tvoří lidé, kteří se k sociálnímu pracovníkovi dostali 10

11 nedobrovolně. Byla jim například nařízená ústavní péče. Jedná se o klienty, kteří většinou sociálnímu pracovníkovi nedůvěřují a odmítají vzájemnou spolupráci. Klienty můžeme dále rozdělit podle různých kritérií. Např. dělení dle jejich problému (bezdomovci, drogově závislí, zdravotně znevýhodnění), dle věku (děti, senioři) nebo dělení dle jejich temperamentu (cholerik, sangvinik, flegmatik, melancholik). Typologie klientů pomáhá sociálnímu pracovníkovi navázat a udržet kontakt s klientem a nabízí varianty řešení problémů Problémoví klienti Závislý klient je klient závislý na sociálním pracovníkovi. Obrací se na sociálního pracovníka s nepodstatnými maličkostmi, osobními problémy. Závislý klient přenáší svou odpovědnost na sociálního pracovníka. Nemá svůj názor, je nesamostatný, neschopný přijmout vlastní odpovědnost. Se závislým klientem je nutné komunikovat asertivně, pokusit se klienta motivovat, zadávat klientovi jednodušší úkoly a postupně nároky zvyšovat. Za splněné úkoly by měl být klient chválen. Perfekcionalistický klient nemá důvěru v sociálního pracovníka, odmítá se řídit jeho radami. Klient si chce o všem rozhodovat sám. S tímto klientem by měl mít sociální pracovník trpělivost, ukázat mu výhody spolupráce, snažit navodit pocit bezpečí. Občas by měl sociální pracovník přistoupit na jeho názor, vést komunikaci tak, aby klient nepovažoval sociálního pracovníka za neschopného a nevzdělaného, což často tito klienti činní. Manipulativní klient se snaží manipulovat se sociálním pracovníkem, snaží se získat jeho nadvládu. K manipulačním technikám klienta patří např. lež, podplácení, přemlouvání. 11

12 Při komunikaci s tímto klientem by měl sociální pracovník přesně stanovit to, co od klienta očekává. Seduktivní klient neboli svádějící klient se snaží stát vyjímečným, zvláštním. Snaží se získat určité výhody. Jeho jednání může být nevědomé, vědomé či účelové. Často flirtuje. Tento flirt může přerůst do citového vztahu. Sociální pracovník musí včas rozpoznat tendence klienta a vést taktní komunikaci, která tyto aktivit odmítá. Nebezpečný klient může být agresivní. Lidé, kteří nejsou jinak agresivní, se mohou dostat do problémové situace, kterou nejsou schopni zvládnout, jako reakci na vzniklou situaci volí např. agresi. Komunikace s tímto klientem by mělo být přímé a otevřené, aby klient nenabyl dojmu, že před ním sociální pracovník něco skrývá. Zcela v komunikaci míjí slova, věty, které jsou ventilací emocí.. Sociální pracovník by se měl snažit chovat tak, aby nedal klientovi důvod k útoku. Nemluvný klient je uzavřený, nedokáže nebo nechce mluvit o svém problému. S tímto klientem je velmi těžké navázat počáteční vztah. Při komunikaci s tímto klientem chybí zpětná vazba. Při komunikaci s tímto klientem je důležitá empatie a trpělivost. Sociální pracovník by se měl snažit zjistit důvod klientova mlčení. Depresivní klient vidí vše pesimisticky, propadá beznaději. Veškerá snaha mu pomoci je dle jeho názoru marná. Komunikace s tímto klientem je velice náročná. Sociální pracovník by měl umožnit klientovi vyjádřit jeho negativní emoce. V žádném případě by sociální pracovník neměl zlehčovat jeho situaci. Při špatné komunikaci se může klientova deprese prohloubit. Je 12

