Allan Pease. Řeč těla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Allan Pease. Řeč těla"

Transkript

1 Allan Pease Řeč těla Portál, 2001 O "řeči těla" jsem se poprvé doslechl v roce 1971 na jednom semináři. Byl jsem tak nadšen, že jsem se chtěl dozvědět víc. Lektor se zmínil o výzkumech profesora Raye Birdwhistella z univerzity v Luisville, které prokázaly, že mezilidská komunikace prostřednictvím gest, postojů, postavení těla a vzdáleností mezi lidmi nese více informací než jakákoli jiná komunikační metoda. Tenkrát jsem již několik let působil jako prodejce a prošel jsem mnoha dlouhými a intenzivními kurzy prodejních metod. Na žádném z těchto kurzů jsme se však nezabývali neverbálními aspekty a důsledky, které z nich vyplývají při osobních jednáních. Vlastním pátráním jsem zjistil, že informace o řeči těla jsou nedostupné, a přestože v knihovnách i na univerzitách byly uloženy záznamy o výzkumech tohoto tématu, vyskytovaly se většinou v podobě úzce zaměřených rukopisů a objektivních teoretických předpokladů sestavených lidmi, kteří měli nepatrné či vůbec žádné zkušenosti z jednání s jinými lidmi. Netvrdím, že jejich studie nejsou důležité; chci jen říci, že jsou příliš technické, než aby měly jakýkoli praktický význam pro laika, jako jsem například já. 1

2 Při psaní této knihy jsem se pokusil shrnout významné studie týkající se chování a spojil jsem je s podobnými studiemi z jiných oborů (sociologie, antropologie, zoologie, vzdělávání, psychiatrie, rodinného poradenství, profesionálního vyjednávání a prodeje. Kniha obsahuje také mnoho rad a návodů "jak na to", které jsem vypracoval na základě četných videonahrávek a filmů, jejichž autorem jsem já sám nebo moji spolupracovníci z Austrálie i ze zámoří. Čerpal jsem také ze zkušeností a z osobních setkání s tisíci lidmi, s nimiž jsem v uplynulých patnácti letech hovořil, které jsem školil, vedl i řídil a kteří byli mými zákazníky. Tato kniha rozhodně není posledním slovem v oboru řeči těla a nenajdete v ní žádné kouzelné návody, jaké slibují některé příručky, s nimiž se setkáte v knihkupectvích. Mým záměrem bylo přivést čtenáře k hlubšímu uvědomění vlastních neverbálních signálů a narážek a současně ukázat, jak spolu lidé komunikují prostřednictvím řeči těla. Kniha se zabývá každou složkou řeči těla samostatně, přestože je jen málo gest, která člověk používá nezávisle na ostatních. Současně jsem se snažil vyhnout se přílišnému zjednodušení. Komunikace beze slov je složitým procesem zahrnujícím lidi, slova, tón hlasu a pohyby těla. Jistě se najdou lidé, kteří začnou zděšeně lomit rukama a budou tvrdit, že studium řeči těla je jen dalším způsobem zneužití vědeckých poznatků ve snaze ovládnout druhé lidi a uhodnout jejich myšlenky. Kniha, kterou držíte v rukou, vám chce zprostředkovat hlubší vhled do komunikace s ostatními lidmi, pomoci vám lépe porozumět druhým, a tím i sobě. Po chopíme-li princip funkce určitého jevu, snáze se s ním naučíme žít, kdežto nepochopení a lhostejnost je živnou půdou strachu, pověr a přehnaně kritického hodnocení. Člověk pozorující ptáky je nestuduje proto, aby je mohl zastřelit a vycpat si je jako lovecké trofeje. Získáme-li zběhlost v umění neverbální mezilidské komunikace, bude pro nás každé setkání s druhým člověkem vzrušujícím zážitkem. Tato kniha byla původně zamýšlena jako pracovní příručka pro prodejce a všechny, kteří se pohybují ve světě obchodu. Během desetiletého období shromažďování materiálu a přípravy knihy se však její záběr natolik rozšířil, že bez ohledu na povolání nebo pracovní postavení ji může používat každý, kdo chce lépe porozumět nejsložitější události, před jakou nás život staví - osobnímu setkání s druhým člověkem. ALLAN PEASE S blížícím se koncem dvacátého století jsme svědky zrodu nového typu vědce bádajícího v oblasti společenských věd - "neverbalisty". Neverbalista se kochá sledováním neverbálních narážek a signálů lidí stejně, jako milovník divokého ptactva s radostí a požitkem sleduje ptáky a jejich chování. Pozorovatel sleduje lidi při společenských událostech, na pláži, u televize, v kanceláři a všude, kde se setkávají. Chce se více dozvědět o jednání svých bližních, aby se dozvěděl více i o sobě a zlepšil tak svůj vztah k druhým lidem. Zdá se neuvěřitelné, že za více než milion let lidské evoluce se nikdo vážněji nezabýval výzkumem neverbálních aspektů komunikace. Zmíněné téma se dostalo do ohniska zájmu až v šedesátých letech 20. století a široká veřejnost si existenci těchto otázek uvědomila teprve poté, kdy Julius Fast v roce 1970 uveřejnil svou knihu o řeči těla. Kniha shrnovala dosavadní výsledky studia neverbální komunikace. Přes její nesporný význam se dokonce ještě dnes většina lidí staví k řeči těla nevšímavě. Průkopníky dovedností neverbální komunikace byli Charlie Chaplin a mnozí další herci éry němého filmu: prostředky neverbální komunikace byly totiž jedinými, které měli k dispozici. Herci byli považováni za dobré nebo špatné podle toho, jak účinně dokázali využívat gest a ostatních prvků řeči těla. Se vzrůstající oblibou zvukového filmu a menším důrazem kladeným na neverbální aspekty hereckého umění vybledla sláva mnohých hvězd němého filmu a do popředí se dostali herci s rozvinutějšími schopnostmi verbální komunikace. Historicky patrně nejvýznamnější práci zabývající se technikou řeči těla uveřejnil roku 1872 Charles Darwin pod názvem O vyjádření emocí u člověka a zvířat. Tento spis stál u zrodu 2

3 moderních studií o výrazu tváře a řeči těla. Moderní badatelé na celém světě potvrdili mnohé Darwinovy představy a pozorování. Od dob Darwinových vědci zaznamenali téměř milion neverbálních narážek a signálů. Albert Mehrabian zjistil, že verbální složka tvoří pouhých 7 % obsahu sdělení, vokální složka (tón hlasu, modulace a další zvuky) tvoří 38 % obsahu sdělení a zbývajících 55 % obsahu sdělení je zprostředkováno neverbálními signály. Profesor Birdwhistell se zabýval odhadem rozsahu neverbální mezilidské komunikace. Došel k závěru, že průměrný člověk mluví asi deset nebo jedenáct minut denně a že průměrná věta trvá pouze 2,5 sekundy. Stejně jako Mehrabian zjistil, že verbální složka přímé komunikace zaujímá pouhých 35 % a více než 65 % komunikace se odehrává v neverbální rovině. Většina badatelů je zajedno v tom, že verbální složka komunikace přenáší zejména informace, kdežto neverbální část komunikace zprostředkovává mezilidské postoje a někdy je používána jako náhrada verbálních sdělení. Jestliže například žena upře na muže "vražedný pohled", znamená to pro muže naprosto jasné sdělení, aniž by žena pronesla jediné slovo. Slova a pohyby se bez ohledu na kulturu vyskytují společně s takovou mírou předvídatelnosti, že Birdwhistell tvrdí, že podle tónu hlasu dokáže odhadnout pohyby, jimiž mluvčí provází svůj projev. Stejně tak se Birdwhistell naučil podle gestikulace odhadnout obsah řeči. Mnozí lidé se jen obtížně smiřují s tvrzením, že z biologického hlediska není člověk ničím jiným než zvířetem. Homo sapiens je primát, lysá opice s vyspělým mozkem, která se naučila chodit vzpřímeně. Stejně jako ostatní živočišné druhy, i my jsme podřízeni biologickým pravidlům, jež ovládají naše činy, reakce, řeč těla a gestikulaci. Úžasné je, že lidský živočich si jen málokdy uvědomuje držení těla, pohyby a gesta, jež někdy vyprávějí zcela jiný příběh než jeho hlas a slova. Vnímavost, intuice a tušení Jestliže o někom řekneme, že je "vnímavý" či "intuitivní", hovoříme o jeho schopnosti rozumět neverbálním signálům druhého člověka a srovnávat je s verbálními signály. Jinými slovy, řekneme-li, že máme "tušení" nebo "dojem", že nám někdo lhal, vlastně si uvědomujeme, že jsme zpozorovali rozpor mezi řečí těla a mluveným slovem onoho člověka. Řečníci zase mluví o pozornosti vůči publiku nebo vytvoření vztahu ke skupině. Jestliže například posluchači sedí se založenýma rukama a svěšenou bradou, vnímavému řečníkovi neunikne, že jeho proslov nepadl na úrodnou půdu. Uvědomí si, že chce-li získat pozornost posluchačů, musí zvolit odlišný přístup. Méně vnímavý řečník bude pokračovat bez ohledu na reakci posluchačů. Ženy jsou obecně vnímavější než muži a díky této skutečnosti se často hovoří o "ženské intuici". Ženy mají vrozenou schopnost vnímat a dešifrovat neverbální signály a nepatrné detaily. To je důvod, proč jen málo mužů umí úspěšně lhát svým ženám a proč naopak ženy mohou své muže opít rohlíkem, aniž by si toho muži všimli. Ženská intuice je obzvlášť patrná u žen, které vychovávaly děti. V prvních letech komunikace s dítětem se matka spoléhá téměř výlučně na neverbální komunikaci. Má se za to, že právě to je důvodem, proč jsou ženy vnímavějšími vyjednávači než muži. Vrozené, geneticky podmíněné, kulturně podmíněné a naučené signály Otázce, zda neverbální signály jsou vrozené, naučené, geneticky podmíněné, či získané jiným způsobem, bylo věnováno mnoho výzkumů a odborných diskusí. Badatelé pozorovali slepé a hluché lidi, kteří se nemohli naučit neverbálním signálům pomocí zraku a sluchu; pozorovali také gestikulaci příslušníků nejrůznějších kultur na celém světě, studovali chování našich nejbližších příbuzných v živočišné říši - lidoopů a opic. Závěry zmíněných výzkumů naznačují, že gesta spadají do různých kategorií. Většina mláďat primátů se rodí se schopností sát, což svědčí o tom, že tato schopnost je vrozená či geneticky podmíněná. Německý vědec Eibl-Eibesfeldt zjistil, že u dětí, které se narodí slepé a hluché, se objeví úsměv nezávisle na učení nebo napodobování. Z toho plyne, že i úsměv musí být 3

