OBSAH. ÚVOD DO SEBEOBRANY 7 Dělení sebeobrany 10. EMOCE V SEBEOBRANĚ 13 Mozek 13 Emoce vs. myšlení 14 Rychlost reakce 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. ÚVOD DO SEBEOBRANY 7 Dělení sebeobrany 10. EMOCE V SEBEOBRANĚ 13 Mozek 13 Emoce vs. myšlení 14 Rychlost reakce 15"

Transkript

1 OBSAH ÚVOD DO SEBEOBRANY 7 Dělení sebeobrany 10 EMOCE V SEBEOBRANĚ 13 Mozek 13 Emoce vs. myšlení 14 Rychlost reakce 15 STRES V SEBEOBRANĚ 18 Konflikt 19 Co se děje během konfliktu 21 Faktory stresu v sebeobranné situaci 23 PSYCHOLOGIE A TAKTIKA 26 Temperament 27 Aktivační úroveň 28 Zásady konfliktu 29 Principy sebeobrany 31 SEBEOBRANA JAKO PROCES ADAPTACE 35 Vnitřní faktory 35 Vnější faktory 36 OBĚŤ A PACHATEL 38 Pachatel 39 Jak poznat potenciálního agresora 39 PREVENCE 41 Rozeznáte nebezpečí? 45 CYKLUS KONFLIKTU 47 PREKONFLIKTNÍ FÁZE SEBEOBRANY 48 Verbální sebeobrana 49 Neverbální komunikace 50 5

2 KONFLIKTNÍ FÁZE SEBEOBRANY 52 Způsoby boje 52 Zbraně v sebeobraně 61 TECHNICKÉ PROSTŘEDKY SEBEOBRANY 66 Úderové plochy 67 Zásahová místa 70 TECHNIKY SEBEOBRANY 74 Facka 74 Úchop za oděv zepředu 76 Úchop za oděv zezadu 78 Obejmutí zezadu 80 Rdoušení vestoje 82 Kravata 83 Držení za vlasy zepředu 85 Držení za vlasy zezadu 87 Využití mikiny 89 Pokus o rdoušení 90 Rdoušení na zemi 92 Pokus o znásilnění 94 POSTKONFLIKTNÍ FÁZE SEBEOBRANY 96 Způsoby vyřešení konfliktu 96 Následky konfliktu 97 SEBEOBRANA ŽEN A DÍVEK 99 Útoky na ženy 100 Sexuální nátlak a znásilnění 100 Sexuálně motivované zločiny 105 OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST 107 BIBLIOGRAFIE 111 6

3 ÚVOD DO SEBEOBRANY Z lingvistického hlediska je termín sebeobrana spojením slov sebe znamenající v kontextu člověka jako subjekt, který zodpovídá sám za své činy, a obrana znamenající ochrannou činnost při odvracení útoku. Sebeobrana tedy doslova znamená obranu sebe sama. Nejedná se však pouze o obranu či ochranu osobní integrity napadeného jedince, ale i o obranu jeho majetku apod. proti nezákonnému, protiprávnímu jednání útočníka. Násilí je přirozeností člověka, stejně jako je boj o zachování života vrozeným pudem živého organismu. Každý napadený člověk se nějakým způsobem brání, přestože neovládá umění sebeobrany nebo nějaký bojový sport. Každý jedinec je vývojově geneticky vybaven schopnostmi, které mu umožňují bránit sebe nebo své blízké. Úroveň těchto schopností je do značné míry ovlivněna psychologickými a socio-kulturními podmínkami (výchovou, prostředím, náboženským vyznáním apod.). Toto lze vidět, například když oběť není schopna fyzicky ublížit útočníkovi z důvodu morálního či náboženského přesvědčení. Jako empirický důkaz přirozené schopnosti se bránit lze považovat příklady skutečných sebeobranných situací, v nichž oběť reaguje silně pudově (kousáním, škrábáním apod.) až v krajních případech ohrožení života. Tento vrozený reflex se v angličtině popisuje jako killer instinct. Každý jedinec je tedy schopný se bránit, avšak úroveň této schopnosti je závislá na mnoha proměnných (včetně tréninku). Jejich vzájemný poměr není prokázaný. Mnoho autorů se snažilo charakterizovat sebeobranu různými definicemi, z nichž ta nejzákladnější je, že sebeobrana znamená systém prostředků určených k obraně zájmů chráněných zákonem. Soudní znalec v oblasti kriminalistiky Zdeněk Náchodský, autor několika publikací o sebeobraně, definuje sebeobranu jako účelovou disciplínu a nedílnou součást skutečného střetného boje, která ve své podstatě využívá specifických pohybových technik některých úpolových sportovních disciplín (např. juda, zápasu, boxu, aikida a karate). Ačkoliv některé východoasijské sporty v historii vznikly právě jako umění se bránit a neměly jiný cíl než jediným úderem zneškodnit soupeře (např. karate), dnes je mylné si myslet, že je sebeobrana součástí výuky těchto sportů a že cvičenci bojových sportů mají k sebeobranné průpravě nejblíže. Některé uvedené bojové sporty nejsou na ulici v sebeobranné situaci vůbec praktické, jak by si mnozí z vás mysleli. K rychlému a bezpečnému vyřešení konfliktu není vhodný úder pěstí, vysoké kopy na hlavu, techniky škrcení či nějaké přehozy, při nichž se dostáváme do nebezpečné blízkosti útočníka. Ani provedení některých pák není na ulici v reálu proveditelné. Ve sportovním tréninku je příprava zaměřena tak, aby sportovec podal optimální výkon v soutěži dle schválených pravidel. Zápasníci jsou většinou vybaveni nejrůznějšími ochrannými pomůckami, které mají zajistit minimalizaci zranění účastníků. Vítězství je dáno prohrou soupeře, nikoliv jeho závažným fyzickým 7