13 proto nutné, aby byl sociální pracovník při komunikaci s tímto klientem velice opatrný, volit vhodná slova. Klient závislý na drogách je velice nespolehlivý, nespolupracuje a má zkreslené vnímání reality. Práce s tímto klientem je velice náročná a dlouhodobá. Při komunikaci s tímto klientem, by měl sociální pracovník přizpůsobit svoji slovní zásobu slovníku klienta. Pro práci s tímto klientem musí být sociální pracovník vybaven trpělivostí a rozhodností. Sociální pracovník by neměl ustupovat ze zadaných úkolů a měl by počítat s nespolehlivostí a nedůvěrou klienta. Klient se zdravotním znevýhodnění klienta se zdravotním znevýhodněním neřadíme mezi problémové klienty, ale nezkušenému sociálnímu pracovníkovi může komunikace s tímto klientem dělat určité problémy. Proto by měl sociální pracovník znát určitá pravidla jak s těmito klienty komunikovat. Velkou chybou při komunikaci se zdravotně znevýhodněným je jeho podceňování. Velmi často se stává, že pracovník se při jednání neobrací na klienta, ale na jeho doprovod. S klientem by měl sociální pracovník udržovat oční kontakt, mluvit srozumitelně a zvolit vhodnou komunikaci, dle klientova postižení. 2.3 Vzájemný vztah mezi sociálním pracovníkem a klientem Navázání dobrého vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem je důležitým předpokladem úspěšné spolupráce. Při interakci mezi lidmi dochází k vytváření různých vztahů. S vývojem sociální práce se mění i vztah mezi sociálním pracovníkem a klientem. V počátcích sociální práce se klient považoval za osobu, která je slabá, neúspěšná, odkázaná na pomoc jiné osoby. V posledních letech dochází ve vztahu sociální pracovník klient k zásadním změnám. I dnes samozřejmě poskytuje sociální pracovník klientům podporu, pomoc, poradenství a další služby. Do vztahu však vstupuje klient, který se aktivně podílí na řešení problému. Klient je brán jako 13

14 rovnocenný a výkonný partner. Vztah mezi sociálním pracovníkem a klientem může také fungovat na základě písemné smlouvy. Klient má právo podílet se na rozhodování, nahlížet do korespondence a spisové dokumentace. Klient by měl být ve výsledku s poskytovanými službami spokojen. Sociální pracovník poskytuje možnosti pomoci a klient se rozhoduje, zda pomoc přijme. Matoušek (2008) uvádí základní principy pro vytváření dobrého vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem. Individualizace individuální přístup bez stereotypů a předsudků. Vyjadřování pocitů - respektování klientovy potřeby vyjádřit svoje pocity. Empatie snažit se vcítit do pocitů a situace klienta. Akceptace vnímat klienta takového jaký je. Nehodnotící postoj nehodnotit osobnost klienta, ale jeho jednání či postoj. Sebeurčení respektovat klientovo právo a potřebu svobodně se rozhodovat. Diskrétnost zachování důvěrných informací o klientovi. Dnešní sociální práce ovšem také zahrnuje i nucenou interakci v rámci zákona. Sem řadíme tzv. nedobrovolné klienty, kteří většinou odmítají vzájemnou spolupráci. 2.4 Komunikace Slovo komunikace je cizího původu (Communicare). Slovník cizích slov je převádí do češtiny jako spojení, styk, dorozumívání či veřejná doprava. Komunikace souvisí s vývojem člověka od jeho prvopočátku a je jedním z nejdůležitějších projevů tohoto vývoje. Komunikace má také svůj biologický vývoj. Všechny sociálně žijící zvířata spolu komunikují, ale s omezenými možnostmi ve srovnání s lidmi. Zvířata si sdělují určité informace pomocí pachů, dotyků, skřeků a dalších. Tyto zvířecí formy komunikace vznikly z důvodu adaptace na určité prostředí. Lidská komunikace je však odlišná od nižších druhů, je mnohem složitější. Základním komunikačním prostředkem člověka je řeč, slovo. 14

15 2.4.1 Funkce komunikace Funkce komunikace nemají pevné hranice, vzájemně se prolínají. Jejich rozdělení však umožňuje pochopit význam komunikace v základních dimenzích. Mikuláštík (2010) uvádí 12 základních funkcí: Funkce informativní předávání nějakých informací, faktů, dat mezi lidmi. Funkce instruktivní podobná funkci informační s přídavkem vysvětlení významu, popisu, postupu, organizace a návodu. Funkce přesvědčovací působení na jiného člověka se záměrem změnit jeho názor, postoj, hodnocení nebo způsob konání. Funkce posilující a motivující jde o posilování určitých pocitů sebevědomí, vlastní potřebnosti, o posilování vztahu k něčemu. Funkce zábavná jde o to pobavit, rozesmát, vyplnit čas komunikováním, které vytváří pocit pohody a spokojenosti. Funkce vzdělávací a výchovná specificky uplatňovaná zejména prostřednictvím institucí (sycena je funkcí informativní, instruktivní, ale i funkcemi dalšími jako jsou dohled, dozor, kontrola). Funkce socializační a společensky integrující vytváření vztahů mezi lidmi, sbližování, navazování kontaktů. Komunikace závisí také na naší společenské úrovni. Každá společenská vrstva má poněkud odlišný způsob komunikace. Souvztažnost informace jsou dány do určitých souvislostí, které nám pomáhají lépe je pochopit a vstřebat. Funkce osobní identity na úrovni osobnosti, pro já je komunikace velmi důležitou aktivitou. Už od dětství komunikace pomáhá k tomu, abychom si zodpověděli některé základní otázky. Pomáhá nám ujasnit si spoustu věcí o sobě samém, uspořádat si své postoje, názory, sebevědomí. Funkce poznávací úzce souvisí s funkcí informativní. Umožňuje sdělovat si každodenní zážitky, vzpomínky a plány. 15

