Komunikace očima sociálního pracovníka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikace očima sociálního pracovníka"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Komunikace očima sociálního pracovníka Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Milada Jandová Vypracoval: Marcela Hirmerová Čelákovice 2011

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Kralupech nad Vltavou, dne

3 Poděkování: Chtěla bych poděkovat vedoucí své absolventské práce Mgr. Miladě Jandové za odborné vedení, cenné rady a čas, který mi věnovala při vypracování této práce. 3

4 OBSAH Úvod Cíle Hlavní cíl Dílčí cíle TEORETICKÁ ČÁST Sociální práce Sociální pracovník Kompetence sociálního pracovníka Předpoklady pro práci sociálního pracovníka Klient Problémoví klienti Vzájemný vztah mezi sociálním pracovníkem a klientem Komunikace Funkce komunikace Druhy komunikace Verbální komunikace Neverbální komunikace Mimika Kinezika Gestika Posturika Vizika Haptika Proxemika Komunikační proces Komunikační dovednosti Poslouchání a naslouchání Aktivní naslouchání Rozhovor Dělení rozhovoru

5 Neřízený rozhovor Řízený rozhovor Dialog PRAKTICKÁ ČÁST...29 Úvod Návratnost dotazníků Výsledky dotazníkového šetření Diskuze...41 Závěr...43 Zusammenfassung...44 Bibliografie...45 Přílohy

6 Úvod Pro svou absolventskou práci jsem si zvolila téma Komunikace očima sociálního pracovníka. Toto téma jsem si vybrala, protože vím, že správná komunikace mezi lidmi je velmi důležitá. Komunikace nás provází celým naším profesním, ale i naším soukromým životem. Člověk se každodenně setkává se situací, ve které je nucen komunikovat s jinými lidmi. Důležitým předpokladem úspěšné a profesionální komunikace je vzájemný vztah mezi sociálním pracovníkem a klientem. Jedině tehdy může sociální pracovník klientovi pomoci, pokud je jejich společná komunikace úspěšná. Cílem mé absolventské práce je popsat správnou komunikaci mezi sociálním pracovníkem a klientem. V teoretické části absolventské práce se zabývám aktéry komunikačního procesu, kterými jsou sociální pracovník a klient. Věnuji se osobnosti sociálního pracovníka a typologií klientů, která mu pomáhá navázat a udržet s klienty kontakt. Dále se v teoretické části své práce zabývám verbální a neverbální komunikací. Pokud sociální pracovník dokáže správně rozumět neverbální komunikace, stává pro něj cenným zdrojem informací o komunikačním partnerovi. Při verbální komunikaci je pro sociálního pracovníka nejdůležitější zvládnutí komunikačních dovedností jako jsou například techniky poslouchání, aktivního naslouchání a kladení otázek. Praktickou část mé absolventské práce tvoří výzkumné šetření, které bylo realizováno prostřednictvím dotazníku. Cílem dotazníku je zjistit, jaká je spokojenost s komunikačními dovednostmi sociálního pracovníka z pohledu klienta. 6

7 1 Cíle 1.1 Hlavní cíl Zpracovat problematiku komunikace s důrazem na jednání sociálního pracovníka s klientem 1.2 Dílčí cíle Popsat správnou komunikaci mezi sociálním pracovníkem a jeho klientem Zjistit, kdy jsou klienty schopni se sociálnímu pracovníkovi svěřit a přijmout jeho rady Prověřit spokojenost klientů s komunikací se sociálním pracovníkem Městského úřadu Velvary 7

8 2 TEORETICKÁ ČÁST 2.1 Sociální práce Sociální práce vychází z jiných vědních disciplín, např. sociologie, psychologie, pedagogiky, práva, ekonomie, apod. S řadou disciplín sdílí některé poznatky a postupy, které pak modifikuje pro své vlastní potřeby, v souladu s vlastními cíli [JANOUŠKOVÁ, 2007, s. 12]. Sociální práce jako obor na našem území je relativně nový. Na počátku 20. století se jednalo o náhodnou pomoc, kterou poskytovaly církve a církevní spolky. S vývojem společnosti vznikaly sociální situace, které člověk nedokázal sám vyřešit, proto začal pomáhat stát. Vznikaly instituce a školy, které vzdělávaly sociální pracovníky. V současné době je kladen důraz na profesionalizaci sociální práce. Podmínkou profesionalizace je propracovaný systém vzdělávání sociálních pracovníků [JANOUŠKOVÁ, 2007, s. 12]. Janoušková (2007) uvádí tyto cíle sociální práce: Podporovat schopnosti klienta řešit problémy Spojit klienta se systémy, které mu poskytnou zdroje, služby a příležitosti Rozvíjet sociální politiku Podporovat lidské blaho Napomáhat tomu, aby systémy podpory klientů pracovaly humánně Sociální pracovník Sociální pracovník je osoba, která vykonává sociální práci. Sociální práce je společenskovědní disciplína, jejímž cílem je poskytování pomoci lidem v obtížných životních situacích, zmírňování a řešení sociálních problémů. Sociální pracovníci pomáhají jednotlivcům, rodinám, skupinám i komunitám dosáhnout způsobilosti k sociálnímu uplatnění nebo ji získat zpět [MATOUŠEK, 2008, s. 11]. 8

