Multimodalita jako možnost pro gramatiku procesuálního typu. Martin Janečka Katedra obecné lingvistiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Multimodalita jako možnost pro gramatiku procesuálního typu. Martin Janečka Katedra obecné lingvistiky martin.janecka@upol.cz"

Transkript

1 Multimodalita jako možnost pro gramatiku procesuálního typu Martin Janečka Katedra obecné lingvistiky

2 OSNOVA 1) diskuse M. Komárek Kořenský R. Čech 2) procesuální gramatika 3) tradiční popis gramatických jednotek a MAL 4) (systém) neverbální komunikace 5) multimodalita

3 1) Prolog: diskuse M. Komárek Kořenský R. Čech Strukturalismus dichotomické pojetí jazyka jazykový kód (langue) realizující se v konkrétních řečových aktech. Opuštění tohoto modelu a vnímání jazyka monisticky jako neustále sebevytvářejícího se procesu (Kořenský, 2003); jediná realita je množství řečových aktů. Čech (2005) je nutné na L-P (dichotomické) pojetí jazyka rezignovat, nedaří se totiž (Komárkovi) vymezit povahu kódu (langue) a zejména možnosti jeho poznání. Výsledkem tohoto přístupu je rezignace na pojem kódu (langue). Lingvistické teorie aproximativní modely popisující pouze vynořující se pravidelnosti. Ambice našeho poznání se zmenšují adekvátnější a obhájitelnější O jaký typ gramatiky/gramatického přístupu ale jde?

4 2) Procesuální gramatika Proces = řečová činnost jako sémiotické reagování je uskutečňování znakových vztahů mezi jistými fyzikálními kvalitami zvukové/grafické povahy a substrukturami objektivní reality. (SaS 1987, K procesuálnímu modelování řečové činnosti, s. 177). Předpokadem jsou zejména audiovizuální záznamy mluvené, tedy hlavně spontánní komunikace s možností okamžitých audiovizuálních zpracování. Obsahová stránka řečové činnosti výzkum univerzálních sémantických a pragmatických faktorů přirozeně řečového sémiotického reagování, tzn. obsahových hodnot, jež nejsou identifikovatelné standardními výrazovými prostředky (tamtéž, s. 178). Potřeba vypracovat analytické algoritmizované procedury interdisc. charakteru (tamtéž, s. 179) ke zkoumání reálných dat v max. autentické podobě (srov. i Kořenský 2003, s. 6).

5 2) procesuální gramatika Vliv Systemic-Functional Grammar M.A.K.Hallidaye; Hopperova emergentní gramatika obdobné závěry jako v českém prostředí Kořenský: Gramatika vyvstává přirozeně z užívání jazyka v komunikaci; Reálnost dat (ne abstraktní formy a pravidla); Zájem o význam ve společenském životě; Jazyk = sociálně sémiotický systém, neboli zdroj významu mezi mnoha konstantně se měnícími kontexty lidské komunikace; Používat přirozená data, ne konstruovaná! Structure can only be seen as emergent if forms are examined in their naturally occurring contexts. (Hopper 1998, s. 165).

6 3) tradičnípopis gramatických jednotek a MAL Novějšílexikostatistickévýzkumy pracují, resp. musejípracovat s přepisem mluveného textu, jelikožgrafika disponuje mnoha prvky, kteréjsou na jazyce nezávislé, jsou povahy arbitrární. Přepisy slovních interakcízprostředkujístěžívíc nežobsah řeči. Většina analogového materiálu (hlasitost, rychlost, pauzy a všechny další neverbálníprojevy) zůstáváv onom přepisu nezachycena (např. Watzlawick 2011, s. 73).