4 vrozený. Ekmanova, Friesenova a Sorensonova studie o výrazech obličeje lidí z odlišných kultur podpořila některé původní Darwinovy domněnky o vrozených gestech. Badatelé zjistili, že příslušníci různých kultur vyjadřovali emoce stejnými základními výrazy obličeje, což je vedlo k závěru, že tyto výrazy jsou nepochybně vrozené. Když zkřížíte paže na hrudi, dáváte pravou přes levou, nebo levou přes pravou? Většina lidí to nedokáže s jistotou říci, dokud to nezkusí. Zatímco jeden způsob zkřížení paží je jim zcela pohodlný, opačný způsob vnímají jako napros to nepřirozený. Předpokládá se, že i toto gesto je geneticky podmíněné a nelze ho změnit. Dosud se vedou diskuse o tom, zda jsou některá gesta podmíněna kulturně, nebo geneticky. Například většina mužů při oblékání kabátu vsouvá do rukávu nejdříve pravou paži, kdežto většina žen začíná levou. Když muž na přelidněném místě míjí ženu, obvykle se obrací směrem k ní, zatímco žena se v takové situaci obvykle odvrací. Dělá to instinktivně, aby si chránila hruď? Je to vrozená ženská reakce, nebo se to žena naučila bezděčným pozorováním jiných žen? Mnohé z našeho základního neverbálního chování je výsledkem učení a význam mnoha pohybů a gest je podmíněn kulturně. Podívejme se nyní společně na tyto aspekty řeči těla. Základy a jejich původ Většina základních gest mezilidské komunikace má na celém světě stejnou podobu. Když jsou lidé šťastní, usmívají se; když jsou smutní nebo rozhněvaní, mračí se. Pokývání hlavou téměř univerzálně znamená přitakání a potvrzení. Je to patrně vrozené gesto, protože ho používají i slepí a hluší lidé. Potřesení hlavou ze strany na stranu naznačuje nesouhlas a je také téměř univerzálně platné. Je to patrně gesto naučené v nejranějším dětství. Jestliže se dítě dosyta napije mateřského mléka, obrátí hlavičku do strany a odmítne tak matčin prs. Nechce-li malé dítě jíst, obrací hlavu ze strany na stranu, aby učinilo přítrž rodičovským pokusům dostat mu lžičkou do úst další sousto. Dítě se tak rychle naučí, že otáčením hlavy ze strany na stranu může naznačit nesouhlas a odmítavý postoj. Některá gesta mají svůj původ v dávné zvířecí minulosti. Obnažení zubů je odvozeno od útočného aktu a současní muži ho dodnes používají v podobě úšklebku a dalších ne přátelských gest, i když rozhodně nemají v úmyslu zaútočit a použít k tomu zuby. Úsměv byl původně výhružným gestem, ale dnes se používá společně s nevýhružnými gesty a naznačuje radost a potěšení. Obrázek 1 Pokrčení ramen Pokrčení ramen je dobrým příkladem vše obecně platného gesta, které naznačuje, že člověk neví, o čem druhý hovoří, nebo to nechápe. Je to složité gesto skládající se ze tří částí: roztažených dlaní, pokrčených ramen a zvednutého obočí. Příslušníci různých kultur hovoří různými jazyky a stejně tak se může lišit i jejich neverbální řeč. Zatímco určité gesto může být v konkrétní kultuře naprosto běžné a má jednoznačný význam, v jiné kultuře neznamená nic nebo dokonce může nést zcela opačný význam. Zamysleme se například nad různými interpretacemi a významy tří běžných gest rukou: kroužek utvořený palcem a ukazovákem, vztyčený palec a prsty naznačující písmeno V. Obrázek 2 "Všechno je v pořádku!" Kroužek z prstů neboli gesto "OK" Toto gesto se rozšířilo ve Spojených státech na počátku 19. století. Svůj podíl na tom mají patrně noviny, které tenkrát propadly posedlosti zkracovat běžně používané fráze. O významu 4

5 zkratky "OK" koluje mnoho pověstí. Někteří se domnívají, že sloužila ve významu "všechno v pořádku" (anglicky all correct, chybně psáno jako oll korect), kdežto jiní zase říkají, že znamená opak obecně známé zkratky K.O., tedy knock-out. Jiná oblíbená teorie praví, že se jedná o zkratku slov "Old Kinderhook" podle rodiště jednoho amerického prezidenta, který v 19. století zkratku používal jako svůj reklamní slogan. Patrně se nikdy nedozvíme, která z uvedených teorií se zakládá na pravdě, ale zdá se, že kroužek vytvořený z palce a ukazováčku skutečně symbolizuje písmeno "O" ze zkratky OK. Význam zkratky OK je naprosto běžný ve všech anglicky mluvících zemích a rychle se šíří také do Evropy a Asie, ale gesto samotné má na jiných místech jiný původ a odlišný význam. Ve Francii například znamená "nulu" nebo "nic", v Japonsku může znamenat "peníze", v zemích kolem Středozemního moře naznačuje otvor a často se používá jako znamení, že určitý muž je homosexuál. Cestovatelům, kteří se chtějí vyhnout trapným situacím, doporučujeme držet se zlatého pravidla: "Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti." Vztyčený palec Obrázek 3 "Žádná starost" Ve Velké Británii, v Austrálii a na Novém Zélandu má vztyčený palec tři významy. Běžně jej používají autostopaři při zastavování aut. Používá se jako znamení, že je všechno v pořádku. Prudké vztyčení palce nabývá urážlivého významu a znamená "trhni si" nebo "nechej si to". V některých zemích, například v Řecku, lze hlavní význam vztyčeného palce vyjádřit slovem "dej se vycpat". Dokážete si představit dilema australského stopaře v Řecku stojícího u silnice se vztyčeným palcem? Když Italové počítají od jedné do pěti a pomáhají si prsty, při slově "jedna" vztyčí palec a na "dva" přijde ke slovu ukazovák, kdežto většina Australanů, Američanů a Angličanů počítá "jedna" na ukazováku a dvojku naznačují prostředníkem. Palec v tomto případě představuje číslo "pět". Vztyčený palec v kombinaci s jinými gesty se používá jako signál moci a nadřazenosti nebo v situacích, kdy se člověk snaží dostat někoho či něco "pod palec". Zmíněným významem se budeme zabývat později. Obrázek 4 "Trhni si!" Písmeno V Gesto je oblíbené v Austrálii, na Novém Zélandu a ve Velké Británii a má význam "trhni si". Za druhé světové války ho používal Winston Churchill ve významu V jako vítězství. Churchill však zvedal ruku s ukazovákem a prostředníkem vztyčeným do tvaru písmene V a s dlaní směřující ven, kdežto dlaň namířená směrem k mluvčímu dodává gestu vulgární a urážlivý význam. Pro většinu obyvatel Evropy však toto gesto značí "vítězství" bez ohledu na postavení 5

6 dlaně, proto jestliže Angličan naznačí Evropanovi z kontinentu "jdi se vycpat", zanechá Evropana v úžasu, jaké že to vítězství má Angličan na mysli. V mnoha částech Evropy znamená toto gesto také číslo "dvě", a pokud je naznačeno směrem k výčepnímu, ten obvykle natočí Angličanovi či Australanovi dvě piva. Uvedené příklady dokazují, že chybný výklad gest založený na rozdílném kulturním pozadí může člověka uvést do trapných situací. Dříve než si na základě řeči těla a posunků utvoříme úsudek o konkrétním člověku, měli bychom brát v potaz jeho původ a kulturní zázemí. Pokud nebude na stránkách této knihy uvedeno jinak, prosím čtenáře, aby považovali můj výklad za kulturně specifický. Znamená to, že diskuse se vztahuje k dospělým příslušníkům střední třídy a světlé pleti, kteří vyrůstali v Austrálii, na Novém Zélandu, ve Velké Británii, v Severní Americe a v místech, kde se hovoří převážně anglicky. Shluky gest Nováček v oboru studia řeči těla se často dopouští jedné zásadní chyby, a sice interpretace jednotlivých gest bez ohledu na jiná doprovodná gesta nebo na celkovou situaci. Škrábání ve vlasech může mít mnoho významů: lupy, blechy, pocení, nejistotu, zapomnětlivost nebo lhaní, to vše v závislosti na dalších současně se vyskytujících gestech. Chceme-li se správně orientovat v řeči těla, musíme gesta vždy posuzovat jako celek. Řeč těla je stejně jako každá jiná řeč tvořena slovy, větami a interpunkcí. Každé gesto je jako jedno slovo a může nabývat různých významů. Významu slova často plně porozumíme teprve tehdy, je-li zasazeno společně s ostatními slovy do věty. Gesta se také vyskytují v celých "větách" a neustále vy povídají o pocitech a postojích svého nositele. "Vnímavý" člověk umí číst neverbální věty a správně je přiřazovat k verbálním větám. Obrázek č. 5 zachycuje běžný shluk gest značící kritické hodnocení. Jeho hlavní součástí je ruka přiložená k obličeji s ukazováčkem směřujícím vzhůru, zatímco další prst přikrývá ústa a palec podpírá bradu. Dalšími známkami kritického postoje posluchače jsou pevně překřížené nohy a paže položená před tělem (obranný postoj), zatímco hlava a brada jsou svěšeny (nepřátelský postoj). Celá neverbální věta sděluje přibližně toto: "To, co říkáte, se mi nelíbí a nesouhlasím s vámi." Soudržnost Představte si, že jste mluvčím v popsané situaci a požádali jste posluchače zachyceného na obrázku o jeho názor na vaše slova. Jestliže však řekne, že s vámi nesouhlasí, budou jeho neverbální signály v souladu s verbálním sdělením. Jestliže však řekne, že se mu vaše řeč líbila, bude lhát, protože jeho slova jsou v rozporu s gesty. Výzkumy ukazují, že neverbální signály jsou asi pětkrát významnější než verbální, a jsou-li obě složky sdělení v rozporu, spolehnou se lidé na neverbální složku a verbálnímu obsahu sdělení nevěnují pozornost. Obrázek 5 Shluk gest vyjadřující kritický postoj Za řečnickým pultem často vídáme vysoce postavené politiky s rukama pevně založenýma na hrudi (obranný postoj) a bradou svěšenou dolů (kritický nebo nepřátelský postoj), kteří svým posluchačům tvrdí, že jsou otevření a vnímaví vůči myšlenkám mladých lidí. Někdy se řečník snaží přesvědčit posluchače o svém vřelém a lidském přístupu a současně krátce a prudce poklepává hranou ruky o řečnický pultík. Sigmund Freud kdysi zaznamenal situaci, kdy pacientka slovně vyjadřovala spokojenost se svým manželstvím a současně si bezděčně sundávala a opět nasazovala snubní prsten. Freud si uvědomil význam tohoto bezděčného gesta a nebyl nijak překvapen, když se posléze vynořily manželské problémy. 6