9 Předpoklady pro výkon sociálních pracovníků je zakotven v Etickém kodexu sociálních pracovníků ČR (viz příloha č. 1) Kompetence sociálního pracovníka Sociální pracovník musí disponovat určitými kompetencemi neboli způsobilostí k výkonu profese. Matoušek (2008) uvádí tyto kompetence: Rozvíjet účinnou komunikaci Orientovat a plánovat postup Podporovat a pomáhat k soběstačnosti Zasahovat a poskytovat služby Přispívat k práci organizace Odborně růst Předpoklady pro práci sociálního pracovníka Základním předpokladem pro výkon povolání sociálního pracovníka je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a odborná způsobilost. Bez splnění těchto podmínek nelze vykonávat činnost sociálního pracovníka. Pro sociálního pracovníka je ale nezbytné, aby měl řadu dalších předpokladů a schopností. Matoušek (2008) uvádí tyto základní dovednosti: fyzická zdatnost, inteligence, důvěryhodnost a komunikační dovednosti. Pomáhat druhým lidem je velmi těžká a vysilující práce. Proto je důležité, aby měl sociální pracovník dostatek fyzické i psychické energie. Měl by si svou fyzickou kondici udržovat cvičením a správnou životosprávou. 9

10 Inteligence a celoživotní vzdělávání je dalším důležitým předpokladem sociálního pracovníka. Sociální pracovník by měl neustále obohacovat své znalosti, sledovat změny v legislativě a studovat odbornou literaturu. Sociální pracovník musí být schopen navázat kontakt s klientem a získat si jeho důvěru a zachovávat mlčenlivost. Klient musí sociálnímu pracovníkovi důvěřovat a být informován o povinnosti mlčenlivosti. Pouze ve výjimečných případech může být povinnost mlčenlivosti porušena. A to tehdy, zjistí-li sociální pracovník, že klient spáchal nebo se chystá spáchat trestný čin. Komunikační dovednosti jsou pro sociálního pracovníka nezbytné v každé etapě jeho práce [MATOUŠEK, 2008, s. 53]. Je důležité, aby sociální pracovník rozvíjel své komunikační dovednosti, neboť komunikace je jeho hlavním pracovním nástrojem. Správná komunikace neposkytuje klientovi přímo pomoc, ale je základem pro vytvoření dobrého vztahu s klientem. 2.2 Klient Klient je člověk, který kontaktuje sociálního pracovníka nebo už je v jeho péči. Klient má svá práva, která musí sociální pracovník dodržovat. A to na základě etického kodexu sociálních pracovníků a dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách. Samozřejmostí musí být rovný přístup bez diskriminace, zachování důstojnosti a práva na ochranu informací. Vztah sociálního pracovníka a klienta by měl být lehce asymetrický ve smyslu dominance sociálního pracovníka. Míra dominance však musí mít svoji mez. Sociální pracovník by měl umět využívat své nadřazenosti k získání klienta ke spolupráci. Obecně můžeme rozdělit klienty na dobrovolné a nedobrovolné. Dobrovolní klienti přicházejí za sociálním pracovníkem z vlastní iniciativy. U těchto klientů se dá očekávat vzájemná spolupráce. Většinou se jedná o bezproblémové klienty. Skupinu nedobrovolných klientů tvoří lidé, kteří se k sociálnímu pracovníkovi dostali 10

11 nedobrovolně. Byla jim například nařízená ústavní péče. Jedná se o klienty, kteří většinou sociálnímu pracovníkovi nedůvěřují a odmítají vzájemnou spolupráci. Klienty můžeme dále rozdělit podle různých kritérií. Např. dělení dle jejich problému (bezdomovci, drogově závislí, zdravotně znevýhodnění), dle věku (děti, senioři) nebo dělení dle jejich temperamentu (cholerik, sangvinik, flegmatik, melancholik). Typologie klientů pomáhá sociálnímu pracovníkovi navázat a udržet kontakt s klientem a nabízí varianty řešení problémů Problémoví klienti Závislý klient je klient závislý na sociálním pracovníkovi. Obrací se na sociálního pracovníka s nepodstatnými maličkostmi, osobními problémy. Závislý klient přenáší svou odpovědnost na sociálního pracovníka. Nemá svůj názor, je nesamostatný, neschopný přijmout vlastní odpovědnost. Se závislým klientem je nutné komunikovat asertivně, pokusit se klienta motivovat, zadávat klientovi jednodušší úkoly a postupně nároky zvyšovat. Za splněné úkoly by měl být klient chválen. Perfekcionalistický klient nemá důvěru v sociálního pracovníka, odmítá se řídit jeho radami. Klient si chce o všem rozhodovat sám. S tímto klientem by měl mít sociální pracovník trpělivost, ukázat mu výhody spolupráce, snažit navodit pocit bezpečí. Občas by měl sociální pracovník přistoupit na jeho názor, vést komunikaci tak, aby klient nepovažoval sociálního pracovníka za neschopného a nevzdělaného, což často tito klienti činní. Manipulativní klient se snaží manipulovat se sociálním pracovníkem, snaží se získat jeho nadvládu. K manipulačním technikám klienta patří např. lež, podplácení, přemlouvání. 11

