Dát šanci každému. Přílohy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dát šanci každému. Přílohy"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060, Praha 5 Dát šanci každému Přílohy Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání tel/fax: ,

2 7.1 PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Charakteristika přípravného ročníku a jeho ŠVP Přípravná třída je na ZŠ Grafická otevřena jiţ devátým rokem * ). Ţáci jsou přijímáni rozhodnutím ředitelky školy na základě písemné ţádosti rodičů. Počet zájemců neustále stoupá, kapacita 15 ţáků je vţdy zcela vyčerpána. Evidujeme ještě náhradníky, kteří čekají na případné uvolnění místa. Prestiţ a obliba přípravné třídy je na velmi dobré úrovni. Rodiče vodí své děti pravidelně, coţ je velkým přínosem pro další docházku do školy. Do přípravné třídy docházejí romské i neromské děti naprosto přirozeně a rády. Výuka probíhá v kvalitně vybavené třídě s vestavěným patrem, vybavené novým nábytek, audio i video zařízením a rozmanitými výukovými pomůckami. Pro výuku je dále vyuţívá školní zahrada, keramická dílna i tělocvična. Přípravný ročník vyuţívá i hygienické zázemí školy. V přípravné třídě působí kromě pedagoga i asistentka pedagoga, která je akceptována rodiči a je nezbytným prvkem pro dobrou komunikaci s nimi. Hlavní cíle přípravného ročníku jsou: Příprava dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí pro snadnějšímu vstupu do první třídy. Zastoupení rodičů ve výchovné sloţce zaměřené na celkový rozvoj vědomostí obvyklých pro pětileté aţ šestileté dítě. Rozšíření slovní zásoby dětí. Náprava výslovnosti. Upevnění hygienických zásad. Učení kulturnímu způsobu ţivota. Učení toleranci v mezilidských vztazích. Podpora školy ve vybraných oblastech pro naplnění cílů přípravného ročníku: Spolupráce s psycholoţkou - projekt pro hyperaktivní děti HYPO, tvorba individuálních plánů pro konkrétní děti a jejich následná realizace. Spolupráce s foniatrickým oddělením - cílená dopolední logopedická péče. Spolupráce se speciální mateřskou školou Sluníčko - poskytují dětem logopedickou péči a zároveň se věnují celkovému rozvoji dítěte (od 2007/08) Kulturní akce - několikrát do roka divadla či jiné kulturní akce, 1x ročně dopolední výlet. Prezentace získaných dovedností dětí na veřejnosti - kaţdoroční účast na vánoční besídce pořádané OÚ pro Prahu 5. Časový rozsah a organizace výuky: Celková týdenní hodinová dotace přípravného ročníku je 20 hodin. Základní vyučovací jednotkou je 45-ti minutová vyučovací hodina, vzhledem k speciálním potřebám dětí umístěných v přípravném ročníku, je tato jednotka modifikována dle aktuální potřeby. Ve výuce jsou vyuţívány prvky projektového vyučování a tematické výuky. Na základě vzdělávacích obsahů ŠVP je zpracováván aktuální roční plán činností. Během dne jsou činnosti rozděleny do několika celků reţimu dne: čas činnosti čas příchod dětí do školy přestávka svačina, WC, hygienické návyky, příprava na další činnosti ranní hry, individuální činnosti venkovní aktivity (v zimním období realizovány od 11.00) * ) Údaj platný v roce 2007/

3 přestávka WC, hygienické návyky, příprava na další činnosti II. výukový blok, shrnutí a hodnocení dne pohybové činnosti (rozcvička), I. výukový blok od vyzvedávání dětí, odchod ze školy Dílčí vzdělávací cíle I. Dítě a jeho tělo 1. - uvědomění si vlastního těla 2. - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 3. - rozvoj a užívání všech smyslů 4. - rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 5. - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 6. - osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě 7. - osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 8. - vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu II. Dítě a jeho psychika - Jazyk a řeč rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv samostatný slovní projev na určité téma poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo přednes, recitace, dramatizace, zpěv grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen prohlížení a čtení knížek

4 hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika) II. Dítě a jeho psychika - Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) vytváření základů pro práci s informacemi II. Dítě a jeho psychika - Sebepojetí, city, vůle poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) získání relativní citové samostatnosti rozvoj schopnosti sebeovládání rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci III. Dítě a ten druhý 1. - seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 2. - osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 3. - posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.) 4. - vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.) 5. - rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 6. - rozvoj kooperativních dovedností 7. - ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

5 IV. Dítě a společnost 1. - poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí 2. - rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané 3. - rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny 4. - vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 5. - seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije 6. - vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 7. - vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 8. - rozvoj společenského i estetického vkusu V. Dítě a svět 1. - seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu 2. - vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 3. - poznávání jiných kultur 4. - pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit 5. - osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy 6. - rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 7. - rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 8. - vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