7 4) Systém neverbální komunikace R. Birdwhistell Vypadá přirozeně, že význam v interakci nesou slova (nebo slova plus gramatika) a že všechno další chování jsou buď nějaké modifikátory, vyjádření individuálních osobnostních rozdílů jednotlivých participantů (a tedy negeneralizovatelné) nebo jen nepodstatné a nezáměrné zvuky (hluk atd.). Nahlížení komunikace jakožto naprosto uspořádaného a kontinuálního systému je pro většinu z nás něco nepřijatelného. Přemýšlíme o komunikaci jako o centrálně verbální centrálně kognitivní a centrálně záměrné (intenční) a jen sekundárně jako o ovlivněné defekty, tj. jinými modalitami interakce. Není žádným překvapením, že konstrukce, se kterými ve výzkumu určitého jevu pracujeme, budou zrcadlit tuto strukturu konvenční reality. Takové popisy nebudou ve finální analýze poskytovat modely, které přispívají k popisu komunikační struktury Nemohou být považovány za popisně korektní jednoduše proto, že jsou populární (Birdwhistell 1970, zejm. s. 87 a 88).

8 4) Systém neverbální komunikace Birdwhistell: kinémy (fonémy figury), kinemorfy a kinemorfickékomplexy (pohybovébloky při pozičních kompozicích). Gramatiky gest (mimiky)? Jen metafora, jelikož materiálu analogové komunikace schází hodně spojovacích prvků, na kterých je založena morfologie a syntax digitálního jazyka (Watzlawick 2011, s. 99). [V]erbal and nonverbal activity is a unified whole, and theory and methodology should be organized to describe it as such. (Pike 1967, s. 26)

9 5) Multimodalita Satelitní vidění jazyka paralelní k vidění planety Země ze satelitních fotek jako jedné z mnoha planet. Multimodalita překonává vidění (verb.) jazyka jako jediného modu vyjadřování a odhaluje tak to, o čem jsme věděli již dříve, ale co jsme byli schopni celou dobu ignorovat že je nutné vše uvažovat jako celek (Kress 2010, s. 10n.).

10 Multimodální korpusy Vysoce empirický výzkum; Anotované multimodální korpusy; Přirozenákomunikačnísituace, (klasické) filmy ne, max. dokumenty; tzv. face tracking, 3 D modelovánítváře, simulace lidského pohybu, další 3D rekonstrukce. KIPP, M. MARTIN, J. C. PAGGIO, P. HEYLEN, D. (2009) The Nottingham Multi-Modal Corpus

11 Závěr(y) I. Současné výzkumy (např. Fricke, 2012) ukazují, že zkoumat neverbální projevy je nutné také/zejména při konstruování gramatik daného jazyka, jelikož některé konstrukce jsou nedílně spjaty s některými druhy neverbálních projevů (návaznost na TMA) jedině komplexní popis dané kom. struktury/konstrukce je adekvátní

12 FRICKE (2012) Na příkladu nominálních skupin ukazuje, že gesta spadajíjak do syntaktického, tak do sémantického pojmosloví a že mohou (gesta) modifikovat jádrové substantivum nominální skupiny. Gesta mohou substituovat konstituenty nominálních skupin (mohou se vtěchto pozicích gramatikalizovat!) a že je skrze vyřčený kontext ovlivňována SPECIFIČNOST UTVÁŘENÍ substituujícího gesta.

13 Prolog: závěr(y) II. Metodologický lapsus 20. století: od de Sausura se propaguje nutnost zkoumat jazyk mluvený zejména formalismus (Chomsky etc.) kde jsou prostředky neverbální povahy? Např. elidování klitik se při nominalizaci učit se učení; možnosti pohybu volného kondicionálového morfu korpusy ČNK typu SYN, resp. ORAL pro mluvenost (dojem autentičnosti). Pokud nás ale zajímá význam v procesu komunikace ( smysl v textu ), pak korpusy psaného jazyka nemohou naši potřebu zákonitě uspokojit a ani korpusy mluveného jazyka! Potřeba konstruovat (derivovat) gramatiky podle toho, co se reálně děje s jazykem v procesu komunikace multimodální korpusy: nejvýhodnější a nejadekvátnější materiál pro takovéto postupy.

