Allan Pease. Řeč těla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Allan Pease. Řeč těla"

Transkript

1 Allan Pease Řeč těla Portál, 2001 O "řeči těla" jsem se poprvé doslechl v roce 1971 na jednom semináři. Byl jsem tak nadšen, že jsem se chtěl dozvědět víc. Lektor se zmínil o výzkumech profesora Raye Birdwhistella z univerzity v Luisville, které prokázaly, že mezilidská komunikace prostřednictvím gest, postojů, postavení těla a vzdáleností mezi lidmi nese více informací než jakákoli jiná komunikační metoda. Tenkrát jsem již několik let působil jako prodejce a prošel jsem mnoha dlouhými a intenzivními kurzy prodejních metod. Na žádném z těchto kurzů jsme se však nezabývali neverbálními aspekty a důsledky, které z nich vyplývají při osobních jednáních. Vlastním pátráním jsem zjistil, že informace o řeči těla jsou nedostupné, a přestože v knihovnách i na univerzitách byly uloženy záznamy o výzkumech tohoto tématu, vyskytovaly se většinou v podobě úzce zaměřených rukopisů a objektivních teoretických předpokladů sestavených lidmi, kteří měli nepatrné či vůbec žádné zkušenosti z jednání s jinými lidmi. Netvrdím, že jejich studie nejsou důležité; chci jen říci, že jsou příliš technické, než aby měly jakýkoli praktický význam pro laika, jako jsem například já. 1

2 Při psaní této knihy jsem se pokusil shrnout významné studie týkající se chování a spojil jsem je s podobnými studiemi z jiných oborů (sociologie, antropologie, zoologie, vzdělávání, psychiatrie, rodinného poradenství, profesionálního vyjednávání a prodeje. Kniha obsahuje také mnoho rad a návodů "jak na to", které jsem vypracoval na základě četných videonahrávek a filmů, jejichž autorem jsem já sám nebo moji spolupracovníci z Austrálie i ze zámoří. Čerpal jsem také ze zkušeností a z osobních setkání s tisíci lidmi, s nimiž jsem v uplynulých patnácti letech hovořil, které jsem školil, vedl i řídil a kteří byli mými zákazníky. Tato kniha rozhodně není posledním slovem v oboru řeči těla a nenajdete v ní žádné kouzelné návody, jaké slibují některé příručky, s nimiž se setkáte v knihkupectvích. Mým záměrem bylo přivést čtenáře k hlubšímu uvědomění vlastních neverbálních signálů a narážek a současně ukázat, jak spolu lidé komunikují prostřednictvím řeči těla. Kniha se zabývá každou složkou řeči těla samostatně, přestože je jen málo gest, která člověk používá nezávisle na ostatních. Současně jsem se snažil vyhnout se přílišnému zjednodušení. Komunikace beze slov je složitým procesem zahrnujícím lidi, slova, tón hlasu a pohyby těla. Jistě se najdou lidé, kteří začnou zděšeně lomit rukama a budou tvrdit, že studium řeči těla je jen dalším způsobem zneužití vědeckých poznatků ve snaze ovládnout druhé lidi a uhodnout jejich myšlenky. Kniha, kterou držíte v rukou, vám chce zprostředkovat hlubší vhled do komunikace s ostatními lidmi, pomoci vám lépe porozumět druhým, a tím i sobě. Po chopíme-li princip funkce určitého jevu, snáze se s ním naučíme žít, kdežto nepochopení a lhostejnost je živnou půdou strachu, pověr a přehnaně kritického hodnocení. Člověk pozorující ptáky je nestuduje proto, aby je mohl zastřelit a vycpat si je jako lovecké trofeje. Získáme-li zběhlost v umění neverbální mezilidské komunikace, bude pro nás každé setkání s druhým člověkem vzrušujícím zážitkem. Tato kniha byla původně zamýšlena jako pracovní příručka pro prodejce a všechny, kteří se pohybují ve světě obchodu. Během desetiletého období shromažďování materiálu a přípravy knihy se však její záběr natolik rozšířil, že bez ohledu na povolání nebo pracovní postavení ji může používat každý, kdo chce lépe porozumět nejsložitější události, před jakou nás život staví - osobnímu setkání s druhým člověkem. ALLAN PEASE S blížícím se koncem dvacátého století jsme svědky zrodu nového typu vědce bádajícího v oblasti společenských věd - "neverbalisty". Neverbalista se kochá sledováním neverbálních narážek a signálů lidí stejně, jako milovník divokého ptactva s radostí a požitkem sleduje ptáky a jejich chování. Pozorovatel sleduje lidi při společenských událostech, na pláži, u televize, v kanceláři a všude, kde se setkávají. Chce se více dozvědět o jednání svých bližních, aby se dozvěděl více i o sobě a zlepšil tak svůj vztah k druhým lidem. Zdá se neuvěřitelné, že za více než milion let lidské evoluce se nikdo vážněji nezabýval výzkumem neverbálních aspektů komunikace. Zmíněné téma se dostalo do ohniska zájmu až v šedesátých letech 20. století a široká veřejnost si existenci těchto otázek uvědomila teprve poté, kdy Julius Fast v roce 1970 uveřejnil svou knihu o řeči těla. Kniha shrnovala dosavadní výsledky studia neverbální komunikace. Přes její nesporný význam se dokonce ještě dnes většina lidí staví k řeči těla nevšímavě. Průkopníky dovedností neverbální komunikace byli Charlie Chaplin a mnozí další herci éry němého filmu: prostředky neverbální komunikace byly totiž jedinými, které měli k dispozici. Herci byli považováni za dobré nebo špatné podle toho, jak účinně dokázali využívat gest a ostatních prvků řeči těla. Se vzrůstající oblibou zvukového filmu a menším důrazem kladeným na neverbální aspekty hereckého umění vybledla sláva mnohých hvězd němého filmu a do popředí se dostali herci s rozvinutějšími schopnostmi verbální komunikace. Historicky patrně nejvýznamnější práci zabývající se technikou řeči těla uveřejnil roku 1872 Charles Darwin pod názvem O vyjádření emocí u člověka a zvířat. Tento spis stál u zrodu 2

3 moderních studií o výrazu tváře a řeči těla. Moderní badatelé na celém světě potvrdili mnohé Darwinovy představy a pozorování. Od dob Darwinových vědci zaznamenali téměř milion neverbálních narážek a signálů. Albert Mehrabian zjistil, že verbální složka tvoří pouhých 7 % obsahu sdělení, vokální složka (tón hlasu, modulace a další zvuky) tvoří 38 % obsahu sdělení a zbývajících 55 % obsahu sdělení je zprostředkováno neverbálními signály. Profesor Birdwhistell se zabýval odhadem rozsahu neverbální mezilidské komunikace. Došel k závěru, že průměrný člověk mluví asi deset nebo jedenáct minut denně a že průměrná věta trvá pouze 2,5 sekundy. Stejně jako Mehrabian zjistil, že verbální složka přímé komunikace zaujímá pouhých 35 % a více než 65 % komunikace se odehrává v neverbální rovině. Většina badatelů je zajedno v tom, že verbální složka komunikace přenáší zejména informace, kdežto neverbální část komunikace zprostředkovává mezilidské postoje a někdy je používána jako náhrada verbálních sdělení. Jestliže například žena upře na muže "vražedný pohled", znamená to pro muže naprosto jasné sdělení, aniž by žena pronesla jediné slovo. Slova a pohyby se bez ohledu na kulturu vyskytují společně s takovou mírou předvídatelnosti, že Birdwhistell tvrdí, že podle tónu hlasu dokáže odhadnout pohyby, jimiž mluvčí provází svůj projev. Stejně tak se Birdwhistell naučil podle gestikulace odhadnout obsah řeči. Mnozí lidé se jen obtížně smiřují s tvrzením, že z biologického hlediska není člověk ničím jiným než zvířetem. Homo sapiens je primát, lysá opice s vyspělým mozkem, která se naučila chodit vzpřímeně. Stejně jako ostatní živočišné druhy, i my jsme podřízeni biologickým pravidlům, jež ovládají naše činy, reakce, řeč těla a gestikulaci. Úžasné je, že lidský živočich si jen málokdy uvědomuje držení těla, pohyby a gesta, jež někdy vyprávějí zcela jiný příběh než jeho hlas a slova. Vnímavost, intuice a tušení Jestliže o někom řekneme, že je "vnímavý" či "intuitivní", hovoříme o jeho schopnosti rozumět neverbálním signálům druhého člověka a srovnávat je s verbálními signály. Jinými slovy, řekneme-li, že máme "tušení" nebo "dojem", že nám někdo lhal, vlastně si uvědomujeme, že jsme zpozorovali rozpor mezi řečí těla a mluveným slovem onoho člověka. Řečníci zase mluví o pozornosti vůči publiku nebo vytvoření vztahu ke skupině. Jestliže například posluchači sedí se založenýma rukama a svěšenou bradou, vnímavému řečníkovi neunikne, že jeho proslov nepadl na úrodnou půdu. Uvědomí si, že chce-li získat pozornost posluchačů, musí zvolit odlišný přístup. Méně vnímavý řečník bude pokračovat bez ohledu na reakci posluchačů. Ženy jsou obecně vnímavější než muži a díky této skutečnosti se často hovoří o "ženské intuici". Ženy mají vrozenou schopnost vnímat a dešifrovat neverbální signály a nepatrné detaily. To je důvod, proč jen málo mužů umí úspěšně lhát svým ženám a proč naopak ženy mohou své muže opít rohlíkem, aniž by si toho muži všimli. Ženská intuice je obzvlášť patrná u žen, které vychovávaly děti. V prvních letech komunikace s dítětem se matka spoléhá téměř výlučně na neverbální komunikaci. Má se za to, že právě to je důvodem, proč jsou ženy vnímavějšími vyjednávači než muži. Vrozené, geneticky podmíněné, kulturně podmíněné a naučené signály Otázce, zda neverbální signály jsou vrozené, naučené, geneticky podmíněné, či získané jiným způsobem, bylo věnováno mnoho výzkumů a odborných diskusí. Badatelé pozorovali slepé a hluché lidi, kteří se nemohli naučit neverbálním signálům pomocí zraku a sluchu; pozorovali také gestikulaci příslušníků nejrůznějších kultur na celém světě, studovali chování našich nejbližších příbuzných v živočišné říši - lidoopů a opic. Závěry zmíněných výzkumů naznačují, že gesta spadají do různých kategorií. Většina mláďat primátů se rodí se schopností sát, což svědčí o tom, že tato schopnost je vrozená či geneticky podmíněná. Německý vědec Eibl-Eibesfeldt zjistil, že u dětí, které se narodí slepé a hluché, se objeví úsměv nezávisle na učení nebo napodobování. Z toho plyne, že i úsměv musí být 3