6 7.1.3 Vzdělávací obsah vzdělávacích oblastí Školní očekávaný výstup I. DÍTĚ A JEHO TĚLO Vzdělávací nabídka - Učivo 1. - zachovává správné drţení těla Pohybové dovednosti 2. - v souladu se svými individuálními schopnostmi ovládá: základní pohybové dovednosti - chůze, běh, lezení, skoky, poskoky orientuje se ve známém prostoru překonává přiměřené přírodní překáţky hází a chytá míč bezpečně se pohybuje ve skupině dětí 2. - koordinuje své pohyby a polohu těla, pohybuje se v rytmu a slaďuje své pohyby s hudbou, zpěvem 2. - ovládat dechové svalstvo 2. - v souladu se svými individuálními schopnostmi: koordinuje pohyb ruka - oko pouţívá předměty denní potřeby pracuje bezpečně s jednoduchými nástroji a materiály pouţívá výtvarné potřeby a pomůcky - tuţka, pastelka, barvy, nůţky, papír, modelovací hmota hraje na jednoduché hudební nástroje 3. - pomocí zraku a hmatu rozlišuje tvary a vybrané typické vlastnosti předmětů 3. - vnímá a rozlišuje zvuky a tóny 3. - rozlišuje vůně a základní chutě 4. - v souladu se svými individuálními předpoklady provádí vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová a relaxační cvičení k rozvoji své fyzické i psychické zdatnosti v rámci svých moţností dodrţuje základy osobní hygieny a stolování 5. - svlékne se oblékne se, zuje se obuje se; stará se o své osobní věci 5. - po hře uklidí hračky, při práci udrţuje pořádek a po ní uklidí pomůcky; provádí jednoduché úklidové práce 6. - pojmenuje a ukáţe vybrané části lidského těla, pojmenuje jejich funkci 6. - má povědomí o svém těle, jeho růstu a proměnách Lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti Základy gymnastiky, turistiky, sportovních her Hudební a hudebně pohybové hry a činnosti Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty pomůckami, nástroji, náčiním a materiály. Konstruktivní a grafické činnosti Smyslové a psychomotorické hry Zdravotně zaměřené činnosti. Jednoduché pracovní a sebeobsluţné činnosti - osobní hygiena, stolování,oblékání, úklid, úprava prostředí. Činnosti zaměřené na poznávání lidského těla a jeho částí Růst a proměny těla 6. - na příkladech rozlišuje co je zdraví prospěšné, co je škodlivé Zdraví a nemoc 7. - osvojuje si poznatky a dovednosti podporující zdraví a zdraví ţivotní styl, osobní bezpečí Příleţitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, k osobnímu bezpečí a vytváření zdravých ţivotních návyků 8. - seznamuje se se způsoby ochrany svého zdraví a bezpečí - ví na koho, jak, kam se v případě potřeby obrátit Příleţitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů, sociopatologických jevů

7 II. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Jazyk a řeč Školní očekávaný výstup Vzdělávací nabídka - Učivo v souladu se svými individuálními předpoklady a schopnostmi: Řečové schopností a jazykové dovednosti správně vyslovuje vnímá a naslouchá - receptivní (vnímání, naslouchání, porozumění) pouţívá přiměřenou slovní zásobu a ovládá gramatickou a pragmatickou úroveň jazyka - produktivní (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, pojmenovává prvky a jevy ve svém okolí vyjadřování) vyjadřuje se samostatně v jednoduchých, smysluplných větách vyjadřuje přiměřeně své myšlenky, pocity, mínění, úsudky a hodnocení pouţívá prvky verbální i neverbální komunikace, improvizuje; kultivuje svůj projev Mluvený projev Verbální i neverbální komunikace vytváří jednoduché rýmy; rozlišuje slovní vtip a humor od ostatních sdělení; sluchem rozlišuje Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, počáteční a koncové slabiky, hlásky na začátku a konci slova; porozumí slyšenému - zachytí slovní hádanky, vokální činnost hlavní myšlenku, sleduje děj, stručně jej zopakuje v souladu se svými individuálními předpoklady a schopnostmi: v rozhovoru naslouchá, ptá se, aktivně se zapojuje - diskutuje vypráví své záţitky, vypráví podle skutečnosti, fantazie i obrazového materiálu v souladu se svými individuálními předpoklady a schopnostmi vyřídí jednoduchý vzkaz komentuje záţitky a aktivity Společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinová konverzace Vyprávění Komentování záţitků a aktivit, vyřizování zpráv. Vyprávění toho, co dítě slyšelo, vidělo jednoduše vypráví na dané téma Samostatný slovní projev naslouchá čtenému či vyprávěnému; sleduje dětské filmy, pohádky a divadelní představení na základě slyšeného, viděného vypráví Poslech čtených a vyprávěných příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek reprodukuje jednoduché říkanky, písničky, pohádky; zpívá; jednoduše dramatizuje Přednes, recitace, dramatizace, zpěv napodobuje grafické symboly, tvary, čísla, písmena Grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen prohlíţí si a čte v kníţkách, v textu se orientuje zleva doprava Prohlíţení a "čtení" kníţek poznává a rozlišuje zvuky ve svém okolí poznává a rozlišuje vybraná běţně pouţívaná gesta Hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, uţívání gest zajímá se o kníţky, hudbu, divadlo, film; seznamuje se s médii Činnosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika)