4 SEBEOBRANA poškozením. V sebeobraně, která není sportem, je tomu právě naopak. Cílem sebeobrany je možnému konfliktu primárně předejít a vyhnout se mu. Jedná se tedy o výcvik něčeho, co nechcete, aby se stalo, a co se pravděpodobně ani nenastane. Žádná rada trenéra, výcvik ani přítomnost zbraně nemohou zaručit, že sebeobrannou situaci zvládnete. Existuje několik proměnlivých faktorů, které na nás v danou chvíli působí. Optimální příprava v sebeobraně tedy směřuje k prevenci, snaží se konfliktům předcházet a nejlépe se jim zcela vyhnout. Ovšem ne vždy se to povede. V tom případě je na místě, dle docenta Miroslava Ďurecha odborníka na úpolové sporty, vyřadit útočníka z boje za použití jakýchkoliv, v dané situaci nejúčinnějších prostředků. Jak uvedl dříve Náchodský, cílem sebeobrany je vyřadit protivníka způsobením zdravotního defektu či fyzickou likvidací, pokud ostatní preventivní opatření selžou. Ve sportovním duelu jsou veškerá jednání soupeře dána přesně vymezenými a schválenými pravidly. V bojové situaci útočník nemá morální zábrany, kterými disponuje obránce. Útočník se rozhoduje naprosto volně a často bez uvědomění si případných následků. Obránce je ve značné nevýhodě, jelikož neví, co nejhoršího se mu může stát. Neexistují pravidla, která by soupeřům stanovila rovnocenné podmínky, jak je tomu právě ve sportu. Útočník si většinou vybírá pro sebe vhodné místo, dobu a způsob útoku. Napadení často přichází nečekaně a obránce bývá útokem překvapen. Dostává se do časové tísně, dostavuje se úleková reakce apod. Tyto vlivy mohou způsobit, že obránce není schopen uplatnit ani mistrovsky nacvičenou techniku. Denně se setkáváme s lhostejnými názory a naivním usuzováním o vážnosti napadení. Většinou lidé odpovídají tak, že se jich konflikty a násilí netýkají: Proč zrovna mě by někdo přepadl? Co by po mně chtěl? Z praxe je ovšem známo, že nikdo neví, kdy, kde, jakým způsobem a za jakým účelem bude fyzicky napaden. Nejhorší následky má potom útok na nepřipravenou osobu. Obětí se může stát kdokoliv bez rozdílu věku a pohlaví. Na tuto situaci platí jedno obecně známé moudré latinské přísloví: V okamžiku se stane to, v co nedoufáš léta. Má-li být obránce úspěšný, musí disponovat takovou technikou, taktickými dovednostmi a psychickými vlastnostmi, aby útočníka k sobě vůbec nepustil, nebo jej rychle překvapil destruktivní obranou hned v úvodu útoku. Na ulici je tedy nejdůležitější ostražitost a připravenost. Potom lze ve spojení s rychlou reakcí využít naučené bojové dovednosti ve svůj prospěch. Ale k odvrácení útoku není třeba znát škálu mistrovsky provedených technik z bojových sportů. Bohatě stačí znát základní sebeobranné techniky a ty mít nadrilované tak, že je dokážete využít téměř v každé sebeobranné situaci. Ve svých knihách Náchodský tvrdí, že závodní bojový sport nenahrazuje specializovaný výcvik sebeobrany, vybavuje však jedince technicky a fyzicky a rozvíjí jeho morálně volní vlastnosti. Vedle bojových sportů vymezených pravidly dále existuje škála bojových umění a sebeobranných systémů, v nichž není cílem zvítězit v soutěži. Cílem je pomocí technických bojových dovedností fyzicky zvítězit nad soupeřem. Tyto systémy rovněž využívají technické prvky z tradičních bojových sportů, ale nezakládají trénink na cvičení těchto umění. Techniky jsou nově konstruovány na základě vědeckých poznatků. Oproti sportu zdůrazňují princip obrany založené na skutečnosti. Sebeobranné systémy se od sebe odlišují pohybovými vzorci, taktikou, filozofií, technickými 8

