Dát šanci každému. Přílohy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dát šanci každému. Přílohy"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060, Praha 5 Dát šanci každému Přílohy Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání tel/fax: ,

2 7.1 PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Charakteristika přípravného ročníku a jeho ŠVP Přípravná třída je na ZŠ Grafická otevřena jiţ devátým rokem * ). Ţáci jsou přijímáni rozhodnutím ředitelky školy na základě písemné ţádosti rodičů. Počet zájemců neustále stoupá, kapacita 15 ţáků je vţdy zcela vyčerpána. Evidujeme ještě náhradníky, kteří čekají na případné uvolnění místa. Prestiţ a obliba přípravné třídy je na velmi dobré úrovni. Rodiče vodí své děti pravidelně, coţ je velkým přínosem pro další docházku do školy. Do přípravné třídy docházejí romské i neromské děti naprosto přirozeně a rády. Výuka probíhá v kvalitně vybavené třídě s vestavěným patrem, vybavené novým nábytek, audio i video zařízením a rozmanitými výukovými pomůckami. Pro výuku je dále vyuţívá školní zahrada, keramická dílna i tělocvična. Přípravný ročník vyuţívá i hygienické zázemí školy. V přípravné třídě působí kromě pedagoga i asistentka pedagoga, která je akceptována rodiči a je nezbytným prvkem pro dobrou komunikaci s nimi. Hlavní cíle přípravného ročníku jsou: Příprava dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí pro snadnějšímu vstupu do první třídy. Zastoupení rodičů ve výchovné sloţce zaměřené na celkový rozvoj vědomostí obvyklých pro pětileté aţ šestileté dítě. Rozšíření slovní zásoby dětí. Náprava výslovnosti. Upevnění hygienických zásad. Učení kulturnímu způsobu ţivota. Učení toleranci v mezilidských vztazích. Podpora školy ve vybraných oblastech pro naplnění cílů přípravného ročníku: Spolupráce s psycholoţkou - projekt pro hyperaktivní děti HYPO, tvorba individuálních plánů pro konkrétní děti a jejich následná realizace. Spolupráce s foniatrickým oddělením - cílená dopolední logopedická péče. Spolupráce se speciální mateřskou školou Sluníčko - poskytují dětem logopedickou péči a zároveň se věnují celkovému rozvoji dítěte (od 2007/08) Kulturní akce - několikrát do roka divadla či jiné kulturní akce, 1x ročně dopolední výlet. Prezentace získaných dovedností dětí na veřejnosti - kaţdoroční účast na vánoční besídce pořádané OÚ pro Prahu 5. Časový rozsah a organizace výuky: Celková týdenní hodinová dotace přípravného ročníku je 20 hodin. Základní vyučovací jednotkou je 45-ti minutová vyučovací hodina, vzhledem k speciálním potřebám dětí umístěných v přípravném ročníku, je tato jednotka modifikována dle aktuální potřeby. Ve výuce jsou vyuţívány prvky projektového vyučování a tematické výuky. Na základě vzdělávacích obsahů ŠVP je zpracováván aktuální roční plán činností. Během dne jsou činnosti rozděleny do několika celků reţimu dne: čas činnosti čas příchod dětí do školy přestávka svačina, WC, hygienické návyky, příprava na další činnosti ranní hry, individuální činnosti venkovní aktivity (v zimním období realizovány od 11.00) * ) Údaj platný v roce 2007/

3 přestávka WC, hygienické návyky, příprava na další činnosti II. výukový blok, shrnutí a hodnocení dne pohybové činnosti (rozcvička), I. výukový blok od vyzvedávání dětí, odchod ze školy Dílčí vzdělávací cíle I. Dítě a jeho tělo 1. - uvědomění si vlastního těla 2. - rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 3. - rozvoj a užívání všech smyslů 4. - rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 5. - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 6. - osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě 7. - osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 8. - vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu II. Dítě a jeho psychika - Jazyk a řeč rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv samostatný slovní projev na určité téma poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo přednes, recitace, dramatizace, zpěv grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen prohlížení a čtení knížek