8 II. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace Školní očekávaný výstup Vzdělávací nabídka - Učivo vědomě vyuţívá všech svých smyslů k poznávání; záměrně pozoruje, postřehuje, všímá si Přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů a jevů. novostí a změn ve svém okolí v okolí dítěte a jejich verbalizace záměrně se soustředí na činnost a v rámci individuálních schopností udrţuje pozornost Záměrné pozorování běţných objektů, jevů; jejich pojmenovávání a pozná a pojmenuje vybrané prvky svého okolí třídění podle charakteristických znaků a funkcí - velikost, barva, tvar manipuluje s předměty, zkoumá jejich vlastnosti materiál, dotek,chuť, vůně, zvuky a konkrétní operace s materiály postupuje pokynů vyučujícího třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání v rámci svých individuálních schopností přemýšlí, řeší kreativně a alternativně situace, Spontánní a volné hry, experimenty vyjadřuje se Řešení myšlenkových i praktických problémů vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech - konstruktivních, výtvarných, Hry podporující tvořivost, představivost, fantazii, kognitivní, výtvarné, hudebních, pohybových i dramatických imaginativní, konstruktivní, hudební, taneční, dramatické, námětové seznamuje se se smyslem poznávání, učení; záměrně se učí Činnosti zaměřené k vytváření pojmů a osvojování si poznatků rozlišuje a prakticky vyuţívá porovnávání, uspořádání, třídění a orientaci ve struktuře Činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových osvojuje si základní poznatky a funkce čísel a abecedy, vybraných symbolů - odlišnosti, systémů - písmena, číslice, značky a na předmatematické dovednosti pouţití, struktura podle pokynů třídí a zpracovává přiměřené informace; rozlišuje základní prostorové pojmy - vpravo, vlevo,dole, nahoře, uprostřed, za pod, nad, u vedle, mezi; časové pojmy - teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok Aktivity k rozvoji vnímání časové posloupnosti, orientaci v rovině a v prostoru II. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Sebepojetí, city, vůle Školní očekávaný výstup rozhoduje o svých činnostech poznává své schopnosti a moţnosti; přijímá svůj úspěch, neúspěch; proţívá radost z úspěchu, v rámci svých schopností provádí sebehodnocení trénuje odloučení od blízkých na určitou dobu a schopnost být aktivní; uvědomuje si svou samostatnost, zaujímá vlastní názory, postoje a samostatně se vyjadřuje v rámci svých schopností ovládá své emoce; přizpůsobuje své chování různým situacím, vyjádří svůj souhlas či nesouhlas; odmítne podílet se na nebezpečných/zakázaných činnostech snaţí se ovládat své afektivní chování - odloţit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek rozlišuje a uvědomuje si příjemné a nepříjemné citové proţitky - lásku, soucítění, radost, spokojenost, strach, smutek, odmítání rozlišuje citové projevy v důvěrném - rodinném a cizím prostředí; proţívá a přiměřeným způsobem projevuje, co cítí seznamuje se s moţnostmi záměrného řízení svého chování Vzdělávací nabídka - Učivo Spontánní hra. Činnosti zajišťující spokojenost a radost Činnosti zaměřené k poznávání lidských vlastností, dovedností, schopností, citů, odlišností (pohlavím, věkem, jazykem, zvyky, místem narození. Činnosti vedoucí k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních Činnosti umoţňující samostatné vystupování, vyjadřování, rozhodování, sebehodnocení, obhajování vlastních názorů Příleţitosti a hry na rozvoj vůle, vytrvalosti, sebeovládání, organizačních schopností Cvičení v projevování citů, v sebekontrole, sebeovládání zvládání emocí Dramatické činnosti (předvádění typů chování člověka), mimické vyjadřování nálad

