Komunikace očima sociálního pracovníka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikace očima sociálního pracovníka"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Komunikace očima sociálního pracovníka Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Milada Jandová Vypracoval: Marcela Hirmerová Čelákovice 2011

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Kralupech nad Vltavou, dne

3 Poděkování: Chtěla bych poděkovat vedoucí své absolventské práce Mgr. Miladě Jandové za odborné vedení, cenné rady a čas, který mi věnovala při vypracování této práce. 3

4 OBSAH Úvod Cíle Hlavní cíl Dílčí cíle TEORETICKÁ ČÁST Sociální práce Sociální pracovník Kompetence sociálního pracovníka Předpoklady pro práci sociálního pracovníka Klient Problémoví klienti Vzájemný vztah mezi sociálním pracovníkem a klientem Komunikace Funkce komunikace Druhy komunikace Verbální komunikace Neverbální komunikace Mimika Kinezika Gestika Posturika Vizika Haptika Proxemika Komunikační proces Komunikační dovednosti Poslouchání a naslouchání Aktivní naslouchání Rozhovor Dělení rozhovoru

5 Neřízený rozhovor Řízený rozhovor Dialog PRAKTICKÁ ČÁST...29 Úvod Návratnost dotazníků Výsledky dotazníkového šetření Diskuze...41 Závěr...43 Zusammenfassung...44 Bibliografie...45 Přílohy

6 Úvod Pro svou absolventskou práci jsem si zvolila téma Komunikace očima sociálního pracovníka. Toto téma jsem si vybrala, protože vím, že správná komunikace mezi lidmi je velmi důležitá. Komunikace nás provází celým naším profesním, ale i naším soukromým životem. Člověk se každodenně setkává se situací, ve které je nucen komunikovat s jinými lidmi. Důležitým předpokladem úspěšné a profesionální komunikace je vzájemný vztah mezi sociálním pracovníkem a klientem. Jedině tehdy může sociální pracovník klientovi pomoci, pokud je jejich společná komunikace úspěšná. Cílem mé absolventské práce je popsat správnou komunikaci mezi sociálním pracovníkem a klientem. V teoretické části absolventské práce se zabývám aktéry komunikačního procesu, kterými jsou sociální pracovník a klient. Věnuji se osobnosti sociálního pracovníka a typologií klientů, která mu pomáhá navázat a udržet s klienty kontakt. Dále se v teoretické části své práce zabývám verbální a neverbální komunikací. Pokud sociální pracovník dokáže správně rozumět neverbální komunikace, stává pro něj cenným zdrojem informací o komunikačním partnerovi. Při verbální komunikaci je pro sociálního pracovníka nejdůležitější zvládnutí komunikačních dovedností jako jsou například techniky poslouchání, aktivního naslouchání a kladení otázek. Praktickou část mé absolventské práce tvoří výzkumné šetření, které bylo realizováno prostřednictvím dotazníku. Cílem dotazníku je zjistit, jaká je spokojenost s komunikačními dovednostmi sociálního pracovníka z pohledu klienta. 6

7 1 Cíle 1.1 Hlavní cíl Zpracovat problematiku komunikace s důrazem na jednání sociálního pracovníka s klientem 1.2 Dílčí cíle Popsat správnou komunikaci mezi sociálním pracovníkem a jeho klientem Zjistit, kdy jsou klienty schopni se sociálnímu pracovníkovi svěřit a přijmout jeho rady Prověřit spokojenost klientů s komunikací se sociálním pracovníkem Městského úřadu Velvary 7

8 2 TEORETICKÁ ČÁST 2.1 Sociální práce Sociální práce vychází z jiných vědních disciplín, např. sociologie, psychologie, pedagogiky, práva, ekonomie, apod. S řadou disciplín sdílí některé poznatky a postupy, které pak modifikuje pro své vlastní potřeby, v souladu s vlastními cíli [JANOUŠKOVÁ, 2007, s. 12]. Sociální práce jako obor na našem území je relativně nový. Na počátku 20. století se jednalo o náhodnou pomoc, kterou poskytovaly církve a církevní spolky. S vývojem společnosti vznikaly sociální situace, které člověk nedokázal sám vyřešit, proto začal pomáhat stát. Vznikaly instituce a školy, které vzdělávaly sociální pracovníky. V současné době je kladen důraz na profesionalizaci sociální práce. Podmínkou profesionalizace je propracovaný systém vzdělávání sociálních pracovníků [JANOUŠKOVÁ, 2007, s. 12]. Janoušková (2007) uvádí tyto cíle sociální práce: Podporovat schopnosti klienta řešit problémy Spojit klienta se systémy, které mu poskytnou zdroje, služby a příležitosti Rozvíjet sociální politiku Podporovat lidské blaho Napomáhat tomu, aby systémy podpory klientů pracovaly humánně Sociální pracovník Sociální pracovník je osoba, která vykonává sociální práci. Sociální práce je společenskovědní disciplína, jejímž cílem je poskytování pomoci lidem v obtížných životních situacích, zmírňování a řešení sociálních problémů. Sociální pracovníci pomáhají jednotlivcům, rodinám, skupinám i komunitám dosáhnout způsobilosti k sociálnímu uplatnění nebo ji získat zpět [MATOUŠEK, 2008, s. 11]. 8