7 Pozorování shluků gest a shody mezi verbální a neverbální složkou sdělení je klíčem k přesné interpretaci řeči těla. Gesta v kontextu Obvykle nestačí jen posuzovat komplex gest a sledovat soulad mezi slovy a gesty. Je třeba brát v potaz i situaci, v níž se objevují. Jestliže například v mrazivém dni sedí na autobusové zastávce člověk s pevně překříženýma nohama, se založenýma rukama a svěšenou bradou, neznamená to, že zaujal obranný postoj, ale je mu patrně prostě jen zima. Jestliže se však člověk posadí stejným způsobem v situaci, kdy se mu snažíte prodat myšlenku, zboží nebo službu, lze usoudit, že svým postojem vyjadřuje odmítavé nebo obranné stanovisko. Na stránkách této knihy budeme posuzovat všechna gesta v kontextu konkrétní situace a bude-li to možné, zaměříme se na shluky gest. Další okolnosti ovlivňující interpretaci Člověk, který podává ruku stylem "leklé ryby", bude patrně podezírán z nepevného charakteru. Tuto oblíbenou teorii vysvětlím v kapitole zabývající se podáváním ruky. Trpí-li však člověk zánětem kloubů, bude patrně podávat ruku po způsobu "leklé ryby", aby se vyhnul bolesti vyvolané silným stiskem. Stejně tak umělci, hudebníci, chirurgové a ostatní, kteří při výkonu svého povolání potřebují citlivý úchop prstů, se podávání ruky raději vyhnou. Není-li zbytí, chrání se nevýrazným stiskem na způsob "leklé ryby". Člověk, jenž na sobě má špatně padnoucí nebo těsné oblečení, raději nepoužije určitá gesta, což se odrazí na výsledném dojmu. Platí to jen o malém počtu lidí, přesto je však důležité mít na paměti, že tělesná omezení nebo vady mohou ovlivnit pohyby i řeč těla. Moc a postavení Lingvistické výzkumy prokázaly, že existuje přímý vztah mezi společenským postavením, mocí a významem dané osoby a slovníkem, který používá. Řečeno jinými slovy, čím vyšší je postavení člověka na společenském nebo pracovním žebříčku, tím lépe se člověk vyjadřuje pomocí slov a slovních spojení. Výzkumy v oblasti neverbální komunikace zase prokázaly přímou souvislost mezi ovládáním mluveného slova a rozsahem gestikulace, kterou člověk provází své sdělení. Znamená to, že společenské postavení, moc a význam člověka jsou přímo úměrné počtu gest a pohybů, které člověk používá. Člověk na vrcholu společenské nebo pracovní pyramidy se vyjadřuje slovy, kdežto méně vzdělaný a méně výmluvný člověk se při komunikaci spoléhá spíše na gesta než na slova. Příklady uváděné v této knize se většinou vztahují k bílým příslušníkům střední třídy, platí však všeobecné pravidlo, že čím výše stojí člověk na společenském a ekonomickém žebříčku, tím méně se vyjadřuje pomocí gest a pohybů. Rychlost a výraznost gest souvisí také s věkem jedince. Jestliže například pětileté dítě zalže rodičům, ihned si přikryje ústa jednou nebo oběma rukama (obr. 6). Přikrývání úst je 7

8 známkou lži a člověk toto gesto po užívá po celý život. Mění se jen rychlost, s níž je gesto provedeno. Jestliže lže dospívající člověk, zvedá ruku k ústům stejně jako malé dítě, ale na rozdíl od pětiletého dítěte si nepřikryje celá ústa, pouze kolem nich lehce přejíždí prsty (obr. 7). V dospělosti se toto gesto ještě více zjemní. Když dospělý člověk vysloví lež, mozek ve snaze zastavit nepoctivá slova vydá ruce příkaz, aby přikryla ústa, stejně jako to dělá pětileté dítě a dospívající mladík, ale dospělý člověk v poslední chvíli odtáhne ruku od úst a dotkne se nosu (obr. 8). Toto gesto není ničím jiným než dospělou a kultivovanou verzí dětského zakrývání úst. Uvedl jsem to jako příklad skutečnosti, že s přibývajícím věkem a zkušenostmi lidská gesta ztrácejí na zřetelnosti; v důsledku toho se v gestech padesátiletého člověka orientujeme obtížněji než v gestech mladší osoby. Obrázek 8 Dospělý člověk při lži Předstírání řeči těla Lidé se často ptají: "Je možné předstírat řeč těla?" Odpověď na tuto otázku zní "ne", protože snaží-li se člověk podvádět, prozradí ho nesoulad mezi hlavními gesty, nepatrnými signály řeči těla a vyřčenými slovy. Například otevřené dlaně jsou spojovány s poctivostí, ale pokud podvodník napřahuje ruce s otevřenými dlaněmi, usmívá se a současně lže, zradí ho nepatrné signály. Někdy má stažené zornice, povytažené obočí nebo mu cuká koutek úst. Tyto signály jsou v protikladu s gestem otevřené ruky a upřímným úsměvem. Výsledkem je, že druhá strana nedůvěřuje tomu, co jí falešný člověk sděluje. Zdá se, že lidská mysl je vybavena bezpečnostním zařízením, které registruje "vychýlení", kdykoli přijme řadu nesoudržných neverbálních sdělení. Existují samozřejmě případy, kdy člověk úmyslně předstírá řeč těla, aby získal určité výhody. Vzpomeňte si například na soutěže krásy Miss Universe nebo Miss World, kdy se každá soutěžící pohybuje pečlivě naučeným způsobem, aby působila upřímným a vřelým dojmem. Soutěžící zaujme porotce 8

9 podle toho, do jaké míry dokáže vyzařovat pozitivní signály, ale dokonce i odborníci mohou předstírat řeč těla pouze na velmi krátkou dobu, protože jejich tělo začne nakonec vysílat signály nezávislé na uvědomělém jednání. Mnozí politici dokážou mistrně předstírat řeč těla, aby získali voliče na svou stranu. O politicích, kteří jsou v tomto směru úspěšní, se říká, že mají "charizma". Člověk maskující lež k tomuto účelu nejčastěji používá obličej. Usmívá se, přikyvuje a pomrkává ve snaze maskovat neupřímná slova, ale jeho tělo hovoří jasnou řečí, jež je v rozporu se signály obličeje. Studium obličejových signálů je samo o sobě uměním. Na stránkách této knihy se jím příliš nezabývám a zájemce o tuto problematiku odkazuji na knihu Roberta L. Whitesidea Face Language (Řeč obličeje). Závěrem lze říci, že dlouhodobé předstírání řeči těla je obtížné, ale je dobré naučit se po užívat při komunikaci pozitivní a otevřená gesta a omezit gesta, která mohou nést negativní signály. Člověk, který se to naučí, se bude ve společnosti druhých lidí cítit lépe a bude pro ně přijatelnější. Jak úspěšně lhát Se lhaním je jedna potíž: Podvědomí jedná automaticky a nezávisle na naší verbální lži, a proto nás řeč těla zradí. Proto lze snadno přistihnout ty, kteří lžou jen zřídka, i když mluví sebepřesvědčivěji. Ve chvíli, kdy začnou lhát, vyšle jejich tělo rozporuplné signály a naslouchající okamžitě získá dojem, že mluvčí neříká pravdu. Podvědomí se při lži projevuje gesty, jež jsou v rozporu se slovy. Lidé, v jejichž pracovní náplni je lhaní, například politici, právníci, herci a televizní hlasatelé, zjemnili svou řeč těla natolik, že není "vidět", kdy lžou. Obecenstvo pak spolkne lži i s navijákem. Gesta lze ovlivnit dvěma různými způsoby. Člověk může při lži úmyslně používat upřímná gesta, ale tento způsob je úspěšný pouze po dlouhodobém nácviku. Druhou možností je vyloučení většiny gest; člověk prostě přestane gestikulovat pozitivním i negativním způsobem, což je ovšem velmi obtížné. Budete-li mít příležitost, zkuste tento jednoduchý test. Schválně řekněte známému člověku nějakou lež a vědomě přitom potlačujte jakákoli gesta. Vás posluchač by měl dobře vidět celé vaše tělo. I když uvědoměle potlačíte významná gesta, budete neustále vysílat řadu drobných signálů. Patří mezi ně drobné pohyby obličejových svalů, stahování a rozšiřování zornic, pocení kolem obočí, ruměnec na tvářích, zrychlené mrkání a mnoho dalších nepatrných gest signalizujících faleš. Výzkumy využívající zpomaleného filmového záznamu ukazují, že nepatrná gesta trvají jen zlomky sekundy a v rozhovoru je postřehnou pouze velmi zkušení a vnímaví lidé. Nejlepšími prodejci a tazateli jsou ti, kteří zdokonalili podvědomou schopnost vnímat nepatrná gesta a signály při osobních setkáních. Z toho všeho je zřejmé, že chce-li člověk úspěšně lhát, nesmí dopustit, aby mu bylo vidět na tělo. Právě proto posadí policejní vyšetřovatel při výslechu podezřelou osobu na židli doprostřed místnosti a namíří na ni reflektor: snáze tak odhalí pokus o lež. Je mnohem snadnější lhát, sedí-li člověk za stolem, stojí-li za plotem nebo za dveřmi. Nejlépe se lže do telefonu! Jak se naučit řeči těla Věnujte alespoň patnáct minut denně sledování gest jiných lidí a uvědomování si vlastní gestikulace. Můžete to dělat všude, kde se setkávají lidé. Mimořádně vhodným místem pro sledování širokého spektra lidských gest je letiště. Lidé tam svými gesty dávají otevřeně najevo dychtivost, hněv, smutek, štěstí, netrpělivost a mnoho dalších pocitů. Skvělou příležitostí jsou také společenské události, obchodní setkání a večírky. Jakmile se seznámíte s uměním řeči těla, můžete přijít na večírek, posadit se tiše do koutku a celý večer se skvěle bavit sledováním gestikulačních rituálů ostatních lidí. Také televize nabízí skvělý studijní materiál. Ztlumte zvuk a snažte se jen z obrazu pochopit, co se děje. Vždy po pěti minutách 9

