Mediální výchova CVIČEBNICE ZADÁNÍ. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. Nakladatelství a vydavatelství R

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mediální výchova CVIČEBNICE ZADÁNÍ. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R"

Transkript

1 Mediální výchova CVIČEBNICE ZADÁNÍ Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R

2 Obsah Obsah CVIČEBNICE Komunikace 7 Komunikace a komunikační proces... 7 Historie komunikace epochy komunikace... 8 Masová komunikace Masová komunikace obecně Proces masové komunikace Žurnalistika a žurnalistické žánry Žurnalistika a žurnalisté Zdroje žurnalistických informací 14 Typy mediálních obsahů Žurnalistické sdělení Zpravodajství. 17 Publicistika a publicistické žánry Souhrnné opakování ke kapitole Typy mediálních obsahů Média Média a mediální instituce a jejich rozdělení Funkce médií. 23 Veřejnoprávní a soukromá média Tištěná média 24 Elektronická média a multimédia Souhrnné opakování ke kapitole Média Média a zábava Média a zábava Druhy mediální zábavy Média a reklama Co je to reklama, jaké jsou její cíle a historie Typy reklamy.. 30 Současná reklama a naše společnost Vliv, omezení a nebezpečí médií 34 Vliv médií a Agenda setting Média a vládní moc Propaganda Stereotypy a předsudky v médiích Vnitřní fungování médií Struktura mediální organizace Faktory ovlivňující práci redakcí 38 Výrobní postupy, uzávěrka Výběr témat pro zpracování Rozsah a řazení zpráv Náklady a fi nancování médií Souhrnné opakování ke kapitole Vnitřní fungování médií Regulace médií Regulace médií Média veřejné služby

3 Mediální výchova cvičebnice ZADÁNÍ Legislativní úprava médií vnější regulace Autoregulace vnitřní regulace médií Etika v žurnalistické práci a svoboda slova Svoboda slova Souhrnné opakování ke kapitole Regulace médií. 44 Nová média Nová média Internet jako prostor pro submédia Bezpečnost informací na internetu a nebezpečí sociálních sítí

4 Mediální výchova CVIČEBNICE 5

5 Komunikace a komunikační proces Komunikace Komunikace a komunikační proces 1. Označte, co vše lze považovat za komunikaci. Mlčení Mluvení ze spaní Mrkání oka tik Pohovor Spánek Dálnice Polní cesta Hrození rukou Chodník Rozhovor Výkřik při úleku Záměrné mlčení 2. Historický základ slova komunikace pochází (zatrhněte): Z anglického slova communicate Z latinského slova communico Z latinského slova commutatio Z italského slova comunicazione 3. Sdělování informací, myšlenek, názorů a pocitů mezi živými bytostmi označujeme jako: 4. Určete podle následujících popisů, o jakou komunikaci jde. 1 Komunikace probíhala dříve prostřednictvím telegrafu A Verbální či dálnopisu. Dnes to je především telefon a internet. 2 Komunikace probíhá prostřednictvím řeči a písma. B Nonverbální 3 Komunikace může probíhat postojem těla, obrázkem C Elektronická na tričku, účesem nebo například gesty Doplňte definici komunikačního procesu tak, aby dávala smysl. Komunikace je jednání, jehož cílem je z pohledu.. přenos... jednomu či více.... Tento přenos probíhá prostřednictvím.... Ty jsou pak přenášeny prostřednictvím.. Vzájemné působení mezi komunikujícími partnery se nazývá Doplňte schéma komunikačního procesu: Komunikační proces Příjemce 7. Doplňte význam jednotlivých slov.... Ten, kdo v procesu komunikace komunikuje... To, co chceme druhému sdělit Recipient... Symboly Mluvená řeč, gesta, doteky, tištěný text, televizní přenos 7