9 3.5 - snaţí se být citlivý k ţivému, přírodě, věcem 3.5, projevuje radost z kulturních i jiných záţitků a vyjadřuje své dojmy a pocity různými prostředky; kultivuje své vnímání a projev III. DÍTĚ A TEN DRUHÝ Estetické a tvůrčí aktivity - slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové. Pohádky a příběhy obohacující citový ţivot. Hry na téma rodiny, přátelství. Výlety, kulturní,sportovní akce Školní očekávaný výstup Vzdělávací nabídka - Učivo 1. - seznamuje se s pravidly chování Činnosti zaměřené na pravidla vzájemného souţití, chování 2. - navazuje kontakt s dospělými, překonává stud, vhodně komunikuje Přiměřené verbální i neverbální komunikační aktivity, sociálně 2. - přiměřeně komunikovat s druhými dětmi, navazovat a udrţovat přátelství interaktivní hry. Společenské a kooperativní hry zaměřené na 2. - odmítne zájem o kontakt, který mu není příjemný, ohroţuje jej aktivity podporující sbliţování dětí, společná setkávání, naslouchání, sdílení respektuje odlišnosti lidí, hodnotu člověka (Všichni lidé mají stejnou hodnotu) - uplatňuje své individuální potřeby, přání, práva s ohledem na druhého,přijímá kompromisy 4., 5., 6. - spolupracuje s ostatními, dodrţuje dohodnutá pravidla v rámci třídy, školy, rodiny - dělí se o hračky, pomůcky, sladkosti - rozdělí si úkoly - vnímá přání druhého a snaţí se vycházet mu vstříc - citlivé, ohleduplné, empatické chování - rozlišuje běţné projevy vyjádření emocí a nálad 7. - brání se projevům násilí jiného, ubliţování, poniţování; chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi v případě potřeby poţádá o pomoc druhého Aktivity se zaměřením na uvědomování si vztahů a odlišností lidí - přátelství, kamarádství, úcta ke stáří, vztahy mezi pohlavími s vyuţitím přirozených i modelových situací s cílem přijímat a respektovat druhého Hry a činnosti, vedoucí děti k ohleduplnosti, k ochotě rozdělit se, půjčit hračku, střídat se, pomoci, vyřešit vzájemný spor Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí dítěte rodina - funkce, její členové a vztahy mezi nimi, ţivot; přípravná třída - prostředí, vztahy Hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí, bezpečí své i druhých. Četba, vyprávění příběhů s etickým obsahem, poučením IV. DÍTĚ A SPOLEČNOST Školní očekávaný výstup 1. - uplatňuje získané návyky základních forem společenského chování ve styku s dospělými i dětmi - pozdraví, rozloučí se, poděkuje, poţádá, uposlechne 1. - chápe, ţe ve společenství má kaţdý svou roli 1. - chová se podle svých pohnutek s ohledem na druhé; začleňuje se do třídy; respektuje své vrstevníky 1. - porozumí běţně pouţívaným neverbálním projevům v rámci svého sociokulturního prostředí 2. - adaptuje se na ţivot ve škole - respektuje pravidla chování a jednání ve skupině,tj. podřídí se, spolupracuje, domluvit se na společném postupu, řešení 2. - spoluvytváří skupinová pravidla chování 3., 4 - je zdvořilý k druhým lidem, dospělým i dětem bez předsudků, s úctou; váţí si jejich práce 3., 4 - dorţuje pravidla her, činností - hraje fair 3., 4 - uvědomuje si, ţe ne všichni lidé respektují pravidla společného souţití, odmítne nabídku nebezpečné, neţádoucí aktivity a chránit se před ní - leţ, ubliţování, nespravedlnost, lhostejnost, agresivita Vzdělávací nabídka - Učivo Formy společenského chování Pozitivním vzory vztahů a chování Aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci v prostředí přípravné třídy Spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel souţití ve třídě Různorodé společné hry, dramatizace, projekty a skupinové aktivity umoţňující zapojení dětí do skupiny Přípravy a realizace společných zábav a slavností - oslavy výročí, podporování tradic, zvyků, sportovní akce, kulturní programy Hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí - dítě, rodič,učitel, kamarád, role dané pohlavím, profesí a jejich osvojování Aktivity přibliţující pravidla vzájemné komunikace - zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce a mravní hodnoty - dobro, zlo,

10 3., 4 - vyhýbá se komunikaci se závadovými lidmi 3., 4 - vyjadřuje své představy o souţití s lidmi pomocí výtvarných technik, hudebních a pohybových aktivit 5. - zachází šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami,věcmi 5., 7. - vnímá umělecké a kulturní podněty; pozorně naslouchá, sleduje a hodnotí je 5. - seznamuje se formou hry se světem práce (profese, zaměstnání) pravda, spravedlnost Poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování divadelních dramatizací Hry a praktické činnosti přibliţující svět práce, kultury a umění 6. - formou hry se seznamuje s vybranými kulturami, národnostmi a jejich zvyky Kulturní odlišnosti, národy a národnosti aktivně se zapojuje do činností ve třídě, vytváří si pozitivní vztah ke kultuře a umění Tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové podněcující tvořivost, estetické vnímání, vyjadřování účastní se kulturních a společenských akcí ve škole i mimo ni a rozvíjí tak svůj společenský a estetický vkus; podílí se na výzdobě třídy, školy V. DÍTĚ A SVĚT Setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným, hudebním uměním i mimo školu, návštěvy kulturních a uměleckých akcí Školní očekávaný výstup Vzdělávací nabídka - Učivo 1. - orientuje se bezpečně ve známém prostředí Přirozené pozorování okolí - výlety, vycházky 1. - všímá si dění a změn ve svém okolí Aktivity zaměřené k získání praktické orientace v obci. Sledování rozmanitosti změn přírody 2. - vytváří si základní povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí Praktické činnosti přispívající k přiměřenému poznávání přírodního a pracovního prostředí Práce s encyklopedií Manipulace s různými materiály a surovinami. Seznamování dítěte s elementálnímy reáliemi České republiky 3. - formou hry se seznamuje s vybranými kulturami, národnostmi a jejich zvyky Porovnávání zvyků různých kultur (Vánoce, Velikonoce, svatba, hudba, 4. - má povědomí o významu ţivotního prostředí - rozliší prospěšné a poškozující lidské činnosti Ekologicky motivované aktivity, ekologické hry Kognitivní činnosti - diskuze nad problémy 5. - aktivně vytváří estetické pracovní prostředí 5. - pomáhá pečovat o okolní ţivotní prostředí - nakládá vhodným způsobem s odpady, stará se o květiny, čistotu ve třídě, škole 5. - uvědomuje si nebezpečí se kterým se ve svém okolí můţe setkat a ví jak se pře ním chránit 6. - uvědomuje si zranitelnost ţivého, má úctu k ţivotu 7. - přizpůsobuje se běţně proměnlivým okolnostem doma i ve škole 8. - vytváří si povědomí sounáleţitosti se světem - je jeho součástí Péče o ţivotní prostředí, školní zahradu, okolí školy, pěstitelské činnosti Praktické pouţívání technických přístrojů, ţivot ohroţující situace poţár, povodeň, úraz Hry na téma dopravy, nepříznivé přírodní jevy Poučení o moţných nebezpečných situacích Pozorování ţivotních podmínek a stavu ţivotního prostředí - poznávání ekosystémů les, louka, rybník, park