4 vrozený. Ekmanova, Friesenova a Sorensonova studie o výrazech obličeje lidí z odlišných kultur podpořila některé původní Darwinovy domněnky o vrozených gestech. Badatelé zjistili, že příslušníci různých kultur vyjadřovali emoce stejnými základními výrazy obličeje, což je vedlo k závěru, že tyto výrazy jsou nepochybně vrozené. Když zkřížíte paže na hrudi, dáváte pravou přes levou, nebo levou přes pravou? Většina lidí to nedokáže s jistotou říci, dokud to nezkusí. Zatímco jeden způsob zkřížení paží je jim zcela pohodlný, opačný způsob vnímají jako napros to nepřirozený. Předpokládá se, že i toto gesto je geneticky podmíněné a nelze ho změnit. Dosud se vedou diskuse o tom, zda jsou některá gesta podmíněna kulturně, nebo geneticky. Například většina mužů při oblékání kabátu vsouvá do rukávu nejdříve pravou paži, kdežto většina žen začíná levou. Když muž na přelidněném místě míjí ženu, obvykle se obrací směrem k ní, zatímco žena se v takové situaci obvykle odvrací. Dělá to instinktivně, aby si chránila hruď? Je to vrozená ženská reakce, nebo se to žena naučila bezděčným pozorováním jiných žen? Mnohé z našeho základního neverbálního chování je výsledkem učení a význam mnoha pohybů a gest je podmíněn kulturně. Podívejme se nyní společně na tyto aspekty řeči těla. Základy a jejich původ Většina základních gest mezilidské komunikace má na celém světě stejnou podobu. Když jsou lidé šťastní, usmívají se; když jsou smutní nebo rozhněvaní, mračí se. Pokývání hlavou téměř univerzálně znamená přitakání a potvrzení. Je to patrně vrozené gesto, protože ho používají i slepí a hluší lidé. Potřesení hlavou ze strany na stranu naznačuje nesouhlas a je také téměř univerzálně platné. Je to patrně gesto naučené v nejranějším dětství. Jestliže se dítě dosyta napije mateřského mléka, obrátí hlavičku do strany a odmítne tak matčin prs. Nechce-li malé dítě jíst, obrací hlavu ze strany na stranu, aby učinilo přítrž rodičovským pokusům dostat mu lžičkou do úst další sousto. Dítě se tak rychle naučí, že otáčením hlavy ze strany na stranu může naznačit nesouhlas a odmítavý postoj. Některá gesta mají svůj původ v dávné zvířecí minulosti. Obnažení zubů je odvozeno od útočného aktu a současní muži ho dodnes používají v podobě úšklebku a dalších ne přátelských gest, i když rozhodně nemají v úmyslu zaútočit a použít k tomu zuby. Úsměv byl původně výhružným gestem, ale dnes se používá společně s nevýhružnými gesty a naznačuje radost a potěšení. Obrázek 1 Pokrčení ramen Pokrčení ramen je dobrým příkladem vše obecně platného gesta, které naznačuje, že člověk neví, o čem druhý hovoří, nebo to nechápe. Je to složité gesto skládající se ze tří částí: roztažených dlaní, pokrčených ramen a zvednutého obočí. Příslušníci různých kultur hovoří různými jazyky a stejně tak se může lišit i jejich neverbální řeč. Zatímco určité gesto může být v konkrétní kultuře naprosto běžné a má jednoznačný význam, v jiné kultuře neznamená nic nebo dokonce může nést zcela opačný význam. Zamysleme se například nad různými interpretacemi a významy tří běžných gest rukou: kroužek utvořený palcem a ukazovákem, vztyčený palec a prsty naznačující písmeno V. Obrázek 2 "Všechno je v pořádku!" Kroužek z prstů neboli gesto "OK" Toto gesto se rozšířilo ve Spojených státech na počátku 19. století. Svůj podíl na tom mají patrně noviny, které tenkrát propadly posedlosti zkracovat běžně používané fráze. O významu 4

5 zkratky "OK" koluje mnoho pověstí. Někteří se domnívají, že sloužila ve významu "všechno v pořádku" (anglicky all correct, chybně psáno jako oll korect), kdežto jiní zase říkají, že znamená opak obecně známé zkratky K.O., tedy knock-out. Jiná oblíbená teorie praví, že se jedná o zkratku slov "Old Kinderhook" podle rodiště jednoho amerického prezidenta, který v 19. století zkratku používal jako svůj reklamní slogan. Patrně se nikdy nedozvíme, která z uvedených teorií se zakládá na pravdě, ale zdá se, že kroužek vytvořený z palce a ukazováčku skutečně symbolizuje písmeno "O" ze zkratky OK. Význam zkratky OK je naprosto běžný ve všech anglicky mluvících zemích a rychle se šíří také do Evropy a Asie, ale gesto samotné má na jiných místech jiný původ a odlišný význam. Ve Francii například znamená "nulu" nebo "nic", v Japonsku může znamenat "peníze", v zemích kolem Středozemního moře naznačuje otvor a často se používá jako znamení, že určitý muž je homosexuál. Cestovatelům, kteří se chtějí vyhnout trapným situacím, doporučujeme držet se zlatého pravidla: "Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti." Vztyčený palec Obrázek 3 "Žádná starost" Ve Velké Británii, v Austrálii a na Novém Zélandu má vztyčený palec tři významy. Běžně jej používají autostopaři při zastavování aut. Používá se jako znamení, že je všechno v pořádku. Prudké vztyčení palce nabývá urážlivého významu a znamená "trhni si" nebo "nechej si to". V některých zemích, například v Řecku, lze hlavní význam vztyčeného palce vyjádřit slovem "dej se vycpat". Dokážete si představit dilema australského stopaře v Řecku stojícího u silnice se vztyčeným palcem? Když Italové počítají od jedné do pěti a pomáhají si prsty, při slově "jedna" vztyčí palec a na "dva" přijde ke slovu ukazovák, kdežto většina Australanů, Američanů a Angličanů počítá "jedna" na ukazováku a dvojku naznačují prostředníkem. Palec v tomto případě představuje číslo "pět". Vztyčený palec v kombinaci s jinými gesty se používá jako signál moci a nadřazenosti nebo v situacích, kdy se člověk snaží dostat někoho či něco "pod palec". Zmíněným významem se budeme zabývat později. Obrázek 4 "Trhni si!" Písmeno V Gesto je oblíbené v Austrálii, na Novém Zélandu a ve Velké Británii a má význam "trhni si". Za druhé světové války ho používal Winston Churchill ve významu V jako vítězství. Churchill však zvedal ruku s ukazovákem a prostředníkem vztyčeným do tvaru písmene V a s dlaní směřující ven, kdežto dlaň namířená směrem k mluvčímu dodává gestu vulgární a urážlivý význam. Pro většinu obyvatel Evropy však toto gesto značí "vítězství" bez ohledu na postavení 5