10 přidejte zvuk, abyste si ověřili přesnost svého pozorování. Zanedlouho dokážete sledovat celý program úplně beze zvuku a dokonale mu porozumíte, stejně jako to dělají hluší lidé. O vymezování a hlídání teritoria u savců, ptáků, ryb a primátů byly napsány stovky knih a článků, ale teprve nedávno se přišlo na to, že i člověk má svá teritoria. Jestliže pochopíme tuto skutečnost a její důsledky, nezískáme jen úžasný vhled do vlastního chování a chování ostatních, ale dokážeme také předvídat reakce druhých lidí při osobních setkáních. Jedním z průkopníků studia prostorových nároků člověka byl americký antropolog Edward T. Hall. Na počátku 60. let razil termín proxemika (odvozený od výrazu proximity neboli blízkost). Jeho výzkum v této oblasti vedl k novému chápání mezilidských vztahů. Každý stát má jasně vymezené území definované hranicemi, někdy dokonce hlídané ozbrojenými jednotkami. V každé zemi jsou obvykle menší územní jednotky zvané hrabství, kraje nebo okresy. V nich se nacházejí ještě menší jednotky, města, ve městech jsou jednotlivé čtvrti tvořené ulicemi a představující pro své obyvatele uzavřené teritorium. Obyvatelé každého území k němu chovají těžko definovatelnou náklonnost, a je-li jejich území ohroženo, chrání ho často i se zbraní v ruce. Teritorium je také prostorem či místem, které člověk považuje za své vlastní území, jako by to bylo rozšíření a pokračování jeho těla. Lidé mívají své vlastní osobní území obklopující jejich majetek, například dům se zahradou obehnaný plotem, vnitřní prostor svého auta, ložnici nebo oblíbené křeslo, a podle zjištění dr. Halla také jasně vymezený prostor kolem těla. V této kapitole se budeme zabývat zejména důsledky existence zmíněného prostoru a reakcemi lidí na jeho narušení. Osobní prostor Většina zvířat udržuje kolem svého těla určitý prostor, který považuje za svůj. Rozloha tohoto prostoru závisí zejména na tom, v jakých podmínkách zvíře vyrůstalo. Lev vyrůstající na rozlehlých afrických pláních může mít osobní prostor o poloměru padesáti a více kilometrů, podle hustoty lví populace v dané oblasti. Hranice svého území značí močením a kálením. Osobní prostor lva vyrůstajícího v zajetí společně s jinými lvy může v důsledku omezených prostorových podmínek zaujímat pouhých několik metrů. Stejně jako ostatní zvířata, i člověk má svou vlastní přenosnou "vzduchovou bublinu", jejíž velikost závisí na hustotě zalidnění míst, kde vyrůstal. Velikost osobní zóny je proto kulturně podmíněná. Zatímco příslušníci některých kultur, například Japonci, jsou přivyklí přelidněným podmínkám, jiní lidé dávají přednost "otevřeným prostorám" a rádi si udržují odstup. Budeme se zabývat zejména teritoriálním chováním příslušníků západních kultur. Vzdálenost, kterou člověk udržuje mezi sebou a ostatními lidmi, závisí také na společenském postavení, ale tímto tématem se budeme zabývat později. Prostorové vzdálenosti Poloměr vzduchové bubliny obklopující příslušníka střední třídy a bílé barvy pleti žijícího v městských oblastech Austrálie, Nového Zélandu, Anglie, Severní Ameriky a Kanady je v podstatě stejný. Lze jej dále dělit na čtyři odlišné prostory. 1. Intimní prostor (15 až 45 centimetrů) je nejdůležitější ze všech osobních zón. Člověk jej chrání jako své osobní vlastnictví. Mohou do něj vstoupit pouze nejbližší osoby, tedy milenci, 10

11 rodiče, manželé, děti, blízcí přátelé a příbuzní. Prostor do vzdálenosti asi 15 centimetrů od těla je označován jako uzavřený intimní prostor a lze jej narušit pouze při bezprostředním fyzickém kontaktu. 2. Osobní prostor (46 až 120 centimetrů): takovou vzdálenost mezi sebou lidé udržují na večírcích, při podnikových oslavách, společenských událostech a přátelských setkáních. 3. Společenský prostor (1,2 až 3,6 metru): takovou vzdálenost udržujeme mezi sebou a cizími lidmi. Nepřekročíme ji v případě řemeslníků, kteří dělají drobné opravy v domě, udržujeme ji mezi sebou a pošťákem, prodavačem v obchodě, novým zaměstnancem a člověkem, kterého neznáme. 4. Veřejný prostor (více než 3,6 metru): kdykoli se obracíme k větší skupině lidí, zvolíme přibližně tuto vzdálenost, která je pro tuto situaci nepřirozenější. Praktické využití prostorových vzdáleností Druhý člověk vstupuje do našeho intimního prostoru pouze ze dvou důvodů. V prvním případě je narušitelem blízký příbuzný či přítel nebo je to člověk přibližující se k nám s úmysly na sexuální sblížení. Ve druhém případě je narušitelem nepřítel a chystá se za útočit. Vstup cizího člověka do osobního a společenského prostoru tolerujeme, ale narušení intimního prostoru cizím člověkem je příčinou fyziologických změn v našem těle. Srdce začne tlouci rychleji, hladina adrenalinu v krvi se zvyšuje, do mozku proudí více krve a svaly se připravují na možný útok nebo útěk. Znamená to, že pokud přátelsky položíte ruku kolem ramen člověka, s nímž jste se sotva seznámili, můžete v něm vyvolat nepříznivé pocity vůči sobě, i když se nový známý usmívá a nedává nic najevo, aby vás neurazil. Chcete-li, aby se lidé ve vaší společnosti cítili dobře, dodržujte zlaté pravidlo: držte si odstup. Čím bližší je náš vztah ke druhému člověku, tím více se k němu můžeme přiblížit. Nový zaměstnanec může mít zpočátku pocit, že se k němu ostatní chovají chladně, zatímco oni jej pouze udržují v přijatelné společenské vzdálenosti, dokud ho lépe nepoznají. Jakmile se s ním blíže seznámí, začnou se prostorové vzdálenosti zkracovat, až nakonec smí vstoupit do osobního a někdy i do intimního prostoru. O vzájemném vztahu dvou líbajících se lidí vypovídá vzdálenost, kterou udržují mezi svými boky. Milenci se k sobě tisknou celým tělem a pohybují se ve své nejtěsnější blízkosti. Je to zcela jiná situace než při polibku od cizího člověka na silvestrovském večírku nebo při políbení od partnera nejlepší přítelkyně. V obou případech bude mezi boky líbajících se lidí nejméně patnácticentimetrová mezera. Výjimky z pravidel o dodržování prostorových vzdáleností se uplatňují v případech, kdy je prostorová vzdálenost dána společenským postavením obou osob. Ředitel společnosti může například o víkendu chodit na ryby s jedním ze svých podřízených. Jsou-li společně u vody, mohou vstupovat do svého osobního nebo intimního prostoru, ale v kanceláři oba udržují společenskou vzdálenost, aby učinili zadost nepsaným pravidlům společenského rozvrstvení. Tlačenice na koncertech, v kině, ve výtahu, ve vlaku nebo v autobuse vede k nevyhnutelnému narušení intimního prostoru. Je zajímavé pozorovat reakce lidí na vpád do vlastního intimního prostoru. Musí-li lidé vychovaní v západní kultuře čelit tlačenici v přeplněném výtahu nebo veřejném dopravním prostředku, dodržují soubor nepsaných pravidel. Tato pravidla zní: 1. Není dovoleno s nikým mluvit, ani s člověkem, kterého znáte. 2. Za každou cenu je nutno vyhnout se kontaktu očí s druhými lidmi. 3. Je třeba udržet "pokerový obličej" (není dovoleno dávat najevo jakékoli pocity. 4. Máte-li po ruce knihu nebo noviny, je radno předstírat, že jste hluboce zabráni do četby. 5. Čím je dav hustější, tím méně tělesných pohybů je dovoleno vykonávat. 6. Ve výtahu musíte sledovat čísla poschodí na ukazateli nade dveřmi. V souvislosti s lidmi, kteří musí cestovat do práce veřejnou dopravou v hodinách dopravních špiček, často slýcháme výrazy "ubohý", "nešťastný" nebo "otupělý". Svádějí k tomu prázdné a bezvýrazné obličeje cestujících, ale pozorovatel se dopouští chybné interpretace. Ve 11