12 Při komunikaci s tímto klientem by měl sociální pracovník přesně stanovit to, co od klienta očekává. Seduktivní klient neboli svádějící klient se snaží stát vyjímečným, zvláštním. Snaží se získat určité výhody. Jeho jednání může být nevědomé, vědomé či účelové. Často flirtuje. Tento flirt může přerůst do citového vztahu. Sociální pracovník musí včas rozpoznat tendence klienta a vést taktní komunikaci, která tyto aktivit odmítá. Nebezpečný klient může být agresivní. Lidé, kteří nejsou jinak agresivní, se mohou dostat do problémové situace, kterou nejsou schopni zvládnout, jako reakci na vzniklou situaci volí např. agresi. Komunikace s tímto klientem by mělo být přímé a otevřené, aby klient nenabyl dojmu, že před ním sociální pracovník něco skrývá. Zcela v komunikaci míjí slova, věty, které jsou ventilací emocí.. Sociální pracovník by se měl snažit chovat tak, aby nedal klientovi důvod k útoku. Nemluvný klient je uzavřený, nedokáže nebo nechce mluvit o svém problému. S tímto klientem je velmi těžké navázat počáteční vztah. Při komunikaci s tímto klientem chybí zpětná vazba. Při komunikaci s tímto klientem je důležitá empatie a trpělivost. Sociální pracovník by se měl snažit zjistit důvod klientova mlčení. Depresivní klient vidí vše pesimisticky, propadá beznaději. Veškerá snaha mu pomoci je dle jeho názoru marná. Komunikace s tímto klientem je velice náročná. Sociální pracovník by měl umožnit klientovi vyjádřit jeho negativní emoce. V žádném případě by sociální pracovník neměl zlehčovat jeho situaci. Při špatné komunikaci se může klientova deprese prohloubit. Je 12

13 proto nutné, aby byl sociální pracovník při komunikaci s tímto klientem velice opatrný, volit vhodná slova. Klient závislý na drogách je velice nespolehlivý, nespolupracuje a má zkreslené vnímání reality. Práce s tímto klientem je velice náročná a dlouhodobá. Při komunikaci s tímto klientem, by měl sociální pracovník přizpůsobit svoji slovní zásobu slovníku klienta. Pro práci s tímto klientem musí být sociální pracovník vybaven trpělivostí a rozhodností. Sociální pracovník by neměl ustupovat ze zadaných úkolů a měl by počítat s nespolehlivostí a nedůvěrou klienta. Klient se zdravotním znevýhodnění klienta se zdravotním znevýhodněním neřadíme mezi problémové klienty, ale nezkušenému sociálnímu pracovníkovi může komunikace s tímto klientem dělat určité problémy. Proto by měl sociální pracovník znát určitá pravidla jak s těmito klienty komunikovat. Velkou chybou při komunikaci se zdravotně znevýhodněným je jeho podceňování. Velmi často se stává, že pracovník se při jednání neobrací na klienta, ale na jeho doprovod. S klientem by měl sociální pracovník udržovat oční kontakt, mluvit srozumitelně a zvolit vhodnou komunikaci, dle klientova postižení. 2.3 Vzájemný vztah mezi sociálním pracovníkem a klientem Navázání dobrého vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem je důležitým předpokladem úspěšné spolupráce. Při interakci mezi lidmi dochází k vytváření různých vztahů. S vývojem sociální práce se mění i vztah mezi sociálním pracovníkem a klientem. V počátcích sociální práce se klient považoval za osobu, která je slabá, neúspěšná, odkázaná na pomoc jiné osoby. V posledních letech dochází ve vztahu sociální pracovník klient k zásadním změnám. I dnes samozřejmě poskytuje sociální pracovník klientům podporu, pomoc, poradenství a další služby. Do vztahu však vstupuje klient, který se aktivně podílí na řešení problému. Klient je brán jako 13