16 Funkce svěřovací slouží ke zbavování se vnitřního napětí, k překonávání těžkostí, sdělování důvěrných informací. Sdílení pocitů je pro každého jedince silnou podporou, když probírá věci, které ho trápí. Funkce úniková slouží jako důležitá v okamžicích, kdy máme všeho až nad hlavu, chceme si s někým pohovořit, odreagovat se Druhy komunikace Existuje velká škála druhů komunikace, která se dělí podle různých kritérií. Jednotlivé formy komunikace však nejsou používány odděleně, ale vždy je celá řada druhů komunikace spojována v jednom projevu. Příklady druhů komunikace: Komunikace asertivní Komunikace manipulativní Komunikace pasivní Komunikace negativní Komunikace afektivní Komunikace kognitivní Komunikace vědomá Komunikace nevědomá Mezi významné druhy komunikace patří např. verbální a neverbální komunikace (v některých literaturách se neverbální komunikace nazývá jako komunikace nonverbální). Tyto dvě formy komunikace se vzájemně prolínají, doplňují a dokonce může jedna suplovat druhou. Verbální komunikace je vyjadřování pomocí slov (mluvená nebo psaná). Neverbální komunikace je sdělení beze slov, řeč našeho těla. Tato komunikace bývá velmi často nevědomá. Dokážeme-li tedy správně rozumět neverbální komunikaci, stává se tak pro nás zdrojem cenných informaci o našem komunikačním partnerovi. 16

17 Verbální komunikace Verbální komunikace je vyjadřování pomocí slov, prostřednictvím jazyka. Řeč je jednou z nejdůležitějších forem komunikace a je předmětem mnoha vědních oborů např. lingvistika, filozofie, estetika, stylistika, gramatika, rétorika, sociální komunikace. Mluvenou řeč umožňuje specificky lidská schopnost artikulace, jemné pohyby mluvidel, umožňující při mluvení článkování hlásek. Také např. lidoopi komunikují hlasově, ale činí tak pomocí neartikulovaných zvuků [NAKONEČNÝ, 2000, s. 163]. Verbální komunikace je vždy doprovázena neverbálními prostředky. Slova se nedají odloučit od neverbální komunikace. Ve verbální komunikaci se mohou také uplatňovat paralingvistické faktory, jako je např. hlasitost verbálního projevu, rychlost, objem, plynulost, pomlky, frázování a emoční náboj řeči. Hlasitost verbálního projevu nám prozrazuje, jak silně je komunikátor zaujat věcí, o níž mluví, nebo jak silně chce zapůsobit na posluchače. Při delším komunikování se doporučuje hlasitost obměňovat. Tempo řeči je dobré měnit s ohledem na to, co sdělujeme. Obtížnější sdělení je vhodné říkat pomaleji a zřetelněji. Naopak technická a věcná témata lze prezentovat rychleji. Plynulost řeči je také velmi důležitá. Jedná se o střídání slov s vyšším a nižším důrazem s ohledem na obsah projevu Neverbální komunikace Neverbální komunikace neboli nonverbální komunikace. Neverbální komunikace je sdělení nebo řeč beze slov. "Neverbální komunikace probíhá především na nevědomé úrovni a dokážeme-li jí správně porozumět, stává se jedinečným zdrojem cenných informací o partnerech v jednání [ŠŤEPANÍK, 2006, s. 42]. Neverbální komunikace vždy doplňuje verbální projev, může zesílit jeho účinek a za určitých okolností ho může plně 17