11 II. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA I. DÍTĚ A JEHO TĚLO Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/ Rizika při plnění vzdělávacích záměrů OBLAST RIZIKA Zvládnutí vzdělávacího cíle v oblasti Dítě a jeho tělo prostřednictvím vzdělávací nabídky je závislé na úrovni spolupráce školy a rodiny. Dosaţení potřebné úrovně vědomostí a dovedností z oblasti Dítě a jeho tělo je ovlivněno pravidelností docházky do přípravného ročníku. Denní reţim v rodině často nevyhovuje fyziologickým potřebám ani zásadám zdravého ţivotního stylu. Děti často nejsou z domova vedeny k respektování pravidel individuálních potřeb u druhých (např. respektování soukromí). Můţe dojít i ke střetu kulturních zvyklostí, které si děti přinášejí z domova. Dítě není zvyklé na dodrţování pravidel při činnostech. Je nutné respektovat rozdílnou úroveň tělesných i pohybových dovedností. Rodiče často nesdělují zdravotní obtíţe dětí. Je nutné si všímat eventuálních odchylek ve zdravotním stavu dítěte a následně rodině pomoci zorientovat se v nabídce moţné péče o dítě. Děti si často přinášejí z domova nedostatečné aţ zkreslené elementární informace o lidském těle, o jeho růstu a vývoji. V tomto případě můţe rovněţ dojít ke střetu kulturních zvyklostí českého a romského zázemí. Nutno postupovat citlivě a domluvit se s rodiči dětí. Škola má pro provoz velmi vhodně členěné prostory. Materiálové vybavení je však vázáno na finanční moţnosti zabezpečení. Učitelka i asistentka pedagoga hledají vhodný způsob komunikace s rodiči v případě nevhodného chování dospělých v prostorách školy a snaţí se získat rodiče pro spolupráci. Jazyk a řeč Často komunikačně chudém prostředí, málo příleţitosti k rozvoji jazykových dovedností ve všech jazykových rovinách Z rodin si děti přináší odlišný řečový vzor. V rodinách se mluví často etnolektem, výjimečně i romsky. Dítě nemá potřebné komunikační návyky ve styku s dospělými, ale ani s vrstevníky. Rozvoji předčtenářské gramotnosti není věnovaná v rodinách potřebná péče - úroveň předčtenářských dovedností je nedostatečná a děti mají omezený přístup ke knihám popř. časopisům. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace Sebepojetí, city, vůle Děti mají často v rodinách nedostatek příleţitosti k poznávacím činnostem zaloţeným na vlastní zkušenosti, proto je nutné, aby pedagogové v přípravné třídě přiměřeně dětem nabízeli potřebné podněty, tzn. vyuţívat názorného učení. Vzdělávací nabídku přiměřeně strukturovat, vyuţívat všech "vstupních kanálů" při stimulaci, nezahlcovat podněty. Dávat příleţitost a prostor učení, k experimentaci a samostatnému řešení úkolů. Předcházet neúspěchu a dávat dětem dostatečnou posilující zpětnou vazbu. Děti se obtíţně podřizují společným hrám s pravidly. Dávat tedy dostatek příleţitosti k těmto aktivitám a vhodně je vést. Děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí si přinášejí z domova odlišné návyky pro komunikaci. Volně projevují své city, dojmy a proţitky. Obtíţně je verbalizují. Konflikty mají tendenci řešit agresivně. V rodinách toto chování nemá často potřebnou korekci. Dochází ke střetu norem kulturních zázemí ţáků a poţadavků školy. Je proto nutné podpořit zájem rodin ţáků o komunikaci a spolupráci se školou. Tato oblast klade velké nároky na pedagogy. Úloha asistenta pedagoga je zde nezastupitelná