14 rovnocenný a výkonný partner. Vztah mezi sociálním pracovníkem a klientem může také fungovat na základě písemné smlouvy. Klient má právo podílet se na rozhodování, nahlížet do korespondence a spisové dokumentace. Klient by měl být ve výsledku s poskytovanými službami spokojen. Sociální pracovník poskytuje možnosti pomoci a klient se rozhoduje, zda pomoc přijme. Matoušek (2008) uvádí základní principy pro vytváření dobrého vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem. Individualizace individuální přístup bez stereotypů a předsudků. Vyjadřování pocitů - respektování klientovy potřeby vyjádřit svoje pocity. Empatie snažit se vcítit do pocitů a situace klienta. Akceptace vnímat klienta takového jaký je. Nehodnotící postoj nehodnotit osobnost klienta, ale jeho jednání či postoj. Sebeurčení respektovat klientovo právo a potřebu svobodně se rozhodovat. Diskrétnost zachování důvěrných informací o klientovi. Dnešní sociální práce ovšem také zahrnuje i nucenou interakci v rámci zákona. Sem řadíme tzv. nedobrovolné klienty, kteří většinou odmítají vzájemnou spolupráci. 2.4 Komunikace Slovo komunikace je cizího původu (Communicare). Slovník cizích slov je převádí do češtiny jako spojení, styk, dorozumívání či veřejná doprava. Komunikace souvisí s vývojem člověka od jeho prvopočátku a je jedním z nejdůležitějších projevů tohoto vývoje. Komunikace má také svůj biologický vývoj. Všechny sociálně žijící zvířata spolu komunikují, ale s omezenými možnostmi ve srovnání s lidmi. Zvířata si sdělují určité informace pomocí pachů, dotyků, skřeků a dalších. Tyto zvířecí formy komunikace vznikly z důvodu adaptace na určité prostředí. Lidská komunikace je však odlišná od nižších druhů, je mnohem složitější. Základním komunikačním prostředkem člověka je řeč, slovo. 14

15 2.4.1 Funkce komunikace Funkce komunikace nemají pevné hranice, vzájemně se prolínají. Jejich rozdělení však umožňuje pochopit význam komunikace v základních dimenzích. Mikuláštík (2010) uvádí 12 základních funkcí: Funkce informativní předávání nějakých informací, faktů, dat mezi lidmi. Funkce instruktivní podobná funkci informační s přídavkem vysvětlení významu, popisu, postupu, organizace a návodu. Funkce přesvědčovací působení na jiného člověka se záměrem změnit jeho názor, postoj, hodnocení nebo způsob konání. Funkce posilující a motivující jde o posilování určitých pocitů sebevědomí, vlastní potřebnosti, o posilování vztahu k něčemu. Funkce zábavná jde o to pobavit, rozesmát, vyplnit čas komunikováním, které vytváří pocit pohody a spokojenosti. Funkce vzdělávací a výchovná specificky uplatňovaná zejména prostřednictvím institucí (sycena je funkcí informativní, instruktivní, ale i funkcemi dalšími jako jsou dohled, dozor, kontrola). Funkce socializační a společensky integrující vytváření vztahů mezi lidmi, sbližování, navazování kontaktů. Komunikace závisí také na naší společenské úrovni. Každá společenská vrstva má poněkud odlišný způsob komunikace. Souvztažnost informace jsou dány do určitých souvislostí, které nám pomáhají lépe je pochopit a vstřebat. Funkce osobní identity na úrovni osobnosti, pro já je komunikace velmi důležitou aktivitou. Už od dětství komunikace pomáhá k tomu, abychom si zodpověděli některé základní otázky. Pomáhá nám ujasnit si spoustu věcí o sobě samém, uspořádat si své postoje, názory, sebevědomí. Funkce poznávací úzce souvisí s funkcí informativní. Umožňuje sdělovat si každodenní zážitky, vzpomínky a plány. 15

16 Funkce svěřovací slouží ke zbavování se vnitřního napětí, k překonávání těžkostí, sdělování důvěrných informací. Sdílení pocitů je pro každého jedince silnou podporou, když probírá věci, které ho trápí. Funkce úniková slouží jako důležitá v okamžicích, kdy máme všeho až nad hlavu, chceme si s někým pohovořit, odreagovat se Druhy komunikace Existuje velká škála druhů komunikace, která se dělí podle různých kritérií. Jednotlivé formy komunikace však nejsou používány odděleně, ale vždy je celá řada druhů komunikace spojována v jednom projevu. Příklady druhů komunikace: Komunikace asertivní Komunikace manipulativní Komunikace pasivní Komunikace negativní Komunikace afektivní Komunikace kognitivní Komunikace vědomá Komunikace nevědomá Mezi významné druhy komunikace patří např. verbální a neverbální komunikace (v některých literaturách se neverbální komunikace nazývá jako komunikace nonverbální). Tyto dvě formy komunikace se vzájemně prolínají, doplňují a dokonce může jedna suplovat druhou. Verbální komunikace je vyjadřování pomocí slov (mluvená nebo psaná). Neverbální komunikace je sdělení beze slov, řeč našeho těla. Tato komunikace bývá velmi často nevědomá. Dokážeme-li tedy správně rozumět neverbální komunikaci, stává se tak pro nás zdrojem cenných informaci o našem komunikačním partnerovi. 16