18 zastoupit. V některých případech stačí pouze gesto, mimika, dotyk či pohled a není potřeba říkat žádná slova. Pokud řekneme něco, co nesouhlasí s neverbálním chováním, posluchači věří spíše neverbálnímu chování než řeči. Neverbální komunikace se také může používat vědomě a cíleně. Známe mnoho neverbálních signálů, které nahrazují slova nebo je doplňují, např. zaťatá pěst vypovídá o bojovném odhodlání. Mikuláštík (2010) uvádí tři nejdůležitější projevy v neverbální komunikaci: Největší význam mají neverbální projevy v oblasti obličeje a hlavy Na druhém místě jsou pohyby rukou Na třetím místě je pozice těla a nohou Neverbální komunikace je stejně jako verbální komunikace ovlivňována kulturami. Např. vzdálenost mezi komunikačními partnery (proxemika) je odlišná v různých kulturách. Neverbální komunikace je vícevýznamová. Jedno gesto můžeme interpretovat různými způsoby. Špatný čtenář neverbálních projevů se může dopouštět chybných odhadů druhých lidí. Je důležité nedělat předčasné závěry a nesledovat neverbální projev izolovaně, ale vždy v kontextu s chováním a jednáním. Veškeré projevy neverbální komunikace (mimika, kinezika, gestika, posturika vizika, haptika, proxemika) se vzájemně propojují a prolínají Mimika Mimika jsou pohyby svalů v obličeji. Lidská tvář je nejvýraznějším sdělovačem emocí. Mimika vyjadřuje to, co jedinec prožívá, ale také to, jaký má vztah ke sdělení a poskytuje zpětnou vazbu v rozhovoru. Mimika vyjadřuje velkou řadu emocí jako je např. zlost, strach, překvapení, vzrušení, lhostejnost, radost a další. Člověk má z části výraz tváře vrozený a z části ze vztahu k autonomní nervové soustavě (např. červenání, blednutí, pláč). Mimika je velmi jemná forma komunikačních signálů, z níž nejinformativnější částí je oblast kolem očí a úst. Mimicky reaguje celý obličej, rozlišují se dvě obličejové zóny. 18

19 Mikuláštík (2010) rozlišuje obličejové zóny takto: Čelo, nos a oči Dolní polovina obličeje se rty Vzorce mimického výrazu jsou až na malé výjimky naučené. Naučenost mimického výrazu je dokládána především faktem, že osoby od narození nevidomé mají chudý mimický výraz [NAKONEČNÝ, 2000, s. 171]. Specifický mimický výraz si tedy jedinec osvojuje na základě pozorování sociálního okolí. Je ale také potřeba rozlišovat spontánní mimiku, v níž je spousta společných rysů a v niž se uplatňují i vrozené vlivy Kinezika Kinezika jsou spontánní pohyby různých částí těla. Někteří autoři pojem kinezika považují za pojem nadřazený pojmu gestika. Do kineziky lze zahrnout veškeré spontánní pohyby těla jako je např. pokynutí hlavou, mávnutí rukou či hlazení brady. Protože se jedná o spontánní pohyby, může se z těchto pohybů vyčíst určitá informace. Je ale důležité vycházet z kontextu a porovnávat celkové neverbální pohyby. Pohyby se nedají interpretovat jednoznačně Gestika Jedná se o záměrné pohyby rukou, hlavy a nohou, které doprovázejí nebo nahrazují mluvený projev. Gestika se používá např. při popisování velikosti tvaru, aby ten kdo poslouchá, dovedl lépe pochopit to, co je mu sdělováno. Gesta by neměla být v rozporu s naším mluveným projevem. Mikuláštík (2010) rozděluje gesta do pěti základních skupin. Ilustrátory gesta, kterými dokreslujeme ve vzduchu verbální výklad, ukazujeme směr, vysvětlujeme. Gesta upozorňování na něco nebo někoho. Znaky ve všech kulturách nemají znaková gesta stejný význam. 19

