PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ"

Transkript

1 INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 6 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky, strukturované příklady, otázky s volnou odpovědí, komplexní příklady. Všechny otázky a příklady jsou oceněny maximálním počtem bodů podle náročnosti. Správným vyřešením všech částí zkoušky lze získat maximálně 100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 50 bodů. Povolené pomůcky: psací potřeby a kalkulačka. Časový limit stanovený pro vypracování zkoušky: 3 hodiny. Institut Svazu účetních, a.s., 2008

2 Testové otázky (celkem 10 bodů) Zakroužkujte jednu nebo více správných odpovědí z uvedených tvrzení. Za každou správně zodpovězenou otázku můžete získat 1 bod. 1. Složkami účetní závěrky v souladu s IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky jsou: a. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz peněžních toků, výkaz změn vlastního kapitálu, komentář s vysvětlujícími poznámkami. b. rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. c. rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha, přičemž výkaz peněžních toků a výkaz změn vlastního kapitálu jsou dobrovolnými výkazy. d. výkaz o finanční situaci, výsledovka, výkaz změn vlastního kapitálu a příloha. 2. Auditor odpovídá: a. za správnost účetní závěrky, kterou ověřuje. b. za účetnictví účetní jednotky, jejíž účetní závěrku ověřuje. c. za vyslovení výroku k účetní závěrce. d. za správnost všech účetních zápisů. 3. Pokud auditor při auditu účetní závěrky dospěje k názoru, že je ve své činnosti omezován a není tak schopen vyjádřit svůj názor na věrnost a poctivost zobrazení skutečností v účetní závěrce, vydá auditorskou zprávu s výrokem v podobě: a. záporného výroku. b. výroku s výhradou. c. odmítnutí výroku. d. výroku bez výhrad se zdůrazněním skutečnosti. 4. Při hodnocení koncepčního předpokladu trvání podniku účetní jednotka posuzuje budoucí období: a. v době nejbližších dvanácti měsíců od rozvahového dne. b. v době nejbližších pěti let od rozvahového dne. c. v době nejbližších šesti měsíců od rozvahového dne. d. v době budoucí, ale blíže nespecifikované. 5. Dlouhodobý hmotný majetek lze v průběhu doby použitelnosti: a. v IFRS přeceňovat na vyšší i nižší hodnotu v souladu s modelem přecenění. b. v US GAAP i IFRS oceňovat výhradně na bázi historické pořizovací ceny. c. v US GAAP i IFRS oceňovat alternativně vedle báze historické pořizovací ceny i cenou přecenění. d. v US GAAP přeceňovat na vyšší i nižší hodnotu v souladu s modelem přecenění. Institut Svazu účetních, a.s.,

3 6. Uznanou ztrátu ze snížení hodnoty: a. může účetní jednotka v dalším období zrušit a zpět hodnotu aktiva navýšit, a to jak dle US GAAP, tak IFRS. b. může účetní jednotka v dalším období zrušit a zpět hodnotu aktiva navýšit, ale pouze v IFRS. c. může účetní jednotka v dalším období zrušit a zpět hodnotu aktiva navýšit, ale pouze v US GAAP. d. nemůže účetní jednotka v dalším období zrušit a zpět hodnotu aktiva navýšit, a to jak dle US GAAP, tak IFRS. 7. Horizontální analýza účetních výkazů: a. se zabývá porovnáním změn položek jednotlivých výkazů v časové posloupnosti. b. je tzv. procentní analýzou. c. se zabývá poměrovou analýzou jednotlivých položek účetních výkazů vůči určité zvolené základně. d. se zabývá analýzou trendů vykazovaných hodnot. 8. Finanční zdraví podniku: a. je určeno schopností podniku včas uhrazovat splatné závazky. b. je ovlivňováno likviditou a rentabilitou podniku v daném stupni naléhavosti. c. je ovlivněno likviditou podniku bez ohledu na hodnoty jiných poměrových ukazatelů. d. je udržováno minimalizací interních zdrojů financování a naopak maximalizací externích zdrojů financování. 9. Při použití ekvivalenční metody v souladu s pravidly a požadavky IFRS platí následující: a. metoda se používá k ocenění investice v přidruženém podniku v individuální účetní závěrce investora. b. hodnota dividend vyplácených přidruženým podnikem je investorem zachycena jako snížení účetní hodnoty investice. c. metoda vede k zachycení investice v pořizovací ceně s následnou úpravou o poakviziční změny investorova podílu na čistých aktivech v investovaném podniku. d. metoda se používá k zachycení a ocenění majetkového podílu investora v přidruženém podniku v jeho konsolidované účetní závěrce. 10. Podle US GAAP se výnos v podobě revenue nesmí uznat ve výsledku hospodaření (ve výsledovce) dříve, než je: a. realizovaný nebo realizovatelný (realized or realizable) a zasloužený (earned). b. realizovaný nebo realizovatelný (realized or realizable). c. Zasloužený (earned). d. realizovaný nebo realizovatelný (realized or realizable), zasloužený (earned) a vyfakturovaný (invoiced). Institut Svazu účetních, a.s.,