9 Předpoklady pro výkon sociálních pracovníků je zakotven v Etickém kodexu sociálních pracovníků ČR (viz příloha č. 1) Kompetence sociálního pracovníka Sociální pracovník musí disponovat určitými kompetencemi neboli způsobilostí k výkonu profese. Matoušek (2008) uvádí tyto kompetence: Rozvíjet účinnou komunikaci Orientovat a plánovat postup Podporovat a pomáhat k soběstačnosti Zasahovat a poskytovat služby Přispívat k práci organizace Odborně růst Předpoklady pro práci sociálního pracovníka Základním předpokladem pro výkon povolání sociálního pracovníka je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a odborná způsobilost. Bez splnění těchto podmínek nelze vykonávat činnost sociálního pracovníka. Pro sociálního pracovníka je ale nezbytné, aby měl řadu dalších předpokladů a schopností. Matoušek (2008) uvádí tyto základní dovednosti: fyzická zdatnost, inteligence, důvěryhodnost a komunikační dovednosti. Pomáhat druhým lidem je velmi těžká a vysilující práce. Proto je důležité, aby měl sociální pracovník dostatek fyzické i psychické energie. Měl by si svou fyzickou kondici udržovat cvičením a správnou životosprávou. 9

10 Inteligence a celoživotní vzdělávání je dalším důležitým předpokladem sociálního pracovníka. Sociální pracovník by měl neustále obohacovat své znalosti, sledovat změny v legislativě a studovat odbornou literaturu. Sociální pracovník musí být schopen navázat kontakt s klientem a získat si jeho důvěru a zachovávat mlčenlivost. Klient musí sociálnímu pracovníkovi důvěřovat a být informován o povinnosti mlčenlivosti. Pouze ve výjimečných případech může být povinnost mlčenlivosti porušena. A to tehdy, zjistí-li sociální pracovník, že klient spáchal nebo se chystá spáchat trestný čin. Komunikační dovednosti jsou pro sociálního pracovníka nezbytné v každé etapě jeho práce [MATOUŠEK, 2008, s. 53]. Je důležité, aby sociální pracovník rozvíjel své komunikační dovednosti, neboť komunikace je jeho hlavním pracovním nástrojem. Správná komunikace neposkytuje klientovi přímo pomoc, ale je základem pro vytvoření dobrého vztahu s klientem. 2.2 Klient Klient je člověk, který kontaktuje sociálního pracovníka nebo už je v jeho péči. Klient má svá práva, která musí sociální pracovník dodržovat. A to na základě etického kodexu sociálních pracovníků a dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách. Samozřejmostí musí být rovný přístup bez diskriminace, zachování důstojnosti a práva na ochranu informací. Vztah sociálního pracovníka a klienta by měl být lehce asymetrický ve smyslu dominance sociálního pracovníka. Míra dominance však musí mít svoji mez. Sociální pracovník by měl umět využívat své nadřazenosti k získání klienta ke spolupráci. Obecně můžeme rozdělit klienty na dobrovolné a nedobrovolné. Dobrovolní klienti přicházejí za sociálním pracovníkem z vlastní iniciativy. U těchto klientů se dá očekávat vzájemná spolupráce. Většinou se jedná o bezproblémové klienty. Skupinu nedobrovolných klientů tvoří lidé, kteří se k sociálnímu pracovníkovi dostali 10

11 nedobrovolně. Byla jim například nařízená ústavní péče. Jedná se o klienty, kteří většinou sociálnímu pracovníkovi nedůvěřují a odmítají vzájemnou spolupráci. Klienty můžeme dále rozdělit podle různých kritérií. Např. dělení dle jejich problému (bezdomovci, drogově závislí, zdravotně znevýhodnění), dle věku (děti, senioři) nebo dělení dle jejich temperamentu (cholerik, sangvinik, flegmatik, melancholik). Typologie klientů pomáhá sociálnímu pracovníkovi navázat a udržet kontakt s klientem a nabízí varianty řešení problémů Problémoví klienti Závislý klient je klient závislý na sociálním pracovníkovi. Obrací se na sociálního pracovníka s nepodstatnými maličkostmi, osobními problémy. Závislý klient přenáší svou odpovědnost na sociálního pracovníka. Nemá svůj názor, je nesamostatný, neschopný přijmout vlastní odpovědnost. Se závislým klientem je nutné komunikovat asertivně, pokusit se klienta motivovat, zadávat klientovi jednodušší úkoly a postupně nároky zvyšovat. Za splněné úkoly by měl být klient chválen. Perfekcionalistický klient nemá důvěru v sociálního pracovníka, odmítá se řídit jeho radami. Klient si chce o všem rozhodovat sám. S tímto klientem by měl mít sociální pracovník trpělivost, ukázat mu výhody spolupráce, snažit navodit pocit bezpečí. Občas by měl sociální pracovník přistoupit na jeho názor, vést komunikaci tak, aby klient nepovažoval sociálního pracovníka za neschopného a nevzdělaného, což často tito klienti činní. Manipulativní klient se snaží manipulovat se sociálním pracovníkem, snaží se získat jeho nadvládu. K manipulačním technikám klienta patří např. lež, podplácení, přemlouvání. 11