12 V. DÍTĚ A SVĚT IV. DÍTĚ A SPOLEČNOST III. DÍTĚ A TEN DRUHÝ Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Pedagogické působení je ovlivněno rodinnými komunikačními zvyklostmi dětí, které jsou někdy v rozporu s prosociálními vzorci chování. Některé děti jsou ve svém vývoji ohroţeny nedostatečně psychosociálně bezpečným prostředím. Výchovné vedení z rodin je někdy příliš protektivní, nedůsledné a někdy nevšímavé. Chybí dostatečná sociální stimulace. Je třeba respektovat odlišné zvyklosti hodnocení a komunikace rodičů s dětmi a dětmi mezi sebou. Vhodným přístupem zajistit spolupráci rodiny a nenásilnou formou změnit komunikační styl, pokud ten je pro dítě kontraproduktivní. Respektovat kulturní komunikační zvyklosti. Děti často přicházejí z rodin, kde mají nedostatek estetických a etických podnětů, málo příleţitostí ke kultivovanému proţívání a vyjádření, rozvoji uměleckých dovedností a estetickému vyjádření. Děti se setkávají se společensky závaţnými patologickými jevy, které příliš brzy formují jejich vnímání společenské reality. Děti jsou vystavovány přílišnému působení médií bez vhodné korekce dospělými. Proto je nutné vyuţít moţnosti pomoci dítěti v orientaci ve společenském prostředí. Samozřejmě, ţe nutná je spolupráce rodiny. Úspěšné dosaţení vhodných vzorců chování je moţno dosáhnout za podmínek interiorizace norem, prostřednictvím aktivní účasti při zaměstnání a dalších aktivitách v rámci docházky do přípravného ročníku. Děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí mají nedostatek příleţitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně. Mají i nedostatečné a nepřiměřené informace o dění kolem sebe. Velmi často jsou informace i podněty nesystematické, útrţkovité. Je nutné vycházet ze světa, který dítě obklopuje. Děti mají nedostatek podnětů z domova. Je nutné povzbuzovat jejich zájem o okolní dění. Je nutné dětem nabídnout činnosti názornou formou, která by povzbudila jejich zájem a zároveň vycházela ze zkušeností dítěte. Je potřeba systematicky a hravou formou u dětí rozvíjet vědomosti a dovednosti a vyvarovat se předávání hotových poznatků. Vyuţívat vycházky, výlety, manipulaci, média. Nedůsledné vedení a bagatelizování přístupu k práci a dalším činnostem v rodině. Vývoj dítěte je ohroţen v případě nezdravého ţivotního stylu dítěte. Je nutné nepodceňovat prevenci vlivu patologického prostředí, dbát na otevřenost školy, jejího vzdělávacího snaţení vůči aktuálním problémům a společenskému dění. Bezpodmínečně nutné je i navázaní spolupráce rodiny a školy Evaluace a hodnocení U všech ţáků je prováděno vstupní vyšetření psychologem a speciálním pedagogem, které umoţňuje stanovit individuální vzdělávací potřeby a zefektivnit činnost přípravného ročníku. U ţáků, kteří splňují věkové kriterium pro vstup do 1. ročníku ZŠ, je na školním poradenském pracovišti provedeno vyšetření školní zralosti. Všechna vyšetření probíhají se souhlasem rodičů ( zákonných zástupců) a ti jsou s jejich výsledky seznámeni. Při hodnocení ţáků se vyuţívá především pozorování a tvorba osobního portfolia ţáka (sebehodnocení). Na konci školního roku je ţákům vydáno hodnocení formou Hodnotícího archu * a ţákům, kteří postupují do 1. ročníku je ještě vypracováno výstupní hodnocení. * viz. Záznamový arch

13 7.1.6 Záznamový arch Kdy a jak pouţívat záznamový arch: * Dítě, které absolvuje přípravnou třídu základní školy, by mělo být na takové úrovni svého rozvoje a učení, aby bylo způsobilé zvládat s uspokojením ţivot ve školním prostředí, dorozumět se v českém jazyce, bez váţnějších problémů zvládat školní práci a strukturované učení. V přípravné třídě je zapotřebí zaměřit se zejména na tyto oblasti a podporovat rozvoj dovedností, jejichţ osvojení dítěti školní začátky usnadní. Záznamový arch umoţňuje sledovat deset základních dovedností. Jsou formulovány v podobě očekávaných výstupů, k nimţ by vzdělávání v přípravné třídě mělo směřovat. Nejsou to výstupy povinné, ale pouze orientační, jichţ kaţdé dítě můţe dosahovat v jiné kvalitě či v jiné úrovni dokonalosti, dle svých osobních dispozic a moţností. Tyto výstupy jsou však určující pro pedagogické úsilí učitelky, která by se měla snažit poskytnout každému dítěti takovou podporu a pomoc, aby dosáhlo maxima svých individuálních možností. Záznamový arch můţe slouţit ke zjištění toho, na jaké úrovni rozvoje a učení je dítě při vstupu do přípravné třídy (můţeme jeho pomocí provést základní vstupní diagnostiku dítěte a spolehlivě ji rozpoznat jeho konkrétní vzdělávací potřeby). V průběhu školního roku pak můţe slouţit učitelce k postupnému sledování vzdělávacích pokroků dítěte a ověřování toho, zda a v jaké míře si dítě sledované dovednosti osvojuje či nikoli. Dle zjištění pak učitelka v rámci individuálního vzdělávacího plánu upravuje vzdělávací nabídku. Záznamový arch postačuje pro čtyři záznamy (má sloupce I.- IV.). Rubriku na poznámky u jednotlivých dovedností lze vyuţít tehdy, má-li dítě v konkrétní dovednosti váţnější problémy a potřebuje-li výraznější intervenci. Tuto rubriku můţe učitelka vyuţít také k upřesnění zápisu, popř. k uvedení jiných důleţitých skutečností,které se zjištěním souvisejí. Prostor pro pracovní poznámky (na poslední straně archu) učitelka vyuţije pro závěry jednotlivých etap, kdy hodnotí vzdělávací pokroky dítěte. Zapisuje zde konkrétní podněty pro pedagogickou práci do další etapy a zároveň zhodnotí i konkrétní pedagogická opatření, která byla uskutečněna (zda a na kolik byla či nebyla opatření či intervence účinná). Má tak moţnost získávat průběžně zpětnou vazbu a podle toho pak plánovat, usměrňovat či korigovat svoje další vzdělávací kroky. Při práci s archem zapisujeme v příslušném sloupci k jednotlivým dovednostem, na jaké úrovni je dítě zvládá. Hodnotíme podle stupnice 1 4. Pokud nemáme dostatek podnětů k tomu, abychom úroveň určité dovednosti zhodnotili, napíšeme N (např. u dítěte, které se dostatečně neprojevuje, dosud mluví špatně česky apod.). V další etapě se pak pokusíme skutečnosti zjistit a údaj doplnit. Stupnice pro hodnocení dítěte v jednotlivých dovednostech (způsobilostech): 1 dosud nezvládá (má vážnější obtíže) 2 zvládá s vynaložením maximálního úsilí 3 přetrvávají problémy (občasné, dílčí) 4 zvládá spolehlivě, bezpečně N není hodnoceno (nelze říci, neprojevuje se) * převzato z Smolíková K., Rokosová M., Brychnáčová E; Specifika tvorby školního vzdělávacího programu pro přípravné třídy základní školy, VÚP Praha