6 dlaně, proto jestliže Angličan naznačí Evropanovi z kontinentu "jdi se vycpat", zanechá Evropana v úžasu, jaké že to vítězství má Angličan na mysli. V mnoha částech Evropy znamená toto gesto také číslo "dvě", a pokud je naznačeno směrem k výčepnímu, ten obvykle natočí Angličanovi či Australanovi dvě piva. Uvedené příklady dokazují, že chybný výklad gest založený na rozdílném kulturním pozadí může člověka uvést do trapných situací. Dříve než si na základě řeči těla a posunků utvoříme úsudek o konkrétním člověku, měli bychom brát v potaz jeho původ a kulturní zázemí. Pokud nebude na stránkách této knihy uvedeno jinak, prosím čtenáře, aby považovali můj výklad za kulturně specifický. Znamená to, že diskuse se vztahuje k dospělým příslušníkům střední třídy a světlé pleti, kteří vyrůstali v Austrálii, na Novém Zélandu, ve Velké Británii, v Severní Americe a v místech, kde se hovoří převážně anglicky. Shluky gest Nováček v oboru studia řeči těla se často dopouští jedné zásadní chyby, a sice interpretace jednotlivých gest bez ohledu na jiná doprovodná gesta nebo na celkovou situaci. Škrábání ve vlasech může mít mnoho významů: lupy, blechy, pocení, nejistotu, zapomnětlivost nebo lhaní, to vše v závislosti na dalších současně se vyskytujících gestech. Chceme-li se správně orientovat v řeči těla, musíme gesta vždy posuzovat jako celek. Řeč těla je stejně jako každá jiná řeč tvořena slovy, větami a interpunkcí. Každé gesto je jako jedno slovo a může nabývat různých významů. Významu slova často plně porozumíme teprve tehdy, je-li zasazeno společně s ostatními slovy do věty. Gesta se také vyskytují v celých "větách" a neustále vy povídají o pocitech a postojích svého nositele. "Vnímavý" člověk umí číst neverbální věty a správně je přiřazovat k verbálním větám. Obrázek č. 5 zachycuje běžný shluk gest značící kritické hodnocení. Jeho hlavní součástí je ruka přiložená k obličeji s ukazováčkem směřujícím vzhůru, zatímco další prst přikrývá ústa a palec podpírá bradu. Dalšími známkami kritického postoje posluchače jsou pevně překřížené nohy a paže položená před tělem (obranný postoj), zatímco hlava a brada jsou svěšeny (nepřátelský postoj). Celá neverbální věta sděluje přibližně toto: "To, co říkáte, se mi nelíbí a nesouhlasím s vámi." Soudržnost Představte si, že jste mluvčím v popsané situaci a požádali jste posluchače zachyceného na obrázku o jeho názor na vaše slova. Jestliže však řekne, že s vámi nesouhlasí, budou jeho neverbální signály v souladu s verbálním sdělením. Jestliže však řekne, že se mu vaše řeč líbila, bude lhát, protože jeho slova jsou v rozporu s gesty. Výzkumy ukazují, že neverbální signály jsou asi pětkrát významnější než verbální, a jsou-li obě složky sdělení v rozporu, spolehnou se lidé na neverbální složku a verbálnímu obsahu sdělení nevěnují pozornost. Obrázek 5 Shluk gest vyjadřující kritický postoj Za řečnickým pultem často vídáme vysoce postavené politiky s rukama pevně založenýma na hrudi (obranný postoj) a bradou svěšenou dolů (kritický nebo nepřátelský postoj), kteří svým posluchačům tvrdí, že jsou otevření a vnímaví vůči myšlenkám mladých lidí. Někdy se řečník snaží přesvědčit posluchače o svém vřelém a lidském přístupu a současně krátce a prudce poklepává hranou ruky o řečnický pultík. Sigmund Freud kdysi zaznamenal situaci, kdy pacientka slovně vyjadřovala spokojenost se svým manželstvím a současně si bezděčně sundávala a opět nasazovala snubní prsten. Freud si uvědomil význam tohoto bezděčného gesta a nebyl nijak překvapen, když se posléze vynořily manželské problémy. 6

7 Pozorování shluků gest a shody mezi verbální a neverbální složkou sdělení je klíčem k přesné interpretaci řeči těla. Gesta v kontextu Obvykle nestačí jen posuzovat komplex gest a sledovat soulad mezi slovy a gesty. Je třeba brát v potaz i situaci, v níž se objevují. Jestliže například v mrazivém dni sedí na autobusové zastávce člověk s pevně překříženýma nohama, se založenýma rukama a svěšenou bradou, neznamená to, že zaujal obranný postoj, ale je mu patrně prostě jen zima. Jestliže se však člověk posadí stejným způsobem v situaci, kdy se mu snažíte prodat myšlenku, zboží nebo službu, lze usoudit, že svým postojem vyjadřuje odmítavé nebo obranné stanovisko. Na stránkách této knihy budeme posuzovat všechna gesta v kontextu konkrétní situace a bude-li to možné, zaměříme se na shluky gest. Další okolnosti ovlivňující interpretaci Člověk, který podává ruku stylem "leklé ryby", bude patrně podezírán z nepevného charakteru. Tuto oblíbenou teorii vysvětlím v kapitole zabývající se podáváním ruky. Trpí-li však člověk zánětem kloubů, bude patrně podávat ruku po způsobu "leklé ryby", aby se vyhnul bolesti vyvolané silným stiskem. Stejně tak umělci, hudebníci, chirurgové a ostatní, kteří při výkonu svého povolání potřebují citlivý úchop prstů, se podávání ruky raději vyhnou. Není-li zbytí, chrání se nevýrazným stiskem na způsob "leklé ryby". Člověk, jenž na sobě má špatně padnoucí nebo těsné oblečení, raději nepoužije určitá gesta, což se odrazí na výsledném dojmu. Platí to jen o malém počtu lidí, přesto je však důležité mít na paměti, že tělesná omezení nebo vady mohou ovlivnit pohyby i řeč těla. Moc a postavení Lingvistické výzkumy prokázaly, že existuje přímý vztah mezi společenským postavením, mocí a významem dané osoby a slovníkem, který používá. Řečeno jinými slovy, čím vyšší je postavení člověka na společenském nebo pracovním žebříčku, tím lépe se člověk vyjadřuje pomocí slov a slovních spojení. Výzkumy v oblasti neverbální komunikace zase prokázaly přímou souvislost mezi ovládáním mluveného slova a rozsahem gestikulace, kterou člověk provází své sdělení. Znamená to, že společenské postavení, moc a význam člověka jsou přímo úměrné počtu gest a pohybů, které člověk používá. Člověk na vrcholu společenské nebo pracovní pyramidy se vyjadřuje slovy, kdežto méně vzdělaný a méně výmluvný člověk se při komunikaci spoléhá spíše na gesta než na slova. Příklady uváděné v této knize se většinou vztahují k bílým příslušníkům střední třídy, platí však všeobecné pravidlo, že čím výše stojí člověk na společenském a ekonomickém žebříčku, tím méně se vyjadřuje pomocí gest a pohybů. Rychlost a výraznost gest souvisí také s věkem jedince. Jestliže například pětileté dítě zalže rodičům, ihned si přikryje ústa jednou nebo oběma rukama (obr. 6). Přikrývání úst je 7

8 známkou lži a člověk toto gesto po užívá po celý život. Mění se jen rychlost, s níž je gesto provedeno. Jestliže lže dospívající člověk, zvedá ruku k ústům stejně jako malé dítě, ale na rozdíl od pětiletého dítěte si nepřikryje celá ústa, pouze kolem nich lehce přejíždí prsty (obr. 7). V dospělosti se toto gesto ještě více zjemní. Když dospělý člověk vysloví lež, mozek ve snaze zastavit nepoctivá slova vydá ruce příkaz, aby přikryla ústa, stejně jako to dělá pětileté dítě a dospívající mladík, ale dospělý člověk v poslední chvíli odtáhne ruku od úst a dotkne se nosu (obr. 8). Toto gesto není ničím jiným než dospělou a kultivovanou verzí dětského zakrývání úst. Uvedl jsem to jako příklad skutečnosti, že s přibývajícím věkem a zkušenostmi lidská gesta ztrácejí na zřetelnosti; v důsledku toho se v gestech padesátiletého člověka orientujeme obtížněji než v gestech mladší osoby. Obrázek 8 Dospělý člověk při lži Předstírání řeči těla Lidé se často ptají: "Je možné předstírat řeč těla?" Odpověď na tuto otázku zní "ne", protože snaží-li se člověk podvádět, prozradí ho nesoulad mezi hlavními gesty, nepatrnými signály řeči těla a vyřčenými slovy. Například otevřené dlaně jsou spojovány s poctivostí, ale pokud podvodník napřahuje ruce s otevřenými dlaněmi, usmívá se a současně lže, zradí ho nepatrné signály. Někdy má stažené zornice, povytažené obočí nebo mu cuká koutek úst. Tyto signály jsou v protikladu s gestem otevřené ruky a upřímným úsměvem. Výsledkem je, že druhá strana nedůvěřuje tomu, co jí falešný člověk sděluje. Zdá se, že lidská mysl je vybavena bezpečnostním zařízením, které registruje "vychýlení", kdykoli přijme řadu nesoudržných neverbálních sdělení. Existují samozřejmě případy, kdy člověk úmyslně předstírá řeč těla, aby získal určité výhody. Vzpomeňte si například na soutěže krásy Miss Universe nebo Miss World, kdy se každá soutěžící pohybuje pečlivě naučeným způsobem, aby působila upřímným a vřelým dojmem. Soutěžící zaujme porotce 8