12 Při komunikaci s tímto klientem by měl sociální pracovník přesně stanovit to, co od klienta očekává. Seduktivní klient neboli svádějící klient se snaží stát vyjímečným, zvláštním. Snaží se získat určité výhody. Jeho jednání může být nevědomé, vědomé či účelové. Často flirtuje. Tento flirt může přerůst do citového vztahu. Sociální pracovník musí včas rozpoznat tendence klienta a vést taktní komunikaci, která tyto aktivit odmítá. Nebezpečný klient může být agresivní. Lidé, kteří nejsou jinak agresivní, se mohou dostat do problémové situace, kterou nejsou schopni zvládnout, jako reakci na vzniklou situaci volí např. agresi. Komunikace s tímto klientem by mělo být přímé a otevřené, aby klient nenabyl dojmu, že před ním sociální pracovník něco skrývá. Zcela v komunikaci míjí slova, věty, které jsou ventilací emocí.. Sociální pracovník by se měl snažit chovat tak, aby nedal klientovi důvod k útoku. Nemluvný klient je uzavřený, nedokáže nebo nechce mluvit o svém problému. S tímto klientem je velmi těžké navázat počáteční vztah. Při komunikaci s tímto klientem chybí zpětná vazba. Při komunikaci s tímto klientem je důležitá empatie a trpělivost. Sociální pracovník by se měl snažit zjistit důvod klientova mlčení. Depresivní klient vidí vše pesimisticky, propadá beznaději. Veškerá snaha mu pomoci je dle jeho názoru marná. Komunikace s tímto klientem je velice náročná. Sociální pracovník by měl umožnit klientovi vyjádřit jeho negativní emoce. V žádném případě by sociální pracovník neměl zlehčovat jeho situaci. Při špatné komunikaci se může klientova deprese prohloubit. Je 12

13 proto nutné, aby byl sociální pracovník při komunikaci s tímto klientem velice opatrný, volit vhodná slova. Klient závislý na drogách je velice nespolehlivý, nespolupracuje a má zkreslené vnímání reality. Práce s tímto klientem je velice náročná a dlouhodobá. Při komunikaci s tímto klientem, by měl sociální pracovník přizpůsobit svoji slovní zásobu slovníku klienta. Pro práci s tímto klientem musí být sociální pracovník vybaven trpělivostí a rozhodností. Sociální pracovník by neměl ustupovat ze zadaných úkolů a měl by počítat s nespolehlivostí a nedůvěrou klienta. Klient se zdravotním znevýhodnění klienta se zdravotním znevýhodněním neřadíme mezi problémové klienty, ale nezkušenému sociálnímu pracovníkovi může komunikace s tímto klientem dělat určité problémy. Proto by měl sociální pracovník znát určitá pravidla jak s těmito klienty komunikovat. Velkou chybou při komunikaci se zdravotně znevýhodněným je jeho podceňování. Velmi často se stává, že pracovník se při jednání neobrací na klienta, ale na jeho doprovod. S klientem by měl sociální pracovník udržovat oční kontakt, mluvit srozumitelně a zvolit vhodnou komunikaci, dle klientova postižení. 2.3 Vzájemný vztah mezi sociálním pracovníkem a klientem Navázání dobrého vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem je důležitým předpokladem úspěšné spolupráce. Při interakci mezi lidmi dochází k vytváření různých vztahů. S vývojem sociální práce se mění i vztah mezi sociálním pracovníkem a klientem. V počátcích sociální práce se klient považoval za osobu, která je slabá, neúspěšná, odkázaná na pomoc jiné osoby. V posledních letech dochází ve vztahu sociální pracovník klient k zásadním změnám. I dnes samozřejmě poskytuje sociální pracovník klientům podporu, pomoc, poradenství a další služby. Do vztahu však vstupuje klient, který se aktivně podílí na řešení problému. Klient je brán jako 13