12 skutečnosti nevidí skupinu nešťastných lidí, ale pouze cestující, kteří dodržují pravidla platná při nevyhnutelném narušení intimního prostoru cizích lidí na přeplněném veřejném místě. Máte-li o tom pochybnosti, všimněte si svého chování, až příště půjdete sami do kina. Uvaděč vás nasměruje k vašemu sedadlu obklopenému řadami neznámých tváří a vy najednou jako naprogramovaný robot začnete dodržovat nepsaná pravidla chování na přeplněných veřejných místech. Jakmile začnete soutěžit o svá územní práva na opěrku ruky s neznámým sousedem, uvědomíte si, proč ti, kteří chodí často do kina sami, zaujímají své místo teprve po zhasnutí světel a začátku promítání. Ať už jsme ve výtahu, v kině, nebo autobuse, lidé kolem nás se odosobňují - pokud se nás týká, prostě přestávají existovat. Jestliže tedy v takové situaci cizí člověk bezděčně naruší náš intimní prostor, nebudeme to považovat za útok. Rozhněvaný dav nebo skupina demonstrantů bojující za své cíle nereaguje stejně jako jednotlivci, je-li narušen jejich prostor. V takové situaci se vlastně děje něco naprosto jiného. Hustota davu vzrůstá a každý člověk má kolem sebe méně osobního prostoru. Zaujme tedy nepřátelský postoj. Se vzrůstající velikostí a hustotou davu roste také jeho hněv a podrážděnost a může dojít i ke rvačkám. To dobře vědí policisté, kteří se snaží dav roztrhnout, aby každý člověk opět získal osobní prostor a uklidnil se. Teprve v posledních letech začaly příslušné úřady věnovat větší pozornost vlivu husté městské zástavby na osobní prostor každého obyvatele. Důsledky vysoké hustoty osídlení se zabývala studie populace vysoké zvěře žijící na Jamesově ostrově, který leží v zátoce Chesa peake asi dva kilometry od pobřeží Marylandu ve Spojených státech. Jeleni začali nevysvětlitelně a hromadně hynout, přestože v té době měli dostatek potravy, nablízku se nevyskytovali dravci a populace nebyla stižena chorobami. Podobné studie zaměřené na krysy a králíky odhalily stejné trendy a následné výzkumy ukázaly, že příčinou úhynu jelenů byla zvýšená činnost nadledvinek vyvolaná stresem a zmenšeným prostorem v důsledku rostoucího počtu kusů zvěře. Nadledvinky hrají důležitou úlohu v regulaci růstu, reprodukci a imunitě organismu. Příčinou fyziologické stresové reakce tedy bylo přemnožení, nikoli jiné faktory, například hladovění, infekce nebo útok ze strany jiných živočichů. Z tohoto hlediska je tedy zřejmé, proč je v nejhustěji zalidněných oblastech nejvyšší zločinnost a násilí. Policejní vyšetřovatelé používají metodu narušení osobního prostoru, aby zlomili odpor vyslýchané osoby. Posadí zločince na pevnou židli bez opěrek pro ruce; židle stojí uprostřed místnosti. Vyšetřovatel potom při kladení otázek vstupuje do intimního prostoru vyšetřované osoby a setrvává tam tak dlouho, dokud nedostane odpověď na svou otázku. Odpor zločince se často láme již po krátkém teritoriálním obtěžování. Stejnou metodu mohou použít i vedoucí pracovníci, chtějí-li od svých podřízených získat utajovanou či zadržovanou informaci; naopak podobné zacházení se zákazníky by bylo u obchodníků a prodejců velmi pošetilé. Rituály při zaujímání prostoru Když si člověk zabírá místo mezi cizími lidmi, například sedadlo v kině, místo u jednacího stolu nebo háček na ručník v šatně u kurtu, počíná si předvídatelným způsobem. Obvykle vyhledá největší dostupný prostor mezi dvěma lidmi a zaujme místo uprostřed. V kině si zvolí sedadlo v polovině vzdálenosti mezi koncem řady a nejbližším sedícím člověkem. Na věšáku u squashového hřiště si vybere háček, kolem kterého je nejvíce volného prostoru mezi dvěma jinými ručníky nebo mezi okrajem věšáku a nejbližším ručníkem. Účelem tohoto rituálu je nepohoršit ostatní dotěrnou blízkostí a neurazit je přílišnou vzdáleností. Jestliže si v kině vyberete sedadlo, které nebude uprostřed mezi koncem řady a nejbližším sedícím člověkem, bude se cizí člověk cítit dotčeně, jste-li od něj daleko, a naopak pohoršeně, pokud se posadíte blízko. Smyslem celého prostorového rituálu je tedy udržet harmonii. 12

13 Výjimkou z uvedeného pravidla je obsazování kabin na veřejných toaletách. Výzkumy ukázaly, že lidé si v devíti případech z deseti vybírají kabinu na konci řady. Princip prostředního se dostává ke slovu teprve tehdy, je-li krajní kabina obsazena. Kulturní faktory ovlivňující prostorové vzdálenosti Mladí manželé, kteří se před časem přestěhovali z Dánska do Sydney, se stali členy místního sportovního klubu. Za několik týdnů si několik členek klubu stěžovalo, že mladý Dán k nim přistupuje příliš blízko, a proto se v jeho přítomnosti necítí dobře. Mužští členové klubu zase tvrdili, že mladá Dánka jim dává beze slov na srozuměnou, že by neměla nic proti tělesnému sblížení. Popsaná situace ilustruje skutečnost, že mnozí Evropané udržují svůj intimní prostor ve vzdálenosti pouhých 20 až 30 centimetrů, v některých kulturách dokonce ještě méně. Mladí Dánové se cítili naprosto uvolněně a přirozeně, i když stáli ve vzdálenosti 25 cm od Australanů. Naprosto si neuvědomovali, že vstupují do jejich pětačtyřiceticentimetrového intimního prostoru. Dánové také mnohem častěji než Australané používali upřený pohled, což bylo příčinou dalšího nedorozumění. Obrázek 11 Odmítavá reakce ženy, do jejíhož prostoru vstoupil muž. Žena se lehce zaklání a snaží se tak udržet přijatelnou vzdálenost. Potíž je v tom, že muž patrně pochází ze země, kde je obvyklé dodržovat menší osobní prostor, a neustále se přibližuje, aby zaujal vzdálenost, jež je pro něj přirozená. Žena si to může vykládat jako dotěrnost. Vstupem do intimního prostoru člověka opačného pohlaví lidé naznačují zájem o dotyčnou osobu. Chce-li člověk tento pokus o navázání bližšího styku odmítnout, ustoupí o krok zpět a obnoví běžnou prostorovou vzdálenost. Je-li pokus o sblížení přijat s pochopením, člověk zůstane stát na místě a dovolí druhému, aby zůstal v jeho intimním prostoru. To, co bylo pro mladé Dány běžným společenským chováním, vnímali Australané jako pokusy o sexuální 13

14 sblížení. Dánové se domnívali, že Australané jsou chladní a nepřátelští, protože ustupovali, aby si udrželi odstup, který jim byl přirozený. Na nedávné konferenci ve Spojených státech jsem si všiml, že když se setkali dva Američané a dali se do hovoru, zůstali stát ve vzdálenosti 46 až 122 centimetrů a po celou dobu hovoru stáli na jednom místě. Když však spolu hovořili japonský a americký účastník konference, pomalu se pohybovali po místnosti: Američan couval před Japoncem, kdežto Japonec se neustále Američanovi přibližoval. Američan i Japonec se snažili udržet mezi sebou kulturně přijatelnou vzdálenost. Japonec se svou menší pětadvaceticentimetrovou intimní zónou neustále popocházel směrem k Američanovi, aby učinil zadost svému zvyku, čímž ovšem vstupoval do Američanova intimního prostoru a nutil ho ustoupit o krok zpět, aby se ve svém prostoru cítil dobře. Zrychlený videozáznam tohoto jevu vyvolával dojem, že oba muži tančí kolem jednací místnosti a Japonec je vedoucím členem tanečního páru. Z toho je zřejmé, proč na sebe Asiaté a Evropané či Američané při obchodních jednáních pohlížejí poněkud podezřívavě. Evropané a Američané tvrdí o Asiatech, že jsou "vtíraví" a "familiérní", Asiaté se zase o Evropanech a Američanech domnívají, že jsou "chladní", "odměření" a "nepřístupní". Neinformovanost o rozdílné velikosti intimní zóny u příslušníků různých kultur může vést k nepochopení a nesprávným předpokladům. Prostorové vzdálenosti ve městě a na venkově Již jsme se zmínili o tom, že požadovaný osobní prostor se odvozuje od hustoty zalidnění oblasti, v níž dotyčný člověk vyrůstal. Lidé vychovaní v řídce osídlených venkovských oblastech potřebují více osobního prostoru než lidé vychovaní v hustě zalidněných městech. Podle toho, jak daleko napřahuje člověk ruku při pozdravu, lze usoudit, zda pochází z velkého města, nebo z odlehlé venkovské oblasti. Obyvatelé měst kolem sebe mají svou pětačtyřiceticentimetrovou soukromou "bublinu": je to také vzdálenost mezi zápěstím a tělem, když natahují ruku k pozdravu (obrázek 12). Ruce obou zdravících se lidí se tak setkávají na neutrálním území. Lidé, kteří vyrůstali ve venkovském městě, kde je mnohem menší hustota obyvatel, mohou mít "bublinu" o průměru až sto a více centimetrů. To je také průměrná vzdálenost mezi zápěstím a tělem, když si dva lidé na venkově potřásají rukou (obr. 13). Obrázek 12 Pozdrav dvou mužů z velkého města Lidé z venkova mívají sklon stát pevně na zemi a při pozdravu se naklonit co nejvíce kupředu, aby si potřásli rukou, zatímco obyvatel města místo náklonu raději pokročí kupředu. Lidé z odlehlých nebo řídce osídlených končin jsou zvyklí na velký osobní prostor, který může zaujímat až šest metrů. Nepodávají si ruce, ale udržují si vzájemný odstup a pokynou si na pozdrav (obrázek 14). 14