4 hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika) II. Dítě a jeho psychika - Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) vytváření základů pro práci s informacemi II. Dítě a jeho psychika - Sebepojetí, city, vůle poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) získání relativní citové samostatnosti rozvoj schopnosti sebeovládání rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci III. Dítě a ten druhý 1. - seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 2. - osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 3. - posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.) 4. - vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.) 5. - rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 6. - rozvoj kooperativních dovedností 7. - ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

5 IV. Dítě a společnost 1. - poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí 2. - rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané 3. - rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny 4. - vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 5. - seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije 6. - vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 7. - vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 8. - rozvoj společenského i estetického vkusu V. Dítě a svět 1. - seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu 2. - vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 3. - poznávání jiných kultur 4. - pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit 5. - osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy 6. - rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 7. - rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 8. - vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

6 7.1.3 Vzdělávací obsah vzdělávacích oblastí Školní očekávaný výstup I. DÍTĚ A JEHO TĚLO Vzdělávací nabídka - Učivo 1. - zachovává správné drţení těla Pohybové dovednosti 2. - v souladu se svými individuálními schopnostmi ovládá: základní pohybové dovednosti - chůze, běh, lezení, skoky, poskoky orientuje se ve známém prostoru překonává přiměřené přírodní překáţky hází a chytá míč bezpečně se pohybuje ve skupině dětí 2. - koordinuje své pohyby a polohu těla, pohybuje se v rytmu a slaďuje své pohyby s hudbou, zpěvem 2. - ovládat dechové svalstvo 2. - v souladu se svými individuálními schopnostmi: koordinuje pohyb ruka - oko pouţívá předměty denní potřeby pracuje bezpečně s jednoduchými nástroji a materiály pouţívá výtvarné potřeby a pomůcky - tuţka, pastelka, barvy, nůţky, papír, modelovací hmota hraje na jednoduché hudební nástroje 3. - pomocí zraku a hmatu rozlišuje tvary a vybrané typické vlastnosti předmětů 3. - vnímá a rozlišuje zvuky a tóny 3. - rozlišuje vůně a základní chutě 4. - v souladu se svými individuálními předpoklady provádí vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová a relaxační cvičení k rozvoji své fyzické i psychické zdatnosti v rámci svých moţností dodrţuje základy osobní hygieny a stolování 5. - svlékne se oblékne se, zuje se obuje se; stará se o své osobní věci 5. - po hře uklidí hračky, při práci udrţuje pořádek a po ní uklidí pomůcky; provádí jednoduché úklidové práce 6. - pojmenuje a ukáţe vybrané části lidského těla, pojmenuje jejich funkci 6. - má povědomí o svém těle, jeho růstu a proměnách Lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti Základy gymnastiky, turistiky, sportovních her Hudební a hudebně pohybové hry a činnosti Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty pomůckami, nástroji, náčiním a materiály. Konstruktivní a grafické činnosti Smyslové a psychomotorické hry Zdravotně zaměřené činnosti. Jednoduché pracovní a sebeobsluţné činnosti - osobní hygiena, stolování,oblékání, úklid, úprava prostředí. Činnosti zaměřené na poznávání lidského těla a jeho částí Růst a proměny těla 6. - na příkladech rozlišuje co je zdraví prospěšné, co je škodlivé Zdraví a nemoc 7. - osvojuje si poznatky a dovednosti podporující zdraví a zdraví ţivotní styl, osobní bezpečí Příleţitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, k osobnímu bezpečí a vytváření zdravých ţivotních návyků 8. - seznamuje se se způsoby ochrany svého zdraví a bezpečí - ví na koho, jak, kam se v případě potřeby obrátit Příleţitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů, sociopatologických jevů