14 REFERENCE BIRDWHISTELL, R. L. (1970): Kinesics and Context. Essays on Body Motion Communication. University of Pennsylvania Press, Philadelphia. ČECH, R. (2005): Komunikace versus systém, nebo komunikace versus model? Slovo a slovesnost, 66, 3, s FRICKE, H. (2012): Grammatik multimodal: Wie Wörter und Gesten zusammenwirken. De Gruyter, Berlin. HALLIDAY, M.A.K. (2003). On Language and Linguistics. Continuum International Publishing, London- New York HOPPER, P. (1998). Emergent Grammar. In: M. Tomasello (ed.), The New Psychology of Language. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, s KIPP, M. MARTIN, J. C. PAGGIO, P. HEYLEN, D. (2009) (eds.): Multimodal Corpora. From Models of Natural Interaction to Systems and Applications. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg. KOŘENSKÝ, J. (1987): K procesuálnímu modelování řečové činnosti. Slovo a slovesnost, 40, s KOŘENSKÝ, J. (2003): Procesuální gramatika v kontextu současných tendencí lingvistického myšlení. Slovo a slovesnost, 64, s KRESS, G. (2010): Multimodality: a social semiotic approach to contemporary communication. Routledge, London. PIKE, K. L. (1967): Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behaviour. Mouton, Hague WATZLAWICK, P. (2011): Pragmatika lidské komunikace: interakční vzorce, patologie a paradoxy. Newton Books, Brno.

15 Děkuji za pozornost!

Několik teoreticko-metodologických poznámek k Mluvnici současné češtiny *

Několik teoreticko-metodologických poznámek k Mluvnici současné češtiny * Radek Čech Několik teoreticko-metodologických poznámek k Mluvnici současné češtiny * Several theoretical and methodological notes on the Grammar of Contemporary Czech ABSTRACT: The article is concerned

Více

ANALÝZA TV ZPRAVODAJSTVÍ JAKO SPECIFICKÉHO TYPU KULTURNÍHO DISKURSU

ANALÝZA TV ZPRAVODAJSTVÍ JAKO SPECIFICKÉHO TYPU KULTURNÍHO DISKURSU 97 ANALÝZA TV ZPRAVODAJSTVÍ JAKO SPECIFICKÉHO TYPU KULTURNÍHO DISKURSU Marek LAPČÍK Abstrakt Obvyklé přístupy k analýze TV zpravodajství se zabývají rozborem informací/interpretací, vztahujících se k událostem,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE. Mgr. Eva Stránská

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE. Mgr. Eva Stránská UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. Eva Stránská Olomouc 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Genderové diference v mluveném a

Více

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 4. Informační a znalostní management. Klára Havlíčková

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 4. Informační a znalostní management. Klára Havlíčková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví Modul č. 4 Informační a znalostní management Klára Havlíčková Určeno pro projekt: Název: Studium informační

Více

ANALOGIE JAZYKA A DNA. Martin Beneš

ANALOGIE JAZYKA A DNA. Martin Beneš ANALOGIE JAZYKA A DNA Martin Beneš Faltýnek, Dan (2011 1 ): Sémiotické primitivy v konstrukci gramatik. Testování gramatických popisů jazyka a DNA. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 169 s. Recenzovaná

Více

Učební text pro vyberové semináre filologickych oboru. Analyza komunikačního procesu a textu. Edice Qfwfq

Učební text pro vyberové semináre filologickych oboru. Analyza komunikačního procesu a textu. Edice Qfwfq Učební text pro vyberové semináre filologickych oboru Analyza komunikačního procesu a textu Edice Qfwfq 2 Jan Kořenský Jana Hoffmannová Olga Müllerová Tato publikace vychází v rámci grantu Inovace studia

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ VÝZNAM OBRAZU NA KONCI PSANÉHO SLOVA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ VÝZNAM OBRAZU NA KONCI PSANÉHO SLOVA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS VÝZNAM OBRAZU NA KONCI PSANÉHO SLOVA THE MEANING OF THE IMAGE AT THE END OF THE WRITTEN WORD DISERTAČNÍ

Více

J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y

J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y Časopis Jazykovědného sdružení České republiky roč. L 2013 č. 1 a 2 ISSN 1212-5326 JAZYKOVĚDNÉ AKTUALITY ročník L (2013), číslo 1 a 2 Vydává Jazykovědné sdružení