4 Strukturované příklady (celkem 30 bodů) Za každý kompletně zpracovaný příklad můžete získat 10 bodů; body jsou přidělovány u jednotlivých úkolů s ohledem na požadované odpovědi. Příklad č. 1 Výkaz peněžních toků (celkem 10 bodů) Společnost Alfa sestavila k následující účetní výkazy: 1 Rozvaha k AKTIVA Stroje a zařízení Oprávky ke strojům a zařízení Pozemky Realizovatelné cenné papíry Zásoby zboží Obchodní a jiné pohledávky Peníze VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY Základní kapitál Emisní ážio Nerozdělené výsledky Dlouhodobé úvěry a půjčky Obchodní závazky Závazky ze splatné daně Závazky vůči zaměstnancům Úrokové závazky Výsledovka za období končící Tržby z prodeje zboží Náklady na prodané zboží Hrubá marže Ostatní zisky a ztráty Odbytové a správní náklady Finanční náklady Zisk před zdaněním Daň ze zisku Zisk po zdanění Vstupní údaje mohou alternativně vycházet z účetních výkazů sestavených podle vzorů obsažených ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. Institut Svazu účetních, a.s.,

5 K účetnímu období 2007 se váží následující skutečnosti: 1. Dividendy v celkové hodnotě byly deklarovány a uhrazeny akcionářům. 2. Zařízení s pořizovací cenou bylo prodáno. Oprávky k okamžiku prodeje ve výši 70 % původní pořizovací ceny. Prodejní cena byla plně uhrazena. 3. Ostatní zisky a ztráty zahrnují zisk z prodeje zařízení 2 000, zisk z prodeje pozemku (jeho účetní hodnota odpovídá změně stavu pozemků v rozvaze). 4. Všechny odpisy jsou zahrnuty v odbytových a správních nákladech. 5. Nerealizované zisky nebo ztráty z investic nebyly v účetních výkazech uznány. 6. Finanční náklady zahrnují pouze úroky, byly uhrazeny z 90 %. Úkoly: 1. Vyčíslete následující kategorie celkového peněžního toku. (a) provozní peněžní tok (2 body) (b) investiční peněžní tok (2 body) (c) peněžní tok z financování (2 body) 2. Sestavte výkaz peněžních toků s užitím nepřímé metody. ( 2 body) 3. Jakým způsobem se zachytí ve výkazu peněžních toků kursové rozdíly z přepočtu cizoměnových zůstatků peněžních prostředků? (1 bod) 4. Do jaké kategorie výkazu peněžních toků se zahrnou splátky závazků z finančních leasingů? (1 bod) Institut Svazu účetních, a.s.,

6 Příklad č. 2 - Smlouvy o zhotovení (celkem 10 bodů) Společnost Beta uzavřela v roce 2007 kontrakt na výstavbu železničního mostu přes řeku Xi v celkové hodnotě 5,74 mil. Celkové náklady na výstavbu jsou k okamžiku uzavření kontraktu odhadovány na částku 5,35 mil. Výstavba začala k 1. září 2007 a konec je odhadován na konec října Účetní období společnosti Beta je shodné s kalendářním rokem. Ke kontraktu a k jeho vývoji v jednotlivých letech se váží následující informace: Skutečné náklady od počátku projektu k datu Náklady odhadované na dokončení projektu k datu Fakturace v průběhu roku Peníze obdržené od objednatele v průběhu roku K uzavřenému kontraktu se váží následující skutečnosti: 1. Společnost Beta sestavuje účetní závěrku v souladu s pravidly IFRS. 2. Procento dokončení zaokrouhlete ve všech potřebných případech na celé číslo bez desetinných míst. Úkoly: 1. Uvažte použití metody procenta dokončení a vyplňte následující údaje rozhodné pro jednotlivé roky: (4 body) Procento dokončení kontraktu k datu Výnos uznaný ve výsledovce Náklady uznané ve výsledovce Výsledek z kontraktu uznaný v každém roce Modifikujte vhodným způsobem výsledky z úkolu 1: vedení společnosti Beta přijalo účetní pravidlo, na jehož základě dochází k použití metody procenta dokončení až od 15 % rozpracovanosti projektu. Nižší rozpracovat považuje za stav, kdy ještě nelze spolehlivě odhadnout výsledek kontraktu. Vyplňte údaje pro jednotlivé roky: (4 body) Procento dokončení kontraktu Výnos uznaný ve výsledovce Náklady uznané ve výsledovce Zisk z kontraktu Specifikujte kategorie nákladů smlouvy dle IAS 11 Smlouvy o zhotovení a zároveň uveďte min. dva příklady nákladů, které naopak nesmí být přiřazovány smlouvě: (2 body) Institut Svazu účetních, a.s.,