7 II. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Jazyk a řeč Školní očekávaný výstup Vzdělávací nabídka - Učivo v souladu se svými individuálními předpoklady a schopnostmi: Řečové schopností a jazykové dovednosti správně vyslovuje vnímá a naslouchá - receptivní (vnímání, naslouchání, porozumění) pouţívá přiměřenou slovní zásobu a ovládá gramatickou a pragmatickou úroveň jazyka - produktivní (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, pojmenovává prvky a jevy ve svém okolí vyjadřování) vyjadřuje se samostatně v jednoduchých, smysluplných větách vyjadřuje přiměřeně své myšlenky, pocity, mínění, úsudky a hodnocení pouţívá prvky verbální i neverbální komunikace, improvizuje; kultivuje svůj projev Mluvený projev Verbální i neverbální komunikace vytváří jednoduché rýmy; rozlišuje slovní vtip a humor od ostatních sdělení; sluchem rozlišuje Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, počáteční a koncové slabiky, hlásky na začátku a konci slova; porozumí slyšenému - zachytí slovní hádanky, vokální činnost hlavní myšlenku, sleduje děj, stručně jej zopakuje v souladu se svými individuálními předpoklady a schopnostmi: v rozhovoru naslouchá, ptá se, aktivně se zapojuje - diskutuje vypráví své záţitky, vypráví podle skutečnosti, fantazie i obrazového materiálu v souladu se svými individuálními předpoklady a schopnostmi vyřídí jednoduchý vzkaz komentuje záţitky a aktivity Společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinová konverzace Vyprávění Komentování záţitků a aktivit, vyřizování zpráv. Vyprávění toho, co dítě slyšelo, vidělo jednoduše vypráví na dané téma Samostatný slovní projev naslouchá čtenému či vyprávěnému; sleduje dětské filmy, pohádky a divadelní představení na základě slyšeného, viděného vypráví Poslech čtených a vyprávěných příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek reprodukuje jednoduché říkanky, písničky, pohádky; zpívá; jednoduše dramatizuje Přednes, recitace, dramatizace, zpěv napodobuje grafické symboly, tvary, čísla, písmena Grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen prohlíţí si a čte v kníţkách, v textu se orientuje zleva doprava Prohlíţení a "čtení" kníţek poznává a rozlišuje zvuky ve svém okolí poznává a rozlišuje vybraná běţně pouţívaná gesta Hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, uţívání gest zajímá se o kníţky, hudbu, divadlo, film; seznamuje se s médii Činnosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika)