6 Komunikace a komunikační proces 4. Doplňte jednotlivá chybějící slova v popisu epochy komunikace. Doplňte i její název. Epocha... Nesporným přelomem v lidské komunikaci byl vynález..., který je připisován zlatníku z Mohuče.... Ten v... vynalezl zařízení, pomocí něhož bylo možné s použitím jedné předlohy vytvořit větší množství v podstatě stejných kopií. To umožnilo širokému okruhu lidí poznat nejen významnou část kulturního dědictví minulosti, ale zároveň se aktivně účastnit myšlenkového a duchovního dění. 5. Ve které epoše se vyskytovaly tyto prostředky přenosu sdělení? Klínové písmo... Rádio... Kouřové signály... Noviny... Knihy... Slovo Do které epochy patří elektronické médium? Je to... Zatrhněte, která média řadíme mezi elektronická. Telegraf Kouřové signály Kniha Skalní malby Noviny Tiskařský stroj Internet Televize Časopis Hliněná destička Teletext 7. Co vidíte na obrázcích a do jaké komunikační epochy byste objekty zařadili? Název objektu: Epocha: Název objektu: Epocha: Název objektu: Epocha: Název objektu: Epocha: 9

7 Mediální výchova cvičebnice ZADÁNÍ 6. Jaké nejčastější zdroje využívají žurnalisté při své práci? 7. Jak nazýváme soupis nejdůležitějších bodů a myšlenek textu? 8. Opravte chybná tvrzení a zdůvodněte: Publikum je / není totéž co veřejnost. Zdůvodnění: Pravidelně vysílané pořady nemohou / mohou lidem měnit jejich rozvrh. Zdůvodnění:.... Žurnalistické celky jsou zveřejňovány nepravidelně / pravidelně. Zdůvodnění:.... Technožurnalistika / nová žurnalistika má dost společného s hnutím hippies. Zdůvodnění:

8 Mediální výchova cvičebnice ZADÁNÍ 5. Doplňte, o jaký typ publicistiky se jedná: V některých ohledech je velmi podobná bulvárnímu zpravodajství. Především tím, že publicista nerespektuje skutečnost a ani nemá snahu veškerá potřebná fakta nastudovat. Autoři si bezostyšně vymýšlí vlastní argumenty a tvoří závěry nepodložené fakty. Prostřednictvím těchto sdělení publicista hodnotí, kárá nebo třeba přesvědčuje své publikum. Většinou je tento typ publicistiky založen na věrohodných argumentech a dedukcích z nich vyplývajících. Musíme si však uvědomit, že i když mohou být dedukce reálné, vždy budou jednostranné, neboť vyjadřují názor jednoho autora. Svým jazykem je podobná odbornému stylu, někdy až jazyku vědy. Jejím cílem je rozbor problematiky, přičemž posuzuje větší množství objektivních zdrojů informací. Většinou jde o různé výsledky průzkumů, databáze, statistiky, odborné testy apod. Tyto zdroje uvádí do souvislostí a využívá jich jako logických důkazů, argumentů. Z nich poté publicista vytváří názor na celou událost. Tato publicistika produkuje nepravdivá sdělení. Autor zpracovává sdělení s jasným cílem ovlivnit mínění veřejnosti ve prospěch či neprospěch určité činnosti či záměru. Autoři většinou přímo či nepřímo vybízejí publikum k nějaké činnosti či naopak nečinnosti, důvěře či nedůvěře. Využívá k popisu událostí odlehčený tón a především obrazové (metaforické) líčení událostí. Publicista při tvorbě publicistického sdělení často používá humorné obraty, aby dal najevo, že stojí nad událostmi. 6. Publicistika rozlišuje mnoho jednotlivých útvarů, tedy žánrů. Jejich názvy jsou skryty v osmisměrce. Najdete je? T D A R K Ů K X I O P E N I J U J E I N T E R V I E W P R O K A E L I K D A D L R C V R S T D L Z Z Y I E D S K I M O K X S E N I J N N H N J O E Š í L E A S O L G D E A G Á A R R R A D L R C V D M S C I I L L M H M S R E P O R T Á Ž E R U Č R T A K I N F E J E T O N R P S Ý P U S F K A Z Á A N I K S R U P K V H O A I O E Y V R H L M E T Y C Z A Ý N K K H R K E P U O L S A I P E Á Z Í I U O S Í G Ř R S U C T Ř C A N V K T A L N N A Í A U L Y Z D Á O L E O I X T C D L B L G L A I R O T I D E R R E Y O E Ě D A P E S E I K N K P K Č O M V X H N U I B U H O J U E O L I Í J Ú V A H A E N I J U J E D M V K A F C A O C Y Z U B A R C A O C O J E Ž X K U R Z Í V A S P O L E M I K A I Nápověda: Měli byste jich najít dvacet. 20