7 Příklad č. 3 - Rezervy a dlouhodobý majetek (celkem 10 bodů) Společnost Gama zaujímá dominantní postavení v oblasti sklářské výroby a provozuje rozsáhlé výrobní závody. Součástí těchto závodů jsou mimo jiných zařízení také sklářské pece. Doba použitelnosti každé sklářské pece je odhadována na 5 let, přičemž na konci této doby jsou odhadovány náklady související s demontáží pece a odstraněním její vyzdívky ve výši 1,6 mil. Pořizovací cena jedné sklářské pece činí 14 mil. Společnost Gama se v roce 2007 rozhodla pořídit pět nových sklářských pecí s počátkem užívání od září. 50 % pořizovací ceny společnost Gama uhradila k okamžiku pořízení a pro zbývající polovinu dohodla odklad splatnosti na dobu 1 roku. Účetní období společnosti Gama je shodné s kalendářním rokem. K odpisování sklářských pecí je použita lineární metoda bez uvážení zbytkové hodnoty. Doba odpisování začíná v měsíci zařazení do užívání. Efektivní roční úrok je uznán ve výsledovce v průběhu ročního období na bázi lineární metody. Úroková sazba společnosti Gama je 8 % p.a. Úkoly: 1. Stanovte celkové pořizovací náklady nových pecí, které musí společnost Gama uznat v aktivech k okamžiku pořízení. (2 body) 2. Vyčíslete odpis sklářských pecí uznaný ve výsledovce za rok 2007 a (2 body) 3. Vyjmenujte podmínky uznání rezervy v účetních výkazech dle IAS 39 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky. (3 body) 4. Jsou ovlivněny závazky společnosti Gama? Pokud ano, jak a jaké výši jsou v rozvaze k okamžiku pořízení a k 31. prosinci 2007 prezentovány? (2 body) 5. V jaké výši jsou uznány úrokové náklady ve výsledovce za rok 2007? (1 bod) Institut Svazu účetních, a.s.,

8 Otázky s volnou odpovědí (celkem 10 bodů) Vhodným způsobem, stručně a jasně zodpovězte následující otázky. Bodové hodnocení, které můžete získat správnou odpovědí, je uvedeno u každé otázky. 1. Výzkum a vývoj v účetní závěrce IFRS vers. US GAAP: Přibližte základní pravidla IFRS a US GAAP upravující zachycení výdajů vynaložených na výzkum a vývoj v relevantní účetní závěrce a zdůrazněte rozdíly mezi těmito účetními systémy. (3 body) 2. Uvažte účetní případ, který není upraven žádným konkrétním standardem, ani interpretací IFRS. I přes tuto skutečnost však musíte případ zohlednit v účetních výkazech. Jaký postup zvolíte? Podle jakých pravidel v takovémto případě nastavíte účetní pravidla vhodná pro uvažovaný případ? (2 body) 3. Vyjmenujte základní prvky účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS a srovnejte je s prvky účetní závěrky sestavené dle US GAAP. Zdůrazněte rozdíly. (3 body) 4. Přibližte základní principy procesu testování snížení hodnoty aktiv vyplývající z IAS 36 Snížení hodnoty aktiv. (2 body) Institut Svazu účetních, a.s.,

9 Komplexní příklady (celkem 50 bodů) Za každý kompletně zpracovaný příklad náleží 25 bodů; body jsou přidělovány u jednotlivých úkolů s ohledem na požadované odpovědi. Příklad č. 1 - Finanční analýza (celkem 25 bodů) Společnost Kappa vykázala za rok 2007 následující účetní výkazy: 2 Rozvaha k Dlouhodobá aktiva Pozemky, budovy a zařízení (PPE) Nehmotná aktiva Realizovatelná finanční aktiva Krátkodobá aktiva Zásoby Obchodní a jiné pohledávky Náklady příštích období Peníze Aktiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Nerozdělené výsledky Ostatní složky vlastního kapitálu Závazky Dlouhodobé úvěry a půjčky Obchodní a jiné závazky Závazky ze splatné daně Rezervy Výnosy příštích období Vlastní kapitál a závazky celkem Výsledovka za období končící Tržby Změna stavu zásob Spotřeba materiálu a surovin Osobní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Finanční náklady Zisk před zdaněním Daň ze zisku Zisk po zdanění Vstupní údaje mohou alternativně vycházet z účetních výkazů sestavených podle vzorů obsažených ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. Institut Svazu účetních, a.s.,

