I. konzultace F0012 ZÁKLADY SOCIOLOGIE. Ročník: 1. Semestr: zimní/letní Rozsah: 20 Z Počet kreditů: 2 Přednášející: Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. konzultace F0012 ZÁKLADY SOCIOLOGIE. Ročník: 1. Semestr: zimní/letní Rozsah: 20 Z Počet kreditů: 2 Přednášející: Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D."

Transkript

1 F0012 ZÁKLADY SOCIOLOGIE Ročník: 1. Semestr: zimní/letní Rozsah: 20 Z Počet kreditů: 2 Přednášející: Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. Struktura předmětu Základy sociologie je koncipována tak, aby docházelo systematicky k prolínání sociologických a fotografických témat. Styčným bodem pro oba předměty jsou jednotlivé fotografické žánry (krajina, subjektivní dokument, reportáž, zátiší), které jsou interpretovány ze sociologického hlediska. Cílem předmětu je informovat o vztazích mezi sociologií a fotografií (historické hledisko, vizuální sociologie, kvalitativní přístupy) úskalích při sociologických interpretacích. Jednotlivá témata jsou řazena do logicky návazných celků, tak aby vytvářely širší vědomostní kontext v rámci integrálního vědění. I. konzultace I a/ uvedení do sociologie sociologie jako způsob poznávání, interpretace a vědění sociologie jako nástroj rozumění a reflexe interdisciplninární vztahy (filozofie, sociální psychologie, umění) fotografie a sociologie (techniky pozorování, kvantitativní a kvalitativní sociologie) fotografie v sociologickém výzkumu (dokumentační f., sociální f., subjektivní d., objektivita a subjektivita ve fotografii) vizuální sociologie fotografická komunikace hermeneutika a interpretace fotografických obrazů - textů I b/ fotografie přírody a krajiny z pohledu sociologie rozlišení přírody a krajiny, proměny v čase, kontext s výtvarným uměním krajina jako jedna z determinat formujících společnost a člověka genius loci krajiny, mentální mapy kulturní krajiny, mystická krajina, krajina prostostor pro meditaci, čas a příroda krajina jako hodnota, různé interpretace hodnot krajiny - krajina jako domov, putování, mc donaldizace turismu, krajina jako adrenalin, energetická devastace krajiny/ Doporučená literatura: /k I.a tematickému okruhu/ Bauman, Z.: Postmoderní sociologie. Slon, Praha Bauman, Z.: Úvahy o postmoderní době. Slon, Praha Berger, P.: Pozvání do sociologie. FMO, Praha Hendl, J.: Úvod do kvalitativního výzkumu. Karolinum, Praha1997. Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha Hájek, T.: Příběh drobných památek. Studio JB Hubík, S.: Sociologie vědění. Slon, Praha