5 Úvod do sebeobrany prostředky apod. V dnešní době existuje velká škála systémů sebeobrany (krav maga, musado, dynamic defense, fast defense apod.). Téměř všechny však využívají techniky z bojových sportů a techniky, které se prokázaly jako účinné během fylogeneze sebeobrany jedince. V dnešní době vznikají nové a nové převážně komerční systémy vytlačující ostatní menší systémy, přizpůsobují se podmínkám a později expandují nebo zanikají. Především proces přizpůsobení se kulturním podmínkám je důležitý při výběru systému. Pochopitelně na Velikonočních ostrovech bude jiný systém sebeobrany než v Izraeli. Pak si položte otázku, zda je nutné v prostředí, ve kterém žijete, umět odzbrojit útočníka vyhrožujícího granátem. Sebeobrana jako taková nepotřebuje být systémem. Správně zvolená výuka sebeobrany podléhá kulturním a demografickým okolnostem, dodržuje správné didaktické zásady, měla by být jednoduchá a účinná. Každý jedinec je jiný, a tudíž mu vyhovuje něco jiného. Ženy mají obvykle menší sílu než muži, někomu se těžce a zdlouhavě učí páky, každý má jiný somatotyp apod. Ke všem těmto faktům by mělo být při výuce sebeobrany nahlíženo, aby se každý jedinec naučil co nejrychleji a nejefektivněji bránit nejen vzhledem k svým tělesným dispozicím. Sebeobrana by vás měla také naučit využít jakékoliv rozptýlení ke zmatení nepřítele. V sebeobraně tedy není důležité rozvíjet širokou škálu pohybů na mistrovsky zvládnuté a dokonalé úrovni není na to prostě čas. Ve srovnání s bojovými sporty se výcvik sebeobrany soustřeďuje na menší počet technických prostředků na optimální motorické úrovni, ale s maximálně efektivním obranným účinkem. Oproti bojovým sportům je sebeobrana vždy otevřeným systémem. Čerpá techniky z ostatních bojových sportů, ale individuálně je přizpůsobuje na základě fyzických a psychických dispozic jedince. Technika je tedy přizpůsobena člověku, ne člověk technice (např. pohybově málo vybavenou a velmi slabou ženu nebudeme učit soupeře porazit na zem). Většina instruktorů čerpá ze své předchozí sportovní zkušenosti z bojových sportů, techniky potom upravuje a kombinuje s tréninkem sebeobrany. Z pedagogické praxe víme, že kompetenci (způsobilost) k sebeobraně lze zvyšovat tréninkem za předpokladu, že každý jedinec je vybaven přirozenou schopností bránit se. K zajištění stability sebeobranných dovedností v různých podmínkách a čase je prvořadým kritériem kvalitní trénink a motivace. Avšak jak již bylo naznačeno, existují osoby, které jsou psychicky i pohybově přirozeně dobře vybaveny silnou kompetencí k sebeobraně vykazují vysokou úroveň dovedností potřebných k sebeobraně, aniž by prošli tréninkem. Na druhou stranu existují lidé, kteří i po dlouhodobém tréninku vykazují nízkou úroveň naučených dovedností a jsou navíc psychicky labilní v konfliktních situacích. Záleží to na několika faktorech, které Michal Vít, učitel úpolových sportů, sebeobrany a proděkan pro vnější vztahy Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně, rozděluje do třech oblastí: Kognitivní oblast patří sem znalost a rozpoznání nebezpečí, znalost taktických zásad v sebeobraně, znalost preventivních opatření, znalost komunikace s agresorem, znalost právního vymezení nutné obrany apod. 9

6 SEBEOBRANA Psychomotorická oblast patří sem rozvinuté pohybové schopnosti a naučené specifické sebeobranné dovednosti (techniky dříve uváděné jako chvaty a hmaty, pádová technika a komplexní motorický projev v modelových situacích). Afektivní oblast patří sem optimální postoj k tréninku sebeobrany, přijímání a důvěra v obsah tréninku a instruktora, víra v užitečnost tréninku. Michal Vít dále ve své disertační práci sebeobranu popisuje jako multifaktoriální přístup k předcházení a řešení situací spojených s ochranou vlastních zájmů. Jedná se o souhrn zásad, prostředků a kompetencí, které jsou rozvíjeny ve strategicko-taktické, psychologické, technické a kondiční přípravě. Docent Zdenko Reguli, vedoucí Katedry gymnastiky a úpolových sportů na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně potvrzuje, že je sebeobrana otevřeným systémem. Ve svých publikacích vysvětluje otevřenost systému, aby bylo možné podle okolností (daných zúčastněnými osobami, prostředím, situací apod.) měnit konkrétní úpolové činnosti takovým způsobem, aby sebeobranná akce byla dostatečně účinná a rychlá a aby byly současně zachovány zájmy chráněné zákonem, především život a zdraví člověka. Dělení sebeobrany Osobní sebeobrana je určena širší veřejnosti různých věkových skupin a profesí. Cílem je, aby napadený zůstal živý a zdravý. Není nutné situaci vyřešit do konce, lze zvolit i útěk. Situaci lze také vyřešit přesilou nejedná se o sportovní utkání dle pravidel, ale vše je regulováno pomocí trestněprávního institutu nutné obrany. Sebeobrana žen je založena především na odvrácení hrozby sexuálně motivovaného násilí. Jedná se téměř vždy o obtěžování, které může vyvrcholit ve znásilnění, ublížení na zdraví či dokonce zabití. Většinou se napadení děje v prostředí, které je pro ženu známé (domácnost, práce atd.), a i pachatel je známý (kamarád, přítel nebo rodinný příslušník). U sebeobrany žen se musí brát v úvahu to, že se jedná o bytost většinou fyzicky slabší, než je pachatel. Proto je třeba se zaměřit především na obranné prostředky (chemické či elektrické) a dále působit na psychiku ženy, která je pro úspěšné vyřešení konfliktu klíčová. Sebeobrana seniorů je založena na prevenci vzniku nebezpečné situace. Senioři většinou doplácí na svou naivitu a fyzickou slabost. Prostředí, ve kterém jsou senioři ohroženi, je jim známé (domácnost, obchod apod.). Vzhledem k fyzické nevyrovnanosti oproti útočníkovi se jako prostředků sebeobrany využívá komunikace. V tréninku sebe- 10