9 podle toho, do jaké míry dokáže vyzařovat pozitivní signály, ale dokonce i odborníci mohou předstírat řeč těla pouze na velmi krátkou dobu, protože jejich tělo začne nakonec vysílat signály nezávislé na uvědomělém jednání. Mnozí politici dokážou mistrně předstírat řeč těla, aby získali voliče na svou stranu. O politicích, kteří jsou v tomto směru úspěšní, se říká, že mají "charizma". Člověk maskující lež k tomuto účelu nejčastěji používá obličej. Usmívá se, přikyvuje a pomrkává ve snaze maskovat neupřímná slova, ale jeho tělo hovoří jasnou řečí, jež je v rozporu se signály obličeje. Studium obličejových signálů je samo o sobě uměním. Na stránkách této knihy se jím příliš nezabývám a zájemce o tuto problematiku odkazuji na knihu Roberta L. Whitesidea Face Language (Řeč obličeje). Závěrem lze říci, že dlouhodobé předstírání řeči těla je obtížné, ale je dobré naučit se po užívat při komunikaci pozitivní a otevřená gesta a omezit gesta, která mohou nést negativní signály. Člověk, který se to naučí, se bude ve společnosti druhých lidí cítit lépe a bude pro ně přijatelnější. Jak úspěšně lhát Se lhaním je jedna potíž: Podvědomí jedná automaticky a nezávisle na naší verbální lži, a proto nás řeč těla zradí. Proto lze snadno přistihnout ty, kteří lžou jen zřídka, i když mluví sebepřesvědčivěji. Ve chvíli, kdy začnou lhát, vyšle jejich tělo rozporuplné signály a naslouchající okamžitě získá dojem, že mluvčí neříká pravdu. Podvědomí se při lži projevuje gesty, jež jsou v rozporu se slovy. Lidé, v jejichž pracovní náplni je lhaní, například politici, právníci, herci a televizní hlasatelé, zjemnili svou řeč těla natolik, že není "vidět", kdy lžou. Obecenstvo pak spolkne lži i s navijákem. Gesta lze ovlivnit dvěma různými způsoby. Člověk může při lži úmyslně používat upřímná gesta, ale tento způsob je úspěšný pouze po dlouhodobém nácviku. Druhou možností je vyloučení většiny gest; člověk prostě přestane gestikulovat pozitivním i negativním způsobem, což je ovšem velmi obtížné. Budete-li mít příležitost, zkuste tento jednoduchý test. Schválně řekněte známému člověku nějakou lež a vědomě přitom potlačujte jakákoli gesta. Vás posluchač by měl dobře vidět celé vaše tělo. I když uvědoměle potlačíte významná gesta, budete neustále vysílat řadu drobných signálů. Patří mezi ně drobné pohyby obličejových svalů, stahování a rozšiřování zornic, pocení kolem obočí, ruměnec na tvářích, zrychlené mrkání a mnoho dalších nepatrných gest signalizujících faleš. Výzkumy využívající zpomaleného filmového záznamu ukazují, že nepatrná gesta trvají jen zlomky sekundy a v rozhovoru je postřehnou pouze velmi zkušení a vnímaví lidé. Nejlepšími prodejci a tazateli jsou ti, kteří zdokonalili podvědomou schopnost vnímat nepatrná gesta a signály při osobních setkáních. Z toho všeho je zřejmé, že chce-li člověk úspěšně lhát, nesmí dopustit, aby mu bylo vidět na tělo. Právě proto posadí policejní vyšetřovatel při výslechu podezřelou osobu na židli doprostřed místnosti a namíří na ni reflektor: snáze tak odhalí pokus o lež. Je mnohem snadnější lhát, sedí-li člověk za stolem, stojí-li za plotem nebo za dveřmi. Nejlépe se lže do telefonu! Jak se naučit řeči těla Věnujte alespoň patnáct minut denně sledování gest jiných lidí a uvědomování si vlastní gestikulace. Můžete to dělat všude, kde se setkávají lidé. Mimořádně vhodným místem pro sledování širokého spektra lidských gest je letiště. Lidé tam svými gesty dávají otevřeně najevo dychtivost, hněv, smutek, štěstí, netrpělivost a mnoho dalších pocitů. Skvělou příležitostí jsou také společenské události, obchodní setkání a večírky. Jakmile se seznámíte s uměním řeči těla, můžete přijít na večírek, posadit se tiše do koutku a celý večer se skvěle bavit sledováním gestikulačních rituálů ostatních lidí. Také televize nabízí skvělý studijní materiál. Ztlumte zvuk a snažte se jen z obrazu pochopit, co se děje. Vždy po pěti minutách 9

10 přidejte zvuk, abyste si ověřili přesnost svého pozorování. Zanedlouho dokážete sledovat celý program úplně beze zvuku a dokonale mu porozumíte, stejně jako to dělají hluší lidé. O vymezování a hlídání teritoria u savců, ptáků, ryb a primátů byly napsány stovky knih a článků, ale teprve nedávno se přišlo na to, že i člověk má svá teritoria. Jestliže pochopíme tuto skutečnost a její důsledky, nezískáme jen úžasný vhled do vlastního chování a chování ostatních, ale dokážeme také předvídat reakce druhých lidí při osobních setkáních. Jedním z průkopníků studia prostorových nároků člověka byl americký antropolog Edward T. Hall. Na počátku 60. let razil termín proxemika (odvozený od výrazu proximity neboli blízkost). Jeho výzkum v této oblasti vedl k novému chápání mezilidských vztahů. Každý stát má jasně vymezené území definované hranicemi, někdy dokonce hlídané ozbrojenými jednotkami. V každé zemi jsou obvykle menší územní jednotky zvané hrabství, kraje nebo okresy. V nich se nacházejí ještě menší jednotky, města, ve městech jsou jednotlivé čtvrti tvořené ulicemi a představující pro své obyvatele uzavřené teritorium. Obyvatelé každého území k němu chovají těžko definovatelnou náklonnost, a je-li jejich území ohroženo, chrání ho často i se zbraní v ruce. Teritorium je také prostorem či místem, které člověk považuje za své vlastní území, jako by to bylo rozšíření a pokračování jeho těla. Lidé mívají své vlastní osobní území obklopující jejich majetek, například dům se zahradou obehnaný plotem, vnitřní prostor svého auta, ložnici nebo oblíbené křeslo, a podle zjištění dr. Halla také jasně vymezený prostor kolem těla. V této kapitole se budeme zabývat zejména důsledky existence zmíněného prostoru a reakcemi lidí na jeho narušení. Osobní prostor Většina zvířat udržuje kolem svého těla určitý prostor, který považuje za svůj. Rozloha tohoto prostoru závisí zejména na tom, v jakých podmínkách zvíře vyrůstalo. Lev vyrůstající na rozlehlých afrických pláních může mít osobní prostor o poloměru padesáti a více kilometrů, podle hustoty lví populace v dané oblasti. Hranice svého území značí močením a kálením. Osobní prostor lva vyrůstajícího v zajetí společně s jinými lvy může v důsledku omezených prostorových podmínek zaujímat pouhých několik metrů. Stejně jako ostatní zvířata, i člověk má svou vlastní přenosnou "vzduchovou bublinu", jejíž velikost závisí na hustotě zalidnění míst, kde vyrůstal. Velikost osobní zóny je proto kulturně podmíněná. Zatímco příslušníci některých kultur, například Japonci, jsou přivyklí přelidněným podmínkám, jiní lidé dávají přednost "otevřeným prostorám" a rádi si udržují odstup. Budeme se zabývat zejména teritoriálním chováním příslušníků západních kultur. Vzdálenost, kterou člověk udržuje mezi sebou a ostatními lidmi, závisí také na společenském postavení, ale tímto tématem se budeme zabývat později. Prostorové vzdálenosti Poloměr vzduchové bubliny obklopující příslušníka střední třídy a bílé barvy pleti žijícího v městských oblastech Austrálie, Nového Zélandu, Anglie, Severní Ameriky a Kanady je v podstatě stejný. Lze jej dále dělit na čtyři odlišné prostory. 1. Intimní prostor (15 až 45 centimetrů) je nejdůležitější ze všech osobních zón. Člověk jej chrání jako své osobní vlastnictví. Mohou do něj vstoupit pouze nejbližší osoby, tedy milenci, 10