14 Záznamový arch pro sledování a hodnocení rozvoje a učení dítěte v přípravné třídě základní školy (podklad pro cílenou podporu vzdělávacích pokroků dítěte z pohledu jeho školní způsobilosti) Jméno a příjmení dítěte:... Datum narození:... Data jednotlivých záznamů:... Jméno a příjmení učitelky:... Dítě navštěvovalo nenavštěvovalo mateřskou školu. 2. Sociální informovanost (orientace v prostředí, v okolním světě i praktickém životě) vyzná se ve svém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školy aj. rozumí běţným okolnostem, dějům, jevům, situacím s nimiţ se setkává (má základní poznatky o světě přírody i ţivotě lidí) ve známém prostředí se pohybuje a vystupuje samostatně s pomocí dospělého se dokáţe zorientovat v novém prostředí dovede vyřídit drobný vzkaz dokáţe si vhodně říct o to co potřebuje odhadne nebezpečnou situaci, neriskuje Dítě má nemá odloţenou školní docházku. Stupnice pro hodnocení dítěte v jednotlivých dovednostech (způsobilostech): 1 dosud nezvládá (má vážnější obtíže) 2 zvládá s vynaložením maximálního úsilí 3 přetrvávají problémy (občasné, dílčí) 4 zvládá spolehlivě, bezpečně N není hodnoceno (nelze říci, neprojevuje se) 1. Praktická samostatnost (fyzický rozvoj a pohybová koordinace, sebeobsluha) je dostatečně fyzicky vyspělé jeho pohyby jsou koordinované (hází a chytá míč, udrţí rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běţném prostředí se pohybuje bezpečně) samostatně se obléká je samostatné při jídle je samostatné při zvládání pravidelných denních úkonů osobní hygieny udrţuje kolem sebe pořádek (je schopné samostatně připravit či uklidit pomůcky, srovnat hračky apod.) dovede si samo poradit s běţnými problémy (např. uklidí po sobě papír od sušenky, nalije si nápoj, utře rozlitý čaj, zalije květiny apod.) dokáţe se postarat o své věci Citová samostatnost (emoční stabilita, schopnost kontrolovat a řídit své chování) zvládá odloučení od rodičů (po určitou část dne) vystupuje samostatně, má svůj názor, dokáţe vyjádřit souhlas i nesouhlas projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách reaguje přiměřeně na drobný neúspěch dovede odloţit přání na pozdější dobu dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci 4. Sociální samostatnost (soužití s vrstevníky, uplatnění se ve skupině vrstevníků, komunikace, spolupráce, spolupodílení se) uplatňuje základní společenská pravidla (umí pozdravit, poţádat, poděkovat, omluvit se) dovede se vcítit do potřeb druhého dítěte dokáţe vyslovit a obhajovat svůj názor dokáţe vyjednávat a dohodnout se dovede se zapojit do práce ve skupině, bez projevů prosazování se či naopak nezúčastnění se komunikuje a spolupracuje s ostatními dětmi při skupinových činnostech se snaţí přispět svým podílem pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit

15 5. Výslovnost, gramatická správnost řeči, slovní zásoba, úroveň komunikace vyslovuje správně všechny hlásky mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci mluví gramaticky správně (tj. uţívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předloţek aj.) rozumí většině slov a výrazů běţně uţívaných v prostředí má bohatou slovní zásobu konkrétních pojmů rozumí pojmům vyjadřujícím časoprostorovou orientaci (např. nad, pod, dole, nahoře, dlouhý, krátký, malý, velký, těţký, lehký, dříve, později, včera, dnes atd.) uţívá správně uvedených časoprostorových pojmů zná bezpečně pojmosloví tvarů (kruh, čtverec, trojúhelník atd.) a správně jich uţívá dokáţe správně pojmenovat barvy běţně komunikuje s dětmi i dospělými, je schopno dialogu, v komunikaci si je jisté (nevyskytují se pravidelná nedorozumění) 6. Lateralita ruky, koordinace ruky a oka, držení tužky upřednostňuje uţívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje je zručné při zacházení s předměty, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí apod.) tuţku drţí správně, tj. třemi prsty, s uvolněným zápěstím dokáţe vést stopu tuţky a napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, (popřípadě písmena) 7. Diferencované vnímání (sluchová a zraková analýza a syntéza) rozlišuje podstatné znaky předmětů (rozlišuje barvy, tvary, figuru a pozadí) rozlišuje zvuky (slyší hlásku ve slově dovede pracovat se strukturou slov (zvládá hrát slovní fotbal, odebere počáteční či konečnou hlásku ve slově, dovede vytleskat ve slově slabiky) dokáţe najít rozdíly na dvou obrázcích či na dvou podobných slovech dovede sloţit obrázek z několika tvarů a slovo z několika slabik postřehne změny ve svém okolí 8. Logické a myšlenkové operace (pozorování, třídění, řazení, číselné představy, řešení problémů) dovede porovnávat vlastnosti předmětů (velikost, tvar aj.) dovede třídit předměty dle daného kritéria (roztřídí korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti) dovede seřadit předměty podle velikosti vzestupně i sestupně (např. pastelky) vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků do pěti (deseti) přemýšlí, uvaţuje (odpovídá na poloţené otázky, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, úlohy, hádanky, rébusy) 9. Záměrná pozornost, úmyslná paměť pro učení dovede soustředit pozornost na činnosti po určitou dobu (cca min.), neodbíhá od nich soustředí se i na ty činnosti, které nejsou pro ně aktuálně zajímavé (které mu byly zadány) dokáţe si záměrně zapamatovat co proţilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat 10. Pracovní chování, soustředění, soustředěná pracovní (učební) činnost, záměrné učení dokáţe přijmout úkol či povinnost dokáţe postupovat podle pokynů zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáţe vyvinout úsilí k jejich dokončení dovede odlišit hru od systematické práce nechá se získat pro záměrné učení neruší v práci ostatní Pracovní poznámky učitelky závěry jednotlivých etap hodnocení Datum záznamu Aktuální vzdělávací potřeby dítěte a závěry pro pedagogickou práci v další etapě

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Vzdělávání v přípravných třídách základních škol VÚP Praha, červen 2007 POZNÁMKY K TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠVP

Vzdělávání v přípravných třídách základních škol VÚP Praha, červen 2007 POZNÁMKY K TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠVP POZNÁMKY K TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠVP Výzkumný ústav pedagogický v Praze červen 2007 1 Obsah 1. Východiska pro tvorbu vzdělávacího obsahu přípravné třídy ve ŠVP ZŠ 2. Obecné poznámky

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 A. Vytvářet prostor pro rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (naslouchání, porozumění), tak i produktivních dovedností

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

CO BY MĚLO DÍTĚ ZVLÁDNOUT PŘED VSTUPEM DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

CO BY MĚLO DÍTĚ ZVLÁDNOUT PŘED VSTUPEM DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY CO BY MĚLO DÍTĚ ZVLÁDNOUT PŘED VSTUPEM DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA Platnost od: 1.3.2012 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.jurta.cz/lesni_klub Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Pěší 9, Děčín

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Zaměření vzdělávacího programu pro školní rok 2011/2012 S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Charakteristika dětské skupiny,,ruce, oči, uši, pusa, nos, naučím se s nimi dost! Vzdělávací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Materiál popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče před vstupem dítěte do první třídy. Vstup do první třídy základní

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Vzdělávací program pro přípravnou třídu

Vzdělávací program pro přípravnou třídu Vzdělávací program pro přípravnou třídu (Příloha školního vzdělávacího programu Škola porozumění ze dne 20. 6. 2007 Základní školy Praha 3 Havlíčkovo náměstí 10/300) Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Školní vzdělávací program Školní rok 2010-2011 Nebe není bez mraků, svět je plný zázraků

Školní vzdělávací program Školní rok 2010-2011 Nebe není bez mraků, svět je plný zázraků Školní vzdělávací program Školní rok 2010-2011 Název programu Modifikace pro tento rok Nebe není bez mraků, svět je plný zázraků Člověk není sám... Hlavní tematický okruh doba Svět je samá září pohádka.

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA OBRÁZKOVÁ ABECEDA přípravných tříd ZŠ Tento školní vzdělávací program je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Každý žák je úspěšný ze dne 1. září 2005, č. j. 464/05 podpis ředitele

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Co nás baví? Hrát si, poznávat a být zdraví

Co nás baví? Hrát si, poznávat a být zdraví ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Co nás baví? Hrát si, poznávat a být zdraví Období: školní rok 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 Formální kurikulum MOTTO: Řekni mi a já zapomenu, ukaž

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Barevný svět ve čtyřech proměnách

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Barevný svět ve čtyřech proměnách Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Barevný svět ve čtyřech proměnách CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu (pro žáky s poruchou komunikace, mentálním postižením a pro žáky ze znevýhodněného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ PASTELKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ PASTELKA Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289 Detašované pracoviště: Golovinova 1559, Kadaň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ PASTELKA Zpracován podle RVP pro předškolní vzdělávání

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5.

vzdělávacího předmětu školního projektu O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Národní den (1. -5.) Cvičení v přírodě 1. 5. 2. Průřezová témata Zařazení průřezových témat na 1. stupni Výstupy žáka O S O B N O S T N Í A S O C I Á L N Í V Ý C H O V A Uvědomuje si vlastní jednání a jeho důsledky ve vztahu k druhým, podílí se na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě 1 Přípravná třída Základní údaje o přípravné třídě Třída byla zřízena podle pokynu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více