2 Keller, J.: Až na dno blahobytu. Duha, Brno Keller, J.: Úvod do sociologie. Slon, Praha Ligocki, A.: Czy istnieje fotografia socjologiczna? Wydawnictwo literackie, Kraków Petrusek, A.: Alternativní sociologie. KOS, Praha Strauss,A.-Corbinová,J.: Základy kvalitativního výzkumu. SCAD, Brno Sociologické školy, směry, paradigmata. Slon, Praha Svobodová, H.: Česká krajina dnes. Karolinum, Praha Antropologia codiennosci. WUJ, Kraków Vzpomínáme. Sociologie a film. DVD Sztompka, P.: Socjologia codziennosci. Znak, Kraków Street Art. Arbor vitae, Praha Rouille, A.: Fotografia. Miedzy dokumentem a sztuka wspolczesna. UJ, Kraków Sociologický časopis, Sociologická revue, Biograf Sturken, M., Cartwright, L.: Studia vizuální kultury. Portál, Praha Edwards, T.: Kulturální teorie. Portál, Praha Doporučená literatura: /k I.b tematickému okruhu/ Filozofický časopis Člověk a příroda. Sborník. Národní galerie v Praze, Praha Eliade, M.: Posvátné a profánní. ČKA, Praha Gojda, M.: Archeologie krajiny. Academia, Praha Kulturní krajina. Sborník MŽP, Praha Librová, H.: Láska ke krajině. Blok, Brno Librová, H.: Pestří a zelení. Duha, Brno Seed,J.-Naess,A.: Myslet jako hora. Nadácia Zelená nádej, Levoča Schulz, Ch.N.: Genius loci. Odeon, Praha Svobodová, H.: Krajina jako domov. Impreso, Žďár nad Sázavou Lidé Hlučínska 90. let 20. století. ITF PFP SU v Opavě, Opava Zapletalová, V.: Chatařství. ERA, Brno Day, Ch.: Duch a místo. ERA, Brno Ferenc, T.: Odwaga patrzenia. FEW, Łódź Przestrenie fotografii. FEW, Łódź Úvahy o pravdivosti. Filosofia, Praha Mezi přírodou, divočinou a kulturou. In: Sociální studia. FSS MU, Brno. 2/2005. Eriksen, T.H.: Tyranie okamžiku. Doplněk, Brno Klíma, J.: Jak přežít blahobyt. Doplněk, Brno Librová, H.: Vlažní a váhaví. Kapitoly o ekologickém luxusu. Doplněk, Brno Olechnicki, K.: Obrazy v dzialaniu. WUMK, Toruń Co znaczy mieszkanie. Skice antropologiczne. TRIO, Warszawa Vizuální podpora k tématu (diapozitivy, CDR, video): Filmy z archivu Nadace film a sociologie a Člověk v tísni Reprodukce fotografií: (piktorialisté, Bonfils, Talbot, Marville, Fenton, Le Gray, Coburn, Weston, Adams, Blossfeldt, Sudek, Luskačová, Martinček, Ságl, Bílek, Koudelka, Parr, Long, Smithson, Baltz, Basilico, Goldin, Pohribný, Kawada, Baňka, Salgado) 135

3 II. konzultace Širší životní a sociální prostředí geografického determinismu, a v němž se zároveň realizuje významná část sociálních kontaktů, komunikace a socializace člověka zahrnuje veškeré sociální dění v exteriéru i interiéru. Cílem je porozumět lidem v sociálních situacích. Důležité jsou i průvodní atributy neverbální komunikace (gesta,mimika, postoje, oblečení, doplňky, atributy sociálního statutu - auta, šperky, náhrobky, bazény, sortiment jídla, pití atd.) Fotografie zachycují: proměny vztahu společnosti a člověka k přírodě (filozofické, ekonomické, náboženské, rituální, sociální aspekty) život mezi budovami a utváření sociálních vztahů (prostory setkávání, místa nikoho, poetika míst - chrám, hospoda, hřbitov) prostředí jako zdroj kultivace nebo degenerace osobnosti člověka a společnosti (výchova prostředím, sociální fobie, estetická podnětnost a strádání v prostoru) životní prostředí jako zdroj informací Širší prostředí zahrnuje: 1/ Okolní prostředí - sídelní typy - město, vesnice, samota, dispozici města v krajinném prostředí, urbanismus (letecká a panoramatická fotografie) 2/ Lokální prostředí - integrované městské prostředí (fotografie exteriérů a dispozic architektury, detaily architektury, zátiší, symboly vizuální komunikace) : a/ obytné komplexy (části města, sídliště, kolonie rodinné zástavby, ubytovny, internáty, hotely, penzióny atd.) b/ hospodářské komplexy /továrny, družstva, podniky, peněžní ústavy atd./ c/ distribuční komplexy /obchody, služby atd./ d/ výchovné komplexy /předškolní zařízení, formální a neformální vzdělávací zařízení/ e/ kulturní komplexy /muzea, galerie, divadla, kina, kluby, církevní a kultovní soubory, restaurační zařízení všeho druhu, agentury, sporotvní zařízení, střediska pro využívání volného času, zahrádkářské kolonie, atd./ f/ sociální komplexy /zdravotnická zařízení, ústavy, domovy důchodců, zdravotně postižených, hřbitovy, krematoria atd./ g/ komplexy státní správy /úřady, vojsko, nápravná zařízení, soudnictví atd./ h/ veřejné komplexy pro sociální komunikaci /náměstí, parky, chodníky, dopravní systém, důsledky mobility /stezky, cesty, zásahy do krajiny, znamení na cestě, drobná sakrální architektura, čekárny atd./ ch/ různé reklamní plochy garáže oplocení domů obchody, tržiště, hypermarkety sklepy, půdy diskotéky, tančírny, veřejné domy místa pro skládku odpadu zahrádky stavby kluby podnikatelů, rockové a další subkulturní prostory sídla společenských organizací, politických stran a hnutí toalety /nápisy na zdech, kresby/ stravovací a restaurační zařízení sportovní stadióny, haly 136