7 Úvod do sebeobrany obrany se zaměřuje na bezpečnost a preventivní opatření, rozpoznání nebezpečné situace a nácvik bezpečnostních opatření. Sebeobrana dětí u dětí nejvíce dochází k vážným ublížením na zdraví, dále potom k šikaně a sexuálnímu zneužívání. Většinou se jedná o prostředí, které jim je známé a je považováno za bezpečné (škola, domácnost, hřiště apod.). Jako technické prostředky sebeobrany se využívají komunikační prostředky, práce se vzdáleností, únikové strategie a vyhledání pomoci. Techniky sebeobrany jsou zaměřeny na zasažení citlivých míst na lidském těle. Důležitá je rovněž edukace v oblasti prevence a zbavení se důvěřivosti vůči cizím lidem. Sebeobrana pro osoby se specifickými potřebami tito lidé jsou ve značné nevýhodě díky svému hendikepu. Důležitá je prevence a zaměření se na prekonfliktní fázi sebeobranné situace. V reálu je pro ně nejdůležitější verbální sebeobrana. Vzhledem k jejich postižení by tito lidé u sebe měli nosit takové technické prostředky sebeobrany, jejichž použití nebude bránit přítomný hendikep (paralyzér, hlasitá siréna, střelná zbraň apod.). Sebeobrana pro osoby pomáhající svou profesí jde o zaměstnání, kde je vysoká pravděpodobnost setkání s agresorem. Finální řešení se sice podobá sebeobraně osobní (jde především o záchranu života, zdraví a majetku), ale vzhledem ke specifičnosti povolání je nutné speciální zaměření výcviku sebeobrany. Hlavní roli zde hraje komunikace v prekonfliktní fázi sebeobrany. Hasiči, záchranáři a lékaři, kteří jsou často napadeni agresory pod vlivem alkoholu, paniky nebo jednajících v šoku. Sociální pracovníci, exekutoři, revizoři a pedagogičtí pracovníci apod. bývají mnohdy napadeni kvůli svému povolání, často i s rasistickým podtextem. Vodní záchranáři se často dostávají do střetu s tonoucím, který v zápalu paniky chytne záchranáře do sevření. Tímto ohrozí život obou zúčastněných a záchranář musí použít veškeré dostupné prostředky, aby na prvním místě zachránil svůj život a potom život tonoucího. Specifičnost sebeobrany je v použití úderů a kopů ve vodním prostředí sloužících k odražení tonoucího, nebo v krajním případě zasažení očí prsty, údery na nos a žebra sloužící k úniku ze sevření. Profesní sebeobrana na rozdíl od sebeobrany osobní nemá za úkol jen ochranu jednotlivce, ale jde zároveň o splnění úkolu nebo dosažení cíle souvisejícího s výkonem povolání. Řešení sebeobrany pomocí útěku je pouze náhradní možnost. Profesní sebeobranu charakterizuje potřeba 11

8 SEBEOBRANA dovedení akce do zdárného konce (ochrana práv fyzických osob, zatčení pachatele, osvobození rukojmích, obrana státu apod.). Situaci lze řešit pomocí přesily jak technické, tak početní. Tyto situace jsou regulovány zákonnými ustanoveními. Dle charakteru sem patří bezpečnostní složky, jako je Policie České republiky, Justiční stráž, Vězeňská služba nebo Celní správa. Většinou se ve výkonu jedná o znalost a použití donucovacích prostředků k odvrácení útoku a zajištění útočníka tak, aby se postupovalo v souladu se zákonem. Řešení sebeobranných situací tedy vyžaduje znalost právní problematiky, dostatečnou zásobu prostředků usnadňujících provedení zákroku (paralyzéry, slzotvorné prostředky, teleskopický obušek apod.) a kvalitní výcvik zákonem stanovených donucovacích prostředků (hmaty a chvaty). Ozbrojené složky, jako je armáda, používají kromě donucovacích prostředků především techniky smrtelné. V boji z blízka totiž platí pravidlo zabij, nebo budeš zabit. Cílem je dovést boj do vítězného konce jakýmikoliv prostředky, tedy přežít. Trénink probíhá i v náročném terénu a za různého počasí, aby byl voják schopen bojovat v jakýchkoliv podmínkách. 12

9 KONFLIKTNÍ FÁZE SEBEOBRANY Tato fáze nastává, pokud neuspějete v prekonfliktní fázi. Pokud jste ale postupovali správně, budete schopni odhadnout, kdy přesně tato fáze nastane, a tím si zvýšíte šanci na lepší vyřešení. Bezprostředně k této konfliktní fázi dochází při přepadení ze zálohy. Způsoby boje Náchodský rozlišuje několik způsobů zahájení boje: Střetný boj útočník i obránce vědí, že dojde ke konfliktu, a jsou na to připraveni. Útočník se blíží a vyhrožuje. Jedná se o nejjednodušší variantu, při které máte čas si obranu připravit. V sebeobranných kurzech se učí techniky na konkrétní předem daný útok. Situační přepad obránce neví, že dojde ke konfliktu. Útočník si útok připravuje a čeká na vhodnou chvíli, kdy náhle zaútočí např. během rozhovoru. Obránce má málo času na přípravu obrany. V sebeobranných kurzech se učí aplikace již znalých technik na nečekaný útok. Důležitá je rychlost reakce. 53