14 rovnocenný a výkonný partner. Vztah mezi sociálním pracovníkem a klientem může také fungovat na základě písemné smlouvy. Klient má právo podílet se na rozhodování, nahlížet do korespondence a spisové dokumentace. Klient by měl být ve výsledku s poskytovanými službami spokojen. Sociální pracovník poskytuje možnosti pomoci a klient se rozhoduje, zda pomoc přijme. Matoušek (2008) uvádí základní principy pro vytváření dobrého vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem. Individualizace individuální přístup bez stereotypů a předsudků. Vyjadřování pocitů - respektování klientovy potřeby vyjádřit svoje pocity. Empatie snažit se vcítit do pocitů a situace klienta. Akceptace vnímat klienta takového jaký je. Nehodnotící postoj nehodnotit osobnost klienta, ale jeho jednání či postoj. Sebeurčení respektovat klientovo právo a potřebu svobodně se rozhodovat. Diskrétnost zachování důvěrných informací o klientovi. Dnešní sociální práce ovšem také zahrnuje i nucenou interakci v rámci zákona. Sem řadíme tzv. nedobrovolné klienty, kteří většinou odmítají vzájemnou spolupráci. 2.4 Komunikace Slovo komunikace je cizího původu (Communicare). Slovník cizích slov je převádí do češtiny jako spojení, styk, dorozumívání či veřejná doprava. Komunikace souvisí s vývojem člověka od jeho prvopočátku a je jedním z nejdůležitějších projevů tohoto vývoje. Komunikace má také svůj biologický vývoj. Všechny sociálně žijící zvířata spolu komunikují, ale s omezenými možnostmi ve srovnání s lidmi. Zvířata si sdělují určité informace pomocí pachů, dotyků, skřeků a dalších. Tyto zvířecí formy komunikace vznikly z důvodu adaptace na určité prostředí. Lidská komunikace je však odlišná od nižších druhů, je mnohem složitější. Základním komunikačním prostředkem člověka je řeč, slovo. 14

15 2.4.1 Funkce komunikace Funkce komunikace nemají pevné hranice, vzájemně se prolínají. Jejich rozdělení však umožňuje pochopit význam komunikace v základních dimenzích. Mikuláštík (2010) uvádí 12 základních funkcí: Funkce informativní předávání nějakých informací, faktů, dat mezi lidmi. Funkce instruktivní podobná funkci informační s přídavkem vysvětlení významu, popisu, postupu, organizace a návodu. Funkce přesvědčovací působení na jiného člověka se záměrem změnit jeho názor, postoj, hodnocení nebo způsob konání. Funkce posilující a motivující jde o posilování určitých pocitů sebevědomí, vlastní potřebnosti, o posilování vztahu k něčemu. Funkce zábavná jde o to pobavit, rozesmát, vyplnit čas komunikováním, které vytváří pocit pohody a spokojenosti. Funkce vzdělávací a výchovná specificky uplatňovaná zejména prostřednictvím institucí (sycena je funkcí informativní, instruktivní, ale i funkcemi dalšími jako jsou dohled, dozor, kontrola). Funkce socializační a společensky integrující vytváření vztahů mezi lidmi, sbližování, navazování kontaktů. Komunikace závisí také na naší společenské úrovni. Každá společenská vrstva má poněkud odlišný způsob komunikace. Souvztažnost informace jsou dány do určitých souvislostí, které nám pomáhají lépe je pochopit a vstřebat. Funkce osobní identity na úrovni osobnosti, pro já je komunikace velmi důležitou aktivitou. Už od dětství komunikace pomáhá k tomu, abychom si zodpověděli některé základní otázky. Pomáhá nám ujasnit si spoustu věcí o sobě samém, uspořádat si své postoje, názory, sebevědomí. Funkce poznávací úzce souvisí s funkcí informativní. Umožňuje sdělovat si každodenní zážitky, vzpomínky a plány. 15

16 Funkce svěřovací slouží ke zbavování se vnitřního napětí, k překonávání těžkostí, sdělování důvěrných informací. Sdílení pocitů je pro každého jedince silnou podporou, když probírá věci, které ho trápí. Funkce úniková slouží jako důležitá v okamžicích, kdy máme všeho až nad hlavu, chceme si s někým pohovořit, odreagovat se Druhy komunikace Existuje velká škála druhů komunikace, která se dělí podle různých kritérií. Jednotlivé formy komunikace však nejsou používány odděleně, ale vždy je celá řada druhů komunikace spojována v jednom projevu. Příklady druhů komunikace: Komunikace asertivní Komunikace manipulativní Komunikace pasivní Komunikace negativní Komunikace afektivní Komunikace kognitivní Komunikace vědomá Komunikace nevědomá Mezi významné druhy komunikace patří např. verbální a neverbální komunikace (v některých literaturách se neverbální komunikace nazývá jako komunikace nonverbální). Tyto dvě formy komunikace se vzájemně prolínají, doplňují a dokonce může jedna suplovat druhou. Verbální komunikace je vyjadřování pomocí slov (mluvená nebo psaná). Neverbální komunikace je sdělení beze slov, řeč našeho těla. Tato komunikace bývá velmi často nevědomá. Dokážeme-li tedy správně rozumět neverbální komunikaci, stává se tak pro nás zdrojem cenných informaci o našem komunikačním partnerovi. 16