4 Při dokumentování se soustředíme na: A/ Socioekonomickou /profesní/ strukturu obyvatel, která zahrnuje především vztahy a postavení v systému vlastnictví, majetku, příjmů, diferenciace životní úrovně /podnikatelé, byrokracie, umělci, dělníci, nezaměstnaní, studenti atd./ B/ Demografickou strukturu obyvatel, která zahrnuje: a/ rozdílnost postavení a úlohy mužů a žen /emancipace, feminismus/ b/ rozdílné věkové skupiny - neformální skupiny vrstevníků - dětské hrové skupiny, party, mládežnické skupiny atd. (generaci dospělých, střední věk, stáří) C/ Subkultury (náboženské komunity, motorkáři, bruslaři, sprejeři, homosexuálové atd.) D/ Národnostní menšiny E/ Sociální patologii a deviaci (mafie, podsvětí, kriminalita, gangy, sekty, bandy) Pozornost věnujeme: 1/ Všem sociálním interakcím v rámci pracovního času výkon profese, podřízenost, komunikace, schůze, porady, přestávky 2/ Všem sociálním interakcím v rámci vázaného času doprava, rituály nakupování, vyřizování formalit, zdravotnické procedury jednání s byrokracií, čekárny, fronty, hloučky 3/ Všem sociálním interakcím v rámci volného času kulturní a sportovní akce - pasivní /diváci, fanoušci/ a aktivní účast společenské akce (světské a církevní náboženské rituály) - svatby, pohřby, křty, jubilea atd. rekreace, volný čas,životní styl, formy turismu (diferenciace dle pohlaví, bydliště, zdravotního stavu, rodinného stavu, profese, věku atd.) Poznámky: Žádná společnost není kulturně homogenní /každý má tendenci hodnotit cizí kulturu ze své pozice a tím vnášet i svůj hodnotový systém do cizího prostředí/ Různé profesionální i generační subkultury mohou mít specifické hodnotové systémy, které jsou odlišné od oficiálních, obecných hodnot Rozhodujícím momentem pro fotografa je schopnost vhledu, vcítění a pochopení specifické sociální situace Sociální jevy se mění v průběhu času, každý jev má svůj začátek, vrchol a doznívání. Nejcennější fotografie zachycují vrcholný okamžiku, který v sobě koncentruje několik vrstev informací o daném jevu. Opakující se sociální jevy a události je vhodné podpořit více záběry. Opakování snímků se stejnou sociální situací v různých prostředích vede k formulaci hypotézy (sledování televize, nakupování atd.) Rozlišujeme realitu všedního dne a svátečnosti. 137