10 SEBEOBRANA Přepad ze zálohy obránce neví o přítomnosti útočníka. Útok je nečekaný, většinou zezadu nebo ze zákrytu. Nejtěžší až nemožný způsob obrany. V sebeobranných kurzech se provádějí modelové situace v terénu. Základní taktické rady při započaté útočné akci protivníka: Zaujměte bojový střeh v dostatečné vzdálenosti. Mějte připravenou improvizovanou zbraň nebo obrannou pomůcku. Udržujte kolem sebe volný prostor. Překvapte protivníka blokováním zrakových vjemů. Zaujměte lepší pozici v terénu. Zahajte boj situačním přepadem (pokud útok bezprostředně hrozí). Začátek boje byste měli přizpůsobit tak, aby vyhovoval vám, jedině tak máte šanci na vítězství. V pozici obránce jste ve značné nevýhodě, jelikož nedokážete předvídat vývoj situace, jste pod stresem, musíte reagovat na útok útočníka a jste závislí na své reakční schopnosti. Je známo, že každá reakce je pomalejší než akce, proto je velice vhodné protivníka překvapit a zahájit vlastní útok situačním přepadem. Z hlediska načasování obrany existují tři druhy reakce: Obrana po útoku velké riziko, že se obrana nepovede, nebo nebudeme schopni vlastní úder navázat. Obrana během útoku v současné chvíli blokujeme soupeřův úder a zároveň jej udeříme. Útočník je zaměstnán a překvapen, tudíž bude těžko svou akci měnit. V tu chvíli by měl inkasovat drtivý úder ze strany obránce. 54

11 Konfliktní fáze sebeobrany Obrana před útokem značně závislá na rychlosti reakce. Protivníka předběhneme v úderu, nebo situaci řešíme situačním přepadem v momentě hrozícího útoku. Dle funkce OODA smyčky se protivník vrací na její začátek a je dezorientován. V osobní sebeobraně může nastat rozpor s protiprávností, protože je obrana ztotožněna s útokem (udeříte jako první). A proto pro teoretické rozlišení lze obranu před útokem dělit do dvou skupin: Preventivní útok veďte v momentě, kdy předpokládáte bezprostředně hrozící útok. Cílem je, aby potenciální útok vůbec nezačal. Z hlediska sebeobrany je tato situace velice sporná a jednání není protiprávní pouze za specifických podmínek. U soudu je potom nutné zohledňovat působení útočníka (zločinecká minulost, agresivita atd.). Příkladem pro obranu preventivním útokem může být situace, kdy obránce obklopí skupina cizích lidí, kteří se připravují na útok. Obránce uhodí nejméně připraveného člena skupiny a uniká jeho směrem z nebezpečné situace. Preemptivní (předjímající) útok veďte v momentě, kdy útok skutečně hrozí. Cílem je, aby hrozící útok nenastal a protivník se nestal útočníkem fyzicky. Příkladem může být protivník, který zkracuje vzdálenost v bojovém střehu. Obránce vhodí batoh útočníkovi do obličeje a vede kop do citlivých míst. Dle právního systému ČR je možné vykonávat obranu tehdy, pokud útok přímo hrozí nebo trvá. Je třeba umět rozeznávat znaky, které přímo míří k cílenému útoku (zkracování vzdálenosti, agresivní vyjednávání atd.). Je třeba být proto vzdělaný v oblasti okolností vylučujících protiprávnost. Boj se skupinou Pokud se vám nepovede uniknout konfliktu se skupinou v prekonfliktní fázi (tím, že se jim vyhnete) a dojde k útoku, jste ve velice nevýhodné situaci. Nejlepší řešení je nic si nedokazovat (stejně jako při napadení jedním útočníkem) a boji se vyhnout útěkem. V případě, že vás okolnosti nutí bojovat, musíte se snažit nějakým způsobem dorovnat nevýhodu opatřete si improvizované zbraně, ideálně dlouhého dosahu (např. tyč), nebo využijte podmínek prostředí (např. stůjte na vyvýšeném místě). Existuje několik taktických rad pro boj se skupinou: Vyhněte se místům s omezeným prostorem (vnitřek metra, rohy místnosti, výtah). Držte se striktně v bezpečné vzdálenosti, odkud nemůže skupina útočit. Pokud nemá vyjednávání smysl, nečekejte a okamžitě překvapivě zaútočte. První útok musí být na člena skupiny, který to nejméně čeká. Unikněte přes tohoto překvapeného člena skupiny směrem pryč. 55

12 SEBEOBRANA Nikdy nebojujte příliš dlouho s jedním protivníkem. Využijte jednoho člena jako štít, abyste eliminovali útok ostatních členů skupiny. S dvou až tříčlennou skupinou lze bojovat (dle vašich dispozic) až do skončení boje. U větších skupin se snažte navodit situaci, kdy lze zbytek zastrašit či odradit, nebo dělejte vše pro to, aby její členové zpanikařili. Je-li situace neřešitelná, snažte se získat rukojmího a vyjednávat. Zvláště důležité je nezpanikařit a hlídat si úhel ohrožení. Neměli byste stát v takové pozici vůči útočníkům, aby vás mohli všichni napadat. Je nutné se neustále přemisťovat a vždy bojovat pouze s jedním útočníkem, zároveň mít celou skupinu pod kontrolou. Osobní vzdálenost a střeh V momentě, kdy vyhodnotíte jednání útočníka jako potenciálně nebezpečné, měli byste okamžitě zaujmout polohu připravenosti k boji střeh. Nelze určit univerzálně účinný střeh, vždy je nutné ho měnit dle situace. Zde si lze brát příklad z bojových sportů, kdy např. v karate měníme výši pozice rukou podle vzdálenosti útočníka. V sebeobraně by měl střeh odpovídat potřebám situace a měl by pro obránce vycházet z jeho přirozenosti. Střeh by měl být na šíři ramen, kdy tato stabilita dovoluje přesuny vpřed, vzad i do stran. Chodidla příliš za sebou nedovolují se stabilně otáčet. Kolena jsou mírně pokrčena, jelikož z této polohy můžete bleskově reagovat, než když máte kolena propnutá. Obecně platí, že střeh je volen dle silné ruky (praváci zaujímají levý střeh levá ruka i noha jsou vpředu). Přední ruka před tělem blokuje a navazuje kontakt, případně vytváří příležitost pro úder. I když útok přední rukou není tak silný, výjimečně s ní lze v kombinaci útočit. Zadní ruka provádí rozhodující úder, který je vždy silnější. Bojový střeh V bojovém střehu jsou ruce v dostatečné vzdálenosti před tělem, aby na vás soupeř nedosáhl. Ruce jsou dlaněmi otočeny směrem k útočníkovi tak, aby jimi mohl obránce útočníkovi dát najevo svůj nesouhlas, nebo jej mohl úderem dlaní odtlačit. Z důvodu ochrany je přední ruka ve výši brady a zadní ve výši hrudi. Pozicí vytočenými dlaněmi vpřed vytváříte i určitou bariéru (fencing), která vás má chránit, ale zároveň nesmíte přehnaným agresivním gestem situaci vyprovokovat. Bojový střeh je tedy i zároveň obranný s rukama v takové pozici, aby mohly blokovat a zároveň přejít v protiútok. 56

