Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují"

Transkript

1 Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích možností, uvědomění si vlastních možností v dalším profesním uplatnění Všechny formy práce s žáky předpokládají vytvoření dostatečně pevného vztahu. Ten vzniká průběžně během roku při besedách s žáky v hodinách občanské výchovy. Pracovník s žáky je tak v přímém kontaktu v prostředí žákům známém. K plnění tohoto cíle kariérový poradce využívá všechny dostupné informace o situaci na trhu práce ( jak státní, tak regionální), seznamuje žáky s nabídkou a poptávkou na trhu práce, s novými trendy ve světě práce ( např. rekvalifikace, profesní mobilita), mapuje regionální trh práce, potenciální firmy a zaměstnavatele a jejich požadavky na zaměstnance. Informace předkládá žákům hravou formou, staví na jejich zkušenostech z brigád a praxe, základních znalostí z pracovní problematiky a tyto dále rozvíjí. Reaguje na aktuální potřeby žáků, přizpůsobuje pracovní tempo a náplň individuálním potřebám. Využívá metod pozitivního vzoru a pozitivní nápodoby (např.vzorem jsou již pracující absolventi školy). Jako metod ke splnění cíle využívá nejrůznějších diskusních technik a forem skupinové spolupráce (např. motivační cvičení na téma práce a brigády, představy o budoucím zaměstnání.). Dále jsou to např. cvičení na rozvoj verbální i neverbální komunikace, hry na zvládání kritiky, řešení kritických situací, cvičení na sebepoznání, Důležitým prvkem je vyjádření vlastního názoru žáka a vytvoření prostoru pro argumentaci. Cílem těchto cvičení je získat náhled na sebe sama, poznat nejen své kladné a záporné stránky, ale i hodnotový žebříček. Specifická je práce se žáky praktické školy. Poradce poskytuje žákům základní právní poradenství, informace o možnostech uplatnění na otevřeném či uzavřeném trhu práce, nacvičuje s žáky takové způsoby chování a jednání, aby si po skončení studia byli alespoň částečně schopni nalézt uplatnění. Poradce vede žáky k uvědomění si vlastních kvalit, ale i určitých omezení. Žáci mohou osobně navštívit kancelář poradenského týmu, kde je již problematika zaměstnávání řešena komplexně v návaznosti na osobní a sociální možnosti každého žáka. Cíl 2) Pomáhat žákům se způsoby prezentace sebe sama na trhu práce, se způsobem nabídky vlastní práce a s možnostmi hledání pracovního místa Kariérový ( profesní) poradce seznamuje žáky se zásadami nabídky a poptávky na trhu práce a nabídky vlastní pracovní síly. Konkrétně jde např.o psaní životopisu a Strana 1 (celkem 7)

2 žádosti o zaměstnání, podání inzerátu, založení a průběžné doplňování profesního portfolia. Dále využívá komunikačních cvičení k nácviku žádoucích dovedností, jako jsou např. sjednání schůzky se zaměstnavatelem, telefonický rozhovor se zaměstnavatelem, vhodné chování u přijímacího pohovoru, apod..seznamuje žáky s možnostmi hledání pracovního uplatnění, využívá moderních technologií ( internet ). Se žáky praktické školy přizpůsobuje metody dle jejich individuálních možností. Využívá zejména individuálního přístupu a konzultací s učiteli a zákonnými zástupci. Cíl 3) Seznamovat žáky se základními znalostmi z pracovního práva Poradce poskytuje žákům orientaci v nejdůležitějších otázkách pracovního práva, využívá metody nácviku řešení situací v zaměstnání, opírá se o již nabyté zkušenosti z brigád a praxe. Seznamuje s právy a povinnostmi zaměstnance a zaměstnavatele v pracovním poměru, s náležitostmi pracovní smlouvy, pracovními a platovými podmínkami, apod.. Pro žáky finálních ročníků zajišťuje besedu s pracovníkem informačního a poradenského střediska při úřadu práce a následnou exkurzi do jednotlivých oddělení ÚP. Cíl 4) Seznamovat žáky s možnostmi podpory státu ve sféře zaměstnanosti a v poradenských a zprostředkovatelských službách Poradce seznamuje žáky s možnostmi podpory ze strany státu, pokud nenaleznou vhodné pracovní místo ( služby úřadů práce, personálních agentur, informačních a poradenských středisek, agentur podporovaného zaměstnávání, JOB klubů,..). Žáci s handicapy získávají informace o možnosti pracovního uplatnění na uzavřeném trhu práce ( např. v chráněných dílnách). Cíl 5) Motivovat žáky k odpovědnosti za vlastní životní dráhu a k uvědomění si významu vzdělání a práce pro život : Na základě představ žáků o jejich budoucím profesním uplatnění vede poradce k reálnému pohledu na svět práce a zaměstnání. Pomáhá získat představu o realitě pracovní pozice absolventa po nástupu do zaměstnání ( uvědomění si svých předností a zároveň nedostatků při uplatnění na trhu práce). Seznamuje žáky se stále se zvyšujícími nároky a požadavky na zaměstnance a motivuje je k dalšímu vzdělávání a doplňování kvalifikace. Strana 2 (celkem 7)