8 II. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace Školní očekávaný výstup Vzdělávací nabídka - Učivo vědomě vyuţívá všech svých smyslů k poznávání; záměrně pozoruje, postřehuje, všímá si Přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů a jevů. novostí a změn ve svém okolí v okolí dítěte a jejich verbalizace záměrně se soustředí na činnost a v rámci individuálních schopností udrţuje pozornost Záměrné pozorování běţných objektů, jevů; jejich pojmenovávání a pozná a pojmenuje vybrané prvky svého okolí třídění podle charakteristických znaků a funkcí - velikost, barva, tvar manipuluje s předměty, zkoumá jejich vlastnosti materiál, dotek,chuť, vůně, zvuky a konkrétní operace s materiály postupuje pokynů vyučujícího třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání v rámci svých individuálních schopností přemýšlí, řeší kreativně a alternativně situace, Spontánní a volné hry, experimenty vyjadřuje se Řešení myšlenkových i praktických problémů vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech - konstruktivních, výtvarných, Hry podporující tvořivost, představivost, fantazii, kognitivní, výtvarné, hudebních, pohybových i dramatických imaginativní, konstruktivní, hudební, taneční, dramatické, námětové seznamuje se se smyslem poznávání, učení; záměrně se učí Činnosti zaměřené k vytváření pojmů a osvojování si poznatků rozlišuje a prakticky vyuţívá porovnávání, uspořádání, třídění a orientaci ve struktuře Činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových osvojuje si základní poznatky a funkce čísel a abecedy, vybraných symbolů - odlišnosti, systémů - písmena, číslice, značky a na předmatematické dovednosti pouţití, struktura podle pokynů třídí a zpracovává přiměřené informace; rozlišuje základní prostorové pojmy - vpravo, vlevo,dole, nahoře, uprostřed, za pod, nad, u vedle, mezi; časové pojmy - teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok Aktivity k rozvoji vnímání časové posloupnosti, orientaci v rovině a v prostoru II. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Sebepojetí, city, vůle Školní očekávaný výstup rozhoduje o svých činnostech poznává své schopnosti a moţnosti; přijímá svůj úspěch, neúspěch; proţívá radost z úspěchu, v rámci svých schopností provádí sebehodnocení trénuje odloučení od blízkých na určitou dobu a schopnost být aktivní; uvědomuje si svou samostatnost, zaujímá vlastní názory, postoje a samostatně se vyjadřuje v rámci svých schopností ovládá své emoce; přizpůsobuje své chování různým situacím, vyjádří svůj souhlas či nesouhlas; odmítne podílet se na nebezpečných/zakázaných činnostech snaţí se ovládat své afektivní chování - odloţit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek rozlišuje a uvědomuje si příjemné a nepříjemné citové proţitky - lásku, soucítění, radost, spokojenost, strach, smutek, odmítání rozlišuje citové projevy v důvěrném - rodinném a cizím prostředí; proţívá a přiměřeným způsobem projevuje, co cítí seznamuje se s moţnostmi záměrného řízení svého chování Vzdělávací nabídka - Učivo Spontánní hra. Činnosti zajišťující spokojenost a radost Činnosti zaměřené k poznávání lidských vlastností, dovedností, schopností, citů, odlišností (pohlavím, věkem, jazykem, zvyky, místem narození. Činnosti vedoucí k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních Činnosti umoţňující samostatné vystupování, vyjadřování, rozhodování, sebehodnocení, obhajování vlastních názorů Příleţitosti a hry na rozvoj vůle, vytrvalosti, sebeovládání, organizačních schopností Cvičení v projevování citů, v sebekontrole, sebeovládání zvládání emocí Dramatické činnosti (předvádění typů chování člověka), mimické vyjadřování nálad