13 Konfliktní fáze sebeobrany Skrytý střeh je jakýkoliv postoj, který umožňuje přechod do střehu bojového. Jedná se o polohu paží, která je vhodná pro rychlé zahájení obrany, ale na útočníka nepůsobí agresivně ani bojovně (nevypadá jako střeh). Lze využít několik druhů skrytých střehů, z nichž nejlepší je takový, který polohou nohou je podobný střehu bojovému. Pozice rukou může předstírat úlevovou polohu, nebo neverbální gesto zamyšlení. Paže přitom chrání trup a bradu, a jsou zároveň připraveny k rychlému přechodu do střehu bojového. Jindy lze využít kabelky, mikiny, bundy či jiného předmětu k vhození do soupeřova zorného pole. Pozici během držení těchto předmětů, vzhledem k připravené fintě, lze považovat také za střeh skrytý. Nikdy v bojovém střehu nezůstávejte stát na místě! Ani před konfliktem, v procesu vyjednávání. Je nutné být neustále v pohybu a měnit pozici. Přichází-li útok zepředu, obránce by měl ustupovat šikmo vzad. Tím se prodlužuje vzdálenost od útočníka a hlavně se současně přemisťuje z osy útoku. Útočník musí znovu zkrátit vzdálenost a otočit se opět čelem k obránci. Tento jeho krok prozradí jeho záměry k útoku a můžete se na útok připravit. Zóna bezpečí Nikdo by si neměl nechat vstoupit cizího člověka do osobní zóny bezpečí. Pouze lidé, kterým důvěřujeme, jako jsou např. rodina a přátelé, mohou do této zóny vstupovat. Zpravidla se říká, že tato zóna je 1,5 m kolem těla. V této osobní zóně už na nás protivník dosáhne a obrana je téměř nemožná, jelikož každá reakce je pomalejší než akce. S cizími lidmi proto komunikujte mimo dosah nejen jejich paží, ale i dolních končetin. Tuto vzdálenost nelze považovat za obecně platnou. Pokud bude útočit muž na ženu (což se spíše předpokládá), bude tato vzdálenost rozdílná od situace, kdy by si role vyměnili. Zjednodušeně lze říci, že minimální bezpečná vzdálenost pro napadeného končí ve chvíli, kdy se cítí ohrožen. 57

14 SEBEOBRANA Pokud vidíte útočníka, který je odhodlán vstoupit do této osobní zóny bezpečí, a cítíte se být ohroženi, dejte mu hlasitě najevo povelem STŮJ, že si nepřejete, aby ve zkracování vzdálenosti pokračoval. Doplňte i neverbálním gestem natažených paží před tělem. Nemá smysl s takto rozhodnutým útočníkem zbytečně komunikovat či vyjednávat, a proto vám postačí toto gesto. Mělo by být natolik hlasité a agresivní, že se útočník lekne a vy získáte psychickou převahu. Pro pozdější právní proces tím i oslovíte případné kolemjdoucí potenciální svědky, kteří potvrdí váš obranný přístup k situaci. Zároveň na případném záznamu z bezpečnostních kamer bude možné vidět vaše obranné gesto dlaní a bude snadné rozlišit role útočníka a obránce. Neuposlechne-li útočník vaše verbální i neverbální gesta, nečekejte na jeho útok, a jakmile vstoupí do vaší osobní zóny, zaútočte na něj jako první. Vzdálenost Dlouhá vzdálenost je taková, kterou musí útočník překonat několika kroky, aby se dostal na kontaktní vzdálenost s obráncem. Tato situace nastává ještě ve fázi eskalace konfliktu, kdy se útočník k obránci teprve přibližuje a například mu vyhrožuje. V takové situaci lze použít dlouhých přímých kopů s přechodem, abyste agresora zasáhli dříve, než zahájí svůj útok. 58

15 Konfliktní fáze sebeobrany Nebo lze využít vhození předmětu do obličeje přicházejícího soupeře, abyste ho dezorientovali. Střední vzdálenost je taková, kterou útočník překoná jedním krokem nebo na vás dosáhne horní končetinou. Tato situace nastává, jakmile útočník vstoupí do vaší osobní zóny bezpečí. V takové situaci použijte údery horními končetinami, nebo případně kyvadlový kop na genitálie. 59

Jednodenní seminář reálné sebeobrany pro ženy

Jednodenní seminář reálné sebeobrany pro ženy Jednodenní seminář reálné sebeobrany pro ženy Polije Vás horko? Ztuhnou Vám nohy? Nevíte jak reagovat? My Vás reagovat naučíme. Přijďte v sobotu na náš seminář. Jedná se o jednodenní úvodní kurz sebeobrany

Více

Autor: B c. Petr Doležal

Autor: B c. Petr Doležal Autor: B c. Petr Doležal I.TEORETICKÁ ČÁST POJEM SEBEOBRANA POJEM SEBEOBRANA JE VE SPOLEČNOSTI DOBŘE ZNÁMÝ A OBECNĚ SROZUMITELNÝ, NICMÉNĚ DEFINICE SEBEOBRANY NENÍ MEZIOBOROVĚ ANI MEZINÁRODNĚ USTÁLENÁ.