17 Verbální komunikace Verbální komunikace je vyjadřování pomocí slov, prostřednictvím jazyka. Řeč je jednou z nejdůležitějších forem komunikace a je předmětem mnoha vědních oborů např. lingvistika, filozofie, estetika, stylistika, gramatika, rétorika, sociální komunikace. Mluvenou řeč umožňuje specificky lidská schopnost artikulace, jemné pohyby mluvidel, umožňující při mluvení článkování hlásek. Také např. lidoopi komunikují hlasově, ale činí tak pomocí neartikulovaných zvuků [NAKONEČNÝ, 2000, s. 163]. Verbální komunikace je vždy doprovázena neverbálními prostředky. Slova se nedají odloučit od neverbální komunikace. Ve verbální komunikaci se mohou také uplatňovat paralingvistické faktory, jako je např. hlasitost verbálního projevu, rychlost, objem, plynulost, pomlky, frázování a emoční náboj řeči. Hlasitost verbálního projevu nám prozrazuje, jak silně je komunikátor zaujat věcí, o níž mluví, nebo jak silně chce zapůsobit na posluchače. Při delším komunikování se doporučuje hlasitost obměňovat. Tempo řeči je dobré měnit s ohledem na to, co sdělujeme. Obtížnější sdělení je vhodné říkat pomaleji a zřetelněji. Naopak technická a věcná témata lze prezentovat rychleji. Plynulost řeči je také velmi důležitá. Jedná se o střídání slov s vyšším a nižším důrazem s ohledem na obsah projevu Neverbální komunikace Neverbální komunikace neboli nonverbální komunikace. Neverbální komunikace je sdělení nebo řeč beze slov. "Neverbální komunikace probíhá především na nevědomé úrovni a dokážeme-li jí správně porozumět, stává se jedinečným zdrojem cenných informací o partnerech v jednání [ŠŤEPANÍK, 2006, s. 42]. Neverbální komunikace vždy doplňuje verbální projev, může zesílit jeho účinek a za určitých okolností ho může plně 17

18 zastoupit. V některých případech stačí pouze gesto, mimika, dotyk či pohled a není potřeba říkat žádná slova. Pokud řekneme něco, co nesouhlasí s neverbálním chováním, posluchači věří spíše neverbálnímu chování než řeči. Neverbální komunikace se také může používat vědomě a cíleně. Známe mnoho neverbálních signálů, které nahrazují slova nebo je doplňují, např. zaťatá pěst vypovídá o bojovném odhodlání. Mikuláštík (2010) uvádí tři nejdůležitější projevy v neverbální komunikaci: Největší význam mají neverbální projevy v oblasti obličeje a hlavy Na druhém místě jsou pohyby rukou Na třetím místě je pozice těla a nohou Neverbální komunikace je stejně jako verbální komunikace ovlivňována kulturami. Např. vzdálenost mezi komunikačními partnery (proxemika) je odlišná v různých kulturách. Neverbální komunikace je vícevýznamová. Jedno gesto můžeme interpretovat různými způsoby. Špatný čtenář neverbálních projevů se může dopouštět chybných odhadů druhých lidí. Je důležité nedělat předčasné závěry a nesledovat neverbální projev izolovaně, ale vždy v kontextu s chováním a jednáním. Veškeré projevy neverbální komunikace (mimika, kinezika, gestika, posturika vizika, haptika, proxemika) se vzájemně propojují a prolínají Mimika Mimika jsou pohyby svalů v obličeji. Lidská tvář je nejvýraznějším sdělovačem emocí. Mimika vyjadřuje to, co jedinec prožívá, ale také to, jaký má vztah ke sdělení a poskytuje zpětnou vazbu v rozhovoru. Mimika vyjadřuje velkou řadu emocí jako je např. zlost, strach, překvapení, vzrušení, lhostejnost, radost a další. Člověk má z části výraz tváře vrozený a z části ze vztahu k autonomní nervové soustavě (např. červenání, blednutí, pláč). Mimika je velmi jemná forma komunikačních signálů, z níž nejinformativnější částí je oblast kolem očí a úst. Mimicky reaguje celý obličej, rozlišují se dvě obličejové zóny. 18

19 Mikuláštík (2010) rozlišuje obličejové zóny takto: Čelo, nos a oči Dolní polovina obličeje se rty Vzorce mimického výrazu jsou až na malé výjimky naučené. Naučenost mimického výrazu je dokládána především faktem, že osoby od narození nevidomé mají chudý mimický výraz [NAKONEČNÝ, 2000, s. 171]. Specifický mimický výraz si tedy jedinec osvojuje na základě pozorování sociálního okolí. Je ale také potřeba rozlišovat spontánní mimiku, v níž je spousta společných rysů a v niž se uplatňují i vrozené vlivy Kinezika Kinezika jsou spontánní pohyby různých částí těla. Někteří autoři pojem kinezika považují za pojem nadřazený pojmu gestika. Do kineziky lze zahrnout veškeré spontánní pohyby těla jako je např. pokynutí hlavou, mávnutí rukou či hlazení brady. Protože se jedná o spontánní pohyby, může se z těchto pohybů vyčíst určitá informace. Je ale důležité vycházet z kontextu a porovnávat celkové neverbální pohyby. Pohyby se nedají interpretovat jednoznačně Gestika Jedná se o záměrné pohyby rukou, hlavy a nohou, které doprovázejí nebo nahrazují mluvený projev. Gestika se používá např. při popisování velikosti tvaru, aby ten kdo poslouchá, dovedl lépe pochopit to, co je mu sdělováno. Gesta by neměla být v rozporu s naším mluveným projevem. Mikuláštík (2010) rozděluje gesta do pěti základních skupin. Ilustrátory gesta, kterými dokreslujeme ve vzduchu verbální výklad, ukazujeme směr, vysvětlujeme. Gesta upozorňování na něco nebo někoho. Znaky ve všech kulturách nemají znaková gesta stejný význam. 19