9 3.5 - snaţí se být citlivý k ţivému, přírodě, věcem 3.5, projevuje radost z kulturních i jiných záţitků a vyjadřuje své dojmy a pocity různými prostředky; kultivuje své vnímání a projev III. DÍTĚ A TEN DRUHÝ Estetické a tvůrčí aktivity - slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové. Pohádky a příběhy obohacující citový ţivot. Hry na téma rodiny, přátelství. Výlety, kulturní,sportovní akce Školní očekávaný výstup Vzdělávací nabídka - Učivo 1. - seznamuje se s pravidly chování Činnosti zaměřené na pravidla vzájemného souţití, chování 2. - navazuje kontakt s dospělými, překonává stud, vhodně komunikuje Přiměřené verbální i neverbální komunikační aktivity, sociálně 2. - přiměřeně komunikovat s druhými dětmi, navazovat a udrţovat přátelství interaktivní hry. Společenské a kooperativní hry zaměřené na 2. - odmítne zájem o kontakt, který mu není příjemný, ohroţuje jej aktivity podporující sbliţování dětí, společná setkávání, naslouchání, sdílení respektuje odlišnosti lidí, hodnotu člověka (Všichni lidé mají stejnou hodnotu) - uplatňuje své individuální potřeby, přání, práva s ohledem na druhého,přijímá kompromisy 4., 5., 6. - spolupracuje s ostatními, dodrţuje dohodnutá pravidla v rámci třídy, školy, rodiny - dělí se o hračky, pomůcky, sladkosti - rozdělí si úkoly - vnímá přání druhého a snaţí se vycházet mu vstříc - citlivé, ohleduplné, empatické chování - rozlišuje běţné projevy vyjádření emocí a nálad 7. - brání se projevům násilí jiného, ubliţování, poniţování; chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi v případě potřeby poţádá o pomoc druhého Aktivity se zaměřením na uvědomování si vztahů a odlišností lidí - přátelství, kamarádství, úcta ke stáří, vztahy mezi pohlavími s vyuţitím přirozených i modelových situací s cílem přijímat a respektovat druhého Hry a činnosti, vedoucí děti k ohleduplnosti, k ochotě rozdělit se, půjčit hračku, střídat se, pomoci, vyřešit vzájemný spor Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí dítěte rodina - funkce, její členové a vztahy mezi nimi, ţivot; přípravná třída - prostředí, vztahy Hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí, bezpečí své i druhých. Četba, vyprávění příběhů s etickým obsahem, poučením IV. DÍTĚ A SPOLEČNOST Školní očekávaný výstup 1. - uplatňuje získané návyky základních forem společenského chování ve styku s dospělými i dětmi - pozdraví, rozloučí se, poděkuje, poţádá, uposlechne 1. - chápe, ţe ve společenství má kaţdý svou roli 1. - chová se podle svých pohnutek s ohledem na druhé; začleňuje se do třídy; respektuje své vrstevníky 1. - porozumí běţně pouţívaným neverbálním projevům v rámci svého sociokulturního prostředí 2. - adaptuje se na ţivot ve škole - respektuje pravidla chování a jednání ve skupině,tj. podřídí se, spolupracuje, domluvit se na společném postupu, řešení 2. - spoluvytváří skupinová pravidla chování 3., 4 - je zdvořilý k druhým lidem, dospělým i dětem bez předsudků, s úctou; váţí si jejich práce 3., 4 - dorţuje pravidla her, činností - hraje fair 3., 4 - uvědomuje si, ţe ne všichni lidé respektují pravidla společného souţití, odmítne nabídku nebezpečné, neţádoucí aktivity a chránit se před ní - leţ, ubliţování, nespravedlnost, lhostejnost, agresivita Vzdělávací nabídka - Učivo Formy společenského chování Pozitivním vzory vztahů a chování Aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci v prostředí přípravné třídy Spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel souţití ve třídě Různorodé společné hry, dramatizace, projekty a skupinové aktivity umoţňující zapojení dětí do skupiny Přípravy a realizace společných zábav a slavností - oslavy výročí, podporování tradic, zvyků, sportovní akce, kulturní programy Hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí - dítě, rodič,učitel, kamarád, role dané pohlavím, profesí a jejich osvojování Aktivity přibliţující pravidla vzájemné komunikace - zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce a mravní hodnoty - dobro, zlo,

10 3., 4 - vyhýbá se komunikaci se závadovými lidmi 3., 4 - vyjadřuje své představy o souţití s lidmi pomocí výtvarných technik, hudebních a pohybových aktivit 5. - zachází šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami,věcmi 5., 7. - vnímá umělecké a kulturní podněty; pozorně naslouchá, sleduje a hodnotí je 5. - seznamuje se formou hry se světem práce (profese, zaměstnání) pravda, spravedlnost Poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování divadelních dramatizací Hry a praktické činnosti přibliţující svět práce, kultury a umění 6. - formou hry se seznamuje s vybranými kulturami, národnostmi a jejich zvyky Kulturní odlišnosti, národy a národnosti aktivně se zapojuje do činností ve třídě, vytváří si pozitivní vztah ke kultuře a umění Tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové podněcující tvořivost, estetické vnímání, vyjadřování účastní se kulturních a společenských akcí ve škole i mimo ni a rozvíjí tak svůj společenský a estetický vkus; podílí se na výzdobě třídy, školy V. DÍTĚ A SVĚT Setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným, hudebním uměním i mimo školu, návštěvy kulturních a uměleckých akcí Školní očekávaný výstup Vzdělávací nabídka - Učivo 1. - orientuje se bezpečně ve známém prostředí Přirozené pozorování okolí - výlety, vycházky 1. - všímá si dění a změn ve svém okolí Aktivity zaměřené k získání praktické orientace v obci. Sledování rozmanitosti změn přírody 2. - vytváří si základní povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí Praktické činnosti přispívající k přiměřenému poznávání přírodního a pracovního prostředí Práce s encyklopedií Manipulace s různými materiály a surovinami. Seznamování dítěte s elementálnímy reáliemi České republiky 3. - formou hry se seznamuje s vybranými kulturami, národnostmi a jejich zvyky Porovnávání zvyků různých kultur (Vánoce, Velikonoce, svatba, hudba, 4. - má povědomí o významu ţivotního prostředí - rozliší prospěšné a poškozující lidské činnosti Ekologicky motivované aktivity, ekologické hry Kognitivní činnosti - diskuze nad problémy 5. - aktivně vytváří estetické pracovní prostředí 5. - pomáhá pečovat o okolní ţivotní prostředí - nakládá vhodným způsobem s odpady, stará se o květiny, čistotu ve třídě, škole 5. - uvědomuje si nebezpečí se kterým se ve svém okolí můţe setkat a ví jak se pře ním chránit 6. - uvědomuje si zranitelnost ţivého, má úctu k ţivotu 7. - přizpůsobuje se běţně proměnlivým okolnostem doma i ve škole 8. - vytváří si povědomí sounáleţitosti se světem - je jeho součástí Péče o ţivotní prostředí, školní zahradu, okolí školy, pěstitelské činnosti Praktické pouţívání technických přístrojů, ţivot ohroţující situace poţár, povodeň, úraz Hry na téma dopravy, nepříznivé přírodní jevy Poučení o moţných nebezpečných situacích Pozorování ţivotních podmínek a stavu ţivotního prostředí - poznávání ekosystémů les, louka, rybník, park