17 Verbální komunikace Verbální komunikace je vyjadřování pomocí slov, prostřednictvím jazyka. Řeč je jednou z nejdůležitějších forem komunikace a je předmětem mnoha vědních oborů např. lingvistika, filozofie, estetika, stylistika, gramatika, rétorika, sociální komunikace. Mluvenou řeč umožňuje specificky lidská schopnost artikulace, jemné pohyby mluvidel, umožňující při mluvení článkování hlásek. Také např. lidoopi komunikují hlasově, ale činí tak pomocí neartikulovaných zvuků [NAKONEČNÝ, 2000, s. 163]. Verbální komunikace je vždy doprovázena neverbálními prostředky. Slova se nedají odloučit od neverbální komunikace. Ve verbální komunikaci se mohou také uplatňovat paralingvistické faktory, jako je např. hlasitost verbálního projevu, rychlost, objem, plynulost, pomlky, frázování a emoční náboj řeči. Hlasitost verbálního projevu nám prozrazuje, jak silně je komunikátor zaujat věcí, o níž mluví, nebo jak silně chce zapůsobit na posluchače. Při delším komunikování se doporučuje hlasitost obměňovat. Tempo řeči je dobré měnit s ohledem na to, co sdělujeme. Obtížnější sdělení je vhodné říkat pomaleji a zřetelněji. Naopak technická a věcná témata lze prezentovat rychleji. Plynulost řeči je také velmi důležitá. Jedná se o střídání slov s vyšším a nižším důrazem s ohledem na obsah projevu Neverbální komunikace Neverbální komunikace neboli nonverbální komunikace. Neverbální komunikace je sdělení nebo řeč beze slov. "Neverbální komunikace probíhá především na nevědomé úrovni a dokážeme-li jí správně porozumět, stává se jedinečným zdrojem cenných informací o partnerech v jednání [ŠŤEPANÍK, 2006, s. 42]. Neverbální komunikace vždy doplňuje verbální projev, může zesílit jeho účinek a za určitých okolností ho může plně 17

18 zastoupit. V některých případech stačí pouze gesto, mimika, dotyk či pohled a není potřeba říkat žádná slova. Pokud řekneme něco, co nesouhlasí s neverbálním chováním, posluchači věří spíše neverbálnímu chování než řeči. Neverbální komunikace se také může používat vědomě a cíleně. Známe mnoho neverbálních signálů, které nahrazují slova nebo je doplňují, např. zaťatá pěst vypovídá o bojovném odhodlání. Mikuláštík (2010) uvádí tři nejdůležitější projevy v neverbální komunikaci: Největší význam mají neverbální projevy v oblasti obličeje a hlavy Na druhém místě jsou pohyby rukou Na třetím místě je pozice těla a nohou Neverbální komunikace je stejně jako verbální komunikace ovlivňována kulturami. Např. vzdálenost mezi komunikačními partnery (proxemika) je odlišná v různých kulturách. Neverbální komunikace je vícevýznamová. Jedno gesto můžeme interpretovat různými způsoby. Špatný čtenář neverbálních projevů se může dopouštět chybných odhadů druhých lidí. Je důležité nedělat předčasné závěry a nesledovat neverbální projev izolovaně, ale vždy v kontextu s chováním a jednáním. Veškeré projevy neverbální komunikace (mimika, kinezika, gestika, posturika vizika, haptika, proxemika) se vzájemně propojují a prolínají Mimika Mimika jsou pohyby svalů v obličeji. Lidská tvář je nejvýraznějším sdělovačem emocí. Mimika vyjadřuje to, co jedinec prožívá, ale také to, jaký má vztah ke sdělení a poskytuje zpětnou vazbu v rozhovoru. Mimika vyjadřuje velkou řadu emocí jako je např. zlost, strach, překvapení, vzrušení, lhostejnost, radost a další. Člověk má z části výraz tváře vrozený a z části ze vztahu k autonomní nervové soustavě (např. červenání, blednutí, pláč). Mimika je velmi jemná forma komunikačních signálů, z níž nejinformativnější částí je oblast kolem očí a úst. Mimicky reaguje celý obličej, rozlišují se dvě obličejové zóny. 18

19 Mikuláštík (2010) rozlišuje obličejové zóny takto: Čelo, nos a oči Dolní polovina obličeje se rty Vzorce mimického výrazu jsou až na malé výjimky naučené. Naučenost mimického výrazu je dokládána především faktem, že osoby od narození nevidomé mají chudý mimický výraz [NAKONEČNÝ, 2000, s. 171]. Specifický mimický výraz si tedy jedinec osvojuje na základě pozorování sociálního okolí. Je ale také potřeba rozlišovat spontánní mimiku, v níž je spousta společných rysů a v niž se uplatňují i vrozené vlivy Kinezika Kinezika jsou spontánní pohyby různých částí těla. Někteří autoři pojem kinezika považují za pojem nadřazený pojmu gestika. Do kineziky lze zahrnout veškeré spontánní pohyby těla jako je např. pokynutí hlavou, mávnutí rukou či hlazení brady. Protože se jedná o spontánní pohyby, může se z těchto pohybů vyčíst určitá informace. Je ale důležité vycházet z kontextu a porovnávat celkové neverbální pohyby. Pohyby se nedají interpretovat jednoznačně Gestika Jedná se o záměrné pohyby rukou, hlavy a nohou, které doprovázejí nebo nahrazují mluvený projev. Gestika se používá např. při popisování velikosti tvaru, aby ten kdo poslouchá, dovedl lépe pochopit to, co je mu sdělováno. Gesta by neměla být v rozporu s naším mluveným projevem. Mikuláštík (2010) rozděluje gesta do pěti základních skupin. Ilustrátory gesta, kterými dokreslujeme ve vzduchu verbální výklad, ukazujeme směr, vysvětlujeme. Gesta upozorňování na něco nebo někoho. Znaky ve všech kulturách nemají znaková gesta stejný význam. 19