9 Média Souhrnné opakování ke kapitole Média 1. Co všechno může znamenat výraz médium? Z každého řádku vyškrtněte nehodící se výraz. Noviny, magazíny, časopisy, internet, fíčr, rozhlas, televize Masmédia, média masové komunikace, maso, masová média Televize, noviny, on-line encyklopedie, časopisy, letáky, magazíny Kulturní funkce, zábavní funkce, reálná funkce, informační funkce, sociální funkce Stát, veřejnoprávní médium, ČT 1, TV Nova, koncesionářské poplatky, ČT 24 Denní tisk, měsíčník, národník, čtrnáctideník, občasník, týdeník Ringier, VNU Holland, France Télécom, Passauer Neue Presse (nápověda: vydavatelé tisku) 3. Doplňte věty. Typickým představitelem on-line vysílání je... Mezi funkce, které mají média, řadíme Dysfunkce znamená, že média..... Výraz médium pochází.... Mezi masová média řadíme.... Mediální instituce dělíme podle Veřejnoprávní média jsou média, jejichž primárním posláním je a pro něž (ve vztahu k fi nancím) není důležitá tvorba.... Hlavním příjmem veřejnoprávních médií jsou Co vše může být označeno pojmem médium? Doplňte k obrázkům. 27

10 Média a reklama 5. Která z následujících reklam na prací prostředek je nejúčinnější? Tištěná reklama v pánském časopise Tištěná reklama v dětském časopise Tištěná reklama v dámském časopise 6. Která reklama má v ČR omezení? Reklama na tabákové výrobky Reklama na alkoholické nápoje Reklama na hračky Reklama na knihy Reklama na drogistické zboží 7. Doplňte do vět správný výraz. K přenosu reklamních sdělení na internetu se používají.... Typickým příkladem internetové reklamy, jinak zvané proužková reklama, jsou.... Člověk převlečený do kostýmu, nesoucí nějaký reklamní nápis, je.... Protiváhou k velkým reklamním plochám jsou.... Typickým příkladem masového pokrytí reklamou je.... Vnější reklamu nazýváme také.... Prvním reklamním cílem je cíl.... Reklama je Podle obrázků poznejte, o jaký typ reklamy jde. a) b) FOŤ A VYHREJ! c) d) 33

11 Nová média Nová média Nová média 1. Původní média, jako je například tisk, rozhlas, kino, televize, jsou postupně s využíváním nových technologií doplňována dalšími médii. Jak jim říkáme, najdete v tajence. Celosvětový systém navzájem propojených počítačů 1 komunikujících pomocí protokolů TCP/IP (síť sítí) 2 Nejvyužívanější společenská síť současnosti (zakladatel Mark Zuckerberg) 3 Výhoda nových médií umožňující vzájemnou komunikaci 4 Často užívané přídavné jméno označující společenskou síť 5 Nevyžádané sdělení (nejčastěji reklamní) masově šířené internetem 6 Skoro jinak 7 - Název nejrozšířenější profesionální společenské sítě 8 - Elektronická pošta jinak Komunikace dvou nebo více lidí prostřednictvím komunikační sítě uskutečňovaná 9 vždy v reálném čase 2. Zkuste vyjmenovat alespoň tři nová média, která v současné době umožňují komunikaci. Internetová telefonie Interaktivní média znamenají pro příjemce sdělení: Možnost přijímat sdělení, kdykoliv chtějí Možnost zpětné vazby a vlivu na obsah mediálního sdělení Možnost získávat různá sdělení zdarma Možnost pasivně přijímat obsah bez možnosti jeho ovlivnění 4. S novými médii je spojován termín, jímž označujeme společnost, která je charakterizována vysokým využíváním digitálního zpracování, uchovávání a přenosu informací. Jak se tato společnost nazývá?... Internetová telefonie je v současnosti velmi populární. Proč také ne, když je jednak k dispozici prostřednictvím počítače připojeného k internetu a navíc je i zadarmo. Jistě jste již zkusili Skype... První WWW server Internet jako prostor pro submédia 1. Služba WWW je zkratkou tří anglických slov: Whole Word Weight Wireless Web Words World Wide Web Wireless Wide Web 2. Uveďte alespoň tři nejznámější poskytovatele ových schránek..... Víte, že první webový server (a první webová stránka) byl zprovozněn již v laboratořích CERNu? Na snímku vidíte tento server (i s důležitým upozorněním, aby nebyl vypínán : This machine is a server. DO NOT POWER IT DOWN! ) 45