10 K účetním výkazům se váží následující skutečnosti: 1. Účetní hodnota pozemků, budov a zařízení je snížena o oprávky ve výši v roce 2007, resp v roce Účetní hodnota nehmotných aktiv je snížena o oprávky ve výši v roce 2007, resp v roce Ostatní složky vlastního kapitálu zahrnují kumulovaný zůstatek z přecenění realizovatelných finančních aktiv. 4. Finanční náklady prezentované ve výsledovce obsahují úrokové náklady a ostatní finanční náklady 500. Úkoly: 1. Za rok 2007 vypočítejte následující poměrové ukazatele (za každý správně stanovený ukazatel náleží 1 bod). (13 bodů) Poměrové ukazatele Hodnota Výpočet Ukazatele platební schopnosti Stupeň krytí dlouhodobých aktiv Stupeň krytí dlouhodobých aktiv dlouhodobými zdroji Ukazatel běžné likvidity Ukazatel pohotové likvidity Ukazatel peněžní likvidity Ukazatele rentability Rentabilita vlastního kapitálu Rentabilita aktiv Rentabilita celkového investovaného kapitálu Ziskové rozpětí Ukazatele finanční stability Ukazatel věřitelského rizika Koeficient samofinancování Ukazatel finanční páky Úrokové krytí Dále zhodnoťte jednotlivé kategorie poměrových ukazatelů a celkové finanční zdraví společnosti Kappa: (4 body) Institut Svazu účetních, a.s.,

11 2. Analyzujte působení finanční páky ve společnosti Kappa v roce (4 body) 3. Přibližte ukazatele na bázi cash flow. V čem spočívají jejich výhody či nevýhody oproti předchozím poměrovým ukazatelům? Uveďte minimálně dva poměrové ukazatele na bázi cash flow. (2 body) 4. Vysvětlete základní rozdíl mezi pracovním kapitálem ve finančním a funkčním pojetí. (2 body) Institut Svazu účetních, a.s.,

12 Příklad č. 2 Sestavení účetních výkazů v souladu s českými účetními předpisy (celkem 25 bodů) Společnost Omega, s.r.o. se sídlem Českomoravská 30, Praha 9 je specialistou na cyklistiku provozuje specializovaný obchod, v němž prodává kola a doplňky a poskytuje autorizovaný servis. Z obratové předvahy sestavené za účetní období 2007, které je shodné s kalendářním rokem, vyplývají následující informace o rozvahových a výsledkových účtech účetní jednotky: Účet Počáteční stav Konečný stav Software Budovy Samostatné movité věci Pozemky Oprávky k software Oprávky k budovám Oprávky k samostatným movitým věcem Materiál Zboží v prodejně Pokladna Bankovní účty Odběratelé Dodavatelé Daň z příjmů (zůstatek na str. Dal) Náklady příštích období Základní kapitál Zákonný rezervní fond ??? Nerozdělený zisk minulých let ??? Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ??? Bankovní úvěry Spotřeba materiálu Prodané zboží Opravy a udržování Ostatní služby (nájemné) Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní provozní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Úroky Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná Tržby z prodeje služeb Tržby za zboží Ostatní provozní výnosy Úroky Dne rozhodli společníci společnosti Omega, s.r.o. o následujícím rozdělení disponibilního zisku z roku 2006: příděl do zákonného rezervního fondu ve výši Kč, příděl akcionářům v podobě dividendy ve výši Kč, zbývající část převedena do nerozděleného zisku minulých let. Institut Svazu účetních, a.s.,