20 Emoční výrazová gesta slouží k vyjádření emočního stavu. Adaptory sebemanipulující gesta (např. tření rukou, lomení rukama) Posturika Posturika je držení těla, náklon, poloha rukou, nohou hlavy, konfigurace všech částí těla a směr natočení těla. Z postoje člověka můžeme vyčíst jeho temperament, povahu, míru agrese, jeho současný psychický stav apod. Do určité míry vyjadřuje postoj člověka, celkový postoj k tomu, co se kolem něho děje Vizika Vizika je řeč očí a našich pohledů. Při komunikaci patří řeč očí k nejdůležitějším způsobům sdělování. Z délky očního kontaktu, pohybu očí, víček, obočí i souvisejících svalů, z průměru zornice můžeme vyčíst spoustu důležitých informací. Naše oči sdělují druhým lidem to, jak nám je a jak se cítíme, ale i jaký máme vztah k nim. Funguje to i obráceně. I oni nám svými pohledy sdělují, jak prožívají setkání s námi, jaký mají postoj k tomu, co děláme, o čem hovoříme. Podle Křivohlavého (1988) je třeba věnovat pozornost těmto aspektům: Zaměření pohledu Doba výdrže pohled Četnost pohledů Sled pohledů (priority, na koho nejprve) Celkový objem pohledů Úhel pootevření očních víček Průměr zornic Odklon směru pohledu Frekvence mrkání Tvary a pohyby obočí Tvary vrásek kolem očí 20

21 Haptika Haptika je komunikace pomocí doteku a hmatu. Nejčastějším a společensky přijatelným dotekem je podání ruky. Umět správně a ve správném okamžiku podat ruku je velmi důležité. Kontakt rukou by měl trvat přibližně 5 sekund, ruce by se měly setkat v horizontální úrovni. Při podání rukou by se měla používat pouze pravá ruka. Dotek může být interpretován jako projev přátelství, pochopení, ale také jako projev nepřátelství, např. facka Proxemika Proxemika označuje vzdálenost při komunikaci, a to ve směru horizontálním i vertikálním. Každý člověk potřebuje určitý osobní prostor, aby se cítil pohodlně a bezpečně. Tento prostor je individuálně a kulturně odlišný. Velikost osobní zóny je závislá na osobnosti člověka, ale i na věku, pohlaví či kultuře. Horizontální vzdálenosti při komunikaci lze rozdělit do čtyř základních skupin. V literaturách jsou uváděna odlišná kritéria, já jsem zvolila kritéria, která uvádí Křivohlavý (1988): Intimní zóna (horní hranice je do 45cm) jedná se o těsný tělesný kontakt. Člověk dovoluje vstup do této zóny jen svým nejbližším (dítěti, partnerovi) Osobní zóna (45 120cm) tato sféra je typická pro osobní jednání. Vzdálenost umožňuje fyzický kontakt mezi partnery, sledování mimiky i reakci očních zornic. Sociální zóna ( cm) - jde většinou o vzdálenost, v níž probíhá služební styk, obchodní jednání, při diskusi ve skupině. V našem zorném poli se objeví celá postava partnera. Veřejná zóna (nad 360cm) v této vzdálenosti se lidé obvykle neznají. Tato zóna je charakteristická pro větší shromáždění, politických projevech, herec na jevišti apod. 21