12 Mediální výchova TESTY 49

13 Mediální výchova cvičebnice ZADÁNÍ Obsah TESTY Následující stránky obsahují sadu připravených testů zahrnujících učivo jednotlivých kapitol. Jednotlivé testy jsou zpracovány na oddělených listech. Seznam testů: Test č. 1 KOMUNIKACE (Komunikace a komunikační proces) Test č. 2 KOMUNIKACE (Historie komunikace epochy komunikace) Test č. 3 MASOVÁ KOMUNIKACE (Masová komunikace) Test č. 4 MASOVÁ KOMUNIKACE (Proces masové komunikace) Test č. 5 ŽURNALISTIKA A ŽURNALISTICKÉ ŽÁNRY (Žurnalistika a žurnalisté 1.) Test č. 6 ŽURNALISTIKA A ŽURNALISTICKÉ ŽÁNRY (Žurnalistika a žurnalisté 2.) Test č. 7 ŽURNALISTIKA A ŽURNALISTICKÉ ŽÁNRY (Zdroje žurnalistických informací) Test č. 8 TYPY MEDIÁLNÍCH OBSAHŮ (Žurnalistické sdělení) Test č. 9 TYPY MEDIÁLNÍCH OBSAHŮ (Zpravodajství 1).. 59 Test č. 10 TYPY MEDIÁLNÍCH OBSAHŮ (Zpravodajství 2) 60 Test č. 11 TYPY MEDIÁLNÍCH OBSAHŮ (Publicistika) Test č. 12 TYPY MEDIÁLNÍCH OBSAHŮ (Publicistika a publicistické žánry).. 62 Test č. 13 MÉDIA (Média a mediální instituce a jejich rozdělení) Test č. 14 MÉDIA (Funkce médií) Test č. 15 MÉDIA (Veřejnoprávní a soukromá média) Test č. 16 MÉDIA (Tištěná média) Test č. 17 MÉDIA (Elektronická média a multimédia) Test č. 18 MÉDIA A ZÁBAVA (Zábava a druhy mediální zábavy) Test č. 19 MÉDIA A ZÁBAVA (Zábavní žánry a Infotainment) Test č. 20 MÉDIA A REKLAMA (Co je to reklama, jaké jsou její cíle a historie) Test č. 21 MÉDIA A REKLAMA (Typy reklamy 1) Test č. 22 MÉDIA A REKLAMA (Typy reklamy 2) Test č. 23 VLIV, OMEZENÍ A NEBEZPEČÍ MÉDIÍ (Vliv médií a Agenda setting) Test č. 24 VLIV, OMEZENÍ A NEBEZPEČÍ MÉDIÍ (Média a vládní moc) Test č. 25 VLIV, OMEZENÍ A NEBEZPEČÍ MÉDIÍ (Propaganda) Test č. 26 VLIV, OMEZENÍ A NEBEZPEČÍ MÉDIÍ (Vliv médií na děti a jejich vývoj / / Stereotypy a předsudky v médiích) Test č. 27 VNITŘNÍ FUNGOVÁNÍ MÉDIÍ (Struktura mediální organizace / Faktory ovlivňující práci redakcí) Test č. 28 VNITŘNÍ FUNGOVÁNÍ MÉDIÍ (Výrobní postupy, uzávěrka / Výběr témat pro zpracování / / Rozsah a řazení zpráv / Náklady a fi nancování médií) Test č. 29 REGULACE MÉDIÍ (Regulace médií) Test č. 30 REGULACE MÉDIÍ (Média veřejné služby) Test č. 31 REGULACE MÉDIÍ (Legislativní úprava médií vnější regulace / / Autoregulace vnitřní regulace médií) Test č. 32 REGULACE MÉDIÍ (Etika v žurnalistické práci / Svoboda slova) Test č. 33 NOVÁ MÉDIA (Nová média) Test č. 34 NOVÁ MÉDIA (Internet jako prostor pro submédia 1) Test č. 35 NOVÁ MÉDIA (Internet jako prostor pro submédia 2) Test č. 36 NOVÁ MÉDIA (Bezpečnost informací na internetu 1) Test č. 37 NOVÁ MÉDIA (Bezpečnost informací na internetu 2)