13 Další potřebné informace: ke konci účetního období společnosti Omega nejsou známy žádné nesplacené závazky vzniklé původně v souvislosti s pořízením dlouhodobého majetku; nákladové úroky byly zaplaceny, výnosové úroky byly přijaty, všechny pohledávky a závazky z obchodního styku jsou krátkodobé, z dlouhodobého bankovního úvěru jsou 2 mil. splatné v následujícím roce. Úkoly: Na základě výše uvedených informací a v souladu s českými účetními předpisy zpracujte následující úkoly: 1. Sestavte rozvahu (8 bodů) a výsledovku (8 bodů) do přiložených vzorů a dále zodpovězte: (a) Který český účetní předpis předepisuje formu účetních výkazů? (1 bod) (b) V jaké podobě je sestavován výkaz zisku a ztráty společnosti Omega, s.r.o.? (1 bod) (c) Umožňují české účetní předpisy sestavovat výkaz zisku a ztráty i v jiné podobě, případně v jaké? (1 bod) Institut Svazu účetních, a.s.,

14 Vytvořeno dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících Kč) IČ. Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Označ. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní období a b c Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 AKTIVA CELKEM (ř ) 001 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (ř ) 003 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 004 B. I. 1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 013 B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) 023 B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 Institut Svazu účetních, a.s.,

15 označ. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní období a b c Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 C. Oběžná aktiva (ř ) 031 C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) 032 C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 039 C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka 047 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 048 C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky 057 C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) 058 C. V. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobý cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 063 D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období 066 Institut Svazu účetních, a.s.,

16 označ. a PASIVA b řád. c Běžné účetní období 5 Minulé účetní období 6 PASIVA CELKEM (ř ) 067 A. Vlastní kapitál (ř ) 068 A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) 069 A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu 072 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) 073 A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř ) 078 A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy 080 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř ) 081 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 083 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 084 B. Cizí zdroje (ř ) 085 B. I. Rezervy (ř. 87 až 90) 086 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy 090 B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) 091 B.II. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasívní Jiné závazky Odložený daňový závazek 101 Institut Svazu účetních, a.s.,

17 označ. a PASIVA b řád. c Běžné účetní období 5 Minulé účetní období 6 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) 102 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky 113 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé (ř. 115 až 117) Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 117 C. I. Časové rozlišení (ř. 119 až 120) 118 C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období 120 Okamžik sestavení účetní závěrky: Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) tel: Institut Svazu účetních, a.s.,

18 Vytvořeno dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Označ. T E X T Číslo řádku a b c I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže (ř ) 03 II. Výkony (ř ) 04 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace 07 B. Výkonová spotřeba (ř ) 08 B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 B. 2. Služby 10 + Přidaná hodnota (ř ) 11 C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12 C. 1. Mzdové náklady 13 C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 C. 4. Sociální náklady 16 D. Daně a poplatky 17 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 F. III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 21 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 F. 2. Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy 26 H. Ostatní provozní náklady 27 V. Převod provozních výnosů 28 i. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření [ř / ( 28) ( 29)] Skutečnost v účetním období sledovaném 1 minulém 2 Institut Svazu účetních, a.s.,

19 Označ. T E X T Číslo řádku a b c VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 31 J. Prodané cenné papíry a vklady 32 VII. VII. 1. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř ) Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky 42 N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finanční výnosy 44 O. Ostatní finanční náklady 45 XV. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Hospodářský výsledek z finančních operací [ř / (-46) (-47)] Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) 49 Q: 1. ** - splatná odložená 51 Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XVI. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) 55 s splatná 56 U odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) 58 *** **** Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+ / ) Výsledek hospodaření za účetní období (+ / ) (ř ) Výsledek hospodaření před zdaněním (ř ) Skutečnost v účetním období sledovaném 1 minulém 2 Okamžik sestavení účetní závěrky: Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) tel: Institut Svazu účetních, a.s.,

20 2. Sestavte přehled o změnách vlastního kapitálu: (5 bodů) Dále zodpovězte, jaké postavení české účetní předpisy přisuzují tomuto výkazu. (1 bod) Institut Svazu účetních, a.s.,

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ELTODO, a.s Obsah Základní informace o společnosti 2 Zpráva o činnosti společnosti 3 Finanční část Výroční

Více

Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3

Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 ENERGOAQUA, a.s. Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3 2. Historie a současný vývoj mateřské společnosti a konsolidačního celku

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce pro roky 2011 a 2012

Příloha k účetní závěrce pro roky 2011 a 2012 Příloha k účetní závěrce pro roky 2011 a 2012 Ing. Alena Stibůrková Kateřina Kuchtová Michaela Mlčáková Robin Polk Karolína Šimurdová Tereza Vančurová 1 POPIS SPOLEČNOSTI... 3 2 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO

Více

Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři,

Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři, Úvodní slovo ředitele Vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych Vám předložil účetní závěrku společnosti Drahokoupil & Zbořil, k. s., jejímž prostřednictvím Vás chceme informovat o naší podnikatelské

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více