11 II. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA I. DÍTĚ A JEHO TĚLO Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/ Rizika při plnění vzdělávacích záměrů OBLAST RIZIKA Zvládnutí vzdělávacího cíle v oblasti Dítě a jeho tělo prostřednictvím vzdělávací nabídky je závislé na úrovni spolupráce školy a rodiny. Dosaţení potřebné úrovně vědomostí a dovedností z oblasti Dítě a jeho tělo je ovlivněno pravidelností docházky do přípravného ročníku. Denní reţim v rodině často nevyhovuje fyziologickým potřebám ani zásadám zdravého ţivotního stylu. Děti často nejsou z domova vedeny k respektování pravidel individuálních potřeb u druhých (např. respektování soukromí). Můţe dojít i ke střetu kulturních zvyklostí, které si děti přinášejí z domova. Dítě není zvyklé na dodrţování pravidel při činnostech. Je nutné respektovat rozdílnou úroveň tělesných i pohybových dovedností. Rodiče často nesdělují zdravotní obtíţe dětí. Je nutné si všímat eventuálních odchylek ve zdravotním stavu dítěte a následně rodině pomoci zorientovat se v nabídce moţné péče o dítě. Děti si často přinášejí z domova nedostatečné aţ zkreslené elementární informace o lidském těle, o jeho růstu a vývoji. V tomto případě můţe rovněţ dojít ke střetu kulturních zvyklostí českého a romského zázemí. Nutno postupovat citlivě a domluvit se s rodiči dětí. Škola má pro provoz velmi vhodně členěné prostory. Materiálové vybavení je však vázáno na finanční moţnosti zabezpečení. Učitelka i asistentka pedagoga hledají vhodný způsob komunikace s rodiči v případě nevhodného chování dospělých v prostorách školy a snaţí se získat rodiče pro spolupráci. Jazyk a řeč Často komunikačně chudém prostředí, málo příleţitosti k rozvoji jazykových dovedností ve všech jazykových rovinách Z rodin si děti přináší odlišný řečový vzor. V rodinách se mluví často etnolektem, výjimečně i romsky. Dítě nemá potřebné komunikační návyky ve styku s dospělými, ale ani s vrstevníky. Rozvoji předčtenářské gramotnosti není věnovaná v rodinách potřebná péče - úroveň předčtenářských dovedností je nedostatečná a děti mají omezený přístup ke knihám popř. časopisům. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace Sebepojetí, city, vůle Děti mají často v rodinách nedostatek příleţitosti k poznávacím činnostem zaloţeným na vlastní zkušenosti, proto je nutné, aby pedagogové v přípravné třídě přiměřeně dětem nabízeli potřebné podněty, tzn. vyuţívat názorného učení. Vzdělávací nabídku přiměřeně strukturovat, vyuţívat všech "vstupních kanálů" při stimulaci, nezahlcovat podněty. Dávat příleţitost a prostor učení, k experimentaci a samostatnému řešení úkolů. Předcházet neúspěchu a dávat dětem dostatečnou posilující zpětnou vazbu. Děti se obtíţně podřizují společným hrám s pravidly. Dávat tedy dostatek příleţitosti k těmto aktivitám a vhodně je vést. Děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí si přinášejí z domova odlišné návyky pro komunikaci. Volně projevují své city, dojmy a proţitky. Obtíţně je verbalizují. Konflikty mají tendenci řešit agresivně. V rodinách toto chování nemá často potřebnou korekci. Dochází ke střetu norem kulturních zázemí ţáků a poţadavků školy. Je proto nutné podpořit zájem rodin ţáků o komunikaci a spolupráci se školou. Tato oblast klade velké nároky na pedagogy. Úloha asistenta pedagoga je zde nezastupitelná