20 Emoční výrazová gesta slouží k vyjádření emočního stavu. Adaptory sebemanipulující gesta (např. tření rukou, lomení rukama) Posturika Posturika je držení těla, náklon, poloha rukou, nohou hlavy, konfigurace všech částí těla a směr natočení těla. Z postoje člověka můžeme vyčíst jeho temperament, povahu, míru agrese, jeho současný psychický stav apod. Do určité míry vyjadřuje postoj člověka, celkový postoj k tomu, co se kolem něho děje Vizika Vizika je řeč očí a našich pohledů. Při komunikaci patří řeč očí k nejdůležitějším způsobům sdělování. Z délky očního kontaktu, pohybu očí, víček, obočí i souvisejících svalů, z průměru zornice můžeme vyčíst spoustu důležitých informací. Naše oči sdělují druhým lidem to, jak nám je a jak se cítíme, ale i jaký máme vztah k nim. Funguje to i obráceně. I oni nám svými pohledy sdělují, jak prožívají setkání s námi, jaký mají postoj k tomu, co děláme, o čem hovoříme. Podle Křivohlavého (1988) je třeba věnovat pozornost těmto aspektům: Zaměření pohledu Doba výdrže pohled Četnost pohledů Sled pohledů (priority, na koho nejprve) Celkový objem pohledů Úhel pootevření očních víček Průměr zornic Odklon směru pohledu Frekvence mrkání Tvary a pohyby obočí Tvary vrásek kolem očí 20

21 Haptika Haptika je komunikace pomocí doteku a hmatu. Nejčastějším a společensky přijatelným dotekem je podání ruky. Umět správně a ve správném okamžiku podat ruku je velmi důležité. Kontakt rukou by měl trvat přibližně 5 sekund, ruce by se měly setkat v horizontální úrovni. Při podání rukou by se měla používat pouze pravá ruka. Dotek může být interpretován jako projev přátelství, pochopení, ale také jako projev nepřátelství, např. facka Proxemika Proxemika označuje vzdálenost při komunikaci, a to ve směru horizontálním i vertikálním. Každý člověk potřebuje určitý osobní prostor, aby se cítil pohodlně a bezpečně. Tento prostor je individuálně a kulturně odlišný. Velikost osobní zóny je závislá na osobnosti člověka, ale i na věku, pohlaví či kultuře. Horizontální vzdálenosti při komunikaci lze rozdělit do čtyř základních skupin. V literaturách jsou uváděna odlišná kritéria, já jsem zvolila kritéria, která uvádí Křivohlavý (1988): Intimní zóna (horní hranice je do 45cm) jedná se o těsný tělesný kontakt. Člověk dovoluje vstup do této zóny jen svým nejbližším (dítěti, partnerovi) Osobní zóna (45 120cm) tato sféra je typická pro osobní jednání. Vzdálenost umožňuje fyzický kontakt mezi partnery, sledování mimiky i reakci očních zornic. Sociální zóna ( cm) - jde většinou o vzdálenost, v níž probíhá služební styk, obchodní jednání, při diskusi ve skupině. V našem zorném poli se objeví celá postava partnera. Veřejná zóna (nad 360cm) v této vzdálenosti se lidé obvykle neznají. Tato zóna je charakteristická pro větší shromáždění, politických projevech, herec na jevišti apod. 21

22 Vertikální vzdálenost se v proxemice uplatňuje v případech, kdy hovoříme s někým, kdo má odlišnou výšku. K vyrovnané komunikaci také patří stejná hladina očí partnerů Komunikační proces Komunikace vždy začíná sdělením. Chceme-li druhého informovat, získat či přesvědčit, musí nám především rozumět. Dobré vyjadřovací schopnosti jsou nezbytným předpokladem úspěšné komunikace. Každá komunikace má svůj komunikační proces, který se skládá z několika prvků. V literaturách je uváděno několik komunikačních procesů. Mikuláštík (2010) uvádí tento komunikační proces: komunikátor, komunikant, komuniké, komunikační jazyk, komunikační kanál, zpětná vazba, komunikační prostředí, kontext. Komunikátor je ten, kdo vysílá nějakou zprávu. Komunikátor kóduje své sdělení do verbálních či neverbálních znaků. Svým způsobem zkresluje informace a do komunikace vstupuje s vlastními záměry a cíli. Komunikant je ten, kdo přijímá vyslanou zprávu a dekóduje přijaté sdělení. Jeho vnímání je též ovlivněno vlastními zkušenostmi, záměry a cíli. Komuniké je zpráva, která je verbální nebo neverbální a je přenášena ve formě signálů a znaků. Je důležité, aby zpráva byla odeslána komunikátorem tak, aby ji komunikant správně převzal a porozumněl. Celá zpráva může být odlišně chápána různými lidmi, odlišné chápání může být ovlivněno i kontextem, komunikačním šumem [MIKULÁŠTÍK, 2010, s. 25]. Komunikační jazyk komunikační zpráva se předává prostřednictvím určitého komunikačního jazyka. I když mluvíme stejným jazykem, neznamená to, že si musíme vždy rozumět [MIKULÁŠTÍK, 2010, s. 25]. Velkou roli v komunikačním jazyku hrají procesy kódování a dekódování, které jsou závislé na slovní zásobě, znalosti jazyka nebo znalosti signálů. Při přenosu informací může docházet ke zkreslování informací. Je 22