22 Vertikální vzdálenost se v proxemice uplatňuje v případech, kdy hovoříme s někým, kdo má odlišnou výšku. K vyrovnané komunikaci také patří stejná hladina očí partnerů Komunikační proces Komunikace vždy začíná sdělením. Chceme-li druhého informovat, získat či přesvědčit, musí nám především rozumět. Dobré vyjadřovací schopnosti jsou nezbytným předpokladem úspěšné komunikace. Každá komunikace má svůj komunikační proces, který se skládá z několika prvků. V literaturách je uváděno několik komunikačních procesů. Mikuláštík (2010) uvádí tento komunikační proces: komunikátor, komunikant, komuniké, komunikační jazyk, komunikační kanál, zpětná vazba, komunikační prostředí, kontext. Komunikátor je ten, kdo vysílá nějakou zprávu. Komunikátor kóduje své sdělení do verbálních či neverbálních znaků. Svým způsobem zkresluje informace a do komunikace vstupuje s vlastními záměry a cíli. Komunikant je ten, kdo přijímá vyslanou zprávu a dekóduje přijaté sdělení. Jeho vnímání je též ovlivněno vlastními zkušenostmi, záměry a cíli. Komuniké je zpráva, která je verbální nebo neverbální a je přenášena ve formě signálů a znaků. Je důležité, aby zpráva byla odeslána komunikátorem tak, aby ji komunikant správně převzal a porozumněl. Celá zpráva může být odlišně chápána různými lidmi, odlišné chápání může být ovlivněno i kontextem, komunikačním šumem [MIKULÁŠTÍK, 2010, s. 25]. Komunikační jazyk komunikační zpráva se předává prostřednictvím určitého komunikačního jazyka. I když mluvíme stejným jazykem, neznamená to, že si musíme vždy rozumět [MIKULÁŠTÍK, 2010, s. 25]. Velkou roli v komunikačním jazyku hrají procesy kódování a dekódování, které jsou závislé na slovní zásobě, znalosti jazyka nebo znalosti signálů. Při přenosu informací může docházet ke zkreslování informací. Je 22

23 to způsobeno tím, že význam pojmů není u všech lidí shodný. Je nutné si také uvědomit, že jazyk není tak dokonalý, aby dovedl výstižně charakterizovat každou myšlenku, každý pocit, což je také důležitý zdroj zkreslování informace. Komunikační kanál je cesta, kterou je zpráva posílána. Zpětná vazba (feedback) potvrzení sdělení. Zpětná vazba je při komunikaci velmi důležitá. Poskytuje informaci, že sdělení bylo přijato a pochopeno. Je velmi důležité, aby zpětná vazba proběhla co nejdříve po jeho přijetí. V masové komunikaci jsou příležitosti pro zpětnou vazbu omezenější. Neverbální zpětná vazba se může projevovat i během řeči mluvčího např. potlesk, neklid, úmyslné rušení [MIKULÁŠTÍK, 2010, s. 27]. Komunikační prostředí je prostor, kde se komunikace odehrává. Má mimořádně silný vliv na to, co a jak sdělujeme. Podněty, které působí na komunikátora a komunikanta nazýváme komunikační šum. Jedná se o jakýkoliv rušivý vliv při přenosu sdělení, který sdělení určitým způsobem deformuje. Může to být i obyčejný hluk, nepříjemné svítící sluníčko. Může se však jednat i o rušivý vliv interního charakteru, jako je např. nesoustředěnost či únava. Kontext komunikační kontext je situace, ve kterém komunikace probíhá. Má vnitřní a vnější složku. Vnitřní složka je ta, která se odehrává v nás. K vnějším složkám patří např. prostor, kde se nacházíme, situace, čas, lidé. Mikuláštík (2010) uvádí vlivy, které na nás při komunikaci působí: čas, prostor, emoční naladění, mezilidské vztahy, míra formálnosti, sociální situace, pozice účastníků komunikace z hlediska moci, věk účastníků komunikace, pohlaví, záměry a motivace účastníků Komunikační dovednosti Poslouchání a naslouchání Poslouchání je jednou ze základních součástí komunikačního procesu. V literatuře se uvádí, že poslouchání se na komunikačním procesu podílí až z 53%. Úspěšná 23

24 komunikace předpokládá zvládnutí techniky poslouchání, aktivního naslouchání a kladení otázek [VYMĚTAL, 2008, s. 46]. Poslouchání znamená vnímat, pochopit a reagovat. Při poslouchání mluvíme však jen tehdy, když mluvčímu chceme dát najevo, že rozumíme nebo naopak nerozumíme a pak se ptáme. Významným faktorem poslouchání je udržování pozornosti, což můžeme chápat jako schopnost selektivního reagování na slyšené zvuky a eliminaci všech rušících, nepotřebných a rozptylujících zvuků, považovaných za komunikační šum [VYMĚTAL, 2008, s. 47]. Přestože je člověk schopen využívat pozornost tímto selektivním způsobem, přesto velmi brzy dochází k jejich ztrátě. Míra pozornosti je odlišná a záleží na celé řadě dalších faktorů. Mikuláštík (2010) uvádí osm hlavních faktorů, které ovlivňují intenzitu pozornosti posluchače: Významnost sdělení Novost a zajímavost (novinky vždy více upoutají pozornost) Hlasitost sdělení Osobnost sdělujícího Způsob prezentace zprávy Očekávání Vnímavost a ochota poslouchat Psychická svěžest a aktivita Dalším důležitým faktorem poslouchání je porozumění a pochopení toho, co slyšíme. Znamená to porozumět slovům, které nám komunikační partner sdělil. Je velmi důležité poskytnout komunikačnímu partnerovi zpětnou vazbu o tom, že jsme pochopili co nám sděluje. Zpětnou vazbu můžeme poskytnout zopakováním jádra sdělení či neverbálním projevem např. přikyvováním. Posledním důležitým faktorem poslouchání je pamatování si. Vlastní proces pamatování přímo souvisí s tím, kterými smysly člověk sdělení vnímá. Uvádí se, že 24