15 Podobné informace jsou velmi užitečné pro městské obchodníky a prodejce, kteří nabízejí zemědělské nářadí a nástroje farmářům v řídce osídlených oblastech. Je třeba mít na paměti, že farmář může mít osobní "bublinu" o poloměru jeden až dva metry a potřesení rukou vnímá patrně jako vpád do svého osobního prostoru, na který reaguje odmítavě a stáhne se do obrany. Úspěšní venkovští prodejci téměř jednomyslně prohlašují, že nejlepší podmínky pro jednání si vytvoří, pokud obyvatele venkovského městečka pozdraví potřesením daleko natažené ruky a farmáře v opuštěné oblasti pozdraví jen zamáváním. Teritorium a vlastnictví Používá-li člověk pravidelně určité místo nebo nemovitost, začne ho považovat za své soukromé teritorium a stejně jako v případě osobního prostoru ho bude chránit a bojovat za ně. Věci jako dům, kancelář nebo auto představují území s jasně vymezenými hranicemi v podobě zdí, branek, plotů a dveří. Každé teritorium lze rozčlenit do několika dílčích celků. V rámci domu může být například soukromým teritoriem ženy kuchyně a prádelna. Žena se ohrazuje proti vstupu nezvaného hosta na své území. Obchodník má své oblíbené místo u jednacího stolu, strávníci mají svá oblíbená místa u stolů v podnikové jídelně, otec má doma své oblíbené křeslo. Člověk si tyto prostory obvykle označuje zanecháním některého osobního předmětu nebo jejich častým používáním. Strávník v jídelně může dokonce zajít tak daleko, že na svém místě vyřeže do stolu své iniciály; obchodník označí své místo u jednacího stolu popelníkem, perem, knihou a kusem oblečení, které zanechá ve svém intimním prostoru vyhrazeném poloměrem 45 centimetrů. Dr. Desmond Morris uvádí, že studie provedené v knihovnách ukazují, že kniha nebo jiné osobní předměty zanechané na stole v knihovně rezervují místo v průměru na 77 minut, kabát přehozený přes opěradlo židle obsadil místo na dvě hodiny. Členové rodiny doma pokládají na oblíbené místo nebo do jeho blízkosti osobní předmět, například dýmku nebo časopis, aby tak naznačili svůj osobní zájem o toto místo. Jestliže pán domu vyzve podomního obchodníka, aby se posadil, a prodejce se nevinně posadí do "jeho" křesla, vpád do osobního území může budoucího kupce natolik pohoršit, že se stáhne do obranného postavení. Negativním výsledkům podobného přehmatu se lze snadno vyhnout jednoduchým dotazem: "Které křeslo je vaše?" Motorová vozidla Psychologové si všimli, že lidé za volantem motorového vozidla reagují často způsobem, který se s ohledem na území vymyká běžnému společenskému chování. Zdá se, že motorové vozidlo někdy zvětšuje a rozšiřuje osobní prostor. V některých případech se osobní území rozšíří až desetkrát a řidič má pocit, že má nárok na devět až deset metrů prostoru před vozidlem a za ním. Jestliže se před něj vmáčkne jiný řidič a nijak ho ne ohrozí, mohou se u člověka projevit fyziologické změny; člověk se rozhněvá a někdy se začne vůči druhému řidiči projevovat agresivně. Srovnejme to se situací, kdy týž muž jede ve výtahu a jiný člověk se postaví těsně před něj, čímž naruší jeho osobní území. Za těchto okolností se obvykle dostaví omluvná reakce a člověk nechá druhého muže vystoupit jako prvního. Tato reakce se pozoruhodně liší od situace, kdy se na otevřené cestě někdo vmáčkne před jedoucí vozidlo. 15

16 Pro některé lidi je automobil ochranným pouzdrem, kam se mohou ukrýt před okolním světem. Řidič jedoucí pomalu těsně při okraji silnice může být na silnici stejně nebezpečným prvkem jako řidič s rozšířeným osobním prostorem. Obrázek 15 Kdo je kdo a odkud pochází? Závěrem lze říci: druzí lidé k vám budou vstřícní nebo odmítaví podle toho, jak budete brát ohled na jejich osobní prostor. Zde je důvod, proč jsou neoblíbení lidé, kteří poklepávají po ramenou každého, s kým se setkají, a při rozhovoru se partnera neustále tak či onak dotýkají. Vzdálenost, kterou člověk udržuje mezi sebou a ostatními lidmi, je dána mnoha rozličnými okolnostmi. Dříve než si uděláme úsudek o daném člověku, je moudré vzít v potaz všechna známá kritéria. Z obrázku 15 nyní můžeme vyvodit kterýkoli z následujících předpokladů: 1. Žena i muž bydlí ve městě a muž se snaží navázat s ženou bližší kontakt. 2. Muž má menší intimní prostor než žena a nevědomky vstupuje do jejího intimního prostoru. 3. Muž pochází z prostředí, kde je běžný menší intimní prostor, kdežto žena vyrůstala ve venkovské oblasti. Několik jednoduchých otázek a další pozorování zmíněného páru nás přivede ke správné odpovědi a pomůže nám vyhnout se nesprávným závěrům a s nimi spojeným trapným situacím. Otevřenost a upřímnost Otevřenost a upřímnost Otevřená dlaň je po celou dobu existence lidstva spojována s pravdivostí, upřímností, oddaností a podřízeností. Přísahy se často skládají s dlaní položenou na srdci; přísahá-li svědek u soudu, drží bibli v levé ruce a pravou ruku drží dlaní vzhůru. 16

17 Při každodenních setkáních lidé používají dvě základní postavení dlaně. Při prvním z nich dlaň směřuje vzhůru: je to gesto typické pro žebráka, který prosí o peníze nebo potravu. Při druhém gestu míří dlaň dolů v gestu naznačujícím omezení či přidržení. Jednou z nejspolehlivějších metod, jak odhalit otevřenost a upřímnost nebo naopak licoměrnost člověka, s nímž máme co do činění, je sledování jeho dlaní. Chce-li pes dát najevo svou podřízenost a poddanost, odhalí své hrdlo. Člověk používá ke stejnému účelu dlaně. Pokud chce být někdo naprosto upřímný a otevřený, obrátí jednu nebo obě otevřené dlaně ke svému protějšku se slovy: "Budu k vám naprosto upřímný" (obrázek 16). Chystá-li se někdo mluvit otevřeně a pravdivě, ukáže partnerovi otevřené dlaně. Je to naprosto neuvědomělé gesto, které v pozorovateli vzbudí dojem, že dotyčný člověk skutečně mluví pravdu. Pokud dítě lže nebo se snaží něco utajit, skrývá ruce za zády. Stejně tak manžel, který se snaží před ženou zatajit, kde strávil minulou noc, mívá při vysvětlování často ruce v kapsách nebo založené na hrudi. Skryté dlaně mohou ženě napovědět, že manžel nemluví pravdu. Školitelé často radí prodejcům, aby sledovali, zda zákazník při odmítání jejich zboží neskrývá dlaně, protože skutečné důvody odmítnutí se sdělují s otevřenými dlaněmi. Podvádění a úmyslné používání dlaní Čtenář by se v tuto chvíli jistě rád zeptal: "Chcete snad říci, že budu-li lhát a neskrývat přitom dlaně, lidé mi uvěří?" Odpověď zní ano - a současně ne. I když vyslovíte naprostou lež s otevřenými dlaněmi, můžete na posluchače působit nedůvěryhodným dojmem, protože váš protějšek nespatří celou řadu dalších gest naznačujících upřímnost, ale naopak zaznamená gesta prozrazující lež. Tato gesta budou v rozporu s otevřenými dlaněmi a váš projev bude rozporuplný. Již jsem se zmínil o tom, že podvodníci a profesionální lháři jsou lidé, kteří si osvojili zvláštní umění uvést do souladu své neverbální projevy a verbální lži. Čím účinněji umí profesionální lhář po užívat neverbální projevy naznačující počestnost, tím je úspěšnější. Naučíte-li se používat v rozhovorech gesta otevřených dlaní, budete vypadat důvěryhodněji. Jakmile si člověk zvykne používat tato gesta, klesá tendence k pronášení nepravdivých tvrzení. Je zajímavé, že pro mnoho lidí je obtížné lhát s otevřenými dlaněmi. Používáním otevřených dlaní můžete ve skutečnosti přimět svůj protějšek k potlačení falešných informací. Povzbudíte tak druhou stranu k větší otevřenosti. 17