20 Emoční výrazová gesta slouží k vyjádření emočního stavu. Adaptory sebemanipulující gesta (např. tření rukou, lomení rukama) Posturika Posturika je držení těla, náklon, poloha rukou, nohou hlavy, konfigurace všech částí těla a směr natočení těla. Z postoje člověka můžeme vyčíst jeho temperament, povahu, míru agrese, jeho současný psychický stav apod. Do určité míry vyjadřuje postoj člověka, celkový postoj k tomu, co se kolem něho děje Vizika Vizika je řeč očí a našich pohledů. Při komunikaci patří řeč očí k nejdůležitějším způsobům sdělování. Z délky očního kontaktu, pohybu očí, víček, obočí i souvisejících svalů, z průměru zornice můžeme vyčíst spoustu důležitých informací. Naše oči sdělují druhým lidem to, jak nám je a jak se cítíme, ale i jaký máme vztah k nim. Funguje to i obráceně. I oni nám svými pohledy sdělují, jak prožívají setkání s námi, jaký mají postoj k tomu, co děláme, o čem hovoříme. Podle Křivohlavého (1988) je třeba věnovat pozornost těmto aspektům: Zaměření pohledu Doba výdrže pohled Četnost pohledů Sled pohledů (priority, na koho nejprve) Celkový objem pohledů Úhel pootevření očních víček Průměr zornic Odklon směru pohledu Frekvence mrkání Tvary a pohyby obočí Tvary vrásek kolem očí 20

21 Haptika Haptika je komunikace pomocí doteku a hmatu. Nejčastějším a společensky přijatelným dotekem je podání ruky. Umět správně a ve správném okamžiku podat ruku je velmi důležité. Kontakt rukou by měl trvat přibližně 5 sekund, ruce by se měly setkat v horizontální úrovni. Při podání rukou by se měla používat pouze pravá ruka. Dotek může být interpretován jako projev přátelství, pochopení, ale také jako projev nepřátelství, např. facka Proxemika Proxemika označuje vzdálenost při komunikaci, a to ve směru horizontálním i vertikálním. Každý člověk potřebuje určitý osobní prostor, aby se cítil pohodlně a bezpečně. Tento prostor je individuálně a kulturně odlišný. Velikost osobní zóny je závislá na osobnosti člověka, ale i na věku, pohlaví či kultuře. Horizontální vzdálenosti při komunikaci lze rozdělit do čtyř základních skupin. V literaturách jsou uváděna odlišná kritéria, já jsem zvolila kritéria, která uvádí Křivohlavý (1988): Intimní zóna (horní hranice je do 45cm) jedná se o těsný tělesný kontakt. Člověk dovoluje vstup do této zóny jen svým nejbližším (dítěti, partnerovi) Osobní zóna (45 120cm) tato sféra je typická pro osobní jednání. Vzdálenost umožňuje fyzický kontakt mezi partnery, sledování mimiky i reakci očních zornic. Sociální zóna ( cm) - jde většinou o vzdálenost, v níž probíhá služební styk, obchodní jednání, při diskusi ve skupině. V našem zorném poli se objeví celá postava partnera. Veřejná zóna (nad 360cm) v této vzdálenosti se lidé obvykle neznají. Tato zóna je charakteristická pro větší shromáždění, politických projevech, herec na jevišti apod. 21

22 Vertikální vzdálenost se v proxemice uplatňuje v případech, kdy hovoříme s někým, kdo má odlišnou výšku. K vyrovnané komunikaci také patří stejná hladina očí partnerů Komunikační proces Komunikace vždy začíná sdělením. Chceme-li druhého informovat, získat či přesvědčit, musí nám především rozumět. Dobré vyjadřovací schopnosti jsou nezbytným předpokladem úspěšné komunikace. Každá komunikace má svůj komunikační proces, který se skládá z několika prvků. V literaturách je uváděno několik komunikačních procesů. Mikuláštík (2010) uvádí tento komunikační proces: komunikátor, komunikant, komuniké, komunikační jazyk, komunikační kanál, zpětná vazba, komunikační prostředí, kontext. Komunikátor je ten, kdo vysílá nějakou zprávu. Komunikátor kóduje své sdělení do verbálních či neverbálních znaků. Svým způsobem zkresluje informace a do komunikace vstupuje s vlastními záměry a cíli. Komunikant je ten, kdo přijímá vyslanou zprávu a dekóduje přijaté sdělení. Jeho vnímání je též ovlivněno vlastními zkušenostmi, záměry a cíli. Komuniké je zpráva, která je verbální nebo neverbální a je přenášena ve formě signálů a znaků. Je důležité, aby zpráva byla odeslána komunikátorem tak, aby ji komunikant správně převzal a porozumněl. Celá zpráva může být odlišně chápána různými lidmi, odlišné chápání může být ovlivněno i kontextem, komunikačním šumem [MIKULÁŠTÍK, 2010, s. 25]. Komunikační jazyk komunikační zpráva se předává prostřednictvím určitého komunikačního jazyka. I když mluvíme stejným jazykem, neznamená to, že si musíme vždy rozumět [MIKULÁŠTÍK, 2010, s. 25]. Velkou roli v komunikačním jazyku hrají procesy kódování a dekódování, které jsou závislé na slovní zásobě, znalosti jazyka nebo znalosti signálů. Při přenosu informací může docházet ke zkreslování informací. Je 22