3 Cíl 6) Spolupráce s dlouhodobě nezaměstnanými absolventy školy a poskytování poradenství : Poradce poskytuje poradenství také absolventům školy, zejména těm, jež mají sníženou uplatnitelnost na trhu práce. Formou individuálních konzultací a osobní asistence pomáhá absolventům nalézt a udržet vhodné zaměstnání. Strana 3 (celkem 7)

4 Spolupráce kariérového poradce s dalšími pracovníky školy Spolupráce s třídními učiteli - konzultace situace jednotlivých žáků, jejich možností uplatnění na trhu práce, jejich předpokladů pro určitou profesi, předností a nedostatků - ve spolupráci s třídními učiteli poskytovat individuální kariérové poradenství jak žákům, tak i jejich zákonným zástupcům Spolupráce v učiteli občanské výchovy - konzultace jednotlivých témat z oblasti práce v návaznosti na osnovy občanské výchovy - poskytování materiálů týkajících se jednotlivých témat ( možnost hlubšího zaměření na danou problematiku) - konzultace možností profesního uplatnění jednotlivých žáků Spolupráce s metodikem prevence a výchovným poradcem - mapování žáků s výchovnými a rodinnými problémy, předávání informací, vyhledávání žáků vyžadujících zvláštní pozornost - vedení písemných záznamů, zpráv a informací o žácích v poradenské péči Strana 4 (celkem 7)

5 Konkrétní plán práce kariérového poradce - program kariérového poradenství je rozdělen podle jednotlivých ročníků - žáci 1. a 2. ročníků jsou oslovováni v rámci výuky minimálně 3x ročně - žáci finálních ročníků jsou oslovováni v rámci výuky minimálně 5x ročně - pro žáky praktické školy jsou vybírána zejména ta témata, na kterých si mohou žáci prakticky vyzkoušet své dovednosti. - vedle těchto aktivit probíhají i individuální sezení s žáky v kanceláři poradenského týmu vždy po předchozí dohodě - poradce pracuje rovněž s absolventy školy, kteří mají problém s hledáním zaměstnání ( jsou dlouhodobě nezaměstnaní, nebo jsou na trhu práce znevýhodněni ) 1. ročníky období září říjen - seznámení se službou kariérového poradce - dotazník pro žáky : má motivace k volbě oboru - diskuse : moje zkušenosti s brigádami - branstormingové motivační cvičení: co pro mne znamená práce období prosinec leden - cvičení na sebepoznávání ( sebehodnotící cvičení, test na rozpoznávání svých vlastností, cvičení na zvládání kritiky) - řešení konfliktních situací, cvičení na předcházení a zvládání konfliktu, asertivní techniky ( hry v rolích) - základní prvky neverbální komunikace ( komunikační cvičení na rozpoznání gest, mimiky, postojů, pohybů těla) období: březen duben - znaky práce, orientace na trhu práce ( nabídka poptávka), způsoby kontaktování zaměstnavatele při hledání brigády - sebeprezentace ( jak napsat inzerát), založení profesního portfolia 2. ročníky období říjen listopad - diskuse ( mé zkušenosti z brigády) - řešení vzniklých situací na brigádách ( hry v rolích zaměstnavatel x brigádník) Strana 5 (celkem 7)