5 Doporučená literatura k II. tematickému okruhu: Bauman, Z.: Globalizace. Mladá fronta, Praha Berger,P.L. - Luckmann,T.: Sociální konstrukce reality. CKD, Brno Černoušek, M.: Psychologie životního prostředí. UK, Praha Gehl, J.: Život mezi budovami. PPVP, Brno Eliade, M.: Posvátné a profánní. ČKA, Praha Musil, J.: Lidé a sídliště. Svoboda, Praha Ortega y Gasset, J.: Vzpoura davů. Naše vojsko, Praha Schmeidler, K.: Sociologie v architektuře a urbanistické tvorbě. UK, Praha Schulz, Ch.N.: Genius loci. Odeon, Praha Svobodová, H.: Krajina jako domov. Impreso, Žďár nad Sázavou Slavnostní průvody. Slovácké muzeum, Uherské Hradiště, Lidé Hlučínska 90. let 20. století. ITF PFP SU v Opavě, Opava Zlín a jeho lidé. ITF FPF SU v Opavě, Opava Opava očima studentů Institutu tvůrčí fotografie FPF SU. ITF FPF SU, Opava Olechnicki, K.: Obrazy v dzialaniu. WUMK, Toruń Co znaczy mieszkanie. Skice antropologiczne. TRIO, Warszawa Antropologia codiennosci. WUJ, Kraków Vzpomínáme. Sociologie a film. DVD Sztompka, P.: Socjologia codziennosci. Znak, Kraków Street Art. Arbor vitae, Praha Rouille, A.: Fotografia. Miedzy dokumentem a sztuka wspolczesna. UJ, Kraków Kaufnann, J.C.: EGO. Socjologija jednostki. Oficyna naukowa, Warszawa Aumont, J.: Obraz. AMU, Praha Mezi přírodou, divočinou a kulturou. In: Sociální studia. FSS MU, Brno. 2/2005. Stratený čas? SNG, Bratislava Vizuální podpora k tématu (diapozitivy, CDR, video) Filmy z archivu Nadace film a sociologie a Člověk v tísni Reprodukce fotografií: /Hine, Annan, Riis, Kertész, Atget, Stieglitz, Steichen, Strand, Scheeler, Outerrbridge, Lange, Evans, Lee, Weegee, Frank, Arbus, Rydet, Luskačová, Martinček, Mark, Boubat, Medková, Buri, Killip, Smith, Klein, Frank, Model, Winogrand, Davidson, Eggleston, Callahan, Bisai, Koudelka, Štreit, Kolář, Birgus, Podestát, Szymon, Sobek, Novotný, Kállay, Goldin, Salgado, Becherovi,/ III. konzultace Užší životní a sociální prostředí Tento okruh zahrnuje: nukleární rodinu - otce, matku, děti. Každý jedinec je nositelem sociálního dění, proto i rodinná a portrétní fotografie, dokumenty denní potřeby, památky, domácí knihovna mohou být účinným východiskem pro fotografickou dokumentaci a kvalitativní analýzu. Jedná se o nejobtížnější část dokumentace vzhledem ke složitému rozpoznávání a interpretaci symbolů, faktů, ikon. Dále tento přirozený systém - zobrazená sociální realita, je výslednicí historie vztahů, tradic, hodnot, rodinných událostí a dalších faktorů, se kterými jsme většinou málo obeznámeni. 138