Více

Analýza institucionálních podmínek integrace sociálně vyloučených osob do vzdělávacího systému

Analýza institucionálních podmínek integrace sociálně vyloučených osob do vzdělávacího systému Analýza institucionálních podmínek integrace sociálně vyloučených osob do vzdělávacího systému Zpráva je dílčím výstupem z projektu Cesta k rovným příležitostem možnosti a limity vzdělávání sociokulturně

Více

Z obsahu. Vážení čtenáři,

Z obsahu. Vážení čtenáři, Vážení čtenáři, Pro zdravotníky a pacienty není rozhodně jednoduché se orientovat ve spleti různých a často vzájemně si odporujících návrhů na reformy, změny organizace a financování zdravotnických systémů.

Více

Jazykové hry s lexikálními a konceptuálními strukturami

Jazykové hry s lexikálními a konceptuálními strukturami Jazykové hry s lexikálními a konceptuálními strukturami Pavel Vondřička obor Matematická lingvistika prezenční studium Školitel: Prof. PhDr. František Čermák, DrSc. 1 Ú vod Když Ludwig Wittgenstein ve

Více

Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Filologie. Obor Lingvistika. Forma studia Prezenční

Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Filologie. Obor Lingvistika. Forma studia Prezenční Fakulta filozofická Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Filologie Obor Lingvistika Forma studia Prezenční 2008 A Žádost o akreditaci magisterského studijního programu Vysoká škola Západočeská

Více

Learning Multiple Foreign Languages in Research: the Example of German (L3) after English (L2)

Learning Multiple Foreign Languages in Research: the Example of German (L3) after English (L2) Learning Multiple Foreign Languages in Research: the Example of German (L3) after English (L2) [Učení se více cizím jazykům ve výzkumu: na příkladu němčiny (L3) po angličtině (L2)] DOI: 10.18355/XL.2015.08.02.54-71

Více

Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny Jana Svobodová Resumé

Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny Jana Svobodová Resumé ODKAZ 19 Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny Jana Svobodová Resumé Spis vychází z řady konkrétních zjištění týkajících se školské komunikace, opřených o analýzu videonahrávek a zvukových

Více

ÚSPĚŠNÁ APLIKACE KVALITATIVNÍCH METODOLOGIÍ V PSYCHOTERAPII

ÚSPĚŠNÁ APLIKACE KVALITATIVNÍCH METODOLOGIÍ V PSYCHOTERAPII ÚSPĚŠNÁ APLIKACE KVALITATIVNÍCH METODOLOGIÍ V PSYCHOTERAPII Zamyšlení nad monografií: Tomáš Řiháček, Ivo Čermák, Roman Hytych a kolektiv: Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Masarykova univerzita,

Více

JAZYK Poznámky k vyjadřování

JAZYK Poznámky k vyjadřování POZNÁVÁME ČESKÝ JAZYK ZNAKOVÝ Poznámky k vyjadřování mnohosti Alena Macurová, Jana Petříčková Anotace: Článek informuje o základních prostředcích vyjadřováni mnohosti v českém znakovém jazyce. Prostředky

Více

FIKČNÍ SVĚTY (KRIMINÁLNÍHO) TELEVIZNÍHO SERIÁLU

FIKČNÍ SVĚTY (KRIMINÁLNÍHO) TELEVIZNÍHO SERIÁLU Ročník 21, 2009, č. 4 (76) Články FIKČNÍ SVĚTY (KRIMINÁLNÍHO) TELEVIZNÍHO SERIÁLU Radomír D. Kokeš Úvod Teorie vyprávění má počátky už v Aristotelově Poetice, ale jako samostatná vědní disciplína byla

Více

Interkulturní komunikační kompetence: klasifikace modelů

Interkulturní komunikační kompetence: klasifikace modelů ORBIS SCHOLAE, 2013, 7 (1) 29 47 TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ STUDIE Interkulturní komunikační kompetence: klasifikace modelů 29 Klára Kostková Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Abstrakt: Předložená