Vyšší odborná škola,

Vyšší odborná škola, Vyšší odborná škola, střední a základní škola MILLS s. r. o., Čelákovice Komunikace ve veřejné správě s důrazem na využití asertivního jednání Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala:

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers

Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav společenských věd Erika Směšná Jednání zprostředkovatele s uchazečem o zaměstnání An Agent s Dealings With Job Seekers Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Dana Pokorná

Více

Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení. Štěpánka Holoubková

Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení. Štěpánka Holoubková Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení Štěpánka Holoubková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá sociální komunikací mezi klienty a zaměstnanci

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Komunikativní dovednosti

Univerzita Palackého v Olomouci. Komunikativní dovednosti Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Komunikativní dovednosti Alena Jůvová Olomouc 2013 3 Obsah Úvod 1 Biologické

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ U ŽÁKŮ NA 1. STUPNI ZŠ SE ZAMĚŘENÍM NA NASLOUCHÁNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Lukešová Učitelství pro

Více

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY

Více

Základy komunikačních dovedností

Základy komunikačních dovedností Základy komunikačních dovedností nejen ústa mluví ing. mgr. hana janiková vzdělávací program v rámci projektu sám pro sebe, sám Za sebe! Získání Základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií. Prvky úspěšné komunikace mezi učitelem a žáky: analýza videozáznamu tělesné výchovy na 2.

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií. Prvky úspěšné komunikace mezi učitelem a žáky: analýza videozáznamu tělesné výchovy na 2. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Prvky úspěšné komunikace mezi učitelem a žáky: analýza videozáznamu tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

PSYCHOLOGIE 2 Klíčová slova

PSYCHOLOGIE 2 Klíčová slova PSYCHOLOGIE 2 Klíčová slova PhDr. Věra Strnadová, Ph.D. 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES Sofistika - je-li někdo označen jako sofistikovaná osoba, pak to znamená, že je to člověk, který je výrazně orientován na formální

Více

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KOMUNIKACE. Ing.

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KOMUNIKACE. Ing. PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KOMUNIKACE Ing. Renata Kasalová K K KOMUNIKACE Ing. Renata Kasalová PSYCHOLOGIE V PRAXI

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární a preprimární pedagogiky Mgr. VENDULA VODÁKOVÁ VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Bakalářská

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

Zachycení názorů sociálních pracovníků na vykonávání jejich profese v prostředí Nestátní neziskové organizace Charita České republiky na území ACHO

Zachycení názorů sociálních pracovníků na vykonávání jejich profese v prostředí Nestátní neziskové organizace Charita České republiky na území ACHO Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Bc. Martina Svozilová Zachycení názorů sociálních pracovníků na vykonávání jejich profese v prostředí Nestátní neziskové organizace

Více

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. Komunikace mezi členy zdravotnického týmu v intenzivní péči z pohledu sestry

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. Komunikace mezi členy zdravotnického týmu v intenzivní péči z pohledu sestry FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Barbora Altmanová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 Komunikace mezi členy zdravotnického týmu v intenzivní péči z pohledu sestry

Více

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů Monika Štecová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce se zabývá etikou ošetřovatelské péče se zaměřením na tzv. obtížné klienty. Teoretická část práce se soustředí

Více

Sociální práce v nemocnici používané metody a techniky

Sociální práce v nemocnici používané metody a techniky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Sociální práce v nemocnici používané metody a techniky diplomová práce Autor práce: Studijní program: Studijní obor: Bc. Iva Mráčková

Více

Sociální práce v Oblastní nemocnici Kolín, a. s., nemocnici Středočeského kraje

Sociální práce v Oblastní nemocnici Kolín, a. s., nemocnici Středočeského kraje Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Sociální práce v Oblastní nemocnici Kolín, a. s., nemocnici Středočeského

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace MODUL 5 - Komunikace Úvod modulu Tento modul vstupního vzdělávání následného je věnován problematice komunikace. Jde o problematiku, která má mimořádný význam pro každého, kdo jedná a pracuje s lidmi.

Více

Metodika výuky komunikačních dovedností na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky komunikačních dovedností na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Martina Schneiderová Marek Schneider Metodika výuky komunikačních dovedností na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe

Více

ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH

ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Diplomová práce ÚLOHA SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA VE SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTRECH Bc. Barbora Kupilíková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracoval(a)

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Společenské postavení sociálního pracovníka na Nymbursku

Společenské postavení sociálního pracovníka na Nymbursku Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Společenské postavení sociálního pracovníka na Nymbursku Vedoucí práce: Mgr. Alena

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Psychologické základy lidské komunikace

Psychologické základy lidské komunikace Ostravská univerzita v Ostravě Psychologické základy lidské komunikace učební text Karel Paulík Ostrava 2007 Recenze: Doc. PhDr. Evžen Řehulka CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Název:

Více