6 Cílem fotografické dokumentace užšího životního prostředí je zachytit vnitřní dispozici konkrétních jednotek, vnitřní vybavení, hmotné artefakty, symboly, uspořádání, výzdobu, dekorace, zátiší, které vypovídají o stylu, vkusu, hodnotách, zájmech, sociálních a ekonomických souvislostech, sociálním zařazení, sociálních rolích. Dále je cílem fotografické dokumentace zachytit formy komunikace v malém prostoru. Výsledné fotografie by měly informovat i o atmosféře v přirozených podmínkách. Okruhy, témata a situace pro dokumentaci Zahrnují dokumentaci interiérů a sociálního dění v níže uvedených mikroprostředích fotograficko-sociologická témata byty: typy bydlení (trendy, komparace) vybavení domácností (o smyslu věcí, kterými se obklopujeme, utváření životního stylu, komparace) nové ikony (televize, internet, video, DVD, počítačové hry, hodinky, auta, doplňky, vychytávky grily a rožně) byty bezdomovců bydlení na okraji (nemocnice, ústavy, bezdomovci, alternativy - squat, zlaté klece podnikatelského baroka) ajoj rodina: pozice a role v rodinách soukromý prostor děti ženy muži vícegenerační rodiny rodina na vesnici a ve městě komunity svobodné matky alternativní soužití (queer) volný a vázaný čas v rodinném prostředí nové formy soužití Z fotografického materiálu můžeme získat informace o následných kategoriích: Prostředí /kontext/ - obecná informace o prostředí, celková jednotka analýzy např. anonymní, studené prostředí, intimní prostor, domov Participace - celková participace osoby v daném prostředí nebo celková adaptace osoby na toto prostředí, např. sociální distance, domov jako noclehárna Aktivita - akce delšího trvání, něco, co představuje významný element v participaci lidí Akt - dočasná akce krátkého trvání Poznámka: akt i aktivity se mohou pravidelně opakovat, rituály všedního dne (sledování televize, internet, mailová komunikace, sex, forma stravování např. rodinný obřad u stolu, kutilství, záliby atd.) Události - specifické, solitérní, výjimečné aktivity Vztahy a sociální struktury - neoficiálně definované vzorce vztahů mezi členy rodiny Doporučená literatura k III. tematickému okruhu: Alan, J.: Etapy života očima sociologie. Pyramida, Praha De Singly, F.: Sociologie současné rodiny. Portál, Praha Encyklopedie kulturních trendů 90. let. Jota, Brno Friedlanderová, H.- Tuček, M.: Češi na prahu nového tisíciletí. Slon, Praha

7 Jung, R. 1992: "Struktura sociálního jednání." Studia humanistica, č.5, s Možný, I.: Moderní rodina. Blok, Brno Šubert, J.: Čas a společnost. ISV, Praha Toffler, A.: Šok z budoucnosti. Práce, Praha Sexuální chování obyvatel České republiky. AlbertaPlus, Praha Thorne, T.: Slownik pojec kultury postmodernistycznej. Muza Sa, Warszawa Zpráva o stavu českého člověka Reklamní agentura Leo Burnet.Praha Češi na prahu nového tisíciletí. Reklamní agentura Leo Burnet.Praha Lidé Hlučínska 90. let 20. století. ITF PFP SU v Opavě, Opava Zlín a jeho lidé. ITF FPF SU v Opavě, Opava Opava očima studentů Institutu tvůrčí fotografie. ITF FPF SU, Opava Olechnicki, K.: Obrazy v dzialaniu. WUMK, Toruń Co znaczy mieszkanie. Skice antropologiczne. TRIO, Warszawa Antropologia codiennosci. WUJ, Kraków Vzpomínáme. Sociologie a film. DVD Sztompka, P.: Socjologia codziennosci. Znak, Kraków Street Art. Arbor vitae, Praha Rouille, A.: Fotografia. Miedzy dokumentem a sztuka wspolczesna. UJ, Kraków Husákovo 3+1. Katalog k výstavě, Praha Vizuální podpora k tématu (diapozitivy, CDR, video) Filmy z archivu Nadace film a sociologie a Člověk v tísni: Reprodukce fotografií: Strand, Munkácsi, Cartier-Bresson, Capa, Smith, Bertiau, Dita Pepe, Parr, Luskačová, Koudelka, fotografie projektu Lidé Hlučínska 90. let 20. století. IV. konzultace Galerie sociálních typů Cílem portrétní fotografie je sociálně - psychologické postižení lidských typů nejrůznějších sociálních statusů a rolí (manažer, moderátor, úředník, ředitel, podnikatel, dělník atd. s příslušnými atributy moci, v přirozeném prostředí atd.) Z výše uvedených požadavků vyplývá, že fotograf při dokumentaci: by měl být dobře obeznámen s prostředím a sociální situací portrétovaného by se měl snažit splynout s prostředím, stát se jeho součástí, jinak budou aktéři jeho fotografií hrát role, budou se stylizovat a nebudou přirození, by si měl být vědom, že každé prostředí má svou atmosféru, kterou lze vnímat i zaznamenat by měl rozumět, chápat a umět se vcítit se do různých sociálních situací a pozic by měl umět rozlišovat a fotograficky zachycovat především typické situace by nikdy neměl situaci nahrávat a jinak manipulovat za účelem estetizace nebo atrakce fotografie by měl rozlišovat mezi typickou a výjimečnou situací /u typického jevu se situace opakuje, proto ji můžeme multiplikovat v různých modifikacích, až do fáze nasycení vzorku by si měl souběžně s fotografováním vést deník s faktografickými a doprovodnými poznámkami by si měl být vědom, že zachycuje souběžně aktuální stav, ale i kulturní a sociální změnu by si měl být vědom, že fotografování je činnost na poli intimity, proto by se měl vždy řídit vrozenými etickými principy 140