11 rodiče, manželé, děti, blízcí přátelé a příbuzní. Prostor do vzdálenosti asi 15 centimetrů od těla je označován jako uzavřený intimní prostor a lze jej narušit pouze při bezprostředním fyzickém kontaktu. 2. Osobní prostor (46 až 120 centimetrů): takovou vzdálenost mezi sebou lidé udržují na večírcích, při podnikových oslavách, společenských událostech a přátelských setkáních. 3. Společenský prostor (1,2 až 3,6 metru): takovou vzdálenost udržujeme mezi sebou a cizími lidmi. Nepřekročíme ji v případě řemeslníků, kteří dělají drobné opravy v domě, udržujeme ji mezi sebou a pošťákem, prodavačem v obchodě, novým zaměstnancem a člověkem, kterého neznáme. 4. Veřejný prostor (více než 3,6 metru): kdykoli se obracíme k větší skupině lidí, zvolíme přibližně tuto vzdálenost, která je pro tuto situaci nepřirozenější. Praktické využití prostorových vzdáleností Druhý člověk vstupuje do našeho intimního prostoru pouze ze dvou důvodů. V prvním případě je narušitelem blízký příbuzný či přítel nebo je to člověk přibližující se k nám s úmysly na sexuální sblížení. Ve druhém případě je narušitelem nepřítel a chystá se za útočit. Vstup cizího člověka do osobního a společenského prostoru tolerujeme, ale narušení intimního prostoru cizím člověkem je příčinou fyziologických změn v našem těle. Srdce začne tlouci rychleji, hladina adrenalinu v krvi se zvyšuje, do mozku proudí více krve a svaly se připravují na možný útok nebo útěk. Znamená to, že pokud přátelsky položíte ruku kolem ramen člověka, s nímž jste se sotva seznámili, můžete v něm vyvolat nepříznivé pocity vůči sobě, i když se nový známý usmívá a nedává nic najevo, aby vás neurazil. Chcete-li, aby se lidé ve vaší společnosti cítili dobře, dodržujte zlaté pravidlo: držte si odstup. Čím bližší je náš vztah ke druhému člověku, tím více se k němu můžeme přiblížit. Nový zaměstnanec může mít zpočátku pocit, že se k němu ostatní chovají chladně, zatímco oni jej pouze udržují v přijatelné společenské vzdálenosti, dokud ho lépe nepoznají. Jakmile se s ním blíže seznámí, začnou se prostorové vzdálenosti zkracovat, až nakonec smí vstoupit do osobního a někdy i do intimního prostoru. O vzájemném vztahu dvou líbajících se lidí vypovídá vzdálenost, kterou udržují mezi svými boky. Milenci se k sobě tisknou celým tělem a pohybují se ve své nejtěsnější blízkosti. Je to zcela jiná situace než při polibku od cizího člověka na silvestrovském večírku nebo při políbení od partnera nejlepší přítelkyně. V obou případech bude mezi boky líbajících se lidí nejméně patnácticentimetrová mezera. Výjimky z pravidel o dodržování prostorových vzdáleností se uplatňují v případech, kdy je prostorová vzdálenost dána společenským postavením obou osob. Ředitel společnosti může například o víkendu chodit na ryby s jedním ze svých podřízených. Jsou-li společně u vody, mohou vstupovat do svého osobního nebo intimního prostoru, ale v kanceláři oba udržují společenskou vzdálenost, aby učinili zadost nepsaným pravidlům společenského rozvrstvení. Tlačenice na koncertech, v kině, ve výtahu, ve vlaku nebo v autobuse vede k nevyhnutelnému narušení intimního prostoru. Je zajímavé pozorovat reakce lidí na vpád do vlastního intimního prostoru. Musí-li lidé vychovaní v západní kultuře čelit tlačenici v přeplněném výtahu nebo veřejném dopravním prostředku, dodržují soubor nepsaných pravidel. Tato pravidla zní: 1. Není dovoleno s nikým mluvit, ani s člověkem, kterého znáte. 2. Za každou cenu je nutno vyhnout se kontaktu očí s druhými lidmi. 3. Je třeba udržet "pokerový obličej" (není dovoleno dávat najevo jakékoli pocity. 4. Máte-li po ruce knihu nebo noviny, je radno předstírat, že jste hluboce zabráni do četby. 5. Čím je dav hustější, tím méně tělesných pohybů je dovoleno vykonávat. 6. Ve výtahu musíte sledovat čísla poschodí na ukazateli nade dveřmi. V souvislosti s lidmi, kteří musí cestovat do práce veřejnou dopravou v hodinách dopravních špiček, často slýcháme výrazy "ubohý", "nešťastný" nebo "otupělý". Svádějí k tomu prázdné a bezvýrazné obličeje cestujících, ale pozorovatel se dopouští chybné interpretace. Ve 11

12 skutečnosti nevidí skupinu nešťastných lidí, ale pouze cestující, kteří dodržují pravidla platná při nevyhnutelném narušení intimního prostoru cizích lidí na přeplněném veřejném místě. Máte-li o tom pochybnosti, všimněte si svého chování, až příště půjdete sami do kina. Uvaděč vás nasměruje k vašemu sedadlu obklopenému řadami neznámých tváří a vy najednou jako naprogramovaný robot začnete dodržovat nepsaná pravidla chování na přeplněných veřejných místech. Jakmile začnete soutěžit o svá územní práva na opěrku ruky s neznámým sousedem, uvědomíte si, proč ti, kteří chodí často do kina sami, zaujímají své místo teprve po zhasnutí světel a začátku promítání. Ať už jsme ve výtahu, v kině, nebo autobuse, lidé kolem nás se odosobňují - pokud se nás týká, prostě přestávají existovat. Jestliže tedy v takové situaci cizí člověk bezděčně naruší náš intimní prostor, nebudeme to považovat za útok. Rozhněvaný dav nebo skupina demonstrantů bojující za své cíle nereaguje stejně jako jednotlivci, je-li narušen jejich prostor. V takové situaci se vlastně děje něco naprosto jiného. Hustota davu vzrůstá a každý člověk má kolem sebe méně osobního prostoru. Zaujme tedy nepřátelský postoj. Se vzrůstající velikostí a hustotou davu roste také jeho hněv a podrážděnost a může dojít i ke rvačkám. To dobře vědí policisté, kteří se snaží dav roztrhnout, aby každý člověk opět získal osobní prostor a uklidnil se. Teprve v posledních letech začaly příslušné úřady věnovat větší pozornost vlivu husté městské zástavby na osobní prostor každého obyvatele. Důsledky vysoké hustoty osídlení se zabývala studie populace vysoké zvěře žijící na Jamesově ostrově, který leží v zátoce Chesa peake asi dva kilometry od pobřeží Marylandu ve Spojených státech. Jeleni začali nevysvětlitelně a hromadně hynout, přestože v té době měli dostatek potravy, nablízku se nevyskytovali dravci a populace nebyla stižena chorobami. Podobné studie zaměřené na krysy a králíky odhalily stejné trendy a následné výzkumy ukázaly, že příčinou úhynu jelenů byla zvýšená činnost nadledvinek vyvolaná stresem a zmenšeným prostorem v důsledku rostoucího počtu kusů zvěře. Nadledvinky hrají důležitou úlohu v regulaci růstu, reprodukci a imunitě organismu. Příčinou fyziologické stresové reakce tedy bylo přemnožení, nikoli jiné faktory, například hladovění, infekce nebo útok ze strany jiných živočichů. Z tohoto hlediska je tedy zřejmé, proč je v nejhustěji zalidněných oblastech nejvyšší zločinnost a násilí. Policejní vyšetřovatelé používají metodu narušení osobního prostoru, aby zlomili odpor vyslýchané osoby. Posadí zločince na pevnou židli bez opěrek pro ruce; židle stojí uprostřed místnosti. Vyšetřovatel potom při kladení otázek vstupuje do intimního prostoru vyšetřované osoby a setrvává tam tak dlouho, dokud nedostane odpověď na svou otázku. Odpor zločince se často láme již po krátkém teritoriálním obtěžování. Stejnou metodu mohou použít i vedoucí pracovníci, chtějí-li od svých podřízených získat utajovanou či zadržovanou informaci; naopak podobné zacházení se zákazníky by bylo u obchodníků a prodejců velmi pošetilé. Rituály při zaujímání prostoru Když si člověk zabírá místo mezi cizími lidmi, například sedadlo v kině, místo u jednacího stolu nebo háček na ručník v šatně u kurtu, počíná si předvídatelným způsobem. Obvykle vyhledá největší dostupný prostor mezi dvěma lidmi a zaujme místo uprostřed. V kině si zvolí sedadlo v polovině vzdálenosti mezi koncem řady a nejbližším sedícím člověkem. Na věšáku u squashového hřiště si vybere háček, kolem kterého je nejvíce volného prostoru mezi dvěma jinými ručníky nebo mezi okrajem věšáku a nejbližším ručníkem. Účelem tohoto rituálu je nepohoršit ostatní dotěrnou blízkostí a neurazit je přílišnou vzdáleností. Jestliže si v kině vyberete sedadlo, které nebude uprostřed mezi koncem řady a nejbližším sedícím člověkem, bude se cizí člověk cítit dotčeně, jste-li od něj daleko, a naopak pohoršeně, pokud se posadíte blízko. Smyslem celého prostorového rituálu je tedy udržet harmonii. 12

13 Výjimkou z uvedeného pravidla je obsazování kabin na veřejných toaletách. Výzkumy ukázaly, že lidé si v devíti případech z deseti vybírají kabinu na konci řady. Princip prostředního se dostává ke slovu teprve tehdy, je-li krajní kabina obsazena. Kulturní faktory ovlivňující prostorové vzdálenosti Mladí manželé, kteří se před časem přestěhovali z Dánska do Sydney, se stali členy místního sportovního klubu. Za několik týdnů si několik členek klubu stěžovalo, že mladý Dán k nim přistupuje příliš blízko, a proto se v jeho přítomnosti necítí dobře. Mužští členové klubu zase tvrdili, že mladá Dánka jim dává beze slov na srozuměnou, že by neměla nic proti tělesnému sblížení. Popsaná situace ilustruje skutečnost, že mnozí Evropané udržují svůj intimní prostor ve vzdálenosti pouhých 20 až 30 centimetrů, v některých kulturách dokonce ještě méně. Mladí Dánové se cítili naprosto uvolněně a přirozeně, i když stáli ve vzdálenosti 25 cm od Australanů. Naprosto si neuvědomovali, že vstupují do jejich pětačtyřiceticentimetrového intimního prostoru. Dánové také mnohem častěji než Australané používali upřený pohled, což bylo příčinou dalšího nedorozumění. Obrázek 11 Odmítavá reakce ženy, do jejíhož prostoru vstoupil muž. Žena se lehce zaklání a snaží se tak udržet přijatelnou vzdálenost. Potíž je v tom, že muž patrně pochází ze země, kde je obvyklé dodržovat menší osobní prostor, a neustále se přibližuje, aby zaujal vzdálenost, jež je pro něj přirozená. Žena si to může vykládat jako dotěrnost. Vstupem do intimního prostoru člověka opačného pohlaví lidé naznačují zájem o dotyčnou osobu. Chce-li člověk tento pokus o navázání bližšího styku odmítnout, ustoupí o krok zpět a obnoví běžnou prostorovou vzdálenost. Je-li pokus o sblížení přijat s pochopením, člověk zůstane stát na místě a dovolí druhému, aby zůstal v jeho intimním prostoru. To, co bylo pro mladé Dány běžným společenským chováním, vnímali Australané jako pokusy o sexuální 13