18 Obrázek 17 Postavení dlaně naznačující pod řízenost Obrázek 18 Postavení dlaně naznačující nadřazenost Síla dlaně Lidská dlaň je zdrojem těch nejméně nápadných, ale nesmírně významných neverbálních signálů. Při správném používání obdaří svého nositele jistou autoritou a nenápadnou mocí nad druhými lidmi. Rozeznáváme tři hlavní velitelská gesta dlaně: postavení s dlaní směřující vzhůru, postavení s dlaní směřující dolů a postavení se sevřenými prsty a vztyčeným ukazováčkem. Rozdíly mezi gesty objasníme na příkladu: Řekněme, že někoho požádáte, aby zvedl krabici a postavil ji na jiné místo v téže místnosti. Předpokládejme, že použijete stejná slova, stejný tón hlasu a výraz tváře. Změníte pouze postavení dlaně. Dlaň směřující vzhůru vyjadřuje podřízený a nevýhružný postoj, připomíná prosebné gesto pouličního žebráka. Oslovený člověk nebude mít pocit, že na něj naléháte, a za běžných okolností se nebude cítit ohrožen. Obrátíte-li ruku dlaní dolů, získáte okamžitou autoritu. Oslovená osoba cítí, že dostala příkaz přesunout krabici, a v závislosti na vašem vzájemném vztahu může vůči vám pocítit nepřátelství. Jestliže například jednáte se spolupracovníkem na stejné úrovni, pravděpodobně odmítne vyplnit váš příkaz, ale vyslovíte-li stejnou žádost s dlaní obrácenou vzhůru, vyhoví vám. Při oslovení podřízeného je dlaň obrácená dolů na místě, neboť máte právo použít toto gesto. Obrázek 19 zachycuje dlaň sevřenou v pěst. Natažený ukazovák se stává symbolickou holí, jíž mluvčí obrazně dostává druhou osobu do podřízeného postavení. Napřažený ukazovák je jedním z nejvíce popuzujících gest, které lze v rozhovoru použít, zejména pohybuje-li mluvčí nataženým ukazovákem v rytmu svých slov. Jestliže jste si zvykli hovořit s nataženým ukazovákem, zkuste raději používat dlaň směřující nahoru či dolů. Brzy zjistíte, že vyvoláváte příznivější dojem a lidé jsou ve vaši společnosti uvolněnější. Podání ruky Podání ruky je pozůstatkem z dob, kdy lidé žili v jeskyních. Když se setkali dva pralidé, zvedli ruce s napřaženými dlaněmi, aby ukázali, že nemají žádnou zbraň. Gesto zvednuté ruky se v průběhu staletí proměnilo a dalo vzniknout řadě podobných gest, například ruce pozvednuté na pozdrav nebo dlani položené na srdce. Moderní formou starobylého 18

19 pozdravného rituálu je podání a potřesení rukou. Ve většině anglicky mluvících zemí se tento pozdrav používá při přivítání i loučení. Lidé si obvykle potřásají rukou pětkrát až sedmkrát. Dominantní a submisivní potřesení rukou Mějme na paměti všechno, co jsme až dosud uvedli o příkazu vysloveném s dlaní obrácenou vzhůru či dolů, a podívejme se na význam obou gest při podání ruky. Předpokládejme, že danou osobu vidíte poprvé v životě a pozdravíte se obvyklým podáním ruky. Potřesením rukou lze vyjádřit jeden ze tří základních postojů. Prvním z nich je dominance neboli nadvláda: "Tento člověk se mě snaží ovládnout, musím si na něj dávat pozor." Druhým postojem je submisivita neboli podřízenost: "Tohoto člověka mohu ovládnout, udělá, co budu chtít." Třetím postojem je rovnost: "Tento člověk se mi líbí. Budeme spolu dobře vycházet." Všechny zmíněné postoje se vyjadřují nevědomky. Způsob potřesení rukou má okamžitý účinek na výsledek jednání. Informace uvedené v této kapitole čerpají z jedné z mála doložených studií zabývajících se metodami potřesení rukou. Dominanci vyjadřujeme obrácením ruky tak, že dlaň při potřásání směřuje dolů (obrázek 20). Dlaň nemusí směřovat přímo k podlaze, ale vzhledem k dlani vašeho protějšku by měla mířit dolů. Naznačíte tak, že hodláte převzít kontrolu nad průběhem jednání. Studie padesáti čtyř úspěšných vysoce postavených vedoucích pracovníků ukázala, že dvaačtyřicet z nich podávalo ruku jako první a současně podali ruku způsobem naznačujícím dominanci. Stejně jako pes dává najevo svou podřízenost převrácením na záda a odhalením hrdla a slabin, i lidé naznačují svou podřízenost dlaní směřující vzhůru. Opakem dominantního potřesení rukou je ruka podaná s dlaní směřující nahoru (obrázek 21). Je to účinné zejména tehdy, chcete-li svému protějšku předat velení nebo mu naznačit, že je pánem situace. Přestože podání ruky s dlaní směřující nahoru může naznačovat podřízený postoj, je třeba vzít v úvahu také další okolnosti. Člověk postižený zánětem kloubů obvykle podává ruku jen zlehka, a proto je snadné obrátit ji do podřízeného postavení. Chirurgové, umělci a hudebníci mívají někdy ochablý stisk ruky, protože podvědomě svou ruku chrání. Pozorujte gesta následující po podání ruky, pomohou vám lépe odhadnout charakter člověka. Submisivní člověk bude používat gesta vyjadřující podřízenost, dominantní člověk se bude vyjadřovat agresivnějšími gesty. Potřásají-li si rukou dvě dominantní osobnosti, odehrává se symbolický boj, kdy se každý ze zúčastněných snaží obrátit dlaň svého protějšku do podřízeného postavení. Výsledkem je sevření rukou jako ve svěráku s rovnovážným postavením dlaní, jímž obě osoby vyjadřují vzájemnou úctu a srdečný vztah (obrázek 22). Právě takto uchopí synovu ruku otec, když ho učí "chlapskému potřesení rukou". 19

20 Jestliže vám někdo podá ruku dominantním způsobem, převrátit jeho dlaň do submisivního postavení je nejen obtížné, ale i nápadné. Dominantního člověka snadno odzbrojíte jednoduchou metodou, jíž získáte kontrolu nad situací, a vstupem do jeho intimního prostoru jej současně zastrašíte. Chcete-li dokonale zvládnout tuto techniku, musíte současně s podáním ruky vykročit kupředu levou nohou (obrázek 24). Potom pokročte kupředu i pravou nohou a přesuňte se nalevo od svého protějšku, čímž se dostanete do jeho intimního prostoru (obrázek 25). Nyní překřížíte levou nohu přes pravou, dokončíte manévr a potřesete rukou svému protějšku. Tímto postupem napřímíte postavení rukou nebo dokonce obrátíte partnerovu ruku do podřízeného postavení. Vstupem do jeho intimního prostoru se stáváte pánem situace. Zamyslete se nad tím, jak podáváte ruku, a zjistěte, zda při podávání ruky vykračujete levou, nebo pravou nohou. Většina lidí vykročí pravou nohou a při setkání s dominantním partnerem se ocitají v nevýhodě, neboť mají malý prostor k manévrování. Druhý člověk se tak snadno stává pánem situace. Nacvičte si vykročení levou nohou a brzy zjistíte, že při tomto postupu je docela snadné neutralizovat dominantní podání ruky a převzít kontrolu nad situací. 20

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Neverbální komunikace

Neverbální komunikace Semestrální práce Matematika a byznys KMA/MAB Neverbální komunikace Tomáš Smíšek A09N0183P tsmisek@seznam.cz Úvod: Často je uváděn fakt že to čím se lišíme od zvířat je, že při komunikaci používáme řeč

Více

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace II Střední průmyslová škola Ostrov DRUHY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 1. haptika - dotyk 2. gestika - pohyby těla a rukou 3. mimika - pohyby obličeje 4. oční kontakt 5. posturika - postoj

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

I bez mluvení se dá mluvit aneb verbální a neverbální komunikace

I bez mluvení se dá mluvit aneb verbální a neverbální komunikace I bez mluvení se dá mluvit aneb verbální a neverbální komunikace Garant: Věra Pospíšilová Členové expertní skupiny: Barbora Fárová Tereza Jursíková Monika Dvořáková Karolína Čabajová Anna Trmalová Markéta

Více

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Vědecká knihovna v Olomouci Roman@vkol.cz Neprobíhá ve stejném čase - nejdříve dokument někdo napíše, později si ho někdo

Více

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15 OBSAH iii VOD STR. 1 Kapitola 1 str. 3 KOMUNIKACE STR. 3 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 CO JE TO SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 4 DESATERO FALEŠNÝCH PŘEDSTAV O SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI

Více

ZANÍCENÍ KAPITOLA PÁTÁ

ZANÍCENÍ KAPITOLA PÁTÁ KAPITOLA PÁTÁ ZANÍCENÍ Řečník je ztělesněním obrovského množství zanícení a zápalu pro věc. Předtím než v lidech vyvolá nějaké emoce, musí jimi být sám pohlcen. Předtím než je pohne k slzám, musí mu po

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Etiketa. souhrn společenských zvyklostí a nepsaných zákonů určujících, jak se mají lidé ve společnosti chovat

Etiketa. souhrn společenských zvyklostí a nepsaných zákonů určujících, jak se mají lidé ve společnosti chovat Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Měli jste někdy spolupracovníka, který k vám přišel a, aniž byste

Měli jste někdy spolupracovníka, který k vám přišel a, aniž byste 7 STRATEGIE SOCIÁLNÍHO POVĚDOMÍ Měli jste někdy spolupracovníka, který k vám přišel a, aniž byste mu cokoliv řekli, věděl, jaký zrovna máte den a co se odehrává ve vaší mysli? Bylo mu jasné, že jste byli

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

Neverbální komunikace

Neverbální komunikace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Neverbální komunikace Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Vymezení neverbální komunikace Neverbální komunikace - komunikace beze

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů Průpravné úpoly Průplavné úpoly jsou poměrně jednoduchá tělesná cvičení úpolového charakteru, která mohou žáci ihned provádět, aniž by se věnoval čas nácviku techniky. Toto ovšem neznamená, že by technika

Více

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Verbální + neverbální komunikace Verbální řeč + naslouchání + kladení otázek + argumentace Při komunikaci se zákazníky musí být prodávající

Více

Obří prvky: jak postavit větší kostky

Obří prvky: jak postavit větší kostky Obří prvky: jak postavit větší kostky KAPITOLA 5 V této kapitole: Zvětšení měřítka: jak na to Ostatní měřítka: která fungují a proč Shrnutí: obří kostky jsou jen začátek V kapitole 3 jsme pracovali s měřítkem