8 Doporučená literatura ke IV. tematickému okruhu: Bauman, Z.: Úvahy o postmoderní době. Slon, Praha Slownik pojec kultury postmodernistycznej. MUZA SA, Warszawa Quesnell,M,D.: Co si myslíme, čemu věříme a kdo jsme. Academia, Praha Vlachová, K "Oděv a móda jako sociální fenomény." Sociologický časopis, č. 2, s Zamojska, E.: Kulturowa tozsamosc mlodeizy. UAM, Poznaň Zpráva o stavu českého člověka Reklamní agentura Leo Burnet. Praha Češi na prahu nového tisíciletí. Reklamní agentura Leo Burnet.Praha Kuneš, A.:, Pospěch,T.: Čítanka z teorie fotografie. ITF FPF SU, Opava Kaufnann, J.C.: EGO. Socjologija jednostki. Oficyna naukowa, Warszawa Stratený čas? SNG, Bratislava Vizuální podpora k tématu /diapozitivy, CDR, video/ Filmy z archivu Nadace film a sociologie a Člověk v tísni: Reprodukce fotografií: /Hine, Riis, Kertész, Beato, Ray, Rodčenko, Lange, Sander, Arbus, Rydet, Martinček, Mark, Michals, Bertiau, Killip, Smith, Štreit, Kolář, Goldin, Horst, Boukal, Nimcová, Newton, Mapplethorpe, Shermann, Jasanský-Polák, autoportréty a portréty malířů Podmínka udělení zápočtu: Sociologická interpretace souboru fotografií na základě probraných témat, soubor fotografií ilustrujících probíraná témata Termín: 5. konzultace Podmínkou udělení zápočtu je 80% účast na přednáškách. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. Hlavní Opava tel.: ITF mobil:

RODINA A RODINNÁ POLITIKA. Opora pro studium JANA ŽÁČKOVÁ

RODINA A RODINNÁ POLITIKA. Opora pro studium JANA ŽÁČKOVÁ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Česká republika, Opava, Olbrichova 625/25, PSČ: 746 01 Kontakt: tel.: +420 553 684 544, fax.: +420

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

Pedagogika 4. ročník Sociální činnost

Pedagogika 4. ročník Sociální činnost Pedagogika 4. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Sociální pedagogika

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Sociální pedagogika Sociální pedagogika Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Sociální pedagogika Obsah 1. Sociální aspekty pedagogické

Více

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Disertační práce Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Doktorský studijní program : Architektura a urbanismus Studijní obor : Urbanismus a územní plánování Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav prostorového

Více

Obraz ve veřejném prostoru, jakožto součást městské vizuální kultury

Obraz ve veřejném prostoru, jakožto součást městské vizuální kultury Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra žurnalistiky Obraz ve veřejném prostoru, jakožto součást městské vizuální kultury The image in the public space, as a part of the urban visual