14 sblížení. Dánové se domnívali, že Australané jsou chladní a nepřátelští, protože ustupovali, aby si udrželi odstup, který jim byl přirozený. Na nedávné konferenci ve Spojených státech jsem si všiml, že když se setkali dva Američané a dali se do hovoru, zůstali stát ve vzdálenosti 46 až 122 centimetrů a po celou dobu hovoru stáli na jednom místě. Když však spolu hovořili japonský a americký účastník konference, pomalu se pohybovali po místnosti: Američan couval před Japoncem, kdežto Japonec se neustále Američanovi přibližoval. Američan i Japonec se snažili udržet mezi sebou kulturně přijatelnou vzdálenost. Japonec se svou menší pětadvaceticentimetrovou intimní zónou neustále popocházel směrem k Američanovi, aby učinil zadost svému zvyku, čímž ovšem vstupoval do Američanova intimního prostoru a nutil ho ustoupit o krok zpět, aby se ve svém prostoru cítil dobře. Zrychlený videozáznam tohoto jevu vyvolával dojem, že oba muži tančí kolem jednací místnosti a Japonec je vedoucím členem tanečního páru. Z toho je zřejmé, proč na sebe Asiaté a Evropané či Američané při obchodních jednáních pohlížejí poněkud podezřívavě. Evropané a Američané tvrdí o Asiatech, že jsou "vtíraví" a "familiérní", Asiaté se zase o Evropanech a Američanech domnívají, že jsou "chladní", "odměření" a "nepřístupní". Neinformovanost o rozdílné velikosti intimní zóny u příslušníků různých kultur může vést k nepochopení a nesprávným předpokladům. Prostorové vzdálenosti ve městě a na venkově Již jsme se zmínili o tom, že požadovaný osobní prostor se odvozuje od hustoty zalidnění oblasti, v níž dotyčný člověk vyrůstal. Lidé vychovaní v řídce osídlených venkovských oblastech potřebují více osobního prostoru než lidé vychovaní v hustě zalidněných městech. Podle toho, jak daleko napřahuje člověk ruku při pozdravu, lze usoudit, zda pochází z velkého města, nebo z odlehlé venkovské oblasti. Obyvatelé měst kolem sebe mají svou pětačtyřiceticentimetrovou soukromou "bublinu": je to také vzdálenost mezi zápěstím a tělem, když natahují ruku k pozdravu (obrázek 12). Ruce obou zdravících se lidí se tak setkávají na neutrálním území. Lidé, kteří vyrůstali ve venkovském městě, kde je mnohem menší hustota obyvatel, mohou mít "bublinu" o průměru až sto a více centimetrů. To je také průměrná vzdálenost mezi zápěstím a tělem, když si dva lidé na venkově potřásají rukou (obr. 13). Obrázek 12 Pozdrav dvou mužů z velkého města Lidé z venkova mívají sklon stát pevně na zemi a při pozdravu se naklonit co nejvíce kupředu, aby si potřásli rukou, zatímco obyvatel města místo náklonu raději pokročí kupředu. Lidé z odlehlých nebo řídce osídlených končin jsou zvyklí na velký osobní prostor, který může zaujímat až šest metrů. Nepodávají si ruce, ale udržují si vzájemný odstup a pokynou si na pozdrav (obrázek 14). 14

15 Podobné informace jsou velmi užitečné pro městské obchodníky a prodejce, kteří nabízejí zemědělské nářadí a nástroje farmářům v řídce osídlených oblastech. Je třeba mít na paměti, že farmář může mít osobní "bublinu" o poloměru jeden až dva metry a potřesení rukou vnímá patrně jako vpád do svého osobního prostoru, na který reaguje odmítavě a stáhne se do obrany. Úspěšní venkovští prodejci téměř jednomyslně prohlašují, že nejlepší podmínky pro jednání si vytvoří, pokud obyvatele venkovského městečka pozdraví potřesením daleko natažené ruky a farmáře v opuštěné oblasti pozdraví jen zamáváním. Teritorium a vlastnictví Používá-li člověk pravidelně určité místo nebo nemovitost, začne ho považovat za své soukromé teritorium a stejně jako v případě osobního prostoru ho bude chránit a bojovat za ně. Věci jako dům, kancelář nebo auto představují území s jasně vymezenými hranicemi v podobě zdí, branek, plotů a dveří. Každé teritorium lze rozčlenit do několika dílčích celků. V rámci domu může být například soukromým teritoriem ženy kuchyně a prádelna. Žena se ohrazuje proti vstupu nezvaného hosta na své území. Obchodník má své oblíbené místo u jednacího stolu, strávníci mají svá oblíbená místa u stolů v podnikové jídelně, otec má doma své oblíbené křeslo. Člověk si tyto prostory obvykle označuje zanecháním některého osobního předmětu nebo jejich častým používáním. Strávník v jídelně může dokonce zajít tak daleko, že na svém místě vyřeže do stolu své iniciály; obchodník označí své místo u jednacího stolu popelníkem, perem, knihou a kusem oblečení, které zanechá ve svém intimním prostoru vyhrazeném poloměrem 45 centimetrů. Dr. Desmond Morris uvádí, že studie provedené v knihovnách ukazují, že kniha nebo jiné osobní předměty zanechané na stole v knihovně rezervují místo v průměru na 77 minut, kabát přehozený přes opěradlo židle obsadil místo na dvě hodiny. Členové rodiny doma pokládají na oblíbené místo nebo do jeho blízkosti osobní předmět, například dýmku nebo časopis, aby tak naznačili svůj osobní zájem o toto místo. Jestliže pán domu vyzve podomního obchodníka, aby se posadil, a prodejce se nevinně posadí do "jeho" křesla, vpád do osobního území může budoucího kupce natolik pohoršit, že se stáhne do obranného postavení. Negativním výsledkům podobného přehmatu se lze snadno vyhnout jednoduchým dotazem: "Které křeslo je vaše?" Motorová vozidla Psychologové si všimli, že lidé za volantem motorového vozidla reagují často způsobem, který se s ohledem na území vymyká běžnému společenskému chování. Zdá se, že motorové vozidlo někdy zvětšuje a rozšiřuje osobní prostor. V některých případech se osobní území rozšíří až desetkrát a řidič má pocit, že má nárok na devět až deset metrů prostoru před vozidlem a za ním. Jestliže se před něj vmáčkne jiný řidič a nijak ho ne ohrozí, mohou se u člověka projevit fyziologické změny; člověk se rozhněvá a někdy se začne vůči druhému řidiči projevovat agresivně. Srovnejme to se situací, kdy týž muž jede ve výtahu a jiný člověk se postaví těsně před něj, čímž naruší jeho osobní území. Za těchto okolností se obvykle dostaví omluvná reakce a člověk nechá druhého muže vystoupit jako prvního. Tato reakce se pozoruhodně liší od situace, kdy se na otevřené cestě někdo vmáčkne před jedoucí vozidlo. 15

16 Pro některé lidi je automobil ochranným pouzdrem, kam se mohou ukrýt před okolním světem. Řidič jedoucí pomalu těsně při okraji silnice může být na silnici stejně nebezpečným prvkem jako řidič s rozšířeným osobním prostorem. Obrázek 15 Kdo je kdo a odkud pochází? Závěrem lze říci: druzí lidé k vám budou vstřícní nebo odmítaví podle toho, jak budete brát ohled na jejich osobní prostor. Zde je důvod, proč jsou neoblíbení lidé, kteří poklepávají po ramenou každého, s kým se setkají, a při rozhovoru se partnera neustále tak či onak dotýkají. Vzdálenost, kterou člověk udržuje mezi sebou a ostatními lidmi, je dána mnoha rozličnými okolnostmi. Dříve než si uděláme úsudek o daném člověku, je moudré vzít v potaz všechna známá kritéria. Z obrázku 15 nyní můžeme vyvodit kterýkoli z následujících předpokladů: 1. Žena i muž bydlí ve městě a muž se snaží navázat s ženou bližší kontakt. 2. Muž má menší intimní prostor než žena a nevědomky vstupuje do jejího intimního prostoru. 3. Muž pochází z prostředí, kde je běžný menší intimní prostor, kdežto žena vyrůstala ve venkovské oblasti. Několik jednoduchých otázek a další pozorování zmíněného páru nás přivede ke správné odpovědi a pomůže nám vyhnout se nesprávným závěrům a s nimi spojeným trapným situacím. Otevřenost a upřímnost Otevřenost a upřímnost Otevřená dlaň je po celou dobu existence lidstva spojována s pravdivostí, upřímností, oddaností a podřízeností. Přísahy se často skládají s dlaní položenou na srdci; přísahá-li svědek u soudu, drží bibli v levé ruce a pravou ruku drží dlaní vzhůru. 16