Více

NOVÉ TRENDY VE VYUČOVÁNÍ KULTUŘE

NOVÉ TRENDY VE VYUČOVÁNÍ KULTUŘE NOVÉ TRENDY VE VYUČOVÁNÍ KULTUŘE Krystyna Heinz, Irena Orszulik Klíčová slova: postmodernismus, jazyk hodnot, pragmatika, interkulturní kompetence, interakce, zdvořilost, kultura, kulturní hodnoty, etika,

Více

Čeština cílový jazyk a korpusy

Čeština cílový jazyk a korpusy TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra českého jazyka a literatury Karel Šebesta Svatava Škodová a kolektiv Čeština cílový jazyk a korpusy Liberec 2012 Tato

Více

O jazycích v roli lingua franca (se zvláštním zřetelem k angličtině)

O jazycích v roli lingua franca (se zvláštním zřetelem k angličtině) časopis pro moderní filologii 95, 2013, č. 2, s. 129 140 O jazycích v roli lingua franca (se zvláštním zřetelem k angličtině) Tamah Sherman (Praha) On Languages (Especially English) as Lingua Francas This

Více

J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y

J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y J A Z Y K O V Ě D N É A K T U A L I T Y Informativní zpravodaj českých jazykovědců roč. XLI - 2004 č. 1 a 2 ISSN 1212-5326 JAZYKOVĚDNÉ AKTUALITY - ročník XLI (2004), číslo 1 a 2 Vydává Jazykovědné sdružení

Více

FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY KULTURNÍ IDENTITA ČESKÝCH EMIGRANTŮ Z LET 1968 1969 VE VÍDNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBOR: KULTURNÍ ANTROPOLOGIE VYPRACOVALA:

Více

Znalost z pohledu sémiotiky a hermeneutiky, a orientace znalostního managementu.

Znalost z pohledu sémiotiky a hermeneutiky, a orientace znalostního managementu. E-LOGOS/2004 ISSN 1121-0442 Znalost z pohledu sémiotiky a hermeneutiky, a orientace znalostního managementu. PhDr. Danica Slouková CSc. Úvodem připomenutí závěrů předchozí části 1 V této stati bychom rádi

Více

Audit interní komunikace vybrané firmy

Audit interní komunikace vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Audit interní komunikace vybrané firmy Bakalářská práce Autor Ekaterina Malakhova Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Státní závěrečná zkouška z magisterského oboru KOMUNIKAČNÍ STUDIA (dvouoborová) pro akademický rok 2011/2012

Státní závěrečná zkouška z magisterského oboru KOMUNIKAČNÍ STUDIA (dvouoborová) pro akademický rok 2011/2012 Státní závěrečná zkouška z magisterského oboru KOMUNIKAČNÍ STUDIA (dvouoborová) pro akademický rok 2011/2012 SZZk se skládá ze dvou hlavních částí: A. Obhajoby diplomové práce, B. Zkoušky z níže uvedených

Více

Nová konstrukce Karla Gotta nemusím v češtině a slovenštině: případ lexikalizace, pragmatikalizace nebo začínající degramatikalizace?

Nová konstrukce Karla Gotta nemusím v češtině a slovenštině: případ lexikalizace, pragmatikalizace nebo začínající degramatikalizace? Nová konstrukce Karla Gotta nemusím v češtině a slovenštině: případ lexikalizace, pragmatikalizace nebo začínající degramatikalizace? BJÖRN HANSEN MAREK NEKULA MONIKA BANÁŠOVÁ The new construction Karla

Více

CJA001: Úvod do studia českého jazyka

CJA001: Úvod do studia českého jazyka Masarykova univerzita Fakulta filozofická CJA001: Úvod do studia českého jazyka (poznámky z přednášek) Brno 2007 Přednášky c doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr., 2006 Zpracování c Jaromír Hradílek, 2007 Sazba

Více

Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení. Štěpánka Holoubková

Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení. Štěpánka Holoubková Sociální komunikace zaměstnanců a klientů Okresní správy sociálního zabezpečení Štěpánka Holoubková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá sociální komunikací mezi klienty a zaměstnanci

Více