Více

Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení

Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Obor: Pastorační a sociální práce Aktivizační programy pro děti a mládež jako prevence sociálního vyloučení Vypracovala: Vedoucí práce: Natálie

Více

Kvalita života současné české rodiny v městském a venkovském prostředí (v kontextu se stavem v EU) Bc. Marie Machatková

Kvalita života současné české rodiny v městském a venkovském prostředí (v kontextu se stavem v EU) Bc. Marie Machatková Kvalita života současné české rodiny v městském a venkovském prostředí (v kontextu se stavem v EU) Bc. Marie Machatková Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Práce srovnává QOL českých rodin žijících ve městě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO. Mládež a volný čas BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO. Mládež a volný čas BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ INSTITUT MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ BRNO Mládež a volný čas BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr. František Vízdal, CSc. Vypracoval: Petr Krčál Brno 2006 1 Prohlášení

Více

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší.

Analýza Rozbor, rozklad. Metoda zkoumající jednotlivé složky a vlastnosti předmětu, jevu nebo určité činnosti rozkladem složitých částí na jednodušší. SLOVNÍK POJMŮ PROJEKTU KLÍČE PRO ŢIVOT (ver.05) Aktivní politika zaměstnanosti Souhrn opatření směřujících k zajištění maximální možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku zaměstnanosti státu (také jen

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Základy cestovního ruchu

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Základy cestovního ruchu Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Základy cestovního ruchu distanční studijní opora Jiří Vystoupil Martin Šauer Brno 2006 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v

Více

DODATEK Č. 2 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ ŠLAPANICE

DODATEK Č. 2 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ ŠLAPANICE Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 16, 664 51 Šlapanice IZO: 102 191 239 DODATEK Č. 2 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ ŠLAPANICE

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Martina Spáčilová Zájmové vzdělávání dospělých Olomouc 2012 vedoucí práce: doc. PhDr. Iveta

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JEŽOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT Struktura školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Předkladatel:... 7 Zřizovatel:... 7 Platnost dokumentu od:... 7 Charakteristika

Více

Vysoká škola hotelová v Praze katedra cestovního ruchu. Základy turismu. studijní opora pro kombinovanou formu studia. Ing.

Vysoká škola hotelová v Praze katedra cestovního ruchu. Základy turismu. studijní opora pro kombinovanou formu studia. Ing. Vysoká škola hotelová v Praze katedra cestovního ruchu Základy turismu studijní opora pro kombinovanou formu studia Ing. Petr Studnička Praha 2011 Výuka předmětu CR 021 Základy turismu v kombinované formě

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý vzdělávací program 1 1

Více

7. Průřezová témata 7.1 Úvod

7. Průřezová témata 7.1 Úvod 7. Průřezová témata 7.1 Úvod Průřezová témata představují okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVII Sešit 7 Červenec 2001 O B S A H Část normativní - Mimořádné opatření (uznání kvalifikace pro výuku cizího jazyka) Část metodická

Více

KRZYSZTOF SZEWCZYK NOVÝ POLSKÝ DOKUMENT. Slezská univerzita Filozoficko-přirodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie

KRZYSZTOF SZEWCZYK NOVÝ POLSKÝ DOKUMENT. Slezská univerzita Filozoficko-přirodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie KRZYSZTOF SZEWCZYK NOVÝ POLSKÝ DOKUMENT Slezská univerzita Filozoficko-přirodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie Opava, 2010 KRZYSZTOF SZEWCZYK NOVÝ POLSKÝ DOKUMENT MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Projekt: CZ.1.07/1.1.00/14.0147 cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Podpora využití ICT ve výuce wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád I Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice Základní

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM 2011 2013 DIPLOMOVÁ PRÁCE Patrik Hujdus Fotografický seriál jako specifický prostředek prevence sociálně-patologických jevů u žáků

Více

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBŠTÁT, OKRES SEMILY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Masarykova základní škola Libštát, okres Semily OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 1.1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze II. z 27. 6. 2008 Platnost od 1. 9. 2008 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více