14 Testy TEST Č. 1 KOMUNIKACE Komunikace a komunikační proces 1. Sdělování informací, myšlenek, názorů a pocitů mezi živými bytostmi nazýváme: Masová komunikace Komunikace Nonverbální komunikace Mluvení 2. Při dorozumívání prostřednictvím řeči a písma jde o komunikaci: Elektronickou Nonverbální Verbální Zvukovou 3. Komunikaci prostřednictvím například pohledu, gest, držení těla či chůze označujeme jako: Fyzickou Verbální Nonverbální Gestikulární 4. Komunikační proces je jednání, jehož cílem je z pohledu komunikátora (toho, kdo komunikuje): Ovlivnění příjemce Mluvení Přenos sdělení příjemci Vyplnění volného času 5. Komunikační proces probíhá prostřednictvím: Symbolů Komunikačních cest Kanálů Recipientů 6. Kanál v procesu komunikace znamená: Prostředek přenosu sdělení Prostředek přenosu komunikátora Prostředek přenosu recipienta Prostředek odvodu nadbytečné vody 7. Abychom mohli mluvit o procesu komunikace, musí být splněna jedna z následujících podmínek: Zajímavost komunikace Záměrnost komunikace Nezáměrnost komunikace Dostatečná rychlost komunikace 8. Když jeden člověk sděluje něco o něčem druhému člověku, jedná se o: Verbální komunikaci Záměrnou komunikaci Lidskou komunikaci Interpersonální komunikaci 9. Jestliže jeden komunikátor jednostranně vysílá sdělení širokému publiku bez zpětné vazby, jedná se o: Masovou komunikaci Skupinovou komunikaci Davovou komunikaci Davovou psychózu Předmět:... Šk. rok:... Datum: Třída:... Jméno a příjmení:... Počet bodů:... Výsledná známka:... 51

Mediální výchova. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Mediální výchova. Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Jan Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Komunikace... 6 Komunikační proces... 6 Historie komunikace... 8 Epocha znamení a signálů...8 Epocha mluvení

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

Metodická příručka pro výuku mediální výchovy

Metodická příručka pro výuku mediální výchovy Metodická příručka pro výuku mediální výchovy Projekt Regionálního centra mediální výchovy je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Metodická příručka pro výuku

Více

Jak na média Mgr. Jan Pospíšil

Jak na média Mgr. Jan Pospíšil Obsah Jak na média Mgr. Jan Pospíšil 3 O autorovi Mgr. Jan Pospíšil Vystudoval na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně obor Marketingové a sociální komunikace se zaměřením

Více

Výchova pro život s médii jako součást formálního vzdělávání. Bc. Veronika Pitnerová

Výchova pro život s médii jako součást formálního vzdělávání. Bc. Veronika Pitnerová Výchova pro život s médii jako součást formálního vzdělávání Bc. Veronika Pitnerová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce je orientována do oblasti mediální výchovy v prostředí české školy.

Více

Úvod do sociální a masové komunikace

Úvod do sociální a masové komunikace Vysoká škola J. A. Komenského Tržiště 20, Praha 1 Malá Strana 118 43 Úvod do sociální a masové komunikace Dr. Josef Musil, CSc. Praha září 2004 1 Obsah 1. Komunikace jako (vše)lidský fenomén a její reflexe

Více

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci Bc. Adam Rek Diplomová práce 2014 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Tato

Více

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba 5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba Ročník 1. 2 3. 4. Hodinová dotace Mediální a literární tvorba 0 R (1-2) R (1-2) 0 Mediální a literární tvorba v AJ 0 R (1-2)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Adéla BAROŠOVÁ Komunikace firmy na sociálních sítích Diplomová práce 2014 Komunikace firmy na sociálních sítích Diplomová práce Adéla BAROŠOVÁ Vysoká škola

Více

Média a společnost. Studijní opora

Média a společnost. Studijní opora Média a společnost Studijní opora Masová kultura v moderní společnosti Masová kultura je typickým jevem moderní společnosti, je produktem modernizace i faktorem dalšího rozvoje. Je spjata s procesy industrializace,

Více

Nástroje, multimédia a možnosti vizuální komunikace v moderním managementu

Nástroje, multimédia a možnosti vizuální komunikace v moderním managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Nástroje, multimédia a možnosti vizuální komunikace v moderním managementu Bakalářská práce Autor: Miloslav