12 V. DÍTĚ A SVĚT IV. DÍTĚ A SPOLEČNOST III. DÍTĚ A TEN DRUHÝ Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Pedagogické působení je ovlivněno rodinnými komunikačními zvyklostmi dětí, které jsou někdy v rozporu s prosociálními vzorci chování. Některé děti jsou ve svém vývoji ohroţeny nedostatečně psychosociálně bezpečným prostředím. Výchovné vedení z rodin je někdy příliš protektivní, nedůsledné a někdy nevšímavé. Chybí dostatečná sociální stimulace. Je třeba respektovat odlišné zvyklosti hodnocení a komunikace rodičů s dětmi a dětmi mezi sebou. Vhodným přístupem zajistit spolupráci rodiny a nenásilnou formou změnit komunikační styl, pokud ten je pro dítě kontraproduktivní. Respektovat kulturní komunikační zvyklosti. Děti často přicházejí z rodin, kde mají nedostatek estetických a etických podnětů, málo příleţitostí ke kultivovanému proţívání a vyjádření, rozvoji uměleckých dovedností a estetickému vyjádření. Děti se setkávají se společensky závaţnými patologickými jevy, které příliš brzy formují jejich vnímání společenské reality. Děti jsou vystavovány přílišnému působení médií bez vhodné korekce dospělými. Proto je nutné vyuţít moţnosti pomoci dítěti v orientaci ve společenském prostředí. Samozřejmě, ţe nutná je spolupráce rodiny. Úspěšné dosaţení vhodných vzorců chování je moţno dosáhnout za podmínek interiorizace norem, prostřednictvím aktivní účasti při zaměstnání a dalších aktivitách v rámci docházky do přípravného ročníku. Děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí mají nedostatek příleţitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně. Mají i nedostatečné a nepřiměřené informace o dění kolem sebe. Velmi často jsou informace i podněty nesystematické, útrţkovité. Je nutné vycházet ze světa, který dítě obklopuje. Děti mají nedostatek podnětů z domova. Je nutné povzbuzovat jejich zájem o okolní dění. Je nutné dětem nabídnout činnosti názornou formou, která by povzbudila jejich zájem a zároveň vycházela ze zkušeností dítěte. Je potřeba systematicky a hravou formou u dětí rozvíjet vědomosti a dovednosti a vyvarovat se předávání hotových poznatků. Vyuţívat vycházky, výlety, manipulaci, média. Nedůsledné vedení a bagatelizování přístupu k práci a dalším činnostem v rodině. Vývoj dítěte je ohroţen v případě nezdravého ţivotního stylu dítěte. Je nutné nepodceňovat prevenci vlivu patologického prostředí, dbát na otevřenost školy, jejího vzdělávacího snaţení vůči aktuálním problémům a společenskému dění. Bezpodmínečně nutné je i navázaní spolupráce rodiny a školy Evaluace a hodnocení U všech ţáků je prováděno vstupní vyšetření psychologem a speciálním pedagogem, které umoţňuje stanovit individuální vzdělávací potřeby a zefektivnit činnost přípravného ročníku. U ţáků, kteří splňují věkové kriterium pro vstup do 1. ročníku ZŠ, je na školním poradenském pracovišti provedeno vyšetření školní zralosti. Všechna vyšetření probíhají se souhlasem rodičů ( zákonných zástupců) a ti jsou s jejich výsledky seznámeni. Při hodnocení ţáků se vyuţívá především pozorování a tvorba osobního portfolia ţáka (sebehodnocení). Na konci školního roku je ţákům vydáno hodnocení formou Hodnotícího archu * a ţákům, kteří postupují do 1. ročníku je ještě vypracováno výstupní hodnocení. * viz. Záznamový arch