17 Při každodenních setkáních lidé používají dvě základní postavení dlaně. Při prvním z nich dlaň směřuje vzhůru: je to gesto typické pro žebráka, který prosí o peníze nebo potravu. Při druhém gestu míří dlaň dolů v gestu naznačujícím omezení či přidržení. Jednou z nejspolehlivějších metod, jak odhalit otevřenost a upřímnost nebo naopak licoměrnost člověka, s nímž máme co do činění, je sledování jeho dlaní. Chce-li pes dát najevo svou podřízenost a poddanost, odhalí své hrdlo. Člověk používá ke stejnému účelu dlaně. Pokud chce být někdo naprosto upřímný a otevřený, obrátí jednu nebo obě otevřené dlaně ke svému protějšku se slovy: "Budu k vám naprosto upřímný" (obrázek 16). Chystá-li se někdo mluvit otevřeně a pravdivě, ukáže partnerovi otevřené dlaně. Je to naprosto neuvědomělé gesto, které v pozorovateli vzbudí dojem, že dotyčný člověk skutečně mluví pravdu. Pokud dítě lže nebo se snaží něco utajit, skrývá ruce za zády. Stejně tak manžel, který se snaží před ženou zatajit, kde strávil minulou noc, mívá při vysvětlování často ruce v kapsách nebo založené na hrudi. Skryté dlaně mohou ženě napovědět, že manžel nemluví pravdu. Školitelé často radí prodejcům, aby sledovali, zda zákazník při odmítání jejich zboží neskrývá dlaně, protože skutečné důvody odmítnutí se sdělují s otevřenými dlaněmi. Podvádění a úmyslné používání dlaní Čtenář by se v tuto chvíli jistě rád zeptal: "Chcete snad říci, že budu-li lhát a neskrývat přitom dlaně, lidé mi uvěří?" Odpověď zní ano - a současně ne. I když vyslovíte naprostou lež s otevřenými dlaněmi, můžete na posluchače působit nedůvěryhodným dojmem, protože váš protějšek nespatří celou řadu dalších gest naznačujících upřímnost, ale naopak zaznamená gesta prozrazující lež. Tato gesta budou v rozporu s otevřenými dlaněmi a váš projev bude rozporuplný. Již jsem se zmínil o tom, že podvodníci a profesionální lháři jsou lidé, kteří si osvojili zvláštní umění uvést do souladu své neverbální projevy a verbální lži. Čím účinněji umí profesionální lhář po užívat neverbální projevy naznačující počestnost, tím je úspěšnější. Naučíte-li se používat v rozhovorech gesta otevřených dlaní, budete vypadat důvěryhodněji. Jakmile si člověk zvykne používat tato gesta, klesá tendence k pronášení nepravdivých tvrzení. Je zajímavé, že pro mnoho lidí je obtížné lhát s otevřenými dlaněmi. Používáním otevřených dlaní můžete ve skutečnosti přimět svůj protějšek k potlačení falešných informací. Povzbudíte tak druhou stranu k větší otevřenosti. 17

18 Obrázek 17 Postavení dlaně naznačující pod řízenost Obrázek 18 Postavení dlaně naznačující nadřazenost Síla dlaně Lidská dlaň je zdrojem těch nejméně nápadných, ale nesmírně významných neverbálních signálů. Při správném používání obdaří svého nositele jistou autoritou a nenápadnou mocí nad druhými lidmi. Rozeznáváme tři hlavní velitelská gesta dlaně: postavení s dlaní směřující vzhůru, postavení s dlaní směřující dolů a postavení se sevřenými prsty a vztyčeným ukazováčkem. Rozdíly mezi gesty objasníme na příkladu: Řekněme, že někoho požádáte, aby zvedl krabici a postavil ji na jiné místo v téže místnosti. Předpokládejme, že použijete stejná slova, stejný tón hlasu a výraz tváře. Změníte pouze postavení dlaně. Dlaň směřující vzhůru vyjadřuje podřízený a nevýhružný postoj, připomíná prosebné gesto pouličního žebráka. Oslovený člověk nebude mít pocit, že na něj naléháte, a za běžných okolností se nebude cítit ohrožen. Obrátíte-li ruku dlaní dolů, získáte okamžitou autoritu. Oslovená osoba cítí, že dostala příkaz přesunout krabici, a v závislosti na vašem vzájemném vztahu může vůči vám pocítit nepřátelství. Jestliže například jednáte se spolupracovníkem na stejné úrovni, pravděpodobně odmítne vyplnit váš příkaz, ale vyslovíte-li stejnou žádost s dlaní obrácenou vzhůru, vyhoví vám. Při oslovení podřízeného je dlaň obrácená dolů na místě, neboť máte právo použít toto gesto. Obrázek 19 zachycuje dlaň sevřenou v pěst. Natažený ukazovák se stává symbolickou holí, jíž mluvčí obrazně dostává druhou osobu do podřízeného postavení. Napřažený ukazovák je jedním z nejvíce popuzujících gest, které lze v rozhovoru použít, zejména pohybuje-li mluvčí nataženým ukazovákem v rytmu svých slov. Jestliže jste si zvykli hovořit s nataženým ukazovákem, zkuste raději používat dlaň směřující nahoru či dolů. Brzy zjistíte, že vyvoláváte příznivější dojem a lidé jsou ve vaši společnosti uvolněnější. Podání ruky Podání ruky je pozůstatkem z dob, kdy lidé žili v jeskyních. Když se setkali dva pralidé, zvedli ruce s napřaženými dlaněmi, aby ukázali, že nemají žádnou zbraň. Gesto zvednuté ruky se v průběhu staletí proměnilo a dalo vzniknout řadě podobných gest, například ruce pozvednuté na pozdrav nebo dlani položené na srdce. Moderní formou starobylého 18

19 pozdravného rituálu je podání a potřesení rukou. Ve většině anglicky mluvících zemí se tento pozdrav používá při přivítání i loučení. Lidé si obvykle potřásají rukou pětkrát až sedmkrát. Dominantní a submisivní potřesení rukou Mějme na paměti všechno, co jsme až dosud uvedli o příkazu vysloveném s dlaní obrácenou vzhůru či dolů, a podívejme se na význam obou gest při podání ruky. Předpokládejme, že danou osobu vidíte poprvé v životě a pozdravíte se obvyklým podáním ruky. Potřesením rukou lze vyjádřit jeden ze tří základních postojů. Prvním z nich je dominance neboli nadvláda: "Tento člověk se mě snaží ovládnout, musím si na něj dávat pozor." Druhým postojem je submisivita neboli podřízenost: "Tohoto člověka mohu ovládnout, udělá, co budu chtít." Třetím postojem je rovnost: "Tento člověk se mi líbí. Budeme spolu dobře vycházet." Všechny zmíněné postoje se vyjadřují nevědomky. Způsob potřesení rukou má okamžitý účinek na výsledek jednání. Informace uvedené v této kapitole čerpají z jedné z mála doložených studií zabývajících se metodami potřesení rukou. Dominanci vyjadřujeme obrácením ruky tak, že dlaň při potřásání směřuje dolů (obrázek 20). Dlaň nemusí směřovat přímo k podlaze, ale vzhledem k dlani vašeho protějšku by měla mířit dolů. Naznačíte tak, že hodláte převzít kontrolu nad průběhem jednání. Studie padesáti čtyř úspěšných vysoce postavených vedoucích pracovníků ukázala, že dvaačtyřicet z nich podávalo ruku jako první a současně podali ruku způsobem naznačujícím dominanci. Stejně jako pes dává najevo svou podřízenost převrácením na záda a odhalením hrdla a slabin, i lidé naznačují svou podřízenost dlaní směřující vzhůru. Opakem dominantního potřesení rukou je ruka podaná s dlaní směřující nahoru (obrázek 21). Je to účinné zejména tehdy, chcete-li svému protějšku předat velení nebo mu naznačit, že je pánem situace. Přestože podání ruky s dlaní směřující nahoru může naznačovat podřízený postoj, je třeba vzít v úvahu také další okolnosti. Člověk postižený zánětem kloubů obvykle podává ruku jen zlehka, a proto je snadné obrátit ji do podřízeného postavení. Chirurgové, umělci a hudebníci mívají někdy ochablý stisk ruky, protože podvědomě svou ruku chrání. Pozorujte gesta následující po podání ruky, pomohou vám lépe odhadnout charakter člověka. Submisivní člověk bude používat gesta vyjadřující podřízenost, dominantní člověk se bude vyjadřovat agresivnějšími gesty. Potřásají-li si rukou dvě dominantní osobnosti, odehrává se symbolický boj, kdy se každý ze zúčastněných snaží obrátit dlaň svého protějšku do podřízeného postavení. Výsledkem je sevření rukou jako ve svěráku s rovnovážným postavením dlaní, jímž obě osoby vyjadřují vzájemnou úctu a srdečný vztah (obrázek 22). Právě takto uchopí synovu ruku otec, když ho učí "chlapskému potřesení rukou". 19