23 to způsobeno tím, že význam pojmů není u všech lidí shodný. Je nutné si také uvědomit, že jazyk není tak dokonalý, aby dovedl výstižně charakterizovat každou myšlenku, každý pocit, což je také důležitý zdroj zkreslování informace. Komunikační kanál je cesta, kterou je zpráva posílána. Zpětná vazba (feedback) potvrzení sdělení. Zpětná vazba je při komunikaci velmi důležitá. Poskytuje informaci, že sdělení bylo přijato a pochopeno. Je velmi důležité, aby zpětná vazba proběhla co nejdříve po jeho přijetí. V masové komunikaci jsou příležitosti pro zpětnou vazbu omezenější. Neverbální zpětná vazba se může projevovat i během řeči mluvčího např. potlesk, neklid, úmyslné rušení [MIKULÁŠTÍK, 2010, s. 27]. Komunikační prostředí je prostor, kde se komunikace odehrává. Má mimořádně silný vliv na to, co a jak sdělujeme. Podněty, které působí na komunikátora a komunikanta nazýváme komunikační šum. Jedná se o jakýkoliv rušivý vliv při přenosu sdělení, který sdělení určitým způsobem deformuje. Může to být i obyčejný hluk, nepříjemné svítící sluníčko. Může se však jednat i o rušivý vliv interního charakteru, jako je např. nesoustředěnost či únava. Kontext komunikační kontext je situace, ve kterém komunikace probíhá. Má vnitřní a vnější složku. Vnitřní složka je ta, která se odehrává v nás. K vnějším složkám patří např. prostor, kde se nacházíme, situace, čas, lidé. Mikuláštík (2010) uvádí vlivy, které na nás při komunikaci působí: čas, prostor, emoční naladění, mezilidské vztahy, míra formálnosti, sociální situace, pozice účastníků komunikace z hlediska moci, věk účastníků komunikace, pohlaví, záměry a motivace účastníků Komunikační dovednosti Poslouchání a naslouchání Poslouchání je jednou ze základních součástí komunikačního procesu. V literatuře se uvádí, že poslouchání se na komunikačním procesu podílí až z 53%. Úspěšná 23

24 komunikace předpokládá zvládnutí techniky poslouchání, aktivního naslouchání a kladení otázek [VYMĚTAL, 2008, s. 46]. Poslouchání znamená vnímat, pochopit a reagovat. Při poslouchání mluvíme však jen tehdy, když mluvčímu chceme dát najevo, že rozumíme nebo naopak nerozumíme a pak se ptáme. Významným faktorem poslouchání je udržování pozornosti, což můžeme chápat jako schopnost selektivního reagování na slyšené zvuky a eliminaci všech rušících, nepotřebných a rozptylujících zvuků, považovaných za komunikační šum [VYMĚTAL, 2008, s. 47]. Přestože je člověk schopen využívat pozornost tímto selektivním způsobem, přesto velmi brzy dochází k jejich ztrátě. Míra pozornosti je odlišná a záleží na celé řadě dalších faktorů. Mikuláštík (2010) uvádí osm hlavních faktorů, které ovlivňují intenzitu pozornosti posluchače: Významnost sdělení Novost a zajímavost (novinky vždy více upoutají pozornost) Hlasitost sdělení Osobnost sdělujícího Způsob prezentace zprávy Očekávání Vnímavost a ochota poslouchat Psychická svěžest a aktivita Dalším důležitým faktorem poslouchání je porozumění a pochopení toho, co slyšíme. Znamená to porozumět slovům, které nám komunikační partner sdělil. Je velmi důležité poskytnout komunikačnímu partnerovi zpětnou vazbu o tom, že jsme pochopili co nám sděluje. Zpětnou vazbu můžeme poskytnout zopakováním jádra sdělení či neverbálním projevem např. přikyvováním. Posledním důležitým faktorem poslouchání je pamatování si. Vlastní proces pamatování přímo souvisí s tím, kterými smysly člověk sdělení vnímá. Uvádí se, že 24

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky

1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky 1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky 1. Etické zásady 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Etický kodex. Domova pro seniory Kaplice

Etický kodex. Domova pro seniory Kaplice Etický kodex Domova pro seniory Kaplice Obsah Článek 1 Úvodní ustanoven...3 Článek 2 Obecné zásady...3 Článek 3 Pravidla etického chování zaměstnanců...3 Článek 4 Závěrečná ustanovení...4 Příloha č. 1.