Více

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Dodavatel C.S.Safe Solutions s.r.o. Hradčanské náměstí 67/8 118 00 Praha 1 E-mail: office@cssafe.cz Web: www.cssafe.cz 30.10.2014 Dobrý den, v souvislosti s množícími se útoky na školách a ve školských

Více

SPECIÁLNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA SOŠ OOM ZLÍN

SPECIÁLNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA SOŠ OOM ZLÍN SPECIÁLNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA SOŠ OOM ZLÍN MATURITNÍ OTÁZKY Z STV Praktické požadavky k jednotlivým okruhům maturitních otázek z STV Sestavil: Mgr. Viktor Brebera, Jiří Král, Mgr. Jan Tichý září 2013 Obsah

Více

Sebeobranný systém boj zblízka

Sebeobranný systém boj zblízka Sebeobranný systém boj zblízka Vypracoval: Libor SKŘENEK 7.DAN Prezident Českého svazu Jiu Jitsu OBSAH 1. Úvod............................... str. 3. 2. Sebeobranný systém.................. str. 4. 7.

Více

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů

Průpravné úpoly. Základní dělení průpravných úpolů Průpravné úpoly Průplavné úpoly jsou poměrně jednoduchá tělesná cvičení úpolového charakteru, která mohou žáci ihned provádět, aniž by se věnoval čas nácviku techniky. Toto ovšem neznamená, že by technika

Více

Rámcový obsah služební přípravy podle jednotlivých oblastí

Rámcový obsah služební přípravy podle jednotlivých oblastí Příloha č. 2 k ZPPP č. 4/2009 Rámcový obsah služební přípravy podle jednotlivých oblastí Čl. 1 Nácvik používání donucovacích prostředků (1) Základní technické prvky: a) technika pádů, b) techniky chvatů,

Více

Droan garantuje nejvyšší standard, který žádná jiná. dáváme vždy něco navíc. Představujeme. O nás. Naše služby

Droan garantuje nejvyšší standard, který žádná jiná. dáváme vždy něco navíc. Představujeme. O nás. Naše služby www.droan.cz 2015 Vážení zákazníci, přinášíme Vám jedinečnou bezpečnostní službu, která Vám přinese nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb na našem trhu. O nás Jsme profesionální soukromá bezpečnostní služba.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. Profesní životopis. Další instuktorské zkušenosti

Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. Profesní životopis. Další instuktorské zkušenosti Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v. Profesní životopis - instruktor Policie ČR - střelba, sebeobrana, taktika (1993-2000) - lektor MV ČR pro speciální zbraně, garant kurzů pro instruktory PČR (2000-2004) - instruktor

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii

Programy pro mateřské školy. Exkurse na Městské policii ŠKOLNÍ PROGRAMY Značnou část preventivní práce MP Český Krumlov představuje práce s dětmi a mládeží. Stále platí staré české přísloví, které praví, že příležitost dělá zloděje. O jeho pravdivosti se při

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SEBEOBRANA PRO ŽENY Bedřich Rýč, Veronika Petrů Sebeobrana pro ženy Vydala Grada Publishing, a. s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 obchod@grada.cz,

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu KAPITOLA 1: MANAGEMENT A KRIZOVÝ MANAGEMENT 1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu Krizový management patří do skupiny prediktivního projektového managementu 4. Je to soubor specifických přístupů,

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

ČESKÝ SVAZ TAEKWONDO WTF ZKUŠEBNÍ ŘÁD 2013 ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÝ SVAZ TAEKWONDO WTF 2013

ČESKÝ SVAZ TAEKWONDO WTF ZKUŠEBNÍ ŘÁD 2013 ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÝ SVAZ TAEKWONDO WTF 2013 ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÝ SVAZ TAEKWONDO WTF 2013 platný od 1. 7. 2013 1 TECHNICKÁ ČÁST A. Obecné 1. Technická část zkušebního řádu určuje rozsah znalostí vyžadovaných na jednotlivé stupně technické vyspělosti

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Výchova ke zdraví umožňuje prohloubit vztah studentů ke zdravému způsobu života, posílit rozumové i citové vazby k problematice

Více

DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list

DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list Umět se udržet v dobré psychické

Více

běžet někdy běžet návod pro případ nutné obrany

běžet někdy běžet návod pro případ nutné obrany běžet někdy běžet nestačí! návod pro případ nutné obrany Sebeobrana a právo Ochrana života a zdraví, majetku, cti, osobní a domovní svobody má právní oporu pro občany ČR v mnoha zákonech, právních normách

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Principiální a poziční vyjednávání Styly a strategie vyjednávání

Principiální a poziční vyjednávání Styly a strategie vyjednávání Principiální a poziční vyjednávání Styly a strategie vyjednávání Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Základní styly vyjednávání určitým vyjednáváním je vlastně každá

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách

Dílčí část 1 Rozvojové aktivity pro pracovníky v sociálních službách Příloha č. 1 SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB Níže uvedené obsahy jednotlivých kurzů jsou pouze orientační, zadavatel umožňuje cíle kurzu naplnit i jiným obdobným obsahem kurzů dle akreditace uchazečů.