6 období leden únor - základní prvky neverbální komunikace ( komunikační cvičení na rozpoznání gest, mimiky, postojů, pohybů těla) - zásady telefonické komunikace se zaměstnavatelem - postup při hledání zaměstnání období duben květen - seznámení se základy pracovního práva - orientace v nabídce zaměstnání a brigád ( noviny, internet) - vyhledání konkrétní nabídky brigády a odpovědět na ni - exkurze do provozů, beseda s personalistou 3. ročníky období září říjen - zásady nabídky a poptávky na trhu práce - orientace v inzerátech, umět vybrat vhodnou nabídku a odpovědět na ni - zásady napsání vlastního inzerátu období listopad prosinec - možnosti kontaktování zaměstnavatele ( písemný dopis, , telefonický, osobní návštěva) - přehrávání modelových situací ( zaměstnavatel x zaměstnanec) - nácvik telefonického rozhovoru, zásady správného telefonování období leden únor - zásady psaní profesního strukturovaného životopisu - zásady psaní žádosti o zaměstnání - motivační dopis, náležitosti období březen duben - pracovní právo ( pracovní smlouva, pracovní poměr, rozvázání pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele) - úřad práce a jeho funkce - hmotné zabezpečení po dobu nezaměstnanosti, mzda, sociální a zdravotní pojištění období květen červen - individuální pohovory s žáky o dalších plánech po škole - nabídka služeb agentury při hledání zaměstnání - exkurze na úřad práce ( Náchod, Rychnov nad Kněžnou) - exkurze do provozů a beseda s personalistou Strana 6 (celkem 7)

7 V Novém Městě nad Metují, dne Zpracovala: Marta Poludvorná, profesní poradkyně Schválila: PaedDr. Olga Talášková Strana 7 (celkem 7)

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Autorský tým: PhDr. Maria Bezchlebová, Mgr. Jaroslav Dadok, Ing. Mgr. Jiřina Gabrielová, RNDr. Robert Gamba, Mgr.

Více

Přehled změn v ŠVP. 13. 7. 2011 Změna názvu školního vzdělávacího programu

Přehled změn v ŠVP. 13. 7. 2011 Změna názvu školního vzdělávacího programu Dodatek č. Dodatek č.1 Dodatek č.2 Dodatek č.3 Dodatek č.4 Dodatek č.5 Dodatek č.6 Dodatek č.7 Přehled změn v ŠVP Datum Dodatek se týká: 13. 7. 2011 Změna názvu školního vzdělávacího programu 13. 7. 2011

Více

2. Charakteristika školního vzdělávacího programu

2. Charakteristika školního vzdělávacího programu 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu 2.1. Základní identifikační údaje Název ŠVP: Aplikovaná chemie Kód a název oboru: 28-44-M/01 Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí chemická

Více

Metodický materiál pro kariérové poradce

Metodický materiál pro kariérové poradce Metodický materiál pro kariérové poradce jeho realizace ve Střední škole automobilní v Holicích 2010 PaedDr. Jiří Knoll Stav, trendy a cíle kariérového poradenství Poradenské služby související s kariérou

Více

Školní vzdělávací program. Textilní výroba Tkalcovství

Školní vzdělávací program. Textilní výroba Tkalcovství Školní vzdělávací program Textilní výroba Tkalcovství Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Textilní a oděvní výroba Kód: 31-57-E/01

Více

Praktická škola dvouletá

Praktická škola dvouletá Školní vzdělávací program Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel: Ústecký

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program Škola pro podnikavé Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

Strojírenství - programování CNC strojů

Strojírenství - programování CNC strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Strojírenství - programování CNC strojů 3-41-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4. Profil absolventa... 5.1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ RVP 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ Školní vzdělávací

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha H: Škollníí vzděllávacíí prrogrram vyttvořřený podlle RVP PRŠ 2 urrčený prro sttřředníí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV (v souladu s RVP OA) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Název PODNIKÁNÍ Schválila rozhodnutím č. j. 5/12 dne

Více

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Tato Strategie výchovného poradenství č. 465/ST/2014 ze dne 31. srpna 2014 nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2014 a zároveň ruší Strategii výchovného poradenství

Více

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB ZPRACOVÁNO PODLE RVP 63 41 M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola

Více

Metodika. Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR

Metodika. Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR Metodika Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR 1 2 Obsah Obsah 1. Zmapování aktuální situace v dané oblasti (situační analýza) 5 1.1. Úvod do problematiky 1.2. Výzkum k

Více