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Úplnost a velikost

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA Platnost od: 1.3.2012 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.jurta.cz/lesni_klub Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Pěší 9, Děčín

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Čtyři roční období Paleta barev

Čtyři roční období Paleta barev Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání Čtyři roční období Paleta barev Školní rok 2015/18 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 5. Účinnost od : 19. 1. 2015 O b s a h : 1. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Vzdělávací program pro přípravnou třídu

Vzdělávací program pro přípravnou třídu Vzdělávací program pro přípravnou třídu (Příloha školního vzdělávacího programu Škola porozumění ze dne 20. 6. 2007 Základní školy Praha 3 Havlíčkovo náměstí 10/300) Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího

Více

Vzdělávání v přípravných třídách základních škol VÚP Praha, červen 2007 POZNÁMKY K TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠVP

Vzdělávání v přípravných třídách základních škol VÚP Praha, červen 2007 POZNÁMKY K TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠVP POZNÁMKY K TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠVP Výzkumný ústav pedagogický v Praze červen 2007 1 Obsah 1. Východiska pro tvorbu vzdělávacího obsahu přípravné třídy ve ŠVP ZŠ 2. Obecné poznámky

Více

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Každý jsme jiný Vypracovala s kolektivem učitelek

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě zpracovaný podle RVP PV Verze 1 platnost od 1.9.2014 Příloha k ŠVP verze 1 byla

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

DOUBRAVKY. Začínáme spolu. Školní vzdělávací program mateřské školy. v Doubravčicích. Adresa školy:mateřská škola Doubravka, Doubravčice 232, 282 01

DOUBRAVKY. Začínáme spolu. Školní vzdělávací program mateřské školy. v Doubravčicích. Adresa školy:mateřská škola Doubravka, Doubravčice 232, 282 01 Školní vzdělávací program mateřské školy DOUBRAVKY v Doubravčicích Začínáme spolu Adresa školy:mateřská škola Doubravka, Doubravčice 232, 282 01 Kontakt:Doubravčice 232, Doubravčice, 282 01 IČO:712 95

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: Školička spokojených dětí Předkladatel:

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1 394 94 Černovice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1 394 94 Černovice 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1 394 94 Černovice IČ 70 842 612 IZO 110 034 066 RED-IZO 600 022 501 www stránky: web.telecom.cz/pscernovice1 e-mail:

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Zaměření vzdělávacího programu pro školní rok 2011/2012 S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Charakteristika dětské skupiny,,ruce, oči, uši, pusa, nos, naučím se s nimi dost! Vzdělávací

Více

Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: 1. 9. 2015 Č.j.

Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: 1. 9. 2015 Č.j. Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ Život u splavu Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv Datum: 1. 9. 2015 Č.j.: 71/15 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM S pohybem jde všechno lépe ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Program pro předškolní vzdělávání ZŠ a MŠ Opařany Obsah : 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, Školní 300, příspěvková organizace 435 43 Horní Jiřetín Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Více

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Zpracováno dle RVP pro předškolní vzdělávání čj. 32 405/2004-22

Více