Více

UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE

UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE UČEBNÍ PLÁN LEDNÍ HOKEJ LICENCE A TEORIE A PRAXE 1. TEORIE SPORTOVNÍHO TRÉNINKU V LH 1.1. Koučink Profesní etika Základ koučování Vzdělanost a zkušenost jako základ pro koučování Inovace tréninku neustálý

Více

Pravidla turnaje Turnaje se může zúčastnit: plnoletá osoba zdravotně způsobilá účastník turnaje nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek

Pravidla turnaje Turnaje se může zúčastnit: plnoletá osoba zdravotně způsobilá účastník turnaje nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek Pravidla turnaje Turnaje se může zúčastnit: plnoletá osoba zdravotně způsobilá účastník turnaje nesmí být pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek Výzbroj a výstroj, bojiště Zbraň: kord, který má historický

Více

Zajištění vzdělávacích kurzů II.

Zajištění vzdělávacích kurzů II. Zlínský kraj Zajištění vzdělávacích kurzů II. Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů a výcviků pro sociální pracovníky

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě

Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě Praktická příručka k projektu Pojď hrát hokej Část 2 Příprava na ledě PŘÍPRAVA NA LEDĚ V RÁMCI HOKEJOVÉHO DNE Tato provozní příručka obsahuje zásady pro uskutečnění přípravy na ledě a praktické informace

Více

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne

KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK KLIK S ROZPAŽENÍM. Lze provádět od 2. týdne. Lze provádět od 7. týdne KLIKY VARIACE TŘÍČTVRTEČNÍ KLIK POČET OPAKOVÁNÍ 0 INTENZITA střední Lze provádět od. týdne Začněte na všech čtyřech, pak přeneste váhu vpřed, tak, aby byla téměř celá na pažích. Pokrčte a překřižte nohy.

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Organizační směrnice č. 23/2013/SŘ. Manuál krizových situací. Metodický text k problému zvanému šikana

Organizační směrnice č. 23/2013/SŘ. Manuál krizových situací. Metodický text k problému zvanému šikana Organizační směrnice č. 23/2013/SŘ Manuál krizových situací Metodický text k problému zvanému šikana Čj.: SŠNM/525/2013 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, speciální pedagog - etoped Schválila: PaedDr. Olga

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Přemet stranou. Monika Fantová I.B. 1 z 5

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Přemet stranou. Monika Fantová I.B. 1 z 5 Přemet stranou I.B 1 z 5 Obsah práce: 1. Úvod 2. Metodika prvku 3. Záchrana, dopomoc 4. Nejčastější chyby 5. Zdroje 1. Úvod Přemet stranou neboli hvězda je základní akrobatický prvek, který patří mezi

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti 1 Rozdělení vzdělávacího programu Vzhledem ke komplexnosti problematiky stresu na pracovišti považujeme za vhodné rozdělit

Více

AGRESIVNÍ PACIENT PŘI ZÁSAHU

AGRESIVNÍ PACIENT PŘI ZÁSAHU AGRESIVNÍ PACIENT PŘI ZÁSAHU ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY Jaroslav Pekara 1, Marie Trešlová 2 1) Oddělení anesteziologie, resuscitační a intenzivní péče, Ústřední vojenská nemocnice Praha 2) ZSF Jihočeské

Více

OBSAH PREZENTACE. Představení školy Záměr projektu Projekt Bezpečná škola na I. stupni ZŠ Aktivity na II. stupni ZŠ Proč se do projektu zapojit

OBSAH PREZENTACE. Představení školy Záměr projektu Projekt Bezpečná škola na I. stupni ZŠ Aktivity na II. stupni ZŠ Proč se do projektu zapojit OBSAH PREZENTACE Představení školy Záměr projektu Projekt Bezpečná škola na I. stupni ZŠ Aktivity na II. stupni ZŠ Proč se do projektu zapojit ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVAN Otevřena 1973 850 žáků, 60 pedagogických

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Technika. Útočné herní činnosti jednotlivce. 1. Podání (kin. 1)

Technika. Útočné herní činnosti jednotlivce. 1. Podání (kin. 1) Úvod Fotbal tenis je velmi mladý sport mezinárodní asociace IFTA (International FootballTennis Association) byla ustavena teprve v roce 1987 ve Švýcarsku. Fotbaltenis je přímo ideální jako sport pro všechny

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - ÚVOD DO STUDIA PŘEDMĚTU, CÍLE VÝUKY, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D., tel.: +420 973 44 3918, e-mail: jan.kyselak@unob.cz Operační

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Co je sociální práce? Co je to sociální práce? SOCIÁLNÍ PRÁCE JAKO

Více

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život 18. 9. 2014 DK Akord - Ostrava Zaměření pracovních skupin Pracovní skupina č.

Více

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r.

Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014. Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. Příloha č. 1 Minimálního preventivního programu šk. r. 2013 / 2014 Primární prevence v tématických plánech vyučovacích předmětů ve šk. r. 2013 / 2014 ročník předmět téma měsíc 1.r. Prvouka Jsem školák

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

MODEL PRO NÁCVIK OBRANNÉ HRY 1:1

MODEL PRO NÁCVIK OBRANNÉ HRY 1:1 MODEL PRO NÁCVIK OBRANNÉ HRY 1:1 1. stupeň Úvodní cvičení bez míčku pro nácvik správné posloupnosti pohybů (viz cvičení 1 + 2). 2. stupeň Cvičení s míčkem v klidu (viz cvičení 3 + 4). 3. stupeň Cvičení

Více