23 to způsobeno tím, že význam pojmů není u všech lidí shodný. Je nutné si také uvědomit, že jazyk není tak dokonalý, aby dovedl výstižně charakterizovat každou myšlenku, každý pocit, což je také důležitý zdroj zkreslování informace. Komunikační kanál je cesta, kterou je zpráva posílána. Zpětná vazba (feedback) potvrzení sdělení. Zpětná vazba je při komunikaci velmi důležitá. Poskytuje informaci, že sdělení bylo přijato a pochopeno. Je velmi důležité, aby zpětná vazba proběhla co nejdříve po jeho přijetí. V masové komunikaci jsou příležitosti pro zpětnou vazbu omezenější. Neverbální zpětná vazba se může projevovat i během řeči mluvčího např. potlesk, neklid, úmyslné rušení [MIKULÁŠTÍK, 2010, s. 27]. Komunikační prostředí je prostor, kde se komunikace odehrává. Má mimořádně silný vliv na to, co a jak sdělujeme. Podněty, které působí na komunikátora a komunikanta nazýváme komunikační šum. Jedná se o jakýkoliv rušivý vliv při přenosu sdělení, který sdělení určitým způsobem deformuje. Může to být i obyčejný hluk, nepříjemné svítící sluníčko. Může se však jednat i o rušivý vliv interního charakteru, jako je např. nesoustředěnost či únava. Kontext komunikační kontext je situace, ve kterém komunikace probíhá. Má vnitřní a vnější složku. Vnitřní složka je ta, která se odehrává v nás. K vnějším složkám patří např. prostor, kde se nacházíme, situace, čas, lidé. Mikuláštík (2010) uvádí vlivy, které na nás při komunikaci působí: čas, prostor, emoční naladění, mezilidské vztahy, míra formálnosti, sociální situace, pozice účastníků komunikace z hlediska moci, věk účastníků komunikace, pohlaví, záměry a motivace účastníků Komunikační dovednosti Poslouchání a naslouchání Poslouchání je jednou ze základních součástí komunikačního procesu. V literatuře se uvádí, že poslouchání se na komunikačním procesu podílí až z 53%. Úspěšná 23

24 komunikace předpokládá zvládnutí techniky poslouchání, aktivního naslouchání a kladení otázek [VYMĚTAL, 2008, s. 46]. Poslouchání znamená vnímat, pochopit a reagovat. Při poslouchání mluvíme však jen tehdy, když mluvčímu chceme dát najevo, že rozumíme nebo naopak nerozumíme a pak se ptáme. Významným faktorem poslouchání je udržování pozornosti, což můžeme chápat jako schopnost selektivního reagování na slyšené zvuky a eliminaci všech rušících, nepotřebných a rozptylujících zvuků, považovaných za komunikační šum [VYMĚTAL, 2008, s. 47]. Přestože je člověk schopen využívat pozornost tímto selektivním způsobem, přesto velmi brzy dochází k jejich ztrátě. Míra pozornosti je odlišná a záleží na celé řadě dalších faktorů. Mikuláštík (2010) uvádí osm hlavních faktorů, které ovlivňují intenzitu pozornosti posluchače: Významnost sdělení Novost a zajímavost (novinky vždy více upoutají pozornost) Hlasitost sdělení Osobnost sdělujícího Způsob prezentace zprávy Očekávání Vnímavost a ochota poslouchat Psychická svěžest a aktivita Dalším důležitým faktorem poslouchání je porozumění a pochopení toho, co slyšíme. Znamená to porozumět slovům, které nám komunikační partner sdělil. Je velmi důležité poskytnout komunikačnímu partnerovi zpětnou vazbu o tom, že jsme pochopili co nám sděluje. Zpětnou vazbu můžeme poskytnout zopakováním jádra sdělení či neverbálním projevem např. přikyvováním. Posledním důležitým faktorem poslouchání je pamatování si. Vlastní proces pamatování přímo souvisí s tím, kterými smysly člověk sdělení vnímá. Uvádí se, že 24