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ HELPPES CENTRA VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ HELPPES CENTRA VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ o.s. HELPPES Centrum výcviku psů pro postižené o. s. Mikovcova 9/531,120 00, Praha 2 mobil: 603/769 864 IČ: 26550105 DIČ: CZ26550105 Číslo účtu: 175188017/0300 www.helppes.cz info@helppes.cz Všechna práva vyhrazena

Více

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM VY_32_INOVACE_PSY_11 ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Etický kodex. zaměstnanců Podkrušnohorských domovů sociálních služeb Dubí Teplice, příspěvkové organizace

Etický kodex. zaměstnanců Podkrušnohorských domovů sociálních služeb Dubí Teplice, příspěvkové organizace Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Ročník: 2013 V Dubí 1. ledna 2013 Směrnice č. 1 v návaznosti

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/03/13 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE

PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE Pedagogická komunikace je specifickou formou komunikace sociální. Jde při ní o dorozumívání, sdělování určitých významů v sociálním chování v rámci mezilidských vztahů. Sociální

Více

Projekt, prezentace, rétorika

Projekt, prezentace, rétorika Projekt, prezentace, rétorika Fakulta informačních technologií BI PPR, přednáška 8 Přednášející: Mgr. Monika Schmidtová FSv ČVUT, katedra společenských věd externě FIT Monika Schmidtová 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ

Více

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 KOMUNIKACE

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 KOMUNIKACE KOMUNIKACE V nejširším slova smyslu můžeme komunikací nazvat vše, čím lidé působí jeden na druhého. Je to proces, při němž dochází k vyměňování významů mezi lidmi. Během komunikace si předáváme informace.

Více

je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a

je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a větami charakterizuje člověka vůči jiným společensky žijícím

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace II Střední průmyslová škola Ostrov DRUHY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 1. haptika - dotyk 2. gestika - pohyby těla a rukou 3. mimika - pohyby obličeje 4. oční kontakt 5. posturika - postoj

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Neverbální komunikace

Neverbální komunikace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Neverbální komunikace Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Vymezení neverbální komunikace Neverbální komunikace - komunikace beze

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Olga Čadilová NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Komunikace vzájemná výměna

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021

CZ.1.07/2.2.00/28.0021 14. 10. 2013, Brno Připravil: Ing. Jiří Leitner Garant předmětu: Ing. Vlastimil Vala CSc. Komunikace Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15 OBSAH iii VOD STR. 1 Kapitola 1 str. 3 KOMUNIKACE STR. 3 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 CO JE TO SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 4 DESATERO FALEŠNÝCH PŘEDSTAV O SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1 PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Terminologie Komunikace: communicare (latinské slovo) znamená spojovat se, spoluúčastnit

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE KURZY KOMUNIKACE: Mluvit a vystupovat před lidmi je umění. Rétorika byla uznávána již od starověku jako jedna z nejdůležitějších disciplín, která se vyučovala

Více

Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy

Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy Tato Práva a povinnosti sestávají z těchto obsahových částí: Preambule 1. Všeobecná Práva a povinnosti klientů 2. Specifická

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

Člověk v konfliktních situacích

Člověk v konfliktních situacích VY_32_INOVACE_PSY_8 Člověk v konfliktních situacích Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí SŠ Tematická oblast: Psychologie člověka Předmět: Psychologie Výstižný

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2.

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41 51 H/01 Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská výchova Ročník: první Téma:

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců v resortu MPSV ČR

ETICKÝ KODEX zaměstnanců v resortu MPSV ČR ETICKÝ KODEX zaměstnanců v resortu MPSV ČR Určení dokumentu: Raná péče Platnost: od 1. 9. 2012 (plně nahrazuje původní verzi Etického kodexu z 1. 6. 2012) Určení dokumentu.všichni zaměstnanci Revize: dle

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Jančová ETICKÝ KODEX Práce ve Výchovném ústavu

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Vědecká knihovna v Olomouci Roman@vkol.cz Neprobíhá ve stejném čase - nejdříve dokument někdo napíše, později si ho někdo

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD - OPAKOVÁNÍ DEFINICE: AKTIVNÍ

Více

Komunikace v průmyslové organizaci

Komunikace v průmyslové organizaci Komunikace v průmyslové organizaci doc. Ing. František Steiner, Ph.D. Obsah 1. Funkce komunikace v organizaci. Model základního komunikačního procesu. Komunikační toky v organizaci. Komunikační bariéry

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Sociální rehabilitace Veřejný závazek

Sociální rehabilitace Veřejný závazek Sociální rehabilitace Veřejný závazek Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú.. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více