Více

Jednodenní seminář reálné sebeobrany pro ženy

Jednodenní seminář reálné sebeobrany pro ženy Jednodenní seminář reálné sebeobrany pro ženy Polije Vás horko? Ztuhnou Vám nohy? Nevíte jak reagovat? My Vás reagovat naučíme. Přijďte v sobotu na náš seminář. Jedná se o jednodenní úvodní kurz sebeobrany

Více

Název materiálu: Autor: (jméno, příjmení, titul) ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 1. 2013

Název materiálu: Autor: (jméno, příjmení, titul) ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_15 Název materiálu: OBCHOD Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům image důvěryhodného prodejce Očekávaný výstup:

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Olga Čadilová NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Komunikace vzájemná výměna

Více

Zaměřím se jen na vlajky ČR, USA, Velké Británie, Kanady, Francie a Austrálie

Zaměřím se jen na vlajky ČR, USA, Velké Británie, Kanady, Francie a Austrálie Jak užívat státní vlajku Na mnoha, bohužel i oficiálních akcií jsem se setkal s tím, že státní vlajka byla užita v rozporu se základními heraldickými pravidly. Nemusím jistě zdůrazňovat, že vlajka patří

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE

AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE AUTOHYPNÓZA A REGRESNÍ TERAPIE Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že váš nejlepší osobní hypnotizér sídlí ve vašem nitru, lze předpokládat, že se na tohoto vnitřního odborníka zaměří i nejúčinnější regresní

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem,

Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, 1 2 Tato brožura, byla vypracována jako součást bakalářské práce na téma Pohybová aktivita dětí v období dospívání. Je určená mladým dospívajícím lidem, kterým zdraví jejich pohybového aparátu není lhostejné.

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01

RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01 RÉTORIKA A KOMUNIKACE přednáška DPS 01 Úvod, sociální podstata mezilidského sdělování Obsah: kdo stojí před Vámi a koho mám před sebou? organizace výuky (termíny, web, témata, zápočty), T1: antická rétorika

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

10 zlat ch pravidel pfiekonávání nejãastûj ích komunikaãních bariér

10 zlat ch pravidel pfiekonávání nejãastûj ích komunikaãních bariér Ivan Bure a Vlasta A. Lopuchovská 10 zlat ch pravidel pfiekonávání nejãastûj ích komunikaãních bariér Management Press, Praha 2007 Další knihy Ivana Bureše v nakladatelství Management Press Marketingově

Více

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření

ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření ČAS LÉTAT Evoluce: O původu druhů rozšíření Vážení přátelé, máte před sebou rozšíření hry Evoluce. Před tím, než začnete tuto hru hrát, spojte oba balíčky karet základní a rozšíření - a pořádně je zamíchejte.

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Komunikace s lidmi, kteří nosí sluchadlo. Rady přispívající k úspěšné komunikaci

Komunikace s lidmi, kteří nosí sluchadlo. Rady přispívající k úspěšné komunikaci Komunikace s lidmi, kteří nosí sluchadlo 5 Rady přispívající k úspěšné komunikaci Toto je pátá ze série brožur Widexu o sluchu a tématech s ním spojených. Komunikace Lidé, kteří mají problémy se sluchem,

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Z Čj 1.st (2. ročník): Abeceda Čj 1.st (2. ročník): Slovní druhy Čj 1.st (2. ročník): Stavba věty

Z Čj 1.st (2. ročník): Abeceda Čj 1.st (2. ročník): Slovní druhy Čj 1.st (2. ročník): Stavba věty 1.1.3. ANGLICKÝ JAZYK I.ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů - platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY Leadership IV REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA

STYL (SLOH) = ZPŮSOB VÝSTAVBY JAZYKOVÉHO PROJEVU (způsob zpracování obsahu a využití jazykových prostředků) Nauka o slohu se nazývá STYLISTIKA ZÁKLADY STYLISTKY II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Neverbální komunikace

Neverbální komunikace 3.5 A CO STISK RUKY? Traduje se, že jedním z důvodů, proč si lidé začali podávat ruce, je dávný zvyk našich předků ukázat, že nemají zbraň. Pohled na otevřenou dlaň měl protějšek zbavit pocitu nervozity

Více

I. DUCHOVNÍ SVÌT. MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ

I. DUCHOVNÍ SVÌT. MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ MICHAEL NEWTON, PhD. UÈENÍ DUŠÍ I. DUCHOVNÍ SVÌT V okamžiku smrti vystoupí duše ze svého těla. Je-li duše starší a má zkušenosti z mnoha předchozích životů, ihned pozná, že je volná, a vydá se domů. Tyto

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás žene do záhuby podporou zbytečného konzumu a zbavuje nás naší vůle? Část výzkumu, jejíž výsledky předkládá ČMS ČESKÁ MARKETINGOVÁ

Více

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Žák vyhledá informaci v přiměřeně náročném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Žák vyhledá informaci v přiměřeně náročném textu. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Hana Brázdilová Datum 5. 4. 2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a

Více

Tři mozky tři odlišné způsoby myšlení

Tři mozky tři odlišné způsoby myšlení Tři mozky tři odlišné způsoby myšlení Náš mozek se vyvíjel více než 200 milionů let. Byla to období, kdy na zemi vládli plazi, pak savci a následně primáti. V těchto obdobích se postupně vyvíjely všechny

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Sexuální obtěžování na pracovišti. MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Sexuální obtěžování na pracovišti. MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Sexuální obtěžování na pracovišti MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Regulace a posouzení sexuálního chování Proti přírodě (contra naturam) Proti dobrým mravům (contra

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy IV : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Co je to referenční byznys?

Co je to referenční byznys? Co je to referenční byznys? Referenční byznys je způsob získávání nových klientů/zákazníků prostřednictvím referencí neboli doporučení. Tato forma zajišťování nových kontaktů je velmi přínosná především

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Co ANO při čtení dětem

Co ANO při čtení dětem Co ANO při čtení dětem Dobré rady pro rodiče, prarodiče, učitele a všechny, kteří mají chuť číst dětem. Dětem začněte číst co nejdříve. Čím dříve je motivujete, tím je to snazší a lepší. Využívejte dětské

Více

PSYCHIKA - test. Zkvalitnění výuky prostřednictvím IT technologií

PSYCHIKA - test. Zkvalitnění výuky prostřednictvím IT technologií Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Palackého 524 769 01 Holešov www.gymhol.cz PSYCHIKA - test Název projektu Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy Autor Předmět Tematický

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Lobbing Lobbing stejně jako marketing má za cíl prosazovat zájmy skupiny či jednotlivce stálým

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová

Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Modul I Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Proces komunikace Vstupy Výstupy Signály, stimuly Naše reakce, chování Vnímání Nejzákladnější

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Sbal ji! Šestá a sedmá kapitola (201010R)

Sbal ji! Šestá a sedmá kapitola (201010R) Sbal ji! Šestá a sedmá kapitola (201010R) Radek Šíra, 2011 Úvodní strana Roman Bartoš, 2011 Fotografie na úvodní straně Barbara Janů, 2011 2 Obsah 6. Udržte si ji... 4 6.1. Fáze vztahu... 6 6.2. Jak poznáte,

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, zná základní pravidla etikety

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, zná základní pravidla etikety Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Všechny meditace se vás snaží lehce opít udělat z vás pijáky božství.

Všechny meditace se vás snaží lehce opít udělat z vás pijáky božství. Všechny meditace se vás snaží lehce opít udělat z vás pijáky božství. První věc, kterou je dobré ráno udělat, je smát se, protože to udá směr celému vašemu dni. Pokud budete vstávat se smíchem na rtech,

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU?

JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU? JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU? aneb BOŽSKÝ ZDROJ jako MATRICE PRO NÁŠ ŽIVOT A PRO NAŠI EVOLUCI Jitka Třešňáková, www.inspirala.cz Vše vzniká a existuje pouze díky síle. Musíme předpokládat,

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Český jazyk a literatura Neverbální komunikace

Český jazyk a literatura Neverbální komunikace Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

11. Jak používat magnety při léčbě onemocnění

11. Jak používat magnety při léčbě onemocnění M. T. Santwani 11. Jak používat magnety při léčbě onemocnění Klasické lékařství hádá, doporučuje, usiluje a stále dokola se pokouší a mýlí. Vědecká medicína nehádá. Vědecká medicína (ostatně jako jakákoliv

Více

4. kapitola Signály paží 89 Zkřížené paže jako obrana 89 Proč mohou být zkřížené paže škodlivé 90

4. kapitola Signály paží 89 Zkřížené paže jako obrana 89 Proč mohou být zkřížené paže škodlivé 90 OBSAH Poděkování 15 Úvod 17 Ne všechno je takové, jak se zdá 18 Jak dobře znáte své staré boty? 18 Je snadné zachytit rozpory v řeči těla? 19 Jak jsme knihu psali 20 Váš slovníček řeči těla 20 1. kapitola

Více

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Ve známých, každodenně se opakujících situacích rozumíte a dokážete použít jednoduché věty. Umíte se představit a ptát se ostatních na jednoduché otázky například,

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Živočichové. Všichni živočichové mají jednu věc společnou živí se jinými živými organismy. Téměř všichni se mohou pohybovat z místa na místo.

Živočichové. Všichni živočichové mají jednu věc společnou živí se jinými živými organismy. Téměř všichni se mohou pohybovat z místa na místo. Živočišná říše Živočišná říše Živočišná říše je obrovská. Skládá se z pěti skupin obratlovců, zvaných savci, ptáci, plazi, obojživelníci a ryby. Kromě nich však existuje velké množství živočichů, které

Více

Český jazyk a literatura Mluvené projevy

Český jazyk a literatura Mluvené projevy Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit,

Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, TAJEMSTVÍ PŘITAŽLIVOSTI SRDCE Přitažlivost Proč se mnoho lidí nemůže náklonnosti takřka ubránit, zatímco jiní o lásku usilují? Proč vás určitý typ muže nebo ženy skoro magicky přitahuje a jiný, ačkoli

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více