20 Jestliže vám někdo podá ruku dominantním způsobem, převrátit jeho dlaň do submisivního postavení je nejen obtížné, ale i nápadné. Dominantního člověka snadno odzbrojíte jednoduchou metodou, jíž získáte kontrolu nad situací, a vstupem do jeho intimního prostoru jej současně zastrašíte. Chcete-li dokonale zvládnout tuto techniku, musíte současně s podáním ruky vykročit kupředu levou nohou (obrázek 24). Potom pokročte kupředu i pravou nohou a přesuňte se nalevo od svého protějšku, čímž se dostanete do jeho intimního prostoru (obrázek 25). Nyní překřížíte levou nohu přes pravou, dokončíte manévr a potřesete rukou svému protějšku. Tímto postupem napřímíte postavení rukou nebo dokonce obrátíte partnerovu ruku do podřízeného postavení. Vstupem do jeho intimního prostoru se stáváte pánem situace. Zamyslete se nad tím, jak podáváte ruku, a zjistěte, zda při podávání ruky vykračujete levou, nebo pravou nohou. Většina lidí vykročí pravou nohou a při setkání s dominantním partnerem se ocitají v nevýhodě, neboť mají malý prostor k manévrování. Druhý člověk se tak snadno stává pánem situace. Nacvičte si vykročení levou nohou a brzy zjistíte, že při tomto postupu je docela snadné neutralizovat dominantní podání ruky a převzít kontrolu nad situací. 20

Carroll and Graf Publishers, Inc, USA, 1989 Translation ing. Jiří Rezek ISBN 80-85605-49-X For Warforum: scan Cobra812, PDF Ketiv 2

Carroll and Graf Publishers, Inc, USA, 1989 Translation ing. Jiří Rezek ISBN 80-85605-49-X For Warforum: scan Cobra812, PDF Ketiv 2 Carroll and Graf Publishers, Inc, USA, 1989 Translation ing. Jiří Rezek ISBN 80-85605-49-X For Warforum: scan Cobra812, PDF Ketiv 2 TAJNÁ ŘEČ TĚLA D.Lewis VICTORIA PUBLISHING PRAHA 3 Carroll and Graf Publishers,

Více

CZ.1.07/1.2.27/01.0025 S ROZUMEM DO ŽIVOTA

CZ.1.07/1.2.27/01.0025 S ROZUMEM DO ŽIVOTA Projekt CZ.1.07/1.2.27/01.0025 S ROZUMEM DO ŽIVOTA ŽIVOT NANEČISTO AUTOŘI : Mgr. Richard Šrámek, Jakub Šebeček a kolektiv 2013 Obsah 1 Podstata a význam komunikace... 9 Komunikace je vše, čím lidé působí

Více

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Řeč lidského těla prozradí víc než tisíc slov

Řeč lidského těla prozradí víc než tisíc slov 1 Erhard Thiel Řeč lidského těla prozradí víc než tisíc slov (upraveno) 2 Erhard Thiel Řeč lidského těla prozradí víc než tisíc slov PLASMA SERVICE BRATISLAVA [3] [chybí poslední revize dle originálu!!!!]

Více

Komunikační dovednosti průvodce ve venkovském cestovním ruchu

Komunikační dovednosti průvodce ve venkovském cestovním ruchu Komunikační dovednosti průvodce ve venkovském cestovním ruchu (studijní materiály k akci) TENTO PROJEKT Kulturní dědictví venkova a venkovský cestovní ruch JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO

Více

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KOMUNIKACE. Ing.

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KOMUNIKACE. Ing. PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KOMUNIKACE Ing. Renata Kasalová K K KOMUNIKACE Ing. Renata Kasalová PSYCHOLOGIE V PRAXI

Více

Staňte se lidským detektorem

Staňte se lidským detektorem David Craig Stalo se vám někdy, že vám někdo lhal? Lhali jste někdy i vy? Autor této čtivé a praktické knihy má za sebou více než dvacetiletou zkušenost v oboru kriminologie. Své bohaté znalosti vám předkládá

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul 2: Komunikace verbální a nonverbální

Více

Metodický materiál. část první

Metodický materiál. část první Metodický materiál část první Obsah Obsah Obecně o lidské komunikaci 1. Co se skrývá pod pojmem komunikace... 8 2. Proces komunikace... 8 3. Komunikátor... 9 4. Komunikant... 9 5. Komuniké... 9 6. Komunikační

Více

Mezikulturní komunikace

Mezikulturní komunikace Mezikulturní komunikace kolektiv autorů OBSAH ÚVOD... 4 1 KOMUNIKACE... 5 1.1 Rozhovor... 6 1.1.1 Tibet... 8 1.1.2 Taiwan... 10 1.1.3 Tian en men incident neboli Masakr na náměstí Nebeského klidu... 12

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCE PROFESIONÁLNÍ IMAGE - JEHO VLIV, PRINCIPY A MOŽNOSTI

Více

7. Neverbální komunikace (řeč těla)

7. Neverbální komunikace (řeč těla) 7. Neverbální komunikace (řeč těla) Ten, kdo má oči, aby viděl, a uši, aby slyšel, se může přesvědčit, že žádný smrtelník nedokáže nic utajit. Jestliže jeho rty mlčí, hovoří svými konečky prstů: jeho skryté

Více

PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH

PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH N MENŠIN Mgr. Bc. Markéta Kotková,, DiS. PSYCHOLOGIE NÁRODNOSTNÍCH

Více

Prezentační a komunikační dovednosti

Prezentační a komunikační dovednosti CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Prezentační a komunikační dovednosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů CENTRUM

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Mlýnek

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Mlýnek VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Mlýnek Neverbální komunikace v hotelnictví Bakalářská práce 2015 Neverbální komunikace v hotelnictví Bakalářská práce Jiří Mlýnek Vysoká škola hotelová

Více

Anthony Giddens Sociologie

Anthony Giddens Sociologie Anthony Giddens Sociologie Nakladatelství: Polity Press, 1997 Stav: Naskenováno, TC Brno Tato kniha pochází z Knihovny digitálních dokumentů. Slouží pouze pro potřeby těžce zrakově postižených. Doplňující

Více

Člověk jako osoba. Jan Sokol

Člověk jako osoba. Jan Sokol Člověk jako osoba Jan Sokol Universita Karlova - Institut základů vzdělanosti Praha 2000 Knihu lze koupit v knihovně UK IZV, Celetná 13, Praha 1, nebo objednat v UK IZV, Legerova 63, Praha 2. Recenzovali:

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ SPOLEČNOST A KOMUNIKAČNÍ MOŽNOSTI SENIORŮ

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ SPOLEČNOST A KOMUNIKAČNÍ MOŽNOSTI SENIORŮ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace) Katedra filosofie Učitelství pro 2. stupeň základní školy občanská výchova

Více

Systém Christine Harvey Jak vystupovat na veřejnosti a získávat důvěru posluchačů

Systém Christine Harvey Jak vystupovat na veřejnosti a získávat důvěru posluchačů Systém Christine Harvey Jak vystupovat na veřejnosti a získávat důvěru posluchačů MANAGEMENT PRESS Autorka 5 úspěšných knih, které vyšly ve 32 cizojazyčných vydáních MANAGEMENT PRESS Jak vystupovat na

Více

KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ

KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ ANEB VÝCVIK V KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTECH, SEBEPREZENTACI A EFEKTIVNÍ PRÁCI S INFORMACEMI Název projektu: Číslo projektu: Aktivita: Kariérový koučink do škol CZ.1.07/1.1.00/14.0072

Více

Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing. Rok 2007. počet stran - 95

Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing. Rok 2007. počet stran - 95 Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing Rok 2007 počet stran - 95 1 Tématické okruhy k absolutoriu z předmětu management a marketing 1. marketing, jeho vývojové etapy, uplatnění

Více

Projekt Propojení odborného školství s praxí, číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0021. Průvodce kompetencí

Projekt Propojení odborného školství s praxí, číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0021. Průvodce kompetencí Projekt Propojení odborného školství s praxí, číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/02.0021. Průvodce kompetencí k tréninku Kompetence k efektivní komunikaci pro pedagogy RPIC-ViP s.r.o., Výstavní 2224/8, 709

Více

Andrzej Batko. Umění persvaze. aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace. Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství.

Andrzej Batko. Umění persvaze. aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace. Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství. Andrzej Batko Umění persvaze aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství. Obsah O autorovi Předmluva Proč někteří obchodnici téměř pokaždé vydělají

Více

VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU

VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární a preprimární pedagogiky Mgr. VENDULA VODÁKOVÁ VÝZNAM PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACE PRO ÚSPĚŠNOST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Bakalářská

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně PORTÁL PRO VÝUKU ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V

Více

Kouzlo porozumění. Průvodce kompetencí - Efektivní komunikace

Kouzlo porozumění. Průvodce kompetencí - Efektivní komunikace PRŮVODCE KOMPETENCÍ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE Kouzlo porozumění Sdělit ostatním, co potřebuji a domluvit se s nimi, je zdánlivě velmi snadné. Přesto tato kompetence figuruje v žebříčku požadavků zaměstnavatelů

Více

KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI

KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI Střední zdravotnická škola, Karviná, K. H. Borovského 2315 Projekt SIPVZ č. 0341P2005 KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI Pracovní listy Jméno:.. Třída: Školní rok:. OBSAH Neverbální a verbální komunikace vymezení

Více

Psychologická čítanka

Psychologická čítanka Etické fórum České republiky, Pedagogická sekce Psychologická čítanka aneb vybrané kapitoly z psychologie studijní text pro učitele etické výchovy Autoři: Pavel Motyčka Petr Vaněk David Vaněk Hana Bartoňková

Více

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI Ivana Bečvářová Veronika Humlerová Prezentační a komunikační dovednosti Ivana Bečvářová Veronika Humlerová Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Jihočeská

Více