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky

Etický kodex sociálního pracovníka České republiky Etický kodex sociálního pracovníka České republiky Preambule 1. Sociální práce je profese a akademická disciplína, která podporuje sociální změnu, sociální rozvoj, řešení problémů v mezilidských vtazích,

Více

1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky

1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky 1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky 1. Etické zásady 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 4. přednáška Komunikace I verbální a neverbální komunikace, asertivita Mgr. Petra Halířová 2009/2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života

Očekávané výstupy ZV RVP Školní výstupy Konkretizované učivo Průřezová témata, přesahy a vazby. rodina o místo návratů o problémy rodinného života Ročník: Prima RODINNÝ ŽIVOT nahrazuje agresivní a pasivní chování chováním asertivním, neagresivním způsobem s porozuměním pro potřeby druhých a přiměřeně situaci identifikuje se s pozitivními prosociálními

Více

OPERAČNÍ MANUÁL ORGANIZACE ČÁST 3 ETICKÝ KODEX. 1 Rizika internetu a komunikačních technologií, Na Hradbách 1922/15, Ostrava 702 00

OPERAČNÍ MANUÁL ORGANIZACE ČÁST 3 ETICKÝ KODEX. 1 Rizika internetu a komunikačních technologií, Na Hradbách 1922/15, Ostrava 702 00 OPERAČNÍ MANUÁL ORGANIZACE ČÁST 3 ETICKÝ KODEX 1 OBSAH 3. Etický kodex... 3 3.1 VÝZNAM ETICKÉHO KODEXU... 3 3.2 OBECNÁ USTANOVENÍ ETICKÉHO KODEXU... 3 3.3 ETICKÝ KODEX CENTRA PRIMÁRNÍ PREVENCE... 4 3.4

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

Přílohy Příloha č. 1: Klasifikace základních poruch emocí a chování

Přílohy Příloha č. 1: Klasifikace základních poruch emocí a chování Přílohy Příloha č. 1: Klasifikace základních poruch emocí a chování F91.0 Porucha chování ve vztahu k rodině; F91.1 Nesocializovaná porucha chování; F91.2 Socializovaná porucha chování; F91.3 Porucha opozičního

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Autor: Adam Jarchovský a kol.

Autor: Adam Jarchovský a kol. ETICKÝ KODEX LEKTORŮ SOCIAL CIRKUSU Autor: Adam Jarchovský a kol. social circus network 2 Úvod Vytvoření českého etického kodexu lektorů social cirkusu je žádoucí vzhledem k absenci formulace obecných

Více

Etický kodex. Domova pro seniory Kaplice

Etický kodex. Domova pro seniory Kaplice Etický kodex Domova pro seniory Kaplice Obsah Článek 1 Úvodní ustanoven...3 Článek 2 Obecné zásady...3 Článek 3 Pravidla etického chování zaměstnanců...3 Článek 4 Závěrečná ustanovení...4 Příloha č. 1.

Více

Komunikace v organizaci

Komunikace v organizaci ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA V PRAZE PROVOZNĚ EKNOMICKÁ FAKULTA Komunikace v organizaci Teze diplomové práce Autor: Bc.Lenka Kaválková Vedoucí práce: Doc.Ing.Marie Horalíková 2003 Praha Úvod a literární

Více

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY Leadership IV REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM VY_32_INOVACE_PSY_11 ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Platnost a účinnost: od 1.1.2015 Vypracovala: Marie Vondráčková Schválila: Funkce: MUDr. Jana Tytlová ředitelka Počet stran:

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ HELPPES CENTRA VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ HELPPES CENTRA VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ o.s. HELPPES Centrum výcviku psů pro postižené o. s. Mikovcova 9/531,120 00, Praha 2 mobil: 603/769 864 IČ: 26550105 DIČ: CZ26550105 Číslo účtu: 175188017/0300 www.helppes.cz info@helppes.cz Všechna práva vyhrazena

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s.

Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Pečovatelská služba CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SPOLEČNĚ PROTI ČASU o.p.s. Obsah směrnice: I. Smysl směrnice II. Veřejný závazek III. Ochrana osob před předsudky a negativním hodnocením

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Vymezení pojmu komunikace

Vymezení pojmu komunikace SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE Vymezení pojmu komunikace Nejen řeč, nýbrž všechno chování je komunikací a každá komunikace ovlivňuje chování (Watzlavik 1969). Komunikaci vždy spoluvytváříme, ovlivňujeme a přispíváme

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY KOMUNIKACE proces při němž jsou sdělovány informace sdělení, sdílení, spojování společná účast: základ veškerých vztahů mezi lidmi,

Více

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace II Střední průmyslová škola Ostrov DRUHY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 1. haptika - dotyk 2. gestika - pohyby těla a rukou 3. mimika - pohyby obličeje 4. oční kontakt 5. posturika - postoj

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/03/13 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Sociální komunikace v knihovnách I

Sociální komunikace v knihovnách I Sociální komunikace v knihovnách I Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Vědecká knihovna v Olomouci Terminologie - Komunikace Communicare (latinské slovo) znamená spojovat se, spoluúčastnit se Communicatio (latinské

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE KURZY KOMUNIKACE: Mluvit a vystupovat před lidmi je umění. Rétorika byla uznávána již od starověku jako jedna z nejdůležitějších disciplín, která se vyučovala

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Lehká Středně těžká Těžká Hluboká

Lehká Středně těžká Těžká Hluboká Příloha A Mentální retardace Neuropsychický vývoj Lehká Středně těžká Těžká Hluboká Omezený, opožděný Omezený, výrazně opožděný Celkově omezený Výrazně omezený Somatická postižení Poruchy motoriky Ojedinělá

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

ETICKÝ KODEX INSPEKTORA

ETICKÝ KODEX INSPEKTORA ETICKÝ KODEX INSPEKTORA KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VZDĚLÁVÁNÍ INSPEKTORŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB EuroProfis (Asociace hodnotitelů NSQ) Červenec 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1284_Komunikace. Účel a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Proces komunikace Vstupy Výstupy Signály, stimuly Naše reakce, chování Vnímání Nejzákladnější

Více

Prof o esn s í n e tické k k o k d o e d xy Přednáška

Prof o esn s í n e tické k k o k d o e d xy Přednáška Profesní etické kodexy Přednáška 5.4. 2009 Úvod Etický kodex je jednou z charakteristik, které patří k jakékoli profesi Diskuse: splňuje sociální práce základní charakteristiky profese? Charakteristika

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Vybrané aspekty veřejných projevů

Vybrané aspekty veřejných projevů Vybrané aspekty veřejných projevů Mluvený projev Veřejné vystoupení Psychologické techniky vůči sobě a vůči posluchači Monika Schmidtová: Vyzvaná přednáška TUL 1 Komunikace slovní ústní písemná verbální

Více

Projekt, prezentace, rétorika

Projekt, prezentace, rétorika Projekt, prezentace, rétorika Fakulta informačních technologií BI PPR, přednáška 8 Přednášející: Mgr. Monika Schmidtová FSv ČVUT, katedra společenských věd externě FIT Monika Schmidtová 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 4 PhDr. Jana Novotná Pojmy v sociální práci Lidský vztah jako součást profese Pojmy v sociální práci AKCEPTACE Akceptace je bezvýhradné přijetí vedeného. Je považována za první základní

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Klubu Nezbeda PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Klubu Nezbeda Vytvořily: Mgr. Alena Kopidolová vedoucí Klubu Nezbeda sociální pracovnice Jana Boščíková pracovnice v sociálních službách kontaktní osoba pro dobrovolníky Mgr.

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2.

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41 51 H/01 Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská výchova Ročník: první Téma:

Více

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 KOMUNIKACE

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 KOMUNIKACE KOMUNIKACE V nejširším slova smyslu můžeme komunikací nazvat vše, čím lidé působí jeden na druhého. Je to proces, při němž dochází k vyměňování významů mezi lidmi. Během komunikace si předáváme informace.

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU ETICKÝ KODEX ÚVOD Tento Etický kodex představuje soubor principů, jimiž se má řídit jednání zaměstnanců společnosti Human Garden s.r.o. (dále jen Společnost ) a osob spolupracujících se Společností. Tento

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných:

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: Psychologie 13 Otázka číslo: 1 Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: asociací asimilací asignací Otázka číslo: 2 Akustický typ si

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Etický kodex. zaměstnanců Podkrušnohorských domovů sociálních služeb Dubí Teplice, příspěvkové organizace

Etický kodex. zaměstnanců Podkrušnohorských domovů sociálních služeb Dubí Teplice, příspěvkové organizace Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Ročník: 2013 V Dubí 1. ledna 2013 Směrnice č. 1 v návaznosti

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více