Více

Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte. Bc. Milena Dovrtělová

Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte. Bc. Milena Dovrtělová Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte Bc. Milena Dovrtělová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Média jsou hlavními prostředky, které zasahují do chodu současné postmoderní společnosti,

Více

Marketingová komunikace

Marketingová komunikace Marketingová komunikace Ing. Růžena Vorlová Zlín 2014 Registrační číslo projektu: Název projektu Název a číslo globálního grantu: Datum zahájení realizace projektu: 20. 8. 2012 Datum ukončení realizace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Jitka Hergetová Reklama na pivo a vliv na společnost Diplomová práce 2014 Reklama na pivo a vliv na společnost Diplomová práce Bc. Jitka Hergetová Vysoká

Více

Audit interní komunikace vybrané firmy

Audit interní komunikace vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Audit interní komunikace vybrané firmy Bakalářská práce Autor Ekaterina Malakhova Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Internetová reklama. Rostislav Kříž

Internetová reklama. Rostislav Kříž Internetová reklama Rostislav Kříž Brno 2001 Rostislav Kříž Internetová reklama 2 Abstract Kříž, R. Internet Advertisement. Brno, 2001. This script is oriented towards the history, the various forms and

Více

DIDAKTIKA MEDIÁLNÍ VÝCHOVY

DIDAKTIKA MEDIÁLNÍ VÝCHOVY DIDAKTIKA MEDIÁLNÍ VÝCHOVY DENISA LABISCHOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013 MÉDIA A SVĚT ICT Mgr. Lenka Fojtíková Havířov 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0170

Více

VYBRANÉ LEXIKÁLNÍ PROSTŘEDKY FILMOVÝCH RECENZÍ

VYBRANÉ LEXIKÁLNÍ PROSTŘEDKY FILMOVÝCH RECENZÍ Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra mediálních studií a žurnalistiky VYBRANÉ LEXIKÁLNÍ PROSTŘEDKY FILMOVÝCH RECENZÍ (Bakalářská diplomová práce) Petr Vácha Brno 2008 Čestné prohlášení:

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komunikační mix firmy SUPERSTAV. Bc. Jitka Benešová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komunikační mix firmy SUPERSTAV. Bc. Jitka Benešová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komunikační mix firmy SUPERSTAV Bc. Jitka Benešová Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a

Více

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

PhDr. Vojtěch Bednář Internetová publicistika

PhDr. Vojtěch Bednář Internetová publicistika PhDr. Vojtěch Bednář Internetová publicistika Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4263. publikaci Odpovědný redaktor

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

Téma: Internetová žurnalistika

Téma: Internetová žurnalistika Téma: Internetová žurnalistika Zpracovala: Prokopova Hana II. ročník Studijní skupina: F33 Akademický rok: 2007/2008 Vedoucí práce: PhDr. Soňa Štroblová Žurnalistika v informační společnosti: internetizace

Více

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Ing. Jana Turčínková Ústav marketingu a obchodu, PEF MZLU v Brně 1 Stále více dnes čelíme faktu, že se ve společnosti mění životní styl a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, S. R. O. KLÁRA ROTŠEIDLOVÁ Aplikace výsledků analýzy PR na konkrétní firmu Bakalářská práce 2015 Aplikace výsledků analýzy PR na konkrétní firmu Bakalářská práce Klára

Více

Proměny a specifické rysy komunikace v prostředí internetu. Bc. Zuzana Ondrůšková

Proměny a specifické rysy komunikace v prostředí internetu. Bc. Zuzana Ondrůšková Proměny a specifické rysy komunikace v prostředí internetu Bc. Zuzana Ondrůšková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Teoretická část diplomové práce pojednává o sociální komunikaci, vývoji komunikace v prostředí

Více

Marketing vzdělávacích kurzů. Bc. Petra Blinková

Marketing vzdělávacích kurzů. Bc. Petra Blinková Marketing vzdělávacích kurzů Bc. Petra Blinková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato práce se věnuje obecným pojmům vzdělávání, marketingu vzdělávacích kurzů a komunikace vzdělávacích agentur se zákazníky

Více

Předpovědi počasí na různých TV stanicích z hlediska předpokládaného vnímání divákem

Předpovědi počasí na různých TV stanicích z hlediska předpokládaného vnímání divákem Předpovědi počasí na různých TV stanicích z hlediska předpokládaného vnímání divákem Bakalářská práce Radka Balakovská Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra marketingu a mediálních komunikací

Více